STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení"

Transkript

1 STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ Družstvo Čerchov (dále také jen družstvo ) je právnickou osobou, zapsanou ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 1716, IČ: Zapsaný základní kapitál bytového družstva je ,- Kč. (slovy padesát tisíc čtyři sta korun českých) 1.5 Družstvo v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva. Družstvo je obchodní korporací. Čl. 2 Předmět činnosti družstva 2.1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. 2.2 Právní poměry družstva, zejména jeho činnost, vnitřní uspořádání, hospodaření a práva a povinnosti jeho členů se řídí těmito stanovami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 2.3 Předmětem činnosti družstva je činnost spočívající zejména: a) ve správě, údržbě, opravách a modernizaci domu Čerchovská 1744/5, Praha 2, (dále jen domu ) a správě bytu, který je ve vlastnictví družstva, b) v uzavírání smluv o nájmu nebo pronájmu družstevního bytu, popřípadě jiných smluv souvisejících s užíváním bytu, který je ve vlastnictví družstva nebo uzavírání smluv o nájmu souvisejících s užíváním domu Čerchovská 1744/5, Praha 2, , c) ve vedení seznamu členů družstva, d) v zabezpečování dalších činností schválených členskou schůzí, pokud se bezprostředně týkají činnosti družstva. ČÁST II. Členství v družstvu Čl. 3 Podmínky vzniku členství v družstvu 3.1 Členem družstva může být pouze zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. Nezletilá fyzická osoba se může stát členem družstva pouze v případě dědění po některém členu družstva. 3.2 Členství v družstvu vzniká za splnění podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) dnem rozhodnutí členské schůze za přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, c) převodem nebo přechodem družstevního podílu. 3.3 Podmínkou vzniku členství v družstvu dle bodu 2 b) je přihláška uchazeče a splnění podmínky uvedené v čl. 5, bod Přihláška uchazeče o členství dle bodu 2. b) musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu.

2 3.4 Družstvo může odmítnout přijetí za člena družstva osobě, neskýtá-li záruku řádného hospodaření s družstevním majetkem nebo dodržování dobrých mravů v domě Osoba vznikem členství v družstvu přistupuje ke stanovám družstva, jež se zavazuje dodržovat. Čl. 4 Společné členství manželů 4.1 Společné členství v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. 4.2 Jako společní členové vystupují manželé v družstvu společně a nerozdílně s právem jednoho hlasu. 4.3 Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku. 4.4 Rozhodnutí o vyloučení společných členů se samostatně doručuje každému z manželů. Každý ze společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů. Čl. 5 Členský vklad 5.1 Každý člen družstva se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná. Za trvání členství se základní členský vklad nebo jeho část nevrací, to neplatí, jestliže došlo ke snížení základního členského vkladu. 5.2 Podmínkou vzniku členství rozhodnutím členské schůze je mimo podmínky uvedené v čl. 3 stanov, úhrada zápisného ve výši 500,- Kč (pětsetkorun) a splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu (vstupní vklad) ve výši 3.600,- Kč (třitisícešestsetkorun). Družstvo vrátí vstupní vklad žadateli, který nebyl přijat za člena družstva do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. 5.3 Členský vklad představuje majetkovou účast člena v družstvu. Čl. 6 Členský podíl 6.1 Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. 6.2 Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví, vyjma společného členství manželů upraveného ve čl Jestliže člen družstva nebude nadále schopen plnit své povinnosti plynoucí z členství, může: a) převést svůj podíl v družstvu za podmínek uvedených v těchto stanovách, b) z družstva vystoupit za podmínek uvedených v čl. 10, bod Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se v souladu se zákonem a stanovami může stát členem družstva. Člen družstva může převést svůj družstevní podíl na jiného člena družstva. Člen družstva může převést svůj družstevní podíl i na osobu, která není členem družstva. 6.5 Převod družstevního podílu dle bodu 6.4 musí být na základě písemné smlouvy. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy. 6.6 Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. 6.7 Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena družstva za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne,

3 kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí 3 měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu oprávněn se podílet na činnosti družstva. Podá-li dědic výpověď dle věty druhé tohoto bodu, platí, že se členem družstva nestal. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela; k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví. Čl. 7 Práva člena družstva Člen družstva má v souladu se zákonem a těmito stanovami právo zejména: a) volit a být volen do orgánů družstva; b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu; c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod poskytovaných družstvem svým členům, pokud se těchto práv nevzdá; d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se k jeho orgánům s připomínkami, náměty a stížnostmi, pokud se týkají činnosti družstva a být o jejich vyřízení informován; e) účastnit se na ročním vyúčtování činnosti. Čl. 8 Povinnosti člena družstva Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat obecně závazné právní předpisy, stanovy družstva a řídit se usneseními členské schůze a rozhodnutími orgánů družstva; b) uhradit základní členský vklad ve smyslu čl. 5 těchto stanov; c) chránit družstevní majetek a majetek družstvem spravovaný dle čl. 2 těchto stanov, dodržovat provozní řád domu a obecně závazné předpisy, týkající se veřejného pořádku; d) upozorňovat na vzniklé závady na spravovaném majetku orgány družstva, jakož i na chování a činnosti spravovaný majetek poškozující a podle svých možností a schopností působit proti jejich šíření; e) oznamovat a dokládat včas příslušnému orgánu družstva změny údajů evidovaných v seznamu členů družstva dle čl. 9 stanov, a to bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala; f) udržovat a pečovat o majetek družstva a majetek družstvem spravovaný s cílem předcházet poškozování majetku i poškozování životního prostředí v domě a okolí. Čl. 9 Členská evidence 9.1 Družstvo vede seznam členů. 9.2 Do seznamu členů se zapisují: a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování; b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu; c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 9.3.Družstvo provede zápis oznámené změny dle čl. 8, písm. e) bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. 9.4 Člen družstva má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Člen, který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené. 9.5 Údaje vedené v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, jichž se týkají. 9.6 Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného odkladu.

4 Čl. 10 Zánik členství v družstvu 10.1 Členství v družstvu zaniká: a) dohodou; b) vystoupením člena; c) vyloučením člena; d) převodem družstevního podílu; e) přechodem družstevního podílu; f) smrtí člena družstva nebo zánikem právnické osoby, která je členem družstva; g) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva; h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena družstva; i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu; j) zánikem družstva bez právního nástupce Dohoda o zániku členství a oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu Písemnou dohodou mezi členem a družstvem může členství zaniknout kdykoliv Vystoupením zaniká členství v družstvu po uplynutí šesti měsíců ode dne předání písemného oznámení o vystoupení, které musí být potvrzeno předsedou družstva. Tímto způsobem zaniká členství za předpokladu, že ostatní členové družstva převezmou veškeré finanční závazky odcházejícího člena. V případě, že člen družstva vystupuje proto, že nesouhlasí se změnou stanov, postupuje se dle 613 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Rozhodnutím členské schůze může být z družstva vyloučen člen, který: a) závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, b) přestal splňovat podmínky pro členství, c) opakovaně porušuje obecně závazné právní předpisy, týkající se veřejného pořádku, stanovy nebo rozhodnutí orgánů družstva, d) byl odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho členům nebo jeho majetku Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje předseda družstva. Ve výstraze musí být uveden důvod jejího udělení a člen musí být upozorněn na možnost vyloučení a vyzván, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu musí být členovi poskytnuta přiměřená lhůta, nejméně 30 dnů ode dne doručení. To neplatí, jestliže naplnění některého z důvodů pro vyloučení člena, které jsou uvedeny v bodu 10.5, mělo následky, které nelze odstranit Rozhodnutí o vyloučení musí být písemné, musí obsahovat odůvodnění a poučení o právu člena družstva podat proti rozhodnutí o vyloučení odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení O vyloučení člena družstva může předseda družstva rozhodnout nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal Rozhodnutí o vyloučení člena, rozhodnutí o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. Čl. 11

5 Vypořádací podíl 11.1 Zánikem členství, vyjma zániku dle čl. 10 bodu 10.1 d) a e), vzniká bývalému členovi družstva, jeho dědicům nebo právním nástupcům právo na výplatu vypořádacího podílu, a to nejdříve měsíc po schválení roční účetní závěrky za rok, v němž členství vzniká. Lhůta pro vyplacení vypořádacího podílu nesmí přesáhnout dobu delší 2 let ode dne zániku členství Výše vypořádacího podílu se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období. Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr násobí výší vlastního kapitálu družstva zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo. Zanikne-li členství do 30. června daného účetního období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl vyšší.. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích Kromě nároku podle bodu 11.1 nemá bývalý člen družstva ani jeho dědicové nebo jeho právní nástupci z důvodu zániku členství nárok na žádnou jinou část majetku družstva Družstvo započte své splatné pohledávky vůči bývalému členovi do doby schválení roční účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo. ČÁST III. Orgány družstva Čl Orgány družstva jsou: a) Členská schůze b) Předseda Členem orgánu družstva může být jen člen družstva. Každý člen družstva má při hlasování v orgánu družstva, stejně tak při hlasování na členské schůzi 1 (jeden) hlas. Jedná-li se o společné členy, mají dohromady 1 (jeden) hlas Funkční období volených orgánů je pět let. Člen může být do orgánů družstva zvolen opakovaně. Člen voleného orgánu může v průběhu volebního období odstoupit Pro volby nebo odvolání členů do orgánů družstva a pro navrženou volbu nebo odvolání musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných Orgány družstva mohou jednat pouze v rozsahu, v jakém jsou pověřeny členskou schůzí nebo stanovami a o záležitostech, které patří do jejich působnosti Z jednání kolektivních orgánů se pořizují zápisy obsahující údaj o datu a místě konání jednání, programu jednání, přijatých usneseních a výsledku hlasování o nich a námitkách členů. Zápisy pořizuje ten, kdo jednání orgánu družstva svolal, podepisuje jej předsedající; v případě členské schůze podepisuje zápis ten, kdo ji svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, podepíše jej i tato osoba. Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánku na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem Předseda nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Předseda nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. Předseda nesmí být jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. O uvedených okolnostech předseda předem družstvo informuje. Pokud byla členská schůze v okamžiku zvolení předsedy družstva na některou z uvedených okolností výslovně upozorněna nebo vznikla později a předseda na ni písemně upozornil, má se za to, že předseda činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vyslovila-li členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnost upozorněna Funkce předsedy družstva zaniká také volbou nového předsedy, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného. V případě smrti předsedy, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového předsedu.

6 Čl. 13 Členská schůze 13.1 Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Právo účastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví jiný právní předpis. Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích, v plné moci se přesně uvede rozsah zastoupení Do výlučné pravomoci členské schůze patří: a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti; b) volit a odvolávat předsedu; c) projednávat zprávy předsedy; d) určovat výši odměny předsedy; e) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku; f) schvalovat poskytnutí finanční asistence; g) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení; h) rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty; i) rozhodovat o uhrazovací povinnosti; j) rozhodovat o použití rezervního fondu; k) rozhodovat o zrušení družstva likvidací; l) schvalovat převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva; m) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu; n) rozhodovat o přihlášce za člena družstva; o) rozhodovat o dalších záležitostech a činnostech pokud tak stanoví zákon nebo si tak členská schůze vyhradí Členská schůze musí být svolána nejméně jednou ročně a vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva a dále z důvodů nebo při splnění podmínek stanovených zákonem. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena Pozvánku na členskou schůzi svolavatel uveřejní nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům družstva na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat alespoň firmu a sídlo družstva, místo a dobu zahájení členské (určí se tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit); označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze; program členské schůze a místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva Členská schůze je schopna se usnášet za přítomnosti většiny svých členů majících většinu všech hlasů, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžadují účast členů majících vyšší počet hlasů, přitom se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo dle zákona. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členkou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných

7 členů Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují jinak. K přijetí usnesení o zrušení družstva s likvidací; schválení poskytnutí finanční asistence; o uhrazovací povinnosti; přeměně družstva; vydání dluhopisů, je nezbytná přítomnost alespoň dvou třetin všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů V souladu se zákonem a za splnění zákonem stanovených podmínek má každý člen družstva, předseda nebo likvidátor, právo se dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami nebo pro jeho rozpor s dobrými mravy. Čl. 14 Předseda družstva 14.1 Předseda řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou vyhrazeny podle zákona nebo podle těchto stanov členské schůzi. Předseda je statutárním orgánem družstva. Předseda je volen členskou schůzí Předseda zejména: a) svolává členské schůze a připravuje podklady pro jejich jednání; b) plní usnesení členské schůze, pokud není v rozporu s právními předpisy a odpovídá jí za svoji činnost; c) zajišťuje řádné vedení účetnictví; d) sestavuje roční účetní závěrku a předkládá ji členské schůzi ke schválení; e) odpovídá za administrativu družstva a za vedení seznamu členů družstva (členská evidence) Předseda organizuje a řídí jednání členské schůze a jedná ve věcech, kterými jej členská schůze zmocní Předsedovi družstva může být poskytnuta odměna. Podléhá schválení členské schůze. ČÁST IV. Hospodaření družstva Čl Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet Náklady hradí ze získaných příjmů a z ostatní hospodářské činnosti Družstvo dbá na zajištění dlouhodobé finanční rovnováhy Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku, spolu s roční závěrkou navrhne předseda i způsob užití a rozdělení zisku, příp. způsob úhrady ztrát. Obojí schvaluje členská schůze. Zisk se dělí a rozpočítává mezi členy družstva podle poměru k velikosti splněného členského vkladu člena přesahujícího vstupní vklad vůči souhrnu splněných členských vkladů všech členů přesahujících vstupní vklad. U členů, kteří byli členy jen část roku, se zisk nebo ztráta poměrně krátí. Podíl člena na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy členská schůze schválila rozdělení zisku mezi členy. ČÁST VIII. Zrušení a likvidace družstva Čl Zrušení a likvidace družstva se řídí zákonem Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven součtu splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně Jestliže po uspokojení práv všech členů na podíl na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky, rozdělí se mezi členy podle poměru k velikosti splněného členského vkladu člena vůči souhrnu splněných členských vkladů všech členů.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. Členství v družstvu je

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 -

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - ČÁST I ZÁKLADNÍ POJMY ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Bytové družstvo (dále družstvo), je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více