Stejnopis Notářský zápis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stejnopis Notářský zápis"

Transkript

1 Revoluční 1080/ Praha 1 tel: gsm: web: IČ: DIČ: CZ Strana první. NZ 1811/2014 Stejnopis Notářský zápis N 1536/2014 sepsaný dne (dvacátého pátého července roku dva tisíce čtrnáct) jménem Mgr. Václava Vody, notáře v Praze, jeho zástupcem ustanoveným podle 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen NotŘ ), Mgr. Janem Watzkem, notářským kandidátem, v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody, notáře v Praze, na adrese Praha 1, Revoluční 1080/2, PSČ , obsahující osvědčení dle 80a NotŘ, t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání družstva či jeho orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí členské schůze bytového družstva s obchodní firmou Bytové družstvo Machuldova 573 a 574, Praha 4, se sídlem Praha 4 - Kamýk, Machuldova ul.č. 574/11, PSČ , IČ , zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 1693, která se konala na místě samém na Praze 4, v domě v Machuldově ulici č.p. 574/11, dne (třicátého června roku dva tisíce čtrnáct) od 19,00 hodin Na základě osobní účasti na jednání členské schůze družstva Bytové družstvo Machuldova 573 a 574, Praha 4, podávám toto: Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání družstva či jeho orgánů a osvědčení obsahu: Rozhodnutí členské schůze družstva Bytové družstvo Machuldova 573 a 574, Praha Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této členské schůze a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů družstva související s přijetím předmětných rozhodnutí: K rozhodnutím členské schůze družstva Bytové družstvo Machuldova 573 a 574, Praha 4, se sídlem se sídlem Praha 4 - Kamýk, Machuldova ul.č. 574/11, PSČ , IČ , zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 1693 (dále jen jako členská schůze ) došlo na místě samém na Praze 4, v domě v Machuldově ulici č.p. 574/11, dne (třicátého června roku dva tisíce čtrnáct) od 19,00 hodin Existence družstva byla ověřena z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 1693, vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, pod číslem výpisu V 1744/2014, o němž člen představenstva Jozef Vilčko, datum narození , bydliště Praha 4, Machuldova 573/9, PSČ (dále jen Jozef Vilčko ), jehož totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, jako člen představenstva prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o družstvu zapisovaných do obchodního rejstříku

2 Strana druhá Působnost členské schůze k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení 656 písm. a) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), v platném znění, a z ustanovení článku 16. předloženého znění stanov družstva, o němž člen představenstva Jozef Vilčko prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov družstva Způsobilost členské schůze k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: (a) z prohlášení člena představenstva Jozefa Vilčko, který prohlásil, že: (b) (c) (d) (aa) členská schůze byla svolána představenstvem družstva písemnou pozvánkou v souladu se zákonem a stanovami družstva, (ab) členská schůze je usnášeníschopná dle ustanovení 644 odst. 1 ZOK a ustanovení článku (ac) 16. stanov družstva, neboť je osobně nebo v zastoupení přítomno padesát devět členů družstva, kteří podle ustanovení 650 odst. 1 ZOK a ustanovení téhož článku stanov družstva disponují celkem 62 (šedesáti dvěma) hlasy z celkového počtu 62 (šedesáti dvou) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů; nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní členské schůze nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva; z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze pod číslem V 1744/2014, ze seznamu členů družstva Bytové družstvo Machuldova 573 a 574, Praha 4, o kterém člen představenstva Jozef Vilčko prohlásil, že obsahuje aktuální a úplný seznam členů družstva, z předložené písemné pozvánky na členskou schůzi, o které člen představenstva Jozef Vilčko prohlásil, že byla v souladu se zákonem a stanovami odeslána všem členům družstva, (e) z prezenční listiny členské schůze družstva Bytové družstvo Machuldova 573 a 574, Praha 4, která tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu, plné moci jsou přílohami druhou až sedmnáctou tohoto notářského zápisu (f) z předloženého úplného znění stanov družstva, (g) z ustanovení 644 odst. 1 ZOK, (h) (i) z mého osobního zjištění, že po celou dobu mé přítomnosti na jednání členské schůze bylo osobně nebo v zastoupení nebo v zastoupení přítomno šedesát dva členů družstva, o kterých člen představenstva Jozef Vilčko prohlásil, že jsou oprávněni vykonávat na členské schůzi své hlasovací právo, a kteří disponují 100 % (jedno sto procenty) všech hlasů z níže uvedeného prohlášení předsedajícího členské schůze, proti němuž nebyla ze strany osobně nebo v zastoupení nebo v zastoupení přítomných členů družstva podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na členské schůzi mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího členské schůze, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení 80b písm. g) NotŘ Předsedajícím členské schůze byl při projednání bodu 1. pořadu členské schůze zvolen Jozef Vilčko, datum narození , bydliště Praha 4, Machuldova 573/9, PSČ , jehož totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, který řídil členskou schůzi od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího členské schůze nebyl vznesen žádný protest či námitka

3 Strana třetí Předsedající členské schůze Bytové družstvo Machuldova 573 a 574, Praha 4, se sídlem Praha 4 - Kamýk, Machuldova ul.č. 574/11, PSČ , IČ , (dále jen jako členská schůze ), prohlásil, že členská schůze je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na členské schůzi osobně nebo v zastoupení přítomni členové družstva, kteří disponují celkem 62 (šedesáti dvěma) hlasy z celkového počtu 62 (šedesáti dvou) hlasů Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byly družstvo nebo orgány družstva povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí členské schůze, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem družstva Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že po projednání bodu 2. pořadu členské schůze předsedající členské schůze navrhl, aby členská schůze přijala toto usnesení: Členská schůze Bytové družstvo Machuldova 573 a 574, Praha 4, mění stanovy družstva a to tak, že vypouští dosavadní znění a nahrazuje jej tímto novým zněním: S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Bytové družstvo Machuldova 573 a 574, Praha 4 Č á s t I. Základní ustanovení Č l á n e k 1 Firma: Bytové družstvo Machuldova 573 a 574, Praha Adresa Sídla: PSČ Praha 4-Kamýk, Machuldova ul. 574 / Bytové družstvo (dále jen družstvo ) vzniklo dnem zápisu družstva do veřejného rejstříku dne , vedeného Městským soudem Praha, v oddíl Dr., číslo vložky 1693 a bylo mu přiděleno identifikační číslo Právní poměry družstva se řídí zákonem a těmito stanovami Č l á n e k 2 (1) Družstvo je společenstvím s neuzavřeným počtem osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů (2) Družstvo je obchodní korporací. Právní poměry se řídí zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstev a těmito stanovami (3) Družstvo je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. (4) Členové družstva neručí za závazky družstva Č á s t II. Činnosti družstva (1) Základní činností družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů spočívající zejména ve správě, údržbě, renovaci a servisu domovního fondu pro potřeby členů družstva a další subjekty, přičemž v rámci správy objektu ve vlastnictví či spoluvlastnictví družstva družstvo pronajímá byty a nebytové prostory, které vlastní a poskytuje základní služby s pronájmem související

4 Strana čtvrtá (2) Provoz a správa bytového domu, popř. dalších staveb s provozem a správou domu spojených, a pozemku ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva nebo členů družstva, včetně zajišťování údržby, oprav, modernizace či rekonstrukce, a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely (3) Družstvo využívá svých prostředků především k udržování a zlepšování majetku, který vlastní. Mezi povinnosti družstva patří zejména: Č l á n e k 3 Práva a povinnosti družstva (1) Provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizace a rekonstrukce bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, provádění údržby domu, společných i nebytových prostor, údržby bytů v rozsahu dohodnutém s členy, podle možností zlepšovat a rozšiřovat vybavení domu (2) Uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním (3) Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem se rozumí byt nebo nebytový prostor, který je v budově ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva, nebo který je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva, a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového družstva, který se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem (4) Zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, členů družstva, popř. jiných osob, nebo správa domu a pozemku pro společenství vlastníků jednotek, kterou družstvo provozuje pouze jako svoji vedlejší a doplňkovou činnost (5) Vést hospodaření a účetnictví družstva a plnit povinnost družstva vyplývající z právních předpisů a z předpisů orgánů územní samosprávy, z rozhodnutí členské a schůze z těchto stanov Č á s t III. Členství v družstvu Č l á n e k 4 Vznik členství (1) Členy družstva mohou být pouze zletilé fyzické osoby, která se zaváže k dodržování stanov a má na území České republiky trvalý pobyt. Jako dědic družstevního podílu se může stát členem družstva i nezletilá fyzická osoba, stejně tak fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. Osoby mladší 18 let zastupují jejich zákonní zástupci (2) Členství v družstvu vzniká při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, a to: a ) při založení družstva dnem vzniku družstva, b ) za trvání družstva převodem družstevního podílu, přechodem družstevního podílu, dnem rozhodnutí členské schůze družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí (3) Členství právnických osob je vyloučeno

5 Strana pátá (4) Při založení a vzniku družstva mohou být jeho členy pouze občané s trvalým pobytem na území České republiky, kteří byli před jeho založením nájemci bytů v domě. Pokud byli před založením družstva nájemníci bytu manželé, vznikne jejich společné členství (5) Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky stanov o přijetí za člena družstva a) Převoditelnost družstevního podílu členem nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu družstevního podílu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě b) Smlouva musí obsahovat zejména tyto náležitosti: označení smluvních stran, prohlášení převodce o členství v družstvu, typ družstevního podílu, další informace o družstevním podílu (např. výše splaceného základního vkladu a dalšího členského vkladu) závazek nabyvatele k převzetí závazku převodce zejména k nesplaceným dalším členským vkladům, ke kterým se převodce zavázal, prohlášení nabyvatele o splnění podmínek pro přijetí člena do družstva, další ujednání zejména mezi převodcem a nabyvatelem (6) Přechod družstevního podílu: a ) na dědice, b ) na pozůstalého manžela, jestliže členství v družstvu vzniklo za trvání manželství, Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. Je-li družstevní podíl ve společném jmění manželů, přechází družstevní podíl na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví (7) Přijetí na základě písemné přihlášky: Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu podle čl. 10, odst. 2) a potvrzení o zaplacení vstupního poplatku (zápisné) ve výši 5 000,- Kč a závazek k převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu podle čl. 10, odst. 4 a 5) (8) Družstvo vrátí zápisné a vstupní poplatek uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva Č l á n e k 5 Družstevní podíl (1) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství družstvu (2) Spoluvlastnictví družstevního podílu je možné pouze mezi osobami tzv. blízkými (tj. osobami takto stanovenými v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění) (3) Zastavení družstevního podílu je vyloučeno (4) Převod a přechod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena družstva (5) Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených.

6 Strana šestá (6) Je-li družstevní podíl ve společném jmění manželů, přechází družstevní podíl na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví (7) Člen družstva je oprávněn převést svůj družstevní podíl na fyzickou osobu, která splňuje podmínky vzniku členství podle článku 6. Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), dochází k převodu nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) anebo k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) včetně všech práv a povinností s ním spojených, a to včetně dluhů převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) převodcem anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) za podmínek určených stanovami Článek 6 Splynutí nebo rozdělení družstevních podílů (1) Splynutí družstevního podílu Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl dnem, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak (2) Rozdělení družstevního podílu je možné jen souhlasem představenstva Rozdělit družstevní podíl nelze, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele družstevního podílu v družstvu pod výši základního členského vkladu Č l á n e k 7 Společné členství manželů ( 1 ) Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas. Právní vztahy z družstevního podílu ve společném jmění manželů se řídí ustanoveními občanského zákoníku o manželském majetkovém právu a společném jmění manželů ( 2 ) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů ( 3 ) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů ( 4 ) Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela ( 5 ) Pro bydlení manželů se použijí ustanovení občanského zákoníku o manželském majetkovém právu, zahrnující i některá ustanovení o bydlení manželů a ustanovení občanského zákoníku o bydlení po zániku manželství v rámci ustanovení o zániku manželství

7 Strana sedmá Č l á n e k 8 Spoluvlastnictví družstevního podílu (1) Společné členství spoluvlastníků družstevního podílu v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl ve spoluvlastnictví více fyzických osob. Spoluvlastníci družstevního podílu mají, při hlasování, jeden hlas (2) Právní vztahy z družstevního podílu ve společném jmění spoluvlastníků se řídí ustanoveními občanského zákoníku o spoluvlastnickém podílu (3) Spoluvlastnický podíl vzniká převodem členského podílů mezi osobami blízkými (z rodičů nebo prarodičů na děti, mezi sourozenci, apod.) a přechodem družstevního podílu dědictví (4) Spoluvlastníci družstevního podílu mají jeden hlas a podíl vůči družstvu spravuje správce společné věci (5) Spoluvlastníci družstevního podílu jsou povinni tuto skutečnost družstvu oznámit písemnou formou s ověřenými podpisy všech spoluvlastníků družstevního podílu (6) V dohodě musí být zejména tyto údaje: jméno správce, datum narození, rodné číslo, místo trvalého bydliště a adresa pro doručování písemností. V méně závažných případech je doručování písemností možné i elektronickou poštou, další kontakty jako je telefon, , číslo datové schránky a podobně, vymezení pravomocí správce spoluvlastnického podílu (7) Je-li s družstevním podílem, který je součástí spoluvlastnického podílu, a tedy se společným členstvím spoluvlastníků v družstvu, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu družstevního bytu, nedojde-li mezi spoluvlastníky k jiné dohodě Č l á n e k 9 Práva a povinnosti členů (1) Člen družstva má právo zejména: a ) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze, při hlasování se nechat zastoupit na základě plné moci, b ) volit a být volen do družstevních orgánů, pokud je svéprávný a splňuje-li podmínky zákona a stanov družstva, c ) účastnit se veškeré družstevní činnosti a používat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, d ) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva, k předsedovi družstva a být o jejich vyřízení informován, e ) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dále na základě převodu družstevního podílu nebo jeho části za podmínek stanovených zákonem a využívat služby související s užíváním bytu, které zajišťuje družstvo, f ) užívat byt na základě nájemní smlouvy - byt na který je vázán jeho členský vklad, g ) na roční vyúčtování záloh na nájemné a záloh na úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a na vypořádání přeplatku z tohoto vyúčtování podle jiných právních předpisů, těchto stanov a zásad schválených členskou schůzí, h ) na vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství, i ) nahlížet do seznamu členů družstva, j ) obdržet kopii zápisu z jednání členské schůze včetně jeho příloh a podkladů za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pořízením kopie zápisu

8 Strana osmá ( 2 ) Člen družstva je povinen zejména : a) dodržovat právní předpisy, stanovy družstva a plnit usnesení orgánů družstva, b) uhradit základní členský vklad a další členský vklad podle článku č. 10, ve stanovené výši a lhůtě, a vstupní poplatek ve výši 5 000,- Kč, c) platit řádně zálohy na nájemné, včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy, údržbu, a dodatečné investice podle článku 22, odst. 3) a úhradu za plnění spojená s jeho užíváním anebo zálohy na ně v předepsané výši a lhůtě splatnosti a uhradit nedoplatky z jejich vyúčtování, d) uhradit družstvu úrok z prodlení ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kč za každý i započatý měsíc prodlení, jedná-li se o dluh z titulu nájemného za družstevní byt a úhrad za služby spojené s jeho užíváním nebo z titulu příspěvku vlastníka bytu na správu domu a pozemku a úhrad za služby spojené s jeho užíváním, e) platit úhrady za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva ve výši určené členskou schůzí, f) převzít byt (nebytový prostor) na základě smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), který je způsobilý k užívání ve lhůtě stanovené družstvem, nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím bytu (nebytového prostoru); v nájemní smlouvě lze sjednat předání bytu (nebytového prostoru) ve stavu nezpůsobilém pro řádné užívání, pokud si člen - nájemce s družstvem současně vymezí práva a povinnosti z toho plynoucí, zejména výši a způsob úhrady nákladů na provedení úpravy, g) při vzniku nájmu oznámit družstvu počet osob v bytě, jejich jména, příjmení a data narození; změny těchto údajů, uzavření nebo rozvedení manželství nebo přechod nájmu oznámit družstvu bez zbytečného odkladu a neučiní-li to ani do dvou měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se zato, že hrubě porušil svoji povinnost, h) jestliže ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě (nebytovém prostoru) spojené se složitou dosažitelností své osoby, oznámit tuto skutečnost družstvu. Současně je povinen označit osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu (nebytového prostoru) v případě, kdy to bude nezbytně nutné; neučiní-li tak, je takovou osobou družstvo; dále je povinen neprodleně oznamovat změnu adresy pro doručování, i) člen - nájemce je povinen, po předchozí písemné výzvě, umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby k zajištění řádné údržby bytu, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, byla provedena kontrola stavu bytu, nebo provedena instalace a údržba zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem, a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu. Předchozí výzva se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení j) Je povinen oznámit, bez zbytečného odkladu, družstvu potřebu těch oprav v bytě, jež mají vliv na stav domu a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla; k) člen nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva, a to ani takové, které provádí na své náklady, l) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostorů, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt (nebytový prostor), jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně užívat plnění spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru)

9 Strana devátá m) Je povinen podílet se na základě rozhodnutí členské schůze na úhradě ztráty družstva maximálně ve výši trojnásobku základního členského vkladu; uhrazovací povinnost přitom nesmí být uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, která byla projednána členskou schůzí, a k úhradě ztráty byl přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let, nedělitelný fond nebo jiné fondy, které lze k úhradě ztráty použít, a rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla, n) hradit veškeré opravy v bytě (nebytovém prostoru), o) přispívat podle svých možností k úspěšné činnosti družstva, p) záležitosti týkající se společného práva bydlení v bytě manželů, může vyřizovat každý z manželů samostatně,neboť jsou oba oprávněni i povinni společně a nerozdílně ( 3 ) Další práva a povinnosti neuvedené ve stanovách může členská schůze přijmout usnesením na členské schůze nebo doplnit interním předpisem Č l á n e k 10 Členský vklad ( 1 ) Členský vklad v družstvu je tvořen základním členským vkladem podle odst. 2), dalším členským vkladem podle odst. 3) a dalším členským vkladem podle odst. 4) ( 2 ) Základní členský vklad související se vstupem do družstva je pro všechny členy stejný a jeho výše činí 1 700,- Kč ( 3 ) Členství v družstvu nevznikne přede dnem splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Po dobu trvání členství nesmí základní vklad v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu ( 4 ) Další členský vklad představuje vklad člena do družstva na pořízení družstevního bytového domu a pozemku příslušejícího k domu nebo na financování technického zhodnocení domu (dále jen pořizovací další členský vklad ) ( 5 ) Dodatečný členský vklad: uzavření smlouvy o nájmu uvolněného družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) lze vedle úhrady pořizovacího dalšího členského vkladu podmínit splacením dalšího členského vkladu, jehož výši stanoví členská schůze (dále jen dodatečný další členský vklad ). Obdobně lze postupovat i při povolení rozšíření stávajícího družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), pokud by se týkalo společných prostorů v domě, pořízení družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) formou nástavby, přístavby či vestavby v domě, nebo při přijetí nájemce nedružstevního bytu za člena družstva. Použitím na pořízení družstevního bytového domu a k němu příslušejícího pozemku nebo na financování technického zhodnocení domu se dodatečný další členský vklad stává pořizovacím dalším členským vkladem podle odst. 4) ( 6 ) Další členský vklad podle odst. 4) a 5) může mít formu nepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu určený dohodou družstva a vkladatele, a to na náklad vkladatele. Nepeněžitý vklad schvaluje před jeho vložením členská schůze ( 7 ) Při úplatném převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a příslušejícího pozemku do vlastnictví člena se další členský vklad započte nabyvateli na úhradu kupní ceny. ( 8 ) Další členský vklad, kterým se člen podílel na pořízení nedružstevního bytu a k němu příslušejícího pozemku, se členovi vrátí, je-li tento byt přidělen do nájmu členovi družstva, který uhradil pořizovací další členský vklad

10 Strana desátá ( 9 ) O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu, která obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo údaje o tom, jaká věc nebo provedení jaké práce anebo poskytnutí jaké služby tvoří předmět nepeněžitého vkladu, dále způsob a výši ocenění nepeněžitého vkladu, lhůtu pro splnění vkladové povinnosti a podmínky pro vypořádání dalšího členského vkladu nebo jeho části za trvání členství. Smlouvu o dalším členském vkladu, ani její změnu nebo zrušení již neschvaluje členská schůze ani jiný orgán družstva ( 10 ) V seznamu členů se každý další členský vklad uvádí spolu s údajem, ke kterému bytu (nebytovému prostoru) včetně příslušejícího pozemku se vztahuje Č l á n e k 11 Seznam členů ( 1 ) Družstvo vede seznam svých členů. Společní členové manželé se v seznamu členů výslovně uvádějí jako společní členové; je-li členem družstva pouze jeden z manželů, uvádí se v seznamu pouze tento z manželů, bez ohledu, že vznikl společný nájem manželů k družstevnímu bytu ( 2 ) Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. Družstvo doručuje všechny písemnosti členovi na adresu uvedenou v seznamu členů, pokud člen neoznámí družstvu jinou doručovací adresu ( 3 ) Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva. Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než 1x za rok, je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené. ( 4 ) Družstvo je povinno umožnit nahlédnout do příslušné části seznamu každému, kdo osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen ( 5 ) Družstvo je povinno umožnit nahlédnout do příslušné části seznamu každému, kdo osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen ( 6 ) Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu družstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci Č l á n e k 12 Zánik členství a obnovení členství ( 1 ) Členství v družstvu zaniká : a ) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva, b ) vystoupením, c ) převodem členství, d ) smrtí člena družstva, e ) zánikem družstva bez právního nástupce, f ) prohlášením konkursu na majetek člena družstva, g ) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena družstva, h ) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o exekuci nebo o výkonu rozhodnutí, nebo nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností, k postižení družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu; nebo

11 Strana jedenáctá i ) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu, j ) vydáním exekučního příkazu k postižení družstevního podílu, k ) vyloučením ( 2 ) Při zániku členství za trvání družstva z důvodu uvedených v odstavci (1) písm. a,b, d, e, f, g, h, i, j, k, má člen nárok na vypořádací podíl. V případě přechodu členství z důvodu smrti člena, mají právo na vypořádací podíl jeho dědici, pokud se nestanou podle zákona a těchto stanov členy družstva ( 3 ) Vypořádací podíl se skládá ze základního vkladu, který byl splacen a ze splněných dalších členských vkladů podle článku č ( 4 ) Nárok na vypořádání družstevního podílu je splatný uplynutím tří měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo a to po vyklizení bytu, ke kterému měl bývalý člen právo bydlení ( 5 ) Při výplatě vypořádacího podílu si družstvo započte své splatné pohledávky vůči bývalému členu ( 6 ) Členství v družstvu se obnovuje jestliže byl : a) zrušen konkurz na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, b) pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu, c) na žádost člena, který ukončil členství dohodou nebo vystoupením z družstva Č l á n e k 13 Písemná dohoda ( 1 ) Jestliže se člen družstva a družstvo dohodnou na zániku členství, zaniká členství dnem uvedeným v dohodě ( 2 ) Dohoda musí mít písemnou formu a končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi ( 3 ) Dohodou zaniká členství člena v družstvu i tehdy, pokud mu byly základní členský vklad i další členský vklad započítány na úhradu kupní ceny družstevního bytu a příslušejícího pozemku úplatným převodem družstevního bytu do vlastnictví člena podle jiného právního předpisu, neboť byly zdrojem jeho financování Čl. 14 Vystoupení 1) Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou měsíců; běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu nedohodnou-li se jinak ) Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně. Odvolání podléhá souhlasu družstva ) Členství v družstvu lze obnovit členovi družstva, který ukončil členství dohodou o vystoupení z družstva na základě podání žádosti o obnovení členství za podmínek, že: a) nedošlo k vypořádání družstevního podílu a jeho vyplacení, b) za trvání členství v družstvu se nedopustil hrubého porušení členských práv a povinností člena družstva, c) nebyl před ukončením členství v družstva v prodlení s platbami nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu, d) nedopustil se vůči ostatním členů hrubého chování a násilí, e) nedošlo-li k vydání: pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu,

12 Strana dvanáctá vydáním exekučního příkazu k postižení družstevního podílu, vydání dalšího pravomocného rozhodnutí, která by vedla k omezení a nakládání s družstevním podílem Č l á n e k 15 Vyloučení ( 1 ) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže : a) hrubě nebo opakovaně porušil povinnosti vyplývající z práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu nebo z nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru); b) přestal splňovat podmínky členství v družstvu podle zákona nebo těchto stanov; c) z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách; d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde člen užívá byt (nebytový prostor), anebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází; e) člen družstva zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal, po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho skutečný pobyt se stal pro družstvo neznámý, zneužil seznam členů, přestal splňovat podmínky pro členství, anebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách ( 2 ) O vyloučení člena rozhoduje představenstvo po předcházející písemné výstraze, nedošlo-li k nápravě. Rozhodnutí o vyloučení musí být členu doručeno písemně s uvedením důvodů vyloučení. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení má právo člen podat odvolání k členské schůzi do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Členství zaniká dnem, kdy uplynula lhůta k podání odvolání k členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek ( 3 ) Vyloučit člena družstva bez udělení této výstrahy lze pouze v případě, že byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo proti členovi družstva, nebo jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit ( 4 ) Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi, a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení ( 5 ) Rozhodnutí o vyloučení společných členů se samostatně doručuje každému z manželů. Každý ze společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů ( 6 ) Rozhodnutí o vyloučení spoluvlastníka družstevního podílu se samostatně doručuje každému ze spoluvlastníků družstevního podílu ( 7 ) Každý ze společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů nebo na vůli druhého spoluvlastníka družstevního podílu ( 8 ) Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství ( 9 ) Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů

13 Strana třináctá ( 10 ) Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek. ( 11 ) Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. To neplatí, pokud vyloučený člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal. Představenstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství člena v družstvu nezaniklo Č l á n e k 16 Zánik společného členství ( 1 ) Společné členství manželů zaniká : a) vypořádáním společného jmění manželů, b) marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, c) rozhodnutím soudu, d) písemnou dohodou rozvedených manželů, e) smrtí jednoho z manželů, f) vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto manžela ( 2 ) Společné členství spoluvlastníků družstevního podílu zaniká: a) převodem spoluvlastnického družstevního podílu, c) rozhodnutím soudu, d) písemnou dohodou mezi spoluvlastníky družstevního podílu, f) vyloučením jednoho ze spoluvlastníků z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto spoluvlastníka, e) smrtí jednoho ze spoluvlastníků, ( 3 ) Společné členství zaniká zánikem družstva bez právního nástupce dnem výmazu družstva z veřejného rejstříku Č l á n e k 17 Přechod členství v důsledku smrti člena ( 1 ) V případě smrti člena družstva podle čl. 16, odst.1,písm. e) přechází družstevní podíl na pozůstalého manžela ( 2 ) V případě smrti jednoho ze spoluvlastníků podle čl. 16, odst.2, písm.e) přechází družstevní podíl na ostatní spoluvlastníky-spoluvlastníka Č l á n e k 18 Vypořádací podíl ( 1 ) Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je roven výši splněného členského vkladu ke dni zániku členství, a to: a) u nájemce družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) se rovná základnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu; b) u vlastníka (člena, jemuž družstvo převedlo družstevní byt do vlastnictví) se rovná: ba) základnímu členskému vkladu, jestliže další členský vklad byl započítán na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo příslušejícího pozemku,

14 Strana čtrnáctá bb) nule, pokud vznikl nulový rozsah splněné vkladové povinnosti tohoto člena v družstvu, protože základní členský vklad i další členský vklad byly započítány na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo příslušejícího pozemku ( 2 ) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve ( 3 ) Pokud byl člen z družstva vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno ( 4 ) Vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a to tím dnem, který nastane později ( 5 ) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva ( 6 ) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. Č á s t III. Č l á n e k 19 Nájem bytu, společných a nebytových prostor (1) Nájem bytu, společných a nebytových prostor vzniká nájemní smlouvou mezi družstvem (pronajímatelem) a nájemcem. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se zato, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou (2) Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy: a) na základě uzavřené budoucí smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), b) převodem družstevního podílu, c) přechodem družstevního podílu (3) Při pronájmu bytu je družstvo povinno postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími tuto oblast (4) Při nájmu společných a nebytových prostor přenechává družstvo přesně označený společný či nebytový prostor na dobu určitou. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu, ani jeho část do podnájmu, ledaže k tomu obdrží předchozí písemný a výslovný souhlas pronajímatele. (5) Nájemní smlouva musí být vyhotovena písemně a musí obsahovat : a ) označení smluvních stran, b ) předmět nájmu a účel nájmu, c ) práva a povinnosti pronajímatele, d ) práva a povinnosti nájemce, e ) pronájem společných prostor a nebytových prostorů schvaluje členská schůze ( 1 ) Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu ve vztahu mezi bytovým družstvem a členem bytového družstva -nájemcem se řídí zákonem o korporacích, těmito stanovami, usnesením členské schůze a domovním řádem schváleném usnesením členské schůze. Dnem schválení se domovní řád stává závazným ve vztahu ke všem nájemcům, přičemž pro členy bytového družstva stanoví pro ně závazná další práva a povinnosti týkající se nájemního vztahu ( 2 ) Ukončení-zánik nájmu: a) převodem dnem sjednaným ve smlouvě,

15 Strana patnáctá b) úmrtí člena družstva, c) dohodou dnem ukončení členství v družstvu, d) vyloučením člena z družstva dnem kdy nastaly právní účinky pro vyloučení, e) právo společného nájmu zaniká rozvodem, dohodou rozvedených manželů nebo spoluvlastníků družstevního podílu, rozhodnutím soudu, nebo zánikem nájmu ( 3 ) Člen nájemce, jemuž zanikl nájem družstevního bytu a nestal se jeho vlastníkem, je povinen byt vyklidit bez nároku na jakoukoliv bytovou náhradu. K předání bytu musí vždy dojít za účasti minimálně jednoho člena představenstva družstva, přičemž o předání bytu je sepsán protokol vyhotovený družstvem ( 4 ) Další užívání bytu je přípustné pouze se souhlasem a na základě písemné nájemní smlouvy s družstvem ( 5 ) Nájem bytu se nikdy neobnovuje a nevzniká automaticky, a to ani v tom případě, kdy jej osoba užívá v dobré víře, že je nájem po právu, nebo pokud osoba po zániku nájmu byt užívá i nadále a družstvo ji nevyzve k odevzdání bytu ( 6 ) Při skončení nájmu je člen nájemce povinen odevzdat byt v den, kdy nájem končí. O předání bytu bude stranami sepsán protokol o předání bytu. Člen nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu v němž jej převzal a odstranit v bytě změny které provedl bez souhlasu družstva, pokud se nedohodnou s družstvem jinak. V tomto případě provedené změny, nebo předměty, které nejdou odstranit, nebo by při jejich odstranění došlo k poškození bytu a jeho vybavení přecházejí do vlastnictví družstva a člen-nájemce nemá nárok na úhradu nákladů spojených s provedenými změnami Č l á n e k 20 ( 1 ) Kromě práva bydlení v bytě má člen družstva a osoby, které s ním v bytě bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i plnění, jejichž poskytování souvisí s právem bydlení v bytě ( 2 ) Členové družstva a osoby, které s nimi bydlí, mají povinnost při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním členům družstva a osobám s nimi bydlícím výkon jejich práv. Práva a povinnosti spojené s bydlením v bytě stanoví domovní řád ( 3 ) Družstvo je povinno zajistit členu družstva plný a nerušený výkon práva bydlení v bytě ( 4 ) Člen nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li jeho chov družstvu nebo ostatním nájemcům obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Pokud vyvolá chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí člen - nájemce tyto náklady družstvu ( 5 ) Veškeré opravy v bytě, údržbu bytu, výměnu poškozených částí vybavení nebo jeho výměnu, včetně výměny zařizovacích předmětů hradí člen nájemce. Opravy v bytě a úhrada jejich nákladů jsou specifikovány v interních předpisech družstva, které doplňují tyto stanovy ( 6 ) Člen nájemce neplatí opravy a výměny elektrických,vodoinstalacích, kanalizačních,plynových a topných rozvodů, rozvodů společné televizní antény, opravy a výměny rozvodů domácích telefonů, opravy a ověřování bytových měřičů vody a tepla, nedohodne-li se z družstvem jinak. ( 7 ) Družstvo může z technických nebo estetických důvodů stanovit odchylná pravidla upravující provedení některých drobných oprav nebo běžné údržby bytů a jejich způsob uhrazení ( 8 ) Nepostará-li se člen - nájemce družstevního bytu o včasné provedení oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena - nájemce na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu

16 Strana patnáctá ( 9 ) Člen - nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby k zajištění řádné údržby bytu, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, byla provedena kontrola stavu bytu, nebo provedena instalace a údržba zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem, a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu. Předchozí výzva se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení ( 10 ) Člen nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva, a to ani takové, které provádí na své náklady. Před provedením družstvem schválených stavebních úprav, je člen povinen na své náklady zajistit a družstvu předat kompletní dokumentaci, která je platnými předpisy pro úpravy požadovaná a po dokončení oprav nechat na své náklady provést řádnou kolaudaci příslušnými orgány, je-li požadovaná. --- Č l á n e k 21 Podnájem bytu nebo jeho část ( 1 ) Člen družstva může přenechat byt nebo jeho část do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě jen s písemným souhlasem představenstva družstva ( 2 ) Podnájem bytu se povoluje na dobu 1 roku ( 3 ) Nájemce je povinen oznámit družstvu údaje o podnájemci/podnájemnících a to zejména: jméno, příjmení, místo trvalého bydliště, kontakt na podnájemníka (telefon, ), u cizinců se uvádí stát a doklad o povolení k pobytu ( 4 ) Nesouhlasí-li představenstvo družstva bez vážných důvodů s přenecháním bytu nebo jeho části do podnájmu, může soud na návrh člena družstva nahradit projev vůle představenstva svým rozhodnutím ( 5 ) Člen družstva nájemce je povinen podnájemníka seznámit s právy a povinnostmi vyplývající ze stanov, domovního řádu a interních předpisů družstva a odpovídá za jejich planění. Povinnosti vyplývající z nájemního vztahu pro člena -nájemce nejsou, uzavřením podnájemní smlouvy dotčena ( 6 ) Člen družstva odpovídá družstvu za veškeré škody na majetku družstva způsobené podnájemníkem a je povinen je na své náklady odstranit nebo družstvu uhradit náklady, které vznikly při jejich odstranění ( 7 ) V případě, že podnájemce nebude dodržovat povinnosti, které plynou z podnájmu (nájmu) bytu, je družstvo oprávněno zrušit povolení k podnájmu a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o ukončení povolení k podnájmu ( 8 ) Po skončení podnájmu nemá podnájemník právo na náhradní podnájem ani jinou bytovou náhradu Čl. 22 Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) 1) Člen - nájemce družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) je povinen platit nájemné v poměrné výši nákladů a výdajů za správu, provoz a technické zhodnocení družstevního domu za stanovené období včetně tvorby dlouhodobé zálohy podle odstavce 3) a dále úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) ) Celkovou výši nájemného a úhrad za poskytovaná plnění stanoví podle jiných právních předpisů a zásad schválených členskou schůzí představenstvo družstva

17 Strana sedmnáctá ) Součástí nájemného je také pravidelný nebo jednorázový příspěvek určený na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice. Její výši stanoví představenstvo podle zásad schválených členskou schůzí v souladu s předpokládanými náklady na opravy a výdaji na dodatečné investice v domě (modernizace a rekonstrukce). Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice se převádí do příštího roku a nevypořádává se s nájemcem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) ani při ukončení nájmu ) Nájemné spolu s úhradou za poskytovaná plnění se platí zálohově, a to měsíčně nejpozději do dvacátého dne příslušného měsíce a to vše prostřednictví tzv. sdruženého inkasa ) Vyúčtování zálohy na nájemné za kalendářní rok provede družstvo se členem - nájemcem nejpozději do konce dubna následujícího roku. O způsobu vypořádání rozdílů z vyúčtování rozhodne členská schůze. Dlouhodobá záloha tvořená podle odst. 3) se do vyúčtování nezahrnuje ) Vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) se provádí odděleně pro každý druh zálohy, a to nejpozději do čtyř měsíců po uplynutí zúčtovacího období, nestanoví-li jiný právní předpis jinak ) Přeplatek nebo nedoplatek z vyúčtování záloh podle odst. 5) a 6) je splatný nejpozději do tří měsíců po vyúčtování, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Přeplatek z nájemného podle odst. 5) může být převeden do dlouhodobé zálohy podle odst. 3) nebo ponechán jako další záloha na další období. Při výplatě přeplatku nájemného nebo úhrad za plnění spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru) má družstvo právo započíst své splatné pohledávky vůči členu - nájemci družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) ) Neoznačená platba nájemného nebo úhrady za poskytovaná plnění se použije k úhradě nejstarší pohledávky družstva, kterou má z titulu nájmu tohoto družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) ) Výše nájemného a záloh na poskytované plnění a další platby související s nájmem oznamuje družstvo výpočtovým listem. Výše plateb je platná vždy od prvního dne následujícího měsíce ode dne doručení ) Nezaplatí-li člen - nájemce družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) zálohu na nájemné a zálohu na poskytovaná plnění do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu úrok z prodlení nebo poplatek z prodlení ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kč za každý i započatý měsíc prodlení Č á s t IV. Orgány družstva Orgány družstva jsou: a) Členská schůze b) Představenstvo c) Kontrolní komise Článek 23 ( 1 ) Družstvo spravuje své záležitosti za účasti členů prostřednictvím: a ) členské schůze, b ) představenstva, které je nejméně tříčlenné, c ) kontrolní komise, která je nejméně tříčlenná

18 Strana osmnáctá ( 2 ) První funkční období orgánů po založení družstva činí dva roky. Ostatní funkční období je pět let. Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně ( 3 ) Funkce člena představenstva a kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné ( 4 ) Spoluvlastníci družstevního podílu mohou být zvoleni jen do představenstva nebo jen do kontrolní komise. Může být zvolen jen jeden ze spoluvlastníků družstevního podílu ( 5 ) Spoluvlastníci družstevního podílu nemohou vykonávat funkci v představenstvu i v kontrolní komisi zároveň ( 6 ) Členská schůze je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech družstva. Ostatní orgány družstva, mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov družstva spadají do jejich působnosti, jsou povinny vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. Pokud při výkonu funkce způsobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem ( 7 ) Každý člen družstva je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva nebo jeho organizační složky o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo Č l á n e k 24 Členská schůze ( 1 ) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva ( 2 ) členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jednou za rok, ( 3 ) členská schůze se svolává písemně 15 dnů pře dnem konání členské schůze a to: a) uveřejnění pozvánky na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a b) současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Doručuje se em nebo poštou c) uveřejněním pozvánky na internetových stránkách se považuje za doručenou ( 4 ) představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva a svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že a) ztráta družstva dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat; b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě ( 5 ) Členská schůze je usnášení schopná, zúčastní-li se jí nadpoloviční většina všech členů družstva. Pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů družstva. K přijetí rozhodnutí uvedených v čl. 25, odst. 1 písm. a), b), c), d), stanov je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů družstva. Každému členu družstva náleží jeden hlas. Jeden hlas mají manželé, spoluvlastníci družstevního podílu, člen při splynutí členského družstevního podílu ( 6 ) Členská schůze družstva musí být svolána, jestliže o to písemně požádá kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva a to do 30 dnů od podání žádosti předsedovi představenstva. Nesvolá-li představenstvo družstva členskou schůzi ve stanoveném termínu, je, jeden nebo někteří členové představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, oprávněn svolat členskou schůzi sám. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů družstva ( 7 ) Členská schůze se osvědčuje veřejnou listinou, pokud se jedná: a) změnu stanov,

19 Strana devatenáctá b) zrušení družstva likvidací, c) přeměna družstva Č l á n e k 25 ( 1 ) Do působnosti členské schůze patří : a ) přijímat a měnit stanovy družstva, pokud nedochází k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b ) rozhodovat o zvýšení či snížení základního členského vkladu nebo dodatečného členského vkladu, c ) rozhodovat o rozdělení, sloučení nebo zrušení družstva, o změně právní formy, d ) rozhodovat o významných majetkových dispozicích (např. využití uvolněných bytů, nebytových prostor,) e ) ustanovovat výši uhrazovací povinnosti v případě je-li družstvo ve ztrátě, f ) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva, g ) rozhodovat o zásadních otázkách činnosti družstva, h ) schvalovat statuty fondů a rozhodovat o použití nedělitelného fondu, i ) schvalovat zásady pro stanovení nájemného za užívání družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a úhrad za plnění spojená s jejich užíváním a pro tvorbu a použití dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, j ) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, k ) volit a odvolávat likvidátora a jeho odměnu, l ) stanovit výši úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva; m ) schvalovat řádnou účetní závěrku, zprávu o hospodaření družstva a činnosti družstva, rozhodovat o rozdělení zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty družstva, n ) schvalovat smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce ( 2 ) Hlasování je veřejné. O jiném způsobu hlasování rozhodne členská schůze ( 3 ) Členskou schůzi řídí předseda představenstva, popřípadě jiný člen představenstva ( 4 ) O průběhu jednání členské schůze pořizuje zápis ten, kdo členskou schůzi svolal, popřípadě jiný pověřený člen družstva. Pokud zápis ze schůze pořizuje jiná osoba než ta, co ji svolala, podepisuje zápis předseda a osoba, která zápis sepsala. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu a to za úhradu účelně vynaložených nákladů Zápis musí obsahovat : a ) datum, hodinu a místo konání členské schůze, b ) přijatá usnesení, c ) výsledky hlasování, d ) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o zaprotokolování, e ) Přílohu zápisu tvoří pozvánka na schůzi a presenční listina účastníků a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům, f ) Schválené usnesení členské schůze družstvo zveřejní na informační desce družstva a způsobem pro družstvo obvyklým do sedmi dnů ode dne jeho přijetí a na informační desce se zpřístupňuje členům družstva prostřednictvím internetových stránek družstva, a to na adrese Č l á n e k 26 Rozodování per rollam

20 Strana dvacátá ( 1 ) Rozhodnutí menší závažnosti, která by jinak měla být přijata členskou schůzí, lze přijmout i mimo ni a to na základě projevů učiněných oběžníkem (per rollam) ( 2 ) V případě rozhodování per rollam zašle představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí Návrh rozhodnutí obsahuje: a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění; b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 10 dnů od doručení návrhu členovi družstva, -- c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí, d) další údaje, určí-li tak stanovy ( 3 ) Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. 3) písm. b) představenstvu písemný souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí ( 4 ) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí vyjádření člena mít formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká Č l á n e k 27 Náhradní členská schůze ( 1 ) Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, na který bylo konání členské schůze původně svoláno Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání, Pozvánka musí být uveřejněna na stránkách družstva nejpozději do 5 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, Náhradní členskou schůzi nelze svolávat v měsících červenci a srpnu ( 2 ) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen, pokud jsou přítomni a projeví souhlas všichni členové družstva Č l á n e k 28 Představenstvo družstva ( 1 ) Představenstvo družstva : a ) je statutárním orgánem družstva, b ) přísluší mu obchodní vedení družstva, rozhoduje o záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jiným orgánům družstva, c ) organizuje a řídí běžnou činnost družstva, d ) rozhoduje o vyloučení člena z družstva, e ) představenstvo volí ze svých členů předsedu, a místopředsedy družstva, (dále jen předseda nebo místopředseda ). V době nepřítomnosti předsedy zastupuje družstvo první nebo druhý místopředseda; f ) jedná ve všech věcech souvisejících s činností družstva a veškerých dalších záležitostech týkajících se družstva, g ) právní úkony představenstva pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo tak, že k názvu firmy připojí svůj podpis předseda spolu s místopředsedou, h ) podpis místopředsedy se považuje za podpis druhého člena představenstva, i ) Člena představenstva může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat, -----

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

Č á s t I. Základní ustanovení. Č l á n e k 1

Č á s t I. Základní ustanovení. Č l á n e k 1 S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Bytové družstvo Machuldova 573 a 574, Praha 4 Č á s t I. Základní ustanovení Č l á n e k 1 Firma: Bytové družstvo Machuldova 573 a 574, Praha 4 Sídlo : 142

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo,

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo, Notářský z á P is Strana první NZ 78/2014 N 85/2014 sepsaný v kanceláři notářky, ve Svitavách, náměstí Míru 118/48, dne 26.6.2014 ( slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce čtmáct) mnou Mgr. Ludmilou

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Bytového družstva Štíty

STANOVY Bytového družstva Štíty STANOVY Bytového družstva Štíty Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní postavení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo Bulharská 21, 23,25 2) Sídlo: Prostějov, Bulharská 3239/23, PSČ 796 01 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je

Více

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ: 00035351, se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem Čl.

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo 1. Firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva je: JAS 4, bytové družstvo 1.2. Sídlem družstva je: Brno, Jaselská 187/4, PSČ 602 00 1.3. Družstvo

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Stanovy Bytového družstva Bytového družstva DLOUHÁ 29 ČB

Stanovy Bytového družstva Bytového družstva DLOUHÁ 29 ČB Stanovy Bytového družstva Bytového družstva DLOUHÁ 29 ČB Část I. Základní ustanovení --------------------------------------------------------------------------------- Čl. 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Část I. Základní ustanovení

Část I. Základní ustanovení Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Chomutov ------------------------------------------------------------------- 2) Právní forma: Bytové družstvo ----------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Preambule

S T A N O V Y. Preambule S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A A D A M U S O V A 11 Preambule Bytové družstvo Adamusova 11 (dále jen jako družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno a vzniklo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku"

Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku STANOVY Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Bytové družstvo U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ

Více

Bytové Družstvo Zdeňka Fibicha. Zdeňka Fibicha 252/2619, 434 01 Most S T A N O V Y

Bytové Družstvo Zdeňka Fibicha. Zdeňka Fibicha 252/2619, 434 01 Most S T A N O V Y Bytové Družstvo Zdeňka Fibicha Zdeňka Fibicha 252/2619, 434 01 Most S T A N O V Y OBSAH ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 1 Čl. 1 Právní postavení... 1 Čl. 2 Obchodní firma a sídlo... 1 Čl. 3 Předmět činnosti...

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

STANOVY Bytového družstva Zahradní 19-21, Šumperk

STANOVY Bytového družstva Zahradní 19-21, Šumperk STANOVY Bytového družstva Zahradní 19-21, Šumperk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní postavení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

STANOVY Bytového družstva ÚLEHLY II.

STANOVY Bytového družstva ÚLEHLY II. STANOVY Bytového družstva ÚLEHLY II. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo ÚLEHLY II. ------------------------------------------------------------ 2) Sídlo: Uherský Brod, ul. V. Růžičky

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

STANOVY bytového družstva DOMOV 3017, bytové družstvo

STANOVY bytového družstva DOMOV 3017, bytové družstvo STANOVY bytového družstva DOMOV 3017, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Základní identifikační údaje bytového družstva: - firma bytového družstva: DOMOV 3017, bytové

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek Stanovy Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku červen 2014 1 O B S A H Část I. Základní ustanovení 4 Čl. 1 Obchodní

Více

S t e j n o p i s N o t á ř s k ý z á p i s

S t e j n o p i s N o t á ř s k ý z á p i s Strana první Nz 95/2015 N 98/2015 S t e j n o p i s N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný JUDr. Marcelou Veberovou, notářkou se sídlem v Karviné, v notářské kanceláři na adrese Karviná Fryštát, ul. Fryštátská

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva KAJETÁNKA. Článek 1 Úvodní ustanovení

STANOVY Bytového družstva KAJETÁNKA. Článek 1 Úvodní ustanovení STANOVY Bytového družstva KAJETÁNKA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo KAJETÁNKA, ---------------------------------------------- 2. Sídlo: Praha 6, Nad Kajetánkou 25/230, PSČ

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:.... (dále jen převodce ) na straně jedné a

Více

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10 STANOVY Bytové družstvo Tererova 1357/10 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 13 ČÁST DRUHÁ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ... Oddíl I. Základní členský vklad... Oddíl II. Další členský vklad...

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více