2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem"

Transkript

1 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení s předmětem podnikání ve stavebnictví, právní úpravou podnikání stavebních firem, právními formami nejčastěji se vyskytujících právnických osob stavebních firem. Dále je proveden rozbor činností stavební firmy a jejich specifika oproti jiným oborům podnikání. Součástí textu je popis strategických cílů stavební firmy a koncepce strategie. Závěr je věnován procesům a činnostem ve stavební firmě. Předmět podnikání stavebních firem Předmětem podnikání stavebních firem je provádění staveb a činnosti s nimi související. Jde např. o tyto činnosti: - provádění stavebních a montážních prací pro externí objednatele; - stavební práce pro svoji potřebu vlastní výstavba, zařízení staveniště; - těžba surovin; - zámečnické práce, prefa dílny, opravny; - doprava; - správa nemovitostí a ubytovací činnost; - projektové práce; - inženýrské činnosti; - developerské činnosti.

2 Právní formy podnikání stavebních firem Provádění staveb a činnosti s nimi související řeší živnostenský zákon. Některé z uvedených činností jsou vázané, tzn., že vyžadují odbornou způsobilost. Jedná se např. o tyto předměty podnikání: - projektová činnost ve výstavbě - provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Projektová činnost a vedení realizace staveb podléhají autorizaci, kterou upravuje autorizační zákon. Fyzické a právnické osoby mohou provozovat tyto vybrané činnosti pouze prostřednictvím autorizovaných osob. Živnostenské podnikání Živností se rozumí soustavná činnost vykonávaná na základě živnostenského oprávnění fyzickou nebo právnickou osobou na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Fyzické osoby podnikatelé - vstupují přímo do právních vztahů; - podnikatel disponuje odbornou způsobilostí; - ručí za závazky celým svým majetkem. Právnické osoby - do právních vztahů vstupuje společnost; - kapitálový vklad společníků závisí na zvolené právní formě podnikání. Obchodní společnosti a) Akciová společnost (a. s.) - je založena zakladatelskou smlouvou nebo zakládací listinou (v případě jednoho zakladatele); - za závazky a. s. ručí celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky vůbec; - minimální výše základního kapitálu je 2 mil. Kč nebo v případě vzniku a. s. upisováním akcií 20 mil. Kč; - nejvyšším orgánem je valná hromada; - statutárním orgánem je představenstvo; - kontrolním orgánem je dozorčí rada; - a. s. povinně vytváří ze zisku rezervní fond. b) Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) - je založena na základě společenské smlouvy; - minimální výše základního kapitálu činí Kč - s. r. o. ručí za své závazky do výše základního kapitálu; - nejvyšším orgánem je valná hromada společníků; - statutárním orgánem je jeden nebo více jednatelů; - společnost povinně vytváří ze zisku rezervní fond; - část zisku může být rozdělena mezi akcionáře ve formě dividend.

3 Činnosti a cíle stavební firmy Podstata stavební firmy Stavební firma je právně, majetkově i ekonomicky samostatná organizace, jejíž vznik, fungování a zánik závisí na potřebách její produkce na trhu. Cílem stavební firmy je provádění staveb za účelem dosažení zisku a uspokojení poptávky stavebníků, popř. jiných objednatelů. Hlavní činnosti stavební firmy Hlavní činností stavební firmy je realizace staveb - stavebních a montážních prací. Členění: a) práce hlavní stavební výroby zemní, zednické, omítkářské, betonářské práce, montáž prefabrikovaných a ocelových konstrukcí; b) práce přidružené stavební výroby řemeslné práce, kompletační a dokončovací práce; c) montážní práce montáže oken, ocelových konstrukcí, vzduchotechniky, průmyslových potrubí, technologických zařízení, výtahů apod. Podpůrné činnosti stavební firmy Mezi tyto činnosti patří např. projektování, správa budov, správa majetku, využívání prostor, plánování rekonstrukcí, stěhování, úklid, stravování, doprava, pošta, kopírování apod. Akviziční činnosti stavební firmy Stavební firma hlavní činnost uskutečňuje na základě získání - převzetí (akvizici) stavební zakázky, které vytvářejí po uzavření smluv o dílo náplň jeho činnosti tzv. výrobní program. Funkce stavební firmy a) základní funkce - odbyt - výzkum a vývoj - zásobování - výroba b) průřezové funkce - personalistika - financování - logistika - obchodní činnost - informatika - organizace - řízení - správa Specifika podnikání ve stavebnictví Ke zvláštnostem stavebního podnikání patří: - minimální možnosti produkce do zásoby; - rozmanitost stavební produkce se značnými výchylkami poptávky; - náročnost stavebních děl na namáhavou a rizikovou lidskou práci;

4 - s ohledem na dlouhověkost a rozsáhlost stavebních děl kladen důraz na kvalitu provedení stavebních děl s respektováním ekologických podmínek; - riziko zakázkové a riziko nepřízně počasí a geologických podmínek umístění stavby; - smlouva o zhotovení stavby je jen příslibem provedení výkonů a výrobku, který zatím neexistuje; - důležitá role stavebního podnikatele a jeho vliv na průběh a výsledek stavební činnosti; - cenu stavebního díla ovlivňuje např. cena pozemku, cena kapitálu, míra zdanění apod.; - stavební produkce se realizuje na pozemku zákazníka podle jeho projektů a podle jím stanovených lhůt výstavby; každé staveniště vyžaduje variabilní sestavu pracovníků, vedení, vybavení a strojů. Strategie stavební firmy Hlavní strategické cíle - dosahování zisku; - zajištění nepřetržité existence podniku; - zachování a zvýšení podílu na trhu; - uspokojení poptávky zákazníků; - zajištění zaměstnání svým pracovníkům a péče o jejich rozvoj. Strategie firmy Základní orientací stavební firmy je dodání staveb v nejkratších lhůtách s vysokou kvalitou, s přiměřenými náklady a ziskem. Důležitým strategickým rozhodnutím je expanze firmy na zahraniční trhy. Pro posouzení reálnosti takového záměru slouží analýza politických, ekonomických, sociálních a technologických podmínek (analýza PEST). Okolí firmy Stavební firma by měla být v souladu se svým okolím, které je utvářeno - životním prostředím; - trhem surovin, materiálů, pozemků, stávajících staveb, informací, práce a kapitálu; - konkurenčními podniky; - veřejností (občany, institucemi). Okolí podniku má vliv na jeho zaměření, činnost, organizační strukturu, vnitřní provoz a produkci. Přímé okolí je představováno investory a stavebníky a stavební firma je může je ovlivňovat. S objednateli uzavírá smlouvy o zhotovení zakázek a vytváří image podniku, které s úrovní komunikace a chováním podniku vytvářejí jeho identitu, jež je součástí podnikové strategie.

5 Provoz stavební firmy Procesy a činnosti ve stavební firmě Procesem se rozumí transformace vstupujících činitelů (materiálu, lidské práce, zařízení, atd.) pomocí jednotlivých činností, které končí výstupem pro externího nebo interního odběratele. Stavební činnosti probíhají ve výrobním procesu - na staveništi, kde dochází k přeměně stavebního materiálu pomocí lidské a strojové práce na výrobek stavbu. Kromě hlavních činností firma nakupuje potřebné služby, stavební materiály, najímá a kupuje potřebné stroje a zařízení, fakturuje předané stavby, vyplácí mzdy, odvádí daně apod. Funkce firmy (zásobování, marketing, organizace, řízení a správu) uskutečňují pracovníci firmy za účelem zajištění stavebního výrobního procesu. Výrobní činitelé Do stavebního výrobního procesu jsou zapojeni - lidé s potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a informacemi; - stavební materiály; - stavební stroje, zařízení, dopravní prostředky. Každý z výrobních činitelů předpokládá určitou výši peněžních prostředků (výplata mezd, nákup strojů, služeb, materiálu). Nedostatek peněžních prostředků firma kryje úvěrem od banky nebo ze záloh poskytnutých investorem. Stavební firma své výkony postupně předává, fakturuje, čímž vzniká nárok na úhradu v podobě pohledávky. Úhradou splatné pohledávky firma získává peněžní prostředky, které do realizace zakázky vložila. Tím se koloběh hodnot uzavírá. Slovníček pojmů: Pojem Podnikání Vysvětlení Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatel osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění; osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění; fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu a zapsaná do evidence obce podle zvláštního předpisu. Literatura HAČKAJLOVÁ, Ludmila. Ekonomika a management 13. Přednášky. ČVUT, Praha 2004, 72 s. ISBN

MANAGEMENT NAVRHOVÁNÍ 2 MMA2

MANAGEMENT NAVRHOVÁNÍ 2 MMA2 MANAGEMENT NAVRHOVÁNÍ 2 MMA2 Přednášky LS 2014, 2+2, z, zk doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. dana.mestanova@fsv.cvut.cz Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. vaclav.tatyrek@fsv.cvut.cz Přehled přednášek, cvičení a podmínek

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Podnikatelské prostředí

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.1

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.1 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.1 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz 1. PODNIK PRVKY SYSTÉMU 1.1. CHARAKTERISTIKA PODNIKU Podnik: uspořádání jednotlivých prvků, které tvoří určitou

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2. Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.1 Prvky okolí podniku... 5 4) Efektivnost podniku a její základní kategorie...

Více

SPSKS. Řízení výroby Stránka 1

SPSKS. Řízení výroby Stránka 1 Řízení výroby Stránka 1 Řízení výroby - základy ekonomie 1. Potřeby a zdroje. Vzácnost zdrojů. Hranice výrobních možností ekonomiky a její souvislosti. Základní pojmy Co je předmětem ekonomie? Ekonomie

Více

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Ekonomické subjekty. Podniky. statky. služby. služby. státu. Firmy

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Ekonomické subjekty. Podniky. statky. služby. služby. státu. Firmy Domácn. ^ ^ státu práce daně statky statky mzdy placení v > TRH > S T Á T Ekonomické subjekty Tržní subjekty Firmy Právní formy podnikání v ČR Hlavní úkoly státu v tržní ekonomice Státní rozpočet Daňová

Více

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012 Pro ÚHÚL Brandýs n.labem sestavil Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., katedra Ekonomiky a řízení lesního

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

Podnikání fyzických osob

Podnikání fyzických osob 2. přednáška Právní formy podniku Podnikání fyzických osob Podnik jednotlivce Výhody Menší regulace státem, což ve svém důsledku znamená minimalizaci nákladů (např. na audit účetní závěrky, zveřejňovací

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY KVALITA ŽIVOTA - společnost může vytvářet objektivní podmínky, které by člověka formovali co v největší míře uspokojit a dosáhnout subjektivních cílů. Tyto podmínky se označují

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Stavební podnik. Materiáln Skladování

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Stavební podnik. Materiáln Skladování Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Stavební podnik Podnikání a podnik Stavební podnik Organizace a řízení stavebního podniku Pracovníci

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Analýza podmínek založení podniku. Hana Dvorská

Analýza podmínek založení podniku. Hana Dvorská Analýza podmínek založení podniku Hana Dvorská Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Analýza podmínek založení podniku je analýza trhu a následné vypracování reálného podnikatelského

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Analýza podnikatelského plánu společnosti MRFP, a.s. Petr Formánek 1 Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Evidence dlouhodobého

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Podnikání. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Podnikání. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Základy podnikání (ZP) Připravil: Ing. Tomáš

Více