Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB)"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB) Bakalářská práce Autor: Martin Mužík, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Martin Kohel Praha Červen 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Klatovech dne 8. června 2010 Martin Mužík, DiS.

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat vedoucímu práce panu Ing. Martinovi Kohelovi za jeho vedení, rady a podnětné připomínky při zpracování této práce. Dále bych chtěl poděkovat pracovníkům pobočky ČSOB v Klatovech, kteří mi poskytly materiál a informace pro dokončení mé bakalářské práce.

4 Anotace Cílem této bakalářské práce je zhodnotit možnosti financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu v podmínkách ČSOB a na příkladech popsat kompletní proces. V úvodu jsou popsány obě oblasti z obecného hlediska. V první části je zhodnocena bytová výstavba v České republice. Druhá část obsahuje problematiku developerských projektů. Třetí část je zaměřena na problematiku financování komplexních revitalizací nemovitostí ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev. Pro konečné zhodnocení možností financování jsem požádal ČSOB o zpracování vzorových úvěrových případů, které jsou popsány v praktické části práce. Závěrem jsou zhodnoceny možnosti financování obou oblastí. Annotation The aim of this bachelor thesis is to evaluate the possibilities of financing development projects and revitalization of housing stock in terms of ČSOB and to decsribe the entire process on the examples. The introduction describes the two areas from the general aspect. The first part is devoted to the housing construction in the Czech Republic. The second part contains the problems of development projects. The third part is focused on the problems of financing the complex revitalizations of real estate in property of community of unit owners and housing associations. I asked the ČSOB for the final evaluation of financing options for processing model of credit cases, which are described in the practical section. In the concluding part there are evalueted the financing options of both areas.

5 Obsah Úvod Bytová výstavba v České republice Developerské projekty Pojmové vymezení Zásady pro hodnocení projektu Hodnocení kvalitativních stránek dlužníka Hodnocení finančních stránek dlužníka Hodnocení kvalitativních stránek projektu Hodnocení finančních stránek projektu Zásady financování projektu Střednědobé úvěry Dlouhodobé úvěry Projektový účet Podmínky a způsob čerpání Stanovení úrokové sazby Formy splácení Formy zajištění a pojištění Ekonomické ukazatele Společenství vlastníků jednotek a bytová družstva Společenství vlastníků jednotek Bytové družstvo Zásady týkající se projektové dokumentace Výběr zhotovitele Formy dotační podpory NOVÝ PANEL Zelená úsporám Integrovaný plán rozvoje měst ČSOB Program energetických úspor Zásady financování projektu Platební disciplína Podíl vlastních zdrojů Podmínky poskytnutí úvěru Povinně předkládané dokumenty Úroková sazba, poplatky a provize Zajištění úvěrové angažovanosti

6 3.6.7 Parametry úvěru v kombinaci s Programem Zelená úsporám Modelové příklady developerského projektu a revitalizace bytového fondu Výstavba bytového domu Revitalizace nemovitosti s podporou z ČSOB Programu energetických úspor Revitalizace nemovitosti s podporou z Programu NOVÝ PANEL Revitalizace nemovitosti s podporou z Programu Zelená úsporám Závěr Seznam literatury Seznam tabulek Seznam příloh

7 Úvod Lidé neustále řeší otázku bytové výstavby, koupě bytů do osobního vlastnictví nebo pronájem bytů. Tuto otázku většinou řeší mladí lidé. Každý rok vznikne v České republice několik desítek tisíc nových bytů, přesto situace na realitním trhu není uspokojivá. Cena nových bytů je poměrně vysoká, odvíjí se především od poptávky a velikosti města. Průměrný občan není schopen sám z vlastních zdrojů financovat koupi nového bytu, a proto tuto situaci řeší formou hypotéčního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření, nebo se přikloní k variantě koupě staršího bytu. O financování koupě bytů již bylo napsáno mnoho, proto se zaměřím na opačnou stranu této problematiky, a sice na financování výstavby nových bytů. Většina těchto projektů je realizována ve formě developerských projektů. Vznikají tak nová sídliště s víceúčelovým využitím a vyžitím. Významnou měrou se na financování těchto projektů podílí banka. Proto jsem zjistil informace o tom, jak banka tyto projekty financuje, jaké požaduje zajištění a obecně jak probíhá celý proces schválení poskytnutí úvěru. Zaměřím se tedy na celý proces, od podání žádosti až po schválení úvěru. Ve druhé části mé bakalářské práce se zaměřím na financování oprav bytového fondu. Kompletní rekonstrukce panelových či jiných domů, jako je zateplení obvodových plášťů, výměna oken, vchodových dveří, opravy střech aj., mají již několik let stoupající tendenci a tento trend se podle mého názoru udrží i do dalších let. Mnoho panelových domů je v žalostném stavu a musí být zrekonstruovány, nebo z energetických důvodů se bytová družstva nebo společenství vlastníků jednotek pouští do rekonstrukcí. Na tyto energetické rekonstrukce poté mohou čerpat různé formy dotací, jako jsou Zelená úsporám ze Státního fondu životního prostředí, nebo Nový PANEL ze Státního fondu rozvoje bydlení, nebo Program energetických úspor Československé obchodní banky. Někdy mohou být čerpány i dvě různé dotace najednou. To pro klienta může znamenat značné ušetření vynaložených finančních prostředků. Z tohoto důvodu vidím velký potenciál ve financování rekonstrukcí pro banky, a zároveň je to i důvod, proč jsem si vybral toto téma pro moji bakalářskou práci. Opět popíšu celkový proces poskytnutí úvěru a jaké má vlastník nemovitosti možnosti získání podpory na komplexní revitalizaci. Tuto oblast jsem si vybral i z toho důvodu, že v nejbližší době čeká náš panelový dům proces převodu bytů do osobního 7

8 vlastního, a jelikož nebyl dům po delší dobu opravován, čeká nás i komplexní rekonstrukce. Cílem mé práce je nastínit možnosti financování těchto oblastí a na modelovém příkladu popsat kompletní proces. Zaměřím se na poskytování úvěrů od Československé obchodní banky, a.s. (dále jen Banka ). Celý text bakalářské práce je koncipován na tuto banku. Informace jsem zjistil z dostupných publikací, na internetových stránkách a od pracovníků banky. Československá obchodní banka, a.s., obvykle vystupující pod zkratkou ČSOB, je univerzální bankou, která byla založena státem v roce V červnu 1999 byla zprivatizována a jejím vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC. Od roku 2007 je jediným akcionářem KBC Bank. ČSOB je součástí skupiny ČSOB, která je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice, a zaměřuje se na fyzické osoby (retailová klientela), malé a středně velké podniky, korporátní klientelu a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví. 8

9 1. Bytová výstavba v České republice Každý rok se v České republice dokončí téměř vždy více rozestavěných bytů než v roce předchozím, ať již formou developerských projektů nebo čistě individuální cestou. Tento trend platil v letech 1995 až Avšak v roce 2009 došlo k jevu, kdy byl počet zahájených bytů nižší než počet bytů dokončených. Jak uvedl analytik ČSOB Petr Dufek 1, za tímto propadem stojí především ekonomická krize, ale i boom před minulou změnou daně z přidané hodnoty. Novelizací zákona č. 235/2004 Sb. 2, s platností od , došlo k tomu, že snížená sazba daně z přidané hodnoty se zvyšuje na 9 % a určitá část bytové výstavby se zdaňuje základní sazbou. Určité stavební a montážní práce, popř. výstavba sociálních bytů zůstala ve snížené sazbě. Mnoho developerských projektů bylo započato ještě v roce 2008, aby mohly být zdaněny sníženou sazbou daně z přidané hodnoty. V roce 2009 bylo zahájeno bytů a dokončeno bytů. V následující tabulce uvádím vývoj počtu zahájených a dokončených bytů od roku 1995 do roku Tabulka č. 1 Vývoj počtu zahájených a dokončených bytů (od 1995 do 2009) Rok Počet dokončených bytů Počet zahájených bytů Zdroj: vlastní 1 Tyden.cz [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/vystavba-bytu-v-lonskem-roce-v-cesku-klesla-o-14- procent_ html>. 2 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 9

10 Z tabulky vyplývá, že v roce 2009 došlo k nárůstu o 0,4 % v počtu dokončených bytů a naopak k poklesu o 14,3 % v počtu zahájených bytů. Větší pokles v počtu zahájených bytů byl způsoben především z důvodu větší rozestavěnosti z let předchozích, kdy od roku 2005 se počet vždy pohyboval nad hranicí 40 tisíc zahájených bytů. V posledních 4 letech došlo k masové modernizaci bytového fondu, která je též podpořena různými formami dotace. ČSOB se na tuto problematiku zaměřila a podporuje ji i svojí dotací. Na trhu má více než 1/3 podíl. V následující tabulce je vyčíslen počet zahájených a dokončených modernizací bytového fondu v letech 2006 až Tabulka č. 2 Vývoj počtu zahájených a dokončených modernizací bytového fondu (od 2006 do 2009) Rok Počet dokončených modernizací Počet zahájených modernizací Zdroj: vlastní Počet zahájených modernizací má klesající tendenci. Podle mého názoru v roce 2010 tento počet naopak vzroste a to z důvodu rozbíhající se dotace Zelená úsporám. V ČSOB byla vytvořena speciální politika, která je zaměřena na oblast dotace Zelená úsporám. Tím dojde ze strany této banky k určité podpoře již zmíněné dotace. 10

11 2. Developerské projekty 2.1 Pojmové vymezení Developerské projekty mají svá specifika a jsou zařazeny do oblasti projektového financování. Pro financování této oblasti je obvykle vyžadováno zapojení bankovních expertů. V ČSOB se touto oblastí zabývají 2 útvary. Obvykle se označují jako Oceňování majetku nebo Financování nemovitostí. Developerským projektem se rozumí výstavba nemovitosti za účelem jejího pronájmu nebo prodeje, popř. koupě existující nemovitosti, její rekonstrukce nebo modernizace a následný prodej nebo pronájem třetím osobám. Formou developerských projektů se obvykle provádí výstavba bytových domů nebo komerčních budov. Developer je investorem projektu, nikoliv finálním investorem. Finálním investorem je obvykle ten, kdo chce vlastnit výsledný projekt. Tento projekt je realizován pro co největší počet předem smluvně zavázaných klientů, kteří se budou finančně podílet během celé výstavby. Projekt je obvykle zadán určitému zhotoviteli, profesionální stavební společnosti, která provede požadovanou výstavbu. Na celém projektu se dále podílí architekti, projektanti, právníci nebo projekt manažeři. Developerský projekt se z hlediska průběhu obvykle člení do následujících fází: - přípravná fáze, - realizační fáze inženýrská, - realizační fáze stavební, - závěrečná fáze po dokončení. V přípravné fázi se vytváří samotný koncept projektu podle očekávání a potřeb investorů a jejich finančních možností. Dále se v této fázi řeší samotná proveditelnost projektu, která obsahuje základní myšlenku projektu, jeho etapy, analýzu trhu, strukturu řízení projektu, finanční plán nebo analýzu a řízení rizik. Realizační fáze inženýrská nastává tehdy, kdy se developer rozhodne projekt realizovat. V této fázi náklady zcela převyšují výnosy. Dochází k získání vlastnického práva k pozemkům, získávání všech potřebných povolení (zejména územního rozhodnutí) nebo sjednání podmínek spolupráce se zhotovitelem projektu a ostatními účastníky, včetně bank. 11

12 Významnou roli v této fázi sehrává právní audit, který může odhalit zásadní právní rizika projektu, která mohou projekt znemožnit nebo zkomplikovat. Realizační fázi stavební lze charakterizovat jako výstavba, koordinace výstavby a všech ostatních aktivit, sjednávání podmínek budoucího užívání budov nebo uzavírání smluv o smlouvách budoucích na prodej bytových jednotek. Závěrečná fáze po dokončení je finálním završením celého průběhu projektu. Dochází k předání projektu uživatelům, k prodeji projektu finálnímu investorovi a k finalizaci všech aktivit. Většina developerských projektů je z části financována formou bankovního úvěru. Pro banku jsou důležité dosavadní zkušenosti na trhu. Obvykle je developerem založena, jen pro tento projekt, nová společnost, která je příjemcem úvěru a to z důvodu oddělení financovaného projektu od ostatní podnikatelské činnosti developera a průhlednosti projektu pro financující banku (především oddělení účetnictví). Tato zvláštní projektová společnost se označuje jako SPV neboli Special Purpose Vehicle. Po úspěšné realizaci projektu se zpravidla převádí podíl v projektové společnosti, která je vlastníkem nemovitosti. V případě vyhlášení konkurzu na projektovou společnost není developer ohrožen, pouze by utrpěla jeho pověst na trhu. Projektová společnost realizuje projekt, vlastní příslušné nemovitosti a vstupuje do nejdůležitějších právních vztahů. Stává se tak uzlem vztahů týkajících se projektu a uzavírá všechny potřebné smlouvy. Projektová společnost má většinou formu kapitálové společnosti, tedy společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Důvody pro volbu této právní formy jsou neomezená právní subjektivita, omezené ručení nebo převoditelnost akcií, popř. podílů. Projektová společnost vlastní obvykle pozemky, na nichž se má projekt realizovat, po celou dobu realizace projektu, které musí nabýt buď vkladem do základního kapitálu nebo koupí. Její povinností je hradit veškeré náklady projektu, tj. financuje daný projekt a uzavírá úvěrové smlouvy. Z vlastních zdrojů obvykle financuje kupní cenu původním vlastníkům pozemků nebo základní inženýrské sítě. 12

13 V oblasti financování nemovitostí lze rozlišovat mezi třemi základními typy nemovitostí: - investiční projekty určené k pronájmu, kdy je předpokládáno, že bude existovat příjem z pronájmu ze stávajících nemovitostí, které jsou do určité míry pronajaty žádné riziko výstavby, - developerské projekty určené k pronájmu, které jsou definované jako nové budovy, které budou teprve postaveny, či stávající budovy, jež projdou zásadní rekonstrukcí, kdy záměrem je tyto budovy pronajmout třetí straně tento typ projektu je spojen s rizikem výstavby a rizikem z pronájmu, - developerské projekty určené k prodeji, které se definují jako výstavba budov a činžovních domů, kdy záměrem je tyto nemovitosti prodat tento typ projektu je spojen s rizikem výstavby a rizikem z prodeje. Riziko z prodeje vyplývá ze schopnosti developera prodat veškeré bytové jednotky, tzn. uplatnění projektu na trhu. Úspěch projektu závisí na jeho celkové koncepci, tj. sladění umístění projektu s potřebami zákazníků v dané lokalitě. Důležité je se zaměřit na první předprodeje a na rozložení mezi různé typy bytů v projektu. Výstavba projektu je zajištěna smlouvou o dílo s generálním dodavatelem stavebních prací (zhotovitel), popř. smlouvami s jednotlivými zhotoviteli. Z pohledu financování by měla smlouva o dílo obsahovat následující parametry: a) stálost ceny díla Cena díla je obvykle stanovená jako cena neměnná, s výjimkou změny v zadání projektu ze strany projektové společnosti, a měla by být placena postupně podle postupu díla. Splatnost ceny musí být nastavena v souladu s podmínkami čerpání úvěru, z něhož je z převážné části financována. b) odpovědnost za nedodržení termínu V případě nedodržení termínu dokončení projektu nebo jeho etap jsou ve smlouvě o dílo stanoveny smluvní pokuty sloužící k pokrytí škod vzniklých zdržením projektu. 13

14 c) záruka za provedení díla Smyslem této záruky je motivovat zhotovitele, aby stavbu projektu provedl kvalitně. Pohybuje se ve výši 5 10 % z celkové ceny díla a jejím cílem je v případě problémů pokrýt případné náklady na zajištění pokračování ve výstavbě jiným zhotovitelem. Banka požaduje, aby tato záruka byla postoupena, popř. zastavena v její prospěch. Banka chce být též informována o zásadnějších změnách týkajících se realizace stavby. Pro financování klientů, respektive jejich projektů, existují následující minimální normy 3 : - více než 5 let zkušeností v daném sektoru, - podprůměrný projekt dobrá lokalita nebo budova mladší 20 let po renovaci, - projekt na prodej více než 20 % vlastního kapitálu, - projekt k pronájmu více než 25 % vlastního kapitálu. 2.2 Zásady pro hodnocení projektu Při financování developerských projektů jsou vyžadovány minimální kvalitativní a finanční stránky dlužníka a projektu. U dlužníka se banka zaměřuje na: - zkušenosti a reference, - typ klienta, - solventnost, - vlastní kapitál. U projektu se banka zaměřuje na: - charakteristiku projektu, - studii proveditelnosti / oceňování, - organizační zajištění a řízení projektu, - nákladovou a příjmovou stránku projektu. 3 Hodnoty platné k

15 2.2.1 Hodnocení kvalitativních stránek dlužníka Toto hodnocení je zaměřeno na fyzické nebo právnické osoby, které nabývají, staví nebo přestavují nemovitosti, jejichž cílem je dosáhnout zisku z nemovitosti. a) zkušenosti a reference Dlužník by měl mít za sebou alespoň 5 let úspěšného působení v oblasti nemovitostí, z toho alespoň 3 roky z České republiky, přičemž nejsou vyloučeni ani začátečníci s dobrými referencemi 4. Dlužník se musí orientovat v následujících oblastech: - řízení nákladů, technické znalosti, - právní předpisy vztahující se k výstavbě, - účetnictví, fakturace, - znalost trhu, schopnost plánovat. V průběhu projektu je po dlužníkovi požadováno, aby předkládal relevantní informace typu původní odhadované náklady oproti reálným nákladům, počet prodaných nebo pronajatých jednotek k určitému datu a aktuální fáze rozestavěnosti projektu. b) typ klienta Klienti často posuzují své projekty dosti jednostranně, proto je nutné se zaměřit na následující skutečnosti: - dlužník je stavební společnost možnosti prodeje nemovitosti na trhu, právní oddělení stavební společnosti od projektu (oddělení účetnictví), - dlužník je developer projektu stanovení vlastního kapitálu ve smlouvách, - dlužník je investor kvalita nájemních smluv a nájemců, kvalita a stáří budovy. 4 Hodnoty platné k

16 2.2.2 Hodnocení finančních stránek dlužníka Banka se zaměřuje na oblast solventnosti dlužníka a vlastního kapitálu dlužníka. a) solventnost Při hodnocení solventnosti dlužníka nehodnotí Banka pouze samostatnou osobu dlužníka, ale i jednorázově vytvořenou společnost, tzv. SPV a další osoby nebo společnosti, které jsou s tímto projektem propojené. Každá z těchto osob nebo společností může negativně ovlivnit dokončení výstavby projektu nebo schopnosti splácet úvěr poskytnutý na realizaci tohoto projektu. Z tohoto důvodu je dobré si opatřit odborné reference a zprávy z externích zdrojů. b) vlastní kapitál U vlastního kapitálu jsou požadovány různé výše dle typu projektu: - projekty určené k prodeji minimálně 20 % TPC, - projekty určené k pronájmu minimálně 25 % TPC. Při zvýšené rizikovosti projektu souvisejícího s jeho druhem (renovace, nízký předprodej) se vyžaduje vyšší podíl vlastního kapitálu. Vlastní kapitál může být poskytnut ve formě skutečného kapitálu (navýšení základního kapitálu) nebo ve formě podřízeného dluhu. Tento vklad musí být prokázán výpisem z běžného účtu a příslušnými smlouvami nebo smlouvami o vložení pozemku do základního kapitálu nebo provedenými pracemi a službami s odloženou splatností. Výši prostředků ověřuje útvar Oceňování majetku. Vlastní kapitál zůstává v nezměněné výši až do doby konečné splatnosti úvěru. 16

17 2.2.3 Hodnocení kvalitativních stránek projektu Při hodnocení kvalitativních stránek projektu se Banka zaměřuje na charakteristiku projektu, studii proveditelnosti nebo organizační zajištění a řízení projektu. Vedle toho se Banka zaměřuje při nákupu existující nemovitosti i na návštěvy na místě, prozkoumání územních plánů rozvoje, nezbytných povolení a prodejních smluv. a) charakteristika projektu Stavba budovy, která bude předmětem financování, musí svým rozsahem a účelem odpovídat územnímu plánu a vydaným povolením. Přitom se zaměřuje na lokalitu, kvalitu dokončení, nákladovou cenu, prodejní cenu nebo výši nájmu. Vše musí být ve vzájemném souladu. Banka preferuje větší města s počet obyvatel minimálně V menších městech existuje větší riziko, důsledkem toho je nutné doložit větší kapitál a lepší zajištění. b) studie proveditelnosti Tuto studii vypracovává developer nebo nezávislý odborník a předkládá ji Bance k posouzení. Měla by obsahovat tyto údaje: - základní informace o projektu a vlastnická struktura, - lokalita základní popis, výpis z katastru nemovitostí, inženýrské sítě, - právní aspekty nabytí pozemků a nemovitostí vlastnické právo, věcné břemeno, - podrobný popis projektu harmonogram, kvalita, - organizační zajištění projektu zkušenosti, spolehlivost, - finance. 17

18 2.2.4 Hodnocení finančních stránek projektu Při hodnocení finanční stránky projektu se Banka zaměřuje na nákladovou a příjmovou stránku daného projektu. Hodnotí se jak celkové náklady na projekt, tak příjmy plynoucí z projektu. a) celkové náklady na projekt Vypracovaný rozpočet projektu by měl obsahovat všechny náklady související s projektem. Tyto náklady se označují jako celkové náklady na projekt, tj. Total Project Costs (dále jen TPC ). Banka v oblasti TPC ověřuje především kupní cenu, platební podmínky a v případě nákupu existující nemovitosti provádí i přepočet kupní ceny na pevnou cenu za jednotku, tedy CZK na m 2 a srovnává prodejní cenu se stavebními (účetními) náklady. Důvodem je zjištění, zda kupní cena není příliš vysoká a není tak překážkou pro realizovatelnost projektu. Obvyklé členění celkových nákladů na projekt vystihuje následující tabulka. Tabulka č. 3 Obvyklé členění celkových nákladů na projekt Členění TPC % Přímé náklady (80 %) pozemek 15 stavební náklady 65 Nepřímé náklady (20 %) režijní náklady 3 náklady na prodej nebo pronájem 5 honoráře za služby 3 finanční náklady 9 Celkem 100 Zdroj: vlastní na základě informace od pracovníka banky Součástí celkových nákladů jsou náklady na stavbu, které by měly vycházet z nabídek renomovaných stavebních společností včetně podrobného harmonogramu a přehledného detailu nákladů. 18

19 Dále sem patří: - honoráře za studie a jiné poplatky, které musí vycházet ze smluvních ujednání, - úrokové náklady v období výstavby a odkladu splátek, které jsou určeny na základě prognózy týkající se postupu stavebních prací, - finanční náklady v průběhu výstavby, - náklady na pojištění, - náklady na demolice, - poplatky z úvěru, - náklady na připojení plynu, vody, elektřiny, - náklady na reklamu, atd. b) příjmy plynoucí z projektu Provádí se srovnání odhadovaných příjmů z nájmu nebo odhadované prodejní ceny za 1 m 2 plochy s cenami srovnatelných projektů. Výsledné cash flow je nutné posuzovat podle kvality nájemních smluv, tj. jejich délky, možnosti ukončení nebo solventnosti nájemců. 2.3 Zásady financování projektu Při rozhodování o úvěru na financování nemovitosti je klíčové posoudit aktiva v případě nákupu či projekt v případě výstavby. Dlužník je povinen předložit studii proveditelnosti, která musí být ověřena útvarem Oceňování majetku, popř. nezávislým odborníkem. Aby Banka získala přesvědčení o tom, že klient plně stojí za svým projektem, musí být klient schopen vložit dodatečné prostředky v případě zvýšení nákladů. Tato schopnost musí být prověřena a musí být součástí úvěrové smluvní dokumentace. Banka poskytuje střednědobé úvěry na financování nemovitostí v průběhu fáze výstavby nebo rekonstrukce projektu nemovitosti nebo dlouhodobé úvěry určené na financování nemovitostí určených k pronájmu. 19

20 2.3.1 Střednědobé úvěry Výše a doba splatnosti úvěru se odvíjí od analýzy podnikatelského záměru, který zohledňuje načasování fáze výstavby, výši vlastního kapitálu a plánovaný způsob prodeje. Tyto úvěry mohou být poskytnuty s dobou splatnosti 12 měsíců u projektů k bydlení a maximálně 18 měsíců u ostatních projektů od doby dokončení kolaudace. Banka vyžaduje celkovou splatnost 30, resp. 36 měsíců. Každý projekt musí mít jeden projektový účet, na který musí být směřovány všechny příjmy z prodejů Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé úvěry jsou určeny na financování nemovitostí k pronájmu, u nichž se předpokládá, že úvěr bude splácen z cash flow vytvářeného projektem, tj. plynoucími nájmy. Výše těchto úvěrů může být buď do 75 % tržní hodnoty již dokončené nemovitosti, a nebo do 100 % přímých nákladů ještě nedokončené nemovitosti za podmínky, že úvěr nepřesáhne 75 % TPC. Tyto úvěry jsou poskytovány na dobu až 20 let. I zde musí být zřízen jeden projektový účet, na který musí být směřovány všechny příjmy z prodejů, popř. pronájmů Projektový účet Finální kupní cena je v případě bankovního financování splatná na zvláštní účet vedený u Banky. Tento účet se označuje jako projektový a otevírá se na základě smlouvy o projektovém běžném účtu s vázanou výplatou mezi Bankou a klientem. Po vkladu vlastnictví jednotky ve prospěch zákazníka Banka uvolní prostředky na splátku úvěru, případně na splácení úroků a poplatků z úvěru. Ve smlouvě o úvěru a ve smlouvách o budoucích kupních smlouvách k bytovým jednotkám je důležité nastavit mechanismus uvolňování zástavního práva financující banky v případě, že si zákazník bere hypotéku na 20

21 nákup jednotky. Disponovat s prostředky může klient pouze se souhlasem Banky a je kontrolována účelovost použití těchto prostředků. Jedná se o účet, přes který probíhají veškeré platby, např. rezervační poplatky, různé zálohy, doplatky kupních cen nebo pojistná plnění. Projektový účet je standardně úročen úrokovou sazbou vyhlašovanou Bankou Podmínky a způsob čerpání Peněžní prostředky ve formě úvěru jsou poskytovány v CZK nebo EUR. Klient je povinen předložit před uzavřením smlouvy, popř. před prvním čerpáním následující podklady: - klientův plán prodeje / pronájmu nemovitosti, - finanční plán, který obsahuje cash flow a rozpočet, - smlouva o vykonávání činností pro kontrolu projektu uzavřenou mezi klientem a oprávněným subjektem a to v případě ověření projektu nezávislým externím znalcem, - zprávy interního experta banky obsahující odsouhlasení celkového rozpočtu, ověření výše nákladů včetně profinancovaných klientem z vlastních zdrojů a to v případě kontroly projektu interním expertem banky, - podepsaná smlouva o projektovém účtu, - pravomocné doklady o schválení stavby a smlouvy o dílo, - pojistné smlouvy na nemovitosti, - úhrady nákladů z vlastních prostředků, - žádost o čerpání včetně faktur, smluv či jiných dokumentů, souvisejících s účelem projektu, - doklady prokazující vznik zajištění úvěru. Úhradu nákladů projektu je možné provádět buď na běžný účet klienta v případě refinancování již uhrazených nákladů nebo předložení příkazu k úhradě z běžného účtu ve prospěch účtu zhotovitele, a nebo na účet zhotovitele. 21

22 2.3.5 Stanovení úrokové sazby Pro financování developerských projektů je možné použít tyto sazby: - pohyblivá sazba s přechodnou fixací na bázi 1, 3, 6 nebo 12 měsíčního _IBORu + fixní marže, - pohyblivá sazba s přechodnou fixací pro období čerpání na bázi 1 měsíčního _IBORu a fixní sazba pro období splácení, - fixní sazba. Klient je povinen za poskytnutí úvěru zaplatit některý z těchto poplatků, které jsou uvedeny v Sazebníku poplatků 5 : - vyhodnocení žádosti o poskytnutí úvěru ve výši 0,3 %, min CZK, - poskytnutí úvěru ve výši 0,5 % z výše úvěru, min CZK, - služby a práce spojené s realizací úvěru ve výši min. 500 CZK za každý započatý měsíc po celou dobu trvání obchodu, - závazková provize ve výši 0,1 3,5 % p.a. z nečerpané výše úvěru, - služby a práce spojené se zpracováním dokumentů předkládaných klientem ve výši min CZK (roční poplatek po celou dobu trvání úvěru), - změna smluvních podmínek z podnětu klienta ve výši 0,3 % z aktuálního zůstatku úvěru, min CZK Formy splácení Splátky jistiny úvěru včetně úroků a poplatků plynoucích ze smluvní dokumentace jsou hrazeny obvykle z projektového účtu, popř. z běžného účtu. Jako forma splácení může být použita jedna z těchto variant: - pravidelné anuitní splátky po celou dobu trvání úvěru, které jsou vhodné u nájemních projektů, - nepravidelné nerovnoměrné splátky v rozsahu dohodnutých částek a splatnosti, které jsou vhodné u projektů k prodeji, 5 Sazebník ČSOB pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele ve znění k

23 - kombinace pravidelných splátek a splátek nepravidelných, která je vhodná v případě, že část nemovitosti je určena k pronájmu a část k prodeji Formy zajištění a pojištění Základním zajišťovacím instrumentem u financovaného projektu je vždy zástava nemovitosti, která se může skládat ze zástavy pozemku, zástavy rozestavěné nemovitosti nebo zástavy jednotlivých bytových jednotek. Tento druh zajištění je vyžadován vždy. Mezi další zajišťovací instrumenty patří: - zástavní právo k pohledávkám, kdy pohledávky vzniklé na základě nájemních smluv jsou zastaveny ve prospěch Banky (projekt k pronájmu), - zástava peněžních prostředků na projektovém účtu ve výši pouze existujících prostředků na projektovém účtu, - podřízený dluh, kdy část vlastního kapitálu je nahrazena podřízeným dluhem, - ručitelské prohlášení, obvykle vydané akcionářem dlužníka nebo jinou bankou ve prospěch Banky, - zástava obchodního podílu SPV. Pojištění je v souvislosti s projektem absolutní nezbytností. Klient musí mít uzavřeno minimálně pojištění majetkové škody, popř. pojištění přerušení provozu. Ve spojení s těmito pojistnými smlouvami Banka vyžaduje vinkulaci pojistného plnění. Banka bude v pozici First Loss Payee, tzn. pojistné krytí bude provedeno ve prospěch Banky a všechny příjmy, popř. příjmy nad určitý limit, budou vyplaceny pojistitelem v její prospěch Ekonomické ukazatele Banka požaduje od dlužníka splnění určitých ekonomických ukazatelů, které jsou zakotveny ve smlouvě o úvěru. Klient je povinen tyto ukazatele pravidelně plnit. Banka provádí vždy k určitému datu revizi úvěru, ve které vyhodnocuje plnění úvěrových 23

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

SPECIFIKA FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ A POSKYTOVÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ

SPECIFIKA FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ A POSKYTOVÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů SPECIFIKA FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ A POSKYTOVÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ (Vyhodnocení financování odlišných developerských projektů

Více

FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ FINANCING OF REAL ESTATE DEVELOPMENT PROJECTS

FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ FINANCING OF REAL ESTATE DEVELOPMENT PROJECTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANCOVÁNÍ

Více

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ALTERNATIVNÍ

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FORMY A ZDROJE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANCOVÁNÍ

Více

Využívání fondů EU k podpoře podnikání

Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bankovní institut vysoká škola Praha Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bakalářská práce Helena Mičková Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Využívání

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Hypoteční úvěry v nabídce českých bank

Hypoteční úvěry v nabídce českých bank Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Hypoteční úvěry v nabídce českých bank Diplomová práce Autor: Radka Čechvalová Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Leden 2009 Prohlášení:

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Michal Smolný Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Komparace hypotečního úvěru s americkou hypotékou a její pozice na

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Oceňování nemovitostí při zajištění úvěru

Oceňování nemovitostí při zajištění úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Oceňování nemovitostí při zajištění úvěru Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Holečková Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU

Více

EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací

EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací Obsah Úvod 2 1 Dotační politika EU obecný přehled 4 1.1 Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti 4 1.1.1 Strukturální fondy 4

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více