Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou radou školy dne 5. října 2010 Č.j. ZSREP/469/2010 Zdeněk Mikulič v.r. ředitel školy

2 1. Hodnocení období Žáci Personální obsazení Stav budov Hodnocení provozu školy Hodnocení ČŠI Stav k Personální obsazení Stav budov a vybavení školy Předpokládaný výhled pro léta 2010/ Koncepce školy Cíle základního vzdělávání Prostředky k dosažení cíle Kontrola a požadavky na práci pedagogických pracovníků Výchovně vzdělávací proces Zaměření hospitací Kontrola pedagogické dokumentace Zabezpečení dalších úkolů Požadavky na práci pedagogických pracovníků

3 1. Hodnocení období Ž á c i 2004/ tříd 553 žáků 2005/ tříd 557 žáků 2006/ tříd 560 žáků 2007/ tříd 557 žáků 2008/ tříd 554 žáků 2009/ tříd 559 žáků Počet žáků byl v tomto období stabilní. V současné době má škola určenou kapacitu 560 žáků. Školní družina - počty žáků se v tomto období pohybovaly mezi 140 až 150 Školní jídelna počty strávníků se pohybovaly v rozmezí 450 až P e r s o n á l n í o b s a z e n í - pedagogický sbor učitelé 31 - vychovatelky ŠD 5 - provozní zaměstnanci 8 zaměstnanců, stabilizovaný stav - školní jídelna 7 zaměstnanců, kategorie je stabilizovaná S t a v b u d o v V průběhu tohoto období byly vybaveny dvě učebny informatiky novými počítači, byla rozšířena školní počítačová síť, škola byla vybavena 7 interaktivními tabulemi a další učebny datovými projektory. Bylo zcela rekonstruováno sportovní hřiště ve dvoře hlavní budovy. Průběžně byly prováděny opravy budov dle potřeby H o d n o c e n í p r o v o z u š k o l y - dařilo se - náročnost na práci učitelů i žáků - velmi dobré výsledky žáků při přijímacím řízení na SŠ a SOU - velmi dobré vztahy mezi pracovníky školy, pedagogickými pracovníky a žáky, pedagogickými pracovníky a rodiči - zapojování nových metod do výuky, využívání didaktické techniky a vyučovacích pomůcek, využívání počítačových programů ve výuce 1. i 2. stupně 3

4 - zařazení výchovy k volbě povolání do výuky - práce školního žákovského parlamentu, zapojení žáků školy do řešení otázek provozu školy - zapojení rodičů do práce sdružení rodičů - výborná prezentace pěveckého sboru Libohlásek na veřejnosti - plnění cílů rozšířené výuky jazyků (aprobovanost, zapojení žáků do jazykových soutěží a olympiád, výsledky absolventů na SŠ) - v rámci využití volného času a protidrogové prevence se daří zapojovat žáky do činnosti kroužků - velmi dobré výsledky žáků v soutěžích a olympiádách - byl vypracován školní vzdělávací program Škola bez hranic - dařilo se méně - více se zaměřit na kladné stránky osobnosti žáka - větší využití nových metod všemi vyučujícími ve většině vyučovacích hodin - na 2.stupni chybí bohatší nabídka sportovních kroužků pro žákyně - výborné výsledky žáků školy jsou málo prezentovány na veřejnosti, chybí uveřejňováni v regionálním tisku - ve vybavení školy chybí: - interaktivní tabule v budovách 1. stupně H o d n o c e n í Č Š I proběhla inspekce zaměřená na zjištění a zhodnocení podmínek školy k realizaci výchovy ke zdraví. Závěr: Pozitivem v oblasti výchovy ke zdraví je zpracovávání, následné realizování a zapojování se do projektů zaměřených na zdravý životní styl. Kvalitu výchovy ke zdraví pozitivně ovlivňuje sociální klima školy a dobrá spolupráce s rodiči. Činnost vedení školy při zajišťování podmínek bezpečnosti žáků a v oblasti výchovy ke zdraví je hodnocena nadstandardně, ale samotné podmínky jsou hodnoceny standardně. Celkové hodnocení podmínek bezpečnosti a výchovy ke zdraví je standardní. 2O. 21. října 2008 proběhla státní kontrola vedení školy v různých oblastech. Závěr: bylo zjištěno dodržování všech sledovaných hledisek 4

5 Ve dnech dubna 2010 proběhla ve škole komplexní kontrola ČŠI. Závěry inspekce v době projednávání tohoto plánu nebyly k dispozici. 2. Stav k P e r s o n á l n í o b s a z e n í - 22 tříd 1. stupeň 10 tříd 2.stupeň 12 tříd školní družina 5 oddělení - pedagogický sbor 35 učitelů 5 vychovatelek - provozní zaměstnanci ekonomická pracovnice mzdová účetní školník + 5 uklízeček - školní jídelna vedoucí školní jídelny 2 kuchařky, 4 pracovnice provozu Celkový stav 55 zaměstnanců S t a v b u d o v a v y b a v e n í š k o l y - škola je umístěna ve třech starších budovách v městské zástavbě - budovy jsou průběžně udržovány - vybavení tříd nábytkem je postupně modernizováno, podle finančních možností jsou nakupovány výškově stavitelné lavice a židličky - je potřeba vybavit budovu 1. stupně interaktivní tabulí P ř e d p o k l á d a n ý v ý h l e d p r o l é t a / školní rok 1.stupeň 2.stupeň Celkem školní družina 2010/ / / / /

6 Pedagogický sbor : Ve školním roce 2010/2011 ubude 2. stupni 1 třída v důsledku zrušení budovy v parku. Ve školním roce 2011/2012 ubude na 2. stupni další třída a v roce 2012/2013 ještě jedna. S tím bude spojen odchod 3-4 učitelů 2. stupně, jedné pracovnice provozu a jedné pracovnice školní jídelny.. Sbor je kvalifikovaný, očekávané odchody do důchodu budou řešeny průběžně. Provozní zaměstnanci: Kolektiv je stabilizovaný Školní jídelna : Kolektiv je stabilizovaný 6

7 3. Koncepce školy C í l e z á k l a d n í h o v z d ě l á v á n í Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivování k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a dokázali je uplatňovat spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění P r o s t ř e d k y k d o s a ž e n í c í l e a) Vzdělávací program školy - Základním prostředkem k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu Škola bez hranic, který probíhá ve školním roce 2009/2010 v ročníku a v ročníku. Ve ročníku a v 9. ročníku škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2 a v jeho rámci program rozšířené výuky jazyků č.j / ve třídách, které dobíhají podle tohoto vzdělávacího programu. Tyto programy jsou rozpracovány pro jednotlivé ročníky a pro jednotlivé předměty.tematické plány jsou rozpracovány nejen s ohledem na cíle poznávací a naukové, ale výrazný podíl v nich zaujímají stanovené kompetence a hodnotové cíle, orientované k aktivnímu zapojení žáků do práce v hodině, mimo ní i do práce školy. b) Klima školy Navazuje na dobré výsledky školy z minulých let. Nadále se zaměřuje na: - zlepšování pracovního prostředí (vybavení, výzdoba, ) - kvalitní řízení školy (prohloubit zapojení rozšířeného vedení školy, předmětových a metodických komisí, žákovského parlamentu, rodičů v rámci SR,..) - systém mezilidských vztahů (využívat dobrých vztahů mezi zaměstnanci, stabilizovaného kádru pracovníků školy, dobrých vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky vzájemně, využít výborné práce žákovského parlamentu k řešení vzniklých problémů a k jejich předcházení) 7

8 - zvýraznit zapojení rodičů do práce školy, využívat jejich schopností a možností, ať už jde o sponzorování nebo o spolupráci při zajišťování akcí pořádaných pro žáky - zapojit všechny zaměstnance do propagace školy tím, že přijmou cíle a veškerou práci školy za své, budou řešit problémy ve škole, dodržovat loajalitu ke škole - při organizování řízení školy prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, využívat nejen vztahu nadřízenosti a podřízenosti, ale upřednostňovat formy vedoucí k aktivnímu zapojení (pedagogické rady, porady vedení, pracovníků, předmětové komise a metodická sdružení,..) c) Talentovaní a integrovaní žáci Škola se ve své práci zaměřuje na všechny žáky. Hlavním úkolem je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Do všech hodin je třeba zařadit progresivní metody, výrazně zapojit všechny žáky do práce ve vyučovací hodině, připravovat pestré hodiny s využitím didaktické techniky a dostupných pomůcek. Žák musí být aktivním prvkem, který bude uvědoměle získávat vědomosti za pomoci vyučujícího. Pro žáky, kteří projdou vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny, budou organizovány kroužky (dyslektické a logopedický). Ve vyučovacích hodinách budou žáci pracovat v souladu se závěry vyšetření a návrhy pro práci při integraci. Prohloubí se spolupráce třídních učitelů s výchovnou poradkyní a pedagogicko-psychologickou poradnou. Na 2. stupni přibude výraznější diferenciace dle zájmu žáků v nabídce volitelných předmětů. V rámci výuky cizích jazyků umožní škola žákům návštěvy evropských zemí s daným jazykem, bude využita spolupráce s partnerskou školou v italském Trentu. V tomto období bude řešena otázka školní knihovny. Její umístění, vybavení knižním fondem, ale také vybavení počítačem tak, aby se funkce knihovny postupně měnila na moderní informační centrum. Všichni žáci školy budou mít možnost v době před a po vyučování pracovat v internetové učebně. Jedním z hlavních úkolů i nadále zůstává pořádání školních kol soutěží a olympiád s návazností na okresní kola. 8

9 d) Mimoškolní a zájmová činnost Škola bude přispívat k využívání volného času dětí organizováním nepovinných předmětů, zájmových kroužků a využíváním prostor školy. Výrazněji umožní přístup žákům do učebny s internetem, jeho využití pro studium a zpracovávání úkolů i pro procvičování jazykových schopností. Na 2. stupni umožní zájemcům práci ve výtvarných kroužcích, zorganizuje sportovní kroužky pro dívky, zajistí účast na okresních kolech sportovních soutěží. Práce školní družiny se bude stále zaměřovat na činnosti dle zájmu dětí, větší akce (karneval, pálení čarodějnic, ) se budou uskutečňovat za pomoci vyučujících i pro žáky, kteří nejsou zapsáni v ŠD. Budeme využívat školní dvůr, hřiště a další prostory k pobytu žáků o velké přestávce. e) Škola a veřejnost I v následujícím období bude škola - spolupracovat s rodiči, poskytovat objektivní informace o škole, pravdivě informovat o studijních výsledcích jejich dětí a získávat více zpětných informací od rodičů - stále doplňovat informace o škole na webových stránkách školy - veřejnosti zpřístupňovat školu v době mimo vyučování (využití tělocvičny, učeben za podmínek daných zřizovatelem) - pro rodiče i veřejnost připravovat různé kulturní akce a programy (vystoupení pěveckého sboru, dramatického kroužku) - využívat ruční a výtvarné práce žáků pro výstavy v rámci schůzek SR - připravovat akademii s využitím Městského divadla f) Trendy V souvislosti se současným vývojem se škola zaměří: - v rámci rozšířené výuky jazyků na zvládnutí dvou cizích jazyků a jejich využití v běžném životě, ve třídách bez rozšířené výuky na výuku druhého cizího jazyka pro zájemce formou volitelných předmětů, popř. zájmových kroužků - na výpočetní techniku využití učebny internetu i druhé počítačové učebny, žáci 2. stupně se budou všichni seznamovat s výpočetní technikou tak, aby zvládli práci s textovým editorem, práci s internetem a prezentačním programem. Žáci 9. ročníku budou zpracovávat prezentace a následně je prezentovat před veřejností. 9

10 - na sportovní vyžití žáků v současné době ubývá tělesně zdatných dětí, využitím školních prostor nabídne škola větší zapojení do sportovních kroužků s výraznou orientací na žáky 2. stupně g) Koncepční záměry a úkoly - důsledně dodržovat úkoly zaměřené k prevenci zneužívání návykových látek - všichni pracovníci budou dodržovat Úmluvu o právech dítěte - systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně ve škole - respektovat osobnost dítěte, dosáhnout klidné a sdílné atmosféry ve škole, podporovat činnost žákovského parlamentu ve škole - posilovat zdravé sebevědomí dítěte, jeho zvídavost, usilovat o propojení školy se životem, ve vyučování se zaměřovat na rozvoj tvořivého myšlení žáků, na motivaci zájmu o školní práci - podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a využívat získané poznatky a podněty pro zlepšení celkové práce školy - ve vyučování využívat prvků environmentální výchovy, výchovy k volbě povolání dle pokynů MŠMT - zabezpečit rozšířenou výuku jazyků (aprobovanost, učební pomůcky, konverzace), umožnit všem zájemcům výuku druhého cizího jazyka v rámci volitelných předmětů od 7. ročníku - prostředí školy utvářet tak, aby bylo zajímavé a aby odráželo život třídy, školy jako celku - zlepšovat estetický vzhled školy, jejích vnitřních prostor a jejího okolí - doplňovat vybavení školy tak, aby byla zajišťována názornost a efektivita výuky, vybavení přiměřeným způsobem modernizovat - v řídící činnosti zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy, spolupracovat se žákovským parlamentem, dosáhnout vnitřní zainteresovanosti pracovníků na trvalém zkvalitňování práce školy - prohlubovat spolupráci školy a rodičů, usilovat o soulad ve výchovném působení, předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům 10

11 4. Kontrola a požadavky na práci pedagogických pracovníků V ý c h o v n ě v z d ě l á v a c í p r o c e s - trvale sledovat práci učitelů a ovlivňovat její růst - sledovat přípravu učitelů na vyučování Zaměřit se na: - využití času ve vyučovacích hodinách, motivaci k učivu, vedení vyučovacích hodin v duchu klíčových kompetencí, využití učebních pomůcek, didaktické techniky, počítačů - vztah vyučujících k dětem ve vyučování i mimo něj - dozory nad žáky nástup, provádění - stav přípravy ke studiu na středních školách, průběh soutěží a olympiád - vedení a průběh zájmových kroužků - dodržování hygienických hledisek ve vyučovacích hodinách - v práci školní družiny sledovat : naplněnost, využití pracovní doby s ohledem na počty dětí a vychovatelek, přístup k dětem a péči o ně, přípravu a provádění přímé činnosti, zaměření na zájmové aktivity Z a m ě ř e n í h o s p i t a c í Trvale : - stav výuky v hlavních předmětech - práce v 1. a 6. ročnících - přechod žáků z 5. do 6. ročníku - příprava na přijímací zkoušky - frekvence známek za pololetí, záznamy v žákovských knížkách - opravy sešitů, písemných prací Tématické roční hospitace: /2011 výuka tělesné výchovy, sport. kroužky /2012 výuka cizích jazyků /2013 estetické výchovy /2014 výuka výchovy ke zdraví a pracovních činností /2015 výuka informatiky, využití počítačů 11

12 4. 3. K o n t r o l a p e d a g o g i c k é d o k u m e n t a c e - třídní výkazy a katalogové listy září, leden, červen - třídní knihy 5 krát v roce - žákovské knížky 2 krát v roce - vyhodnocení písemných prací čtvrtletně - počty dětí ve školní družině průběžně Z a b e z p e č e n í d a l š í c h ú k o l ů - čistota a úklid prostor školy, jejího okolí (zodpovídá školník) - kvalita stravy, hospodárnost, čistota školní jídelny (zodpovídá vedoucí stravování) P o ž a d a v k y n a p r á c i p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í k ů - odbornost ve svém oboru jak ve vzdělávací, tak výchovné složce - srozumitelnost vystupování směrem k žákům i rodičům, dosažitelnost pro rodiče - být žákovi nápomocen během celého výchovně vzdělávacího procesu - vzájemně respektovat kolegy, působit jednotně ve škole i mimo školu - dodržovat jednotu slov a činů - plně využívat pracovní dobu - podávat žákům aktuální informace ze svého oboru - zachovávat apolitičnost školy - vést žáky k respektování učitelů, ostatních pracovníků školy i sebe navzájem - vést pedagogický proces s maximální náročností na sebe i na žáky, připravit žáky na přechod na SŠ a SOU v souladu s cíli základního vzdělávání - při vedení zájmových kroužků připravovat aktuální program, zajistit bezpečnost žáků, připravovat žáky na soutěže 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více