STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva Část II. Hospodaření Družstva: Článek 4 - Základní kapitál Článek 5 - Členský podíl Článek 6 - Majetková účast člena Družstva Článek 7 - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva Článek 8 - Zápisné Článek 9 - Nedělitelný fond Článek 10 - Další zajišťovací fondy Článek 11 - Provozní fond Článek 12 - Fond modernizace a rekonstrukce Článek 13 - Řádná účetní závěrka a rozdělení zisku Část III. Členství v Družstvu: Článek 14 - Členství v Družstvu Článek 15 - Vznik členství při založení Družstva Článek 16 - Vznik členství za trvání Družstva přijetím za člena Článek 17 - Přechod a převod členství Článek 18 - Společné členství Článek 19 - Členská práva a povinnosti Článek 20 - Privatizace Článek 21 - Členská evidence Článek 22 - Zánik členství Článek 23 - Dohoda Článek 24 - Vystoupení Článek 25 - Úmrtí člena Článek 26 - Vyloučení Článek 27 - Zánik společného členství Článek 28 - Majetkové vypořádání vypořádací podíl Část IV. Orgány Družstva: Článek 29 Článek 30 Článek 31 Článek 32 Článek 33 Článek 34 Článek 35 - Obecná ustanovení - Členská schůze - Jednání členské schůze - Hlasování členské schůze - Náhradní členská schůze - Zápis o členské schůzi - Předseda a členové pověřeni členskou schůzí, způsob jednání za družstvo Část V. Zrušení, změna a likvidace družstva: Článek 36 - Zrušení družstva Článek 37 - Sloučení, splynutí, rozdělení Družstva Článek 38 - Likvidace Družstva Část VI. Nájem družstevního bytu Článek 39 - Vznik nájmu Článek 40 - Práva a povinnosti z nájmu bytu Článek 41 - Postup Družstva v případě uvolnění bytu / nebytového prostoru Článek 42 - Podnájem bytu Část VII. Společná ustanovení: Článek 43 - Doručování rozhodnutí Článek 44 - Započtení pohledávek Část VIII. Závěrečná ustanovení: Článek 45 - Účinnost těchto stanov

2 ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo Druţstva 1.1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Vosmíkových 11, 13, 15 (dále jen Družstvo ) Sídlem Družstva je Praha. Korespondenční adresa: Vosmíkových 13/1682, Praha 8, PSČ: Článek 2 Právní postavení Druţstva 2.1. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem a jako takové se zapisuje do obchodního rejstříku Družstvo se zakládá na dobu neurčitou Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a dále za účelem naplnění podmínek stanovených Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 8 (dále jen Zásady privatizace ). Článek 3 Předmět činnosti Druţstva 3.1. Předmětem činnosti Družstva je: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. ČÁST II. - HOSPODAŘENÍ DRUŢSTVA Článek 4 Základní kapitál 4.1. Základní kapitál Družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové Družstva Základní členský vklad je pro všechny členy Družstva stejný. Je splatný nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne přijetí nového člena na běžný účet Družstva, pro zakládající členy je splatný do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva k rukám správce vkladu Základní kapitál Družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál), činí ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) Základní členský vklad každého člena Družstva činí 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých) Po dobu trvání členství v družstvu zůstává základní členský vklad v družstvu a člen družstva nemá právo na jeho vrácení Pověřený člen pověřený správou vkladů je povinen vydat členovi písemné potvrzení o splacení základního členského vkladu. Tento pověřený člen je dále povinen uložit bez zbytečného odkladu splacené základní členské vklady na zvláštní účet u banky zřízený pro toto Družstvo před jeho vznikem. Tyto prostředky přecházejí na Družstvo dnem jeho vzniku, tj. zápisem do obchodního rejstříku Podmínkou vzniku členství v Družstvu je splacení základního členského vkladu v plné výši na účet Družstva. Článek 5 Členský podíl 5.1. Členským podílem je majetková účast člena na čistém obchodním majetku Družstva Členský podíl představuje účast člena v Družstvu a z ní plynoucí práva a povinnosti. Článek 6 Majetková účast člena Druţstva 6.1. Majetkovou účastí člena v Družstvu je základní členský vklad a další členský vklad Členové Družstva jsou povinni se majetkově podílet na zajištění činnosti družstva základním členským vkladem, který je pro všechny členy stejný, a dalšími členskými vklady, které jsou podílem člena na pořízení (koupi) domu do vlastnictví Družstva Členská schůze může rozhodnout o zvýšení členských vkladů Přidělení uvolněného bytu nebo nebytového prostoru lze vázat na povinnost splatit další členský vklad určený rozhodnutím členské schůze Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v Družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Článek 7 Závazek k další majetkové účasti členů Druţstva 7.1. Další členský vklad je vkladem člena na pořízení Družstevního bytového domu a pozemku příslušejícího k domu, nebo na financování technického zhodnocení domu Připouští se další členské vklady, k jejichž splacení se členové družstva mohou zavázat za podmínek určených členskou schůzí a stanovami Další členský vklad jednotlivých členů Družstva se stanoví takto: členové Družstva uhradí kupní cenu nemovitosti včetně

3 zastavěného pozemku zvýšenou event. o úroky z úvěru, příp. o prokazatelné pohledávky, které váznou na domě rozpočítané podle poměru podlahových ploch jednotlivých členů Družstva k podlahové ploše všech bytů v domě Další členský vklad je splatný dle rozhodnutí členské schůze Povinnost k úhradě další majetkové účasti členů Družstva se vztahuje i na právní nástupce zakládajících členů, nebude-li tato účast uhrazena samotným zakládajícím členem. Článek 8 Zápisné 8.1. Zápisné činí 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) a je pro všechny členy stejné Zápisné hradí zakládající člen Družstva nejpozději do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva k rukám správce vkladu Nový člen Družstva hradí zápisné v termínu dle čl těchto stanov na bankovní účet Družstva Zápisné hradí nový člen Družstva i při převodu a přechodu členství. Článek 9 Nedělitelný fond 9.1. Družstvo vytváří ze zákona nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního jmění Nedělitelný fond je vytvářen ze zisku ostatního hospodaření Tento fond Družstvo doplňuje o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu Za trvání Družstva nelze nedělitelný fond rozdělit mezi členy Družstva a o jeho případném použití rozhoduje členská schůze. Článek 10 Další zajišťovací fondy Družstvo zřizuje podle své potřeby i další zajišťovací fondy, o čemž rozhoduje členská schůze, která rovněž schvaluje i pravidla hospodaření s prostředky v těchto fondech a další podmínky nutné k hospodárnému využívání prostředků sdružených v těchto fondech. Článek 11 Provozní fond Fond je vytvářen z pravidelných měsíčních záloh členů Družstva Prostředky fondu se používají na úhrady ekonomicky oprávněných nákladů Družstva Prostředky fondu se evidují podle jednotlivých členů Družstva a zúčtovávají se jedenkrát ročně. Článek 12 Fond modernizace a rekonstrukce Fond je vytvářen z pravidelných měsíčních příspěvků členů Družstva, případně ze zisku ostatního hospodaření Fond je používán na úhradu nákladů na modernizaci a rekonstrukci bytového fondu Nevyčerpané prostředky fondu se převádějí do dalšího období. Článek 13 Řádná účetní závěrka a rozdělení zisku Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku, a to ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne předseda členské schůzi ke schválení i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. Podíl zakládajícího člena na zisku určeném k rozdělení se řídí poměrem jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům ostatních členů U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se podíl poměrně krátí. ČÁST III. - ČLENSTVÍ V DRUŢSTVU Článek 14 Členství v Druţstvu Členy Družstva mohou být osoby fyzické i právnické Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká členství: a) při založení Družstva dnem vzniku Družstva, b) za trvání Družstva přijetím za člena na základě písemné přihlášky,

4 c) převodem členství, d) přechodem členství, e) jiným způsobem stanoveným zákonem. Článek 15 Vznik členství při zaloţení Druţstva Zakládajícími členy Družstva mohou být pouze fyzické osoby splňující podmínky dané zákonem a Zásadami privatizace. Článek 16 Vznik členství za trvání Druţstva přijetím za člena Uchazeči o členství v Družstvu podávají písemné přihlášky předsedovi Družstva, který doručené písemné přihlášky posoudí a navrhuje přijetí vybraných uchazečů členské schůzi O přijetí nového člena rozhoduje členská schůze. Uchazeč o členství v Družstvu má právo vystoupit na členské schůzi, která o jeho přijetí má rozhodnout, a musí mu být umožněno vyjádřit se k otázkám kladeným členy Družstva Členská schůze zároveň s rozhodnutím o přijetí stanoví svým usnesením podmínky přijetí nového člena, o nichž Družstvo s novým členem uzavře písemnou smlouvu O členství dalších členů je Družstvo povinno rozhodnout na nejbližší čl. schůzi a zamítnutí musí být písemně sděleno. Rozhodnutí musí být členu doručeno doporučeným dopisem, případně osobně s potvrzením přijetí a to bez zbytečného odkladu Nový člen Družstva je povinen zaplatit zápisné a základní členský vklad do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí za člena Družstva Zamítavé rozhodnutí musí být písemné a uchazeči o členství musí být prokazatelně odesláno na adresu uvedenou v přihlášce do Družstva nebo osobně s potvrzením převzetí. Za člena Družstva nemusí být přijata osoba, které členství v Družstvu zaniklo již dříve z důvodu vyloučení dle čl. 26 těchto stanov V případě, že člen Družstva je nájemcem více Družstevních bytů, je oprávněn požádat Družstvo, aby jím zvolenou osobu přijala za člena Družstva s tím, že na tuto osobu bude převedeno nájemní právo k některému z bytů, jehož dosavadním nájemcem je žadatel. Článek 17 Přechod a převod členství Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Smrtí člena přechází jeho členství v Družstvu na dědice, jemuž připadl členský podíl. Pokud existuje na základě rozhodnutí soudu více dědiců členského podílu, uzavře Družstvo nájemní smlouvu k bytu pouze s jedním dědicem, určeným dodatečnou dohodou dědiců nebo dodatečným rozhodnutím soudu Člen může převést svá členská práva a povinnosti v Družstvu na jinou osobu, převodem práv a povinností spojených s členstvím v Družstvu na základě dohody. Dohoda o převodu členství musí mít písemnou formu, podpisy obou smluvních stran musí být legalizovány. Pokud jsou převodcem nebo nabyvatelem manželé (společné členství), musí být dohoda podepsána oběma manželi. Tento převod práv a povinností spojených s členstvím v Družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů Družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k Družstvu dnem předložení smlouvy o převodu členství Družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile Družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství Přechodem členství v důsledku převodu členských práva a povinností spojených s členstvím nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na majetkové vypořádání. Vzájemné nároky si vypořádají účastníci převodu mezi sebou Členství v Družstvu přechází i dnem vzniku nájmu Družstevního bytu na základě dohody o výměně Družstevního bytu Členství přechází i jiným způsobem stanoveným zákonem. Článek 18 Společné členství Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu Družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i společné členství manželů v Družstvu. Z tohoto členství jsou oprávněni a povinni společně a nerozdílně, přičemž jako společní členové mají jeden hlas Právo společného nájmu Družstevního bytu manželů i společné členství manželů v Družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle čl. 17 těchto stanov Společné členství manželů podle předchozích odstavců tohoto článku nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Článek 19 Členská práva a povinnosti Člen Družstva má právo zejména a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce či zmocněnce vybaveného plnou mocí na jednání a rozhodování členské schůze, b) volit a být volen předsedou/členem pověřeným členskou schůzi, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, c) nahlížet do vnitrodružstevních dokladů, včetně dokladů daňových a žádat předsedu/členy pověřené členskou schůzí o vysvětlení,

5 d) na uzavření nájemní smlouvy k Družstevnímu bytu, který užívá nebo k němu získá nájemní právo přijetím za člena, a na užívání společných částí a zařízení domu v souladu s nájemní smlouvou, právními předpisy a pravidly přijatými Družstvem, e) být informován o práci orgánů Družstva, f) být informován o hospodaření Družstva, g) předkládat návrhy na zlepšení činnosti Družstva, obracet se na Družstvo s připomínkami, stížnostmi, které se týkají činností Družstva, k příslušným orgánům Družstva a být o jejich vyřízení včas informován, h) účastnit se všech činností Družstva a požívat výhod, které Družstvo svým členům poskytuje, i) na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu, příp. nebytového prostoru, j) na vypořádání podle zásad, které jsou schváleny nejvyšším orgánem Družstva - členskou schůzí, k) žádat družstvo o uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu (jehož je nájemcem) a spoluvlastnictví ke společným částem domu a pozemku ve vlastnictví družstva do vlastnictví člena družstva dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, v dohodnuté, přiměřené lhůtě, a to za předpokladu, že podal družstvu písemnou žádost, a že jsou splněny všechny podmínky pro převod, zejména, že již uhradil všechny členské vklady (event. úvěr) a další náklady popř. závazky, které připadají na převáděný byt (včetně pozemků a společných prostor), jakož i ostatní náklady a poplatky s převodem vlastnictví spojené (zejména poplatek za zpracování příslušných smluv, správní a notářské poplatky) Člen Družstva je povinen zejména: a) plnit usnesení orgánů Družstva, dodržovat stanovy a ostatní zákony vztahující se k bytové problematice; b) plnit usnesení členské schůze a rozhodnutí ostatních orgánů družstva; c) hradit platby v rozsahu stanoveném stanovami a zákonem, zejména měsíční splátky úvěru u členů družstva, kteří se podílejí na čerpání úvěru; d) uhradit členský podíl ve stanovené výši a lhůtě, dle rozhodnutí členské schůze; e) hradit příspěvky na činnosti Družstva a hradit poplatky za úkony ve stanovené výši a lhůtě, dle rozhodnutí členské schůze; f) platit nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, příp. nebytového prostoru, nebo jejich zálohy a to ve stanovené výši a lhůtě, dle rozhodnutí členské schůze; g) ve stanovených lhůtách, stanoveným způsobem a ve stanovené výši řádně a včas uhradit další členský podíl, pokud o této povinnosti rozhodla členská schůze; h) chránit Družstevní majetek, dodržovat vnitrodružstevní předpisy, předpisy o požární ochraně, bezpečnostní předpisy, dodržovat základní pravidla občanského soužití, i) udržovat byt, příp. nebytový prostor, a řádně jej užívat, jakož i společné prostory a zařízení domu; j) umožnit vstup pověřeným zástupcům Družstva po jejich předchozím oznámení, za účelem kontroly technického stavu bytu, příp. nebytového prostoru, a zajištění provedení vyžádaných či oznámených oprav a k odečtu měrných zařízení; k) oznamovat včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, příp. nebytového prostoru; l) uhradit Družstvu vzniklou škodu na majetku Družstva, kterou způsobil sám, členové jeho domácnosti nebo jeho podnájemci, event. jeho návštěva; m) odstranit závady a poškození, které způsobil v domě on sám nebo ti, kteří s ním bydlí ve společné domácnosti. Nestane-li se tak, je Družstvo oprávněno po předchozím upozornění člena závady i poškození odstranit a požadovat od člena náhradu; n) podílet se na úhradě ztráty Družstva dle rozhodnutí členské schůze, až do výše základního členského vkladu; o) při ukončení nájmu předat Družstvu byt, příp. nebytový prostor, včetně příslušenství vyklizený, vyčištěný s kompletním vybavením dle protokolu o převzetí bytu, příp. nebytového prostoru, a ve stavu schopném dalšího užívání; p) požádat o souhlas členské schůze v případě že hodlá provést v bytě, příp. nebytovém prostoru, který užívá a v prostorách, které užívají společně všichni členové Družstva, významné stavební úpravy (např. zásah do nosné konstrukce domu, vnějšího pláště domu apod.). Této povinnosti není zproštěn ani v případě, že mu bylo vydáno stavební povolení; q) řídit se podmínkami, které stanoví Městská část Praha 8, resp. Hl. město Praha v kupní smlouvě Družstvu Při vykázané ztrátě z hospodaření Družstva a při likvidačním schodku rozhodne členská schůze, podle členských podílů jednotlivých členů družstva o výši uhrazovací povinnosti členů, přesahující základní členský vklad. Uhrazovací povinnost člena nemůže však přesáhnout trojnásobek členského vkladu. Článek 20 Privatizace Jedním z účelů družstva je v souladu se Zásadami privatizace rozdělit bytový objekt podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na jednotky a ty neprodleně převést do vlastnictví jednotlivých členů Družstva, jestliže jsou splněny podmínky dané zákonem a Zásadami privatizace a jestliže je v plné výši splacena kupní cena vůči Městské části Praha 8 a zároveň je v plné výši splacen každým jednotlivým členem Družstva jeho členský vklad.

6 20.2. Po splnění daných podmínek Družstvo: a) v souladu s odst Zásad privatizace uzavře společně s kupní smlouvou i smlouvu o postoupení pohledávky na dlužné nájemné, vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor, a to včetně příslušenství a nákladů soudních řízení vzniklých v souvislosti s vymáháním těchto pohledávek k datu podpisu kupní smlouvy; b) v souladu s odst Zásad privatizace zřídí zástavní právo k prodávaným nemovitostem do úplného splacení kupní ceny prodávaných nemovitostí a zaplacení postoupené pohledávky podle odst Zásad privatizace. Článek 21 Členská evidence Družstvo vede jmenný seznam všech svých členů v souladu s ustanoveními ObchZ. ( 228 ObchZ.) Seznam udržuje v souladu se skutečným stavem Do členské evidence se zapisuje kromě jména, bydliště a datum člena i výše základního členského vkladu a dalšího členského vkladu, členského podílu, datum jeho zaplacení, popř. další rozhodné skutečnosti. V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny v zapisovaných skutečnostech Předseda (člen pověřený členskou schůzí) umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl Člen Družstva má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci. Článek 22 Zánik členství Členství v Družstvu zaniká: a) písemnou dohodou člena a Družstva, b) vystoupením člena, c) úmrtím člena, d) vyloučením člena, e) převodem členství, f) zánikem člena Družstva - právnické osoby bez právního nástupce, g) zánikem Družstva (dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku), h) prohlášením konkursu na majetek člena, i) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, j) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, k) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, l) zrušením Družstva s likvidací. Členství zaniká po zrušení Družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu z obchodního rejstříku, m) vstupem člena - právnické osoby do likvidace, n) jiným způsobem stanoveným zákonem. Článek 23 Dohoda Členství v Družstvu zaniká vzájemnou dohodou o ukončení členství mezi členem a Družstvem Dohodne-li se Družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem a zároveň se skončením členství zaniká právo na nájem bytu. Dohoda musí být uzavřena písemně. Článek 24 Vystoupení Členství v Družstvu zaniká vystoupením Při zániku členství vystoupením zaniká členství uplynutím doby 3 (tří) měsíců po doručení písemného oznámení o vystoupení z Družstva předsedovi (členovi pověřenému členskou schůzí) družstva. Tato doba začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z Družstva předsedovi družstva (členovi pověřenému členskou schůzí) Právo na nájem bytu, popř. nebytového prostoru, zaniká k datu vystoupení Vystoupení je jednostranný úkon, k němuž není nutný souhlas Družstva Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem Družstva, nikoli však později než do uplynutí lhůty dle čl těchto stanov. Článek 25 Úmrtí člena Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrtí členství v Družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl S přechodem členství přechází na dědice i nájem Družstevního bytu.

7 Článek 26 Vyloučení Člen Družstva může být na návrh některého z členů vyloučen rozhodnutím členské schůze, a to nejméně 2/3 většiny hlasů přítomných členů Družstva. Pokud závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti, určené zákonem nebo stanovami, zejména: a) užívá Družstevní majetek tak, že Družstvu vzniká značná škoda nebo trpí, aby se majetek Družstva takto užíval, b) buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití v domě, zejména opětovně hrubě porušují pořádek v domě nebo takové porušování umožňují, c) jedná v rozporu se zájmy Družstva (např. neuhradil krytí ztrát, neplatí stanovené úhrady po dobu delší než tři měsíce a nedodržuje ani splátkový kalendář), d) přenechal byt nebo jeho část jinému do podnájmu bez písemného souhlasu Družstva, e) opakovaně a přes výstrahu člen Družstva, nebo ti, kteří s ním bydlí ve společné domácnosti, obtěžují ostatní členy Družstva především hlukem, zápachem, nepořádkem, rušením nočního klidu, chovem a krmením zvířectva Člen družstva bude automaticky z Družstva vyloučen, pokud bude v prodlení se splacením dalšího členského vkladu déle než 60 dnů. V tomto případě zaniká členství člena Družstva uplynutím šedesátého dne následujícího po dni splatnosti dalšího členského vkladu, přičemž tuto skutečnost je družstvo povinno oznámit písemnou formou Člen Družstva může být na návrh některého z členů vyloučen rozhodnutím členské schůze, a to nejméně 2/3 většiny hlasů přítomných členů Družstva, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti Družstvu, jeho majetku nebo proti členu Družstva Členská schůze může rozhodnout o vyloučení člena jen do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy zjistila důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl Pokud je jednání člena, které je důvodem pro vyloučení, předmětem šetření jiného orgánu, začíná lhůta 3 (tří) měsíců dnem, kdy se Družstvo dozvědělo o výsledku tohoto šetření Rozhodnutí o vyloučení z Družstva musí být členu písemně oznámeno doporučeným dopisem. Musí obsahovat důvod vyloučení, který nelze dodatečně měnit. Člen družstva má právo se k tomu vyjádřit na členské schůzi Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o vyloučení členovi V případě zániku členství vyloučením zaniká i právo na nájem bytu, jakož i právo bydlení všech osob, které v bytě bydlí. Článek 27 Zánik společného členství Společné členství manželů v Družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů. Zanikne-li společné členství manželů v Družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem Družstva a nájemcem Družstevního bytu pozůstalý manžel(-ka); b) dohodou rozvedených manželů. Po rozvodu manželství společné členství zaniká na základě oboustranné dohody rozvedených manželů, která určuje, kdo bude nadále členem Družstva a nájemcem Družstevního bytu; c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu Družstevního bytu. Pokud se rozvedení manželé nedohodnou o nájmu bytu, rozhodne na návrh jednoho z nich soud, že se právo společného nájmu zrušuje, a tím zanikne i společné členství v Družstvu a určí, který z manželů bude byt a dále užívat jako nájemce a člen Družstva; d) notářsky ověřenou dohodou o vypořádání společného jmění manželů s vyznačením nabytí právní moci; e) dále společné členství zaniká také převodem členských práv a povinností; f) písemnou dohodou s Družstvem; g) vystoupením z Družstva; h) vyloučením z Družstva; i) zrušením Družstva s likvidací. Článek 28 Majetkové vypořádání - vypořádací podíl Členský podíl se určí poměrem splaceného základního členského a dalšího členského vkladu člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených základních členských vkladů ku dalším členským vkladům všech členů násobeným ukončenými roky jejich členství Zánikem členství za trvání Družstva vzniká bývalému členovi nárok na vyplacení majetkové účasti dosavadního člena Družstva - vypořádací podíl Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a i v jiných zajišťovacích fondech Zápisné se nevrací Nárok na vyplacení vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců po schválení roční účetní uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Kromě nároku na výplatu majetkové účasti člena nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku Družstva. Součástí majetkového vypořádání je i započtení veškerých pohledávek vůči bývalému členu. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může Družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho

8 část i dříve Výplata vypořádacího podílu je vždy vázána na uvolnění a vyklizení bytu bývalým členem družstva a na jeho předání družstvu ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s Členstvím anebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči Družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou Při převodu bytu do vlastnictví člena - nájemce nevzniká členovi nárok na vypořádací podíl. ČÁST IV. - ORGÁNY DRUŢSTVA Článek 29 Obecná ustanovení Orgány Družstva jsou: a) členská schůze, b) předseda a dva členové pověřeni členskou schůzí Do orgánů Družstva mohou být voleni jen členové Družstva Orgány Družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov Družstva spadají do jejich působnosti Období trvání ve funkcích orgánů Družstva je 3 roky. Členové orgánů Družstva mohou být voleni opětovně Členové orgánů Družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil a povolat dnem účinnosti odvolání zastupujícího člena. Článek 30 Členská schůze Členská schůze je nejvyšším orgánem Družstva Určuje se ve smyslu 245 odst. 1 ObchZ, že členská schůze plní působnost představenstva a kontrolní komise Do působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat předsedu (člena pověřeného členskou schůzí), c) volit a odvolávat likvidátory, pokud je nejmenoval soud, a rozhodovat o likvidačním zůstatku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f) rozhodovat o výši dalších členských vkladů, g) rozhodovat o základních otázkách koncepce Družstva a o předmětu činnosti Družstva, h) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení Družstva nebo o změně právní formy, i) rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v Družstvu a s nájmem bytů, nebytových a ostatních prostor, j) rozhodovat o přijetí nových členů Družstva, k) rozhodovat o vyloučení člena z Družstva, l) rozhodovat o nabytí, zcizení či zatížení nemovitostí, nebo o ručení majetkem Družstva, m) rozhodovat o významných majetkových dispozicích Družstva, n) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí orgánů Družstva, o) schvalovat řádnou účetní závěrku, p) schvalovat statuty fondů, pokud členská schůze rozhodne o jejich vytvoření, q) schvalovat narovnání ve věci nároků Družstva z odpovědnosti členů orgánů Družstva za škodu, r) rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se Družstva a jeho činnosti pokud to vyplývá ze zákona nebo ze stanov, případně pokud si to výslovně vyhradí Rozhodování členské schůze je vykonáváno formou přijatého usnesení O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy Družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov Předseda (člen pověřený členskou schůzí)je povinen do 30 dnů od schválení změny stanov uvědomit o tom rejstříkový soud. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je předseda (člen pověřený členskou schůzí) povinen vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se o takové změně dozví, úplné znění stanov. Článek 31 Jednání členské schůze Jednání členské schůze svolává předseda dle potřeby, nejméně jedenkrát za rok Členská schůze musí být svolána, jestliže o to písemně požádá alespoň 1/3 všech členů Družstva a to nejpozději do 40 dnů od doručení žádosti Jestliže předseda nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama Členskou schůzi svolá předseda písemnou pozvánkou vyvěšenou na vývěsce v domě a současně vhozenou každému

9 členovi Družstva do poštovní schránky člena v domě, příp. elektronickou poštou nejméně 15 kalendářních dní přede dnem jejího konání. Na pozvánce musí být uveden termín a místo konání členské schůze, její program a tuto pozvánku musí podepsat svolavatel Na žádost jedné třetiny členů Družstva zařadí předseda jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. Ustanovení 182 odst. 1 písm. a) ObchZ. se použije přiměřeně Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů, pokud zákon nestanoví kvalifikovanou většinu, nebo pokud stanovy Družstva nestanoví jiné hlasovací kvorum Na členské schůzi se volí předsedající, zapisovatel a ověřovatel zápisu (vyjma ustavující schůze Družstva), popřípadě sčitatelé hlasů a ověřovatelé hlasování. Článek 32 Hlasování členské schůze Členská schůze rozhoduje usnesením Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové Při hlasování má každý člen jeden hlas (jsou-li manželé společnými členy, mají rovněž jeden hlas) Zastoupení člena na členské schůzi jiným členem Družstva nebo jinou osobou je možné toliko na základě písemné plné moci s výslovným zmocněním k zastupování na členské schůzi a k hlasování o usneseních tam přijatých, přičemž podpis zmocnitele musí být ověřen předsedou (členem pověřeným členskou schůzí). Plná moc musí být předložena při presenci, před zahájením členské schůze Tím však nejsou dotčeny předpisy o zastoupení ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí Na členské schůzi se hlasuje aklamací, nebo formou hlasovacích lístků O tajném hlasování nebo jiném způsobu veřejného hlasování na návrh předsedajícího může rozhodnout členská schůze. O tomto návrhu se hlasuje aklamací (zvednutím ruky) Pro platnost usnesení členské schůze se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů Rozhodnutí o jakékoli dispozici s nemovitým majetkem Družstva musí být schváleno 4/5 většinou všech členů Jestliže se jedná o záležitostech Družstva, které se dotýkají zájmů jen některého člena, zejména je-li rozhodováno o tom, zda mu má být poskytnuta výhoda, prominuto splnění povinnosti, zda má být odvolán z funkce pro porušení povinnosti, zda má být vůči němu uplatněno právo na náhradu škody v souvislosti s výkonem funkce předsedy anebo člena pověřeného členskou schůzí anebo zda má být vyloučen, nemůže takový člen vykonávat hlasovací právo a k jeho hlasu se nepřihlíží pro účely usnášeníschopnosti členské schůze ani hlasovacího kvora. Před rozhodnutím má však nárok na vyjádření. Hlasovací právo ve smyslu uvedeného není vyloučeno v případě hlasování o volbě předsedy (člena pověřeného členskou schůzí). Článek 33 Náhradní členská schůze Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Pro platnost usnesení náhradní členské schůze se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných členů. Článek 34 Zápis o členské schůzi O každé členské schůzi se pořizuje zápis dle 241 ObchZ., který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů Družstva, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze (prezenční listina) s podpisy zúčastněných, pozvánka na členskou schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům Zápis pořizuje zapisovatel pověřený členskou schůzí. Správnost zápisu o členské schůzi (vyjma ustavující schůze Družstva) potvrzuje svým podpisem ověřovatel zápisu zvolený členskou schůzi Zápis podepisuje zapisovatel, ověřovatel a předsedající Zapisovatel je povinen zajistit, aby nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne konání členské schůze byl zápis k dispozici. Zápis bude vyvěšován na nástěnce v domech, příp. zveřejněn na webových stránkách. Předseda družstva (člen pověřený členskou schůzí) je povinen zápis z členské schůze včetně příloh archivovat na zvlášť k tomuto účelu určeném místě.

10 Článek 35 Předseda a členové pověřeni členskou schůzí, způsob jednání za druţstvo Předseda je statutárním orgánem Družstva, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje člen pověřený členskou schůzí, jimž přísluší navenek zastupovat Družstvo, nevyplývá-li ze stanov něco jiného Je-li pro právní úkon činěný jménem Družstva stanovena písemná forma, jednají společně předseda a alespoň jeden z členů pověřených Členskou schůzí anebo oba členové pověřeni členskou schůzí Funkční období členů orgánů Družstva jsou tři roky Členové Družstva mohou být do týchž orgánů Družstva voleni opětovně Předseda a členové pověřeni členskou schůzí řídí činnost Družstva a rozhodují o záležitostech Družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu Předseda a členové pověřeni členskou schůzí plní usnesení členské schůze a odpovídají jí za svou činnost Předsedovi a členové pověřených členskou schůzí náleží za jejich činnost odměna, o jejíž výši a lhůtě splatnosti rozhoduje členská schůze Předseda (člen pověřený členskou schůzí) může ze své funkce odstoupit, je však povinen to bezodkladně oznámit členovi pověřenému členskou schůzí (předsedovi) a svolat členskou schůzi, na jejímž programu je volba nového předsedy (členové pověřeni členskou schůzí). Jeho funkce končí zvolením nového předsedy (členové pověřeni členskou schůzí}, nejpozději však uplynutím 3 (tříměsíční) lhůty. ČÁST V. - ZRUŠENÍ, ZMĚNA A LIKVIDACE DRUŢSTVA Článek 36 Zrušení druţstva Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu, d) dosažením účelu, k němuž bylo Družstvo zřízeno, e) jiným způsobem stanoveným ObchZ Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba Na změnu právní formy Družstva se použijí ustanovení ObchZ. o změně právní formy Člen Družstva, který se změnou právní formy nesouhlasil, má právo na vypořádání, jestliže se účastnil Členské schůze, pro změnu právní formy nehlasoval a po změně právní formy nevykonával práva společníka. Článek 37 Sloučení, splynutí, rozdělení Druţstva Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení Družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení jmění, které na něj přechází Při rozdělení Družstva členská schůze určí, jak se jmění Družstva a jeho členové rozdělí. Oprávnění jednotlivých členů dle ust. 255 odst. 2 ObchZ. tím nejsou nikterak dotčena O přechodu jmění a členství při sloučení, splynutí nebo rozdělení Družstva platí v plném rozsahu ust. 256 ObchZ. Článek 38 Likvidace Druţstva Při zrušení Družstva s likvidací se použijí přiměřeně ust b ObchZ. ČÁST VI. - NÁJEM DRUŢSTEVNÍHO BYTU Článek 39 Vznik nájmu Členství v Družstvu je spojeno s výlučným právem užívání určitého bytu Nájem Družstevního bytu vzniká na základě smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem - Družstvem na straně jedné a nájemcem - členem družstva na straně druhé. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Právo na uzavření nájemní smlouvy vznikne členu Družstva za těchto daných podmínek: a) u zakládajících členů vzniká nájemní právo automaticky, dle Zásad privatizace, b) na základě rozhodnutí o přidělení Družstevního bytu vydaného příslušným orgánem Družstva, c) převodem členských práv a povinností nebo části členských práv a povinností dle stanov a ObchZ.,

11 d) na základě dohody o výměně bytů, e) na základě dědictví Členského podílu. Článek 40 Práva a povinnosti z nájmu bytu Na Družstvo uzavřením kupní smlouvy na dům přecházejí veškerá práva a povinnosti pronajímatele ve vztahu k nájemcům bytů, kteří se nestali členy Družstva a u kterých nájemní poměr trvá Právní vztahy spojené s nájmem družstevního bytu se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Článek 41 Postup Druţstva v případě uvolnění bytu / nebytového prostoru V případě, že se z jakéhokoliv důvodu uvolní byt/nebytový prostor v domě Družstva, který není v nájmu člena Družstva a nemá k němu právo žádná jiná osoba (např. přechod nájmu bytu), řídí se přidělení tohoto bytu/nebytového prostoru do nájmu rozhodnutím členské schůze. Byt/nebytový prostor může být pronajat členovi i nečlenovi družstva. Článek 42 Podnájem bytu Člen Družstva může pronajatý byt nebo jeho část přenechat jinému do podnájmu pouze s písemným souhlasem družstva, na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového omezení Člen družstva je povinen nejpozději ke dni platnosti podnájemní smlouvy oznámit písemnou formou družstvu skutečnosti rozhodné pro evidenci osob a stanovení předpisu plateb. Oznámit musí: dobu, na kterou dává byt nebo jeho část do podnájmu, jméno, příjmení, datum narození, národnost podnájemce, dále telefonický kontakt a korespondenční adresu nájemce v době, kdy bude byt nebo jeho část pronajat Členovi Družstva, který má nájemní právo k bytu, jež je dán do podnájmu, se přičítají následky chování podnájemců v bytě a jejich chování může mít stejné následky, jako chování člena Družstva samotného. ČÁST VII. - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 43 Doručování rozhodnutí Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů Družstva jim musí být písemně oznámeno nebo doručeno Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze Povinnost družstva doručit písemnost je splněna i tehdy, je-li písemnost doručena členem voleného orgánu družstva nebo pověřenou osobou zástupcem osobně a člen Družstva její převzetí písemně potvrdí nebo odmítne Lhůta k podání odvolání, pokud není zákonem nebo stanovami stanoveno jinak, činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí; počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek, pokud stanovy neurčují jinak. Článek 44 Započtení pohledávek Družstvo je oprávněno provést započtení svých pohledávek vůči pohledávkám člena Družstva, tj. např. oproti přeplatkům nebo jinému finančnímu plnění, které by mělo Družstvo členovi poskytnout. ČÁST VIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 45 Účinnost těchto stanov Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti přijetím na ustavující členské schůzi Jakékoli jejich změny a dodatky je možno činit pouze formou předepsanou v zákoně nebo v těchto stanovách. Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne Vytištěno dne Karel Peprný Martin Šíma Ing. Jiří Kupka Předseda družstva Pověřený člen družstva Pověřený člen družstva

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva ---------------------------

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- ------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- Preambule ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ 463 11 Článek

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ Hlava první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Krynická (dále jen družstvo) Sídlo družstva: Krynická 502/23, 181 00 Praha 8 Článek

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ----------------------------------------------Hlava první--------------------------------------------------- ----------------------------------------Základní

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 STANOVY Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 úplné znění stanov k 24.4.2008 I. Základní ustanovení čl. l Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob nájemníků

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Obchodní firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl.

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II. STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I. 1.2. Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 Článek II. 2.1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Vltava 12 (dále v těchto stanovách také jen jako družstvo ). ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

Stanovy družstva (ve znění k 20. srpna 2014)

Stanovy družstva (ve znění k 20. srpna 2014) Stanovy družstva (ve znění k 20. srpna 2014) I. Základní ustanovení Čl.1 Firma, sídlo a předmět podnikání 1. Firma zní: Stavební bytové družstvo A+G Stadion 2. Sídlem družstva je: Liberec 7, Jeronýmova

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

S T A N O V Y. Preambule

S T A N O V Y. Preambule S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A A D A M U S O V A 11 Preambule Bytové družstvo Adamusova 11 (dále jen jako družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno a vzniklo

Více