Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33"

Transkript

1 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl C, vložka IČ: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ za rok 2009 Obsah: I. Úvod II. Komentář A. 1. Hospodářský výsledek 2. Výnosy 3. Náklady B. Pohyb majetku 1. Nákupy, prodeje a likvidace 2. Výsledky inventarizací III. Zpráva auditora IV. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku V. Činnosti společnosti v roce 2009 a v dalším období VI. Tabulková část

2 I. ÚVOD Společnost s ručením omezeným vznikla a předmětem činnosti společnosti je především správa a údržba nemovitostí, realitní činnost, organizační, ekonomické, účetní poradenství a koupě a prodej zboží. Roční účetní závěrka společnosti byla sestavena dne daňovým poradcem a ověřena auditorem, jehož zpráva ze dne je součástí této zprávy. Valná hromada společnosti projednala výsledek hospodaření společnosti projednal a schválila tuto výroční zprávu společnosti na jednání...května II. KOMENTÁŘ A. 1. Hospodářský výsledek - Výkaz zisků a ztrát Hospodářský výsledek před zdaněním byl vykázán ve výši Hospodářský výsledek po zdanění činí za rok ,94 Kč ,94 Kč. Hospodářský výsledek společnosti zahrnuje v roce 2009 obvyklé náklady a výnosy z činnosti v oblasti správy bytového fondu. Činnost v oblasti prodeje zboží zaznamenala 50% pokles obratu s minimálním snížením zisku. Daňový základ dále ovlivňují obvyklé připočitatelné položky - náklady na reprezentaci, tvorba opravných položek, odpis nedobytných pohledávek, ostatní daňově neuznatelné náklady a rozpouštění opravných položek k pohledávkám. 2. Výnosy - Výkaz zisků a ztrát Výnosy za rok 2009 celkem dosáhly výše: ,33 tis. Kč Členění výnosů z činnosti: - správa společenství vlastníků jednotek 8.174,46 tis.kč - prodej zboží ,74 tis.kč - realitní činnost 934,13 tis.kč - pronájmy NP 1.794,36 tis.kč - technická pomoc 1.260,61 tis.kč - vedení účetnictví 639,00 tis.kč - pronájmy DHM 330,00 tis.kč - zajištění ust. SVJ 25,71 tis.kč - ostatní tržby-přefakturace, SVJ,stav.úpr ,43 tis.kč - provozní výnosy 608,47 tis.kč - finanční výnosy 1.826,42 tis.kč 3. Náklady - výkaz zisků a ztrát Náklady za rok 2009 dosáhly výše ,19 tis. Kč a jejich podrobnější členění je uvedeno v tabulkové části této zprávy (tabulka č. 2). Výše nákladů společnosti zahrnuje v roce 2009 snížení nákladů vynaložených na prodej zboží odpovídající 50% snížení tržeb za prodej zboží a zvýšení tržeb i nákladů v oblasti prodeje vlastních služeb. Náklady v oblasti provozního hospodářského výsledku zaznamenaly snížení o cca 300 tis.kč. Finanční výsledek hospodaření odpovídá úrovni roku 2008 a hospodářský výsledek společnosti zaznamenal zvýšení o 270 tis. Kč.

3 B. Pohyb majetku - Rozvaha Pohyb majetku je přehledně zachycen v tabulkové části a je dokladován v inventurních zprávách a v zápisech likvidační komise. Pohyb majetku společnosti i nadále zahrnuje především nákup a prodej zboží, přičemž snížení objemu obchodní činnosti je zahrnuto do výnosů a nákladů. V roce 2009 uskutečnila společnost nákup dopravních prostředků pro činnost správy bytového fondu a vyřadila majetek ve výši cca 17 tis. Kč. Zvýšení krátkodobých pohledávek zahrnuje zvýšení o cca 7 mil. Kč jiných pohledávek v oblasti krátkodobých finančních výpomocí. Stav pohledávek z obchodních vztahů - dodávky služeb a energií domů ve správě společnosti odpovídá úrovni roku Snížení krátkodobých závazků odpovídá stavu závazků z obchodních vztahů k Jiné závazky zahrnují stav závazků vůči společenstvím vlastníků jednotek a odpovídají výši prostředků SVJ vedených na účtu správce a výši pohledávek v dokladových inventarizacích jednotlivých SVJ. Vykázaný dlouhodobý majetek společnosti je udržován a podle zjištění inventarizačních komisí nemá společnost potřebu tvořit rezervy na opravy. Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek společnosti byl ověřen ke dni účetní závěrky řádnou inventarizací. 1. Nákupy, prodeje a likvidace Společnost vyřadila v roce 2009 jako nefunkční majetek v pořizovací hodnotě ,- Kč a zůstatkovou hodnotou Výsledky inventarizace a) Fyzická inventarizace Fyzická inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu č. 1+2/2009 ze dne k stav zásob a k stav ost. majetku. Inventarizační komise provedla inventuru hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve srovnání se stavem účetní evidence na příslušných účtech. Inventarizační komise nezjistily rozdíly mezi stavy skutečnými a účetními. b) Dokladová inventarizace V souvislosti s účetním uzavřením roku byla zpracována dokladová inventura, která je k dispozici v účtárně Real Flat s.r.o. Zlín a byla ověřena auditorem dne c) Inventarizace skladu, cenin a pokladny Inventura skladu byla provedena k dle příkazu č.1/2009 ze dne a inventura majetku dle příkazu č. 2/2009 ze dne Inventarizace zásob zboží na skladě nezjistila rozdíl mezi stavem skutečným a účetním. Skladové rozdíly byly zaúčtovány do období 12/2009. Inventurou stavu pokladny a cenin nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi stavem skutečným a účetním.

4 C. Zaměstnanci a pracovněprávní vztahy Počet zaměstnanců společnosti činí: 17 pracovníků, 2 dohody o pracovní činnosti, 17 dohod o provedení práce a 6 funkcionářů správní a dozorčí rady společnosti. Pracovněprávní vztahy společnosti se řídí zákoníkem práce a vnitřními předpisy. V souladu se sociálním programem umožňuje společnost zaměstnancům : - příspěvek na stravování a na nákup stravenek - další sociální výhody Při dodržování předpisů BOZP se řídí platnými právními předpisy a nebyly zjištěny nedostatky ze strany společnosti. Společnost se při zabezpečení ochrany životního prostředí řídí platnými právními předpisy.

5 III. Zpráva auditora - bez výhrad ze dne IV. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti Hospodářský výsledek za rok 2009 výplata podílů na zisku - 60 % tvorba - sociální fond tvorba - nerozdělený zisk ,94 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,94 Kč V. Činnosti společnosti v roce 2009 a v dalším období V roce 2009 společnost zajišťovala aktivity především v následujících oblastech činnosti: - běžná činnost spojená se zajišťováním správy společných částí domů společenství vlastníků jednotek ( SVJ) jako právnických osob na základě uzavřených mandátních smluv - realitní činnost v oblasti vyhotovení a evidence smluv o převodu do vlastnictví, převodu členských práv a povinností, vkladů na katastrální úřad a zpracování pojistných událostí - zajištění technické pomoci a stavebního dozoru u stavebních prací na bytových domech družstva a domech SVJ - nákupu a prodeje zboží,především v sortimentu zboží a náhradních dílů značky Bosch a hutních materiálů - nabídky a prezentace správy bytového fondu v oblasti nově postavených bytových domů a menších bytových družstev - zajištění prezentace v oblasti oprav a rekonstrukcí společných částí domů - SVJ včetně nabídek financování revitalizací panelových domů - dokončení revitalizací 8 domů SVJ pro více než 380 bytových jednotek - zajištění přípravy revitalizací 14 domů SVJ pro cca 780 bytových jednotek Činnosti společnosti v následujícím období roku 2010 se zaměří především na: - zajištění zpracování podkladů k jednotlivým žádostem dotačního programu Zelená úsporám a Panel s využitím nejvýhodnějšího individuálního úvěrového financování revitalizací - zajištění technické pomoci a stavebního dozoru při realizaci revitalizací bytových domů - stanovení a zajištění povinností při správě nemovitostí podle aktuální platné legislativy a ve vztahu k odpovědnosti vlastníka za způsobené škody - dokončení optimálního kontaktního pracoviště pro klienty společnosti - zajištění ustavujících shromáždění při vzniku společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby a shromáždění při změně stanov společenství či změně v rejstříku u KS - zajištění vymáhání pohledávek za vlastníky bytů i s využitím exekucí a řešení náhradního bydlení - rozšíření nabídky činnosti společnosti v oblasti správy v regionu Zlín a dalších regionech - zajištění vyhodnocení vývoje činnosti v oblasti nákupu a prodeje zboží ve vztahu k poklesu objemu i k hospodářské krizi VI. Tabulková část - výkazy a příloha ( viz přílohy) Ve Zlíně, květen 2010

6 Příloha k roční účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu k Popis účetní jednotky Název: REAL FLAT, spol. s r.o. Sídlo: Bří Jaroňků 4079, Zlín IČ: DIČ:CZ Právní forma: společnost s ručením omezeným Zaps. Krajským soudem v Brně, odd.c, vložka Předmět činnosti: správa a údržba nemovitostí, realitní činnost, org.,ekon., účetní poradenství koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Datum vzniku společnosti: , den zápisu Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky dvaceti a více %: Jméno fyzické osoby, název Bydliště, sídlo Podíl v % právnické osoby BUDOVATEL SBD ve Zlíně Bří Jaroňků Zlín 51 Popis organizační struktury: Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel samostatně. Zásadní změny organizační struktury během uplynulého účetního období: - nebyly Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Statutárním orgánem je jednatel společnosti. Jednatelé: Ing. Antonín Duchtík, Středová 4595, Zlín JUDr. Jaroslav Stratil, Padělky 4059, Zlín Dozorčí rada: František Shejbal, Zlín Ing. Miroslav Kolb, Zlín Eduard Res, Zlín

7 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech - Není 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (v tis. Kč) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků 16 4 Mzdové náklady Odměny člen. Statutárních orgánů společnosti Odměny člen. dozorčích orgánů společnosti 77 - Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem Půjčky, úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě poskytnutá osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů. Nebyly 5. Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování. Účetnictví bylo vedeno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 500/2002 Sb. a českými účetními standardy prostřednictvím výpočetní techniky. Způsob ocenění majetku: v pořizovacích cenách, zásoby způsobem A metodou FIFO Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: Nebylo použito Odpisové metody Drobný hmotný majetek v hodnotě do Kč ,- je účtován do spotřeby na účet 501 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou uplatněny. Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou stanoveny dle odpisového plánu. Informace o odchylkách od metod podle 7 odst 5 ZoÚ - nebyly Způsob stanovení výše opravných položek a oprávek k majetku - opravné položky byly účtovány dle zákona o č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně dle 8a: rozpuštění opravné pol. k pohl. ve výši Kč ,- Kč Oprávky k majetku byly účtovány dle odpisového plánu ve výši odpisů.

8 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách - v cizí měně nebylo účtováno Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků - nebyla stanovena 6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Výše závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k Výše závazků veřejného zdravotního pojištění k Kč ,-- Zaplaceno dne Kč ,-- Zaplaceno dne Výše daňových nedoplatků k Daň z příjmů ze závislé činnosti Srážková daň Kč ,- Zaplaceno den Kč 1062,- Zaplaceno dne DPH Kč ,-- Zaplaceno dne Silniční daň Kč 2595,- přeplatek DPPO Kč ,- nedoplatek do Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti: Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období nebyly Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky - nebyl Rozpis rezerv nebyly tvořeny Dlouhodobé bankovní úvěry - nebyly Přijaté dotace na investiční a provozní účely nebyly 6.2. Důležité informace týkající se majetku a závazků Vysvětlení částky vykázané v položce B.I.1. Zřizovací výdaje - nebyly Pohledávky po lhůtě splatnosti z obchodních vztahů: do 60 dnů Kč , dnů Kč , dnů Kč , dnů Kč ,- nad 365 dnů Kč ,- Závazky po lhůtě splatnosti: , Pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let z obchodní vztahů: nejsou Závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let - nejsou

9 Pronájem majetku - Kč , Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem - nebyl Drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze - Kč , Cizí majetek uvedený v rozvaze - nebyl Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze- nebyly Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku - nebyly 6.3. Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky V účetní jednotce nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem vyhotovení závěrky. Informace uváděné ve výkazech jsou srovnatelné za běžné a minulé období. Výkaz zisku a ztráty je vyhotoven v druhovém členění. Ing. Antonín Duchtík jednatel Zpracovala: Mostýnová Ivana Ve Zlíně dne

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3.

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. 1960, oddíl DrXXXIV, vložka 61 IČ: 000 48 861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 vč. ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013 paré č.1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA URČENÁ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. 1 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE.... 3 2. MINULÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ POSTAVENÍ ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚČETNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni 31. 12. 2011 (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2013 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více