Stanovy. Družstvo Divadla Těšínského Slezska v Č esk ém T ěšíně, družstva: zapsané společenstvo s ručením obmezeným.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy. Družstvo Divadla Těšínského Slezska v Č esk ém T ěšíně, družstva: zapsané společenstvo s ručením obmezeným."

Transkript

1 Stanovy družstva: Družstvo Divadla Těšínského Slezska v Č esk ém T ěšíně, zapsané společenstvo s ručením obmezeným.

2 2BI0RY S. ZAHRADNÍKA

3 STANOVY družstva: Družstvo Divadla Těšínského Slezska v Českém Těšíně, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. I. Jméno, sídlo a účel družstva. 1. Družstvo, nesoucí firm u Družstvo Divadla Těšínského Slezska v Českém Těšíně, zapsané společenstvo s ručením obm ezeným, je družstvem ve sm yslu zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z. Družstvo m á své sídlo v českém Tesíne a působnost jeho je i m imo sídlo družstva. 2. Účelem družstva jest: a) uskutečňovati důstojná česká divadelní představení v m ěstech a obcích obvodu působnosti; b) pečovati o divadelní a um ěleckou kulturu kraje a podporovati um ěleckou tvorbu divadelní; c) vybudovati a udržovati stálou dom ovskou ústřední scénu s hereckým souborem v Českém Těšíně; d) budovati a udržovati divadelní zájezdové provozovny v oblasti působnosti v úzké spolupráci a dohodě s m ěsty a obcem i přicházejícím i v úvahu pro zájezdy; e) napom áliati svým členům v um ěleckém a hospodářském uplatnění jejich kulturních vědom ostí, divadelních schopností a znalostí a podporovati je po stránce hm otné. Proto si družstvo opatří příslušná koncesní a jiná oprávnění. 1

4 Uvedeného účelu má býti dosaženo: 1. provozováním divadelních představení všeho druhu, recilačních a hudebních podniků; 2. nájmy, koupěm i, stavbam i nebo adaptací divadelních nebo pom ocných budov, potřebných k plnění účelu družstva; 3. zřízením společných dílen pro výrobu kulis a ji ných zařízení a pom ůcek, sloužících k provozování vytčené působnosti, konáním společného nákupu a prodeje nebo půjčováním divadelních potřeb; 4. vydáváním periodických i neperiodických tisků s obsahem vztahujícím se k divadlu a divadelnictví; 5. pořádáním akcí, výstav um ěleckých prací svých členů, akademií, přednášek, koncertů atd.; 6. provozováním děl svých členů při vlastních podnicích; 7. podporováním spořivosti svých členů přijím áním a úrokováním členských úsporných vkladů; 8. úsilím o odborné zdokonalení členů; 9. péčí o družstevní uvědom ění a kulturní povznesení svých členů pořádáním vzdělávacích kursů a poučných přednášek podle ustanovení 1 vládního nařízení z 18. května 1935, č. 116 Sb. z. a n., vyvíjejíc tuto činnost jen jako vedlejší a podružnou. Pracovní činnost družstva je om ezena na jeho členy. II. Členství a členské podíly. 3. Členství se nabývá: a) písem ným prohlášením o přístupu v ustavující valné hromadě; b) později přijetím na základě písem né vlastnoručně podepsané přihlášky, o níž rozhoduje představenstvo. Představenstvo m ůže přihlášku bez udání důvodů odmítnouti; o případném písem ném odvolání odm ítnutého 2

5 rozhodne s konečnou platností společná schůze představenstva s dozorčí radou. V přihlášce jest uvésti jm éno přistupujícího, jeho povolání, bydliště, počet upsaných podílů a prohlášení, že stanovy družstva četl a že se jim podrobuje. P ísem ného prohlášení je rovněž třeba, chce-li člen nabýti dalších podílů úpisem nebo převodem. Členství m ohou nabyti jen svéprávné osoby, které se účastní hospodářské činnosti družstva a jejichž činnost odpovídá vytčené působnosti družstva. Počet členů družstva není obmezen. 4. Člen družstva je povinen: a) ihned zapraviti zápisné, jež činí Kčs 50. ; b) splatiti všechny členské podíly po upsání jich během doby v 6 stanov uvedené; c) pro případ konkursu nebo likvidace družstva, pokud jm ění družstva nestačí k vyrovnání jeho závazku, ručiti za splnění závazků těch ve sm yslu 76 a 78 zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., nejen celou částkou upsaných členských podílů, ale ještě další částkou jim rovnou; d) zachovávati tyto stanovy, jakož i usnesení všech sborů družstva. 5. Člen družstva jest oprávněn: a) zúčastniti se všech svolaných valných hromad, na těchto rokovati, návrhy činiti a hlasovací a volební právo vykonávati; b) podávati písem né návrhy a stížnosti do společné schůze představenstva a dozorčí rady a valné hromady; c) používati všech výhod, které družstvo členům poskytuje. 6. Členský podíl činí Kčs Člen m ůže m íti více členských podílů. První členský podíl m usí býti splacen ihned najednou; další členské podíly m ohou býti splaceny buď

6 najednou anebo v m ěsíčních lhůtách v rovných splátkách nejpozději do jednoho roku, počítajíc od konce roku, v něm ž byl členský podíl upsán. Členský podíl m ůže býti převeden na jiného člena jen se svolením představenstva, na jinou osobu pak jen tehdy, je-li tato 11a základě písem ného prohlášení o přístupu za člena přijata. I v těchto případech dodržují se podm ínky o členství v 3 stanov obsažené. Přejm e-li kdo za živa nebo po smrti člena jeho členský podíl, neplatí zápisné. 7. Členství zaniká: a) úmrtím fysické a zánikem právnické osoby; b) výpovědí; c) vyloučením ; d) převodem všech členských podílů. 8. Clen může členství vypověděti písem ným prohlášením, které podepíše a doručí představenstvu. Má li člen více členských podílů, m ůže výpověď obmeziti na určitý počet podílů. Výpověď jest ú čin n o u jed in ě k e konci sp rávníh o ro k u a m usí býti p o d ána n ejm éně 3 m ěsíce p ředem ; později p o d an á výpověď m á ú čin n o st až k e konci sp rávníh o ro k u nejblíže příštího. 9. Člen družstva může býti vyloučen, poškozuje-li svým jednáním nebo neplněním převzatých povinností zájmy a dobrou pověst družstva, přistoupil-li bez svolení představenstva k jiném u konkurenčním u družstvu nebo ohlásil-li vyrovnání. Člen musí býti vyloučen: a) pozbyl-li svéprávnosti; b) byl-li na jeho jm ění uvalen konkurs; c) pozbyl-li trestním odsouzením volitelnosti do obecní sam osprávy; d) bylo-li družstvo opětovně nuceno stíhati jej soudně; 4

7 e) způsobil-li družstvu neplněním povinností vůči něm u škodu; f) pom ine-li některá podm ínka členství. Vyloučení člena děje se usnesením představenstva, které vyžaduje schválení dozorčí rady. U snesení o vyloučení sdělí představenstvo dotčenému písem ně s krátkým odůvodněním ; do usnesení lze podati u představenstva ve lhůtě čtrnácti dnů, počínajíc dnem po doručení vylučovacího usnesení, písem né odvolání k valné hrom adě. Odvolání nem á odkládacího účinku. Vyloučený člen vystupuje z družstva dnem, kdy dozorčí rada schválí usnesení představenstva o vyloučení člena. Tím to dnem zanikají jeho členská práva, zvláště i právo účasti na valné hrom adě, konané po dni pravoplatného vyloučení. 10. Převod všech nebo jen části členských podílu na jiného nebo nové přistupujícího člena družstva je pravoplatný jen se svolením představenstva, při čemž nabyvatel m usí vyhovovati předpisům 3 stanov. Členství dosavadního člena, který převedl všechny své podíly, končí dnem, kdy byl dán souhlas představenstva k převodu. 11. Výplata členských podílů sm í však býti provedena až koncem správního roku následujícího po roce, jím ž členství skončilo, a představenstvo, provede-li ji dříve, ručí za vrácení částky osobně ( 81 a 82 zákona ó společenstvech ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z.). D i videnda ani úrok ze členských podílu za tento rok členu nepřísluší. Upadne-li zatím družstvo do konkursu nebo vejde-li v likvidaci, zastaví se i výplata členských podílů. Ručení členské podle i stanov trvá jeste po cely rok následující po roce, jím ž zaniklo členství ( 78 a 83 zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z.). 12. Kdo přestal býti členem družstva^ nem á nárok na podíl z reservního a jiných fondů družstva.

8 III. Orgány družstva. 13. Družstvo spravuje své záležitosti za účasti všech svých členů a orgány jeho jsou: a) představenstvo, b) dozorčí rada, c) valná hromada. Představenstvo. 14. Představenstvo sestává z pěti členů, a to předsedy, m ístopředsedy, intendanta, pokladníka a jednatele. Členy představenstva m ohou býti také vedoucí a jiní úředníci i ostatní zam ěstnanci družstva, pokud jsou členy družstva. Za tuto činnost nepřísluší jim nárok na zvláštní odm ěnu, vyjma obvyklých zdanění podrobených odm ěn statutárních. Clen dozorčí rady nem ůže býti současně členem představenstva. 15. Představenstvo volí řádná valná hrom ada hlasovacím i lístky nebo zvednutím ruky, pokud se na tom usnese většinou přítom ných a zastoupených na dobu tří roků. Po prvém a druhém roce vystoupí a zvolí se nově na tři léta vždy dva členové, po třetím roce jeden člen, načež nastane pravidelné střídání. V prvých dvou letech rozhodne se o vystoupení losem. Úřad člena představenstva nekončí správním rokem, nýbrž teprve nastoupením řádně zvoleného nástupce. Funkce členů představenstva rozdělují se ve společné schůzi představenstva a dozorčí rady, která m á také právo v případě nutnosti funkce členů představenstva během funkční doby podle potřeby přeměniti. Vystupující členové představenstva m ohou býti znovu voleni a při volbě zvoleni jsou vždy ti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. N ebylo-li d o cíleno této většiny, provede se nová volba m ezi těmi, kteří obdrželi největší počet hlasů. 6

9 S 16. V alná h ro m ad a volí pro p říp ad předčasného vysto u p ení členů p ředstav enstv a dva n áh rad n ík y clenu p ředstav enstv a n a jed en rok. N áhrad n ici n a stu p u j1 v ú řa d v p o řa d í podle počtu obdržených hlasu, v p řípadě rovnosti rozhod ne los.,, X1... Poklesl-li i po povolání n á h ra d n ík u stav členu před stav en stv a p o d počet v odst. 1. uvedeny, je dozorci rada p o v in n a svolati bez p ro d len í valn o u h ro m ad u k pro v e dení p o třeb n é doplňovací volby. _ P ředstaven stv em p o v o lan ý n á h ra d n í clen p ied staven - stv a n a m ístě řá d n éh o člena p ředčasn ě vystouplého v stu p u je ohled n ě své fu n k č n í doby n a jeh o m ísto a m u sí býti ih n ed o h lášen k zápisu do společenstevm ho re jstřík u podle 16 zák. č. 70/1873 ř. z. Členové p ředstav enstv a jso u k d y k o liv odvolatelní bez ú jm y n á ro k ů n a o d šk o d n ění podle p latn ý ch sm luv. S 17. P ředstaven stv o vede b ěžn o u sp ráv u d ru žstv a a ro z h o d u je vůbec ve všech věcech, k teré n ejso u v y h ra zeny d o zorčí radě, společné schůzi p ředstav enstv a a dozorčí ra d y nebo valné hrom adě. P ředstav enstvo zastup uje družstvo navenek a podp isu je za dru žstv o. P o d p is děje se tak, ze k firm d ru žstva p řip o jí dva členové představ en stva sve vlastn o ru č n í podpisy. T ak é k p rav o p latn ém u zasto u p eni d ru ž stva je zap o třeb í součinnosti dvou členu představenstva. 18. P rá v a a p o v in n o sti členů p ředstav enstv a u p ra ví se in stru k cem i p ředstav enstv em a dozorčí radou vypraco v aným i a v aln o u h ro m ad o u schváleným i, jez m u sí všichni členové p ředstav enstv a n a důkaz, ze je uzn ávají, vlastn oručně podepsati. Za veškerou škodu, již členové představenstv a d ru ž stvu buď p řek ro čen ím svých p ráv nebo zum yslností n e bo h ru b o u nedbalostí způsobí, ručí členove p ře d sta venstva solidárně celým svým jm ěním. 19 P ředstaven stv o v celku, jak o ž i k azd y jednotlivý jeho člen, m ohou b ý ti usnesením valné h ro m ad y kdyk oli svého ú řa d u zbaveni a p ríslusi u ra d u zbave

10 ným pouze nárok na náhradu podle sm luv, jež by družstvo s nim i uzavřelo. 20. Předběžné zbavení úřadu členů představenstva přísluší dozorčí radě s výhradou konečně platného usnesení v nejkratší lhůtě nato svolané valné hrom ady. 21. Schůze představenstva konají se podle potřeby, aspoň však jednou m ěsíčně; svolává je předseda a je povinen schůzi svolati, žádají-li o to dva členové představenstva nebo dva členové dozorčí rady na základě svého usnesení. Dozorčí rada m ůže také sam a svolati představenstvo, zdráhá-li se předseda na vyzvání tak učiniti. Schůze řídí předseda nebo v jeho nepřítom nosti m ístopředseda, který i v jiných případech předsedu v jeho funkci v případě zaneprázdnění zastupuje. Usnesení o návrzích děje se nadpoloviční většinou odevzdaných hlasů schůzi přítom ných členů představenstva. Předseda hlasuje vždy spolu. Jsou-li hlasy rovně rozděleny, je přijat návrh, pro který hlasoval předseda. Schůze jest usnášení schopna, jsou-li přítom ni aspoň tři členové představenstva. O každé schůzi sepíše se ve zvláštní knize zápis, jejž všichni přítom ní členové představenstva vlastnoručně podepíší a který m usí obsahovati ve výtahu všechna usnesení, jež ve schůzi byla učiněna. Dozorčí rada. 22. Dozorčí rada skládá se ze 12. členů, jež volí valná hromada hlasovacím i lístky nebo zvednutím ruky, stejným způsobem jako představenstvo na dobu tří roků. Členy dozorčí rady m ohou býti vedle dělníků také dílovedoucí i jiní zam ěstnanci družstva, pokud jsou členy družstva. Nem ohou však býti členy dozorčí rady úředníci. Úřad členů dozorčí rady nekončí správním rokem, nýbrž teprve nastoupením řádně zvolených nástupců. 8

11 Počet členů dozorčí rady m ůže býti valnou hromadou rozm nožen až na 12 členů. Za důkaz o zvolení členů dozorčí rady slouží protokol o valné hrom adě, po případě ze společné schůze představenstva a dozorčí rady, ve které byli zvoleni. Každým rokem volí se znovy jedna třetina dozorčí rady. V ystoupení členů dozorčí rady v prvém a druhém roce určí se losem, načež pak nastane pravidelné střídání. O dstoupí-li některý člen dozorčí rady během roku, provede nejbližší valná hrom ada doplňovací volbu pro zbytek jeho funkční doby. Klesne-li počet členů dozorčí rady vystoupením jich na dva členy, svolá představenstvo m im ořádnou valnou hrom adu, která provede doplňovací volby. Do 14 dnů po každé valné hrom adě zvolí si dozorčí rada ze svého středu předsedu, m ístopředsedu a zapisovatele. 23. Schůze dozorčí rady konají se podle potřeby a svolává je její předseda, jenž je povinen svolati schůzi bezodkladně, požádá-li o to alespoň třetina členu dozorčí rady nebo představenstvo na základě svého usnesení. Také představenstvo m ůže sam o dozorčí radu svolati, neučiní-ii tak předseda dozorčí rady na vyzvání. Dozorčí rada je k usnášení schopna, je-li přítomna polovina stávajících členů. Usnesení o návrzích děje se nadpoloviční většinou hlasů schůzi přítom ných členů dozorči rady. Předseda hlasuje spolu, a jsou-li hlasy rovně rozděleny, je přijat návrh, pro který hlasoval předsedající. O každé schůzi pořídí se zápis, do něhož zapisovaný jsou také výsledky revisí; zápis podepisují vlastnoručně všichni schůzi nebo revisi přítom ní členové dozoičí rady. 24. D ozorčí rada dohlíží na správu představenstva a je v každou dobu oprávněna nahlédnouti d o všech i 9

12 knih a družstevních listin, revidovati pokladnu, účty i zboží na skladě a při vyskytnuvších se nesprávnostech učinili všechna opatření, jichž by k zabezpečení družstva bylo zapotřebí. Knihy, doklady a celkové hospodářství družstva nutno revidovati nejm éně jednou m ěsíčně a o vykonané revisi sepíše se vždy řádný zápis, obsahující průběh a výsledek revise, který podepíší vlastnoručně všichni revidující členové dozorčí rady. 25. Dozorčí rada m ůže prozatím ně zbaviti členy představenstva jejich úřadu a učiniti jm enováním zástupců všechna opatření, jichž jest k nepřetržitém u vedení podniku třeba. 2(5. Dozorčí rada m usí dále koncem každého správního roku provésti buď společně s představenstvem nebo zvláštní, z jejího středu za tím účelem stanovenou kom isí, inventuru, představenstvem zpracovanou výroční účetní závěrku důkladně revidovati, s knihami, se zásobam i a s pokladnou ji porovnati a podati o tom zprávu valné hrom adě, jakož i podati návrhy na rozdělení správního přebytku. 27. Způsob, jehož m usí dozorčí rada při vykonávání svých funkcí dbáti, stanoví se zvláštním i, představenstvem a dozorčí radou sestaveným i instrukcem i, valnou hrom adou schváleným i. Tyto instrukce buďtež všem i členy dozorčí rady na důkaz, že je uznávají, podepsány. 28. Členové dozorčí rady ručí osobně za veškerou škodu, již by neplněním svých povinností družstvu způsobili. 29. Dozorčí rada zastupuje družstvo při sjednávání sm luv se členy představenstva, jakož i při soudních sporech s nim i vedených. Nutnou k tom u legitim aci zjedná dozorčí rada podáním opisu dotyčného usnesení valné hrom ady a zápisem o volbách členů dozorčí rady sepsaným. 10

13 Společné záležitosti. 30. Představenstvo svolává svým předsedou podle potřeby, nejm éně však jednou za m ěsíc, společnou schůzi představenstva a dozorčí rady. Schůzi je také svolati, žádá-li o to nejm éně jedna třetina stávajících členů představenstva a jedna třetina členů dozorčí rady. Není-li schůze na takovu žádost svolána, má právo tuto svolati dozorčí rada svým předsedou. Schůzi řídí předseda onoho orgánu družstva, který schůzi svolal. Schůze taková m ůže se usnášeti, je-li přítom na alespoň polovina všech stávajících a pozvaných členů představenstva a polovina členů dozorčí rady. Za přijatý považuje se návrh, pro který se vyslovila hlasováním většina schůzi přítom ných členů představenstva a většina přítom ných členů dozorčí rady. 31. Společné schůzi představenstva a dozorčí rady náleží: a) sestaviti instrukce, obsahující v rámci těchto stanov podrobnější pravidla pro jednání představenstva a dozorčí rady i jednání jednotlivých jeho členů jako funkcionářů, a zásady, jichž má při provozování podniku býti šetřeno a podle nichž m ají knihy účetní býti vedeny a účty sestavovány, a schvalovati různé jiné řády; b) navrhovati odm ěny členům představenstva a dozorčí rady s výhradou schválení valné hrom a dy; c) najím ati m ístnosti a vypovídati nájem; d) získávati výpůjčky; e) určovati, kam se m ají ukládati přebytečné peníze, které však m usí býti ukládány jen v podnicích veřejně účtujících; f) povolovati m im ořádné správní výdaje nad výši, stanovenou usnesením valné hrom ady; g) projednávati zprávy o revisi družstva ve sm yslu 11

14 zákona ze dne 10. června 1903, č. 133 ř. z., prve než se předloží valné hrom adě, jakož i o revisi, prováděné dozorčí radou; h) připravovati návrhy pro valnou hromadu; ch) přejímati větší nebo opakující se dodávky, uzavírati nákupy nad výši, stanovenou usnesením valné hrom ady, pořizovati a prodávati inventář; i) zřizovati, rozšiřovat; a rušiti- pobočné závody, prodejny a dílny; j) stanovití úrokovou m íru pro členské úsporné vklady a navrhovali valné hrom adě úrokovou míru pro úrokování členských podílů a stanovití výši podpory členům z podpůrného fondu; k) volba zástupců družstva na družstevní sjezdy, konference a jiné delegace; 1) jednati a usnášeti se o sm louvách zam ěstnaných a pracovních řádech, eventuálně vyřizovati veškeré spory m ezi zam ěstnaným i a družstvem vzniklé; m) jednali o odvolání představenstvem odm ítnutých členů; n) vylučovati členy; o) zbavovali členy dozorčí rady jejich úřadu. 32. O každé společné schůzi představenstva a dozorčí rady nutno vyhotovili zápis, obsahující všechna závazná usnesení. Zápis tento podepíší všichni přítom ní členové představenstva a dozorčí rady. Zápisy tyto m ožno zapisovati do knihy protokolů o schůzích představenstva. Zapisovatel budiž zvolen ve schůzi. Valná hromada. 33. Členové družstva vykonávají svá práva na valné hromadě. Každému členu přísluší jen jeden hlas. Právo členské m ožno na valné hrom adě vykonati osobně nebo zástupcem. 34. Valnou hrom adu svolává pravidelně předsta- 12

15 vensťvo. Kdyby snad představenstvo svolání protahovalo, m ůže ji svolati i dozorčí rada. Svolání valné hrom ady děje se písem ným pozváním, rozeslaným členům družstva obyčejným i dopisy s udáním m ísta, doby a pořadu jednání. Rozeslání pozvání m usí se státi nejm éně osm dnů přede dnem konání valné hrom ady. Do rokovacího pořádku vloží se návrhy členů, pokud neodporují zákonným předpisům, byly-li představenstvu doručeny před svoláním valné hrom ady tak včas, aby m ohly býti dány na pořad jednání. 35. Valná hromada koná se nejpozději do tří m ě síců po ukončení správního roku. V naléhavých případech m ůže býti svolána kdykoliv m im ořádná valná hrom ada. Představenstvo je povinno tak učiniti, když podá jedna desetina členů družstva nebo dozorčí rada na základě svého usnesení s udáním předm ětu rokování žádost o svolání, a to tak, aby se valná hrom ada konala nejpozději do šesti týdnů ode dne podání žádosti. 36. Valnou hrom adu řídí předseda (místopředseda) představenstva anebo předseda (místopředseda) dozorčí rady, podle toho, byla-li valná hrom ada svolána představenstvem či dozorčí radou. Řízením m ůže valná hrom ada pověřiti i kteréhokoliv jiného člena. Nedostaví-li se do valné hrom ady potřebný počet členů, koná se o hodinu později na témž m ístě a s tým ž pořadem jednání druhá valná hromada, jež jest způsobilá pravoplatně se usnášeli bez ohledu na počet přítom ných a zastoupených členů. Na tuto okolnost m usí však býti v pozvání k valné hromadě zvláště upozorněno. U stanovení toto platí i pro případ jednání o zm ěně stanov a rozpuštění družstva. 37. H lasování děje se zvednutím ruky. Usnesení o návrzích děje se nadpoloviční většinou hlasů přítom ných a zastoupených členů družstva. Je-li výsledek předsedovi pochybný, m ůže provésti sčítání hlasů dvě- 13

16 ina anebo více cleny jím stanoveným i. Předseda je povinen tak učiniti, jakm ile jedna třetina členů na valné hrom adě přítom ných a zastoupených to navrhne. Předseda žúčastní se hlasování. Je-li rovnost hlasů, platí za přijaté ono m ínění, k němuž se přidal předseda. O odvoláni vyloučeného člena a při volbách hlasuje se vždy lístky nebo zvednutím ruky, pokud se na tom členstvo usnese. Předseda m usí dáti i v jiných' případech hlasovati lístky, žádá-li o to polovina všech na valné hrom adě přítom ných a zastoupených členů. Při rovnosti hlasů při hlasování lístky rozhoduje los.' 38. Každá valná hrom ada je usnášení schopnou, byla-li svolána způsobem těm ito stanovam i předepsaným, byly-li oznám eny předměty denního pořádku a jeli přítomna nebo zastoupena alespoň jedna desetina členů. O změně stanov a o rozpuštění družstva m ůže se valná hromada usnášeti jen za přítom nosti a zastoupení jedné třetiny všech členů, při čem ž nejm éně dvě třetiny přítom ných a zastoupených m usí pro návrh na změnu stanov nebo na rozpuštění družstva hlasovati. Usnesení valné hrom ady je *pro všechny členy závazné. 39. O průběhu valné hrom ady sepíše se zápis, jenž m usí obsahovati její průběh v podstatných bodech, zejména však přijatá usnesení, výsledek voleb a počet i poměr hlasů při volbách odevzdaných. Zápisy m usí býti zapsány do zvláštní, k tom u účelu zřízené knihy, podepsány předsedou, zapisovatelem valné hrom ady a předsedou dozorčí rady. Do knihy zápisů valných hromad nesm ějí býti zápisy z jiných schůzí zapisovány. 40. Valné hromadě přináleží: a) změna stanov; b) rozpuštění družstva; 14

17 c) odepsání vzniklých zlrát z reservního fondu a ze členských podílů, m im o případ úředního rozpuštění družstva; d) získání, zatížení nebo prodávání nem ovitostí; e) volba a odm ěna představenstva a dozorčí rady; f) stanovení percentuální účasti členů na správním přebytku; g) přistupování k jiným družstevním hospodářským a podobným institucím za člena, pokud družstvo na takové instituci m á hospodářský zájem; h) zbavení členů představenstva a dozorčí rady jejich úřadu, jakož i jednání o případném odvolání členů dozorčí rady; *ch) rozhodování o všech stížnostech členů proti představenstvu a dozorčí radě; i) schválení instrukcí pro představenstvo a dozorčí radu, jakož i provozního řádu; j) schválení výroční účetní závěrky a účtů, udělení absolutoria představenstvu a rozdělení správního přebytku, případně rozhodnutí o eventuální ztrátě; k) rozhodování o podaných odvoláních vyloučených členů; 1) rozhodování o nám itkách představenstva proti postupu dozorčí rady, anebo o nám itkách dozorčí rady proti postupu představenstva; s m ) schvalovati sm louvy s odběrateli o výhradní prodej družstevních výrobků; n) stanovití nejvyšší úhrnnou částku výpůjček; o) jednání o revisních zprávách podle zákona ze dne 10. června 1903, č. 133 ř. z. IV. Hospodaření družstva. Provozovací prostředky. 41. Provozovací prostředky družstva jsou: a) vlastní jm ění družstva, jež tvoří členské podíly a fondy družstva; 15

18 b) cizí kapitál, opatřený členským i úsporným i vklady anebo výpůjčkam i. Provozní řád. 42. Zásadní předpisy, jichž m á býti v provozu družstva šetřeno, m usí představenstvo podrobně upraviti v provozním řádu, jejž dozorčí rada předloží sesvým návrhem valné hrom adě ke schválení. 43. Správní rok se počíná 1. lednem a končí 31. prosincem. Účetní závěrka sestavuje se vždy jednou ročně koncem správního roku. Na konci roku m usí býti: a) revidován a zjištěn stav pokladny, zásob surovin a zboží, inventáře a všeho ostatního jm ění a dluhů družstva; b) představenstvo m usí započíti s uzavíráním všech knih. 44. Výroční účet m usí obsahovati: 1. účet pokladniční nebo hrubou rozvahu, ve kterých jsou uvedeny veškeré obraty během správního roku učiněné; 2. účet hrubého výtěžku výroby a obchodu: 3. účet rozvažný o stavu družstva koncem roku; 4. účet ztráty a zisku, v něm ž se uvedou: a) mezi položkam i zisku: zisk na zboží a výrobě, úrok z uložených peněz, náhrady správních výloh a j.; bl mezi položkam i ztráty: správní výlohy, úrok z výpůjček, pojistné, daně a poplatky, odpisy na zboží, surovinách, inventáři, nem o vitostech a j.; rozdíl m ezi položkam i zisku a položkam i ztráty je správním přebytkem nebo ztrátou družstva; 5. počet členů, kteří ke konci roku družstvu příslušeli, počet členů během roku přistoupivších a vy 16

19 stoupivších, jakož i počet členských podílů, koncem roku stávajících, i počet členských podílů během roku složených, vypovězených a vyplacených. 45. Účetní závěrka budiž sestavena podle zásady obchodního účetnictví. Veškeré dluhy družstva a povinnosti všeho druhu, členské podíly, reservní fond a jiné eventuální fondy zařazují se m ezi pasiva (dluhy), cena inventáře po odpisu aspoň desetiprocentním, nem ovitosti po odpisu aspoň jednoprocentním, hotové peníze, cena zásob, surovin a hotových výrobků a zboží v nákupní ceně (pokud se týče výrobků ve výrobní ceně) po příslušném odpisu, a pohledávky, přivedené odečítáním pochybných na skutečnou jich cenu, m ezi aktiva (jm ění). Přebytek jm ění nad dluhy tvoří správní přebytek, kdežto opačný výsledek závěrky je ztrátou. 46. Zkoum ání účetní závěrky náleží dozorči radě, jež si m usí zjednati potřebné doklady nahlédnutím do knih a položek, jakož i provedením inventury. 47. Současně se svoláním valné hrom ady je představenstvo povinno vyložiti v provozovnách družstva nebo v jiných m ístnostech členům přístupných účetní závěrku členům k nahlédnutí, event. dodá tuto členům po jednom výtisku. Rozdělení správního přebytku a hrazení ztráty. 48. Připouští-li to výsledek hospodaření, představenstvo přidělí reservním u fondu přímo částku, rovnající se až dvěm a procentům celoroční tržby. Členské podíly m ohou se na účet správního přebytku úrokovati nejvýše pěti procenty. 49. Vykazuje-li po těchto přídělech účetní závěrka správní přebytek, usnáší se valná hrom ada o způsobu jeh o rozdělení podle návrhu dozorčí rady, eventuálně podle protinávrhu, vzešlého z valné hrom ady, při čemž

20 bude pam atováno vždy na příděl podpůrném u fondu a jiným sociálním a hum anitním fondům družstva. Připustí-li to finanční stav družstva, lze nejvýše čtvrtinu vykázaného správního přebytku rozdělili m ezi členy, zam ěstnané v družstvu, podle vykonané jim i práce pro družstvo a odpovědnosti. 50. Když vyplývá z účetní závěrky ztráta, která nečiní polovinu splacených členských podílů, m ůže býti přenesena na účet příštího roku a lze-li důvodně očekávati její úhradu v příštím roce. Je-li ztráta vyšší, hradí se reservním fondem. N estačí-li k úhradě ztráty reservní fond, použije se k úhradě jejího zbytku úm ěrné částky upsaných členských podílů. Takto snížené podíly m usí býti doplněny na původní výši ve lhůtě, předepsané pro splácení podílů, počítajíc ode dne odepsání podílů. Při rozpočtu podílů na ztrátě, jenž by na jednotlivého člena připadal, vezm ou se závodní podíly za základ v té výši, v jaké byly upsány ke konci roku, v něm ž ztráta byla vykázána. Nedostál-li některý člen ohledně složení závodního podílu svým povinnostem, odpočítají se nezaplacené částky z jeho případné pohledávky, jinak m usí pom ěrný díl na něho připadající zaplatiti hotově. Reservní fond. 51. K úhradě případných ztrát založen jest reservní fond, který se tvoří: a) ze zápisného členů; b) z nevyzdvižených a nevyúčtovaných částí správního přebytku; c) z podílu na správním přebytku; d) z podílů členských, které jsou odepsány, jestliže člen ode dne vyloučení nebo pozůstalí ode dne úmrtí člena do dvou let podíly členské nevyzvedli; u vystouplých členů do dvou let ode dne, kdy členský podíl podle 11 stanov m á býti členu nazpět vyplacen; 18

21 e) z různých členských a jiných darů. Odpisy z reservního fondu m ůže nčiniti jen valná hromada. Keservní fond zůstane jm ěním družstva až do jeho rozpuštění a používá se téhož jako provozovacího kapitálu družstva. Vystoupivší a vyloučení členové, jakož i dědicové členů zem řelých, nem ají na reservní fond žádných nároků. Podpůrný Jond. 52. Podpůrný fond je zřízen za tím účelem, aby byla poskytnuta podpora členům, kteří nezaviněně upadli do bídy. Fond tento je utvořen z částek, jež výroční valná hrom ada k účelu tom u ze správního přebytku odkáže* z dobrovolných příspěvků, sbírek a různých nahodilých příjm ů, pro tento fond určených. Podpory poskytují se, pokud hotovost fondu stačí. Podpůrný fond spravuje představenstvo odděleně od ostatního jm ění družstva. Kdyby družstvo likvidovalo, upadlo do konkursu nebo dobrovolně se rozešlo, připočte se zbytek podpůrném u fondu k ostatním u jm ění družstva a naloží se s ním, jak v zákoně o společenstvech o m ajetku družstva je ustanoveno. O poskytnutí podpory členům rozhodují ve společné schůzi představenstvo a dozorčí rada. Podrobná pravidla o poskytování podpor a jejich výši ustanoví valná hromada. V. Rozpuštění družstva. 53. Družstvo se rozpustí: a) usnesením valné hrom ady; b) provedením konkursu na jm ění družstva; c) nařízením správního úřadu na základě pravoplatného nálezu trestního ( 37 a 38 o společenstvech ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z.). 54. Jakmile družstvo zastaví platy nebo jm ění družstva nekryje dluhy, je představenstvo pod vlastní od- 19

22 povědnoslí povinno požádati příslušný krajský soud 0 zavedení vyrovnacího řízení nebo navrhnouti soudu prohlášení konkursu na jm ění družstva. 55. Při rozpuštění družstva provedou likvidaci jm ění 1 dluhu ( 41 zákona o společenstvech ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z.) valnou hrom adou zvolení likvidátoři, za které m ohou býti nejlépe zvoleni členové posledního představenstva. VI. Způsob vyhlášek. 56. Vyhlášky družstva dějí se písem ně vyvěšením v provozovnách družstva veřejnosti přístupných. VII. Všeobecná ustanovení. 57. Družstvo podléhá ve sm yslu zákona ze dne 10. června 1903, č. 133 ř. z., revisi družstevního svazu, jehož je povinným členem. 58. Při ustavující valné hrom adě oprávnění jsou členové prvního představenstva opatřili zápis družstva do rejstříku společenstev příslušného krajského soudu, jakož i provésti případné zm ěny stanov, krajským soudem požadované. Pro případ zm ěny stanov oprávněni jsou opatřiti zápis zm ěny stanov členové představenstva, kteří byli oprávněni znam enati za družstvo před konáním valné hrom ady, na níž zm ěna stanov byla provedena. Tito mají také právo provésti eventuální zm ěny, krajským soudem požadované. Zapsáno ve společenstevním rejstříku. Družstevní svazek XI., strana 147. Krajský soud v Mor. Ostravě, odd. IV a, dne 15. května 1946.Razítko kraj. soudu Budín, S. k. I*. v. r. ZBIORY S. ZAHRADNÍKA

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů Stanovy ČPOK OBSAH Část I. Obecná ustanovení. 2 1. Jméno, sídlo a vznik obchodní komory 2. Doba trvání 3. Účel obchodní komory 4. Jednací jazyk obchodní komory 5. Předmět činnosti 6. Finanční prostředky

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY sdružení právnických osob Asociace systémové AV integrace (ASAVI)

STANOVY sdružení právnických osob Asociace systémové AV integrace (ASAVI) STANOVY sdružení právnických osob Asociace systémové AV integrace (ASAVI) Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Sdružení právnických osob s názvem Asociace systémové AV integrace se zakládá jako zájmové sdružení

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Bibliotéka Taueusz& Hegera

Bibliotéka Taueusz& Hegera Bibliotéka Taueusz& Hegera S T A N O V Y V MISTRU, 1894. T is k e m A r n o š ta H u b lin g a v M íst ku. Nákladem spolku. 6 (JI. Jm éno spolku jest: Odborný hornickohutnický spolek Prokop" se sídlem

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Stanovy spolku OK QRP KLUB

Stanovy spolku OK QRP KLUB Stanovy spolku OK QRP KLUB P r e a m b u l e Členové sdružení ve spolku OK QRP KLUB /dále jen "spolek"/, který je nepřetržitým pokračováním občanského sdružení Československý QRP klub /zkráceně OK QRP

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

1. Jednací řád orgánů ČSH

1. Jednací řád orgánů ČSH ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků Organizační a jednací řád (dále jen řád) Českého svazu hemofiliků (dále jen ČSH) je v souladu s platnými stanovami (článek VI.) statutární normou. Jeho

Více

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice I.Název spolku Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice Spolek přátel SŠ OSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice (dále jen

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Níže uvedené obce uzavírají podle 46 odst. 2 písm. b) a 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za podmínek

Více

STANOVY občanského sdružení KULTURA JINAK

STANOVY občanského sdružení KULTURA JINAK STANOVY občanského sdružení KULTURA JINAK I. Název a sídlo a) Název občanského sdružení je KULTURA JINAK (dále jen Sdružení ). b) Sídlem Sdružení je U Kavalírky 8/4, 150 00, Praha 5. c) Sdružení má působnost

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY DOBROVOLNÉHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. s názvem MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo

STANOVY DOBROVOLNÉHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. s názvem MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo STANOVY DOBROVOLNÉHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s názvem MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného občanského sdružení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

STANOVY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA TŘANOVICE

STANOVY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA TŘANOVICE STANOVY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA TŘANOVICE ČL. 1 Založení honebního společenstva 1. Honební společenstvo je právnickou osobou založenou podle zákona č.449/2001 Sb. o myslivosti. Je založeno na dobu neurčitou.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy STANOVY SPOLKU Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec zakládaného podle úpravy vymezené zněním zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních 214 a následujících I. Název Název spolku

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více