Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání"

Transkript

1 34 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2020 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace, důvody řešení Projekt obsahuje tři opatření, jejichž implementace bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí a zajistí asistenci podnikatelům pro rozvoj působení na vnitrním trhu Evropské unie. Těmito opatřeními jsou: 1. Rozvoj elektronického informačního a kontaktního místa pro podnikání a export BusinessInfo.cz 2. Rozvoj jednotného poradenského systému pro podnikatele 3. Pobídky a podpory pro investice a kapitál a novela zákona o investičních pobídkách 1. Rozvoj informačního portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz Cílem tohoto opatření, které navazuje na "Analýzu projektového záměru Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz", je zvýšit dostupnost kvalitních informací relevantních pro podnikání a export. Přestože se informovanost podnikatelské veřejnosti v ČR za posledních 5 let zlepšila, v některých oblastech je stále značně roztříštěná. Díky nejednoznačným a překrývajícím se kompetencím veřejné správy jsou informace fragmentované a nikoli provázané do logických celků či podnikatelských agend. To vede k neefektivnímu paradoxu četným duplikacím při poskytování informací pro podnikatele na různých státních portálech (BusinessInfo.cz, Export.cz, Euroskop.cz apod.). Za účelem odstranění fragmentací či duplicit bude do budoucna klíčová především úzká spolupráce portálu BusinessInfo.cz s Portálem veřejné správy. Webový portál BusinessInfo.cz v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a pod patronátem agentury CzechTrade představuje v současné době oficiální a nejnavštěvovanější informační portál pro podnikatele v ČR. Vzhledem k tomu, že jednotlivé resorty nejsou vázány povinností poskytovat agentuře CzechTrade aktuální informace vztahující se k podnikání, může docházet k nekompletnosti a neaktuálnosti informací na portále (chybí např. automatická propojení s registrem živnostenského podnikání, s registry právnických osob či daňovými informacemi). Na evropské úrovni je největším hlavním oficiálním informačním zdrojem pro podnikatele portál Your Europe, který je rozdělen do dvou tematických částí: "podniky" a "občané". V současné době spadají obě tématické části do gesce Ministerstva vnitra. V důsledku neefektivní koordinace obsahuje část "podniky" neaktuální a nekompletní informace. Podobně jako u Portálu veřejné správy je ke zlepšení současného stavu nutné změnit legislativu a stanovit na základě závazného aktu jednotlivým resortům povinnost spolupracovat při vytváření a aktualizaci podnikatelských informací na portále BusinessInfo.cz a nastavit efektivní systém spolupráce s jednotlivými resorty 1

2 34 a Portálem veřejné správy. Vzhledem k neefektivní koordinaci portálu Your Europe se jako vhodné řešení nabízí převést správu části "podniky" pod patronát Ministerstva průmyslu a obchodu, respektive agentury CzechTrade. Portál BusinessInfo v současné době plní především informační funkci. Do budoucna by měl plnit také funkci transakční. To znamená, že podnikatel by jeho prostřednictvím mohl samostatně komunikovat s relevantními úřady státní správy a vyřídit si z domova veškeré formality související s podnikáním (např. vyřízení oprávnění k podnikání, platbu daní apod.) prostřednictvím internetového účtu. 2. Rozvoj jednotného poradenského systému pro podnikatele Zatímco první opatření má zajistit dostupnost informací důležitých pro podnikání, druhé opatření se zaměřuje na pomoc podnikatelům při řešení konkrétních problémů, se kterými se při podnikání v EU potýkají, a to prostřednictvím rozvoje stávajícího jednotného poradenského systému pro podnikatele, který funguje od prosince 2010 pod patronátem Ministerstva průmyslu a obchodu. V současné době jsou do systému zapojeny tři poradenské a asistenční poradenské služby Jednotná kontaktní místa (JKM), SOLVIT a ProCoP. Tyto služby propojuje komunikační systém SINPRO, který využívají také zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest. Důležitým prvkem systému SINPRO je strukturovaná archivace kontaktů, záznamů z jednání a dalších databází. Používání systému SINPRO snižuje náklady a zároveň zefektivňuje komunikaci zúčastněných. Jednotná kontaktní místa (JKM) jsou zacílena na pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě EU. Úlohou Jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání v rámci jednotného evropského trhu. K tomu slouží dvě hlavní funkce. Poskytování informací, které klient potřebuje, aby mohl podnikat a zprostředkování kontaktu s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá. Fyzická JKM fungují na 15 obecních živnostenských úřadech a elektronické JKM lze nalézt na Elektronické JKM obsahuje podrobné informace o vyřízení oprávnění v ČR, ale i další informace ohledně podnikání v rámci EU. Klient má možnost položit svůj dotaz přímo prostřednictví elektronického formuláře. SOLVIT představuje alternativní systém řešení sporů na vnitřním trhu. Každý občan či podnikatel se na něj může obrátit se stížností na postup českých i zahraničních úřadů, který je v rozporu s principy volného pohybu zboží, služeb i osob. Problémy řeší bezplatně, ve lhůtě max. 10 týdnů a dosahuje přitom 90% úspěšnosti. ProCoP informuje podnikatele o technických požadavcích, které jsou kladeny na výrobek národními a evropskými předpisy, při jeho uvádění na trh. Podnikatelé se zde mj. dozvědí, zda jimi distribuovaný výrobek je v ČR podroben předchozímu schválení nebo registraci. ProCoP rovněž poskytuje obecné informace o fungování nařízení o vzájemném uznávání a o uplatňování zásady vzájemného uznávání. Informace jsou poskytovány bezplatně a ve lhůtě patnácti pracovních dnů od podání žádosti. Stávající tři služby nicméně nejsou schopny poradit všem podnikatelům zaměřují se pouze na problematiku poskytování služeb, problémy s úřady v EU a informace o výrobcích. Aby byl plně využit potenciál jednotného poradenského systému, je nutné stávající systém rozšířit také o další okruhy zájmu podnikatelů a integrovat další relevantní subjekty z řad státní správy. Součástí jednotného poradenského systému bude také tzv. databáze překážek, 2

3 34 Příklad ze zahraničí která pomůže identifikovat bariéry, které brání podnikatelům využívat svých práv na vnitřním trhu. 3. Pobídky a podpory pro investice a kapitál a novela zákona o investičních pobídkách Stejně jako dvě předcházející opatření, přispěje i toto opatření k zlepšení podnikatelského prostředí ČR. Klade si za cíl zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v oblasti investic a podpořit tak rozvoj podnikání a také zvýšit celkový objem investic do české ekonomiky, které jsou zásadní pro její dlouhodobý rozvoj. Malá otevřená ekonomika, kterou ČR je, musí být atraktivní jak pro domácí, tak i zahraniční investory. Zahraniční firmy v ČR dosahují v průměru rychlejšího tempa růstu produktivity a exportu než domácí podnikový sektor. Představují hlavní aktéry zapojující ČR do globální ekonomiky. Zároveň jsou hlavním zdrojem transferu technologií, manažerských metod a dalších ověřených praktik do ČR, čímž přispívají k růstu produktivity místní ekonomiky. Pro významnou část domácího podnikového sektoru představují klíčové zákazníky. V rámci globální ekonomiky patří naprostá většina zde působících investorů mezi inovačně a technologicky založené firmy, které se pohybují na vrcholu hodnotového řetězce. Často v ČR umísťují i náročnější a složitější výrobu, avšak aktivity vázané na strategické a znalostně intenzivní aktivity (strategické služby, vývoj nebo dokonce firemní výzkum) jsou v ČR zatím umísťovány jen v omezené míře. Další hospodářský růst ČR proto závisí mimo jiné na atraktivitě investičního prostředí. Česká republika ztratila v uplynulých čtyřech letech pozici lídra regionu v získávání a udržení přímých zahraničních investic. Za tímto trendem je třeba hledat celou řadu problémů: nedostatečné tempo růstu produktivity, ztrátu schopnosti ČR konkurovat cenou výrobních vstupů, nižší kvalitu necenových faktorů, jako např. vzdělanost a vzdělávací systém, institucionální prostředí, ale také nekonkurenceschopný systém investičních pobídek. 1. Příkladem dobré praxe jsou Velká Británie Business Link: nebo USA Tyto portály byly vyhodnoceny jako nejlepší zdroj inspirace v Analýze projektového záměru BusinessInfo.cz, část "Benchmarking portálů pro podporu podnikání. 2. Jednotný poradenský systém pro podnikatele je unikátním projektem, který zatím nemá v EU obdoby. Vznik tohoto systému ocenila také Evropská komise a označila jej za příklad dobré praxe. Tento projekt by v budoucnu mohl sloužit jako inspirace pro členské státy i Komisi. Evropský portál Your Europe, který se měl stát jednotnou službou pro podnikatele (Single Market Assistance Service) zdaleka nedosáhl svých původních ambicí a jeho současná podoba podnikatelské potřeby nesplňuje. 3. Různé formy investičních pobídek má většina evropských států včetně všech států sousedících s ČR (např. Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko aj.) V porovnání se stávajícím systémem investičních pobídek v ČR jsou pobídky v těchto zemích pro investory mnohdy atraktivnější (včetně vyšších podpor). 3

4 34 Cíle a měřítka projektu Popis cíle Měřítko Hodnota 1. BusinessInfo.cz jako hlavní moderní informační portál pro podnikatele 1. Efektivní spolupráce a koordinace s Portálem veřejné správy a jednotlivými resorty Návštěvnost webu Povinnost sdílet a předávat informace 1. Koordinace portálu BusinessInfo.cz s portálem Your Europe část Podniky Převedení části kompetencí na MPO 1. Kvalita a užitečnost poskytovaných informací na BusinessInfo.cz 1. Modernizace transakční části portálu BusinessInfo.cz 2. Vytvoření efektivně fungující jednotné služby pro podnikatele 2. Odstraňování bariér na vnitřním trhu 3. Atraktivita investičního prostředí v ČR Spokojenost uživatelů Využívanost transakční části Informovaná podnikatelská veřejnost Identifikace a eliminace překážek na vnitřním trhu Meziroční nárůst objemu investic a reinvestic uživatelů/měsíc Počet automatických propojení ano 7 bodů z 10 % podnikatelů, kteří vlastní internetový účet na BusinessInfo.cz, prostřednictvím kterého komunikují s úřady % klientů, kteří byli s poskytnutými službami spokojeni Počet odstraněných překážek na vnitřním trhu % změna 3. Investice do oborů s vysokou přidanou hodnotou Podíl investic do oblastí s vysokou přidanou hodnotou % z celkových investic v daném roce 4

5 Hlavní dotčené skupiny Podnikatelská veřejnost Finanční dopady Popis realizace projektu Podnikatelé z ČR i EU, kteří plánují zahájit podnikatelskou činnost v ČR nebo rozšířit své podnikatelské aktivity do jiných států EU i dalšího zahraničí, domácí i zahraniční podnikatelé. Sleva na dani z příjmů, kterou navrhuje novela zákona 72/2000 Sb., bude představovat snížení příjmů do státního rozpočtu. Protože sleva na dani bude poskytována na dobu 10 let, lze předpokládat, že firmy po tuto dobu zůstanou v ČR a budou generovat příjmy do státního rozpočtu, čímž dojde ke kompenzaci. 1. V první fázi bude nezbytné identifikovat gestory k jednotlivým problematikám týkající se podnikání a zavázat je ke spolupráci při vytváření a aktualizaci portálu BusinessInfo.cz. V druhé fázi bude nutné nastavit systém efektivní spolupráce mezi BusinessInfo.cz a jednotlivými resorty (např. propojení redakčních systémů) + spolupráce s Portálem veřejné správy. Kromě kvalitních a aktuálních informací musí mít portál uživatelsky příznivé, přívětivé a atraktivní prostředí a být dostatečně technologicky robustní a výkonný, aby zvládl vyšší úroveň SW aplikací a větší požadavky uživatelů. V období bude probíhat kompletní SW modernizace portálu BusinessInfo.cz v rámci rozvoje Smart Administration. Zároveň je tedy nutné zmodernizovat podobu webových stránek Co se týče internetového portálu Your Europe, je nutné projednat s Ministerstvem vnitra spolugesci Ministerstva průmyslu a obchodu při realizaci a spravování části podniky projektu Your Europe v ČR, neboť tato část spadá do jeho působnosti. Dále je nezbytné projednat s redakcí portálu BusinessInfo.cz jejich aktivní zapojení jako realizátora tohoto projektu, neboť již v této chvíli je portál hlavním zdrojem informací pro realizaci tohoto projektu. Následně je také nezbytné ověřit a zajistit technické propojení webových portálů Your Europe a portálu BusinessInfo.cz, aby při aktualizaci informací na stránkách BusinessInfo.cz byly automaticky aktualizovány také stránky Your Europe. Proto je třeba si vyžádat stanovisko správce tohoto portálu Evropské komise ohledně jejich organizačního zabezpečení systému, včetně definování rozhraní. Následně by došlo k technickému propojení obou webových portálů. Na existenci kvalitních portálů pro podnikatele je nutné upozornit také podnikatelskou veřejnost prostřednictvím přiměřené marketingové kampaně. Dalším krokem, který přispěje k rozvoji portálu BusinessInfo.cz, bude jeho rozšíření o tzv. transakční část. Tato část klientovi umožní elektronickou komunikaci s úřady relevantními pro podnikání. Klient si bude moci prostřednictvím účtu na portálu BusinessInfo.cz vyřizovat veškeré formality související s podnikáním skrze tento účet. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně ambiciózní projekt, bude v první fázi nutné otestovat jeho životaschopnost v rámci pilotního projektu. Do pilotního projektu mohou být v první fázi zapojeny např. živnostenské úřady, v dalších fázích potom další kompetentní úřady Pro efektivní realizaci opatření je klíčová identifikace témat, na které se podnikatelé v souvislosti s podnikáním často dotazují. V tomto směru bude vycházeno především z praktické zkušenosti Jednotných kontaktních míst, které se nad rámec svých kompetencí často setkávají s dotazy týkající se např. vysílání pracovníků, uznávání odborných kvalifikací, daní, exportu do třetích zemí, apod. Neméně důležitým předpokladem úspěšnosti projektu je výběr gestora, respektive experta státní správy na danou problematiku. Při sestavování seznamu témat a při následném výběru expertů je nutné posoudit, do jaké míry bude daný expert schopen řešit specifické dotazy podnikatelů (např. u problematiky daní). Je nutné zamezit situaci, aby byli experti zapojeni do systému pouze pro forma, ale jejich přidaná hodnota by byla nulová. 5

6 34 Třetím krokem realizace je zapojení vybraných expertů státní správy do SINPRO. Vedle technických aspektů fungování systému a pravidel pro komunikaci s klienty (podnikateli) bude důležité seznámit experty s ostatními články systému a jejich kompetencemi. Na základě každodenního kontaktu s klienty získají zapojené články přehled o potenciálních i skutečných překážkách, se kterými se podnikatelé setkávají. Tyto překážky budou shromažďovány v rámci databáze, která bude součástí SINPRO. Možnosti pro odstranění identifikovaných překážek budou pravidelně konzultovány buď s národními orgány nebo s Evropskou komisí. 3. Opatření v rámci první fáze navrhuje novelizaci zákona o investičních pobídkách. Navrhovaná úprava systému investičních pobídek předpokládá vedle změny zákona o investičních pobídkách také změnu souvisejících zákonů, kterými jsou zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a příslušné prováděcí předpisy. Investiční pobídky jsou jednou z forem podpory investic v oblasti zpracovatelského průmyslu. Jsou určené jak pro zahraniční společnosti investující v ČR, tak pro české společnosti. Podpora legislativně vychází ze zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. Současné znění zákona nenastavuje dostatečně konkurenceschopné prostředí pro podporu investic. Cílem projektu je nastavit konkurenceschopný systém podpory investic jak ve zpracovatelském průmyslu, tak i v oblasti inovací, vývoje SW a strategických služeb. Investiční pobídky dle současné úpravy podporují zavedení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu. Podpora je poskytována především formou slevy na dani z příjmů právnických osob až po dobu 5 let, v regionech postižených nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti (o 50% vyšší než je průměr v ČR) pak může společnost získat kromě slevy na dani i hmotnou podporu na nová pracovní místa ve výši Kč na nově vytvořené pracovní místo a podporu ve výši 25% vynaložených nákladů na školení a rekvalifikaci. Vzhledem k tomu, že o mobilní investice je konkurenční boj mezi státy, je nezbytné, aby ČR nabízela potencionálním investorům dostatečně motivační investiční pobídky. Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách je nutné novelizovat s cílem: rozšířit podporu také na projekty technologických center a center strategických služeb upravit pobídku ve formě slevy na dani z příjmů právnických osob až na 10 let, zvýšit hmotnou podporu na nové pracovní místo na Kč rozšířit oblast, kde je tato podpora poskytována na všechny strukturálně postižené regiony a umožnit získání hmotné podpory na školení a rekvalifikaci ve všech regionech ČR poskytovat speciální podporu pro strategické investice Změnou zákona o investičních pobídkách by měla být ČR schopna konkurovat ostatním evropským státům s vyspělým systémem investičních pobídek, především pak státům zároveň sousedícím s ČR. Po schválení novely je důležité pracovat v pravidelných intervalech na vyhodnocování účinnosti zvoleného řešení. V případě málo prokazatelných výsledků uvažovat o další úpravě zákona. Výstupy projektu 1. Kvalitní, ucelené a aktuální informace pro podnikatele na internetových portálech BusinessInfo.cz + navázání spolupráce s portály Veřejné správy a Your Europe 2. Rozvoj jednotného poradenského systému pro podnikatele 3. Novelizovaný zákon o investičních pobídkách 6

7 Harmonogram projektu Název etapy Start Konec Gestor Popis 1. Technologický a SW upgrade portálu BusinessInfo.cz rozvoj uživatelských funkcí zlepšení prezentace obsahu a větší zaměření na cílové skupiny modernizace portálové technologie napojení na základní registry integrace formulářových technologií rozvoj transakční části 1. Nastavení spolupráce s gestory + Portálem veřejné správy 1. Spolugesce na koordinaci portálu Your Europe Business 2010 V rámci realizace projektu IOP Smart Administr ation "Rozvoj portálu BusinessI nfo.cz" V rámci realizace projektu "Rozvoj portálu BusinessI nfo.cz" 08/2013 Czech Trade, MV ÚV Příprava moderní podoby stránek BusinessInfo.cz, postavená na nových SW technologiích, s rozvinutými uživatelskými funkcemi a novými SW aplikacemi. K zajištění kvalitních informací přesně určit gestory jednotlivých problematik, kteří přispívají na stránky BusinessInfo.cz. Následně zajistit průběžnou aktualizaci informací. Důležitá bude také spolupráce s Portálem veřejné správy MPO Vyjednat s MV spolugesci a nastavit spolupráci s MV. Schůzka s redakcí portálu BusinessInfo.cz a dohoda o jejich roli správce Your Europe. 1. Propojení systémů MPO Konzultace MV ohledně možností propojení systému (kvůli zajištění včasné aktualizace informací na Your Europe). Technická realizace Marketingová kampaň o informačních portálech BusinessInfo.cz a Your Europe Business MPO Nutnost upozornit podnikatele, kde kvalitní informace naleznou. 7

8 34 2. Identifikace témat vztahující se k podnikání 2. Přiřazení gestora k jednotlivým tématům MPO Témata lze identifikovat na základě dosavadní činnosti JKM. Při sestavování seznamu témat je nutné vždy posoudit skutečný přínos pro podnikatele ÚV Gestorem je příslušné ministerstvo, které zaměstnává experty na dané téma. Při výběru expertů je nutné klást důraz na jejich znalost problematiky, praktické zkušenosti. 2. Zapojení gestorů do SINPRO MPO Proškolit nové uživatele na práci se systémem a informovat je o kompetencích ostatních zapojených partnerů. 2. Vytvoření databáze překážek MPO Tato databáze bude vytvořena v rámci systému SINPRO. Jejím účelem je hromadit zaznamenané překážky na vnitřním trhu. Identifikované překážky budou konzultovány s národními orgány nebo Evropskou komisí za účelem jejich eliminace. 3. Paragrafované znění novely zákona č. 72/2000 Sb. Duben Připomínkové řízení Květen Pravidelný přezkum plnění cílů stanovených při revizi zákona č. 72/2000 Sb. MPO, MPSV, CI MPO, CI Věcný záměr novely zákona č. 72/2000 Sb. Paragrafované znění novely zákona č. 72/2000 Sb MPO Revizi provede MPO ve spolupráci s ostatními dotčenými subjekty 8

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a malé a střední podniky. Instituce Infrastruktura Inovace

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a malé a střední podniky. Instituce Infrastruktura Inovace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a malé a střední podniky Instituce Infrastruktura Inovace Co je pro firmy důležité Čerstvý průzkum mezi více než 10 000 podnikateli Firmy by ocenily především:

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012 Konference ekonomických radů Praha, 26. června 2012 Vnitřní trh Prioritní oblasti CRP I SMA I - veřejné zakázky, profesní kvalifikace, přístup MSP k financím, patent, standardizace, digitální agenda, vysílání

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy, Praha, 2015 1 Vnitřní trh a Společná obchodní politika EU Obchodní vztahy mezi

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz Projekt Nové SINPRO Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50 www.czechtrade.cz Úvod Prezentace projetu nové SINPRO Cíle projektu Rozdělení projektu do realizačních

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR schválené valnou hromadou dne 20. října 2015 v Brně Legislativní proces a právní prostředí Pro jednání legislativní rady vlády přijmout pravidlo vyžadující

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Koncepce budování informačních systémů veřejné správy

Koncepce budování informačních systémů veřejné správy NÁVRH Koncepce budování informačních systémů veřejné správy Obsah: Strana 1. Úvod 2 2. Problémy, cíle, podmínky a prostředky pro realizaci Koncepce.. 3 2.1. Problémy ISVS 3 2.2. Cíle ISVS. 3 2.3. Podmínky

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání)

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) 29 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Implementace a rozvoj systému celoživotního učení

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu

Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu Company LOGO Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu Obsah Úvod Zvyšování efektivity veřejné správy MV ČR a kvalita veřejné správy Spolupráce MV ČR a NSZM Různé Veřejná správa včr je primárně pojata

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 18. května 2012, Praha ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Pozice Řídícího orgánu OPPI JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů, MPO Co máme k dispozici Externí výstupy kolektivu okolo RNDr.

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Smart akcelerátor Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Úvodní informace PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj IP 1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu IS RŽP informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy Ing. Bc. Petr Kameník Ing. Miloslav Marčan Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Program

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Strategie realizace Smart Administration v období 2007 2013 České republiky Content Vize a cíle Strategie Hexagon veřejné správy Charakter

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR Hlavní zjištění Program 1. Představení projektu 2. Je ČR závislou ekonomikou? 3. Otázky / diskuse 4. Jak je na tom ČR v oblasti inovací? 5.

Více

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz Ing. Pavel Eliáš Vysoká škola sociálně správní, Havířov email: elias.isis@seznam.cz PŘEDNÁŠKAČ.5 Státní informační politika Klíčová slova státní informační politika, informační společnost, elektronické

Více

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání Podpora aktivní samoregulace a systém ověřování environmentální výkonnosti výrobků 37 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Podpora aktivní samoregulace (příklad

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více