STANOVY Bytového družstva Poznaňská

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Bytového družstva Poznaňská 437 439"

Transkript

1 STANOVY Bytového družstva Poznaňská Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Poznaňská a má sídlo v Praze 8 Bohnice, ul. Poznaňská 438 (dále jen družstvo ). Čl. 2 Bytové družstvo je družstvem fyzických osob držitelů členských podílů s právem nájmu k bytovým jednotkám situovaným v domech č. p. 437, 438 a 439, ev. vlastníků těchto bytových jednotek. Je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Družstvo se zakládá zejména za účelem koupě domů č. p. 437, 438 a 439 s pozemky 827/39, 827/40, 827/41 v katastrálním území Bohnice v Praze 8 do vlastnictví družstva a následného plnění všech práv a povinností vyplývajících z vlastnictví těchto nemovitostí. Za porušení svých závazků ručí celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. Část II. Předmět činnosti družstva Čl. 3 Předmětem činnosti družstva je výlučně zajišťování správy, provozu a oprav bytů, nebytových prostor a společných částí domu, které jsou ve vlastnictví družstva a hospodaření s bytovými a nebytovými prostory v domě, včetně poskytování základních služeb spojených s bydlením. Družstvo nesmí podnikat jiným způsobem, než je vymezeno tímto ustanovením. Část III. Základní kapitál družstva, základní členský vklad a další členský vklad Čl. 4 Základní kapitál družstva Výše základního kapitálu družstva tvoří souhrn všech členských vkladů (tj. základních členských vkladů a dalších členských vkladů). Základní zapisovaný kapitál družstva činí ,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). Čl. 5 Základní členský vklad 1) Základní členský vklad je jednotný a činí ,- Kč (slovy: jedenácttisíc korun českých) na jednu bytovou jednotku a bude zakládajícími členy splacen nejpozději do sedmi dnů od ustavující členské schůze na bankovní účet družstva, z toho 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) v hotovosti v den konání ustavující schůze družstva. Členové družstva přijatí po 1

2 založení družstva musí na účet družstva splatit základní členský vklad do pěti pracovních dnů od převzetí oznámení o rozhodnutí členské schůze, že byli přijati za člena družstva. 2) Souhrn základních členských vkladů od všech členů se použije následovně: základní zapisovaný kapitál ,- Kč, rezervní fond ,- Kč, ,- Kč jistina Úřadu Městské části Praha 8 za 108 bytových jednotek, zbytek se převede do fondu údržby a investic. Čl. 6 Další členský vklad 1) Zakládající člen družstva je povinen uhradit družstvu další členský vklad, který je odvozen z kupní ceny domu stanovené smlouvou mezi Úřadem Městské části Praha 8 a družstvem. Výše tohoto vkladu se určí z jednotkové ceny 1 m 2, která je definována jako podíl ceny celkové k celkové výměře bytových ploch v domě. Skutečná hodnota dalšího členského vkladu je dána jako součin podlahové plochy bytu člena družstva jím užívaným násobené výše uvedenou jednotkovou cenou zvětšenou o částku, která odpovídá podílu ceny plochy bytů, jejichž nájemníci nebudou členy družstva. Výše dalších členských vkladů členů družstva je závislá na výši kupní ceny za bytovou jednotku. Dále bude úměrně k ploše bytů rozdělena konečná částka dluhů na domě váznoucí v době prodeje. 2) Další členské vklady jsou splatné v termínu či dle splátkového kalendáře schváleného členskou schůzí v návaznosti na smluvní podmínky kupní smlouvy. 3) V případě přijetí nového člena družstva po jeho založení stanoví členská schůze družstva kvalifikovanou většinou 2/3 přítomných členů výši dalšího členského vkladu tohoto člena. Tento další členský vklad bude převeden v plné výši do Fondu údržby a investic. Část IV. Členství v družstvu Čl. 7 Vznik členství při zakládání družstva 1) Zakládajícím členem družstva se stává dnem vzniku družstva ten dosavadní oprávněný nájemce bytu (popř. bytů), který podá přihlášku do družstva, zúčastní se ustavující schůze buď osobně nebo prostřednictvím úředně ověřeného zmocněného zástupce a po hlasování o stanovách nevezme svoji přihlášku ihned zpět, jestliže hlasoval proti jejich přijetí a uhradí základní členský vklad v souladu s těmito stanovami. 2) Zakládajícím členem družstva nemůže být nájemce, který ke dni založení družstva nemá vypořádány závazky na nájemném a službách, včetně dalších jakýchkoliv finančních závazků, vůči dosavadnímu pronajímateli. Čl. 8 Vznik členství po založení družstva 1) Po založení družstva mohou být za členy družstva přijaty další fyzické a právnické osoby rozhodnutím členské schůze. 2

3 2) Členská schůze rozhodne o přihlášce do 40-ti dnů od jejího doručení družstvu. Pověřený člen představenstva písemně oznámí žadateli rozhodnutí členské schůze a doručí mu ho proti potvrzení o doručení. 3) Za člena družstva může být přijata fyzická a právnická osoba, která: - doručí družstvu písemnou přihlášku; - je starší 18-ti let a je způsobilá k právním úkonům; - vyrovnala případné závazky vůči družstvu; - se kterou byla uzavřena nájemní smlouva k bytu (popř. bytům) v domech č. p. 437, 438 a ) Nárok na členství vzniká dále děděním, převodem členských práv na základě písemné dohody a nebo jiným způsobem stanoveným zákonem. Čl. 9 Společné členství manželů 1) Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, vzniká společné členství manželů v družstvu. V tomto členství vystupují oba manželé společně a nerozdílně a jako členové mají jen jeden hlas a z hlediska plateb (např. dalších členských vkladů) vystupují rovněž jako jeden člen. Jsou-li při hlasování přítomni oba a jejich hlasování je rozporné, žádnému z jejich hlasu se nepřihlíží. 2) Společné členství manželů zaniká: a) rozvodem manželství; b) smrtí jednoho z manželů; c) zánikem společného jmění manželů nebo jinou dispozicí s dalším členským vkladem jako součástí společného jmění manželů v souladu s obecně platnými právními předpisy; d) zánikem členství podle čl. 15, odst. 4) těchto Stanov. Tím není dotčeno pravidlo jednoho hlasu. 3) V případě rozvodu manželů, společných členů družstva, se stává výlučným členem družstva ten z bývalých manželů, na kterého přejde členství buď dohodou rozvedených manželů, nebo rozhodnutím soudu. Do té doby rozhoduje hlas toho z manželů, který je přítomen na členské schůzi. Jsou-li přítomni oba a jejich hlasování je rozporné, k žádnému jejich hlasu se nepřihlíží. 4) Zanikne-li společné členství manželů vystoupením nebo vyloučením z družstva jednoho z nich, zůstává členem druhý z manželů. Čl. 10 Členská práva Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného nebo zplnomocněného zástupce jednání a rozhodování členské schůze a vyžádat si k nahlédnutí zápis z členské schůze nebo pořízení fotokopie na jeho náklad; b) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům; 3

4 c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod poskytovaných družstvem svým členům, pokud se těchto práv sám nevzdá; d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se k jeho orgánům s podněty, náměty a stížnostmi, pokud se týkají činnosti družstva a být o jejich vyřízení informován; e) být seznámen s ročním vyúčtováním zaplacených úhrad za užívání bytu (nebytového prostoru) - nájemného a služeb s tím spojených; f) požádat družstvo o převod bytu do vlastnictví po splnění zákonných a smluvních podmínek. Na jejich splnění se zavazuje člen spolupracovat. Družstvo má povinnost tento převod uskutečnit v době do tří měsíců od doručení žádosti člena. Čl. 11 Členské povinnosti 1) Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutím orgánů družstva; b) uhradit základní členský vklad, další členský vklad dle čl. 6 těchto Stanov, platby podle rozhodnutí členské schůze vyvolané potřebami družstva v souladu se stanovami a platit řádně a včas příspěvky do fondů družstva a zálohy na služby spojené s bydlením; c) chránit družstevní majetek i majetek ostatních členů družstva, dodržovat předpisy o požární ochraně, řádně udržovat byt a nepoškozovat společné prostory domu i prostory bytu a s bytem bezprostředně spojené; d) upozorňovat orgány družstva na vzniklé závady na majetku družstva, jakož i na chování a činnosti družstevní majetek zjevně poškozující a podle svých sil a schopností se snažit zamezit jejich působení; e) oznamovat orgánům družstva změny týkající se člena družstva a počtu příslušníků jeho domácnosti, jež jsou důležité pro vedení evidence členů a majetku družstva a pro zaúčtování služeb, a to nejpozději do jednoho měsíce od zahájení změny; f) umožňovat pověřeným zástupcům družstva vstup do bytu pro zjištění technického stavu bytu v nezbytných případech na základě předchozího vyžádání, či v případě nutnosti oprav nebo úprav společných rozvodů instalací; g) účastnit se a podílet se řádně na činnosti orgánů družstva, do kterých byl zvolen, h) člen družstva je povinen písemně požádat představenstvo družstva o souhlas s provedením stavebních prací (např. demolice, apod.) a stavebních úprav v bytě, včetně úprav zasahujících do společných rozvodů instalací (vodovod, kanalizace a elektroinstalace). Toto platí i při výměně stavebních materiálů (staré za nové) v bytě. K žádosti o souhlas připojí projektovou dokumentaci stavebních prací a úprav. Člen družstva je povinen vyčkat před zahájením prací na udělení písemného souhlasu představenstva se stavebními pracemi a stavebními úpravami dle předložené projektové dokumentace. Před udělením souhlasu představenstva nesmí být provedeny ani demoliční, ani jiné přípravné práce. V případě, že se jedná o stavební práce nebo stavební úpravy, vyžadující souhlas stavebního úřadu, je člen družstva povinen si předmětný souhlas zajistit ještě před zahájením přípravných, demoličních a stavebních prací. Po provedení prací musí člen družstva předložit na vyžádání představenstvu revizní zprávy od nových rozvodů instalací; i) uhradit další členský vklad v souladu s písm. b) v případech nepředvídatelných havárií nebo nezbytných oprav domů čp. 437, 438 a 439, které nelze pokrýt z prostředků ve fondech družstva, jehož výše a termín splácení budou vymezeny usnesením členské schůze schváleným kvalifikovanou většinou. 4

5 2) Byt ani jeho jednotlivé části nemůže člen družstva používat k jiným účelům než je bydlení. 3) Pokud je člen družstva v prodlení s úhradou pohledávky družstvu, vztahuje se na něj sankční poplatek z prodlení dle občanského zákoníku. 4) Povinnosti a práva k bytu se přiměřeně vztahují i na nebytový prostor. Čl. 12 Členská evidence 1) Předseda představenstva vede členskou evidenci a udržuje ji v souladu se skutečností. Tvoří ji kniha členů a členské spisy. 2) Do knihy se zapisuje zejména: - jméno a bydliště fyzické osoby (případně název a sídlo právnické osoby); - datum vzniku členství; - výše členského vkladu a výše, v níž byl splacen. 3) Členský spis tvoří doklady a korespondence se členem vyplývající z členského vztahu. Čl. 13 Převod členských práv a povinností 1) Člen může převést své členství v družstvu na jinou osobu s plnou způsobilostí k právním úkonům. 2) Za převod členských práv a povinností uhradí nový člen družstva administrativní poplatek ve výši 8 000,- Kč, nestanoví-li členská schůze jinak. 3) Dohoda o převodu členských práv a povinností na jinou osobu nepodléhá souhlasu představenstva nebo členské schůze. Členská práva přecházejí na nabyvatele dnem předložení smlouvy družstvu. 4) Souhlas dle předchozího odstavce se též nevyžaduje, pokud se jedná o vlastní dítě člena, který členství převádí. I v tomto případě je však třeba doručit dohodu představenstvu. 5) Na člena družstva, na něhož bylo členství v družstvu převedeno, přecházejí též práva a povinnosti, z členství v družstvu plynoucí, a to v rozsahu, jaký měl původní člen družstva. Čl. 14 Zánik členství 1) Členství zaniká: a) písemnou dohodou; b) vystoupením; c) převodem členských práv; d) vyloučením; e) zánikem družstva bez právního nástupce; f) prohlášení konkursu na majetek člena; 5

6 g) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena; h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členským práv a povinností; i) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce. 2) Písemnou dohodou mezi členem družstva a družstvem může členství kdykoliv zaniknout. 3) Člen družstva může z družstva vystoupit tím, že doručí představenstvu družstva písemnou výpověď. Členství zaniká uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Písemnou výpověď lze vzít zpět pouze se souhlasem členské schůze. 4) Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází jeho členství na dědice včetně členského podílu, členského vkladu, dalších členských vkladů i pohledávek poté, kdy o dědictví bylo pravomocně rozhodnuto a kdy tento dědic písemně uvědomil družstvo o členství, a to ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví. 5) Rozhodnutím představenstva může být z družstva vyloučen člen, jenž: a) hrubě nebo opakovaně porušuje stanovy nebo rozhodnutí orgánů družstva; b) užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda, nebo trpí, aby se majetku takto užívalo; c) sám nebo spolu se svými blízkými a návštěvami poškozuje majetek družstva nebo jiných členů družstva, porušuje hrubě pořádek v domě, pravidla morálky a soužití občanů, popř. tak činí osoby, které jeho bytu či nebytových prostor užívají; d) je-li v prodlení se zaplacením příspěvků do fondů družstva a záloh na služby spojené s užíváním bytu a nebytového prostoru po dobu delší než 3 měsíce; e) byl odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti spolubydlícím v domě; f) nezaplatil družstvu další členský vklad nebo základní členský vklad v souladu se stanovami. 6) O vyloučení podle odstavce 5) může rozhodnout představenstvo po předchozí písemné výstraze doručené do vlastních rukou, pokud i po ní důvody trvají alespoň 15 dní. 7) Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být doručeno do vlastních rukou nebo poštou jako doporučená zásilka, a nebude-li převzata, pak náhradním doručením. Vyloučení musí obsahovat odůvodnění. Proti rozhodnutí se může člen odvolat k členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek. Čl. 15 Majetkové vypořádání 1) Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům právo na výplatu vypořádacího podílu, a to uplynutím tří měsíců od schválení roční účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo. Toto právo nevznikne při zániku společného členství manželů v případě, že jeden z manželů zůstává členem družstva. 6

7 2) Z důvodu zániku členství nemá bývalý člen ani jeho dědicové nebo jeho právní nástupci kromě nároku dle odst. 1) nárok na žádnou jinou část majetku družstva. 3) Družstvo započte své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. 4) Pokud ukončení členství souvisí s vypovězením nájemní smlouvy, bude vypořádání provedeno do jednoho měsíce po vyklizení a předání bytu družstvu. 5) Vypořádací podíl se určí podle platných právních předpisů. Část V. Užívání nemovitosti Čl. 16 Nájemní právo k bytu 1) Nájem družstevního bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou družstvo jako pronajímatel přenechává byt do užívání svému členu nebo jiné osobě jako nájemci. 2) Členu vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy: a) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu při založení družstva vzniká zakládajícímu členu družstva právo na uzavření nájemní smlouvy dnem vzniku družstva; b) převodem členských práv a povinností; c) na základě zdědění členského podílu (dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví); d) usnesením členské schůze. 3) Nájemní smlouva mezi družstvem a fyzickou osobou jako nájemcem je uzavírána podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Nájemní smlouva družstvem a právnickou osobou jako nájemcem je uzavírána podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Všechny nájemní smlouvy musí mít písemnou formu. 4) Nájemní smlouva musí zejména obsahovat: - označení smluvních stran; - označení bytu a jeho příslušenství (např. sklep); - rozsah jejich užívání; - způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši; - doba nájmu - není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu bytu byla uzavřena na dobu neurčitou. 5) Nájemní smlouva musí být v souladu se stanovami družstva a s platnými právními předpisy, jinak je neplatná. 7

8 Čl. 17 Pronájem nebytových prostor 1) Družstvo může pronajmout nebytové prostory domů č. p. 437, 438 a ) Nájem nebytového prostoru vzniká nájemní smlouvou, kterou družstvo jako pronajímatel přenechává nebytový prostor do užívání svému členu nebo jiné osobě jako nájemci. Všechny nájemní smlouvy musí mít písemnou formu. 3) Obě smluvní strany se řídí zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy. 4) Nájemní smlouva musí zejména obsahovat: - označení smluvních stran; - označení nebytového prostoru a jeho příslušenství (např. wc); - účel jejich užívání; - výše nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním nebytového prostoru; - doba nájmu - není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu nebytového prostoru byla uzavřena na dobu neurčitou. 5) Nájemní smlouva musí být v souladu se stanovami družstva a s platnými právními předpisy, jinak je neplatná. 6) Výši nájemného za nebytové prostory určuje členská schůze. Čl. 18 Způsob užívání bytu (nebytového prostoru) 1) Bytem se rozumí samostatná bytová jednotka ohraničená vstupními dveřmi, uzavíracími ventily přívodu teplé a studené vody a elektroměrem. Součástí bytu jsou rovněž okna a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody a plynu, ústředního topení, elektroinstalace), s výjimkou stoupacích vedení až po uzavírací ventily a s výjimkou hlavního potrubí odpadu. Součástí bytu je i uzavíratelná sklepní kóje. 2) Nebytové prostory se nacházejí v prvním nadzemním podlaží domů č. p. 437, 438 a 439. Jejich ohraničení je obdobné jako specifikace z odst. 1). 3) Každý uživatel bytu (či nebytového prostoru) je oprávněn jej užívat jen podle jeho určení. Je povinen udržovat svůj byt (či nebytový prostor) na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání a provádět včas potřebnou údržbu a opravy tak, aby nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní uživatele bytů (či nebytových prostor) v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech. 4) Družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu, tak jak to družstvům ukládá zákon. 5) Drobné opravy a úpravy v bytě a nebytovém prostoru související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou (drobné opravy) hradí nájemce. 8

9 6) Členská schůze může z technických nebo estetických důvodů stanovit odchylná pravidla upravující způsob provedení některých oprav nebo běžné údržby bytu. 7) Nepostará-li se nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru o včasné provedení drobných oprav a běžné údržby bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. 8) Nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru je povinen odstranit závady a poškození v domě, které způsobil on nebo ti, kdo s ním bydlí nebo ho navštěvují, do jednoho měsíce ode dne, kdy byl k jejich odstranění družstvem vyzván. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu v prokázané výši. 9) Nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu představenstva družstva, a to ani na svůj náklad. Nesmí přemístit žádnou panelovou příčku, ani nenosnou. Bez souhlasu členů představenstva družstva a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy a úpravy bytu a jeho zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, jeho vnitřní uspořádání, ohrožena jeho statika, nebo jinak narušena funkčnost technického zařízení domu (vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah apod.). Nájemce se musí v tomto případě řídit Čl. 11, odst. h) těchto Stanov. 10) Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě nebo nebytovém prostoru pouze se souhlasem nájemce. Provádí-li družstvo takové úpravy nebo opravy na příkaz příslušného orgánu státní správy nebo za účelem havárií (např. vodovodního a kanalizačního potrubí, elektrické instalace či jiných sítí procházejících bytem apod.), je člen povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 11) Nájemce dodržuje při užívání bytu či nebytových prostor zejména následující pravidla: - nepřetěžuje elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů, než připouští norma; - pravidelně, alespoň 1x měsíčně, protáčí uzávěry radiátoru topení, ventilů teplé a studené vody, uzávěrů přívodu vody do nádrže WC mísy, aby nedošlo k jejich znehybnění; - průběžně kontroluje odkapávání vody z ventilů (baterií) a únik vody na WC (čeření hladiny); - při odchodu z bytu se uživatel bytu se přesvědčí, zda jsou přívody vody a elektrického proudu vypnuty. 12) Nájemce nesmí provádět hlučné práce v bytě či nebytovém prostoru ve všední dny od 20 hodin do 7 hodin a v sobotu od 19 hodin do 9 hodin. V neděli a ve svátečních dnech nesmí tyto práce provádět vůbec. Výjimkou je havarijní stav, kdy by byly odložením opravy způsobeny fatální škody na majetku družstva. Noční klid musí být dodržován každý den v době od 22 hodin do 6 hodin. 9

10 13) Člen družstva nebo nájemce bytu či nebytových prostor, který sám v bytě nebydlí (buď jej pronajímá, nebo jej navštěvuje pouze krátkodobě), je povinen oznámit představenstvu družstva svou korespondenční adresu, nebo jiný způsob kontaktu kvůli doručování nutných informací, pozvánek event. zjišťování stanovisek nebo rozhodnutí. 14) Chov zvířat, u kterých je udělováno povolení k chovu dle zvláštních právních předpisů a která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů, je chovatel povinen oznámit představenstvu družstva. 15) Uživatel bytu dbá na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v bytě a jeho rozšiřování. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit představenstvu družstva k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé bytů, kterých se případný desinfekční zásah týká, povinni na výzvu umožnit přístup do bytu. V opačném případě, je-li nutný opakovaný zásah, půjdou náklady na marný zásah k jejich tíži. 16) Je zakázáno uchovávat ve sklepních kójích tlakové PB lahve, výbušné, hořlavé nebo toxické látky. Čl. 19 Způsob užívání společných prostor 1) Společnými prostorami se rozumí části domu, určené pro společné užívání, a to zejména základy, hlavní stěny, vchody, schodiště, chodby, výtah, střecha, hlavní vodovodní, kanalizační, elektrické a teplovodní sítě, další místnosti bez specifického označení a chodby mezi sklepními kójemi. 2) Společné prostory se udržují volné. Ve společných prostorách je zakázáno provozovat jakoukoliv činnost, která nesouvisí s užíváním bytu. Ukládání či odkládání různých předmětů (i krátkodobě), tlakových PB lahví, výbušných, hořlavých nebo toxických látek je rovněž zakázáno. Představenstvo je oprávněno bez předchozí výzvy společné prostory vyklidit od neoprávněně odložených věcí. 3) Každý nájemce je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen podle jejich určení. 4) Je zakázáno kouřit ve všech společných prostorách domu a v místnostech pro technické zázemí. 5) Hlavní uzávěry vody, domovní elektrické rozvodny a rozvodné skříně do jednotlivých bytů jsou označeny, odstraňovat nálepky se zakazuje. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám. Vstup na střechy domů, do prostorů strojoven výtahů a do technického zázemí je povolen pouze oprávněným osobám. Uživatelům bytů je pohyb v těchto prostorách zakázán. 6) Každý nájemce je povinen: - dodržovat pravidla protipožární ochrany a zajistit tak předcházení požárům; - kontrolovat v každém poschodí způsob větrání a po vyvětrání zavírat okna na chodbách; 10

11 - udržovat pořádek a čistotu včetně chodeb spojující domy navzájem; - další prostory určené ke zvláštním účelům používat vždy na nezbytně nutnou dobu tak, aby jejich použití bylo k dispozici i ostatním uživatelům a neomezovalo ostatní. Čl. 20 Dispozice s uvolněnými byty a nebytovými prostory Uvolní-li se byt v případech, kdy nájemní právo nepřešlo na jinou osobu podle ust. 706 občanského zákoníku, dohodou či výpovědí nebo uplynutím doby nájmu, družstvo jej pronajme nebo prodá na základě rozhodnutí členské schůze. Vedle finanční výhodnosti pro družstvo budou hlavními kritérii i osoba nájemce zajišťující bezproblémové užívání bytu nebo nebytového prostoru, a která dává záruku řádného placení nájmu. Čl. 21 Výměna bytu Člen družstva může uzavřít dohodu o výměně bytu pouze za předpokladu, že současně dojde k převodu členských práv a povinností na nového nájemce, včetně finančních závazků. Text dohody musí být předložen představenstvu družstva na vědomí do jednoho měsíce od data uskutečněné výměny bytu. Čl. 22 Podnájem bytu 1) Člen družstva může svůj byt nebo jeho část dát dočasně do podnájmu k bydlení jiné osobě, která není členem družstva. Tento podnájem podléhá písemnému a výslovnému souhlasu představenstva družstva, a to před podepsáním nájemní smlouvy. Člen družstva v písemné žádosti o souhlas představenstva uvede počet osob, který bude byt užívat. Po vyjádření souhlasu představenstva se jména podnájemníků uvedou v evidenčním listu, ve kterém bude navíc upraven i výpočet odvodů záloh na služby (podle počtu osob). Nedodržení tohoto postupu ze strany člena družstva se považuje za hrubé porušení povinností člena družstva. 2) Člen družstva přitom dbá, aby byl byt řádně a účelně užíván k bydlení dle kolaudačního stavu. Osoby dočasně bydlící v bytě musí v přiměřeném rozsahu dodržovat povinnosti člena družstva, zejména ustanovení v čl. 11/1c těchto Stanov. 3) Pokud nejsou plněna předchozí ustanovení, předseda oznámí tuto skutečnost na nejbližší členské schůzi, která přijme opatření v souladu se stanovami. Krajním opatřením je vyloučení člena. Část VI. Orgány družstva Čl.23 1) Orgány družstva jsou: a) členská schůze, která je nejvyšším orgánem družstva; b) představenstvo družstva, které tvoří 5 členů; c) kontrolní komise, kterou tvoří 3 členové. 11

12 2) Funkční období volených orgánů družstva činí v období po založení družstva dva roky, po ukončení tohoto volebního období pět let. Své funkce vykonávají tyto orgány až do zvolení nových orgánů. 3) Každému členu představenstva a kontrolní komise náleží jeden hlas. Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi lze uskutečnit v odůvodněných případech písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. Takový způsob hlasování lze uskutečnit, jestliže s ním projeví souhlas všichni členové orgánu. Čl. 24 Členská schůze 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Do výlučné pravomoci členské schůze patří zejména: a) přijímat a měnit stanovy družstva; b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise; c) projednání výroční zprávy představenstva a kontrolní komise; d) schválení koncepce rozvoje a hospodářských záměrů, tvorby a použití fondů, roční uzávěrky a rozhodování o rozdělení a užití zisku (popř. úhrady ztráty); e) rozhodování o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení družstva, rozhodování o zrušení družstva s likvidací; f) stanovení výše úhrady za služby spojené s bydlením a užíváním společných prostor a nebytových prostor členů družstva a stanovení nájemného nečlenů družstva; g) projednání zpráv kontrolní komise a vnějších kontrol včetně schválení a kontroly opatření k odstranění zjištěných nedostatků; h) rozhodování o odvolání proti rozhodnutí představenstva; i) vydání a změny domovního řádu, j) schvalování plateb z účtu družstva nebo v hotovosti z pokladny a finančních závazků, jejichž objem je jednorázově vyšší než ,- Kč. k) rozhodovat o prodeji nebo jiném zcizování nemovitostí ve vlastnictví družstva. Takové rozhodnutí však může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu všech členů družstva. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je jeho nájemcem; l) rozhodovat o zatěžování (např. formou zástavy, ručení, apod.) nemovitostí ve vlastnictví družstva. Takové rozhodnutí však může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu kvalifikované, t.j. 2/3 většiny všech členů bytového družstva, a z důvodu zajištění finančních prostředků pro finanční pokrytí nepředvídatelných havárií nebo nezbytných oprav domů č.p. 437, 438, 439, které nelze pokrýt z prostředků na fondech družstva; m) rozhodovat o případech nepředvídatelných havárií nebo nezbytných oprav domů č. p. 437, 438, 439, s nimiž má být spojena povinnost členů družstva uhradit ve smyslu článku 11, odst. 1), písm. i) těchto Stanov další členský vklad; n) plnění dalších úkolů podle stanov a obecně platných právních předpisů a rozhodování o všech činnostech, jež si vyhradí; o) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu; p) rozhodovat o uzavření smluv dle 67, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů a o jiných významných majetkových dispozicích; 12

13 q) rozhodovat o přijetí nového člena družstva. 2) Členská schůze může rozhodnout, že činnost člena družstva v orgánech družstva je činností placenou. V takovém případě stanoví výši měsíční úhrady. Rovněž může rozhodnout, že některému z členů představenstva nebo družstva náleží jednorázová odměna za provedenou činnost a v takovém případě stanoví její výši. 3) Členská schůze musí být svolána nejméně jednou ročně. Svolává ji představenstvo družstva, způsobem upraveným v odst. 5) tohoto článku těchto Stanov. 4) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů nebo kontrolní komise, nebo v případech, kdy je její rozhodnutí nezbytné podle stanov družstva. 5) Program jednání musí být veřejně v domě oznámen pozvánkou nejméně 8 dní předem a pozvánkou doručenou do schránky členovi družstva. Bude-li na programu členské schůze volba do orgánů družstva nebo změna stanov, je třeba předat pozvánku oproti podpisu osobně, nezastižení členové budou obesláni poštou. Pozvánka obsahuje kromě programu členské schůze také datum, čas a místo jejího konání. 6) Hlasování se provádí veřejně zvednutím ruky, pokud členská schůze nerozhodne o jiném způsobu hlasování. 7) Usnesení členské schůze je platné, schválí-li je nadpoloviční většina přítomných členů. Kvalifikované většiny 2/3 přítomných členů je třeba k přijetí usnesení v případě dle odst. 1) písm. a). Kvalifikované většiny 2/3 všech členů je třeba k přijetí usnesení v případě dle odst. 1) písm. l). 8) Pro platnost usnesení členské schůze se vyžaduje řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak. (V souladu s článkem 9 mají manželé pouze jeden hlas). Člen družstva může zmocnit i jiného člena družstva, popř. jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupoval, a to písemně na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 9) O členské schůzi se pořizuje zápis, který obsahuje tyto údaje: a) datum a místo konání schůze; b) přijatá usnesení; c) výsledky hlasování; d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování; e) seznam účastníků členské schůze, event. písemných zmocnění jiných osob k zastupování člena družstva při hlasování, pozvánku na ni, včetně projednávaného programu. 10) Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původní členská schůze. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla 13

14 svolána původní členská schůze, nejméně však 8 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Čl. 25 Představenstvo družstva 1) Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva oprávněným jednat jménem družstva ve všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny jiným orgánům družstva. Zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze. 2) Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje ve všech věcech, které nejsou ze zákona nebo těchto stanov vyhrazeny členské schůzi nebo jiným orgánům. Zejména: a) svolává členské schůze družstva, zabezpečuje rozhodnutí členské schůze o hlavních směrech činnosti družstva v souladu se schválenou koncepcí; b) předkládá roční účetní uzávěrku, navrhuje způsob rozdělení a užití zisku, popř. úhrady ztráty a předkládá ji členské schůzi ke schválení; c) sestavuje hospodářskou rozvahu družstva na příští rok a předkládá ji členské schůzi ke schválení přítomným členům; d) rozhoduje samostatně o jednorázových použitích finančních prostředků do výše ,- Kč; e) v případě havárie je představenstvo oprávněno rozhodnout samostatně o jednorázovém použití finančních prostředků ve výši, potřebné pro odstranění havárie a pro zajištění toho, aby nadále nedošlo k ohrožení zdraví a života osob a poškození majetku družstva; f) v závažných případech je oprávněno pozastavit usnesení členské schůze, pokud je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. V takovém případě musí svolat členskou schůzi do jednoho měsíce. 3) Členy představenstva volí členská schůze z členů družstva. Volba se provádí veřejným hlasováním, pokud členská schůze nerozhodne o jiném způsobu volby. 4) Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu(y) družstva (představenstva). 5) Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Právní úkony, jež jsou předepsány v písemné formě, podepisuje jménem představenstva předseda (místopředseda) spolu s jedním členem představenstva. Ostatní členové představenstva mohou činit právní úkony a zavazovat jimi družstvo v ostatních případech nutných ke splnění uloženého úkolu, nebo je-li to v hospodářském styku obvyklé. 6) Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Představenstvo svolává předseda, v jeho dlouhodobé nepřítomnosti místopředseda buď osobně, telefonicky nebo em. Musí se vždy sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na základě její výzvy nedošlo k odstranění nedostatků. 7) Způsob práce představenstva určuje, řídí a členské schůzi za ni odpovídá předseda družstva. 14

15 8) Členové představenstva nesmějí být podnikateli ve stejném či obdobném předmětu činnosti ani členy statutárních či dozorčích orgánů právnických osob se stejným či obdobným předmětem činnosti. Vyžaduje-li to zájem družstva, může členská schůze z tohoto ustanovení povolit výjimku. 9) Představenstvo může požádat Kontrolní komisi o společné jednání. Čl. 26 Kontrolní komise 1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva, jenž zejména: a) kontroluje dodržování stanov; b) kontroluje plnění usnesení členské schůze; c) má právo kontrolovat činnost předsedy, místopředsedy a představenstva družstva; d) kontroluje a vyjadřuje se k hospodaření družstva, roční účetní uzávěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva; e) projednává stížnosti členů družstva. 2) Je oprávněna požadovat od členů družstva, členů představenstva, předsedy a místopředsedy doklady a informace, jež považuje za potřebné z hlediska své činnosti. 3) Zprávy o výsledku kontrol a kontrol plnění úkolů vyplývajících z odstranění zjištěných nedostatků předkládá kontrolní komise členské schůzi. Nápravná opatření může sama navrhovat. 4) Pokud představenstvo nebo předseda družstva zjištěné nedostatky neodstraní, je kontrolní komise oprávněna svolat členskou schůzi a požádat ji o zjednání nápravy. 5) Kontrolní komise zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Svolává ji předseda buď osobně, telefonicky nebo em. 6) Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva. 7) Činnost kontrolní komise řídí její předseda. 8) Členové kontrolní komise jsou voleni z členů družstva a zvolí si svého předsedu, popřípadě místopředsedu. 9) Členové kontrolní komise nesmějí být podnikateli ve stejném či obdobném předmětu činnosti ani členy statutárních či dozorčích orgánů právnických osob se stejným či obdobným předmětem činnosti. Vyžaduje-li to zájem družstva, může členská schůze z tohoto ustanovení povolit výjimku. 10) Kontrolní komise se na požádání účastní společného jednání s představenstvem. 15

16 Část VII. Hospodaření družstva Čl. 27 1) Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně na svůj účet. Je povinno sestavit za každý rok účetní uzávěrku. 2) Náklady a výdaje hradí ze získaných příjmů z bytového hospodaření, případně z jiných zdrojů. 3) Výši úhrady příspěvků do fondů, nájemného a záloh na služby stanoví představenstvo družstva podle plánovaných nákladů svým opatřením. Zálohové platby vyúčtuje v souladu s právními předpisy. Čl. 28 Fondy družstva 1) Družstvo vytváří podle svých potřeb a z výsledků své činnosti fondy k zabezpečení reprodukce hmotného majetku, nutných neplánovaných výdajů, na splátky úvěru apod. Výši příspěvků do jednotlivých fondů, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo stanovami družstva, stanoví členská schůze na návrh představenstva. Družstvo zřizuje zejména nedělitelný fond, provozní fond a fond údržby a investic. 2) Nedělitelný fond družstva tvoří 10 % zapisovaného základního kapitálu družstva. Ročně se zvyšuje o 10 % čistého zisku družstva, nejvýše však do výše 50 % zapisovaného základního kapitálu družstva. Fond se nesmí používat za trvání družstva k rozdělení mezi členy družstva. 3) Fond údržby a investic se tvoří z příspěvků členů družstva, které hradí členové družstva za užívání bytů a z nájemného z bytů nečlenů družstva, event. nebytových prostor jejich nájemců a převodem přebytků hospodaření družstva. Prostředky fondu mohou být použity pouze na krytí nákladů na opravy, údržbu, rekonstrukci a modernizaci domů č.p. 437, 438, 439, resp. nemovitostí v majetku družstva. Fond údržby a investic se eviduje odděleně od běžného účtu. 4) Rezervní fond ve výši ,- Kč se tvoří z jednorázového příspěvku každého zakládajícího člena družstva. Prostředky fondu jsou určeny pouze na krytí případných závazků způsobených neplacením dalších členských vkladů daných smlouvou o koupi domu dle Čl. 5 odst. 2) a Čl. 6 odst. 1) těchto Stanov. 5) Provozní fond se tvoří z příspěvků členů družstva, které hradí členové družstva za užívání bytů, z nájemného z bytů a z poplatků za podnájmy, event. za nebytové prostory. Prostředky fondu mohou být použity na krytí nákladů spojených se službami, správou domu, pojištěním domu, odpisy a dani z nemovitosti. 6) Družstvo shromažďuje na běžném účtu další členské vklady členů, k jejichž úhradě jsou povinni dle těchto stanov, zejména na zaplacení kupní ceny domů č. p. 437, 438, 439 s pozemky. 16

17 7) Sestava fondů, tvorba a jejich použití se řídí těmito stanovami, předpisy pro hospodaření vlastníků nemovitého majetku a zásadami schválenými členskou schůzí. 8) Účetní rok družstva trvá od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku. Čl. 29 Použití zisku a úhrada ztráty 1) Způsob úhrady případné ztráty navrhuje představenstvo a schvaluje je členská schůze v souladu se stanovami a s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména obchodního zákoníku. 2) Po splnění daňových povinností se nejprve z čistého zisku družstva odečte 10 % a připíše se na nedělitelný fond, a to až do výše stanovené podle Čl. 28, odst. 2 těchto Stanov. O použití zbývající částky rozhodne členská schůze. 3) Členové neodpovídají za případné ztráty a závazky družstva, pokud k jejich úhradě nejsou povinni formou dalšího členského vkladu nebo formou účasti na hospodaření družstva v souladu s těmito stanovami. Část VIII. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení Čl. 30 1) Rozhodnutí orgánů družstva týkající se jednotlivých členů se oznamují jen těmto členům, pokud členská schůze k jednotlivým případům nerozhodne jinak. 2) Lhůta k podání odvolání proti rozhodnutí činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. Poučení o odvolání je dáno těmito stanovami. 3) O odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva rozhodne členská schůze. 4) Představenstvo může rozhodnout o odvolání k členské schůzi samo, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. 5) Družstvo doručuje písemné rozhodnutí členům do vlastních rukou. Není-li to možné, pak je doručuje do vlastních rukou na adresu, kterou člen sdělil. 6) Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: a) při doručení určeným členům orgánu družstva, jakmile člen převzetí potvrdí nebo jestliže potvrzení a jeho převzetí odmítne. O odmítnutí musí být učiněn zápis podepsaný alespoň dvěma členy družstva. Totéž platí pro nájemce. b) při doručení poštou, jakmile písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost družstva vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo odmítl. 17

18 Čl. 31 Ustanovením těchto stanov se řídí i právní vztahy vzniklé mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy navzájem, pokud vzniknou ve stejném předmětu činnosti a neodporují obecně platným právním předpisům. Čl. 32 Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne 23. dubna

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S t a n o v y. bytového družstva " Boleslavská 1989/20" Část. I. Základní ustanovení

S t a n o v y. bytového družstva  Boleslavská 1989/20 Část. I. Základní ustanovení S t a n o v y bytového družstva " Boleslavská 1989/20" Část. I. Základní ustanovení čl. 1 Bytové družstvo přijalo název firmy: "Bytové družstvo Boleslavská 1989/20" a má sídlo v Praze 3, ul. Boleslavská

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 I. Název společenství a sídlo Název společenství: Společenství vlastníků objektu bydlení Zahradníčkova č. p. 1220 Sídlo společenství:

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Bytového družstva Masná 8

STANOVY Bytového družstva Masná 8 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL I. Název a sídlo Byl založen Spolek Angel, se sídlem Angelovova 3183, 14300 Praha 12, IČ: 47610689, registrace provedena dne 25.11.1992 pod č.j. VSC/1-16530/92-R. II. Právní

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s.

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. STANOVY občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. V Praze, dne 29. srpna 2011 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Za férové ústřední topení, o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení:

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/2720. 2. Sídlo družstva: 276 01Mělník, Sportovní 2719. 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II.

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II. S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění Část I. čl. 1 základní ustanovení Družstvo Otradovická je společenstvím nájemců bytů domů č.p. 732, 733 a 734 v Praze 4 Kamýku, založeným za účelem koupě

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více