b/ Vybraná památkově chráněná území: Český Dub Liberec Frýdlant, město c/ Vybrané kulturní památky: Grabštejn...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "b/ Vybraná památkově chráněná území: Český Dub... 20 Liberec... 22 Frýdlant, město... 24 c/ Vybrané kulturní památky: Grabštejn..."

Transkript

1

2 L I B E R E C K K R A J Fr dlant Grab tejn Jizerka Sloup v âechách Lemberk Jablonné v Podje tûdí Liberec Zákupy Rané Janovice u Kravafi Kravafie âesk Dub Sychrov Îelezn Brod Horní tûpanice Jilemnice Lhota u Dubé Turnov Dubá Îìár Bezdûz Trosky Lomnice n. Popelkou O B S A H ČESKOLIPSKO a/ Národní kulturní památky: Bezděz... 2 Lemberk... 4 Zákupy... 6 b/ Vybraná památkově chráněná území: Dubá... 8 Lhota u Dubé... 9 Kravaře Janovice u Kravař Rané Jablonné v Podještědí Sloup v Čechách Žďár LIBERECKO a/ Národní kulturní památky: Frýdlant Sychrov b/ Vybraná památkově chráněná území: Český Dub Liberec Frýdlant, město c/ Vybrané kulturní památky: Grabštejn JABLONECKO b/ Vybraná památkově chráněná území: Jizerka Železný Brod-Trávníky SEMILSKO a/ Národní kulturní památky: Trosky b/ Vybraná památkově chráněná území: Horní Štěpanice Jilemnice Turnov... 32

3 Vážení přátelé, se vznikem Libereckého kraje přešla na krajský úřad část kompetencí v péči o památky. Jejich plnění zajišťuje odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu. Hlavní část úkolů vyplývá z ustanovení zákona o státní památkové péči. Nad rámec povinností stanovených památkovým zákonem chceme vytvořit lepší podmínky pro dostatečnou péči o kulturní památky, jejich propagaci mezi veřejností a kvalitnější výkon péče o památky. Publikace, která se vám dostala do rukou, vám představuje nejvýznamnější kulturní památky a památkově chráněná území v Libereckém kraji. Naší snahou však bylo, abyste tyto památky poznali z úhlu památkových úprav exteriérů, interiérů, nových instalací atd. Věříme, že díky naší publikaci si příště všimnete i těchto zdánlivých maličkostí a oceníte práci architektů, restaurátorů, řemeslníků a všech ostatních, kteří se o naše památky starají. Liberecký kraj deklaroval zájem o kulturní památky již v první polovině roku 2002, kdy v rámci grantového programu uvolnil Kč na obnovu některých kulturních památek Libereckého kraje. Přijali jsme také Koncepci účinnější podpory památkové péče v Libereckém kraji, která poukázala na problémy v oblasti památkové péče a způsoby jejich řešení. Aktivně se Liberecký kraj podílel také na propagaci Dnů evropského dědictví. Finančně podpořil konání doprovodných kulturních a vzdělávacích akcí v kraji a Dny evropského dědictví dále propagoval formou letáku distribuovaného na informační centra v kraji. V dalším období se chceme zaměřit především na lepší informování veřejnosti o památkové péči. Především pro vlastníky připravujeme publikaci, jež by populární formou podala informace o jejich právech a povinnostech při správě vlastního majetku kulturní památky. Věříme, že tato pomůcka minimalizuje problémy, jež plynou právě z nedostatečné znalosti právní legislativy. Uvědomujeme si, že památková péče je dynamický vědní obor, který se neustále vyvíjí, a budeme se snažit, aby v Libereckém kraji byl neustále podporován a rozvíjen. Liberecký kraj se rovněž rozhodl přispět k novému poznání památek na území kraje a finančně podpoří například vydání čtenářsky zajímavé publikace o mariánských sloupech a jiných pilířích. Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. člen Rady Libereckého kraje 1

4 B E Z D ù Z Raněgotický hrad Bezděz založil v roce 1264 Přemysl Otakar II. jako opěrný bod královské moci a centrum tehdy kolonizovaného severu Čech. Z dálky viditelná středověká pevnost na vrcholu vyvřelé kupy zvané Velký Bezděz se stala symbolem českých králů. V roce 1279, kdy byl na Bezdězu Otou Braniborským internován mladý kralevic Václav se svou matkou královnou Kunhutou, musel být hrad v základě vybudován. Václav II. otcovo dílo završil dokončením skvostné hradní kaple a vysazením města pod hradem v roce V době, kdy funkci města převzal lépe situovaný Nový Bezděz, dnešní Bělá, byl hrad již zastaven Hynkovi Berkovi z Dubé. Zpět Bezděz vykoupil v roce 1348 Karel IV. a okamžitě ho zařadil mezi strategicky nejvýznamnější královské hrady. Za husitských válek byl v rukách Jana z Michalovic, hrad se stal opěrným bodem protihusitské koalice, ale husité se o jeho dobytí ani nepokusili. Podlouhlá dispozice hradu zaujímá na vrcholu dvoudílné jádro ovinuté vnějším opevněním. Na přístupové cestě stoupající pravotočivě po jižním úbočí kopce bylo vybudováno pět bran, které měly s hradbami oddálit kontakt s útočníky. Vstup na první nádvoří umožňovala původně čtvrtá brána v západní obvodové hradbě (dnes zazděná), poslední pátá brána pak vstup do vlastního vnitřního hradu, v jehož čele se tyčí mohutná válcová věž. Výstavnější je horní hrad, kde jsou k delším stranám obdélného nádvoří přiložena palácová křídla. K jižnímu křídlu Královskému paláci, vyhrazenému potřebám panovníka, se na východě pojí hradní kaple sv. Michala. Její interiér dýchající atmosférou 13. století je nejcennějším a zároveň nejkrásnějším prostorem Bezdězu. Jednolodní kaple představuje ojedinělou památku z hlediska dispozičního řešení i výtvarného ztvárnění architektonických článků. Severní, menší palác horního hradu byl patrně purkrabstvím a stejně jako oba paláce dolního hradu, sloužící jako obydlí hradních služebníků, měl obdobné půdorysné schéma. S výjimkou nedokončeného barokního opevnění na severní straně Albrechtem 2

5 z Valdštejna, úprav části interiéru pro potřeby kláštera montserratských benediktinů a zbudování křížové cesty Annou z Valdštejna roku 1686 se podoba Bezdězu již nezměnila. Podstatné nebyly ani novověké zásahy, a tak si hrad uchoval téměř nedotčený raněgotický vzhled. Opravy a rekonstrukce této významné kulturní památky si od roku 1989 dosud vyžádaly více jak 13 milionů korun. V roce 1991 proběhly opravy vnitřních omítek kaple sv. Michala. Vedle běžných oprav střech hradu se uskutečnila v roce 1992 údržba hradní cisterny spolu s rekonstrukcí hlavní brány. Roku 1993 proběhla oprava omítek východního a jižního průčelí Purkrabského paláce a v dalším roce generální oprava břidlicové střešní krytiny na Královském paláci. V letech došlo u objektu Purkrabského paláce k obnově přízemí sklepa a točitého schodiště, opraveny byly vnější i vnitřní omítky, okna a dveře a položena topinková dlažba. Rekonstrukce bergfritu v letech vyžadovala obnovení pláště věže, výměnu trojice litinových oken a opravu horní romantické místnosti. V roce 1999 se realizovala rekonstrukce nádvoří horního hradu a u Purkrabského paláce bylo obnoveno podkroví a ošetřeny omítky. Oprava patnácti kapliček křížové cesty proběhla v letech V roce 2002 se zahájila konzervace vnitřních gotických omítek Královského paláce a výměna břidlicové střešní krytiny Purkrabského paláce. V nejbližším období se dočká nového zastřešení Templářský palác a obnovena bude přístupová cesta včetně čtyř vstupních bran. Interiér pozdněgotické kaple sv. Michala

6 L E M B E R K Předchůdcem dnešního raněbarokního zámku byl hrad založený v polovině 13. století Havlem, Markvarticem působícím na dvoře krále Václava I. a Přemysla Otakara II. Páni z Lemberka vlastnili hrad až do konce 14. století, během husitských válek se majitelé často střídali, převážně z řad lužické a saské šlechty. Roku 1550 zdědil lemberské panství Jindřich Kurzbach z Trachenberka. Postupnou přestavbou na renesanční zámek hrad ztrácel původní raněgotický vzhled, jeho nejstarší dochovanou částí je hlavní věž. Na počátku 17. století již zámek patřil pánům z Donína, objekt byl zvýšen o druhé patro a pokryt psaníčkovým sgrafitem. Kolem roku 1610 vznikl v Bajkovém sále dřevěný kazetový strop s malovanými náměty Ezopových bajek. Po Bílé hoře získal panství Albrecht z Valdštejna a po jeho smrti přešel majetek na Jana Rudolfa Bredu. Bredové zvali v letech do země umělce a stavitele z Nizozemí a Itálie a nechali zámek přestavět do barokní podoby s bohatou štukovou výzdobou. Ve stejné době byl poblíž zámku vystavěn Bredovský letohrádek se zahradou. V roce 1726 prodali Bredové celé panství Clam-Gallasům, kteří ho využívali jako své venkovské sídlo. V 19. století nechali noví majitelé vyměnit všechna okna, dveře, kachlová kamna a opravit sochařskou výzdobu v Bredovské zahradě. Po smrti posledního mužského potomka Františka Clam-Gallase (1930) přechází Lemberk na jednu z jeho dcer Gabrielu Auespergovou. V roce 1945 přešel zámek pod státní správu. Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze byla v červnu 1951 instalována v prostorách zámku expozice Bytové kultury, která ukazovala, jak se stavební slohy, od pozdní gotiky po secesi, odrážely v bytové kultuře a výtvarné výzdobě. V červenci 1971 došlo ke zřícení korunní římsy na západním křídle zámku v délce celých deseti metrů. Zámek byl dočasně uzavřen. Statická kontrola objektu potom zjistila, že většina dřevěných krovů a prvků je napadena dřevokaznou houbou a že je narušena statika zámeckých budov. Generální rekonstrukce započala v roce 1979, komplex budov byl staticky zajištěn, všechny napadené krovy ošetřeny nebo vyměněny, stejně tak i střešní krytina. Na konci 80. let začaly restaurátorské práce na stropě v Bajkovém sálu, v Černé kuchyni a dalších místnostech. Vstupní část zámku Zámecké nádvoří 4

7 Hrad a zámek Lemberk se pro veřejnost zčásti otevřel v červenci 1992 a postupně se původní expozice rozšiřovala a doplňovala o nový mobiliář. Snahou zřizovatele Okresního úřadu v České Lípě, Správy zámku a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze bylo vrátit lemberské expozici její původní tvář. Tento plán se nepodařilo zcela naplnit, neboť část původního mobiliáře zapůjčilo muzeum na jiné zámky nebo ho průběžně vystavuje. Zámek nabízí kromě prohlídkových okruhů Zámecké interiéry a Muzeum sv. Zdislavy stálou výstavu moderního sklářského umění, děl mezinárodních sklářských sympózií v Novém Boru. Na zámku se konají sezónní výstavy, koncertní a divadelní představení, bohoslužby a svatební obřady. V roce 1999 byl po rekonstrukci zpřístupněn Bredovský letohrádek, expozice Okresního vlastivědného muzea v České Lípě Člověk a příroda je zaměřena na Lužické hory. V příštích letech bude přistoupeno k rekonstrukci Bredovské zahrady, venkovních fasád na zámku Lemberk a k rekonstrukci barokního Rytířského sálu. S ohledem na plánované rekonstrukce a šíření úcty ke sv. Zdislavě, prohlášené v roce 2002 za patronku Libereckého kraje, bude zájem veřejnosti o Lemberk a jeho malebné okolí vzrůstat. Malovaný strop Bajkového sálu Černá kuchyně

8 Z Á K U P Y Zámek Zákupy stojí na místě někdejší gotické tvrze, kterou v první polovině 16. století velkoryse přestavěl nejvyšší sudí a poté nejvyšší hofmistr Království českého Zdislav Berka z Dubé na renesanční zámek. Po jeho smrti v roce 1553 zdědil Zákupy jeho synovec Zbyněk Berka, za nějž v roce 1573 zámek vyhořel, ale byl v krátké době opraven. V roce 1612 přešlo zákupské panství do majetku Novohradských z Kolovrat a v roce 1632, kdy umírá poslední majitel z tohoto rodu Zbyněk Novohradský, připadá vdově Anně Magdaléně, rozené z Lobkowicz. Ta se ještě v témže roce provdala za Julia Jindřicha, vévodu sasko-lauenburského, který na sklonku svého života začal připravovat přestavbu zámku, ale přikročil k ní až jeho syn Julius František. Stavební práce započaly v roce 1670 a rok poté je na Zákupech doložen stavitel Giovanni Domenico Orsi. V roce 1689 připadají Zákupy dceři po Juliu Františkovi Anně Marii Františce, stavbu velkolepé venkovské rezidence řídí stavitel Julius Broggio. Postupně vzniká čtyřkřídlý zámek s kamenným mostem a nádhernou voliérou, je přestavováno předzámčí, budována zahrada s drobnějšími stavbami a monumentální hospodářský dvůr. Anna Marie Františka umírá v roce 1741 a panství přechází na bavorské vévody. Roku 1803 se dostávají Zákupy výměnou do majetku toskánské větve Habsburků, v roce 1815 je udělen titul vévody zákupského Napoleonovu synu Zákupská radnice s morovým sloupem Orlíkovi, ten sem ale nikdy nezavítal. V roce 1848 pak podle ujednání na vídeňském kongresu získal Zákupy rakouský císař Ferdinand I. Po své abdikaci si je vybral spolu s Ploskovicemi za svoje letní sídlo, a tak bylo třeba zámek upravit pro nového majitele. S pracemi se začalo v roce 1850 podle plánu stavitele Jana Bělského a dokončeny byly za tři roky. Vybavení interiérů provedl pražský dvorní dekoratér Josef Veselý a k práci přizval předního malíře Josefa Navrátila. Ten se svými pomocníky vymaloval stropy, které patří dodnes k největším pokladům zákupského zámku. Podle Navrátilových návrhů byla postavena také kachlová kamna a vyrobeny lustry. Salony byly vytapetovány, vybaveny novým přepychovým nábytkem, okna opatřena závěsy. Vznikly tak působivé interiéry v tehdy módním slohu druhého rokoka, které má návštěvník možnost obdivovat v prakticky nezměněné podobě dodnes. Ferdinand Dobrotivý byl posledním skutečným uživatelem zámku, po jeho smrti byl navštěvován pouze příležitostně. V roce 1918 přešel do majetku československého státu a užívala jej správa státních lesů a statků. V roce 1952 byl předán do správy ministerstva školství, vědy a umění, od té doby do konce 80. let probíhaly na zámku opravy spíše utilitárního charakteru. Péče byla rovněž věnována restaurování unikátních interiérů, ale areál jako celek velmi chátral. V roce 1994 byla zahájena celková obnova zámku podle projektů Ing. arch. Václava Girsy. Uskutečnila se obnova fasád s původními barokními omítkami, restaurovány byly voliéra a balustrády ohraničující nádvoří před zámkem a most. Obnoven byl rovněž již prakticky neexistující anglický park. V roce 2002 započala obnova fasád nádvoří a pro další léta je v plánu realizace interiérů předzámčí a s ní těsně související rehabilitace prostorů parteru zámku, kde by měla vzniknout instalace ukazující provozní zázemí zámku v 19. století. Nutné opravy vyžaduje francouzský park, kde jsou v havarijním stavu terasy se sochařskou výzdobou, vzniklé podle italských zahrad. Zákupskému zámeckému areálu se začíná postupně vracet jeho tvář, takže můžeme pochopit a docenit jeho obrovský kulturně-historický význam, který přesahuje nejenom rámec libereckého regionu, ale i celé republiky. 6

9 Vstupní křídlo zámku Původně vybavené zámecké interiéry Zámecká konírna 7

10 D U B Á K založení města Dubá došlo kolem roku 1300 na výšině nad starší osadou, která se zde rozkládala snad již na počátku 11. století, což dokládá nález pohřebiště. Poprvé je Dubá zmíněna roku 1253, kdy ji bratři Albert a Jan z Dubé věnovali křižovnickému řádu sv. Františka v Praze. Roku 1257 se stali majiteli Ronovci, jejichž jedna větev Berkové z Dubé patřila mezi nejvýznamnější šlechtické rodiny v Čechách. Severně nad městečkem, které se rozvíjelo podél cest z Prahy do České Lípy, Mnichova Hradiště a Litoměřic, stával původní hrad pánů z Dubé a naproti románský kostel (snad rotunda) sv. Petra a Pavla a velký farní kostel sv. Kateřiny; oba byly koncem 18. století zrušeny a pak zbořeny. Berkové z Dubé tu vládli s přestávkami do roku 1623, kdy panství získal v rámci pobělohorské konfiskace Albrecht z Valdštejna. Po něm přešlo na R. W. Buttera a jeho potomky, od roku 1723 bylo v držení Sweerts-Sporcků a roku 1806 ho získali opět Valdštejnové. K nejvýznamnějším památkám městské památkové zóny patří barokní kostel Povýšení (nebo též Nalezení) sv. Kříže z let , na náměstí sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1726 a další barokní sochy z 18. století. V seznamu kulturních památek je empírová budova (radnice) z roku 1851 a více jak dvacet domů a chalup. Sušárna chmele postavená roku 1889 ze staršího objektu patří k technickým památkám. Město Dubá často trpělo požáry, jeho dnešní podoba je proto z poloviny 19. století. Rozvoji města rovněž bránila chybějící železnice. Městský statut byl obnoven roku Od té doby došlo k rekonstrukci náměstí se sousoším Nejsvětější Trojice, opravena byla dlažba, fasády domů a obnovena zeleň. Městský úřad pečuje i o jiné městské plochy, např. vybudoval novou tržnici, přispívá na opravu domů formou půjček či spravuje nedaleké koupaliště v Nedamově, podporující rozvoj cestovního ruchu. 8 Dubská radnice se sloupem Nejsvětější Trojice Kostel Povýšení sv. Kříže

11 L H O T A U D U B É Dubá s Bezdězem v pozadí Okolí Lhoty u Dubé je velice bohaté na naleziště z prehistorických dob (neolit, paleolit atd.), nedaleká Žákova hora zřejmě sloužila v dávné minulosti k předávání ohňových signálů. Pro častý výskyt jména vsi nelze určit přesné datum jejího vzniku, existovala však jistě dávno před rokem 1402, kdy je poprvé uvedena na dědické listině Berků z Dubé. Jako poddanská ves patřila pod blízký hrad Čap. Později přešla pod panství Dubá a poté k Novému Berštejnu a k Doksům. Po roce 1945 byla ves nějaký čas samostatná, ale s úbytkem obyvatel se zprvu sloučila se Zátyním a později s Dubou. Lhota stojí stranou hlavních cest, a tak je vyhledávána spíše k rekreaci než k trvalému bydlení. Mnohé zachovalé stavby lidové architektury, navíc často v romantickém spojení se skalním pískovcovým masivem, vedly v roce 1995 k vyhlášení Lhoty u Dubé vesnickou památkovou rezervací. Na seznamu památek jsou uvedeny chalupy čp. 7 s výměnkem, čp. 12, 14 a 17. Drobnou památku představuje na návsi křížek s plastikou Panny Marie na podstavci. Městský úřad Dubá vypracoval územní studii s možností další výstavby a budování cest v místě osady. Příklady lidové architektury ve Lhotě 9

12 K R A V A E Domovní znamení Stará osada, nazývaná původně Radoušov, se uvádí v majetku doksanského kláštera. Některá privilegia patrně získala roku 1261 od krále Přemysla Otakara II. Roku 1273 jsou Kravaře připomínány jako město s týdenním trhem a městskými právy. Po husitských válkách patří více či méně do rukou šlechty, např. Berkům, Kolovratům, pak litoměřickému biskupství. Od 16. století se zde pěstuje chmel a vaří pivo. Kravaře trpěly požáry, zejména v letech 1526, 1646 a naposledy roku 1860, proto jsou nejstarší domy dochovány v úpravě z 19. století. Na seznamu památek nalezneme kromě empírové radnice z roku 1828 i empírové domy čp. 31 (s letop. 1829), čp. 120 (s letop. 1861), čp Mezi vzácné lidové stavby se řadí dřevěný roubený dům čp. 80 se sluncovým štítem a čp. 75 z roku 1861 za městečkem ve směru na Konojedy. K nejvýznamnějším památkám patří původně gotický kostel Narození P. Marie, postavený do roku 1660, barokně upravený v letech a po požáru věže (1860) přestavěný roku 1868 do současné podoby. Z dalších památek stojí za pozornost pozdněbarokní fara vystavěná roku 1788, pozdněbarokní hřbitovní kaple P. Marie Pomocné z roku 1750, která se dočkala nové úpravy, mariánský sloup z roku 1708 na náměstí, kamenný můstek snad z roku 1709, nesoucí sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1817, a několik barokních soch světců v obci a okolí. V bývalé osadě Víska (součást Kravař) stojí významný lidový dům rychtářů Kernů z roku 1797, připomínáni jsou zde již v 16. století. Z jejich rozsáhlé stavby vznikla Vísecká rychta, expozice lidového bydlení, vybudovaná Okresním vlastivědným muzeem v České Lípě. Před rychtou byla opravena i boží muka. Exteriér a interiér Vísecké rychty Barokní mariánský sloup na náměstí Kostel Narození Panny Marie

13 Kravaře J A N O V I C E U K R A V A Ves Janovice v blízkosti Kravař je uváděna již roku 1273 jako majetek kláštera Doksany. V dalších stoletích patřila šlechtě, např. Berkům z Dubé. V roce 1603 byla za Alžběty z Vartenberka připojena k panství Nový Zámek v Zahrádkách a roku 1608 za Adama Hrzáně z Harasova ke Stvolínkám. Církevním majetkem, a to biskupství v Litoměřicích, se opět Janovice staly v roce V 18. století se zde uvádějí dva mlýny, od roku 1817 je v provozu přádelna bavlny. Janovice byly pro mnoho dochovaných dřevěných lidových domů z století, z nichž řada slouží jako soukromé Janovická náves s kaplí rekreační objekty, vyhlášeny vesnickou památkovou zónou. Přestože v seznamu památek jsou uvedeny jen dva srubové domy, s obvazy a pavlačemi: čp. 39 a 45, za pozornost stojí i další objekty, např. čp. 35 (s letop. 1825), čp. 46 (s letop. 1842), a to některé i s dalšími stavbami, jako jsou sýpky. Ve vsi stojí i zděné domy empírového typu: čp. 24 (s letop ve štítu), čp. 49 (s letop. 1826) či čp. 50 (s dřevěným štítem). Nově opravena byla na návsi kaple z roku 1931 spojená s hasičskou zbrojnicí. V okolí se dochovalo několik dalších drobných sakrálních objektů, opravených péčí Obecního úřadu v Kravařích, např. boží muka mezi Kravařemi a Janovicemi a podstavec kříže z roku 1843 při hlavní silnici. V Janovicích se zachovaly hezké ukázky lidové architektury 11

14 R A N É Kaplička v Raném Rané, malá osada ležící nedaleko Kravař pod vrchem Hamry, je poprvé doložena roku Z její historie je toho známo velmi málo, do roku 1848 patřila pod panství Horní Police. Pro velké množství dochovaných lidových obytných staveb z 19. století a dalších památek bylo Rané roku 1995 vyhlášeno vesnickou památkovou zónou. Mezi nejvýznamnější stavby, uváděné v seznamech kulturních památek, patří lidové roubené domy čp. 8, čp. 13 (dřevěná selská usedlost s letop. 1718), čp. 18, čp. 24 se sýpkou (s letop. 1854), čp. 26 s empírovým portálkem a čp. 29. Za pozornost stojí také objekty čp. 12 (s letop. 1887), čp. 16 (s letop. 1827) a čp. 27 (s letop. 1856). Ve středu osady stojí památkově chráněná čtvercová kaple z roku 1810, jež byla opravena péčí Obecního úřadu Kravaře, pod který Rané patří od roku V okolí vsi se nachází několik křížků, např. socha archanděla Michaela při silnici do Kravař, a božích muk. Zrenovovány byly také rybníčky na návsi, které nyní vhodně dokreslují malebný kolorit Rané. Zrekonstruováná kaple v nedalekých Sezímkách

15 J A B L O N N É V P O D J E T ù D Í Nejstarší město na Českolipsku, založené před rokem 1249 zřejmě Havlem z Lemberka a jeho ženou Zdislavou, těžilo z výhodné polohy na kupecké stezce do Lužice. Jeho význam podtrhuje mincovna působící zde do roku Původní románský kostel sv. Kříže, od roku 1457 kostel Panny Marie, spravovali do husitských válek cisterciáci, kteří provozovali pod patronací Zdislavy, paní na Lemberku, i špitál. Jeho pozůstatkem je v jádru raněgotická hřbitovní kaple sv. Volfganga, dnes využívaná jako smuteční síň. V městských hradbách stál původně dominikánský klášter s kostelem sv. Vavřince, založený kolem roku 1252 Zdislavou, jejíž ostatky jsou zde uloženy. Znovu postaven byl v letech podle vídeňského architekta J. Lucase von Hildebrandt, současná bazilika Minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy patří k nejvýznamnějším barokním památkám v celé oblasti. Berkové z Dubé, od poloviny 14. století majitelé města, vystavěli v letech na jeho okraji zámek Nový Falkenburk. Pachtové z Rájova, od roku 1718 noví majitelé, jej v roce 1759 rokokově přestavěli, dnes je využíván jako dětský domov. Město se často stávalo místem bojů, bylo vážně poškozeno, ohrožovaly ho požáry. Bývalý farní kostel postavený kolem roku 1770 sloužil po požáru jako pivovar, nyní se z něho buduje vyhlídková věž. V sousední faře po rekonstrukci našla v roce 1997 sídlo Správa Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Z dalších památek stojí za pozornost dochované části městských hradeb, jejichž rekonstrukce se připravuje, jednopatrový Zámeček Pachtů z Rájova, na náměstí nově opravená socha sv. Salvátora obklopená sochami českých patronů z roku 1686 či evangelický kostel z roku V seznamu památek Jablonného v Podještědí se uvádí i pět městských domů včetně opravené budovy radnice. Průčelí, oltář a hrob sv. Zdislavy v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy 13

16 S L O U P V â E C H Á C H Mariánský sloup Památky Sloupu v Čechách nereprezentuje pouze skalní hrad s poustevnou založený počátkem 14. století Ronovci. Také v podhradní obci se nachází velké množství pamětihodností, pro které byla roku 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Sloup jako ves je poprvé zmiňována roku 1324, kdy je prvním historicky doloženým vlastníkem hradu Čeněk z Lipé, archeologické nálezy však svědčí o starším osídlení. V letech patřil hrad s obcí Berkům z Dubé a od roku 1427 je držel Mikeš Pancíř ze Smojna. V rukách Berků z Dubé (od roku 1471) již hrad neplnil rezidenční funkci, v 16. století jej vystřídal dnes již zaniklý berkovský panský dům (zámek) pod hradem. Do Bílé hory patřil Sloup a jeho panství protestantským Salhausenům. V dobách Jana Josefa Maxmiliána Kinského, tj. v letech , se obec stala významným průmyslovým střediskem; zaváděl zde výrobu nití, zrcadel, postavil kartounku a jiné podniky. Průmysl však na počátku 20. století upadl. K nejvýznamnějším památkám obce se řadí patrový barokní zámek z let , za autora projektu je považován Pietro Paolo Columbani. Objekt zdobený v průčelí sochami Antonína Brauna, synovce slavného Matyáše Bernarda Brauna, je včetně zámeckého parku s fontánou a sochou Neptuna od Josefa Maxe využíván jako domov důchodců. V sousedství zámku stojí staré budovy lesní správy a špitál z roku 1745, dnes nákladně opravený. Na konci chráněné aleje Kinských byla v letech postavena osmiboká hřbitovní kaple sv. Jana Nepomuckého. Kostel sv. Kateřiny vybudovaný v letech v barokním slohu, jehož oltář tvoří plastiky od A. Maxe, se v současné době opravuje. Při kostele stojí mariánský sloup z roku 1694, před barokní farou z roku 1786 je umístěna socha P. Marie Karlovské z 18. století. Významným sousoším, vytvořeným v dílně A. Brauna a nedávno zrestaurovaným, je Kalvárie z roku 1740 při náměstí. Kamenný most okrašluje dvojice soch: tradiční sv. Jan Nepomucký z roku 1715 a sv. Rozálie z roku 1832, další barokní sochy se nacházejí v okolí obce. V seznamu památek je devět lidových domů, jižně od obce však byl zcela zdecimován amfiteátr lesního divadla z roku

17 Kostel sv. Kateřiny Bývalý špitál Skalní hrad Sloup Î ë Á R Ves je uváděna již ve 14. století jako samostatné šlechtické sídlo, které ovšem beze stop zaniklo. Ves se stala součástí panství Bezděz. Přestože se ve Žďáru provozovala od 18. století mnohá řemesla, její rozvoj byl především spojován se zemědělstvím, a tak se zde dochovalo velké množství lidových staveb. Osada byla roku 1995 vyhlášena vesnickou památkovou rezervací a následně roku 1998 zapojena do státního Programu rozvoje venkova. Na podobě jednotlivých objektů se podílejí sami majitelé, většinou rekreanti, kteří s pečlivostí uchovávají jejich historický vzhled. V seznamu kulturních památek je uvedeno celkem 34 objektů lidové architektury z přelomu 18. a 19. století. Mezi ně se řadí například statek čp. 3 s branou v lidovém baroku z roku 1815, čp. 9 se schodištěm do jedné z komor, se sýpkou a ohradní zdí, čp. 10 se seníkem a stodolou, usedlost čp. 11 se stodolou a chlévy, čp. 13 se sousední kovárnou zbudovanou ve skále, čp. 17 spojené se stodolou, sýpkou, seníkem i výměnkem s ohradní zdí. I další žďárské usedlosti, např. čp. 21 a čp. 40, mají ve skále tesané prostory. Ve středu osady stojí barokní kaple zasvěcená Panně Marii z roku 1710, nyní nákladně opravená péčí Městského úřadu v Doksech, k němuž Žďár patří. Pod kaplí začíná skalní soutěska vedoucí do dolní části osady, kde najdeme romantické scenérie spojení obytných dřevěných domů s pískovcovými masivy. 15

18 F R D L A N T Hradu na čedičovém ostrohu nad řekou Smědou dominuje gotická válcová věž. Počátky hradu jsou kladeny asi do poloviny 13. století, ještě předtím zde bývala dřevěná tvrz, jejíž vznik se datuje k roku První psaná zmínka o Frýdlantu je z roku 1278, kdy Česká královská komora odňala hrad Ronovicům a prodala ho Biberštejnům. Ti po téměř tři sta let proměňovali svou državu v hospodářsky prosperující panství a zasloužili se o velkolepé rozšíření a opevnění hradního paláce. V roce 1558 získal Frýdlant Bedřich z Redernu. Tento rod na svých panstvích v Liberci a Frýdlantě podporoval zvláště tkalcovství, sklářství a důlní těžbu. Ve druhé polovině 16. století přistoupili Redernové ke stavebním úpravám hradu, které řídil italský stavitel Marko Spazzio di Lancio. Podílel se na vybudování kaple a nového renesančního zámku v předhradí. Po Bílé hoře zakoupil v roce 1622 zámek Albrecht z Valdštejna, vévoda frýdlantský, generalissimus císařských vojsk, za jehož vlády se panství říkalo terra felix, šťastná země. Po jeho zavraždění získal Frýdlant Matyáš Gallas, jeden z jeho zradivších generálů. Vláda Gallasů končí jejich posledním potomkem Filipem Josefem v roce 1759, podle závěti přešla panství spolu s erbem a predikátem na jeho synovce Kristiána Filipa z Clamu, který se po převzetí dědictví v roce 1770 nazýval Clam-Gallas. Clam-Gallasové byli milovníky a sběrateli umění, a tak se Frýdlant stal již v roce 1801 první památkou ve střední Evropě, kde byly bohaté sbírky zpřístupněny veřejnosti. Portrétní galerie Gallasů a Clam-Gallasů umístěná v rytířském sále a postava Albrechta z Valdštejna se staly velkým lákadlem. Ve druhé polovině 19. století uskutečnil Eduard Clam-Gallas velkolepou úpravu zámku, rozšířil ho o nové 16

19 tzv. kastelánské křídlo, v okolí byl vybudován rozsáhlý park s rybníkem. Po roce 1945, kdy přešel zámek do majetku státu, byla prohlídková trasa rozšířena o interiéry v renesančním zámku, o pánské a dámské pokoje s bohatým vybavením a v roce 1968 bylo zpřístupněno tzv. kastelánské křídlo. V 60. letech 20. století byla objevena a zrestaurována renesanční sgrafita z konce 16. století, naopak původní výmalba hradních interiérů byla postupně v tomto období zabílena a proměnou prošly také mnohé místnosti původní historické instalace. Od roku 1995 byly na hradním paláci realizovány rozsáhlé stavební, restaurátorské a konzervační práce. Citlivě byly zrestaurovány interiéry i exteriér hradní věže s původními renesančními omítkami, úprav se dočkaly také střechy a fasády hradního paláce. V letech byly obnoveny klasicistní výmalby a došlo i k některým reinstalacím sbírek do původní podoby, např. tzv. redernovské zbrojnice nebo koňských postrojů. Přitom došlo k mimořádnému nálezu renesanční výmalby datované rokem Expozice se rozšířila o zámeckou koupelnu a komoru s množstvím hygienických předmětů, v roce 1995 byla po náročném restaurování instalována velká sbírka dýmek a zpřístupněna funkční zámecká kuchyň s původním měděným nádobím. Od jara 2001 jsou nově zpřístupněny tři hostinské pokoje, chlapecký pokoj a služební místnost v zámeckém podkroví. V roce 2002 byla jako druhý prohlídkový okruh otevřena nová zbrojnice, podávající přehled o vývoji zbraní chladných i palných, vojenských, civilních a loveckých. Současná prohlídka nabízí návštěvníkům ve dvou prohlídkových okruzích na 70 instalovaných pokojů, chodeb a schodišť hradu a zámku a bohatě zdobenou zámeckou kapli. Frýdlant má svou hodnotou a díky své blízkosti hranic s Polskem a Německem charakter významného mezinárodního turistického místa. Ukázky bohatých interiérů frýdlantského hradu a zámku: renesanční kaple, rytířský sál, modrý salonek a expozice v dětském pokoji 17

20 S Y C H R O V Zámek Sychrov patří k nejmladším památkovým objektům v České republice. Původní barokní zámek vybudovaný v letech francouzskou rodinou Lamottů z Frintroppu získali roku 1740 Valdštejnové. Nejvýznamnější etapa v historii Sychrova je ovšem spjata s francouzským šlechtickým rodem Rohanů, kteří jej koupili roku Po pozdněklasicistní přestavbě následovala novogotická úprava, kterou svěřil kníže Kamil Rohan architektu Bernardu Grueberovi. Veškerá interiérová výzdoba zámku byla provedena výhradně českými řemeslníky (řezbář Petr Bušek, sklomalíř Jan Zachariáš Quast ad.). V zámeckých sbírkách se nachází největší středoevropská kolekce francouzské portrétní malby, tzv. rohanská galerie, zachycující nejenom členy rodu, ale i jejich příbuzné, příslušníky královské dynastie Bourbonů. Celý zámek obklopuje anglický park, jenž se stal v době svého největšího rozkvětu předlohou i pro vznik arboreta v Průhonicích. Sychrov a jeho okolí se staly rovněž zdrojem inspirace pro skladatele Antonína Dvořáka, který zde často pobýval u svého přítele, správce panství Aloise Goebla. Působení Rohanů na Sychrově bylo ukončeno konfiskací v roce 1945, po níž se stal zámek majetkem státu. V době činnosti Národní kulturní komise sloužil sychrovský zámek jako sběrna konfiskovaného a znárodněného mobiliáře řady šlechtických rodů, průmyslníků, církví apod. Od byl zpřístupněn i veřejnosti. Tehdejší prohlídková trasa obsahovala pouze čtyři interiéry, nainstalované většinou ze svozových materiálů. Postupně byla rozšířena na celé východní křídlo, k němuž v 70. letech 20. století přibyly interiéry jižního křídla s chodbou, a v roce 1978 byly zpřístupněny i pokoje severního zámeckého traktu; následující rok byla tato část opět uzavřena. Charakter jednotlivých místností neodpovídal původnímu funkčnímu určení a nerespektoval sychrovský kmenový mobiliář, neboť bylo v hojné míře využíváno svozového materiálu. Cílem tehdejší instalace bylo ukázat způsob bydlení na fiktivním šlechtickém sídle a zachytit spíše obecný vývojový sled. Zřejmě i z ideologických důvodů byla opomíjena unikátní rodová galerie, z níž byla vyinstalována necelá třetina. V roce 1989 zahájila Správa státního zámku Sychrov rozsáhlou reinstalaci objektu, jejímž cílem bylo uvést do souladu romantickou novogotickou podobu exteriérů se zámeckými interiéry za plného využití bohatého sychrovského mobiliárního fondu, který má z evropského hlediska ojedinělou platnost. Historickým těžištěm fondu je především tzv. rohanská portrétní galerie. Reinstalaci předcházelo zpracování studie o vývoji interiérů prvního patra zámku, opírající se o bohaté archivní materiály (autor Marie Pospíšilová). V letech probíhaly 18

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Velhartice, okr. Klatovy

Velhartice, okr. Klatovy Velhartice, okr. Klatovy hrad P NPÚ NS **** Hrad stojí na vysokém ostrohu, obtékaném říčkou Ostružnou, jihovýchodně od města (1). GPS: 49 15 47.409 N, 13 23 58.859 E Hrad je poprvé zmiňován roku 1318,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí Centrum obce Žehuň Za zmínku stojí i vlastní centrum obce, takzvaná náves, v minulosti nazývaná Kopeček, kde stojí pomník padlých z první světové války, který se slavnostně odhaloval 25. září 1921. Pořízen

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

Zámek Bystřice nad Úhlavou

Zámek Bystřice nad Úhlavou Zámek Bystřice nad Úhlavou První archivní zmínka je z roku 1339, kdy Sezema, syn Protivův z Dolan kupuje toto panství. Zřejmě již tehdy stála v místě dnešního zámku rozsáhlá tvrz. Její ochranná funkce

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy. Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník. Jižní Morava, červenec 2013

Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy. Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník. Jižní Morava, červenec 2013 Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník Jižní Morava, červenec 2013 Ing. Jana Stejskalová Vranov nad Dyjí - komplex románského

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je na tomto místě žulou vydlážděná plocha využívaná k parkování

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu KRUPKA TĚŽBA CÍNU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu První písemná zmínka o místě nebo hoře,

Více

Urbanistický a stavební vývoj města Veselí nad Moravou

Urbanistický a stavební vývoj města Veselí nad Moravou Urbanistický a stavební vývoj města Veselí nad Moravou Předlokační podoba města Vznik města v poloze na ostrově v řece Moravě je nutno klást do období vrcholného středověku. V době předlokační existovala

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Hrady a zámky Libereckého kraje

Hrady a zámky Libereckého kraje Hrady a zámky Libereckého kraje Městské informační centrum Liberec Tel: 487 873 131 606 649 807 723 774 904 Státní hrad Bezděz Královský hrad Bezděz, založený r. 1264 Přemyslem Otakarem II., je jednou

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Baroko a Jindřichův Hradec

Baroko a Jindřichův Hradec Baroko a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Pražský hrad. Created by zisava

Pražský hrad. Created by zisava Pražský hrad Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pražský hrad. Dejte se doleva a za necelých 5 min. přijdete na II. nádvoří. Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pohořelec. Za 10 minut chůze dojdete na Hradčanském

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Města Lomnice n. Pop

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Města Lomnice n. Pop 1. Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Města Lomnice n. Pop Výlety na rok 2016 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Města Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

TR ČESKÝ RÁJ. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

TR ČESKÝ RÁJ. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám TR ČESKÝ RÁJ Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné z Metodického

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20 Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu Václav,

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie BAROKNÍ KRAJINA 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plasy, Mariánská Týnice obnova kulturní krajiny po třicetileté válce a její majetkoprávní souvislosti, barokní krajina jako krajina formovaná uměleckým cítěním a zároveň

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více