STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA"

Transkript

1 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále jen družstvo ). 2. Sídlem družstva je Hlaváova 1162/6, Praha 8 - Kobylisy, PS lánek 2 1. Družstvo je spoleenstvím neuzaveného potu osob, založeného za úelem zajišování poteb svých len v oblasti bydlení. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazk odpovídá celým svým majetkem. lánek 3 1. Pedmtem innosti družstva je pronájem byt a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním byt, nebytových a spolených prostor. Dále je pedmtem innosti zabezpeování provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu vetn pozemku ve vlastnictví družstva nebo len družstva (a ve spoluvlastnictví družstva a jeho len); úelem této innosti není dosažení zisku. 2. Tím se rozumí zejména: a) pidlování uvolnných družstevních byt a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv; b) bezúplatný pevod bytových jednotek do osobního vlastnictví len družstva podle zákona o vlastnictví byt, a to po zaplacení celé kupní ceny domu a pozemk; c) poskytování základních služeb spojených s užíváním byt a nebytových a spolených prostor; d) zabezpeování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu vetn pozemku; e) zabezpeování hospodaení a správy bytového a nebytového fondu vetn pozemku, resp. domu, zejména po stránce právní, finanní a úetní; f) zabezpeování provozu budovy, resp. domu, a provádní kontrol jeho technického stavu. II. Vznik a zánik lenství v družstvu lánek 4 Vznik lenství 1. lenství v družstvu vzniká pi splnní podmínek daných zákonem a tmito stanovami: - pi založení družstva dnem vzniku družstva, - za trvání družstva pijetím uchazee o lenství za lena na základ jeho písemné pihlášky, - pevodem a pechodem lenství, - jiným zpsobem stanoveným zákonem. 2. Zakládajícími leny družstva mohou být nájemci byt z budov. p v ulici Hlaváova, Praha 8 - Kobylisy, za splnní podmínek uvedených v l. 5 odst. 1 stanov a existence ádného nájemního vztahu k bytu. 3. lenství zakládajícího lena vznikne, pokud podá písemnou pihlášku do družstva a souasn podepíše estné prohlášení o tom, že má uhrazeny veškeré závazky vi dosavadnímu majiteli domu vyplývající z nájemního vztahu, zejména zaplacené nájemné a platby za služby spojené s nájmem, osobn se úastní ustavující schze družstva i poví písemn zastupováním urenou osobu, zaváže se na ní k lenskému vkladu ve výši dle stanov a zaplatí nejpozdji na ustavující lenské schzi ( do 15 dn od konání ustavující lenské schze) ástku, obsahující základní lenský vklad lena družstva a zápisné.

2 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 2 4. Osoby, které se nestanou leny družstva, zstávají nájemníky - neleny družstva; jsou povinny uzavít s družstvem nové nájemní smlouvy do 3 msíc ode dne vzniku družstva, resp. ode dne oprávnní družstva vykonávat vlastnická práva k budov. 5. O lenství dalších uchaze o lenství je družstvo povinno rozhodnout do 30 dn ode dne doruení jejich pihlášky. Rozhodnutí musí být lenu oznámeno doporueným dopisem nebo pijetím rozhodnutí proti podpisu. Zamítavé rozhodnutí musí být písemné a uchazei o lenství musí být dorueno do vlastních rukou nebo pijetím proti podpisu. Zamítavé rozhodnutí musí být odvodnno. Proti zamítnutí pihlášky mže uchaze podat do 15 dn ode dne doruení rozhodnutí rozklad lenské schzi družstva. lánek 5 1. lenem družstva mže být každá fyzická osoba, která je obanem eské republiky a která skýtá záruku ádného plnní lenských povinností. Omezení podmínkou obanství R se neuplatní v pípad spoleného lenství manžel a v dsledku ddní. 2. lenství vzniká dnem, kdy pedstavenstvo družstva rozhodne o pijetí za lena. K pihlášce musí být pipojeno potvrzení o zaplacení základního lenského vkladu a píspvek na zízení družstva. 3. Družstvo vrátí základní lenský vklad a píspvek na zízení družstva uchazei o lenství, kterého nepijalo za lena, do 30 dn od vydání rozhodnutí o zamítnutí lenství. 4. Základní lenský vklad iní 200 K. Píspvek na zízení družstva je splatný spolen s podáním pihlášky a iní K. lánek 6 Pechod lenství 1. Smrtí lena pechází jeho lenství v družstvu na ddice, kterému pipadl základní lenský vklad, pípadn lenský podíl, a který požádat o vstup do družstva. Souhlas družstva k pechodu lenství se nevyžaduje. 2. S pechodem lenství pechází na ddice i nájem družstevního bytu, pop. i právo na uzavení nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu. 3. Nepešlo-li lenství na ddice, zaniká lenství v družstvu i právo nájmu bytu dnem smrti lena. lánek 6 a Pevod lenství. 1. lenská práva a povinnosti mže len pevést na jiného lena družstva, pokud to stanovy nevyluují. 2. lenská práva a povinnosti spojené s lenstvím v družstvu pecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu pedložením smlouvy o pevodu lenství družstvu, nebo pozdjším dnem uvedeným v této smlouv ( 230 obchodního zákoníku)., ke kterému pevodce družstevní byt vyklidí nebo ujednání potvrzující, že pevodce bude mít dál užívací právo k pedmtnému družstevnímu bytu. 3. Pedstavenstvo družstva je oprávnno pevzít Dohodu o pevodu lenských práv a povinností pouze za pedpokladu, že dohoda bude obsahovat tyto náležitosti:: a) ovené podpisy pevodce a nabyvatele; v pípad spoleného lenství v družstvu manžel ovené podpisy obou manžel; b) ujednání o vzájemném vypoádání smluvních stran;, c) ujednání s termínem, ke kterému pevodce družstevní byt vyklidí nebo ujednání potvrzující, že pevodce bude mít dál užívací právo k pedmtnému družstevnímu bytu. 4. Pi pevodu, který nepodléhá souhlasu orgán družstva, musí být splnny podmínky podle lánku 5 odst. 1 stanov.

3 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 3 lánek 7 Spolené lenství manžel 1. Vznikne-li jednomu z manžel za trvání manželství právo na uzavení smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se spoleným nájmem bytu i spolené lenství manžel v družstvu; z tohoto lenství jsou oba manželé oprávnni a povinni spolen a nerozdíln, piemž jako spolení lenové mají jeden hlas. 2. Právo spoleného nájmu družstevního bytu manžel i spoleného lenství manžel v družstvu vznikne také v pípad pechodu a pevodu lenství na jednoho z manžel podle lánku 6 odst Spolené lenství manžel podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. lánek 8 lenská práva a povinnosti 1. len družstva má právo zejména: a) úastnit se na jednání a rozhodování lenské schze, b) být volen do orgán družstva, má-li plnou zpsobilost k právním úkonm a dosáhl-li vku 18 let, c) úastnit se veškeré družstevní innosti a požívat výhod, které družstvo lenm poskytuje, d) na uzavení smlouvy o nájmu družstevního bytu na základ rozhodnutí o pidlení družstevního bytu vydaného píslušným orgánem družstva, pípadn v dalších pípadech dle usnesení lenské schze, e) na roní vyútování zaplacených záloh úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, f) na uzavení smlouvy s družstvem o pevodu vlastnictví bytu (jehož je nájemcem) a spoluvlastnictví ke spoleným ástem budovy v dohodnuté, pimené lht, a to za pedpokladu, že podal družstvu písemnou výzvu a že jsou splnny všechny podmínky pro pevod, zejména, že již uhradil cenu (event. úvr) a další náklady, které pipadají na pevádný byt (nebytový prostor) vetn pozemku, jakož i náklady s pevodem vlastnictví spojené. 2. len družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgán družstva, b) platit vas a pedepsaným zpsobem úhrady za užívání bytu (dále "úhrady za užívání") a za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu (dále "úhrady za služby"), jakož i zálohy na n a nedoplatky z vyútování; pokud nebudou tyto úhrady ádn a vas hrazeny a dlužná ástka pevýší ,-K, bude jméno dlužníka zveejnno na vývskách družstva, c) uhradit zálohový lenský podíl na splacení ceny budovy a platit další splátky lenského podílu ve stanovené výši a lhtách, d) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní ád, pedpisy o požární ochran a ádn užívat a udržovat byt, jakož i spolené prostory a zaízení domu, a ádn užívat služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu,umožnit poveným zástupcm družstva, po pedchozím oznámení, zjištní technického stavu bytu, e) oznamovat družstvu bez zbyteného odkladu zmny týkající se lena družstva a píslušník jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení lenské a bytové evidence a vyútování roních záloh úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, f) žádat pedstavenstvo o souhlas s penecháním bytu do podnájmu a v žádosti uvést poet a osobní údaje podnájemník a zaátek a konec podnájmu, g) hradit píspvky na innost družstva a platit poplatky za úkony ve výši urené lenskou schzí; sazebník tchto poplatk tvoí pílohu.6 stanov, h) pispívat na úhradu ztráty družstva za kalendání rok na základ rozhodnutí lenské schze až do výše základního lenského vkladu. 3. Právm a povinnostem lena odpovídají povinnosti a práva družstva. 4. V pípad porušování povinností lena družstva stanovených v odst. 2 mže pedstavenstvo družstva rozhodnout o udlení pokuty až do výše 2000,-K nebo rozhodnout o vylouení lena podle lánku 15 stanov. Pokutu je možno udlit na základ spolehliv zjištného stavu vci do jednoho msíce od zjištní porušení stanov lenem družstva a nejpozdji do jednoho roku od porušení stanov. Proti rozhodnutí pedstavenstva o udlení pokuty je možno podat do 15 dn od doruení rozhodnutí o udlení pokuty rozklad k lenské schzi. Rozklad má odkladný úinek. Pokuta je píjmem družstva.

4 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 4 lánek 9 Majetková úast lena v družstvu 1. Majetkovou úastí lena v družstvu je základní lenský vklad a lenský podíl (další lenský vklad). lenský podíl pedstavuje majetkovou úast lena na poízení (koupi) budovy do vlastnictví družstva nebo jeho modernizaci i rekonstrukci. 2. Po dobu trvání lenství nemže majetková úast lena v družstvu klesnout pod hodnotu základního lenského vkladu. lánek 10 lenská evidence 1. Družstvo vede evidenci všech svých len a udržuje ji v souladu se skuteným stavem. 2. Do lenské evidence se zapisuje krom jména, bydlišt a rodného ísla lena i výše zápisného, základního lenského vkladu a lenského podílu, datum jejich zaplacení, pop. další rozhodné skutenosti. V evidenci se bez zbyteného odkladu vyznaí všechny zmny evidovaných skuteností. 3. Pedstavenstvo družstva umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl. 4. len družstva má právo nahlížet do té ásti, která se týká jeho lenství, žádat o vydání potvrzení o svém lenství a obsahu jeho zápisu v evidenci. lánek 11 Zánik lenství 1. lenství v družstvu zaniká: (a) písemnou dohodou, (b) vystoupením, (c) vylouením, (d) prohlášením konkursu na majetek lena, (e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku lena, (f) pravomocným naízením výkonu rozhodnutí postižením lenských práv a povinností, (g) vydáním exekuního píkazu k postižení lenských práv a povinností po právní moci usnesení o naízení exekuce nebo zánikem družstva, (h) smrtí lena, pokud jeho lenství nepejde na ddice, (i) zánikem družstva likvidací. 2. Zánikem lenství v bytovém družstvu zanikne právo nájmu bytu. lánek 12 Zánik lenství dohodou 1. Dohodu o skonení lenství uzavírají družstvo a len písemn. lenství koní sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skonení lenství vydá družstvo lenovi. 2. Majetkové vypoádání se provede nejpozdji za ti msíce po ádné závrce družstva. lánek 13 Zánik lenství vystoupením len mže z družstva vystoupit. lenství zaniká uplynutím doby 3 msíc. Tato doba zaíná prvním dnem kalendáního msíce následujícího po doruení písemného oznámení lena družstvu o jeho vystoupení z družstva. Oznámení o vystoupení mže len odvolat jen písemn a se souhlasem pedstavenstva družstva.

5 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 5 lánek 14 Zánik lenství úmrtím lena Zeme-li len a nejde-li o spolené lenství manžel, pechází dnem jeho smrti lenství v družstvu na ddice, kterému pipadl základní lenský vklad nebo lenský podíl a který požádal o lenství. Ddic doloží ddictví píslušným dokladem. S pechodem lenství pechází na ddice i nájem družstevního bytu, pop. právo na uzavení nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu, jakož i právo na pevod bytu do vlastnictví lena, pokud zemelý len uplatnil právo podle l. 8 odst. 1 písm. f) stanov. Nepešlo-li lenství na ddice, zaniká dnem smrti lena. lánek 15 Zánik lenství vylouením lena 1. Pedstavenstvo družstva mže rozhodnout o vylouení lena, jestliže: a) závažným zpsobem nebo optovn a pes písemnou výstrahu porušuje své lenské povinnosti, urené zákonem nebo stanovami, zejména: - užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká znaná škoda, nebo trpí, aby se majetek družstva takto užíval, - bu sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým zpsobem porušují zásady obanského soužití v dom, zejména porušují optovn hrub poádek v dom a domovní ád, nebo takové porušování umožují, - neplatí úhrady za užívání nebo za služby po dobu delší než ti msíce; - penechá byt nebo jeho ást do podnájmu jiné osob bez souhlasu družstva. b) byl pravomocn odsouzen pro úmyslný trestný in spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti lenm družstva. 2. Rozhodnutí o vylouení lena je možno pijmout jen do tí msíc ode dne, kdy družstvo zjistilo dvod pro vylouení, nejpozdji však do jednoho roku ode dne, kdy tento dvod vznikl.výstraha a rozhodnutí o vylouení z družstva musí být lenovi dorueno do vlastních rukou. Rozhodnutí musí obsahovat dvod podle odst. 1, který nelze dodaten mnit. lenství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o vylouení bylo dorueno lenovi, pokud len nepodá odvolání.splnní podmínky doruení do vlastních rukou upravuje l. 36 odst. 4 stanov. 3. Nesouhlasí-li len s rozhodnutím o vylouení, mže do 15 dn od doruení písemného rozhodnutí podat odvolání k lenské schzi. Odvolání má odkladný úinek. Není-li právo na odvolání uplatnno do tí msíc ode dne, kdy se len dovdl nebo mohl dovdt o rozhodnutí o vylouení, zaniká. 4. Soud na návrh lena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí o vylouení lena za neplatné, je-li v rozporu s právními pedpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatnno do tí msíc ode dne konání lenské schze, která vylouení potvrdila, nebo jestliže nebyla ádn svolána, ode dne, kdy se len mohl dovdt o konání lenské schze, která vylouení potvrdila, nejpozdji ale do jednoho roku od jejího konání, zaniká. 5. Pravomocným vylouením zaniká nájemní smlouva bývalého lena k družstevnímu bytu, jakož i právo bydlení všech osob, které v byt na základ tohoto vztahu bydlí. 6. Jestliže je dvodem návrhu podle odst. 4, že tvrzené rozhodnutí lenská schze nepijala proto, že o nm nehlasovala, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které lenská schze pijala, lze podat návrh do tí msíc ode dne, kdy se len o tvrzeném rozhodnutí dovdl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání lenské schze. lánek 16 Zánik lenství likvidací družstva lenství zaniká dnem výmazu družstva z obchodního rejstíku. lánek 17 Zánik spoleného lenství manžel 1. Spolené lenství manžel v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manžel, b) písemnou dohodou rozvedených manžel, c) rozhodnutím soudu o zrušení práva spoleného nájmu bytu rozvedených manžel.

6 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 6 2. Spolené lenství manžel v družstvu zaniká i pechodem jejich lenských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vylouením a zánikem družstva po ukonení likvidace. 3. Jestliže spolené lenství manžel zaniklo tím, že z družstva vystoupil nebo byl vylouen jeden z manžel, zstává druhému manželovi lenství i nadále zachováno jako lenství individuální. lánek 18 Majetkové vypoádání 1. Zánikem lenství podle lánku 11 stanov za trvání družstva vzniká bývalému lenu nebo jeho ddicm nárok na vypoádací podíl. Zápisné se nevrací. 2. Nárok na výplatu vypoádacího podílu vznikne uplynutím 3 msíc po schválení ádné úetní závrky za rok, ve kterém lenství zaniklo. Pokud to hospodáská situace družstva dovoluje, mže uspokojit tento nárok nebo jeho ást i díve. 3. Výplata vypoádacího podílu je vázána vždy na uvolnní družstevního bytu, pokud byl len nájemcem. 4. Pi výplat vypoádacího podílu zapote družstvo své splatné pohledávky vi bývalému lenovi. O takovou zapoitatelnou ástku se vypoádací podíl sníží. 5. Zánikem lenství v dsledku pevodu práv a povinností spojených s lenstvím nebo výmnou bytu nevzniká dosavadnímu lenovi vi družstvu nárok na vypoádací podíl. Vzájemné nároky si úastníci pevodu nebo výmny vypoádají mezi sebou. 6. Pi pevodu bytu do vlastnictví lena - nájemce nevzniká lenovi nárok na vypoádací podíl. 7. Jestliže byl zrušen konkurs na majetek lena z jiných dvod než po splnní rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho lenství se obnovuje. Jestliže již družstvo vyplatilo lenovi vypoádací podíl, je povinen jej do dvou msíc od zrušení konkursu družstvu nahradit. Toto platí obdobn i v pípad pravomocného zastavení výkonu rozhodnutí postižením lenských práv a povinností lena v družstvu nebo pravomocného zastavení exekuce podle zvláštního právního pedpisu. III. Orgány družstva lánek 19 Orgány družstva jsou lenská schze, pedstavenstvo a kontrolní komise. lánek 20 lenská schze družstva 1. Nejvyšším orgánem družstva je lenská schze. 2. Pedstavenstvo svolává lenskou schzi podle poteby, nejmén však jednou ron; o termínu lenské schze musí být len vyrozumn vetn programu nejmén 14 dn ped jejím konáním, a to zpsobem uvedeným v l. 36 odst. 5 stanov. 3. lenská schze musí být svolána do tyiceti dn, požádá-li o to písemn alespo jedna tetina všech len družstva nebo v pípad dle l. 26 odst. 3 stanov. 4. Jestliže pedstavenstvo nesvolá lenskou schzi tak, aby se konala do tyiceti dn od doruení žádosti, je osoba písemn povená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání lenské schze, oprávnna svolat lenskou schzi sama. lenové pedstavenstva jsou spolen a nerozdíln povinni vydat této osob na její žádost seznam len družstva. 5. Na žádost jedné tetiny len družstva nebo kontrolní komise zaadí pedstavenstvo jimi urenou záležitost na poad jednání lenské schze. Ustanovení 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku se použije pimen. lánek Do výluné psobnosti lenské schze patí: a) pijímat a mnit stanovy, b) volit a odvolávat leny pedstavenstva družstva a leny kontrolní komise, c) schvalovat ádnou úetní závrku,

7 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 7 d) rozhodovat o rozdlení a užití pebytku, pop. o zpsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o splynutí, slouení, pemn, rozdlení a o jiné zmn družstva, h) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí pedstavenstva družstva, i) schvalovat statuty fond, j) urovat povinnosti len dle l. 8 odst. 2 stanov k) rozhodovat o významných majetkových dispozicích; l) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty v souladu s 239 odst. 4 písm. i) obchodního zákoníku. m) volit a odvolávat náhradníky pro lenství v pedstavenstvu družstva 2. V pípadech uvedených v odst. 1 písm. h) mže lenská schze pro nedostatená skutková zjištní rozhodnutí zrušit a vrátit vc pedstavenstvu k novému projednání. Pedstavenstvo musí ve vci znovu rozhodnout do 30 dn. Proti tomuto rozhodnutí se mže len opt odvolat k lenské schzi do 15 dn od jeho doruení nebo vyrozumní. 3. lenská schze rozhoduje i o dalších záležitostech družstva a jeho innosti, pokud tak stanoví zákon nebo si rozhodování o nkteré vci vyhradila. lánek Pro platnost usnesení lenské schze se vyžaduje její ádné svolání, pítomnost nadpoloviní vtšiny všech len a souhlas vtšiny hlas pítomných len. 2. Není-li lenská schze schopna usnášení ani po uplynutí 30 minut od jejího zaátku, svolá pedseda náhradní lenskou schzi tak, aby se konala do tí týdn ode dne, kdy se mla konat lenská schze pvodn plánovaná. Pozvánka musí být odeslána nejpozdji do 15 dn ode dne, na který byla svolána pvodní lenská schze, nejpozdji však do 10 dn ped konáním náhradní lenské schze. 3. Náhradní lenská schze musí mít nezmnný poad jednání. Náhradní lenská schze je schopná se usnášet, je-li pítomna nejmén jedna tvrtina všech len družstva. 4. Pi hlasování má každý len jeden hlas (manželé jako spolení lenové rovnž jeden). len družstva mže zmocnit písemn jiného lena družstva, aby jej na konkrétní lenské schzi zastupoval. 5. Ke schválení dispozic s majetkem družstva podle lánku 21 odst. k) a l) a lánku 35 odst. 5 je nezbytné, aby pro takové návrhy hlasovalo nejmén 67% všech len družstva. 6. O každé lenské schzi se poizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schze, b) pijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepijaté námitky len, kteí požádali o jejich zaprotokolování. e) Pílohu zápisu tvoí seznam úastník schze, pozvánka na ni a podklady, které byly pedloženy k projednávaným bodm. 7. Každý len má právo vyžádat si zápis a jeho pílohy k nahlédnutí. lánek len, který se domnívá, že usnesení lenské schze je v rozporu s právními pedpisy nebo stanovami družstva, mže podat soudu návrh na urení neplatnosti takového usnesení lenské schze, a to za splnní podmínek uvedených v odst Návrh mže len podat jen do jednoho msíce ode dne, kdy požádal na lenské schzi, která usnesení pijala, o zaprotokolování námitky nebo ode dne, kdy písemn námitku proti usnesení lenské schze oznámil pedstavenstvu družstva. 3. Každý len družstva je oprávnn podat jménem družstva žalobu proti lenovi pedstavenstva nebo proti jinému orgánu podílejícího se na ízení družstva nebo jeho organizaní jednotky o náhradu škody, kterou družstvu zpsobil. Jiná osoba než len družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocnná nemže v ízení init úkony jménem družstva i za družstvo. 4. Ustanovení odst. 4 se nepoužije, vymáhá-li náhradu škody pedstavenstvo. lánek 24 Pedstavenstvo družstva

8 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 8 1. Pedstavenstvo je statutárním orgánem družstva. ídí innost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou podle obchodního zákoníku nebo stanov družstva v psobnosti lenské schze družstva, odpovídá lenské schzi za svou innost. 2. Pedstavenstvo družstva tvoí pedseda, místopedseda a dalších pt len družstva., Z len pedstavenstva volí pedsedu a místopedsedu 3. Pedstavenstvo družstva zejména: a) rozhoduje o pihlášce uchazee o lenství v družstvu (l. 4 odst. 5 stanov); b) rozhoduje o vylouení lena z družstva (l. 15 stanov); c) rozhoduje o udlení pokuty lenovi družstva ( l. 8 odst. 4 stanov) d) rozhoduje o žádosti lena k vydání souhlasu družstva k podnájmu bytu (l. 8 odst. 2 písm. g) stanov; e) svolává lenskou schzi (l. 20 odst. 2 stanov); f) zveejuje vyútování nájemného a záloh na služby a výši nedoplatk (l. 36 odst. 6 stanov); g) zveejuje na vývskách družstva jména dlužník (l. 8 odst. 2 b stanov); h) rozhoduje o výbru dodavatel stavebních prací, zboží a služeb. V pípad, že finanní plnní pesahuje ,-K, vybírá dodavatele vždy na základ posouzení výhodnosti nejmén ze tí nabídek; i) pipravuje plán investic družstva, který pedkládá lenské schzi družstva ke schválení. Další investice mže uskutenit též v pípad, že se pro takovou investici vysloví nadpolovika len družstva zúastnných ve zvláštní anket; j) ustanovení bod 3h) a 3i) nemusí být dodržena v pípad naléhavé situace pi hrozící havárii, nebo pi odstranní dsledk havárie. 4. O každé schzi se poizuje zápis, který obsahuje datum a místo konání schze, pijatá usnesení, výsledky hlasování, nepijaté námitky len pedstavenstva, kteí požádali o jejich zaprotokolování. Pílohou zápisu je prezenní listina. lánek 25 Jednání za družstvo 1. Za družstvo jedná navenek pedseda V dob nepítomnosti nebo zaneprázdnní pedsedy družstva ho v plném rozsahu oprávnní zastupuje místopedseda družstva. Je-li však pro právní úkon, který iní družstvo, pedepsána písemná forma, je teba vždy dvou podpis - pedsedy a místopedsedy nebo jiného lena pedstavenstva. 2. Pedseda nebo místopedseda mohou povit zastupováním další leny družstva nebo i jiné fyzické nebo právnické osoby. lánek Pedsedou i místopedsedou družstva nebo lenem pedstavenstva mže být zvolen jen len družstva starší 18 let. V tchto funkcích však nemohou být osoby, které jsou mezi sebou ve vztahu píbuzenském v ad pímé nebo sourozenci nebo manžely. 2. Funkní období prvního pedsedy, místopedsedy a ostatních len mže init pouze 3 roky. Funkní období dalšího pedsedy, místopedsedy a ostatních len pedstavenstva iní 5 let a mohou být do funkce voleni optovn. Ve svých funkcích setrvávají až do nové volby. 3. Pedseda, místopedseda i len pedstavenstva mže ze své funkce odstoupit. Je však povinen to oznámit pedstavenstvu. Výkon funkce koní dnem, kdy pedstavenstvo odstoupení projedná. Pedstavenstvo musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvdlo, nejdéle však do tí msíc. Není-li odstoupení projednáno pedstavenstvem ani do 3 msíc, pokládá se marným uplynutím této lhty za projednané. 4. Namísto odstoupivších len pedstavenstva nastupují dnem úinnosti odstoupení podle stanoveného poadí náhradníci, volení lenskou schzí. lenská schze volí náhradníky vždy zárove s volbou nových len pedstavenstva v takovém potu, aby zvolených náhradník byl stejný poet jako zvolených len pedstavenstva. Nastoupí-li jeden nebo více náhradník do funkce lena pedstavenstva, mže lenská schze na návrh pedstavenstva volit další náhradníky až do úplného poetního stavu. lenská schze mže též náhradníka kdykoliv odvolat. Funkní období náhradník, kteí v jejho prbhu nenastoupí do funkcí len pedstavenstva, iní 5 let. Nastoupí-li náhradník do funkce lena pedstavenstva, koní jeho funkní období dnem, kdy by skonilo funkní období odstoupivšího nebo odvolaného lena, na jehož místo náhradník nastoupil. Náhradníci nastupují do funkcí podle poadí, v jakém byli z asového hlediska lenskou

9 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 9 schzí zvoleni, za odstoupivšího lena pedstavenstva nastupuje vždy náhradník zvolený první v poadí. 5. Není-li zvolen žádný náhradník jež by se mohl ujmout funkce za odstoupivšího lena pedstavenstva, mže pedstavenstvo povolat zastupujícího lena až do doby, kdy lenská schze mže uskutenit ádnou volbu nového lena. Zastupující len má práva a povinnosti ádného lena, 6. Ustanovení odst. 4. a 5. platí i v pípad, že lenství v pedstavenstvu zanikne smrtí lena nebo jeho odvoláním lenskou schzí. lánek 27 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávnna kontrolovat veškerou innost družstva vetn dokumentace a projednávat stížnosti jeho len. Odpovídá pouze lenské schzi, na ostatních orgánech družstva je nezávislá. 2. Komise je složena z pedsedy a dvou len. Pedseda ani len komise nesmí být lenem pedstavenstva. 3. lenové komise jsou voleni lenskou schzí pi založení na ti roky, poté vždy na pt let a lenové mohou být voleni i optovn. Zvolen mže být jen len družstva starší 18 let. V tchto funkcích však nemohou být osoby, které jsou mezi sebou ve vztahu píbuzenském v ad pímé nebo sourozenci nebo manžely. 4. Z len komise volí pedsedu kontrolní komise. 5. Komise se schází nejmén jednou za ti msíce a ze svých jednání poizuje záznam, který obsahuje zejména prezenní listinu úastník schze, záznam o projednávaných otázkách a záznam o hlasování na schzi. 6. Obsah kontrolní innosti komise vyplývá z ustanovení obchodního zákoníku. lánek 27a 1. K zajištní innosti nároných odborných a administrativních úkol spojených s ízením družstva mže pedstavenstvo družstva vytváet pomocné pracovní orgány (komise), které nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat innost pedstavenstva. 2. Pracovní orgány jsou podízeny pedsedovi družstva, který odpovídá za jejich innost, ídí a organizuje jejich práci. 3. lenové pomocných orgán jsou jmenováni a odvoláváni pedstavenstvem a jejich lenem mže být i nelen družstva. 4. Úkoly,pracovní nápl, kontrolu a odmování jejich len stanoví písemn pedstavenstvo v organizaním ádu v souladu s právními pedpisy, zejména zákoníkem práce. IV. Hospodaení družstva lánek 28 Fondy družstva Družstvo zizuje tyto fondy: fond základního kapitálu, nedlitelný fond, poizovací fond, provozní fond a rezervní fond. Dne schválila lenská schze zízení fondu odmn. lánek 29 Fond základního kapitálu 1. Základní kapitál tvoí souhrn základních lenských vklad (ZV), pop. další majetkové úasti len. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých len. Používá se rovnž k vrácení ZV pi zániku lenství. 2. Zapisovaný základní kapitál iní K; jeho výše nesmí klesnout pod ástku ,- K za trvání družstva. lánek 30 Nedlitelný fond

10 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana Pi svém vzniku zizuje družstvo ze zákona nedlitelný fond ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. Družstvo dopluje nedlitelný fond nejmén o 10 % roního istého pebytku až do doby, kdy výše nedlitelného fondu dosáhne ástky, rovnající se polovin zapisovaného kapitálu družstva. Prostedky nedlitelného fondu jsou voln k použití. 2. Zdroje nedlitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva nebo k pevodu do fondu družstevní výstavby na poízení dodatených investic nebo modernizaci i rekonstrukci bytových dom nebo jinak podle rozhodnutí lenské schze. 3. Nedlitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdlení mezi leny s výjimkou stanovenou zvláštním zákonem. lánek 31 Fond poizovací 1. Fond poizovací se tvoí z dalších lenských vklad penžního plnní len družstva ("lenský podíl"). Prostedky fondu se použijí výlun na úhradu náklad spojených s koupí obytné budovy vetn zaplacení kupní ceny. 2. Fond je tvoen prostedky poskytovanými leny družstva na koupi obytné budovy, resp. k úhradám splátek kupní ceny podle splátkového kalendáe. lánek 32 Fond provozní 1. Fond je tvoen z pravidelných msíních úhrad placených leny družstva, pop. nájemci nebo uživateli. 2. Prostedky fondu se používají na úhrady za bžné provozní a správní náklady, které proplácí družstvo zejména na základ došlých faktur a jiných doklad. 3. Prostedky fondu se evidují podle jednotlivých len, pop. nájemc nebo uživatel, a vyútovávají se ron podle skuteného i rozpoítaného odbru služeb jednotlivými leny družstva, pop. jinými odbrateli služeb. lánek 33 Rezervní fond 1. Fond rezervní se dlouhodob vytváí na vrub náklad pravidelným píspvkem, který je souástí úhrad i píspvk dle rozhodnutí píslušného orgánu v rámci družstva. 2. Rezerva se používá na úhradu náklad na údržbu a opravy spolené ásti bytového fondu (opravy povrchu, spolených instalací až k bytovým uzávrm, mim apod.). Nevyerpaná rezerva se pevádí do píštího roku. 3. Opravy a údržbu bytu a jeho zaízení si zajišuje a pln hradí ze svého uživatel družstevního bytu. lánek 34 Fond odmn 1) Fond odmn je tvoen schváleným podílem z píjmu do provozního fondu a slouží k odmování len orgán BDH. 2) Odmny len pedstavenstva družstva a kontrolní komise schvaluje lenská schze. lánek 34a ádná úetní závrka a výroní zpráva o hospodaení 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok úetní závrku. 2. Spolu s ádnou úetní závrkou navrhne pedstavenstvo i zpsob rozdlení a užití zisku, pípadn zpsob úhrady ztrát. 3. lenové družstva si mohou vyžádat ádnou úetní závrku a návrh na rozdlení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí.

11 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana Pedstavenstvo je povinno vypracovat každý rok po odevzdání daového piznání výroní zprávu o hospodaení družstva, kterou spolu s ádnou úetní závrkou pedkládá k projednání lenské schzi. V. Zrušení a likvidace družstva lánek Družstvo se zrušuje: - usnesením lenské schze, - prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, - rozhodnutím soudu. 2. Rozhodnutí lenské schze o zrušení se osvduje notáským zápisem. 3. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstíku. 4. Prbh likvidace družstva upravuje obchodní zákoník. Likvidátora jmenuje a odvolává lenská schze. 5. Družstvo mže zmnit právní formu na obchodní spolenost. Pi zmn právní formy nezaniká právnická osoba. Na zmnu právní formy se použijí pimen ustanovení o zmn právní formy obchodní spolenosti. len družstva, který se zmnou oprávní formy nesouhlasí, má právo na vypoádání jestliže se zúastnil lenské schze,pro zmnu právní formy nehlasoval a po zmn právní formy nevykonával práva spoleníka. Ustanovení odst. 220 odst. 3 obchodního zákoníku se použijí pimen, a to i pi umn právní formy na veejnou obchodní spolenost nebo komanditní spolenost. O zmn právní formy na obchodní spolenost mže rozhodnout lenská schze jestliže pro tuto zmnu hlasovalo minimáln 67% všech len družstva. VI. Spolená a závrená ustanovení lánek Rozhodnutí týkající se jednotlivých len družstva jim musí být písemn oznámeno a dorueno. 2. Lhta k podání odvolání iní 15 dn ode dne doruení rozhodnutí; poíná bžet dnem následujícím po dni doruení rozhodnutí. Odvolání má odkladný úinek, pokud stanovy neurují jinak. 3. Doruení doporueným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v pípadech stanovených zákonem, stanovami nebo rozhodnutím lenské schze. 4. Rozhodnutí se považuje za doruené, i když nebylo adresátem pevzato, bylo-li dorueno na posledn známou adresu, kterou družstvo má v evidenci a to: (a) dnem odmítnutí pevzetí nebo (b) dnem vrácení zásilky poštou jako v úložné dob nevyzvednuté. 5. Rozhodnutí, které se týká více len družstva event. uživatel, jakož i svolání lenské schze se oznamuje zveejnním na ureném míst v dom. lánek Nájemní vztahy se ídí obanským zákoníkem a tmito stanovami. 2. Vztahy mezi leny družstva a družstvem, jakož i právní postavení družstva, se ídí obchodním zákoníkem a tmito stanovami. 3. Vztahy k nelenm družstva - nájemcm se ídí obanským zákoníkem. Výše nájemného je urena vyhláškou. Zpsob placení stanoví usnesením lenská schze. 4. Nelen družstva - nájemce bytu je povinen hradit drobné opravy v byt vetn jeho zaízení, jakož i náklady spojené s bžnou údržbou bytu v rozsahu stanoveném v nájemní smlouv. 5. Všichni nájemci družstevních byt platí úhrady na užívání (nájemné) a zálohy za služby vždy nejpozdji do 10 dne toho msíce, za který je placeno. Tyto platby se provádjí zpsobem stanoveným lenskou schzí. Za prodlení s placením je družstvo oprávnno útovat poplatek z prodlení ve smyslu platných právních pedpis. 6. Nedoplatky z vyútování úhrad za užívání (nájemného) a záloh na služby musí nájemci zaplatit do 15 dn po zveejnní vyútování. Vyútování schvaluje pedstavenstvo družstva. Podané odvolání nemá odkladný úinek.

12 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana Každý uživatel bytu je povinen pravideln, nejmén jedenkrát za tvrt roku, kontrolovat funknost vodomr studené a teplé vody. V pípad zjištní nefunknosti tchto mi neprodlen informuje správní firmu. Pokud závada na vodomru bude zjištna pi nahodilé kontrole nebo pi odetu vodomr, nebo vodomr v dob odetu nebude pístupný, bude útována prmrná spoteba na jednu osobu v objektu navýšená o 100 % a vynásobená potem osob bydlících v byt. V bytech s nenainstalovaným vodomrem na teplou užitkovou vodu iní spotební složka náklad trojnásobek prmrné hodnoty spotební složky náklad pipadajících na 1 m 2 podlahové plochy zútovací jednotky (viz zák.. 372/2001 Sb.). V bytech s nenainstalovaným vodomrem na studenou vodu iní náklady dvojnásobek náklad prmrné spoteby náklad pipadajících na 1 m 2 podlahové plochy zútovací jednotky lánek Tyto stanovy byly pijaty ustavující lenskou schzí dne 9. záí 1998 a aktualizovány ve smyslu zmn a doplk pijatých lenskou schzí dne 17. ervna 1999, 18. listopadu 1999, 23. listopadu 2000, 12.ervence 2001, 7.února 2002 a 26. kvtna 2004 (poslední zmny jsou vyznaeny podtržením). Stanovy vstupují v platnost dnem 9. záí 1998 a v rozsahu pijatých zmn a doplk dnem 17. ervna 1999, 18. listopadu 1999, 23. listopadu 2000, 12. ervence 2001, 7. února 2002 a 26. kvtna Nedílnou souástí stanov je Píloha ís. 1, která vymezuje vzájemná práva a povinností mezi lenem družstva a bytovým družstvem v oblasti oprav a údržby majetku a s tím spojené úhrady náklad, Píloha ís. 2, která stanovuje ekonomické podmínky pi odchodu stávajícího lena družstva v prbhu úhrady kupní ceny domu a pozemk, píloha. 3, která stanoví Technickoorganizaní podmínky pro stavební innost v dom Stavební ád, Píloha. 4 stanovující Opravy, které musí zajistit Bytové družstvo Hlaváova v pípad havárie, Píloha Ekonomické podmínky pro vstup nových len do družstva a Píloha. 6 obsahující sazebník poplatk za administrativní úkony provedené družstvem. 3. V pípadech, které nejsou ešeny tmito stanovami, se postupuje podle píslušných ustanovení obchodního zákoníku (. 513/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis), obanského zákoníku (. 40/1964 Sb., ve znní pozdjších pedpis), zákona o vlastnictví byt. 72/1994 Sb. a podle ostatních právních pedpis. V Praze dne Hana Pejsarová, v.r. místopedseda Bytového družstva Hlaváova i JUDr. Pavel Polák,v.r. pedseda Bytového družstva Hlaváova

13 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 13 Píloha ís. 1 ke Stanovám Bytového družstva Hlaváova Vymezení vzájemných práv a povinností mezi lenem družstva a bytovým družstvem v oblasti oprav a údržby majetku a s tím spojené úhrady náklad. Nájemce - len družstva je povinen na vlastní náklady hradit veškeré opravy uvnit bytu (v. sklepa nebo komory mimo byt), tj. zejména: povrchové opravy stn a strop opravy podlah a opravy a výmny podlahových krytin (v. podkladových vrstev) vstupní dvee do bytu v. kování, zárubní a prahu vnitní dvee bytu v. kování zárubní a prahu okna v. kování opravy a výmny všech zaizovacích pedmt veškeré nátry s výjimkou vnjších nátr oken a zábradlí lodžií (v pípad, že nájemník - len družstva si zajistí vnjší nátry na vlastní náklady, je povinen pro zachování jednotného rázu objektu použít odstín barvy pedepsaný družstvem) rozvod elektroinstalace v byt a mimo byt od elektromru, v. bytového jistie rozvod vody v byt od pevlených matic ped bytovými uzávry v. bytových uzávr rozvod zemního plynu od první pevlené matice na výstupu z plynomru, v. hlavního uzávru k bytu odpadní potrubí v byt až pod odboku svislého svodu rozvod domácího telefonu v byt, v. bytové ásti domácího vrátného zvonek v. tlaítka u vnjší strany vstupních dveí listovní schránka Družstvo je povinno na své náklady zajišovat údržbu a opravy domu v následujícím rozsahu: konstrukní ásti nosné a obvodové v. izolací a klempíských prvk stecha v. izolací a klempíských prvk spolené prostory vetn jejich povrchových úprav píslušenství (mimo vlastní pdorys domu) - pedsazená schodišt, nájezdové rampy, okapové chodníky instalace plynu, vody, kanalizace, vytápní, elektro - silnoproudé a slaboproudé v ásti hlavních rozvod a spolených prostor tlesa v. ventil ÚT výtahy v. strojoven a výtahových šachet (krom oprav, které jsou zútovatelné s nájemci jako služba) hromosvody nouzové osvtlení opravy a údržby v nebytových prostorech dle nájemních smluv opravy a údržba v bytech nájemc (nelen družstva) dle obecn závazných právních pedpis. Schváleno: lenskou schzí dne

14 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 14 Píloha ís. 2 ke Stanovám Bytového družstva Hlaváova Ekonomické podmínky pi odchodu stávajícího lena družstva v prbhu úhrady kupní ceny domu a pozemk. Pi vystoupení z družstva bude lenu vyplacena nominální hodnota splátek, které již zaplatil, snížená o pípadný rozdíl mezi skuteným nájemným, útovaným nájemníkm, kteí nejsou leny družstva, a píspvkem do fondu oprav družstevníka za dobu, kdy byl lenem družstva, a manipulaní poplatek za aktualizaci evidence (1000 K). Píspvek 1800 K na založení družstva se nevrací. Schváleno: lenskou schzí dne

15 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 15 Píloha ís. 3 ke Stanovám bytového družstva Hlaváova Technicko-organizaní podmínky pro stavební innost v dom Stavební ád Pi stavební innosti v objektu Bytového družstva Hlaváova (dále jen BDH) musí být dodrženy tyto podmínky: 1. Na pedpokládané stavební úpravy zajistit projektovou dokumentaci. 2. Pedložit BDH žádost o souhlas s provedením stavebních úprav v požadovaném rozsahu podle projektové dokumentace. K žádosti piložit jedno paré projektové dokumentace. 3. Na základ zmocnní, které po projednání žádosti v pedstavenstvu BDH vydá BDH, projednat projektovou dokumentaci ve smyslu zákona s veejnoprávními orgány a stavebním úadem. V pípadech stanovených zákonem požádat o vydání stavebního povolení nebo provést ohlášení stavebních prací. 4. Ped zapotením prací o termínu zahájení prací informovat písemn BDH. 5. V prbhu provádní prací umožnit technikovi BDH kontrolu provádní prací. 6. Pizvat technika BDH ke kolaudaci stavebních úprav a rekonstrukce. 7. Zajistit pedání jednoho paré dokumentace skuteného provedení a kolaudaního výmru BDH do 14 dn po jejich vyhotovení. 8. Náklady na pípravu a provedení stavebních úprav a rekonstrukce hradí žadatel o stavební úpravy. 9. Žadatel odpovídá za dodržování stanov BDH a domovního ádu BDH. 10. Žadatel odpovídá za dodržování pokyn správce objektu a BDH. 11. Žadatel se zavazuje zejména: nenarušovat provádním prací dobu stanovenou k domovnímu klidu, nepetžovat, nepoškozovat a udržovat v istot výtah, bez samostatného písemného souhlasu BDH nepoužívat spolené zdroje vody a elektrické energie, bez samostatného písemného souhlasu BDH nepoužívat spolené prostory domovního objektu jako zaízení staveništ, nepoužívat veejný prostor kolem domovního objektu bez povolení záboru veejného statku, provádt každodenn po skonení prací úklid používaných spolených prostor a zaízení, neprodlen opravit nebo uhradit škody zpsobené na spolených prostorách, konstrukcích a zaízeních domovního objektu, pedložit BDH doklad o likvidaci vybouraného materiálu. 12. Tyto technicko-organizaní podmínky, krom bod 1, 2, 3, 4, 6 a 7 se vztahují i na provádní oprav (nap. výmna vany, dlaždic atd.) nepodléhajících stavebnímu ízení. 13. Nedodržení tchto technicko-organizaních podmínek pro stavební innost v dom se považuje za závažné porušení stanov BDH. 14. Podpisem technicko-organizaních podmínek pro stavební innost se žadatel zavazuje k jejich dodržování. V Praze dne... Žadatel - len BDH Jméno:... Píjmení:... dm.:... patro:... byt.:... podpis žadatele - lena BDH:... Za BDH pevzal dne:... podpis:... Jedno vyhotovení TP obdrží žadatel, jedno vyhotovení pevezme BDH. Schváleno: lenskou schzí dne

16 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 16 Píloha ís. 4 ke Stanovám bytového družstva Hlaváova Opravy, které musí zajistit Bytové družstvo Hlaváova v pípad havárie V pípad havárie, která vznikne na spolených rozvodech, stavebních ástech, spolených technologických zaízení a dalších ástech patících do spolené správy družstva zajišuje bytové družstvo opravy nezbytné k obnovení provozu budov, byt a nebytových prostor. Jedná se zejména o: 1. konstrukní ásti nosné a obvodové vetn izolací a klempíských prvk 2. stechu vetn izolací a klempíských prvk 3. spolené prostory 4. píslušenství, schodišt, rampy 5. instalace plynu, vody, kanalizace, vytápní, elektro - silnoproudé a slaboproudé ásti hlavních rozvod a spolených prostor 6. rozvody ústedního topení, topná tlesa vetn ventil 7. výtahy vetn strojoven a výtahových šachet 8. hromosvody 9. nouzové osvtlení 10. opravy v bytech nájemc (nelen družstva) dle obecn závazných právních pedpis Schváleno: lenskou schzí dne

17 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 17 Píloha ís. 5 ke Stanovám bytového družstva Hlaváova 1. Ekonomické podmínky pro vstup nových len do družstva Osoba, která žádá o vstup do družstva a užívání bytu ve vlastnictví družstva, musí splnit následující podmínky: 1. Splnit obecné podmínky pro vstup do družstva, stanovené stanovami družstva 2. Prokázat, že vi družstvu nemá nevyrovnané dluhy 3. Zaplatit píspvek na založení družstva, základní vklad do družstva a všechny další poplatky vyplývající z lenství v družstvu 4. Zavázet se ke splacení ástky rovnající se tržní hodnot bytu stanovené pedstavenstvem družstva následujícím zpsobem: - tržní cena obvyklá v dané lokalit, - znaleckým posudkem, - cenovou mapou MHMP, - eským statistickým úadem, - nebo jinou vcn píslušnou státní organizací. Tuto ástku je možno se souhlasem pedstavenstva družstva splácet v pravidelných msíních splátkách. Výše msíních splátek bude stanovena tak, aby celá cena bytu byla uhrazena do data, kdy bude družstvem splacena celá kupní cena domu. V pípad, že v dob vstupu do družstva bude do tohoto data zbývat mén než 5 let, je možno stanovit celkovou dobu splácení až na 5 let. 5. V pípad splácení tržní hodnoty bytu platit msín prbžné úroky z dlužné ástky. 2. Podmínky pro nakládání s uvolnnými byty Došlo-li k uvolnní bytu ukonením lenství nebo nájemního pomru dosavadního uživatele bytu, s bytem nadále nakládá bytové družstvo Hlaváova Stanovení zpsobu využití bytu Podle aktuální tržní situace a poteb družstva bude na základ rozhodnutí pedstavenstva zvolena jedna z následujících variant: a) Poskytnutí bytu a lenských práv za tržní hodnotu b) Pronájem bytu za tržní nájemné Poskytnutí bytu a lenských práv za tržní hodnotu Uvolnný byt bude nabídnut formou výbrového ízení za tržní hodnotu. Zájemce, který nabídne nejvyšší ástku bude pijat do družstva na základ závazku uhradit tuto ástku. Tuto ástku je možno se souhlasem pedstavenstva družstva splácet v pravidelných msíních splátkách. Výše msíních splátek bude stanovena tak, aby celá cena bytu byla uhrazena do data, kdy bude družstvem splacena celá hodnota domu. V pípad, že v dob vstupu do družstva bude do tohoto data zbývat mén než 5 let, je možno stanovit dobu splácení až na 5 let Pronájem bytu za tržní nájemné Uvolnný byt bude formou výbrového ízení nabídnut k pronájmu. Zájemci, který nabídne nejvyšší msíní nájemné, bude byt pronajat na základ standardní nájemní smlouvy Úprava výše podílu na kupní cen a stanovení msíních splátek Vzhledem k mnícímu se potu družstevník bude teba aktualizovat výše podíl na kupní cen objektu a msíních splátek. Vzhledem k organizaní náronosti této innosti bude provádna jednou ron.

18 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 18 Píloha ís. 6 ke Stanovám bytového družstva Hlaváova Sazebník poplatk za administrativní úkony související se správou družstva 1) Poplatek za žádost o povolení podnájmu bytu, resp. jeho ásti Poplatek za žádost o schválení podnájmu bytu, resp. jeho ásti maximáln na dobu 12 msíc iní 2.000,- K Pozn.: Sjednání podnájmu bez souhlasu družstva je hrubým porušením stanov. Bytové družstvo povoluje podnájem pouze na dobu 12 msíc s tím, že žádost o další podnájem, resp. dobu jeho prodloužení musí být podána ped uplynutím lhty pvodn povoleného podnájmu zárove se zaplacením poplatku dle výše uvedeného. V pípad zamítavého stanoviska ze strany družstva nemá žadatel nárok na vrácení zaplaceného poplatku. Schváleno lenskou schzí BDH dne

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1964 Sb. - poslední stav textu 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Zmna: 58/1969 Sb. Zmna: 146/1971

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 (Schválený text změny stanov příslušných odstavců článků) Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 ČÁST I. Úvodní ustanovení Článek 1. 1.1. Název firmy: Bytové družstvo Sportovní 3204. 1.2. Sídlo družstva:

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ 1321 1326

S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ 1321 1326 S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ 1321 1326 Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická 1321-1326 se sídlem Chabařovická 1326, Praha 8, PSČ 182

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo přijalo název: družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38, Praha 10 čl. 2 1. Družstvo vlastníků domu Gutova

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více