STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva Část II. Hospodaření Družstva: Článek 4 - Základní kapitál Článek 5 - Členský podíl Článek 6 - Majetková účast člena Družstva Článek 7 - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva Článek 8 - Zápisné Článek 9 - Nedělitelný fond Článek 10 - Další zajišťovací fondy Článek 11 - Provozní fond Článek 12 - Fond modernizace a rekonstrukce Článek 13 - Řádná účetní závěrka a rozdělení zisku Část III. Členství v Družstvu: Článek 14 - Členství v Družstvu Článek 15 - Vznik členství při založení Družstva Článek 16 - Vznik členství za trvání Družstva přijetím za člena Článek 17 - Přechod a převod členství Článek 18 - Společné členství Článek 19 - Členská práva a povinnosti Článek 20 - Privatizace Článek 21 - Členská evidence Článek 22 - Zánik členství Článek 23 - Dohoda Článek 24 - Vystoupení Článek 25 - Úmrtí člena Článek 26 - Vyloučení Článek 27 - Zánik společného členství Článek 28 - Majetkové vypořádání vypořádací podíl Část IV. Orgány Družstva: Článek 29 Článek 30 Článek 31 Článek 32 Článek 33 Článek 34 Článek 35 - Obecná ustanovení - Členská schůze - Jednání členské schůze - Hlasování členské schůze - Náhradní členská schůze - Zápis o členské schůzi - Předseda a členové pověřeni členskou schůzí, způsob jednání za družstvo Část V. Zrušení, změna a likvidace družstva: Článek 36 - Zrušení družstva Článek 37 - Sloučení, splynutí, rozdělení Družstva Článek 38 - Likvidace Družstva Část VI. Nájem družstevního bytu Článek 39 - Vznik nájmu Článek 40 - Práva a povinnosti z nájmu bytu Článek 41 - Postup Družstva v případě uvolnění bytu / nebytového prostoru Článek 42 - Podnájem bytu Část VII. Společná ustanovení: Článek 43 - Doručování rozhodnutí Článek 44 - Započtení pohledávek Část VIII. Závěrečná ustanovení: Článek 45 - Účinnost těchto stanov

2 ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo Druţstva 1.1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Vosmíkových 11, 13, 15 (dále jen Družstvo ) Sídlem Družstva je Praha. Korespondenční adresa: Vosmíkových 13/1682, Praha 8, PSČ: Článek 2 Právní postavení Druţstva 2.1. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem a jako takové se zapisuje do obchodního rejstříku Družstvo se zakládá na dobu neurčitou Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a dále za účelem naplnění podmínek stanovených Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 8 (dále jen Zásady privatizace ). Článek 3 Předmět činnosti Druţstva 3.1. Předmětem činnosti Družstva je: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. ČÁST II. - HOSPODAŘENÍ DRUŢSTVA Článek 4 Základní kapitál 4.1. Základní kapitál Družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové Družstva Základní členský vklad je pro všechny členy Družstva stejný. Je splatný nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne přijetí nového člena na běžný účet Družstva, pro zakládající členy je splatný do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva k rukám správce vkladu Základní kapitál Družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál), činí ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) Základní členský vklad každého člena Družstva činí 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých) Po dobu trvání členství v družstvu zůstává základní členský vklad v družstvu a člen družstva nemá právo na jeho vrácení Pověřený člen pověřený správou vkladů je povinen vydat členovi písemné potvrzení o splacení základního členského vkladu. Tento pověřený člen je dále povinen uložit bez zbytečného odkladu splacené základní členské vklady na zvláštní účet u banky zřízený pro toto Družstvo před jeho vznikem. Tyto prostředky přecházejí na Družstvo dnem jeho vzniku, tj. zápisem do obchodního rejstříku Podmínkou vzniku členství v Družstvu je splacení základního členského vkladu v plné výši na účet Družstva. Článek 5 Členský podíl 5.1. Členským podílem je majetková účast člena na čistém obchodním majetku Družstva Členský podíl představuje účast člena v Družstvu a z ní plynoucí práva a povinnosti. Článek 6 Majetková účast člena Druţstva 6.1. Majetkovou účastí člena v Družstvu je základní členský vklad a další členský vklad Členové Družstva jsou povinni se majetkově podílet na zajištění činnosti družstva základním členským vkladem, který je pro všechny členy stejný, a dalšími členskými vklady, které jsou podílem člena na pořízení (koupi) domu do vlastnictví Družstva Členská schůze může rozhodnout o zvýšení členských vkladů Přidělení uvolněného bytu nebo nebytového prostoru lze vázat na povinnost splatit další členský vklad určený rozhodnutím členské schůze Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v Družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Článek 7 Závazek k další majetkové účasti členů Druţstva 7.1. Další členský vklad je vkladem člena na pořízení Družstevního bytového domu a pozemku příslušejícího k domu, nebo na financování technického zhodnocení domu Připouští se další členské vklady, k jejichž splacení se členové družstva mohou zavázat za podmínek určených členskou schůzí a stanovami Další členský vklad jednotlivých členů Družstva se stanoví takto: členové Družstva uhradí kupní cenu nemovitosti včetně

3 zastavěného pozemku zvýšenou event. o úroky z úvěru, příp. o prokazatelné pohledávky, které váznou na domě rozpočítané podle poměru podlahových ploch jednotlivých členů Družstva k podlahové ploše všech bytů v domě Další členský vklad je splatný dle rozhodnutí členské schůze Povinnost k úhradě další majetkové účasti členů Družstva se vztahuje i na právní nástupce zakládajících členů, nebude-li tato účast uhrazena samotným zakládajícím členem. Článek 8 Zápisné 8.1. Zápisné činí 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) a je pro všechny členy stejné Zápisné hradí zakládající člen Družstva nejpozději do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva k rukám správce vkladu Nový člen Družstva hradí zápisné v termínu dle čl těchto stanov na bankovní účet Družstva Zápisné hradí nový člen Družstva i při převodu a přechodu členství. Článek 9 Nedělitelný fond 9.1. Družstvo vytváří ze zákona nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního jmění Nedělitelný fond je vytvářen ze zisku ostatního hospodaření Tento fond Družstvo doplňuje o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu Za trvání Družstva nelze nedělitelný fond rozdělit mezi členy Družstva a o jeho případném použití rozhoduje členská schůze. Článek 10 Další zajišťovací fondy Družstvo zřizuje podle své potřeby i další zajišťovací fondy, o čemž rozhoduje členská schůze, která rovněž schvaluje i pravidla hospodaření s prostředky v těchto fondech a další podmínky nutné k hospodárnému využívání prostředků sdružených v těchto fondech. Článek 11 Provozní fond Fond je vytvářen z pravidelných měsíčních záloh členů Družstva Prostředky fondu se používají na úhrady ekonomicky oprávněných nákladů Družstva Prostředky fondu se evidují podle jednotlivých členů Družstva a zúčtovávají se jedenkrát ročně. Článek 12 Fond modernizace a rekonstrukce Fond je vytvářen z pravidelných měsíčních příspěvků členů Družstva, případně ze zisku ostatního hospodaření Fond je používán na úhradu nákladů na modernizaci a rekonstrukci bytového fondu Nevyčerpané prostředky fondu se převádějí do dalšího období. Článek 13 Řádná účetní závěrka a rozdělení zisku Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku, a to ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne předseda členské schůzi ke schválení i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. Podíl zakládajícího člena na zisku určeném k rozdělení se řídí poměrem jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům ostatních členů U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se podíl poměrně krátí. ČÁST III. - ČLENSTVÍ V DRUŢSTVU Článek 14 Členství v Druţstvu Členy Družstva mohou být osoby fyzické i právnické Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká členství: a) při založení Družstva dnem vzniku Družstva, b) za trvání Družstva přijetím za člena na základě písemné přihlášky,

4 c) převodem členství, d) přechodem členství, e) jiným způsobem stanoveným zákonem. Článek 15 Vznik členství při zaloţení Druţstva Zakládajícími členy Družstva mohou být pouze fyzické osoby splňující podmínky dané zákonem a Zásadami privatizace. Článek 16 Vznik členství za trvání Druţstva přijetím za člena Uchazeči o členství v Družstvu podávají písemné přihlášky předsedovi Družstva, který doručené písemné přihlášky posoudí a navrhuje přijetí vybraných uchazečů členské schůzi O přijetí nového člena rozhoduje členská schůze. Uchazeč o členství v Družstvu má právo vystoupit na členské schůzi, která o jeho přijetí má rozhodnout, a musí mu být umožněno vyjádřit se k otázkám kladeným členy Družstva Členská schůze zároveň s rozhodnutím o přijetí stanoví svým usnesením podmínky přijetí nového člena, o nichž Družstvo s novým členem uzavře písemnou smlouvu O členství dalších členů je Družstvo povinno rozhodnout na nejbližší čl. schůzi a zamítnutí musí být písemně sděleno. Rozhodnutí musí být členu doručeno doporučeným dopisem, případně osobně s potvrzením přijetí a to bez zbytečného odkladu Nový člen Družstva je povinen zaplatit zápisné a základní členský vklad do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí za člena Družstva Zamítavé rozhodnutí musí být písemné a uchazeči o členství musí být prokazatelně odesláno na adresu uvedenou v přihlášce do Družstva nebo osobně s potvrzením převzetí. Za člena Družstva nemusí být přijata osoba, které členství v Družstvu zaniklo již dříve z důvodu vyloučení dle čl. 26 těchto stanov V případě, že člen Družstva je nájemcem více Družstevních bytů, je oprávněn požádat Družstvo, aby jím zvolenou osobu přijala za člena Družstva s tím, že na tuto osobu bude převedeno nájemní právo k některému z bytů, jehož dosavadním nájemcem je žadatel. Článek 17 Přechod a převod členství Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Smrtí člena přechází jeho členství v Družstvu na dědice, jemuž připadl členský podíl. Pokud existuje na základě rozhodnutí soudu více dědiců členského podílu, uzavře Družstvo nájemní smlouvu k bytu pouze s jedním dědicem, určeným dodatečnou dohodou dědiců nebo dodatečným rozhodnutím soudu Člen může převést svá členská práva a povinnosti v Družstvu na jinou osobu, převodem práv a povinností spojených s členstvím v Družstvu na základě dohody. Dohoda o převodu členství musí mít písemnou formu, podpisy obou smluvních stran musí být legalizovány. Pokud jsou převodcem nebo nabyvatelem manželé (společné členství), musí být dohoda podepsána oběma manželi. Tento převod práv a povinností spojených s členstvím v Družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů Družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k Družstvu dnem předložení smlouvy o převodu členství Družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile Družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství Přechodem členství v důsledku převodu členských práva a povinností spojených s členstvím nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na majetkové vypořádání. Vzájemné nároky si vypořádají účastníci převodu mezi sebou Členství v Družstvu přechází i dnem vzniku nájmu Družstevního bytu na základě dohody o výměně Družstevního bytu Členství přechází i jiným způsobem stanoveným zákonem. Článek 18 Společné členství Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu Družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i společné členství manželů v Družstvu. Z tohoto členství jsou oprávněni a povinni společně a nerozdílně, přičemž jako společní členové mají jeden hlas Právo společného nájmu Družstevního bytu manželů i společné členství manželů v Družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle čl. 17 těchto stanov Společné členství manželů podle předchozích odstavců tohoto článku nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Článek 19 Členská práva a povinnosti Člen Družstva má právo zejména a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce či zmocněnce vybaveného plnou mocí na jednání a rozhodování členské schůze, b) volit a být volen předsedou/členem pověřeným členskou schůzi, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, c) nahlížet do vnitrodružstevních dokladů, včetně dokladů daňových a žádat předsedu/členy pověřené členskou schůzí o vysvětlení,

5 d) na uzavření nájemní smlouvy k Družstevnímu bytu, který užívá nebo k němu získá nájemní právo přijetím za člena, a na užívání společných částí a zařízení domu v souladu s nájemní smlouvou, právními předpisy a pravidly přijatými Družstvem, e) být informován o práci orgánů Družstva, f) být informován o hospodaření Družstva, g) předkládat návrhy na zlepšení činnosti Družstva, obracet se na Družstvo s připomínkami, stížnostmi, které se týkají činností Družstva, k příslušným orgánům Družstva a být o jejich vyřízení včas informován, h) účastnit se všech činností Družstva a požívat výhod, které Družstvo svým členům poskytuje, i) na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu, příp. nebytového prostoru, j) na vypořádání podle zásad, které jsou schváleny nejvyšším orgánem Družstva - členskou schůzí, k) žádat družstvo o uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu (jehož je nájemcem) a spoluvlastnictví ke společným částem domu a pozemku ve vlastnictví družstva do vlastnictví člena družstva dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, v dohodnuté, přiměřené lhůtě, a to za předpokladu, že podal družstvu písemnou žádost, a že jsou splněny všechny podmínky pro převod, zejména, že již uhradil všechny členské vklady (event. úvěr) a další náklady popř. závazky, které připadají na převáděný byt (včetně pozemků a společných prostor), jakož i ostatní náklady a poplatky s převodem vlastnictví spojené (zejména poplatek za zpracování příslušných smluv, správní a notářské poplatky) Člen Družstva je povinen zejména: a) plnit usnesení orgánů Družstva, dodržovat stanovy a ostatní zákony vztahující se k bytové problematice; b) plnit usnesení členské schůze a rozhodnutí ostatních orgánů družstva; c) hradit platby v rozsahu stanoveném stanovami a zákonem, zejména měsíční splátky úvěru u členů družstva, kteří se podílejí na čerpání úvěru; d) uhradit členský podíl ve stanovené výši a lhůtě, dle rozhodnutí členské schůze; e) hradit příspěvky na činnosti Družstva a hradit poplatky za úkony ve stanovené výši a lhůtě, dle rozhodnutí členské schůze; f) platit nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, příp. nebytového prostoru, nebo jejich zálohy a to ve stanovené výši a lhůtě, dle rozhodnutí členské schůze; g) ve stanovených lhůtách, stanoveným způsobem a ve stanovené výši řádně a včas uhradit další členský podíl, pokud o této povinnosti rozhodla členská schůze; h) chránit Družstevní majetek, dodržovat vnitrodružstevní předpisy, předpisy o požární ochraně, bezpečnostní předpisy, dodržovat základní pravidla občanského soužití, i) udržovat byt, příp. nebytový prostor, a řádně jej užívat, jakož i společné prostory a zařízení domu; j) umožnit vstup pověřeným zástupcům Družstva po jejich předchozím oznámení, za účelem kontroly technického stavu bytu, příp. nebytového prostoru, a zajištění provedení vyžádaných či oznámených oprav a k odečtu měrných zařízení; k) oznamovat včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, příp. nebytového prostoru; l) uhradit Družstvu vzniklou škodu na majetku Družstva, kterou způsobil sám, členové jeho domácnosti nebo jeho podnájemci, event. jeho návštěva; m) odstranit závady a poškození, které způsobil v domě on sám nebo ti, kteří s ním bydlí ve společné domácnosti. Nestane-li se tak, je Družstvo oprávněno po předchozím upozornění člena závady i poškození odstranit a požadovat od člena náhradu; n) podílet se na úhradě ztráty Družstva dle rozhodnutí členské schůze, až do výše základního členského vkladu; o) při ukončení nájmu předat Družstvu byt, příp. nebytový prostor, včetně příslušenství vyklizený, vyčištěný s kompletním vybavením dle protokolu o převzetí bytu, příp. nebytového prostoru, a ve stavu schopném dalšího užívání; p) požádat o souhlas členské schůze v případě že hodlá provést v bytě, příp. nebytovém prostoru, který užívá a v prostorách, které užívají společně všichni členové Družstva, významné stavební úpravy (např. zásah do nosné konstrukce domu, vnějšího pláště domu apod.). Této povinnosti není zproštěn ani v případě, že mu bylo vydáno stavební povolení; q) řídit se podmínkami, které stanoví Městská část Praha 8, resp. Hl. město Praha v kupní smlouvě Družstvu Při vykázané ztrátě z hospodaření Družstva a při likvidačním schodku rozhodne členská schůze, podle členských podílů jednotlivých členů družstva o výši uhrazovací povinnosti členů, přesahující základní členský vklad. Uhrazovací povinnost člena nemůže však přesáhnout trojnásobek členského vkladu. Článek 20 Privatizace Jedním z účelů družstva je v souladu se Zásadami privatizace rozdělit bytový objekt podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na jednotky a ty neprodleně převést do vlastnictví jednotlivých členů Družstva, jestliže jsou splněny podmínky dané zákonem a Zásadami privatizace a jestliže je v plné výši splacena kupní cena vůči Městské části Praha 8 a zároveň je v plné výši splacen každým jednotlivým členem Družstva jeho členský vklad.

6 20.2. Po splnění daných podmínek Družstvo: a) v souladu s odst Zásad privatizace uzavře společně s kupní smlouvou i smlouvu o postoupení pohledávky na dlužné nájemné, vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor, a to včetně příslušenství a nákladů soudních řízení vzniklých v souvislosti s vymáháním těchto pohledávek k datu podpisu kupní smlouvy; b) v souladu s odst Zásad privatizace zřídí zástavní právo k prodávaným nemovitostem do úplného splacení kupní ceny prodávaných nemovitostí a zaplacení postoupené pohledávky podle odst Zásad privatizace. Článek 21 Členská evidence Družstvo vede jmenný seznam všech svých členů v souladu s ustanoveními ObchZ. ( 228 ObchZ.) Seznam udržuje v souladu se skutečným stavem Do členské evidence se zapisuje kromě jména, bydliště a datum člena i výše základního členského vkladu a dalšího členského vkladu, členského podílu, datum jeho zaplacení, popř. další rozhodné skutečnosti. V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny v zapisovaných skutečnostech Předseda (člen pověřený členskou schůzí) umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl Člen Družstva má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci. Článek 22 Zánik členství Členství v Družstvu zaniká: a) písemnou dohodou člena a Družstva, b) vystoupením člena, c) úmrtím člena, d) vyloučením člena, e) převodem členství, f) zánikem člena Družstva - právnické osoby bez právního nástupce, g) zánikem Družstva (dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku), h) prohlášením konkursu na majetek člena, i) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, j) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, k) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, l) zrušením Družstva s likvidací. Členství zaniká po zrušení Družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu z obchodního rejstříku, m) vstupem člena - právnické osoby do likvidace, n) jiným způsobem stanoveným zákonem. Článek 23 Dohoda Členství v Družstvu zaniká vzájemnou dohodou o ukončení členství mezi členem a Družstvem Dohodne-li se Družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem a zároveň se skončením členství zaniká právo na nájem bytu. Dohoda musí být uzavřena písemně. Článek 24 Vystoupení Členství v Družstvu zaniká vystoupením Při zániku členství vystoupením zaniká členství uplynutím doby 3 (tří) měsíců po doručení písemného oznámení o vystoupení z Družstva předsedovi (členovi pověřenému členskou schůzí) družstva. Tato doba začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z Družstva předsedovi družstva (členovi pověřenému členskou schůzí) Právo na nájem bytu, popř. nebytového prostoru, zaniká k datu vystoupení Vystoupení je jednostranný úkon, k němuž není nutný souhlas Družstva Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem Družstva, nikoli však později než do uplynutí lhůty dle čl těchto stanov. Článek 25 Úmrtí člena Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrtí členství v Družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl S přechodem členství přechází na dědice i nájem Družstevního bytu.

7 Článek 26 Vyloučení Člen Družstva může být na návrh některého z členů vyloučen rozhodnutím členské schůze, a to nejméně 2/3 většiny hlasů přítomných členů Družstva. Pokud závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti, určené zákonem nebo stanovami, zejména: a) užívá Družstevní majetek tak, že Družstvu vzniká značná škoda nebo trpí, aby se majetek Družstva takto užíval, b) buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití v domě, zejména opětovně hrubě porušují pořádek v domě nebo takové porušování umožňují, c) jedná v rozporu se zájmy Družstva (např. neuhradil krytí ztrát, neplatí stanovené úhrady po dobu delší než tři měsíce a nedodržuje ani splátkový kalendář), d) přenechal byt nebo jeho část jinému do podnájmu bez písemného souhlasu Družstva, e) opakovaně a přes výstrahu člen Družstva, nebo ti, kteří s ním bydlí ve společné domácnosti, obtěžují ostatní členy Družstva především hlukem, zápachem, nepořádkem, rušením nočního klidu, chovem a krmením zvířectva Člen družstva bude automaticky z Družstva vyloučen, pokud bude v prodlení se splacením dalšího členského vkladu déle než 60 dnů. V tomto případě zaniká členství člena Družstva uplynutím šedesátého dne následujícího po dni splatnosti dalšího členského vkladu, přičemž tuto skutečnost je družstvo povinno oznámit písemnou formou Člen Družstva může být na návrh některého z členů vyloučen rozhodnutím členské schůze, a to nejméně 2/3 většiny hlasů přítomných členů Družstva, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti Družstvu, jeho majetku nebo proti členu Družstva Členská schůze může rozhodnout o vyloučení člena jen do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy zjistila důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl Pokud je jednání člena, které je důvodem pro vyloučení, předmětem šetření jiného orgánu, začíná lhůta 3 (tří) měsíců dnem, kdy se Družstvo dozvědělo o výsledku tohoto šetření Rozhodnutí o vyloučení z Družstva musí být členu písemně oznámeno doporučeným dopisem. Musí obsahovat důvod vyloučení, který nelze dodatečně měnit. Člen družstva má právo se k tomu vyjádřit na členské schůzi Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o vyloučení členovi V případě zániku členství vyloučením zaniká i právo na nájem bytu, jakož i právo bydlení všech osob, které v bytě bydlí. Článek 27 Zánik společného členství Společné členství manželů v Družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů. Zanikne-li společné členství manželů v Družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem Družstva a nájemcem Družstevního bytu pozůstalý manžel(-ka); b) dohodou rozvedených manželů. Po rozvodu manželství společné členství zaniká na základě oboustranné dohody rozvedených manželů, která určuje, kdo bude nadále členem Družstva a nájemcem Družstevního bytu; c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu Družstevního bytu. Pokud se rozvedení manželé nedohodnou o nájmu bytu, rozhodne na návrh jednoho z nich soud, že se právo společného nájmu zrušuje, a tím zanikne i společné členství v Družstvu a určí, který z manželů bude byt a dále užívat jako nájemce a člen Družstva; d) notářsky ověřenou dohodou o vypořádání společného jmění manželů s vyznačením nabytí právní moci; e) dále společné členství zaniká také převodem členských práv a povinností; f) písemnou dohodou s Družstvem; g) vystoupením z Družstva; h) vyloučením z Družstva; i) zrušením Družstva s likvidací. Článek 28 Majetkové vypořádání - vypořádací podíl Členský podíl se určí poměrem splaceného základního členského a dalšího členského vkladu člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených základních členských vkladů ku dalším členským vkladům všech členů násobeným ukončenými roky jejich členství Zánikem členství za trvání Družstva vzniká bývalému členovi nárok na vyplacení majetkové účasti dosavadního člena Družstva - vypořádací podíl Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a i v jiných zajišťovacích fondech Zápisné se nevrací Nárok na vyplacení vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců po schválení roční účetní uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Kromě nároku na výplatu majetkové účasti člena nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku Družstva. Součástí majetkového vypořádání je i započtení veškerých pohledávek vůči bývalému členu. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může Družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho

8 část i dříve Výplata vypořádacího podílu je vždy vázána na uvolnění a vyklizení bytu bývalým členem družstva a na jeho předání družstvu ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s Členstvím anebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči Družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou Při převodu bytu do vlastnictví člena - nájemce nevzniká členovi nárok na vypořádací podíl. ČÁST IV. - ORGÁNY DRUŢSTVA Článek 29 Obecná ustanovení Orgány Družstva jsou: a) členská schůze, b) předseda a dva členové pověřeni členskou schůzí Do orgánů Družstva mohou být voleni jen členové Družstva Orgány Družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov Družstva spadají do jejich působnosti Období trvání ve funkcích orgánů Družstva je 3 roky. Členové orgánů Družstva mohou být voleni opětovně Členové orgánů Družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil a povolat dnem účinnosti odvolání zastupujícího člena. Článek 30 Členská schůze Členská schůze je nejvyšším orgánem Družstva Určuje se ve smyslu 245 odst. 1 ObchZ, že členská schůze plní působnost představenstva a kontrolní komise Do působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat předsedu (člena pověřeného členskou schůzí), c) volit a odvolávat likvidátory, pokud je nejmenoval soud, a rozhodovat o likvidačním zůstatku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f) rozhodovat o výši dalších členských vkladů, g) rozhodovat o základních otázkách koncepce Družstva a o předmětu činnosti Družstva, h) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení Družstva nebo o změně právní formy, i) rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v Družstvu a s nájmem bytů, nebytových a ostatních prostor, j) rozhodovat o přijetí nových členů Družstva, k) rozhodovat o vyloučení člena z Družstva, l) rozhodovat o nabytí, zcizení či zatížení nemovitostí, nebo o ručení majetkem Družstva, m) rozhodovat o významných majetkových dispozicích Družstva, n) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí orgánů Družstva, o) schvalovat řádnou účetní závěrku, p) schvalovat statuty fondů, pokud členská schůze rozhodne o jejich vytvoření, q) schvalovat narovnání ve věci nároků Družstva z odpovědnosti členů orgánů Družstva za škodu, r) rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se Družstva a jeho činnosti pokud to vyplývá ze zákona nebo ze stanov, případně pokud si to výslovně vyhradí Rozhodování členské schůze je vykonáváno formou přijatého usnesení O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy Družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov Předseda (člen pověřený členskou schůzí)je povinen do 30 dnů od schválení změny stanov uvědomit o tom rejstříkový soud. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je předseda (člen pověřený členskou schůzí) povinen vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se o takové změně dozví, úplné znění stanov. Článek 31 Jednání členské schůze Jednání členské schůze svolává předseda dle potřeby, nejméně jedenkrát za rok Členská schůze musí být svolána, jestliže o to písemně požádá alespoň 1/3 všech členů Družstva a to nejpozději do 40 dnů od doručení žádosti Jestliže předseda nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama Členskou schůzi svolá předseda písemnou pozvánkou vyvěšenou na vývěsce v domě a současně vhozenou každému

9 členovi Družstva do poštovní schránky člena v domě, příp. elektronickou poštou nejméně 15 kalendářních dní přede dnem jejího konání. Na pozvánce musí být uveden termín a místo konání členské schůze, její program a tuto pozvánku musí podepsat svolavatel Na žádost jedné třetiny členů Družstva zařadí předseda jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. Ustanovení 182 odst. 1 písm. a) ObchZ. se použije přiměřeně Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů, pokud zákon nestanoví kvalifikovanou většinu, nebo pokud stanovy Družstva nestanoví jiné hlasovací kvorum Na členské schůzi se volí předsedající, zapisovatel a ověřovatel zápisu (vyjma ustavující schůze Družstva), popřípadě sčitatelé hlasů a ověřovatelé hlasování. Článek 32 Hlasování členské schůze Členská schůze rozhoduje usnesením Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové Při hlasování má každý člen jeden hlas (jsou-li manželé společnými členy, mají rovněž jeden hlas) Zastoupení člena na členské schůzi jiným členem Družstva nebo jinou osobou je možné toliko na základě písemné plné moci s výslovným zmocněním k zastupování na členské schůzi a k hlasování o usneseních tam přijatých, přičemž podpis zmocnitele musí být ověřen předsedou (členem pověřeným členskou schůzí). Plná moc musí být předložena při presenci, před zahájením členské schůze Tím však nejsou dotčeny předpisy o zastoupení ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí Na členské schůzi se hlasuje aklamací, nebo formou hlasovacích lístků O tajném hlasování nebo jiném způsobu veřejného hlasování na návrh předsedajícího může rozhodnout členská schůze. O tomto návrhu se hlasuje aklamací (zvednutím ruky) Pro platnost usnesení členské schůze se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů Rozhodnutí o jakékoli dispozici s nemovitým majetkem Družstva musí být schváleno 4/5 většinou všech členů Jestliže se jedná o záležitostech Družstva, které se dotýkají zájmů jen některého člena, zejména je-li rozhodováno o tom, zda mu má být poskytnuta výhoda, prominuto splnění povinnosti, zda má být odvolán z funkce pro porušení povinnosti, zda má být vůči němu uplatněno právo na náhradu škody v souvislosti s výkonem funkce předsedy anebo člena pověřeného členskou schůzí anebo zda má být vyloučen, nemůže takový člen vykonávat hlasovací právo a k jeho hlasu se nepřihlíží pro účely usnášeníschopnosti členské schůze ani hlasovacího kvora. Před rozhodnutím má však nárok na vyjádření. Hlasovací právo ve smyslu uvedeného není vyloučeno v případě hlasování o volbě předsedy (člena pověřeného členskou schůzí). Článek 33 Náhradní členská schůze Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Pro platnost usnesení náhradní členské schůze se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných členů. Článek 34 Zápis o členské schůzi O každé členské schůzi se pořizuje zápis dle 241 ObchZ., který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů Družstva, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze (prezenční listina) s podpisy zúčastněných, pozvánka na členskou schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům Zápis pořizuje zapisovatel pověřený členskou schůzí. Správnost zápisu o členské schůzi (vyjma ustavující schůze Družstva) potvrzuje svým podpisem ověřovatel zápisu zvolený členskou schůzi Zápis podepisuje zapisovatel, ověřovatel a předsedající Zapisovatel je povinen zajistit, aby nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne konání členské schůze byl zápis k dispozici. Zápis bude vyvěšován na nástěnce v domech, příp. zveřejněn na webových stránkách. Předseda družstva (člen pověřený členskou schůzí) je povinen zápis z členské schůze včetně příloh archivovat na zvlášť k tomuto účelu určeném místě.

10 Článek 35 Předseda a členové pověřeni členskou schůzí, způsob jednání za druţstvo Předseda je statutárním orgánem Družstva, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje člen pověřený členskou schůzí, jimž přísluší navenek zastupovat Družstvo, nevyplývá-li ze stanov něco jiného Je-li pro právní úkon činěný jménem Družstva stanovena písemná forma, jednají společně předseda a alespoň jeden z členů pověřených Členskou schůzí anebo oba členové pověřeni členskou schůzí Funkční období členů orgánů Družstva jsou tři roky Členové Družstva mohou být do týchž orgánů Družstva voleni opětovně Předseda a členové pověřeni členskou schůzí řídí činnost Družstva a rozhodují o záležitostech Družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu Předseda a členové pověřeni členskou schůzí plní usnesení členské schůze a odpovídají jí za svou činnost Předsedovi a členové pověřených členskou schůzí náleží za jejich činnost odměna, o jejíž výši a lhůtě splatnosti rozhoduje členská schůze Předseda (člen pověřený členskou schůzí) může ze své funkce odstoupit, je však povinen to bezodkladně oznámit členovi pověřenému členskou schůzí (předsedovi) a svolat členskou schůzi, na jejímž programu je volba nového předsedy (členové pověřeni členskou schůzí). Jeho funkce končí zvolením nového předsedy (členové pověřeni členskou schůzí}, nejpozději však uplynutím 3 (tříměsíční) lhůty. ČÁST V. - ZRUŠENÍ, ZMĚNA A LIKVIDACE DRUŢSTVA Článek 36 Zrušení druţstva Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu, d) dosažením účelu, k němuž bylo Družstvo zřízeno, e) jiným způsobem stanoveným ObchZ Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba Na změnu právní formy Družstva se použijí ustanovení ObchZ. o změně právní formy Člen Družstva, který se změnou právní formy nesouhlasil, má právo na vypořádání, jestliže se účastnil Členské schůze, pro změnu právní formy nehlasoval a po změně právní formy nevykonával práva společníka. Článek 37 Sloučení, splynutí, rozdělení Druţstva Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení Družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení jmění, které na něj přechází Při rozdělení Družstva členská schůze určí, jak se jmění Družstva a jeho členové rozdělí. Oprávnění jednotlivých členů dle ust. 255 odst. 2 ObchZ. tím nejsou nikterak dotčena O přechodu jmění a členství při sloučení, splynutí nebo rozdělení Družstva platí v plném rozsahu ust. 256 ObchZ. Článek 38 Likvidace Druţstva Při zrušení Družstva s likvidací se použijí přiměřeně ust b ObchZ. ČÁST VI. - NÁJEM DRUŢSTEVNÍHO BYTU Článek 39 Vznik nájmu Členství v Družstvu je spojeno s výlučným právem užívání určitého bytu Nájem Družstevního bytu vzniká na základě smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem - Družstvem na straně jedné a nájemcem - členem družstva na straně druhé. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Právo na uzavření nájemní smlouvy vznikne členu Družstva za těchto daných podmínek: a) u zakládajících členů vzniká nájemní právo automaticky, dle Zásad privatizace, b) na základě rozhodnutí o přidělení Družstevního bytu vydaného příslušným orgánem Družstva, c) převodem členských práv a povinností nebo části členských práv a povinností dle stanov a ObchZ.,

11 d) na základě dohody o výměně bytů, e) na základě dědictví Členského podílu. Článek 40 Práva a povinnosti z nájmu bytu Na Družstvo uzavřením kupní smlouvy na dům přecházejí veškerá práva a povinnosti pronajímatele ve vztahu k nájemcům bytů, kteří se nestali členy Družstva a u kterých nájemní poměr trvá Právní vztahy spojené s nájmem družstevního bytu se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Článek 41 Postup Druţstva v případě uvolnění bytu / nebytového prostoru V případě, že se z jakéhokoliv důvodu uvolní byt/nebytový prostor v domě Družstva, který není v nájmu člena Družstva a nemá k němu právo žádná jiná osoba (např. přechod nájmu bytu), řídí se přidělení tohoto bytu/nebytového prostoru do nájmu rozhodnutím členské schůze. Byt/nebytový prostor může být pronajat členovi i nečlenovi družstva. Článek 42 Podnájem bytu Člen Družstva může pronajatý byt nebo jeho část přenechat jinému do podnájmu pouze s písemným souhlasem družstva, na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového omezení Člen družstva je povinen nejpozději ke dni platnosti podnájemní smlouvy oznámit písemnou formou družstvu skutečnosti rozhodné pro evidenci osob a stanovení předpisu plateb. Oznámit musí: dobu, na kterou dává byt nebo jeho část do podnájmu, jméno, příjmení, datum narození, národnost podnájemce, dále telefonický kontakt a korespondenční adresu nájemce v době, kdy bude byt nebo jeho část pronajat Členovi Družstva, který má nájemní právo k bytu, jež je dán do podnájmu, se přičítají následky chování podnájemců v bytě a jejich chování může mít stejné následky, jako chování člena Družstva samotného. ČÁST VII. - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 43 Doručování rozhodnutí Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů Družstva jim musí být písemně oznámeno nebo doručeno Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze Povinnost družstva doručit písemnost je splněna i tehdy, je-li písemnost doručena členem voleného orgánu družstva nebo pověřenou osobou zástupcem osobně a člen Družstva její převzetí písemně potvrdí nebo odmítne Lhůta k podání odvolání, pokud není zákonem nebo stanovami stanoveno jinak, činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí; počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek, pokud stanovy neurčují jinak. Článek 44 Započtení pohledávek Družstvo je oprávněno provést započtení svých pohledávek vůči pohledávkám člena Družstva, tj. např. oproti přeplatkům nebo jinému finančnímu plnění, které by mělo Družstvo členovi poskytnout. ČÁST VIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 45 Účinnost těchto stanov Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti přijetím na ustavující členské schůzi Jakékoli jejich změny a dodatky je možno činit pouze formou předepsanou v zákoně nebo v těchto stanovách. Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne Vytištěno dne Karel Peprný Martin Šíma Ing. Jiří Kupka Předseda družstva Pověřený člen družstva Pověřený člen družstva

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká Článek 1. Obchodní firma družstva 1) Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Prosecká. Článek 2. Adresa sídla družstva, právní forma, trvání

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 S T A N O V Y Hlava první Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo přijalo název: Holzova, bytové družstvo (dále jen družstvo nebo bytové družstvo ) a má sídlo: Poslušného 2705/9, 628 00 Brno Čl. 2 1.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 ve znění platném ke dni.. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva je: KLUB INVESTORŮ T&G, družstvo (dále jen družstvo). 2) Družstvo má sídlo:

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAHA 8 Třebenická Článek 1

Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAHA 8 Třebenická Článek 1 S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997 jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY spolku Dobrý skutek

STANOVY spolku Dobrý skutek STANOVY spolku Dobrý skutek Čl. 1 Základní ustanovení Dobrý skutek, z.s. (dále jen Spolek ) je spolkem ve smyslu ust. 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sdružuje své členy ke společnému provozování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou S T A N O V Y družstva s obchodní firmou SBD Rybníčky II družstvo (IČ 26265940) Hlava první Článek 1 Základní ustanovení 1. Tato právnická osoba je družstvem, které zajišťuje bytové potřeby svých členů

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3 S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Družstvo přijalo firmu: Bytové družstvo Slévačská 905 a má sídlo Slévačská 905, Praha 9, PSČ 198 00. Právní forma právnické osoby je družstvo. Družstvo se zřizuje

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY Bytového družstva Masná 8

STANOVY Bytového družstva Masná 8 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 11.7.2007 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KURUC HOLOUBKOVÁ A SPOL. sídlo: Bělehradská 14, Karlovy Vary PSČ:

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

S t a n o v y. Družstva SBD Lubník. Část první. Základní ustanovení. Článek 1 Firma. Článek 2 Sídlo družstva. Článek 3 Vznik a trvání družstva

S t a n o v y. Družstva SBD Lubník. Část první. Základní ustanovení. Článek 1 Firma. Článek 2 Sídlo družstva. Článek 3 Vznik a trvání družstva S t a n o v y Družstva SBD Lubník Firma družstva zní:: Družstvo SBD Lubník. Část první Základní ustanovení Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo družstva Sídlo družstva je: Lubník čp. 94,563 01, pošta Lanškroun,

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

B Y T O V É H O D R U Ž S T V A

B Y T O V É H O D R U Ž S T V A S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A Článek I. Základní ustanovení 1. Založení Bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi dne 18.4.2001 oprávněnými nájemci bytů domu v Domažlické ulici

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA podle zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích Část I. Základní ustanovení článek l. 1. Firma: Bytové družstvo Nikoly Tesly 3 2. Sídlo: Praha 6, Nikoly Tesly 3,

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku Hudba při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1. Název: Hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. 2. Sídlo: Hněvotín 140, 783 47 Hněvotín

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Stanovy Modrá linka, z. s.

Stanovy Modrá linka, z. s. Stanovy Modrá linka, z. s. Úplné znění ke dni 10. listopadu 2015 Stanovy spolku byly přijaty valnou hromadou občanského sdružení Modrá linka, o. s., založeného 1. září 1994, registrovaného u Ministerstva

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více