Zápis shromáždění ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis shromáždění ze dne 30.5.2012"

Transkript

1 Zápis shromáždění ze dne Společenství vlastníků jednotek v budově čp , ul. Pejevové, Praha 4 Se sídlem: ul. Pejevové čp. 3122, Praha 4, IČ: Shromáždění se stalo usnášeníschopným s počtem přítomných hlasů 59,5%. (Přítomno 55 vlastníků, nepřítomno 47 vlastníků z celkového počtu 102). Organizaci shromáždění zajišťoval výbor SVJ. Jednání probíhalo od 19:20 podle následujícího programu. Shromáždění se účastnili zástupci navržené realizační firmy Bobistav, pan Krytinář a z firmu RCB (Regionální centrum bydlení) zastupovala paní Šimková. Program schůze: 1) Schválení programu schůze po jeho přečtení, případné doplnění. 2) Volba ověřovatele zápisu, určení zapisovatele 3) Zpráva o činnosti výboru společenství - Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok Informace o hospodaření v roce Návrh plánu oprav na další období (rekonstrukce domu, oprava vnitřních částí domu) 4) Volba členů výboru a kontrolní komise na další období. 5) Potvrzení výběru firmy k realizaci zateplení 6) Potvrzení úvěru pro účely rekonstrukce domu. 7) Souhlas/nesouhlas s kamerami podány jen informace. 8) UPC požaduje peníze za úpravu rozvodů Usnesení k jednotlivým bodům programu: 1) Shromáždění byl přednesen původní program, který byl doplněn o bod 8. Usnesení č. 1 Shromáždění bere na vědomí program schůze včetně přidaných přidaného bodu 8. Program schůze byl přijat.

2 2) Ověřovatelem zápisu je navržen dobrovolně Jaroslav Szücs. Zápis o hlasování probíhá pomocí licencovaného programu Hlasování SVJ, ruční zápis provádí Ludmila Pechová. Usnesení č. 2 Ověřovatelem správnosti zápisu je Jaroslav Szücs. PRO: 100% přítomných (59,5% z celkového počtu všech vlastníků), PROTI: 0%, ZDRŽEL SE: 0% 3) Zpráva o činnosti výboru je průběžně zveřejňována samostatnými zápisy ze schůzí výboru uveřejněnými na úřední dece domu, na stránkách a zároveň jsou odesílány na vaše y z adresy V případě, že chcete dostávat informace elektroniky a nyní je nedostáváte, neváhejte na výše uvedenou adresu napsat. V roce 2011 až do dne výbor SVJ ve spolupráci s firmou RCB připravoval administrativní podklady pro rekonstrukci domu. Intenzivní příprava probíhala 1 rok a spadá do ní vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, hlášení ornitologa o výskytu Rorýse na našem domě, stavební povolení, jednání s firmami, příprava podrobného projektu pro výběrové řízení ve spolupráci s firmou RCB, výběr projektanta, výběr a porovnání oslovených realizačních firem. Do dne shromáždění nejsou uzavřeny výběry pro stavebně technický dozor a důležité vyregulování topné soustavy. Paralelně s uvedenou činností proběhla oprava střechy, respektive její přizateplení (máme tedy část rekonstrukce za sebou), jednání s úřadem pro ochranu osobních údajů a nepříjemné jednání s UPC. Výbor též připravil podklady pro rozpočet nákladů na odpady podle počtu osob žijících v domácnosti to bude předmětem dalšího jednání. Na dotaz ohledně zvýšených nákladů na odměny funkcionářů domu je tato chyba v rozpisu nájmu nejsou v ní zahrnuty odměny členům kontrolní komise za celý rok, tj. částka 12tis Kč. Pro informaci uvádíme, že z úvěru na výtahy, který bude splacen proti plánované době 3,5 roku již nám ČSOB vrací tzv. dotaci ve výši Kč. Usnesení č. 3 Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje a bere na vědomí účetní uzávěrku za rok 2011 a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2011 ve výši ,81Kč k úhradě nákladů souvisejících se správou domu. 4) Dne končí funkční období členům kontrolní komise a výboru. Přítomným vlastníkům je dána možnost navrhnout nové členy výboru, případně některé změnit

3 nebo ponechat stávající osazení na další období 3 let do roku Změna nebo noví členové nejsou navrženi a tak: Usnesení č. 4 Shromáždění prodlužuje stávajícím členům výboru a kontrolní komise mandát na další funkční období. 5) Výbor SVJ navrhnul pro realizaci revitalizace objektu firmu Bobistav. Zástupce firmy RCB, paní Šimková, přiblížila způsob, jakým byla firma vybrána. Nejprve byli osloveni projektanti. Vznikl podrobný projekt k provedení díla, ten se stal podkladem pro výběrové řízení. Výbor navrhnul 7 firem k oslovení (Holborn Group, Reso, Syanco, Bobistav, Revita-G, Kasten, Atiz). Při otevírání obálek byly vyřazeny 2 firmy, které nesplnili podmínky zadání, respektive nedodržely požadavek na vybraný zateplovací systém. Kromě ceny, která se díky podrobné zadávací dokumentaci v došlých nabídka příliš nelišila, byly dalšími kritérii pro výběr např. procento subdodávek, počty řemeslníků, doba provedení, záruky, přítomnost vedoucího stavby, mistra, odpovídající osvědčení o odborné způsobilosti řemeslníků atp. Do užšího kola výběru se dostala firma Kasten, vyhodnocená na místě 1. a firma Bobistav jako druhá. Se zástupci obou firem proběhl rozhovor a následné srovnání cen podrobného rozpočtu. U levnější první firmy jsme shledali, že může jít v ohledech na bezpečnost práce a kvalitu o větší riziko a cena může v konečném nacenění do smlouvy představovat stejnou částku jako u druhé firmy, která při přípravě nabídky postupovala svědomitěji např. majitel firmy si objekt před naceněním prohlédl nejméně 3x a neměl v otázce bezpečnosti práce omezení či kličky odporující pravidlům. Firma Bobistav byla svou cenou výše ale jen a právě na sanačních pracech nebo úpravách, které skutečně pro řádné nacezení vyžadují podrobnou prohlídku objektu. Výbor tedy na shromáždění vlastníků jednotek doporučuje firmu Bobistav. Cena díla vč. záboru pozemku je Kč. Kromě zateplení severní a jižní strany obsahuje i rekonstrukci lodží, tj. pokládka nových podlahových krytin, nové zábradlí lodžií a jejich zasklení všem. Úprava výhodní fasády domu, rekonstrukce vstupů. K dotazu na projektovou dokumentaci uvádíme, že oponentura projektu nebyla provedena. Usnesení č. 5 Shromáždění schvaluje realizační firmu Bobistav s.r.o., která provede revitalizaci objektu podle zadání projektové dokumentace. Cena díla je Kč.

4 6) K financování rekonstrukce domu bude použit úvěr od naší kmenové banky ČSOB. Úvěr nebude mít vliv na výši nájmu, vlastníci se nemusí ručit svým majetkem. Před vzetím nového úvěru bude úvěr na výtahy splacen. Pro rekonstrukci domu je kromě ceny díla nutné uvažovat navíc cenu na stavebně technický dozor a vyregulování topné soustavy, která by mohla v následující topné sezoně přinést úsporu za teplo až Kč. Tzn. je nutné vzít úvěr ve výši 15mil Kč. V diskuzi se přítomní kladně vyslovili k návrhu, který řeší opravu vnitřních částí domu, tj. oprava rozpraskaných zdí a vymalování, obnova podlahových krytin. Vzhledem k obecně známým cenám z dávno došlých nabídek přítomní souhlasí s opravou vnitřních částí a vzetí úvěru v částce 17mil Kč. To představuje dobu splatnosti 17let bez úvahy o mimořádných splátkách vlivem úspory tepla. Nebude-li tato částka vyčerpána bude výše úvěru snížena o nevyčerpanou část. Úrokové sazby jsou nyní dle nabídky ČSOB s fixem na 5 let 2,94%, s fixem na 10 let 3,29%, s variabilní sazbou 2,92%. Usnesení č. 6 Shromáždění schvaluje vzetí úvěru v maximální výši Kč (sedmnáctmilionůkorun) pro účely revitalizace domu v ulici Pejevové , s maximální měsíční splátkou nepřevyšující Kč/měsíc banky ČSOB Olšanská. 7) Po jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů bylo našemu domu přiděleno registrační číslo pod kterým můžeme provozovat kamerový systém podle následujících podmínek: tzv. bez souhlasu subjektu údajů můžeme pořizovat záznam v místech: prostory u domovních schránek, sklepy, průchozí chodby v 5. a 9. patře. Záznam se souhlasem subjektu údajů lze provozovat v místech vstupních prostor do domu (od zvonků) a v kabině výtahu. Zde je nutný souhlas všech obyvatel dotčeného vchodu. Registrační číslo lze ověřit na stránce úřadu 8) Před zahájením rekonstrukce domu byla společnost UPC vyzvána aby zahájila jednání a vzala na vědomí, že vlivem zateplení je nutné rozvody upravit tak, aby nebyly překážkou k zateplení. Společnost UPC do dne konání shromáždění opakovaně předkládá jednostranný návrh na uzavření smlouvy, která vyžaduje po SVJ cca Kč bez DPH za úpravu rozvodů, na kterých za celou dobu jejich existence neprovedla jedinou odbornou údržbu v této věci byl zdokumentován zchátralý stav rozvodů, utrhaných rozvodných krabic, krycích lišt, vypáčených skříněk atp. Vlastníci a zejména klienti UPC se v diskuzi vyslovují jednohlasně k tomu, že nebudou přispívat na úpravu rozvodů UPC. Usnesení č. 8 Vlastníci nesouhlasí s tím, že by se SVJ mělo finančně podílet na úpravě rozvodů společnosti UPC Česká Republika s.r.o.

5 Co na shromáždění nezaznělo: 1) Před fyzickým vyregulováním topné soustavy je nutné zkontrolovat ve všech bytech skutečný stav topných těles a ventilů. Jedná se zejména o typ topných těles a jejich rozměry, průměry potrubí atd. Tyto údaje budou zaneseny do projektové dokumentace. Prosím a tomuto věnujte velkou pozornost po vytvoření plánu a vyregulování není možné měnit bez souhlasu společenství litinové radiátory za plechové deskové! Je to důležité z následujícího důvodu výměnou topného tělesa dojde k narušení vyregulovaných tlaků v soustavě a dojde k úbytku tepla v jiných místech, případně v daném místě bude docházet k nadměrnému odběru tepla na úkor ostatních vlastníků. Z toho vyplývá, že pokud k takové změně dojde, je nutné opět vypracovat a změnit regulaci topné soustavy a ta vyžaduje i jednání s Pražskou teplárenskou a.s. Zápis vyhotovil: Pavel Šácha Zápis ověřil: Jaroslav Szücs

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI DNE 16.6.2013 OD 18HODIN

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI DNE 16.6.2013 OD 18HODIN ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI DNE 16.6.2013 OD 18HODIN Místo shromáždění: Sokolovna CENTRUM, Ledecká ulice, Plzeň 1. PREZENTACE A KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI 2. ZAHÁJENÍ

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: 24784893 konané dne 4.5 2011 ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění

Více

Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy

Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy Za Výbor: Přítomni: předseda - Miroslav Škoda, místopředseda Jiří

Více

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 datum konání: 11. března 2013 místo: velký sál KD Ládví od: 18,15 hod. přítomno dle prezenční listiny:

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 konaného dne 16.5.2012 od 18:00 hod, v sále Základní školy U Vršovického

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

Zápis ze 4. shromáţdění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161-1166

Zápis ze 4. shromáţdění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161-1166 1 Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161 1166, Vondroušova 1161, 163 00 Praha 6 Zápis ze 4. shromáţdění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161-1166 Termín konání: 14. červenec 2010, 18.00

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

Zpráva o činnosti družstva od minulé řádné schůze a účetní závěrka za rok 2014

Zpráva o činnosti družstva od minulé řádné schůze a účetní závěrka za rok 2014 Zpráva o činnosti družstva od minulé řádné schůze a účetní závěrka za rok 2014 Úvodem této zprávy bych chtěl připomenout, že družstvu je právě 5 let. Dovolte mi, abych k tomuto výročí upozornil na milníky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 19.6.2002 18.00 hod. Místo schůze: Klub Prosek, Jablonecká 322, Praha 9 Schůzi svolal: Výbor

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013 Zahájení: 18:30 hod. Přítomní: Dle prezenční listiny Jednání zastupitelstva obce Věžnice bylo zahájeno starostou Ing. Josefem Málkem.

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6.

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6. STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 390/54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Rozhodnutí

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více