STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, LITOVEL IČ I. část Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630. I. část Úvodní ustanovení"

Transkript

1 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, LITOVEL IČ I. část Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Unčovice je dobrovolným společenstvím osob (dále jen členů), sdružených za účelem společného provozování zemědělské činnosti a dalších podnikatelských činností vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Za své závazky odpovídá družstvo celým svým majetkem. Článek 1 Základní údaje o družstvu 1. Obchodní firma: Zemědělské družstvo Unčovice. 2. Sídlo družstva: Unčovice 53, Litovel. 3. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení se členové zavázali. 4. Družstvo za účinnosti obchodního zákoníku zřídilo nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. Nedělitelný fond stále trvá. 5. Družstvo se změnou stanov podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též ZOK). II. část Článek 2 Předmět podnikání Předmětem podnikání družstva je: - zemědělská výroba, rostlinná výroba včetně pěstování zeleniny, okrasných a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití, na pozemcích vlastních, pronajatých, produkce chovných a plemenných zvířat, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, živočišná výroba zahrnující chov hospodářských zvířat, výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků, - kovářství, podkovářství, - zámečnictví, nástrojářství, - klempířství a oprava karosérií, - opravy silničních vozidel, - opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, - truhlářství, podlahářství, - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - hostinská činnost, - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 1

2 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, - výroba elektřiny. III. část Článek 3 Členství Vznik členství 1. Členy družstva mohou být jen osoby fyzické. Fyzická osoba musí být starší 18 let a musí být plně svéprávná. 2. Členství fyzické osoby není podmíněno pracovním vztahem k družstvu. 3. Členství vzniká: a) Přijetím uchazeče o členství na základě písemné přihlášky podané družstvu za člena družstva. O přijetí uchazeče a o vzniku členství v družstvu rozhoduje představenstvo. Představenstvo je povinno o přihlášce rozhodnout do 30 dnů ode dne, kdy byla družstvu doručena. O svém rozhodnutí vyrozumí družstvo uchazeče doporučeným dopisem. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. b) Na základě písemné dohody o převodu družstevního podílu na osobu, která není členem družstva, když dohoda o převodu družstevního podílu vždy podléhá souhlasu představenstva. c) Na základě písemné žádosti o členství podané dědicem družstevního podílu zůstavitele (zemřelého člena družstva), která podléhá vždy souhlasu představenstva (přechod družstevního podílu) ( 604 ZOK). 4. Členství vzniká dnem: a) Při rozhodování o přijetí uchazeče o členství za člena družstva představenstvem dnem, který určí představenstvo ve svém rozhodnutí, není-li den určen, vzniká členství dnem přijetí rozhodnutí. b) Při převodu družstevního podílu na základě dohody o převodu družstevního podílu na osobu, která není členem družstva, podléhající souhlasu představenstva, dnem uvedeným v dohodě, který nemůže předcházet dni udělení souhlasu představenstvem. Pokud by den uvedený v dohodě předcházel dni udělení souhlasu představenstva, ke vzniku členství převodem družstevního podílu by došlo ke dni udělení souhlasu představenstvem družstva. 5. Členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu. Další podmínkou vzniku členství je zaplacení 9.000,- Kč (devět tisíc korun českých) do nedělitelného fondu družstva. 2

3 6. Představenstvo je povinno při rozhodování o přihlášce uchazeče o členství za člena družstva nebo při udělování souhlasu k písemné dohodě o převodu družstevního podílu před vydáním rozhodnutí nebo před udělením souhlasu posoudit, zda uchazeč o členství splňuje podmínky podle těchto stanov. Článek 4 Členské vklady Základní ustanovení 1. Souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva, tvoří základní kapitál družstva. 2. Členské vklady mohou být pouze peněžité. Článek 5 Základní členský vklad a způsob splacení základního členského vkladu 1. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná. 2. Výše základního členského vkladu činí: ,- Kč (devadesát tisíc korun českých). 3. Základní členský vklad může být splacen pouze peněžitým vkladem. 4. Základní členský vklad, který se splácí peněžitým vkladem, je uchazeč o členství v družstvu povinen splatit ve lhůtě do patnácti dnů od data podání přihlášky za člena družstva, a to v hotovosti na pokladně družstva nebo převodem na jeho účet. V případě, že představenstvo zamítne přihlášku uchazeče o členství v družstvu, bude částka odpovídající splacenému peněžitému vkladu neprodleně vrácena uchazeči o členství v družstvu. Článek 6 Další členský vklad 1. Ode dne schválení těchto stanov členskou schůzí nemůže člen družstva složit další členský vklad. 2. Členové družstva se na základním kapitálu družstva i nadále podílejí dalšími členskými vklady, které byly složeny do družstva přede dnem schválení těchto stanov členskou schůzí. Obsah členství Článek 7 Základní práva člena Člen má zejména následující práva: a) podílet se přímo nebo prostřednictvím orgánů družstva na činnosti, řízení a rozhodování družstva, b) zmocnit jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala, 3

4 c) volit orgány družstva, d) být volen do orgánů družstva, e) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a náměty vůči orgánům družstva a být o jejich vyřízení bez zbytečného odkladu informován, f) podílet se na zisku družstva určeného k rozdělení mezi členy, g) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům v souladu se svými ekonomickými možnostmi a na základě obecně závazných právních předpisů, stanov, dalších vnitrodružstevních předpisů a rozhodnutí orgánů družstva, h) být informován o činnosti družstva, a to způsobem v družstvu obvyklým, i) v souladu s příslušnými ustanoveními stanov disponovat se svým družstevním podílem, j) na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva, k) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací. Článek 8 Základní povinnosti člena Člen má zejména následující povinnosti: a) plnit povinnosti vyplývající ze stanov, dalších vnitrodružstevních předpisů a plnit rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami, b) složit základní členský vklad, za podmínek vyplývajících z článku 5, c) upevňovat a rozvíjet družstevní hospodářství, chránit a zvelebovat majetek družstva, d) chránit dobré jméno družstva a informace, týkající se obchodního tajemství družstva, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s činností družstva nebo jeho obchodními partnery, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo družstvu přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci, e) bez zbytečného odkladu informovat družstvo o poškozování majetku a dobrého jména družstva, f) ohlašovat družstvu bez zbytečného odkladu změny v osobních poměrech a jiné údaje významné pro nároky člena vyplývající z jeho členství v družstvu, g) účastnit se na jednání členské schůze a všech orgánů, do kterých byl zvolen, pokud mu v tom nebrání vážné překážky, h) poskytnout družstvu součinnost při řešení otázek spojených s obhospodařováním pozemků, které člen vlastní, i) při vzniku členství zaplatit do nedělitelného fondu 9.000,- Kč (devět tisíc korun českých) v penězích. Článek 9 Převod družstevního podílu 1. Člen družstva může převést družstevní podíl na: a) Jiného člena družstva se souhlasem představenstva s tím, že: - dohoda o převodu družstevního podílu musí mít písemnou formu, - představenstvo je povinno o předložené dohodě o převodu družstevního podílu rozhodnout do 30 dnů od jejího doručení družstvu. Rozhodnutí musí být doručeno převodci družstevního podílu i nabyvateli družstevního podílu. b) Na jinou osobu (dosud nečlena družstva) se souhlasem představenstva s tím, že: 4

5 - převod družstevního podílu je vyloučen v případě, že nabyvatel byl členem družstva a z družstva byl vyloučen, - dohoda o převodu družstevního podílu musí mít písemnou formu, - představenstvo je povinno o předložené dohodě o převodu družstevního podílu rozhodnout do 30 dnů od jejího doručení družstvu. Rozhodnutí musí být doručeno převodci družstevního podílu i nabyvateli družstevního podílu, - rozhodnutím představenstva o schválení dohody o převodu družstevního podílu se stává nabyvatel družstevního podílu členem družstva v rozsahu převedeného družstevního podílu převádějícího člena. 2. Představenstvo nesmí udělit souhlas s dohodou o převodu družstevního podílu na člena družstva ani na jinou osobu (dosud nečlena družstva), pokud by po převodu družstevního podílu souhrn výše členských vkladů (základního členského vkladu a dalších členských vkladů) spojených s družstevním podílem nabyvatele družstevního podílu přesáhl 10% souhrnu výše členských vkladů všech členů družstva. 3. Člen družstva může mít pouze jeden družstevní podíl představující práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Nabývá-li člen družstva za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, splývají jeho družstevní podíly dnem nabytí dalšího družstevního podílu v jediný družstevní podíl. Vylučuje se, aby družstevní podíl byl ve spoluvlastnictví. 4. Nabývá-li družstevní podíl při jeho převodu nebo přechodu za trvání svého členství dosavadní člen družstva, započte se majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, s nímž je tento družstevní podíl spojen, vždy na další členský vklad tohoto člena. Majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, nabytá při převodu nebo přechodu družstevního podílu, se nabyvateli, který není dosud členem družstva, započte na jeho základní členský vklad a v případně zbývající výši na jeho další členský vklad. 5. Družstevní podíl lze s předchozím souhlasem představenstva rozdělit, dochází-li za podmínek podle těchto stanov při jeho rozdělení k převodu nebo přechodu alespoň jednoho z družstevních podílů vzniklých tímto rozdělením na jiného člena družstva nebo na jinou osobu. Družstevní podíl nelze rozdělit, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu majetková účast převodce nebo nabyvatele v družstvu, určená výši jeho členského vkladu, neodpovídala alespoň výši základního členského vkladu podle těchto stanov. Členství v družstvu zaniká: a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, Zánik členství Článek 10 Způsoby zániku členství 5

6 f) smrtí člena družstva, g) prohlášením konkursu na majetek člena, h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, j) zánikem družstva bez právního nástupce. Článek 11 Zánik členství dohodou 1. Dohodnou-li se družstvo a člen na ukončení členství, končí členství dnem sjednaným v dohodě. Návrh na ukončení členství dohodou musí schválit svým rozhodnutím představenstvo. 2. Dohoda musí být uzavřená písemně, jinak je neplatná. 3. Dohoda nemůže být uzavřena se zpětnou platností. 4. Jedno vyhotovení dohody o ukončení členství vydá družstvo členovi. Článek 12 Zánik členství vystoupením člena 1. Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. 2. Členství zanikne uplynutím výpovědní doby šedesáti dnů ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu. 3. Člen družstva může písemné oznámení o vystoupení písemně odvolat. Odvolání je však podmíněno souhlasem představenstva. Článek 13 Zánik členství vyloučením člena 1. Rozhodnutím představenstva může být z družstva vyloučen člen: a) který závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, b) přestal splňovat podmínky pro členství, c) který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. 2. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena pouze do šesti měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy důvod vyloučení vznikl. 6

7 3. Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle článku 13 odst. 1 písm. c) těchto stanov předmětem šetření jiného orgánu, počíná lhůta šesti měsíců podle článku 13 odst. 2 těchto stanov běžet ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o výsledku tohoto šetření. 4. O vyloučení podle článku 13 odst. 1 písm. a) těchto stanov může představenstvo rozhodnout, jen dalo-li členu písemnou výstrahu doporučeným dopisem a člen tuto výstrahu v poskytnuté lhůtě nerespektoval. Náležitosti výstrahy stanoví 615, 616 ZOK. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být doručeno do vlastních rukou. 5. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. 6. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Článek 14 Zánik členství fyzické osoby smrtí 1. Stanovy nevylučují dědění družstevního podílu. 2. Dědic družstevního podílu zůstavitele (zemřelého člena) může požádat družstvo písemnou žádostí o členství. Je-li více dědiců družstevního podílu zůstavitele (zemřelého člena), podává písemnou žádost o členství každý z nich samostatně. 3. Vznik členství v družstvu při přechodu družstevního podílu na dědice je podmíněn souhlasem představenstva. Souhlasí-li představenstvo se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl členem družstva ode dne nabytí dědictví. Nevyrozumí-li představenstvo dědice do 30 dnů ode dne, kdy dědic družstvo o členství písemnou žádostí požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí. Rozhodnutí představenstva o písemné žádosti dědice družstevního podílu zůstavitele (zemřelého člena) o členství musí být doručeno v písemné formě žadateli o členství. 4. Představenstvo nesmí odmítnout udělit souhlas se vznikem členství dědici družstevního podílu, který splňuje podmínky členství v družstvu, a který je vůči zůstaviteli (zemřelému členovi) osobou blízkou. 5. Dědic, který se nestal členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo. Článek 15 Obnovení členství 1. Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena, jeho členství v družstvu se obnovuje; to neplatí, jestliže byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Insolvenční správce vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu vyplacený vypořádací podíl úpadce družstvu. 7

8 2. Jestliže byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu, členství povinného v družstvu se obnovuje. Ten, kdo přijal vyplacený vypořádací podíl povinného, vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce vyplacený vypořádací podíl povinného družstvu. Vypořádání družstva se členem při zániku členství Článek 16 Vypořádací podíl 1. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k souhrnu splacených členských vkladů všech členů k poslednímu dni tohoto účetního období, když tento poměr se násobí výší vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, upraveného podle článku 16 odstavce 2 těchto stanov. 2. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jež je v nedělitelném fondu, zajišťovacím fondu rozvoje, ostatních kapitálových fondech, a k zisku, který byl členskou schůzí určen k posílení výše uvedených fondů nebo výplatě podílů na hospodářském výsledku členům družstva. 3. Pokud družstvo s bývalým členem nebo jeho právním nástupcem neuzavře jinou dohodu, je vypořádací podíl splatný v penězích nejpozději do dvou let ode dne zániku členství, zpravidla ve dvou stejných splátkách, každá splátka ve výši 50% vypořádacího podílu, přičemž první splátka je splatná zpravidla do jednoho roku od zániku členství, nejpozději však do dvou měsíců od schválení řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Práva a povinnosti družstva Článek 17 Práva družstva vůči členovi v důsledku porušení členských povinností 1. Členovi družstva, který se dopustil porušení členských povinností, může být uložena pokuta až do výše 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých). 2. Za opětovné nebo závažné porušení členských povinností se uloží pokuta ve výši nejméně ,- Kč (deset tisíc korun českých), pokud nerozhodne představenstvo o vyloučení tohoto člena ve smyslu článku 13 těchto stanov. 3. Závažným porušením členských povinností se rozumí zejména případy, kdy: a) člen způsobí úmyslným jednáním družstvu újmu, jejíž výše zakládá odpovědnost podle trestního zákona; b) člen se dopustí takového porušení členských povinností, v důsledku kterého je podstatně ovlivněno plnění úkolů družstva nebo poškozeno dobré jméno družstva. 4. Pokutu ukládá představenstvo. 8

9 5. Podrobnosti o ukládání pokut určí speciální vnitrodružstevní předpis, který schvaluje představenstvo. 6. Uložením pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy. 1. Družstvo vede seznam členů. 2. Do seznamu členů se zapisují: Článek 18 Seznam členů, informační deska a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 3. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. 4. Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a o obsahu svého zápisu v seznamu členů. 5. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen. 6. Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku, která je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům. IV. část Článek 19 Orgány družstva Členové řídí a spravují všechny záležitosti týkající se družstva prostřednictvím orgánů, kterými jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. Článek 20 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Členové na ní uplatňují své právo rozhodovat o záležitostech družstva a kontrolovat jeho činnost. 9

10 2. Účast na členské schůzi je právem i povinností každého člena družstva a družstvo je povinno vytvářet materiální, organizační a jiné předpoklady pro to, aby všichni členové mohli toto své základní právo realizovat. 3. Účastnit se členské schůze mohou i nečlenové družstva, a to na základě přizvání k účasti představenstvem. 4. Členská schůze se schází nejméně jednou za rok. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. 5. Pozvánka obsahuje alespoň: a) firmu a sídlo družstva, b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, d) program členské schůze, e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce, f) má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 6. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva a dále bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě. 7. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. 8. Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je záležitost, která byla předmětem této žádosti, na členské schůzi projednána v souladu s článkem 20 odstavcem 9 těchto stanov. 9. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. 10. Členská schůze má tuto působnost: a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, 10

11 b) volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise, předsedu představenstva a předsedu kontrolní komise, c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat, d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku, e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle 59 ZOK, f) schvaluje poskytnutí finanční asistence, g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku, i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti, k) rozhoduje o vydání dluhopisů, l) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva, m) rozhoduje o přeměně družstva, n) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení, o) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, p) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, q) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, r) určuje auditora, který ověřuje účetní závěrku družstva, s) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. 11. Hlasy členů družstva při hlasování na členské schůzi jsou stanoveny takto: a) Člen družstva má jeden hlas na každých ,- Kč (devadesát tisíc korun českých) svého členského vkladu. b) V případě hlasování o věcech uvedených v článku 20 odstavci 10 písm. a), f), j), k), m) a o) těchto stanov má každý člen pouze jeden hlas. 12. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li ZOK nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li ZOK nebo stanovy vyšší počet hlasů. Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé ze záležitostí uvedených v 650 odst. 2 ZOK nebo usnesení o změně stanov je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. 13. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat alespoň: a) datum a místo konání členské schůze, program členské schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) znění každé z případných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který námitku uplatnil, e) jméno a příjmení každého člena, který nehlasoval pro změnu stanov, jestliže členská schůze přijala usnesení o změně stanov anebo usnesení, jehož důsledkem je změna stanov. 11

12 Přílohu zápisu povinně tvoří: a) seznam účastníků členské schůze, b) pozvánka na členskou schůzi, c) podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohu k nahlédnutí. 14. Každý člen družstva nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí členské schůze pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů družstva. 15. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. 16. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu družstva hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře. 17. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než 10-ti % všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. 18. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. 19. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, ledaže stanovy určí něco jiného. 20. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva. 1. Představenstvo má 13 členů. Článek 21 Představenstvo 2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. 3. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou ZOK nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu družstva. Představenstvo rozhoduje o použití ostatních kapitálových fondů, fondu sociálních potřeb a zajišťovacího fondu rozvoje. 12

13 4. Představenstvo kontrolní komisi bez zbytečného odkladu oznámí všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 5. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, a odpovídá jí za svou činnost. 6. Navenek jedná za představenstvo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 7. Je-li pro jednání, které činí představenstvo, předepsaná písemná forma, jednají za družstvo dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 8. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. 9. Představenstvo se musí sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 10. Představenstvo volí a odvolává místopředsedu představenstva. 11. Předseda představenstva organizuje a řídí jednání představenstva. 12. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu představenstva místopředseda představenstva. 1. Kontrolní komise má 9 členů. 2. Kontrolní komise: Článek 22 Kontrolní komise a) je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, b) projednává stížnosti členů družstva, c) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku, jakož i k úhradě ztráty družstva, d) upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky a vyžaduje zjednání nápravy, e) je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace týkající se hospodaření družstva, f) je oprávněna písemně požádat o svolání členské schůze. 3. Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá při výkonu své působnosti na ostatních orgánech družstva. 4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce. 5. Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv jiného orgánu družstva zřízeného stanovami. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, má právo zúčastnit se jednání představenstva nebo jiného orgánu družstva zřízeného stanovami její předseda. 13

14 Článek 23 Společná ustanovení o orgánech družstva a o členství v nich 1. Funkční období členů orgánů družstva (představenstva a kontrolní komise) činí 3 roky. 2. Neslučitelnost funkcí: Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. 3. Odstoupení z funkce: Člen orgánu družstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Neurčují-li stanovy družstva jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán družstva na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. 4. Odvolání člena orgánu: a) O odvolání člena orgánu rozhoduje orgán, který jej zvolil. b) Členovi, který má být odvolán z funkce, musí orgán, který jej odvolává, umožnit, aby se před rozhodnutím o odvolání k odvolání vyjádřil, projeví-li o to zájem. 5. Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi: Každý člen představenstva a kontrolní komise má při hlasování v orgánu družstva jeden hlas. 6. V případě smrti člena představenstva nebo člena kontrolní komise nebo předsedy představenstva nebo předsedy kontrolní komise, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva nebo nového člena kontrolní komise nebo nového předsedu představenstva nebo nového předsedu kontrolní komise. 7. Všechny orgány družstva si mohou vytvářet k plnění svých úkolů pomocné orgány, a to z hlediska časového trvalé i dočasné. 8. Podrobnosti o orgánech družstva, jejich jednání a volbě orgánů stanoví jednací a volební řád družstva. V. část Článek 24 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami, ostatními vnitrodružstevními předpisy a rozhodnutími orgánů družstva. 2. Představenstvo je povinno zabezpečit vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva. 14

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. Členství v družstvu je

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva.

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. S T A N O V Y Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. 1) Firma družstva: Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích (dále jen družstvo). Sídlo družstva: č.p. 111, 790 57 Bernartice

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou Návrh na úpravu stanov k přizpůsobení stanov dle 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

-- Stejnopis -- Notářský zápis

-- Stejnopis -- Notářský zápis Strana první NZ 152/2014 N 180/2014 -- Stejnopis -- Notářský zápis sepsaný dne 24.6. 2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Ladislavem Černým, notářem se sídlem ve Strakonicích,

Více

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice STANOVY 2014 Západočeské konzumní družstvo Sušice navazujíce na všechny dobré tradice družstevnictví, zejména pak na činnost ZKD v Plzni, Jednoty SD v Sušici, Jednoty SD v Klatovech, Jednoty SD v Horšovském

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II.

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II. STANOVY DRUŽSTVA Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Stanovy družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více