Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání"

Transkript

1 34 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2020 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace, důvody řešení Projekt obsahuje tři opatření, jejichž implementace bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí a zajistí asistenci podnikatelům pro rozvoj působení na vnitrním trhu Evropské unie. Těmito opatřeními jsou: 1. Rozvoj elektronického informačního a kontaktního místa pro podnikání a export BusinessInfo.cz 2. Rozvoj jednotného poradenského systému pro podnikatele 3. Pobídky a podpory pro investice a kapitál a novela zákona o investičních pobídkách 1. Rozvoj informačního portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz Cílem tohoto opatření, které navazuje na "Analýzu projektového záměru Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz", je zvýšit dostupnost kvalitních informací relevantních pro podnikání a export. Přestože se informovanost podnikatelské veřejnosti v ČR za posledních 5 let zlepšila, v některých oblastech je stále značně roztříštěná. Díky nejednoznačným a překrývajícím se kompetencím veřejné správy jsou informace fragmentované a nikoli provázané do logických celků či podnikatelských agend. To vede k neefektivnímu paradoxu četným duplikacím při poskytování informací pro podnikatele na různých státních portálech (BusinessInfo.cz, Export.cz, Euroskop.cz apod.). Za účelem odstranění fragmentací či duplicit bude do budoucna klíčová především úzká spolupráce portálu BusinessInfo.cz s Portálem veřejné správy. Webový portál BusinessInfo.cz v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a pod patronátem agentury CzechTrade představuje v současné době oficiální a nejnavštěvovanější informační portál pro podnikatele v ČR. Vzhledem k tomu, že jednotlivé resorty nejsou vázány povinností poskytovat agentuře CzechTrade aktuální informace vztahující se k podnikání, může docházet k nekompletnosti a neaktuálnosti informací na portále (chybí např. automatická propojení s registrem živnostenského podnikání, s registry právnických osob či daňovými informacemi). Na evropské úrovni je největším hlavním oficiálním informačním zdrojem pro podnikatele portál Your Europe, který je rozdělen do dvou tematických částí: "podniky" a "občané". V současné době spadají obě tématické části do gesce Ministerstva vnitra. V důsledku neefektivní koordinace obsahuje část "podniky" neaktuální a nekompletní informace. Podobně jako u Portálu veřejné správy je ke zlepšení současného stavu nutné změnit legislativu a stanovit na základě závazného aktu jednotlivým resortům povinnost spolupracovat při vytváření a aktualizaci podnikatelských informací na portále BusinessInfo.cz a nastavit efektivní systém spolupráce s jednotlivými resorty 1

2 34 a Portálem veřejné správy. Vzhledem k neefektivní koordinaci portálu Your Europe se jako vhodné řešení nabízí převést správu části "podniky" pod patronát Ministerstva průmyslu a obchodu, respektive agentury CzechTrade. Portál BusinessInfo v současné době plní především informační funkci. Do budoucna by měl plnit také funkci transakční. To znamená, že podnikatel by jeho prostřednictvím mohl samostatně komunikovat s relevantními úřady státní správy a vyřídit si z domova veškeré formality související s podnikáním (např. vyřízení oprávnění k podnikání, platbu daní apod.) prostřednictvím internetového účtu. 2. Rozvoj jednotného poradenského systému pro podnikatele Zatímco první opatření má zajistit dostupnost informací důležitých pro podnikání, druhé opatření se zaměřuje na pomoc podnikatelům při řešení konkrétních problémů, se kterými se při podnikání v EU potýkají, a to prostřednictvím rozvoje stávajícího jednotného poradenského systému pro podnikatele, který funguje od prosince 2010 pod patronátem Ministerstva průmyslu a obchodu. V současné době jsou do systému zapojeny tři poradenské a asistenční poradenské služby Jednotná kontaktní místa (JKM), SOLVIT a ProCoP. Tyto služby propojuje komunikační systém SINPRO, který využívají také zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest. Důležitým prvkem systému SINPRO je strukturovaná archivace kontaktů, záznamů z jednání a dalších databází. Používání systému SINPRO snižuje náklady a zároveň zefektivňuje komunikaci zúčastněných. Jednotná kontaktní místa (JKM) jsou zacílena na pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě EU. Úlohou Jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání v rámci jednotného evropského trhu. K tomu slouží dvě hlavní funkce. Poskytování informací, které klient potřebuje, aby mohl podnikat a zprostředkování kontaktu s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá. Fyzická JKM fungují na 15 obecních živnostenských úřadech a elektronické JKM lze nalézt na Elektronické JKM obsahuje podrobné informace o vyřízení oprávnění v ČR, ale i další informace ohledně podnikání v rámci EU. Klient má možnost položit svůj dotaz přímo prostřednictví elektronického formuláře. SOLVIT představuje alternativní systém řešení sporů na vnitřním trhu. Každý občan či podnikatel se na něj může obrátit se stížností na postup českých i zahraničních úřadů, který je v rozporu s principy volného pohybu zboží, služeb i osob. Problémy řeší bezplatně, ve lhůtě max. 10 týdnů a dosahuje přitom 90% úspěšnosti. ProCoP informuje podnikatele o technických požadavcích, které jsou kladeny na výrobek národními a evropskými předpisy, při jeho uvádění na trh. Podnikatelé se zde mj. dozvědí, zda jimi distribuovaný výrobek je v ČR podroben předchozímu schválení nebo registraci. ProCoP rovněž poskytuje obecné informace o fungování nařízení o vzájemném uznávání a o uplatňování zásady vzájemného uznávání. Informace jsou poskytovány bezplatně a ve lhůtě patnácti pracovních dnů od podání žádosti. Stávající tři služby nicméně nejsou schopny poradit všem podnikatelům zaměřují se pouze na problematiku poskytování služeb, problémy s úřady v EU a informace o výrobcích. Aby byl plně využit potenciál jednotného poradenského systému, je nutné stávající systém rozšířit také o další okruhy zájmu podnikatelů a integrovat další relevantní subjekty z řad státní správy. Součástí jednotného poradenského systému bude také tzv. databáze překážek, 2

3 34 Příklad ze zahraničí která pomůže identifikovat bariéry, které brání podnikatelům využívat svých práv na vnitřním trhu. 3. Pobídky a podpory pro investice a kapitál a novela zákona o investičních pobídkách Stejně jako dvě předcházející opatření, přispěje i toto opatření k zlepšení podnikatelského prostředí ČR. Klade si za cíl zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v oblasti investic a podpořit tak rozvoj podnikání a také zvýšit celkový objem investic do české ekonomiky, které jsou zásadní pro její dlouhodobý rozvoj. Malá otevřená ekonomika, kterou ČR je, musí být atraktivní jak pro domácí, tak i zahraniční investory. Zahraniční firmy v ČR dosahují v průměru rychlejšího tempa růstu produktivity a exportu než domácí podnikový sektor. Představují hlavní aktéry zapojující ČR do globální ekonomiky. Zároveň jsou hlavním zdrojem transferu technologií, manažerských metod a dalších ověřených praktik do ČR, čímž přispívají k růstu produktivity místní ekonomiky. Pro významnou část domácího podnikového sektoru představují klíčové zákazníky. V rámci globální ekonomiky patří naprostá většina zde působících investorů mezi inovačně a technologicky založené firmy, které se pohybují na vrcholu hodnotového řetězce. Často v ČR umísťují i náročnější a složitější výrobu, avšak aktivity vázané na strategické a znalostně intenzivní aktivity (strategické služby, vývoj nebo dokonce firemní výzkum) jsou v ČR zatím umísťovány jen v omezené míře. Další hospodářský růst ČR proto závisí mimo jiné na atraktivitě investičního prostředí. Česká republika ztratila v uplynulých čtyřech letech pozici lídra regionu v získávání a udržení přímých zahraničních investic. Za tímto trendem je třeba hledat celou řadu problémů: nedostatečné tempo růstu produktivity, ztrátu schopnosti ČR konkurovat cenou výrobních vstupů, nižší kvalitu necenových faktorů, jako např. vzdělanost a vzdělávací systém, institucionální prostředí, ale také nekonkurenceschopný systém investičních pobídek. 1. Příkladem dobré praxe jsou Velká Británie Business Link: nebo USA Tyto portály byly vyhodnoceny jako nejlepší zdroj inspirace v Analýze projektového záměru BusinessInfo.cz, část "Benchmarking portálů pro podporu podnikání. 2. Jednotný poradenský systém pro podnikatele je unikátním projektem, který zatím nemá v EU obdoby. Vznik tohoto systému ocenila také Evropská komise a označila jej za příklad dobré praxe. Tento projekt by v budoucnu mohl sloužit jako inspirace pro členské státy i Komisi. Evropský portál Your Europe, který se měl stát jednotnou službou pro podnikatele (Single Market Assistance Service) zdaleka nedosáhl svých původních ambicí a jeho současná podoba podnikatelské potřeby nesplňuje. 3. Různé formy investičních pobídek má většina evropských států včetně všech států sousedících s ČR (např. Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko aj.) V porovnání se stávajícím systémem investičních pobídek v ČR jsou pobídky v těchto zemích pro investory mnohdy atraktivnější (včetně vyšších podpor). 3

4 34 Cíle a měřítka projektu Popis cíle Měřítko Hodnota 1. BusinessInfo.cz jako hlavní moderní informační portál pro podnikatele 1. Efektivní spolupráce a koordinace s Portálem veřejné správy a jednotlivými resorty Návštěvnost webu Povinnost sdílet a předávat informace 1. Koordinace portálu BusinessInfo.cz s portálem Your Europe část Podniky Převedení části kompetencí na MPO 1. Kvalita a užitečnost poskytovaných informací na BusinessInfo.cz 1. Modernizace transakční části portálu BusinessInfo.cz 2. Vytvoření efektivně fungující jednotné služby pro podnikatele 2. Odstraňování bariér na vnitřním trhu 3. Atraktivita investičního prostředí v ČR Spokojenost uživatelů Využívanost transakční části Informovaná podnikatelská veřejnost Identifikace a eliminace překážek na vnitřním trhu Meziroční nárůst objemu investic a reinvestic uživatelů/měsíc Počet automatických propojení ano 7 bodů z 10 % podnikatelů, kteří vlastní internetový účet na BusinessInfo.cz, prostřednictvím kterého komunikují s úřady % klientů, kteří byli s poskytnutými službami spokojeni Počet odstraněných překážek na vnitřním trhu % změna 3. Investice do oborů s vysokou přidanou hodnotou Podíl investic do oblastí s vysokou přidanou hodnotou % z celkových investic v daném roce 4

5 Hlavní dotčené skupiny Podnikatelská veřejnost Finanční dopady Popis realizace projektu Podnikatelé z ČR i EU, kteří plánují zahájit podnikatelskou činnost v ČR nebo rozšířit své podnikatelské aktivity do jiných států EU i dalšího zahraničí, domácí i zahraniční podnikatelé. Sleva na dani z příjmů, kterou navrhuje novela zákona 72/2000 Sb., bude představovat snížení příjmů do státního rozpočtu. Protože sleva na dani bude poskytována na dobu 10 let, lze předpokládat, že firmy po tuto dobu zůstanou v ČR a budou generovat příjmy do státního rozpočtu, čímž dojde ke kompenzaci. 1. V první fázi bude nezbytné identifikovat gestory k jednotlivým problematikám týkající se podnikání a zavázat je ke spolupráci při vytváření a aktualizaci portálu BusinessInfo.cz. V druhé fázi bude nutné nastavit systém efektivní spolupráce mezi BusinessInfo.cz a jednotlivými resorty (např. propojení redakčních systémů) + spolupráce s Portálem veřejné správy. Kromě kvalitních a aktuálních informací musí mít portál uživatelsky příznivé, přívětivé a atraktivní prostředí a být dostatečně technologicky robustní a výkonný, aby zvládl vyšší úroveň SW aplikací a větší požadavky uživatelů. V období bude probíhat kompletní SW modernizace portálu BusinessInfo.cz v rámci rozvoje Smart Administration. Zároveň je tedy nutné zmodernizovat podobu webových stránek Co se týče internetového portálu Your Europe, je nutné projednat s Ministerstvem vnitra spolugesci Ministerstva průmyslu a obchodu při realizaci a spravování části podniky projektu Your Europe v ČR, neboť tato část spadá do jeho působnosti. Dále je nezbytné projednat s redakcí portálu BusinessInfo.cz jejich aktivní zapojení jako realizátora tohoto projektu, neboť již v této chvíli je portál hlavním zdrojem informací pro realizaci tohoto projektu. Následně je také nezbytné ověřit a zajistit technické propojení webových portálů Your Europe a portálu BusinessInfo.cz, aby při aktualizaci informací na stránkách BusinessInfo.cz byly automaticky aktualizovány také stránky Your Europe. Proto je třeba si vyžádat stanovisko správce tohoto portálu Evropské komise ohledně jejich organizačního zabezpečení systému, včetně definování rozhraní. Následně by došlo k technickému propojení obou webových portálů. Na existenci kvalitních portálů pro podnikatele je nutné upozornit také podnikatelskou veřejnost prostřednictvím přiměřené marketingové kampaně. Dalším krokem, který přispěje k rozvoji portálu BusinessInfo.cz, bude jeho rozšíření o tzv. transakční část. Tato část klientovi umožní elektronickou komunikaci s úřady relevantními pro podnikání. Klient si bude moci prostřednictvím účtu na portálu BusinessInfo.cz vyřizovat veškeré formality související s podnikáním skrze tento účet. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně ambiciózní projekt, bude v první fázi nutné otestovat jeho životaschopnost v rámci pilotního projektu. Do pilotního projektu mohou být v první fázi zapojeny např. živnostenské úřady, v dalších fázích potom další kompetentní úřady Pro efektivní realizaci opatření je klíčová identifikace témat, na které se podnikatelé v souvislosti s podnikáním často dotazují. V tomto směru bude vycházeno především z praktické zkušenosti Jednotných kontaktních míst, které se nad rámec svých kompetencí často setkávají s dotazy týkající se např. vysílání pracovníků, uznávání odborných kvalifikací, daní, exportu do třetích zemí, apod. Neméně důležitým předpokladem úspěšnosti projektu je výběr gestora, respektive experta státní správy na danou problematiku. Při sestavování seznamu témat a při následném výběru expertů je nutné posoudit, do jaké míry bude daný expert schopen řešit specifické dotazy podnikatelů (např. u problematiky daní). Je nutné zamezit situaci, aby byli experti zapojeni do systému pouze pro forma, ale jejich přidaná hodnota by byla nulová. 5

6 34 Třetím krokem realizace je zapojení vybraných expertů státní správy do SINPRO. Vedle technických aspektů fungování systému a pravidel pro komunikaci s klienty (podnikateli) bude důležité seznámit experty s ostatními články systému a jejich kompetencemi. Na základě každodenního kontaktu s klienty získají zapojené články přehled o potenciálních i skutečných překážkách, se kterými se podnikatelé setkávají. Tyto překážky budou shromažďovány v rámci databáze, která bude součástí SINPRO. Možnosti pro odstranění identifikovaných překážek budou pravidelně konzultovány buď s národními orgány nebo s Evropskou komisí. 3. Opatření v rámci první fáze navrhuje novelizaci zákona o investičních pobídkách. Navrhovaná úprava systému investičních pobídek předpokládá vedle změny zákona o investičních pobídkách také změnu souvisejících zákonů, kterými jsou zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a příslušné prováděcí předpisy. Investiční pobídky jsou jednou z forem podpory investic v oblasti zpracovatelského průmyslu. Jsou určené jak pro zahraniční společnosti investující v ČR, tak pro české společnosti. Podpora legislativně vychází ze zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. Současné znění zákona nenastavuje dostatečně konkurenceschopné prostředí pro podporu investic. Cílem projektu je nastavit konkurenceschopný systém podpory investic jak ve zpracovatelském průmyslu, tak i v oblasti inovací, vývoje SW a strategických služeb. Investiční pobídky dle současné úpravy podporují zavedení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu. Podpora je poskytována především formou slevy na dani z příjmů právnických osob až po dobu 5 let, v regionech postižených nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti (o 50% vyšší než je průměr v ČR) pak může společnost získat kromě slevy na dani i hmotnou podporu na nová pracovní místa ve výši Kč na nově vytvořené pracovní místo a podporu ve výši 25% vynaložených nákladů na školení a rekvalifikaci. Vzhledem k tomu, že o mobilní investice je konkurenční boj mezi státy, je nezbytné, aby ČR nabízela potencionálním investorům dostatečně motivační investiční pobídky. Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách je nutné novelizovat s cílem: rozšířit podporu také na projekty technologických center a center strategických služeb upravit pobídku ve formě slevy na dani z příjmů právnických osob až na 10 let, zvýšit hmotnou podporu na nové pracovní místo na Kč rozšířit oblast, kde je tato podpora poskytována na všechny strukturálně postižené regiony a umožnit získání hmotné podpory na školení a rekvalifikaci ve všech regionech ČR poskytovat speciální podporu pro strategické investice Změnou zákona o investičních pobídkách by měla být ČR schopna konkurovat ostatním evropským státům s vyspělým systémem investičních pobídek, především pak státům zároveň sousedícím s ČR. Po schválení novely je důležité pracovat v pravidelných intervalech na vyhodnocování účinnosti zvoleného řešení. V případě málo prokazatelných výsledků uvažovat o další úpravě zákona. Výstupy projektu 1. Kvalitní, ucelené a aktuální informace pro podnikatele na internetových portálech BusinessInfo.cz + navázání spolupráce s portály Veřejné správy a Your Europe 2. Rozvoj jednotného poradenského systému pro podnikatele 3. Novelizovaný zákon o investičních pobídkách 6

7 Harmonogram projektu Název etapy Start Konec Gestor Popis 1. Technologický a SW upgrade portálu BusinessInfo.cz rozvoj uživatelských funkcí zlepšení prezentace obsahu a větší zaměření na cílové skupiny modernizace portálové technologie napojení na základní registry integrace formulářových technologií rozvoj transakční části 1. Nastavení spolupráce s gestory + Portálem veřejné správy 1. Spolugesce na koordinaci portálu Your Europe Business 2010 V rámci realizace projektu IOP Smart Administr ation "Rozvoj portálu BusinessI nfo.cz" V rámci realizace projektu "Rozvoj portálu BusinessI nfo.cz" 08/2013 Czech Trade, MV ÚV Příprava moderní podoby stránek BusinessInfo.cz, postavená na nových SW technologiích, s rozvinutými uživatelskými funkcemi a novými SW aplikacemi. K zajištění kvalitních informací přesně určit gestory jednotlivých problematik, kteří přispívají na stránky BusinessInfo.cz. Následně zajistit průběžnou aktualizaci informací. Důležitá bude také spolupráce s Portálem veřejné správy MPO Vyjednat s MV spolugesci a nastavit spolupráci s MV. Schůzka s redakcí portálu BusinessInfo.cz a dohoda o jejich roli správce Your Europe. 1. Propojení systémů MPO Konzultace MV ohledně možností propojení systému (kvůli zajištění včasné aktualizace informací na Your Europe). Technická realizace Marketingová kampaň o informačních portálech BusinessInfo.cz a Your Europe Business MPO Nutnost upozornit podnikatele, kde kvalitní informace naleznou. 7

8 34 2. Identifikace témat vztahující se k podnikání 2. Přiřazení gestora k jednotlivým tématům MPO Témata lze identifikovat na základě dosavadní činnosti JKM. Při sestavování seznamu témat je nutné vždy posoudit skutečný přínos pro podnikatele ÚV Gestorem je příslušné ministerstvo, které zaměstnává experty na dané téma. Při výběru expertů je nutné klást důraz na jejich znalost problematiky, praktické zkušenosti. 2. Zapojení gestorů do SINPRO MPO Proškolit nové uživatele na práci se systémem a informovat je o kompetencích ostatních zapojených partnerů. 2. Vytvoření databáze překážek MPO Tato databáze bude vytvořena v rámci systému SINPRO. Jejím účelem je hromadit zaznamenané překážky na vnitřním trhu. Identifikované překážky budou konzultovány s národními orgány nebo Evropskou komisí za účelem jejich eliminace. 3. Paragrafované znění novely zákona č. 72/2000 Sb. Duben Připomínkové řízení Květen Pravidelný přezkum plnění cílů stanovených při revizi zákona č. 72/2000 Sb. MPO, MPSV, CI MPO, CI Věcný záměr novely zákona č. 72/2000 Sb. Paragrafované znění novely zákona č. 72/2000 Sb MPO Revizi provede MPO ve spolupráci s ostatními dotčenými subjekty 8

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více

Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR

Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR ÚŘAD VLÁDY ČR Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR (PRACOVNÍ VERZE) Obsah PROČ MUSÍ BÝT DIGITÁLNÍ EKONOMIKA NAŠÍ PRIORITOU... 2 PŘEHLED OPATŘENÍ... 5 KLÍČOVÉ PRIORITNÍ OBLASTI... 6 1. ROZVOJ

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

Nové formy podpory exportu v ČR

Nové formy podpory exportu v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Nové formy podpory exportu v ČR Bakalářská práce Autor: Adéla Popelková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup, CSc.

Více

Využívání fondů EU k podpoře podnikání

Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bankovní institut vysoká škola Praha Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bakalářská práce Helena Mičková Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Využívání

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků... 4

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Předběžný návrh Praha 20. březen 2013 OPPIK_verze_0-2_Platforma 2_03-2013.docx Poznámky

Více