Střednědobě perspektivní obory v nově navržených prioritních zemích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střednědobě perspektivní obory v nově navržených prioritních zemích"

Transkript

1 Střednědobě perspektivní obory v nově navržených prioritních zemích Brazílie Energetika Rozvojové projekty brazilské vlády předpokládají velké investice do výstavby nových zdrojů energie; uplatní se zvláště výstavba malých vodních elektráren (turbin 1-10 MgW). V závislosti na budoucím politickém rozhodnutí bude možná účast na rozvoji jaderné energetiky. Těžba surovin Brazílie má ohromné zásoby nerostných surovin a paliv, odvětví je schopno absorbovat velké objemy důlní a dobývací techniky. Technologie pro ochranu životního prostředí Úpravny a čističky odpadních vod, zpracování komunálního, průmyslového a biologického odpadu; Strojírenství Jako jedna z nejrychleji se rozvíjejících ekonomik absorbuje velké množství strojírenské produkce; významné reference Made in Czechoslovakia. Letecké technologie Perspektivní kooperace s třetím nejvýznamnějším světovým leteckým výrobcem, spol. Embraer. Technologie výzkumu kosmu - Zájem o aplikované technologie výzkumu kosmu, zvláště po přijetí ČR do Evropské vesmírné agentury ESA. Čína Energetika Čína potřebuje zvyšovat svoji energetickou základnu, ČR má v tomto oboru výbornou referenci v dříve postavené elektrárně Shentou. Jedná se přitom nejen o tepelné elektrárny, ale i jaderné a ostatní energetické zdroje. Významné místo má i výstavba obnovitelných zdrojů. Těžba surovin V této oblasti se jedná nejen o dodávky zařízení, ale zejména zvyšování bezpečnosti práce v dolech (úmrtí v nich jsou druhou příčinou úrazů ve statistikách po dopravních nehodách), ale např. i čisté uhelné technologie. Ekologické technologie Vzhledem k rostoucímu znečištění a mezinárodnímu tlaku na zlepšení situace čínská vláda věnuje zvyšující se pozornost zejména spalovnám městských a nemocničních odpadů, úpravnám a čističkám vod. Strojírenství Přes rostoucí konkurenci u obráběcích strojů má česká strana v tomto tradičním odvětví dobré reference a lze očekávat významné zakázky i v budoucnu. Obuvnické, textilní a tiskařské stroje Tradiční obory, lze očekávat pokračování dodávek. Potravinářské technologie - Jedná se o tradiční obory vzájemné spolupráce, existuje potenciál pro jejich další rozvíjení. Chemický průmysl Obor s velkou perspektivou, u kterého lze v Číně oprávněně předpokládat silný rozvoj. Zdravotnická technika, léky V tomto oboru již působí na čínské trhu české subjekty a celé toto odvětví lze chápat v Číně jako rozvojové a perspektivní. Služby - I ve sféře bankovnictví, pojišťovnictví, marketingových a právnických služeb a rozvoji nemovitostí již české subjekty začaly podnikat v ČLR a lze očekávat další poptávku po rozvoji služeb. 1

2 Egypt Zdravotnická technika Egyptská vláda podporuje výstavbu a modernizaci nemocnic, klinik a laboratoří. Domácí produkce je zanedbatelná, trh je závislý na dovozech. Financování především z prostředků Světové banky a jiných mezinárodních finančních institucí. Potravinářský průmysl - Vláda hodlá modernizovat výrobu potravin, postupně privatizovat státní potravinářské provozy. Místně je vyráběno přibližně 10% potravinářských strojů a jejich náhradních dílů (pro cukrovarnický průmysl, pekárny, balicí a plnicí stroje). Dovozem musí být kryta polovina domácí spotřeby pšenice a kukuřice. Investice směřují především do zpracování zemědělských produktů z rostlinné i živočišné prvovýroby. Dopravní infrastruktura - V železniční dopravě zůstává řada zařízení a vybavení zejména v oblasti přepravy osob zůstává za požadovaným standardem. Nedostatky také v zajištění bezpečnosti osobní přepravy. Obnova zastaralé a nevyhovující sítě se stala aktuálním politickým problémem vlády. Automobilový průmysl - Na egyptských silnicích se pohybuje asi 3,5 milionu automobilů s průměrným stářím přes deset let, tím je dán poměrně velký trh pro poprodejní servis automobilů (náhradní díly, pneumatiky, servisní zařízení, doplňky), místní produkce pokrývá zhruba 20% potřeby, zbývající kapacita trhu je pokryta dovozem, jemuž se dostává vládní podpory. Indie Dopravní infrastruktura V Indii vzhledem k rozsáhlosti země hraje významnou roli železniční a letecká doprava. ČR může dodávat vybavení letišť, železničních tratí, malá letadla, lokomotivy, vagóny. Energetika Indie trpí silným nedostatkem elektrické energie jak pro obyvatelstvo, tak pro rozvíjející se průmysl. Indická vláda má v úmyslu v nejbližších letech kapacity několikanásobně zvýšit. V tomto oboru má bývalé Československo v Indii tradici. Vodohospodářství V Indii neustále přibývá počet obyvatel, což souvisí s rostoucí potřebou pitné vody a s nutností její recyklace. Automobilový průmysl V Indii roste životní úroveň, což je spojeno s neustále rostoucí poptávkou po automobilech. V tomto oboru má bývalé Československo v Indii tradici. Strojírenství Indie průběžně modernizuje svůj průmysl. ČR má v dodávkách strojů, především obráběcích, v Indii tradici. Potravinářský průmysl S rostoucí životní úrovní roste spotřeba potravin. Technologie pro ochranu životního prostředí Indie se aktivně zapojuje do ekologických projektů a její vláda je začala podporovat. Kazachstán Energetika a těžba surovin - Kazachstán patří mezi nejbohatší země na energetické suroviny. V prokázaných zásobách ropy zaujímá osmé místo na světě a zásoby přírodního plynu jsou odhadovány na 3,4 trl. m 3. Zásoby uranu v zemi se odhadují na druhé největší na světě. Pro české firmy existují reálné možnosti se dále zapojovat do sektoru energetiky. 2

3 Zdravotnická technika - Jeden z cílů kazachstánské vlády, který je realizován i přes značné finanční problémy se státním rozpočtem, je zvyšovat celkovou zdravotní péči o občany. Vyhlášený projekt vybudovat 100 škol a 100 nemocnic je nadále realizován. Potravinářský průmysl - Zvyšování objemu a úrovně domácí zemědělské produkce je jeden z nosných úkolů kazachstánské vlády. Obor byl zařazen do prioritních oborů, které by měly zajistit větší diversifikaci kazachstánského exportu, který je závislý jen na surovinách. Mexiko Energetika - Rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení na výrobu elektrické energie a budování nových s důrazem na ochranu životního prostředí, těžba ropy a plynu, uhlí a rud. Dopravní infrastruktura Možnosti např. u dodávek komponentů pro železnice a metro či dodávek pro automobilový průmysl. Potřeby v oblasti propojení elektrických a telekomunikačních systémů. Přímá výrobní kooperace s mexickými i zahraničními firmami, které působí na území Mexika. Technologie pro ochranu životního prostředí - Spalovny a třídírny odpadů, čističky a úpravny vod, zásobování vodou venkovských a městských aglomerací, technologie pro výrobu biopaliv, zalesňování, ochrana půdy proti erozi, protipovodňová ochrana. Informatika Včetně spolupráce na třetích trzích. Obranný průmysl - Potřeba modernizace vybavení bezpečnostních složek mexického státu vyvolává poptávky po dodávkách speciálního materiálu (jmenovitě z oblasti leteckého průmyslu, vojenské a zabezpečovací techniky). Zemědělské stroje a traktory, technika a zařízení pro zavlažování a zalesňování, stroje na zpracování dřeva Rozvojové plány mexické vlády si vyžádají značné množství nových zařízení a technologií. Chemikálie a hnojiva Souvisí s rozvojem zemědělské výroby. Rusko Strojírenství - Ruský průmysl předpokládá další modernizaci a rozšíření výrobních kapacit s využitím moderních technologií a strojů zejména ve strojírenství, hutnictví, elektrotechnice a elektronice, automobilovém, leteckém a loďařském průmyslu, energetice, včetně ekologizace výrob. Energetika - Do r se očekává nárůst spotřeby elektrické energie o cca 4% ročně. K prioritám proto bude patřit zejména výstavba nových energetických bloků, včetně jaderných, orientace na alternativní obnovitelné zdroje energie, rekonstrukce a rozšíření energetických sítí, technologická modernizace stávajícího energetického komplexu (včetně zavádění technologií úspor) a utváření nového systému liberalizovaného trhu energie. Důležitý je rozvoj těžby ropy, zemního plynu a uhlí a jejich zpracování. počítá se s rozvojem nových center pro těžbu ropy a zemního plynu a výstavbou produktovodů pro jejich následnou distribuci (ropovody, plynovody). Rozvoj jejich zpracování má zajistit modernizace stávajících a výstavba nových objektů chemického a petrochemického průmyslu. Těžba surovin - Rozvoj se týká těžby železnorudných surovin, barevných kovů a dřeva a jejich zpracování. České firmy v tomto odvětví mohou uplatnit svoje technologie dobývací techniky, stroje a zařízení na těžbu a zpracování dřeva a další. Dopravní infrastruktura - Státní politika RF je zaměřena na rozvoj a efektivitu dopravní infrastruktury, na urychlení pohybu zboží, zlepšení dopravních služeb pro 3

4 obyvatelstvo, zvyšování bezpečnosti a stability dopravního systému a propojení jednotlivých regionů země. Předpokládá se výstavba a rekonstrukce federálních a regionálních silnic a dálnic, železničního, leteckého a vodního spojení. Obnova a rozvoj budou rovněž zaměřeny na všechny druhy dopravních prostředků, včetně pro zajištění městské hromadné dopravy. Automobilový průmysl - Ruský automobilový trh se stal v 1. pololetí 2008 s 1,65 mil. prodanými vozy třetím největším trhem v Evropě. Do roku 2012 by měl prodej osobních automobilů v RF vzrůst na 4,6 mil. ročně. Ruský trh je proto výzvou pro všechny významné světové automobilové koncerny, stejně jako výrobce dílů a příslušenství. Dle Ministerstva průmyslu a obchodu RF mají automobilové koncerny vyrábět v Rusku do roku 2012 více než 1,4 mil. osobních automobilů ročně, vytvořit 45 tis. pracovních míst a investovat do výroby zhruba 4,2 mld. USD. Cílem ruské vlády je, aby 50 % přidané hodnoty automobilu bylo vyprodukováno na území RF. Proto je ruský trh výzvou také pro výrobce dílů a příslušenství. Agroprůmyslový komplex - Prioritními směry v této oblasti bude využívání nových technologií v zemědělství - v pěstování rostlin a v živočišné výrobě (chov mléčného skotu, velkovýkrmny prasat, drůbežářské komplexy) a potravinářství (zpracování mléka a masa, obilná sila, mlýny, pekárenství a další). Stavebnictví a komunální výstavba - Před finanční krizí v RF přetrvával několik let stavební boom v oblasti bytové i nebytové výstavby. To si vyžadovalo posílení stávajících kapacit na výrobu stavebních hmot (cementárny, cihelny, sklárny, izolační materiál apod.), stejně jako nové technologie a stavební techniku. Komunální výstavba předpokládá aplikace v oblasti přípravy a rozvodů pitné vody, výroby a rozvodu elektřiny a plynu, zateplení budov, likvidace odpadů a čištění odpadních vod. Vodohospodářství - Význam dodávek zařízení pro čištění odpadních vod nabývá na stále větším významu. V RF vyšel výnos, který zavazuje jednotlivé regiony řešit tuto naléhavou problematiku. Týká se průmyslových a zemědělských závodů, správních objektů, školních zařízení, hotelů a bytových objektů. Srbsko Dopravní infrastruktura Existují velké možnosti při rekonstrukci a modernizaci železniční a silniční sítě v rámci panevropského Koridoru X, který se stal prioritou vlády Republiky Srbska. Výhledově také modernizace městské hromadné dopravy. Energetika Příležitosti pro vstup na trh formou privatizace energetických zdrojů nebo výstavbou nových. V úvahu přichází i oprava energetických kapacit, jejich odsíření či využití elektrárenského popílku. Rovněž přichází v úvahu plynofikace měst a obcí, výstavba a oprava tepláren a sítě městského vytápění. Těžba surovin Velké perspektivy s ohledem na rozšiřování těžby uhlí a dalších nerostných surovin. Možnost navázání na projekty rozvojové spolupráce ČR. Technologie pro ochranu životního prostředí Ochrana životního prostředí (odpadové hospodářství, čističky odpadních vod, skládky atd) je ve velmi špatném stavu. Po případném získání statutu kandidátské země na členství EU možnost financování z evropských fondů IPA. Strojírenství Vzhledem k probíhající modernizaci srbského hospodářství existují možnosti využití potenciálu českého vývozu strojírenských výrobků, které zde mají dobrou pověst z minulosti. 4

5 Turecko Energetika Rozvoj turecké ekonomiky má za následek stále větší potřebu a spotřebu energie, přičemž toto tempo růstu se pohybuje mezi 7-9 % ročně. Turecko plánuje během příštích 12 let investovat do energetiky 128 mld USD. ČR má z minulosti v tomto sektoru velmi dobré reference. Participace českých firem je perspektivní rovněž v oblasti výstavby produktovodů. Dopravní infrastruktura - Turecko plánuje v dlouhodobém měřítku rozvoj železniční, silniční, letecké i lodní dopravy. Dále i z ekologických důvodů připravuje výstavbu tramvajových tratí ve všech větších městech, zejména v Ankaře, Samsungu, Adaně a Istanbulu. Technologie pro ochranu životního prostředí EU klade při přístupových jednáních velký důraz na plnění ekologických acquis. Z tohoto důvodu bude muset Turecko do roku 2025 investovat více než 71 mld EUR. Jedná se především o odsíření tepelných elektráren, řešení likvidace odpadů, čistotu vody a vzduchu. Těžba surovin Turecko je významným producentem mnohých nerostných surovin, zvláště uhlí, lignitu, bauxitu, chromu, zinku, stříbra, olova, antimonu, borátů, betonitů, živců či kaolínů. České firmy by mohly participovat na projektech využití nerostného bohatství Turecka, včetně dodávek technologických zařízení pro navazující chemická odvětví. Obranný průmysl S více než milionem vojáků je turecká armáda druhá největší v NATO a jedna z nejpočetnějších na světě. V této souvislosti jsou potřeby tureckých ozbrojených složek enormní. Ukrajina Potravinářský průmysl - Potravinářství tvoří cca 20 % průmyslové výroby. Potravinářská produkce je významným vývozním artiklem a značná část zahraničních investic (30%) směřuje do tohoto odvětví. Na Ukrajině ovšem prozatím není zastoupena výroba potravinářských přísad - konzervantů, stabilizátorů, emulgátorů a ochucovadel, které jsou zatím dováženy. Strojírenství - Značná část ukrajinské průmyslové základy je technicky i morálně zastaralá. Dodávky obráběcích strojů jsou jednou z klíčových oblastí českého exportu. Řada dodávek investičního charakteru z různých oborů je součástí investičního strojírenství. K dodávkám strojních celků patří např. sklářské linky a linky na výrobu cihel, stroje pro těžařský a dřevozpracující průmysl, linky těžkých obráběcích strojů. Energetika - Se svou současnou kapacitou a roční produkcí elektrické energie se řadí Ukrajina mezi světovou dvacítku. Na HDP se podílí výroba energie 10 %. Stát zastává funkci regulátora a většinou i vlastníka výroby, transmise a distribuce elektrické energie. Modernizace energetického sektoru bude proto v nejbližší budoucnosti i nadále závislá na státem řízených programech a s tím souvisejícím vytváření finančních zdrojů. Významnou roli zde mají mezinárodní finanční instituce prostřednictvím různých úvěrových programů. Některé takové programy již byly využity českými společnostmi. Dále je možnost podílet se na modernizaci tepelné a jaderné energetiky, kompresorových stanic, distribučních sítí, komunální energetiky. V oblasti jaderné energetiky je ČR na Ukrajině velmi úspěšná, např. dodávkami systémů řízení a kontroly reaktorů na všechny čtyři ukrajinské jaderné elektrárny. Technologie pro ochranu životního prostředí - Toto odvětví je zařazováno především s hlediska jeho perspektiv. Ukrajinská společnost si již pozvolna uvědomuje potřebu legislativy v této oblasti, o čemž svědčí např. řada státních 5

6 programů na rozvoj ekologicky čistých forem energie. Rezervy jsou ve využití vodních a alternativních zdrojů. Ukrajina má dále obrovský a dlouhodobě neřešený problém s průmyslovými a komunálními odpady. V současnosti je zde akumulováno přes 30 miliard tun odpadů na ploše 160 tisíc ha. S ohledem na tuto situaci je velká šance pro výstavbu a dodávku technologií spaloven odpadů, technologií a zařízení na čištění odpadní vody, průmyslových filtrovacích a odprašovacích zařízení. USA Výpočetní technika, vývoj software USA jsou lídrem inovačních technologií ve výpočetní technice. Vzhledem k bouřlivému vývoji odvětví existují možnosti uplatnění malých českých firem schopných rychle reagovat na poptávku, zvláště v oblasti softwaru. Energetika - Národní energetický plán počítá s výstavbou nových elektráren v příštích 20 letech, výstavbou nových distribučních sítí v délce cca 420 tis. Km ve směru východ-západ, rekonstrukcí jaderných elektráren, renovací elektráren na tuhá paliva). Biotechnologie V USA jeden z nejrychleji se rozvíjejících oborů, v ČR je řada firem, které jsou schopny na americkém trhu obstát. Letecký a obranný průmysl Americké nadnárodní společnosti vyhledávají možnosti výrobních kooperací s cílem zlevnění výroby ve vysoce konkurenčním odvětví. Zbrojní průmysl jeví zájem spolupracovat na aliančním základě s vědeckovýzkumnými i vývojovými pracovišti v ČR. Automobilový průmysl Největší světový automobilový trh, spolupráce perspektivní zvláště v kooperacích a v investiční oblasti. Potřeba připravit si vhodnou startovací pozici po odeznění recese. Průmysl informačních technologií, kancelářská technika a telekomunikace Lze předpokládat, že globální recese vyvolá objektivní nutnost po restrukturalizaci celých odvětví ekonomiky a oživí poptávku po obměně technologického vybavení ve velkých firmách. Systémy městské veřejné dopravy V podmínkách současné globální recese, která zasáhla silně automobilový průmysl, roste zájem o alternativní dopravní prostředky (příměstská lehká vlaková doprava, městská hromadná doprava). ČR má reference z dodávky tramvají (Portland). Průmyslová zařízení - Týká se prakticky všech průmyslových odvětví, zejména strojírenství, chemického průmyslu, potravinářství). Výroba plastů V současné době jeden z nejrychleji rostoucích oborů, významný segment trhu obsazují malé a střední firmy schopné pohotově reagovat na poptávku. Zdravotnická technika Zdravotnictví je jedním z oborů, do kterého bude nová administrativa investovat velké prostředky. Výrobní kooperace, výroba na zakázku pro americké firmy Obecně platí pro všechna průmyslová odvětví a služby. Pozn.: Vzhledem k velkosti americké ekonomiky, rozsahu amerického trhu, objemu dovozů a schopnosti absorpce zahraničního zboží lze považovat za potenciální oblasti pro vývoz všechny sektory včetně trhu spotřebního zboží. 6

7 Vietnam Energetika VSR potřebuje zvyšovat svoji energetickou základnu, je rozpracován významný projekt mezi českou a vietnamskou stranou. Těžba surovin - Velmi perspektivní obor, v minulosti byly uskutečněny české dodávky pro důlní průmysl a předpokládají se další, protože česká strana má dobré reference. Výroba stavebních hmot Již v minulosti byla s VSR navázána spolupráce v oblasti cementáren, keramiček a úpraven štěrku, lze očekávat další příležitosti. Dopravní infrastruktura Možnosti zejména u kolejové dopravy (tramvaje, lokomotivy). Týká se dopravní infrastruktury v hlavním městě a případně v dalších, které musí vzhledem k velké migraci do nich a kvůli následnému růstu řešit dopravní situaci. Budování nových dálkových a moderních tratí. Ekologické technologie - Vzhledem k rostoucímu znečištění vietnamská vláda věnuje zvyšující se pozornost ekologii. Potřeba u spaloven městských a nemocničních odpadů, úpraven a čističek vod. Potravinářské technologie (cukrovary, konzervárny) - jedná se o tradiční obory vzájemné spolupráce, existuje potenciál pro jejich další rozvíjení. Strojírenství - Tradiční a stále perspektivní obory u obráběcích, obuvnických, textilních a tiskařských strojů. Zdravotnická technika V tomto oboru byla poskytována již českou stranou rozvojová pomoc a lze očekávat i návazné komerční objednávky. Služby - V bankovnictví, pojišťovnictví, marketingových a právnických službách a rozvoji nemovitostí již české subjekty začaly podnikat ve VSR a lze očekávat další poptávku po rozvoji služeb. 7

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace 15. 6. 2014 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Dokument informuje o perspektivních oborech pro vývoz do Ruska, mezi které patří především dopravní

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

VIETNAM souhrn informací o VSR

VIETNAM souhrn informací o VSR VIETNAM souhrn informací o VSR Oficiální název státu : Vietnamská socialistická republika Noc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam Rozloha : 331 114 km2 Počet obyvatel, hustota na km2, podíl ekonomicky činného

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 203 z hlediska kohezní politiky KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Centrum EP Hradec Králové ČERVENEC 200 2 Obsah. Úvod... 3 2. Základní charakteristika

Více

POSTAVENÍ RUSKA V ČESKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A INVESTICÍCH

POSTAVENÍ RUSKA V ČESKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A INVESTICÍCH POSTAVENÍ RUSKA V ČESKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A INVESTICÍCH (Podklad ke cvičení č. 9) 1. Důležité informace o Ruské federaci a její ekonomice... 2 2. Zahraniční obchod ČR s Ruskou federací... 12 3. Přímé

Více

Turecko obchodní partner ČR

Turecko obchodní partner ČR Partner přílohy II/III Vážení čtenáři deníku E15, dovolte mi, abych vás pozdravil a nabídl vám přílohu věnovanou Turecku a jeho vzájemným vztahům s Českou republikou. Od počátku našich diplomatických kontaktů

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU DÁNSKO ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU Oficiální název státu (v českém i místním úředním jazyku) Česky: Dánské království Dánsky: Kongeriget Danmark Anglicky: Kingdom of Denmark Rozloha Vlastní Dánsko:

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Problémová analýza. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020

Problémová analýza. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 Problémová analýza Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 duben 2013 Ekonomika, výzkum, trh práce, vzdělávání, cestovní ruch Ekonomika Královéhradeckého kraje vykazuje v mezikrajském

Více

Profesní nároky sektorů a odvětví - šetření vědecko-technických parků v České republice. Mgr. Robert Sukup

Profesní nároky sektorů a odvětví - šetření vědecko-technických parků v České republice. Mgr. Robert Sukup Profesní nároky sektorů a odvětví - šetření vědecko-technických parků v České republice Mgr. Robert Sukup Praha 2004 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. VÝZKUM V OBLASTI PROFESNÍCH NÁROKŮ SEKTORŮ A ODVĚTVÍ...4 3. POLITIKA

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 1 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČR JAKO SOUČÁST SVĚTOVÉ A EVROPSKÉ BUDOUCNOSTI 6 3 STRATEGICKÁ VIZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 8 4 PRIORITY A CÍLE UDRŽITELNÉHO

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Připravil Odbor evropských fondů MHMP ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 11. prosince 2014 verze 6 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava, 2012 OBSAH ÚVOD...3 ANALYTICKÁ ČÁST...4 1. VYSOČINA JAKO VENKOVSKÝ PROSTOR...4 2. LIDÉ NA VYSOČINĚ...7 2.1.

Více

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Slovo úvodem Předkládaná publikace je určena těm, kteří se zajímají o stav stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky. Růst ekonomiky je podmíněn i růstem produkce stavebnictví. Situace rozvoje stavební

Více

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS Duben 2002 1 STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS OBSAH: I. Stručné shrnutí profilu regionu II. SWOT analýza III. Strategická vize a globální cíle IV. Strategické

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje 2001-2004

Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje 2001-2004 Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje 2001-2004 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. Sociálně ekonomická analýza Moravskoslezského kraje... 5 1.1 Základní

Více