STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, LITOVEL IČ I. část Úvodní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630. I. část Úvodní ustanovení"

Transkript

1 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, LITOVEL IČ I. část Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Unčovice je dobrovolným společenstvím osob (dále jen členů), sdružených za účelem společného provozování zemědělské činnosti a dalších podnikatelských činností vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Za své závazky odpovídá družstvo celým svým majetkem. Článek 1 Základní údaje o družstvu 1. Obchodní firma: Zemědělské družstvo Unčovice. 2. Sídlo družstva: Unčovice 53, Litovel. 3. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení se členové zavázali. 4. Družstvo za účinnosti obchodního zákoníku zřídilo nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. Nedělitelný fond stále trvá. 5. Družstvo se změnou stanov podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též ZOK). II. část Článek 2 Předmět podnikání Předmětem podnikání družstva je: - zemědělská výroba, rostlinná výroba včetně pěstování zeleniny, okrasných a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití, na pozemcích vlastních, pronajatých, produkce chovných a plemenných zvířat, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, živočišná výroba zahrnující chov hospodářských zvířat, výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků, - kovářství, podkovářství, - zámečnictví, nástrojářství, - klempířství a oprava karosérií, - opravy silničních vozidel, - opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, - truhlářství, podlahářství, - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - hostinská činnost, - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 1

2 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, - výroba elektřiny. III. část Článek 3 Členství Vznik členství 1. Členy družstva mohou být jen osoby fyzické. Fyzická osoba musí být starší 18 let a musí být plně svéprávná. 2. Členství fyzické osoby není podmíněno pracovním vztahem k družstvu. 3. Členství vzniká: a) Přijetím uchazeče o členství na základě písemné přihlášky podané družstvu za člena družstva. O přijetí uchazeče a o vzniku členství v družstvu rozhoduje představenstvo. Představenstvo je povinno o přihlášce rozhodnout do 30 dnů ode dne, kdy byla družstvu doručena. O svém rozhodnutí vyrozumí družstvo uchazeče doporučeným dopisem. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. b) Na základě písemné dohody o převodu družstevního podílu na osobu, která není členem družstva, když dohoda o převodu družstevního podílu vždy podléhá souhlasu představenstva. c) Na základě písemné žádosti o členství podané dědicem družstevního podílu zůstavitele (zemřelého člena družstva), která podléhá vždy souhlasu představenstva (přechod družstevního podílu) ( 604 ZOK). 4. Členství vzniká dnem: a) Při rozhodování o přijetí uchazeče o členství za člena družstva představenstvem dnem, který určí představenstvo ve svém rozhodnutí, není-li den určen, vzniká členství dnem přijetí rozhodnutí. b) Při převodu družstevního podílu na základě dohody o převodu družstevního podílu na osobu, která není členem družstva, podléhající souhlasu představenstva, dnem uvedeným v dohodě, který nemůže předcházet dni udělení souhlasu představenstvem. Pokud by den uvedený v dohodě předcházel dni udělení souhlasu představenstva, ke vzniku členství převodem družstevního podílu by došlo ke dni udělení souhlasu představenstvem družstva. 5. Členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu. Další podmínkou vzniku členství je zaplacení 9.000,- Kč (devět tisíc korun českých) do nedělitelného fondu družstva. 2

3 6. Představenstvo je povinno při rozhodování o přihlášce uchazeče o členství za člena družstva nebo při udělování souhlasu k písemné dohodě o převodu družstevního podílu před vydáním rozhodnutí nebo před udělením souhlasu posoudit, zda uchazeč o členství splňuje podmínky podle těchto stanov. Článek 4 Členské vklady Základní ustanovení 1. Souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva, tvoří základní kapitál družstva. 2. Členské vklady mohou být pouze peněžité. Článek 5 Základní členský vklad a způsob splacení základního členského vkladu 1. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná. 2. Výše základního členského vkladu činí: ,- Kč (devadesát tisíc korun českých). 3. Základní členský vklad může být splacen pouze peněžitým vkladem. 4. Základní členský vklad, který se splácí peněžitým vkladem, je uchazeč o členství v družstvu povinen splatit ve lhůtě do patnácti dnů od data podání přihlášky za člena družstva, a to v hotovosti na pokladně družstva nebo převodem na jeho účet. V případě, že představenstvo zamítne přihlášku uchazeče o členství v družstvu, bude částka odpovídající splacenému peněžitému vkladu neprodleně vrácena uchazeči o členství v družstvu. Článek 6 Další členský vklad 1. Ode dne schválení těchto stanov členskou schůzí nemůže člen družstva složit další členský vklad. 2. Členové družstva se na základním kapitálu družstva i nadále podílejí dalšími členskými vklady, které byly složeny do družstva přede dnem schválení těchto stanov členskou schůzí. Obsah členství Článek 7 Základní práva člena Člen má zejména následující práva: a) podílet se přímo nebo prostřednictvím orgánů družstva na činnosti, řízení a rozhodování družstva, b) zmocnit jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala, 3

4 c) volit orgány družstva, d) být volen do orgánů družstva, e) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a náměty vůči orgánům družstva a být o jejich vyřízení bez zbytečného odkladu informován, f) podílet se na zisku družstva určeného k rozdělení mezi členy, g) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům v souladu se svými ekonomickými možnostmi a na základě obecně závazných právních předpisů, stanov, dalších vnitrodružstevních předpisů a rozhodnutí orgánů družstva, h) být informován o činnosti družstva, a to způsobem v družstvu obvyklým, i) v souladu s příslušnými ustanoveními stanov disponovat se svým družstevním podílem, j) na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva, k) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací. Článek 8 Základní povinnosti člena Člen má zejména následující povinnosti: a) plnit povinnosti vyplývající ze stanov, dalších vnitrodružstevních předpisů a plnit rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami, b) složit základní členský vklad, za podmínek vyplývajících z článku 5, c) upevňovat a rozvíjet družstevní hospodářství, chránit a zvelebovat majetek družstva, d) chránit dobré jméno družstva a informace, týkající se obchodního tajemství družstva, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s činností družstva nebo jeho obchodními partnery, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo družstvu přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci, e) bez zbytečného odkladu informovat družstvo o poškozování majetku a dobrého jména družstva, f) ohlašovat družstvu bez zbytečného odkladu změny v osobních poměrech a jiné údaje významné pro nároky člena vyplývající z jeho členství v družstvu, g) účastnit se na jednání členské schůze a všech orgánů, do kterých byl zvolen, pokud mu v tom nebrání vážné překážky, h) poskytnout družstvu součinnost při řešení otázek spojených s obhospodařováním pozemků, které člen vlastní, i) při vzniku členství zaplatit do nedělitelného fondu 9.000,- Kč (devět tisíc korun českých) v penězích. Článek 9 Převod družstevního podílu 1. Člen družstva může převést družstevní podíl na: a) Jiného člena družstva se souhlasem představenstva s tím, že: - dohoda o převodu družstevního podílu musí mít písemnou formu, - představenstvo je povinno o předložené dohodě o převodu družstevního podílu rozhodnout do 30 dnů od jejího doručení družstvu. Rozhodnutí musí být doručeno převodci družstevního podílu i nabyvateli družstevního podílu. b) Na jinou osobu (dosud nečlena družstva) se souhlasem představenstva s tím, že: 4

5 - převod družstevního podílu je vyloučen v případě, že nabyvatel byl členem družstva a z družstva byl vyloučen, - dohoda o převodu družstevního podílu musí mít písemnou formu, - představenstvo je povinno o předložené dohodě o převodu družstevního podílu rozhodnout do 30 dnů od jejího doručení družstvu. Rozhodnutí musí být doručeno převodci družstevního podílu i nabyvateli družstevního podílu, - rozhodnutím představenstva o schválení dohody o převodu družstevního podílu se stává nabyvatel družstevního podílu členem družstva v rozsahu převedeného družstevního podílu převádějícího člena. 2. Představenstvo nesmí udělit souhlas s dohodou o převodu družstevního podílu na člena družstva ani na jinou osobu (dosud nečlena družstva), pokud by po převodu družstevního podílu souhrn výše členských vkladů (základního členského vkladu a dalších členských vkladů) spojených s družstevním podílem nabyvatele družstevního podílu přesáhl 10% souhrnu výše členských vkladů všech členů družstva. 3. Člen družstva může mít pouze jeden družstevní podíl představující práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Nabývá-li člen družstva za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, splývají jeho družstevní podíly dnem nabytí dalšího družstevního podílu v jediný družstevní podíl. Vylučuje se, aby družstevní podíl byl ve spoluvlastnictví. 4. Nabývá-li družstevní podíl při jeho převodu nebo přechodu za trvání svého členství dosavadní člen družstva, započte se majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, s nímž je tento družstevní podíl spojen, vždy na další členský vklad tohoto člena. Majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, nabytá při převodu nebo přechodu družstevního podílu, se nabyvateli, který není dosud členem družstva, započte na jeho základní členský vklad a v případně zbývající výši na jeho další členský vklad. 5. Družstevní podíl lze s předchozím souhlasem představenstva rozdělit, dochází-li za podmínek podle těchto stanov při jeho rozdělení k převodu nebo přechodu alespoň jednoho z družstevních podílů vzniklých tímto rozdělením na jiného člena družstva nebo na jinou osobu. Družstevní podíl nelze rozdělit, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu majetková účast převodce nebo nabyvatele v družstvu, určená výši jeho členského vkladu, neodpovídala alespoň výši základního členského vkladu podle těchto stanov. Členství v družstvu zaniká: a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, Zánik členství Článek 10 Způsoby zániku členství 5

6 f) smrtí člena družstva, g) prohlášením konkursu na majetek člena, h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, j) zánikem družstva bez právního nástupce. Článek 11 Zánik členství dohodou 1. Dohodnou-li se družstvo a člen na ukončení členství, končí členství dnem sjednaným v dohodě. Návrh na ukončení členství dohodou musí schválit svým rozhodnutím představenstvo. 2. Dohoda musí být uzavřená písemně, jinak je neplatná. 3. Dohoda nemůže být uzavřena se zpětnou platností. 4. Jedno vyhotovení dohody o ukončení členství vydá družstvo členovi. Článek 12 Zánik členství vystoupením člena 1. Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. 2. Členství zanikne uplynutím výpovědní doby šedesáti dnů ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu. 3. Člen družstva může písemné oznámení o vystoupení písemně odvolat. Odvolání je však podmíněno souhlasem představenstva. Článek 13 Zánik členství vyloučením člena 1. Rozhodnutím představenstva může být z družstva vyloučen člen: a) který závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, b) přestal splňovat podmínky pro členství, c) který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. 2. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena pouze do šesti měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy důvod vyloučení vznikl. 6

7 3. Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle článku 13 odst. 1 písm. c) těchto stanov předmětem šetření jiného orgánu, počíná lhůta šesti měsíců podle článku 13 odst. 2 těchto stanov běžet ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o výsledku tohoto šetření. 4. O vyloučení podle článku 13 odst. 1 písm. a) těchto stanov může představenstvo rozhodnout, jen dalo-li členu písemnou výstrahu doporučeným dopisem a člen tuto výstrahu v poskytnuté lhůtě nerespektoval. Náležitosti výstrahy stanoví 615, 616 ZOK. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být doručeno do vlastních rukou. 5. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. 6. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Článek 14 Zánik členství fyzické osoby smrtí 1. Stanovy nevylučují dědění družstevního podílu. 2. Dědic družstevního podílu zůstavitele (zemřelého člena) může požádat družstvo písemnou žádostí o členství. Je-li více dědiců družstevního podílu zůstavitele (zemřelého člena), podává písemnou žádost o členství každý z nich samostatně. 3. Vznik členství v družstvu při přechodu družstevního podílu na dědice je podmíněn souhlasem představenstva. Souhlasí-li představenstvo se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl členem družstva ode dne nabytí dědictví. Nevyrozumí-li představenstvo dědice do 30 dnů ode dne, kdy dědic družstvo o členství písemnou žádostí požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí. Rozhodnutí představenstva o písemné žádosti dědice družstevního podílu zůstavitele (zemřelého člena) o členství musí být doručeno v písemné formě žadateli o členství. 4. Představenstvo nesmí odmítnout udělit souhlas se vznikem členství dědici družstevního podílu, který splňuje podmínky členství v družstvu, a který je vůči zůstaviteli (zemřelému členovi) osobou blízkou. 5. Dědic, který se nestal členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo. Článek 15 Obnovení členství 1. Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena, jeho členství v družstvu se obnovuje; to neplatí, jestliže byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Insolvenční správce vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu vyplacený vypořádací podíl úpadce družstvu. 7

8 2. Jestliže byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu, členství povinného v družstvu se obnovuje. Ten, kdo přijal vyplacený vypořádací podíl povinného, vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce vyplacený vypořádací podíl povinného družstvu. Vypořádání družstva se členem při zániku členství Článek 16 Vypořádací podíl 1. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k souhrnu splacených členských vkladů všech členů k poslednímu dni tohoto účetního období, když tento poměr se násobí výší vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, upraveného podle článku 16 odstavce 2 těchto stanov. 2. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jež je v nedělitelném fondu, zajišťovacím fondu rozvoje, ostatních kapitálových fondech, a k zisku, který byl členskou schůzí určen k posílení výše uvedených fondů nebo výplatě podílů na hospodářském výsledku členům družstva. 3. Pokud družstvo s bývalým členem nebo jeho právním nástupcem neuzavře jinou dohodu, je vypořádací podíl splatný v penězích nejpozději do dvou let ode dne zániku členství, zpravidla ve dvou stejných splátkách, každá splátka ve výši 50% vypořádacího podílu, přičemž první splátka je splatná zpravidla do jednoho roku od zániku členství, nejpozději však do dvou měsíců od schválení řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Práva a povinnosti družstva Článek 17 Práva družstva vůči členovi v důsledku porušení členských povinností 1. Členovi družstva, který se dopustil porušení členských povinností, může být uložena pokuta až do výše 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých). 2. Za opětovné nebo závažné porušení členských povinností se uloží pokuta ve výši nejméně ,- Kč (deset tisíc korun českých), pokud nerozhodne představenstvo o vyloučení tohoto člena ve smyslu článku 13 těchto stanov. 3. Závažným porušením členských povinností se rozumí zejména případy, kdy: a) člen způsobí úmyslným jednáním družstvu újmu, jejíž výše zakládá odpovědnost podle trestního zákona; b) člen se dopustí takového porušení členských povinností, v důsledku kterého je podstatně ovlivněno plnění úkolů družstva nebo poškozeno dobré jméno družstva. 4. Pokutu ukládá představenstvo. 8

9 5. Podrobnosti o ukládání pokut určí speciální vnitrodružstevní předpis, který schvaluje představenstvo. 6. Uložením pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy. 1. Družstvo vede seznam členů. 2. Do seznamu členů se zapisují: Článek 18 Seznam členů, informační deska a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 3. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. 4. Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a o obsahu svého zápisu v seznamu členů. 5. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen. 6. Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku, která je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům. IV. část Článek 19 Orgány družstva Členové řídí a spravují všechny záležitosti týkající se družstva prostřednictvím orgánů, kterými jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. Článek 20 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Členové na ní uplatňují své právo rozhodovat o záležitostech družstva a kontrolovat jeho činnost. 9

10 2. Účast na členské schůzi je právem i povinností každého člena družstva a družstvo je povinno vytvářet materiální, organizační a jiné předpoklady pro to, aby všichni členové mohli toto své základní právo realizovat. 3. Účastnit se členské schůze mohou i nečlenové družstva, a to na základě přizvání k účasti představenstvem. 4. Členská schůze se schází nejméně jednou za rok. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. 5. Pozvánka obsahuje alespoň: a) firmu a sídlo družstva, b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, d) program členské schůze, e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce, f) má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 6. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva a dále bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě. 7. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. 8. Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je záležitost, která byla předmětem této žádosti, na členské schůzi projednána v souladu s článkem 20 odstavcem 9 těchto stanov. 9. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. 10. Členská schůze má tuto působnost: a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, 10

11 b) volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise, předsedu představenstva a předsedu kontrolní komise, c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat, d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku, e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle 59 ZOK, f) schvaluje poskytnutí finanční asistence, g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku, i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti, k) rozhoduje o vydání dluhopisů, l) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva, m) rozhoduje o přeměně družstva, n) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení, o) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, p) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, q) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, r) určuje auditora, který ověřuje účetní závěrku družstva, s) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. 11. Hlasy členů družstva při hlasování na členské schůzi jsou stanoveny takto: a) Člen družstva má jeden hlas na každých ,- Kč (devadesát tisíc korun českých) svého členského vkladu. b) V případě hlasování o věcech uvedených v článku 20 odstavci 10 písm. a), f), j), k), m) a o) těchto stanov má každý člen pouze jeden hlas. 12. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li ZOK nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li ZOK nebo stanovy vyšší počet hlasů. Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé ze záležitostí uvedených v 650 odst. 2 ZOK nebo usnesení o změně stanov je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. 13. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat alespoň: a) datum a místo konání členské schůze, program členské schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) znění každé z případných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který námitku uplatnil, e) jméno a příjmení každého člena, který nehlasoval pro změnu stanov, jestliže členská schůze přijala usnesení o změně stanov anebo usnesení, jehož důsledkem je změna stanov. 11

12 Přílohu zápisu povinně tvoří: a) seznam účastníků členské schůze, b) pozvánka na členskou schůzi, c) podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohu k nahlédnutí. 14. Každý člen družstva nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí členské schůze pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů družstva. 15. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. 16. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu družstva hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře. 17. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než 10-ti % všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. 18. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. 19. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, ledaže stanovy určí něco jiného. 20. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva. 1. Představenstvo má 13 členů. Článek 21 Představenstvo 2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. 3. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou ZOK nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu družstva. Představenstvo rozhoduje o použití ostatních kapitálových fondů, fondu sociálních potřeb a zajišťovacího fondu rozvoje. 12

13 4. Představenstvo kontrolní komisi bez zbytečného odkladu oznámí všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 5. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, a odpovídá jí za svou činnost. 6. Navenek jedná za představenstvo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 7. Je-li pro jednání, které činí představenstvo, předepsaná písemná forma, jednají za družstvo dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 8. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. 9. Představenstvo se musí sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 10. Představenstvo volí a odvolává místopředsedu představenstva. 11. Předseda představenstva organizuje a řídí jednání představenstva. 12. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu představenstva místopředseda představenstva. 1. Kontrolní komise má 9 členů. 2. Kontrolní komise: Článek 22 Kontrolní komise a) je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, b) projednává stížnosti členů družstva, c) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku, jakož i k úhradě ztráty družstva, d) upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky a vyžaduje zjednání nápravy, e) je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace týkající se hospodaření družstva, f) je oprávněna písemně požádat o svolání členské schůze. 3. Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá při výkonu své působnosti na ostatních orgánech družstva. 4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce. 5. Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv jiného orgánu družstva zřízeného stanovami. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, má právo zúčastnit se jednání představenstva nebo jiného orgánu družstva zřízeného stanovami její předseda. 13

14 Článek 23 Společná ustanovení o orgánech družstva a o členství v nich 1. Funkční období členů orgánů družstva (představenstva a kontrolní komise) činí 3 roky. 2. Neslučitelnost funkcí: Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. 3. Odstoupení z funkce: Člen orgánu družstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Neurčují-li stanovy družstva jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán družstva na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. 4. Odvolání člena orgánu: a) O odvolání člena orgánu rozhoduje orgán, který jej zvolil. b) Členovi, který má být odvolán z funkce, musí orgán, který jej odvolává, umožnit, aby se před rozhodnutím o odvolání k odvolání vyjádřil, projeví-li o to zájem. 5. Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi: Každý člen představenstva a kontrolní komise má při hlasování v orgánu družstva jeden hlas. 6. V případě smrti člena představenstva nebo člena kontrolní komise nebo předsedy představenstva nebo předsedy kontrolní komise, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva nebo nového člena kontrolní komise nebo nového předsedu představenstva nebo nového předsedu kontrolní komise. 7. Všechny orgány družstva si mohou vytvářet k plnění svých úkolů pomocné orgány, a to z hlediska časového trvalé i dočasné. 8. Podrobnosti o orgánech družstva, jejich jednání a volbě orgánů stanoví jednací a volební řád družstva. V. část Článek 24 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami, ostatními vnitrodružstevními předpisy a rozhodnutími orgánů družstva. 2. Představenstvo je povinno zabezpečit vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva. 14

15 3. Výroční zprávu o hospodaření předkládá představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi včetně návrhu na rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty. 1. Družstvo zřizuje tyto fondy: Článek 25 Fondy družstva a) Nedělitelný fond. Za trvání družstva nesmí být nedělitelný fond použit k rozdělení mezi členy. Nedělitelný fond je rovněž dotován povinnými příděly nově přijatých členů družstva ve výši, uvedené v těchto stanovách. b) Fond sociálních potřeb. Tento fond je vytvářen dotací z čistého zisku. c) Zajišťovací fond rozvoje. Tento fond je vytvářen dotací z čistého zisku. d) Ostatní kapitálové fondy. Tyto fondy jsou tvořeny všemi operacemi, které zvyšují vlastní kapitál družstva a nejsou účtovány výsledkově (např. dary apod.) Článek 26 Podíl na zisku 1. Člen má právo na podíl na zisku družstva určeném členskou schůzí k rozdělení mezi členy na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka sestavena. U člena, jehož členství trvalo jen po část tohoto účetního období, se podíl na zisku poměrně krátí. Při vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu se členu do doby trvání jeho členství v tomto účetním období počítá i doba trvání členství člena, od něhož člen družstevní podíl nabyl včetně doby trvání členství jeho právních předchůdců. 2. Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje. 3. Podíl člena na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy členská schůze určila zisk, který má být rozdělen mezi členy. 4. Možnost vyplácení záloh na výplatu podílu na zisku se vylučuje. VI. část Článek 27 Zánik družstva, přechodná a závěrečná ustanovení Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva 1. Zrušení, likvidace a případná přeměna družstva se řídí příslušnými ustanoveními ZOK a zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev. 2. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 15

16 Článek 28 Pracovní vztahy Pracovně-právní vztahy v družstvu se řídí podle obecně závazných právních předpisů zejména zákoníku práce. Článek 29 Vnitrodružstevní předpisy Družstvo upravuje další vnitrodružstevní vztahy a podrobnosti o nich v jednacím řádu, volebním řádu, případně organizačním řádu, které musí být v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami. O jejich přijetí a změně rozhoduje členská schůze. Článek 30 V ostatních vztazích, které stanovy neupravují, se použijí ustanovení zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. Článek 31 Závěrečná ustanovení Toto úplné znění stanov bylo přijato na členské schůzi družstva konané dne

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích STANOVY DRUŽSTVA Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma družstva: Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích 2. Sídlo družstva: Trstěnice 13, 353 01

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 Stanovy Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 1 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Růžový palouček. 2. Sídlem družstva jsou: Morašice

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy Zemědělského družstva RADELO

Stanovy Zemědělského družstva RADELO Stanovy Zemědělského družstva RADELO se sídlem ve Velkém Ratmírově 24, 377 01 okres Jindřichův Hradec zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka

Více

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. se sídlem v Netřebicích IČ: 00109975, DIČ: CZ00109975 Čl. I. Firma družstva a sídlo 1. Firma: Zemědělské

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Agrodružstvo Katusice 2. Sídlo družstva je: Katusice, Bezenská 173, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01 3. Předmětem podnikání družstva je: a) koupě zboží

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo).

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo). STANOVY Zemědělského družstva ÚJEZD, se sídlem Újezd 45, PSČ 592 12, IČ: 485 29 818 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 2469 I. Základní ustanovení 1. Obchodní

Více

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 N á v r h Úplné znění stanov INTRATECH družstvo sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 746

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Stanovy družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

Stanovy Zemědělského družstva Strmilov. I. Základní ustanovení

Stanovy Zemědělského družstva Strmilov. I. Základní ustanovení Stanovy Zemědělského družstva Strmilov I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva zní: Zemědělské družstvo Strmilov (dále v těchto stanovách jen družstvo ), IČ 00110779. 2. Sídlem družstva je: Popelínská

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo STANOVY DRUŽSTVA Dřevojas, výrobní družstvo I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva: Dřevojas, výrobní družstvo. 2. Sídlo družstva: Svitavy. 3. Předmětem podnikání družstva je: a) výroba, obchod

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy zemědělského družstva

Stanovy zemědělského družstva Stanovy zemědělského družstva Obchodní firma: Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice Sídlo: Nošovice 128, Dobrá, PSČ 739 51 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice (dále jen

Více

Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Kunžak Sídlo družstva: Střížovická č. p. 420, Kunžak, PSČ 378 62 IČ: 00110515

Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Kunžak Sídlo družstva: Střížovická č. p. 420, Kunžak, PSČ 378 62 IČ: 00110515 Návrh stanov Zemědělského družstva Kunžak se sídlem Střížovická 420, 378 62 Kunžak, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl DrXXXXII,

Více

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II.

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II. STANOVY DRUŽSTVA Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou Návrh na úpravu stanov k přizpůsobení stanov dle 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva.

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. S T A N O V Y Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. 1) Firma družstva: Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích (dále jen družstvo). Sídlo družstva: č.p. 111, 790 57 Bernartice

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

S T A N O V Y. ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 okr. Třebíč. Část I. Čl. 1

S T A N O V Y. ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 okr. Třebíč. Část I. Čl. 1 S T A N O V Y ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 okr. Třebíč ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 je otevřené společenství korporace, založená za účelem podnikání a zajišťování hospodářských,

Více

Zemědělské družstvo Podlesí

Zemědělské družstvo Podlesí S T A N O V Y Zemědělské družstvo Podlesí Čechtín č.p. 97, PSČ: 675 07 přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (ZOK) Stanovy Zemědělské družstvo "Podlesí"

Více

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko OBSAH Čl. I. Základní ustanovení 2 Čl. II. Předmět podnikání..2 Čl. III. Členství v družstvu oddíl 1. členský vklad.3 oddíl 2. vznik členství, převod a přechod

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

S T A N O V Y. Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235. Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235. Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y B y t o v é d r u ž s t v o P í š k o v a I Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235 Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 - Právní postavení (1) Bytové družstvo Píškova I (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY. Zemědělského družstva Kokory. Preambule

STANOVY. Zemědělského družstva Kokory. Preambule STANOVY Zemědělského družstva Kokory Preambule Zemědělské družstvo Kokory (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů. Družstvo

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

I. Obecné ustanovení. II. Základní ustanovení. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín

I. Obecné ustanovení. II. Základní ustanovení. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín 1 S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Mrákotín ve znění změn a doplňků podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích ). Úplné znění Platnost

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Zemědělského družstvo Železný Újezd

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Zemědělského družstvo Železný Újezd ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Zemědělského družstvo Železný Újezd Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání a zajišťování vzájemné podpory svých členů.

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. Členství v družstvu je

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více