Pojištění podnikatelů BALPO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění podnikatelů BALPO"

Transkript

1 Základy práce v systému POS zpracoval: Pojištění podnikatelů BALPO Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 Pojištění podnikatelů BALPO... 4 Základní údaje... 4 Pojištění majetku a odpovědnosti... 5 Majetkové pojištění... 5 Adresa místa podnikání... 5 Druh činnosti podnikání... 7 Přidání pojistného rizika... 9 Budova a ostatní stavba Dotazník budovy Movité věci Pojištění odpovědnosti Balíček pojištění odpovědnosti Dokončení nabídky Údaje o placení Slevy Osoby Nový pojistník Zástupci společnosti Ostatní údaje Zvláštní ujednání Upřesnění předmětu činnosti v případě sjednání pojištění odpovědnosti Záznam o potřebách klienta Náhrada smlouvy Pojišťovací zprostředkovatel Dotazníky Vygenerování návrhu Zpět na OBSAH 1

2 Popis základní obrazovky systému POS Po spuštění produktu pojištění podnikatelů BALPO se zobrazí úvodní obrazovka Základní údaje. Záhlaví aplikace s funkčními ikonami Nápověda položky Navigační strom Sjednávací formulář Produktové informace Přepínaní mezi okny Uzavření aktuálního okna Přesunuté okno nápovědy Uzavření aplikace POS Obr: Popis základní obrazovky Zápatí aplikace s procesními kroky Navigační strom zobrazuje ve své bílé části strukturu pojistného rozsahu zvoleného produktu, která odpovídá aktuálnímu stavu modelace nabídky. Stromová struktura se zde s každým přidaným rizikem rozšiřuje. Modrošedá část navigačního stromu zobrazuje neměnný sled formálních kroků potřebných k finalizaci návrhu pojištění. Pomocí tlačítka [Uložit a pokračovat] v zápatí aplikace přecházíme k dalšímu kroku procesu sjednávání. Tlačítkem [Zpět] je možné se o jeden krok vrátit. Potřebujete-li přejít o více kroků, je nutno opakovaně kliknout na příslušné tlačítko nebo stačí kliknout rovnou na požadovaný krok v navigačním stromě. Aktuální krok je ve stromě vždy graficky zvýrazněn. Pomocí ikony produktové informace v záhlaví aplikace je možné se přepnout na speciální webovou stránku, kde naleznete bližší specifikaci právě sjednávaného produktu. Máte-li otevřeno více oken najednou (další nabídka/nabídky, moduly ) a potřebujete se přepnout do jiného okna, stačí kliknout na ikonu přepínání mezi okny v záhlaví aplikace. V systému POS je kladen důraz na zavedení nápovědy pro jednotlivé položky sjednávacího formuláře. Pro zobrazení upřesňující informace daného pole, stačí kliknout na ikonu otazníku. Následně se zobrazí okno s nápovědou, které je možno přesunout nebo rozměrově upravit podle potřeb uživatele. Zpět na OBSAH 2

3 Hlášky a hlášení v systému POS V systému se zobrazují hlášení trojího typu: potvrzení úspěšně provedené operace např. při přepočtu nebo uložení upozornění, které nebrání v dalším postupu chybová hláška, kdy nejsou splněny produktové nebo aplikační podmínky; pro další práci v systému, je v tomto případě, nejdříve nezbytné odstranění příčiny vzniku chyby např. správným nastavením zadaných hodnot Systém může současně zobrazit i několik hlášení pod sebou. V modulu uživatelská nastavení na pracovní ploše je možné nastavit časový interval, po který se hláška bude zobrazovat. V případě potřeby je možné časový interval zcela vypnout. Zobrazená hlášení budou viditelná až do doby, kdy budou uzavřena uživatelem aplikace Zpět na OBSAH 3

4 Pojištění podnikatelů BALPO Cílem následujícího článku je popis procesu sjednání produktu pojištění podnikatelů BALPO v novém prostředí systému POS a nikoliv vysvětlení produktu, jeho principu a podmínek (k tomu slouží produktová specifikace metodika a sazebník). Základní údaje V prvním kroku doporučujeme pojmenování nabídky a nastavit datum počátku pojištění, které je možné posunout až o 12 měsíců. Pojmenovanou nabídku bude možné opětovně vyhledat v modulu Evidence nabídek a smluv nebo Dočasné nabídky. Data pojmenované nabídky jsou systémem automaticky ukládána, a to po akcích: Uložit a pokračovat, Přepočítat nebo při tisku nabídky. K uložení tzv. dočasné nabídky dochází po dobu 30 dnů, pokud nebylo uživatelem zakázáno v modulu Uživatelská nastavení. Dočasná nabídka může být jakákoliv vyplněná část nabídky před jejím trvalým uložením. K trvalému uložení nabídky (přes ikonu diskety) je nezbytné doplnění údajů o pojistníkovi a pojištěném v kroku Osoby. obr: Úvodní obrazovka produktu Pojištění podnikatelů BALPO Zpět na OBSAH 4

5 Pojištění majetku a odpovědnosti Kliknutím na tlačítko [Uložit a pokračovat] nebo [Přidat] v zápatí obrazovky se zobrazí dialogové okno přidat. Na základě výběru je stanoveno, zda budete sjednávat v dalším kroku majetkové pojištění nebo pojištění odpovědnosti. obr: Zobrazení dialogového okna pro výběr pojištění majetku nebo odpovědnosti Majetkové pojištění Kliknutím na tlačítko [Přidat adresu] začnete vytvářet nabídku majetkového pojištění. Adresa místa podnikání Na zobrazené stránce je nezbytné vyplnit adresu místa podnikání. Pro úspěšné vyhledání adresy doporučujeme zadávat kombinaci maximálně dvou polí, a to PSČ a ČP nebo názvu ulice a ČP. obr: Zadání parametrů pro vyhledání adresy místa podnikání Tlačítkem [Vyhledat adresu] zahájíte vyhledávání adresy místa podnikání. Zpět na OBSAH 5

6 obr: Zobrazení adresy/adres splňující kritérium vyhledávání Po označení odpovídající adresy zadáte místo podnikání do systému přes tlačítko [Dosadit]. obr: Adresu místa podnikání je možné zobrazit pomocí webových služeb Po vyhledání adresy místa pojištění je možné využít kontrolního zobrazení pomocí webové služby mapy.cz nebo nahlížení do katastru nemovitostí. Pokud k podnikatelské činnosti nedochází na konkrétní adrese, je nutno kliknout na tlačítko [Adresa bez místa určení]. V tomto případě se doplní pouze kód adresy Obr: Adresa bez místa určení má vždy kód Zpět na OBSAH 6

7 Druh činnosti podnikání Po doplnění adresy místa podnikání je nezbytné v systému zadat druh činnosti podnikání tzv. statistický kód druhu činnosti. Pro možnost výběru kódu druhu činnosti se prvotně určuje základní skupina a skupina činností v sekci výběr skupiny. Obr: Výběr kódu druhu činnosti podnikání Pole riziková skupina pro živelní nebezpečí bude automaticky doplněno po sjednání základního živelního nebezpečí a následném přepočtu. V ojedinělých případech jako je například kód činnosti SZB (budovy určené k nájmu) se riziková skupina nastavuje ručně dle činnosti a na základě komunikace s centrálou UNIQA pojišťovny. Riziková skupina pro odcizení bude automaticky doplněna po sjednání připojištění krádeže a loupeže v místě pojištění. Nyní je nezbytné zodpovědět doplňující otázky k majetkovému pojištění, které se nacházejí pod sekcí výběr skupiny. Obr: Doplňující otázky pro pojištění produktu BALPO Systém neumožní pokračovat ve sjednávání, pokud by nebyla zodpovězena některá ze tří předložených otázek nebo pokud by byla odpověď v rozporu s metodikou pojištění (tj. červená odpověď) Obr: Pro pokračování ve sjednávání produktu BALPO musí být odpovězeno na doplňující otázky Zpět na OBSAH 7

8 V případě že bude odpověď v rozporu s metodikou pojištění, není možné pokračovat ve sjednávání návrhu PS. Nastane-li taková situace, je nutno stav věci konzultovat s odpovědným pracovníkem UNIQA pojišťovny. Obr: Doplnění adresy místa podnikání, podnikatelské činnosti a zodpovězení doplňujících otázek Zpět na OBSAH 8

9 Přidání pojistného rizika Do systému byla zadána informace o místě podnikání, podnikatelské činnosti a byly zodpovězeny doplňující otázky k majetkovému pojištění. Následně je potřeba pro místo podnikaní zadat alespoň jedno pojistné riziko, tzn. co požaduje klient pojistit. Tlačítkem [Uložit a pokračovat] nebo [Přidat] dojde k zobrazení dialogového okna s pojistnými riziky. Vybrané riziko bude přidáno do stromové struktury pod příslušnou adresu. Obr: Zobrazení seznamu rizik majetkového pojištění Zpět na OBSAH 9

10 Budova a ostatní stavba Pro riziko je nezbytné vyplnit atribut pojistná částka v základním balíčku pojištění majetku - nemovitosti. V případě sjednání rizika Budova a ostatní stavba je možné pojistnou částku pouze dosadit, pokud je její výše známa nebo již určena. V opačném případě doporučujeme pro určení pojistné částky vyplnit elektronický [Dotazník budovy]. Dotazník budovy Kliknutím na stejnojmenné tlačítko se zobrazí prázdné dialogové okno pojištěné budovy a ostatní stavby. Obr: Kliknutím na tlačítko [Přidat], dojde k aktivaci dotazníku pojištěných budov Na základě dosazených údajů (rozměry, stáří, užití, druh konstrukce ) je stanovena pojistná částka budovy v nové a časové ceně. Obr: Vyplněný formulář dotazníku na pojištění staveb se stanovenou výší pojistní částky Tlačítkem [OK] potvrdíte dosazené a spočtené hodnoty. V opětovném zobrazení dialogového okna pojištěných budov a staveb se zobrazuje zadaná budova. Zpět na OBSAH 10

11 Obr: Kliknutím na tlačítko [Potvrdit] přenesete vypočtenou PČ do sjednávacího formuláře Kliknutím na tlačítko [Přidat] můžete akci zopakovat a zadat další pojištěnou budovu na stejné adrese. Tlačítkem [Potvrdit] přenesete vypočtenou pojistnou částku v nové ceně (popř. součet PČ zadaných budov) do příslušného pole sjednávacího formuláře. Spočtenou PČ je možné nadále upravovat, tak aby nedošlo k podpojištění. Obr: Přenesení pojistné částky z dotazníku budovy Po prvním přepočtu je stanovena výše ročního pojistného. Produkt BALPO nabízí možnost sjednání ve třech variantách. Jako výchozí stav je přednastavena varianta Standard SME. Aplikace zobrazuje roční pojistné pro všechny varianty bez nutnosti jejich přepínání. Pro variantu Standard SME a Exclusive SME je možné sjednat rozšiřující připojištění nebo navýšení základního limitu. Basic SME neumožňuje žádné rozšíření ani navýšení základního limitu. Zpět na OBSAH 11

12 Obr: Sjednání rizika Budova a ostatní stavba ve variantě pojištění Standard SME s rozšiřujícím připojištěním a navýšeným limitem Movité věci Kliknutím na tlačítko [Přidat] je možné zadat druhé pojistné riziko movité věci popř. pojistit odpovědnost. Obr: Přidání rizika movité věci Zpět na OBSAH 12

13 Obr: Sjednání rizika movité věci ve variantě pojištění Exclusive SME Produkt BALPO umožňuje sjednání připojištění movité věci v jiné variantě pojištění než je budova a ostatní stavba popř. pojištění odpovědnosti. Pro variantu Standard SME a Exclusive SME je možné sjednat rozšiřující připojištění nebo navýšení základního limitu. Basic SME neumožňuje žádné rozšíření ani navýšení základního limitu. Zpět na OBSAH 13

14 Pojištění odpovědnosti Stejně jako u majetkového pojištění i zde je nutné zadat kód druhu činnosti podnikání. Obr: Nastavení kódu druhu činnosti v pojištění odpovědnosti Pole základní pojištění, vadný výrobek a živelní nebezpečí budou automaticky doplněna po zadání balíčku pojištění odpovědnosti. Pro skupinu činností ostatní neuvedené se hodnoty nastavují ručně na základě komunikace s centrálou UNIQA pojišťovny. Balíček pojištění odpovědnosti V závislosti na zvoleném druhu činnosti je nutno u balíčku pojištění odpovědnosti nastavit základnu výpočtu. Základnou výpočtu pojistného v produktu BALPO jsou příjmy pojištěného z pojištěných činností, které jsou předmětem daně z příjmu a kterých pojištěný dosáhl v uplynulém kalendářním roce. Činnosti, které nemají příjmy, jako základnu výpočtu nelze v produktu BALPO pojistit. Pokud pojištěný s činností teprve začíná, uvádí pro výpočet pojistného svůj předpoklad. V tomto případě nelze sjednat pojištění s automatickým prodlužováním. Zpět na OBSAH 14

15 Obr: Balíček pojištění odpovědnosti Odpovědnost je možné sjednat obdobně jako majetkové pojištění ve třech variantách: Bacis SME, Standard SME a Exclusive SME. Jako výchozí stav je vždy přednastavena varianta Standard SME. Aplikace zobrazuje roční pojistné pro všechny varianty bez nutnosti přepínání. Jednotlivé varianty se od sebe liší výší limitu plnění a rozsahem pojištění. Na rozdíl od majetkového pojištění není možné pro žádnou variantu sjednat rozšiřující připojištění. Dokončení nabídky Po nastavení všech parametrů pojištěných rizik a krytí, kdy je jasná konkrétní cena pojištění, která je ze strany klienta akceptovaná a klient je rozhodnutý uzavřít pojistnou smlouvu, je možné přejít do poslední formální části procesu sjednávání, která se skládá ze tří položek Údaje o placení, Osoby, Ostatní údaje. Bez vyplněných těchto údajů nelze úspěšně dokončit nabídku - vygenerovat návrh. Závěrečné položky nabídky (resp. sekce formalit) mají ve stromové struktuře podbarvené pozadí. Po nastavení všech požadovaných položek v pojištění majetku a odpovědnosti je možné přejít k nastavení údajů o placení, doplnění informací o osobách (pojistníkovi, pojištěném, oprávněné osobě) a všech ostatních údajů, které je nezbytné doplnit pro úspěšné vygenerování návrhu. Zpět na OBSAH 15

16 Údaje o placení V příslušném kroku se nastavuje nebo upravuje datum počátku pojištění, způsob první a následné platby. Obr: Krok údaje o placení Slevy Pro uplatnění slevy popř. přirážky klikněte na tlačítko [Přidat slevu]. Výběrem příslušné slevy a potvrzením tlačítkem [OK] dojde k její aplikaci. Obr: Sekce pro přidání obchodní slevy Obr: Zobrazení typu slev Zpět na OBSAH 16

17 Slevy lze vzájemně kombinovat. Do maximální výše 50% je možné kombinovat: obchodní slevu (10% nebo 20%), slevu za certifikát ISO a jinou slevu, která musí být vždy povolena centrálou UNIQA pojišťovny. K použití navýšení koeficientu úpravy odpovědnosti dochází na základě sdělení skupinou pojištění odpovědnosti centrálou UNIQA pojišťovny. Udělená přirážka se nezapočítává do maximální výše slevy na smlouvě. Osoby Pokud se pojistník a pojištěná osoba již nachází v evidenci osob, je možné osobu vyhledat. V opačném případě je nutné osobu založit kliknutím na tlačítko [Nový pojistník]. Obr: V kroku osoby dosazujete pojistníka, pojištěnou a oprávněnou osobu Zpět na OBSAH 17

18 Nový pojistník Pro založení osoby je nutné vyplnit všechny povinné údaje označené hvězdičkou. Pro úspěšné vygenerování návrhu musíme dosadit alespoň dva kontakty. obr: Založení nové právnické osoby bez vyplněných zástupců společnosti Zástupci společnosti Vzhledem k tomu, že právnická osoba vystupuje většinou pod obecným názvem firmy je možné na kartě osoby blíže specifikovat zástupce společnosti. Obr: Sekce zástupci společnosti na kartě osoby Po označení v příslušné sekci je možné zástupce nově zadávat. Pokud se osoba již nachází v databázi, je možné ji vyhledat. Obr: Dosazení zástupce společnosti na kartě osoby Zpět na OBSAH 18

19 Obr: Vyplněná karta osoby včetně přidaného zástupce společnosti Po vyplnění všech požadovaných položek je možné osobu [Uložit]. Uložením osoby dojde k jejímu dosazení do role pojistník, pojištěná a oprávněná osoba. Pokud jsou osoby totožné, je možné přejít do posledního kroku ostatní údaje. V případě potřeby změny pojištěné či oprávněné osoby je možné založit osobu novou nebo osobu vyhledat či upravit. Zpět na OBSAH 19

20 Obr: Krok osoby Ostatní údaje Zvláštní ujednání V případě zvláštního ujednání např. změny oproti ustanovení ve všeobecně pojistných podmínkách, doplnění nezbytných informací, které mají být zobrazené pro pracovníky pojistně-technické správy, zapište potřebné údaje do pole zvláštní ujednání v posledním kroku sjednávání ostatní údaje. Obr: Zvláštní ujednání v kroku ostatní údaje Upřesnění předmětu činnosti v případě sjednání pojištění odpovědnosti Stejnojmenná sekce se zobrazuje pouze tehdy, pokud je sjednáno pojištění odpovědnosti. V rámci zobrazeného oddílu se blíže specifikují oprávnění k činnosti, která jsou přílohou návrhu a pojištěné předměty podnikání. Obr: Upřesnění předmětu činnosti pro pojištění odpovědnosti Zpět na OBSAH 20

21 Záznam o potřebách klienta Záznam o potřebách klienta je nezbytný pro vygenerování návrhu. Záznam je možné vyhotovit přímo v aplikaci nebo v papírové podobě. Záznam o potřebách klienta v programu POS zobrazíte tlačítkem [Vyhledat/Vytvořit záznam], vyplníte ho, dokončíte. Číslo dokončeného záznamu se zobrazí v příslušném poli. Použijete-li papírový Záznam o potřebách klienta je nutné před vygenerováním návrhu zaškrtnout volbu Papírový ZPK, do pole Číslo záznamu opíšete číslo z papírového tiskopisu. Tlačítka pro vyhledání elektronického záznamu jsou v tuto chvíli neaktivní. Náhrada smlouvy Pokud je vytvořená nabídka náhradou za již existující smlouvy doplňte číslo původní smluv do příslušného pole. V případě, že jde o náhradu více smluv najednou, uveďte všechna čísla. Systém umožňuje zápis maximálně tří smluv. Pojišťovací zprostředkovatel Na tisku nabídky či návrhu je automaticky uveden přihlášený uživatel jako pojišťovací zprostředkovatel. V této části je možné zapsat číslo druhého pojišťovacího zprostředkovatele, který se podílel na obchodu a náleží mu dělená provize, kterou zapíšete do pole Podíl 2. pojišťovacího zprostředkovatele v %. Dotazníky V poslední části je nutné vyplnit všeobecný dotazník, bez kterého není možné vygenerovat návrh. Obr: Krok ostatní údaje Zpět na OBSAH 21

22 Vygenerování návrhu Po vyplnění veškerých potřebných položek je možné [Vygenerovat návrh]. Probíhají poslední a nejúplnější kontroly obsahu nabídky. Zobrazení seznamu jednotlivých dokumentů k tisku je považováno za úspěšné dokončení návrhu. Tisk návrhu má defaultně nastaveno počet tisků na dva. Obecné povinné dokumenty se tisknou po jednom kuse a záznam o požadavcích a potřebách klienta ve třech kopiích. Nepovinné dokumenty nejsou defaultně nastaveny na tisk. Počty tisků lze individuálně měnit, případně hromadně vynulovat tlačítkem [Nastavit všude hodnotu 0] či nastavit hromadně defaultní hodnoty tlačítkem [Nastavit všude výchozí (defaultní) hodnoty] Dokumenty je možné vytisknout jednotlivě nebo je možné tisky sloučit a vytisknout v jednom jediném kroku prostřednictvím tlačítka [Sloučení tiskových dokumentů a příprava na tisk]. Obr: Vygenerování tiskopisů sjednávaného produktu Zpět na OBSAH 22

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY Uživatelská příručka Autor: AQUASOFT spol. s r. o. Verze: 1.15 Ze dne: 11. 8. 2015 Počet stran: 45 HISTORIE DOKUMENTU Verze

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2012

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Spisová služba ELISA

Spisová služba ELISA Spisová služba ELISA Rozsah: 8 hodin Anotace: Spisová služba ELISA je elearningový kurz, který studující seznamuje s prostředím elektronické spisové služby, jejími funkcemi a podává základní návod k používání.

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

Příručka pro práci s aplikací RDM

Příručka pro práci s aplikací RDM Obsah Úvod... 1 Požadavky na prostředí... 1 Popis systému... 2 Pracovní plocha a základní ovládání... 2 Role pro práci s registrem... 4 Pracovní postupy... 4 Vyhledání subjektu... 4 Založení subjektu...

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Pyxis Portál - Příručka uživatele. Aktualizace 11.1.2011 13:36

Pyxis Portál - Příručka uživatele. Aktualizace 11.1.2011 13:36 Pyxis Portál - Příručka uživatele Aktualizace 11.1.2011 13:36 Obsah Obsah... 2 Obecné... 3 Přihlášení do aplikace... 3 Odhlášení z aplikace... 3 Úvodní obrazovka... 4 Přehled LM zájezdů... 5 Vyhledání

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

Software602 Form Designer. Verze 4. Příručka uživatele. Vytvořeno dne: 18.5.2011. Aktualizováno: 18.5.2011. Verze: 4. 2011 Software602, a.s.

Software602 Form Designer. Verze 4. Příručka uživatele. Vytvořeno dne: 18.5.2011. Aktualizováno: 18.5.2011. Verze: 4. 2011 Software602, a.s. Form Filler Form Designer Verze 4 Příručka uživatele Vytvořeno dne: 18.5.2011 Aktualizováno: 18.5.2011 Verze: 4 2011, a.s. Obsah 1... 7 2 Uživatelské rozhraní aplikace... 7 2.1 Pracovní panely... 8 2.1.1

Více

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 IČ 60193336 DIČ CZ60193336

Více

Galileo Everest 2003 - Galileo Desktop Integration

Galileo Everest 2003 - Galileo Desktop Integration Galileo Everest 2003 - Galileo Desktop Integration nástroj pro on-line pojištění z rezervace GDS Galileo v systému Galileo Everest 2003 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2 GARANT POJISTNÝCH PRODUKTŮ...

Více

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 24. 10. 2014

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 24. 10. 2014 Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 24. 10. 2014 Obsah 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 5 1.1. Přístup a spuštění Benefit7... 5 1.2. Požadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX Příručka uživatele

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra Softwarového Inženýrství Bakalářská práce Aplikace pro vytváření pojišťovacích smluv a evidenci

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1.

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen

HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen OBSAH 1. Rezervace... 3 1.1. Založení rezervace... 3 1.1.1. Rezervační formulář... 4 1.1.1.1. Výběr ceny výběr RateCode... 5 1.1.1.2. Vložení

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více