STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva Část II. Hospodaření Družstva: Článek 4 - Základní kapitál Článek 5 - Členský podíl Článek 6 - Majetková účast člena Družstva Článek 7 - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva Článek 8 - Zápisné Článek 9 - Nedělitelný fond Článek 10 - Další zajišťovací fondy Článek 11 - Provozní fond Článek 12 - Fond modernizace a rekonstrukce Článek 13 - Řádná účetní závěrka a rozdělení zisku Část III. Členství v Družstvu: Článek 14 - Členství v Družstvu Článek 15 - Vznik členství při založení Družstva Článek 16 - Vznik členství za trvání Družstva přijetím za člena Článek 17 - Přechod a převod členství Článek 18 - Společné členství Článek 19 - Členská práva a povinnosti Článek 20 - Privatizace Článek 21 - Členská evidence Článek 22 - Zánik členství Článek 23 - Dohoda Článek 24 - Vystoupení Článek 25 - Úmrtí člena Článek 26 - Vyloučení Článek 27 - Zánik společného členství Článek 28 - Majetkové vypořádání vypořádací podíl Část IV. Orgány Družstva: Článek 29 Článek 30 Článek 31 Článek 32 Článek 33 Článek 34 Článek 35 - Obecná ustanovení - Členská schůze - Jednání členské schůze - Hlasování členské schůze - Náhradní členská schůze - Zápis o členské schůzi - Předseda a členové pověřeni členskou schůzí, způsob jednání za družstvo Část V. Zrušení, změna a likvidace družstva: Článek 36 - Zrušení družstva Článek 37 - Sloučení, splynutí, rozdělení Družstva Článek 38 - Likvidace Družstva Část VI. Nájem družstevního bytu Článek 39 - Vznik nájmu Článek 40 - Práva a povinnosti z nájmu bytu Článek 41 - Postup Družstva v případě uvolnění bytu / nebytového prostoru Článek 42 - Podnájem bytu Část VII. Společná ustanovení: Článek 43 - Doručování rozhodnutí Článek 44 - Započtení pohledávek Část VIII. Závěrečná ustanovení: Článek 45 - Účinnost těchto stanov

2 ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo Druţstva 1.1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Vosmíkových 11, 13, 15 (dále jen Družstvo ) Sídlem Družstva je Praha. Korespondenční adresa: Vosmíkových 13/1682, Praha 8, PSČ: Článek 2 Právní postavení Druţstva 2.1. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem a jako takové se zapisuje do obchodního rejstříku Družstvo se zakládá na dobu neurčitou Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a dále za účelem naplnění podmínek stanovených Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 8 (dále jen Zásady privatizace ). Článek 3 Předmět činnosti Druţstva 3.1. Předmětem činnosti Družstva je: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. ČÁST II. - HOSPODAŘENÍ DRUŢSTVA Článek 4 Základní kapitál 4.1. Základní kapitál Družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové Družstva Základní členský vklad je pro všechny členy Družstva stejný. Je splatný nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne přijetí nového člena na běžný účet Družstva, pro zakládající členy je splatný do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva k rukám správce vkladu Základní kapitál Družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál), činí ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) Základní členský vklad každého člena Družstva činí 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých) Po dobu trvání členství v družstvu zůstává základní členský vklad v družstvu a člen družstva nemá právo na jeho vrácení Pověřený člen pověřený správou vkladů je povinen vydat členovi písemné potvrzení o splacení základního členského vkladu. Tento pověřený člen je dále povinen uložit bez zbytečného odkladu splacené základní členské vklady na zvláštní účet u banky zřízený pro toto Družstvo před jeho vznikem. Tyto prostředky přecházejí na Družstvo dnem jeho vzniku, tj. zápisem do obchodního rejstříku Podmínkou vzniku členství v Družstvu je splacení základního členského vkladu v plné výši na účet Družstva. Článek 5 Členský podíl 5.1. Členským podílem je majetková účast člena na čistém obchodním majetku Družstva Členský podíl představuje účast člena v Družstvu a z ní plynoucí práva a povinnosti. Článek 6 Majetková účast člena Druţstva 6.1. Majetkovou účastí člena v Družstvu je základní členský vklad a další členský vklad Členové Družstva jsou povinni se majetkově podílet na zajištění činnosti družstva základním členským vkladem, který je pro všechny členy stejný, a dalšími členskými vklady, které jsou podílem člena na pořízení (koupi) domu do vlastnictví Družstva Členská schůze může rozhodnout o zvýšení členských vkladů Přidělení uvolněného bytu nebo nebytového prostoru lze vázat na povinnost splatit další členský vklad určený rozhodnutím členské schůze Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v Družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Článek 7 Závazek k další majetkové účasti členů Druţstva 7.1. Další členský vklad je vkladem člena na pořízení Družstevního bytového domu a pozemku příslušejícího k domu, nebo na financování technického zhodnocení domu Připouští se další členské vklady, k jejichž splacení se členové družstva mohou zavázat za podmínek určených členskou schůzí a stanovami Další členský vklad jednotlivých členů Družstva se stanoví takto: členové Družstva uhradí kupní cenu nemovitosti včetně

3 zastavěného pozemku zvýšenou event. o úroky z úvěru, příp. o prokazatelné pohledávky, které váznou na domě rozpočítané podle poměru podlahových ploch jednotlivých členů Družstva k podlahové ploše všech bytů v domě Další členský vklad je splatný dle rozhodnutí členské schůze Povinnost k úhradě další majetkové účasti členů Družstva se vztahuje i na právní nástupce zakládajících členů, nebude-li tato účast uhrazena samotným zakládajícím členem. Článek 8 Zápisné 8.1. Zápisné činí 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) a je pro všechny členy stejné Zápisné hradí zakládající člen Družstva nejpozději do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva k rukám správce vkladu Nový člen Družstva hradí zápisné v termínu dle čl těchto stanov na bankovní účet Družstva Zápisné hradí nový člen Družstva i při převodu a přechodu členství. Článek 9 Nedělitelný fond 9.1. Družstvo vytváří ze zákona nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního jmění Nedělitelný fond je vytvářen ze zisku ostatního hospodaření Tento fond Družstvo doplňuje o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu Za trvání Družstva nelze nedělitelný fond rozdělit mezi členy Družstva a o jeho případném použití rozhoduje členská schůze. Článek 10 Další zajišťovací fondy Družstvo zřizuje podle své potřeby i další zajišťovací fondy, o čemž rozhoduje členská schůze, která rovněž schvaluje i pravidla hospodaření s prostředky v těchto fondech a další podmínky nutné k hospodárnému využívání prostředků sdružených v těchto fondech. Článek 11 Provozní fond Fond je vytvářen z pravidelných měsíčních záloh členů Družstva Prostředky fondu se používají na úhrady ekonomicky oprávněných nákladů Družstva Prostředky fondu se evidují podle jednotlivých členů Družstva a zúčtovávají se jedenkrát ročně. Článek 12 Fond modernizace a rekonstrukce Fond je vytvářen z pravidelných měsíčních příspěvků členů Družstva, případně ze zisku ostatního hospodaření Fond je používán na úhradu nákladů na modernizaci a rekonstrukci bytového fondu Nevyčerpané prostředky fondu se převádějí do dalšího období. Článek 13 Řádná účetní závěrka a rozdělení zisku Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku, a to ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne předseda členské schůzi ke schválení i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. Podíl zakládajícího člena na zisku určeném k rozdělení se řídí poměrem jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům ostatních členů U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se podíl poměrně krátí. ČÁST III. - ČLENSTVÍ V DRUŢSTVU Článek 14 Členství v Druţstvu Členy Družstva mohou být osoby fyzické i právnické Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká členství: a) při založení Družstva dnem vzniku Družstva, b) za trvání Družstva přijetím za člena na základě písemné přihlášky,

4 c) převodem členství, d) přechodem členství, e) jiným způsobem stanoveným zákonem. Článek 15 Vznik členství při zaloţení Druţstva Zakládajícími členy Družstva mohou být pouze fyzické osoby splňující podmínky dané zákonem a Zásadami privatizace. Článek 16 Vznik členství za trvání Druţstva přijetím za člena Uchazeči o členství v Družstvu podávají písemné přihlášky předsedovi Družstva, který doručené písemné přihlášky posoudí a navrhuje přijetí vybraných uchazečů členské schůzi O přijetí nového člena rozhoduje členská schůze. Uchazeč o členství v Družstvu má právo vystoupit na členské schůzi, která o jeho přijetí má rozhodnout, a musí mu být umožněno vyjádřit se k otázkám kladeným členy Družstva Členská schůze zároveň s rozhodnutím o přijetí stanoví svým usnesením podmínky přijetí nového člena, o nichž Družstvo s novým členem uzavře písemnou smlouvu O členství dalších členů je Družstvo povinno rozhodnout na nejbližší čl. schůzi a zamítnutí musí být písemně sděleno. Rozhodnutí musí být členu doručeno doporučeným dopisem, případně osobně s potvrzením přijetí a to bez zbytečného odkladu Nový člen Družstva je povinen zaplatit zápisné a základní členský vklad do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí za člena Družstva Zamítavé rozhodnutí musí být písemné a uchazeči o členství musí být prokazatelně odesláno na adresu uvedenou v přihlášce do Družstva nebo osobně s potvrzením převzetí. Za člena Družstva nemusí být přijata osoba, které členství v Družstvu zaniklo již dříve z důvodu vyloučení dle čl. 26 těchto stanov V případě, že člen Družstva je nájemcem více Družstevních bytů, je oprávněn požádat Družstvo, aby jím zvolenou osobu přijala za člena Družstva s tím, že na tuto osobu bude převedeno nájemní právo k některému z bytů, jehož dosavadním nájemcem je žadatel. Článek 17 Přechod a převod členství Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Smrtí člena přechází jeho členství v Družstvu na dědice, jemuž připadl členský podíl. Pokud existuje na základě rozhodnutí soudu více dědiců členského podílu, uzavře Družstvo nájemní smlouvu k bytu pouze s jedním dědicem, určeným dodatečnou dohodou dědiců nebo dodatečným rozhodnutím soudu Člen může převést svá členská práva a povinnosti v Družstvu na jinou osobu, převodem práv a povinností spojených s členstvím v Družstvu na základě dohody. Dohoda o převodu členství musí mít písemnou formu, podpisy obou smluvních stran musí být legalizovány. Pokud jsou převodcem nebo nabyvatelem manželé (společné členství), musí být dohoda podepsána oběma manželi. Tento převod práv a povinností spojených s členstvím v Družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů Družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k Družstvu dnem předložení smlouvy o převodu členství Družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile Družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství Přechodem členství v důsledku převodu členských práva a povinností spojených s členstvím nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na majetkové vypořádání. Vzájemné nároky si vypořádají účastníci převodu mezi sebou Členství v Družstvu přechází i dnem vzniku nájmu Družstevního bytu na základě dohody o výměně Družstevního bytu Členství přechází i jiným způsobem stanoveným zákonem. Článek 18 Společné členství Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu Družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i společné členství manželů v Družstvu. Z tohoto členství jsou oprávněni a povinni společně a nerozdílně, přičemž jako společní členové mají jeden hlas Právo společného nájmu Družstevního bytu manželů i společné členství manželů v Družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle čl. 17 těchto stanov Společné členství manželů podle předchozích odstavců tohoto článku nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Článek 19 Členská práva a povinnosti Člen Družstva má právo zejména a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce či zmocněnce vybaveného plnou mocí na jednání a rozhodování členské schůze, b) volit a být volen předsedou/členem pověřeným členskou schůzi, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, c) nahlížet do vnitrodružstevních dokladů, včetně dokladů daňových a žádat předsedu/členy pověřené členskou schůzí o vysvětlení,

5 d) na uzavření nájemní smlouvy k Družstevnímu bytu, který užívá nebo k němu získá nájemní právo přijetím za člena, a na užívání společných částí a zařízení domu v souladu s nájemní smlouvou, právními předpisy a pravidly přijatými Družstvem, e) být informován o práci orgánů Družstva, f) být informován o hospodaření Družstva, g) předkládat návrhy na zlepšení činnosti Družstva, obracet se na Družstvo s připomínkami, stížnostmi, které se týkají činností Družstva, k příslušným orgánům Družstva a být o jejich vyřízení včas informován, h) účastnit se všech činností Družstva a požívat výhod, které Družstvo svým členům poskytuje, i) na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu, příp. nebytového prostoru, j) na vypořádání podle zásad, které jsou schváleny nejvyšším orgánem Družstva - členskou schůzí, k) žádat družstvo o uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu (jehož je nájemcem) a spoluvlastnictví ke společným částem domu a pozemku ve vlastnictví družstva do vlastnictví člena družstva dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, v dohodnuté, přiměřené lhůtě, a to za předpokladu, že podal družstvu písemnou žádost, a že jsou splněny všechny podmínky pro převod, zejména, že již uhradil všechny členské vklady (event. úvěr) a další náklady popř. závazky, které připadají na převáděný byt (včetně pozemků a společných prostor), jakož i ostatní náklady a poplatky s převodem vlastnictví spojené (zejména poplatek za zpracování příslušných smluv, správní a notářské poplatky) Člen Družstva je povinen zejména: a) plnit usnesení orgánů Družstva, dodržovat stanovy a ostatní zákony vztahující se k bytové problematice; b) plnit usnesení členské schůze a rozhodnutí ostatních orgánů družstva; c) hradit platby v rozsahu stanoveném stanovami a zákonem, zejména měsíční splátky úvěru u členů družstva, kteří se podílejí na čerpání úvěru; d) uhradit členský podíl ve stanovené výši a lhůtě, dle rozhodnutí členské schůze; e) hradit příspěvky na činnosti Družstva a hradit poplatky za úkony ve stanovené výši a lhůtě, dle rozhodnutí členské schůze; f) platit nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, příp. nebytového prostoru, nebo jejich zálohy a to ve stanovené výši a lhůtě, dle rozhodnutí členské schůze; g) ve stanovených lhůtách, stanoveným způsobem a ve stanovené výši řádně a včas uhradit další členský podíl, pokud o této povinnosti rozhodla členská schůze; h) chránit Družstevní majetek, dodržovat vnitrodružstevní předpisy, předpisy o požární ochraně, bezpečnostní předpisy, dodržovat základní pravidla občanského soužití, i) udržovat byt, příp. nebytový prostor, a řádně jej užívat, jakož i společné prostory a zařízení domu; j) umožnit vstup pověřeným zástupcům Družstva po jejich předchozím oznámení, za účelem kontroly technického stavu bytu, příp. nebytového prostoru, a zajištění provedení vyžádaných či oznámených oprav a k odečtu měrných zařízení; k) oznamovat včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, příp. nebytového prostoru; l) uhradit Družstvu vzniklou škodu na majetku Družstva, kterou způsobil sám, členové jeho domácnosti nebo jeho podnájemci, event. jeho návštěva; m) odstranit závady a poškození, které způsobil v domě on sám nebo ti, kteří s ním bydlí ve společné domácnosti. Nestane-li se tak, je Družstvo oprávněno po předchozím upozornění člena závady i poškození odstranit a požadovat od člena náhradu; n) podílet se na úhradě ztráty Družstva dle rozhodnutí členské schůze, až do výše základního členského vkladu; o) při ukončení nájmu předat Družstvu byt, příp. nebytový prostor, včetně příslušenství vyklizený, vyčištěný s kompletním vybavením dle protokolu o převzetí bytu, příp. nebytového prostoru, a ve stavu schopném dalšího užívání; p) požádat o souhlas členské schůze v případě že hodlá provést v bytě, příp. nebytovém prostoru, který užívá a v prostorách, které užívají společně všichni členové Družstva, významné stavební úpravy (např. zásah do nosné konstrukce domu, vnějšího pláště domu apod.). Této povinnosti není zproštěn ani v případě, že mu bylo vydáno stavební povolení; q) řídit se podmínkami, které stanoví Městská část Praha 8, resp. Hl. město Praha v kupní smlouvě Družstvu Při vykázané ztrátě z hospodaření Družstva a při likvidačním schodku rozhodne členská schůze, podle členských podílů jednotlivých členů družstva o výši uhrazovací povinnosti členů, přesahující základní členský vklad. Uhrazovací povinnost člena nemůže však přesáhnout trojnásobek členského vkladu. Článek 20 Privatizace Jedním z účelů družstva je v souladu se Zásadami privatizace rozdělit bytový objekt podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na jednotky a ty neprodleně převést do vlastnictví jednotlivých členů Družstva, jestliže jsou splněny podmínky dané zákonem a Zásadami privatizace a jestliže je v plné výši splacena kupní cena vůči Městské části Praha 8 a zároveň je v plné výši splacen každým jednotlivým členem Družstva jeho členský vklad.

6 20.2. Po splnění daných podmínek Družstvo: a) v souladu s odst Zásad privatizace uzavře společně s kupní smlouvou i smlouvu o postoupení pohledávky na dlužné nájemné, vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor, a to včetně příslušenství a nákladů soudních řízení vzniklých v souvislosti s vymáháním těchto pohledávek k datu podpisu kupní smlouvy; b) v souladu s odst Zásad privatizace zřídí zástavní právo k prodávaným nemovitostem do úplného splacení kupní ceny prodávaných nemovitostí a zaplacení postoupené pohledávky podle odst Zásad privatizace. Článek 21 Členská evidence Družstvo vede jmenný seznam všech svých členů v souladu s ustanoveními ObchZ. ( 228 ObchZ.) Seznam udržuje v souladu se skutečným stavem Do členské evidence se zapisuje kromě jména, bydliště a datum člena i výše základního členského vkladu a dalšího členského vkladu, členského podílu, datum jeho zaplacení, popř. další rozhodné skutečnosti. V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny v zapisovaných skutečnostech Předseda (člen pověřený členskou schůzí) umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl Člen Družstva má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci. Článek 22 Zánik členství Členství v Družstvu zaniká: a) písemnou dohodou člena a Družstva, b) vystoupením člena, c) úmrtím člena, d) vyloučením člena, e) převodem členství, f) zánikem člena Družstva - právnické osoby bez právního nástupce, g) zánikem Družstva (dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku), h) prohlášením konkursu na majetek člena, i) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, j) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, k) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, l) zrušením Družstva s likvidací. Členství zaniká po zrušení Družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu z obchodního rejstříku, m) vstupem člena - právnické osoby do likvidace, n) jiným způsobem stanoveným zákonem. Článek 23 Dohoda Členství v Družstvu zaniká vzájemnou dohodou o ukončení členství mezi členem a Družstvem Dohodne-li se Družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem a zároveň se skončením členství zaniká právo na nájem bytu. Dohoda musí být uzavřena písemně. Článek 24 Vystoupení Členství v Družstvu zaniká vystoupením Při zániku členství vystoupením zaniká členství uplynutím doby 3 (tří) měsíců po doručení písemného oznámení o vystoupení z Družstva předsedovi (členovi pověřenému členskou schůzí) družstva. Tato doba začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z Družstva předsedovi družstva (členovi pověřenému členskou schůzí) Právo na nájem bytu, popř. nebytového prostoru, zaniká k datu vystoupení Vystoupení je jednostranný úkon, k němuž není nutný souhlas Družstva Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem Družstva, nikoli však později než do uplynutí lhůty dle čl těchto stanov. Článek 25 Úmrtí člena Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrtí členství v Družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl S přechodem členství přechází na dědice i nájem Družstevního bytu.

7 Článek 26 Vyloučení Člen Družstva může být na návrh některého z členů vyloučen rozhodnutím členské schůze, a to nejméně 2/3 většiny hlasů přítomných členů Družstva. Pokud závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti, určené zákonem nebo stanovami, zejména: a) užívá Družstevní majetek tak, že Družstvu vzniká značná škoda nebo trpí, aby se majetek Družstva takto užíval, b) buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití v domě, zejména opětovně hrubě porušují pořádek v domě nebo takové porušování umožňují, c) jedná v rozporu se zájmy Družstva (např. neuhradil krytí ztrát, neplatí stanovené úhrady po dobu delší než tři měsíce a nedodržuje ani splátkový kalendář), d) přenechal byt nebo jeho část jinému do podnájmu bez písemného souhlasu Družstva, e) opakovaně a přes výstrahu člen Družstva, nebo ti, kteří s ním bydlí ve společné domácnosti, obtěžují ostatní členy Družstva především hlukem, zápachem, nepořádkem, rušením nočního klidu, chovem a krmením zvířectva Člen družstva bude automaticky z Družstva vyloučen, pokud bude v prodlení se splacením dalšího členského vkladu déle než 60 dnů. V tomto případě zaniká členství člena Družstva uplynutím šedesátého dne následujícího po dni splatnosti dalšího členského vkladu, přičemž tuto skutečnost je družstvo povinno oznámit písemnou formou Člen Družstva může být na návrh některého z členů vyloučen rozhodnutím členské schůze, a to nejméně 2/3 většiny hlasů přítomných členů Družstva, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti Družstvu, jeho majetku nebo proti členu Družstva Členská schůze může rozhodnout o vyloučení člena jen do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy zjistila důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl Pokud je jednání člena, které je důvodem pro vyloučení, předmětem šetření jiného orgánu, začíná lhůta 3 (tří) měsíců dnem, kdy se Družstvo dozvědělo o výsledku tohoto šetření Rozhodnutí o vyloučení z Družstva musí být členu písemně oznámeno doporučeným dopisem. Musí obsahovat důvod vyloučení, který nelze dodatečně měnit. Člen družstva má právo se k tomu vyjádřit na členské schůzi Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o vyloučení členovi V případě zániku členství vyloučením zaniká i právo na nájem bytu, jakož i právo bydlení všech osob, které v bytě bydlí. Článek 27 Zánik společného členství Společné členství manželů v Družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů. Zanikne-li společné členství manželů v Družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem Družstva a nájemcem Družstevního bytu pozůstalý manžel(-ka); b) dohodou rozvedených manželů. Po rozvodu manželství společné členství zaniká na základě oboustranné dohody rozvedených manželů, která určuje, kdo bude nadále členem Družstva a nájemcem Družstevního bytu; c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu Družstevního bytu. Pokud se rozvedení manželé nedohodnou o nájmu bytu, rozhodne na návrh jednoho z nich soud, že se právo společného nájmu zrušuje, a tím zanikne i společné členství v Družstvu a určí, který z manželů bude byt a dále užívat jako nájemce a člen Družstva; d) notářsky ověřenou dohodou o vypořádání společného jmění manželů s vyznačením nabytí právní moci; e) dále společné členství zaniká také převodem členských práv a povinností; f) písemnou dohodou s Družstvem; g) vystoupením z Družstva; h) vyloučením z Družstva; i) zrušením Družstva s likvidací. Článek 28 Majetkové vypořádání - vypořádací podíl Členský podíl se určí poměrem splaceného základního členského a dalšího členského vkladu člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených základních členských vkladů ku dalším členským vkladům všech členů násobeným ukončenými roky jejich členství Zánikem členství za trvání Družstva vzniká bývalému členovi nárok na vyplacení majetkové účasti dosavadního člena Družstva - vypořádací podíl Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a i v jiných zajišťovacích fondech Zápisné se nevrací Nárok na vyplacení vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců po schválení roční účetní uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Kromě nároku na výplatu majetkové účasti člena nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku Družstva. Součástí majetkového vypořádání je i započtení veškerých pohledávek vůči bývalému členu. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může Družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho

8 část i dříve Výplata vypořádacího podílu je vždy vázána na uvolnění a vyklizení bytu bývalým členem družstva a na jeho předání družstvu ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s Členstvím anebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči Družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou Při převodu bytu do vlastnictví člena - nájemce nevzniká členovi nárok na vypořádací podíl. ČÁST IV. - ORGÁNY DRUŢSTVA Článek 29 Obecná ustanovení Orgány Družstva jsou: a) členská schůze, b) předseda a dva členové pověřeni členskou schůzí Do orgánů Družstva mohou být voleni jen členové Družstva Orgány Družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov Družstva spadají do jejich působnosti Období trvání ve funkcích orgánů Družstva je 3 roky. Členové orgánů Družstva mohou být voleni opětovně Členové orgánů Družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil a povolat dnem účinnosti odvolání zastupujícího člena. Článek 30 Členská schůze Členská schůze je nejvyšším orgánem Družstva Určuje se ve smyslu 245 odst. 1 ObchZ, že členská schůze plní působnost představenstva a kontrolní komise Do působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat předsedu (člena pověřeného členskou schůzí), c) volit a odvolávat likvidátory, pokud je nejmenoval soud, a rozhodovat o likvidačním zůstatku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f) rozhodovat o výši dalších členských vkladů, g) rozhodovat o základních otázkách koncepce Družstva a o předmětu činnosti Družstva, h) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení Družstva nebo o změně právní formy, i) rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v Družstvu a s nájmem bytů, nebytových a ostatních prostor, j) rozhodovat o přijetí nových členů Družstva, k) rozhodovat o vyloučení člena z Družstva, l) rozhodovat o nabytí, zcizení či zatížení nemovitostí, nebo o ručení majetkem Družstva, m) rozhodovat o významných majetkových dispozicích Družstva, n) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí orgánů Družstva, o) schvalovat řádnou účetní závěrku, p) schvalovat statuty fondů, pokud členská schůze rozhodne o jejich vytvoření, q) schvalovat narovnání ve věci nároků Družstva z odpovědnosti členů orgánů Družstva za škodu, r) rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se Družstva a jeho činnosti pokud to vyplývá ze zákona nebo ze stanov, případně pokud si to výslovně vyhradí Rozhodování členské schůze je vykonáváno formou přijatého usnesení O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy Družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov Předseda (člen pověřený členskou schůzí)je povinen do 30 dnů od schválení změny stanov uvědomit o tom rejstříkový soud. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je předseda (člen pověřený členskou schůzí) povinen vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se o takové změně dozví, úplné znění stanov. Článek 31 Jednání členské schůze Jednání členské schůze svolává předseda dle potřeby, nejméně jedenkrát za rok Členská schůze musí být svolána, jestliže o to písemně požádá alespoň 1/3 všech členů Družstva a to nejpozději do 40 dnů od doručení žádosti Jestliže předseda nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama Členskou schůzi svolá předseda písemnou pozvánkou vyvěšenou na vývěsce v domě a současně vhozenou každému

9 členovi Družstva do poštovní schránky člena v domě, příp. elektronickou poštou nejméně 15 kalendářních dní přede dnem jejího konání. Na pozvánce musí být uveden termín a místo konání členské schůze, její program a tuto pozvánku musí podepsat svolavatel Na žádost jedné třetiny členů Družstva zařadí předseda jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. Ustanovení 182 odst. 1 písm. a) ObchZ. se použije přiměřeně Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů, pokud zákon nestanoví kvalifikovanou většinu, nebo pokud stanovy Družstva nestanoví jiné hlasovací kvorum Na členské schůzi se volí předsedající, zapisovatel a ověřovatel zápisu (vyjma ustavující schůze Družstva), popřípadě sčitatelé hlasů a ověřovatelé hlasování. Článek 32 Hlasování členské schůze Členská schůze rozhoduje usnesením Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové Při hlasování má každý člen jeden hlas (jsou-li manželé společnými členy, mají rovněž jeden hlas) Zastoupení člena na členské schůzi jiným členem Družstva nebo jinou osobou je možné toliko na základě písemné plné moci s výslovným zmocněním k zastupování na členské schůzi a k hlasování o usneseních tam přijatých, přičemž podpis zmocnitele musí být ověřen předsedou (členem pověřeným členskou schůzí). Plná moc musí být předložena při presenci, před zahájením členské schůze Tím však nejsou dotčeny předpisy o zastoupení ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí Na členské schůzi se hlasuje aklamací, nebo formou hlasovacích lístků O tajném hlasování nebo jiném způsobu veřejného hlasování na návrh předsedajícího může rozhodnout členská schůze. O tomto návrhu se hlasuje aklamací (zvednutím ruky) Pro platnost usnesení členské schůze se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů Rozhodnutí o jakékoli dispozici s nemovitým majetkem Družstva musí být schváleno 4/5 většinou všech členů Jestliže se jedná o záležitostech Družstva, které se dotýkají zájmů jen některého člena, zejména je-li rozhodováno o tom, zda mu má být poskytnuta výhoda, prominuto splnění povinnosti, zda má být odvolán z funkce pro porušení povinnosti, zda má být vůči němu uplatněno právo na náhradu škody v souvislosti s výkonem funkce předsedy anebo člena pověřeného členskou schůzí anebo zda má být vyloučen, nemůže takový člen vykonávat hlasovací právo a k jeho hlasu se nepřihlíží pro účely usnášeníschopnosti členské schůze ani hlasovacího kvora. Před rozhodnutím má však nárok na vyjádření. Hlasovací právo ve smyslu uvedeného není vyloučeno v případě hlasování o volbě předsedy (člena pověřeného členskou schůzí). Článek 33 Náhradní členská schůze Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Pro platnost usnesení náhradní členské schůze se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných členů. Článek 34 Zápis o členské schůzi O každé členské schůzi se pořizuje zápis dle 241 ObchZ., který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů Družstva, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze (prezenční listina) s podpisy zúčastněných, pozvánka na členskou schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům Zápis pořizuje zapisovatel pověřený členskou schůzí. Správnost zápisu o členské schůzi (vyjma ustavující schůze Družstva) potvrzuje svým podpisem ověřovatel zápisu zvolený členskou schůzi Zápis podepisuje zapisovatel, ověřovatel a předsedající Zapisovatel je povinen zajistit, aby nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne konání členské schůze byl zápis k dispozici. Zápis bude vyvěšován na nástěnce v domech, příp. zveřejněn na webových stránkách. Předseda družstva (člen pověřený členskou schůzí) je povinen zápis z členské schůze včetně příloh archivovat na zvlášť k tomuto účelu určeném místě.

10 Článek 35 Předseda a členové pověřeni členskou schůzí, způsob jednání za druţstvo Předseda je statutárním orgánem Družstva, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje člen pověřený členskou schůzí, jimž přísluší navenek zastupovat Družstvo, nevyplývá-li ze stanov něco jiného Je-li pro právní úkon činěný jménem Družstva stanovena písemná forma, jednají společně předseda a alespoň jeden z členů pověřených Členskou schůzí anebo oba členové pověřeni členskou schůzí Funkční období členů orgánů Družstva jsou tři roky Členové Družstva mohou být do týchž orgánů Družstva voleni opětovně Předseda a členové pověřeni členskou schůzí řídí činnost Družstva a rozhodují o záležitostech Družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu Předseda a členové pověřeni členskou schůzí plní usnesení členské schůze a odpovídají jí za svou činnost Předsedovi a členové pověřených členskou schůzí náleží za jejich činnost odměna, o jejíž výši a lhůtě splatnosti rozhoduje členská schůze Předseda (člen pověřený členskou schůzí) může ze své funkce odstoupit, je však povinen to bezodkladně oznámit členovi pověřenému členskou schůzí (předsedovi) a svolat členskou schůzi, na jejímž programu je volba nového předsedy (členové pověřeni členskou schůzí). Jeho funkce končí zvolením nového předsedy (členové pověřeni členskou schůzí}, nejpozději však uplynutím 3 (tříměsíční) lhůty. ČÁST V. - ZRUŠENÍ, ZMĚNA A LIKVIDACE DRUŢSTVA Článek 36 Zrušení druţstva Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu, d) dosažením účelu, k němuž bylo Družstvo zřízeno, e) jiným způsobem stanoveným ObchZ Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba Na změnu právní formy Družstva se použijí ustanovení ObchZ. o změně právní formy Člen Družstva, který se změnou právní formy nesouhlasil, má právo na vypořádání, jestliže se účastnil Členské schůze, pro změnu právní formy nehlasoval a po změně právní formy nevykonával práva společníka. Článek 37 Sloučení, splynutí, rozdělení Druţstva Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení Družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení jmění, které na něj přechází Při rozdělení Družstva členská schůze určí, jak se jmění Družstva a jeho členové rozdělí. Oprávnění jednotlivých členů dle ust. 255 odst. 2 ObchZ. tím nejsou nikterak dotčena O přechodu jmění a členství při sloučení, splynutí nebo rozdělení Družstva platí v plném rozsahu ust. 256 ObchZ. Článek 38 Likvidace Druţstva Při zrušení Družstva s likvidací se použijí přiměřeně ust b ObchZ. ČÁST VI. - NÁJEM DRUŢSTEVNÍHO BYTU Článek 39 Vznik nájmu Členství v Družstvu je spojeno s výlučným právem užívání určitého bytu Nájem Družstevního bytu vzniká na základě smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem - Družstvem na straně jedné a nájemcem - členem družstva na straně druhé. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Právo na uzavření nájemní smlouvy vznikne členu Družstva za těchto daných podmínek: a) u zakládajících členů vzniká nájemní právo automaticky, dle Zásad privatizace, b) na základě rozhodnutí o přidělení Družstevního bytu vydaného příslušným orgánem Družstva, c) převodem členských práv a povinností nebo části členských práv a povinností dle stanov a ObchZ.,

11 d) na základě dohody o výměně bytů, e) na základě dědictví Členského podílu. Článek 40 Práva a povinnosti z nájmu bytu Na Družstvo uzavřením kupní smlouvy na dům přecházejí veškerá práva a povinnosti pronajímatele ve vztahu k nájemcům bytů, kteří se nestali členy Družstva a u kterých nájemní poměr trvá Právní vztahy spojené s nájmem družstevního bytu se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Článek 41 Postup Druţstva v případě uvolnění bytu / nebytového prostoru V případě, že se z jakéhokoliv důvodu uvolní byt/nebytový prostor v domě Družstva, který není v nájmu člena Družstva a nemá k němu právo žádná jiná osoba (např. přechod nájmu bytu), řídí se přidělení tohoto bytu/nebytového prostoru do nájmu rozhodnutím členské schůze. Byt/nebytový prostor může být pronajat členovi i nečlenovi družstva. Článek 42 Podnájem bytu Člen Družstva může pronajatý byt nebo jeho část přenechat jinému do podnájmu pouze s písemným souhlasem družstva, na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového omezení Člen družstva je povinen nejpozději ke dni platnosti podnájemní smlouvy oznámit písemnou formou družstvu skutečnosti rozhodné pro evidenci osob a stanovení předpisu plateb. Oznámit musí: dobu, na kterou dává byt nebo jeho část do podnájmu, jméno, příjmení, datum narození, národnost podnájemce, dále telefonický kontakt a korespondenční adresu nájemce v době, kdy bude byt nebo jeho část pronajat Členovi Družstva, který má nájemní právo k bytu, jež je dán do podnájmu, se přičítají následky chování podnájemců v bytě a jejich chování může mít stejné následky, jako chování člena Družstva samotného. ČÁST VII. - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 43 Doručování rozhodnutí Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů Družstva jim musí být písemně oznámeno nebo doručeno Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze Povinnost družstva doručit písemnost je splněna i tehdy, je-li písemnost doručena členem voleného orgánu družstva nebo pověřenou osobou zástupcem osobně a člen Družstva její převzetí písemně potvrdí nebo odmítne Lhůta k podání odvolání, pokud není zákonem nebo stanovami stanoveno jinak, činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí; počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek, pokud stanovy neurčují jinak. Článek 44 Započtení pohledávek Družstvo je oprávněno provést započtení svých pohledávek vůči pohledávkám člena Družstva, tj. např. oproti přeplatkům nebo jinému finančnímu plnění, které by mělo Družstvo členovi poskytnout. ČÁST VIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 45 Účinnost těchto stanov Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti přijetím na ustavující členské schůzi Jakékoli jejich změny a dodatky je možno činit pouze formou předepsanou v zákoně nebo v těchto stanovách. Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne Vytištěno dne Karel Peprný Martin Šíma Ing. Jiří Kupka Předseda družstva Pověřený člen družstva Pověřený člen družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo přijalo název: družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38, Praha 10 čl. 2 1. Družstvo vlastníků domu Gutova

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více