1 VLASTNOSTI DŘEVA (D)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 VLASTNOSTI DŘEVA (D)"

Transkript

1 1 VLASTNOSTI DŘEVA (D) 11 ZKOUŠENÍ A TŘÍDY PEVNOSTI KONSTRUKČNÍHO DŘEVA (ČSN EN 10 81, ČSN EN 338, ČSN EN 384, ČSN EN 1438) Zkoušky dřeva provádíme na vzorcích bez suků, smolnatosti a jiných vad a z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva i s vadami U konstrukčního dřeva zjišťujeme hlavně jeho fyzikální a mechanické vlastnosti, které jsou různé z hlediska základních anatomických směrů ve dřevě Tyto směry jsou: axiální směr (AS), který je rovnoběžný s podélnou osou kmene, radiální směr (RS), který je vedený ve směru dřeňových paprsků a je kolmý na plochu tangenciálního řezu, tangenciální směr (TS), který má směr tečny k letokruhům a je kolmý na plochu radiálního řezu AS RS Obr 1: Základní anatomické směry ve dřevě TS Z tohoto důvodu se mnohé zkoušky konstrukčního dřeva provádějí ve více směrech V současné době upravují zkoušky dřeva dva druhy norem - starší československé normy a normy evropské Normy československé rozlišují tři směry zkoušení - směr zkoušení podél vláken (axiální směr, index a), směr zkoušení radiální (index r), směr zkoušení tangenciální (index t) Normy evropské rozlišují pouze směr zkoušení rovnoběžně s vláky (axiální směr, index 0) a směr zkoušení kolmo k vláknům (index 90) Na výsledky zkoušek má také velký vliv vlhkost dřeva Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty konstrukčního dřeva Charakteristická hodnota mechanických vlastností a hustoty konstrukčního dřeva je hodnota, která odpovídá 5% kvantilu statistického rozdělení příslušného souboru dřeva 5% kvantil se stanovuje na výběru základním souboru dřeva Základním soubor dřeva musí být reprezentativní z hlediska původu, rozměrů a jakosti Počet zkušebních těles ve výběru nesmí být menší než 40 Pro zkoušky pevnosti v ohybu se vybírá tažená strana náhodně Referenční vlhkost dřeva odpovídá teplotě 20 C a relativní vlhkosti 65% (což cca odpovídá 12% vlhkosti jehličnatého dřeva) Pro výběry, které nebyly zkoušeny při referenčních podmínkách, se musí hodnoty 5% kvantilu upravit Referenční příčné rozměry zkušebních těles při stanovení mechanických vlastností konstrukčního dřeva musí být 150 mm Alternativně lze stanovovat mechanické vlastnosti na malých bezvadných tělesech, nebo na tělesech konstrukčních rozměrů Charakteristické hodnoty stanovené tímto způsobem se musí upravit součiniteli 1

2 Charakteristická hodnota pevnosti f k se vypočítá ze vztahu:, kde: k s k v je vážený průměr upravených hodnot 5% kvantilů pro každý výběr je součinitel zohledňující počet a rozsah výběrů je součinitel zohledňující rozdíl mezi dřevem tříděným vizuálně a strojně Charakteristická hodnota modulu pruţnosti E 0,mean se vypočítá ze vztahu:, kde: E j n j je průměrná hodnota modulu pružnosti pro j-tý výběr je počet zkušebních těles v j-tém výběru Charakteristická hustota ρ k se vypočítá ze vztahu:, kde: ρ s n j je průměrná hodnota hustoty všech zkušebních těles ve výběru je směrodatná odchylka hustoty všech zkušebních těles ve výběru je počet zkušebních těles v j-tém výběru Třídy pevnosti konstrukčního dřeva Vzhledem k různým druhům, jakostem dostupného dřeva a různému účelu konečného použití, dochází k řadě kombinací druhů a pevnostních tříd dřeva s rozličnými mechanickými vlastnostmi, což komplikuje dimenzování a specifikaci dřevěných stavebních konstrukcí V systému tříd pevnosti konstrukčního dřeva jsou seskupeny třídy jakosti a druhy dřeva s podobnými pevnostními vlastnostmi a jsou tak zaměnitelné Dřevo se třídí buď vizuálně, nebo strojně a musí vykazovat charakteristické hodnoty mechanických vlastností a hustoty uvedené v tabulce 1 Při třídění se zohledňují tyto požadavky: největší dovolené délky trhlin největší zakřivení v mm na 2 m délky obliny měkká a tvrdá hniloba poškození hmyzem abnormální vady Základní soubor dřeva přiřadíme k určité třídě pevnosti, pokud jsou jeho charakteristické hodnoty pevnosti v ohybu a hustoty stejné nebo větší jako hodnoty uvedené v tabulce 1 pro tuto třídu pevnosti, a jeho charakteristický průměrný modul pružnosti je stejná nebo větší jako 95% hodnoty pro tuto třídu pevnosti 2

3 Tabulka 1: Třídy pevnosti charakteristické hodnoty dřevin JEHLIČNATÉ DŘEVINY LISTNATÉ DŘEVINY C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50 D18 D24 D30 D35 D40 D50 D60 D70 PEVNOSTNÍ VLASTNOSTI (v N/mm 2 ) Ohyb f m,k f m,k Tah rovnoběžně s vlákny f t,0,k= 0,6 f m,k f t,0,k= 0,6 f m,k Tah kolmo k vláknům f t,90,k = 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 f t,90,k = 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Tlak rovnoběžně s vlákny f c,0,k = 5 (f m,k) 0, f c,0,k = 5 (f m,k) 0, Tlak kolmo k vláknům f c,90,k = 0,007 r k 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 f c,90,k = 0,015 r k 7,5 7,8 8,0 8,1 8,3 9,3 10,5 13,5 Smyk f v,k 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 f v,k 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 TUHOSTNÍ VLASTNOSTI (v kn/mm 2 ) Průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny 5% kvantil modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny Průměrná hodnota modulu pružnosti kolmo k vláknům Průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyku E 0,mean , , E 0,mean 9, E 0,05 = 0,67 E 0,mean 4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 7,7 8,0 8,7 9,4 10,1 10,7 E 0,05 = 0,84 E 0,mean 8,0 8,4 9,2 10,1 10,9 11,8 14,3 16,8 E 90,mean = E 0,mean / 30 0,23 0,27 0,30 0,32 0,33 0,37 0,38 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53 E 90,mean = E 0,mean / 15 0,63 0,67 0,73 0,80 0,87 0,93 1,13 1,33 G mean = E 0,mean / 16 0,44 0,50 0,56 0,59 0,63 0,69 0,72 0,75 0,81 0,88 0,94 1,00 G mean = E 0,mean / 16 0,59 0,63 0,69 0,75 0,81 0,88 1,06 1,25 HUSTOTA (v kg/m 3 ) Hustota r k r k Průměrná hodnota hustoty r mean = 1,2 r k r mean = 1,2 r k POZNÁMKA: Tabelované hodnoty odpovídají dřevu s vlhkostí při teplotě 20 C a relativní vlhkosti 65% 3

4 12 STANOVENÍ VLHKOSTI VZORKU ŘEZIVA VÁHOVOU METODOU (ČSN EN 408, ČSN EN ) 121 Podstata zkoušky, měřené veličiny Podstata stanovení vlhkosti vzorku řeziva váhovou metodou Vlhkost dřeva vyjádříme podílem hmotnosti vody k hmotnosti dřeva v absolutně suchém stavu Vlhkost dřeva, která se ustálí při daných podmínkách prostředí (teplota a relativní vzdušná vlhkost) se nazývá rovnovážnou vlhkostí dřeva Jako standardní udávají evropské normy prostředí s teplotou (20 ±2) C a relativní vlhkostí (65 ±5)% Československé normy udávají standardní vlhkost 12% Tyto dvě definice prostředí si v podstatě odpovídají, tzn v prostředí s teplotou (20 ±2) C a relativní vlhkostí (65 ±5)% se ustálí vlhkost dřeva na 12% Měřené a stanovené veličiny m 1 hmotnost zkušebního tělesa před sušením, v g m 0 hmotnost vysušeného zkušebního tělesa, v g ω hmotnostní vlhkost, v % 122 Zkušební zařízení a pomůcky Váhy s přesností 0,01 g Sušárna s volnou vnitřní cirkulací vzduchu 123 Postup Zkušební těleso o rozměru nejméně 20 mm ve směru vláken vyřízneme ve vzdálenosti 300 mm od čela zkušebního vzorku Těleso musí být bez prosmolu a vad Zkušební těleso ihned po vyříznutí zvážíme (m 1 ) a dáme sušit při teplotě (103 ±2) C do ustálené hmotnosti Hmotnost vysušeného tělesa (m 2 ) stanovíme bezprostředně po jeho vyndání ze sušárny Vlhkost ω potom vypočteme takto: Výsledek vyjádříme s přesností na 0,1% Úkol: Stanovte vlhkost dřeva pro dva různé druhy dřevin (jehličnaté a listnaté) JEHLIČNATÉ DŘEVO LISTNATÉ DŘEVO Druh dřeviny m 1 m 0 [g] [g] ω [%] 4

5 124 Vyhodnocení 13 STANOVENÍ HUSTOTY DŘEVA (ČSN ) 131 Podstata zkoušky, měřené veličiny Podstata stanovení hustoty dřeva Zvážením zjistíme hmotnost zkušebního tělesa, jeho objem změřením rozměrů a vypočítáme hmotnost jednotkového objemu dřeva Hustotu dřeva můžeme určit pro tyto případy vlhkosti: hustota při vlhkosti ω v době zkoušky hustota zcela vysušeného dřeva konvenční hustota (poměr hmotnosti vysušeného zkušebního tělesa k objemu při dané vlhkosti) Měřené a stanovené veličiny m ω hmotnost zkušebního tělesa, v kg, při vlhkosti ω a ω, b ω, l ω rozměry zkušebního tělesa, v m, při vlhkosti ω V ω objem zkušebního tělesa, v m 3, při vlhkosti ω ρ ω hustota zkušebního tělesa, v kg/m 3, při vlhkosti ω 132 Zkušební zařízení a pomůcky Posuvné měřítko Váhy s přesností 0,01 g Sušárna s volnou vnitřní cirkulací vzduchu 133 Postup Zkušební tělesa změříme s přesností na 0,1 mm Norma předepisuje rozměr zkušební tělesa 20 mm x 20 mm x (25 ±5) mm a počet minimálně 16 Ve cvičení použijeme tělesa ve tvaru krychle o objemu 0,001 m 3 pro každou dřevinu jedno Zkušební těleso musí mít minimálně 5 letokruhů Hmotnost zkušebních těles zjistíme s přesností na 0,01 g Hustotu zkušebního tělesa ρ ω při vlhkosti ω v době zkoušky vypočteme podle vzorce: Výsledek zaokrouhlíme na 5 kg/m 3 5

6 Úkol: Stanovte hustotu vzorků dřeva při dané vlhkosti v době zkoušky na různých dřevinách A rozdělte podle hustoty na dřeviny: s nízkou hustotou dřeva ρ 12 < 540 kg/m 3, se střední hustotou dřeva ρ 12 = kg/m 3, s vysokou hustotou dřeva ρ 12 > 750 kg/m 3 DRUH DŘEVINY V ω m ω ρ ω HUSTOTA [m 3 ] [kg] [kg/m 3 ] DŘEVA JEHLIČNATÉ DŘEVO smrk 0,001 borovice 0,001 modřín 0,001 LISTNATÉ DŘEVO dub 0,001 buk 0,001 habr 0, Vyhodnocení 14 STANOVENÍ NASÁKAVOSTI A BOBTNÁNÍ VZORKU ŘEZIVA (ČSN , ČSN ) 141 Podstata zkoušky, měřené veličiny Podstata stanovení nasákavosti vzorku řeziva Při zkoušce nasákavosti zjišťujeme největší množství vody, které je zkušební těleso schopné přijmout při dlouhodobém uložení ve vodě Nasákavost udáváme v procentech hmotnosti úplně vysušeného tělesa Podstata stanovení bobtnání vzorku řeziva Podstatou metody je zjištění rozměrů a/nebo objemu zkušebního tělesa ve vysušeném stavu a ve stavu vlhkosti stejné nebo větší než je mez hygroskopicity buněčných stěn a zjištění změn těchto rozměrů Bobtnání udáváme v příslušných směrech zkoušení v procentech 6

7 Měřené a stanovené veličiny m ω hmotnost zkušebního tělesa po máčení, v g m 0 hmotnost zkušebního tělesa po sušení, v g ω max nasákavost, v % l r max, l t max, l a max rozměry zkušebního tělesa ve směru radiálním, tangenciálním a podél vláken po máčení, v mm l r min, l t min, l a min rozměry zkušebního tělesa ve směru radiálním, tangenciálním a podél vláken po sušení, v mm a r max, a t max, a a max největší bobtnání v příslušných směrech, v % a V max objemové bobtnání, v % 142 Zkušební zařízení a pomůcky Digitální posuvné měřítko Váhy s přesností 0,01 g Nádoba s destilovanou vodou Exsikátor s hygroskopickou látkou 143 Postup Normová zkušební tělesa mají tvar pravoúhlého hranolu se základnou 20 mm x 20 mm a výškou (20 ±10) mm Úhel sklonu letokruhů ke dvěma protilehlým stranám nesmí být větší než 10 Zkušební těleso vysušíme při teplotě (103 ±2) C do ustálené hmotnosti a rozměrů tak, aby nevznikaly trhliny, a ochladíme v exsikátoru Ihned poté těleso zvážíme (m 0 ) a změříme ve středu ploch v radiálním a tangenciálním směru a ve směru podél vláken (l r min, l t min, l a min ) Všechna vážení provádíme s přesností 0,01 g a měření s přesností 0,01 mm Zkušební těleso potom namáčíme v destilované vodě o teplotě (20 ±2) C do ustálené hmotnosti a rozměrů Poté těleso zvážíme (m ω ) a změříme stejným způsobem jako ve vysušeném stavu (l r min, l t min, l a min ) Nasákavost dřeva ω max potom vypočteme takto: Výsledek vyjádříme s přesností na 0,1% Hodnoty největšího bobtnání v příslušných směrech jsou:,, Hodnota objemového bobtnání je: Výsledky největšího bobtnání ve směru napříč vláken a výsledky objemového bobtnání vyjádříme s přesností na 0,1% Výsledky největšího bobtnání ve směru podél vláken s přesností na 0,01% 7

8 Úkol: Stanovte nasákavost, největší bobtnání a objemové bobtnání dřeva pro dva různé druhy dřevin (jehličnaté a listnaté) JEHLIČNATÉ DŘEVO LISTNATÉ DŘEVO Druh dřeviny m ω m 0 [g] [g] ω max [%] l r max l r min a r max [%] l t max l t min a t max [%] l a max l a min a a max [%] a V max [%] 144 Vyhodnocení 15 STANOVENÍ PEVNOSTI V TLAKU ROVNOBĚŢNĚ S VLÁKNY KONSTRUKČNÍHO DŘEVA (ČSN EN 408) 151 Podstata zkoušky, měřené veličiny Podstata stanovení pevnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny konstrukčního dřeva Podstatou stanovení pevnosti v tlaku je zjištění maximálního zatížení při zatěžování zkušebního tělesa v tlaku a výpočet tlakového napětí v průřezu při tomto zatížení 8

9 Měřené a stanovené veličiny F max největší zatížení, v N a, b rozměry průřezu zkušebního tělesa, v mm A plocha průřezu zkušebního tělesa, v mm 2 f c,0 pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny tělesa, v N/mm Zkušební zařízení a pomůcky Posuvné měřítko Hydraulický lis potřebného rozsahu 153 Postup Nejprve zkušební těleso z konstrukčního dřeva klimatizujeme do konstantní hmotnosti ve standardním prostředí s teplotou (20 ±2) C a relativní vlhkostí (65 ±5)% Poté ho změříme polovině výšky s přesností 1% Zkušební těleso musí mít plný průřez konstrukčního prvku a délku odpovídající 6-ti násobku menšího průřezového rozměru Čelní plochy musí být rovinné, vzájemně rovnoběžné a kolmé k ose tělesa Zkušební těleso zatěžujeme v lisu dostředně, pomocí tlačné desky opatřené kulovým kloubem Zatěžování provádíme rovnoměrně konstantní rychlostí až do porušení vzorku Odečteme maximální zatížení F max Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny vypočítáme dle vztahu: Obr 2: Schéma zkoušky pevnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny Pevnost v tlaku uvádíme s přesností 1% Úkol: Stanovte pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny pro dva různé druhy dřevin (jehličnaté a listnaté) Předpokládejte, že připravená zkušební tělesa jsou již klimatizována do konstantní hmotnosti ve standardním prostředí s teplotou (20 ±2) C a relativní vlhkostí (65 ±5)% JEHLIČNATÉ DŘEVO LISTNATÉ DŘEVO Druh dřeviny a b F max [N] f c,0 [N/mm 2 ] 9

10 154 Vyhodnocení 16 STANOVENÍ PEVNOSTI V OHYBU KONSTRUKČNÍHO DŘEVA (ČSN EN 408) 161 Podstata zkoušky, měřené veličiny Podstata stanovení pevnosti v ohybu konstrukčního dřeva Prostě podepřené zkušební těleso se zatěžuje na ohyb až do porušení symetricky dvěma břemeny při rozpětí rovnajícím se 18-ti násobku výšky Obr 3: Schéma zkoušky pevnosti v ohybu konstrukčního dřeva Měřené a stanovené veličiny F max největší zatížení, v N a = 6h vzdálenost mezi působištěm zatížení a nejbližší podporou, v mm h, b výška a šířka průřezu zkušebního tělesa, v mm W = bh 2 průřezový modul pro obdélníkový průřez, v mm 3 f m pevnost v ohybu, v N/mm Zkušební zařízení a pomůcky Posuvné měřítko Zkušební lis se zatěžovacím přípravkem pro čtyřbodový ohyb 163 Postup Nejprve zkušební těleso z konstrukčního dřeva klimatizujeme do konstantní hmotnosti ve standardním prostředí s teplotou (20 ±2) C a relativní vlhkostí (65 ±5)% Poté ho změříme 10

11 polovině délky s přesností 1% Nejmenší délka zkušebního tělesa je zpravidla 19-ti násobek výšky průřezu Zkušební těleso zatěžujeme symetricky čtyřbodovým ohybem při rozpětí rovnajícím se 18-ti násobku výšky Zatěžování provádíme rovnoměrně konstantní rychlostí až do porušení vzorku Odečteme maximální zatížení F max Pevnost v ohybu vypočítáme dle vztahu: Pevnost v ohybu uvádíme s přesností 1% Úkol: Stanovte pevnost v ohybu pro dva různé druhy dřevin (jehličnaté a listnaté) Předpokládejte, že připravená zkušební tělesa jsou již klimatizována do konstantní hmotnosti ve standardním prostředí s teplotou (20 ±2) C a relativní vlhkostí (65 ±5)% JEHLIČNATÉ DŘEVO LISTNATÉ DŘEVO Druh dřeviny b h F max [N] f m [N/mm 2 ] 164 Vyhodnocení 17 STANOVENÍ STANOVENÍ RÁZOVÉ HOUŢEVNATOSTI DŘEVA V OHYBU (ČSN ) 171 Podstata zkoušky, měřené veličiny Podstata stanovení rázové houževnatosti dřeva v ohybu Houževnatost dřeva je schopnost odolávat dynamickému (rázovému) namáhání ohybem Podstatou metody je zjištění energie potřebné k porušení tělesa při působení dynamického zatížení v ohybu Rázovou houževnatost vypočítáme z poměru energie a příčných rozměrů zkušebního tělesa 11

12 Měřené a stanovené veličiny h, b výška a šířka průřezu zkušebního tělesa, v mm m = 19,38 kg hmotnost kyvadla, v kg a = 0,80 m délka ramene kyvadla, v m g = 9,80665 m/s 2 tíhové zrychlení φ 1 je velikost úhlu vychýlení kyvadla pro počáteční polohu, ve stupních φ 2 je velikost úhlu překyvu, ve stupních α = 0,02 opravný vlhkostní koeficient stejný pro všechny dřeviny Q práce (energie) potřebné k porušení zkušebního vzorku, v J A ω rázová houževnatost při vlhkosti zkušebního tělesa ω, v J/mm 2 A 12 rázová houževnatost při vlhkosti zkušebního tělesa ω = 12%, v J/mm 2 Obr 4: Schéma zkoušky stanovení rázové houževnatosti dřeva v ohybu 172 Zkušební zařízení a pomůcky Posuvné měřítko Rázové kyvadlové kladivo CHARPY 173 Postup Zkušební tělesa mají tvar pravoúhlého hranolu se základnou 20 mm 20 mm, délka ve směru vláken je 300 mm Jedna boční hrana zkušebního tělesa musí být v radiální, druhá v tangenciální rovině Ve středu délky zkušebního tělesa změříme šířku v radiálním a výšku v tangenciálním směru s přesností 0,1 mm Vlastní zkoušku provedeme kyvadlovým kladivem Charpy, které pracuje na principu změny polohové potenciální energie v kinetickou Vzorek umístíme do přístroje tak, aby byl porušen jediným úderem kladiva na radiální povrch (při tangenciálním ohybu) Nastavíme počáteční polohovou energii zafixováním kladiva pod úhlem počátečního vychýlení Kladivo po uvolnění jediným úderem poruší zkoušený vzorek Na úchylkoměru přístroje pomocí vlečného ukazatele odečteme velikost úhlu překyvu po přeražení vzorku Práci Q potřebnou pro přeražení zkušebního vzorku určíme ze vztahu: 12

13 Rázovou houževnatost A ω při vlhkosti materiálu ω v okamžiku zkoušky vypočteme ze vztahu: V případě, že zkušební těleso není klimatizováno do konstantní hmotnosti ve standardním prostředí s teplotou (20 ±2) C a relativní vlhkostí (65 ±5)%, pak zjištěnou rázovou houževnatost A ω se přepočítáme pro vlhkost 12% na A 12 dle vztahu: [ ] Výsledek zkoušky rázové houževnatosti vláken zaokrouhlíme 0,0001 J/mm 2 Úkol: Stanovte rázovou houževnatost v ohybu pro jehličnaté dřevo Předpokládejte, že připravená zkušební tělesa mají vlhkost 14% DRUH DŘEVINY b h 1 [ ] 2 [ ] Q [J] A 14 [J/mm 2 ] A 12 [J/mm 2 ] 174 Vyhodnocení 18 ŘEŠENÝ PŘÍKLAD 181 Zadání Vypočtěte nasákavost vzorku dřeva, když víte, že hmotnost vysušeného vzorku byla 2,1 g a nasyceného vzorku 4,3 g 13

14 182 Řešení Měřené a stanovené veličiny m 0 2,1 g m 1 4,3 g ω? % Výpočtový vztah: Dosazení: = 104,7% 183 Vyhodnocení Nasákavost vzorku dřeva činí 104,7% 19 PŘÍKLADY 191 Příklad Určete sílu F max potřebnou k porušení vzorku dřeva v tlaku rovnoběžně s vlákny, jestliže má pevnost ve směru vláken f c,0 = 45 N/mm 2 a rozměry 20,0 mm ve směru radiálním, 20,2 mm v tangenciálním a 120 mm ve směru vláken (18,18 kn) 192 Příklad O kolik milimetrů se zvětší dřevěná konstrukce o rozměrech 200 mm 200 mm 2500 mm (nejdelší rozměr je ve směru podél vláken) po zatopení vodou, když bobtnání je podél vláken 0,2 %, v radiálním směru je 5% a v tangenciálním směru je 10% (Předpokládejme, že před zatopením byla konstrukce ve stavu blížícímu se stavu vysušení) (20 mm, 10 mm, 5 mm) 193 Příklad Kolik m 3 dřeva při vlhkosti ω = 28 % můžeme naložit na automobilový přívěs nosnosti 8 tun, když objemová hmotnost suchého dřeva ρ ω=0 = 500 kg/m kg/m 3, 12,5 m 3 ) 14

15 Použitá literatura [1] ČSN Skúšky vlastností rasteného dreva Metóda zisťovania nasiakavosti a navlhavosti [2] ČSN Drevo Zisťovanie hustoty [3] ČSN Drevo Rázová húževnatosť v ohybe [4] ČSN Skúšky vlastností rasteného dreva Metóda zisťovania napúčavosti [5] ČSN EN ( ) Vlhkost vzorku řeziva Část 1: Stanovení váhovou metodou [6] ČSN EN 1438 ( ) Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva [7] ČSN EN 338 ( ) Konstrukční dřevo Třídy pevnosti [8] ČSN EN 384 ( ) Konstrukční dřevo Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty [9] ČSN EN 408 ( ) Dřevěné konstrukce Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností [10] ČSN EN ( ) Dřevěné konstrukce Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti 15

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

Více

Dřevo je vnitřní zdřevnatělá část kmenu, větví a kořenů bez kůry a lýka. Strom obsahuje 70 až 90 objemových % dřeva.

Dřevo je vnitřní zdřevnatělá část kmenu, větví a kořenů bez kůry a lýka. Strom obsahuje 70 až 90 objemových % dřeva. Dřevo Dřevo je vnitřní zdřevnatělá část kmenu, větví a kořenů bez kůry a lýka. Strom obsahuje 70 až 90 objemových % dřeva. Tvorba dřevní hmoty probíhá fotosyntetickými a biochemickými reakcemi v kambiu

Více

Dřevo hlavní druhy dřeva, vlastnosti, anizotropie

Dřevo hlavní druhy dřeva, vlastnosti, anizotropie Dřevo hlavní druhy dřeva, vlastnosti, anizotropie Dřevo Dřevo je vnitřní zdřevnatělá část kmenu, větví a kořenů bez kůry a lýka. Strom obsahuje 70 až 90 objemových % dřeva. Tvorba dřevní hmoty probíhá

Více

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností 3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností Eurokód 5 společně s ostatními eurokódy neuvádí žádné hodnoty pevnostních a tuhostních vlastností materiálů. Tyto hodnoty se určují podle příslušných zkušebních

Více

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI 6 ZKOUŠENÍ TAVEBNÍ OCELI 6.1 URČENÍ DRUHU BETONÁŘKÉ VÝZTUŽE DLE POVRCHOVÝCH ÚPRAV 6.1.1 Podstata zkoušky Různé typy betonářské výztuže se liší nejen povrchovou úpravou, ale i různými pevnostmi a charakteristickými

Více

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7 VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Stavební hmoty I Cvičení 7 STANOVENÍ VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PROTOKOL Č.7 Stanovení vlhkosti stavebních materiálů a výrobků sušením při zvýšené teplotě dle

Více

Laboratorní testování rázové þÿ h o u~ e v n a t o s t i dy e v a

Laboratorní testování rázové þÿ h o u~ e v n a t o s t i dy e v a DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz þÿx a d a s t a v e b n í / C i v i l E n g i n e e r i n g S e r i e s þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 1 0, r o. 1 0 / C i v i l E n g i n e e r i n g Laboratorní

Více

Zkoušení ztvrdlého betonu Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

Zkoušení ztvrdlého betonu Objemová hmotnost ztvrdlého betonu Objemová hmotnost ztvrdlého betonu ČSN EN 12390-7 Podstata zkoušky Stanoví se objem a hmotnost zkušebního tělesa ze ztvrdlého betonu a vypočítá se objemová hmotnost. Metoda stanovuje objemovou hmotnost

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4. STANOVENÍ VLASTNOSTÍ KONSTRUKČNÍHO DŘEVA PETR KUKLÍK ČVUT v Praze, Fakulta stavební seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4. 2007 Inovace metod

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 1 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

Pevnostní vlastnosti

Pevnostní vlastnosti Pevnostní vlastnosti J. Pruška MH 3. přednáška 1 Pevnost v prostém tlaku na opracovaných vzorcích Jedná se o mezní napětí při porušení zkušebního tělesa za jednoosého tlakového namáhání F R = mez d A pevnost

Více

LAB 3: Zkoušky ztvrdlé malty II

LAB 3: Zkoušky ztvrdlé malty II LAB 3: Zkoušky ztvrdlé malty II Laboratorní cvičení bude probíhat v místnosti D 1053. Laboratorní cvičení se skládá ze 4 zkoušek. Postupy 1,2, 3A, 3C a 4 provedou skupiny samostatně. Postupy 1 až 3 provedou

Více

Přehled fyzikálních vlastností dřeva

Přehled fyzikálních vlastností dřeva Dřevo a jeho ochrana Přehled fyzikálních vlastností dřeva cvičení Dřevo a jeho ochrana 2 Charakteristiky dřeva jako materiálu Anizotropie = na směru závislé vlastnosti Pórovitost = porézní materiál Hygroskopicita

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_PŘÍPRAVA DŘEVA 3_T1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I Zkoušky mechanické Autor přednášky: Ing. Daniela ODEHNALOVÁ Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu ZKOUŠENÍ mechanických vlastností

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

BI03 Diagnostické metody ve stavebnictví DIAGNOSTICKÉ METODY PRO HODNOCENÍ KONSTRUKČNÍHO DŘEVA. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.

BI03 Diagnostické metody ve stavebnictví DIAGNOSTICKÉ METODY PRO HODNOCENÍ KONSTRUKČNÍHO DŘEVA. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. BI03 Diagnostické metody ve stavebnictví DIAGNOSTICKÉ METODY PRO HODNOCENÍ KONSTRUKČNÍHO DŘEVA Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. PRŮZKUM DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Důvodem k provádění průzkumu dřevěných konstrukcí

Více

VLIV NA PEVNOST SMRKOVÉHO DŘEVA Vliv suků na porušení (kanada) 75 77% 77% suky Odklon vláken 9 až 22% DOTVAROVÁNÍ DŘEVĚNÝCH OHÝBANÝCH PRVKŮ Dřevo vazkopružný materiál Třídy trvanlivosti dřeva vybraných

Více

DŘEVĚNÉ KONSTRUKČNÍ A LEPENÉ HRANOLY

DŘEVĚNÉ KONSTRUKČNÍ A LEPENÉ HRANOLY 1 KVH DUO TRIO BSH JAF HOLZ - Váš partner ve světě dřeva a stavebních prvků Česká republika Slovenská republika CZ-68 14 Vyškov Průmyslová 717/8g Tel.: +40 517 35 811 Fax: +40 517 343 893 e-mail: vyskov@jafholz.cz

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Ing. Věra Heřmánková Ing. Richard Mařík Ing. Petr Havlan Ing.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Ing. Věra Heřmánková Ing. Richard Mařík Ing. Petr Havlan Ing. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Ing. Věra Heřmánková Ing. Richard Mařík Ing. Petr Havlan Ing. Petr Mitrenga STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01 M07 LABORATORNÍ CVIČENÍ STUDIJNÍ

Více

PROTOKOL číslo: / 2014

PROTOKOL číslo: / 2014 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA pod č.1048 Thákurova 7, 166 29, Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ - OL 181 telefon: 2 2435 5429 fax: 2 2435 3843 Zakázkové

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Řezivo. Pořez podélné dělení výřezů, výroba řeziva. 1 středové řezivo 2 boční řezivo 3 krajina 4 řezná spára

Řezivo. Pořez podélné dělení výřezů, výroba řeziva. 1 středové řezivo 2 boční řezivo 3 krajina 4 řezná spára Řezivo Pořez podélné dělení výřezů, výroba řeziva 1 středové řezivo 2 boční řezivo 3 krajina 4 řezná spára Druhy řeziva Druhy řeziva - řezivo s oblinami - řezivo ostrohranné v celé délce (neomítané (omítané

Více

SUŠENÍ DŘEVA (HUD) - NÁZVOSLOVÍ -

SUŠENÍ DŘEVA (HUD) - NÁZVOSLOVÍ - SUŠENÍ DŘEVA (HUD) - NÁZVOSLOVÍ - (upraveno podle ČSN 49 0007 Názvosloví - Sušení dřeva a EN 14298 Řezivo - Stanovení kvality sušení) Všeobecně: - vlhkost dřeva - obsah vody v různých skupenstvích - sušení

Více

Měření momentu setrvačnosti

Měření momentu setrvačnosti Měření momentu setrvačnosti Úkol : 1. Zjistěte pro dané těleso moment setrvačnosti, prochází-li osa těžištěm. 2. Zjistěte moment setrvačnosti daného tělesa k dané ose metodou torzních kmitů. Pomůcky :

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 PŘÍKLADY 1 Objemová hmotnost, hydrostatické váhy P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 9. 3. - 25. 4. 2012

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 9. 3. - 25. 4. 2012 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 501 Zákazník:

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

1) Pokud dlouhé svisle zavěšené těleso (např. lano) neunese svou vlastní tíhu, jakým opatřením nedosáhneme zlepšení?

1) Pokud dlouhé svisle zavěšené těleso (např. lano) neunese svou vlastní tíhu, jakým opatřením nedosáhneme zlepšení? 1) Pokud dlouhé svisle zavěšené těleso (např. lano) neunese svou vlastní tíhu, jakým opatřením nedosáhneme zlepšení? a) Zvětšením průřezu tělesa b) Zkrácením tělesa c) Použitím pevnějšího materiálu d)

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. OBSAH Vzorky betonu jádrové vývrty Objemová hmotnost Dynamické moduly pružnosti Pevnost v tlaku Statický

Více

Zkoušení kompozitních materiálů

Zkoušení kompozitních materiálů Zkoušení kompozitních materiálů Ivan Jeřábek Odbor letadel FS ČVUT v Praze 1 Zkoušen ení kompozitních materiálů Zkoušky materiálových charakteristik Zkouška kompozitních konstrukcí 2 Zkoušen ení kompozitních

Více

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu Měření modulu pružnosti Úkol : 1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu Pomůcky : - Měřící zařízení s indikátorovými hodinkami - Mikrometr - Svinovací metr

Více

Prohlášení o vlastnostech č CPR-0018

Prohlášení o vlastnostech č CPR-0018 Prohlášení o vlastnostech č. 1393-CPR-0018 NOVATOP SWP Identifikační kód typu výrobku: Typ: Zamýšlené použití: Výrobce: SWP 10 (tuzemský smrk), SWP 30 (severský smrk), SWP 50 (modřín). Vícevrstvá deska

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

Zkoušení kompozitních materiálů

Zkoušení kompozitních materiálů Ivan Jeřábek Ústav letadlové techniky FS ČVUT v Praze 1 Zkoušky materiálových charakteristik Zkouška kompozitních konstrukcí 2 Zkoušen ení kompozitních materiálů Definice zkoušky definice vstupu a výstupu:

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

POŽADAVKY na systém řízení výroby impregnace dřeva

POŽADAVKY na systém řízení výroby impregnace dřeva Výzkumný a vývojový ústav dřevařský POŽADAVKY na systém řízení výroby impregnace dřeva Ing. Jitka Beránková, Ph.D. vedoucí střediska certifikace Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p. Na Florenci

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

Dřevěné konstrukce. Dřevo - od nepaměti. Zavedení výroby řeziva na pilách Výroba kovových spojovacích prostředků Lepené konstrukce

Dřevěné konstrukce. Dřevo - od nepaměti. Zavedení výroby řeziva na pilách Výroba kovových spojovacích prostředků Lepené konstrukce Dřevěné konstrukce Dřevo - od nepaměti prosté přístřešky z větví kolové stavby srubové stavby hrázděné konstrukce Zavedení výroby řeziva na pilách Výroba kovových spojovacích prostředků Lepené konstrukce

Více

Stavební hmoty. Přednáška 3

Stavební hmoty. Přednáška 3 Stavební hmoty Přednáška 3 Mechanické vlastnosti Pevné látky Pevné jsou ty hmoty, které reagují velmi mohutně proti silám působícím změnu objemu i tvaru. Ottova encyklopedie = skupenství, při kterém jsou

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály FP 1 Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí Úkoly : 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály 2. Určete moduly pružnosti vzorků nepřímo pomocí měření rychlosti

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT Φd Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. KVĚTNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT KRUT KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ Součást je namáhána na krut

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: : 9. 1-27. 2. 2015

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: : 9. 1-27. 2. 2015 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 761 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400

Více

NAMÁHÁNÍ NA OHYB NAMÁHÁNÍ NA OHYB

NAMÁHÁNÍ NA OHYB NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 12. KVĚTNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA OHYB NAMÁHÁNÍ NA OHYB Nejdůleţitější konstrukční prvek pro ohyb je nosník.

Více

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I. DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I. Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám -

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: , Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba https://www.hgf.vsb.cz Tel.: 597 325 287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. L 234 Zákazník: PCC

Více

Zkoušky vlastností technických materiálů

Zkoušky vlastností technických materiálů Zkoušky vlastností technických materiálů Stálé zvyšování výkonu strojů a snižování jejich hmotnosti klade vysoké požadavky na jakost hutního materiálu. Se zvyšováním nároků na materiál je nerozlučně spjato

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 19. 7. 11. 9. 2012

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 19. 7. 11. 9. 2012 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 518 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 10. 10. 5. 12. 2014

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 10. 10. 5. 12. 2014 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 732 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400

Více

Pevnost kompozitů obecné zatížení

Pevnost kompozitů obecné zatížení Pevnost kompozitů obecné zatížení Osnova Příčná pevnost v tahu Pevnost v tahu pod nenulovým úhlem proti vláknům Podélná pevnost v tlaku Příčná pevnost v tlaku Pevnost vláknových kompozitů - obecně Základní

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 a Z-9.1-811 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky,

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky, průvlaky, zesílení

Více

EUR palety technická dokumentace

EUR palety technická dokumentace EUR palety technická dokumentace Podle zákona č. 102/2001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta EUR s rozměry 800 mm x 1200 mm Obsah:

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod. Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk: působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu

Více

Produktový list BSH CECO

Produktový list BSH CECO Produktový list BSH CECO Základní popis Vrstvený lepený hranol v dřevině smrk (Picea abies), přímý, vyrobeno na zakázku v SRN firmou NORDLAM GmbH dle EN 386/14080 jako výrobek certifikovaný prodávajícím

Více

Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla. Max Šauer Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla Max Šauer 17. prosince 2003 Obsah 1 Úkol měření 2 2 Seznam použitých přístrojů a pomůcek 2 3 Výsledky měření 2 3.1 Stanovení tuhosti vazbové pružiny................

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0508Mechanické vlastnosti dřeva

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0508Mechanické vlastnosti dřeva Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

MĚŘENÍ VLHKOSTI VZORKŮ DŘEVA A DAMP OF WOOD SAMPLES MEASUREMENT

MĚŘENÍ VLHKOSTI VZORKŮ DŘEVA A DAMP OF WOOD SAMPLES MEASUREMENT MĚŘENÍ VLHKOSTI VZORKŮ DŘEVA A DAMP OF WOOD SAMPLES MEASUREMENT Gunnar KÜNZEL, Miloslav LINDA, Lukáš JAVŮREK Katedra elektrotechniky a automatizace, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze,

Více

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Podniková norma Nákup hrubých přířezů Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Originální název a cesta k dokumentu: F:\DATA\Spolecne\A-Zpracování dřeva\originální dokumenty\n030-5 Nákup hrubých přířezů.docx

Více

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl) Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

Stavební systém EUROPANEL, materiálová složení, zkušenosti s dozorem nad výrobou Jitka Beránková Historie Dřevo jako stavební materiál dnes: Dřevo je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších stavebních

Více

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01 STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01 kolektiv autorů Student: Studijní skupina: Školní rok: ZKRATKA NÁZEV CVIČENÍ DATUM PODPIS U, D Úvod a dřevo K M Kamenivo Malty a pojiva B, C Beton a cihly O, P

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ZPRACOVÁNÍ D EVA část 5, díl 2, kapitola 3, str. 21. díl 2, dýhy a vrstvené dýhové materiály

ZPRACOVÁNÍ D EVA část 5, díl 2, kapitola 3, str. 21. díl 2, dýhy a vrstvené dýhové materiály ZPRACOVÁNÍ D EVA část 5, díl 2, kapitola 3, str. 21 pojovat i na ocelové potrubí. Dopravní trubky se používají na dopravu minerálních nebo agresivních vod. Trubky v sobě spojují přednosti vysokou pevnost

Více

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK Hustota látek je základní informací o studované látce. V případě homogenní látky lze i odhadnout druh materiálu s pomocí známých tabulkovaných údajů (s ohledem na barvu a vzhled materiálu

Více

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY . cvičení PRŮŘEZOVÉ CHRKTERISTIKY Poznámka Pojem průřezu zavádíme u prutových konstrukčních prvků. Průřez je rovinný obrazec, který vznikne myšleným řezem vedeným kolmo k podélné ose nedeformovaného prutu,

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013 MCT spol. s r. o. ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HMOT Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař, ČR, tel./fax +420 271 750 448 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013 Provedené zkoušky: - Stanovení rozměrů

Více

Sendvičové panely smykový test výplňového materiálu čtyřbodovým ohybem

Sendvičové panely smykový test výplňového materiálu čtyřbodovým ohybem Sendvičové panely smykový test výplňového materiálu čtyřbodovým ohybem Protokol o zkoušce Výrobce a dodavatel: ISMAT solution, s.r.o. Dolení 184, 411 85 Horní Beřkovice Obchodní rejstřík vedený u Krajského

Více

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 55 Kapitola 9 Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 9.1 Úvod Hustota látky ρ je hmotnost její objemové jednotky, definované vztahem: ρ = dm dv, kde dm = hmotnost objemového elementu dv. Pro homogenní

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance) Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K34OK 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 63. Úvod,

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Měření vlhkosti dřeva a vlivu na hustotu Fyzikální vlastnosti dřeva Protokol č.2 Vypracoval: Pavel Lauko Datum cvičení: 24.9.22 Obor: DI Datum vypracování:

Více

trubku o délce l. Prut (nebo trubka) bude namáhán kroutícím momentem M K [Nm]. Obrázek 1: Prut namáhaný kroutícím momentem.

trubku o délce l. Prut (nebo trubka) bude namáhán kroutícím momentem M K [Nm]. Obrázek 1: Prut namáhaný kroutícím momentem. Namáhání krutem Uvažujme přímý prut neměnného kruhového průřezu (Obr.2), popřípadě trubku o délce l. Prut (nebo trubka) bude namáhán kroutícím momentem M K [Nm]. Obrázek : Prut namáhaný kroutícím momentem.

Více

STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI001

STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI001 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI001 kolektiv autorů Student: Studijní skupina: Školní rok: ZKRATKA NÁZEV CVIČENÍ DATUM PODPIS U, D Úvod a dřevo K M Kamenivo Malty a pojiva B, C Beton

Více

Deformace nosníků při ohybu.

Deformace nosníků při ohybu. Číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.36/ 02.0066 Autor Pavel Florík Předmět Mechanika Téma Deformace nosníků při ohybu Metodický pokyn výkladový text s ukázkami Deformace nosníků při ohybu. Příklad č.2 Zalomený

Více

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Podniková norma Nákup hrubých přířezů Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Originální název a cesta k dokumentu: F:\DATA\Spolecne\A-Zpracování dřeva\originální dokumenty\n030-5 Nákup hrubých přířezů.docx

Více

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu

Více

Měření teplotní roztažnosti

Měření teplotní roztažnosti KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření teplotní roztažnosti Úvod Zvyšování termodynamické teploty

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 4 Antonín LOKAJ 1, Kristýna VAVRUŠOVÁ 2 DESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH

Více

Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.

Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45. Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Statické zkoušky (pevnost, tvrdost) Dynamické zkoušky (cyklické,

Více

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici. Mechanika hornin a zemin Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), docházka

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0513Vady dřeva I. vady struktury dřeva

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0513Vady dřeva I. vady struktury dřeva Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku.

Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku. Ultralam je obchodní značka výrobce pro konstrukční materiál vrstvené dřevo. (Anglicky se tento materiál nazývá LVL laminated veneer lumber, německy FSH Furnierschichtholz). Vrstvené dřevo Ultralam svými

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Petr Janoušek Schválil dne: František Klípa. Definice a rozdělení ocelí

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Petr Janoušek Schválil dne: František Klípa. Definice a rozdělení ocelí SVAŘOVANÁ SÍŤ FERT TYPU P Strana: 1/5 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s.

Více

Hřebíkové spoje. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR.

Hřebíkové spoje. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR. Hřebíkové spoje JMÉNO PŘEDMĚT Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR. TŘÍDA 3. ročník ROK 28 Bibliografická citace: PILGR, M. Dřevěné konstrukce. Hřebíkové spoje. Pracovní verze příkladu do cvičení rozpracovaného

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

þÿ L a b o r a t o r n í t e s t o v á n í s p o jo k o l þÿ t y p u v c e m e n t oa t p k o v ý c h d e s k

þÿ L a b o r a t o r n í t e s t o v á n í s p o jo k o l þÿ t y p u v c e m e n t oa t p k o v ý c h d e s k DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz OpenAIRE þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 1 1, r o. 1 1 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ L a b o r a t o r n í t e s t o v á n í s p o jo k o l þÿ t y p u v c

Více