Přístup do nádražních budov a vlaků pro osoby se sníženou pohyblivostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup do nádražních budov a vlaků pro osoby se sníženou pohyblivostí"

Transkript

1 Přístup do nádražních budov a vlaků pro osoby se sníženou pohyblivostí Ellen Engel manažerka Střediska služeb pro tělesně postižené zákazníky u Obchodní jednotky osobní dopravy při Deutsche Bahn AG Pro Deutsche Bahn AG jsou osoby s omezenou pohyblivostí jednou z významných cílových skupiny zákazníků a tato dopravní společnost přikládá značný význam problematice přepravy pro postižené, a to nejen z důvodu spolkového zákona o nediskriminaci postižených osob z 1. května V důsledku toho bylo u Obchodní jednotky osobní dopravy při Deutsche Bahn AG vytvořeno středisko služeb, jehož úkolem je vyřizovat všechny záležitosti, jež se týkají cestujících s problémy v oblasti pohyblivosti. Hlavní úlohou střediska je koordinace všech činností souvisejících s potřebami postižených cestujících, jejich sdružení a koordinace spolupráce s příslušnými úřady. Cílem společnosti Deutsche Bahn AG je postupné zavedení dalších prvků, jež jsou speciálně navrženy v zájmu postižených osob za účelem optimalizace cestovního řetězce. Tato společnost proto nyní pracuje na celopodnikovém programu zaměřeném na odstranění všech překážek přístupu po jednotlivých etapách, což je zajištěno naplánováním a rozvržením určité řady opatření pro každou jednotlivou manažerskou společnost a dceřinou společnost v souladu s požadavky výše uvedeného spolkového zákona, přičemž všechny tyto prvky přispívají k naplňování rozsáhlého celkového multilaterálního plánu. Při aplikaci této legislativy nemusely Deutsche Bahn AG začínat od nuly, neboť již před 1. květnem 2002 tato společnost spustila řadu kroků na zlepšení cestovních podmínek pro postižené. V průběhu daných let Deutsche Bahn AG postupně odstraňovaly překážky a instalovaly nová zařízení všude tam, kde to bylo technicky možné. Cestující s omezenou pohyblivostí jedna z významných zákaznických skupin pro Deutsche Bahn AG Pro Deutsche Bahn AG představují osoby s omezenou pohyblivostí důležitou zákaznickou cílovou skupinu, jejíž specifické požadavky jsou a i nadále budou brány v úvahu při vytváření podnikové strategie, vývoji produktu a realizaci služeb. Značný význam je v rámci této společnosti přikládán problematice přepravy pro postižené, a to nejen z důvodu spolkového zákona o nediskriminaci postižených osob, který vstoupil v platnost 1. května Spolkový zákon o nediskriminaci postižených osob (BGG) 1. května 2002 vstoupil v platnost Spolkový zákon o nediskriminaci postižených osob (BGG). Tento zákon vyžaduje, aby bylo postiženým osobám umožněno mít stejnou příležitost účasti v životě společnosti a možnost samostatného rozhodování, jak si zařídit svůj život. Tyto otázky se týkají veřejného života obecně, konkrétněji však všech těch institucí a organizací, které provozují a udržují služby v oblasti veřejné osobní dopravy nebo budovy a zařízení otevřené pro veřejnost. Jako jeden z důsledků této legislativy jsou jednotlivé způsoby dopravy vázány povinností postupně odstranit všechny stávající překážky, a při pořizování nových vozidel a/nebo

2 výstavbě nových zařízení mají povinnost zajistit, aby tato nová zařízení nepředstavovala žádné překážky pro přístup postižených osob. Uvedený spolkový zákon je především a v hlavní míře určen k odstranění všech překážek, které stále ještě existují ve všech organizovaných veřejných sektorech. Jako železniční podnik a v souladu s nařízeními o výstavbě a provozu železnic (EBO) vhodně uzpůsobených na novou legislativu jsou Deutsche Bahn AG povinny budovat a provozovat své systémy a vozidla takovým způsobem, aby byly snadno přístupné pro osoby s postižením. Základem daného programu je povinnost odstranit co nejvíce překážek, jak je uvedeno v 2 odst. 3 (EBO). Jako podnik s celostátní působností dosáhnou Deutsche Bahn AG splnění zákonných požadavků sestavením seznamu všech opatření ve svém dopravním a infrastrukturním sektoru pro vytvoření příslušného programu. Středisko služeb pro postižené zákazníky 1. července 2002 bylo v divizi vývoje produktu a služeb Obchodní jednotky osobní dopravy při Deutsche Bahn AG vytvořeno Středisko služeb pro postižené zákazníky, jehož úkolem je koordinovat všechny otázky související s postiženými zákazníky, sdruženími postižených osob a politickými agenturami na všech úrovních podniku. Jakožto centrum pro všechny kontakty je toto středisko odpovědné za stanovení všech marketingových požadavků, jež mají vliv na Deutsche Bahn AG z hlediska postižených osob, a za vývoj, správu a realizaci koncepcí inovačních služeb pro cestující se sníženou pohyblivostí. Aby bylo možno zaručit, že spouštěná opatření budou vhodným způsobem v souladu s aktuálními potřebami trhu, je společnost Deutsche Bahn AG zapojena do hloubkových programů pro výměnu informací za účasti představitelů spolkové vlády odpovědných za problematiku postižených osob, Spolkové rady pro rehabilitaci (BAR), což je zastřešující sdružení pro tělesně postižené osoby, a za účasti jejího kooperačního partnera, jímž je Německá sportovní federace postižených osob (DBS). Prostřednictvím neustálých kontaktů a úzké spolupráce mezi různými odbory Spolkových drah a spolupráce s vnějšími orgány a zástupci politických a ekonomických kruhů je možno provádět otevřené výměny názorů a zkušeností a dosáhnout dalších synergií, jež mohou vést k větší přitažlivosti cestování pro postižené osoby. Vize bezbariérového cestování Cílem Deutsche Bahn AG je podniknout řadu dalších kroků pro zlepšení cestovního řetězce, zejména pro cílovou skupinu představovanou osobami se sníženou pohyblivostí, aby bylo možno dosáhnout cílového stavu bezbariérového cestování. K tomuto účelu přispívají všechny hlavní předměty podnikání společnosti Deutsche Bahn AG, zejména sektor osobní dopravy (dopravní služby na hlavních tratích a lokální doprava) a sektor nádražních objektů používaných pro osobní dopravu. V současné době byl již vypracován první návrh programu pro Deutsche Bahn AG zaměřeného na odstranění všech bariér v cestování fázovým způsobem prostřednictvím přípravy řady opatření s příslušnými termíny, jež budou adresována jednotlivým řídicím jednotkám a dceřiným společnostem v souladu s požadavky Spolkového zákona o nediskriminaci postižených osob. V současné době je tento návrh předmětem diskusí se sdruženími pro postižené osoby, jež probíhají pod záštitou vládního představitele odpovědného za záležitosti týkající se tělesně postižených osob, pana Karla Hermanna

3 Haacka v rámci Německé rady pro postižené osoby. Ve vhodnou dobu provede tato rada jmenování Komise vyjednávačů, která pak bude pořádat potřebná slyšení se zástupci železnic. Program společnosti Deutsche Bahn AG bude tvořit základ pro budoucí práce na zajištění rovného nakládání s osobami, jež jsou tělesně postiženy, v jejím spektru dopravních služeb. Plánovaná opatření se točí kolem hlavních milníků vytyčených na cestě k bezbariérovému cestování. Současně s tím mohou být tato opatření považována za další rozvoj a určitý prostředek seberealizace pro společnost Deutsche Bahn AG a jsou součástí procesu změny, který musí být flexibilní z hlediska přístupu v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny zákonnými orgány a příslušnými sdruženími, aby bylo možno brát náležitý zřetel na požadavky osob se sníženou pohyblivostí. Jako soukromá společnost je však společnost Deutsche Bahn AG rovněž povinna jednat v kontextu svých možností a manipulačního prostoru v souladu s ekonomickými aspekty. Při realizaci příslušné legislativy a optimalizaci cestovních možností pro osoby se sníženou pohyblivostí nezačínají Deutsche Bahn AG od nuly. V průběhu několika posledních let Deutsche Bahn AG již podnikly řadu kroků na odstranění velkého počtu překážek a na instalaci nových zařízení všude tam, kde to bylo technicky možné. Odstraňování bariér v dopravě na hlavních tratích V sektoru osobní dopravy na hlavních tratích mají všechny vlaky provozované v denních hodinách jedno nebo dvě místa pro invalidní vozíky a rovněž přístupná sociální zařízení. V celkovém vyjádření je každý měsíc v dálkových vlacích k dispozici míst pro invalidní vozíky. Pro všechny vlakové systémy, jež budou vyvinuty v budoucnu ze strany DB Reise & Touristik (AG) (včetně nových generací dopravy typu IC, tj. nových návrhů vozidel pro lokomotivou tažené vlakové soupravy, a nových generací vlaků ICE, tj. nových vysokorychlostních souprav), příslušné specifikace zahrnují systémy umožňující nástup do vlaku, jež jsou namontovány na vozidle. Rovněž stávající a budoucí služby poskytované v rámci cestovního řetězce (například plánování cest, zákaznické informace, kvalita umístění ve vlaku, atd.) jsou charakterizovány postupným úsilím zaměřeným na naplnění vize bezbariérového cestování a tím umožnění postiženým osobám cestovat v souladu s vlastním výběrem. Noční vlaky v řadě Talgo, jež jsou provozovány pod označením DB NachtZug na relacích Hamburk-Mnichov, Stuttgart-Hamburk a Berlín-Mnichov mají vždy jeden vůz s možností sezení, který je vybaven prostorem pro invalidní vozík, a sociální zařízení s přístupem pro invalidní vozíky. Ve všech ostatních nočních vlacích na Spolkových drahách jsou lehátka vhodná pro použití cestujícími na invalidním vozíku zajištěna od roku Tyto vozy byly vyvinuty v rámci projektu DB NachtZug v úzké spolupráci se Spolkovou radou klubů pro postižené osoby a jejich přátele a mají kupé určené pro dvě osoby plus sociální zařízení vhodné pro uživatele invalidního vozíku. Všechny noční vlaky, jež budou zkonstruovány a provozovány v budoucnu pod označením DB NachtZug, by měly zahrnovat lehátkový vůz tohoto typu jakožto standard. Odstraňování bariér v lokální dopravě Značná část vlaků, které jsou dnes v provozu v oblasti lokální dopravy, je již nyní vybavena zabudovanými systémy pro pomoc při nástupu do vlaku a výstupu z vlaku, sociálním zařízením pro postižené osoby a digitálními informačními systémy; stále větší počet vozidel má snížené podlahy a zajíždí do stanic, kde jsou nástupiště na stejné výškové úrovni. To

4 poukazuje na skutečnost, že cíl spočívající v odstraňování překážek již byl zčásti naplněn a tvoří dobrý základ pro budoucí vývoj. Spolu s opatřeními, která již byla zavedena, například se jedná o zhruba 500 dvoupatrových vozů, standardně vybavených tak, aby umožnily manipulaci s invalidními vozíky, včetně sociálních zařízení přístupných pro invalidní vozík, a spolu s dalšími opatřeními, jež jsou teprve plánována, jako je například zavedení nových souprav ET 428 emu v regionální dopravě, DB Regio AG prokázala, že bere svou odpovědnost veřejného dopravce vážně, pokud jde o vycházení vstříc potřebám osob s problémy, jež souvisejí s pohyblivostí. Od provedení regionalizace jsou standardy kvality dopravních služeb v oblasti regionální dopravy nyní určovány spolkovými zeměmi, což znamená, že požadavky týkající se odstranění bariér pro cestování je třeba stanovit v revidovaných programech lokální dopravy jednotlivých spolkových zemí. DB Regio AG bude brát v úvahu požadavky stanovené spolkovými zeměmi v rámci procesu obstarávání nové přístupné a uživatelsky přívětivé infrastruktury a technologií vozidel a díky tomu se bude nepřímo orientovat na programy lokální dopravy spolkových zemí. Kromě toho platí, že pro všechny vlakové produkty používané v provozu vnitrostátní a regionální dopravy bude vytvořen určitý seznam kritérií pro bezbariérový přístup ve spojení se Spolkovou radou pro rehabilitaci (BAR) a zastřešujícími organizacemi pro postižené osoby. Tento proces vytyčí základní charakteristiky požadované od prostor sloužících k nástupu do vlaku a všech ostatních součástí vlaků, jež jsou důležité pro cestující se sníženou pohyblivostí, jakož i příslušné informace a značení. Bude doporučeno, aby u všech nových vlaků byly tyto faktory brány v úvahu v co největší možné míře. To zahrnuje doporučení v souvislosti s kontrasty, osvětlením, barvami, materiály, psanými texty nebo návrhy zařízení, jež jsou obsluhována cestujícími. Při obstarávání vozidlového parku pro lokální dopravu může vést vliv objednávajících organizací ve spolkových zemích k projekční nejednotnosti. Bezbariérová struktura v železničních stanicích Obchodní jednotka spravující nádraží v osobní dopravě se aktivně stará o provoz zhruba železničních stanic a zastávek na síti osobní železniční dopravy společnosti Deutsche Bahn AG a o poskytování odpovídajících pomocných služeb. Pro tělesně postižené osoby, zejména osoby na invalidních vozících nabízí více než 300 větších stanic pomoc při nástupu, výstupu a přestupu, která je zajišťována pracovníky v těchto stanicích. V rostoucím počtu stanic jsou takové služby poskytovány partnery (např. společnostmi pro pomoc cestujícím). Asistenční služba je pak organizována na žádost střediska služeb v oblasti mobility. V železničních stanicích se používají mobilní zvedací systémy nebo rampy, eskalátorové systémy a elektricky poháněné vozíky za účelem pomoci cestujícím na invalidním vozíku s nástupem do vlaku. V současné době má více než 480 stanic zařízení pro zdvih invalidních vozíků, 40 stanic má mobilní rampy a 9 stanic je vybaveno elektrickými vozíky. Kromě toho je velký počet stanic již navržen a vybaven tak, aby byl cestujícím s omezenou pohyblivostí umožněn snazší přístup k železničnímu systému bez další asistence. Příslušná zařízení zahrnují takové položky, jako jsou výtahy, bezbariérové rampy podél schodů, podlahová značení pro směrování nevidomých a osob s vážným poškozením zraku, automatické dveře v budovách, zařízení pro přepravu zavazadel na schodištích, směrovací prvky pro osoby s vážným poškozením sluchu, atd. V zásadě by měly být stanice a zastávky provedeny jako bezbariérové díky novým opatřením a rekonstrukcím. DB Station & Service AG proto důsledně dodržuje pravidla a předpisy, jež se vztahují na železniční sektor, a provádí aplikaci ověřených postupů pro dosažení bezbariérového přístupu (jedná se například o národní a evropské směrnice,

5 evropské normy a specifikace, vyhlášky UIC, atd.). Opatření uvedená v národních normách, jež jsou v platnosti v oblasti veřejné legislativy, kterou se řídí uspořádání budov a volnost přístupu, v té míře, v jaké jsou slučitelné s železniční dopravou (jedná se např. o normy DIN 18024, 18025, 32984), jsou rovněž aplikována ze strany DB Station & Service AG v jejích projekčních a konstrukčních normách. Pro nové stanice nebo pro stanice, jež procházejí radikální rekonstrukcí, určují rozměrové aspekty směrnice DB číslo 813 (plánování stanic pro osobní železniční dopravu) technické a konstrukční standardy na Spolkových drahách. Pro DB Station & Service AG je bezbariérový přístup k zařízením a nástupištím prioritní záležitostí v souvislosti se všemi hlavními pracemi na nových budovách a rekonstrukci starých budov. Nová nástupiště jsou konstruována s výškami 550 mm nebo 760 mm nad hlavou kolejnice v závislosti na objednávkách podávaných spolkovými zeměmi a/nebo železničními podniky. Přemístění z nástupiště do vlaku je nutno organizovat na lokální úrovni ve vztahu k provedení vozidel, jež jsou v provozu, a/nebo vzhledem k místním možnostem příslušných služeb. Normy Spolkových drah v případě stavebních opatření ve stanicích například zahrnují: návrh nových zařízení s rozměry, jež budou umožňovat dostatečný prostor pro pohyb postižených osob; optické/dotykové systémy trasového značení pro nevidomé nebo osoby se silně poškozeným zrakem na nástupištích a na trasách vedoucích k nástupištím; snadno přístupné výtahy (nové nebo nahrazující) nebo rampy tam, kde to bude požadováno; eskalátory pro případ větších výškových rozdílů a/nebo v případě větších počtů odbavovaných cestujících; větší výšky nástupišť; použití moderního značení a zákaznických informací na základě požadavků, včetně například dotekových instrukcí na madlech schodišťových systémů; nouzové a informační body v souladu s příslušnými požadavky. Pro různé nově vyvíjené standardní položky staničního vybavení již byly vytvořeny potřebné rezervy pro požadavky na přepravu postižených osob jako příklad uveďme, že moderní standardní toalety (automatické) jsou rovněž vhodné pro osoby se sníženou mobilitou. Místo pro poskytování služeb v rámci zajištění mobility by mělo mít sníženou přepážku pro osoby menší výšky nebo pro osoby upoutané na invalidní vozík. Místo pro poskytování služeb v rámci zajištění mobility bude v budoucnu vybaveno indukčním naslouchacím systémem pro osoby s postiženým sluchem. Standardní sociální zařízení (automatická) jsou navržena tak, aby uspokojovala potřeby postižených osob. DB Station & Service AG spoléhá na úzkou spolupráci a dohodu místních úřadů, spolkových zemí a spolkové vlády pro všechna svá opatření a všechny stavební projekty. Při modernizaci svých zařízení se bude DB Station & Service AG zaměřovat na odstraňování bariér tak, jak bude třeba. Důležitá charakteristika poskytovaných služeb středisko služeb pro cestující s omezenou pohyblivostí V roce 1999 založila společnost Deutsche Bahn AG středisko služeb pro cestující s omezenou pohyblivostí, jehož účelem je usnadnění plánování cest pro osoby s omezenou pohyblivostí a zajištění toho, aby jejich cesty byly co nejpříjemnější. Toto středisko nabízí nejen osobní asistenční služby při zajištění nástupu, výstupu a přestupu, ale též cestovní informace orientované zejména na potřeby osob se sníženou pohyblivostí; to zahrnuje

6 například pomoc pro tyto osoby v souvislosti s výběrem vlaků, ve kterých by mohly absolvovat svou cestu bez nutnosti přestupu, přizpůsobení vzhledem k osobním plánovacím systémům tras, zajištění, že bude provedena rezervace správných míst ve vlaku a odeslání jízdenek přímo do bydliště cestujícího. Středisko služeb pro cestující s omezenou pohyblivostí je možno kontaktovat prostřednictvím jednotného čísla horké linky pro celé Německo (00 49 (0) (cena je 12 eurocentů za minutu hovoru) od pondělí do pátku od 8:00 do 20:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00). Tato kancelář je rovněž v provozu na velikonoční pondělí, svatodušní pondělí, 3. října a 26. prosince od 8:00 do 20:00. Pomoc při nástupu do vlaku, výstupu z vlaku a přestupu mezi vlaky je rovněž možno požadovat od střediska služeb pro cestující s omezenou pohyblivostí prostřednictvím internetu na adrese: Cenné informace a úplnější podrobnosti o službách, jež jsou k dispozici pro osoby se sníženou pohyblivostí, je možno nalézt v brožuře nazvané Mobile despite handicaps (Mobilní i přes postižení), kterou je možno získat bezplatně od všech cestovních středisek DB, autorizovaných cestovních kanceláří, míst pro poskytování služeb DB, veřejných úřadů, řady rehabilitačních středisek, svépomocných sdružení a podpůrných organizací. Evropský rok postižených lidí 2003 V případech, kdy se jedná o cílovou skupinu osob se sníženou pohyblivostí, je komunikační strategie Deutsche Bahn AG aktivní i dynamická a je založena na hesle společného cestování, jinými slovy na integraci tělesně postižených osob do normálního životního rytmu. Společnost Deutsche Bahn AG již využila výhod nabízených evropským rokem postižených lidí 2003 ke zdůraznění všech opatření, která učinila v minulosti, a svých cílů do budoucna. Bezbariérový? je například název poněkud neobvyklé fotografické výstavy pořádané v šesti vybraných železničních stanicích společností Deutsche Bahn AG za spolupráce s Berlínskou akademií výtvarných umění (UDK) v rozmezí červenec až listopad Neobvyklou věcí v souvislosti s touto výstavou je nejen neobvyklý způsob, jakým jsou obrazové a textové motivy používány, ale též skutečnost, že fotografické koláže byly většinou zavěšeny vysoko nad hlavami osob procházejících nádražními prostorami, což podněcovalo jejich představivost i z určité vzdálenosti. Tématika zobrazovaná fotografickou výstavou sahala daleko za hranice čistě tělesného postižení a byla silněji orientována na komunikační bariéry mezi lidmi. Účelem těchto fotografických koláží bylo nabídnout pohled do vizuálního a duševního vnímání postižených osob a tímto způsobem posílit bezbariérové komunikace usnadněním integrace těchto osob do společnosti. Daných šest prací bylo vybráno prostřednictvím soutěže, kterou uspořádala Katedra vizuální komunikace Berlínské akademie výtvarných umění, ve které vítězové obdrželi ceny od Spolkových drah. V průběhu šestiměsíční zimní sezóny 2002/2003 studenti na uvedené škole vytvořili poměrně velmi kvalitní, otevřené a nespoutané práce pod heslem Bezbariérový?. V roce 2003 byla v souvislosti s kampaní dětských snů společnost Deutsche Bahn AG jedním z aktérů vystupujících se snahou splnit některá velmi zvláštní přání, zejména přání dětí a mladých lidí s postižením. Nejen že Spolkové dráhy umožnily čtyřem duševně postiženým mladým dospělým lidem a jejich pečovatelům uspořádat výlet vlakem do Stralsundu, ale rovněž zařídily pro deset dětí s vážnými a několikerými postiženými splnit si svůj sen projet se ve vlaku ICE. V rámci oslavy svého 30. výročí navštívila Sesame Street deset německých železničních stanic s velmi barvitým programem a v některých z těchto stanic bylo několik postižených dětí přizváno za účasti Spolkových drah k osobnímu setkání se svými oblíbenými hvězdami, jimiž jsou Ernie & Bert.

7 Deutsche Bahn AG důležitý partner Německého sportovního svazu pro tělesně postižené Sponzorování Německého sportovního svazu pro tělesně postižené je aktivním způsobem, jakým společnost Deutsche Bahn AG prokazuje, co dělá pro tuto zákaznickou skupinu, a její význam v rámci společnosti. Toto sponzorství je rovněž dobrým způsobem, jak umožnit Spolkovým drahám pochopit marketingové nároky postižených cestujících a vytvořit koncept inovačních služeb pro tyto cestující. Kromě sponzorských činností uvedených ve smlouvě uspořádala Deutsche Bahn AG v letech 2002 a 2003 řadu pracovních porad zaměřených na výměny s postiženými sportovci vedenými v daném sdružení a dalšími spolupracujícími partnery a zainteresovanými stranami. Tyto porady byly příležitostí pro širokou řadu otázek, jež se budou vztahovat ke službám nabízeným nebo plánovaným Spolkovými drahami pro tyto specifické cílové skupiny s ohledem na využití výsledků jakožto vstupu pro vývoj produktu a k řídicímu procesu. První pracovní porada se konala v červenci Byla zaměřena zejména na služby pro tělesně postižené cestující dnes a zítra. Pod vedením externího moderátora pak čtyři pracovní skupiny diskutovaly různá témata související s cestováním a uvedly a vysvětlily ty části služby, které jsou velmi významné pro postižené cestující. Druhá pracovní schůzka ve spolupráci se sportovci DBS/DRS byla uspořádána na konci května 2003 se zaměřením na téma vytvoření dokumentu/průvodce pro pomoc pracovníků DB, kteří působí v sektoru služeb. Cílem je vytvoření tzv. dokumentu/příručky o podvědomí jakožto součásti celkové komunikační koncepce pro pracovníky prodeje a služeb a vlakových posádek u společnosti Deutsche Bahn AG za účelem poskytnutí podrobností ohledně požadavků a přání lidí s tělesným postižením. Z interního hlediska jsou těmto pracovníkům rovněž dodávány informace k této tématice a v roce 2004 bude do výcvikového programu dokonce zakomponován i speciální modul. Pravidelná setkání s partnery DBS jsou další příležitostí k zajištění neformálních informací o novém vývoji pro Německý sportovní svaz pro tělesně postižené, pro aktivní výměny názorů a zkušeností mezi všemi spolupracujícími partnery DBS a za účelem prezentace činností každého specifického partnera v rámci skupiny. Mezi další důležité partnery ve sportovním svazu patří Aral AG, Bayer AG, Fiat AG a Otto Bock Healthcare. Další důležitou otázkou je vytvoření partnerských vztahů v rámci pracovního týmu sportovního svazu a tím podpoření otevřených výměn zkušeností a názorů se snahou o uvolnění potenciálních synergií. Přístup na internet Internetové stránky slouží nejen k prezentaci činností společnosti Deutsche Bahn AG ve vztahu k Německému sportovnímu svazu, ale též uvádějí celou řadu služeb, jež jsou k dispozici pro tělesně postižené osoby. Od začátku roku 2002 je možno objednávat pomoc v souvislosti s nástupem do vlaku, výstupem z vlaku a přestupem mezi vlaky, zakupovat jízdenky a provádět rezervaci míst online způsobem. V této oblasti jsou již k dispozici bezbariérová provedení a spojení s hlavními službami nabízenými postiženým osobám spolu se specifickými doplňkovými informacemi.

8 Průzkum trhu Průzkum trhu spuštěný v létě 2003 společností Deutsche Bahn AG k problematice postižených cestujících by měl poskytnout užitečný vstup v souvislosti se strukturami, specifickými potřebami a očekáváními postižených osob v Německu a měl by též poskytnout doplňující informace o tržním potenciálu. Specifické údaje o tržních strukturách jsou důležité při zajišťování řádně koncipovaného vývoje produktů a vhodných služeb a rovněž mohou posloužit jako vstupní podklady pro vývoj produktu a služeb u společnosti Deutsche Bahn AG. Spolupráce s dalšími evropskými železnicemi Kromě všech výše uvedených aspektů pracuje společnost Deutsche Bahn AG aktivním způsobem na prosazování větší spolupráce s dalšími evropskými železnicemi za účelem vytvoření a aplikace celoevropských norem jakosti, které povedou k usnadnění mezinárodních cest a přinesou další výhody postiženým osobám a zjednoduší jejich přípravy na cestu (objednávání asistenčních služeb nebo speciální služby). Pravidelné diskuse a písemné výměny informací o dané situaci v různých zemích jsou spolu s různými plány a opatřeními významnými faktory pro odstraňování bariér při železničních cestách napříč Evropou. Název originálu: Access to stations and trains for the mobility-impaired Zdroj: Rail International 1/2004, s Překlad: Petr Zavadil Korektura: ODIS

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání

M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání Jürgen Holzwarth, ministerstvo životního prostředí a základních otázek dopravy v dopravní politice Alfred Biesinger a Torsten Funke, Daimler-Chrysler

Více

Integrované dopravní systémy 1 K použití tohoto materiálu: Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů

Více

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků... 4

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 Zpracoval: odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Úvod Zdravotní postižení

Více

Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze

Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č.... ze dne..." Magistrát hlavního města Prahy Komise Rady hlavního města Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Členové projektového týmu Projektu 1: Monica Buga (CFR),

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

Pracovní program Growth 2001-2002

Pracovní program Growth 2001-2002 Pracovní program pro akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje na podporu "konkurenceschopného a udržitelného růstu" 1998-2002 Podrobnosti o cílech a prioritách v oblasti výzkumu a technologického

Více

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny CZ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 28.5.2002 COM(2002) 263 závěrečná SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ eeurope 2005: Informační společnost

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2014 2020 (Verze 04/2013 k veřejnému připomínkování)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2014 2020 (Verze 04/2013 k veřejnému připomínkování) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2014 2020 (Verze 04/2013 k veřejnému připomínkování) Zpracovala: Pracovní skupina pro přípravu Moravskoslezského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 887 v konečném znění 2008/0263 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více