BD Körnerova 1, bytové družstvo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BD Körnerova 1, bytové družstvo"

Transkript

1 BD Körnerova 1, bytové družstvo S T A N OVY ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a služeb s tím spojených. (2) Družstvo je právnickou osobou a vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. (3) Členové družstva neručí za závazky družstva. Na základě rozhodnutí členské schůze však mají členové vůči družstvu uhrazovací povinnost ke krytí ztrát družstva, a to i opakovaně viz článek 25 odst. 2 stanov. (4) Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů. (5) Družstvo je založeno na dobu neurčitou. (6) Družstvo bylo založeno nájemci bytů a nebytových prostor v domě Zábrdovice, č.p. 221 na pozemku parc.č. 759 k.ú. Zábrdovice; adresa Körnerova 221/1, Brno (dále jen dům) za účelem koupě uvedených nemovitostí od města Brna. Družstvo zřídilo v přízemí domu informační desku, která je volně přístupná všem členům družstva. Informační deska se zpřístupní členům družstva rovněž prostřednictvím internetových stránek - Článek 2. Obchodní firma a sídlo družstva (1) Obchodní firma družstva zní: BD Körnerova 1, bytové družstvo (dále jen družstvo ). (2) Sídlem družstva je: Brno, Körnerova 221/1, PSČ (3) Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr., vložka 4809, datum zápisu , IČ Článek 3. Předmět činnosti družstva (1) Předmětem činnosti družstva je: správa vlastního majetku a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, čímž se rozumí zejména: a) zajišťování správy, provozu a oprav domu a souvisejícího pozemku, - 1 -

2 b) zajišťování plnění spojených s bydlením, s užíváním nebytových prostor, c) přidělování uvolněných bytů a nebytových prostor, d) uzavírání nájemních smluv, e) převod bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů družstva. (2) Předmětem činnosti družstva není podnikatelská činnost. Článek 4. Základní členský vklad Základní členský vklad činí 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých). Tento základní členský vklad byl splacen do 15 dnů (slovy: do patnácti dnů) ode dne konání ustavující schůze, která rozhodla o založení družstva, a to k rukám určeného správce vkladů. Článek 5. Základní kapitál družstva (1) Základní kapitál je tvořen ze základních členských vkladů zakládajících členů družstva. (2) Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). (3) Základní kapitál družstva lze zvýšit nebo snížit usnesením členské schůze. Článek 6. Majetková účast člena družstva (1) Majetkovou účast člena družstva tvoří základní členský vklad a další členský vklad nebo další členské vklady. Člen družstva je povinen zavázat se k dalším členským vkladům ve výši podle rozhodnutí členské schůze. Další členský vklad byl určen na koupi domu Zábrdovice, č.p. 221 a pozemku parc.č. 759, zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Zábrdovice, obec Brno a okres Brno-město, do vlastnictví družstva. Výše dalšího členského vkladu byla určena družstvem jako podíl na kupní ceně uvedených nemovitostí na adrese Körnerova 221/1 v Brně, stanovené městem Brnem, připadající na byt, nebytový prostor toho kterého člena družstva nájemce bytu, nebytového prostoru. (2) Výše dalšího členského vkladu může být stanovena odlišně pro zakládající členy družstva a pro nové členy družstva, jejichž členství v družstvu vzniklo až po zaplacení kupní ceny nemovitostí na adrese Körnerova 221/1 v Brně Statutárnímu městu Brnu. (3) Výše a splácení členských vkladů dle odst. 1 a 2 tohoto článku je evidována podle článku 12 těchto stanov. (4) Základní členský vklad a další členské vklady tvoří členský vklad. ČÁST DRUHÁ Družstevní podíl, vznik a zánik členství - 2 -

3 Článek 7. Družstevní podíl (1) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu, což je souhrn majetkových i nemajetkových práv a povinností, plynoucích z účasti člena v družstvu (2) Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. (3) Je-li družstevní podíl ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společnými členy a podíl vůči družstvu spravuje správce společné věci, kterým může být jen jeden ze spoluvlastníků. Jsouli spoluvlastníky družstevního podílu manželé, může podíl vůči družstvu spravovat kterýkoliv z nich. Článek 8. Vznik členství (1) Členem družstva se při založení družstva může stát pouze zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba, která je řádným nájemcem bytu nebo nebytového prostoru v domě a splatí základní členský vklad, zápisné. (2) Členství v družstvu je spojeno s právem nájmu bytu nebo nebytového prostoru v domě Körnerova 221/1, Brno, a s právem na převod tohoto bytu či nebytového prostoru do vlastnictví člena družstva. (3) Členem družstva se po vzniku družstva může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná nebo právnická osoba, nájemce bytu nebo nebytového prostoru v domě Körnerova 221/1, Brno, případně vlastník jednotky v uvedeném domě. (4) Nezletilá fyzická osoba se může stát členem družstva jen na základě přechodu družstevního podílu na ni děděním. Při právních jednáních je nezletilá osoba zastoupena svým zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo jinou k tomu oprávněnou osobou. (5) Členství vzniká: a) při založení družstva dnem vzniku družstva zápisem do obchodního rejstříku, b) za trvání družstva: b1) dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí nového člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, nebo b2) převodem nebo přechodem družstevního podílu. (6) Nového člena podle odstavce 5 písm. b1) lze přijmout na základě písemné přihlášky a po splnění těchto podmínek: a) souhlas s přijetím, schválený na členské schůzi, b) splacení základního členského vkladu současně s podáním přihlášky, a to v hotovosti k rukám předsedy družstva, případně bezhotovostním převodem na účet družstva; v případě nepřijetí uchazeče za člena je mu vklad vrácen do 5 pracovních dnů po rozhodnutí členské schůze o nepřijetí, c) splacení dalšího členského vkladu, jehož výše je dána obvyklou cenou bytu v době přijetí člena do družstva, nerozhodne-li členská schůze jinak. (7) Převodem podle odstavce 5 písm. b2) lze převést družstevní podíl na základě smlouvy na osobu, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena družstva. Tato smlouva nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení smlouvy o převodu družstevního podílu nebo doručením písemného prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy družstvu. Podpisy převodce a nabyvatele na smlouvě předkládané družstvu, a na prohlášení o uzavření smlouvy, předkládaném družstvu, musí být úředně ověřeny

4 Článek 9. Společné členství manželů (1) Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl ve společném jmění manželů. Družstevní podíl je součástí společného jmění manželů, stal-li se manžel v době trvání manželství členem družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl družstevní podíl způsobem zakládajícím jeho výlučné vlastnictví ve smyslu 709 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle 736 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zánik společného členství musí být neprodleně oznámen představenstvu spolu s předložením kopií příslušných dokumentů. (2) Je-li obydlím manželů družstevní byt, k němuž měl jeden z manželů ke dni uzavření manželství nájemní právo, vznikne uzavřením manželství k družstevnímu bytu oběma manželům společné nájemní právo. Při pozdějším uzavření nájemní smlouvy vzniká oběma manželům společné nájemní právo účinností smlouvy. (3) Práva a povinnosti spojené se společným družstevním podílem náleží oběma manželům společně a nerozdílně. Společní členové mají při hlasování na členské schůzi jeden hlas. Hlasovat může kterýkoliv z nich a není potřeba plně moci druhého z manželů. (4) Z právních jednání týkajících se společného družstevního podílu jsou manželé zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně. Článek 10. Zánik členství (1) Členství v družstvu zaniká: a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) smrtí člena, g) prohlášením konkursu na majetek člena, h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, j) zánikem družstva bez právního nástupce. (2) Dohoda o ukončení členství v družstvu musí mít písemnou formu a musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká (jinak členství zaniká ke dni uzavření dohody) a o dni, v němž dojde k vyklizení a předání bytu. (3) Oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu. Vystoupením zaniká členství po uplynutí dvou měsíců; tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce - 4 -

5 následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení z družstva. Oznámení lze odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva. (4) Vystoupení člena družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov se řídí 613 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Vystoupí-li člen z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, potom: a) není pro něj změna stanov účinná a vztah mezi ním a družstvem se řídí dosavadními stanovami, b) musí uvést tento důvod vystoupení v oznámení o vystoupení, c) musí doručit oznámení o vystoupení družstvu do 30 dnů ode dne, kdy bylo přijato usnesení členské schůze o změně stanov, d) členství v družstvu zanikne uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno, e) vystoupit takto může každý člen, který na členské schůzi pro změnu stanov nehlasoval; tajné hlasování se zakazuje. (5) Vyloučení - člen může být vyloučen, jestliže: a) závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti uvedené v zákoně, ve stanovách, v usneseních členských schůzí a dalších vnitrodružstevních předpisech, b) poruší hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, zejména je v prodlení o více než 3 měsíce s placením nájemného či úhrady za služby v domě, resp. příspěvku na náklady správy společných prostor domu v jeho spoluvlastnictví, c) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu, členu družstva nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je byt nebo nebytový prostor, jež má člen v nájmu, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází, d) přestal splňovat podmínky členství. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. Písemná výstraha se neuděluje, jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody vyloučení uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a obsahovat poučení o možnosti podat proti rozhodnutí odůvodněné námitky, a to k členské schůzi do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. K námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně souhlasit. Pokud - 5 -

6 neudělí vyloučená osoba souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. To neplatí, pokud tato osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Zrušit rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, při kterých probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo. (6) Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena družstva. Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí 3 měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu oprávněn se podílet na činnosti družstva. Podá-li dědic výpověď, platí, že se členem družstva nestal. (7) Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela. (8) Družstevní podíl člena, právnické osoby, jejíž členství v družstvu končí z důvodů dle odst. 1, písm. g), h), i) tohoto článku stanov, přechází na jejího právního nástupce, pokud existuje. Článek 11. Majetkové vypořádání při zániku členství (1) Vypořádací podíl člena družstva je roven výši splněného členského vkladu. (2) Vypořádací podíl se vyplácí v penězích a je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše, nejpozději však do 6 měsíců od zániku členství. (3) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. Článek 12. Seznam členů (1) Družstvo vede seznam členů družstva, do něhož se zapisuje: a) jméno, datum narození nebo rodné číslo, bydliště člena družstva u fyzické osoby, obchodní firma, IČ, sídlo člena družstva u právnické osoby, případně také jiná členem určená adresa pro doručování (při společném členství data obou), b) den a způsob vzniku členství v družstvu, c) výše základního členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti, d) označení bytu, nebytového prostoru, ke kterému má člen právo nájmu, e) den a způsob zániku členství v družstvu, výše a datum splacení vypořádacího podílu. (2) V seznamu členů předseda nebo jiný pověřený člen představenstva bez zbytečného odkladu vyznačí i všechny změny zapisovaných skutečností. (1) Mezi práva člena družstva patří zejména: Článek 13. Práva a povinnosti členů družstva - 6 -

7 a) právo volit a být volen do orgánů družstva a podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva prostřednictvím jeho orgánů, b) právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo nebytového prostoru na dobu neurčitou, na jehož pořízení se člen nebo jeho právní předchůdce podílel dalším členským vkladem, pokud splňuje ostatní podmínky podle zákona o obchodních korporacích a stanov, c) právo na stanovení nájemného spojeného s užíváním družstevního bytu nebo nebytového prostoru tak, že členové, jež jsou nájemci družstevních bytů a nebytových prostor, hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů a nebytových prostor, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domu, a včetně příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice, d) právo na zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domu, bytu nebo nebytového prostoru, s výjimkou drobných oprav, které si člen hradí sám; co patří mezi drobné opravy, stanoví domovní řád, e) právo požádat družstvo o pomoc při odstranění následků nezaviněných havárií a živelných pohrom v bytě nebo nebytovém prostoru a při nepříznivých životních situacích; podrobnosti stanoví usnesení členské schůze, f) právo poskytnout byt nebo nebytový prostor do podnájmu se souhlasem družstva na základě uzavření podnájemní smlouvy; další zásady stanoví usnesení členské schůze, g) právo žádat svolání členské schůze v souladu s čl. 17 odst. 3 stanov, h) právo na informace o činnosti orgánů družstva, o ročním vyúčtování záloh za služby, spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru, stavu hospodaření družstva atd., i) právo navrhnout soudu určení neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy či stanovami v souladu s čl. 17 odst. 12 stanov, j) každý člen družstva je oprávněn domáhat se za družstvo náhrady proti členovi orgánu družstva nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí, k) právo na převod bytu nebo nebytového prostoru do vlastnictví člena, který je jeho nájemcem nebo se stal členem družstva dle čl. 8 odstavec 5, písm. b2), l) další práva, vyplývající z příslušných ustanovení stanov družstva a ostatních vnitrodružstevních předpisů. (2) Mezi povinnosti členů družstva patří: a) povinnost dodržovat závazky, vyplývající pro člena ze stanov, dalších vnitrodružstevních předpisů a usnesení členských schůzí, b) povinnost platit včas a řádně stanovené platby, poplatky a splátky dalších členských vkladů; způsob a termíny plateb a splátek stanoví usnesení členské schůze, c) povinnost oznámit zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost, d) povinnost chránit majetek družstva, upozorňovat včas na závady a nutnost oprav, e) povinnost odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných bytech, nebytových prostorách nebo na společných prostorách domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním byt či nebytový prostor užívají anebo ti, kterým do domu umožnil přístup, f) povinnost člena zajišťovat na svůj náklad drobné opravy a běžnou údržbu bytu nebo nebytového prostoru, který užívá, g) stavební úpravy většího rozsahu je člen družstva oprávněn provádět jen s předchozím písemným souhlasem družstva s tím, že souhlas družstvo vydá na základě předložení - 7 -

8 alespoň jednoduchého projektu stavebních úprav. Stavební úpravy bytu nebo nebytového prostoru, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je člen družstva oprávněn provádět výhradně jen na základě příslušných dokumentů stavebního úřadu a je povinen před zahájením výstavby předat družstvu kopii stavebním úřadem ověřené projektové dokumentace a příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, h) povinnost zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatními členy družstva. (3) Další podrobnosti týkající se práv a povinností členů družstva upraví jednotlivá usnesení schválená členskou schůzí a dále domovní řád, k jehož vypracování je oprávněno představenstvo družstva a jehož schválení si vyhrazuje členská schůze. Článek 14. Práva a povinnosti družstva ke členům družstva (1) Právům a povinnostem členů družstva odpovídají povinnosti a práva družstva ke členům, tzn. družstvo je povinno zejména: a) vytvářet podmínky pro realizaci práv a povinností členů družstva, plnit usnesení členských schůzí a představenstva, b) vyplatit vypořádací podíl členům družstva, jejichž členství skončilo, vyplatit podíl na likvidačním zůstatku členům družstva při ukončení likvidace družstva, vypořádat členský vklad člena při převodu bytu nebo nebytového prostoru do vlastnictví člena družstva, c) vést seznam členů družstva, umožnit nahlédnutí do tohoto seznamu, d) vést účetnictví družstva, umožnit členům nahlédnutí do roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a ztrát, zajistit řádné vedení účetnictví, podávání statistických výkazů, daňových přiznání, placení daní a poplatků a řádné hospodaření s majetkem družstva a jeho ochranu, e) vést archiv družstva, f) vyřizovat stížnosti a podněty členů družstva a další běžnou agendu družstva, g) spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy za účelem uplatňování práv a plnění povinností družstva, h) zpracovávat plány oprav a údržby, zajišťovat účelné využití majetku družstva a jeho správu, i) vymáhat plnění pohledávek družstva. (2) Činnosti, které je povinno a oprávněno družstvo zabezpečit, je oprávněno zajišťovat i pomocí třetích osob včetně správy majetku družstva. (3) Družstvo je povinno zabezpečit veškeré potřebné činnosti, aby za podmínek, stanovených platným právním předpisem (zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), mohly být byty a nebytové prostory v domě, vymezené jako jednotky, převedeny do vlastnictví členů družstva, a to na žádost jednotlivých členů družstva - nájemců nejpozději do 3 měsíců od podání takové žádosti většinou členů družstva. (4) Převod jednotky do vlastnictví lze provést jen na ty členy družstva, kteří splnili své finanční povinnosti vůči družstvu. V tom případě je převod jednotky bezúplatný a je tím vypořádán nárok člena družstva na vrácení dalšího členského vkladu. (5) Nabytím jednotky do vlastnictví není dotčena povinnost člena družstva podílet se na nákladech spojených s činností družstva

9 Článek 15. Nájemní smlouvy (1) Na družstvo přešla po nabytí vlastnictví k nemovitostem na adrese Körnerova 221/1, Brno, práva a povinnosti pronajímatele z nájemních smluv. (2) S každým členem družstva i nečlenem-nájemcem uzavře družstvo nájemní smlouvu o užívání družstevního bytu nebo nebytového prostoru. Nájemní smlouva členů družstva bude kromě obligatorních náležitostí podle občanského zákoníku obsahovat výši a způsob placení úhrad souvisejících s nájmem bytu nebo nebytového prostoru, službami, správou a opravami domu atd.; předpis těchto úhrad je přílohou nájemní smlouvy a její nedílnou součástí. (3) Ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu se pro nájem družstevního bytu nepoužijí. Nájem družstevního bytu může zaniknout dohodou smluvních stran, uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán anebo automaticky dnem ukončení členství nájemce v družstvu. (4) Zánikem členství v družstvu zaniká právo na nájem družstevního bytu či nebytového prostoru a tedy na uzavření nájemní smlouvy. (5) Po dobu trvání případného soudního řízení o platnost vyloučení z družstva je nájemce povinen nadále plnit své závazky z nájemní smlouvy, včetně placení nájemného a dalších úhrad s nájmem souvisejících. (6) Práva a povinnosti člena bytového družstva spojená s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu či nebytového prostoru a práva a povinnosti člena bytového družstva spojená s užíváním družstevního bytu či nebytového prostoru se stávají dnem jejich vzniku právy a povinnostmi člena plynoucími z členství v bytovém družstvu. ČÁST TŘETÍ Orgány družstva a jejich kompetence (1) Orgány družstva tvoří: a) členská schůze, b) představenstvo družstva. Článek 16. Obecná ustanovení (2) Každý člen družstva má při hlasování v orgánu družstva jeden hlas. Hlasování v orgánech družstva je veřejné. Volené orgány družstva rozhodují většinou hlasů všech svých členů. O průběhu každého jednání orgánů družstva se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. (3) Členem voleného orgánu může být jen člen družstva, a to jen fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby člena družstva, starší 18 let, která je plně svéprávná a bezúhonná a splňuje podmínky stanovené 46 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

10 (4) Funkční období členů volených orgánů trvá maximálně 5 let, členové mohou být voleni opětovně. Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně. Při volbě členů voleného orgánu mohou být voleni náhradníci. Článek 17. Členská schůze (1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Schází se nejméně jedenkrát za každé účetní období, vždy však nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období, za které je sestavena řádná účetní závěrka. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. (2) Členskou schůzi svolává představenstvo. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva, na oznamovací tabuli a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky na internetových stránkách se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách a na oznamovací tabuli uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat v příloze návrh změny stanov nebo návrh usnesení, v jehož důsledku dojde ke změně stanov. (3) Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala alespoň pětina členů družstva. V takovém případě se postupuje podle 640 až 642 zákona o obchodních korporacích (zák.č. 90/2012 Sb.). (4) Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom předsedající členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. (5) Každý člen družstva má jeden hlas; to se týká i společných členů. Člen se může nechat při hlasování zastoupit jiným členem nebo jinou osobou na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá udělenu žádnou plnou moc. (6) Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí většina všech členů družstva, majících většinu všech hlasů. K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu většiny hlasů přítomných členů, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak. (7) Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o : a) změně obsahu stanov, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) schválení poskytnutí finanční asistence, c) uhrazovací povinnosti, d) zrušení družstva s likvidací, e) přeměně družstva, f) vydání dluhopisů, je členská schůze usnášeníschopná, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. (8) Připouští se rozhodování per rollam. Rozhodování per rollam probíhá tak, že představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze zašle všem členům návrh rozhodnutí, který musí obsahovat :

11 a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, b) lhůtu pro doručení vyjádření člena v délce 15 dnů, pro začátek běhu této lhůty je rozhodné doručení návrhu členovi, c) a podklady potřebné pro jeho přijetí. Nedoručí-li člen ve lhůtě 15 dnů družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, má vyjádření člena formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí předseda družstva nebo jiný oprávněný svolavatel členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. (9) Působnost členské schůze - členská schůze zejména: a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volí a odvolává členy představenstva předsedu a dva místopředsedy, likvidátora družstva, c) určuje výši odměny orgánů družstva, není-li výkon funkcí bezplatný, schvaluje smlouvy o výkonu funkce, d) schvaluje řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku, e) schvaluje poskytnutí finanční asistence *1, f) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, g) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku, h) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, i) rozhoduje o uhrazovací povinnosti členů družstva, j) rozhoduje o použití fondů družstva v mimořádných případech, k) rozhoduje o přeměně družstva, l) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení, m) rozhoduje o zvýšení, snížení zapisovaného základního kapitálu družstva, n) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, o) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, p) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, q) vykonává působnost kontrolní komise, r) rozhoduje o dalších otázkách, pokud si rozhodování o nich do své působnosti vyhradila; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti jiného orgánu. *1 Finanční asistencí zákon rozumí poskytnutí zálohy, zápůjčky nebo úvěru družstvem pro účely získání družstevního podílu v tomto družstvu nebo poskytnutí zajištění družstvem pro tyto účely, tzn. družstvo poskytne zájemci o členství finanční prostředky, aby mohl splatit členský vklad při vstupu do družstva, například. (10) Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Pozvánku na náhradní členskou schůzi lze uveřejnit až po termínu, ve kterém měla být členská schůze konána původně. Náhradní členská schůze je schopna se

12 usnášet, bez ohledu na počet přítomných členů. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva. (11) O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) program jednání schůze, c) přijatá usnesení, d) výsledky hlasování, e) námitky členů. Přílohu zápisu tvoří seznam členů s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu. (12) Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou notářským zápisem, jedná-li se : a) o změnu stanov, b) zrušení družstva s likvidací, c) přeměnu družstva, d) schválení převodu nebo zastavení takové části družstva, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury družstva nebo předmětu činnosti družstva. (13) Každý člen družstva, člen orgánu družstva nebo likvidátor mohou navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí členské schůze pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do 1 roku od přijetí rozhodnutí. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu družstva hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře. Článek 18. Představenstvo družstva (1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní jednání za družstvo předepsána písemná forma, zastupují a podepisují vždy dva členové představenstva společně. (2) Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. (3) Představenstvo má tři členy se shodnými kompetencemi. Předseda organizuje a řídí jednání představenstva, v době nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda představenstva. (4) Představenstvo rozhoduje o nakládání s majetkem družstva, o přijímání a poskytování úvěrů a půjček, zřizování zástavních práv a věcných břemen k majetku družstva, to vše nepřekročíli hodnota plnění částku ,- Kč v každém jednotlivém případu, s výjimkou úhrad vodného a stočného, elektrické energie a plynu a úhrad na odstranění havarijních stavů nebo odvrácení hrozících havárií v domě, kde představenstvo rozhoduje bez omezení. (5) Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Představenstvo se musí sejít do 10 dnů od doručení podnětu člena družstva nebo kontrolní komise, jestliže na jejich výzvu nedošlo k nápravě nedostatků

13 (6) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu. Každý člen družstva má právo nahlížet do zápisu z jednání představenstva družstva. (7) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen písemně své odstoupení z funkce oznámit. (8) Člen představenstva může být ze své funkce odvolán členskou schůzí družstva. (9) Členství v představenstvu a výkon funkce může skončit i jinak, např. smrtí člena představenstva nebo volbou nového člena představenstva. (10) Nového člena představenstva zvolí nejbližší členská schůze. Na místo člena představenstva, jehož výkon funkce skončil, nastupuje předem zvolený náhradník podle stanoveného pořadí (pořadí se stanoví podle počtu hlasů, které náhradník při svém zvolením členskou schůzí obdržel). Není-li náhradník zvolen a počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy (kooptovat) do příští členské schůze družstva, která provede řádnou volbu nového člena představenstva. Článek 19. Odměny členům orgánů družstva, jiné náhrady Členská schůze může rozhodnout o vyplacení odměn za výkon volených funkcí; o tom musí být sepsána smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje členská schůze. Družstvo nahradí členům představenstva prokázané výdaje, vynaložené v souvislosti s výkonem jejich funkce. Článek 20. Odpovědnost členů představenstva za škodu (1) Člen představenstva je povinen při výkonu funkce jednat s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi, pečlivostí a s péčí řádného hospodáře. (2) Nároky družstva z odpovědnosti členů představenstva za škodu či jinou újmu uplatňuje členská schůze podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. ČÁST ČTVRTÁ Hospodaření družstva Článek 21. Zásady hospodaření družstva

14 (1) Družstvo hospodaří samostatně a na svůj účet. (2) Náklady hradí družstvo ze svých fondů, vytvářených z příjmů, tvořících majetek družstva. (3) O svém finančním hospodaření vede družstvo evidenci podle příslušných právních předpisů. (4) Za účelem hospodaření družstvo zřizuje tyto fondy: fond provozní, fond oprav a údržby. Článek 22. Majetek družstva Majetek družstva tvoří souhrn základních členských vkladů a dalších členských vkladů, movité a nemovité věci ve vlastnictví družstva, pohledávky a další aktiva, evidovaná v účetnictví družstva. Další zdroje majetku družstva tvoří zejména: a) nájemné z bytů a nebytových prostor, představující úhradu nákladů družstva, vzniklých pří správě bytů a nebytových prostor, včetně nákladů na správu, provoz a opravy domu Körnerova 221/1, Brno, a úhradu příspěvků na budoucí opravy a investice, a dále úhradu za plnění spojená s užíváním bytu a nebytového prostoru a poskytované družstvem, b) dotace a dary, c) úroky z bankovních vkladů družstva, d) jiné příjmy z činnosti družstva. Článek 23. Provozní fond (1) Družstvo zřizuje provozní fond, jehož zdroje jsou určeny na úhradu běžných provozních a správních nákladů, nákladů spojených se správou majetku. O dalším užití tohoto fondu rozhoduje členská schůze družstva. (2) Finančními zdroji provozního fondu jsou zejména finanční příspěvky členů ve výši schválené členskou schůzí, nájemné z bytů a nebytových prostor. (3) Nevyčerpané prostředky fondu se převádí do dalšího roku. Článek 24. Fond oprav a údržby (1) Družstvo zřizuje fond oprav a údržby, jehož zdroje jsou určeny na úhradu oprav, údržby a rekonstrukce společných prostor domu a pozemků s domem souvisejících a na úhradu nutných oprav v družstevních bytech a nebytových prostorách, které je družstvo povinno zabezpečovat. (2) Opravy a náklady na údržbu a rekonstrukci jednotek ve vlastnictví členů družstva družstvo nehradí. (3) Finančními zdroji fondu oprav a údržby jsou zejména finanční příspěvky členů ve výši schválené členskou schůzí, nájemné z bytů a nebytových prostor. O zásadách pro čerpání fondu oprav a údržby rozhoduje členská schůze družstva. (4) Nevyčerpané prostředky fondu se převádí do dalšího roku. Článek

15 Rozdělení zisku a úhrada ztráty (1) Zisk družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji družstva. (2) Nestačí-li k úhradě ztráty družstva, vykázané účetní závěrkou, vlastní finanční rezervy družstva, ani ji nelze převést do dalšího roku, může členská schůze rozhodnout, že členové jsou povinni přispět k úhradě ztráty družstva. Uhrazovací povinnost člena nesmí přesahovat výši trojnásobku jeho základního členského vkladu. (3) Uhrazovací povinnost lze uložit i jen těm členům družstva, kteří ztrátu družstva způsobili nebo se na jejím vzniku podstatným způsobem podíleli. Článek 26. Vedení účetnictví (1) Za hospodaření družstva, jakož i za vedení účetnictví odpovídá představenstvo družstva. (2) Družstvo vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Článek 27. Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření (1) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku a výroční zprávu o hospodaření a tyto dokumenty předložit členské schůzi ke schválení. (2) Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztráty. (3) Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí. Článek 28. Omezení hospodaření družstva (1) Družstvo nesmí převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budovám s družstevními byty a nebytovými prostorami nebo k pozemku jimi zastavěnému, ledaže s podmínkami převodu předem souhlasí všichni členové družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů nebo nebytových prostor a všichni členové družstva, kteří mají podle platných stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu. Souhlas musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Toto ustanovení stanov se nepoužije pro převody družstevních bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů družstva, kteří jsou jejich nájemci. (2) Družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty, nebytové prostory nebo budovy s družstevními byty nebo pozemek jimi zastavěný, ledaže s tím předem udělí souhlas alespoň dvě třetiny členů družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů a nebytových prostor. Souhlas musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. ČÁST PÁTÁ Zrušení a zánik družstva Článek 29. Zánik, zrušení, likvidace a změna právní formy družstva (1) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku

16 (2) Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze o zrušení družstva s likvidací schváleným členskou schůzí, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek družstva - dlužníka je zcela nepostačující, c) rozhodnutím soudu, d) jiným způsobem, který stanoví zákon. (3) Zániku družstva předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li jeho jmění na právního nástupce nebo byl-li osvědčen jeho úpadek. (4) Družstvo může rozhodnout o změně právní formy v souladu s příslušnými ustanoveními zvláštního právního předpisu. ČÁST ŠESTÁ Společná a závěrečná ustanovení Článek 30. Rozhodnutí, týkající se jednotlivých členů družstva, jim musí být doručeno nebo oznámeno. Zaslání doporučeným dopisem nebo předání do vlastních rukou je nezbytné v případech stanovených zákonem, těmito stanovami či rozhodnutím členské schůze. Článek 31. (1) Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně jinými obecně závaznými právními předpisy České republiky. (2) Družstvo se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku v souladu s ust. 777, odst. 5 uvedeného zákona. (3) První stanovy družstva byly přijaty na ustavující schůzi družstva dne (4) Tyto stanovy družstva byly přijaty na členské schůzi družstva dne v návaznosti na změnu právních předpisů, především v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto stanovy v celém rozsahu nahrazují stanovy ze dne

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y. Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235. Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235. Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y B y t o v é d r u ž s t v o P í š k o v a I Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235 Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 - Právní postavení (1) Bytové družstvo Píškova I (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. se sídlem v Netřebicích IČ: 00109975, DIČ: CZ00109975 Čl. I. Firma družstva a sídlo 1. Firma: Zemědělské

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

Stanovy Zemědělského družstva RADELO

Stanovy Zemědělského družstva RADELO Stanovy Zemědělského družstva RADELO se sídlem ve Velkém Ratmírově 24, 377 01 okres Jindřichův Hradec zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4

Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Základní ustanovení Firma a sídlo družstva Firma: Bytové družstvo vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Sídlo: Praha 4, Vokáčova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo).

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo). STANOVY Zemědělského družstva ÚJEZD, se sídlem Újezd 45, PSČ 592 12, IČ: 485 29 818 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 2469 I. Základní ustanovení 1. Obchodní

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 N á v r h Úplné znění stanov INTRATECH družstvo sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 746

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Belgická 2-4 2. Sídlo: Prostějov, Belgická 4163/2, PSČ 796 04 3. Bytové družstvo Belgická

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Agrodružstvo Katusice 2. Sídlo družstva je: Katusice, Bezenská 173, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01 3. Předmětem podnikání družstva je: a) koupě zboží

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo STANOVY DRUŽSTVA Dřevojas, výrobní družstvo I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva: Dřevojas, výrobní družstvo. 2. Sídlo družstva: Svitavy. 3. Předmětem podnikání družstva je: a) výroba, obchod

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích STANOVY DRUŽSTVA Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma družstva: Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích 2. Sídlo družstva: Trstěnice 13, 353 01

Více

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 Stanovy Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 1 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Růžový palouček. 2. Sídlem družstva jsou: Morašice

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Vltava 12 (dále v těchto stanovách také jen jako družstvo ). ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY Bytového družstva BRONZOVÁ 2024, 2025, 2026

STANOVY Bytového družstva BRONZOVÁ 2024, 2025, 2026 STANOVY Bytového družstva BRONZOVÁ 2024, 2025, 2026 V Praze dne ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva (1) Firma družstva je: Bytové družstvo BRONZOVÁ 2024-6. (2) Sídlem družstva je:

Více

STANOVY. Zemědělského družstva Kokory. Preambule

STANOVY. Zemědělského družstva Kokory. Preambule STANOVY Zemědělského družstva Kokory Preambule Zemědělské družstvo Kokory (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů. Družstvo

Více

S T A N O V Y. Preambule

S T A N O V Y. Preambule S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A A D A M U S O V A 11 Preambule Bytové družstvo Adamusova 11 (dále jen jako družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno a vzniklo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630. I. část Úvodní ustanovení

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630. I. část Úvodní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630 I. část Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Unčovice je dobrovolným společenstvím osob (dále jen členů), sdružených

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko OBSAH Čl. I. Základní ustanovení 2 Čl. II. Předmět podnikání..2 Čl. III. Členství v družstvu oddíl 1. členský vklad.3 oddíl 2. vznik členství, převod a přechod

Více