rok rok rok 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-3 436 -5 509 -10 745. rok 2001. rok 1999. rok 2000"

Transkript

1 Zwww.sbdcv.cz øíjen 28, roèník 8, èíslo 2 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Hospodaøení družstva Osobní bankrot Strana 5 pomùže øešit dluhy, co rostou rychleji, než je staèíte splácet. Prodej bytu nebo domu s hypotékou Uvažujete, že byste prodali byt èi dùm, na který máte hypotéku? Nalistujte stranu 6. Stìhování správy SBD Družstvo již sídlí na nové adrese v chomutovské Husovì ulici. Na stranách 2, 3 a také 4 najdete nejdùležitìjší informace, které se týkají hospodaøení družstva v uply- nulém roce 27. Vážení družstevníci, naše bytové družstvo v roce 27 splnilo svým výsledkem hospodaøení cíl, který si pøedstavenstvo urèilo. Bytové družstvo dosáhlo nejlepšího výsledku hospodaøení v dosavadní historii družstva. Dále pokraèujeme v revitalizaci panelových domù. U všech èerpaných úvìrù se podaøilo získat dotaci z programu Panel. Za tyto pozitivní výsledky dìkuji všem zamìstnancùm a zástupcùm domovních samospráv, kteøí se na úspìchu podíleli. Jistì víte, že v mìsíci øíjnu se uskuteèní volby do krajského zastupitelstva. Dovolím si zde upozornit, že tøi èlenové pøedstavenstva v uvedených volbách kandidují, a to Josef Tvrdý, Otto Hercík a Petr Husák. pøedseda pøedstavenstva Josef Tvrdý 15 Výsledek hospodaøení SBD v letech v tisících Kè POZOR ZMÌNA ADRESY SBD Husova 279, Chomutov Již šestým em má SBD Chomutov kladný výsledek hospodaøení STÌHOVÁNÍ V letních mìsících se družstvo pøestìhovalo do nové budovy Správní centrum SBD Chomutov teï naleznete v Husovì ulici è.p. 279 v budovì bývalé zvláštní školy. Družstvo svùj zámìr prodat stávající sloužit nejen samotné správì družstva, pøekážku v komunikaci v souèasné dobì objekty a pøestìhovat se do jediné budo- ale zejména vám, družstevníkùm. Tím patøí zejména chybìjící kontakty pøedsevy avizovalo již v minulosti. Cesta k napl- ovšem zlepšování našich služeb rozhod- dù domovních samospráv, kteøí vám od nìní cíle však nebyla jednoduchá. Pøes- nì nekonèí. nás pøedávají dùležité informace. to se podaøilo najít vhodné prostory a V budoucnu bychom rádi reagovali na Patøíte-li do výše uvedené skupiny, nazrekonstruovat je. vaše podnìty, které povedou ke zlepšo- listujte si prosím stranu 1, kde se doz- Vìøíme, že nové správní centrum bude vání vzájemné spolupráce. Mezi zásadní víte bližší podrobnosti. 1

2 Vybráno ze zprávy pro Shromáždìní delegátù k výsledku hospodaøení za 27 Úèetní závìrka k 31. prosinci 27 a k výsledku hospodaøení za 27 Audit úèetní závìrky SBD Chomutov k 31. prosinci 27 provedla auditorka Blanka Vorlíèková z Loun s výem: Podle mého názoru úèetní závìrka podává vìrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanèní situace družstva Stavební bytové družstvo Chomutov, k a nákladù, výnosù a výsledku jeho hospodaøení za 27 v souladu s èeskými úèetními pøedpisy. V roce 27 bylo dosaženo po zdanìní kladného výsledku hospodaøení ve výši ,31 Kè. Pøes nároènìjší vnìjší ekonomické podmínky v roce 27 se podaøilo díky zvýšeným výnosùm v èinnosti správy družstva zachovat trend kladného výsledku hospodaøení zapoèatý v roce 22, kdy po letech ztrátového výsledku (v letech 1999 až 21) byl znovu vykázán kladný výsledek hospodaøení. Do výše výsledku hospodaøení za 27 se promítlo zejména meziroèní zvýšení výnosù ze smluvních pokut, poplatkù a úù z prodlení, úù z vkladù a èerpání opravných položek. Na VH správy a tím i SBD se poèínaje em 1999 promítala také tvorba respektive èerpání opravných položek a pøípadný odpis pohledávek. Pozitivní vývoj výsledku hospodaøení SBD Chomutov od u 1999 až do u 27 názornì ukazuje graf na titulní stranì Zpravodaje. Struktura nákladù správy družstva v letech 26 a 27 v tis. Kè materiál pøíspìvek na správ u energie, PHM, opravy služby tržby mzdy vè. odvodù odmìny èlenùm orgánù ostatní náklady odpisy majetku poplatky z prodlení, pokuty 6281 v ýnosy z odep. pohledáv ek OP a odpis pohledávek provozní, finanèní a vnitro náklady daò z pøíjmù Struktura výnosù správy družstva v letech 26 a 27 v tis. Kè 743 úy z v kladù v nitro v ýnosy ostatní Výsledky provozních støedisek správy za 27 Rozdìlení celkového výsledku hospodaøení (VH), nákladù a výnosù na správu SBD a Provozní støediska tj. autorizované lých letech, že pøi ekonomickém pohledu støediska bytového hospodáøství: metrologické støedisko (AMS) a údržba se jeví èinnost údržby jako neefektivní. ukonèila hospodaøení za 27 s ná- Správa SBD v Kè Na její èinnost pohlížíme jako na služsledujícím výsledkem: støedisko AMS vybu pro družstvo a družstevníky zejména náklady výnosy VH kázalo zisk ve výši 56 tisíc korun, údržba pøi zajiš ování drobných oprav bytového pak ztrátu ve výši 678 tisíc korun. fondu a budov správy, zajiš ování èin- Bytová HS v Kè Na výsledku støediska údržby se pro- ností spojených s vyklizováním bytù a náklady výnosy VH mítají zejména vysoké fixní náklady (od- skladováním vybavení vyklizených bytù pisy, energie), nárùst mzdových pro- a jiné režijní èinnosti støedkù a struktura provádìných prací. Èásteèné zefektivnìní (pøes snížení Celkem SBD v Kè Ve stavu údržby byli po celý ètyøi fixních nákladù) èinnosti údržby pøedpopracovníci. náklady výnosy VH kládáme v roce 28 v návaznosti na O výsledku hospodaøení údržby stále pøemístìní údržby do nové správní platí to, co již bylo konstatováno v minu- budovy družstva. 2

3 Pohledávky a opravné položky k pohledávkám V roce 27, stejnì jako v pøedchozích tisíc Kè (konec u 26 bylo 2 voj pohledávek z nájmù a jejich porovletech (poèínaje em 22) se daøilo 497 tisíc Kè). Snížení pohledávek z náj- nání s mìsíèním pøedpisem nájmù. dále snižovat pohledávky z nájmù. Po- mù vytvoøilo prostor pro pøehodnocení Grafické znázornìní stavu pohledávek kraèoval tak trend snižování pohledávek výše tvorby opravných položek a s ohlea mìsíèního pøedpisu nájmu ukazuje, že z nájemného zahájený v èervnu 22 dem na vìkovou strukturu pohledávek z podíl pohledávek se koncem u 25 (max. výše pohledávek byla v kvìtnu nájmù bylo možné èerpat OP ve výši 2 dostal pod hodnotu mìsíèního pøedpisu milionù Kè) viz následující graf. 979 tisíce Kè. a má nadále klesající tendenci. Pohledávky z nájmù klesly k 31. pro- K vývoji pohledávek z nájmù pøipojusinci 27 meziroènì o 4 5 tisíce Kè na jeme ještì pohled, který znázoròuje vý- Ekonomický úsek Koneèné roèní stavy pohledávek a opravných položek z nájmù v letech 1999 až 27 v tis. Kè Porovnání stavu pohledávek a mìsíèního pøedpisu nájmu v letech 1999 až 27 v tis. Kè / /2 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/ /2 12/21 5/22 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 pohledávky opravné položky pohledávky pøedpis nájmù Hodnota družstevních domù - vývoj v letech 21 až 27 Snižování hodnoty bytových domù družstva (dopad pøevodu bytù do osobního vlastnictví) se v roce 24 zastavilo a od u 25 se naopak hodnota bytových domù zvyšuje. Zde se odrazilo, proti letùm pøedchozím, zvýšení objemù provádìných modernizací a rekonstrukcí bytových domù, které nejenom že v první øadì vyrovnávají propad související s pøevodem bytù do vlastnictví, ale na druhou stranu pøinášejí zvyšování jejich hodnoty. Ekonomický úsek Bytové družstevní domy - stav k v letech 21 až Dlouhodobé zálohy na opravy (DZO) - družstevníci družstevníci zmìna 7-6 vlastníci zmìna 7-6 èerpání èerpání z toho financováno: z toho financováno: - opravy (externí, interní) opravy (externí, interní) zhodnocení byt. majetku zhodnocení byt. majetku vypoøádání vlastníkù vypoøádání SVJ vypoøádání SVJ ostatní splátky úvìrù a pùjèek ostatní

4 Vybráno ze zprávy pro Shromáždìní delegátù k výsledku hospodaøení za 27 Stavy DZO k , roèní èerpání a tvroba DZO v letech 2-27 v tis. Kè - družstevníci Úvìry Ke konci u 27 byla celková výše nesplacených úvìrù tisíc korun. Èástka se skládá z úvìrù na družstevní bytovou výstavbu DBV (anuita) a z komerèních úvìrù od bank a stavebních spoøitelen Dotace je èerpána postupnì po dobu splácení úvìru v pùlroèních intervalech. Pøijaté dotace za 27 èinily tisíce korun. V rámci tohoto titulu bylo dále podáno do koneèného termínu pøijímání dotací (5. øíjna 27) devìt dotací, o nichž nebylo dosud rozhodnuto. Tyto žádosti budou posuzovány už v novém režimu do výše dotace 2 % procentních bodù úové sazby (døíve 4 %). Ekonomický úsek èerpání DZO 24 tvroba DZO stavy DZO Roèní stavy úvìrového zatížení k v letech 2-27 v tis. Kè Pro panelovou výstavbu je v souèasné dobì k dispozici jeden dotaèní titul. Jedná se o Program Panel, který poskytuje dotace na úhradu èásti úù z úvìrù - do konce u 27 bylo pøidìleno celkem 3 dotací v úhrnné èástce 16,9 milionu korun, z toho v roce dotací v celkové èástce 9,8 milionu korun Dotace Do konce u 27 bylo podepsáno 55 úvìrových smluv s celkovým úvìrovým limitem cca 142 milionù korun. V roce 27 bylo uzavøeno celkem 23 úvìrových smluv s celkovým úvìrovým limitem cca 54 milionù korun. Z celkového úvìrového zatížení a jeho vývoje od u 2 je zøejmé, jak ukazuje graf vpravo, že do konce u 21 se úvìrové zatížení skládalo pouze z úvìrù na DBV a poèínaje em 22 postupnì dochází k financování akcí na bytových domech vìtšího rozsahu (komplexní rekonstrukce) i formou komerèních úvìrù úvìry na DBV 25 úvìry komerèní a ze STSP celkem Stav vybraných úètù k a 27 - v tis. Kè s ta v k m a je te k - b y to v é d ru žs t.o b je k ty zá s o b y n a s k la d ì fin a n è n í p ro s tøe d k y (b e z ú è tu k a u c í) fin a n è n í p ro s tøe d k y - ú è e t k a u c í p o h le d á v k y z n á jm ù d lo u h o d o b é zá lo h y n a o p ra v y - d ru žs te v n íc i d lo u h o d o b é zá lo h y n a o p ra v y - v la s tn íc i fo n d b y t.h o s p o d a øe n í (s ta tu tá rn í fo n d ) fo n d te c h n ic k é h o zh o d n o c e n í (o d 6 /2 5 ) s ta v e b n í s p o øe n í - d ru žs te v n íc i v n itro d ru žs te v n í p ù jè k y p ù jè k a o d m ì s ta z F R B u v ì ry n a D B V (a n u ita ) k o m e rè n í ú v ì ry ú v ì ry - s ta v e b n í s p o øe n í p o h le d á v k y ze s m ì n e k d o ta c e ú ro k ù s ta v k ro zd íl

5 Otta Hercik MUDr. David Richtr kandidát do zastupitelstva Ústckého kraje kandidát do zastupitelstva Ústckého kraje SEVEROÈEŠI.CZ Co jiní rozkradou, my rozdáme... 5

6 Stres a jízda na plný plyn... RELAXUJTE Svìtová zdravotnická organizace vyhodnotila stres jako jedno z nejrozšíøenìjších zdravotních rizik 21. století. nismus dostane pøíležitost k následnému uvolnìní, je vše v poøádku, nebo tìlesné funkce se dokáží rychle vrátit k normálu. Dlouho jsme si mysleli, že stres je nìco, co se nás netýká. Vìøili jsme, že ovlivòuje pouze lidi, kteøí pracují ve vedoucí funkci, mají velkou zodpovìdnosti nebo vykonávají nároèné a riskantní èinnosti. Omyl! Pøíèiny stresu mají mnoho podob. Stresové faktory, neboli stresory, které jsou pøíèinou stresu, uvádìjí náš organismus do stavu nejvyšší pohotovosti. Bystøí naši mysl a zvyšují výkon. V krátkodobém mìøítku nám stres pomáhá, dlouhodobì organismu spíše škodí. Dobrý sluha - zlý pán Pokud je úèinek stresorù krátkodobý, pak jde o stres, který nám pomáhá pøekonávat vypjaté situace. Jestliže orga- Problém pøichází, jestliže jsme stresovým faktorùm vystaveni dlouhodobì. Dùsledkem trvalého stresu pak mohou být poruchy spánku, bolesti hlavy, prùjmy, zvracení, syndrom vyhoøení (burnout), deprese, pocit trvalé únavy, ztráta zájmu o sex a v krajních pøípadech mùže dojít i k poškození orgánù. Manažer i dítì, stres si nevybírá Je sice pravda, že manažeøi patøí k nejohroženìjší skupinì. Ale stresu bývají vystaveny už i dìti ve škole, které však mají pøirozenou schopnost stres vytìsnit. Naopak dospìlí mají tendenci varovné signály podceòovat. Problému si všímá i Svìtová zdravotnická organizace (WHO). Její odborníci tvrdí, že jde o jedno z nejrozšíøenìjších zdravotních rizik 21. století. Už dnes má podle WHO sedmdesát procent nemocí své koøeny v psychické zátìži. NEMOVITOSTI Prodám byt i s dluhem. Koupíš? V Èesku se rozvíjí trh s nemovitostmi zatíženými úvìrem. Nejste schopni splácet hypotéku nebo chcete prodat malý byt poøízený z úvìru a koupit vìtší? Nalézt kupce pro nemovitost s hypotékou dnes již není nièím výjimeèným. Realitní odborníci tvrdí, že takových obchodù bude pøibývat. Dùvodù, proè prodávat nemovitost s dluhem, je více. Vìtšinu prodávajících paradoxnì netvoøí ti, kteøí nejsou schopni splácet úvìr. Daleko èastìji se vlastníci rozhodují k prodeji své nemovitosti, když øeší rodinné záležitosti, napøíklad vypoøádání spoleèného jmìní manželù po rozvodu. bytù. V èesku tvoøí transakce s nemovitostmi, které jsou zatížené hypotékou, jen tøi procenta všech obchodù na trhu s bydlením. Lidé stále hypotéky považují za komplikaci pøi koupi jimi zatížené nemovitosti. Ne vždy tomu tak je. Kupující musí dodržet základní pravidlo a nepoøizovat nemovitost za vynucenou cenu. Nejèastìjším dùvodem pro prodej bytu s hypotékou je ale zájem poøídit si lepší bydlení. V západní Evropì a ve Spojených státech amerických je takovýto model obvyklý. Napøíklad ve Velké Británii se tímto zpùsobem prodává asi tøetina Ti, kdo nabízejí nemovitost i s hypotékou, mají dvì možnosti, jak s pùjèkou naložit. Úvìr je buï možné doplatit, nebo jej pøevezme nový majitel. Vyøízení pøe-vodu není vùbec složité a konzultovat jej mùžete bez vìtších obtíží v bance. 6 Zákeøné na stresu je i to, že se zpravidla u každého jedince projevuje jinak. Základní metodou, jak organismu ulevit, je zvolnìní tempa. Vìtšinou chybujeme tím, že se pokoušíme zvládnout nával práce tak, že nad ní sedíme nepøetržitì celé hodiny a prodlužujeme pracovní dobu na úkor volna. Každý, kdo tímto zpùsobem jedná, nakonec zjistí, že pracovat déle neznamená udìlat více. Proti stresu pomáhá mimo jiné tìlesná námaha. Krátká, ale intenzivní procházka po chodbì mùže pùsobit jako první pomoc. První pomocí mùže být také udržování sociálních kontaktù mimo pracovní sféru. Øíká se, že je dobré zajít si se svými pøáteli na jedno. Ale pozor, aby to nebyli kolegové z práce! Stres je nejlepší odbourávat pravidelnì, každý si dnes mùže vybrat z bohaté nabídky vhodnou relaxaci. Co Èech to platební karta Magická hranice byla pokoøena. Poèet vydaných platebních karet bìhem u 27 pøekroèil 1 milionù kusù. Èeši jimi zaplatili nákupy za 156 miliard korun. Prvenství si pøitom s poètem 6,9 milionu udržují debetní karty, kreditních je 3,2 milionu. A rùst by mìl podle expertù pokraèovat. Dá se pøedpokládat, že poèet vydaných karet bude i nadále stoupat. Do budoucna se bude zvyšovat i jejich využití pro platby za zboží a služby, i pro nákupy v nižších èástkách. Poèet platebních karet v Èesku roste již nìkolik let jedním z nerychlejších temp ze zemí Evropské unie. Vìtší množství karet na obyvatele je pouze v Chorvatsku a díky debetním kartám také v Estonsku. Co Èeši nejèastìji poøizují kartou? elektronika potraviny vybavení domácnosti šperky

7 Z bludného kruhu mùže dlužníka vysvobodit osobní bankrot O oddlužení formou osobního bankrotu žádají pøedevším ti, jejichž pohledávka je prùmìrnì 8 tisíc korun. Poèet lidí s nízkými pøíjmy, kteøí pøecení své finanèní možnosti a nejsou schopni splácet své závazky, stále roste. Svoji situaci øeší dalšími úvìry èasto za vysoké sazby, a tak se dostávají do dluhové pasti. Lidem v tìžkých životních situacích, jež vedou k zadlužování, v Èeské republice pomáhá nìkolik sdružení a obèanských poraden pracujících na neziskovém principu. Jsou to sdružení SPES, Asociace obèanských poraden, Sdružení na obranu spotøebitelù, Sdružení èeských spotøebitelù, Poradna pøi finanèní tísni a Èlovìk v tísni. Poèet lidí, kteøí vyhledávají pomoc tìchto specializovaných poraden, se zvyšuje. Poradny èastìji navštìvují muži ve vìku mezi tøiceti a ètyøiceti lety, ženatí, prùmìru se dvìma dìtmi, vyuèení nebo se støedoškolským vzdìláním, s prùmìrným mìsíèním pøíjmem 15 až 25 tisíc Kè a dluhem mezi 3-6 tisíc Kè. V drtivé vìtšinì pøípadù (95%) se klienti poradny nejdøíve zadlužili u bank, následnì pøešli k úvìrùm od nebankovních institucí a v polovinì pøípadù skon- èili u inzerentù, kteøí poskytují úvìry za velmi vysoký ú. Zadlužení lidé se na poradny nejèastìji obrací s dotazem, jakým zpùsobem øešit více úvìrù a pùjèek v pøípadì, že špatnì odhadli své finanèní možnosti, což je pøivedlo do platební neschopnosti spolu se soudními spory a exekucemi. Dále se objevují dotazy související s oddlužením prostøednictvím osobního bankrotu. Dlužník musí zaplatit alespoò tøetinu svých závazkù co v prvním pøípadì jde o rozprodání veškerého majetku, ve druhém dlužníkovi majetek zùstává a on splácí prostøed-nictvím budoucích pøíjmù. To se ovšem týká pouze nezajištìných dluhù, zajištìní vìøitelé jsou uspokojeni pøednostnì prostøednictvím pøíslušných zástav. O zpùsobu oddlužení rozhodují vìøitelé prostou vìtšinou hlasù. Od ledna 28 zaèal platit insolventní zákon, který zavádí možnost oddlužení (osobního bankrotu) pro fyzické osoby nepodnikatele, kteøí již nejsou schopni své dluhy zvládnout. K tomuto úèelu jsou definovány dva základní mechanismy. Dlužník si nemùže sám volit výhodnìjší variantu. Oba pøípady konèí úplným vymazáním dluhù a zaplacením alespoò 3 % nezajištìných závazkù. Osobní bankrot se vztahuje jen na dluhy fyzických osob nepodnikatelù, není možno oddlužit fyzickou osobu, jejíž dluhy jsou spojeny s podnikatelskou èinností. Prvním je rozprodání majetku dlužníka, druhým pak plnìní podle pìtiletého splátkového kalendáøe. Spoleènými podmínkami je splacení alespoò 3 procent dlužné èástky a tzv. poctivý zámìr dlužníka zbavit se svých závazkù. Zatím- Tìžkosti mají žadatelé pøedevším s vyplnìním návrhu, který má jedenáct stran. S insolventním øízením nejsou spojeny pøímé finanèní náklady, dlužník však musí platit mìsíènì 9 Kè insolventnímu správci. Petr Husák kandidát do zastupitelstva Ústeckého kraje 7

8 Pøíloha è. 1 k bodu 5) Usnesení shromáždìní delegátù dne 26. èervna 28 Shromáždìní delegátù schvaluje ru i zástavy èleny družstva jednotlivých odst. 2k) vyslovit písemný souhlas nejpøijetí úvìrù u následujících domovních DS-HS, je pøijetí úvìru podmínìno doda- ménì dvì tøetiny èlenù družstva bydlísamospráv-hospodáøských støedisek teèným schválením úvìru nebo zástavy cích v úvìrovaném domì, pokud finan- (DS-HS) a zástavy objektù vèetnì po- nebo úvìru i zástavy èleny družstva by- èní instituce poskytující úvìr nepožaduje zemkù. dlících v úvìrovaném domì. vyšší procento souhlasu než je minimum V pøípadech, kdy dosud nedošlo ke Pøièemž s tìmito akty musí v souladu urèené stanovami. schválení úvìru nebo zástavy nebo úvì- se stanovami SBD Chomutov dle èl. 84 Za návrhovou komisi: Ovìøovatelé zápisu: 8 DS HS lokalita rámcový popis díla úvìrový limit % souhlasu DS-HS v Kè s úvìrem / se zástavou Svahová 4956, CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy Svahová , CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy Svahová , CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy Svahová 4961, CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy Jezers ká 1539,Jirkov zateplení,s tøecha ,2 72, Èervenohrádecká 1527,Jirkov zatepelní,okna-m ezipatra Tkalcovs ká ,Jirkov zatepelní,okna-m ezipatra 4 43,8 393 Tkalcovs ká ,Jirkov zatepelní,okna-m ezipatra ,4 394 Sm etanovy s ady ,Jirkov zatepelní,okna-m ezipatra U s auny , Jirkov zateplení objektu U Stadionu 152, Jirkov zateplení U s tadionu 155, Jirkov zateplení ,5 413 Aleš ova 158, Jirkov zateplení ,5 414 Aleš ova 159, Jirkov zateplení ,1 6 6 Hutnická , CV zateplení,lodžie-m ezipatra ,3 35,3 61 Hutnická , CV zateplení,lodžie,výtahy Sm etavy s ady 1546,Jirkov zateplení,lodžie,vch.dveøe,chodník Sm etavy s ady 1547,Jirkov zateplení,lodžie,vch.dveøe,chodník Skalková 524-6,CV zateplení,vch.dveøe Pís eèná ,CV zateplení,lodž.v m ezipatøe Pís eèná ,CV zateplení,lodž.v m ezipatøe Holeš ická 4746, CV zateplení, okna,s tøecha ,6 77,6 8 8 Rùžová ,CV zateplení,lodžie v m ezip.,dveøe Pís eèná , CV zateplení , Krátká 1647, Jirkov zateplení,lodžie,s tøecha,vch.dveøe ,9 83,9 421 Krátká 1648, Jirkov zateplení,lodžie,s tøecha,vch.dveøe 5 89,7 89, Kam enná ,CV zateplení,lodžie,vch. Dveøe Kam enná , CV zateplení, okna, balkony 3 89, Kam enná , CV zateplení, okna,balk.,vch.dveøe , Sm etanovy s ady ,Jirkov zateplení,okna,lodžie,vch.dveøe Stavbaøs ká , CV lodžie,vch.dveøe,s tøecha,výtahy Kam.Vrch , CV zateplení,vch.dveøe,s kl.okna Pionýrù 17-2,Jirkov zateplení,vch.dveøe,zvonky,výtahy 7 9 8,4 8, Kam enný vrch , CV zateplení,s kl.okna,výtahy ,7 85, Svahová 4956, CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy Svahová , CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy Svahová , CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy Svahová 4961, CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy 4 5

9 Milion Èechù v bídì Bez pøíspìvkù od státu by se poèet obyvatel pod hranicí chudoby zdvojnásobil Èeská republika je prý zemí, která se noduché. Problém je v tom, že chudoba více ohroženi nezamìstnaní, neúplné mùže pochlubit nízkou mírou chudoby. V se podle pravidel Evropské unie mìøí rodiny s dìtmi a vícedìtné rodiny. Jakkoli porovnání se státy Evropské unie má teprve od u 26. Do té doby se by se mohla zdát data o milionu Èechù jedno z nejnižších èísel. V Èesku se loni vyjadøovala pomocí životního minima. pod hranicí chudoby dìsivá, budeme-li pod hranici chudoby dostalo 1 procent Jinými slovy, kdo nedosahoval pøíjmù chápat chudobu opravdu jako stav, kdy Èechù. Tedy asi milion obyvatel musel životního minima, byl pod hranicí lidé nemají na jídlo a na naplnìní mìsíènì vystaèit s pøíjmy nižšími než 6,3 chudoby. Z dat èeského statistického základních lidských potøeb, pak nìco tisíce Kè. Jenže nebýt štìdrého systému úøadu vyplývá, že v roce 25 bylo ze takového v Èesku rozhodnì nehrozí. sociálních dávek, byli bychom na opaè- ètyø milionù èeských domácností zhruba ném konci žebøíèku chudoby v Evropské sto tisíc pod hranicí chudoby. unii. Bez pøíspìvku od státu by se totiž Podíl chudých lidí na celkovém Porovnání statistik chudoby ale poèet Èechù pod hranicí chudoby vyukazuje ještì další zajímavost, a to sílu poètu obyvatel (v procentech) houpl na dvojnásobek. èeského sociálního systému. Tedy Øecko 21 Pro definici chudoby používá Èesko schopnost sociálních pøídavkù a pøí- Itálie 2 výpoèet Evropské unie. Dùvodem je fakt, spìvkù zabránit èásti obyvatel spadnout Rumunsko 19 že data jsou srovnatelná v celé unii. pod hranici chudoby. Èeské sociální dáv- Polsko 19 Brusel stanovil hranici chudoby jako 6 ky totiž stlaèují poèet chudých o více než Maïarsko 16 procent èistého disponibilního pøíjmu na polovinu. To je jedno z nejvìtších èísel v Nìmecko 13 jednoho èlena domácnosti. Ten je v Èes- unii. Z údajù ministerstva práce vyplývá, Rakousko 13 ku podle statistik ministerstva práce 1,5 že bez zapoètení sociálních dávek by Slovensko 12 tisíce korun na mìsíc. míra chudoby byla 22 procent. Èeská repub. 1 Popsat vývoj èeské chudoby není jed- Chudobou jsou v Èeské republice nej- Island 1 DS HS lokalita rámcový popis díla úvìrový limit % souhlasu DS-HS v Kè s úvìrem / se zástavou Jezerská 1539,Jirkov zateplení,støecha ,2 72, Èervenohrádecká 1527,Jirkov zatepelní,okna-mezipatra Tkalcovská ,Jirkov zatepelní,okna-mezipatra 4 43,8 393 Tkalcovská ,Jirkov zatepelní,okna-mezipatra ,4 394 Smetanovy sady ,Jirkov zatepelní,okna-mezipatra U sauny , Jirkov zateplení objektu U Stadionu 152, Jirkov zateplení U stadionu 155, Jirkov zateplení ,5 413 Alešova 158, Jirkov zateplení ,5 414 Alešova 159, Jirkov zateplení ,1 6 6 Hutnická , CV zateplení,lodžie-mezipatra ,3 35,3 61 Hutnická , CV zateplení,lodžie,výtahy Smetavy sady 1546,Jirkov zateplení,lodžie,vch.dveøe,chodník Smetavy sady 1547,Jirkov zateplení,lodžie,vch.dveøe,chodník Skalková 524-6,CV zateplení,vch.dveøe Píseèná ,CV zateplení,lodž.v mezipatøe Píseèná ,CV zateplení,lodž.v mezipatøe Holešická 4746, CV zateplení, okna,støecha ,6 77,6 8 8 Rùžová ,CV zateplení,lodžie v mezip.,dveøe Píseèná , CV zateplení , Krátká 1647, Jirkov zateplení,lodžie,støecha,vch.dveøe ,9 83,9 421 Krátká 1648, Jirkov zateplení,lodžie,støecha,vch.dveøe 5 89,7 89, Kamenná ,CV zateplení,lodžie,vch. Dveøe Kamenná , CV zateplení, okna, balkony 3 89, Kamenná , CV zateplení, okna,balk.,vch.dveøe , Smetanovy sady ,Jirkov zateplení,okna,lodžie,vch.dveøe Stavbaøská , CV lodžie,vch.dveøe,støecha,výtahy Kam.Vrch , CV zateplení,vch.dveøe,skl.okna Pionýrù 17-2,Jirkov zateplení,vch.dveøe,zvonky,výtahy 7 9 8,4 8, Kamenný vrch , CV zateplení,skl.okna,výtahy ,7 85,7 9

10 WEBOVÉ STRÁNKY CHOMUTOV - PROGRAM INTEGRI Výsledky auditu SBD Chomutov za 27 Firma úèetní jednotky: Stavební bytové družstvo Chomutov Sídlo: Chomutov, Karolíny Svìtlé 1936 IÈO: Auditované období: Ovìøila jsem pøiloženou pèetní závìrku družstva Stavební bytové družstvo Chomutov, tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty a pøehled o zmìnách vlastního kapitálu za období od do a pøílohu této úèetní závìrky, vèetnì popisu použitých významných úèetních metod. Údaje o družstvu Stavební bytové družstvo Chomutov jsou uvedeny v pøíloze této úèetní závìrky. Za sestavení a vìrné zobrazení úèetní závìrky v souladu s èeskými úèetními pøedpisy odpovídá statutární orgán družstva. Souèástí této odpovìdnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitøní kontroly nad sestavováním a vìrným zobrazením úèetní závìrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatòovat vhodné úèetní metody a provádìt dané situaci pøimìøené úèetní odhady. Mojí úlohou je vydat na základì provedeného auditu vý k této úèetní závìrce. Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky. V souladu s tìmito pøedpisy jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získala pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupù, jejichž cílem je získat dùkazní informace o èástkách a skuteènostech uvedených v úèetní závìrce. Výbìr auditorských postupù závisí na úsudku auditora, vèetnì posouzení rizik, že úèetní závìrka obsahuje významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou. Pøi posuzování tìchto rizik auditor pøihlédne k vnitøním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a vìrné zobrazení úèetní závìrky. Cílem posouzení vnitøních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádøit se k úèinnosti vnitøních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úèetních metod, pøimìøenosti úèetních odhadù provedených vedením i posouzení celkové prezentace úèetní závìrky. Domnívám se, že získané dùkazní informace tvoøí dostateèný a vhodný základ pro vyjádøení mého výu. Podle mého názoru úèetní závìrka podává vìrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanèní situace družstva Stavební bytové družstvo Chomutov, k a nákladù, výnosù a výsledku jeho hospodaøení za 27 v souladu s èeskými úèetními pøedpisy. Louny 29. dubna 28 Pøedsedùm domovních samospráv: aktualizujte kontakty Vážení, naši práci a pro komunikaci s vámi tyto adresu, pokud nìjakou máte. Tento zpùinformace o spojení potøebujeme, proto sob komunikace je v dnešní dobì hodnì souèástí databáze funkcionáøù výborù vám touto cestou sdìluji, že v nejbližší rozšíøený. Všichni pracovníci správy ma- DS zpracované na SBD je, mimo jiné, i dobì najdete v deskách, do kterých vám jí ové adresy (seznam je uveden informace o telefonních èíslech jednotlivkládáme rùzné informace, dotazník na zadní stranì družstevního Zpravodavých èlenù výborù DS. Databázi použítýkající se možnosti komunikace s vámi. je) a mohou s vámi touto cestou øešit vají pracovníci správy družstva, když vaše problémy. potøebují cokoliv øešit smìrem k DS. Chtìl bych vás tímto požádat o zkontrolování stávajícího stavu, doplnìní no- Vìøím, že pochopíte nutnost aktuali- V poslední dobì se stává, že se na vých údajù, popøípadì opravu uvede- zovat tyto údaje a øádnì vyplnìný dotaznìkterá èísla nedovoláme. Je to zpùsoných dat a zmìn, ke kterým došlo u èlenù ník vrátíte k nám na SBD do nové budovy beno tím, že hodnì pevných linek bylo výboru vaší DS (pevná linka, mobil aj.). na adrese Husova ul. 279/1 (kanceláø zrušeno, èísla mobilních telefonù byla v 1.patøe, è. 28). zmìnìna, ale nám na bytové družstvo Kromì telefonních èísel bychom uvíta- Erdélyi Petr tyto zmìny nikdo nenahlásil. My ale pro li, kdybyste nám sdìlili vaši ovou referent pro styk s DS a SVJ 1

záøí 2007, roèník 7, èíslo 2

záøí 2007, roèník 7, èíslo 2 Zwww.sbdcv.cz záøí 007, roèník 7, èíslo pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Zpráva pøedstavenstva SBD Na stranì najdete text, který byl prezentován na shromáždìní delegátù 8. èervna 007. Výsledky hospodaøení

Více

ZLODÌJI - DOVOLENOU NEZNAJÍ

ZLODÌJI - DOVOLENOU NEZNAJÍ Zwww.sbdcv.cz èervenec 2006, roèník 6, èíslo 2 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Vážení družstevníci, na konci èervna delegáti samospráv zvolili nové pøedstavenstvo. Letos kandi- dovalo celkem 19 družstevníkù,

Více

Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm:

Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm: Vydává SBD Chomutov, K. Svìtlé 1936, Chomutov Zpravodaj www.sbdcv.cz Zpravodaj Stavebního bytového družstva Chomutov èíslo: 2/2005 Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení Pøedstavenstvo SBD

Více

V NOVÉ. Fotografie z Husovy ulice. Dotazy na téma družstevnictví. Radnice zakázala hluk v ulicích. kvìten 2008, roèník 8, èíslo 1

V NOVÉ. Fotografie z Husovy ulice. Dotazy na téma družstevnictví. Radnice zakázala hluk v ulicích. kvìten 2008, roèník 8, èíslo 1 Zwww.sbdcv.cz kvìten 2008, roèník 8, èíslo 1 pravodaj SBD Chomutov Vážení družstevníci, máme za sebou další úspìšný rok. Nebo se blíží shromáždìní delegátù, kde pøed vás pøedstoupí pøedstavenstvo a pøedloží

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

Kdo je kdo - díl tøetí

Kdo je kdo - díl tøetí Králický zpravodaj 02/2005-1 Únor 2005/èíslo 2 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje Èinnost rychlé zdravotní služby se sídlem v Èervené Vodì byla po podání

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI 1.1.1 Historie 1.1.2 Základní fakta 1.1.3 Vlastnická struktura 1.1.4 Organizaèní struktura 1.1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1 11 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. VÝSLEDKY ROKU 2011 3. INVESTICE A TECHNOLOGIE 4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJÙ 5. ØÍZENÍ JAKOSTI 6. STRATEGIE PRO ROK 2012 7. ZPRÁVA

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní identifikaèní údaje...4 Zveøejòované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát...6 Pøíloha k úèetní závìrce...8

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Svátek práce na Špilberku Všichni jsou srdeènì zváni!

Svátek práce na Špilberku Všichni jsou srdeènì zváni! 8 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 27. dubna 2015 CENA: 6 KÈ 6 Nemovitost Na co si dát pozor pøi koupi domu 8 Danì Dokdy musí stát vrátit pøeplatek 9 11 Exekuce Proè mohou ohrozit každého

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Nová cesta pro Evropu

Nová cesta pro Evropu 8 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. dubna 2014 CENA: 6 KÈ 2 6 Starobní 7 8 VI. sjezd ÈMKOS Delegáti vyberou nového pøedsedu konfederace dùchod V jakém pøípadì lze penzi ještì navýšit

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

5 / 2008 n 1 n. kvìten 5 / 2008. www.cstv.cz. ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce

5 / 2008 n 1 n. kvìten 5 / 2008. www.cstv.cz. ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce 5 / 2008 n 1 n kvìten 5 / 2008 www.cstv.cz ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce n 2 n 5 / 2008 n 3 n l PØEDSTAVUJEME: REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ÈSTV BØECLAV l tomto èísle TP Zpravodaje

Více

Vydává Mìsto Vimperk. ku pøed rokem, pokládám za nutné, aby každé mìsto mìlo vedle investièního

Vydává Mìsto Vimperk. ku pøed rokem, pokládám za nutné, aby každé mìsto mìlo vedle investièního , Vydává Mìsto Vimperk Vedení vimperské radnice vstoupilo do posledního volebního roku (komunální volby plánovány na podzim 2006). Pøed rokemjsem se na stránkách Vimperských novin pokusil vyjádøit svùj

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více