Vodohospodářská bilance za rok 2005, období a výhledu k roku 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodohospodářská bilance za rok 2005, období 2001-2005 a výhledu k roku 2015"

Transkript

1 Vodohospodářská bilance za rok 2005, období a výhledu k roku 2015 Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik

2

3 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Vodohospodářská bilance za rok 2005, období a výhledu k roku 2015 Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik Odbor péče o vodní zdroje RNDr. Vladislava Herrmannová Mgr. Petr Ferbar Ing. Petr Martínek Hradec Králové, září 2006

4

5 Obsah 1. ÚVOD POPIS HYDROLOGICKÉ SITUACE METODIKA ZPRACOVÁNÍ ZDROJE PODZEMNÍCH VOD ZDROJE PODZEMNÍCH VOD HYDROGEOLOGICKÉ RAJÓNY Přehled HG rajónů ve správním území Povodí Labe, státní podnik Přehled významných hydrogeologických rajónů ZDROJE PODZEMNÍCH VOD V HYDROGEOLOGICKÝCH RAJÓNECH POŽADAVKY NA ZDROJE PODZEMNÍCH VOD ODBĚRY PODZEMNÍ VODY S VODÁRENSKÝM VYUŽITÍM ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD S JINÝM NEŽ VODÁRENSKÝCH VYUŽITÍM VÝZNAMNÍ ODBĚRATELÉ PODZEMNÍCH VOD PŘEKRAČUJÍCÍCH VH POVOLENÍ MĚSÍČNÍ ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD VE VÝZNAMNÝCH HG RAJÓNECH BILANČNÍ HODNOCENÍ HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD ZA ROK HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD ZA OBDOBÍ HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD VÝHLED K ROKU HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD ZA ROK Hodnocení jakosti podzemních vod v jednotlivých rajónech Hodnocení hydrogeologických rajónů podle jednotlivých ukazatelů ZÁVĚR...86

6

7 Seznam obrázků Obr. 1. Přehled hydrogeologických rajónů... 5 Obr. 2. Rozložení největších odběrů podzemních vod Obr. 3. Vývoj odběrů podzemních vod za posledních pět let období ) Obr. 4. Chloridy Obr. 5. Sírany Obr. 6. Amonné ionty Obr. 7. Dusičnany Obr. 8. Chemická spotřeba kyslíku manganistanem Obr. 9. Měď Obr. 10. Kadmium Obr. 11. Olovo Obr. 12. Reakce vody Seznam tabulek Tab. 1. Seznam významných hydrogeologických rajónů... 7 Tab. 2. odtok z hydrogeologických rajónů a základní odtok odpovídající 80% kvantilu z měsíčních hodnot z dlouhodobého charakteristického období... 8 Tab. 3. množství podzemní vody z bilancovaných odběrů v hydrogeologických rajónech Tab. 4. Největší odběry podzemní vody s vodárenským využitím Tab. 5. Největší odběry podzemní vody s jiným než vodárenským využitím Tab. 6. Odběry vody překračující vodoprávní povolení v roce Tab. 7. Měsíční odběry podzemních vod ve významných hydrogeologických rajónech v roce Tab. 8. množství podzemní vody a zdroje podzemní vody v hydrogeologických rajónech Tab. 9. Porovnání maximálních odběrů podzemní vody s minimálními zdroji podzemní vody v jednotlivých hydrogeologických rajónech v roce Tab. 10. Hodnocení hydrogeologických rajónů 432 a Tab. 11. Hodnocení hydrogeologického rajónu Tab. 12. množství podzemní vody v jednotlivých hydrogeologických rajónech na jednotku plochy 28 Tab. 13. Seznam významných hydrogeologických rajónů se specifikací dostupných dat Tab. 14. Porovnání odebraného množství a základního odtoku za období Tab. 15. Porovnání povoleného množství a základního odtoku za období Tab. 16. Porovnání předpokládaných odběrů k roku 2015 s hodnotami dlouhodobého odtoku Tab. 17. množství podzemních vod za období Tab. 18. Hodnocení jakosti podzemních vod v jednotlivých rajónech Tab. 19. Chloridy mg/l) Tab. 20. Sírany mg/l) Tab. 21. Amonné ionty mg/l) Tab. 22. Dusičnany mg/l) Tab. 23. Chemická spotřeba kyslíku manganistanem mg/l) Tab. 24. Měď µg/l) Tab. 25. Kadmium µg/l) Tab. 26. Olovo µg/l) Tab. 27. Reakce vody Seznam zkratek MZe ČHMÚ CHOPAV CHSK Mn Ministerstvo zemědělství České republiky Český hydrometeorologický ústav Chráněná oblast přirozené akumulace vod Chemická spotřeba kyslíku manganistanem

8

9 1. Úvod Územní působnost Povodí Labe, státní podnik zahrnuje mimo Oblast povodí Horního a středního Labe, vymezenou vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 390/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č.292/2002 Sb., o oblastech povodí, také vlastní tok Labe v úseku Mělník státní hranice. Pro toto území byla zpracována vodohospodářská bilance, která je dále nazývána Vodohospodářská bilance pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik. Povodí Labe, státní podnik, jako správce povodí podle ustanovení 54 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje v souladu s ustanovením 5 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, sestavení vodohospodářské bilance. Vodní zákon zavedl nabytím své účinnosti dnem 1. ledna 2002 nový institut Vodní bilance. Vodní bilance sestává z hydrologické bilance a vodohospodářské bilance. Hydrologická bilance porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru za daný časový interval. Vodohospodářská bilance porovnává požadavky na odběry povrchové a podzemní vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu ustanovení 22 odst. 1 vodního zákona). Vodohospodářská bilance za rok 2005, období a výhledu k roku 2015 je sestavena v souladu s ustanoveními 5-9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci dále jen vyhláška o bilanci ) a podle Metodického pokynu MZe pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí čj / ze dne , který stanovuje postupy jejího sestavení, minimální rozsah výstupů a způsob jejího zpřístupnění veřejnosti. Podkladem pro sestavení Vodohospodářské bilance za rok 2005 jsou zejména ohlašované údaje pro vodní bilanci podle ustanovení 22 odst. 2 vodního zákona, jejichž rozsah a způsob ohlašování je dán ustanovením 10 a 11 vyhlášky o bilanci a výstupy hydrologické bilance předané Českým hydrometeorologickým ústavem podle ustanovení 2 odst. 5 vyhlášky o bilanci. Popis vstupních údajů pro jednotlivá hodnocení je uveden v příslušných kapitolách zprávy. Předkládaná Vodohospodářská bilance za rok 2005, období a výhledu k roku 2015 představuje hodnocení minulého kalendářního roku, současného stavu a výhledu k roku 2015 a obsahuje tyto výstupy: Zprávu o hodnocení množství povrchových vod pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik Zprávu o hodnocení jakosti povrchových vod pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik, Zprávu o hodnocení množství a jakosti podzemních vod pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik Zprávu o hodnocení vypouštění vod pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik Předkládaná zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik obsahuje tyto výstupy: Hodnocení množství a jakosti podzemních vod za rok 2005 Hodnocení množství podzemních vod za období Hodnocení množství podzemních vod výhled k roku 2015 Vodohospodářská bilance pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik za rok 2005 je v některých svých částech zpracována v omezeném rozsahu. Tato skutečnost je dána tím, že nebyly předány všechny požadované výstupy hydrologické bilance za rok 2005, potřebné pro sestavení vodohospodářské bilance podle ustanovení 2 odst. 5 vyhlášky č. 431/2001 Sb. 1

10 1.1 Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska ročního srážkového úhrnu lze rok 2005 hodnotit jako srážkově normální. Roční srážkový úhrn činil 732 mm, což představuje 109 % dlouhodobého průměru horní a střední Labe 784 mm, tj. 103 % normálu). Srážkově nadprůměrnými byly zejména měsíce leden a únor. Silně podprůměrným byl naopak říjen, jehož úhrn 11 mm odpovídá pouze 27 % normálu. Teplotní poměry Rok 2005 lze hodnotit jako teplotně normální, průměrná roční teplota vzduchu byla 7,7 C a přesáhla dlouhodobý normál o 0,2 C. Ve srovnání s dlouhodobým normálem byl výrazně teplejší měsíc leden o 2,4 C). Teplotně podprůměrný byl listopad, prosinec a srpen, ostatní měsíce byly zpravidla nadprůměrné vzhledem k dlouhodobému normálu. Režim podzemních vod Hladiny podzemních vod v pozorovaných vrtech a vydatnosti pramenů na začátku roku 2005 vykazovaly jak pokles, tak stagnaci nebo vzestup. Během února až března byl zaznamenán celkový vzestup hladin podzemních vod a rovněž byly dosaženy roční maxima. Nejčastěji se vyskytla maxima v měsíci březnu. Naopak roční minima vydatnosti a hladin podzemních vod byly zaznamenány zejména v říjnu a listopadu v povodí Jizery a středního Labe až v prosinci). K závěru roku došlo opěk k postupnému vzrůstu hladin podzemních vod a vydatností pramenů. Lokální poměry jsou závislé na hydrogeologických podmínkách, na nadmořské výšce a současně na rozložení úhrnů srážek. Celkově lze říci, že hladiny podzemních vod ve vrtech a vydatnosti pramenů byli v převážné většině blízké až mírně podnormální oproti dlouhodobému normálu např. povodí Jizery a středního Labe % normálu). Odtokové poměry Odtokové poměry se v roce 2005 příliš nelišili od průměrných hodnot. Většina toků byla odtokově převážně mírně nadprůměrná a rozmezí hodnot se pohybovalo od 101 do 125 % v porovnání s dlouhodobým normálem platí pro Čechy). Průměrný roční průtok na horním toku Labe činil 101 % Q a, na dolním toku 110 % a na Jizeře 120 %, podprůměrné průtoky byly zaznamenány na Orlici a Cidlině 88 % resp. 60 % Q a ). Průběh odtoku v roce 2005 byl v podstatě všude obdobný. Roční minima byla zaznamenána na začátku léta a na podzim nejméně vodný byl červen). V říjnu byla zaznamenána minima na Jizeře a středním toku Labe. Charakteristicky průměrné průtoky byly sledovány v lednu. Nejvodnějšími byly pak měsíce březen a duben, na některých tocích byl dosažen 2. SPA Cidlina druhá dekáda února) a 3. SPA Metuje, Tichá Orlice, Orlice a na některých úsecích Labe a na Smědé druhá dekáda března). V letních měsících byl též dosažen 3. SPA na Stěnavě a Smědé v důsledku přívalového deště. Poznámka: Převážná část dat pro tuto kapitolu byla převzata z hydrologické bilance množství a jakosti vody České republiky za rok 2005 Český hydrometeorologický ústav, Úsek Hydrologie). 2

11 1.2 Metodika zpracování Hodnocení množství a jakosti podzemních vod se zpracovává podle Metodického pokynu MZe pro sestavení vodohospodářské bilance oblastí povodí z Ve smyslu článků bylo provedeno hodnocení množství podzemní vody v minulém roce Hodnocení množství podzemních vod za období a výhledu k roku 2015 bylo zpracováno ve smyslu článku 12, respektive 13 metodického pokynu. Hodnocení jakosti podzemních vod bylo provedeno podle článku 14. Metodický pokyn neuvažuje hodnocení množství podzemních vod v hydrogeologických rajónech, jejichž plošný rozsah přesahuje správní území Povodí Labe, státní podnik a zasahuje do dalších oblastí povodí. Jedná se o 8 rajónů viz tabulka č. 1). Rajóny 423, 426, 429, 521 a 643 přesahují do územní působnosti Povodí Moravy, státní podnik, rajóny 452 a 641 přesahují do územní působnosti Povodí Ohře, státní podnik a rajón 632 přesahuje do územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik. V přesahujících rajónech jsou porovnávány údaje o zdrojích podzemních vod stanovených pro celé území rajónu s údaji o odběrech evidovaných pouze v části rajónu spadající do správního území Povodí Labe, státní podnik. Tato disproporce zastírá skutečnou míru využití podzemních vod, neboť proti celkovým zdrojům jsou postaveny jen některé odběry. Významný rozdíl je v rajónu 423 Ústecká synklinála, který v oblasti povodí Labe vychází bilančně málo využitý, ale celkově s odběry brněnského vodovodu je bilančně velmi napjatý. Je proto nutné, aby v příštích letech byly zdroje podzemních vod stanoveny odděleně pro části rajónů podle územní působnosti podniků Povodí. Hodnocení podle metodického pokynu nemohlo být sestaveno pro 19 hydrogeologických rajónů z 38, protože pro tyto rajóny nebyla k dispozici kompletní data o zdrojích podzemních vod ve smyslu čl. 10, odstavec 4 a 5 metodického pokynu viz tabulka č. 1). V těchto rajonech byl bilanční stav orientačně hodnocen na základě porovnání specifického odtoku podzemní vody s odběrem podzemní vody rozpočteným na jednotku plochy viz tabulka č. 10). V rajónech, kde proudění podzemní vody sleduje morfologii terénu, tedy v rajónech krystalinika a permokarbonu se zdá toto hodnocení podle plošné hustoty odběrů vhodnější než hodnocení podle sumárního objemu odběrů. Sumární objem odběrů v plošně rozsáhlých rajonech je zavádějícím parametrem. Veškeré zpracování a vyhodnocení dat bylo provedeno v počítačové aplikaci Evidence uživatelů vod Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové). 3

12 2. Zdroje podzemních vod 2.1 Zdroje podzemních vod Zdrojem podzemní vody je ta část podzemních vod v přírodním prostředí, která se uvolňuje z horninového prostředí gravitací. Množství podzemní vody v územních jednotkách hydrogeologických rajónech, případně jejich částech subrajónech, hydrogeologických strukturách, kolektorech, hydrologických povodích) je udáváno velikostí přírodních zdrojů podzemních vod. Velikost přírodních zdrojů charakterizuje intenzitu oběhu podzemní vody v objemových jednotkách v čase např. l/s). Dynamika oběhu podzemní vody závisí na aktuální velikosti dotace a velikosti přírodní, či umělé drenáže podzemních vod. Zjednodušeně se aktuální velikost přírodních zdrojů odvozuje ze základního odtoku. Velikost základního odtoku stanovuje ČHMÚ. Na základě údajů z měření průtoků ve vybraných profilech vodoměrných stanic na vodních tocích a z měření hladin podzemních vod ve vrtech zahrnutých do státní pozorovací sítě podzemních vod, jsou počítány konkrétní hodnoty pro jednotlivé hydrogeologické rajóny. Většinou se používá metoda Kliner-Kněžek, méně metoda výtokových čar. odtok je počítán pro jednotlivé hydrogeologické rajóny popřípadě jiná bilanční území v měsíčním kroku. Ve složitých případech lze k určení velikosti přírodních zdrojů použít různé matematické modely. odtok nebyl stanoven pro následující hydrogeologické rajóny na správním území Povodí Labe, státní podnik: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 141, 142, 143 a 433. Pro hydrogeologické rajóny 421, 424, 426, 429, 431, 434, 451, 521 a 643 byly k dispozici pouze hodnoty základního odtoku v roce Stanovené a předané měsíční hodnoty základního odtoku v roce 2005 a měsíční hodnoty 80% křivky překročení základního odtoku charakteristického dlouhodobého období charakterizující využitelné zásoby pro bilancované rajóny jsou uvedeny v tabulce č Hydrogeologické rajóny Hydrogeologická rajonizace Olmer, Kessl a kol.) byla schválena MLVH ČSR protokolem č. 15/SVP/86 ze dne s platností od Zákresy hydrogeologických rajónů jsou v mapách v měřítku 1: vydaných v roce 1987 Výzkumným ústavem vodohospodářským v Praze. Při vymezování stávajících platných hydrogeologických rajónů se vycházelo, na rozdíl od předchozí rajonizace, nejen z hledisek geologických a hydrogeologických, ale byla už zohledněna i hlediska hydrologická, klimatická a morfologická. Stávající hydrogeologická rajonizace z roku 1986 vytváří tedy vhodné předpoklady pro spojení bilance množství povrchových a podzemních vod. Hydrogeologické rajóny byly zavedeny do státní vodohospodářské bilance jako bilanční jednotky podzemních vod. Hydrogeologický rajón charakterizuje jednu nebo několik uzavřených hydrogeologických struktur. 4

13 Na území České republiky je vymezeno celkem 105 hydrogeologických rajónů, z toho 38 se nachází plně, nebo zčásti ve správním území Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové. kvartér terciér flyš křída permokarbon krystalinikum Obr. 1. Přehled hydrogeologických rajónů Poznámka: Rastrovaně jsou zobrazeny rajóny pro které byla k dispozici zdrojová data od ČHMÚ Přehled HG rajónů ve správním území Povodí Labe, státní podnik Kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků 111 Kvartérní sedimenty Orlice 112 Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice 113 Kvartérní sedimenty Loučné a Chrudimky 114 Kvartérní sedimenty Labe po Týnec 115 Kvartérní sedimenty Labe po Poděbrady 116 Kvartérní sedimenty Urbanické brány 117 Kvartérní sedimenty Labe po Jizeru Sedimenty v povodí Lužické Nisy 141 Glaciofluviální sedimenty v západní části Liberecké kotliny 142 Miocenní sedimenty Žitavské pánve 143 Glaciofluviální sedimenty ve Frýdlantském výběžku 5

14 Křída vnitrosudetské deprese 411 Polická pánev Východočeská křída 421 Hronovsko-poříčská křída 422 Podorlická křída 423 Ústecká synklinála v povodí ) 424 Královédvorská synklinála 425 Hořicko-miletínská křída 426 Kyšperská synklinála v povodí ) 427 Vysokomýtská synklinála 429 Králický prolom v povodí ) Křída středního Labe po Jizeru 431 Chrudimská křída 432 Dlouhá mez-jižní část 433 Dlouhá mez-severní část 434 Čáslavská křída 435 Velimská křída 436 Labská křída Jizerská křída 441 Jizerský turon 442 Jizerský coniak 443 Jizerský izolátor Křída Ohře a Středního Labe po Litoměřice 451 Křída severně od Prahy 452 Křída pravostranných přítoků Labe v povodí ) Permokarbon limnických pánví 515 Podkrkonošská pánev 516 Dolnoslezská pánev Permokarbon limnických brázd 521 Poorlická brázda v povodí ) Krystalinikum jižních a jihozápadních Čech 632 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy v povodí ) Krystalinikum Sudetské soustavy 641 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí , , , , , ) 642 Krystalinikum Orlických hor 643 Krystalinikum Východních Sudet v povodí ) Krystalinikum Českomoravské vrchoviny 653 Kutnohorské krystalinikum a Železné hory 6

15 2.2.2 Přehled významných hydrogeologických rajónů V tabulce č. 1 je uveden seznam významných hydrogeologických rajónů ve smyslu metodického pokynu, tzn. že se jedná o rajóny jednak intenzivně využívané, jednak rajóny s významným oběhem podzemních vod. Tab. 1. Seznam významných hydrogeologických rajónů Významné hydrogeologické rajóny 112 Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice 115 Kvartérní sedimenty Labe po Poděbrady 117 Kvartérní sedimenty Labe po Jizeru 141 Glacifluviální sedimenty v západní části Liberecké kotliny 411 Polická pánev 422 Podorlická křída 423 Ústecká synklinála 424 Královédvorská synklinála 427 Vysokomýtská synklinála 431 Chrudimská křída Dlouhá mez 441 Jizerský turon 442 Jizerský coniak 2.3 Zdroje podzemních vod v hydrogeologických rajónech V tabulce č. 2 jsou porovnány měsíční hodnoty základního odtoku hodnoceného roku s hodnotami základního odtoku dlouhodobého charakteristického období 80% kvantil). 7

16 Tab. 2. odtok z hydrogeologických rajónů a základní odtok odpovídající 80% kvantilu z měsíčních hodnot z dlouhodobého charakteristického období Měsíc HGR 411 HGR 422 HGR 423 A B A B A B I , , , ,2 718, ,3 II , , , ,8 730, ,3 III , , , , , ,0 IV , , , ,4 867, ,9 V , ,2 770, ,9 700, ,1 VI ,7 920,6 615, ,5 669,9 996,3 VII , ,8 383, ,1 625,1 972,1 VIII , ,2 340,9 481,0 610,1 966,1 IX ,6 715,5 264,6 381,1 580,2 730,6 X ,2 682,1 432,2 402,9 604,0 537,4 XI ,0 667,8 575,0 434,2 628,4 443,8 XII , ,6 887, ,7 689,1 926,8 Průměr 1 113, ,0 745, ,5 703, ,0 Měsíc HGR 425 HGR 427 HGR 432 A B A B A B I. 736,5 695, , ,3 146,5 233,5 II. 799,1 745, , ,2 183,2 238,8 III , , , ,1 255,7 333,2 IV , , , ,8 282,2 326,3 V. 871, , , ,9 208,1 182,5 VI. 746,5 761, , ,6 155,8 143,7 VII. 711,6 741, , ,7 125,2 341,2 VIII. 657,1 687, , ,4 101,9 256,0 IX. 658,3 638, , ,8 93,6 121,6 X. 592,9 658, , ,4 96,4 84,5 XI. 608,4 650, , ,9 97,5 71,7 XII. 644,8 642, , ,7 147,8 70,7 Průměr 763,8 857, , ,4 157,8 200,3 Měsíc HGR 435 HGR 436 HGR 441 A B A B A B I. 125,3 158, , , , ,9 II. 152,5 162, , , , ,0 III. 159,3 188, , , , ,8 IV. 157,8 235, , , , ,1 V. 123,0 215, , , , ,4 VI. 135,0 188, , , , ,1 VII. 96,1 178, , , , ,2 VIII. 84,6 188,7 837,8 997, , ,9 IX. 84,0 206,8 842,3 929, , ,9 X. 78,8 184,5 873,0 986, , ,7 XI. 88,4 172, ,4 965, , ,3 XII. 111,4 166, , , , ,8 Průměr 116,4 187, , , , ,4 8

17 Měsíc HGR 442 HGR 443 HGR 452 A B A B A B I. 291,0 735,2 299,1 397, , ,7 II. 383,5 627,5 374,8 426, , ,7 III. 403,5 621,2 371,2 424, , ,4 IV. 339,0 429,2 319,0 369, , ,3 V. 261,0 429,2 241,2 328, , ,1 VI. 202,0 298,1 190,8 196, , ,5 VII. 102,5 362,1 135,9 189, , ,5 VIII. 159,5 373,1 84,6 175, , ,8 IX. 168,5 376,2 71,9 189, , ,7 X. 178,5 321,5 88,1 200, , ,9 XI. 201,0 295,0 148,4 182, , ,1 XII. 220,5 469,8 231,4 296, , ,1 Průměr 242,5 444,9 213,0 281, , ,1 Měsíc HGR 515 HGR 516 HGR 632 A B A B A B I , ,1 756,8 628, , ,5 II , ,3 746, , , ,5 III , ,3 940, , , ,7 IV , ,5 965, , , ,8 V , ,5 934, , , ,9 VI , ,5 869, , , ,7 VII , ,1 767,3 912, , ,1 VIII , ,4 704,3 992, , ,6 IX , ,1 679,4 893, , ,9 X. 925, ,8 638,4 776, , ,6 XI , ,9 695,7 641, , ,1 XII , ,6 719,4 656, , ,5 Průměr 1 342, ,9 784, , , ,6 Měsíc HGR 641 HGR 642 HGR 653 A B A B A B I , , , , , ,5 II , , , , , ,5 III , , , , , ,9 IV , , , , , ,4 V , , , , , ,7 VI , , , , , ,0 VII , , , , , ,5 VIII , , , , , ,6 IX , , , , , ,3 X , , , , , ,7 XI , , , , , ,1 XII , , , , , ,7 Průměr , , , , , ,6 Vysvětlivky: A hodnota základního odtoku odpovídající 80% kvantilu z dlouhodobého charakteristického období l/s) B hodnota základního odtoku v roce 2005 l/s) 9

18 3. Požadavky na zdroje podzemních vod Zpráva o množství a jakosti podzemních vod Podle ustanovení 29 zákona č. 254/2001 Sb. jsou zdroje podzemních vod přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštním předpisem zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). K jiným účelům může být podzemní voda využívána, pokud to není na úkor výše uvedených potřeb. Povodí Labe, státní podnik, stejně jako ostatní podniky Povodí, vede v souladu s platnými předpisy 10 zákona č. 254/2001 Sb., vyhláška č. 431/2001 Sb.) evidenci množství odebrané podzemní vody a její jakosti. Povinnost předávat výsledky měření množství a jakosti správci povodí mají všichni, jejichž povolení k nakládání s vodami je alespoň m 3 /rok nebo 500 m 3 /měsíc. Největším zdrojem informací o nových odběrech podzemních vod jsou vodoprávní povolení. Na obrázku č. 2 jsou znázorněny největší odběry podzemní vody v roce Množství v tis. m3 Ústí nad Labem Děčín Liberec Praha Hradec Králové Pardubice Obr. 2. Rozložení největších odběrů podzemních vod 10

19 V roce 2005 bylo ve správním území Povodí Labe, státní podnik bilancováno odběrů podzemní vody v celkovém množství tis. m 3 odebrané podzemní vody, tedy průměrně téměř 3,7 tis. l/s 3 692,3 l/s). Tab. 3. množství podzemní vody z bilancovaných odběrů v hydrogeologických rajónech HGR RM 2005 ODBVOD 2005 %ODBVOD 2005 ODBNE 2005 %ODBNE 2005 tis. m 3 ) tis. m 3 ) tis. m 3 ) ,3 575,1 61,2 364,2 38, , ,8 86,3 261,5 13, , ,4 90,4 135,5 9, ,6 15,8 6,8 217,8 93, , ,0 90,0 568,0 10, ,0 369,5 90,1 40,5 9, , ,3 99,1 85,3 0, ,7 460,7 100,0 0,0 0, ,7 0,0 0,0 21,7 100, ,2 812,2 100,0 0,0 0, , ,5 98,2 126,6 1, ,1 184,1 100,0 0,0 0, , ,1 95,0 563,9 5, , ,9 87,0 453,1 13, , ,4 82,0 396,9 18, , ,5 84,8 544,4 15, , ,9 96,0 87,4 4, , ,8 87,8 710,8 12, ,1 107,5 60,0 71,6 40, , ,5 94,0 284,9 6, , ,3 98,1 45,5 1, ,9 849,7 98,5 13,2 1, ,4 530,9 60,0 354,5 40, ,0 475,5 93,2 34,5 6, , ,3 72, ,5 27, , ,5 95, ,8 4, ,3 650,9 20, ,4 79, ,4 465,9 67,8 221,5 32, , ,5 82,0 301,8 18, ,8 222,7 49,7 225,1 50, , ,1 84,9 733,8 15, ,1 308,4 69,4 135,7 30, ,2 254,8 62,6 152,5 37, ,1 425,0 92,6 34,1 7, , ,0 92,3 466,7 7, ,0 781,6 97,0 24,4 3, ,4 173,4 100,0 0,0 0, ,3 710,2 42,1 978,1 57,9 Σ , ,7 78, ,8 21,4 Vysvětlivky: HGR...hydrogeologický rajón RM 2005 tis. m 3 )...roční odebrané množství podzemní vody v HGR ODBVOD 2005 tis. m 3 )...roční odebrané množství podzemní vody s vodárenským využitím % ODBVOD roční odebrané množství podzemní vody s vodárenským využitím vyjádřené v procentech z celkem odebraného množství podzemní vody ODBNE 2005 tis. m 3 )...roční odebrané množství podzemní vody s jiným než vodárenským využitím %ODBNE roční odebrané množství podzemní vody s jiným než vodárenským využitím vyjádřené v procentech z celkem odebraného množství podzemní vody 11

20 3.1 Odběry podzemní vody s vodárenským využitím Zpráva o množství a jakosti podzemních vod Odběry podzemní vody s vodárenským využitím tvořily v roce 2005 ve správním území Povodí Labe, státní podnik 78,6 % celkového odběru podzemních vod viz tabulka č. 3). Znamená to tedy, že převážná část odebrané podzemní vody je v souladu s ustanovením 29 zákona č. 254/2001 Sb. využívána pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Přehled nejvýznamnějších odběrů podzemní vody s vodárenským využitím je uveden v tabulce č. 4. V tabulce jsou uvedeny odběry, kde odebrané množství podzemní vody v roce 2005 přesáhlo množství odpovídající odběru 10 l/s m 3 /rok). Jedná se o odběry vodárenských společností nebo obcí pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Tab. 4. Největší odběry podzemní vody s vodárenským využitím č. VHB Název místa odběru vody HGR HyPo RM 2005 RM 2005 tis. m 3 ) Vodárna Káraný - Dolnolabsko,Záhrádky, Polabsko / 3 747,6 118, Vodárna Káraný - ČS Sojovice / 3 594,2 114, Vodárna Káraný - ČS Kochánky / 3 094,4 98, SčVK Teplice Libíč / 2 230,0 70, Vodárna Káraný - ČS Skorkov / 2 044,2 64, VaK Ml. Boleslav - Bělá p. B. - Páterov / 1 935,0 61, Vodárna Káraný - ČS Benátky n. J / 1 872,7 59, VaK Náchod - Teplice n. M. VS / 1 854,8 58, VaK Nymburk - Poděbrady, Kluk / 1 800,4 57, VaK Chrudim - Podlažice / 1 741,8 55, VAK Pardubice - Hrobice, Čeperka / 1 643,8 52, VODOS Kolín - Tři Dvory / 1 603,0 50, Vodárna Káraný - Artésko / 1 513,3 48, SčVK Teplice Dolánky / 1 399,5 44, VaK Náchod - Machov, st / 1 396,9 44, VAK Pardubice - Nemošice / 1 271,4 40, VaK Hradec Králové - Litá, LT / 1 146,4 36, VaK Hradec Králové - Litá, V / 1 106,2 35, VaK Hradec Králové - Litá, LT / 1 077,8 34, VaK Trutnov - Horní Maršov, zářezy / 1 051,5 33, VHOS Mor. Třebová - Čistá, vrt CL / 1 025,8 32, SčVK Teplice Machnín / 991,8 31, VaK V. Mýto - Cerekvice, Pekla S / 925,1 29, OVS Č. Třebová - Vrbovka / 908,9 28, SčVK Teplice Nudvojovice / 866,6 27, VaK Nymburk - Poděbrady, Choťánky / 853,1 27, AQUA a.s. Rychnov n. K. - RK 1A / 826,7 26, VaK Havl. Brod - Studenec štola 1a přepad + štola I / 824,1 26, VaK Ml. Boleslav - Bakov n. J. - Rečkov / 818,0 25, VODOS Kolín - Nová vodárna / 780,5 24, Ústí n. O., UO / 775,1 24, VaK Chrudim - Heřmanův Městec / 741,9 23, VaK Hradec Králové - Litá, LT8a / 721,8 22, VaK Hradec Králové - Litá, LT / 708,2 22, Úpravna vody Písty / 622,1 19, OVS Č. Třebová - Č. Třebová / 605,8 19, VAK Pardubice - Jankovice, Brloh JA-6, V / 595,8 18, VaK Ml. Boleslav Bakov n. J. - Nová Ves / 595,0 18,9 l/s) 12

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í P O D Z E M N Í C H V O D V D Í LČÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2012 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských

Více

Vodohospodářská bilance za rok 2014

Vodohospodářská bilance za rok 2014 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Vodohospodářská bilance za rok 2014 Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

Vodohospodářská bilance za rok 2010

Vodohospodářská bilance za rok 2010 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Vodohospodářská bilance za rok 2010 Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Královédvorská synklinála

Královédvorská synklinála Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologickém rajonu 4240 Královédvorská synklinála Ing. Jan Baier Ing. Jan Uhlík Ph.D. Témata prezentace: Metodika modelového hodnocení postup prací a cíle

Více

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model Vodním zdrojem jsou povrch. a podz. vody, které jsou využívány, nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely ( 2 (8) z.254/2001sb.) Zdroje podzemní vody jsou přednostně

Více

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance oblasti povodí Odry

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance oblasti povodí Odry Vodohospodářská bilance oblasti povodí Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í A J A K O S T I P O D Z E M N Í C H V O D V O B L A S T I P O V O D Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 0 Povodí Odry,

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. projekt navazuje na systematické

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 391/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

Vodohospodářská bilance za rok 2009

Vodohospodářská bilance za rok 2009 Vodohospodářská bilance za rok 2009 Zpráva o hodnocení množství povrchových vod pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik za rok 2009 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec

Více

D.11 - Cílová ochrana zastavěných území

D.11 - Cílová ochrana zastavěných území D.11 - Cílová ochrana zastavěných území Obec Kraj Vodní tok ID vodního útvaru Albrechtice nad Orlicí KH Orlice 10403000 30,3 32,0

Více

Vodohospodářská bilance za rok 2014

Vodohospodářská bilance za rok 2014 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Vodohospodářská bilance za rok 2014 Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik Odbor

Více

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík Březovský vodovod - voda pro Brno Josef Slavík Přehledná situace Hydrogeologický rajón 4232 nejjižnější souvislý výběžek České křídové tabule, zakončený brachysynklinálním uzávěrem Hg rajón 4232 - Ústecká

Více

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2004

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2004 Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2004 Povodí Odry, státní podnik odbor vodohospodářských koncepcí a informací

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. Spolupráce Vědecké instituce:

Více

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Renáta Kadlecová a kol. Cíle projektu Zhodnotit přírodní zdroje podzemních vod v 56 rajonech s použitím moderních technologií, včetně

Více

Jímací území Podlažice. Institut minimální hladiny podzemní vody a jeho význam

Jímací území Podlažice. Institut minimální hladiny podzemní vody a jeho význam Jímací území Podlažice Institut minimální hladiny podzemní vody a jeho význam Proč právě Podlažice? V České republice je málo vodárensky tak významných území jako Podlažice u Chrasti v okrese Chrudim.

Více

3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2002 a červenci 1997

3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2002 a červenci 1997 3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2 a červenci 1997 3.1. Hodnocení plošných srážek Analýza rozložení i množství příčinných srážek pro povodně v srpnu 2 a v červenci

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření

Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření Chloridy (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické y v sedimentech permokarbonu,8,,6 6,,, 9 6 6 6,,66 9 9 6,6 96 8, 8 6 Sírany (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2009 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2009 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD povodí Berounky za rok 5 Jakost podzemní vody v ukazateli: Chloridy (mg/l) Hydrogeologický rajón Minimum Maximum A B C * D Hydrogeologické rajóny v kvartérních fluviálních sedimentech 3 5, 5, 5, 3 3,5

Více

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

Vodohospodářská bilance za rok 2010

Vodohospodářská bilance za rok 2010 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Vodohospodářská bilance za rok 2010 Zpráva o hodnocení množství povrchových vod pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik Odbor

Více

Hydrologické poměry obce Lazsko

Hydrologické poměry obce Lazsko Hydrologické poměry obce Lazsko Hrádecký potok č.h. p. 1 08 04 049 pramení 0,5 km západně od obce Milín v nadmořské výšce 540 m. n. m. Ústí zleva do Skalice u obce Myslín v nadmořské výšce 435 m. n. m.

Více

Vodohospodářská bilance

Vodohospodářská bilance Vodohospodářská bilance za rok 2012 Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik za rok 2012 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec

Více

U kvartérních útvarů a útvaru 1410 se předpokládají významné změny ve vymezení, proto bude muset proběhnout další charakterizace po roce

U kvartérních útvarů a útvaru 1410 se předpokládají významné změny ve vymezení, proto bude muset proběhnout další charakterizace po roce U kvartérních útvarů 1110 1170 a útvaru 1410 se předpokládají významné změny ve vymezení, proto bude muset proběhnout další charakterizace po roce 2004 znovu. Pro útvary 1110, 1120, 1140 1170 se však dá

Více

Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520)

Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520) Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520) RNDr. Svatopluk Šeda, Doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. a Ing. Jiří Beránek Rajón 1510 Kvartér

Více

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016? Máme se dál obávat sucha i v roce 2016? V našich geografických podmínkách nelze spolehlivě predikovat vznik sucha v horizontu několika týdnů či měsíců. To, zda hrozí sucho i v roce 2016, bude dáno vývojem

Více

Odpadní vody v ČR ochrana před znečištěním

Odpadní vody v ČR ochrana před znečištěním Odpadní vody v ČR ochrana před znečištěním Prof. Ing. Jiří Wanner,DrSc. VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Asociace pro vodu České republiky Hydrologická situace ČR OHŘE THE EGER LABE THE ELBE

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Česká geologická služba Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 náklady: 623 mil. Kč Konec projektu 3/2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6.

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2011

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2011 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2011 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi

Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Ing. Jaroslava Votrubová, Ing. Jan Brabec Útvar podzemních a povrchových vod Povodí Vltavy, státní podnik Pozorování vodních stavů Počátky pozorování

Více

Povodňová situace v oblasti severovýchodních Čech

Povodňová situace v oblasti severovýchodních Čech Český hydrometeorologický ústav pobočka Hradec Králové Povodňová situace v oblasti severovýchodních Čech červen 2010 Předkládá: RNDr. Zdeněk Šiftař Zpracovali: RNDr. Eugenie Hančarová Mgr. Roman Pozler

Více

Vodohospodářská bilance za rok 2005, období a výhledu k roku 2015

Vodohospodářská bilance za rok 2005, období a výhledu k roku 2015 Vodohospodářská bilance za rok 2005, období 2001-2005 a výhledu k roku 2015 Zpráva o hodnocení množství povrchových vod pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik Povodí Labe, státní podnik, Víta

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam

Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam Česká geologická služba 2010 2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. SPOLUPRÁCE vědecké instituce: Geofyzikální ústav

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN

ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN Ing. Robin Hála, Ing. Klára Dušková, Nábřežní 4, 150 56 5 Partneři projektu Biologické centrum Akademie věd

Více

VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ Tabulka VI.1 - Opatření k dosažení cílů

VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ Tabulka VI.1 - Opatření k dosažení cílů VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ Tabulka VI.1 - Opatření k dosažení cílů Název kraje VÚ Název VÚ ID Název celé DP LNO202101 Opatření k aplikaci principu "Znečišťovatel platí", (LA100107) VI.1.2 celé DP LNO203101

Více

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex 29.3.2017 Jablonné nad Orlicí Matematické modelování (obecně hydrogeologie) ve svých

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE TEXTOVÁ ČÁST. II. plánovací období (2016-2021)

VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE TEXTOVÁ ČÁST. II. plánovací období (2016-2021) VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE TEXTOVÁ ČÁST II. plánovací období (2016-2021) Pořizovatel: Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Z á p i s. viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s ze společného jednání Výboru pro životní prostředí a zemědělství a Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Komise pro životní prostředí a zemědělství

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Královehradecký kraj Pardubický kraj

Královehradecký kraj Pardubický kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Královehradecký kraj Pardubický kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.13

Více

Hydrologické poměry Královéhradeckého kraje

Hydrologické poměry Královéhradeckého kraje Hydrologické poměry Královéhradeckého kraje Území královéhradeckého kraje náleží téměř celé do povodí horního a středního Labe. Pouze část Broumovského výběžku je odvodňována řekou Stěnavou do povodí Odry,

Více

Hydrologické poměry ČR

Hydrologické poměry ČR Hydrologické poměry ČR Objem odtoku Průměrně 55 mld m 3 vody 686 mm/rok třetinové pravidlo odtok vodními toky přibližně 27 % 15 mld m 3 vody (ročně kolísá mezi 8 25 mld. m 3 ) rozložení odtoku: povodí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Informace o stavu sucha na území ČR

Informace o stavu sucha na území ČR ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Centrální předpovědní pracoviště v Praze Informace o stavu sucha na území ČR Datum aktualizace: 8. 8. 2008 Meteorologická situace Červenec 2008 byl teplotně normální. Průměrná

Více

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Adam Vizina (VÚV, ČZU), Martin Hanel (ČZU, VÚV), Radek Vlnas (ČHMÚ, VÚV) a kol. Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID kraj Ústecký kód kraje CZ042

Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID kraj Ústecký kód kraje CZ042 Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID 14355000 kraj Ústecký kód kraje CZ042 1.CHARAKTERISTIKA VODNÍHO ÚTVARU Kategorie vodního útvaru tekoucí Typ vodního útvaru 41214 Příslušnost k ekoregionu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Příčiny a průběh povodní v červnu Ing. Petr Šercl, Ph.D.

Příčiny a průběh povodní v červnu Ing. Petr Šercl, Ph.D. Příčiny a průběh povodní v červnu 2013 Ing. Petr Šercl, Ph.D. Úvod Povodně v průběhu června 2013 byly způsobeny třemi epizodami významných srážek, přičemž u prvních dvou epizod byla velikost odtoku značně

Více

0 SANGEO, v. o. s. Bylany 75, Bylany. EMPLA spol. s r. o. Za Škodovkou Hradec Králové

0 SANGEO, v. o. s. Bylany 75, Bylany. EMPLA spol. s r. o. Za Škodovkou Hradec Králové 0 SANGEO, v. o. s. Bylany 75, 538 01 Bylany EMPLA spol. s r. o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Váš dopis značky/ ze dne Naše značka Vyřizuje V Bylanech dne Věc: 242/SAN-P/08 Ing. Drahokoupil 11.12.2008

Více

Modelové hodnocení vlivu změn klimatu na poměry proudění podzemní vody a jeho využití ve vodárenské praxi. RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D.

Modelové hodnocení vlivu změn klimatu na poměry proudění podzemní vody a jeho využití ve vodárenské praxi. RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D. Modelové hodnocení vlivu změn klimatu na poměry proudění podzemní vody a jeho využití ve vodárenské praxi RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D. PROGEO, s.r.o., Tiché údolí 113, Roztoky u Prahy, 252

Více

Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologických rajonech Třeboňska

Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologických rajonech Třeboňska Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologických rajonech Třeboňska HGR 2140 Třeboňská pánev jižní část HGR 2151 Třeboňská pánev severní část HGR 2152 Třeboňská pánev střední část Mgr. Michal

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ Jiří Sklenář 1. Úvod Extrémy hydrologického režimu na vodních tocích zahrnují periody sucha a na druhé straně povodňové situace a znamenají problém nejen pro

Více

kraj Karlovarský kód kraje CZ041

kraj Karlovarský kód kraje CZ041 Nádrž Jesenice ID 113010660001 (14031000) kraj Karlovarský kód kraje CZ041 1.CHARAKTERISTIKA VODNÍHO ÚTVARU Kategorie vodního útvaru stojatý Typ vodního útvaru 421222 Příslušnost k ekoregionu Nadmořská

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Vrtaná studna na parcelním čísle 220/79 v k.ú. Košátky, okres Mladá Boleslav

Vrtaná studna na parcelním čísle 220/79 v k.ú. Košátky, okres Mladá Boleslav HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK PROJEKT GEOLOGICKÝCH PRACÍ zpracovaný podle vyhlášky č. 369/2004 Sb. Vrtaná studna na parcelním čísle 220/79 v k.ú. Košátky, okres Mladá Boleslav Objednatel: Obec Košátky, č. p.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Abstrakt : Klíčová slova: 1. Budějovická pánev

Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Abstrakt : Klíčová slova: 1. Budějovická pánev Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Eva Novotná ČHMÚ, oddělení podzemních vod, Na Šabatce 17, Praha novotna@chmi.cz, tel. 244032350 Abstrakt : Referát seznamuje s problematikou

Více

MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT)

MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT) MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT) Jaroslav Beneš, Ladislav Kašpárek, Martin Keprta Projekt byl řešen:

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6.

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6. Dospělí 01 Východočeská divize kolo den datum TC Chrudim A 1. sobota 2.5.2015 18 27 36 45 Tenis Nová Paka A 2. sobota 9.5.2015 85 64 73 12 TC Dvůr Králové A 3. sobota 23.5.2015 28 31 47 56 LTC Pardubice

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod. M. Martínková

Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod. M. Martínková Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod M. Martínková Osnova presentace Základní koncepce modelů proudění Modelové scénáře včetně vlivu klimatu na vývoj infiltrace Hlavní výsledky pro oblast

Více

Riziko sucha a nouzové zásobování v malých vodárenských systémech

Riziko sucha a nouzové zásobování v malých vodárenských systémech TA02020184 Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů Riziko sucha a nouzové zásobování v malých vodárenských systémech JOSEF V. DATEL - ANNA HRABÁNKOVÁ

Více

Sucho z pohledu klimatologie a hydrologie. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

Sucho z pohledu klimatologie a hydrologie. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Sucho z pohledu klimatologie a hydrologie RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Klima ČR v mírném pásu - oblast přechodného středoevropského klimatu převážnou část roku u nás

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Mgr. Lucie Potočárová Obsah Výskyt vody na Zemi Úkoly vodního hospodářství Nové zdroje podzemní vody Potřebná administrativa Výskyt vody na Zemi

Více

V následující tabulce je přehledně znázorněn vývoj četnosti okresů v pěti intervalech intenzity bytové výstavby v průběhu let

V následující tabulce je přehledně znázorněn vývoj četnosti okresů v pěti intervalech intenzity bytové výstavby v průběhu let 5. BYTOVÁ VÝSTAVBA V OKRESECH V následujícím textu uvádíme stručnou charakteristiku bytové výstavby za okresy. Postupně budou rozebrány byty dokončené, zahájené a rozestavěné. Podrobné sestavy jednotlivých

Více

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí Petr Kohout, Forsapi s.r.o. Praha 3.12.2014 Podzemní vody jsou cenným přírodním bohatstvím a právem jsou považovány za nejdůležitější zdroj

Více

Hydrologická bilance množství a jakosti vody České republiky

Hydrologická bilance množství a jakosti vody České republiky Český hydrometeorologický ústav Úsek Hydrologie Hydrologická bilance množství a jakosti vody České republiky Rok 25 Zpracováno: červenec 26 Hydrologická bilance množství a jakosti vody České republiky

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. LIBEREC leží v severních Čechách protéká jím řeka Nisa je významným střediskem

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Zákon o vodách č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů(z.20/2004 Sb.)

Zákon o vodách č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů(z.20/2004 Sb.) Zákon o vodách č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů(z.20/2004 Sb.) 1(1)Účelem zákona je chránit povrchové a podzemní vody,stanovit podmínky pro hospodárné využívání v.zdrojů a pro zachování i zlepšení

Více

Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové SOUHRNNÁ ZPRÁVA o povodni ve dnech

Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové SOUHRNNÁ ZPRÁVA o povodni ve dnech Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové SOUHRNNÁ ZPRÁVA o povodni ve dnech 20. 26.7.2001 v Hradci Králové září 2001 Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové SOUHRNNÁ ZPRÁVA o povodni ve dnech 20. 26.7.2001

Více