STANOVY Bytového družstva Poznaňská

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Bytového družstva Poznaňská 437 439"

Transkript

1 STANOVY Bytového družstva Poznaňská Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Poznaňská a má sídlo v Praze 8 Bohnice, ul. Poznaňská 438 (dále jen družstvo ). Čl. 2 Bytové družstvo je družstvem fyzických osob držitelů členských podílů s právem nájmu k bytovým jednotkám situovaným v domech č. p. 437, 438 a 439, ev. vlastníků těchto bytových jednotek. Je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Družstvo se zakládá zejména za účelem koupě domů č. p. 437, 438 a 439 s pozemky 827/39, 827/40, 827/41 v katastrálním území Bohnice v Praze 8 do vlastnictví družstva a následného plnění všech práv a povinností vyplývajících z vlastnictví těchto nemovitostí. Za porušení svých závazků ručí celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. Část II. Předmět činnosti družstva Čl. 3 Předmětem činnosti družstva je výlučně zajišťování správy, provozu a oprav bytů, nebytových prostor a společných částí domu, které jsou ve vlastnictví družstva a hospodaření s bytovými a nebytovými prostory v domě, včetně poskytování základních služeb spojených s bydlením. Družstvo nesmí podnikat jiným způsobem, než je vymezeno tímto ustanovením. Část III. Základní kapitál družstva, základní členský vklad a další členský vklad Čl. 4 Základní kapitál družstva Výše základního kapitálu družstva tvoří souhrn všech členských vkladů (tj. základních členských vkladů a dalších členských vkladů). Základní zapisovaný kapitál družstva činí ,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). Čl. 5 Základní členský vklad 1) Základní členský vklad je jednotný a činí ,- Kč (slovy: jedenácttisíc korun českých) na jednu bytovou jednotku a bude zakládajícími členy splacen nejpozději do sedmi dnů od ustavující členské schůze na bankovní účet družstva, z toho 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) v hotovosti v den konání ustavující schůze družstva. Členové družstva přijatí po 1

2 založení družstva musí na účet družstva splatit základní členský vklad do pěti pracovních dnů od převzetí oznámení o rozhodnutí členské schůze, že byli přijati za člena družstva. 2) Souhrn základních členských vkladů od všech členů se použije následovně: základní zapisovaný kapitál ,- Kč, rezervní fond ,- Kč, ,- Kč jistina Úřadu Městské části Praha 8 za 108 bytových jednotek, zbytek se převede do fondu údržby a investic. Čl. 6 Další členský vklad 1) Zakládající člen družstva je povinen uhradit družstvu další členský vklad, který je odvozen z kupní ceny domu stanovené smlouvou mezi Úřadem Městské části Praha 8 a družstvem. Výše tohoto vkladu se určí z jednotkové ceny 1 m 2, která je definována jako podíl ceny celkové k celkové výměře bytových ploch v domě. Skutečná hodnota dalšího členského vkladu je dána jako součin podlahové plochy bytu člena družstva jím užívaným násobené výše uvedenou jednotkovou cenou zvětšenou o částku, která odpovídá podílu ceny plochy bytů, jejichž nájemníci nebudou členy družstva. Výše dalších členských vkladů členů družstva je závislá na výši kupní ceny za bytovou jednotku. Dále bude úměrně k ploše bytů rozdělena konečná částka dluhů na domě váznoucí v době prodeje. 2) Další členské vklady jsou splatné v termínu či dle splátkového kalendáře schváleného členskou schůzí v návaznosti na smluvní podmínky kupní smlouvy. 3) V případě přijetí nového člena družstva po jeho založení stanoví členská schůze družstva kvalifikovanou většinou 2/3 přítomných členů výši dalšího členského vkladu tohoto člena. Tento další členský vklad bude převeden v plné výši do Fondu údržby a investic. Část IV. Členství v družstvu Čl. 7 Vznik členství při zakládání družstva 1) Zakládajícím členem družstva se stává dnem vzniku družstva ten dosavadní oprávněný nájemce bytu (popř. bytů), který podá přihlášku do družstva, zúčastní se ustavující schůze buď osobně nebo prostřednictvím úředně ověřeného zmocněného zástupce a po hlasování o stanovách nevezme svoji přihlášku ihned zpět, jestliže hlasoval proti jejich přijetí a uhradí základní členský vklad v souladu s těmito stanovami. 2) Zakládajícím členem družstva nemůže být nájemce, který ke dni založení družstva nemá vypořádány závazky na nájemném a službách, včetně dalších jakýchkoliv finančních závazků, vůči dosavadnímu pronajímateli. Čl. 8 Vznik členství po založení družstva 1) Po založení družstva mohou být za členy družstva přijaty další fyzické a právnické osoby rozhodnutím členské schůze. 2

3 2) Členská schůze rozhodne o přihlášce do 40-ti dnů od jejího doručení družstvu. Pověřený člen představenstva písemně oznámí žadateli rozhodnutí členské schůze a doručí mu ho proti potvrzení o doručení. 3) Za člena družstva může být přijata fyzická a právnická osoba, která: - doručí družstvu písemnou přihlášku; - je starší 18-ti let a je způsobilá k právním úkonům; - vyrovnala případné závazky vůči družstvu; - se kterou byla uzavřena nájemní smlouva k bytu (popř. bytům) v domech č. p. 437, 438 a ) Nárok na členství vzniká dále děděním, převodem členských práv na základě písemné dohody a nebo jiným způsobem stanoveným zákonem. Čl. 9 Společné členství manželů 1) Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, vzniká společné členství manželů v družstvu. V tomto členství vystupují oba manželé společně a nerozdílně a jako členové mají jen jeden hlas a z hlediska plateb (např. dalších členských vkladů) vystupují rovněž jako jeden člen. Jsou-li při hlasování přítomni oba a jejich hlasování je rozporné, žádnému z jejich hlasu se nepřihlíží. 2) Společné členství manželů zaniká: a) rozvodem manželství; b) smrtí jednoho z manželů; c) zánikem společného jmění manželů nebo jinou dispozicí s dalším členským vkladem jako součástí společného jmění manželů v souladu s obecně platnými právními předpisy; d) zánikem členství podle čl. 15, odst. 4) těchto Stanov. Tím není dotčeno pravidlo jednoho hlasu. 3) V případě rozvodu manželů, společných členů družstva, se stává výlučným členem družstva ten z bývalých manželů, na kterého přejde členství buď dohodou rozvedených manželů, nebo rozhodnutím soudu. Do té doby rozhoduje hlas toho z manželů, který je přítomen na členské schůzi. Jsou-li přítomni oba a jejich hlasování je rozporné, k žádnému jejich hlasu se nepřihlíží. 4) Zanikne-li společné členství manželů vystoupením nebo vyloučením z družstva jednoho z nich, zůstává členem druhý z manželů. Čl. 10 Členská práva Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného nebo zplnomocněného zástupce jednání a rozhodování členské schůze a vyžádat si k nahlédnutí zápis z členské schůze nebo pořízení fotokopie na jeho náklad; b) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům; 3

4 c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod poskytovaných družstvem svým členům, pokud se těchto práv sám nevzdá; d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se k jeho orgánům s podněty, náměty a stížnostmi, pokud se týkají činnosti družstva a být o jejich vyřízení informován; e) být seznámen s ročním vyúčtováním zaplacených úhrad za užívání bytu (nebytového prostoru) - nájemného a služeb s tím spojených; f) požádat družstvo o převod bytu do vlastnictví po splnění zákonných a smluvních podmínek. Na jejich splnění se zavazuje člen spolupracovat. Družstvo má povinnost tento převod uskutečnit v době do tří měsíců od doručení žádosti člena. Čl. 11 Členské povinnosti 1) Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutím orgánů družstva; b) uhradit základní členský vklad, další členský vklad dle čl. 6 těchto Stanov, platby podle rozhodnutí členské schůze vyvolané potřebami družstva v souladu se stanovami a platit řádně a včas příspěvky do fondů družstva a zálohy na služby spojené s bydlením; c) chránit družstevní majetek i majetek ostatních členů družstva, dodržovat předpisy o požární ochraně, řádně udržovat byt a nepoškozovat společné prostory domu i prostory bytu a s bytem bezprostředně spojené; d) upozorňovat orgány družstva na vzniklé závady na majetku družstva, jakož i na chování a činnosti družstevní majetek zjevně poškozující a podle svých sil a schopností se snažit zamezit jejich působení; e) oznamovat orgánům družstva změny týkající se člena družstva a počtu příslušníků jeho domácnosti, jež jsou důležité pro vedení evidence členů a majetku družstva a pro zaúčtování služeb, a to nejpozději do jednoho měsíce od zahájení změny; f) umožňovat pověřeným zástupcům družstva vstup do bytu pro zjištění technického stavu bytu v nezbytných případech na základě předchozího vyžádání, či v případě nutnosti oprav nebo úprav společných rozvodů instalací; g) účastnit se a podílet se řádně na činnosti orgánů družstva, do kterých byl zvolen, h) člen družstva je povinen písemně požádat představenstvo družstva o souhlas s provedením stavebních prací (např. demolice, apod.) a stavebních úprav v bytě, včetně úprav zasahujících do společných rozvodů instalací (vodovod, kanalizace a elektroinstalace). Toto platí i při výměně stavebních materiálů (staré za nové) v bytě. K žádosti o souhlas připojí projektovou dokumentaci stavebních prací a úprav. Člen družstva je povinen vyčkat před zahájením prací na udělení písemného souhlasu představenstva se stavebními pracemi a stavebními úpravami dle předložené projektové dokumentace. Před udělením souhlasu představenstva nesmí být provedeny ani demoliční, ani jiné přípravné práce. V případě, že se jedná o stavební práce nebo stavební úpravy, vyžadující souhlas stavebního úřadu, je člen družstva povinen si předmětný souhlas zajistit ještě před zahájením přípravných, demoličních a stavebních prací. Po provedení prací musí člen družstva předložit na vyžádání představenstvu revizní zprávy od nových rozvodů instalací; i) uhradit další členský vklad v souladu s písm. b) v případech nepředvídatelných havárií nebo nezbytných oprav domů čp. 437, 438 a 439, které nelze pokrýt z prostředků ve fondech družstva, jehož výše a termín splácení budou vymezeny usnesením členské schůze schváleným kvalifikovanou většinou. 4

5 2) Byt ani jeho jednotlivé části nemůže člen družstva používat k jiným účelům než je bydlení. 3) Pokud je člen družstva v prodlení s úhradou pohledávky družstvu, vztahuje se na něj sankční poplatek z prodlení dle občanského zákoníku. 4) Povinnosti a práva k bytu se přiměřeně vztahují i na nebytový prostor. Čl. 12 Členská evidence 1) Předseda představenstva vede členskou evidenci a udržuje ji v souladu se skutečností. Tvoří ji kniha členů a členské spisy. 2) Do knihy se zapisuje zejména: - jméno a bydliště fyzické osoby (případně název a sídlo právnické osoby); - datum vzniku členství; - výše členského vkladu a výše, v níž byl splacen. 3) Členský spis tvoří doklady a korespondence se členem vyplývající z členského vztahu. Čl. 13 Převod členských práv a povinností 1) Člen může převést své členství v družstvu na jinou osobu s plnou způsobilostí k právním úkonům. 2) Za převod členských práv a povinností uhradí nový člen družstva administrativní poplatek ve výši 8 000,- Kč, nestanoví-li členská schůze jinak. 3) Dohoda o převodu členských práv a povinností na jinou osobu nepodléhá souhlasu představenstva nebo členské schůze. Členská práva přecházejí na nabyvatele dnem předložení smlouvy družstvu. 4) Souhlas dle předchozího odstavce se též nevyžaduje, pokud se jedná o vlastní dítě člena, který členství převádí. I v tomto případě je však třeba doručit dohodu představenstvu. 5) Na člena družstva, na něhož bylo členství v družstvu převedeno, přecházejí též práva a povinnosti, z členství v družstvu plynoucí, a to v rozsahu, jaký měl původní člen družstva. Čl. 14 Zánik členství 1) Členství zaniká: a) písemnou dohodou; b) vystoupením; c) převodem členských práv; d) vyloučením; e) zánikem družstva bez právního nástupce; f) prohlášení konkursu na majetek člena; 5

6 g) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena; h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členským práv a povinností; i) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce. 2) Písemnou dohodou mezi členem družstva a družstvem může členství kdykoliv zaniknout. 3) Člen družstva může z družstva vystoupit tím, že doručí představenstvu družstva písemnou výpověď. Členství zaniká uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Písemnou výpověď lze vzít zpět pouze se souhlasem členské schůze. 4) Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází jeho členství na dědice včetně členského podílu, členského vkladu, dalších členských vkladů i pohledávek poté, kdy o dědictví bylo pravomocně rozhodnuto a kdy tento dědic písemně uvědomil družstvo o členství, a to ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví. 5) Rozhodnutím představenstva může být z družstva vyloučen člen, jenž: a) hrubě nebo opakovaně porušuje stanovy nebo rozhodnutí orgánů družstva; b) užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda, nebo trpí, aby se majetku takto užívalo; c) sám nebo spolu se svými blízkými a návštěvami poškozuje majetek družstva nebo jiných členů družstva, porušuje hrubě pořádek v domě, pravidla morálky a soužití občanů, popř. tak činí osoby, které jeho bytu či nebytových prostor užívají; d) je-li v prodlení se zaplacením příspěvků do fondů družstva a záloh na služby spojené s užíváním bytu a nebytového prostoru po dobu delší než 3 měsíce; e) byl odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti spolubydlícím v domě; f) nezaplatil družstvu další členský vklad nebo základní členský vklad v souladu se stanovami. 6) O vyloučení podle odstavce 5) může rozhodnout představenstvo po předchozí písemné výstraze doručené do vlastních rukou, pokud i po ní důvody trvají alespoň 15 dní. 7) Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být doručeno do vlastních rukou nebo poštou jako doporučená zásilka, a nebude-li převzata, pak náhradním doručením. Vyloučení musí obsahovat odůvodnění. Proti rozhodnutí se může člen odvolat k členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek. Čl. 15 Majetkové vypořádání 1) Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům právo na výplatu vypořádacího podílu, a to uplynutím tří měsíců od schválení roční účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo. Toto právo nevznikne při zániku společného členství manželů v případě, že jeden z manželů zůstává členem družstva. 6

7 2) Z důvodu zániku členství nemá bývalý člen ani jeho dědicové nebo jeho právní nástupci kromě nároku dle odst. 1) nárok na žádnou jinou část majetku družstva. 3) Družstvo započte své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. 4) Pokud ukončení členství souvisí s vypovězením nájemní smlouvy, bude vypořádání provedeno do jednoho měsíce po vyklizení a předání bytu družstvu. 5) Vypořádací podíl se určí podle platných právních předpisů. Část V. Užívání nemovitosti Čl. 16 Nájemní právo k bytu 1) Nájem družstevního bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou družstvo jako pronajímatel přenechává byt do užívání svému členu nebo jiné osobě jako nájemci. 2) Členu vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy: a) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu při založení družstva vzniká zakládajícímu členu družstva právo na uzavření nájemní smlouvy dnem vzniku družstva; b) převodem členských práv a povinností; c) na základě zdědění členského podílu (dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví); d) usnesením členské schůze. 3) Nájemní smlouva mezi družstvem a fyzickou osobou jako nájemcem je uzavírána podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Nájemní smlouva družstvem a právnickou osobou jako nájemcem je uzavírána podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Všechny nájemní smlouvy musí mít písemnou formu. 4) Nájemní smlouva musí zejména obsahovat: - označení smluvních stran; - označení bytu a jeho příslušenství (např. sklep); - rozsah jejich užívání; - způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši; - doba nájmu - není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu bytu byla uzavřena na dobu neurčitou. 5) Nájemní smlouva musí být v souladu se stanovami družstva a s platnými právními předpisy, jinak je neplatná. 7

8 Čl. 17 Pronájem nebytových prostor 1) Družstvo může pronajmout nebytové prostory domů č. p. 437, 438 a ) Nájem nebytového prostoru vzniká nájemní smlouvou, kterou družstvo jako pronajímatel přenechává nebytový prostor do užívání svému členu nebo jiné osobě jako nájemci. Všechny nájemní smlouvy musí mít písemnou formu. 3) Obě smluvní strany se řídí zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy. 4) Nájemní smlouva musí zejména obsahovat: - označení smluvních stran; - označení nebytového prostoru a jeho příslušenství (např. wc); - účel jejich užívání; - výše nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním nebytového prostoru; - doba nájmu - není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu nebytového prostoru byla uzavřena na dobu neurčitou. 5) Nájemní smlouva musí být v souladu se stanovami družstva a s platnými právními předpisy, jinak je neplatná. 6) Výši nájemného za nebytové prostory určuje členská schůze. Čl. 18 Způsob užívání bytu (nebytového prostoru) 1) Bytem se rozumí samostatná bytová jednotka ohraničená vstupními dveřmi, uzavíracími ventily přívodu teplé a studené vody a elektroměrem. Součástí bytu jsou rovněž okna a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody a plynu, ústředního topení, elektroinstalace), s výjimkou stoupacích vedení až po uzavírací ventily a s výjimkou hlavního potrubí odpadu. Součástí bytu je i uzavíratelná sklepní kóje. 2) Nebytové prostory se nacházejí v prvním nadzemním podlaží domů č. p. 437, 438 a 439. Jejich ohraničení je obdobné jako specifikace z odst. 1). 3) Každý uživatel bytu (či nebytového prostoru) je oprávněn jej užívat jen podle jeho určení. Je povinen udržovat svůj byt (či nebytový prostor) na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání a provádět včas potřebnou údržbu a opravy tak, aby nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní uživatele bytů (či nebytových prostor) v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech. 4) Družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu, tak jak to družstvům ukládá zákon. 5) Drobné opravy a úpravy v bytě a nebytovém prostoru související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou (drobné opravy) hradí nájemce. 8

9 6) Členská schůze může z technických nebo estetických důvodů stanovit odchylná pravidla upravující způsob provedení některých oprav nebo běžné údržby bytu. 7) Nepostará-li se nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru o včasné provedení drobných oprav a běžné údržby bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. 8) Nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru je povinen odstranit závady a poškození v domě, které způsobil on nebo ti, kdo s ním bydlí nebo ho navštěvují, do jednoho měsíce ode dne, kdy byl k jejich odstranění družstvem vyzván. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu v prokázané výši. 9) Nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu představenstva družstva, a to ani na svůj náklad. Nesmí přemístit žádnou panelovou příčku, ani nenosnou. Bez souhlasu členů představenstva družstva a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy a úpravy bytu a jeho zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, jeho vnitřní uspořádání, ohrožena jeho statika, nebo jinak narušena funkčnost technického zařízení domu (vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah apod.). Nájemce se musí v tomto případě řídit Čl. 11, odst. h) těchto Stanov. 10) Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě nebo nebytovém prostoru pouze se souhlasem nájemce. Provádí-li družstvo takové úpravy nebo opravy na příkaz příslušného orgánu státní správy nebo za účelem havárií (např. vodovodního a kanalizačního potrubí, elektrické instalace či jiných sítí procházejících bytem apod.), je člen povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 11) Nájemce dodržuje při užívání bytu či nebytových prostor zejména následující pravidla: - nepřetěžuje elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů, než připouští norma; - pravidelně, alespoň 1x měsíčně, protáčí uzávěry radiátoru topení, ventilů teplé a studené vody, uzávěrů přívodu vody do nádrže WC mísy, aby nedošlo k jejich znehybnění; - průběžně kontroluje odkapávání vody z ventilů (baterií) a únik vody na WC (čeření hladiny); - při odchodu z bytu se uživatel bytu se přesvědčí, zda jsou přívody vody a elektrického proudu vypnuty. 12) Nájemce nesmí provádět hlučné práce v bytě či nebytovém prostoru ve všední dny od 20 hodin do 7 hodin a v sobotu od 19 hodin do 9 hodin. V neděli a ve svátečních dnech nesmí tyto práce provádět vůbec. Výjimkou je havarijní stav, kdy by byly odložením opravy způsobeny fatální škody na majetku družstva. Noční klid musí být dodržován každý den v době od 22 hodin do 6 hodin. 9

10 13) Člen družstva nebo nájemce bytu či nebytových prostor, který sám v bytě nebydlí (buď jej pronajímá, nebo jej navštěvuje pouze krátkodobě), je povinen oznámit představenstvu družstva svou korespondenční adresu, nebo jiný způsob kontaktu kvůli doručování nutných informací, pozvánek event. zjišťování stanovisek nebo rozhodnutí. 14) Chov zvířat, u kterých je udělováno povolení k chovu dle zvláštních právních předpisů a která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů, je chovatel povinen oznámit představenstvu družstva. 15) Uživatel bytu dbá na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v bytě a jeho rozšiřování. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit představenstvu družstva k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé bytů, kterých se případný desinfekční zásah týká, povinni na výzvu umožnit přístup do bytu. V opačném případě, je-li nutný opakovaný zásah, půjdou náklady na marný zásah k jejich tíži. 16) Je zakázáno uchovávat ve sklepních kójích tlakové PB lahve, výbušné, hořlavé nebo toxické látky. Čl. 19 Způsob užívání společných prostor 1) Společnými prostorami se rozumí části domu, určené pro společné užívání, a to zejména základy, hlavní stěny, vchody, schodiště, chodby, výtah, střecha, hlavní vodovodní, kanalizační, elektrické a teplovodní sítě, další místnosti bez specifického označení a chodby mezi sklepními kójemi. 2) Společné prostory se udržují volné. Ve společných prostorách je zakázáno provozovat jakoukoliv činnost, která nesouvisí s užíváním bytu. Ukládání či odkládání různých předmětů (i krátkodobě), tlakových PB lahví, výbušných, hořlavých nebo toxických látek je rovněž zakázáno. Představenstvo je oprávněno bez předchozí výzvy společné prostory vyklidit od neoprávněně odložených věcí. 3) Každý nájemce je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen podle jejich určení. 4) Je zakázáno kouřit ve všech společných prostorách domu a v místnostech pro technické zázemí. 5) Hlavní uzávěry vody, domovní elektrické rozvodny a rozvodné skříně do jednotlivých bytů jsou označeny, odstraňovat nálepky se zakazuje. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám. Vstup na střechy domů, do prostorů strojoven výtahů a do technického zázemí je povolen pouze oprávněným osobám. Uživatelům bytů je pohyb v těchto prostorách zakázán. 6) Každý nájemce je povinen: - dodržovat pravidla protipožární ochrany a zajistit tak předcházení požárům; - kontrolovat v každém poschodí způsob větrání a po vyvětrání zavírat okna na chodbách; 10

11 - udržovat pořádek a čistotu včetně chodeb spojující domy navzájem; - další prostory určené ke zvláštním účelům používat vždy na nezbytně nutnou dobu tak, aby jejich použití bylo k dispozici i ostatním uživatelům a neomezovalo ostatní. Čl. 20 Dispozice s uvolněnými byty a nebytovými prostory Uvolní-li se byt v případech, kdy nájemní právo nepřešlo na jinou osobu podle ust. 706 občanského zákoníku, dohodou či výpovědí nebo uplynutím doby nájmu, družstvo jej pronajme nebo prodá na základě rozhodnutí členské schůze. Vedle finanční výhodnosti pro družstvo budou hlavními kritérii i osoba nájemce zajišťující bezproblémové užívání bytu nebo nebytového prostoru, a která dává záruku řádného placení nájmu. Čl. 21 Výměna bytu Člen družstva může uzavřít dohodu o výměně bytu pouze za předpokladu, že současně dojde k převodu členských práv a povinností na nového nájemce, včetně finančních závazků. Text dohody musí být předložen představenstvu družstva na vědomí do jednoho měsíce od data uskutečněné výměny bytu. Čl. 22 Podnájem bytu 1) Člen družstva může svůj byt nebo jeho část dát dočasně do podnájmu k bydlení jiné osobě, která není členem družstva. Tento podnájem podléhá písemnému a výslovnému souhlasu představenstva družstva, a to před podepsáním nájemní smlouvy. Člen družstva v písemné žádosti o souhlas představenstva uvede počet osob, který bude byt užívat. Po vyjádření souhlasu představenstva se jména podnájemníků uvedou v evidenčním listu, ve kterém bude navíc upraven i výpočet odvodů záloh na služby (podle počtu osob). Nedodržení tohoto postupu ze strany člena družstva se považuje za hrubé porušení povinností člena družstva. 2) Člen družstva přitom dbá, aby byl byt řádně a účelně užíván k bydlení dle kolaudačního stavu. Osoby dočasně bydlící v bytě musí v přiměřeném rozsahu dodržovat povinnosti člena družstva, zejména ustanovení v čl. 11/1c těchto Stanov. 3) Pokud nejsou plněna předchozí ustanovení, předseda oznámí tuto skutečnost na nejbližší členské schůzi, která přijme opatření v souladu se stanovami. Krajním opatřením je vyloučení člena. Část VI. Orgány družstva Čl.23 1) Orgány družstva jsou: a) členská schůze, která je nejvyšším orgánem družstva; b) představenstvo družstva, které tvoří 5 členů; c) kontrolní komise, kterou tvoří 3 členové. 11

12 2) Funkční období volených orgánů družstva činí v období po založení družstva dva roky, po ukončení tohoto volebního období pět let. Své funkce vykonávají tyto orgány až do zvolení nových orgánů. 3) Každému členu představenstva a kontrolní komise náleží jeden hlas. Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi lze uskutečnit v odůvodněných případech písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. Takový způsob hlasování lze uskutečnit, jestliže s ním projeví souhlas všichni členové orgánu. Čl. 24 Členská schůze 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Do výlučné pravomoci členské schůze patří zejména: a) přijímat a měnit stanovy družstva; b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise; c) projednání výroční zprávy představenstva a kontrolní komise; d) schválení koncepce rozvoje a hospodářských záměrů, tvorby a použití fondů, roční uzávěrky a rozhodování o rozdělení a užití zisku (popř. úhrady ztráty); e) rozhodování o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení družstva, rozhodování o zrušení družstva s likvidací; f) stanovení výše úhrady za služby spojené s bydlením a užíváním společných prostor a nebytových prostor členů družstva a stanovení nájemného nečlenů družstva; g) projednání zpráv kontrolní komise a vnějších kontrol včetně schválení a kontroly opatření k odstranění zjištěných nedostatků; h) rozhodování o odvolání proti rozhodnutí představenstva; i) vydání a změny domovního řádu, j) schvalování plateb z účtu družstva nebo v hotovosti z pokladny a finančních závazků, jejichž objem je jednorázově vyšší než ,- Kč. k) rozhodovat o prodeji nebo jiném zcizování nemovitostí ve vlastnictví družstva. Takové rozhodnutí však může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu všech členů družstva. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je jeho nájemcem; l) rozhodovat o zatěžování (např. formou zástavy, ručení, apod.) nemovitostí ve vlastnictví družstva. Takové rozhodnutí však může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu kvalifikované, t.j. 2/3 většiny všech členů bytového družstva, a z důvodu zajištění finančních prostředků pro finanční pokrytí nepředvídatelných havárií nebo nezbytných oprav domů č.p. 437, 438, 439, které nelze pokrýt z prostředků na fondech družstva; m) rozhodovat o případech nepředvídatelných havárií nebo nezbytných oprav domů č. p. 437, 438, 439, s nimiž má být spojena povinnost členů družstva uhradit ve smyslu článku 11, odst. 1), písm. i) těchto Stanov další členský vklad; n) plnění dalších úkolů podle stanov a obecně platných právních předpisů a rozhodování o všech činnostech, jež si vyhradí; o) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu; p) rozhodovat o uzavření smluv dle 67, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů a o jiných významných majetkových dispozicích; 12

13 q) rozhodovat o přijetí nového člena družstva. 2) Členská schůze může rozhodnout, že činnost člena družstva v orgánech družstva je činností placenou. V takovém případě stanoví výši měsíční úhrady. Rovněž může rozhodnout, že některému z členů představenstva nebo družstva náleží jednorázová odměna za provedenou činnost a v takovém případě stanoví její výši. 3) Členská schůze musí být svolána nejméně jednou ročně. Svolává ji představenstvo družstva, způsobem upraveným v odst. 5) tohoto článku těchto Stanov. 4) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů nebo kontrolní komise, nebo v případech, kdy je její rozhodnutí nezbytné podle stanov družstva. 5) Program jednání musí být veřejně v domě oznámen pozvánkou nejméně 8 dní předem a pozvánkou doručenou do schránky členovi družstva. Bude-li na programu členské schůze volba do orgánů družstva nebo změna stanov, je třeba předat pozvánku oproti podpisu osobně, nezastižení členové budou obesláni poštou. Pozvánka obsahuje kromě programu členské schůze také datum, čas a místo jejího konání. 6) Hlasování se provádí veřejně zvednutím ruky, pokud členská schůze nerozhodne o jiném způsobu hlasování. 7) Usnesení členské schůze je platné, schválí-li je nadpoloviční většina přítomných členů. Kvalifikované většiny 2/3 přítomných členů je třeba k přijetí usnesení v případě dle odst. 1) písm. a). Kvalifikované většiny 2/3 všech členů je třeba k přijetí usnesení v případě dle odst. 1) písm. l). 8) Pro platnost usnesení členské schůze se vyžaduje řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak. (V souladu s článkem 9 mají manželé pouze jeden hlas). Člen družstva může zmocnit i jiného člena družstva, popř. jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupoval, a to písemně na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 9) O členské schůzi se pořizuje zápis, který obsahuje tyto údaje: a) datum a místo konání schůze; b) přijatá usnesení; c) výsledky hlasování; d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování; e) seznam účastníků členské schůze, event. písemných zmocnění jiných osob k zastupování člena družstva při hlasování, pozvánku na ni, včetně projednávaného programu. 10) Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původní členská schůze. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla 13

14 svolána původní členská schůze, nejméně však 8 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Čl. 25 Představenstvo družstva 1) Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva oprávněným jednat jménem družstva ve všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny jiným orgánům družstva. Zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze. 2) Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje ve všech věcech, které nejsou ze zákona nebo těchto stanov vyhrazeny členské schůzi nebo jiným orgánům. Zejména: a) svolává členské schůze družstva, zabezpečuje rozhodnutí členské schůze o hlavních směrech činnosti družstva v souladu se schválenou koncepcí; b) předkládá roční účetní uzávěrku, navrhuje způsob rozdělení a užití zisku, popř. úhrady ztráty a předkládá ji členské schůzi ke schválení; c) sestavuje hospodářskou rozvahu družstva na příští rok a předkládá ji členské schůzi ke schválení přítomným členům; d) rozhoduje samostatně o jednorázových použitích finančních prostředků do výše ,- Kč; e) v případě havárie je představenstvo oprávněno rozhodnout samostatně o jednorázovém použití finančních prostředků ve výši, potřebné pro odstranění havárie a pro zajištění toho, aby nadále nedošlo k ohrožení zdraví a života osob a poškození majetku družstva; f) v závažných případech je oprávněno pozastavit usnesení členské schůze, pokud je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. V takovém případě musí svolat členskou schůzi do jednoho měsíce. 3) Členy představenstva volí členská schůze z členů družstva. Volba se provádí veřejným hlasováním, pokud členská schůze nerozhodne o jiném způsobu volby. 4) Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu(y) družstva (představenstva). 5) Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Právní úkony, jež jsou předepsány v písemné formě, podepisuje jménem představenstva předseda (místopředseda) spolu s jedním členem představenstva. Ostatní členové představenstva mohou činit právní úkony a zavazovat jimi družstvo v ostatních případech nutných ke splnění uloženého úkolu, nebo je-li to v hospodářském styku obvyklé. 6) Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Představenstvo svolává předseda, v jeho dlouhodobé nepřítomnosti místopředseda buď osobně, telefonicky nebo em. Musí se vždy sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na základě její výzvy nedošlo k odstranění nedostatků. 7) Způsob práce představenstva určuje, řídí a členské schůzi za ni odpovídá předseda družstva. 14

15 8) Členové představenstva nesmějí být podnikateli ve stejném či obdobném předmětu činnosti ani členy statutárních či dozorčích orgánů právnických osob se stejným či obdobným předmětem činnosti. Vyžaduje-li to zájem družstva, může členská schůze z tohoto ustanovení povolit výjimku. 9) Představenstvo může požádat Kontrolní komisi o společné jednání. Čl. 26 Kontrolní komise 1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva, jenž zejména: a) kontroluje dodržování stanov; b) kontroluje plnění usnesení členské schůze; c) má právo kontrolovat činnost předsedy, místopředsedy a představenstva družstva; d) kontroluje a vyjadřuje se k hospodaření družstva, roční účetní uzávěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva; e) projednává stížnosti členů družstva. 2) Je oprávněna požadovat od členů družstva, členů představenstva, předsedy a místopředsedy doklady a informace, jež považuje za potřebné z hlediska své činnosti. 3) Zprávy o výsledku kontrol a kontrol plnění úkolů vyplývajících z odstranění zjištěných nedostatků předkládá kontrolní komise členské schůzi. Nápravná opatření může sama navrhovat. 4) Pokud představenstvo nebo předseda družstva zjištěné nedostatky neodstraní, je kontrolní komise oprávněna svolat členskou schůzi a požádat ji o zjednání nápravy. 5) Kontrolní komise zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Svolává ji předseda buď osobně, telefonicky nebo em. 6) Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva. 7) Činnost kontrolní komise řídí její předseda. 8) Členové kontrolní komise jsou voleni z členů družstva a zvolí si svého předsedu, popřípadě místopředsedu. 9) Členové kontrolní komise nesmějí být podnikateli ve stejném či obdobném předmětu činnosti ani členy statutárních či dozorčích orgánů právnických osob se stejným či obdobným předmětem činnosti. Vyžaduje-li to zájem družstva, může členská schůze z tohoto ustanovení povolit výjimku. 10) Kontrolní komise se na požádání účastní společného jednání s představenstvem. 15

16 Část VII. Hospodaření družstva Čl. 27 1) Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně na svůj účet. Je povinno sestavit za každý rok účetní uzávěrku. 2) Náklady a výdaje hradí ze získaných příjmů z bytového hospodaření, případně z jiných zdrojů. 3) Výši úhrady příspěvků do fondů, nájemného a záloh na služby stanoví představenstvo družstva podle plánovaných nákladů svým opatřením. Zálohové platby vyúčtuje v souladu s právními předpisy. Čl. 28 Fondy družstva 1) Družstvo vytváří podle svých potřeb a z výsledků své činnosti fondy k zabezpečení reprodukce hmotného majetku, nutných neplánovaných výdajů, na splátky úvěru apod. Výši příspěvků do jednotlivých fondů, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo stanovami družstva, stanoví členská schůze na návrh představenstva. Družstvo zřizuje zejména nedělitelný fond, provozní fond a fond údržby a investic. 2) Nedělitelný fond družstva tvoří 10 % zapisovaného základního kapitálu družstva. Ročně se zvyšuje o 10 % čistého zisku družstva, nejvýše však do výše 50 % zapisovaného základního kapitálu družstva. Fond se nesmí používat za trvání družstva k rozdělení mezi členy družstva. 3) Fond údržby a investic se tvoří z příspěvků členů družstva, které hradí členové družstva za užívání bytů a z nájemného z bytů nečlenů družstva, event. nebytových prostor jejich nájemců a převodem přebytků hospodaření družstva. Prostředky fondu mohou být použity pouze na krytí nákladů na opravy, údržbu, rekonstrukci a modernizaci domů č.p. 437, 438, 439, resp. nemovitostí v majetku družstva. Fond údržby a investic se eviduje odděleně od běžného účtu. 4) Rezervní fond ve výši ,- Kč se tvoří z jednorázového příspěvku každého zakládajícího člena družstva. Prostředky fondu jsou určeny pouze na krytí případných závazků způsobených neplacením dalších členských vkladů daných smlouvou o koupi domu dle Čl. 5 odst. 2) a Čl. 6 odst. 1) těchto Stanov. 5) Provozní fond se tvoří z příspěvků členů družstva, které hradí členové družstva za užívání bytů, z nájemného z bytů a z poplatků za podnájmy, event. za nebytové prostory. Prostředky fondu mohou být použity na krytí nákladů spojených se službami, správou domu, pojištěním domu, odpisy a dani z nemovitosti. 6) Družstvo shromažďuje na běžném účtu další členské vklady členů, k jejichž úhradě jsou povinni dle těchto stanov, zejména na zaplacení kupní ceny domů č. p. 437, 438, 439 s pozemky. 16

17 7) Sestava fondů, tvorba a jejich použití se řídí těmito stanovami, předpisy pro hospodaření vlastníků nemovitého majetku a zásadami schválenými členskou schůzí. 8) Účetní rok družstva trvá od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku. Čl. 29 Použití zisku a úhrada ztráty 1) Způsob úhrady případné ztráty navrhuje představenstvo a schvaluje je členská schůze v souladu se stanovami a s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména obchodního zákoníku. 2) Po splnění daňových povinností se nejprve z čistého zisku družstva odečte 10 % a připíše se na nedělitelný fond, a to až do výše stanovené podle Čl. 28, odst. 2 těchto Stanov. O použití zbývající částky rozhodne členská schůze. 3) Členové neodpovídají za případné ztráty a závazky družstva, pokud k jejich úhradě nejsou povinni formou dalšího členského vkladu nebo formou účasti na hospodaření družstva v souladu s těmito stanovami. Část VIII. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení Čl. 30 1) Rozhodnutí orgánů družstva týkající se jednotlivých členů se oznamují jen těmto členům, pokud členská schůze k jednotlivým případům nerozhodne jinak. 2) Lhůta k podání odvolání proti rozhodnutí činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. Poučení o odvolání je dáno těmito stanovami. 3) O odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva rozhodne členská schůze. 4) Představenstvo může rozhodnout o odvolání k členské schůzi samo, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. 5) Družstvo doručuje písemné rozhodnutí členům do vlastních rukou. Není-li to možné, pak je doručuje do vlastních rukou na adresu, kterou člen sdělil. 6) Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: a) při doručení určeným členům orgánu družstva, jakmile člen převzetí potvrdí nebo jestliže potvrzení a jeho převzetí odmítne. O odmítnutí musí být učiněn zápis podepsaný alespoň dvěma členy družstva. Totéž platí pro nájemce. b) při doručení poštou, jakmile písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost družstva vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo odmítl. 17

18 Čl. 31 Ustanovením těchto stanov se řídí i právní vztahy vzniklé mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy navzájem, pokud vzniknou ve stejném předmětu činnosti a neodporují obecně platným právním předpisům. Čl. 32 Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne 23. dubna

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR I. ÚVOD Domovní řád Společenství vlastníků K Zámku 214, Dolní Počernice, Praha 9 vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva ---------------------------

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- ------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- Preambule ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo přijalo název: družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38, Praha 10 čl. 2 1. Družstvo vlastníků domu Gutova

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 I. Obchodní firma a sídlo spořitelního družstva 1. Obchodní firma spořitelního družstva zní:

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ----------------------------------------------Hlava první--------------------------------------------------- ----------------------------------------Základní

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Obchodní firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl.

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek (dále též Stanovy) S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek Čl. I. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek 1. Název: Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966,

Více