POPTÁVKA NA OPRAVU A ZATEPLENÍ FASÁDY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPTÁVKA NA OPRAVU A ZATEPLENÍ FASÁDY"

Transkript

1 POPTÁVKA NA OPRAVU A ZATEPLENÍ FASÁDY Stavba: Chalupa Dubá Horky č.p. 31 (Horecký důl u křižovatky silnic Dubá Korce x Horky). Dům je přízemní s obytným podkrovím. V katastru je zapsán jako stavba pro bydlení. Užíván je jako nepravidelně temperovaný rekreační objekt, což představuje zvýšené riziko vlhnutí stěn. Investor: Ing. Jaromír Šťastný a Dagmar Šťastná, Koněvova 242, Praha 3, Zadavatel: Ing. Jaromír Šťastný, Koněvova 242, Praha 3, tel. byt: , tel. chalupa: , mobil: , Předmět poptávky: Oprava a zateplení fasády přízemní zděné části domu včetně výměny jedněch vstupních dveří a zhotovení nových okenic. Cílem opravy je zateplení přízemních místností a zlepšení vnějšího vzhledu domu. Stávající stav zdiva a fasády, rozměry Zdivo je převážně z tenkostěnných škvárobetonových tvárnic s nízkou pevností, tloušťka zdiva 30 cm. Dutiny tvárnic jsou vyplněny hlínou s řezankou. Omítka je vápenocementová jádrová s hrubším štukem stará cca 35 let, soudržná, bez významného rozpraskání. Omítka vykazuje lokální nerovnosti (místní prohlubně od převažující roviny) až 3 cm. Část fasády je natřená bílou barvou neznámého složení (pravděpodobně hlinkový malířský nátěr, možná i s latexovým pojivem). Dveře široké 80 cm ve stávajícím líci severní fasády jsou lehké výplňové s nedostatečnou tepelně izolační schopností. Všechny okenní otvory jsou lemovány pevnými dřevěnými rámy s šířkou většinou 4,5 cm, na jižní straně 6 cm (v stávajícím líci fasády). Výška vnějších fasád je od 210 do 230 cm. Délka sever 832 cm, východ 660 cm, jih 621 cm. Plocha předmětné fasády vč. JZ nároží je cca 48 m 2, po odečtení otvorů cca 42 m 2. Údaje zde uvedené jsou jen orientační. Skutečné rozměry konstrukcí a specifikaci druhu a množství materiálů stanoví v nabídce uchazeč o zakázku. Popis stávajícího stavu spolu s dále uvedenými obecnými požadavky na materiály a kvalitu opravy slouží k návrhu uchazeče na postup prací, který bude ve vyžádané nabídce oceněn. Případné odchylky na základě skutečností zjištěných v průběhu prací, které vyvolají více-/méněpráce a odlišné množství materiálů budou oceněny dodatečně dohodou pokud možno s použitím jednotkových cen uvedených v nabídce (pokud je bude možno aplikovat). Severní strana 1/5

2 Východní strana Jižní strana 2/5

3 Požadavky na materiály a kvalitu opravy a zateplení: 1. Rámy otvorů a ohraničení zateplení nahoře (u pozednice) Ze stávajících rámů okenních otvorů budou odřezány panty okenic. Rámy budou v předstihu nastaveny příložkami do líce nové zateplené omítky. Po dokončení omítky bude spára mezi rámem a omítkou překryta tenkým prknem. Teprve na tuto úpravu budou instalovány nově panty okenic. Příložkami s dvěma magnety bude ohraničena také přívodní krabice telefonu v jižní fasádě. Magnety umožní upevnění víčka z bílého novoduru s nalepeným polystyrenem na vnitřní straně. Víčko zhotoví zadavatel svépomocí (není součástí poptávky). U sklepního okénka v jižní fasádě bude stávající mříž odříznuta v líci stávající omítky. Do otvoru bude nainstalován rám z prken do líce nové omítky. Rám nesmí zasahovat do otvíraného otvoru (pravděpodobně bude potřeba osekat omítku na vnějších bocích otvoru. Rám umožní snadnou dodatečnou instalaci sítě proti hmyzu na vnější stranu okénka. U dveří na JZ zápraží bude nová omítka s izolací ukončena fošnou částečně překrývající kovovou zárubeň. Spára bude dodatečně překryta tenkým prknem. Na severní fasáda u přechodu na roubenou část domu bude nová omítka ukončena prknem upevněným ke stávající zdi kolmo na rovinu stěny do nového líce. Prkno bude končit nad soklem. Po dokončení omítky bude spára mezi omítkou a prknem překryta lištou. Horní ohraničení nové omítky severní a jižní fasády u pozednice bude vytvořeno šikmo seříznutou vodorovnou latí upevněnou na pozednici resp. na krycí prkno pozednice. Po dokončení omítky bude spára překryta novým krycím prknem. Veškeré nové dřevo bude napuštěno proti převokaznému hmyzu, houbám a plísním. Použitý ochranný prostředek musí být dlouhodobě účinný proti všem uvedeným biotickým škůdcům. Ukončení omítky a nastavené rámy oken budou dokončeny dvouvrstvým nátěrem černou lazurou (tenkovrstvá + laková). Na vrchu východní stěny bude izolace a nová omítka zatažena pod obklad štítu. Mezi novou omítkou a obkladem musí být zachována mezera umožňující provětrávání prostoru za obkladem (i za cenu zkosení horní hrany izolační desky). 2. Zateplení a omítka K zateplení by měl být použit osvědčený kompletní systém obsahující všechny potřebné vrstvy navzájem kompatibilní, nejlépe od jednoho výrobce, aby bylo zajištěno správné spolupůsobení jednotlivých vrstev a předešlo se vzniku dodatečných poruch. S ohledem na materiál zdí a na způsob užívání domu musí být všechny vrstvy pro opravu omítky a zateplení prodyšné (paropropustné), aby vlhkost stěn mohla vysychat ven. Prodyšnost užitých materiálů by měla růst ve směru od interiéru k vnějšímu líci stěn. Výjimkou z této zásady bude jen sokl nad vnějším terénem, který musí být nepropustný a odolný proti odstřikující vodě. Kvůli malé pevnosti zdiva a tenkým stěnám tvárnic je nutno minimalizovat nebo zcela vyloučit mechanické kotvení tepelné izolace. Při malé výšce zateplované stěny se při pečlivé práci lze obejít bez kotvení. Nezbytné je ovšem důkladné zpevnění stávající omítky a kvalitní celoplošné lepení izolačního materiálu. Z důvodu návaznosti na stávající konstrukce může být použita vrstva tepelné izolace v tloušťce jen 4 cm překrytá zpevňující sklotextilní síťovinou (perlinkou) v lepicí stěrce a tenkovrstvou omítkou. Izolace musí být průvzdušná Ze stávající omítky bude odstraněna špatně držící barva a lokálně uvolněná zvětralá povrchová vrstva. Omítka bude zpevněna hloubkovou penetrací nejméně 2x opakovanou (první penetrace hodně naředěná, aby pronikla do hloubky, po povrchovém zaschnutí ale před úplným vyschnutím první penetrace bude aplikována druhá penetrace méně naředěná). Omítka bude v místech lokálních nerovností vyrovnána do roviny. Týká se to zejména jižní stěny nahoře u SV rohu a dolní části okolí dveří v severní stěně. Materiál a způsob vyrovnání navrhne zhotovitel s dodržením zásady průvzdušnosti dle prvého odstavce. 3/5

4 Dole bude izolace zakončena na vodorovném soklovém profilu upevněném na stávající omítce ve výši u nejnižšího místa okolního terénu odpovídající šířce obkladačky použité pro obklad soklu (nejlépe 20 cm). Tepelná izolace musí mít co možná nejmenší tepelnou vodivost (λ 0,04 W/m.K). Z důvodu zajištění dobré průvzdušnosti se preferuje užití minerálních fasádních desek tl. 4 cm (např. Baumit Mineral). Průvzdušný polystyren (např. Baumit open) je pravděpodobně k dispozici až od zde nepřijatelných 6 cm. Desky budou kladeny na vazbu těsně na sraz bez vyplňování spár. Lepení celoplošné, lepidlo průvzdušné. Pokud bude nutno někde užít kotvení, musí se kotevní otvor vrtat bez příklepu, vnitřek vývrtu zvlhčit střičkou, do otvoru vtlačit trochu polyuretanového lepidla, které ve vlhku bobtná a tvrdne do vysoké pevnosti (např. Konstrukční lepidlo SOUNDAL) a do lepidla zatlačit hmoždinku. Kotvy lze do hmoždinek osazovat až po částečném vybobtnání a ztuhnutí lepidlo (po ½ hod. až 2 hod. podle teploty). K zpevnění povrchu izolace bude použita sklotextilní síťovina celoplošně vtlačená do průvzdušné lepicí stěrky. Síťovina se klade s přesahem min. 10 cm. Povrch se zahladí. Nároží nové omítky (SV, JV a JZ) budou zpevněna rohovými profily. Pro vyrovnání nasákavosti armovací vrstvy a zlepšení přilnavosti povrchové úpravy bude na armovací vrstvu nanesen penetrační nátěr kompatibilní s vrchní omítkou. Omítka bude tenkovrstvá prodyšná v tloušťce zrna. Zrno 2 až 3 mm. Povrchová struktura hrubší. Omítka bude bíle probarvená tak, aby nevyžadovala žádný dodatečný nátěr. Nejlépe samočisticí se sníženým povrchovým elektrostatickým nábojem (např. Baumit Nanopor). Na stávající omítku pod soklovým profilem bude nalepen extrudovaný polystyrén (tj. s uzavřenou buněčnou strukturou, tudíž nenasákavý a odolný proti vodě). Na polystyrén bude nalepen obklad v barvě blízké barvě dřeva nových dveří a okenic. Tloušťka polystyrénu bude zvolena tak, aby sokl nevystupoval ven z roviny nové omítky. Spára mezi soklem a okolním terénem (betonovým chodníčkem) bude vyplněna trvale pružným tmelem určeným do exteriéru (např. Akrotmel S2 Lučební závody Kolín nebo Fix All SOUNDAL). Obkladačky musejí být mrazuvzdorné. Lepidlo a spárovací hmota musejí být flexibilní a mrazuvzdorné. Variantně lze místo obkladu použít obdobně odolný marmolit. 3. Vchodové dveře Výměna dveří širokých 80 cm je nutná jednak pro zvýšení tepelně izolační schopnosti obvodového pláště domu, jednak proto, aby zárubeň byla v líci nové omítky. Dveře je tudíž nutné vyměnit včetně zárubně, která bude tak široká, aby ji bylo možno upevnit do stávajícího zdiva a aby vně lícovala s novou omítkou. Zárubeň bude dřevěná z masívu, borovice nebo dub. Zárubeň bude osazena před zateplováním fasády. Spára mezi zárubní a omítkou bude po dokončení omítky olištována lištou ze stejného dřeva širokou jen k pantům. Dveře budou levé ven otvíravé. Konstrukce dveří bude z masivního dřeva s izolačními výplněmi pro docílení maximální možné izolační schopnosti dveří. V horní polovině obdélníkové okno (nebo dvě) na výšku zasklené izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Rozměr okna, kterým nelze prolézt. Vnější skleněné plochy mačkané neprůhledné. Pohledové plochy dveří budou borovice nebo dub. Veškeré dřevo zárubně i dveří bude napuštěno proti převokaznému hmyzu, houbám a plísním. Použitý ochranný prostředek musí být dlouhodobě účinný proti všem uvedeným biotickým škůdcům. Povrchová úprava zachová vzhled přírodního dřeva a bude dlouhodobě odolná proti povětrnosti. Dveře musejí vyhovovat stupni zabezpečení 4 podle České pojišťovny: Zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou odolnou proti odvrtání a vyhmatání planžetou a bezpečnostním štítem (kováním) zabraňujícím rozlomení a roztržení vložky. Dveře musejí být zajištěny proti vysazení a také proti vyražení (např. dveřní závora, vícebodový rozvorový systém, přídavný bezpečnostní zámek). 4. Okenice Nové standardní okenice budou na dvou oknech severní fasády a na jednom oknu jižní fasády. Okenice budou dvoukřídlové s konstrukcí z masivního dřeva a tepelně izolačními vložkami. Do pevného rámu bude okenice vložená a jen vnější opeření bude přes pevný rám přesahovat. Kování musí znemožnit odtržení jednotlivých prvků opeření v rozsahu umožňujícím prolezení. Každé křídlo bude samostatně zevnitř zajištěno dvěma zástrčemi. Do okna vedle vstupních dveří v severní fasádě bude vyrobena vkládací zimní zateplovací okenice vcelku. Dolní část bude přiléhat k hornímu orámování kulatých prosvětlovacích okének. V horní části 4/5

5 bude malé ležaté okénko zasklené dvojsklem s možností částečného vyklopení ven (ovládání zvenku). Konstrukce okenice bude z masivního dřeva s vnějším opeřením přes pevný rám. Uvnitř polystyrénové výplně, vnitřní líc překližka. Konstrukční profily subtilní (spíš prkna než hranoly), aby se minimalizovala hmotnost a maximalizovala tepelně izolační schopnost. Upevnění k pevnému rámu magnety. Veškeré dřevo okenic bude napuštěno proti převokaznému hmyzu, houbám a plísním. Použitý ochranný prostředek musí být dlouhodobě účinný proti všem uvedeným biotickým škůdcům. Pohledové plochy budou ze stejného dřeva jako nové vstupní dveře. Povrchová úprava zachová vzhled přírodního dřeva a bude dlouhodobě odolná proti povětrnosti. Variantní řešení Volba z variant uvedených v poptávce nebo volba odlišného řešení musí být v nabídce zdůvodněna. Dokumentace provedení stavby V ceně díla bude předání dokumentace skutečného provedení objednateli. Dokumentace musí obsahovat výčet použitých materiálů vč. jejich hlavních technických parametrů (případně certifikátů, pokud jsou k dispozici), použitých technologií a kreslenou nebo fotografickou dokumentaci klíčových bodů díla. Požadavky na nabídku Uchazeč ocení samostatně body 1 až 4 poptávky, případně jen ty body, které nabízí realizovat. Přednost bude mít uchazeč nabízející komplexní řešení všech 4 bodů včetně koordinace činnosti případných subdodavatelů a včetně záruky za dílo jako celek. Zadavatel si vyhrazuje právo objednat u vybraného zhotovitele jen dílčí část díla, případně objednat dílo po částech u více zhotovitelů nebo realizovat část díla svépomocí. Nabídka musí být zpracována písemně. Nabídková cena musí zahrnout všechny práce a náklady potřebné k dokončení díla a k umožnění jeho bezchybného užívání včetně nákladů na odvoz a likvidaci veškerého vybouraného materiálu (kromě dřeva) a odpadu, který vznikne při realizaci díla, a dalších vedlejších nákladů. K vyjasnění poptávky lze klást otázky zadavateli telefonicky, písemně (poštou nebo em) a je možno dohodnout osobní jednání s prohlídkou stavby. V nabídce uchazeč o zakázku uvede: údaje o firmě (název, sídlo, IČ, předměty podnikání, počet zaměstnanců, jak dlouho působí v oboru), reference min. 3 dokončených obdobných prací s kontaktem na jejich objednatele, zda má pojištění odpovědnosti a do jaké částky, práce, které provede prostřednictvím subdodavatele/subdodavatelů a kdo budou subdodavatelé, druh a množství materiálů a technologie, které pro realizaci zakázky nabízí, nabídkovou cenu prací a materiálů rozdělenou podle bodů poptávky, pokud možno členěnou na položky umožňující ocenit více/méněpráce při změnách vyvolaných stavem stávajících konstrukcí zjištěným v průběhu stavby, záruku za dílo, délku záruky, záruční podmínky, zádržné, platební podmínky (zálohy, dílčí platby, splatnost), platnost nabídky (do kdy musí být dílo závazně objednáno, aby nabídka platila), potřebnou dobu trvání stavby a nabízené termíny zahájení a ukončení díla. Nabídka bude předána zadavateli poštou nebo em, příp. osobně po předchozí dohodě do Do budou s jednotlivými uchazeči vyjasněny případné nejasné body a nesrovnalosti nabídek. Výsledek vyhodnocení sdělí zadavatel do všem uchazečům, kteří podali nabídku. S vítězným uchazečem (uchazeči) bude uzavřena smlouva o dílo. Pokud se nepodaří uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem do , bude neprodleně uzavřena smlouva o dílo s uchazečem vyhodnoceným na druhém místě. V Praze Ing. Jaromír Šťastný v.r. 5/5

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 a MISTRAL TECTOTHERM MW 2012 Pokyny výrobce ETICS pro montáž systémů MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 s izolantem z expandovaného

Více

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY KvK therm obsah 1. pokyny pro montáž zateplovacího systému KvK therm eps a KvK therm mw... 4 1.1 Obecné podmínky

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY. Zlepšení tepelně-technických vlastností haly. Ostrava-Vítkovice II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY. Zlepšení tepelně-technických vlastností haly. Ostrava-Vítkovice II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY pro výběrové řízení na dodavatele projektu Zlepšení tepelně-technických vlastností haly Ostrava-Vítkovice II. Společnost Chválkovické sklady Olomouc a.s. vypisuje

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova 794-797, Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova 794-797, 181 00 Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek

Více

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1 MCT-RR spol. s r.o., Pražská 6, 02 2 Praha 0 - Hostivař, e-mail : info@mct-rr.cz FAMFULÍKOVA 3-39, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F. F.-TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.-S SPECIFIKACE HLAVNÍCH OPATŘENÍ F.- F.-2 F.-3

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Fasády v.0 OBSAH 1. Proč je dobré zateplit fasádu I. Základní

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technologický předpis

Baumit Tepelně izolační systémy. Technologický předpis Baumit Tepelně izolační systémy Technologický předpis Úspora až 50 % ceny energií Osvědčená a cenově příznivá řešení Odstranění tepelných mostů Optimální stavebně fyzikální vlastnosti Březen 2011 www.baumit.cz

Více

KATALOG BETONOVÉ OBKLADY A DLAŽBY

KATALOG BETONOVÉ OBKLADY A DLAŽBY KATALOG BETONOVÉ OBKLADY A DLAŽBY SLOVO ÚVODEM Když se řekne slovo BETON, mnohým z nás se vybaví zašedlost a strohost architektury panelákových sídlišť z 80tých let minulého století. V dnešní době tento

Více

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace Tepelné izolace Rady, tipy, informace Obsah Tepelné ztráty 2 Druhy tepelných ztrát 3 Energetická náročnost budov 4 Snižování energetické náročnosti budov 5 Průkaz energetické náročnosti budovy 7 Energetický

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Isover WINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy EICS 2 Isover WINNER Zateplovací systémy EICS standardní a spolehlivé

Více