rok rok rok 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-3 436 -5 509 -10 745. rok 2001. rok 1999. rok 2000"

Transkript

1 Zwww.sbdcv.cz øíjen 28, roèník 8, èíslo 2 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Hospodaøení družstva Osobní bankrot Strana 5 pomùže øešit dluhy, co rostou rychleji, než je staèíte splácet. Prodej bytu nebo domu s hypotékou Uvažujete, že byste prodali byt èi dùm, na který máte hypotéku? Nalistujte stranu 6. Stìhování správy SBD Družstvo již sídlí na nové adrese v chomutovské Husovì ulici. Na stranách 2, 3 a také 4 najdete nejdùležitìjší informace, které se týkají hospodaøení družstva v uply- nulém roce 27. Vážení družstevníci, naše bytové družstvo v roce 27 splnilo svým výsledkem hospodaøení cíl, který si pøedstavenstvo urèilo. Bytové družstvo dosáhlo nejlepšího výsledku hospodaøení v dosavadní historii družstva. Dále pokraèujeme v revitalizaci panelových domù. U všech èerpaných úvìrù se podaøilo získat dotaci z programu Panel. Za tyto pozitivní výsledky dìkuji všem zamìstnancùm a zástupcùm domovních samospráv, kteøí se na úspìchu podíleli. Jistì víte, že v mìsíci øíjnu se uskuteèní volby do krajského zastupitelstva. Dovolím si zde upozornit, že tøi èlenové pøedstavenstva v uvedených volbách kandidují, a to Josef Tvrdý, Otto Hercík a Petr Husák. pøedseda pøedstavenstva Josef Tvrdý 15 Výsledek hospodaøení SBD v letech v tisících Kè POZOR ZMÌNA ADRESY SBD Husova 279, Chomutov Již šestým em má SBD Chomutov kladný výsledek hospodaøení STÌHOVÁNÍ V letních mìsících se družstvo pøestìhovalo do nové budovy Správní centrum SBD Chomutov teï naleznete v Husovì ulici è.p. 279 v budovì bývalé zvláštní školy. Družstvo svùj zámìr prodat stávající sloužit nejen samotné správì družstva, pøekážku v komunikaci v souèasné dobì objekty a pøestìhovat se do jediné budo- ale zejména vám, družstevníkùm. Tím patøí zejména chybìjící kontakty pøedsevy avizovalo již v minulosti. Cesta k napl- ovšem zlepšování našich služeb rozhod- dù domovních samospráv, kteøí vám od nìní cíle však nebyla jednoduchá. Pøes- nì nekonèí. nás pøedávají dùležité informace. to se podaøilo najít vhodné prostory a V budoucnu bychom rádi reagovali na Patøíte-li do výše uvedené skupiny, nazrekonstruovat je. vaše podnìty, které povedou ke zlepšo- listujte si prosím stranu 1, kde se doz- Vìøíme, že nové správní centrum bude vání vzájemné spolupráce. Mezi zásadní víte bližší podrobnosti. 1

2 Vybráno ze zprávy pro Shromáždìní delegátù k výsledku hospodaøení za 27 Úèetní závìrka k 31. prosinci 27 a k výsledku hospodaøení za 27 Audit úèetní závìrky SBD Chomutov k 31. prosinci 27 provedla auditorka Blanka Vorlíèková z Loun s výem: Podle mého názoru úèetní závìrka podává vìrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanèní situace družstva Stavební bytové družstvo Chomutov, k a nákladù, výnosù a výsledku jeho hospodaøení za 27 v souladu s èeskými úèetními pøedpisy. V roce 27 bylo dosaženo po zdanìní kladného výsledku hospodaøení ve výši ,31 Kè. Pøes nároènìjší vnìjší ekonomické podmínky v roce 27 se podaøilo díky zvýšeným výnosùm v èinnosti správy družstva zachovat trend kladného výsledku hospodaøení zapoèatý v roce 22, kdy po letech ztrátového výsledku (v letech 1999 až 21) byl znovu vykázán kladný výsledek hospodaøení. Do výše výsledku hospodaøení za 27 se promítlo zejména meziroèní zvýšení výnosù ze smluvních pokut, poplatkù a úù z prodlení, úù z vkladù a èerpání opravných položek. Na VH správy a tím i SBD se poèínaje em 1999 promítala také tvorba respektive èerpání opravných položek a pøípadný odpis pohledávek. Pozitivní vývoj výsledku hospodaøení SBD Chomutov od u 1999 až do u 27 názornì ukazuje graf na titulní stranì Zpravodaje. Struktura nákladù správy družstva v letech 26 a 27 v tis. Kè materiál pøíspìvek na správ u energie, PHM, opravy služby tržby mzdy vè. odvodù odmìny èlenùm orgánù ostatní náklady odpisy majetku poplatky z prodlení, pokuty 6281 v ýnosy z odep. pohledáv ek OP a odpis pohledávek provozní, finanèní a vnitro náklady daò z pøíjmù Struktura výnosù správy družstva v letech 26 a 27 v tis. Kè 743 úy z v kladù v nitro v ýnosy ostatní Výsledky provozních støedisek správy za 27 Rozdìlení celkového výsledku hospodaøení (VH), nákladù a výnosù na správu SBD a Provozní støediska tj. autorizované lých letech, že pøi ekonomickém pohledu støediska bytového hospodáøství: metrologické støedisko (AMS) a údržba se jeví èinnost údržby jako neefektivní. ukonèila hospodaøení za 27 s ná- Správa SBD v Kè Na její èinnost pohlížíme jako na služsledujícím výsledkem: støedisko AMS vybu pro družstvo a družstevníky zejména náklady výnosy VH kázalo zisk ve výši 56 tisíc korun, údržba pøi zajiš ování drobných oprav bytového pak ztrátu ve výši 678 tisíc korun. fondu a budov správy, zajiš ování èin- Bytová HS v Kè Na výsledku støediska údržby se pro- ností spojených s vyklizováním bytù a náklady výnosy VH mítají zejména vysoké fixní náklady (od- skladováním vybavení vyklizených bytù pisy, energie), nárùst mzdových pro- a jiné režijní èinnosti støedkù a struktura provádìných prací. Èásteèné zefektivnìní (pøes snížení Celkem SBD v Kè Ve stavu údržby byli po celý ètyøi fixních nákladù) èinnosti údržby pøedpopracovníci. náklady výnosy VH kládáme v roce 28 v návaznosti na O výsledku hospodaøení údržby stále pøemístìní údržby do nové správní platí to, co již bylo konstatováno v minu- budovy družstva. 2

3 Pohledávky a opravné položky k pohledávkám V roce 27, stejnì jako v pøedchozích tisíc Kè (konec u 26 bylo 2 voj pohledávek z nájmù a jejich porovletech (poèínaje em 22) se daøilo 497 tisíc Kè). Snížení pohledávek z náj- nání s mìsíèním pøedpisem nájmù. dále snižovat pohledávky z nájmù. Po- mù vytvoøilo prostor pro pøehodnocení Grafické znázornìní stavu pohledávek kraèoval tak trend snižování pohledávek výše tvorby opravných položek a s ohlea mìsíèního pøedpisu nájmu ukazuje, že z nájemného zahájený v èervnu 22 dem na vìkovou strukturu pohledávek z podíl pohledávek se koncem u 25 (max. výše pohledávek byla v kvìtnu nájmù bylo možné èerpat OP ve výši 2 dostal pod hodnotu mìsíèního pøedpisu milionù Kè) viz následující graf. 979 tisíce Kè. a má nadále klesající tendenci. Pohledávky z nájmù klesly k 31. pro- K vývoji pohledávek z nájmù pøipojusinci 27 meziroènì o 4 5 tisíce Kè na jeme ještì pohled, který znázoròuje vý- Ekonomický úsek Koneèné roèní stavy pohledávek a opravných položek z nájmù v letech 1999 až 27 v tis. Kè Porovnání stavu pohledávek a mìsíèního pøedpisu nájmu v letech 1999 až 27 v tis. Kè / /2 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/ /2 12/21 5/22 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 pohledávky opravné položky pohledávky pøedpis nájmù Hodnota družstevních domù - vývoj v letech 21 až 27 Snižování hodnoty bytových domù družstva (dopad pøevodu bytù do osobního vlastnictví) se v roce 24 zastavilo a od u 25 se naopak hodnota bytových domù zvyšuje. Zde se odrazilo, proti letùm pøedchozím, zvýšení objemù provádìných modernizací a rekonstrukcí bytových domù, které nejenom že v první øadì vyrovnávají propad související s pøevodem bytù do vlastnictví, ale na druhou stranu pøinášejí zvyšování jejich hodnoty. Ekonomický úsek Bytové družstevní domy - stav k v letech 21 až Dlouhodobé zálohy na opravy (DZO) - družstevníci družstevníci zmìna 7-6 vlastníci zmìna 7-6 èerpání èerpání z toho financováno: z toho financováno: - opravy (externí, interní) opravy (externí, interní) zhodnocení byt. majetku zhodnocení byt. majetku vypoøádání vlastníkù vypoøádání SVJ vypoøádání SVJ ostatní splátky úvìrù a pùjèek ostatní

4 Vybráno ze zprávy pro Shromáždìní delegátù k výsledku hospodaøení za 27 Stavy DZO k , roèní èerpání a tvroba DZO v letech 2-27 v tis. Kè - družstevníci Úvìry Ke konci u 27 byla celková výše nesplacených úvìrù tisíc korun. Èástka se skládá z úvìrù na družstevní bytovou výstavbu DBV (anuita) a z komerèních úvìrù od bank a stavebních spoøitelen Dotace je èerpána postupnì po dobu splácení úvìru v pùlroèních intervalech. Pøijaté dotace za 27 èinily tisíce korun. V rámci tohoto titulu bylo dále podáno do koneèného termínu pøijímání dotací (5. øíjna 27) devìt dotací, o nichž nebylo dosud rozhodnuto. Tyto žádosti budou posuzovány už v novém režimu do výše dotace 2 % procentních bodù úové sazby (døíve 4 %). Ekonomický úsek èerpání DZO 24 tvroba DZO stavy DZO Roèní stavy úvìrového zatížení k v letech 2-27 v tis. Kè Pro panelovou výstavbu je v souèasné dobì k dispozici jeden dotaèní titul. Jedná se o Program Panel, který poskytuje dotace na úhradu èásti úù z úvìrù - do konce u 27 bylo pøidìleno celkem 3 dotací v úhrnné èástce 16,9 milionu korun, z toho v roce dotací v celkové èástce 9,8 milionu korun Dotace Do konce u 27 bylo podepsáno 55 úvìrových smluv s celkovým úvìrovým limitem cca 142 milionù korun. V roce 27 bylo uzavøeno celkem 23 úvìrových smluv s celkovým úvìrovým limitem cca 54 milionù korun. Z celkového úvìrového zatížení a jeho vývoje od u 2 je zøejmé, jak ukazuje graf vpravo, že do konce u 21 se úvìrové zatížení skládalo pouze z úvìrù na DBV a poèínaje em 22 postupnì dochází k financování akcí na bytových domech vìtšího rozsahu (komplexní rekonstrukce) i formou komerèních úvìrù úvìry na DBV 25 úvìry komerèní a ze STSP celkem Stav vybraných úètù k a 27 - v tis. Kè s ta v k m a je te k - b y to v é d ru žs t.o b je k ty zá s o b y n a s k la d ì fin a n è n í p ro s tøe d k y (b e z ú è tu k a u c í) fin a n è n í p ro s tøe d k y - ú è e t k a u c í p o h le d á v k y z n á jm ù d lo u h o d o b é zá lo h y n a o p ra v y - d ru žs te v n íc i d lo u h o d o b é zá lo h y n a o p ra v y - v la s tn íc i fo n d b y t.h o s p o d a øe n í (s ta tu tá rn í fo n d ) fo n d te c h n ic k é h o zh o d n o c e n í (o d 6 /2 5 ) s ta v e b n í s p o øe n í - d ru žs te v n íc i v n itro d ru žs te v n í p ù jè k y p ù jè k a o d m ì s ta z F R B u v ì ry n a D B V (a n u ita ) k o m e rè n í ú v ì ry ú v ì ry - s ta v e b n í s p o øe n í p o h le d á v k y ze s m ì n e k d o ta c e ú ro k ù s ta v k ro zd íl

5 Otta Hercik MUDr. David Richtr kandidát do zastupitelstva Ústckého kraje kandidát do zastupitelstva Ústckého kraje SEVEROÈEŠI.CZ Co jiní rozkradou, my rozdáme... 5

6 Stres a jízda na plný plyn... RELAXUJTE Svìtová zdravotnická organizace vyhodnotila stres jako jedno z nejrozšíøenìjších zdravotních rizik 21. století. nismus dostane pøíležitost k následnému uvolnìní, je vše v poøádku, nebo tìlesné funkce se dokáží rychle vrátit k normálu. Dlouho jsme si mysleli, že stres je nìco, co se nás netýká. Vìøili jsme, že ovlivòuje pouze lidi, kteøí pracují ve vedoucí funkci, mají velkou zodpovìdnosti nebo vykonávají nároèné a riskantní èinnosti. Omyl! Pøíèiny stresu mají mnoho podob. Stresové faktory, neboli stresory, které jsou pøíèinou stresu, uvádìjí náš organismus do stavu nejvyšší pohotovosti. Bystøí naši mysl a zvyšují výkon. V krátkodobém mìøítku nám stres pomáhá, dlouhodobì organismu spíše škodí. Dobrý sluha - zlý pán Pokud je úèinek stresorù krátkodobý, pak jde o stres, který nám pomáhá pøekonávat vypjaté situace. Jestliže orga- Problém pøichází, jestliže jsme stresovým faktorùm vystaveni dlouhodobì. Dùsledkem trvalého stresu pak mohou být poruchy spánku, bolesti hlavy, prùjmy, zvracení, syndrom vyhoøení (burnout), deprese, pocit trvalé únavy, ztráta zájmu o sex a v krajních pøípadech mùže dojít i k poškození orgánù. Manažer i dítì, stres si nevybírá Je sice pravda, že manažeøi patøí k nejohroženìjší skupinì. Ale stresu bývají vystaveny už i dìti ve škole, které však mají pøirozenou schopnost stres vytìsnit. Naopak dospìlí mají tendenci varovné signály podceòovat. Problému si všímá i Svìtová zdravotnická organizace (WHO). Její odborníci tvrdí, že jde o jedno z nejrozšíøenìjších zdravotních rizik 21. století. Už dnes má podle WHO sedmdesát procent nemocí své koøeny v psychické zátìži. NEMOVITOSTI Prodám byt i s dluhem. Koupíš? V Èesku se rozvíjí trh s nemovitostmi zatíženými úvìrem. Nejste schopni splácet hypotéku nebo chcete prodat malý byt poøízený z úvìru a koupit vìtší? Nalézt kupce pro nemovitost s hypotékou dnes již není nièím výjimeèným. Realitní odborníci tvrdí, že takových obchodù bude pøibývat. Dùvodù, proè prodávat nemovitost s dluhem, je více. Vìtšinu prodávajících paradoxnì netvoøí ti, kteøí nejsou schopni splácet úvìr. Daleko èastìji se vlastníci rozhodují k prodeji své nemovitosti, když øeší rodinné záležitosti, napøíklad vypoøádání spoleèného jmìní manželù po rozvodu. bytù. V èesku tvoøí transakce s nemovitostmi, které jsou zatížené hypotékou, jen tøi procenta všech obchodù na trhu s bydlením. Lidé stále hypotéky považují za komplikaci pøi koupi jimi zatížené nemovitosti. Ne vždy tomu tak je. Kupující musí dodržet základní pravidlo a nepoøizovat nemovitost za vynucenou cenu. Nejèastìjším dùvodem pro prodej bytu s hypotékou je ale zájem poøídit si lepší bydlení. V západní Evropì a ve Spojených státech amerických je takovýto model obvyklý. Napøíklad ve Velké Británii se tímto zpùsobem prodává asi tøetina Ti, kdo nabízejí nemovitost i s hypotékou, mají dvì možnosti, jak s pùjèkou naložit. Úvìr je buï možné doplatit, nebo jej pøevezme nový majitel. Vyøízení pøe-vodu není vùbec složité a konzultovat jej mùžete bez vìtších obtíží v bance. 6 Zákeøné na stresu je i to, že se zpravidla u každého jedince projevuje jinak. Základní metodou, jak organismu ulevit, je zvolnìní tempa. Vìtšinou chybujeme tím, že se pokoušíme zvládnout nával práce tak, že nad ní sedíme nepøetržitì celé hodiny a prodlužujeme pracovní dobu na úkor volna. Každý, kdo tímto zpùsobem jedná, nakonec zjistí, že pracovat déle neznamená udìlat více. Proti stresu pomáhá mimo jiné tìlesná námaha. Krátká, ale intenzivní procházka po chodbì mùže pùsobit jako první pomoc. První pomocí mùže být také udržování sociálních kontaktù mimo pracovní sféru. Øíká se, že je dobré zajít si se svými pøáteli na jedno. Ale pozor, aby to nebyli kolegové z práce! Stres je nejlepší odbourávat pravidelnì, každý si dnes mùže vybrat z bohaté nabídky vhodnou relaxaci. Co Èech to platební karta Magická hranice byla pokoøena. Poèet vydaných platebních karet bìhem u 27 pøekroèil 1 milionù kusù. Èeši jimi zaplatili nákupy za 156 miliard korun. Prvenství si pøitom s poètem 6,9 milionu udržují debetní karty, kreditních je 3,2 milionu. A rùst by mìl podle expertù pokraèovat. Dá se pøedpokládat, že poèet vydaných karet bude i nadále stoupat. Do budoucna se bude zvyšovat i jejich využití pro platby za zboží a služby, i pro nákupy v nižších èástkách. Poèet platebních karet v Èesku roste již nìkolik let jedním z nerychlejších temp ze zemí Evropské unie. Vìtší množství karet na obyvatele je pouze v Chorvatsku a díky debetním kartám také v Estonsku. Co Èeši nejèastìji poøizují kartou? elektronika potraviny vybavení domácnosti šperky

7 Z bludného kruhu mùže dlužníka vysvobodit osobní bankrot O oddlužení formou osobního bankrotu žádají pøedevším ti, jejichž pohledávka je prùmìrnì 8 tisíc korun. Poèet lidí s nízkými pøíjmy, kteøí pøecení své finanèní možnosti a nejsou schopni splácet své závazky, stále roste. Svoji situaci øeší dalšími úvìry èasto za vysoké sazby, a tak se dostávají do dluhové pasti. Lidem v tìžkých životních situacích, jež vedou k zadlužování, v Èeské republice pomáhá nìkolik sdružení a obèanských poraden pracujících na neziskovém principu. Jsou to sdružení SPES, Asociace obèanských poraden, Sdružení na obranu spotøebitelù, Sdružení èeských spotøebitelù, Poradna pøi finanèní tísni a Èlovìk v tísni. Poèet lidí, kteøí vyhledávají pomoc tìchto specializovaných poraden, se zvyšuje. Poradny èastìji navštìvují muži ve vìku mezi tøiceti a ètyøiceti lety, ženatí, prùmìru se dvìma dìtmi, vyuèení nebo se støedoškolským vzdìláním, s prùmìrným mìsíèním pøíjmem 15 až 25 tisíc Kè a dluhem mezi 3-6 tisíc Kè. V drtivé vìtšinì pøípadù (95%) se klienti poradny nejdøíve zadlužili u bank, následnì pøešli k úvìrùm od nebankovních institucí a v polovinì pøípadù skon- èili u inzerentù, kteøí poskytují úvìry za velmi vysoký ú. Zadlužení lidé se na poradny nejèastìji obrací s dotazem, jakým zpùsobem øešit více úvìrù a pùjèek v pøípadì, že špatnì odhadli své finanèní možnosti, což je pøivedlo do platební neschopnosti spolu se soudními spory a exekucemi. Dále se objevují dotazy související s oddlužením prostøednictvím osobního bankrotu. Dlužník musí zaplatit alespoò tøetinu svých závazkù co v prvním pøípadì jde o rozprodání veškerého majetku, ve druhém dlužníkovi majetek zùstává a on splácí prostøed-nictvím budoucích pøíjmù. To se ovšem týká pouze nezajištìných dluhù, zajištìní vìøitelé jsou uspokojeni pøednostnì prostøednictvím pøíslušných zástav. O zpùsobu oddlužení rozhodují vìøitelé prostou vìtšinou hlasù. Od ledna 28 zaèal platit insolventní zákon, který zavádí možnost oddlužení (osobního bankrotu) pro fyzické osoby nepodnikatele, kteøí již nejsou schopni své dluhy zvládnout. K tomuto úèelu jsou definovány dva základní mechanismy. Dlužník si nemùže sám volit výhodnìjší variantu. Oba pøípady konèí úplným vymazáním dluhù a zaplacením alespoò 3 % nezajištìných závazkù. Osobní bankrot se vztahuje jen na dluhy fyzických osob nepodnikatelù, není možno oddlužit fyzickou osobu, jejíž dluhy jsou spojeny s podnikatelskou èinností. Prvním je rozprodání majetku dlužníka, druhým pak plnìní podle pìtiletého splátkového kalendáøe. Spoleènými podmínkami je splacení alespoò 3 procent dlužné èástky a tzv. poctivý zámìr dlužníka zbavit se svých závazkù. Zatím- Tìžkosti mají žadatelé pøedevším s vyplnìním návrhu, který má jedenáct stran. S insolventním øízením nejsou spojeny pøímé finanèní náklady, dlužník však musí platit mìsíènì 9 Kè insolventnímu správci. Petr Husák kandidát do zastupitelstva Ústeckého kraje 7

8 Pøíloha è. 1 k bodu 5) Usnesení shromáždìní delegátù dne 26. èervna 28 Shromáždìní delegátù schvaluje ru i zástavy èleny družstva jednotlivých odst. 2k) vyslovit písemný souhlas nejpøijetí úvìrù u následujících domovních DS-HS, je pøijetí úvìru podmínìno doda- ménì dvì tøetiny èlenù družstva bydlísamospráv-hospodáøských støedisek teèným schválením úvìru nebo zástavy cích v úvìrovaném domì, pokud finan- (DS-HS) a zástavy objektù vèetnì po- nebo úvìru i zástavy èleny družstva by- èní instituce poskytující úvìr nepožaduje zemkù. dlících v úvìrovaném domì. vyšší procento souhlasu než je minimum V pøípadech, kdy dosud nedošlo ke Pøièemž s tìmito akty musí v souladu urèené stanovami. schválení úvìru nebo zástavy nebo úvì- se stanovami SBD Chomutov dle èl. 84 Za návrhovou komisi: Ovìøovatelé zápisu: 8 DS HS lokalita rámcový popis díla úvìrový limit % souhlasu DS-HS v Kè s úvìrem / se zástavou Svahová 4956, CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy Svahová , CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy Svahová , CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy Svahová 4961, CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy Jezers ká 1539,Jirkov zateplení,s tøecha ,2 72, Èervenohrádecká 1527,Jirkov zatepelní,okna-m ezipatra Tkalcovs ká ,Jirkov zatepelní,okna-m ezipatra 4 43,8 393 Tkalcovs ká ,Jirkov zatepelní,okna-m ezipatra ,4 394 Sm etanovy s ady ,Jirkov zatepelní,okna-m ezipatra U s auny , Jirkov zateplení objektu U Stadionu 152, Jirkov zateplení U s tadionu 155, Jirkov zateplení ,5 413 Aleš ova 158, Jirkov zateplení ,5 414 Aleš ova 159, Jirkov zateplení ,1 6 6 Hutnická , CV zateplení,lodžie-m ezipatra ,3 35,3 61 Hutnická , CV zateplení,lodžie,výtahy Sm etavy s ady 1546,Jirkov zateplení,lodžie,vch.dveøe,chodník Sm etavy s ady 1547,Jirkov zateplení,lodžie,vch.dveøe,chodník Skalková 524-6,CV zateplení,vch.dveøe Pís eèná ,CV zateplení,lodž.v m ezipatøe Pís eèná ,CV zateplení,lodž.v m ezipatøe Holeš ická 4746, CV zateplení, okna,s tøecha ,6 77,6 8 8 Rùžová ,CV zateplení,lodžie v m ezip.,dveøe Pís eèná , CV zateplení , Krátká 1647, Jirkov zateplení,lodžie,s tøecha,vch.dveøe ,9 83,9 421 Krátká 1648, Jirkov zateplení,lodžie,s tøecha,vch.dveøe 5 89,7 89, Kam enná ,CV zateplení,lodžie,vch. Dveøe Kam enná , CV zateplení, okna, balkony 3 89, Kam enná , CV zateplení, okna,balk.,vch.dveøe , Sm etanovy s ady ,Jirkov zateplení,okna,lodžie,vch.dveøe Stavbaøs ká , CV lodžie,vch.dveøe,s tøecha,výtahy Kam.Vrch , CV zateplení,vch.dveøe,s kl.okna Pionýrù 17-2,Jirkov zateplení,vch.dveøe,zvonky,výtahy 7 9 8,4 8, Kam enný vrch , CV zateplení,s kl.okna,výtahy ,7 85, Svahová 4956, CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy Svahová , CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy Svahová , CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy Svahová 4961, CV zateplení,s tøecha,lodžie,výtahy 4 5

9 Milion Èechù v bídì Bez pøíspìvkù od státu by se poèet obyvatel pod hranicí chudoby zdvojnásobil Èeská republika je prý zemí, která se noduché. Problém je v tom, že chudoba více ohroženi nezamìstnaní, neúplné mùže pochlubit nízkou mírou chudoby. V se podle pravidel Evropské unie mìøí rodiny s dìtmi a vícedìtné rodiny. Jakkoli porovnání se státy Evropské unie má teprve od u 26. Do té doby se by se mohla zdát data o milionu Èechù jedno z nejnižších èísel. V Èesku se loni vyjadøovala pomocí životního minima. pod hranicí chudoby dìsivá, budeme-li pod hranici chudoby dostalo 1 procent Jinými slovy, kdo nedosahoval pøíjmù chápat chudobu opravdu jako stav, kdy Èechù. Tedy asi milion obyvatel musel životního minima, byl pod hranicí lidé nemají na jídlo a na naplnìní mìsíènì vystaèit s pøíjmy nižšími než 6,3 chudoby. Z dat èeského statistického základních lidských potøeb, pak nìco tisíce Kè. Jenže nebýt štìdrého systému úøadu vyplývá, že v roce 25 bylo ze takového v Èesku rozhodnì nehrozí. sociálních dávek, byli bychom na opaè- ètyø milionù èeských domácností zhruba ném konci žebøíèku chudoby v Evropské sto tisíc pod hranicí chudoby. unii. Bez pøíspìvku od státu by se totiž Podíl chudých lidí na celkovém Porovnání statistik chudoby ale poèet Èechù pod hranicí chudoby vyukazuje ještì další zajímavost, a to sílu poètu obyvatel (v procentech) houpl na dvojnásobek. èeského sociálního systému. Tedy Øecko 21 Pro definici chudoby používá Èesko schopnost sociálních pøídavkù a pøí- Itálie 2 výpoèet Evropské unie. Dùvodem je fakt, spìvkù zabránit èásti obyvatel spadnout Rumunsko 19 že data jsou srovnatelná v celé unii. pod hranici chudoby. Èeské sociální dáv- Polsko 19 Brusel stanovil hranici chudoby jako 6 ky totiž stlaèují poèet chudých o více než Maïarsko 16 procent èistého disponibilního pøíjmu na polovinu. To je jedno z nejvìtších èísel v Nìmecko 13 jednoho èlena domácnosti. Ten je v Èes- unii. Z údajù ministerstva práce vyplývá, Rakousko 13 ku podle statistik ministerstva práce 1,5 že bez zapoètení sociálních dávek by Slovensko 12 tisíce korun na mìsíc. míra chudoby byla 22 procent. Èeská repub. 1 Popsat vývoj èeské chudoby není jed- Chudobou jsou v Èeské republice nej- Island 1 DS HS lokalita rámcový popis díla úvìrový limit % souhlasu DS-HS v Kè s úvìrem / se zástavou Jezerská 1539,Jirkov zateplení,støecha ,2 72, Èervenohrádecká 1527,Jirkov zatepelní,okna-mezipatra Tkalcovská ,Jirkov zatepelní,okna-mezipatra 4 43,8 393 Tkalcovská ,Jirkov zatepelní,okna-mezipatra ,4 394 Smetanovy sady ,Jirkov zatepelní,okna-mezipatra U sauny , Jirkov zateplení objektu U Stadionu 152, Jirkov zateplení U stadionu 155, Jirkov zateplení ,5 413 Alešova 158, Jirkov zateplení ,5 414 Alešova 159, Jirkov zateplení ,1 6 6 Hutnická , CV zateplení,lodžie-mezipatra ,3 35,3 61 Hutnická , CV zateplení,lodžie,výtahy Smetavy sady 1546,Jirkov zateplení,lodžie,vch.dveøe,chodník Smetavy sady 1547,Jirkov zateplení,lodžie,vch.dveøe,chodník Skalková 524-6,CV zateplení,vch.dveøe Píseèná ,CV zateplení,lodž.v mezipatøe Píseèná ,CV zateplení,lodž.v mezipatøe Holešická 4746, CV zateplení, okna,støecha ,6 77,6 8 8 Rùžová ,CV zateplení,lodžie v mezip.,dveøe Píseèná , CV zateplení , Krátká 1647, Jirkov zateplení,lodžie,støecha,vch.dveøe ,9 83,9 421 Krátká 1648, Jirkov zateplení,lodžie,støecha,vch.dveøe 5 89,7 89, Kamenná ,CV zateplení,lodžie,vch. Dveøe Kamenná , CV zateplení, okna, balkony 3 89, Kamenná , CV zateplení, okna,balk.,vch.dveøe , Smetanovy sady ,Jirkov zateplení,okna,lodžie,vch.dveøe Stavbaøská , CV lodžie,vch.dveøe,støecha,výtahy Kam.Vrch , CV zateplení,vch.dveøe,skl.okna Pionýrù 17-2,Jirkov zateplení,vch.dveøe,zvonky,výtahy 7 9 8,4 8, Kamenný vrch , CV zateplení,skl.okna,výtahy ,7 85,7 9

10 WEBOVÉ STRÁNKY CHOMUTOV - PROGRAM INTEGRI Výsledky auditu SBD Chomutov za 27 Firma úèetní jednotky: Stavební bytové družstvo Chomutov Sídlo: Chomutov, Karolíny Svìtlé 1936 IÈO: Auditované období: Ovìøila jsem pøiloženou pèetní závìrku družstva Stavební bytové družstvo Chomutov, tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty a pøehled o zmìnách vlastního kapitálu za období od do a pøílohu této úèetní závìrky, vèetnì popisu použitých významných úèetních metod. Údaje o družstvu Stavební bytové družstvo Chomutov jsou uvedeny v pøíloze této úèetní závìrky. Za sestavení a vìrné zobrazení úèetní závìrky v souladu s èeskými úèetními pøedpisy odpovídá statutární orgán družstva. Souèástí této odpovìdnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitøní kontroly nad sestavováním a vìrným zobrazením úèetní závìrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatòovat vhodné úèetní metody a provádìt dané situaci pøimìøené úèetní odhady. Mojí úlohou je vydat na základì provedeného auditu vý k této úèetní závìrce. Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky. V souladu s tìmito pøedpisy jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získala pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupù, jejichž cílem je získat dùkazní informace o èástkách a skuteènostech uvedených v úèetní závìrce. Výbìr auditorských postupù závisí na úsudku auditora, vèetnì posouzení rizik, že úèetní závìrka obsahuje významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou. Pøi posuzování tìchto rizik auditor pøihlédne k vnitøním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a vìrné zobrazení úèetní závìrky. Cílem posouzení vnitøních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádøit se k úèinnosti vnitøních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úèetních metod, pøimìøenosti úèetních odhadù provedených vedením i posouzení celkové prezentace úèetní závìrky. Domnívám se, že získané dùkazní informace tvoøí dostateèný a vhodný základ pro vyjádøení mého výu. Podle mého názoru úèetní závìrka podává vìrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanèní situace družstva Stavební bytové družstvo Chomutov, k a nákladù, výnosù a výsledku jeho hospodaøení za 27 v souladu s èeskými úèetními pøedpisy. Louny 29. dubna 28 Pøedsedùm domovních samospráv: aktualizujte kontakty Vážení, naši práci a pro komunikaci s vámi tyto adresu, pokud nìjakou máte. Tento zpùinformace o spojení potøebujeme, proto sob komunikace je v dnešní dobì hodnì souèástí databáze funkcionáøù výborù vám touto cestou sdìluji, že v nejbližší rozšíøený. Všichni pracovníci správy ma- DS zpracované na SBD je, mimo jiné, i dobì najdete v deskách, do kterých vám jí ové adresy (seznam je uveden informace o telefonních èíslech jednotlivkládáme rùzné informace, dotazník na zadní stranì družstevního Zpravodavých èlenù výborù DS. Databázi použítýkající se možnosti komunikace s vámi. je) a mohou s vámi touto cestou øešit vají pracovníci správy družstva, když vaše problémy. potøebují cokoliv øešit smìrem k DS. Chtìl bych vás tímto požádat o zkontrolování stávajícího stavu, doplnìní no- Vìøím, že pochopíte nutnost aktuali- V poslední dobì se stává, že se na vých údajù, popøípadì opravu uvede- zovat tyto údaje a øádnì vyplnìný dotaznìkterá èísla nedovoláme. Je to zpùsoných dat a zmìn, ke kterým došlo u èlenù ník vrátíte k nám na SBD do nové budovy beno tím, že hodnì pevných linek bylo výboru vaší DS (pevná linka, mobil aj.). na adrese Husova ul. 279/1 (kanceláø zrušeno, èísla mobilních telefonù byla v 1.patøe, è. 28). zmìnìna, ale nám na bytové družstvo Kromì telefonních èísel bychom uvíta- Erdélyi Petr tyto zmìny nikdo nenahlásil. My ale pro li, kdybyste nám sdìlili vaši ovou referent pro styk s DS a SVJ 1

11 Usnesení ze shromáždìní delegátù 26. èervna 28 Shromáždìní delegátù schvaluje 1) Øádnou úèetní závìrku a rozdìlení VH za 27: celkové výnosy za 27 ve výši: ,35 Kè celkové náklady za 27 ve výši: ,4 Kè SBD Chomutov vykázalo za 27 zisk ve výši: ,31 Kè VH ve schvalovacím øízení za SBD tj. zisk ve výši ,31 Kè pøevést: èást ve výši 5 Kè na úèet fondu technického zhodnocení družstevního bytového majetku (422 2) èást ve výši ,31 Kè na úèet nedìlitelný fond (422 1) èást ve výši 35 Kè na úèet sociální fond (427 1) 2) Zprávu pøedstavenstva. 3) Zmìnu Stanov SBD èlánek 1 ve znìní: Obchodní firma spoleènosti je Stavební bytové družstvo Chomutov, sídlo spoleènosti je Chomutov, ulice Husova 279/1 4) Zprávu kontrolní komise. 5) Úvìry pro DS-HS, dle pøílohy èíslo 1* 6) Zásady odmìòování volených funkcionáøù. 7) Žádosti o pøevod bytù do osobního vlastnictví: - Kateøina Brabcová, Bezruèova 4235, Chomutov - Marcela Slámová, Bezruèova 4235, Chomutov - Jiøí Fojtík, KOnìvova 1171, Jirkov 8) Smìrnici na úklid v bytových domech Shromáždìní delegátù bere na vìdomí 1) Zprávu mandátové komise. 2) Zprávu o plnìní usnesení z minulého SD. 3) Stanovisko kontrolní komise k výsledku hospodaøení SBD Chomutov za 27. 4) Emil Zahálka, Píseèná 559, Chomutov (odvolání, provedl pøevod bytu). Shromáždìní delegátù ukládá pøedstavenstvu - Shromáždìní delegátù neschvaluje 1) Vylouèení èlena: Petr Bárta, Na Borku 164, Jirkov 2) Úhradu podílu na investièní akci pøipadající na vlastníka bytové jedntky z DZO pøíslušné DS HS s následným právním vymáháním (jedná se o vlastníka, který se odmítl podílet na úhradì této akce). - DS 14 HS 14 Khomiaková Ludmila, Píseèná 525/5, Chomutov - DS 4 HS 4 Flesar Václav, U Sauny 1533/2, Jirkov - DS 86 HS 162 Flesar Václav, Píseèná 565/14, Chomutov - DS 95 HS 515 Bøezinová Jana, Kamenná 5128/8, Chomutov * Pøílohu èíslo 1, která obsahuje pøehled úvìrù domovních samospráv-hospodáøských støedisek naleznete na stranì 8 a

12 Inzerce Soukromou inzerci èlenù družstva zveøejníme zdarma. Ostatní inzerce je zpoplatnìna 1,- za jeden centimetr ètvereèní. V pøípadì zájmu kontaktujte redakci. BOHUSLAV KRATOCHVÍL ÈIŠTÌNÍ KANALIZACE smluvní partner SBD Chomutov HAVARIJNÍ SLUŽBA nonstop Úøední doba a kontakty na dùležité osoby SBD Chomutov, Husova 279, Chomutov pondìlí a støeda 7: - 11:3 a 12: - 16:3* * støedisko Kadaò má úøední dny pouze v pondìlí sekretariát pøedsedy Novotná úèetní SVJ Oèenášová vedoucí ekonomického úseku Ing. Pšenièka vedoucí technického úseku Richterová vedoucí støediska pohledávek, BOZP Koudelka oddìlení pohledávek Horák ekonomický úsek - referent pro Kadaò Hyhlanová ekonomický úsek - smìnky, úvìry Èanecká úèetní - platby, fakturace Raušová správce informaèní soustavy Gahler úèetní SVJ Pondìlíèková vedoucí úèetní Kloubová vedoucí správy SVJ, metodik Heidová právní støedisko Mladá Pyško vedoucí právního støediska Mgr. Szilágyiová mzdová úèetní Haldovská pokladna Petriková bytové hospodáøství - nájmy, kauce Antonová bytové hospodáøství - vlastníci Kratochvílová vedoucí bytového hospodáøství Hejlová evidence èlenù Slámová obchodní oddìlení - zakázky Burianová investice Burešová vedoucí støediska služeb Èesal vedoucí støediska provozu Kohout sekretariát technického úseku Žoèková styk s DS Erdélyi vyúètování služeb - otopy kontrolní komise (pondìlí a støeda ) úèetní SVJ Imrová revizní technik elektro Ing. Ficek Kadaò Hyhlanová Zpravodaj èíslo 2/28 byl vydán nákladem 8 tisíc výtiskù a zdarma dodán všem družstevníkùm. Vaše pøipomínky a námìty nám mùžete doruèit osobnì, elektronicky na nebo poštou na adresu družstva. Ozvìte se prosím i v pøípadì, jestliže jste nedostali aktuální èíslo Zpravodaje. Vydává: SBD Chomutov, Husova 279, 43 1 Chomutov Šéfredaktor: Kateøina Hodková Tiskne: Akord Chomutov, s.r.o. Havarijní služba SBD Chomutov Voda, topení, odpady Elektro Výtahy Elvyt Vass Výtahy Fanak Dispeèink TH Kadaò Plyn

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

SBD Chomutov. Za hlavní pøíèinu zvyšování stavu pohleprogramu IPRM a díky novele naøízení vlávèas

SBD Chomutov. Za hlavní pøíèinu zvyšování stavu pohleprogramu IPRM a díky novele naøízení vlávèas Z pravodaj SBD Chomutov Vážení družstevníci, dávkám, nemožnost získání úvìru pro hospodáøská støediska, v nejhorším pøípadì v úvodu bych Vás rád seznámil s informaokamžitá splatnost všech úvìrù. cemi,

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm:

Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm: Vydává SBD Chomutov, K. Svìtlé 1936, Chomutov Zpravodaj www.sbdcv.cz Zpravodaj Stavebního bytového družstva Chomutov èíslo: 2/2005 Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení Pøedstavenstvo SBD

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

V NOVÉ. Fotografie z Husovy ulice. Dotazy na téma družstevnictví. Radnice zakázala hluk v ulicích. kvìten 2008, roèník 8, èíslo 1

V NOVÉ. Fotografie z Husovy ulice. Dotazy na téma družstevnictví. Radnice zakázala hluk v ulicích. kvìten 2008, roèník 8, èíslo 1 Zwww.sbdcv.cz kvìten 2008, roèník 8, èíslo 1 pravodaj SBD Chomutov Vážení družstevníci, máme za sebou další úspìšný rok. Nebo se blíží shromáždìní delegátù, kde pøed vás pøedstoupí pøedstavenstvo a pøedloží

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

záøí 2007, roèník 7, èíslo 2

záøí 2007, roèník 7, èíslo 2 Zwww.sbdcv.cz záøí 007, roèník 7, èíslo pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Zpráva pøedstavenstva SBD Na stranì najdete text, který byl prezentován na shromáždìní delegátù 8. èervna 007. Výsledky hospodaøení

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka spoleènosti T-Mobile za rok 2005 podle IFRS Obsah 4 5 6 6 7 8 Zpráva nezávislých auditorù Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz zmìn vlastního kapitálu

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1 11 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. VÝSLEDKY ROKU 2011 3. INVESTICE A TECHNOLOGIE 4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJÙ 5. ØÍZENÍ JAKOSTI 6. STRATEGIE PRO ROK 2012 7. ZPRÁVA

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ZLODÌJI - DOVOLENOU NEZNAJÍ

ZLODÌJI - DOVOLENOU NEZNAJÍ Zwww.sbdcv.cz èervenec 2006, roèník 6, èíslo 2 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Vážení družstevníci, na konci èervna delegáti samospráv zvolili nové pøedstavenstvo. Letos kandi- dovalo celkem 19 družstevníkù,

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více