Bytové družstvo Dobevská 874 STANOVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bytové družstvo Dobevská 874 STANOVY"

Transkript

1 Bytové družstvo Dobevská 874 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl Dr., vložka 3853 STANOVY ČÁST I Základní pojmy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo (dále družstvo), je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma zní: Bytové družstvo Dobevská 874 (ve zkratce BD Dobevská 874) 2. Sídlem družstva je: Dobevská 874/3, Praha 4 - Kamýk, PSČ Praha 4. Čl. 3 Předmět činnosti družstva 1. Předmětem činnosti družstva je zejména zajišťování řádného provozu nemovitosti, bytů a nebytových prostorů a poskytování základních služeb s pronájmem spojených, čímž se rozumí: a) zajišťování údržby, rekonstrukcí, modernizací a oprav bytových, nebytových a společných prostorů ve vlastnictví družstva, b) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, c) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (dále byt) a družstevních nebytových prostor (dále nebytový prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním. 2. Podrobné podmínky činnosti družstva mohou stanovit další vnitřní předpisy. ČÁST II Členství v družstvu Čl. 1 Vznik členství 1. Členství v družstvu vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: a) při založení družstva dnem jeho vzniku, b) za trvání družstva přijetím za člena na základě členské přihlášky, c) převodem a přechodem družstevního podílu, d) jiným způsobem stanoveným zákonem. 2. Členství právnických osob je vyloučeno

2 Čl Za člena družstva může být přijat plnoletý občan s trvalým pobytem na území ČR. 2. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí uchazeče o členství za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení vstupního vkladu ve výši 500 Kč a základního členského vkladu ve výši Kč. 3. Členství nevzniká před zaplacením členského vkladu. 4. Družstvo vrátí vstupní vklad a členský vklad tomu uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do 30 dnů od rozhodnutí o zamítnutí členství. Čl. 3 Družstevní podíl 1. Družstevní podíl představuje účast člena v družstvu a jeho majetková i nemajetková práva a povinnosti vyplývající z členství. 2. Každý člen může vlastnit pouze jeden družstevní podíl. 3. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno, vyjma společného jmění manželů. 4. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. Čl. 4 Převod družstevního podílu 1. Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle zákona nebo stanov může stát členem družstva. Převod na základě dohody nepodléhá souhlasu družstva. 2. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí nástup účinků později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručené prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takovéto smlouvy. Smlouva o převodu družstevního podílu a prohlášení o uzavření takové smlouvy, pokud nejsou uzavírány a podepisovány smluvními stranami před orgánem družstva, musí mít úředně ověřené podpisy smluvních stran. Při převodu musí být splněny podmínky členství podle článku 2 Části II. 3. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. 4. Na nabyvatele družstevního podílu přechází všechny dluhy převodce vůči družstvu a dluhy družstva vůči převodci. Nabyvatel může žádat na družstvu o potvrzení bezdlužnosti. Čl. 5 Přechod družstevního podílu 1. Na dědice družstevního podílu přechází nájem bytu nebo právo na uzavření nájemní smlouvy včetně práv a povinností s tím spojených. 2. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela. 3. Dědic družstevního podílu, který se nestal členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo. 4. Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu bytu na základě dohody o výměně bytu. Čl. 6 Převod části družstevního podílu Člen může převést část svého družstevního podílu po jeho rozdělení za podmínek uvedených v článku 10 Části II na jiného člena

3 Čl. 7 Společné členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu vzniká tehdy, když je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Za společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas. 2. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu, jedná se o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů. 3. Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku, odvozené od práva nájmu toho manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo odvozeno společné nájemní právo, zaniká také nájemní právo druhého manžela. 4. Vznikem společného členství manželů nezaniká samostatné členství kteréhokoliv z nich, jestliže se nepřeměnilo na jejich společné členství. 5. Společné členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu. 6. Společné členství manželů zaniká: a) vypořádáním společného jmění manželů, b) marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku, c) rozhodnutím soudu, d) písemnou dohodou rozvedených manželů, e) úmrtím jednoho z manželů, resp. jednoho z bývalých manželů. Čl. 8 Splynutí družstevních podílů Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu dalšího družstevního podílu, splynou jeho družstevní podíly v jediný družstevní podíl v den, kdy jich člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, splynou družstevní podíly až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže by dohoda člena s takovou třetí osobou určila jinak. Čl. 9 Přeměna členství K přeměně členství dochází v případech, kdy se společné členství manželů v družstvu mění na samostatné členství jednoho z manželů nebo se samostatné členství jednoho z manželů mění na společné členství manželů, a to buď dohodou manželů nebo bývalých manželů, anebo rozhodnutím soudu. Čl. 10 Rozdělení družstevního podílu Rozdělení družstevního podílu je možné, je-li člen nájemcem nejméně dvou bytů. Člen, jenž je původním vlastníkem rozdělovaného družstevního podílu, ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Právní účinky rozdělení družstevního podílu nastanou nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem družstevního podílu vzniklého rozdělením. Při rozdělení družstevního podílu a převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením, se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého bytu. Čl. 11 Členská práva a povinnosti - 3 -

4 1. Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím zástupce jednání a rozhodování členské schůze, b) být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, c) obracet se s návrhy, stížnostmi a náměty týkajícími se činnosti družstva na jeho orgány a být informován o jejich vyřízení, d) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo členům poskytuje, e) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na základě rozhodnutí o přidělení bytu vydaného příslušným orgánem družstva, na základě převodu družstevního podílu a na základě dohody o výměně bytu, f) uzavřít smlouvu o nájmu bytu nebo nebytového prostoru s příslušným orgánem družstva, anebo jako nabyvatel na základě smlouvy o převodu družstevního podílu, zanikne-li se zánikem členství převodce v družstvu i jeho nájem bytu a splní-li další podmínky určené stanovami, g) platit nájemné spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru v rozsahu účelně vynaložených nákladů vzniklých družstvu při jeho správě, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domu a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice, h) najatý byt přenechat do podnájmu pouze jiné fyzické osobě na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu jen s písemným souhlasem družstva, i) obdržet roční vyúčtování zaplacených záloh na nájemné a záloh na úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo nebytového prostoru a na vypořádání přeplatků z tohoto vyúčtování podle jiných právních předpisů, j) v případě zániku členství obdržet vypořádací podíl podle stanov. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva, b) platit úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo zálohy na ně, c) uhradit členský podíl, případně doplatek členského podílu ve stanovené výši a lhůtě, d) chránit družstevní majetek a dodržovat hygienické a bezpečnostní předpisy, řádně užívat a udržovat byt jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně užívat plnění spojená s užíváním bytu, e) po předchozím oznámení umožnit pověřeným zástupcům družstva zjištění technického stavu bytu, f) podat předem písemnou žádost družstvu o provedení stavebních úprav v bytě, tyto provádět jen po předchozím písemném souhlasu orgánů družstva a v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími dotčených subjektů. Umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím písemném oznámení vstup do bytu a jím výlučně užívané společné části nebo nebytového prostoru za účelem kontroly pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, g) včas oznamovat písemně družstvu změny, které se týkají člena a příslušníků domácnosti a jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, h) v případě dalšího podnájmu bytu zabezpečit plnění všech povinností vůči družstvu vyplývajících ze stanov a z nájemní smlouvy k bytu, i) zajistit, že podnajatý byt bude užíván pouze osobou nebo osobami uvedenými v podnájemní smlouvě, j) hradit příspěvky na činnost družstva a poplatky ve výši určené členskou schůzí, k) přispívat na úhradu ztráty družstva, na základě rozhodnutí členské schůze a projednané řádné či mimořádné účetní závěrky, až do výše trojnásobku členského vkladu, l) při výkonu svých práv se zdržet jednání, kterým by ztížil jinému výkon stejných práv nebo ohrozil, změnil či poškodil společné části domu

5 Čl. 12 Členský vklad 1. Členský vklad v družstvu je tvořen základním členským vkladem a dalším členským vkladem. Jsou-li členy družstva manželé, splácejí jen jeden další členský vklad. 2. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí Kč. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. 3. V případě zvýšení základního členského vkladu nebo jeho snížení se postupuje podle zákona. 4. Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na pořízení, modernizaci či rekonstrukci domu ve vlastnictví družstva. 5. O výši dalšího členského vkladu, jeho splatnosti a případném finančním vypořádání rozhoduje na návrh představenstva členská schůze. Čl. 13 Seznam členů 1. Družstvo vede prostřednictvím seznamu evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Do seznamu členů se zapisuje: a) jméno, datum narození, bydliště, případně také jiná, členem určená korespondenční adresa, b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše základního členského vkladu a členského podílu, datum jeho uhrazení, popř. další rozhodné skutečnosti. 2. Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu evidovaných údajů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno zapsat uvedenou skutečnost bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. 3. Člen má právo nahlížet do té části seznamu členů, která se týká jeho členství a žádat o vydání potvrzeni o svém členství a obsahu jeho zápisu. 4. Představenstvo je povinno umožnit nahlédnutí do příslušné části seznamu každému, kdo osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena družstva, jehož se zápis týká; podpis člena družstva musí být úředně ověřený. Čl. 14 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva, b) vystoupením člena z družstva, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) úmrtím člena, g) vyhlášením konkurzu na majetek člena, h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek členova majetku, i) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění povinnosti podle jiného právního předpisu, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, j) zánikem družstva bez právního nástupce, a to výmazem družstva z veřejného rejstříku, k) jiným způsobem, stanoveným zákonem

6 2. Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl: a) zrušen konkurz na členův majetek; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka zcela nepostačuje, b) pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu. Čl. 15 Dohoda Dohodou o zániku členství mezi členem a družstvem uzavřenou v písemné formě, končí členství dnem sjednaným v dohodě. Jedno vyhotovení dohody obdrží člen. Čl. 16 Vystoupení 1. Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby v délce dvou měsíců; běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu. 2. Člen, který nesouhlasí s přeměnou družstva, může z družstva vystoupit. 3. Člen, který vystupuje z družstva pro nesouhlas se změnou stanov, je povinen v písemném oznámení o vystoupení uvést tento důvod, doručit oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo se mohl dozvědět o této změně, nejdéle však do 3 měsíců od data, kdy členská schůze o změně stanov rozhodla; jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží. Změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami. Členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo družstvu doručeno oznámení o vystoupení. 4. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. Čl. 17 Vyloučení člena z družstva 1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami, b) jako nájemce hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu, c) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členu družstva; v tomto případě lze vyloučit člena družstva bez předcházející písemné výstrahy. 2. Ve výstraze musí být uveden důvod jejího udělení a člen bude upozorněn na možnost vyloučení a bude vyzván, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. 3. Rozhodnutí o vyloučení člena družstva je možno přijmout jen do 6 měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod k vyloučení nastal. 4. Rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být vylučovanému členovi doručeno do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. 5. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek

7 6. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí podat návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. 7. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí o vyloučení člena za neplatné, je-li v rozporu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. 8. Člen představenstva a kontrolní komise může být z družstva vyloučen až po rozhodnutí členské schůze o jeho odvolání z orgánu družstva. Čl. 18 Vypořádací podíl 1. Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl bude určen podle rozsahu splněné vkladové povinnosti člena, jemuž v daném účtovacím období zaniklo členství. To se při zániku členství rovná výplatě základního členského vkladu a dalšího členského vkladu v penězích. 2. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše, tj. po schválení řádné roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, nejdéle však ve lhůtě 1 roku. Výplata je vázána na uvolnění bytu. 3. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. 4. Zánikem členství převodem družstevního podílu nebo výměnou bytu nevzniká vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. ČÁST III Nájem bytu Čl. 1 Vznik nájmu bytu 1. Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, v níž družstvo jako pronajímatel přenechává svému členovi jako nájemci do užívání byt. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 2. Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jeho užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. Výpočtový list výše nájemného lze vyhotovit i samostatně jako přílohu k nájemní smlouvě. Čl. 2 Práva a povinnosti z nájmu bytu 1. Se členem nájemcem bytu a s manželi společnými nájemci, mohou na základě jejich práva bydlet v bytě jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, jakož i osoby, které žijí se členy nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změnu je člen nájemce povinen neprodleně oznámit družstvu. Jestliže tuto povinnost nesplní, bude to považováno za hrubé porušení povinností nájemce, vyplývajících z nájmu. 2. Kromě práva k užívání bytu má člen nájemce bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 3. Členové nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby bylo v domě vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Nájemci jsou povinni po dobu - 7 -

8 nájmu dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě a pokyny družstva pro zachování náležitého pořádku upraveného podle místních poměrů domovním řádem. 4. Pokud ví člen nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší jednoho měsíce, i o tom, že byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas družstvu. 5. Družstvo má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných podmínkách. 6. Družstvo je povinno zajistit členovi nájemci bytu nebo nebytového prostoru, plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu či nebytového prostoru. Čl. 3 Opravy a údržba bytu a domu Rozsah povinností člena a povinností družstva je upraven přílohou nájemní smlouvy. ČÁST IV Orgány družstva Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. 2. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva; funkční období nesmí být delší než 5 let a končí všem jeho členům stejně. Čl. 2 Členská schůze Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Do působnosti členské schůze patří zejména: 1. Přijímat a měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti. 2. Volit a odvolávat členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise. 3. Schvalovat řádnou roční účetní závěrku. 4. Rozhodovat o rozdělení a užití zisku a způsobu úhrady ztrát, schvalovat stavy fondů. 5. Rozhodovat o výši a změně výše zapisovaného základního kapitálu. 6. Rozhodovat o nakládání s movitým a nemovitým majetkem, o zřizování zástavních smluv, o zřizování věcných břemen k tomuto majetku, dalších koncepčních otázkách a o předmětu činnosti. 7. Rozhoduje o přeměně družstva. 8. Rozhoduje o otázkách spojených s členstvím, nájmem bytu a nebytových prostor. 9. Rozhoduje o podaných námitkách člena proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení z družstva. 10. Volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně. 11. Rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. 12. Schvaluje výši finanční odměny členům orgánů družstva za výkon funkce

9 Čl. 3 Svolání členské schůze 1. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva podle potřeby, zpravidla 2x ročně k projednání nejdůležitějších otázek činnosti družstva. 2. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které byla sestavena řádná účetní závěrka. 3. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 1/3 členů družstva, a to do 30 dnů od doručení žádosti. 4. Představenstvo uveřejní nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze pozvánku na členskou schůzi. Vystaví ji na internetových stránkách družstva, na informační tabuli ve společných prostorech domu a současně ji doručí členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním se pozvánka považuje za doručenou a na internetových stránkách musí být zveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat alespoň: a) firmu a sídlo družstva, b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, d) program členské schůze a místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, jestliže nejsou přiložené k pozvánce. 5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně většina přítomných. 6. Souhlasu nadpoloviční většiny všech členů družstva je třeba v případě rozhodování podle čl. 2. části IV. bodů č. l, 2, 6, 7, 8, 9 a Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. Čl. 4 Náhradní členská schůze 1. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 14 dnů od data konání původní schůze. Náhradní členská schůze musí zachovat původní pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných. 2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva. Čl. 5 Rozhodování členské schůze 1. Při hlasování má každý člen jeden hlas. 2. Manželé jako společní členové družstva mají rovněž jeden hlas. 3. Člen družstva může zmocnit jiného člena družstva, aby jej na schůzi zastupoval. Plná moc k zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena k zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. 4. V případě, že je nutno rozhodnout o nějaké věci spadající do působnosti členské schůze v době mezi obvyklými termíny konání schůzí a mimořádná schůze, svolaná k dané věci, nebyla usnášeníschopná, lze použít hlasování formou per rollam. Představenstvo v tomto případě doručí všem členům návrh rozhodnutí, který obsahuje: - 9 -

10 a) text navrhovaného usnesení a jeho odůvodnění, b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů od doručení návrhu členovi, c) podklady potřebné k jeho přijetí. 5. Nedoručí-li člen ve stanovené lhůtě družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. 6. Vyjádření člena má formu veřejné listiny v případě osvědčování rozhodnutí členské schůze veřejnou listinou za účasti notáře. 7. Při použití této formy hlasování vždy platí, že usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů družstva. 8. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí představenstvo všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Čl Člen družstva, představenstva nebo kontrolní komise se může dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle občanského zákoníku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Bylo-li rozhodnuto mimo členskou schůzi, pak právo podat tento návrh zanikne po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí. 2. Usnesení členské schůze je přezkoumatelné soudem. Žádost o soudní přezkoumání či návrh na určení neplatnosti usnesení členské schůze může podat každý člen, který se domnívá, že usnesení členské schůze je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh může člen podat jen do jednoho měsíce od dne, kdy požádal na členské schůzi, která usnesení přijala, o zaprotokolování námitky nebo ode dne, kdy představenstvu družstva písemně oznámil námitku proti usnesení členské schůze. 3. Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy. Čl Z každé členské schůze se do 15 dnů pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům programu. 3. Zápis podepisují dva členové orgánu družstva a každý člen má právo na vydání kopie. 4. Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o: a) změnu stanov, b) zrušení družstva s likvidací, c) přeměnu družstva, d) schválení převodu nebo podstatné změny dosavadní struktury nebo podstatné změny v předmětu činnosti družstva. Čl. 8 Představenstvo 1. Představenstvo družstva je statutární orgán, jemuž přísluší: a) řídit činnost družstva, b) jednat za družstvo navenek, c) rozhodovat o vyloučení člena družstva, d) plnit usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy,

11 e) zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládat členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také navrhovat rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, f) rozhodovat o dalších záležitostech na základě pověření členskou schůzí. 2. Představenstvo družstva má 3 členy a je spolu se 2 náhradníky voleno členskou schůzí na dobu 3 let. 3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Veškerou organizační činnost v mezidobí zasedání představenstva zajišťuje předseda. 4. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 1x za měsíc a rozhoduje většinou hlasů svých členů. 5. Za družstvo jedná jeho předseda nebo pověřený člen představenstva. 6. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda a další člen představenstva tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu družstva připojí svůj podpis. 7. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami ani usnesením členské schůze vyhrazeny do působnosti členské schůze nebo kontrolní komise. 8. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisujícím. V zápisu se uvedou členové představenstva i výsledky jejich hlasování. Součástí zápisu je seznam přítomných. 9. Zápis z jednání představenstva se zveřejňuje na informační tabuli ve společných prostorech domu a je kdykoliv k dispozici na webových stránkách družstva. Čl Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon jeho funkce pak končí dnem projednání v představenstvu a po jmenování náhradního člena představenstva do příští členské schůze. 2. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona. 3. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i kdyby o tom rozhodla členská schůze. 4. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva, ledaže by z rozhodnutí členské schůze vyplynulo něco jiného. 5. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li zákon jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob, nabytá v dobré víře. 6. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh člena družstva, jež osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni členskou schůzí noví členové nebo člen. Čl. 10 Zákaz konkurence člena představenstva 1. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. 2. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo obdobným postavením, ledaže se jedná o společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva

12 3. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva, ani jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. 4. Stanovy nebo usnesení členské schůze mohou určit další omezení. Čl. 11 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise má 3 členy a je volena spolu s 2 náhradníky členskou schůzí na dobu 3 let. 2. Kontrolní komise volí svého předsedu a rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 3. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, projednává stížnosti jeho členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. 4. Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi, které předkládá svou zprávu o činnosti. 5. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva. 6. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří mají v této věci oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 7. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu ve veřejném rejstříku jednat za družstvo a obdobně platí zákaz konkurence. 8. Člen kontrolní komise může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným kontrolní komisi. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem projednání této záležitosti v kontrolní komisi. 9. Kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod dva členy zvolené členskou schůzí, může jmenovat náhradního člena do příští členské schůze. 10. Členem kontrolní komise může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona. 11. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem kontrolní komise nestane, i když o tom rozhodla členská schůze. 12. Funkce člena kontrolní komise zaniká také volbou nového člena kontrolní komise, ledaže z rozhodnutí členské schůze vyplyne něco jiného. 13. Přestane-li člen kontrolní komise splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li zákon jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. ČÁST V Hospodaření družstva Čl. 1 Základní kapitál 1. Základní kapitál tvoří souhrn základních členských vkladů, které členové splatili nebo k jejichž splacení se zavázali při vstupu do družstva. 2. Základní kapitál se zvyšuje nebo snižuje přijetím nových členů, resp. skončením členství. 3. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů. Používá se rovněž k vrácení základních členských vkladů při zániku členství. 4. Základní kapitál činí Kč a nesmí za trvání družstva klesnout pod tuto částku

13 Čl. 2 Fond oprav 1. Fond je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad, placených členy družstva, a to poměrně podle velikosti podlahové plochy jejich bytů včetně sklepů, lodžií či mezipatrových komor. 2. Prostředky fondu se používají k úhradě běžných provozních nákladů, oprav a technických zhodnocení objektu bytového domu, které proplácí družstvo na základě došlých faktur či jiných účetních dokladů. Na základě rozhodnutí členské schůze lze prostředky fondu zvýšit, snížit či příspěvky na přiměřenou dobu přerušit. 3. Nedělitelný fond se na základě zákona ruší a finanční prostředky tohoto fondu se účetně převedou do fondu oprav. Čl. 3 Fond provozu družstva 1. Fond je rovněž tvořen z pravidelných měsíčních úhrad, placených členy družstva v jednotné výši. Záloha se vytváří na vrub nákladů pravidelným příspěvkem, který je součástí nájemného. Fond slouží k výplatě dohod o provedení práce ve prospěch družstva včetně správy domu, k úhradě daňové povinnosti vůči státu a bankovních poplatků, k platbě za vedení účetnictví, k nákupu tiskovin, drobného materiálu apod. a k úhradě dalších běžných výdajů z provozní činnosti, které nelze čerpat z fondu oprav. 2. Nevyčerpaná záloha fondu za účetní období se převádí do fondu oprav a naopak lze zálohu v odůvodněných případech dotovat z fondu oprav rozhodnutím členské schůze. Čl. 4 Další fondy Družstvo si může vytvářet další trvale nebo účelově zřízené fondy, schválené členskou schůzí, např. na úhradu vedlejších nákladů spojených s užíváním bytů nebo nebytových prostorů. Čl. 5 Roční účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku. Její návrh připraví představenstvo spolu s účetní jednotkou a následně ji předloží kontrolní komisí k ověření. 2. Představenstvo vypracovává k řádné účetní závěrce výroční zprávu o hospodaření družstva vyplývající z účetní závěrky a hospodaření družstva v uplynulém roce. Součástí této výroční zprávy je i návrh na rozdělení zisku, pokud je vytvořen, případně na úhrazení ztráty. 3. Výroční zpráva o hospodaření družstva musí být 15 dnů před konáním výroční členské schůze zveřejněna na webových stránkách družstva. O konečném znění výroční zprávy o hospodaření družstva rozhodne výroční členská schůze. Čl. 6 Vedení účetnictví 1. Za hospodaření družstva odpovídá představenstvo, které vede finanční prostředky družstva na běžném bankovním účtu. 2. Družstvo vede podvojné účetnictví v souladu s příslušnými, obecně závaznými právními předpisy a je povinno sestavit za každé účetní období řádnou účetní závěrku. Čl. 7 Úhrada ztráty z hospodaření

14 O úhradě ztráty a o použití prostředků družstva na tuto úhradu rozhoduje členská schůze. Členská schůze je oprávněna rozhodnout o použití prostředků družstva na úhradu ztráty, případně na návrh představenstva o předepsání uhrazovací povinnosti členům družstva. Čl. 8 Zrušení a likvidace družstva 1. Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím soudu nebo z dalších důvodů stanovených zákonem. 2. O dobrovolném zrušení družstva se rozhoduje usnesením členské schůze, schváleným nadpoloviční většinou všech členů. Rozhodnutí o zrušení družstva se osvědčuje veřejnou listinou. 3. Po zrušení družstva se nařídí jeho likvidace, ledaže by jeho jmění nabyl právní nástupce. 4. Rozhodne-li členská schůze o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora. 5. Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Čl Soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem nebo i bez návrhu zruší družstvo a nařídí jeho likvidaci, jestliže: a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že závažně narušuje veřejný pořádek, b) nesplňuje nadále předpoklady vyžadované pro vznik družstva zákonem, c) déle než dva roky nemá usnášeníschopný statutární orgán, d) není schopno po dobu delší než jeden rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel, e) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi členy, f) závažně porušuje ustanovení obecně závazného právního předpisu o hospodaření se svým majetkem, g) provozuje činnost, která je v rozporu s jiným zákonem, zejména jde-li o takovou činnost, která může ohrozit uspokojování bytových potřeb členů družstva. 2. V případě, že soud rozhodl o zrušení družstva, jmenuje likvidátora Čl Dnem, kdy je zrušeno, vstupuje družstvo do likvidace. 2. Při likvidaci družstva se postupuje podle zákona a souvisejících právních předpisů. 3. Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. 4. Dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří včas přihlásili své pohledávky, nelze podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě zálohy vyplácet, ani ho jinak použít. Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku, které je povinen zpracovat, předloží likvidátor ke schválení členské schůzi. 5. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi členy rovným dílem. ČÁST VI Společná ustanovení Čl Rozhodnutí orgánů družstva, týkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva, se oznamují těmto členům nebo orgánům

15 2. O podnětech členů k rozhodnutím a činnosti orgánů družstva rozhodují orgány družstva nejdéle do 30 dnů od jejich podání. O jejich vyřízení informuje příslušný orgán družstva člena doporučeným dopisem. Čl. 2 Doručování a počítání času a lhůt 1. Družstvo doručuje členům písemnosti zpravidla na adresu, kterou člen sdělil nebo do místa, které je družstvu známé, prostřednictvím veřejné datové sítě, přímo osobně proti podpisu nebo poštou anebo jiným způsobem, např. využitím poštovní schránky v domě. 2. Doručení písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených těmito stanovami nebo jednacím řádem družstva či jiným předpisem. 3. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena členem představenstva a člen její převzetí písemně potvrdí nebo převzetí odmítne. 4. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: a) při doručování písemností členem představenstva, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí, b) při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou, nebo jestliže člen přijetí písemnosti odmítl, c) nebyl-li člen družstva při doručování písemnosti zastižen v místě doručení a jiné místo pro doručení písemností družstvu neoznámil, písemnost se uloží a člen se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si člen písemnost do 5 dnů od jejího uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se člen o uložení písemnosti nedozvěděl. Písemnost se ukládá u pošty, jestliže se doručuje jejím prostřednictvím nebo v sídle družstva, jestliže ji doručuje člen představenstva. 5. Lhůta určená podle dní se počíná dnem, který následuje po události rozhodující pro její počátek. 6. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či státem uznávaný svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den. 7. Lhůta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhůty doručena adresátovi nebo jestliže byla podána k přepravě cestou držitele poštovní licence. 8. Písemnosti, které se obsahem týkají členů družstva, popř. podnájemníků a jejichž povaha nevyžaduje doručení do vlastních rukou, se oznamují zápisem z jednání představenstva uveřejněným na určeném místě v domě spolu s využitím poštovních schránek členů a webových stránek družstva. Čl. 3 Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a dalšími, obecně závaznými právními předpisy České republiky. 2. Provoz domu je upraven Domovním řádem, vycházejícím ze stanov družstva, který je přístupný na webových stránkách družstva spolu se směrnicí pro havarijní situace. 3. Stanovy se mění tímto úplným zněním přijatým členskou schůzí družstva dne 2. dubna 2014 a nabývají účinnosti dnem schválení a osvědčením veřejnou listinou. Současně se ruší stanovy družstva z 23. dubna

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 -

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - ČÁST I ZÁKLADNÍ POJMY ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Bytové družstvo (dále družstvo), je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Návrh stanov příloha pozvánky na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Majakovského 5678 Datum konání členské schůze: 12. 6. 2014 od 18:00 hod. (prezence od 17:45 hod.) Místo konání členské schůze:

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Belgická 2-4 2. Sídlo: Prostějov, Belgická 4163/2, PSČ 796 04 3. Bytové družstvo Belgická

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

S T A N O V Y. Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235. Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235. Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y B y t o v é d r u ž s t v o P í š k o v a I Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235 Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 - Právní postavení (1) Bytové družstvo Píškova I (dále

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Návrh stanov příloha pozvánky na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Lidická 543, Třinec Datum konání členské schůze: 25. 9. 2014 od 18:30 hod. Místo konání členské schůze: Hotelový dům STEEL, Letní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo "Máj sekce 207 C" (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese České

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Stanovy. Bytového družstva Kovářská

Stanovy. Bytového družstva Kovářská Stanovy Bytového družstva Kovářská Část I. základní ustanovení čl.1 1. Firma : Bytové družstvo Kovářská 2. Sídlo: Kovářská 748/21, Praha 9 - Libeň, PSČ 190 00 3. Bytové družstvo Kovářská ( dále jen Družstvo)

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod

Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení družstva 1) Bytové družstvo Vyšší Brod (dále jen bytové družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným

Více

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek Stanovy Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku červen 2014 1 O B S A H Část I. Základní ustanovení 4 Čl. 1 Obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

BD Körnerova 1, bytové družstvo

BD Körnerova 1, bytové družstvo BD Körnerova 1, bytové družstvo S T A N OVY ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4

Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Základní ustanovení Firma a sídlo družstva Firma: Bytové družstvo vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Sídlo: Praha 4, Vokáčova

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více