Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB)"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB) Bakalářská práce Autor: Martin Mužík, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Martin Kohel Praha Červen 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Klatovech dne 8. června 2010 Martin Mužík, DiS.

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat vedoucímu práce panu Ing. Martinovi Kohelovi za jeho vedení, rady a podnětné připomínky při zpracování této práce. Dále bych chtěl poděkovat pracovníkům pobočky ČSOB v Klatovech, kteří mi poskytly materiál a informace pro dokončení mé bakalářské práce.

4 Anotace Cílem této bakalářské práce je zhodnotit možnosti financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu v podmínkách ČSOB a na příkladech popsat kompletní proces. V úvodu jsou popsány obě oblasti z obecného hlediska. V první části je zhodnocena bytová výstavba v České republice. Druhá část obsahuje problematiku developerských projektů. Třetí část je zaměřena na problematiku financování komplexních revitalizací nemovitostí ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev. Pro konečné zhodnocení možností financování jsem požádal ČSOB o zpracování vzorových úvěrových případů, které jsou popsány v praktické části práce. Závěrem jsou zhodnoceny možnosti financování obou oblastí. Annotation The aim of this bachelor thesis is to evaluate the possibilities of financing development projects and revitalization of housing stock in terms of ČSOB and to decsribe the entire process on the examples. The introduction describes the two areas from the general aspect. The first part is devoted to the housing construction in the Czech Republic. The second part contains the problems of development projects. The third part is focused on the problems of financing the complex revitalizations of real estate in property of community of unit owners and housing associations. I asked the ČSOB for the final evaluation of financing options for processing model of credit cases, which are described in the practical section. In the concluding part there are evalueted the financing options of both areas.

5 Obsah Úvod Bytová výstavba v České republice Developerské projekty Pojmové vymezení Zásady pro hodnocení projektu Hodnocení kvalitativních stránek dlužníka Hodnocení finančních stránek dlužníka Hodnocení kvalitativních stránek projektu Hodnocení finančních stránek projektu Zásady financování projektu Střednědobé úvěry Dlouhodobé úvěry Projektový účet Podmínky a způsob čerpání Stanovení úrokové sazby Formy splácení Formy zajištění a pojištění Ekonomické ukazatele Společenství vlastníků jednotek a bytová družstva Společenství vlastníků jednotek Bytové družstvo Zásady týkající se projektové dokumentace Výběr zhotovitele Formy dotační podpory NOVÝ PANEL Zelená úsporám Integrovaný plán rozvoje měst ČSOB Program energetických úspor Zásady financování projektu Platební disciplína Podíl vlastních zdrojů Podmínky poskytnutí úvěru Povinně předkládané dokumenty Úroková sazba, poplatky a provize Zajištění úvěrové angažovanosti

6 3.6.7 Parametry úvěru v kombinaci s Programem Zelená úsporám Modelové příklady developerského projektu a revitalizace bytového fondu Výstavba bytového domu Revitalizace nemovitosti s podporou z ČSOB Programu energetických úspor Revitalizace nemovitosti s podporou z Programu NOVÝ PANEL Revitalizace nemovitosti s podporou z Programu Zelená úsporám Závěr Seznam literatury Seznam tabulek Seznam příloh

7 Úvod Lidé neustále řeší otázku bytové výstavby, koupě bytů do osobního vlastnictví nebo pronájem bytů. Tuto otázku většinou řeší mladí lidé. Každý rok vznikne v České republice několik desítek tisíc nových bytů, přesto situace na realitním trhu není uspokojivá. Cena nových bytů je poměrně vysoká, odvíjí se především od poptávky a velikosti města. Průměrný občan není schopen sám z vlastních zdrojů financovat koupi nového bytu, a proto tuto situaci řeší formou hypotéčního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření, nebo se přikloní k variantě koupě staršího bytu. O financování koupě bytů již bylo napsáno mnoho, proto se zaměřím na opačnou stranu této problematiky, a sice na financování výstavby nových bytů. Většina těchto projektů je realizována ve formě developerských projektů. Vznikají tak nová sídliště s víceúčelovým využitím a vyžitím. Významnou měrou se na financování těchto projektů podílí banka. Proto jsem zjistil informace o tom, jak banka tyto projekty financuje, jaké požaduje zajištění a obecně jak probíhá celý proces schválení poskytnutí úvěru. Zaměřím se tedy na celý proces, od podání žádosti až po schválení úvěru. Ve druhé části mé bakalářské práce se zaměřím na financování oprav bytového fondu. Kompletní rekonstrukce panelových či jiných domů, jako je zateplení obvodových plášťů, výměna oken, vchodových dveří, opravy střech aj., mají již několik let stoupající tendenci a tento trend se podle mého názoru udrží i do dalších let. Mnoho panelových domů je v žalostném stavu a musí být zrekonstruovány, nebo z energetických důvodů se bytová družstva nebo společenství vlastníků jednotek pouští do rekonstrukcí. Na tyto energetické rekonstrukce poté mohou čerpat různé formy dotací, jako jsou Zelená úsporám ze Státního fondu životního prostředí, nebo Nový PANEL ze Státního fondu rozvoje bydlení, nebo Program energetických úspor Československé obchodní banky. Někdy mohou být čerpány i dvě různé dotace najednou. To pro klienta může znamenat značné ušetření vynaložených finančních prostředků. Z tohoto důvodu vidím velký potenciál ve financování rekonstrukcí pro banky, a zároveň je to i důvod, proč jsem si vybral toto téma pro moji bakalářskou práci. Opět popíšu celkový proces poskytnutí úvěru a jaké má vlastník nemovitosti možnosti získání podpory na komplexní revitalizaci. Tuto oblast jsem si vybral i z toho důvodu, že v nejbližší době čeká náš panelový dům proces převodu bytů do osobního 7

8 vlastního, a jelikož nebyl dům po delší dobu opravován, čeká nás i komplexní rekonstrukce. Cílem mé práce je nastínit možnosti financování těchto oblastí a na modelovém příkladu popsat kompletní proces. Zaměřím se na poskytování úvěrů od Československé obchodní banky, a.s. (dále jen Banka ). Celý text bakalářské práce je koncipován na tuto banku. Informace jsem zjistil z dostupných publikací, na internetových stránkách a od pracovníků banky. Československá obchodní banka, a.s., obvykle vystupující pod zkratkou ČSOB, je univerzální bankou, která byla založena státem v roce V červnu 1999 byla zprivatizována a jejím vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC. Od roku 2007 je jediným akcionářem KBC Bank. ČSOB je součástí skupiny ČSOB, která je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice, a zaměřuje se na fyzické osoby (retailová klientela), malé a středně velké podniky, korporátní klientelu a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví. 8

9 1. Bytová výstavba v České republice Každý rok se v České republice dokončí téměř vždy více rozestavěných bytů než v roce předchozím, ať již formou developerských projektů nebo čistě individuální cestou. Tento trend platil v letech 1995 až Avšak v roce 2009 došlo k jevu, kdy byl počet zahájených bytů nižší než počet bytů dokončených. Jak uvedl analytik ČSOB Petr Dufek 1, za tímto propadem stojí především ekonomická krize, ale i boom před minulou změnou daně z přidané hodnoty. Novelizací zákona č. 235/2004 Sb. 2, s platností od , došlo k tomu, že snížená sazba daně z přidané hodnoty se zvyšuje na 9 % a určitá část bytové výstavby se zdaňuje základní sazbou. Určité stavební a montážní práce, popř. výstavba sociálních bytů zůstala ve snížené sazbě. Mnoho developerských projektů bylo započato ještě v roce 2008, aby mohly být zdaněny sníženou sazbou daně z přidané hodnoty. V roce 2009 bylo zahájeno bytů a dokončeno bytů. V následující tabulce uvádím vývoj počtu zahájených a dokončených bytů od roku 1995 do roku Tabulka č. 1 Vývoj počtu zahájených a dokončených bytů (od 1995 do 2009) Rok Počet dokončených bytů Počet zahájených bytů Zdroj: vlastní 1 Tyden.cz [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/vystavba-bytu-v-lonskem-roce-v-cesku-klesla-o-14- procent_ html>. 2 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 9

10 Z tabulky vyplývá, že v roce 2009 došlo k nárůstu o 0,4 % v počtu dokončených bytů a naopak k poklesu o 14,3 % v počtu zahájených bytů. Větší pokles v počtu zahájených bytů byl způsoben především z důvodu větší rozestavěnosti z let předchozích, kdy od roku 2005 se počet vždy pohyboval nad hranicí 40 tisíc zahájených bytů. V posledních 4 letech došlo k masové modernizaci bytového fondu, která je též podpořena různými formami dotace. ČSOB se na tuto problematiku zaměřila a podporuje ji i svojí dotací. Na trhu má více než 1/3 podíl. V následující tabulce je vyčíslen počet zahájených a dokončených modernizací bytového fondu v letech 2006 až Tabulka č. 2 Vývoj počtu zahájených a dokončených modernizací bytového fondu (od 2006 do 2009) Rok Počet dokončených modernizací Počet zahájených modernizací Zdroj: vlastní Počet zahájených modernizací má klesající tendenci. Podle mého názoru v roce 2010 tento počet naopak vzroste a to z důvodu rozbíhající se dotace Zelená úsporám. V ČSOB byla vytvořena speciální politika, která je zaměřena na oblast dotace Zelená úsporám. Tím dojde ze strany této banky k určité podpoře již zmíněné dotace. 10

11 2. Developerské projekty 2.1 Pojmové vymezení Developerské projekty mají svá specifika a jsou zařazeny do oblasti projektového financování. Pro financování této oblasti je obvykle vyžadováno zapojení bankovních expertů. V ČSOB se touto oblastí zabývají 2 útvary. Obvykle se označují jako Oceňování majetku nebo Financování nemovitostí. Developerským projektem se rozumí výstavba nemovitosti za účelem jejího pronájmu nebo prodeje, popř. koupě existující nemovitosti, její rekonstrukce nebo modernizace a následný prodej nebo pronájem třetím osobám. Formou developerských projektů se obvykle provádí výstavba bytových domů nebo komerčních budov. Developer je investorem projektu, nikoliv finálním investorem. Finálním investorem je obvykle ten, kdo chce vlastnit výsledný projekt. Tento projekt je realizován pro co největší počet předem smluvně zavázaných klientů, kteří se budou finančně podílet během celé výstavby. Projekt je obvykle zadán určitému zhotoviteli, profesionální stavební společnosti, která provede požadovanou výstavbu. Na celém projektu se dále podílí architekti, projektanti, právníci nebo projekt manažeři. Developerský projekt se z hlediska průběhu obvykle člení do následujících fází: - přípravná fáze, - realizační fáze inženýrská, - realizační fáze stavební, - závěrečná fáze po dokončení. V přípravné fázi se vytváří samotný koncept projektu podle očekávání a potřeb investorů a jejich finančních možností. Dále se v této fázi řeší samotná proveditelnost projektu, která obsahuje základní myšlenku projektu, jeho etapy, analýzu trhu, strukturu řízení projektu, finanční plán nebo analýzu a řízení rizik. Realizační fáze inženýrská nastává tehdy, kdy se developer rozhodne projekt realizovat. V této fázi náklady zcela převyšují výnosy. Dochází k získání vlastnického práva k pozemkům, získávání všech potřebných povolení (zejména územního rozhodnutí) nebo sjednání podmínek spolupráce se zhotovitelem projektu a ostatními účastníky, včetně bank. 11

12 Významnou roli v této fázi sehrává právní audit, který může odhalit zásadní právní rizika projektu, která mohou projekt znemožnit nebo zkomplikovat. Realizační fázi stavební lze charakterizovat jako výstavba, koordinace výstavby a všech ostatních aktivit, sjednávání podmínek budoucího užívání budov nebo uzavírání smluv o smlouvách budoucích na prodej bytových jednotek. Závěrečná fáze po dokončení je finálním završením celého průběhu projektu. Dochází k předání projektu uživatelům, k prodeji projektu finálnímu investorovi a k finalizaci všech aktivit. Většina developerských projektů je z části financována formou bankovního úvěru. Pro banku jsou důležité dosavadní zkušenosti na trhu. Obvykle je developerem založena, jen pro tento projekt, nová společnost, která je příjemcem úvěru a to z důvodu oddělení financovaného projektu od ostatní podnikatelské činnosti developera a průhlednosti projektu pro financující banku (především oddělení účetnictví). Tato zvláštní projektová společnost se označuje jako SPV neboli Special Purpose Vehicle. Po úspěšné realizaci projektu se zpravidla převádí podíl v projektové společnosti, která je vlastníkem nemovitosti. V případě vyhlášení konkurzu na projektovou společnost není developer ohrožen, pouze by utrpěla jeho pověst na trhu. Projektová společnost realizuje projekt, vlastní příslušné nemovitosti a vstupuje do nejdůležitějších právních vztahů. Stává se tak uzlem vztahů týkajících se projektu a uzavírá všechny potřebné smlouvy. Projektová společnost má většinou formu kapitálové společnosti, tedy společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Důvody pro volbu této právní formy jsou neomezená právní subjektivita, omezené ručení nebo převoditelnost akcií, popř. podílů. Projektová společnost vlastní obvykle pozemky, na nichž se má projekt realizovat, po celou dobu realizace projektu, které musí nabýt buď vkladem do základního kapitálu nebo koupí. Její povinností je hradit veškeré náklady projektu, tj. financuje daný projekt a uzavírá úvěrové smlouvy. Z vlastních zdrojů obvykle financuje kupní cenu původním vlastníkům pozemků nebo základní inženýrské sítě. 12

13 V oblasti financování nemovitostí lze rozlišovat mezi třemi základními typy nemovitostí: - investiční projekty určené k pronájmu, kdy je předpokládáno, že bude existovat příjem z pronájmu ze stávajících nemovitostí, které jsou do určité míry pronajaty žádné riziko výstavby, - developerské projekty určené k pronájmu, které jsou definované jako nové budovy, které budou teprve postaveny, či stávající budovy, jež projdou zásadní rekonstrukcí, kdy záměrem je tyto budovy pronajmout třetí straně tento typ projektu je spojen s rizikem výstavby a rizikem z pronájmu, - developerské projekty určené k prodeji, které se definují jako výstavba budov a činžovních domů, kdy záměrem je tyto nemovitosti prodat tento typ projektu je spojen s rizikem výstavby a rizikem z prodeje. Riziko z prodeje vyplývá ze schopnosti developera prodat veškeré bytové jednotky, tzn. uplatnění projektu na trhu. Úspěch projektu závisí na jeho celkové koncepci, tj. sladění umístění projektu s potřebami zákazníků v dané lokalitě. Důležité je se zaměřit na první předprodeje a na rozložení mezi různé typy bytů v projektu. Výstavba projektu je zajištěna smlouvou o dílo s generálním dodavatelem stavebních prací (zhotovitel), popř. smlouvami s jednotlivými zhotoviteli. Z pohledu financování by měla smlouva o dílo obsahovat následující parametry: a) stálost ceny díla Cena díla je obvykle stanovená jako cena neměnná, s výjimkou změny v zadání projektu ze strany projektové společnosti, a měla by být placena postupně podle postupu díla. Splatnost ceny musí být nastavena v souladu s podmínkami čerpání úvěru, z něhož je z převážné části financována. b) odpovědnost za nedodržení termínu V případě nedodržení termínu dokončení projektu nebo jeho etap jsou ve smlouvě o dílo stanoveny smluvní pokuty sloužící k pokrytí škod vzniklých zdržením projektu. 13

14 c) záruka za provedení díla Smyslem této záruky je motivovat zhotovitele, aby stavbu projektu provedl kvalitně. Pohybuje se ve výši 5 10 % z celkové ceny díla a jejím cílem je v případě problémů pokrýt případné náklady na zajištění pokračování ve výstavbě jiným zhotovitelem. Banka požaduje, aby tato záruka byla postoupena, popř. zastavena v její prospěch. Banka chce být též informována o zásadnějších změnách týkajících se realizace stavby. Pro financování klientů, respektive jejich projektů, existují následující minimální normy 3 : - více než 5 let zkušeností v daném sektoru, - podprůměrný projekt dobrá lokalita nebo budova mladší 20 let po renovaci, - projekt na prodej více než 20 % vlastního kapitálu, - projekt k pronájmu více než 25 % vlastního kapitálu. 2.2 Zásady pro hodnocení projektu Při financování developerských projektů jsou vyžadovány minimální kvalitativní a finanční stránky dlužníka a projektu. U dlužníka se banka zaměřuje na: - zkušenosti a reference, - typ klienta, - solventnost, - vlastní kapitál. U projektu se banka zaměřuje na: - charakteristiku projektu, - studii proveditelnosti / oceňování, - organizační zajištění a řízení projektu, - nákladovou a příjmovou stránku projektu. 3 Hodnoty platné k

15 2.2.1 Hodnocení kvalitativních stránek dlužníka Toto hodnocení je zaměřeno na fyzické nebo právnické osoby, které nabývají, staví nebo přestavují nemovitosti, jejichž cílem je dosáhnout zisku z nemovitosti. a) zkušenosti a reference Dlužník by měl mít za sebou alespoň 5 let úspěšného působení v oblasti nemovitostí, z toho alespoň 3 roky z České republiky, přičemž nejsou vyloučeni ani začátečníci s dobrými referencemi 4. Dlužník se musí orientovat v následujících oblastech: - řízení nákladů, technické znalosti, - právní předpisy vztahující se k výstavbě, - účetnictví, fakturace, - znalost trhu, schopnost plánovat. V průběhu projektu je po dlužníkovi požadováno, aby předkládal relevantní informace typu původní odhadované náklady oproti reálným nákladům, počet prodaných nebo pronajatých jednotek k určitému datu a aktuální fáze rozestavěnosti projektu. b) typ klienta Klienti často posuzují své projekty dosti jednostranně, proto je nutné se zaměřit na následující skutečnosti: - dlužník je stavební společnost možnosti prodeje nemovitosti na trhu, právní oddělení stavební společnosti od projektu (oddělení účetnictví), - dlužník je developer projektu stanovení vlastního kapitálu ve smlouvách, - dlužník je investor kvalita nájemních smluv a nájemců, kvalita a stáří budovy. 4 Hodnoty platné k

16 2.2.2 Hodnocení finančních stránek dlužníka Banka se zaměřuje na oblast solventnosti dlužníka a vlastního kapitálu dlužníka. a) solventnost Při hodnocení solventnosti dlužníka nehodnotí Banka pouze samostatnou osobu dlužníka, ale i jednorázově vytvořenou společnost, tzv. SPV a další osoby nebo společnosti, které jsou s tímto projektem propojené. Každá z těchto osob nebo společností může negativně ovlivnit dokončení výstavby projektu nebo schopnosti splácet úvěr poskytnutý na realizaci tohoto projektu. Z tohoto důvodu je dobré si opatřit odborné reference a zprávy z externích zdrojů. b) vlastní kapitál U vlastního kapitálu jsou požadovány různé výše dle typu projektu: - projekty určené k prodeji minimálně 20 % TPC, - projekty určené k pronájmu minimálně 25 % TPC. Při zvýšené rizikovosti projektu souvisejícího s jeho druhem (renovace, nízký předprodej) se vyžaduje vyšší podíl vlastního kapitálu. Vlastní kapitál může být poskytnut ve formě skutečného kapitálu (navýšení základního kapitálu) nebo ve formě podřízeného dluhu. Tento vklad musí být prokázán výpisem z běžného účtu a příslušnými smlouvami nebo smlouvami o vložení pozemku do základního kapitálu nebo provedenými pracemi a službami s odloženou splatností. Výši prostředků ověřuje útvar Oceňování majetku. Vlastní kapitál zůstává v nezměněné výši až do doby konečné splatnosti úvěru. 16

17 2.2.3 Hodnocení kvalitativních stránek projektu Při hodnocení kvalitativních stránek projektu se Banka zaměřuje na charakteristiku projektu, studii proveditelnosti nebo organizační zajištění a řízení projektu. Vedle toho se Banka zaměřuje při nákupu existující nemovitosti i na návštěvy na místě, prozkoumání územních plánů rozvoje, nezbytných povolení a prodejních smluv. a) charakteristika projektu Stavba budovy, která bude předmětem financování, musí svým rozsahem a účelem odpovídat územnímu plánu a vydaným povolením. Přitom se zaměřuje na lokalitu, kvalitu dokončení, nákladovou cenu, prodejní cenu nebo výši nájmu. Vše musí být ve vzájemném souladu. Banka preferuje větší města s počet obyvatel minimálně V menších městech existuje větší riziko, důsledkem toho je nutné doložit větší kapitál a lepší zajištění. b) studie proveditelnosti Tuto studii vypracovává developer nebo nezávislý odborník a předkládá ji Bance k posouzení. Měla by obsahovat tyto údaje: - základní informace o projektu a vlastnická struktura, - lokalita základní popis, výpis z katastru nemovitostí, inženýrské sítě, - právní aspekty nabytí pozemků a nemovitostí vlastnické právo, věcné břemeno, - podrobný popis projektu harmonogram, kvalita, - organizační zajištění projektu zkušenosti, spolehlivost, - finance. 17

18 2.2.4 Hodnocení finančních stránek projektu Při hodnocení finanční stránky projektu se Banka zaměřuje na nákladovou a příjmovou stránku daného projektu. Hodnotí se jak celkové náklady na projekt, tak příjmy plynoucí z projektu. a) celkové náklady na projekt Vypracovaný rozpočet projektu by měl obsahovat všechny náklady související s projektem. Tyto náklady se označují jako celkové náklady na projekt, tj. Total Project Costs (dále jen TPC ). Banka v oblasti TPC ověřuje především kupní cenu, platební podmínky a v případě nákupu existující nemovitosti provádí i přepočet kupní ceny na pevnou cenu za jednotku, tedy CZK na m 2 a srovnává prodejní cenu se stavebními (účetními) náklady. Důvodem je zjištění, zda kupní cena není příliš vysoká a není tak překážkou pro realizovatelnost projektu. Obvyklé členění celkových nákladů na projekt vystihuje následující tabulka. Tabulka č. 3 Obvyklé členění celkových nákladů na projekt Členění TPC % Přímé náklady (80 %) pozemek 15 stavební náklady 65 Nepřímé náklady (20 %) režijní náklady 3 náklady na prodej nebo pronájem 5 honoráře za služby 3 finanční náklady 9 Celkem 100 Zdroj: vlastní na základě informace od pracovníka banky Součástí celkových nákladů jsou náklady na stavbu, které by měly vycházet z nabídek renomovaných stavebních společností včetně podrobného harmonogramu a přehledného detailu nákladů. 18

19 Dále sem patří: - honoráře za studie a jiné poplatky, které musí vycházet ze smluvních ujednání, - úrokové náklady v období výstavby a odkladu splátek, které jsou určeny na základě prognózy týkající se postupu stavebních prací, - finanční náklady v průběhu výstavby, - náklady na pojištění, - náklady na demolice, - poplatky z úvěru, - náklady na připojení plynu, vody, elektřiny, - náklady na reklamu, atd. b) příjmy plynoucí z projektu Provádí se srovnání odhadovaných příjmů z nájmu nebo odhadované prodejní ceny za 1 m 2 plochy s cenami srovnatelných projektů. Výsledné cash flow je nutné posuzovat podle kvality nájemních smluv, tj. jejich délky, možnosti ukončení nebo solventnosti nájemců. 2.3 Zásady financování projektu Při rozhodování o úvěru na financování nemovitosti je klíčové posoudit aktiva v případě nákupu či projekt v případě výstavby. Dlužník je povinen předložit studii proveditelnosti, která musí být ověřena útvarem Oceňování majetku, popř. nezávislým odborníkem. Aby Banka získala přesvědčení o tom, že klient plně stojí za svým projektem, musí být klient schopen vložit dodatečné prostředky v případě zvýšení nákladů. Tato schopnost musí být prověřena a musí být součástí úvěrové smluvní dokumentace. Banka poskytuje střednědobé úvěry na financování nemovitostí v průběhu fáze výstavby nebo rekonstrukce projektu nemovitosti nebo dlouhodobé úvěry určené na financování nemovitostí určených k pronájmu. 19

20 2.3.1 Střednědobé úvěry Výše a doba splatnosti úvěru se odvíjí od analýzy podnikatelského záměru, který zohledňuje načasování fáze výstavby, výši vlastního kapitálu a plánovaný způsob prodeje. Tyto úvěry mohou být poskytnuty s dobou splatnosti 12 měsíců u projektů k bydlení a maximálně 18 měsíců u ostatních projektů od doby dokončení kolaudace. Banka vyžaduje celkovou splatnost 30, resp. 36 měsíců. Každý projekt musí mít jeden projektový účet, na který musí být směřovány všechny příjmy z prodejů Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé úvěry jsou určeny na financování nemovitostí k pronájmu, u nichž se předpokládá, že úvěr bude splácen z cash flow vytvářeného projektem, tj. plynoucími nájmy. Výše těchto úvěrů může být buď do 75 % tržní hodnoty již dokončené nemovitosti, a nebo do 100 % přímých nákladů ještě nedokončené nemovitosti za podmínky, že úvěr nepřesáhne 75 % TPC. Tyto úvěry jsou poskytovány na dobu až 20 let. I zde musí být zřízen jeden projektový účet, na který musí být směřovány všechny příjmy z prodejů, popř. pronájmů Projektový účet Finální kupní cena je v případě bankovního financování splatná na zvláštní účet vedený u Banky. Tento účet se označuje jako projektový a otevírá se na základě smlouvy o projektovém běžném účtu s vázanou výplatou mezi Bankou a klientem. Po vkladu vlastnictví jednotky ve prospěch zákazníka Banka uvolní prostředky na splátku úvěru, případně na splácení úroků a poplatků z úvěru. Ve smlouvě o úvěru a ve smlouvách o budoucích kupních smlouvách k bytovým jednotkám je důležité nastavit mechanismus uvolňování zástavního práva financující banky v případě, že si zákazník bere hypotéku na 20

21 nákup jednotky. Disponovat s prostředky může klient pouze se souhlasem Banky a je kontrolována účelovost použití těchto prostředků. Jedná se o účet, přes který probíhají veškeré platby, např. rezervační poplatky, různé zálohy, doplatky kupních cen nebo pojistná plnění. Projektový účet je standardně úročen úrokovou sazbou vyhlašovanou Bankou Podmínky a způsob čerpání Peněžní prostředky ve formě úvěru jsou poskytovány v CZK nebo EUR. Klient je povinen předložit před uzavřením smlouvy, popř. před prvním čerpáním následující podklady: - klientův plán prodeje / pronájmu nemovitosti, - finanční plán, který obsahuje cash flow a rozpočet, - smlouva o vykonávání činností pro kontrolu projektu uzavřenou mezi klientem a oprávněným subjektem a to v případě ověření projektu nezávislým externím znalcem, - zprávy interního experta banky obsahující odsouhlasení celkového rozpočtu, ověření výše nákladů včetně profinancovaných klientem z vlastních zdrojů a to v případě kontroly projektu interním expertem banky, - podepsaná smlouva o projektovém účtu, - pravomocné doklady o schválení stavby a smlouvy o dílo, - pojistné smlouvy na nemovitosti, - úhrady nákladů z vlastních prostředků, - žádost o čerpání včetně faktur, smluv či jiných dokumentů, souvisejících s účelem projektu, - doklady prokazující vznik zajištění úvěru. Úhradu nákladů projektu je možné provádět buď na běžný účet klienta v případě refinancování již uhrazených nákladů nebo předložení příkazu k úhradě z běžného účtu ve prospěch účtu zhotovitele, a nebo na účet zhotovitele. 21

22 2.3.5 Stanovení úrokové sazby Pro financování developerských projektů je možné použít tyto sazby: - pohyblivá sazba s přechodnou fixací na bázi 1, 3, 6 nebo 12 měsíčního _IBORu + fixní marže, - pohyblivá sazba s přechodnou fixací pro období čerpání na bázi 1 měsíčního _IBORu a fixní sazba pro období splácení, - fixní sazba. Klient je povinen za poskytnutí úvěru zaplatit některý z těchto poplatků, které jsou uvedeny v Sazebníku poplatků 5 : - vyhodnocení žádosti o poskytnutí úvěru ve výši 0,3 %, min CZK, - poskytnutí úvěru ve výši 0,5 % z výše úvěru, min CZK, - služby a práce spojené s realizací úvěru ve výši min. 500 CZK za každý započatý měsíc po celou dobu trvání obchodu, - závazková provize ve výši 0,1 3,5 % p.a. z nečerpané výše úvěru, - služby a práce spojené se zpracováním dokumentů předkládaných klientem ve výši min CZK (roční poplatek po celou dobu trvání úvěru), - změna smluvních podmínek z podnětu klienta ve výši 0,3 % z aktuálního zůstatku úvěru, min CZK Formy splácení Splátky jistiny úvěru včetně úroků a poplatků plynoucích ze smluvní dokumentace jsou hrazeny obvykle z projektového účtu, popř. z běžného účtu. Jako forma splácení může být použita jedna z těchto variant: - pravidelné anuitní splátky po celou dobu trvání úvěru, které jsou vhodné u nájemních projektů, - nepravidelné nerovnoměrné splátky v rozsahu dohodnutých částek a splatnosti, které jsou vhodné u projektů k prodeji, 5 Sazebník ČSOB pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele ve znění k

23 - kombinace pravidelných splátek a splátek nepravidelných, která je vhodná v případě, že část nemovitosti je určena k pronájmu a část k prodeji Formy zajištění a pojištění Základním zajišťovacím instrumentem u financovaného projektu je vždy zástava nemovitosti, která se může skládat ze zástavy pozemku, zástavy rozestavěné nemovitosti nebo zástavy jednotlivých bytových jednotek. Tento druh zajištění je vyžadován vždy. Mezi další zajišťovací instrumenty patří: - zástavní právo k pohledávkám, kdy pohledávky vzniklé na základě nájemních smluv jsou zastaveny ve prospěch Banky (projekt k pronájmu), - zástava peněžních prostředků na projektovém účtu ve výši pouze existujících prostředků na projektovém účtu, - podřízený dluh, kdy část vlastního kapitálu je nahrazena podřízeným dluhem, - ručitelské prohlášení, obvykle vydané akcionářem dlužníka nebo jinou bankou ve prospěch Banky, - zástava obchodního podílu SPV. Pojištění je v souvislosti s projektem absolutní nezbytností. Klient musí mít uzavřeno minimálně pojištění majetkové škody, popř. pojištění přerušení provozu. Ve spojení s těmito pojistnými smlouvami Banka vyžaduje vinkulaci pojistného plnění. Banka bude v pozici First Loss Payee, tzn. pojistné krytí bude provedeno ve prospěch Banky a všechny příjmy, popř. příjmy nad určitý limit, budou vyplaceny pojistitelem v její prospěch Ekonomické ukazatele Banka požaduje od dlužníka splnění určitých ekonomických ukazatelů, které jsou zakotveny ve smlouvě o úvěru. Klient je povinen tyto ukazatele pravidelně plnit. Banka provádí vždy k určitému datu revizi úvěru, ve které vyhodnocuje plnění úvěrových 23

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón Program JESSICA Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011 FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS Praha, 21. 6. 2011 VÝHODY (PŘEDPOKLADY) SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO SEKTORU JAKO INVESTORŮ Množství energeticky

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP MŽP a SFŽP připravují pokračování programu Zelená úsporám. Nový program je připravován pro období 2013 2020. V současné době se v pracovních verzích

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady OBSAH: 1/ ÚVOD 2/ VYMEZENÍ POJMŮ 3/ OBECNÉ INFORMACE 4/ OBLASTI PODPORY 4.A Úspory energie na vytápění 4.A.1 Zateplení

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU ENERGETIKA A DOPRAVA VE MĚSTECH FINANCE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ Národní síť zdravých měst Praha, 25. května 2010 2 FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Dotace a úvěr jak na to?

Dotace a úvěr jak na to? Dotace a úvěr jak na to? Bankovní produkty a finanční instrumenty pro výzkum, vývoj a inovace Praha 30.11.2009 KB Finanční nástroje Hypoteční úvěr Kreditní karta pro podnikatele Profi úvěr FIX menší a

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Nabídka na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Základní charakteristika : Typ účelový investiční Splatnost až 20 let ( ve výjimečných případech i déle ) Fixní úroková sazba Čerpání

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více