Možnosti uplatnění bio v gastronomii v České republice v porovnání se zahraničím ( Německo, Rakousko)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti uplatnění bio v gastronomii v České republice v porovnání se zahraničím ( Německo, Rakousko)"

Transkript

1 Možnosti uplatnění bio v gastronomii v České republice v porovnání se zahraničím ( Německo, Rakousko) Diplomová práce Klára Culková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Klánová Datum odevzdání práce: E- mail: Praha 2014

2 Possibility of applying bio gastronomy in the Czech Republic in comparison with other countries (Austria, Germany) Master s Dissertation Klára Culková The Institute of Hospitality Managment in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Eva Klánová Date of Submission: E- mail: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Možnosti uplatnění bio v gastronomii v České republice v porovnání se zahraničím ( Německo, Rakousko) zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V.. dne. jméno a příjmení autora

4 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí mé diplomové práce Ing. Evě Klánové za odborné vedení a cenné rady. Dále děkuji mé rodině za podporu a pomoc, bez které by tato práce nevznikla.

5 Abstrakt V první části jsem se snažila ucelit pojmy týkající se ekologického zemědělství. Přiblížit také veškeré věci, které jsou spojeny s ekologickým zemědělství. Samozřejmě také poukázat na složité procesy při pěstování a certifikaci biopotravin. Popsat celý systém kontroly ekologických zemědělců a seznámit s organizacemi, které tyto kontroly provádějí. Po přiblížení těchto náležitostí bylo třeba popsat trhy s biopotravinami v České republice, Německu a Rakousku. Pochopit zákonitosti obchodu a částečně přiblížit spotřeby biopotravin v jednotlivých zemí. V analytické části jsem se zaměřila na pochopení nákupních zvyklostí občanů ve velkém a malém městě nacházejícím se na území České republiky. Pomocí dotazníkového šetření se podařilo zjistit, že populace v ČR má na biopotraviny pozitivní názor. Překvapující bylo zjištění že by lidé v České republice uvítali biopotraviny ve veřejném stravování. Toto zjištění jsem porovnala se situací která panuje ve veřejném stravování v Německu a Rakousku. V těchto zemích se po porovnání sekundárních dat ukazovalo toto využití biopotravin jako jedno z nejdůležitějších. Snaha občanů těchto zemí o zdravý životní styl je podporována kampaní a reklamou která je placena vládou. Například ve školním stravování je zastoupení biopotravin při výrobě jídel 40% (Rakousko, Německo). Za to v ČR je zastoupení biopotravin použitých při přípravě školních jídel pod 10%. I v ČR by časem mohlo docházet k zvyšování zastoupení biopotravin využitých ve veřejném stravování prozatím však není tato možnost politicky podporována. To znamená že chybějí peníze na propagaci a v případě školního či nemocničního stravování i na samotné biopotraviny. Pokud se zaměříme na bio restaurace a bio bary je jejich výskyt mnohem četnější v zahraničí, kde se tento trend gastronomie šíří mnohem delší dobu. Na území České republiky je tento typ restaurací rozšířen především ve velkých městech. V malých městech je pro bio restaurace menší prostor, spíše by bylo lepší mít v biokvalitě pouze část menu a tím zvýšit diverzitu nabídky. Klíčová slova: biopotravina, bioprodukt, bio restaurace, ekologické, zemědělství, konvenční

6 Abstract In the first part I tried to summarize concepts related to organic farming. Zoom also all the things that are associated with organic farming. Of course I also highlight the complex processes in the cultivation and certification of organic food. Describe the system of control of organic farmers and meet with organizations that carry out these checks. When you approach these requirements were necessary to describe the markets for organic food in the Czech Republic, Germany and Austria. Understand patterns of trade and partly to bring organic food consumption in the country. In the analytical part, I focused on understanding the buying habits of people in a large and a small town situated on the territory of the Czech Republic. With the survey, they found that the population in the Czech Republic has a positive opinion on organic food. A surprising finding was that people in the Czech Republic welcomed organic food in public catering. The findings were compared with the situation prevailing in public catering in Germany and Austria. In these countries compared to the secondary data showed that the use of organic food as one of the most important. The efforts of citizens of these countries a healthy lifestyle is supported campaigns and advertising that is paid by the government. For example, in the school board 's representation in the production of organic foods 40 % (Austria, Germany). In the Czech Republic it is the representation of organic food used in the preparation of school meals is below 10 %. Even in the Czech Republic in time could lead to increasing representation of recovered organic food in catering for the time being, however, this option is not politically supported. This means that lack of money for promotion and in the case of a school or hospital board and the actual organic food. If we focus on bio bio restaurants and bars, their occurrence is more frequent in foreign countries where this trend gastronomy spreads much longer. In the Czech Republic this type of restaurant expanded, especially in large cities. In small towns for bio restaurant less space, rather it would be better to have only organic quality of the menu and thereby increase the diversity of the menu. Keywords: organic food, organic product, organic restaurant, organic, agriculture, conventional

7 Obsah Úvod Základní vymezení pojmů Ekologické zemědělství Základní cíle ekologického zemědělství Vznik ekozemědělství Označení ekologický Zásady pěstování rostlin v ekozemědělství Ekofarma Bioprodukty Bioprodukt Označení bioproduktu Biopotraviny Výroba biopotravin Kontrola a certifikace Druhy kontrol Osvědčení původu Označování biopotravin Kvalita biopotravin Jakost biopotravin Kvalita potravin Jakost potravin Znehodnocování potravin Trh s biopotravinami Dovoz a vývoz biopotravin Poptávka po biopotravinách Metody prodeje biopotravin Cena biopotravin Analytická část Primární data Průzkum cen Dotazník Sekundární data Faktory ovlivňující nákup biopotravin Porovnávání využití biopotravin Spotřeba biopotravin podle druhu Komparace primárních a sekundárních dat Návrhová část...54 Závěr...57 Literatura...60 Přílohy...64

8 Seznam tabulek a grafů Tab. č.1 Zjištěné ceny daných potravin Tab. č. 2 Dotazník Tab.č.3 Věková kategorie (Praha) Tab.č.4 Věková kategorie (Teplice) Graf č. 1. Odpovědi na otázku co pro dotazované znamená biopotravina v % (Praha) Graf č. 2. Odpovědi na otázku co pro dotazované znamená biopotravina v % (Teplice) Graf 3. Odpovědi na otázku znáte obchod s biopotravinami v % (Praha) Graf č. 4. Odpovědi na otázku znáte obchod s biopotravinami v % (Teplice) Graf č. 5. Odpovědi na otázku využíváte biopotraviny ve vaší domácí kuchyni v % (Praha) Graf č. 6. Odpovědi na otázku využíváte biopotraviny ve vaší domácí kuchyni v % (Teplice) Graf č. 7. Odpovědi dotazovaných na otázku znáte nějakou bio restauraci nebo bio bar v % (Praha) Graf č. 8. Odpovědi dotazovaných na otázku znáte nějakou bio restauraci nebo bio bar v % (Teplice) Graf č. 9. Odpovědi dotazovaných na otázku setkali jste se s reklamou na biopotraviny v % (Praha) Graf č. 9. Odpovědi dotazovaných na otázku setkali jste se s reklamou na biopotraviny v % (Praha) Graf č. 10. Odpovědi dotazovaných na otázku setkali jste se s reklamou na biopotraviny v % (Praha)

9 Graf č. 11. Odpovědi dotazovaných na otázku zda by uvítali biopotraviny ve veřejném stravování v % (Praha) Graf č. 12. Odpovědi dotazovaných na otázku zda by uvítali biopotraviny ve veřejném stravování v % (Teplice) Graf č.13 Vliv výše příjmu na nákup biopotravin pro ČR Graf č. 14 Podíl bioproduktů na celkové spotřebě potravin v ČR, Německu a Rakousku Graf č.15 Kolik jsou spotřebitelé ochotni měsíčně utratit v ČR za biopotraviny Graf č. 16 Využití biopotravin v veřejném stravování v ČR Graf č. 17 Využití biopotravin ve veřejném stravování v Německu Graf č. 18 Využití biopotravin ve veřejném stravování v Rakousku Graf č. 19 Zastoupení jednotlivých biopotravina trhu v ČR, Německu a Rakousku

10 Úvod Téma využití biopotravin v gastronomii jsem si vybrala proto, že stále přibývá počet lidí, kteří chtějí žít zdravě a snaží se hledat alternativy ke konvenčním nabízeným produktům v obchodech. Jednou z alternativ se pro tuto část populace stávají biopotraviny. Díky rostoucí životní úrovni a ochotě kupujících za potraviny utratit více peněz, stoupá i podíl prodaných biopotravin v České republice. Z tohoto pohledu je zřejmé, že o biopotraviny bude stále větší zájem. Tento zájem by mohli využít restauratéři a některá zařízení veřejného stravování. Mohli by zařadit do svých menu pokrmy zhotovené výhradně z biopotravin. Proto, aby se v jejich gastronomii stále více objevovali biopokrmy, je nutné vyřešit distribuci surovin od prvovýrobců. Zásobení čerstvými biopotravinami však znamená utvoření určité dohody mezi ekozemědělci a gastronomickými zařízeními v dané lokalitě. Tím by byla zaručena čerstvost, kvalita a také regionálnost daných potravin. V právě těchto třech faktorech vidím budoucnost biogastronomických zařízení. Myslím, že sázka na regionální či české biopotraviny by měla nalákat jak české občany tak i zahraniční turisty, kteří většinou chtějí ochutnat tradiční jídla dané země. Dalším efektem by mohlo být také částečné udržení peněz v daném regionu. Jako inspiraci je možné využít naše sousedy z Německa a Rakouska. Německo se pyšní jedním z největších trhů s biopotravinami. Rakousko se zase soustředí na své farmy, kde jsou schopni turistům nabídnout široké spektrum vlastních bioproduktů. Obě země mají vřelý vztah k biopotravinám avšak trochu rozdílný přístup v jejich distribuci. Co však mají společné je, že se snaží biopotraviny prosadit do veřejného sektoru přes jídelny ve školách a v nemocnicích. V tomto směru naše země trochu zaostává. Tento sektor by pro ekozemědělce znamenal výrazné zvýšení odbytu a pro veřejnost zlepšení stravovacích návyků. Hlavním cílem pro mě bylo porovnání stávajícího stavu trhů s biopotravinami v České republice a dvou sousedních zemí (Německo, Rakousko). Dále jsem se zaměřila na porovnání cen biopotravin a potravin pocházejících z konvenčního zemědělství. Také jsem se pomocí dotazníkového šetření snažila zjistit jaké mají o biorestauracích povědomí občané České republiky a jestli by uvítali větší četnost 10

11 biopokrmů ve veřejném stravování (školy, podniky, nemocnice). Práci mám rozdělenou do tří částí. První část je teoreticko-metodologická, ve které jsem se zaměřila na vymezení základních pojmů pomocí odborné literatury a odborných článků. Druhá analytická část obsahuje analýzu primárních a sekundárních dat souvisejících s biopotravinami a jejich využitím v gastronomii. V závěru druhé části následuje komparace nasbíraných dat. Ve třetí návrhové části se zaměřuji na doporučení propagace biopotravin veřejnosti a jejich výrazně vyšší využití ve veřejném stravování například ve školách či nemocnicích. V práci využívám dotazníkového šetření, porovnávání produktů a komparativní analýzu, kde porovnávám nasbíraná data. 11

12 1 Základní vymezení pojmů 1.1 Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství je moderní formou obhospodařování půdy bez používání chemických vstupů s nepříznivými dopady na životní prostředí, zdraví lidí a zdraví hospodářských zvířat. Tento zemědělský produkční systém, který umožňuje produkovat vysoce kvalitní potraviny, je nedílnou součástí agrární politiky ČR (Ministerstvo zemědělství ČR, 2009). Ekologickým zemědělstvím se rozumí zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení či zákazů používání látek a postupů, které zatěžují, znečišťují nebo zamořují životní prostředí nebo zvyšují rizika kontaminace potravního řetězce, a který zvýšeně dbá na vnější životní projevy a chování a na pohodu chovaných hospodářských zvířat v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu (Zákon 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství). Ekologické zemědělství je produkční systém, který zachovává zdraví půdy, ekosystémů a lidí. Opírá se o ekologické procesy, biodiverzitu a cykly přizpůsobené místním podmínkám, spíše než použití vstupů s nepříznivými dopady. Ekologické zemědělství je kombinací tradice, inovace a vědy, která je užitečná životnímu prostředí a podporuje spravedlivé obchodní vztahy a dobrou kvalitu života pro všechny zúčastněné (IFOAM 1 ) Základní cíle ekologického zemědělství Základní myšlenka vychází z toho, že půda je obnovitelný zdroj, ale jen v případě, že se s ní vhodně zachází. Ekologické zemědělství se snaží udržet a zlepšit dlouhodobou úrodnost půdy zvyšováním obsahu organické hmoty a humusu, vyhýbá se různým formám znečištění a používá jen přírodní hnojiva a přípravky na ochranu rostlin. Je zaměřeno na využívání místních zdrojů a pracuje v uzavřeném systému, minimalizuje tak svoje vlastní ztráty (Šuta, 2007). 1 IFOAM-International Federation of Organic Agriculture Movements je celosvětový svaz zastřešených hnutí ekologického zemědělství. Sjednocuje 750 členských organizací ze 108 zemí světa. 12

13 Podle Moudrého a kol. (2002) stanovil IFOAM základní cíle ekologického zemědělství takto: 1. Produkce ve vysoké jakosti a v dostatečném množství 2. Maximálně používat k produkci obnovitelné zdroje 3. Postupovat ve spojení s přírodními systémy a cykly a to obohacujícím životním způsobem 4. Vytváření rovnováhy mezi rostlinou výrobou a chovem hospodářských zvířat 5. Vyrábět a zpracovávat produkty s ohledem na sociální a ekologické dopady 6. Zajistit chovným zvířatům vhodné prostředí jim přirozené 7. Podporovat a rozvíjet biologické cykly 8. Minimalizovat znečištění prostředí 9. Rozvoj hodnotných a udržitelných vodních ekosystémů 10.Vyrábět organické produkty, které jsou zcela biodegradovatelné 11.Úroveň půdy udržovat a zvyšovat 12.Zpracování produkce z obnovitelných zdrojů 13.Zachování rozmanitosti geneticky produkčního systému a jeho okolí (i stanovišť zvěře a rostlin) 14.Zajistit pracovníkům důstojné podmínky, finanční ohodnocení a uspokojení z práce 15.Podpora zdravého způsobu využívání a náležitou péči o veškeré vodní zdroje a vodou samotnou 16.Kompletní produkční, zpracovatelský a distribuční řetězec, který je sociálně spravedlivý 17.Vyrábět kvalitní textilie s dlouhou trvanlivostí 13

14 1.1.2 Vznik ekozemědělství V České republice se datuje vznik ekologického zemědělství do roku 1990 a v roce 1991 vzniklo v ČR pět svazů (PRO- BIO, Naturvita, Libera, Altervin a Biowa) sdružující ekologické zemědělce, které vypracovaly vlastní směrnice a prováděly kontrolu a certifikaci produktů pro své členy. Brzy se však projevila nutnost sjednotit celý systém a vytvořit jednotné směrnice, kontrolu, certifikaci a označování produkce pocházející z ekologického zemědělství. V současné době jsou registrovány dva svazy sdružující ekologické zemědělce, výrobce a obchodníky s bioprodukt a biopotravinami: PRO- BIO, jehož členové obhospodařují asi 136 tisíc hektarů zemědělské půdy a LIBERA přibližně 27 tisíc hektarů zemědělské půdy (Červenka a Kovářová, 2005). Dále je podle Červenky a Kovářové (2005) ekologické zemědělství v České republice soustředěno do horských a podhorských oblastí, kde se podniky zaměřují především na chov dobytka a údržbu krajiny. Ekozemědělců na orné půdě je málo a chybějící zpracovatelé a hotové výrobky. Zatím jde v ČR z asi 90 % o louky a pastviny a orná půda činí necelých 10 %. Tato situace je daná charakterem české krajiny, kde podhůří, hory a chráněné oblasti jsou pro tento způsob hospodaření příhodné. Navíc je to v těchto oblastech nejvýhodnější způsob hospodaření i z hlediska ekonomického. Tento stav předurčuje i druhou skladbu biopotravin, které se u nás dosud vyrábějí. Sortiment zahrnuje především rostlinné výrobky (výrobky ze špaldy, pohanky, pečivo, těstoviny, čerstvé i sušené ovoce, zelenina, čaj, koření, víno), mléko a mléčné výrobky (biomléko, jogurty, tvarohy a sýry) a masné výrobky (hovězí, jehněčí). V dnešní době je ekologické zemědělství provozováno ve více jak sto zemích světa. V případě členských států EU je však situace v ekologickém zemědělství velmi rozdílná. V Rakousku, Dánsku, Finsku, Itálii a Švédsku je sektor ekologického zemědělství relativně nejsilnější provozuje se na 6 8% veškeré zemědělské půdy těchto zemí. Opačnou pozici má však Řecko a Portugalsko jsou teprve na začátku prosazování ekologického zemědělství a podíl takto obdělávané půdy je zde vcelku zanedbatelný (Javůrková, 2004). 14

15 1.1.3 Označení ekologický Aby se mohlo hospodářství, podnik nebo výrobek označovat jako ekologický, musí splňovat náročná kritéria, jejichž naplňování kontroluje nezávislá organizace Kontrola ekologického zemědělství( dále jen KEZ), se sídlem Brně. Státní dozor nad činností KEZ vykonává Ministerstvo zemědělství ČR. Nejméně jednou za rok je ekologický podnik kontrolován, zda dodržuje všechny závazné směrnice při výrobě a zpracování. Znamená to z výroby vyloučit všechna chemická hnojiva a další přípravky, syntetická krmiva a geneticky manipulované, stejně jako hospodařit na ekologicky nezávadné půdě (Stříbrná a Mikula, 2003). Podle zákona 242/ 2000 Sb. o ekologickém zemědělství je osobou podnikající v ekologickém zemědělství: ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, výrobce biokrmiv a dodavatel bioosiv a biosadby Zásady pěstování rostlin v ekozemědělství Dosažení a udržení přirozené půdní úrodnosti je zajišťováno všestrannou podporou mikrobiální aktivity půdy, pravidelným dodáváním organické hmoty, šetrným obděláváním půdy, zlepšování půdní struktury, udržováním půdy co nejdéle pod vegetačním krytem, vhodným střídáním plodin. Např. Orba se nahrazuje kypřením. Běžný je pokryv půdy podsevy, mulčováním, udžováním stále zeleného povrchu atd. Pestrý a vyvážený osevní postup musí zabezpečit nejen tržní produkci, plnit funkci ochrany a stabilizace životního prostředí, zabezpečit píci pro hospodářská zvířata. Ke hnojení se používá organická hmota (Stříbrná a Mikula, 2003) Ekofarma Ekofarma je samostatná, uzavřená hospodářská jednotka. Zemědělský podnikatel nemusí provozovat ekologické zemědělství na všech pozemcích, které vlastní nebo užívá, musí ale pro ekofarmu vyčlenit a jednoznačně určit základní výrobní prostředky. Od konvenčních pozemků tak musí být jednoznačně odděleny pozemky, hospodářské budovy, zemědělská mechanizace, hospodářská zvířata, které slouží k ekologickému zemědělství. Odděleno musí být také účetnictví. Cílem jednoznačného vymezení ekofarmy je průkazné oddělení ekologického 15

16 hospodaření od konvenční zemědělské činnosti a jasná identifikace činnosti ekologického zemědělce v krajině při produkci bioproduktů, a to především z hlediska kontroly dodržování podmínek zákona a nařízení, a důvěry spotřebitelů v ekologickém zemědělství (Zákon 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství). 1.2 Bioprodukty Bioprodukt Je přímý zemědělský produkt ze systému hospodaření podléhajícímu zvláštnímu předpisu a režimu kontroly pro ekologické zemědělství (Moudrý a kol.,1994). Jakákoliv surovina rostlinného nebo živočišného původu pocházející z ekofarmy. Bioproduktem je také hospodářské zvíře. Jako bioprodukt lze také certifikovat nejenom suroviny pro výrobu biopotravin, ale také zástavová zvířata, chovná zvířata nebo suroviny pro nepotravinářské využití (např. vlna, přádný len) (Zákon 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství) Označení bioproduktu Bioprodukt, který slouží jako surovina k výrobě biopotravin, se označí jako ekologický tak, že se k jeho názvu vždy uvede slovo bio a identifikační kód kontrolního orgánu (např. CZ- KEZ),a nevylučuje- li to povaha bioproduktu, i grafický znak. Takto je možno označit pouze rostlinný nebo živočišný produkt, na který vydal kontrolní orgán osvědčení o původu bioproduktu. V přechodném období, pokud byla dodržena délka přechodného období nejméně 12 měsíců před sklizní, se rostlinný produkt označí také slovy produkt z přechodného období na ekologické zemědělství. Živočišné produkty mohou být označovány teprve po uplynutí nejkratší doby chovu pro hospodářské zvíře, ze kterého pocházejí (Červenka a Kovářová, 2005). V ostatních členských státech EU je označování velice podobné např. Německo (DE-000-eko-kontrola), Rakousko (AT- země 00-BIO) (Červenka a Kovářová, 2005). 16

17 Podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR jsou produkty z ekologického zemědělství označeny chráněnou značkou (grafickým znakem viz. Obr. č. 1 a č. 2) produkt z přechodného období, tj. z doby, kdy zemědělec teprve začíná produkovat dle směrnic období konverze, které trvá obvykle 2-3 roky, max. 6 let (Moudrý a kol., 1994). 1.3 Biopotraviny Biopotravinou je potravina vyrobená za podmínek uvedených v zákoně a předpisech Evropského společenství,splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními právními předpisy ( Zákon 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství). Dle Nařízení rady (ES) č. 834/2007 se při výrobě biopotravin vylučuje používání praktik genetického inženýrství a produktů z něj získaných. Jedná se o tzv. GMO. Zkratka GMO znamená geneticky modifikované organismy. Geneticky modifikované plodiny jsou takové rostliny, u kterých byl změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových technologií. Jedná se o moderní šlechtitelské metody (genové inženýrství) z oblasti biotechnologií, které používají v přírodě probíhající procesy. Nejde tedy o tvorbu a vnášení uměle vytvořených genů (Mze,2009) Výroba biopotravin Výrobcem biopotravin je každá osoba, která vyrábí biopotraviny za účelem jejich uvádění do oběhu. Výrobou biopotravin se rozumí čištění, třídění, upravování nebo zpracování bioproduktů, popřípadně přidávání dalších látek povolených zákonem a prováděcí vyhláškou včetně balení a dalších úprav biopotravin za účelem uvádění do oběhu. Při získávání bioproduktů, z nichž se biopotraviny vyrábějí, je nezbytné dodržovat zákonem stanovené podmínky, které jsou vymezené pro rostlinnou i živočišnou výrobu (Červenka a Kovářová, 2005). Podle Červenky a Kovářové (2005) je při zpracování bioproduktů na biopotraviny nutno používat šetrné postupy, způsobující minimální fyzikální, chemické a biologické změny. Prováděcí vyhláška k zákonu o ekologickém zemědělství vyjmenovává povolené zpracovatelské postupy: 17

18 mechanické zpracování (mletí, drcení, stloukání), tepelné zpracování (odpařování, sušení, pečení, pasterizace, sterilizace), uzení bez použití chemikálií, lisování, filtrace či čiření, chlazení a mrazení, homogenizace, extruze, fermentace, síření, emulgace, extrakce parou, alkoholem, destilace. Naopak jsou zakázány operace, které nepatří k přirozeným postupům: Výměna kationtů a anionů, bělení, nakládání s použitím chemikálií, působení hormonů, hydrogenace, uzení s použitím chemikálií, ozařování, mikrovlnný ohřev. Dále Červenka a Kovářová (2005) uvádějí, že výrobce biopotravin smí zpracovávat bioprodukty pouze takovými postupy, které vedou k zajištění ekologické integrity produktů. To znamená: Veškeré zpracování produktů musí probíhat v provozech zcela a zřetelně prostorově nebo časově oddělených od provozů, kde se zpracovávají 18

19 suroviny vyrobené konvenčními způsoby, během skladování a dopravy bioproduktů musí být učiněna nezbytná opatření, zajišťující ochranu bioproduktů před možnou kontaminací a jejich oddělení od surovin vyráběných konvenčními postupy. Celý výrobní postup musí být zajištěn účinným a dokumentovaným kontrolním systémem k získání záznamů, které umožní kontrolnímu orgánu ekologického zemědělství sledovat: původ, vlastnosti a množství bioproduktů, surovin, přidaných látek a pomocných látek, které byly dodány do výrobní jednotky, vlastnosti a množství produktů, které opustily výrobní jednotku, všechny další informace, které mohou být vyžadovány pro účely prováděné kontroly výrobních operací, jako jsou údaje o původu, vlastnostech a množství přísad a přidaných látek, o výrobních zařízeních a o složení výrobků Kontrola a certifikace Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou jasně daná legislativou, kterou musí dodržovat všichni ekologičtí zemědělci i výrobci biopotravin (Mze, 2013). Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou kontrolní organizací, která je pověřena Ministerstvem zemědělství ČR výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství. K byly Ministerstvem zemědělství ČR pověřeny výkonem kontroly certifikace následující kontrolní organizace: KEZ o.p.s.; ABCERT AG,oragnizační složka ;BIOKONT CZ, s.r.o a Bureau Veritas Czech Republic s.r.o. ( Zákon 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství). Nově také státní kontrolní orgán- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Zajišťuje úřední kontrolu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o draví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. 19

20 Dozor nad dodržováním zákona o ekologickém zemědělství vykonává Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo uzavírá na základě výběrového řízení smlouvu s vybranou právnickou osobou (pověřená osoba), na základě níž je pověřená osoba (kontrolní orgán) oprávněna vzdávat osvědčení o původu bioproduktu, osvědčení o biopotravině a provádět kontroly a další odborné úkony (Červenka a Kovářová, 2005). Certifikace Certifikát na tuzemské potravině znamená, že potravina byla vyrobena v souladu se zákonem O ekologickém zemědělství. Pokud je potravina netuzemského původu označena biocertifikátem, znamená to, že naše legislativa akceptuje zásady udělování biocertifikátu v jiných zemích. Pokud je potravina označena certifikátem jiné země, znamená to, že splňuje požadavky udělení biocertifikátu zemí původu a také vyhovuje legislativě v ČR do té míry, že ji lze prodávat na potravinovém trhu. U těchto potravin však nedošlo ke kontrole u kontrolních orgánů uvedených výše. Může se pak stát, že potravina může obsahovat některá aditiva či látky, které nejsou v naší legislativě povoleny (Foršt, 2011) Druhy kontrol Podle Moudrého a kol. (2007), existují tyto druhy kontrol: Kontrola ohlášená Jedná se o celkovou kontrolu, kdy se termín kontroly ohlásí předem a provádí se minimálně 1x ročně. Zahrnuje kontrolu celého podniku, tj, pozemky, stáje a zvířata, stroje, technologická zařízení, sklady a ostatní provozní prostory, obaly a etiketaci, provozní, skladovou a účetní evidenci. Kontrola rovněž ověří správnost a úplnost údajů uvedených v přihlášce. Na konci kontroly se vyplní zápis o kontrole. Kontrola neohlášená Existují dva druhy těchto kontrol: namátkové a nařízené. Nařízené kontroly se provádějí v případě vzniklého podezření na použití nepovolených prostředků či postupů. Účelem této kontroly je zjištění certifikačního výboru, zda podnik plní uložená nápravná nařízení. 20

21 Revizní kontrola Tuto kontrolu nařizuje ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti, stížnosti nebo odvolání se podnikatele. Kontrola zpracování, evidence a prodeje bioprodukce Při této kontrole se dohlíží na: po sklizňové zpracování a skladování (postupy a technologie, oddělení od konvekční produkce, označením použité ochranné prostředky, konzervanty, evidence), zpracování rostlinných a živočišných produktů na farmě (kritické body zpracovatelských technologií, původ surovin a přídatných látek, použité materiály, složení výrobku, balení a etiketace, skladování, metody čištění, ochrana před škůdci, evidence), kontrola prodeje, prodej k dalšímu zpracování (odběratel, produkt a množství, průvodní doklady, obaly a označování), prodej na farmě (deník prodeje, původ a označování produktů, kultura prodeje, označení farmy), kontrola vedení účetní a skladové evidence (úplnost a správnost vedení evidence), oddělení účetní a evidence při souběžné produkci, postup při zjištěném porušení zákona o EZ (zajištění a odběr vzorků, záznam o odběru vzorků), souhrnné hodnocení podniku Osvědčení původu Osvědčení o původu bioproduktů i osvědčení o biopotravině vydá kontrolní orgán do 30 dnů od provedení kontroly, u rostlinných produktů nejpozději do sklizně dané plodiny, a to na 1 kalendářní rok. Tato osvědčení je podnikatel povinen uchovávat po dobu 5 let. Odepření vydání musí být písemně zdůvodněné a musí 21

22 být vydáno rovněž nejpozději do 30 dnů po provedené kontrole, u rostlinných produktů nejpozději do sklizně dané plodiny. Kopii osvědčení o původu bioproduktu a osvědčení o biopotravině je ekologický podnikatel nebo výrobce biopotravin povinen předat při uvedení do oběhu spolu s bioproduktem či biopotravinou osobě, která je uvádí do oběhu (Červenka a Kovářová, 2005) Označování biopotravin Označování ekologických produktů stanovuje nařízení Rady (ES) č. 834/2007. Vedle povinného užívání loga EU (motiv listu s evropskými hvězdami viz obr. č. 1) pro ekologickou produkci na balených biopotravinách od (nařízení Komise (EU) č. 271/2010) platí také povinnost označovat na obalu místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá. Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné. V souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství vyplývá pro výrobce i nadále povinnost označovat balené biopotraviny národním logem BIO (biozebra viz příloha obr.č. 2). 1.4 Kvalita biopotravin Podle Stříbrné a Mikuly (2003) se kvalita dělí podle hodnot: nutriční hodnota: vyšší obsah vitamínů, enzymů, minerálních látek, vyváženější poměr bílkovin a tuků. hygienická hodnota: nižší výskyt cizorodých látek jako dusičnanů, pesticidů, herbicidů, těžkých kovů atd. technologická hodnota: lepší skladovatelnost, nižší skladovací ztráty, nižší obsah lepku atd. smyslová hodnota: je nižší, produkty nejsou tak pěkné, barevné, voňavé jako dochucované přirozené produkty. Divoká zvěř se ovšem raději pase na ekologických porostech. 22

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Diplomová práce Bc. Klára Straková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Biopotraviny z pohledu evropské a domácí legislativy. Iveta Maliňáková

Biopotraviny z pohledu evropské a domácí legislativy. Iveta Maliňáková Biopotraviny z pohledu evropské a domácí legislativy Iveta Maliňáková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na téma biopotravin z legislativního hlediska v České republice a Evropské

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu. Eko značka jako konkurenční výhoda podniku Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu. Eko značka jako konkurenční výhoda podniku Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Eko značka jako konkurenční výhoda podniku Bc. Olga Súkeníková Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Ekologické zemědělství zdroj bezpečných krmiv a potravin Ing. Petr Homolka, Ph.D. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. Ing. Jiří Urban Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele 2006/2007 Jana Křížová Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Základy ekologického zemědělství

Základy ekologického zemědělství Základy ekologického zemědělství Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady Jan Dvorský a Jiří Urban 2. aktualizované vydání 1 ÚKZÚZ, 2014 ISBN 978-80-7401-098-9

Více

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3.1. Vymezení základních pojmů 3.2. Cíle a principy ekologického zemědělství 3.3.Vývoj ekologického zemědělství v České republice 3.4. Vývoj ekologického zemědělství v EU a ve

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

MARKETING BIOPRODUKCE

MARKETING BIOPRODUKCE MARKETING BIOPRODUKCE 1. Marketing 1.1 Definice Pojem marketing lze chápat obecněji, jako filosofii řízení podniku orientovanou na trh, nebo konkrétněji, jako systém funkcí: např. výrobková, kontraktační

Více

Potravinářský zpravodaj Číslo 1 Ročník XII 25. ledna 2011 Cena 24 Kč

Potravinářský zpravodaj Číslo 1 Ročník XII 25. ledna 2011 Cena 24 Kč Potravinářský zpravodaj Číslo 1 Ročník XII 25. ledna 2011 Cena 24 Kč Vážení čtenáři, na stranách 8 9 odpovídá na aktuálních 5 otázek předseda SČMSD a prezident SOCR ČR Ing. Zdeněk Juračka. Kontroly a zase

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A GMO OTÁZKY KOEXISTENCE

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A GMO OTÁZKY KOEXISTENCE EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A GMO OTÁZKY KOEXISTENCE Vaše otázky naše odpovědi Bioinstitut, o. p. s - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny se sídlem v Olomouci byl založen v roce

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Bakalářská práce. 2013 Nela Tvrzická

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Bakalářská práce. 2013 Nela Tvrzická Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Bakalářská práce 2013 Nela Tvrzická Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Regionální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martin BRŮHA Stravování studentů středních škol Diplomová práce 2013 Stravování studentů středních škol Diplomová práce Bc. Martin BRŮHA Vysoká škola hotelová

Více

Značky a informace na potravinách

Značky a informace na potravinách Značky a informace na potravinách 1 Sdružení českých spotřebitelů Průvodce spotřebitele Značky a informace na potravinách Irena Michalová Značky a informace na potravinách Tato publikace byla vytvořena

Více

Úvod. Michal Jarolímek, Novohradská občanská společnost

Úvod. Michal Jarolímek, Novohradská občanská společnost Úvod Michal Jarolímek, Novohradská občanská společnost Tato publikace je jedním z výsledků projektu Marketing místních potravinových produktů - šance pro zemědělské podnikání v mikroregionu Sdružení Růže,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Kamil Stojaspal Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce 2014 Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce Bc. Kamil Stojaspal

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

Průvodce označováním potravin

Průvodce označováním potravin Průvodce označováním potravin Irena Suková 2008 Irena Suková Průvodce označováním potravin Praha 2008 2 I. Su ko v á Průvodce označováním potravin Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY strana 1 z 17 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků v oboru ekologického zemědělství a výroby a distribuce biopotravin Resumé Jako

Více

VE ZNAMENÍ OCHRANY PŘÍRODY ROČENKA 2007 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VE ZNAMENÍ OCHRANY PŘÍRODY ROČENKA 2007 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE VE ZNAMENÍ OCHRANY PŘÍRODY ROČENKA 2007 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny Bioinstitut, o.p.s., Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká

Více