VALTICKÝ ZPRAVODAJ. Den Země na valtické. Nový územní plán Valtice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VALTICKÝ ZPRAVODAJ. Den Země na valtické. Nový územní plán Valtice"

Transkript

1 Vydává Občanské sdružení Valtice 36. ročník Den Země na valtické základní škole Na naší základní škole už se stalo jis tou tradicí, že v období kolem (Den Země) probíhá projektový den zaměřený na tematiku ekologie. Jeho smyslem je to, aby se žáci nejrůznějšími možnými způ soby (přiměřeně jejich věku) seznámi li s problematikou životního prostředí, rozvíjel se jejich vztah k přírodě a (pokud možno) v tento den něco pěkného pro svoje okolí udělali. Například letos žáci 5. A strávili část dopoledne na valtickém sběrném dvoře, kde zjistili, jak třídění odpadu funguje v praxi. Pak se snažili vysbírat odpadky na trase k Rendezvous, ale měli smůlu, je likož týden před nimi dostala stejný nápad jiná základní škola:) Tím pádem téměř žádné odpadky nenašli:( Což je svým způ sobem snad dobře. Žáci obou šestých ročníků podnikli výlet do chráněné oblasti Kameníky (ta se nachází jihozápadně od obce Úvaly). Předtím si zkusili vyplnit informační do tazník, kde se o této lokalitě dozvěděli. Ta ké si vyzkoušeli kvíz, který se týkal možností šetření energiemi v domácnosti. A nakonec naši nejmenší prvňáčci. Ti vyrazili do školního sadu a plnili úko ly s ekologickou tematikou, které po cestě nacházeli v obálkách. V sadu pak našli poklad, opekli si špekáčky a dozvěděli se, jak se bezpečně chovat při manipulaci s ohněm. My učitelé jen můžeme doufat, že alespoň někomu informace nabyté během tohoto projektového dne uvízly v hlavě a přispějí k tomu, že se naši žáci budou k životnímu prostředí chovat co nejlépe. Mgr. Renata Kopřivová Poslední zvonění Pondělí bylo pro všechny jako každé jiné, jen pro nás, maturanty z oboru Vinohradnictví, bylo něčím výjimečné. Stalo se posledním dnem, kdy jsme usedli do školních lavic a naposledy slyšeli zvo nění, které ohlašovalo konec čtyř krásných let prožitých v hlavním městě vína. Jak už to na středních školách bývá, i my jsme se snažili uspořádat patřičné rozloučení, na které se bude ve škole snad dlouho vzpo mínat. Pokud chcete znát naše tváře v podobě budoucího zaměstnání, můžete se podívat na naše tablo umístěné na ná městí ve výloze Vinařské akademie. Michaela Kulhánková, 4. A Nový územní plán Valtice Vážení občané, chci vás v tomto čísle zpravodaje informovat o právě probíhajícím procesu pořizování nového územního plánu města Valtice a městské části Úvaly (ÚP). Jedná se o dokument strategický, který řeší rozvoj města na řadu let dopředu. Citace ze stavebního zákona říká, že územní plán zej ména stanoví základní koncepci rozvoje úze mí obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání kra jiny a koncepci veřejné infrastruktury vyme zí zastavěné území, plochy a koridory. Ve smyslu stavebního zákona je Město Valtice navrhovatelem, Městský úřad v Břec lavi, odbor rozvoje a správy je pořizovatelem, tedy orgánem zodpovědným za celý proces návrhu a schválení územního plánu a který tento proces koordinuje se zastupitelem od povědným za územní plán, kterým byla jmenována Ing. Pavlína Vlková a samozřejmě se starostou. Zhotovení územního plánu bylo v roce 2012 po výběrovém řízení objednáno u brněnské projekční firmy Atelier URBI, s.r.o. Firmě byly předány podněty, návrhy na nové využití ploch na území města od občanů, fi rem a samozřejmě také od města. Projekční firma tyto podněty posuzovala. V procesu územního plánování se jich sešlo několik de sítek a byly průběžně doplňovány a samo zřejmě konzultovány se zhotovitelem. Rovněž byly do nového územního plánu za hrnuty i rozpracované změny, které nebyly dokončeny a bylo dohodnuto s vyvolateli těchto změn, že se na nich bude pokračovat již v novém územním plánu. Z průběžných jednání s orgány památ kové péče a ochrany zemědělského půdního fondu je zřejmý tlak na omezení některých návrhových rozvojových ploch na bydlení a průmyslovou výrobu. Ke střetu s památ kovou péčí patrně dojde v případě plánovaného obchvatu města. Město Valtice bude striktně trvat na technickém řešení ob chvatu schváleného stávajícím územním plánem z roku 2000 (změna č. 1), který byl projednán a odsouhlasen se všemi dotčenými orgány. Ten řeší obchvat v koridoru vyme zeném komplexní pozemkovou úpravou, s povrchovým křížením s ulicí P. Bezruče. Jsme přesvědčení o jeho ekonomické výhodnosti, pokračování na další straně Uvnitř najdete: Ptáme se za Vás Valtické detaily Historie Valtic Kalendář akcí Slovo starosty Školy a školka Sport Víte, že...

2 strana 2 dokončení z titulní strany minimálním zásahu do krajiny, nedochází k výrazným střetům s chráněnými alejemi, ale především umožňuje přímé napojení křižují cích komunikací a následné řešení dopravní obslužnosti území. Kategoricky byl odmítnut názor památkové péče na tunelovou variantu obchvatu, nebo variantu hlubokým, místy až 18 m zářezem. Obě varianty jsou neekono mické, s velkým zásahem do krajiny a neřeší napojení silnic do Lednice a Hlohovce, takže místní doprava by byla svedena do centra města. Koncem letošního dubna byla završena první důležitá etapa tvorby ÚP a to dokon čení návrhu územního plánu. Pořizovatel Vzpomínka Jsou chvíle, které nás přivádějí k zamyšlení, jsou chvíle, které nás přivádějí ke vzpo mínce. Obzvláště, když si připomí náme někoho blízkého, někoho, kdo ale již s námi není. Existují lidé, a těch dnes ubývá, kteří svou lidskou i profesní cestu přesně vy mezili hodnotami v současné době opo míjenými, odmítanými a snad i zavrhovanými. Když přidáme vzpo mínky na roky studentské, společné chvíle mládí i dospělosti, připomínají sportovce svérázné povahy, člověka dů sledného, někdy až pedantského. Kama rádského, veselého, pracovitého. Někteří ve svém životě myslí především na sebe, jsou také a těch není stále dost co žijí a pracují i ku prospěchu a potřebě jiných. Připomínají člověka, který po příchodu do Valtic dal své znalosti a schopnosti ve prospěch ostatních ve stavební komisi, práci při správě města i práci v redakci Zpravodaje. Vyjmenováním aktivit bych určitě na některé zapomněl. Znali jsme ho jako otce, spolupra covníka, sportovce, kamaráda, spolu žáka i valtického občana. Nikdy nestál stranou. Šťastný člověk, který nežil marně. Každý z nás svým konáním život naplňuje, ale ne každý vytváří duchovní i lidský odkaz. Testament pro ty, co zů stávají. Je na nás, zda se nad ním zamys líme a jak s ním naložíme. V letošním roce by se ing Milan Ky nický dožil 75 let, v květnu vzpomínáme desátého výročí jeho odchodu. JM MÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy nyní provede zevrubnou kontrolu úplnosti a pře depsaných náležitostí a následně svolá tak zvané společné projednání s dotčenými orgány. Dotčených orgánů je celkem 20 a patří mezi ně např. památková péče, ochrana přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu a další. Dotčené orgány mají lhůtu 30 dnů od data konání společného jednání k předložení svého stanoviska k návrhu ÚP. Stejně tak jako dotčené orgány má možnost se vyjádřit i veřejnost, tedy každý občan k návrhu a podat písemně své připo mínky u pořizovatele (MÚ Břeclav). Návrh územního plánu je doručen for mou veřejné vyhlášky. Dle správního řádu je veřejná vyhláška doručena 15. den od jejího zveřejnění na úřední desce. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u poři zovatele své písemné připomínky. Vážení občané, chtěl jsem v tomto článku informovat o důležitém procesu územního plánování v našem městě a dále upozornit na to, aby občané, kterých se tato problematika dotýká, sledovali v nejbližších týdnech úřední desku, nebo webové stránky města, případně se dotázali na odboru vý stavby a životního prostředí Městského úřa du ve Valticích, vedoucího odboru pana Jarmila Goldmana, tel.: Pavel Trojan, starosta města Připomenutí významného životního výročí 27. dubna oslavil své osm desátiny pan Ing. Jaroslav So botka. Patří mezi ty osobnosti, které dělají něco navíc pro své spoluobčany a město Valtice. Žije ve Valticích již 69 let a prožil zde prakticky celý svůj aktivní život. Po dokončení vy sokoškolského studia pracoval jako šlechtitel ve Šlechtitelské stanici Valtice a jeho zásluhou spatřila světlo světa i nová od růda okurek. Po roce 1968, byl však pro své politické smýšlení ze Šlechti telské stanice propuštěn a donucen pra covat ve funkci dělníka v Křížovém sklepě, později pak našel uplatnění v JZD Sedlec. Po politických změnách v roce 1989 se do Šlechtitelské stanice Valtice vrátil jako ag ronom a začal se zapojovat do života naše ho města jako aktivní člen ODS, pracoval v městském zastupitelstvu, radě města, Fi latelistickém spolku a byl členem výboru VVT. V roce 1993 se stal členem Klubu val tických podnikatelů, a když v roce 1995 převzal tento spolek od města vydávání Valtického zpravodaje, stal se stálým členem jeho redakční rady a podílel se velkou měrou také na psaní článků o dění na městské radnici a ve valtické kultuře. Je stálým dopisovate lem VZ a autorem rozhovorů se zajímavými lidmi Valtic. V roce 2009 změnil tento klub svůj název na Občanské sdružení Valtice a Jaroslav Sobotka zde začal aktivně pořádat vícedenní kulturně historicky a vinařsky zaměřené zájezdy členů tohoto sdružení a jejich přátel do Ra kouska, Slovinska, Slovenska a Maďarska. Účastníkům zájez du připravuje nádherné chvíle poznání a bližšího seznámení nejen s vinařstvím navštívených regionů. A tak mi dovolte, abych Jaroslavovi Sobotkovi, neúnavnému propagátorovi valtické kultury a vinařství předala tento vzkaz: Ke krásnému životnímu jubileu ti Jardo všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost, pohodu a hodně elánu do dalších let ze srdce přejí přátelé, členové Občanského sdružení, členové Muzejního spolku, Vinné sklepy Valtice a jistě se k na šemu blahopřání připojí všichni, kteří se měli možnost s tebou poznat. Lada Rakovská 70. výročí osvobození města S pokorou a s úctou jsme si připomněli 70. výročí osvobození našeho města Valtice od německé okupace Československa. Na še poděkování patří všem těm (bez rozdílu národnosti), kteří za naše osvobození obě tovali to nejcennější své životy. Na místním hřbitově se dne 21. dubna v 16:00 hod. sešli jak občané a představite lé města, tak ruský konzul z Brna, člen Klu bu českého pohraničí Břeclav a dva vojáci v dobových sovětských uniformách. Zde pak jednotliví představitelé položili kytice a v krátkých proslovech promluvil konzul, starosta města a organizátor pietní akce Valtr Lyčka. Závěrem byl vzpomínkový akt zakončen minutou ticha. Valtr Lyčka

3 strana 3 Město Valtice a Městský úřad Novinky z technických služeb Technické služby si vyrobily štěpku pod stromy a keře Pracovníci technických služeb počát kem dubna započali se zpracováním bio odpadu, který v průběhu roku vyprodukujeme vlastní činností. Dlouho nás do provozu se strojem (homogenizé rem) nepustil podmáčený terén, ale v prů běhu jednoho dubnového týdne jsme dokázali zpracovat alespoň třetinu na shromážděné dřevní a bylinné hmoty. Další práce nás ještě čeká. Celá činnost spočívá v drcení materiálu, v jeho zho mogenizování ve speciálním stroji a v uložení na místo, kde bude dozrávat. Vy užili jsme také naší vlastní drtičky na větve a v průběhu února a března jsme si vyrobi li dostatečnou zásobu štěpky pod nově vy sázené stromy a keře. V několika uplynulých dnech ji pracovníci služeb roz hodili do záhonů a pod stromy. Duben ta ké představuje období, kdy se z užitkového vozu, který v zimě sloužil ja ko sypač, stává nosič cisterny. V nej bližších teplých dnech započněme se závlahou výsadeb, jako první jsme zaléva li nově vysazené borovičky v lesíku u vy hlídky P. Bezruče. Zalít dřeviny v celém městě trvá zhruba 6 7 pracovních dní dvě ma zaměstnancům, přičemž se během jednoho cyklu zalévání spotřebuje prů měrně 35 tisíc litů (35 kubíků) vody. K jednomu stromu přijde asi litrů vody a během dne se podaří vyprázdnit většinou čtyři cisterny (objem jedná cis terny je cca 1500 litů). Výhodou proti předchozím letům je, že výsadby už jsou většinou v kondici, s dobře rozvinutým kořenovým systémem, takže potřeba zalé vání nebude tak enormní, jako v minu losti. Péče o trávníky a městskou zeleň začala na plné obrátky Příchod jara a suché počasí uspíšilo také péči o dřeviny a trávníky. Trávník na náměstí, který má rozlohu téměř půl hek taru, byl v polovině měsíce dubna ošetřen selektivním herbicidem proti dvoudě ložným plevelům. Postřik je účinný na příklad jen na pampelišky nebo sedmikrásky, ale samotnému trávníku (tráva je jednoděložná rostlina) se nic ne stane. K aplikaci byla použita kombinace herbicidů Lontrel a Starane tak, aby byl účinek co nejvyšší. Jen pro představu uvá díme, že přípravek na postříkání trávníku na náměstí stál asi 1500, Kč. Proto je zřejmé, že není ve finančních možnostech města aplikovat postřiky na všechny travnaté plochy ve městě, kterých ošet řujeme okolo 50 ha. Finančně náročné je také ničení plevelů na chodnících nebo u krajnic komunikací. Na jedno ošetření celého města spotřebujeme asi 25 litrů herbicidu, který vyjde městkou pokladnu cca na 6 tisíc korun. Takový postřik bě hem roku opakujeme minimálně čtyřikrát až pětkrát. V polovině dubna už jsme provedli první aplikaci herbicidem, neboť teplé počasí přispělo k nebývale rychlému růstu plevelů na chodnících a u krajnic komunikací. Samozřejmostí je v těchto dnech sečení trávníků a zelených ploch ve městě. Od jara do podzimu se jedná prak ticky o nekončící koloběh prací, při kte rých používáme dvě pojízdné sekačky, jednu sekačku ruční a několik křovino řezů. Na některé úseky a místa používáme mulčovač nesený traktorem. Důležitými pomocníky jsou při těchto pracích za městnanci, kterým jsme práci u tech nických služeb zprostředkovali prostřednictvím úřadu práce. Renovace laviček, revize značení, opravy chodníků Technické služby v dubnu dokončují práce na obnově městského mobiliáře. Nového nátěru se dočkaly kovové kompo nenty na historické kašně na náměstí, ale především lavičky. Na mnoha místech (na hřbitově, domově seniorů apod.) jsme vy měnili dřevěné sedáky laviček a opatřili je ochranným nátěrem. Vzhledem k blížící se turistické sezoně provedli pracovníci technických služeb revizi dopravního zna čení a informačního systému. Některé do pravní značky byly nahrazeny novými, informační systém byl zkontrolován a ně které směrovky byly srovnány a nově upevněny. Příznivé počasí přálo opravám chodníků. Zaměstnanci technických slu žeb opravili (výměna stávající dlažby za zámkovou) chodník před bytovým domem na ulici Pod Zámkem a před starou ředi TAXI LEV telnou vinařské školy na Sobotní ulici. V dnešních dnech dokončují nový povrch chodníku před prodejnou COOP na Břec lavské ulici. Chodník naváže na již opra venou část u přechodu pro chodce a dále na již schválenou a stavebně i finančně zajištěnou III. etapu bezbariérových chodníků, která se bude týkat horní části Břeclavské ulice. Po dokončení prací u obchodu se pracovníci služeb přesunou do ulice K Lesíku, kde začne slibovaná úprava chodníku až do ulice 1. máje. Ing. Dalibor Neděla Město Valtice Technické služby Mikulovská 175, Valtice mobil: mobil: hanke.cz hanke.cz řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba

4 strana 4 Městská policie Jedním z hlavních úkolů Městské poli cie je dohled na dodržování obecně závaz ných vyhlášek obce, dohled na čistotu veřejného prostranství a prevence krimina lity v obci. Jedná se například o pravidla venčení psů a úklid po nich, zakládání černých skládek, rušení nočního klidu a ta ké poškozování cizí věci. V poslední době se Městské policii daří odhalovat pachatele přestupků zejména v souvislosti se znečiš ťováním veřejného prostranství (černé skládky). Ať už je to vlastní činností, kdy nezbývá než probrat odpadky a hledat indi cie směřující k osobě majitele, nebo za po mocí fotopastí nebo kamer. V několika případech pomohla k dopadení pachatelů poškozování cizí věci, také všímavost a po znatky od spoluobčanů. Záběry z kamer ta ké pomáhají Policii ČR ve věcech trestních. Např. krádež registračních značek z vozidla a následná protiprávní činnost, krádež jízdního kola, v minulosti např. krádež že leza. Vzhledem k tomu, že kamerový sys tém napomáhá nejen k odhalení pachatelů, ale také působí preventivně, bylo vypsáno výběrové řízení na kamerový systém v obci Valtice Z činnosti MP v měsíci dubnu: Řešen přestupek napadení psa volně pobíhajícím psem, odemčené vozidlo i s klíči předáno majitelce, ve dvou případech odchyt volně pobíhající koně, Nález peněženky s doklady předáno majiteli. A samozřejmě již tra diční a stále se opakující špatné parkování na chodnících a travnatých plochách. zpracoval: str. L. Novotný MHF Concentus Moraviae koncert Magdaleny Kožené Již v březnu byl zahájen předprodej vstupenek na koncerty Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae, který i letos zavítá do našeho města. V tomto roce festival vstupuje do svého jubilejního 20. ročníku pod titulem Pojďme slavit!. Program zaměřený na starou hudbu připravil belgický dramaturg Jelle Dierickx. Více než tři desítky koncertů ve festivalových městech jižní Moravy a Vysočiny mezi 30. květnem a 25. červnem 2015 uvede řada významných evropských hudebníků. Patronkou festivalu a sólistkou závěrečného koncertu je mezzo sopranistka Magdalena Kožená. Čtvrtek od 19:30 hod. Valtice zámecká jízdárna slavnostní závěrečný koncert LE CONCERT D ASTRÉE MAGDALENA KOŽENÁ / mezzo soprán Valtické detaily Dubnový detail nenápadná fasádní ozdůbka, o které by se dalo říct, že oč je jednodušší, o to je hezčí, je na domě č. 603 na Mikulovské ulici. Dům byl postaven pravděpodobně kolem roku 1925 v kubis Řešení z dubna EMMANUELLE HAÏM / cembalo, umělecká vedoucí Program: Hudba na dvoře Ludvíka XIV. a Ludvíka XV. Vstupné: 1500 Kč / 1100 Kč / 750 Kč. Na tento koncert se nevztahují slevy. Vstupenky jsou již nyní v předprodeji v Tu ristickém informačním centru Valtice (tel.: ). 20. ročník festivalu Concentus Mo raviae končí velkým třeskem: oslavovaná dirigentka Emmanuelle Haïm přiveze svůj soubor Le Concert d Astrée do čerstvě zre konstruované jízdárny zámku Valtice. Nikdo jiný by s nimi tento jedinečný prostor nedokázal rozeznít lépe než Mag dalena Kožená. Od Rameaua po Leclaira, od milostných písní k hudbě k potěše králů. Bude to svátek pro všechny smysly. Více na nebo centus moraviae.cz. tickém slohu. Dnes je k domu přistavěna prodejna květin Helia v podobném stylu. Pro květen jsem vybral mnohem větší a složitější součást fasády. Je to velmi detai lně propracovaná mužská hlava s oz dobnou helmicí. Netroufám si odhadnout koho, nebo co znázorňuje. Snad se to po daří do příštího čísla zjistit. Nebo se ozve někdo z Valti čanů kdo to ví? Své odpovědi na otázku kam náleží tento detail posílejte formou SMS na tel. č , nebo e mai lem na adresu ra Kdo chcete řešení odevzdat pí semně, prosím vhoďte lístek do schránky Muzejního spolku v průjezdu naproti vstupu do Turistického informačního centra. KRMS Květnový detail

5 Kalendář akcí Diskotéka Každý pátek a sobota od 21:00 h Disco Club Kinopolis Valtické vinné trhy 48. ročník Pátek a sobota Zámek Valtice jízdárna Koncerty na vinné trhy 2015 Chameleon Grooove Pátek h Swingtet Swingteam DJ's Sobota h Café Liechtenstein Slavnostní otevření Bylinkové zahrady Tiree Chmelar Sobota :00 h VI. sraz Alfa Romeo strana 5 O putovní pohár hasičského sboru Sobota od 10:00 h Ulice Pod zámkem Slavnosti vína a dětský den Sobota od 14:00 h Areál CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice a.s., Vinařská 407 Výstavy, muzea Vladimír Znamenák: Lednicko valtický areál očima výtvarníka Turistické informační centrum Kouzelné byliny Výstava Národní zemědělské muzeum Výstava keramiky Sobota h Zámek Valtice Karel Ševčík Andrej Knjaževič Jan Jánský Galerie Reistna Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 12. ročník Výstava k 410 letému výročí příchodu milosrdných bratří do Valtic Sobota a neděle Nám. Svobody valtice.cz Koncert ke Dni matek Vystoupení DNS Borověnka a valtických cimbálových muzik Pátek Víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká Veletrh fiktivních firem Pondělí ZŠ Valtice Nazdar a počátky legionářského hnutí ve Francii Historický čtvrtek s ČsOL a Petrem Hofmanem Čtvrtek od 18:00 h Galerie Reistna valtice.eu Noc kostelů Pátek od 17:00 h Klášterní kostel sv. Augustina spolek.webnode.cz Městské muzeum, nám. Svobody 4 Městská knihovna prodává vyřazené knihy Městská knihovna Valtice vyřadila z knihovního fondu starší naučnou a krásnou literaturu pro děti i dospělé. Seznam těchto knih naleznete na Knihy jsou nyní v knihovně k prodeji v ceně od 5 20 Kč. Ceník inzerce v roce 2015 Inzeráty a PR články (cena za 1 vydání) celá strana Kč 1/2 strany Kč 1/3 strany 835 Kč 1/4 strany 625 Kč 1/8 strany a menší 310 Kč Logo (cena za 1 rok 12 vydání) plocha do 15 cm2 od Kč Informace na: tel.:

6 strana 6 Literární klub Galerie Reistna Pro Vás připravil dne (ne děle) od 18:00 hodin pokračování seriálu scénického čtení LiStOVáNí představení ODPAD od Andyho Mulligana. Nikdy nevíte, co najdete! Rafael bydlí spolu se dvěma kamarády Gardem a Kry sou na skládce odpadu v nejmenované ze mi připomínající Brazílii, jsou to děti ze slumu. Jednoho dne najde mezi odpadky tašku, v níž je 1100 peset, obrázek a klíč. Tento nález v chlapcích zažehne touhu po dobrodružství, a tak se rozhodnou přijít na to, komu věci patří. Když to zjistí, dozvědí se i o boji jednoho člověka se strašnou ne spravedlností. To se však dozvědět neměli brzy začne jít o život i jim. Možná jste ne dávno zaregistrovali v kinech film na mo tivy této skvělé knihy. Jestli máte děti stejně odvážné, jako jsou i hrdinové tohoto strhu jícího a zároveň hořce zábavného příběhu, vezměte je na toto thrillerové LiStOVáNí. účinkují: Pavel Oubram, Tomáš Drá pela a Jiří Suchý z Tábora (alt. Věra Hollá) v překladu Martina Urbana vydalo nakladatelství Argo Blíží se Mezinárodní den dětí a i my v Galerii Reistna na ně myslíme. Proto jsme pro děti připravili trochu v předstihu vystoupení JAK NA PŘÍŠERY divadla MALÉhRY. Představení se usku teční dne v 18:00 hodin. Na všechny děti i rodiče či prarodiče se těšíme. Herečky brněnského divadla Maléhry Daniela Zbytovská, Bar bora Seidlová a Nikola Zbytovská, které mají na svém repertoáru několik au torských divadelních představení pro děti, se rozhodly vydat knihu vlastních pohádek. V červnu bychom rádi pozvali rodiče s dětmi na projekt Celé Česko čte dětem, který se uskuteční dne v 17:00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu v Galerii Reistna a přijměte pozvání na posezení u dobré kávy a domácích dezertů. Děkujeme a přejeme všem příjemné jarní dny. PRÁZDNINY S ANGLIČTINOU VE VALTICÍCH DO YOU SPEAK ENGLISH? Pokud odpovíte YES, měli byste vě dět, že Agentura Festa připravila na letošní léto 25. ročník Letních kurzů angličtiny s pedagogy z Kanady. Letos o prázdninách opět při letí do Valtic učitelé ze středních škol z Kanady, převážně z města Peterbo rough (provincie Ontario). Ne přijíždějí na dovolenou. Naopak povedou výuku v letních intenzivních kurzech angličtiny. Kanaďanům se na jižní Moravě líbí a rádi se vracejí. Jsou připraveni učit až sedm hodin denně, přivážejí moderní výukové metody a přátelský, kamarádský přístup ke Termíny kurzů AJ turnus turnus turnus turnus turnus turnus všem účastníkům kurzů bez rozdílu věku. Letní kurzy angličtiny proběhnou v tý denních turnusech od přímo na valtickém zámku v hotelu Hubertus. Pořádáme šest turnusů, ze kterých si můžete vybrat. Lektoři vytvoří na základě po hovorů 4 5 studijních skupin podle pokročilosti. Tyto kon verzační kurzy jsou zaměřené na schopnost domluvit se v každé situaci, rychle reagovat, telefonovat, mailovat, ale také rozšířit si slovní zásobu a do plnit znalosti na přednáškách z gra matiky. Jestliže je angličtina Vaší parketou a nebo zatím na tuto parketu jen zle hounka našlapujete, měli byste se alespoň jednoho kurzu AJ ve Valticích zúčastnit. Více informací a přihlášku najdete na našich stránkách kurzy.cz, Agentura Festa Pavel s English School, tel , , kurzy.cz Lektoři z Kanady na terase zámku ve Valticích Dopolední výuka Ve studijních skupinách podle pokročilosti Odpolední výuka Konverzace I, konverzace II, gra matika, konverzace s aktivitou, sport, vycházky. Účastníci si volí přednášku nebo aktivitu. Večerní program Tři skupiny s rozdílným tématickým zaměřením. Neformální konverza ce s lektory po 21:00 hod.

7 Galerie Reistna V Galerii Reistna připravujeme od do výstavu brněn ského malíře Vladimíra Svobody. Vernisáž výstavy od 18:00 hodin. Vladimír Svoboda (* 28. ledna 1937 Jiříkovice) Získal výtvarné vzdělání na škole uměleckých řemesel, kde brzy pochopil, že dělat umění bez dokonalé znalosti řemesla prostě nejde. Ovlivněn surrealismem a fa ntaskním uměním si vytvořil osobitou malířskou poetiku, kterou stále rozvíjí ne závisle na proměnách výtvarné módy. Oporou je mu charakteristická malířská technika, motivovaná úctou ke starým mi strům. Pracuje s technikou, která je iden tická s gotickými deskovými obrazy. Náměty jeho obrazů vycházejí hlavně ze dvou inspiračních zdrojů. Je to příroda se svými zákonitostmi z bible. Jeho krea tivnost a smysl pro humor se projevuje ta ké v názvech jeho obrazů či v legendách, kterými často své obrazy doprovází. Např. název obrazu Kozolpes je spojen s poví dáním jednoho vojáka z východního Slo venska o tom, jak u nich pokřížili ovcu aj psa a keď sa to vylíhlo, zubiska to malo, aj drápiska to malo, aj mlíko to dávalo, aj sa to samo hledalo, lebo to bol kozolpes. Nebo odposlouchané téma venkovských tetek: A von ji tén tchoř zadávil tó slepico a taková to byla dobrá nosnica. Ztvárnil do obrazu: Tetička furt někde lítajó. V letech 1993 až 1997 působil jako člen Rady České televize. Žije a pracuje v Brně. Těšíme se na Vaši návštěvu Stanislav Schneider Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil: strana 7 Víno míza zámku a krev Lichtenštejnů LEDNICE Vinařská expozice je le tošní novinkou lednického zámku, dlouhodobě nejnavštěvovanější památky České republiky. Realizátorem je Vinařství Lednice ANNOVINO, které má zku šenosti s provozování nejoblíbenější vinař ské destinace u nás, a to Valtického Podzemí. Kmotrem pak všestranný umělec, především však tanečník, herec a choreo graf, Vlastimil Harapes, a to stylově coby bůh vína Bakchus. Nová expozice o víně a jeho pro vázanosti s rodem Lichtenštejnů, který se ve velké míře zasloužil o vzestup a slávu morav ského vinařství, je součástí IV. prohlídkového okruhu, jenž návštěvníky zavede do sklepení státního zámku Lednice. Tam se přirozeně prolne s prohlídkou umělé jeskyně, tzv. grotty, a informacemi o technickém zázemí zámku. K vidění jsou mimo jiné lahve na víno s originálními lichtenštejnskými, hodně výraznými etiketami, unikátní zádový postři kovač či archiv se stovkami zrajících sektů. Při vzniku a realizaci vinařské expozice státní zá mek síly s vinařstvím a regionálními muzei. Zámecká novinka bude průběžně doplňována. Kastelánka lednického zámku Ivana Ho lásková upozornila, že Lednice byla repre zentačním sídlem knížat z Lichtenštejna a místem velkolepých slavností, kde víno pro početné hosty nemohlo chybět. Jako příruční archiv vín sloužila právě atraktivní grotta, kde se podávala nejlepší vína z lichtenštejn ských vinic. A nyní se tam vína, díky expozici o vinařství a zrajícím sektům, vrátila, uved la kastelánka. To, že se realizace expozice ujalo nej větší lednické vinařství, snažící se navázat na tradici vinařství knížecího, považuje za na prosto přirozené a prověřené spoluprací na jiných akcích. Vinařství Lednice ANNOVINO, dříve Vinařství Chateau Lednice, se snaží do Lednice vrátit slavnou vinařskou tradici, uvedl marketingový ředitel vinařství Petr Krejčík. Společnost se specializuje na odrů dy Rulandské šedé, Tramíny a Ryzlinky. Její vína jsou úspěšná i v zahraničí. Za všechny bych jmenoval velkou zlatou medaili na prestižní soutěži Terravino v Izraeli, kterou letos získal náš panenský slámový Hibernal 2012, dodal Krejčík. Vinařství je provozovatelem podzemní ho labyrintu Valtického Podzemí, vítěze Ku dy z nudy 2012, absolutního vítěze TOP vinařský cíl 2013 a vítěze kategorie vinné sklepy Top vinařský cíl Novinkou pro sezonu 2015 je sklep Galerie se sochami vy tesanými letos ve spraši a sklep Hamrklaš, který je dílem amatérských kopáčů a přátel Valtického Podzemí. Valticko se spolu s Mikulovskem stalo součástí rodového panství Lichtenštejnů ve 13. století. V časech, kdy dobrá vinice měla mnohdy větší cenu než měšťanský dům a krá deže ve vinohradech se tvrdě trestaly: škála trestů pro provinilce byla velmi pestrá, a to včetně trestu smrti. Víno bylo tak vyhle dávaným obchodním artiklem, že ve druhé polovině 18. století požádali rakouští vinaři císařovnu Marii Terezii o omezení ploch vinic na Moravě, protože tamější vína pro ně byla příliš velkou konkurencí. Vína logicky ne chyběla na žádné šlechtické tabuli, tu Lichtenštejnskou nevyjímaje. Zuzana Nešporová Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779, Valtice Mgr. Petra Bártková pobočka Valtice Nám. Svobody 15, Valtice gsm: porady dle telefonické dohody Mobil: Tel.:

8 strana 8 Valtické Podzemí Pampeliška je královnou jarních zahrad Ze století do století aneb slavnostní zahájení již 8. sezóny V sobotu 18. dubna bylo Valtické Podzemí svědkem tradiční zajímavé akce. Účastníci v dobových kostýmech sla vnostně zahájili další vinařskou sezónu TOP Vinařského cíle 2014 v kategorii Vinné sklepy. Dobrého vína a jídla bylo, co hrdlo ráčilo, k tomu podmanivé tóny cim bálky CimbálMEN Zdeňka Valáška či vi nařské retrodisko. Na přítomné čekala i řada zajímavých snoubení vín s vybranými jídly a pokrmy. Nebylo zapomenuto ani na dražbu archivních vín, jako každoročně, výtěžek putoval na konto pomoci Karolíny Horské. Vylosován byl i šťastný majitel privátní kóje na víno. Petr Krejčík, Valtické Podzemí Jako malá jsem velmi ráda splétala pampeliškové věnečky. Často jsme si z pampeliškových květů dělali šperky prsteny, náramky a brože ze stonků jsme se pokoušeli vyloudit zvuky různých výšek jako z píšťal a tak mimoděk dostávali léčivé a po třebné substance do těla. Dnes se na každý pampeliškový květ dí vám s něhou, úctou a plným uvědoměním si obrovské hodnoty toho malého a křehkého stvoření. Pampeliška nám zhmotňuje první jarní regenerující sluneční paprsky a tuto života dárnou energii uchovává v celém svém tělíč ku. Všechny části pampelišky jsou nesmírnými dary a mají velkou léčivou schopnost, která je největší v jejím přiro zeném, živém stavu. Po utržení listu nebo květu životadárná energie rychle odchází a proto je důležité konzumovat co nejrychleji nejlépe strčit do pusy a sníst rozmixovat či odšťavnit s další zeleninou nebo ovocem. Může se také stát součástí salátu, ale listy a květy trhejte těsně před servírováním pokud to nejde, tak na nezbytnou dobu uchovejte v plastové krabičce nebo sáčku v ledničce. Pampeliška je dokonalá v každém směru: navrchu elegantní a jemná, vespod vy trvalá, silná a trpělivá. Svými houževnatými kořeny dosáhne pro hluboko uložené živiny, které uchová ve svém těle a na podzim, po uhynutí svrchní části, tyto živiny pohnojí vaši zahradu. Během sezóny jsou medo nosné květy potravou pro nejrůznější hmyz. Pampeliška obsahuje: velké množství vitamínů a minerálů draslík, mangan, měď, sodík, síru, fosfor dále inulin, hořčiny, steroly, cholin, ami nokyseliny (základní kameny pro bílkovi ny), hořčiny, organické kyseliny, třísloviny, pryskyřice, stopy silic, flavonoidy, kaučuk, v mladých listech je mnoho vitamínu C, B, D, provitamín A, inulin v květech karo tenoidy. Tento žlutě zářící květ je jeden z nejbo hatších zdrojů lecitinu na světě. Je to kompletní potravina s osmi esenciálními aminokyselinami, které tvoří strukturu bíl kovin. Pampeliška dokáže: zvyšovat odolnost organismu stimulovat tok žluči z jater do žlučníku, odstraňovat jaterní tuk a silné záněty v ját rech pomáhat při různých jaterních nemocech klidnit zánět žaludeční sliznice a poruchy zažívání aktivovat ledviny, odstraňovat kameny z močového ústrojí, tlumit záněty tamtéž pohánět moč, pomáhat při zácpě čistit krev a pročišťovat celé tělo zvyšovat tvorbu trávicích šťáv, povzbu zovat látkovou výměnu snižovat vysoký krevní tlak léčit chudokrevnost, hypovitaminózu pomoci s cukrovkou, snižovat hypogly kémii a hladinu cholesterolu pomáhat při únavě a celkové vyčerpanosti léčit degradaci kostí a chrupavek, revma tismus hořkou chutí vyhánět parazity pomoci zevně s akné, furunkulózou a s hemeroidy šťávou odstranit pihy a žluté skvrny Pampeliška je antioxidant a léčí ra kovinu Vědci zjistili, že pampeliška potlačuje růst a invazivní chování několika druhů ra kovin, čaj z listů pomáhá s rakovinou prsu a prostaty, čaj z kořenů s melanomem. Zařaďte pampelišku každý den do svého jídelníčku. Toto výživné jídlo vám zdarma roste přímo před očima. Vaše Smetánka lékařská, Marie Špačková a Věra Žďárská Účetní firma Ing. Alexandra Ekrtová nabízí Břeclavská 1034, Valtice vedení daňové evidence, účetnictví, DPH, mezd, skladů a podpůrných evidencí dle požadavků zákazníka Tel.: , e mail:

9 První zmínku o Valticích můžete najít ve spisech již z konce 12. Století? Ve Valticích najdete pro své známé uby tování v následujících 59 registrovaných ubytovacích zařízeních? Z toho jsou 3 ho tely, 2 hostely, 2 ubytovny, 30 penzionů a 22 ubytování v soukromí. Vyjde druhé vydání Encyklopedie vín, díl první, která byla oceněna na světové vý stavě vinařské literatury v Paříži zlatou me strana 9 Víte, že... dailí? Autoři jsou prof. Kraus, B. Vurm, Ing. Foffová a D. Krausová. V souvislosti s budováním Národního centra divadla a tance na zámku Valtice, se realizuje také rekonstrukce pokojů a recep ce hotelu Hubertus? Po ukončení letní se zóny bude v hotelu Hubertus rekonstruována také restaurace. Původní receptura na Coca Colu ob sahovala kokain? Země je jediná planeta naší sluneční sou stavy, která není pojmenována po bohu? Vážíte méně, když je měsíc přímo nad vá mi? Je to v důsledku gravitačních sil. Kočka domácí nemá ráda citrusovou vů ni? Kolibřík je jediný pták, který umí létat pozpátku? Mateřská škola Ben, ben, blechy ven a vajíčka do košíčka sem Takto začal měsíc na mateřské škole, velikonoce jsou tady a s ním malování vají ček a pletení pomlázek a věnečků. Také ji dáši a pletýnky, upečené na plechu, moc chutnaly. Ve školce proběhl zápis dětí do mateřské školy, nové děti se přišly se svými rodiči zapsat. Navštívili jsme s dětmi Země dělské muzeum, kde byl pro nás přichystán tematický program o historii zemědělského nářadí a strojů. Moc děkujeme pra covníkům, kteří tento program na muzeu přichystali. Děti byly nadšené. Pro předško láky začalo seznámení se školou formou Edukačně stimulačního programu, který připravila ředitelka MŠ Irena Maroušová ve spolupráci s učitelkami ZŠ Pavlínou Dvo řáčkovou a Ilonou Kramářovou. Jedna lekce proběhla v MŠ, dvě lekce si děti užily ve ško le. Školní lavice a třída, do které budou od září chodit, už pro ně nebude neznámé prostředí. Pro předškoláky byla ještě při pravena beseda Zeměználek, kterou přednesla doktorka Pavková. Konec měsíce ukončujeme táborákem na naší krásné za hradě. Špekáčky a upečené buchty se na všechny smějí. A také si všimněte, že máme záhonky se zeleninou, které děti pečlivě za lévají. A nové průlezky na zahradě a lanové centrum už nás všecky čeká. Hurá ven! Irena Maroušová ředitelka MŠ Základní škola Video pohlednice aneb další úspěch angličtinářů Před dvěma lety jsme se s deváťáky po prvé zúčastnili celonárodní soutěže v ang ličtině Video pohlednice z mého města. Tato soutěž byla oceněná Evropskou jazy kovou cenou Label Tehdy jsme ve III. kategorii (8. a 9. ročník) získali pěkné páté místo. Letos jsme s páťáky (I. kategorie 4. a 5. ročník ZŠ) natočili další snímek. Podle zadání nám na představení Valtic musely stačit jen čtyři minuty, ale i tak se nám po dařilo něco, co jsme si ve skrytu duše všich ni přáli. Porota složená z českých odborníků a rodilých mluvčích nás nomi novala do finálové skupiny mezi tři nejlepší. Ve čtvrtek 14. května se vystrojíme a jedeme do Prahy, kde se na slavnostním vyhlášení v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dozvíme konečné umístění. Už teď jsme velmi potěšeni z účasti ve finále. Toto dílko můžete najít na webových stránkách školy či na tomto odkazu: Mgr. Yveta Rylichová Matematická olympiáda nik Jícha a umístil se na 8. místě v konkurenci 27 soutěžících. Za osmý ročník soutěžil zkušený matematik Martin Šálek a obsadil 5. místo mezi 17 soutěžícími. Oběma chlapcům za reprezentaci školy děkujeme, gratulujeme k úspěchu a doufáme, že v příš tích letech budou dále rozvíjet zájem o ma tematiku a dosáhnou podobných úspěchů. Mgr. Soňa Vašíčková Ve středu 8. dubna proběhlo okresní ko lo nejtěžší matematické soutěže matema tické olympiády. Konalo se tradičně ve Velkých Pavlovicích v budově gymnázia. Na ši školu reprezentoval za šestý ročník Domi Hrajeme si na školu I v letošním školním roce jsme si opět s předškoláky hráli na školu. První lekce probíhala v mateřské škole, kde se předškoláci a budoucí paní učitelky se znamovali, pod vedením paní ředitelky MŠ plnili různé úkoly, cvičili, kreslili. Další dvě lekce se konaly ve škole, kde budoucí prvňáci už zasedli do lavic ve své třídě. Do tříd přicházeli za doprovodu rodičů a na ně kterých byly vidět i obavy z toho, co je vlastně čeká. Po seznámení se třídou, paní učitelkou a budoucími spolužáky, plnily děti vzorně zadané úkoly. Vybarvovaly, lepily, kreslily, zpívaly. Na závěr každé lekce děti dostaly i domácí úkol, který všechny splnily a odevzdaly. Do práce se zapojili i rodiče. Celá akce byla zakončena rozdáním prvního vysvědčení, samozřejmě s velkou jedničkou. Dále děti dostaly malou sladkou odměnu. Musíme konstatovat, že se tento program vydařil a všichni se už těšíme do 1. třídy (my tedy určitě). třídní učitelky budoucích prvňáků

10 strana 10 Za dobrodružstvím v Polárce Ve středu 25. března nasedly pátá a šesté třídy do autobusu a vydaly se směr Brno do divadla Polárka na představení Dobrodružství Toma Sawyera. Někteří žáci již znali český film Páni kluci, který vychází z knihy Marka Twaina, a tudíž věděli, co je čeká. Takto zpracovala děj divadelního představení Niko la Darmovzalová z 5. A: Knihy jsou naši kamarádi, do knihovny chodíme rádi Tímto heslem se již několik let řídí děti z nižšího stupně ZŠ, které dvakrát ročně chodí na návštěvu do naší městské knihovny, kde pro ně ochotné a usměvavé paní knihovnice připravují besedy o knihách a různých literárních žánrech. Děkujeme za děti paním knihovnicím za jejich ochotu a čas strávený s dětmi. za vyučující 1. stupně Jarmila Mauksová Bylo to o dvou kamarádech, kteří vyváděli lumpárny, jmenovali se Tomáš a Hak. Tomáš pořád vyváděl tetičce lumpárny a nechtěl se koupat. Hak měl zase tatínka, který byl pořád opilý. Jednoho dne se vydali na hřbitov hledat poklad. Najednou se tam objevil indián Joe. A byl tam i pan Fin a syn soudce Jeff. Kluci viděli, jak indián Joe zabil Jeffa a svedl to na pana Fina. A ten pak musel jít k soudu a kluci ho chtěli za chránit a tak svědčili proti indiánovi. Když se kluci nevrátili do pěti dnů domů, tak jim uspořádali pohřeb, ale oni byli pořád naživu a bohatí, protože našli poklad. Mladí herci, vyjadřování blízké mladým lidem, legrácky i akrobatické kousky nadchli všechny diváky bez výjimky, nejen naše žáky, ale i z ostatních brněnských škol. Že se diva dlo skutečně moc líbilo, bylo zřejmé z dotazů v další hodině češtiny: A pojedeme do konce školního roku ještě jednou? Dagmar Černá, učitelka ČJ Další úspěšný Demosthenes V letošním roce probíhá již VIII. ročník mezinárodní soutěže v řečnickém umění Young Demosthenes, která se zaměřuje na prohlubování komunikačních dovedností žáků základních škol, víceletých gymnázií a studentů středních škol s maturitou. Naše škola je pravidelným účastníkem této soutěže a již dva žáci naší školy, Eva Velecká a Mirek Baxa, v minulosti postoupili až do ce lostátního kola. Letos proběhla zatím regionální kola a ve 2. kategorii (žáci 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků viceletých gymnázií) v na šem regionu zvítězila PETRA ČERNÁ, žákyně 8. A naší základní školy. Petřin úspěch doplnil 3. místem v 1. kategorii (žáci 6. a 7. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) TOMÁŠ HŘEBAČKA ze 7. B. Oběma úspěšným reprezentantům blahopřejeme a Petře přejeme hodně štěstí v krajském kole. Mgr. Hana Pchálková Hledám ke koupi rodinný dům ve Valticích. Prosím nabídněte Tel.: STAVEBNINY VALTICE prodej a výkup starých cihel na hale Molčík na Mikulovské Tel.: Počítače Internet topení / klimatizace technology.cz

11 strana 11 Fotbal nahoru a dolů V měsíci dubnu byly odehrány dvě soutěže starších žáků v kopané halová kopaná a minikopaná. V obou soutěžích jsme se v rámci našeho okresu probojovali až do finálových turnajů. V halové kopané bylo naše vystoupení příjemné. Soupeře jsme většinou poráželi s přehledem a stříleli jsme i hodně gólů. ZŠ Mikulov Hraničářů jsme porazili 7:3, ZŠ Březí 8:1, ZŠ Velké Pavlovice 4:3, ZŠ Moravský Žižkov 2:1, remízovali jsme s druž stvem Drnholce 3: 3. Jedinou porážku nám uštědřilo družstvo ZŠ Velké Němčice 3:0. Druhé místo nám však udělalo také ra dost. Musíme sportovně přiznat, že Velké Němčice byly nad na še síly. Svou kvalitu chlapci z Němčic prokázali také v krajské soutěži, kterou rovněž vyhráli. V době konání přijímacích zkoušek na střední školy se konal finálový turnaj našeho okresu v minikopané. Tohoto turnaje se tedy z výše uvedeného důvodu nezúčastnily dvě naše opory. A na výsledku to bylo znát. Ve všech zápasech jsme prohráli. S druž stvem ZŠ Hustopeče Komenského 2:0, se ZŠ Břeclav Ko menského, kterou reprezentovali převážně hráči MSK Břeclav rovněž 2:0 a potupnou porážku 6:1 nám opět uštědřili chlapci ZŠ Velké Němčice vítěz turnaje. Přejeme chlapcům z Velkých Němčic, aby se jim opět dařilo i v krajském kole. Nám nezbývá, než abychom se zamysleli nad příčinami na šeho selhání, abychom pracovali (především ve fotbalových od dílech) na odstraňování herních nedostatků. Další příležitost prokázat, že valtický fotbal se staví na nohy, budou mít naši chlapci na konci května, kdy se uskuteční tra diční sportovní utkání mezi naší školou a družební školou z Trnavy. V posledních dvou letech jsme prohráli. Snad tomu bude letos jinak! Mgr. Michal Hyčka uč. TV Vinařská škola Valtice A jedeme dál Návštěva Moldavska Maturity v plném proudu Studenti maturitních ročníků mají uzavřenou klasifikaci, dokončují docházku v rámci střední školy a chystají se na jednotlivé profilové části státních maturit, které startují již 4. května. A stejně tak jako vinaři oslavovali své poslední zvonění, také agroši se nastrojili do různoro dých kostýmů a předali studentům třetího ročníku tzv. mazácké právo a popřáli jim, aby se ocitli na jejich místě bez útrap a v pohodě. Že je toto období nesmírně náročné a vysilující, Vám s při cházejícím koncem školního roku řekne většina pedagogů Možná právě proto jsme my, učitelé a zaměstnanci Střední vi nařské školy, dostali ke Dni učitelů neobvyklý a velmi krásný dar v podobě dvoudenního pobytu v termálních lázních ve Velkém Mederu. Za zorganizování celého výletu je potřeba poděkovat především Ing. Miroslavu Jíchovi, který se naplánování a ná sledné realizace této akce ujal s nadšením a dovedl ji do zdárného konce. Všichni zúčastnění ocenili jeho snahu již v autobuse po cestě zpět domů mohutným potleskem. PhDr. Petra Manišová Ve dnech podnikli zástupci naší školy Ing. Varga, Ing. Oslzlý a pan Lubomír Tichý společně s pra covníkem ÚKZUZ ve Znojmě Oblekovicích Ing. Ruckim první návštěvu Moldavské republiky v rámci projektu Optimalizace vinařských vzdělávacích programů na vinařských školách v Mol davsku. Cílem cesty bylo zhodnocení stávající úrovně vzdělávacích procesů, školního hospodářství včetně vinic a prostorů na zpra cování hroznů, popřípadě podnikatelských záměrů daných in stitucí. Objektem našeho zájmu se staly tři specializované odborné školy, konkrétně v Kišiněvě, Ungheni a Taulu. V závěrečném dnu jsme na naše přání uskutečnili exkurzi známé vinařské firmy Chateaux Vartely, která produkuje okolo 3 milionů litrů vína ročně. Ing. Zbyněk Oslzlý Návštěva studentů z Francie Ve dnech až navštívila naši školu skupina studentů a učitelů z naší partnerské školy z Riscle ve francouz ském Gaskoňsku. Spolupráce s touto školou probíhá již od roku 2006, takže se nejednalo o první návštěvu. Mimo studijních poby tů v zahraničí se studenti obou škol každoročně účastní i tří až čtyřtýdenní výměnné odborné praxe, ať už v rámci dotačního programu Jihomoravkého kraje Do světa! nebo evropského programu Comenius. Program návštěvy vycházel vstříc zájmu studentů o vinařství a vinohradnictví ČR o ekologii a ochranu pokračování na další straně

12 strana 12 Exkurze aneb tentokrát až do Olomouce dokončení z předchozí strany životního prostředí. Studenti absolvovali exkurze do Vinných sklepů Valtice, a. s., Národního salonu vín, Vinařství Červinka Horní Věstonice, Biovinice Šobes v Národním parku Podyjí, Vi nařský kontrolní a zkušební institut Oblekovice, CHKO Pálava, Pivovar Černá hora, Moravský kras atd. Nezapomnělo se i na kul turní památky regionu Lednicko valtický areál, Mikulov, Znojmo, památník bitvy tří císařů u Slavkova. Naši hosté odjížděli z Valtic spokojeni a těší se na společné setkání v Gaskoňsku. Ing. Branislav Broska Native speaker in English lessons Rodilý mluvčí v hodinách angličtiny Během předešlých 3 týdnů měli studenti naší školy příležitost komunikovat v hodinách angličtiny s rodilým mluvčím. Na školu opakovaně zavítala Dee Douglas, Američanka žijící na Floridě. Studenti si tak mohli vyzkoušet své znalosti a komunikační dovednosti, navíc získali celou řadu zajímavých informací z oblasti kultury, politiky a každodenního běžného života v USA. Mgr. Jana Riegerová Čtvrtek začal na Střední vinařské škole nezvykle. Žáci 3. ročníku oboru Vinohradnictví, a 1. ročník oboru Prodavačka aranžérka květin a oboru Zahradník, doplněni třídou Agropodnikání, vyměnili učení v lavicích za výjezd na exkurzi jarní výstavy Flora Olo mouc. Odjezd byl organizován společně autobusem pod dohledem čtyř členů pedagogického sboru. Olomoucké výstaviště nás uvítalo velkým množstvím lidí, stánků, zvuků, prodejních stolů a roztodivných vůní připravujících se dobrot, kterým nebylo lehké odolat. Hlavní pavilón upoutal opět, jako již tradičně, nesčetným množstvím květin, aranžérským umem a nápady. Skleníky tradičně lákaly návštěvníky exotickými exponáty a další pavilóny novinkami ze všech možných podnikatelských oblastí. Počasí bylo nádherné a díky rozlehlosti areálu bylo možné si vy chutnat i poklidná místa parku. Ti, které unavil hluk a až přemíra prodejců a nabízeného zboží, zvolili místa ještě poklidnější zamířili do olomouckých kostelů a chrámu, kde byly k vidění nádherné vazby a kytice. V těchto slavnostních místech krása a elegance vazeb vynikala a kompozice květin udivovaly svojí nádherou více než kdekoli jinde. Po čtyřech hodinách prohlížení, obcházení, pozorování a vybírání potě šení žáci i učitelé, ověšeni taškami s nakoupenými květinami a stromky, spokojeně a unaveně dorazili k autobusu a po pohodové jízdě do svých domovů. Věřím, že mnozí nevydrželi a po nezbytné přestávce spěchali s novými rostlinnými miláčky ihned na své zahrádky. Ing. Miroslava Tomková She spent with us more lessons. We talked about the diffe rences between our countries, famous people, politics and so on. Last lesson we spoke about Easter and traditions. She told us an interesting story about Easter Bunny. I think we will all remember it. Finally, we took a photo and said goodbye. We were so happy, that we could speak and practise our English skills. Thank you Dee for coming and we hope we will meet you again Očima studentky Kristýny Hasilové z 1. B (v anglickém jazyce) One day, I think it was Tuesday, our teacher (Mrs Riege rova) came to the classroom with some person, to us unknown. She introduced herself as DEE, an American from Florida.We started our conversation in English and asked her a lot of questions. For example What does she like in the CR? She answered: I like the countryside here. In Florida there are not any mountains, here are small but there are some.... What is your favourite meal? I like almost everything, but my favouri te is probably schnitzel, we all laughed. It was very funny that she likes the same dish as most of us. That was just a first les son, but we already started to like her. Projekční a inženýrská činnost Statika staveb Technický dozor

13 Lesík Uskupení černých borovic nad městem zkrátka Lesík. Místo, které bylo pro mnohé v mládí místem her, klukovských bojů či jiných lumpáren. Letité borovice postupně dovršují svůj věk, prostor divoce zarůstal. V šedesátých letech zde byla vybu dována Bezručova vyhlídka. Místo, ori entované jihozápadním směrem s krásným pohledem na větší část Valtic, siluetu Mikulova a Pálavských vrchů, západ slun ce. Lavička poskytovala místo pro chvíli oddechu. Postupujícím časem borovice stárly a rozrůstaly se náletové keře ve vlast ním lesíku, ale především jeho jižní části a značně omezily výhled. Již loňského roku ruka šikovného a především pracovitého Františka Grbavči ce vyčistila křoví uprostřed lokality. Na po čátku letošního roku pak stejně úspěšně zlikvidovala rozsáhlý nálet v jeho jižní části. Osazeny jsou již i dvě lavičky. Snad by ještě byly vhodné drobné úpravy něko lika okrasných keřů, aby byl výhled zcela obnoven. Místo zastavení a pohled na město i krásu našeho kraje, který tak dů věrně známe, pak můžeme doporučit i pří chozím. Pracovala zde i lesní správa, která prostor zbavila několika nepříslušných strana 13 stromů. I letos několik občanů shromáždi lo finanční prostředky, ze kterých bylo za koupeno 14 vzrostlých černých borovic. Jejich výsadbu zajistily Technické služby, provedly převezení a také likvidaci vyká cených keřů. Zdá se, že se myšlenka, udr žet při životě jednu z dominant Valtic, stala předmětem potřebného širšího zájmu a pozornosti. Přejme letošní výsadbě, ať se ji dařit lépe, než málo úspěšnému pokusu loňské mu. Přejme Lesíku, aby vydržela i naše snaha o jeho zachování. Poděkování všem, kteří se podíleli. Ing. J. Menšík Konec 2. světové války ve valtických nemocnicích Válka se blížila ke svému konci a nemocnice milosrdných bratří z jedné třeti ny sloužila jako vojenský lazaret. Po celou dobu války nebylo nic v nemocnici udr žováno a doplňováno. I hygiena vázla, pro tože odpadky se hromadily v každém koutku nádvoří a nesmírně to tam páchlo hnilobou. Dne 7. a 8. dubna byla Němci nařízena nucená evakuace města, tedy i nemocnice milosrdných bratří a městské (infekční) nemocnice. Všichni jen trochu schopní nemocní byli propuštěni domů. V obou nemocnicích zůstali jen nejtěžší pa cienti. Řádové sestry sv. Hedviky zůstaly na infekční nemocnici bez lékaře i léků a měly přirozeně strach z blížící se fronty, náletů a bombardování stejně jako ostatní obyvate lé Valtic. Své nemocné nechtěly ale opustit. Rozhodly se proto pacienty přestěhovat do nemocnice milosrdných bratří, kde byl k dispozici jeden lékař a jeden lékárník. Od 8. do 21. dubna 1945 bylo přijato 23 těžce nemocných, většinou raněných. Nebylo čím nemocné ošetřovat, protože utíkající Němci vzali sebou vše, co se dalo, a co nemohli odvézt, tak poškodili. 21. dubna 1945 o 9. hodině ranní Rudá armáda vstoupila do města. Osvobození proběhlo skoro bez boje. Německá vojska se stáhla v předstihu, protože Valtice ne byly považovány za opěrný bod obrany. Se vstupem sovětských vojáků přišel do Valtic i mír. Velení Rudé armády pomohlo všude, kde bylo potřeba. Sanitní oddíly poskytly sestrám obvazy a léky, potraviny a jiné po třeby. Poválečné nadšení ovládlo všechny obyvatele a hned byla uspořádána sbírka potravin pro nemocnici, zásluhou zdejšího faráře p. P. Posádky. Nejvíce potravin po skytli občané Hlohovce. Každý dal rád, co mohl. Péče v nemocnici se den ode dne lepšila, přestože pacientů stále přibývalo. Dne 14. května se vrátil pěšky z Prostějova do Valtic na své místo původní správce p. Jakub Garčic, který se ihned ujal řízení v obou nemocnicích. Nemocnice strádala celou dobu od roku 1938, ale průchodem fronty na jaře 1945 utrpěla nemocnice nejvíce. Správce zjistil, že infekční nemocnice byla násilně otevřena a totálně vykradena a vydran cována, zařízení odvlečeno nebo poško zeno, knihy a záznamy z velké části zničeny. Nemocnice byla bez proudu a ne bylo ani žádné topivo ve sklepích, chybělo léčivo a potraviny. Velení RA vyšlo při vy klízení dvora správci vstříc zapůjčením ná kladního automobilu a dvou koní. 1. července 1945 přijel do Valtic převor konventu P. Ladislav Tharsicius Král, který přijal za primáře MUDr. Jana Králíka. Za pomoci Zdravotního národního výboru Brno byla nemocnice přednostně vy bavována a zásobována, a tak od 15. čer vence mohl být zahájen provoz na všech odděleních. 1. října se interního oddělení ujal nový primář p. MUDr. Fr. Sluka z Tře bíče. V péči obou lékařů bylo 205 pacientů, proto není divu, že s radostí přivítali přidě lení dvou sekundářů. Postupně se začínali vracet členové řádu a ostatní zaměstnanci, kteří zde pracovali do roku Válečné i těsně poválečné události znamenaly i ztrátu řady informací. Jednou z otázek, u kterých archivy nemají odpo věď, je i třeba to, kde byli pohřbíváni ti, jenž v průběhu války zemřeli ve valtické nemocnici? Najde se nějaký svědek, který by mohl v této věci udělat jasno? Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice (použito údajů z pamětní knihy MB Valtice)

14 strana 14 Jak přišla basa do nebe byla kerkonošská poudačka M. Kubátové, napsaná kerko nošským nářečím! Dalo nám to tak velkou práci, že snad bychom naučili rodilého Pražáka dříve verbovat či cifrovat. Mimo nějakých přebreptů (pochopitelných) a humorných epizodek, a s nimi po chopitelně i tu zmíněnou bratrskou pomstu, si z ní moc nepamatuji. Doufám, že vás jimi pobavím aspoň tak, jak jsme se jim tenkrát s chutí zasmáli i my na jevišti. On ten smích má také něco do sebe pomáhal nám vždycky zmenšit ten nervózní tlak v hrdle a bři še, tedy trému, a hned se nám to hrálo líp a s chutí. Jak to v pohádkách bývá, hned se hrálo v nebi, hned v pekle, dokonce tam byla i Síň života se spoustou a spoustou hořících sví ček představující životy všech pozemšťanů. My jsme těch skutečných měli jen asi dvacet, iluzi nekonečného lánu vytvořil na tmavomodrém podkladu a v nekonečné perspektivě mistr Jan Klemeš. No, bylo to moc pěkné a z hlediště dost věrohodné. Touto síní na své pouti pro chází statečný chasník (Milan Rolinek) s upovídanou tetkou (paní M. Ciprysová) a schyluje se k prvnímu přebrebtu. Milan, který svou troufalost a odvahu ani nemusel předstírat (tu se naučil coby obávaný obránce valtického Dynama na svých soupe řích) si všimne, že ta jeho svíce je už podezřele krátká, tak si ji jedno duše a drze vymění s tou sousední, mnohem delší. Toho si všimne koutkem oka tetka a kerkonošsky na něj spustí vodopád slov a to i nářečím jí mnohem bližším: Na chlapče, cosi to uděau? tedy lanžhotsko kúcansky, zato s vervou. Obecenstvo si toho pochopi telně všimlo a řvalo smíchy. (My za kulisami taktéž!) Hrálo se i v nebi, ve kterém vládl sv. Petr režisér Jakoubek. Byl tam i archanděl Gabriel s opravdu planoucím mečem jeho dcera Anička, má pozdější žena další andělé i dušičky zemřelých. Tady si pan režisér, opásaný velkým svazkem klíčů a pozlacených mistrem, se zlatou svatozáří třesoucí se nad hlavou, neodpustil další špílec k rozveselení obecenstva: Do role tří dušiček skrytými za mráčky plu jící na lanech ve výšce obsadil valtické figurky pana Turzu, Slámu a Jožku Hrobaře. Těm stačilo v nočních košilích občas vyjuknout zpoza mráčku a herci několik dlouhých okamžiků museli počkat ve svých rolích, až se utiší smích (spíše řehot) diváků. Když jsem mluvil o skutečně planoucím meči ano, byl. Opět ta ková svépomoc. Na jílec se připevnil zapalovač, z překližky vyřezaný meč se napustil hořlavým ředidlem a stačilo škrtnout! Gabriel ovšem po každém vzplanutí odcházel za kulisy, kde zhášení prováděl službu konající požárník hadrem, abychom nakonec nevzplanuli i my. Nejvíce podnětů pro veselí ovšem poskytovalo peklo, kde vládl Belzebub p. Mrázek s pobočníkem p. Bouchnerem. V popředí ve likánský kotel, vytápěný červenými žárovkami přikrytými poleny dří ví (ten hrál hlavní úlohu při bratrské pomstě). Všichni čerti přepychově odění v kostýmech brněnské Reduty, (se kterou jsme po mocí valtického vína měli uzavřenou partnerskou dohodu ) se činili dováděli, skotačili atd. Scéna začíná vstupem dvou čertů (jména jsem zapomněl) tedy Laďou Rolinkem a Milanem Kolářem, takto lovců duší, kteří se i se vstupní písní přicházejí pochlubit se svým úlovkem Luciferovi. Ve vstupu do pekla jim má chvíli bránit hluchý, slepý starý čert. A tady musím nutně odbočit, abych mohl popsat další nezapomenutelnou historku. Pro tuto roli a opět intuitivně vybral pan Jakoubek nejtěžší ho občana Valtic pana Josefa Indru (asi 160 kg živé váhy), takže paní Jakoubková musela ten největší čertovský kostým z Brna ještě o polovinu zvětšit, aby sedl. (Pan Indra s námi už jednou hrál tzv. štěk a obecenstvu se líbil). Problém ovšem byl v tom, že v této roli jenom brblal a žbrblal, přičemž nám trojzubcem bránil ve vstupu do pekla. Proto byl také objednán až na poslední kostýmovou zkoušku. Tam zjistil, že v roli nemá ani tu jednu jedinou větu jako v poslední hře, takže roli striktně odmítl a odešel středem. A my měli na krku gene rálku pro děti starostí nad hlavu Kdo toho čerta bude hrát? Ne směle jsme s Laďou navrhli místního holiče, pana Pavelku z Bulhar, který nám při střihání vyprávěl o svých divadelních úspěších a už jsme dostali od režie úkol ho k tomu přimět. Zašli jsme za ním, maza li mu med kolem úst, apelovali na jeho ochotnickou čest a záchranu valtických ochotníků, až jsme ho přece jenom ukecali, aby bez zkoušky! najel přímo na generálku. Dovedete si představit 160 cm vysokého čertíka v kostýmu 160 kg čertiska? Máte li tuto představivost, je o vaše pobavení postaráno. Navíc to bral pan Pavelka tak vážně, brblal a žbrblal ze všech sil, trojzubcem nám málem oči vypíchl a do pekla nás dva nepouštěl a nepouštěl. A to jsme byli jeho kolegové! Nakonec ho Laďa jednoduše odstrčil a hra mohla pokračovat. My dva jsme si vymysleli parádní entrée vejít na jeviště sálem a zpívat píseň za pochodu, každý z jedné strany hlediště. A opět, ne počítali jsme se zatvrzelostí kinového uvaděče, pana Cyrila Neu manna, a s jeho krédem Po začátku představení ani noha, takže jsme se museli notně hadrkovat, aby nás pustil hrát. Hned u dveří jsme spustili naši píseň, ale tentokrát bylo proti zase obecenstvo: Vy hoďte je!... Jsou ožralí, či co?... Tady se hraje divadlo, tak nerušte! Takovými a podobnými výkřiky nás diváci notnou chvíli častovali, až světlo reflektorů ukázalo, že máme kostýmy a jsme součástí hry A my konečně mohli po zdržení strážcem pekelné brány vyklopit pytle s dušičkami. Ale to už čerti vedli zadrženého Milana, který se z lásky vydal do samotného pekla. Bránil se, neubránil a už jsme ho s Laďou s chutí cpali do obrovitého kotle, opatřeného neméně velkým a fortelně zho toveným poklopem. Laďa vytušil svou chvíli pomsty a se slovy: To máš za toho limonádníka, bráško! ho nešetrnými ranami poklopu do hlavy donutil vzdát se odporu a skrčit se v kotli. My dva jsme tím dostali příležitost užít si naši vlastní improvizaci: Při bušení poklopu do hrnce se mi jako nedopatřením pod ně dostal můj čertovský ocas a já zařval jako tur, Laďa zaběhl pro lékárničku, obvázal mi ho, zasypal maskérovým pudrem a já dohrál hru s ocasem na pásce. Lépe by to ani paní Kubátová nevymyslela Toto představení končí samozřejmě happy endem, obecenstvo se bavilo a o to vlastně šlo. Milan Kolář Jako tečku přidávám rýmovačku: Nejlepší přítel člověka Zapadli dva horolezci kdes ve sněhové závěji. S té vyprostit se nemohou a vzdávají se nadějí Tu z dáli slyšet štěkot psa a ten je stále blíže, Se soudkem rumu bernardýn jim zkřehlé tváře líže. Nejlepší přítel člověka ten jeden z posledních sil hles, Ten druhý na to radostně No jó! A přines nám ho pes!

15 Ptáme se za Vás Tak jak jsme ve Valtickém zpravodaji průběžně informováni vedoucím Tech nických služeb Valtice panem Ing. Nedělou, je sběr a třídění odpadu ve Valticích na velmi dobré úrovni. Posledním počinem bylo za vedení svozu biologického odpadu z hně dých popelnic. Ve Valticích se také můžeme na několika místech setkat s kontejnery na bílé a barevné sklo a kontejnery na nepo třebné ošacení. Ptáme se za Vás, proč není možné, aby kromě těchto kontejnerů, byly k dis pozici také kontejnery na papír, tak jak to mu je v okolních městech a vesnicích. Svoz, který je realizován pouze jednou za měsíc, není tou nejideálnější variantou. Ne každý je ochoten celý měsíc doma skladovat papír, a ten potom končí v po pelnicích. Současně se také ptáme, zda kontejnery a místa kde jsou uloženy, by nemohly vypadat lépe. Zde je odpověď: Asi nejlepší odpovědí na otázku, proč se zdráháme vytvořit ve městě další hníz da s nádobami na tříděný odpad (papír, plast) jsou fotografie pořízené z Břeclavi. Fotky byly pořízeny namátkou během něko lika minut při služební cestě nikoliv, že bych objížděl Břeclav a vybíral si během mě síce dobu, kdy je u kontejnerů zrovna ne pořádek. Okresní město znám dobře a troufám si tvrdit, že nepořádek u kontejnerů je v Břeclavi prakticky setrvalý a nikdy ne končící stav. Ale podobná je situace třeba i v Mikulově. A ne jinak jsou na tom Valtice. U valtických kontejnerů na sklo se prakticky obden vyskytuje odložený odpad, který se někomu nechtělo zavézt na sběrný dvůr nebo se mu nevešel do popelnice, pří padně jej tam odložil někdo z auta cestou kolem. V minulých letech jsme dvakrát na zkoušku umístili kontejner na plasty u prodejny COOP s výsledkem více než trist ním. V nádobě se kromě plastů začal záhy objevovat komunální odpad, zbytky jídel až situace došla tak daleko, že nám firma zpra covávající plasty odmítla kontejner vyvážet. Aby si občan mohl z domu odskočit vy hodit třeba starý papír, nemusel vyjíždět au tem, nebo někam daleko chodit, aby zkrátka kontejnery ve městě měly smysl, bylo by po třeba takových sběrných míst vytvořit mi nimálně dvacet. Bohužel bychom se pak museli velmi často potýkat i se stavem patrným na fotografiích permanentním nepořádkem. Je otázka, zda tohle Valticím skutečně chybí. Na jedné straně relativní komfort pro občana (nádoby na tříděný od pad na dohled od domu), na straně druhé prakticky nepřetržitý nepořádek u kontejne rů. Dalším nedostatkem je fakt, že kontejne ry zpravidla vyváží nasmlouvaná firma, která má nějaký časový plán svozu (valtické technické služby nedisponují svozovou technikou). Problém nastává v okamžiku, kdy někdo, třeba i z dobré vůle kontejner za hltí odpadem. Pakliže chce odpad vyhodit někdo další, tak do přetékající nádoby se už další odpad nevejde a většinou jej tedy pone chá poblíž ležet s tím, že se odveze. Rozumím tomu, že ne každý má na skladování starého papíru prostor, ale při ELEKTRIKÁŘ Vítězslav Krčka Nám. Svobody 12, Valtice E mail: ELEKTROINSLALACE HROMOSVODY strana 15 běžném provozu domácnosti se jej za měsíc nasbírá několik kilogramů (z letáků, novin, časopisů). No, a pokud si koupím nový ná bytek, tak hold budu muset s velkými karto ny jednou za čas na sběrný dvůr (nebo si za drobnou úplatu objednám u technických služeb odvoz). Zatímco někdo může neexistenci sítě kontejnerů rozmístěných po městě hodnotit jako nedostatek ve službách, jiný může pravidelný měsíční svoz tříděného odpadu od domu (svozové první středy v měsíci) hodnotit jako komfort a službu navíc. Záleží na úhlu pohledu, jestli vidím sklenici z poloviny prázdnou nebo z poloviny plnou. V průběhu roku děláme poměrně roz sáhlou propagaci a osvětu ohledně třídění odpadů, bioodpadu a maximum děláme pro propagaci a využívání sběrného dvora aby jej občané tak říkajíc vzali za svůj. Že se nám snad v tomto směru občas i daří, svědčí fakt, že naši občané rok od roku dokáží vytřídit více odpadů a že se nám podařilo již prak ticky zcela eliminovat někdejší zvláštní zvyk některých lidí vyhodit před dům co nepo třebují s tím, že to někdo odveze. Dnes už lidé jezdí na sběrný dvůr. Pochopitelně, že jsme se zabývali i myšlenkou nabídnout občanům více kontejnerů rozmístěných po městě. Do savadní zkušenosti však ukazují, že pro město naší velikosti, kdy lidé nemusí něko lik kilometrů daleko na sběrný dvůr, jak je tomu ve velkých městech, je současný stav poměrně vyvážený a občany obecně akcep tovaný. Ale další případné diskusi na téma kontejnery se nebráníme. Co se týká vzhledu současných kon tejnerů na sklo a míst, kde jsou umístěny, tak mohu jen podotknout následující. Se vzhledem plastových zvonů na sklo asi mnoho nenaděláme, staré kovové kontejne ry letos postupně natřeme (dva, umístěné u sportovní haly už natřené jsou). Pod kontejnery jsme vydláždily plochu tak, aby nestály na trávě, jak tomu bylo v minulosti. Jediné, co našim místům pro kon tejnery v tuto chvíli chybí je asi zakoupení a montáž klecového systému tak, aby byly od okolí odděleny viditelným plotem. Je možné, že v blízké budoucnosti místa takto upravíme. Ing. Dalibor Neděla Město Valtice Technické služby

16 strana 16 Sport Florbal Poslední domácí turnaj sezony 2014/15 a poslední turnaj cel kově v této sezoně moc radosti nepřinesl Je jaro a tím pádem i konec florbalové sezóny. Přinášíme zprávu z posledních dvou turnajů. Koncem března jsme na domácí půdě ode hráli dva zápasy. První proti Bzenci a Mikulovu. V úvodu musím podotknout, že na tenhle turnaj jsme se sešli v opravdu malém počtu. První zápas započal s Bzencem, který momentálně okupoval první příčku, a šlo jim o postup. Nechtěli jsme jim samozřejmě dát vítězství jen tak, avšak první 4 minuty pro nás byly více, než katastrofální, kdy jsme prohrávali již 0:4. Hrálo se dál a bohužel protihráč ještě přidal do naší sítě ještě dvě branky. První třetina tedy dopadla otřesně 0:6! Nicméně pokračovala druhá část, to již bylo o něco lepší. Soupeř však nemusel nikam spěchat, a na řadě jsme byli my. Po faulu protihráče jsme využili přesilovou hru a po nahrávce Miroslava Máčala dopravil míček do sítě David Konvičný, který nám velmi pomohl svojí účastí. Aby toho nebylo málo, tak koncem třetiny soupeř vstřelil ještě dvě branky a stav byl 1:8. Poslední část jsme soupeře již k mnoha šancím nepustili, jenže sedmibrankový náskok je dost. Poslední gól naštěstí padl do sítě Bzence. Odražený míček zasáhl téměř na brankovišti Dali bor Bukovský. Souboj skončil za stavu 2:8. Do druhého utkání nás bylo ještě méně, než v předchozím zápase, Mikulov však na tom nebyl o nic lépe. Start do hry se daleko lépe povedl nám. V páté minutě otevřel skóre zápasu Miroslav Máčal, kterému při pravil střelu Martin Lišovský. O minutu později skóroval Radovan Ma chálek, kdy z poza branky trefil brankáře, který si míček srazil za svá záda. Přesně v 7 minutě vypustil projektil do levého horního růžku Martin Lišovský, kterému z rohu přihrával Miroslav Máčal. Před kon cem první třetiny se ze standardní situace trefil parádní trefou i Mikulov. Naše vedení zvětšil opět Martin Lišovský, kterému přihrával David Konvičný. Ke konci druhé části přihrávala posila, David Kon vičný Radovanu Machálkovi, který přesnou střelou potvrdil naše vedení na stav 5:2. Poslední třetina byla klidná až do 12 minuty, kdy Mikulov vstřelil druhou branku. Vedení jsme si již dobře pohlídali a čtyři vteřiny před koncem střílel od půlky Dalibor Bukovský. Stav utkání byl 6:2 pro Valtice. Další turnaj v Dubňanech V sobotu, jsme odehráli poslední turnaj sezony. Sezo ny, která se nám vůbec nevyvedla, na kterou rozhodně nechceme navázat. Nicméně, v Dubňanech jsme nastoupili ve velice improvizované sestavě, pouze s 8 hráči, a tak dopadl i první zápas, který jsme rozhodně chtěli vyhrát. Výsledek 11:2 v náš neprospěch mluví za vše. Ve druhém zápase jsme nastoupili proti FBK Panthers Ratíškovi ce, tým, který také aspiroval na postup do vyšší soutěže. S naší sestavou jsme odehráli vysloveně tvrdou obranu, a až díky našemu nedorozumě ní v poslední třetině se mohl soupeř radovat z těsné výhry 4:3. Tímto chci poděkovat všem, kteří nám i tuto sezonu drželi palce a stáli při nás i když se nedařilo. Díky patři také všem hráčům, kteří makali po celou sezonu. A v neposlední řadě také sponzorům: Alcaplast, a.s, Bricol M, spol. s r. o., Discoklub Kinopolis, Město Valtice. Za FBC Valtice Radovan Růžička a Dalibor Bukovský vychází 1x měsíčně, XXXVI. ročník ev. č. MK ČR E číslo 3/2015, vyšlo 5. května 2015 náklad: 500 výtisků cena 8 Kč Valtičtí atleti se v konkurenci neztratí V únoru tohoto roku začala ve Valticích pod hlavičkou Centra 4All fungovat atletická přípravka. V zimě probíhal trénink ve sportovní hale, ale hned s prvními slunečními dny se přestěhoval na venkovní spor toviště na Mikulovské. Ze začátku trénovalo jen pár malých sportovců, ale postupně se začali nabírat další sportující děti a mládež. V současné době má oddíl dvanáct sportovců. Někteří z nich už stihli reprezentovat Valtice na soutěžích Běh kolem Dyje a Čokoládová tretra. Mezi velkou konkurencí se neztratili a předvedli svoji chuť a elán závodit. Valtickou přípravku trénuje Roman Paulík, nejen výborný spor tovec, ale i skvělý trenér. Už při první návštěvě jsou všichni nadšeni ná plní hodiny i charismatem našeho trenéra. Mladí sportovci odcházejí z tréninku unaveni, ale těšící se na další hodinu. Věříme, že nadšení sportovců nepomine, v plánu je spousta dalších sportovních akcí, budeme rádi, když se městu podaří zrealizovat do skočiště ve sportovním areálu a také nás čeká nákup potřebných atle tických pomůcek. Atletická přípravka bude pokračovat i v příštím školním roce, kdy bychom rádi rozdělili atlety na mladší a starší. Do konce tohoto školního roku mají děti a mládež, kluci i holky možnost se přijít podívat a vyzkoušet jak hodina atletika vypadá. Pří pravka je určena pro děti od šesti let a trénink probíhá každý čtvrtek od 16 do 17 hodin. Petra Piharová Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČ: , U vodojemu 949, Valtice Redakce: Pavel Crhonek, Adam Kurdík, Pavlína Vlková, sazba: Adam Kurdík, tisk: TISK PÁLKA, s.r.o. adresa pro zasílání příspěvků: Nám. Svobody 4, Valtice, uzávěrka příštího čísla: 27. května 2015 Redakce neodpovídá za obsah placené inzerce, textů externích autorů a dopisů. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevrací. Příspěvky mohou být kráceny nebo redakčně upraveny. Neprošlo jazykovou úpravou.

Ve Valticích to opět vřelo fašankově

Ve Valticích to opět vřelo fašankově Ve Valticích to opět vřelo fašankově 14. února, poslední sobotu před Pope leční středou, propuklo ve městě hodování. Restaurace Valtická rychta připravila zabi jačkové pochoutky přímo před svou restau

Více

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015 Tříkrálová sbírka 2015 Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe. J.W. Goethe Výše uvedený citát je pro mne, a troufám si tvrdit, že i pro ostatní mé spolupracovníky a koledníky, každoročně hnacím

Více

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel.

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel. Valtický zpravodaj 3. května 2014 l. máj Mladí lidé dnes chápou 1. máj spíše jako svátek zamilovaných a právě letos mají velké starosti, kde se budou líbat, protože všechny třešně v našem okrese již odkvetly,

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

Valtický zpravodaj. 100. výročí 1.světové války. 1. srpna 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615

Valtický zpravodaj. 100. výročí 1.světové války. 1. srpna 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615 Valtický zpravodaj 1. srpna 2014 100. výročí 1.světové války Na počátku 20.století byly Valtice střediskem liechtensteinského panství a obecní rada dokázala pro budování města získat podporu vládnoucího

Více

Valtický zpravodaj. 47. Valtické vinné trhy. 3. června 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615

Valtický zpravodaj. 47. Valtické vinné trhy. 3. června 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615 Valtický zpravodaj 3. června 2014 47. Valtické vinné trhy V pátek, 9. května v 9 hodin se uskutečnila za účasti cca 35 zástupců médií tisková konference k 47. VVT a problematice vinařství v ČR. Tradičně

Více

Valtický zpravodaj. Café Liechtenstein. 4. června 2012. SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. VINNÉ SKLEPYa.s.

Valtický zpravodaj. Café Liechtenstein. 4. června 2012. SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. VINNÉ SKLEPYa.s. Valtický zpravodaj 4. června 2012 Café Liechtenstein Rod Liechtensteinů vládl na Moravě přes čtyři sta let a shodou okolností se v době, kdy jsme kavárnu budovali, navazovaly diplomatické styky mezi Českou

Více

Valtický zpravodaj. Dámský klub v Galerii Reistna. a naši nejlepší žáci. Konec školního roku. 4. července 2012. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Dámský klub v Galerii Reistna. a naši nejlepší žáci. Konec školního roku. 4. července 2012. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 4. července 2012 Dámský klub v Galerii Reistna Pátek 15. června 2012 Galerie Reistna uspořádala benefiční akci nadace Yasminka, kde byla prezentována krása, móda a zdraví. Občerstvení

Více

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 2/2011 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 2/2011 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1 SVATOBOŘICE MISTŘÍN ZPRAVODAJ 2/2011 OBCE strana 1 EDITORIAL OBSAH Ilustrační foto Zprávy z radnice Milí spoluobčané, čtenáři zpravodaje (fm)... 3 Z III. a IV. jednání zastupitelstva obce (fm)... 4 Poděkování

Více

Valtický zpravodaj. Oslava svátku 28. října. 4. listopad 2013. SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. VINNÉ SKLEPYa.s.

Valtický zpravodaj. Oslava svátku 28. října. 4. listopad 2013. SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. VINNÉ SKLEPYa.s. Valtický zpravodaj 4. listopad 2013 Oslava svátku 28. října K oslavě výročí byl v kostele Nanebevzetí Panny Marie uspořádán varhanní koncert, na kterém zazněla vrcholná díla českých a světových mistrů

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 9. července 2013 Sezione Aurea a Italské slunce Unikátní koncert staré hudby - Valtice SEVA-FLO RA s.r.o. V pátek 28. 6. ožil valtický zámecký taneční sál tóny staré hudby. Soubor Sezione

Více

Valtický zpravodaj. Spolupráce. Město VALTICE. Opravy komunikací. To nejlepší z Valtických vinných trhů v Praze. 8. června 2011. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Spolupráce. Město VALTICE. Opravy komunikací. To nejlepší z Valtických vinných trhů v Praze. 8. června 2011. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 8. června 2011 Opravy komunikací Valtice začínají s opravami komunikací Mnohdy neutěšený stav místních komunikací trápí valtickou radnici. Na jaře letošního roku proto nechalo Město

Více

Klimkovic. Elektromobil

Klimkovic. Elektromobil n a města Klimkovic Elektromobil V České republice se každým rokem zdvojnásobuje počet elektromobilů, loni jich například včetně toho našeho přibylo 400. Na celém světě se jich pak prodalo za rok 2014

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Valtický zpravodaj. Valtice na veletrhu TAXI LEV. Tříkrálová sbírka +420 605 10 22 10. Město VALTICE. 9. února 2009. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Valtice na veletrhu TAXI LEV. Tříkrálová sbírka +420 605 10 22 10. Město VALTICE. 9. února 2009. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 9. února 2009 Valtice na veletrhu Ve dnech 15. až 18. ledna se již tradičně otvírá veletrh cestovního ruchu na brněnském výstavišti. Město Valtice bylo zastoupeno v expozici Lednicko-valtického

Více

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 1/2014 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 1/2014 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1 SVATOBOŘICE MISTŘÍN ZPRAVODAJ 1/2014 OBCE strana 1 EDITORIAL OBSAH Ilustrační adventní foto Zprávy z radnice PF 2014 (fm)... 3 Slovo starosty Vítejme rok 2014 (fm)... 3 Slovo místostarostky (tč)... 5 Činnost

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15)

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15) Březen 2015 > číslo třetí www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof.

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. dubna 2008 ČÍSLO 7 ROČNÍK IX ZDARMA Titul miss sympatie získala dívka ze Sedlece Vítězka oblastního kola Dívky roku 2008 Kristýna Zinráková a 1. vicemiss Monika Beránková

Více

Valtický zpravodaj. An ti ka. BAILANDO - tančím pro Karolínku. Město VALTICE. 3. května 2007

Valtický zpravodaj. An ti ka. BAILANDO - tančím pro Karolínku. Město VALTICE. 3. května 2007 Valtický zpravodaj 3. května 2007 BAILANDO - tančím pro Karolínku An ti ka restaurování, konzervování starožitností 608 782 777 Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Milá Karolínko, když jsem

Více

Úvodní slovo. Hodnocení roku 2012

Úvodní slovo. Hodnocení roku 2012 www.raskovice.cz 12 / 2012 Rok s rokem se sešel. Je tu prosinec, poslední měsíc roku 2012. Čas bilancování celého roku, ale především čas Vánoc. Období plné shonu, uklízení, shánění dárečků, obav, že nám

Více

Automobil je opatřen dieselovým motorem o zdvihovém objemu 1200 cm3. V nákladním prostoru bez problémů přepraví náklad do 1,5 tuny.

Automobil je opatřen dieselovým motorem o zdvihovém objemu 1200 cm3. V nákladním prostoru bez problémů přepraví náklad do 1,5 tuny. Valtický zpravodaj 5. listopadu 2012 Valtice mají Piaggio Technické služby města mají nový užitkový vůz Automobil je opatřen dieselovým motorem o zdvihovém objemu 1200 cm3. V nákladním prostoru bez problémů

Více

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více