STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo"

Transkript

1 STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je koupě a následné provozování uvedených bytových domů. I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo 2. Sídlo: Třískalova 5, Brno, Předmět podnikání (činnosti): - pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s nájmem. 4. Základní kapitál družstva, zapsaný v obchodním rejstříku (zapisovaný základní kapitál) činí ,- Kč. II. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů při pořízení a pronájmu bytových a nebytových prostor v majetku družstva. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Členové družstva neručí za závazky družstva. III. Vznik a zánik členství 1. Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. 2. Členství v družstvu vzniká: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím člena na základě jeho písemné přihlášky, c) převodem členství, d) jiným způsobem stanoveným zákonem. 1

2 3. Členství v družstvu zaniká: a) dohodou, b) vystoupením, c) zánikem družstva, d) vyloučením. 4. Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti určené zákonem, stanovami nebo nájemní smlouvou, zejména pokud hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu zejména tím, že nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce, nebo opakovaně neplní své finanční závazky vůči družstvu. 5. Členství vzniká dnem, kdy rozhodne o přijetí za člena členská schůze. Ve lhůtě 14 dnů od rozhodnutí členské schůze je předseda družstva povinen zaregistrovat nově přijatého člena v členské evidenci. 6. Členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu dle čl.vi bod 1. IV. Práva a povinnosti členů 1. Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze, b) být volen do orgánu družstva, c) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), na základě rozhodnutí družstva, nebo na základě dohody o převodu členských práv a povinností, nebo na základě schválené dohody o výměně bytů. d) na uzavření smlouvy s družstvem o převodu spoluvlastnického podílu družstva na bytové jednotce a spoluvlastnictví ke společným částem budovy a pozemku, a to v případě, že jsou splněny všechny podmínky pro převod, zejména že již uhradil své závazky vůči družstvu (event. úvěr) a další náklady, které připadají na převáděný podíl včetně pozemku, jakož i náklady s převodem vlastnictví spojené. Ustanovení čl. XVI odst. 1 tímto zůstává nedotčeno. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržet stanovy družstva a plnit usnesení orgánů družstva, b) řádně platit nájemné a úhrady za plnění poskytovaná mu s nájmem bytu (nebytového prostoru), c)chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), d) umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění 2

3 technického stavu bytu (nebytového prostoru), e) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, f) zaplatit další členský vklad ve výši a lhůtě stanovení rozhodnutím členské schůze. 3. Veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí s platností od člen družstva - nájemce družstevního bytu sám. Drobnými opravami v bytě nejsou opravy a výměny elektrických, vodoinstalačních, kanalizačních, plynových a topných rozvodů (vč. topných těles), vodoměrů, domácích telefonů a vnější nátěry oken. Současně se ruší povinnost členů družstva hradit nájemné za vestavěná zařízení uvnitř bytu. 4. Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva člena družstva - nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. 5. Nepostará-li se člen - nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. 6. Člen družstva - nájemce družstevního bytu je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu. 7. Člen družstva - nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 8. Člen družstva - nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu. 3

4 V. Členská evidence 1. Družstvo vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Do členské evidence se zapisuje kromě jména a bydliště fyzických osob a obchodního jména a sídla právnické osoby i výše jejího členského vkladu, výše dalšího povinného vkladu a výše, v níž byly vklady splaceny. 2. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. VI. Majetková účast člena 1. Majetková účast člena na majetku družstva je určena poměrem plochy bytu člena družstva k součtu ploch bytů všech členů družstva. 2. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 600,- Kč u zakladatelů, u ostatních členů ,- Kč 3. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. 4. Svým rozhodnutím může členská schůze zavázat členy družstva ke splacení dalších členských vkladů, jako formu majetkové účasti člena družstva na pořízení bytového domu do vlastnictví družstva (dále jen členský podíl). Členská schůze rozhodne o výši dalšího členského vkladu pro jednotlivé členy družstva. VII. Vypořádání členského podílu 1. Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu, nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl, který se rovná výplatě majetkové účasti dosavadního člena družstva na majetku družstva. 2. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 3 měsíců po schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. 3. Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na uvolnění bytu nebo nebytového prostoru a jeho předání družstvu. 4

5 4. Při výplatě vypořádacího podílu může družstvo započíst své splatné pohledávky vůči svému bývalému členovi. 5. Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím, anebo výměny bytu, nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. VIII. Orgány družstva 2. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. IX. Členská schůze 1. Schůze členů družstva (dále jen členská schůze) je nejvyšším orgánem družstva. 2. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat představenstvo družstva, c) volit a odvolávat členy kontrolní komise družstva, d) schvalovat roční účetní závěrku, e) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního jmění, g) rozhodovat o základních otázkách koncepce a rozvoje družstva, h) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva, i) rozhodovat o dispozici s vlastnickým právem k nemovitostem, j) rozhodovat o vzniku, změně, či zániku závazků vůči třetím osobám převyšujícím ,- Kč, k) rozhodovat o přijímání nových členů družstva, l) rozhodovat o vyloučení členů družstva. m) členská schůze je oprávněna rozhodovat o zřizování fondu družstva 5

6 3. členská schůze se schází nejméně dvakrát za kalendářní rok. Každému členu družstva přísluší jeden hlas. Členská schůze je schopna usnášení za přítomnosti alespoň 2/3 (dvou třetin) všech členů družstva. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, pokud stanovy družstva, nebo zákon neurčí jinak. Členská schůze rozhoduje většinou 90% (devadesáti procent) přítomných členů družstva při volbě členů představenstva družstva, při rozhodování o koupi, prodeji, nebo zřizování zástavního práva k nemovitostem, při rozhodování o závazcích družstva vůči třetím osobám převyšujících ,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Při rozhodování o přijetí nového člena družstva rozhoduje členská schůze většinou 70% (sedmdesáti procent) přítomných členů. 4. Členská schůze družstva provede volbu představenstva družstva na základě následujícího principu: - při zasedání členské schůze se členové družstva rozdělí do šesti členských skupin, 1. skupina sestává z členů družstva s nájemní smlouvou k bytu v domě Třískalova 3, Brno, 2. skupina sestává z členů družstva s nájemní smlouvou k bytu v domě Třískalova 5, Brno, 3. skupina sestává z členů družstva s nájemní smlouvou k bytu v domě Třískalova 7, Brno, 4. skupina sestává z členů družstva s nájemní smlouvou k bytu v domě Třískalova 16, Brno, 5. skupina sestává z členů družstva s nájemní smlouvou k bytu v domě Třískalova 18, Brno, 6. skupina sestává z členů družstva s nájemní smlouvou k bytu v domě Třískalova 24, Brno - každá z ustanovených členských skupin má právo delegovat vždy jednoho kandidáta na volbu člena představenstva a člena kontrolní komise. - členská schůze rozhoduje o volbě všech členů představenstva jedním usnesením. 6

7 - v případě doplňovacích voleb do představenstva a kontrolní komise družstva navrhuje kandidáta na uvolněné místo člena představenstva vždy stejná členská skupina, která navrhovala kandidáta, jehož mandát zanikl nebo který nebyl zvolen. 5. Členská schůze volí představenstvo na funkční období tří let. 6. Jednání členské schůze svolává předseda družstva písemnou pozvánkou zaslanou členům družstva nejpozději 15 dnů před jednáním na adresu dle seznamu členů družstva. 7. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednání. 8. Předseda družstva je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi pokud o její svolání požádá nejméně 1/3 členů družstva, nebo kontrolní komise družstva. Jestliže mimořádná členská schůze není svolána tak, aby se konala ve lhůtě 40 dní od doručení žádosti, je oprávněna svolat členskou schůzi kontrolní komise, nebo osoba písemně pověřená členy, kteří o svolání požádali. X. Představenstvo 1. Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvo má nejméně 3 členy. 2. Řídí činnost družstva a rozhodují o všech náležitostech, které nejsou zákonem, nebo stanovami vyhrazeny členské schůzi družstva. 3. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu družstva. 4. Představenstvo je schopné usnášení za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 5. Schůzi představenstva svolává předseda družstva. V době nepřítomnosti předsedy svolává představenstvo místopředseda družstva. Termín řádné schůze představenstva stanovuje vždy představenstvo při předcházejícím zasedání a 7

8 nepřítomné členy uvědomí předseda, nebo místopředseda písemnou pozvánkou nejméně sedm dní před předpokládaným termínem následující schůze. Mimořádnou schůzi představenstva svolává předseda, nebo místopředseda družstva písemnou pozvánkou všem členům, představenstva ve lhůtě nejméně 7 dní před předpokládaným termínem zasedání. 6. Za družstvo jedná a podepisuje předseda a místopředseda společně. XI. Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. 2. Kontrolní komise má nejméně tři členy, kteří jsou voleni členskou schůzí na dobu jednoho roku. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu kontrolní komise. 3. Kontrolní komise je schopná usnášení za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Kontrolní komise rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, avšak nejméně jednou za tři měsíce. 5. Kontrolní komise má právo najmout si ke své kontrolní činnosti odborného poradce, jehož odborná pomoc bude hrazena z režijních nákladů družstva. XII. Základní jmění 1. Základní jmění družstva tvoří souhrn členských vkladů družstva. 2. Zapisované základní jmění družstva činí ,- Kč. XIII. Nedělitelný fond 1. Družstvo je povinno při svém vzniku zřídit nedělitelný fond, nejméně ve výši 10% zapisovaného základního jmění. Tento fond družstvo doplňuje, nejméně o 10% ročního čistého zisku, a to do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky, rovnající se minimálně polovině zapisovaného základního jmění družstva. 8

9 2. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy s tím, že pro zajištění své činnosti může družstvo vytvářet i další fondy. XIV. Použití zisku 1. Mimo povinný příděl do nedělitelného fondu, rozhoduje o rozdělení zisku mezi členy členská schůze družstva při projednání roční účetní závěrky. 2. Podíl člena na zisku se určí poměrem plochy bytu družstva, který má člen v nájmu od družstva, nebo který mu byl z družstva převeden do osobního vlastnictví k součtu všech takových bytů členů družstva. XV. Úhrada ztráty 1. O úhradě případné ztráty rozhoduje členská schůze družstva při projednání roční účetní závěrky družstva. 2. V případě potřeby může družstvo zřídit ke krytí ztrát družstva rezervní fond s tím, že podíl na zisku družstva lze určit teprve po doplnění tohoto rezervního fondu do výše 20% zapisovaného základního jmění družstva. XVI. Společná ustanovení 1. Převody spoluvlastnického podílu na bytových jednotkách a spoluvlastnického podílu na společných částech nemovitostí v majetku družstva ve smyslu ust. čl. IV, odst. 1, pís. d) stanov mohou být prováděny počínaje dnem Představenstvo družstva může v jednotlivých případech rozhodnout o výjimce a předmětné převody zahájit před stanoveným datem, nejdříve však počínaje dnem Rozhodnutí, týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být písemně oznámeno a doručeno doporučenou zásilkou. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile Česká pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem nebo pracovníkem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí. 3. Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. O odvolání člena družstva proti rozhodnutí orgánu družstva týkajících se jednotlivých členů družstva rozhoduje členská schůze. 9

10 4. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obchodním zákoníkem v platném znění. V Brně dne

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo přijalo název: družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38, Praha 10 čl. 2 1. Družstvo vlastníků domu Gutova

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 -

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - ČÁST I ZÁKLADNÍ POJMY ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Bytové družstvo (dále družstvo), je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více