Možnosti uplatnění bio v gastronomii v České republice v porovnání se zahraničím ( Německo, Rakousko)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti uplatnění bio v gastronomii v České republice v porovnání se zahraničím ( Německo, Rakousko)"

Transkript

1 Možnosti uplatnění bio v gastronomii v České republice v porovnání se zahraničím ( Německo, Rakousko) Diplomová práce Klára Culková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Klánová Datum odevzdání práce: E- mail: Praha 2014

2 Possibility of applying bio gastronomy in the Czech Republic in comparison with other countries (Austria, Germany) Master s Dissertation Klára Culková The Institute of Hospitality Managment in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Eva Klánová Date of Submission: E- mail: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Možnosti uplatnění bio v gastronomii v České republice v porovnání se zahraničím ( Německo, Rakousko) zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V.. dne. jméno a příjmení autora

4 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí mé diplomové práce Ing. Evě Klánové za odborné vedení a cenné rady. Dále děkuji mé rodině za podporu a pomoc, bez které by tato práce nevznikla.

5 Abstrakt V první části jsem se snažila ucelit pojmy týkající se ekologického zemědělství. Přiblížit také veškeré věci, které jsou spojeny s ekologickým zemědělství. Samozřejmě také poukázat na složité procesy při pěstování a certifikaci biopotravin. Popsat celý systém kontroly ekologických zemědělců a seznámit s organizacemi, které tyto kontroly provádějí. Po přiblížení těchto náležitostí bylo třeba popsat trhy s biopotravinami v České republice, Německu a Rakousku. Pochopit zákonitosti obchodu a částečně přiblížit spotřeby biopotravin v jednotlivých zemí. V analytické části jsem se zaměřila na pochopení nákupních zvyklostí občanů ve velkém a malém městě nacházejícím se na území České republiky. Pomocí dotazníkového šetření se podařilo zjistit, že populace v ČR má na biopotraviny pozitivní názor. Překvapující bylo zjištění že by lidé v České republice uvítali biopotraviny ve veřejném stravování. Toto zjištění jsem porovnala se situací která panuje ve veřejném stravování v Německu a Rakousku. V těchto zemích se po porovnání sekundárních dat ukazovalo toto využití biopotravin jako jedno z nejdůležitějších. Snaha občanů těchto zemí o zdravý životní styl je podporována kampaní a reklamou která je placena vládou. Například ve školním stravování je zastoupení biopotravin při výrobě jídel 40% (Rakousko, Německo). Za to v ČR je zastoupení biopotravin použitých při přípravě školních jídel pod 10%. I v ČR by časem mohlo docházet k zvyšování zastoupení biopotravin využitých ve veřejném stravování prozatím však není tato možnost politicky podporována. To znamená že chybějí peníze na propagaci a v případě školního či nemocničního stravování i na samotné biopotraviny. Pokud se zaměříme na bio restaurace a bio bary je jejich výskyt mnohem četnější v zahraničí, kde se tento trend gastronomie šíří mnohem delší dobu. Na území České republiky je tento typ restaurací rozšířen především ve velkých městech. V malých městech je pro bio restaurace menší prostor, spíše by bylo lepší mít v biokvalitě pouze část menu a tím zvýšit diverzitu nabídky. Klíčová slova: biopotravina, bioprodukt, bio restaurace, ekologické, zemědělství, konvenční

6 Abstract In the first part I tried to summarize concepts related to organic farming. Zoom also all the things that are associated with organic farming. Of course I also highlight the complex processes in the cultivation and certification of organic food. Describe the system of control of organic farmers and meet with organizations that carry out these checks. When you approach these requirements were necessary to describe the markets for organic food in the Czech Republic, Germany and Austria. Understand patterns of trade and partly to bring organic food consumption in the country. In the analytical part, I focused on understanding the buying habits of people in a large and a small town situated on the territory of the Czech Republic. With the survey, they found that the population in the Czech Republic has a positive opinion on organic food. A surprising finding was that people in the Czech Republic welcomed organic food in public catering. The findings were compared with the situation prevailing in public catering in Germany and Austria. In these countries compared to the secondary data showed that the use of organic food as one of the most important. The efforts of citizens of these countries a healthy lifestyle is supported campaigns and advertising that is paid by the government. For example, in the school board 's representation in the production of organic foods 40 % (Austria, Germany). In the Czech Republic it is the representation of organic food used in the preparation of school meals is below 10 %. Even in the Czech Republic in time could lead to increasing representation of recovered organic food in catering for the time being, however, this option is not politically supported. This means that lack of money for promotion and in the case of a school or hospital board and the actual organic food. If we focus on bio bio restaurants and bars, their occurrence is more frequent in foreign countries where this trend gastronomy spreads much longer. In the Czech Republic this type of restaurant expanded, especially in large cities. In small towns for bio restaurant less space, rather it would be better to have only organic quality of the menu and thereby increase the diversity of the menu. Keywords: organic food, organic product, organic restaurant, organic, agriculture, conventional

7 Obsah Úvod Základní vymezení pojmů Ekologické zemědělství Základní cíle ekologického zemědělství Vznik ekozemědělství Označení ekologický Zásady pěstování rostlin v ekozemědělství Ekofarma Bioprodukty Bioprodukt Označení bioproduktu Biopotraviny Výroba biopotravin Kontrola a certifikace Druhy kontrol Osvědčení původu Označování biopotravin Kvalita biopotravin Jakost biopotravin Kvalita potravin Jakost potravin Znehodnocování potravin Trh s biopotravinami Dovoz a vývoz biopotravin Poptávka po biopotravinách Metody prodeje biopotravin Cena biopotravin Analytická část Primární data Průzkum cen Dotazník Sekundární data Faktory ovlivňující nákup biopotravin Porovnávání využití biopotravin Spotřeba biopotravin podle druhu Komparace primárních a sekundárních dat Návrhová část...54 Závěr...57 Literatura...60 Přílohy...64

8 Seznam tabulek a grafů Tab. č.1 Zjištěné ceny daných potravin Tab. č. 2 Dotazník Tab.č.3 Věková kategorie (Praha) Tab.č.4 Věková kategorie (Teplice) Graf č. 1. Odpovědi na otázku co pro dotazované znamená biopotravina v % (Praha) Graf č. 2. Odpovědi na otázku co pro dotazované znamená biopotravina v % (Teplice) Graf 3. Odpovědi na otázku znáte obchod s biopotravinami v % (Praha) Graf č. 4. Odpovědi na otázku znáte obchod s biopotravinami v % (Teplice) Graf č. 5. Odpovědi na otázku využíváte biopotraviny ve vaší domácí kuchyni v % (Praha) Graf č. 6. Odpovědi na otázku využíváte biopotraviny ve vaší domácí kuchyni v % (Teplice) Graf č. 7. Odpovědi dotazovaných na otázku znáte nějakou bio restauraci nebo bio bar v % (Praha) Graf č. 8. Odpovědi dotazovaných na otázku znáte nějakou bio restauraci nebo bio bar v % (Teplice) Graf č. 9. Odpovědi dotazovaných na otázku setkali jste se s reklamou na biopotraviny v % (Praha) Graf č. 9. Odpovědi dotazovaných na otázku setkali jste se s reklamou na biopotraviny v % (Praha) Graf č. 10. Odpovědi dotazovaných na otázku setkali jste se s reklamou na biopotraviny v % (Praha)

9 Graf č. 11. Odpovědi dotazovaných na otázku zda by uvítali biopotraviny ve veřejném stravování v % (Praha) Graf č. 12. Odpovědi dotazovaných na otázku zda by uvítali biopotraviny ve veřejném stravování v % (Teplice) Graf č.13 Vliv výše příjmu na nákup biopotravin pro ČR Graf č. 14 Podíl bioproduktů na celkové spotřebě potravin v ČR, Německu a Rakousku Graf č.15 Kolik jsou spotřebitelé ochotni měsíčně utratit v ČR za biopotraviny Graf č. 16 Využití biopotravin v veřejném stravování v ČR Graf č. 17 Využití biopotravin ve veřejném stravování v Německu Graf č. 18 Využití biopotravin ve veřejném stravování v Rakousku Graf č. 19 Zastoupení jednotlivých biopotravina trhu v ČR, Německu a Rakousku

10 Úvod Téma využití biopotravin v gastronomii jsem si vybrala proto, že stále přibývá počet lidí, kteří chtějí žít zdravě a snaží se hledat alternativy ke konvenčním nabízeným produktům v obchodech. Jednou z alternativ se pro tuto část populace stávají biopotraviny. Díky rostoucí životní úrovni a ochotě kupujících za potraviny utratit více peněz, stoupá i podíl prodaných biopotravin v České republice. Z tohoto pohledu je zřejmé, že o biopotraviny bude stále větší zájem. Tento zájem by mohli využít restauratéři a některá zařízení veřejného stravování. Mohli by zařadit do svých menu pokrmy zhotovené výhradně z biopotravin. Proto, aby se v jejich gastronomii stále více objevovali biopokrmy, je nutné vyřešit distribuci surovin od prvovýrobců. Zásobení čerstvými biopotravinami však znamená utvoření určité dohody mezi ekozemědělci a gastronomickými zařízeními v dané lokalitě. Tím by byla zaručena čerstvost, kvalita a také regionálnost daných potravin. V právě těchto třech faktorech vidím budoucnost biogastronomických zařízení. Myslím, že sázka na regionální či české biopotraviny by měla nalákat jak české občany tak i zahraniční turisty, kteří většinou chtějí ochutnat tradiční jídla dané země. Dalším efektem by mohlo být také částečné udržení peněz v daném regionu. Jako inspiraci je možné využít naše sousedy z Německa a Rakouska. Německo se pyšní jedním z největších trhů s biopotravinami. Rakousko se zase soustředí na své farmy, kde jsou schopni turistům nabídnout široké spektrum vlastních bioproduktů. Obě země mají vřelý vztah k biopotravinám avšak trochu rozdílný přístup v jejich distribuci. Co však mají společné je, že se snaží biopotraviny prosadit do veřejného sektoru přes jídelny ve školách a v nemocnicích. V tomto směru naše země trochu zaostává. Tento sektor by pro ekozemědělce znamenal výrazné zvýšení odbytu a pro veřejnost zlepšení stravovacích návyků. Hlavním cílem pro mě bylo porovnání stávajícího stavu trhů s biopotravinami v České republice a dvou sousedních zemí (Německo, Rakousko). Dále jsem se zaměřila na porovnání cen biopotravin a potravin pocházejících z konvenčního zemědělství. Také jsem se pomocí dotazníkového šetření snažila zjistit jaké mají o biorestauracích povědomí občané České republiky a jestli by uvítali větší četnost 10

11 biopokrmů ve veřejném stravování (školy, podniky, nemocnice). Práci mám rozdělenou do tří částí. První část je teoreticko-metodologická, ve které jsem se zaměřila na vymezení základních pojmů pomocí odborné literatury a odborných článků. Druhá analytická část obsahuje analýzu primárních a sekundárních dat souvisejících s biopotravinami a jejich využitím v gastronomii. V závěru druhé části následuje komparace nasbíraných dat. Ve třetí návrhové části se zaměřuji na doporučení propagace biopotravin veřejnosti a jejich výrazně vyšší využití ve veřejném stravování například ve školách či nemocnicích. V práci využívám dotazníkového šetření, porovnávání produktů a komparativní analýzu, kde porovnávám nasbíraná data. 11

12 1 Základní vymezení pojmů 1.1 Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství je moderní formou obhospodařování půdy bez používání chemických vstupů s nepříznivými dopady na životní prostředí, zdraví lidí a zdraví hospodářských zvířat. Tento zemědělský produkční systém, který umožňuje produkovat vysoce kvalitní potraviny, je nedílnou součástí agrární politiky ČR (Ministerstvo zemědělství ČR, 2009). Ekologickým zemědělstvím se rozumí zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení či zákazů používání látek a postupů, které zatěžují, znečišťují nebo zamořují životní prostředí nebo zvyšují rizika kontaminace potravního řetězce, a který zvýšeně dbá na vnější životní projevy a chování a na pohodu chovaných hospodářských zvířat v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu (Zákon 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství). Ekologické zemědělství je produkční systém, který zachovává zdraví půdy, ekosystémů a lidí. Opírá se o ekologické procesy, biodiverzitu a cykly přizpůsobené místním podmínkám, spíše než použití vstupů s nepříznivými dopady. Ekologické zemědělství je kombinací tradice, inovace a vědy, která je užitečná životnímu prostředí a podporuje spravedlivé obchodní vztahy a dobrou kvalitu života pro všechny zúčastněné (IFOAM 1 ) Základní cíle ekologického zemědělství Základní myšlenka vychází z toho, že půda je obnovitelný zdroj, ale jen v případě, že se s ní vhodně zachází. Ekologické zemědělství se snaží udržet a zlepšit dlouhodobou úrodnost půdy zvyšováním obsahu organické hmoty a humusu, vyhýbá se různým formám znečištění a používá jen přírodní hnojiva a přípravky na ochranu rostlin. Je zaměřeno na využívání místních zdrojů a pracuje v uzavřeném systému, minimalizuje tak svoje vlastní ztráty (Šuta, 2007). 1 IFOAM-International Federation of Organic Agriculture Movements je celosvětový svaz zastřešených hnutí ekologického zemědělství. Sjednocuje 750 členských organizací ze 108 zemí světa. 12

13 Podle Moudrého a kol. (2002) stanovil IFOAM základní cíle ekologického zemědělství takto: 1. Produkce ve vysoké jakosti a v dostatečném množství 2. Maximálně používat k produkci obnovitelné zdroje 3. Postupovat ve spojení s přírodními systémy a cykly a to obohacujícím životním způsobem 4. Vytváření rovnováhy mezi rostlinou výrobou a chovem hospodářských zvířat 5. Vyrábět a zpracovávat produkty s ohledem na sociální a ekologické dopady 6. Zajistit chovným zvířatům vhodné prostředí jim přirozené 7. Podporovat a rozvíjet biologické cykly 8. Minimalizovat znečištění prostředí 9. Rozvoj hodnotných a udržitelných vodních ekosystémů 10.Vyrábět organické produkty, které jsou zcela biodegradovatelné 11.Úroveň půdy udržovat a zvyšovat 12.Zpracování produkce z obnovitelných zdrojů 13.Zachování rozmanitosti geneticky produkčního systému a jeho okolí (i stanovišť zvěře a rostlin) 14.Zajistit pracovníkům důstojné podmínky, finanční ohodnocení a uspokojení z práce 15.Podpora zdravého způsobu využívání a náležitou péči o veškeré vodní zdroje a vodou samotnou 16.Kompletní produkční, zpracovatelský a distribuční řetězec, který je sociálně spravedlivý 17.Vyrábět kvalitní textilie s dlouhou trvanlivostí 13

14 1.1.2 Vznik ekozemědělství V České republice se datuje vznik ekologického zemědělství do roku 1990 a v roce 1991 vzniklo v ČR pět svazů (PRO- BIO, Naturvita, Libera, Altervin a Biowa) sdružující ekologické zemědělce, které vypracovaly vlastní směrnice a prováděly kontrolu a certifikaci produktů pro své členy. Brzy se však projevila nutnost sjednotit celý systém a vytvořit jednotné směrnice, kontrolu, certifikaci a označování produkce pocházející z ekologického zemědělství. V současné době jsou registrovány dva svazy sdružující ekologické zemědělce, výrobce a obchodníky s bioprodukt a biopotravinami: PRO- BIO, jehož členové obhospodařují asi 136 tisíc hektarů zemědělské půdy a LIBERA přibližně 27 tisíc hektarů zemědělské půdy (Červenka a Kovářová, 2005). Dále je podle Červenky a Kovářové (2005) ekologické zemědělství v České republice soustředěno do horských a podhorských oblastí, kde se podniky zaměřují především na chov dobytka a údržbu krajiny. Ekozemědělců na orné půdě je málo a chybějící zpracovatelé a hotové výrobky. Zatím jde v ČR z asi 90 % o louky a pastviny a orná půda činí necelých 10 %. Tato situace je daná charakterem české krajiny, kde podhůří, hory a chráněné oblasti jsou pro tento způsob hospodaření příhodné. Navíc je to v těchto oblastech nejvýhodnější způsob hospodaření i z hlediska ekonomického. Tento stav předurčuje i druhou skladbu biopotravin, které se u nás dosud vyrábějí. Sortiment zahrnuje především rostlinné výrobky (výrobky ze špaldy, pohanky, pečivo, těstoviny, čerstvé i sušené ovoce, zelenina, čaj, koření, víno), mléko a mléčné výrobky (biomléko, jogurty, tvarohy a sýry) a masné výrobky (hovězí, jehněčí). V dnešní době je ekologické zemědělství provozováno ve více jak sto zemích světa. V případě členských států EU je však situace v ekologickém zemědělství velmi rozdílná. V Rakousku, Dánsku, Finsku, Itálii a Švédsku je sektor ekologického zemědělství relativně nejsilnější provozuje se na 6 8% veškeré zemědělské půdy těchto zemí. Opačnou pozici má však Řecko a Portugalsko jsou teprve na začátku prosazování ekologického zemědělství a podíl takto obdělávané půdy je zde vcelku zanedbatelný (Javůrková, 2004). 14

15 1.1.3 Označení ekologický Aby se mohlo hospodářství, podnik nebo výrobek označovat jako ekologický, musí splňovat náročná kritéria, jejichž naplňování kontroluje nezávislá organizace Kontrola ekologického zemědělství( dále jen KEZ), se sídlem Brně. Státní dozor nad činností KEZ vykonává Ministerstvo zemědělství ČR. Nejméně jednou za rok je ekologický podnik kontrolován, zda dodržuje všechny závazné směrnice při výrobě a zpracování. Znamená to z výroby vyloučit všechna chemická hnojiva a další přípravky, syntetická krmiva a geneticky manipulované, stejně jako hospodařit na ekologicky nezávadné půdě (Stříbrná a Mikula, 2003). Podle zákona 242/ 2000 Sb. o ekologickém zemědělství je osobou podnikající v ekologickém zemědělství: ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, výrobce biokrmiv a dodavatel bioosiv a biosadby Zásady pěstování rostlin v ekozemědělství Dosažení a udržení přirozené půdní úrodnosti je zajišťováno všestrannou podporou mikrobiální aktivity půdy, pravidelným dodáváním organické hmoty, šetrným obděláváním půdy, zlepšování půdní struktury, udržováním půdy co nejdéle pod vegetačním krytem, vhodným střídáním plodin. Např. Orba se nahrazuje kypřením. Běžný je pokryv půdy podsevy, mulčováním, udžováním stále zeleného povrchu atd. Pestrý a vyvážený osevní postup musí zabezpečit nejen tržní produkci, plnit funkci ochrany a stabilizace životního prostředí, zabezpečit píci pro hospodářská zvířata. Ke hnojení se používá organická hmota (Stříbrná a Mikula, 2003) Ekofarma Ekofarma je samostatná, uzavřená hospodářská jednotka. Zemědělský podnikatel nemusí provozovat ekologické zemědělství na všech pozemcích, které vlastní nebo užívá, musí ale pro ekofarmu vyčlenit a jednoznačně určit základní výrobní prostředky. Od konvenčních pozemků tak musí být jednoznačně odděleny pozemky, hospodářské budovy, zemědělská mechanizace, hospodářská zvířata, které slouží k ekologickému zemědělství. Odděleno musí být také účetnictví. Cílem jednoznačného vymezení ekofarmy je průkazné oddělení ekologického 15

16 hospodaření od konvenční zemědělské činnosti a jasná identifikace činnosti ekologického zemědělce v krajině při produkci bioproduktů, a to především z hlediska kontroly dodržování podmínek zákona a nařízení, a důvěry spotřebitelů v ekologickém zemědělství (Zákon 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství). 1.2 Bioprodukty Bioprodukt Je přímý zemědělský produkt ze systému hospodaření podléhajícímu zvláštnímu předpisu a režimu kontroly pro ekologické zemědělství (Moudrý a kol.,1994). Jakákoliv surovina rostlinného nebo živočišného původu pocházející z ekofarmy. Bioproduktem je také hospodářské zvíře. Jako bioprodukt lze také certifikovat nejenom suroviny pro výrobu biopotravin, ale také zástavová zvířata, chovná zvířata nebo suroviny pro nepotravinářské využití (např. vlna, přádný len) (Zákon 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství) Označení bioproduktu Bioprodukt, který slouží jako surovina k výrobě biopotravin, se označí jako ekologický tak, že se k jeho názvu vždy uvede slovo bio a identifikační kód kontrolního orgánu (např. CZ- KEZ),a nevylučuje- li to povaha bioproduktu, i grafický znak. Takto je možno označit pouze rostlinný nebo živočišný produkt, na který vydal kontrolní orgán osvědčení o původu bioproduktu. V přechodném období, pokud byla dodržena délka přechodného období nejméně 12 měsíců před sklizní, se rostlinný produkt označí také slovy produkt z přechodného období na ekologické zemědělství. Živočišné produkty mohou být označovány teprve po uplynutí nejkratší doby chovu pro hospodářské zvíře, ze kterého pocházejí (Červenka a Kovářová, 2005). V ostatních členských státech EU je označování velice podobné např. Německo (DE-000-eko-kontrola), Rakousko (AT- země 00-BIO) (Červenka a Kovářová, 2005). 16

17 Podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR jsou produkty z ekologického zemědělství označeny chráněnou značkou (grafickým znakem viz. Obr. č. 1 a č. 2) produkt z přechodného období, tj. z doby, kdy zemědělec teprve začíná produkovat dle směrnic období konverze, které trvá obvykle 2-3 roky, max. 6 let (Moudrý a kol., 1994). 1.3 Biopotraviny Biopotravinou je potravina vyrobená za podmínek uvedených v zákoně a předpisech Evropského společenství,splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními právními předpisy ( Zákon 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství). Dle Nařízení rady (ES) č. 834/2007 se při výrobě biopotravin vylučuje používání praktik genetického inženýrství a produktů z něj získaných. Jedná se o tzv. GMO. Zkratka GMO znamená geneticky modifikované organismy. Geneticky modifikované plodiny jsou takové rostliny, u kterých byl změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových technologií. Jedná se o moderní šlechtitelské metody (genové inženýrství) z oblasti biotechnologií, které používají v přírodě probíhající procesy. Nejde tedy o tvorbu a vnášení uměle vytvořených genů (Mze,2009) Výroba biopotravin Výrobcem biopotravin je každá osoba, která vyrábí biopotraviny za účelem jejich uvádění do oběhu. Výrobou biopotravin se rozumí čištění, třídění, upravování nebo zpracování bioproduktů, popřípadně přidávání dalších látek povolených zákonem a prováděcí vyhláškou včetně balení a dalších úprav biopotravin za účelem uvádění do oběhu. Při získávání bioproduktů, z nichž se biopotraviny vyrábějí, je nezbytné dodržovat zákonem stanovené podmínky, které jsou vymezené pro rostlinnou i živočišnou výrobu (Červenka a Kovářová, 2005). Podle Červenky a Kovářové (2005) je při zpracování bioproduktů na biopotraviny nutno používat šetrné postupy, způsobující minimální fyzikální, chemické a biologické změny. Prováděcí vyhláška k zákonu o ekologickém zemědělství vyjmenovává povolené zpracovatelské postupy: 17

18 mechanické zpracování (mletí, drcení, stloukání), tepelné zpracování (odpařování, sušení, pečení, pasterizace, sterilizace), uzení bez použití chemikálií, lisování, filtrace či čiření, chlazení a mrazení, homogenizace, extruze, fermentace, síření, emulgace, extrakce parou, alkoholem, destilace. Naopak jsou zakázány operace, které nepatří k přirozeným postupům: Výměna kationtů a anionů, bělení, nakládání s použitím chemikálií, působení hormonů, hydrogenace, uzení s použitím chemikálií, ozařování, mikrovlnný ohřev. Dále Červenka a Kovářová (2005) uvádějí, že výrobce biopotravin smí zpracovávat bioprodukty pouze takovými postupy, které vedou k zajištění ekologické integrity produktů. To znamená: Veškeré zpracování produktů musí probíhat v provozech zcela a zřetelně prostorově nebo časově oddělených od provozů, kde se zpracovávají 18

19 suroviny vyrobené konvenčními způsoby, během skladování a dopravy bioproduktů musí být učiněna nezbytná opatření, zajišťující ochranu bioproduktů před možnou kontaminací a jejich oddělení od surovin vyráběných konvenčními postupy. Celý výrobní postup musí být zajištěn účinným a dokumentovaným kontrolním systémem k získání záznamů, které umožní kontrolnímu orgánu ekologického zemědělství sledovat: původ, vlastnosti a množství bioproduktů, surovin, přidaných látek a pomocných látek, které byly dodány do výrobní jednotky, vlastnosti a množství produktů, které opustily výrobní jednotku, všechny další informace, které mohou být vyžadovány pro účely prováděné kontroly výrobních operací, jako jsou údaje o původu, vlastnostech a množství přísad a přidaných látek, o výrobních zařízeních a o složení výrobků Kontrola a certifikace Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou jasně daná legislativou, kterou musí dodržovat všichni ekologičtí zemědělci i výrobci biopotravin (Mze, 2013). Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou kontrolní organizací, která je pověřena Ministerstvem zemědělství ČR výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství. K byly Ministerstvem zemědělství ČR pověřeny výkonem kontroly certifikace následující kontrolní organizace: KEZ o.p.s.; ABCERT AG,oragnizační složka ;BIOKONT CZ, s.r.o a Bureau Veritas Czech Republic s.r.o. ( Zákon 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství). Nově také státní kontrolní orgán- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Zajišťuje úřední kontrolu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o draví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. 19

20 Dozor nad dodržováním zákona o ekologickém zemědělství vykonává Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo uzavírá na základě výběrového řízení smlouvu s vybranou právnickou osobou (pověřená osoba), na základě níž je pověřená osoba (kontrolní orgán) oprávněna vzdávat osvědčení o původu bioproduktu, osvědčení o biopotravině a provádět kontroly a další odborné úkony (Červenka a Kovářová, 2005). Certifikace Certifikát na tuzemské potravině znamená, že potravina byla vyrobena v souladu se zákonem O ekologickém zemědělství. Pokud je potravina netuzemského původu označena biocertifikátem, znamená to, že naše legislativa akceptuje zásady udělování biocertifikátu v jiných zemích. Pokud je potravina označena certifikátem jiné země, znamená to, že splňuje požadavky udělení biocertifikátu zemí původu a také vyhovuje legislativě v ČR do té míry, že ji lze prodávat na potravinovém trhu. U těchto potravin však nedošlo ke kontrole u kontrolních orgánů uvedených výše. Může se pak stát, že potravina může obsahovat některá aditiva či látky, které nejsou v naší legislativě povoleny (Foršt, 2011) Druhy kontrol Podle Moudrého a kol. (2007), existují tyto druhy kontrol: Kontrola ohlášená Jedná se o celkovou kontrolu, kdy se termín kontroly ohlásí předem a provádí se minimálně 1x ročně. Zahrnuje kontrolu celého podniku, tj, pozemky, stáje a zvířata, stroje, technologická zařízení, sklady a ostatní provozní prostory, obaly a etiketaci, provozní, skladovou a účetní evidenci. Kontrola rovněž ověří správnost a úplnost údajů uvedených v přihlášce. Na konci kontroly se vyplní zápis o kontrole. Kontrola neohlášená Existují dva druhy těchto kontrol: namátkové a nařízené. Nařízené kontroly se provádějí v případě vzniklého podezření na použití nepovolených prostředků či postupů. Účelem této kontroly je zjištění certifikačního výboru, zda podnik plní uložená nápravná nařízení. 20

21 Revizní kontrola Tuto kontrolu nařizuje ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti, stížnosti nebo odvolání se podnikatele. Kontrola zpracování, evidence a prodeje bioprodukce Při této kontrole se dohlíží na: po sklizňové zpracování a skladování (postupy a technologie, oddělení od konvekční produkce, označením použité ochranné prostředky, konzervanty, evidence), zpracování rostlinných a živočišných produktů na farmě (kritické body zpracovatelských technologií, původ surovin a přídatných látek, použité materiály, složení výrobku, balení a etiketace, skladování, metody čištění, ochrana před škůdci, evidence), kontrola prodeje, prodej k dalšímu zpracování (odběratel, produkt a množství, průvodní doklady, obaly a označování), prodej na farmě (deník prodeje, původ a označování produktů, kultura prodeje, označení farmy), kontrola vedení účetní a skladové evidence (úplnost a správnost vedení evidence), oddělení účetní a evidence při souběžné produkci, postup při zjištěném porušení zákona o EZ (zajištění a odběr vzorků, záznam o odběru vzorků), souhrnné hodnocení podniku Osvědčení původu Osvědčení o původu bioproduktů i osvědčení o biopotravině vydá kontrolní orgán do 30 dnů od provedení kontroly, u rostlinných produktů nejpozději do sklizně dané plodiny, a to na 1 kalendářní rok. Tato osvědčení je podnikatel povinen uchovávat po dobu 5 let. Odepření vydání musí být písemně zdůvodněné a musí 21

22 být vydáno rovněž nejpozději do 30 dnů po provedené kontrole, u rostlinných produktů nejpozději do sklizně dané plodiny. Kopii osvědčení o původu bioproduktu a osvědčení o biopotravině je ekologický podnikatel nebo výrobce biopotravin povinen předat při uvedení do oběhu spolu s bioproduktem či biopotravinou osobě, která je uvádí do oběhu (Červenka a Kovářová, 2005) Označování biopotravin Označování ekologických produktů stanovuje nařízení Rady (ES) č. 834/2007. Vedle povinného užívání loga EU (motiv listu s evropskými hvězdami viz obr. č. 1) pro ekologickou produkci na balených biopotravinách od (nařízení Komise (EU) č. 271/2010) platí také povinnost označovat na obalu místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá. Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné. V souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství vyplývá pro výrobce i nadále povinnost označovat balené biopotraviny národním logem BIO (biozebra viz příloha obr.č. 2). 1.4 Kvalita biopotravin Podle Stříbrné a Mikuly (2003) se kvalita dělí podle hodnot: nutriční hodnota: vyšší obsah vitamínů, enzymů, minerálních látek, vyváženější poměr bílkovin a tuků. hygienická hodnota: nižší výskyt cizorodých látek jako dusičnanů, pesticidů, herbicidů, těžkých kovů atd. technologická hodnota: lepší skladovatelnost, nižší skladovací ztráty, nižší obsah lepku atd. smyslová hodnota: je nižší, produkty nejsou tak pěkné, barevné, voňavé jako dochucované přirozené produkty. Divoká zvěř se ovšem raději pase na ekologických porostech. 22

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY PREAMBULE KEZ o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která na základě akreditace pro inspekční a certifikační orgán provádí nezávislou kontrolu a certifikaci producentů, zpracovatelů a obchodníků zařazených

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB Pár faktů Pár faktů cca 120 zemí 31 000 000+ ha 634 000+ farem 1,6 mil. producentů (80 % rozvoj. země)

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

Farmářské Trhy Jilemnice ul.jana Harracha

Farmářské Trhy Jilemnice ul.jana Harracha Farmářské Trhy Jilemnice ul.jana Harracha TRŽNÍ ŘÁD TRŽIŠTĚ Tržiště je vymezený prostor, kde mají pěstitelé, chovatelé, výrobci a řemeslníci možnost prodávat své zboží. Mohou je zastoupit rodinní příslušníci,

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Moravský Krumlov vydává dne 19. ledna 2004 na základě ust. 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Česká legislativa Zákony Schvaluje parlament ČR Obecné teze, záměry Vyhlášky Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Harmonizace českých národních předpisů s

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

128/2009 Sb. VYHLÁŠKA

128/2009 Sb. VYHLÁŠKA 128/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2009 o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty Změna: 191/2013 Sb. Ministerstvo

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD.

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Socioekonomické zakotvení systému EZ V západní Evropě cca od 50.

Více

Metodický pokyn č. 2/2013

Metodický pokyn č. 2/2013 komunikaci Metodický pokyn č. 2/2013 kterým se stanovují specifická pravidla pro: mezi Ministerstvem zemědělství, Kontrolním orgánem a Kontrolními subjekty EZ rizikové analýzy, kontrolní a certifikační

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016 KVALITNÍ POTRAVINY a jak je najít? 9/19/2016 Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 1 Má smysl rozlišovat původ potravin? Podpora českých a regionálních produktů. Jak definovat

Více

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU ABSTRACT SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU BROŽOVÁ Ivana, (ČR) KEY WORDS bio-production, bio-food, quality, consumption, turnover ÚVOD Spotřeba biopotravin má v posledních letech

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Část první ekologické zemědělství Předmět úpravy Zákon upravuje pouze oblasti, které EU ponechává na členských zemích

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA Agenda 1 Současná situace na trhu s hovězím masem 2 Marketing hovězího masa a výrobků 3 Prodej ze dvora 4 Legislativa 1 Současn

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s.

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s. Použitá a doporučená literatura KADLEC, P. et al.: Technologie potravin II. Praha, VŠCHT 2002, 236 s. KRATOCHVÍL, L., ZADRAŽIL, K., PEŠEK, M.: Mlékařství a hodnocení živočišných výrobků. VŠZ Praha 1985,

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu Odbor potravinářské výroby a legislativy

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 282/2014 Sb. Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění spol... - znění dle 282/14 Sb. 282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o

Více

Metodický pokyn č. 4/2012

Metodický pokyn č. 4/2012 Metodický pokyn č. 4/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu Č. j.:

Více

Výroba a odbyt biopotravin v ČR

Výroba a odbyt biopotravin v ČR Výroba a odbyt biopotravin v ČR Ing. Andrea Hrabalová Cyklus seminářů PK ČR (leden - únor 2015) Zdroj dat: Ústav zemědělské ekonomiky a informací Obsah Základní data o ekologickém zemědělství (EZ) Vývoj

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a (1) Chovatel může v malých množstvích a) prodávat živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu ve svém

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Tom Václavík Základní data Českýtrh s biopotravinami 2008 Celková spotřeba: 1,8 mld. Kč Meziroční nárůst: 40 %(2007/2008) Podíl bio na celkovéspotřebě:

Více

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016 VYHLÁŠKA č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních ze dne 29. srpna 2016 Ministerstvo školství,

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru Parlament České republiky Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru NÁVRH ZÁKONA O POTRAVINÁCH, PROBLEMATIKA PRODEJE ČESKÝCH POTRAVIN 11. 3. 2014 OBSAH 1. Regulace a obchod 2. Zákon o potravinách

Více

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na biopotraviny

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na biopotraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace: Příspěvek je zaměřen na odbyt bioproduktů zejména z pohledu nejčastějších odbytových

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ

Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ Příloha č. 1 k bodu 2 zápisu komise pro stravování ze dne 26.01.2015 Výživové normy ve školním stravování SPOTŘEBNÍ KOŠ Je zajištěna výživová úroveň jídel ve školní jídelně? Pro školní stravování platí

Více

Zápis z mimořádného jednání Rady městyse Komárov ze dne

Zápis z mimořádného jednání Rady městyse Komárov ze dne Zápis z mimořádného jednání Rady městyse Komárov ze dne 23. 5. 2011 Přítomni: Host: pp. Merhaut, Mgr. Veverka, Gregor, Ing. Houdek, Tkáč Ing. Királyová (Brdský farmářský trh) 1. Brdský farmářský trh RM

Více

Zpracování bioproduktů

Zpracování bioproduktů Zpracování bioproduktů Předpisy IFOAM, EU Zpracování bioproduktů má být co nejšetrnější Zachování kvality a neporušenosti produktu Minimalizace výskytu škůdců a chorob Přednostní využívání mechanických,

Více

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ se sídlem v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2 BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 Ing. Jaroslav Schenk Vedoucí oddělení osiva a sadby Brno

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 450/2006 Sb. ze dne 20. září 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 450/2006 Sb. ze dne 20. září 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 450/2006 Sb. ze dne 20. září 2006, o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží Vláda nařizuje podle 1 odst. 3 zákona č. 256/2000

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Zvěřina kvalita z přírody MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Spotřeba jednotlivých druhů masa Spotřeba

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny Strana 6286 Sbírka zákonů č. 398 / 2016 Částka 162 398 VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici Ministerstvo

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Datum účinnosti od: 20. září 2016

Datum účinnosti od: 20. září 2016 Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních Datum účinnosti od: 20. září 2016 Ministerstvo

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Bio? Teď? Uvádět novou značku biopotravin v době krize? Každou ne, Naše Bio ano S důrazem na potřeby

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011 Ing. Kristýna Miková Osnova: Platnost nařízení, odpovědnosti Povinné údaje balené potraviny Seznam složek Alergeny Výživové údaje Výživová

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

Povinnosti PPP. Kamila Míková

Povinnosti PPP. Kamila Míková Povinnosti PPP Kamila Míková Zákon č. 110 / 1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Vydán MZe r. 1997 Poslední znění č. 224 / 2008 Sb. (návaznost na předpisy ES) Prováděcí vyhlášky MZe a MZdrav.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Rosicích. I. Farmářské trhy v Rosicích

PROVOZNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Rosicích. I. Farmářské trhy v Rosicích PROVOZNÍ ŘÁD farmářských trhů v Rosicích I. Farmářské trhy v Rosicích 1) Pořadatelem farmářských trhů v Rosicích je KIC Rosice, příspěvková organizace, IČ 86770632, sídlo Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce 7.7.2006 Úřední věstník Evropské unie L 186/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Organic food in Fine Dinning

Organic food in Fine Dinning Organic food in Fine Dinning Místní, čerstvé, firemní, tradiční, originální Obsah 1. Organic food ve vrcholové gastronomii - móda, marketing, nebo dokonce podvod? 2. Co je pro nás Bio? 3. Jak nakupovat

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově TRŽNÍ ŘÁD farmářských trhů v Moravském Krumlově I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově 1) Pořadatelem Farmářských trhů v Moravském Krumlově (dále jen FT) je Občanské sdružení ALMA, sídlem 672 01 Dobelice

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Přílohy nařízení města Tábora tržní řád Příloha č. 1 Seznam tržních míst (Seznamy prodejních míst a jejich rozdělení podle druhu prodávaného zboží a poskytovaných služeb, podle doby prodeje a poskytování

Více

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe ADITIVA MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe Co jsou to ADITIVA Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům informace nesmí

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Základní ukazatele agrárního sektoru ČR Ukazatel jednotky 2004 2010 2011

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

1. V části první čl. I dosavadní bod 88 zní: včetně poznámky pod čarou č. 37 zní: 17

1. V části první čl. I dosavadní bod 88 zní: včetně poznámky pod čarou č. 37 zní: 17 Pozměňovací návrh Olgy Havlové k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podmínky programu KEZ doporučuje pro použití v EZ

Podmínky programu KEZ doporučuje pro použití v EZ Podmínky programu KEZ doporučuje pro použití v EZ 1. Pojmy Výrobkem vhodným pro použití v EZ - se rozumí hnojivo, pomocná půdní látka, pomocný rostlinný přípravek, přípravek na ochranu rostlin, krmná doplňková

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

Hodnoticí standard. Faremní zpracovatel mléka (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Faremní zpracovatel mléka (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Faremní zpracovatel mléka (kód: 29-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby mléčných produktů

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více