Přístup do nádražních budov a vlaků pro osoby se sníženou pohyblivostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup do nádražních budov a vlaků pro osoby se sníženou pohyblivostí"

Transkript

1 Přístup do nádražních budov a vlaků pro osoby se sníženou pohyblivostí Ellen Engel manažerka Střediska služeb pro tělesně postižené zákazníky u Obchodní jednotky osobní dopravy při Deutsche Bahn AG Pro Deutsche Bahn AG jsou osoby s omezenou pohyblivostí jednou z významných cílových skupiny zákazníků a tato dopravní společnost přikládá značný význam problematice přepravy pro postižené, a to nejen z důvodu spolkového zákona o nediskriminaci postižených osob z 1. května V důsledku toho bylo u Obchodní jednotky osobní dopravy při Deutsche Bahn AG vytvořeno středisko služeb, jehož úkolem je vyřizovat všechny záležitosti, jež se týkají cestujících s problémy v oblasti pohyblivosti. Hlavní úlohou střediska je koordinace všech činností souvisejících s potřebami postižených cestujících, jejich sdružení a koordinace spolupráce s příslušnými úřady. Cílem společnosti Deutsche Bahn AG je postupné zavedení dalších prvků, jež jsou speciálně navrženy v zájmu postižených osob za účelem optimalizace cestovního řetězce. Tato společnost proto nyní pracuje na celopodnikovém programu zaměřeném na odstranění všech překážek přístupu po jednotlivých etapách, což je zajištěno naplánováním a rozvržením určité řady opatření pro každou jednotlivou manažerskou společnost a dceřinou společnost v souladu s požadavky výše uvedeného spolkového zákona, přičemž všechny tyto prvky přispívají k naplňování rozsáhlého celkového multilaterálního plánu. Při aplikaci této legislativy nemusely Deutsche Bahn AG začínat od nuly, neboť již před 1. květnem 2002 tato společnost spustila řadu kroků na zlepšení cestovních podmínek pro postižené. V průběhu daných let Deutsche Bahn AG postupně odstraňovaly překážky a instalovaly nová zařízení všude tam, kde to bylo technicky možné. Cestující s omezenou pohyblivostí jedna z významných zákaznických skupin pro Deutsche Bahn AG Pro Deutsche Bahn AG představují osoby s omezenou pohyblivostí důležitou zákaznickou cílovou skupinu, jejíž specifické požadavky jsou a i nadále budou brány v úvahu při vytváření podnikové strategie, vývoji produktu a realizaci služeb. Značný význam je v rámci této společnosti přikládán problematice přepravy pro postižené, a to nejen z důvodu spolkového zákona o nediskriminaci postižených osob, který vstoupil v platnost 1. května Spolkový zákon o nediskriminaci postižených osob (BGG) 1. května 2002 vstoupil v platnost Spolkový zákon o nediskriminaci postižených osob (BGG). Tento zákon vyžaduje, aby bylo postiženým osobám umožněno mít stejnou příležitost účasti v životě společnosti a možnost samostatného rozhodování, jak si zařídit svůj život. Tyto otázky se týkají veřejného života obecně, konkrétněji však všech těch institucí a organizací, které provozují a udržují služby v oblasti veřejné osobní dopravy nebo budovy a zařízení otevřené pro veřejnost. Jako jeden z důsledků této legislativy jsou jednotlivé způsoby dopravy vázány povinností postupně odstranit všechny stávající překážky, a při pořizování nových vozidel a/nebo

2 výstavbě nových zařízení mají povinnost zajistit, aby tato nová zařízení nepředstavovala žádné překážky pro přístup postižených osob. Uvedený spolkový zákon je především a v hlavní míře určen k odstranění všech překážek, které stále ještě existují ve všech organizovaných veřejných sektorech. Jako železniční podnik a v souladu s nařízeními o výstavbě a provozu železnic (EBO) vhodně uzpůsobených na novou legislativu jsou Deutsche Bahn AG povinny budovat a provozovat své systémy a vozidla takovým způsobem, aby byly snadno přístupné pro osoby s postižením. Základem daného programu je povinnost odstranit co nejvíce překážek, jak je uvedeno v 2 odst. 3 (EBO). Jako podnik s celostátní působností dosáhnou Deutsche Bahn AG splnění zákonných požadavků sestavením seznamu všech opatření ve svém dopravním a infrastrukturním sektoru pro vytvoření příslušného programu. Středisko služeb pro postižené zákazníky 1. července 2002 bylo v divizi vývoje produktu a služeb Obchodní jednotky osobní dopravy při Deutsche Bahn AG vytvořeno Středisko služeb pro postižené zákazníky, jehož úkolem je koordinovat všechny otázky související s postiženými zákazníky, sdruženími postižených osob a politickými agenturami na všech úrovních podniku. Jakožto centrum pro všechny kontakty je toto středisko odpovědné za stanovení všech marketingových požadavků, jež mají vliv na Deutsche Bahn AG z hlediska postižených osob, a za vývoj, správu a realizaci koncepcí inovačních služeb pro cestující se sníženou pohyblivostí. Aby bylo možno zaručit, že spouštěná opatření budou vhodným způsobem v souladu s aktuálními potřebami trhu, je společnost Deutsche Bahn AG zapojena do hloubkových programů pro výměnu informací za účasti představitelů spolkové vlády odpovědných za problematiku postižených osob, Spolkové rady pro rehabilitaci (BAR), což je zastřešující sdružení pro tělesně postižené osoby, a za účasti jejího kooperačního partnera, jímž je Německá sportovní federace postižených osob (DBS). Prostřednictvím neustálých kontaktů a úzké spolupráce mezi různými odbory Spolkových drah a spolupráce s vnějšími orgány a zástupci politických a ekonomických kruhů je možno provádět otevřené výměny názorů a zkušeností a dosáhnout dalších synergií, jež mohou vést k větší přitažlivosti cestování pro postižené osoby. Vize bezbariérového cestování Cílem Deutsche Bahn AG je podniknout řadu dalších kroků pro zlepšení cestovního řetězce, zejména pro cílovou skupinu představovanou osobami se sníženou pohyblivostí, aby bylo možno dosáhnout cílového stavu bezbariérového cestování. K tomuto účelu přispívají všechny hlavní předměty podnikání společnosti Deutsche Bahn AG, zejména sektor osobní dopravy (dopravní služby na hlavních tratích a lokální doprava) a sektor nádražních objektů používaných pro osobní dopravu. V současné době byl již vypracován první návrh programu pro Deutsche Bahn AG zaměřeného na odstranění všech bariér v cestování fázovým způsobem prostřednictvím přípravy řady opatření s příslušnými termíny, jež budou adresována jednotlivým řídicím jednotkám a dceřiným společnostem v souladu s požadavky Spolkového zákona o nediskriminaci postižených osob. V současné době je tento návrh předmětem diskusí se sdruženími pro postižené osoby, jež probíhají pod záštitou vládního představitele odpovědného za záležitosti týkající se tělesně postižených osob, pana Karla Hermanna

3 Haacka v rámci Německé rady pro postižené osoby. Ve vhodnou dobu provede tato rada jmenování Komise vyjednávačů, která pak bude pořádat potřebná slyšení se zástupci železnic. Program společnosti Deutsche Bahn AG bude tvořit základ pro budoucí práce na zajištění rovného nakládání s osobami, jež jsou tělesně postiženy, v jejím spektru dopravních služeb. Plánovaná opatření se točí kolem hlavních milníků vytyčených na cestě k bezbariérovému cestování. Současně s tím mohou být tato opatření považována za další rozvoj a určitý prostředek seberealizace pro společnost Deutsche Bahn AG a jsou součástí procesu změny, který musí být flexibilní z hlediska přístupu v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny zákonnými orgány a příslušnými sdruženími, aby bylo možno brát náležitý zřetel na požadavky osob se sníženou pohyblivostí. Jako soukromá společnost je však společnost Deutsche Bahn AG rovněž povinna jednat v kontextu svých možností a manipulačního prostoru v souladu s ekonomickými aspekty. Při realizaci příslušné legislativy a optimalizaci cestovních možností pro osoby se sníženou pohyblivostí nezačínají Deutsche Bahn AG od nuly. V průběhu několika posledních let Deutsche Bahn AG již podnikly řadu kroků na odstranění velkého počtu překážek a na instalaci nových zařízení všude tam, kde to bylo technicky možné. Odstraňování bariér v dopravě na hlavních tratích V sektoru osobní dopravy na hlavních tratích mají všechny vlaky provozované v denních hodinách jedno nebo dvě místa pro invalidní vozíky a rovněž přístupná sociální zařízení. V celkovém vyjádření je každý měsíc v dálkových vlacích k dispozici míst pro invalidní vozíky. Pro všechny vlakové systémy, jež budou vyvinuty v budoucnu ze strany DB Reise & Touristik (AG) (včetně nových generací dopravy typu IC, tj. nových návrhů vozidel pro lokomotivou tažené vlakové soupravy, a nových generací vlaků ICE, tj. nových vysokorychlostních souprav), příslušné specifikace zahrnují systémy umožňující nástup do vlaku, jež jsou namontovány na vozidle. Rovněž stávající a budoucí služby poskytované v rámci cestovního řetězce (například plánování cest, zákaznické informace, kvalita umístění ve vlaku, atd.) jsou charakterizovány postupným úsilím zaměřeným na naplnění vize bezbariérového cestování a tím umožnění postiženým osobám cestovat v souladu s vlastním výběrem. Noční vlaky v řadě Talgo, jež jsou provozovány pod označením DB NachtZug na relacích Hamburk-Mnichov, Stuttgart-Hamburk a Berlín-Mnichov mají vždy jeden vůz s možností sezení, který je vybaven prostorem pro invalidní vozík, a sociální zařízení s přístupem pro invalidní vozíky. Ve všech ostatních nočních vlacích na Spolkových drahách jsou lehátka vhodná pro použití cestujícími na invalidním vozíku zajištěna od roku Tyto vozy byly vyvinuty v rámci projektu DB NachtZug v úzké spolupráci se Spolkovou radou klubů pro postižené osoby a jejich přátele a mají kupé určené pro dvě osoby plus sociální zařízení vhodné pro uživatele invalidního vozíku. Všechny noční vlaky, jež budou zkonstruovány a provozovány v budoucnu pod označením DB NachtZug, by měly zahrnovat lehátkový vůz tohoto typu jakožto standard. Odstraňování bariér v lokální dopravě Značná část vlaků, které jsou dnes v provozu v oblasti lokální dopravy, je již nyní vybavena zabudovanými systémy pro pomoc při nástupu do vlaku a výstupu z vlaku, sociálním zařízením pro postižené osoby a digitálními informačními systémy; stále větší počet vozidel má snížené podlahy a zajíždí do stanic, kde jsou nástupiště na stejné výškové úrovni. To

4 poukazuje na skutečnost, že cíl spočívající v odstraňování překážek již byl zčásti naplněn a tvoří dobrý základ pro budoucí vývoj. Spolu s opatřeními, která již byla zavedena, například se jedná o zhruba 500 dvoupatrových vozů, standardně vybavených tak, aby umožnily manipulaci s invalidními vozíky, včetně sociálních zařízení přístupných pro invalidní vozík, a spolu s dalšími opatřeními, jež jsou teprve plánována, jako je například zavedení nových souprav ET 428 emu v regionální dopravě, DB Regio AG prokázala, že bere svou odpovědnost veřejného dopravce vážně, pokud jde o vycházení vstříc potřebám osob s problémy, jež souvisejí s pohyblivostí. Od provedení regionalizace jsou standardy kvality dopravních služeb v oblasti regionální dopravy nyní určovány spolkovými zeměmi, což znamená, že požadavky týkající se odstranění bariér pro cestování je třeba stanovit v revidovaných programech lokální dopravy jednotlivých spolkových zemí. DB Regio AG bude brát v úvahu požadavky stanovené spolkovými zeměmi v rámci procesu obstarávání nové přístupné a uživatelsky přívětivé infrastruktury a technologií vozidel a díky tomu se bude nepřímo orientovat na programy lokální dopravy spolkových zemí. Kromě toho platí, že pro všechny vlakové produkty používané v provozu vnitrostátní a regionální dopravy bude vytvořen určitý seznam kritérií pro bezbariérový přístup ve spojení se Spolkovou radou pro rehabilitaci (BAR) a zastřešujícími organizacemi pro postižené osoby. Tento proces vytyčí základní charakteristiky požadované od prostor sloužících k nástupu do vlaku a všech ostatních součástí vlaků, jež jsou důležité pro cestující se sníženou pohyblivostí, jakož i příslušné informace a značení. Bude doporučeno, aby u všech nových vlaků byly tyto faktory brány v úvahu v co největší možné míře. To zahrnuje doporučení v souvislosti s kontrasty, osvětlením, barvami, materiály, psanými texty nebo návrhy zařízení, jež jsou obsluhována cestujícími. Při obstarávání vozidlového parku pro lokální dopravu může vést vliv objednávajících organizací ve spolkových zemích k projekční nejednotnosti. Bezbariérová struktura v železničních stanicích Obchodní jednotka spravující nádraží v osobní dopravě se aktivně stará o provoz zhruba železničních stanic a zastávek na síti osobní železniční dopravy společnosti Deutsche Bahn AG a o poskytování odpovídajících pomocných služeb. Pro tělesně postižené osoby, zejména osoby na invalidních vozících nabízí více než 300 větších stanic pomoc při nástupu, výstupu a přestupu, která je zajišťována pracovníky v těchto stanicích. V rostoucím počtu stanic jsou takové služby poskytovány partnery (např. společnostmi pro pomoc cestujícím). Asistenční služba je pak organizována na žádost střediska služeb v oblasti mobility. V železničních stanicích se používají mobilní zvedací systémy nebo rampy, eskalátorové systémy a elektricky poháněné vozíky za účelem pomoci cestujícím na invalidním vozíku s nástupem do vlaku. V současné době má více než 480 stanic zařízení pro zdvih invalidních vozíků, 40 stanic má mobilní rampy a 9 stanic je vybaveno elektrickými vozíky. Kromě toho je velký počet stanic již navržen a vybaven tak, aby byl cestujícím s omezenou pohyblivostí umožněn snazší přístup k železničnímu systému bez další asistence. Příslušná zařízení zahrnují takové položky, jako jsou výtahy, bezbariérové rampy podél schodů, podlahová značení pro směrování nevidomých a osob s vážným poškozením zraku, automatické dveře v budovách, zařízení pro přepravu zavazadel na schodištích, směrovací prvky pro osoby s vážným poškozením sluchu, atd. V zásadě by měly být stanice a zastávky provedeny jako bezbariérové díky novým opatřením a rekonstrukcím. DB Station & Service AG proto důsledně dodržuje pravidla a předpisy, jež se vztahují na železniční sektor, a provádí aplikaci ověřených postupů pro dosažení bezbariérového přístupu (jedná se například o národní a evropské směrnice,

5 evropské normy a specifikace, vyhlášky UIC, atd.). Opatření uvedená v národních normách, jež jsou v platnosti v oblasti veřejné legislativy, kterou se řídí uspořádání budov a volnost přístupu, v té míře, v jaké jsou slučitelné s železniční dopravou (jedná se např. o normy DIN 18024, 18025, 32984), jsou rovněž aplikována ze strany DB Station & Service AG v jejích projekčních a konstrukčních normách. Pro nové stanice nebo pro stanice, jež procházejí radikální rekonstrukcí, určují rozměrové aspekty směrnice DB číslo 813 (plánování stanic pro osobní železniční dopravu) technické a konstrukční standardy na Spolkových drahách. Pro DB Station & Service AG je bezbariérový přístup k zařízením a nástupištím prioritní záležitostí v souvislosti se všemi hlavními pracemi na nových budovách a rekonstrukci starých budov. Nová nástupiště jsou konstruována s výškami 550 mm nebo 760 mm nad hlavou kolejnice v závislosti na objednávkách podávaných spolkovými zeměmi a/nebo železničními podniky. Přemístění z nástupiště do vlaku je nutno organizovat na lokální úrovni ve vztahu k provedení vozidel, jež jsou v provozu, a/nebo vzhledem k místním možnostem příslušných služeb. Normy Spolkových drah v případě stavebních opatření ve stanicích například zahrnují: návrh nových zařízení s rozměry, jež budou umožňovat dostatečný prostor pro pohyb postižených osob; optické/dotykové systémy trasového značení pro nevidomé nebo osoby se silně poškozeným zrakem na nástupištích a na trasách vedoucích k nástupištím; snadno přístupné výtahy (nové nebo nahrazující) nebo rampy tam, kde to bude požadováno; eskalátory pro případ větších výškových rozdílů a/nebo v případě větších počtů odbavovaných cestujících; větší výšky nástupišť; použití moderního značení a zákaznických informací na základě požadavků, včetně například dotekových instrukcí na madlech schodišťových systémů; nouzové a informační body v souladu s příslušnými požadavky. Pro různé nově vyvíjené standardní položky staničního vybavení již byly vytvořeny potřebné rezervy pro požadavky na přepravu postižených osob jako příklad uveďme, že moderní standardní toalety (automatické) jsou rovněž vhodné pro osoby se sníženou mobilitou. Místo pro poskytování služeb v rámci zajištění mobility by mělo mít sníženou přepážku pro osoby menší výšky nebo pro osoby upoutané na invalidní vozík. Místo pro poskytování služeb v rámci zajištění mobility bude v budoucnu vybaveno indukčním naslouchacím systémem pro osoby s postiženým sluchem. Standardní sociální zařízení (automatická) jsou navržena tak, aby uspokojovala potřeby postižených osob. DB Station & Service AG spoléhá na úzkou spolupráci a dohodu místních úřadů, spolkových zemí a spolkové vlády pro všechna svá opatření a všechny stavební projekty. Při modernizaci svých zařízení se bude DB Station & Service AG zaměřovat na odstraňování bariér tak, jak bude třeba. Důležitá charakteristika poskytovaných služeb středisko služeb pro cestující s omezenou pohyblivostí V roce 1999 založila společnost Deutsche Bahn AG středisko služeb pro cestující s omezenou pohyblivostí, jehož účelem je usnadnění plánování cest pro osoby s omezenou pohyblivostí a zajištění toho, aby jejich cesty byly co nejpříjemnější. Toto středisko nabízí nejen osobní asistenční služby při zajištění nástupu, výstupu a přestupu, ale též cestovní informace orientované zejména na potřeby osob se sníženou pohyblivostí; to zahrnuje

6 například pomoc pro tyto osoby v souvislosti s výběrem vlaků, ve kterých by mohly absolvovat svou cestu bez nutnosti přestupu, přizpůsobení vzhledem k osobním plánovacím systémům tras, zajištění, že bude provedena rezervace správných míst ve vlaku a odeslání jízdenek přímo do bydliště cestujícího. Středisko služeb pro cestující s omezenou pohyblivostí je možno kontaktovat prostřednictvím jednotného čísla horké linky pro celé Německo (00 49 (0) (cena je 12 eurocentů za minutu hovoru) od pondělí do pátku od 8:00 do 20:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00). Tato kancelář je rovněž v provozu na velikonoční pondělí, svatodušní pondělí, 3. října a 26. prosince od 8:00 do 20:00. Pomoc při nástupu do vlaku, výstupu z vlaku a přestupu mezi vlaky je rovněž možno požadovat od střediska služeb pro cestující s omezenou pohyblivostí prostřednictvím internetu na adrese: Cenné informace a úplnější podrobnosti o službách, jež jsou k dispozici pro osoby se sníženou pohyblivostí, je možno nalézt v brožuře nazvané Mobile despite handicaps (Mobilní i přes postižení), kterou je možno získat bezplatně od všech cestovních středisek DB, autorizovaných cestovních kanceláří, míst pro poskytování služeb DB, veřejných úřadů, řady rehabilitačních středisek, svépomocných sdružení a podpůrných organizací. Evropský rok postižených lidí 2003 V případech, kdy se jedná o cílovou skupinu osob se sníženou pohyblivostí, je komunikační strategie Deutsche Bahn AG aktivní i dynamická a je založena na hesle společného cestování, jinými slovy na integraci tělesně postižených osob do normálního životního rytmu. Společnost Deutsche Bahn AG již využila výhod nabízených evropským rokem postižených lidí 2003 ke zdůraznění všech opatření, která učinila v minulosti, a svých cílů do budoucna. Bezbariérový? je například název poněkud neobvyklé fotografické výstavy pořádané v šesti vybraných železničních stanicích společností Deutsche Bahn AG za spolupráce s Berlínskou akademií výtvarných umění (UDK) v rozmezí červenec až listopad Neobvyklou věcí v souvislosti s touto výstavou je nejen neobvyklý způsob, jakým jsou obrazové a textové motivy používány, ale též skutečnost, že fotografické koláže byly většinou zavěšeny vysoko nad hlavami osob procházejících nádražními prostorami, což podněcovalo jejich představivost i z určité vzdálenosti. Tématika zobrazovaná fotografickou výstavou sahala daleko za hranice čistě tělesného postižení a byla silněji orientována na komunikační bariéry mezi lidmi. Účelem těchto fotografických koláží bylo nabídnout pohled do vizuálního a duševního vnímání postižených osob a tímto způsobem posílit bezbariérové komunikace usnadněním integrace těchto osob do společnosti. Daných šest prací bylo vybráno prostřednictvím soutěže, kterou uspořádala Katedra vizuální komunikace Berlínské akademie výtvarných umění, ve které vítězové obdrželi ceny od Spolkových drah. V průběhu šestiměsíční zimní sezóny 2002/2003 studenti na uvedené škole vytvořili poměrně velmi kvalitní, otevřené a nespoutané práce pod heslem Bezbariérový?. V roce 2003 byla v souvislosti s kampaní dětských snů společnost Deutsche Bahn AG jedním z aktérů vystupujících se snahou splnit některá velmi zvláštní přání, zejména přání dětí a mladých lidí s postižením. Nejen že Spolkové dráhy umožnily čtyřem duševně postiženým mladým dospělým lidem a jejich pečovatelům uspořádat výlet vlakem do Stralsundu, ale rovněž zařídily pro deset dětí s vážnými a několikerými postiženými splnit si svůj sen projet se ve vlaku ICE. V rámci oslavy svého 30. výročí navštívila Sesame Street deset německých železničních stanic s velmi barvitým programem a v některých z těchto stanic bylo několik postižených dětí přizváno za účasti Spolkových drah k osobnímu setkání se svými oblíbenými hvězdami, jimiž jsou Ernie & Bert.

7 Deutsche Bahn AG důležitý partner Německého sportovního svazu pro tělesně postižené Sponzorování Německého sportovního svazu pro tělesně postižené je aktivním způsobem, jakým společnost Deutsche Bahn AG prokazuje, co dělá pro tuto zákaznickou skupinu, a její význam v rámci společnosti. Toto sponzorství je rovněž dobrým způsobem, jak umožnit Spolkovým drahám pochopit marketingové nároky postižených cestujících a vytvořit koncept inovačních služeb pro tyto cestující. Kromě sponzorských činností uvedených ve smlouvě uspořádala Deutsche Bahn AG v letech 2002 a 2003 řadu pracovních porad zaměřených na výměny s postiženými sportovci vedenými v daném sdružení a dalšími spolupracujícími partnery a zainteresovanými stranami. Tyto porady byly příležitostí pro širokou řadu otázek, jež se budou vztahovat ke službám nabízeným nebo plánovaným Spolkovými drahami pro tyto specifické cílové skupiny s ohledem na využití výsledků jakožto vstupu pro vývoj produktu a k řídicímu procesu. První pracovní porada se konala v červenci Byla zaměřena zejména na služby pro tělesně postižené cestující dnes a zítra. Pod vedením externího moderátora pak čtyři pracovní skupiny diskutovaly různá témata související s cestováním a uvedly a vysvětlily ty části služby, které jsou velmi významné pro postižené cestující. Druhá pracovní schůzka ve spolupráci se sportovci DBS/DRS byla uspořádána na konci května 2003 se zaměřením na téma vytvoření dokumentu/průvodce pro pomoc pracovníků DB, kteří působí v sektoru služeb. Cílem je vytvoření tzv. dokumentu/příručky o podvědomí jakožto součásti celkové komunikační koncepce pro pracovníky prodeje a služeb a vlakových posádek u společnosti Deutsche Bahn AG za účelem poskytnutí podrobností ohledně požadavků a přání lidí s tělesným postižením. Z interního hlediska jsou těmto pracovníkům rovněž dodávány informace k této tématice a v roce 2004 bude do výcvikového programu dokonce zakomponován i speciální modul. Pravidelná setkání s partnery DBS jsou další příležitostí k zajištění neformálních informací o novém vývoji pro Německý sportovní svaz pro tělesně postižené, pro aktivní výměny názorů a zkušeností mezi všemi spolupracujícími partnery DBS a za účelem prezentace činností každého specifického partnera v rámci skupiny. Mezi další důležité partnery ve sportovním svazu patří Aral AG, Bayer AG, Fiat AG a Otto Bock Healthcare. Další důležitou otázkou je vytvoření partnerských vztahů v rámci pracovního týmu sportovního svazu a tím podpoření otevřených výměn zkušeností a názorů se snahou o uvolnění potenciálních synergií. Přístup na internet Internetové stránky slouží nejen k prezentaci činností společnosti Deutsche Bahn AG ve vztahu k Německému sportovnímu svazu, ale též uvádějí celou řadu služeb, jež jsou k dispozici pro tělesně postižené osoby. Od začátku roku 2002 je možno objednávat pomoc v souvislosti s nástupem do vlaku, výstupem z vlaku a přestupem mezi vlaky, zakupovat jízdenky a provádět rezervaci míst online způsobem. V této oblasti jsou již k dispozici bezbariérová provedení a spojení s hlavními službami nabízenými postiženým osobám spolu se specifickými doplňkovými informacemi.

8 Průzkum trhu Průzkum trhu spuštěný v létě 2003 společností Deutsche Bahn AG k problematice postižených cestujících by měl poskytnout užitečný vstup v souvislosti se strukturami, specifickými potřebami a očekáváními postižených osob v Německu a měl by též poskytnout doplňující informace o tržním potenciálu. Specifické údaje o tržních strukturách jsou důležité při zajišťování řádně koncipovaného vývoje produktů a vhodných služeb a rovněž mohou posloužit jako vstupní podklady pro vývoj produktu a služeb u společnosti Deutsche Bahn AG. Spolupráce s dalšími evropskými železnicemi Kromě všech výše uvedených aspektů pracuje společnost Deutsche Bahn AG aktivním způsobem na prosazování větší spolupráce s dalšími evropskými železnicemi za účelem vytvoření a aplikace celoevropských norem jakosti, které povedou k usnadnění mezinárodních cest a přinesou další výhody postiženým osobám a zjednoduší jejich přípravy na cestu (objednávání asistenčních služeb nebo speciální služby). Pravidelné diskuse a písemné výměny informací o dané situaci v různých zemích jsou spolu s různými plány a opatřeními významnými faktory pro odstraňování bariér při železničních cestách napříč Evropou. Název originálu: Access to stations and trains for the mobility-impaired Zdroj: Rail International 1/2004, s Překlad: Petr Zavadil Korektura: ODIS

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Alexander Nazarov, Oleg Nazarov a Marion Protze* * Alexander Nazarov je prvním

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pardubice Beroun Ostrava Olomouc Uherský Brod 29 532 063 CHF PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vrámci tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution) poskytlo

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ Kritéria pro zařazení objektů do jednotlivých kategorií z pohledu osob s omezenou schopností pohybu Zpracovala Pražská organizace vozíčkářů, o. s. Úvod Mapování

Více

Práva cestujících: co potřebují vědět cestující s omezenou schopností pohybu a orientace při cestování letadlem

Práva cestujících: co potřebují vědět cestující s omezenou schopností pohybu a orientace při cestování letadlem EVROPSKÁ KOMISE MEMO Brusel, 14. června 2012 Práva cestujících: co potřebují vědět cestující s omezenou schopností pohybu a orientace při cestování letadlem Komise zveřejnila pokyny objasňují práva, která

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch (Konference o evropském cestovním ruchu, Brusel, 27. února 2001) Loyola de Palacio místopředsedkyně Evropské komise Platí mluvené slovo Pane předsedo, dámy

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation 19.06.2013 Jednopodlažní soupravy RegioPanter výroba, zkoušky a provoz SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION TRANSPORTATION GROUP ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán )

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 292 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) Cílem Vládního plánu je

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

PŘÍLOHA. návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHA. návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12.2015 COM(2015) 615 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost

Více

Zvládání železničního hluku v Evropě

Zvládání železničního hluku v Evropě Zvládání železničního hluku v Evropě Jakob Oertli 1 Aby se potvrdilo, že doprava po železnici respektuje okolní prostředí, musí také kolejnice způsobovat méně hluku. Mnoho národních podnětů a velmi působivých

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 21. prosince 2007

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 21. prosince 2007 L 64/72 CS Úřední věstník Evropské unie 7.3.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském

Více

Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za období 2010 až 2014

Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za období 2010 až 2014 Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za období 2010 až 2014 (informace odboru stavebního řádu MMR) Úvod Dne 18. listopadu 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 398/2009 Sb.,

Více

Ražba tunelů pro evropské vysokorychlostní železnice

Ražba tunelů pro evropské vysokorychlostní železnice Ražba tunelů pro evropské vysokorychlostní železnice Prof. Dr.-Ing. Alfred Haack, exprezident ITA Mezinárodní tunelářské asociace a výkonný ředitel a člen představenstva STUVA Výzkumné asociace pro podzemní

Více

Telematika jako důležitý stavební kámen v komplexním systému železnice

Telematika jako důležitý stavební kámen v komplexním systému železnice Telematika jako důležitý stavební kámen v komplexním systému železnice Florian Kollmannsberger Železnice je technický komplexní systém, jehož výkonnost se zvyšuje s telematikou a může být ještě dále zvyšována.

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Úř. věst. L 245, 12. 9. 2002, s. 402 + opravenka ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30. května 2002

Úř. věst. L 245, 12. 9. 2002, s. 402 + opravenka ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30. května 2002 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Strategické úkoly pro regionální dopravu

Strategické úkoly pro regionální dopravu Strategické úkoly pro regionální dopravu Dr. Tobias Heinemann, Kai Gotthardt 1 Během posledních let se trh pro regionální osobní dopravu v Německu nesmírně změnil. V r. 1996, kdy vstoupil v platnost zákon

Více

Propojení regionů, propojení příběhů (inspirace ze zahraničí)

Propojení regionů, propojení příběhů (inspirace ze zahraničí) Propojení regionů, propojení příběhů (inspirace ze zahraničí) DB Regio AG Regio Südost, Verkehrsbetrieb Südostsachsen P.R-SO-SOSA-M(3) Praha, 17.04.2013 0 Obsah 1. Zařazení společnosti DB Regio a dopravního

Více

Výtahy a zvláštní výtahy pro dopravu osob

Výtahy a zvláštní výtahy pro dopravu osob Fakulta stavební VŠB TUO Výtahy a zvláštní výtahy pro dopravu osob z pohledu užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace Renata Zdařilová Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace vyhláška

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Ing. Eckart Fricke, Dipl.-Kfm. Götz Müller, Ing. Michael Pohl Konkurenční situace železnice je rozhodujícím způsobem vytvářena výkonnou

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

ČD BIKE představení produktu

ČD BIKE představení produktu ČD BIKE představení produktu Půjčovny kol ČD Doplňková služba ČD fungující již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku. V roce 2014 aktuálně 73 železničních stanic v 9 krajích ČR s provozem

Více

Přístupná a energeticky šetrná doprava pro všechny!

Přístupná a energeticky šetrná doprava pro všechny! Přístupná a energeticky šetrná doprava pro všechny! Je ve vaší obci (městě, kraji) hodně bariér? A proč by vás to mělo zajímat? Pohyb je nedílnou součástí našich životů každý den se někam dopravujeme:

Více

Kultura cestování 21. století? Standard pro cestující v roce 2010? osobní dopravě. Úloha ná. dopravě

Kultura cestování 21. století? Standard pro cestující v roce 2010? osobní dopravě. Úloha ná. dopravě Kultura cestování 21. století? Standard pro cestující v roce 2010? Úloha ná nádraž draží v moderní moderní osobní osobní dopravě dopravě 2007 (po uvedení do provozu)... Ani nová řešení nejsou vždy úspěšná...

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/0081 (COD) Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o obecně rozšířeném zavedení a interoperabilitě elektronických systémů silničního mýta ve Společenství (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

POPIS FORMÁTU A STRUKTURY DAT PRO ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ PLATNÝCH OD 10. ČERVNA 2001 (JEDNOTNÝ DATOVÝ FORMÁT VERZE 1.

POPIS FORMÁTU A STRUKTURY DAT PRO ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ PLATNÝCH OD 10. ČERVNA 2001 (JEDNOTNÝ DATOVÝ FORMÁT VERZE 1. POPIS FORMÁTU A STRUKTURY DAT PRO ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ PLATNÝCH OD 10. ČERVNA 2001 (JEDNOTNÝ DATOVÝ FORMÁT VERZE 1.8) KONEČNÉ ZNĚNÍ 0203/20001 Na základě vyhlášky Ministerstva dopravy

Více

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Poznámka: text kurzívou v závorce charakterizuje předmět paragrafového znění Úvodní ustanovení

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách Současná situace PID obsluhuje celé území Prahy ale pouze 1/3 obyvatel Středočeského kraje (409 000 obyvatel / 300 obcí) neexistence společného přestupního

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Bariéry v knihovnách, bariéry v nás. Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny

Bariéry v knihovnách, bariéry v nás. Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny Bariéry v knihovnách, bariéry v nás Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny Bariéry architektonické orientační komunikační Rovný přístup k informacím v knihovně pro všechny Listina základních lidských

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

PŘES BARIÉRY. Muzeum a návštěvníci se speciálními potřebami 2013 Návštěvníci s pohybovým postižením. 1. října 2013, ČMH Ing.

PŘES BARIÉRY. Muzeum a návštěvníci se speciálními potřebami 2013 Návštěvníci s pohybovým postižením. 1. října 2013, ČMH Ing. PŘES BARIÉRY Muzeum a návštěvníci se speciálními potřebami 2013 Návštěvníci s pohybovým postižením 1. října 2013, ČMH Ing. Marie Málková Pražská organizace vozíčkářů, o. s. Vznik organizace: 1991 Odborné

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

32 APZ Nabídky. Popis modulu

32 APZ Nabídky. Popis modulu 32 APZ Nabídky Uživatelský modul APZ Nabídky náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci pracovních nabídek

Více

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY ING.ARCH. IRENA ŠESTÁKOVÁ ČVUT PRAHA, FAKULTA ARCHITEKTURY Právním předpisem platným při navrhování objektů zhlediska bezbariérovosti je vyhláška 369/2001Sb. a její

Více

Právní a normativní rámec provozování drážních prostředků

Právní a normativní rámec provozování drážních prostředků Právní a normativní rámec provozování drážních prostředků Standardy jsou dokumentované úmluvy obsahující technické specifikace nebo jiná podobná přesně stanovená kritéria důsledně používaná jako pravidla,

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov 1. Vysokorychlostní tratě Železniční dopravu lze rozdělit na konvenční a vysokorychlostní. Mezníkem mezi nimi je rychlost 200 km/h. Vysokorychlostní tratě mohou

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Evropská a národní legislativa k registrům

Evropská a národní legislativa k registrům Evropská a národní legislativa k registrům Ing. Danuše Marusičová ACRI akademie seminář Registry železničních kolejových vozidel Praha, 9.9.2014 Registry v železniční dopravě Železniční doprava je založena

Více

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky EVROPSKÁ KOMISE MEMO Brusel 13. března 2013 Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky Jak vypadá současná situace? Úspěch Evropy při zajišťování a dodržování práv cestujících je jedním ze

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě TNICEN ISO/TR 14806 Inteligentní dopravní systémy Požadavky veřejné dopravy osob na

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 - vyhodnocení

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 - vyhodnocení 2013 - vyhodnocení 1 Obsah dokumentu Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Vyhodnocení plnění jednotlivých standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...5 2. Vypravené

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Vzor pro provádění národních standardů kvality

Vzor pro provádění národních standardů kvality Vzor pro provádění národních standardů kvality Úvod Pro některé poskytovatele ústavních služeb je provádění národních standardů obtížné. Je to zčásti důsledkem toho, že standardy nemají v současné době

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Obsah dokumentu Úvodem...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...6

Více