STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA"

Transkript

1 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále jen družstvo ). 2. Sídlem družstva je Hlaváova 1162/6, Praha 8 - Kobylisy, PS lánek 2 1. Družstvo je spoleenstvím neuzaveného potu osob, založeného za úelem zajišování poteb svých len v oblasti bydlení. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazk odpovídá celým svým majetkem. lánek 3 1. Pedmtem innosti družstva je pronájem byt a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním byt, nebytových a spolených prostor. Dále je pedmtem innosti zabezpeování provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu vetn pozemku ve vlastnictví družstva nebo len družstva (a ve spoluvlastnictví družstva a jeho len); úelem této innosti není dosažení zisku. 2. Tím se rozumí zejména: a) pidlování uvolnných družstevních byt a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv; b) bezúplatný pevod bytových jednotek do osobního vlastnictví len družstva podle zákona o vlastnictví byt, a to po zaplacení celé kupní ceny domu a pozemk; c) poskytování základních služeb spojených s užíváním byt a nebytových a spolených prostor; d) zabezpeování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu vetn pozemku; e) zabezpeování hospodaení a správy bytového a nebytového fondu vetn pozemku, resp. domu, zejména po stránce právní, finanní a úetní; f) zabezpeování provozu budovy, resp. domu, a provádní kontrol jeho technického stavu. II. Vznik a zánik lenství v družstvu lánek 4 Vznik lenství 1. lenství v družstvu vzniká pi splnní podmínek daných zákonem a tmito stanovami: - pi založení družstva dnem vzniku družstva, - za trvání družstva pijetím uchazee o lenství za lena na základ jeho písemné pihlášky, - pevodem a pechodem lenství, - jiným zpsobem stanoveným zákonem. 2. Zakládajícími leny družstva mohou být nájemci byt z budov. p v ulici Hlaváova, Praha 8 - Kobylisy, za splnní podmínek uvedených v l. 5 odst. 1 stanov a existence ádného nájemního vztahu k bytu. 3. lenství zakládajícího lena vznikne, pokud podá písemnou pihlášku do družstva a souasn podepíše estné prohlášení o tom, že má uhrazeny veškeré závazky vi dosavadnímu majiteli domu vyplývající z nájemního vztahu, zejména zaplacené nájemné a platby za služby spojené s nájmem, osobn se úastní ustavující schze družstva i poví písemn zastupováním urenou osobu, zaváže se na ní k lenskému vkladu ve výši dle stanov a zaplatí nejpozdji na ustavující lenské schzi ( do 15 dn od konání ustavující lenské schze) ástku, obsahující základní lenský vklad lena družstva a zápisné.

2 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 2 4. Osoby, které se nestanou leny družstva, zstávají nájemníky - neleny družstva; jsou povinny uzavít s družstvem nové nájemní smlouvy do 3 msíc ode dne vzniku družstva, resp. ode dne oprávnní družstva vykonávat vlastnická práva k budov. 5. O lenství dalších uchaze o lenství je družstvo povinno rozhodnout do 30 dn ode dne doruení jejich pihlášky. Rozhodnutí musí být lenu oznámeno doporueným dopisem nebo pijetím rozhodnutí proti podpisu. Zamítavé rozhodnutí musí být písemné a uchazei o lenství musí být dorueno do vlastních rukou nebo pijetím proti podpisu. Zamítavé rozhodnutí musí být odvodnno. Proti zamítnutí pihlášky mže uchaze podat do 15 dn ode dne doruení rozhodnutí rozklad lenské schzi družstva. lánek 5 1. lenem družstva mže být každá fyzická osoba, která je obanem eské republiky a která skýtá záruku ádného plnní lenských povinností. Omezení podmínkou obanství R se neuplatní v pípad spoleného lenství manžel a v dsledku ddní. 2. lenství vzniká dnem, kdy pedstavenstvo družstva rozhodne o pijetí za lena. K pihlášce musí být pipojeno potvrzení o zaplacení základního lenského vkladu a píspvek na zízení družstva. 3. Družstvo vrátí základní lenský vklad a píspvek na zízení družstva uchazei o lenství, kterého nepijalo za lena, do 30 dn od vydání rozhodnutí o zamítnutí lenství. 4. Základní lenský vklad iní 200 K. Píspvek na zízení družstva je splatný spolen s podáním pihlášky a iní K. lánek 6 Pechod lenství 1. Smrtí lena pechází jeho lenství v družstvu na ddice, kterému pipadl základní lenský vklad, pípadn lenský podíl, a který požádat o vstup do družstva. Souhlas družstva k pechodu lenství se nevyžaduje. 2. S pechodem lenství pechází na ddice i nájem družstevního bytu, pop. i právo na uzavení nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu. 3. Nepešlo-li lenství na ddice, zaniká lenství v družstvu i právo nájmu bytu dnem smrti lena. lánek 6 a Pevod lenství. 1. lenská práva a povinnosti mže len pevést na jiného lena družstva, pokud to stanovy nevyluují. 2. lenská práva a povinnosti spojené s lenstvím v družstvu pecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu pedložením smlouvy o pevodu lenství družstvu, nebo pozdjším dnem uvedeným v této smlouv ( 230 obchodního zákoníku)., ke kterému pevodce družstevní byt vyklidí nebo ujednání potvrzující, že pevodce bude mít dál užívací právo k pedmtnému družstevnímu bytu. 3. Pedstavenstvo družstva je oprávnno pevzít Dohodu o pevodu lenských práv a povinností pouze za pedpokladu, že dohoda bude obsahovat tyto náležitosti:: a) ovené podpisy pevodce a nabyvatele; v pípad spoleného lenství v družstvu manžel ovené podpisy obou manžel; b) ujednání o vzájemném vypoádání smluvních stran;, c) ujednání s termínem, ke kterému pevodce družstevní byt vyklidí nebo ujednání potvrzující, že pevodce bude mít dál užívací právo k pedmtnému družstevnímu bytu. 4. Pi pevodu, který nepodléhá souhlasu orgán družstva, musí být splnny podmínky podle lánku 5 odst. 1 stanov.

3 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 3 lánek 7 Spolené lenství manžel 1. Vznikne-li jednomu z manžel za trvání manželství právo na uzavení smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se spoleným nájmem bytu i spolené lenství manžel v družstvu; z tohoto lenství jsou oba manželé oprávnni a povinni spolen a nerozdíln, piemž jako spolení lenové mají jeden hlas. 2. Právo spoleného nájmu družstevního bytu manžel i spoleného lenství manžel v družstvu vznikne také v pípad pechodu a pevodu lenství na jednoho z manžel podle lánku 6 odst Spolené lenství manžel podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. lánek 8 lenská práva a povinnosti 1. len družstva má právo zejména: a) úastnit se na jednání a rozhodování lenské schze, b) být volen do orgán družstva, má-li plnou zpsobilost k právním úkonm a dosáhl-li vku 18 let, c) úastnit se veškeré družstevní innosti a požívat výhod, které družstvo lenm poskytuje, d) na uzavení smlouvy o nájmu družstevního bytu na základ rozhodnutí o pidlení družstevního bytu vydaného píslušným orgánem družstva, pípadn v dalších pípadech dle usnesení lenské schze, e) na roní vyútování zaplacených záloh úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, f) na uzavení smlouvy s družstvem o pevodu vlastnictví bytu (jehož je nájemcem) a spoluvlastnictví ke spoleným ástem budovy v dohodnuté, pimené lht, a to za pedpokladu, že podal družstvu písemnou výzvu a že jsou splnny všechny podmínky pro pevod, zejména, že již uhradil cenu (event. úvr) a další náklady, které pipadají na pevádný byt (nebytový prostor) vetn pozemku, jakož i náklady s pevodem vlastnictví spojené. 2. len družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgán družstva, b) platit vas a pedepsaným zpsobem úhrady za užívání bytu (dále "úhrady za užívání") a za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu (dále "úhrady za služby"), jakož i zálohy na n a nedoplatky z vyútování; pokud nebudou tyto úhrady ádn a vas hrazeny a dlužná ástka pevýší ,-K, bude jméno dlužníka zveejnno na vývskách družstva, c) uhradit zálohový lenský podíl na splacení ceny budovy a platit další splátky lenského podílu ve stanovené výši a lhtách, d) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní ád, pedpisy o požární ochran a ádn užívat a udržovat byt, jakož i spolené prostory a zaízení domu, a ádn užívat služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu,umožnit poveným zástupcm družstva, po pedchozím oznámení, zjištní technického stavu bytu, e) oznamovat družstvu bez zbyteného odkladu zmny týkající se lena družstva a píslušník jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení lenské a bytové evidence a vyútování roních záloh úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, f) žádat pedstavenstvo o souhlas s penecháním bytu do podnájmu a v žádosti uvést poet a osobní údaje podnájemník a zaátek a konec podnájmu, g) hradit píspvky na innost družstva a platit poplatky za úkony ve výši urené lenskou schzí; sazebník tchto poplatk tvoí pílohu.6 stanov, h) pispívat na úhradu ztráty družstva za kalendání rok na základ rozhodnutí lenské schze až do výše základního lenského vkladu. 3. Právm a povinnostem lena odpovídají povinnosti a práva družstva. 4. V pípad porušování povinností lena družstva stanovených v odst. 2 mže pedstavenstvo družstva rozhodnout o udlení pokuty až do výše 2000,-K nebo rozhodnout o vylouení lena podle lánku 15 stanov. Pokutu je možno udlit na základ spolehliv zjištného stavu vci do jednoho msíce od zjištní porušení stanov lenem družstva a nejpozdji do jednoho roku od porušení stanov. Proti rozhodnutí pedstavenstva o udlení pokuty je možno podat do 15 dn od doruení rozhodnutí o udlení pokuty rozklad k lenské schzi. Rozklad má odkladný úinek. Pokuta je píjmem družstva.

4 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 4 lánek 9 Majetková úast lena v družstvu 1. Majetkovou úastí lena v družstvu je základní lenský vklad a lenský podíl (další lenský vklad). lenský podíl pedstavuje majetkovou úast lena na poízení (koupi) budovy do vlastnictví družstva nebo jeho modernizaci i rekonstrukci. 2. Po dobu trvání lenství nemže majetková úast lena v družstvu klesnout pod hodnotu základního lenského vkladu. lánek 10 lenská evidence 1. Družstvo vede evidenci všech svých len a udržuje ji v souladu se skuteným stavem. 2. Do lenské evidence se zapisuje krom jména, bydlišt a rodného ísla lena i výše zápisného, základního lenského vkladu a lenského podílu, datum jejich zaplacení, pop. další rozhodné skutenosti. V evidenci se bez zbyteného odkladu vyznaí všechny zmny evidovaných skuteností. 3. Pedstavenstvo družstva umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl. 4. len družstva má právo nahlížet do té ásti, která se týká jeho lenství, žádat o vydání potvrzení o svém lenství a obsahu jeho zápisu v evidenci. lánek 11 Zánik lenství 1. lenství v družstvu zaniká: (a) písemnou dohodou, (b) vystoupením, (c) vylouením, (d) prohlášením konkursu na majetek lena, (e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku lena, (f) pravomocným naízením výkonu rozhodnutí postižením lenských práv a povinností, (g) vydáním exekuního píkazu k postižení lenských práv a povinností po právní moci usnesení o naízení exekuce nebo zánikem družstva, (h) smrtí lena, pokud jeho lenství nepejde na ddice, (i) zánikem družstva likvidací. 2. Zánikem lenství v bytovém družstvu zanikne právo nájmu bytu. lánek 12 Zánik lenství dohodou 1. Dohodu o skonení lenství uzavírají družstvo a len písemn. lenství koní sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skonení lenství vydá družstvo lenovi. 2. Majetkové vypoádání se provede nejpozdji za ti msíce po ádné závrce družstva. lánek 13 Zánik lenství vystoupením len mže z družstva vystoupit. lenství zaniká uplynutím doby 3 msíc. Tato doba zaíná prvním dnem kalendáního msíce následujícího po doruení písemného oznámení lena družstvu o jeho vystoupení z družstva. Oznámení o vystoupení mže len odvolat jen písemn a se souhlasem pedstavenstva družstva.

5 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 5 lánek 14 Zánik lenství úmrtím lena Zeme-li len a nejde-li o spolené lenství manžel, pechází dnem jeho smrti lenství v družstvu na ddice, kterému pipadl základní lenský vklad nebo lenský podíl a který požádal o lenství. Ddic doloží ddictví píslušným dokladem. S pechodem lenství pechází na ddice i nájem družstevního bytu, pop. právo na uzavení nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu, jakož i právo na pevod bytu do vlastnictví lena, pokud zemelý len uplatnil právo podle l. 8 odst. 1 písm. f) stanov. Nepešlo-li lenství na ddice, zaniká dnem smrti lena. lánek 15 Zánik lenství vylouením lena 1. Pedstavenstvo družstva mže rozhodnout o vylouení lena, jestliže: a) závažným zpsobem nebo optovn a pes písemnou výstrahu porušuje své lenské povinnosti, urené zákonem nebo stanovami, zejména: - užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká znaná škoda, nebo trpí, aby se majetek družstva takto užíval, - bu sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým zpsobem porušují zásady obanského soužití v dom, zejména porušují optovn hrub poádek v dom a domovní ád, nebo takové porušování umožují, - neplatí úhrady za užívání nebo za služby po dobu delší než ti msíce; - penechá byt nebo jeho ást do podnájmu jiné osob bez souhlasu družstva. b) byl pravomocn odsouzen pro úmyslný trestný in spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti lenm družstva. 2. Rozhodnutí o vylouení lena je možno pijmout jen do tí msíc ode dne, kdy družstvo zjistilo dvod pro vylouení, nejpozdji však do jednoho roku ode dne, kdy tento dvod vznikl.výstraha a rozhodnutí o vylouení z družstva musí být lenovi dorueno do vlastních rukou. Rozhodnutí musí obsahovat dvod podle odst. 1, který nelze dodaten mnit. lenství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o vylouení bylo dorueno lenovi, pokud len nepodá odvolání.splnní podmínky doruení do vlastních rukou upravuje l. 36 odst. 4 stanov. 3. Nesouhlasí-li len s rozhodnutím o vylouení, mže do 15 dn od doruení písemného rozhodnutí podat odvolání k lenské schzi. Odvolání má odkladný úinek. Není-li právo na odvolání uplatnno do tí msíc ode dne, kdy se len dovdl nebo mohl dovdt o rozhodnutí o vylouení, zaniká. 4. Soud na návrh lena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí o vylouení lena za neplatné, je-li v rozporu s právními pedpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatnno do tí msíc ode dne konání lenské schze, která vylouení potvrdila, nebo jestliže nebyla ádn svolána, ode dne, kdy se len mohl dovdt o konání lenské schze, která vylouení potvrdila, nejpozdji ale do jednoho roku od jejího konání, zaniká. 5. Pravomocným vylouením zaniká nájemní smlouva bývalého lena k družstevnímu bytu, jakož i právo bydlení všech osob, které v byt na základ tohoto vztahu bydlí. 6. Jestliže je dvodem návrhu podle odst. 4, že tvrzené rozhodnutí lenská schze nepijala proto, že o nm nehlasovala, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které lenská schze pijala, lze podat návrh do tí msíc ode dne, kdy se len o tvrzeném rozhodnutí dovdl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání lenské schze. lánek 16 Zánik lenství likvidací družstva lenství zaniká dnem výmazu družstva z obchodního rejstíku. lánek 17 Zánik spoleného lenství manžel 1. Spolené lenství manžel v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manžel, b) písemnou dohodou rozvedených manžel, c) rozhodnutím soudu o zrušení práva spoleného nájmu bytu rozvedených manžel.

6 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 6 2. Spolené lenství manžel v družstvu zaniká i pechodem jejich lenských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vylouením a zánikem družstva po ukonení likvidace. 3. Jestliže spolené lenství manžel zaniklo tím, že z družstva vystoupil nebo byl vylouen jeden z manžel, zstává druhému manželovi lenství i nadále zachováno jako lenství individuální. lánek 18 Majetkové vypoádání 1. Zánikem lenství podle lánku 11 stanov za trvání družstva vzniká bývalému lenu nebo jeho ddicm nárok na vypoádací podíl. Zápisné se nevrací. 2. Nárok na výplatu vypoádacího podílu vznikne uplynutím 3 msíc po schválení ádné úetní závrky za rok, ve kterém lenství zaniklo. Pokud to hospodáská situace družstva dovoluje, mže uspokojit tento nárok nebo jeho ást i díve. 3. Výplata vypoádacího podílu je vázána vždy na uvolnní družstevního bytu, pokud byl len nájemcem. 4. Pi výplat vypoádacího podílu zapote družstvo své splatné pohledávky vi bývalému lenovi. O takovou zapoitatelnou ástku se vypoádací podíl sníží. 5. Zánikem lenství v dsledku pevodu práv a povinností spojených s lenstvím nebo výmnou bytu nevzniká dosavadnímu lenovi vi družstvu nárok na vypoádací podíl. Vzájemné nároky si úastníci pevodu nebo výmny vypoádají mezi sebou. 6. Pi pevodu bytu do vlastnictví lena - nájemce nevzniká lenovi nárok na vypoádací podíl. 7. Jestliže byl zrušen konkurs na majetek lena z jiných dvod než po splnní rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho lenství se obnovuje. Jestliže již družstvo vyplatilo lenovi vypoádací podíl, je povinen jej do dvou msíc od zrušení konkursu družstvu nahradit. Toto platí obdobn i v pípad pravomocného zastavení výkonu rozhodnutí postižením lenských práv a povinností lena v družstvu nebo pravomocného zastavení exekuce podle zvláštního právního pedpisu. III. Orgány družstva lánek 19 Orgány družstva jsou lenská schze, pedstavenstvo a kontrolní komise. lánek 20 lenská schze družstva 1. Nejvyšším orgánem družstva je lenská schze. 2. Pedstavenstvo svolává lenskou schzi podle poteby, nejmén však jednou ron; o termínu lenské schze musí být len vyrozumn vetn programu nejmén 14 dn ped jejím konáním, a to zpsobem uvedeným v l. 36 odst. 5 stanov. 3. lenská schze musí být svolána do tyiceti dn, požádá-li o to písemn alespo jedna tetina všech len družstva nebo v pípad dle l. 26 odst. 3 stanov. 4. Jestliže pedstavenstvo nesvolá lenskou schzi tak, aby se konala do tyiceti dn od doruení žádosti, je osoba písemn povená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání lenské schze, oprávnna svolat lenskou schzi sama. lenové pedstavenstva jsou spolen a nerozdíln povinni vydat této osob na její žádost seznam len družstva. 5. Na žádost jedné tetiny len družstva nebo kontrolní komise zaadí pedstavenstvo jimi urenou záležitost na poad jednání lenské schze. Ustanovení 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku se použije pimen. lánek Do výluné psobnosti lenské schze patí: a) pijímat a mnit stanovy, b) volit a odvolávat leny pedstavenstva družstva a leny kontrolní komise, c) schvalovat ádnou úetní závrku,

7 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 7 d) rozhodovat o rozdlení a užití pebytku, pop. o zpsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o splynutí, slouení, pemn, rozdlení a o jiné zmn družstva, h) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí pedstavenstva družstva, i) schvalovat statuty fond, j) urovat povinnosti len dle l. 8 odst. 2 stanov k) rozhodovat o významných majetkových dispozicích; l) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty v souladu s 239 odst. 4 písm. i) obchodního zákoníku. m) volit a odvolávat náhradníky pro lenství v pedstavenstvu družstva 2. V pípadech uvedených v odst. 1 písm. h) mže lenská schze pro nedostatená skutková zjištní rozhodnutí zrušit a vrátit vc pedstavenstvu k novému projednání. Pedstavenstvo musí ve vci znovu rozhodnout do 30 dn. Proti tomuto rozhodnutí se mže len opt odvolat k lenské schzi do 15 dn od jeho doruení nebo vyrozumní. 3. lenská schze rozhoduje i o dalších záležitostech družstva a jeho innosti, pokud tak stanoví zákon nebo si rozhodování o nkteré vci vyhradila. lánek Pro platnost usnesení lenské schze se vyžaduje její ádné svolání, pítomnost nadpoloviní vtšiny všech len a souhlas vtšiny hlas pítomných len. 2. Není-li lenská schze schopna usnášení ani po uplynutí 30 minut od jejího zaátku, svolá pedseda náhradní lenskou schzi tak, aby se konala do tí týdn ode dne, kdy se mla konat lenská schze pvodn plánovaná. Pozvánka musí být odeslána nejpozdji do 15 dn ode dne, na který byla svolána pvodní lenská schze, nejpozdji však do 10 dn ped konáním náhradní lenské schze. 3. Náhradní lenská schze musí mít nezmnný poad jednání. Náhradní lenská schze je schopná se usnášet, je-li pítomna nejmén jedna tvrtina všech len družstva. 4. Pi hlasování má každý len jeden hlas (manželé jako spolení lenové rovnž jeden). len družstva mže zmocnit písemn jiného lena družstva, aby jej na konkrétní lenské schzi zastupoval. 5. Ke schválení dispozic s majetkem družstva podle lánku 21 odst. k) a l) a lánku 35 odst. 5 je nezbytné, aby pro takové návrhy hlasovalo nejmén 67% všech len družstva. 6. O každé lenské schzi se poizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schze, b) pijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepijaté námitky len, kteí požádali o jejich zaprotokolování. e) Pílohu zápisu tvoí seznam úastník schze, pozvánka na ni a podklady, které byly pedloženy k projednávaným bodm. 7. Každý len má právo vyžádat si zápis a jeho pílohy k nahlédnutí. lánek len, který se domnívá, že usnesení lenské schze je v rozporu s právními pedpisy nebo stanovami družstva, mže podat soudu návrh na urení neplatnosti takového usnesení lenské schze, a to za splnní podmínek uvedených v odst Návrh mže len podat jen do jednoho msíce ode dne, kdy požádal na lenské schzi, která usnesení pijala, o zaprotokolování námitky nebo ode dne, kdy písemn námitku proti usnesení lenské schze oznámil pedstavenstvu družstva. 3. Každý len družstva je oprávnn podat jménem družstva žalobu proti lenovi pedstavenstva nebo proti jinému orgánu podílejícího se na ízení družstva nebo jeho organizaní jednotky o náhradu škody, kterou družstvu zpsobil. Jiná osoba než len družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocnná nemže v ízení init úkony jménem družstva i za družstvo. 4. Ustanovení odst. 4 se nepoužije, vymáhá-li náhradu škody pedstavenstvo. lánek 24 Pedstavenstvo družstva

8 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 8 1. Pedstavenstvo je statutárním orgánem družstva. ídí innost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou podle obchodního zákoníku nebo stanov družstva v psobnosti lenské schze družstva, odpovídá lenské schzi za svou innost. 2. Pedstavenstvo družstva tvoí pedseda, místopedseda a dalších pt len družstva., Z len pedstavenstva volí pedsedu a místopedsedu 3. Pedstavenstvo družstva zejména: a) rozhoduje o pihlášce uchazee o lenství v družstvu (l. 4 odst. 5 stanov); b) rozhoduje o vylouení lena z družstva (l. 15 stanov); c) rozhoduje o udlení pokuty lenovi družstva ( l. 8 odst. 4 stanov) d) rozhoduje o žádosti lena k vydání souhlasu družstva k podnájmu bytu (l. 8 odst. 2 písm. g) stanov; e) svolává lenskou schzi (l. 20 odst. 2 stanov); f) zveejuje vyútování nájemného a záloh na služby a výši nedoplatk (l. 36 odst. 6 stanov); g) zveejuje na vývskách družstva jména dlužník (l. 8 odst. 2 b stanov); h) rozhoduje o výbru dodavatel stavebních prací, zboží a služeb. V pípad, že finanní plnní pesahuje ,-K, vybírá dodavatele vždy na základ posouzení výhodnosti nejmén ze tí nabídek; i) pipravuje plán investic družstva, který pedkládá lenské schzi družstva ke schválení. Další investice mže uskutenit též v pípad, že se pro takovou investici vysloví nadpolovika len družstva zúastnných ve zvláštní anket; j) ustanovení bod 3h) a 3i) nemusí být dodržena v pípad naléhavé situace pi hrozící havárii, nebo pi odstranní dsledk havárie. 4. O každé schzi se poizuje zápis, který obsahuje datum a místo konání schze, pijatá usnesení, výsledky hlasování, nepijaté námitky len pedstavenstva, kteí požádali o jejich zaprotokolování. Pílohou zápisu je prezenní listina. lánek 25 Jednání za družstvo 1. Za družstvo jedná navenek pedseda V dob nepítomnosti nebo zaneprázdnní pedsedy družstva ho v plném rozsahu oprávnní zastupuje místopedseda družstva. Je-li však pro právní úkon, který iní družstvo, pedepsána písemná forma, je teba vždy dvou podpis - pedsedy a místopedsedy nebo jiného lena pedstavenstva. 2. Pedseda nebo místopedseda mohou povit zastupováním další leny družstva nebo i jiné fyzické nebo právnické osoby. lánek Pedsedou i místopedsedou družstva nebo lenem pedstavenstva mže být zvolen jen len družstva starší 18 let. V tchto funkcích však nemohou být osoby, které jsou mezi sebou ve vztahu píbuzenském v ad pímé nebo sourozenci nebo manžely. 2. Funkní období prvního pedsedy, místopedsedy a ostatních len mže init pouze 3 roky. Funkní období dalšího pedsedy, místopedsedy a ostatních len pedstavenstva iní 5 let a mohou být do funkce voleni optovn. Ve svých funkcích setrvávají až do nové volby. 3. Pedseda, místopedseda i len pedstavenstva mže ze své funkce odstoupit. Je však povinen to oznámit pedstavenstvu. Výkon funkce koní dnem, kdy pedstavenstvo odstoupení projedná. Pedstavenstvo musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvdlo, nejdéle však do tí msíc. Není-li odstoupení projednáno pedstavenstvem ani do 3 msíc, pokládá se marným uplynutím této lhty za projednané. 4. Namísto odstoupivších len pedstavenstva nastupují dnem úinnosti odstoupení podle stanoveného poadí náhradníci, volení lenskou schzí. lenská schze volí náhradníky vždy zárove s volbou nových len pedstavenstva v takovém potu, aby zvolených náhradník byl stejný poet jako zvolených len pedstavenstva. Nastoupí-li jeden nebo více náhradník do funkce lena pedstavenstva, mže lenská schze na návrh pedstavenstva volit další náhradníky až do úplného poetního stavu. lenská schze mže též náhradníka kdykoliv odvolat. Funkní období náhradník, kteí v jejho prbhu nenastoupí do funkcí len pedstavenstva, iní 5 let. Nastoupí-li náhradník do funkce lena pedstavenstva, koní jeho funkní období dnem, kdy by skonilo funkní období odstoupivšího nebo odvolaného lena, na jehož místo náhradník nastoupil. Náhradníci nastupují do funkcí podle poadí, v jakém byli z asového hlediska lenskou

9 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 9 schzí zvoleni, za odstoupivšího lena pedstavenstva nastupuje vždy náhradník zvolený první v poadí. 5. Není-li zvolen žádný náhradník jež by se mohl ujmout funkce za odstoupivšího lena pedstavenstva, mže pedstavenstvo povolat zastupujícího lena až do doby, kdy lenská schze mže uskutenit ádnou volbu nového lena. Zastupující len má práva a povinnosti ádného lena, 6. Ustanovení odst. 4. a 5. platí i v pípad, že lenství v pedstavenstvu zanikne smrtí lena nebo jeho odvoláním lenskou schzí. lánek 27 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávnna kontrolovat veškerou innost družstva vetn dokumentace a projednávat stížnosti jeho len. Odpovídá pouze lenské schzi, na ostatních orgánech družstva je nezávislá. 2. Komise je složena z pedsedy a dvou len. Pedseda ani len komise nesmí být lenem pedstavenstva. 3. lenové komise jsou voleni lenskou schzí pi založení na ti roky, poté vždy na pt let a lenové mohou být voleni i optovn. Zvolen mže být jen len družstva starší 18 let. V tchto funkcích však nemohou být osoby, které jsou mezi sebou ve vztahu píbuzenském v ad pímé nebo sourozenci nebo manžely. 4. Z len komise volí pedsedu kontrolní komise. 5. Komise se schází nejmén jednou za ti msíce a ze svých jednání poizuje záznam, který obsahuje zejména prezenní listinu úastník schze, záznam o projednávaných otázkách a záznam o hlasování na schzi. 6. Obsah kontrolní innosti komise vyplývá z ustanovení obchodního zákoníku. lánek 27a 1. K zajištní innosti nároných odborných a administrativních úkol spojených s ízením družstva mže pedstavenstvo družstva vytváet pomocné pracovní orgány (komise), které nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat innost pedstavenstva. 2. Pracovní orgány jsou podízeny pedsedovi družstva, který odpovídá za jejich innost, ídí a organizuje jejich práci. 3. lenové pomocných orgán jsou jmenováni a odvoláváni pedstavenstvem a jejich lenem mže být i nelen družstva. 4. Úkoly,pracovní nápl, kontrolu a odmování jejich len stanoví písemn pedstavenstvo v organizaním ádu v souladu s právními pedpisy, zejména zákoníkem práce. IV. Hospodaení družstva lánek 28 Fondy družstva Družstvo zizuje tyto fondy: fond základního kapitálu, nedlitelný fond, poizovací fond, provozní fond a rezervní fond. Dne schválila lenská schze zízení fondu odmn. lánek 29 Fond základního kapitálu 1. Základní kapitál tvoí souhrn základních lenských vklad (ZV), pop. další majetkové úasti len. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých len. Používá se rovnž k vrácení ZV pi zániku lenství. 2. Zapisovaný základní kapitál iní K; jeho výše nesmí klesnout pod ástku ,- K za trvání družstva. lánek 30 Nedlitelný fond

10 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana Pi svém vzniku zizuje družstvo ze zákona nedlitelný fond ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. Družstvo dopluje nedlitelný fond nejmén o 10 % roního istého pebytku až do doby, kdy výše nedlitelného fondu dosáhne ástky, rovnající se polovin zapisovaného kapitálu družstva. Prostedky nedlitelného fondu jsou voln k použití. 2. Zdroje nedlitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva nebo k pevodu do fondu družstevní výstavby na poízení dodatených investic nebo modernizaci i rekonstrukci bytových dom nebo jinak podle rozhodnutí lenské schze. 3. Nedlitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdlení mezi leny s výjimkou stanovenou zvláštním zákonem. lánek 31 Fond poizovací 1. Fond poizovací se tvoí z dalších lenských vklad penžního plnní len družstva ("lenský podíl"). Prostedky fondu se použijí výlun na úhradu náklad spojených s koupí obytné budovy vetn zaplacení kupní ceny. 2. Fond je tvoen prostedky poskytovanými leny družstva na koupi obytné budovy, resp. k úhradám splátek kupní ceny podle splátkového kalendáe. lánek 32 Fond provozní 1. Fond je tvoen z pravidelných msíních úhrad placených leny družstva, pop. nájemci nebo uživateli. 2. Prostedky fondu se používají na úhrady za bžné provozní a správní náklady, které proplácí družstvo zejména na základ došlých faktur a jiných doklad. 3. Prostedky fondu se evidují podle jednotlivých len, pop. nájemc nebo uživatel, a vyútovávají se ron podle skuteného i rozpoítaného odbru služeb jednotlivými leny družstva, pop. jinými odbrateli služeb. lánek 33 Rezervní fond 1. Fond rezervní se dlouhodob vytváí na vrub náklad pravidelným píspvkem, který je souástí úhrad i píspvk dle rozhodnutí píslušného orgánu v rámci družstva. 2. Rezerva se používá na úhradu náklad na údržbu a opravy spolené ásti bytového fondu (opravy povrchu, spolených instalací až k bytovým uzávrm, mim apod.). Nevyerpaná rezerva se pevádí do píštího roku. 3. Opravy a údržbu bytu a jeho zaízení si zajišuje a pln hradí ze svého uživatel družstevního bytu. lánek 34 Fond odmn 1) Fond odmn je tvoen schváleným podílem z píjmu do provozního fondu a slouží k odmování len orgán BDH. 2) Odmny len pedstavenstva družstva a kontrolní komise schvaluje lenská schze. lánek 34a ádná úetní závrka a výroní zpráva o hospodaení 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok úetní závrku. 2. Spolu s ádnou úetní závrkou navrhne pedstavenstvo i zpsob rozdlení a užití zisku, pípadn zpsob úhrady ztrát. 3. lenové družstva si mohou vyžádat ádnou úetní závrku a návrh na rozdlení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí.

11 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana Pedstavenstvo je povinno vypracovat každý rok po odevzdání daového piznání výroní zprávu o hospodaení družstva, kterou spolu s ádnou úetní závrkou pedkládá k projednání lenské schzi. V. Zrušení a likvidace družstva lánek Družstvo se zrušuje: - usnesením lenské schze, - prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, - rozhodnutím soudu. 2. Rozhodnutí lenské schze o zrušení se osvduje notáským zápisem. 3. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstíku. 4. Prbh likvidace družstva upravuje obchodní zákoník. Likvidátora jmenuje a odvolává lenská schze. 5. Družstvo mže zmnit právní formu na obchodní spolenost. Pi zmn právní formy nezaniká právnická osoba. Na zmnu právní formy se použijí pimen ustanovení o zmn právní formy obchodní spolenosti. len družstva, který se zmnou oprávní formy nesouhlasí, má právo na vypoádání jestliže se zúastnil lenské schze,pro zmnu právní formy nehlasoval a po zmn právní formy nevykonával práva spoleníka. Ustanovení odst. 220 odst. 3 obchodního zákoníku se použijí pimen, a to i pi umn právní formy na veejnou obchodní spolenost nebo komanditní spolenost. O zmn právní formy na obchodní spolenost mže rozhodnout lenská schze jestliže pro tuto zmnu hlasovalo minimáln 67% všech len družstva. VI. Spolená a závrená ustanovení lánek Rozhodnutí týkající se jednotlivých len družstva jim musí být písemn oznámeno a dorueno. 2. Lhta k podání odvolání iní 15 dn ode dne doruení rozhodnutí; poíná bžet dnem následujícím po dni doruení rozhodnutí. Odvolání má odkladný úinek, pokud stanovy neurují jinak. 3. Doruení doporueným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v pípadech stanovených zákonem, stanovami nebo rozhodnutím lenské schze. 4. Rozhodnutí se považuje za doruené, i když nebylo adresátem pevzato, bylo-li dorueno na posledn známou adresu, kterou družstvo má v evidenci a to: (a) dnem odmítnutí pevzetí nebo (b) dnem vrácení zásilky poštou jako v úložné dob nevyzvednuté. 5. Rozhodnutí, které se týká více len družstva event. uživatel, jakož i svolání lenské schze se oznamuje zveejnním na ureném míst v dom. lánek Nájemní vztahy se ídí obanským zákoníkem a tmito stanovami. 2. Vztahy mezi leny družstva a družstvem, jakož i právní postavení družstva, se ídí obchodním zákoníkem a tmito stanovami. 3. Vztahy k nelenm družstva - nájemcm se ídí obanským zákoníkem. Výše nájemného je urena vyhláškou. Zpsob placení stanoví usnesením lenská schze. 4. Nelen družstva - nájemce bytu je povinen hradit drobné opravy v byt vetn jeho zaízení, jakož i náklady spojené s bžnou údržbou bytu v rozsahu stanoveném v nájemní smlouv. 5. Všichni nájemci družstevních byt platí úhrady na užívání (nájemné) a zálohy za služby vždy nejpozdji do 10 dne toho msíce, za který je placeno. Tyto platby se provádjí zpsobem stanoveným lenskou schzí. Za prodlení s placením je družstvo oprávnno útovat poplatek z prodlení ve smyslu platných právních pedpis. 6. Nedoplatky z vyútování úhrad za užívání (nájemného) a záloh na služby musí nájemci zaplatit do 15 dn po zveejnní vyútování. Vyútování schvaluje pedstavenstvo družstva. Podané odvolání nemá odkladný úinek.

12 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana Každý uživatel bytu je povinen pravideln, nejmén jedenkrát za tvrt roku, kontrolovat funknost vodomr studené a teplé vody. V pípad zjištní nefunknosti tchto mi neprodlen informuje správní firmu. Pokud závada na vodomru bude zjištna pi nahodilé kontrole nebo pi odetu vodomr, nebo vodomr v dob odetu nebude pístupný, bude útována prmrná spoteba na jednu osobu v objektu navýšená o 100 % a vynásobená potem osob bydlících v byt. V bytech s nenainstalovaným vodomrem na teplou užitkovou vodu iní spotební složka náklad trojnásobek prmrné hodnoty spotební složky náklad pipadajících na 1 m 2 podlahové plochy zútovací jednotky (viz zák.. 372/2001 Sb.). V bytech s nenainstalovaným vodomrem na studenou vodu iní náklady dvojnásobek náklad prmrné spoteby náklad pipadajících na 1 m 2 podlahové plochy zútovací jednotky lánek Tyto stanovy byly pijaty ustavující lenskou schzí dne 9. záí 1998 a aktualizovány ve smyslu zmn a doplk pijatých lenskou schzí dne 17. ervna 1999, 18. listopadu 1999, 23. listopadu 2000, 12.ervence 2001, 7.února 2002 a 26. kvtna 2004 (poslední zmny jsou vyznaeny podtržením). Stanovy vstupují v platnost dnem 9. záí 1998 a v rozsahu pijatých zmn a doplk dnem 17. ervna 1999, 18. listopadu 1999, 23. listopadu 2000, 12. ervence 2001, 7. února 2002 a 26. kvtna Nedílnou souástí stanov je Píloha ís. 1, která vymezuje vzájemná práva a povinností mezi lenem družstva a bytovým družstvem v oblasti oprav a údržby majetku a s tím spojené úhrady náklad, Píloha ís. 2, která stanovuje ekonomické podmínky pi odchodu stávajícího lena družstva v prbhu úhrady kupní ceny domu a pozemk, píloha. 3, která stanoví Technickoorganizaní podmínky pro stavební innost v dom Stavební ád, Píloha. 4 stanovující Opravy, které musí zajistit Bytové družstvo Hlaváova v pípad havárie, Píloha Ekonomické podmínky pro vstup nových len do družstva a Píloha. 6 obsahující sazebník poplatk za administrativní úkony provedené družstvem. 3. V pípadech, které nejsou ešeny tmito stanovami, se postupuje podle píslušných ustanovení obchodního zákoníku (. 513/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis), obanského zákoníku (. 40/1964 Sb., ve znní pozdjších pedpis), zákona o vlastnictví byt. 72/1994 Sb. a podle ostatních právních pedpis. V Praze dne Hana Pejsarová, v.r. místopedseda Bytového družstva Hlaváova i JUDr. Pavel Polák,v.r. pedseda Bytového družstva Hlaváova

13 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 13 Píloha ís. 1 ke Stanovám Bytového družstva Hlaváova Vymezení vzájemných práv a povinností mezi lenem družstva a bytovým družstvem v oblasti oprav a údržby majetku a s tím spojené úhrady náklad. Nájemce - len družstva je povinen na vlastní náklady hradit veškeré opravy uvnit bytu (v. sklepa nebo komory mimo byt), tj. zejména: povrchové opravy stn a strop opravy podlah a opravy a výmny podlahových krytin (v. podkladových vrstev) vstupní dvee do bytu v. kování, zárubní a prahu vnitní dvee bytu v. kování zárubní a prahu okna v. kování opravy a výmny všech zaizovacích pedmt veškeré nátry s výjimkou vnjších nátr oken a zábradlí lodžií (v pípad, že nájemník - len družstva si zajistí vnjší nátry na vlastní náklady, je povinen pro zachování jednotného rázu objektu použít odstín barvy pedepsaný družstvem) rozvod elektroinstalace v byt a mimo byt od elektromru, v. bytového jistie rozvod vody v byt od pevlených matic ped bytovými uzávry v. bytových uzávr rozvod zemního plynu od první pevlené matice na výstupu z plynomru, v. hlavního uzávru k bytu odpadní potrubí v byt až pod odboku svislého svodu rozvod domácího telefonu v byt, v. bytové ásti domácího vrátného zvonek v. tlaítka u vnjší strany vstupních dveí listovní schránka Družstvo je povinno na své náklady zajišovat údržbu a opravy domu v následujícím rozsahu: konstrukní ásti nosné a obvodové v. izolací a klempíských prvk stecha v. izolací a klempíských prvk spolené prostory vetn jejich povrchových úprav píslušenství (mimo vlastní pdorys domu) - pedsazená schodišt, nájezdové rampy, okapové chodníky instalace plynu, vody, kanalizace, vytápní, elektro - silnoproudé a slaboproudé v ásti hlavních rozvod a spolených prostor tlesa v. ventil ÚT výtahy v. strojoven a výtahových šachet (krom oprav, které jsou zútovatelné s nájemci jako služba) hromosvody nouzové osvtlení opravy a údržby v nebytových prostorech dle nájemních smluv opravy a údržba v bytech nájemc (nelen družstva) dle obecn závazných právních pedpis. Schváleno: lenskou schzí dne

14 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 14 Píloha ís. 2 ke Stanovám Bytového družstva Hlaváova Ekonomické podmínky pi odchodu stávajícího lena družstva v prbhu úhrady kupní ceny domu a pozemk. Pi vystoupení z družstva bude lenu vyplacena nominální hodnota splátek, které již zaplatil, snížená o pípadný rozdíl mezi skuteným nájemným, útovaným nájemníkm, kteí nejsou leny družstva, a píspvkem do fondu oprav družstevníka za dobu, kdy byl lenem družstva, a manipulaní poplatek za aktualizaci evidence (1000 K). Píspvek 1800 K na založení družstva se nevrací. Schváleno: lenskou schzí dne

15 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 15 Píloha ís. 3 ke Stanovám bytového družstva Hlaváova Technicko-organizaní podmínky pro stavební innost v dom Stavební ád Pi stavební innosti v objektu Bytového družstva Hlaváova (dále jen BDH) musí být dodrženy tyto podmínky: 1. Na pedpokládané stavební úpravy zajistit projektovou dokumentaci. 2. Pedložit BDH žádost o souhlas s provedením stavebních úprav v požadovaném rozsahu podle projektové dokumentace. K žádosti piložit jedno paré projektové dokumentace. 3. Na základ zmocnní, které po projednání žádosti v pedstavenstvu BDH vydá BDH, projednat projektovou dokumentaci ve smyslu zákona s veejnoprávními orgány a stavebním úadem. V pípadech stanovených zákonem požádat o vydání stavebního povolení nebo provést ohlášení stavebních prací. 4. Ped zapotením prací o termínu zahájení prací informovat písemn BDH. 5. V prbhu provádní prací umožnit technikovi BDH kontrolu provádní prací. 6. Pizvat technika BDH ke kolaudaci stavebních úprav a rekonstrukce. 7. Zajistit pedání jednoho paré dokumentace skuteného provedení a kolaudaního výmru BDH do 14 dn po jejich vyhotovení. 8. Náklady na pípravu a provedení stavebních úprav a rekonstrukce hradí žadatel o stavební úpravy. 9. Žadatel odpovídá za dodržování stanov BDH a domovního ádu BDH. 10. Žadatel odpovídá za dodržování pokyn správce objektu a BDH. 11. Žadatel se zavazuje zejména: nenarušovat provádním prací dobu stanovenou k domovnímu klidu, nepetžovat, nepoškozovat a udržovat v istot výtah, bez samostatného písemného souhlasu BDH nepoužívat spolené zdroje vody a elektrické energie, bez samostatného písemného souhlasu BDH nepoužívat spolené prostory domovního objektu jako zaízení staveništ, nepoužívat veejný prostor kolem domovního objektu bez povolení záboru veejného statku, provádt každodenn po skonení prací úklid používaných spolených prostor a zaízení, neprodlen opravit nebo uhradit škody zpsobené na spolených prostorách, konstrukcích a zaízeních domovního objektu, pedložit BDH doklad o likvidaci vybouraného materiálu. 12. Tyto technicko-organizaní podmínky, krom bod 1, 2, 3, 4, 6 a 7 se vztahují i na provádní oprav (nap. výmna vany, dlaždic atd.) nepodléhajících stavebnímu ízení. 13. Nedodržení tchto technicko-organizaních podmínek pro stavební innost v dom se považuje za závažné porušení stanov BDH. 14. Podpisem technicko-organizaních podmínek pro stavební innost se žadatel zavazuje k jejich dodržování. V Praze dne... Žadatel - len BDH Jméno:... Píjmení:... dm.:... patro:... byt.:... podpis žadatele - lena BDH:... Za BDH pevzal dne:... podpis:... Jedno vyhotovení TP obdrží žadatel, jedno vyhotovení pevezme BDH. Schváleno: lenskou schzí dne

16 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 16 Píloha ís. 4 ke Stanovám bytového družstva Hlaváova Opravy, které musí zajistit Bytové družstvo Hlaváova v pípad havárie V pípad havárie, která vznikne na spolených rozvodech, stavebních ástech, spolených technologických zaízení a dalších ástech patících do spolené správy družstva zajišuje bytové družstvo opravy nezbytné k obnovení provozu budov, byt a nebytových prostor. Jedná se zejména o: 1. konstrukní ásti nosné a obvodové vetn izolací a klempíských prvk 2. stechu vetn izolací a klempíských prvk 3. spolené prostory 4. píslušenství, schodišt, rampy 5. instalace plynu, vody, kanalizace, vytápní, elektro - silnoproudé a slaboproudé ásti hlavních rozvod a spolených prostor 6. rozvody ústedního topení, topná tlesa vetn ventil 7. výtahy vetn strojoven a výtahových šachet 8. hromosvody 9. nouzové osvtlení 10. opravy v bytech nájemc (nelen družstva) dle obecn závazných právních pedpis Schváleno: lenskou schzí dne

17 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 17 Píloha ís. 5 ke Stanovám bytového družstva Hlaváova 1. Ekonomické podmínky pro vstup nových len do družstva Osoba, která žádá o vstup do družstva a užívání bytu ve vlastnictví družstva, musí splnit následující podmínky: 1. Splnit obecné podmínky pro vstup do družstva, stanovené stanovami družstva 2. Prokázat, že vi družstvu nemá nevyrovnané dluhy 3. Zaplatit píspvek na založení družstva, základní vklad do družstva a všechny další poplatky vyplývající z lenství v družstvu 4. Zavázet se ke splacení ástky rovnající se tržní hodnot bytu stanovené pedstavenstvem družstva následujícím zpsobem: - tržní cena obvyklá v dané lokalit, - znaleckým posudkem, - cenovou mapou MHMP, - eským statistickým úadem, - nebo jinou vcn píslušnou státní organizací. Tuto ástku je možno se souhlasem pedstavenstva družstva splácet v pravidelných msíních splátkách. Výše msíních splátek bude stanovena tak, aby celá cena bytu byla uhrazena do data, kdy bude družstvem splacena celá kupní cena domu. V pípad, že v dob vstupu do družstva bude do tohoto data zbývat mén než 5 let, je možno stanovit celkovou dobu splácení až na 5 let. 5. V pípad splácení tržní hodnoty bytu platit msín prbžné úroky z dlužné ástky. 2. Podmínky pro nakládání s uvolnnými byty Došlo-li k uvolnní bytu ukonením lenství nebo nájemního pomru dosavadního uživatele bytu, s bytem nadále nakládá bytové družstvo Hlaváova Stanovení zpsobu využití bytu Podle aktuální tržní situace a poteb družstva bude na základ rozhodnutí pedstavenstva zvolena jedna z následujících variant: a) Poskytnutí bytu a lenských práv za tržní hodnotu b) Pronájem bytu za tržní nájemné Poskytnutí bytu a lenských práv za tržní hodnotu Uvolnný byt bude nabídnut formou výbrového ízení za tržní hodnotu. Zájemce, který nabídne nejvyšší ástku bude pijat do družstva na základ závazku uhradit tuto ástku. Tuto ástku je možno se souhlasem pedstavenstva družstva splácet v pravidelných msíních splátkách. Výše msíních splátek bude stanovena tak, aby celá cena bytu byla uhrazena do data, kdy bude družstvem splacena celá hodnota domu. V pípad, že v dob vstupu do družstva bude do tohoto data zbývat mén než 5 let, je možno stanovit dobu splácení až na 5 let Pronájem bytu za tržní nájemné Uvolnný byt bude formou výbrového ízení nabídnut k pronájmu. Zájemci, který nabídne nejvyšší msíní nájemné, bude byt pronajat na základ standardní nájemní smlouvy Úprava výše podílu na kupní cen a stanovení msíních splátek Vzhledem k mnícímu se potu družstevník bude teba aktualizovat výše podíl na kupní cen objektu a msíních splátek. Vzhledem k organizaní náronosti této innosti bude provádna jednou ron.

18 Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 18 Píloha ís. 6 ke Stanovám bytového družstva Hlaváova Sazebník poplatk za administrativní úkony související se správou družstva 1) Poplatek za žádost o povolení podnájmu bytu, resp. jeho ásti Poplatek za žádost o schválení podnájmu bytu, resp. jeho ásti maximáln na dobu 12 msíc iní 2.000,- K Pozn.: Sjednání podnájmu bez souhlasu družstva je hrubým porušením stanov. Bytové družstvo povoluje podnájem pouze na dobu 12 msíc s tím, že žádost o další podnájem, resp. dobu jeho prodloužení musí být podána ped uplynutím lhty pvodn povoleného podnájmu zárove se zaplacením poplatku dle výše uvedeného. V pípad zamítavého stanoviska ze strany družstva nemá žadatel nárok na vrácení zaplaceného poplatku. Schváleno lenskou schzí BDH dne

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 099/2009-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 099/2009-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 099/2009-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 22. ervna

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více