Přístup do nádražních budov a vlaků pro osoby se sníženou pohyblivostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup do nádražních budov a vlaků pro osoby se sníženou pohyblivostí"

Transkript

1 Přístup do nádražních budov a vlaků pro osoby se sníženou pohyblivostí Ellen Engel manažerka Střediska služeb pro tělesně postižené zákazníky u Obchodní jednotky osobní dopravy při Deutsche Bahn AG Pro Deutsche Bahn AG jsou osoby s omezenou pohyblivostí jednou z významných cílových skupiny zákazníků a tato dopravní společnost přikládá značný význam problematice přepravy pro postižené, a to nejen z důvodu spolkového zákona o nediskriminaci postižených osob z 1. května V důsledku toho bylo u Obchodní jednotky osobní dopravy při Deutsche Bahn AG vytvořeno středisko služeb, jehož úkolem je vyřizovat všechny záležitosti, jež se týkají cestujících s problémy v oblasti pohyblivosti. Hlavní úlohou střediska je koordinace všech činností souvisejících s potřebami postižených cestujících, jejich sdružení a koordinace spolupráce s příslušnými úřady. Cílem společnosti Deutsche Bahn AG je postupné zavedení dalších prvků, jež jsou speciálně navrženy v zájmu postižených osob za účelem optimalizace cestovního řetězce. Tato společnost proto nyní pracuje na celopodnikovém programu zaměřeném na odstranění všech překážek přístupu po jednotlivých etapách, což je zajištěno naplánováním a rozvržením určité řady opatření pro každou jednotlivou manažerskou společnost a dceřinou společnost v souladu s požadavky výše uvedeného spolkového zákona, přičemž všechny tyto prvky přispívají k naplňování rozsáhlého celkového multilaterálního plánu. Při aplikaci této legislativy nemusely Deutsche Bahn AG začínat od nuly, neboť již před 1. květnem 2002 tato společnost spustila řadu kroků na zlepšení cestovních podmínek pro postižené. V průběhu daných let Deutsche Bahn AG postupně odstraňovaly překážky a instalovaly nová zařízení všude tam, kde to bylo technicky možné. Cestující s omezenou pohyblivostí jedna z významných zákaznických skupin pro Deutsche Bahn AG Pro Deutsche Bahn AG představují osoby s omezenou pohyblivostí důležitou zákaznickou cílovou skupinu, jejíž specifické požadavky jsou a i nadále budou brány v úvahu při vytváření podnikové strategie, vývoji produktu a realizaci služeb. Značný význam je v rámci této společnosti přikládán problematice přepravy pro postižené, a to nejen z důvodu spolkového zákona o nediskriminaci postižených osob, který vstoupil v platnost 1. května Spolkový zákon o nediskriminaci postižených osob (BGG) 1. května 2002 vstoupil v platnost Spolkový zákon o nediskriminaci postižených osob (BGG). Tento zákon vyžaduje, aby bylo postiženým osobám umožněno mít stejnou příležitost účasti v životě společnosti a možnost samostatného rozhodování, jak si zařídit svůj život. Tyto otázky se týkají veřejného života obecně, konkrétněji však všech těch institucí a organizací, které provozují a udržují služby v oblasti veřejné osobní dopravy nebo budovy a zařízení otevřené pro veřejnost. Jako jeden z důsledků této legislativy jsou jednotlivé způsoby dopravy vázány povinností postupně odstranit všechny stávající překážky, a při pořizování nových vozidel a/nebo

2 výstavbě nových zařízení mají povinnost zajistit, aby tato nová zařízení nepředstavovala žádné překážky pro přístup postižených osob. Uvedený spolkový zákon je především a v hlavní míře určen k odstranění všech překážek, které stále ještě existují ve všech organizovaných veřejných sektorech. Jako železniční podnik a v souladu s nařízeními o výstavbě a provozu železnic (EBO) vhodně uzpůsobených na novou legislativu jsou Deutsche Bahn AG povinny budovat a provozovat své systémy a vozidla takovým způsobem, aby byly snadno přístupné pro osoby s postižením. Základem daného programu je povinnost odstranit co nejvíce překážek, jak je uvedeno v 2 odst. 3 (EBO). Jako podnik s celostátní působností dosáhnou Deutsche Bahn AG splnění zákonných požadavků sestavením seznamu všech opatření ve svém dopravním a infrastrukturním sektoru pro vytvoření příslušného programu. Středisko služeb pro postižené zákazníky 1. července 2002 bylo v divizi vývoje produktu a služeb Obchodní jednotky osobní dopravy při Deutsche Bahn AG vytvořeno Středisko služeb pro postižené zákazníky, jehož úkolem je koordinovat všechny otázky související s postiženými zákazníky, sdruženími postižených osob a politickými agenturami na všech úrovních podniku. Jakožto centrum pro všechny kontakty je toto středisko odpovědné za stanovení všech marketingových požadavků, jež mají vliv na Deutsche Bahn AG z hlediska postižených osob, a za vývoj, správu a realizaci koncepcí inovačních služeb pro cestující se sníženou pohyblivostí. Aby bylo možno zaručit, že spouštěná opatření budou vhodným způsobem v souladu s aktuálními potřebami trhu, je společnost Deutsche Bahn AG zapojena do hloubkových programů pro výměnu informací za účasti představitelů spolkové vlády odpovědných za problematiku postižených osob, Spolkové rady pro rehabilitaci (BAR), což je zastřešující sdružení pro tělesně postižené osoby, a za účasti jejího kooperačního partnera, jímž je Německá sportovní federace postižených osob (DBS). Prostřednictvím neustálých kontaktů a úzké spolupráce mezi různými odbory Spolkových drah a spolupráce s vnějšími orgány a zástupci politických a ekonomických kruhů je možno provádět otevřené výměny názorů a zkušeností a dosáhnout dalších synergií, jež mohou vést k větší přitažlivosti cestování pro postižené osoby. Vize bezbariérového cestování Cílem Deutsche Bahn AG je podniknout řadu dalších kroků pro zlepšení cestovního řetězce, zejména pro cílovou skupinu představovanou osobami se sníženou pohyblivostí, aby bylo možno dosáhnout cílového stavu bezbariérového cestování. K tomuto účelu přispívají všechny hlavní předměty podnikání společnosti Deutsche Bahn AG, zejména sektor osobní dopravy (dopravní služby na hlavních tratích a lokální doprava) a sektor nádražních objektů používaných pro osobní dopravu. V současné době byl již vypracován první návrh programu pro Deutsche Bahn AG zaměřeného na odstranění všech bariér v cestování fázovým způsobem prostřednictvím přípravy řady opatření s příslušnými termíny, jež budou adresována jednotlivým řídicím jednotkám a dceřiným společnostem v souladu s požadavky Spolkového zákona o nediskriminaci postižených osob. V současné době je tento návrh předmětem diskusí se sdruženími pro postižené osoby, jež probíhají pod záštitou vládního představitele odpovědného za záležitosti týkající se tělesně postižených osob, pana Karla Hermanna

3 Haacka v rámci Německé rady pro postižené osoby. Ve vhodnou dobu provede tato rada jmenování Komise vyjednávačů, která pak bude pořádat potřebná slyšení se zástupci železnic. Program společnosti Deutsche Bahn AG bude tvořit základ pro budoucí práce na zajištění rovného nakládání s osobami, jež jsou tělesně postiženy, v jejím spektru dopravních služeb. Plánovaná opatření se točí kolem hlavních milníků vytyčených na cestě k bezbariérovému cestování. Současně s tím mohou být tato opatření považována za další rozvoj a určitý prostředek seberealizace pro společnost Deutsche Bahn AG a jsou součástí procesu změny, který musí být flexibilní z hlediska přístupu v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny zákonnými orgány a příslušnými sdruženími, aby bylo možno brát náležitý zřetel na požadavky osob se sníženou pohyblivostí. Jako soukromá společnost je však společnost Deutsche Bahn AG rovněž povinna jednat v kontextu svých možností a manipulačního prostoru v souladu s ekonomickými aspekty. Při realizaci příslušné legislativy a optimalizaci cestovních možností pro osoby se sníženou pohyblivostí nezačínají Deutsche Bahn AG od nuly. V průběhu několika posledních let Deutsche Bahn AG již podnikly řadu kroků na odstranění velkého počtu překážek a na instalaci nových zařízení všude tam, kde to bylo technicky možné. Odstraňování bariér v dopravě na hlavních tratích V sektoru osobní dopravy na hlavních tratích mají všechny vlaky provozované v denních hodinách jedno nebo dvě místa pro invalidní vozíky a rovněž přístupná sociální zařízení. V celkovém vyjádření je každý měsíc v dálkových vlacích k dispozici míst pro invalidní vozíky. Pro všechny vlakové systémy, jež budou vyvinuty v budoucnu ze strany DB Reise & Touristik (AG) (včetně nových generací dopravy typu IC, tj. nových návrhů vozidel pro lokomotivou tažené vlakové soupravy, a nových generací vlaků ICE, tj. nových vysokorychlostních souprav), příslušné specifikace zahrnují systémy umožňující nástup do vlaku, jež jsou namontovány na vozidle. Rovněž stávající a budoucí služby poskytované v rámci cestovního řetězce (například plánování cest, zákaznické informace, kvalita umístění ve vlaku, atd.) jsou charakterizovány postupným úsilím zaměřeným na naplnění vize bezbariérového cestování a tím umožnění postiženým osobám cestovat v souladu s vlastním výběrem. Noční vlaky v řadě Talgo, jež jsou provozovány pod označením DB NachtZug na relacích Hamburk-Mnichov, Stuttgart-Hamburk a Berlín-Mnichov mají vždy jeden vůz s možností sezení, který je vybaven prostorem pro invalidní vozík, a sociální zařízení s přístupem pro invalidní vozíky. Ve všech ostatních nočních vlacích na Spolkových drahách jsou lehátka vhodná pro použití cestujícími na invalidním vozíku zajištěna od roku Tyto vozy byly vyvinuty v rámci projektu DB NachtZug v úzké spolupráci se Spolkovou radou klubů pro postižené osoby a jejich přátele a mají kupé určené pro dvě osoby plus sociální zařízení vhodné pro uživatele invalidního vozíku. Všechny noční vlaky, jež budou zkonstruovány a provozovány v budoucnu pod označením DB NachtZug, by měly zahrnovat lehátkový vůz tohoto typu jakožto standard. Odstraňování bariér v lokální dopravě Značná část vlaků, které jsou dnes v provozu v oblasti lokální dopravy, je již nyní vybavena zabudovanými systémy pro pomoc při nástupu do vlaku a výstupu z vlaku, sociálním zařízením pro postižené osoby a digitálními informačními systémy; stále větší počet vozidel má snížené podlahy a zajíždí do stanic, kde jsou nástupiště na stejné výškové úrovni. To

4 poukazuje na skutečnost, že cíl spočívající v odstraňování překážek již byl zčásti naplněn a tvoří dobrý základ pro budoucí vývoj. Spolu s opatřeními, která již byla zavedena, například se jedná o zhruba 500 dvoupatrových vozů, standardně vybavených tak, aby umožnily manipulaci s invalidními vozíky, včetně sociálních zařízení přístupných pro invalidní vozík, a spolu s dalšími opatřeními, jež jsou teprve plánována, jako je například zavedení nových souprav ET 428 emu v regionální dopravě, DB Regio AG prokázala, že bere svou odpovědnost veřejného dopravce vážně, pokud jde o vycházení vstříc potřebám osob s problémy, jež souvisejí s pohyblivostí. Od provedení regionalizace jsou standardy kvality dopravních služeb v oblasti regionální dopravy nyní určovány spolkovými zeměmi, což znamená, že požadavky týkající se odstranění bariér pro cestování je třeba stanovit v revidovaných programech lokální dopravy jednotlivých spolkových zemí. DB Regio AG bude brát v úvahu požadavky stanovené spolkovými zeměmi v rámci procesu obstarávání nové přístupné a uživatelsky přívětivé infrastruktury a technologií vozidel a díky tomu se bude nepřímo orientovat na programy lokální dopravy spolkových zemí. Kromě toho platí, že pro všechny vlakové produkty používané v provozu vnitrostátní a regionální dopravy bude vytvořen určitý seznam kritérií pro bezbariérový přístup ve spojení se Spolkovou radou pro rehabilitaci (BAR) a zastřešujícími organizacemi pro postižené osoby. Tento proces vytyčí základní charakteristiky požadované od prostor sloužících k nástupu do vlaku a všech ostatních součástí vlaků, jež jsou důležité pro cestující se sníženou pohyblivostí, jakož i příslušné informace a značení. Bude doporučeno, aby u všech nových vlaků byly tyto faktory brány v úvahu v co největší možné míře. To zahrnuje doporučení v souvislosti s kontrasty, osvětlením, barvami, materiály, psanými texty nebo návrhy zařízení, jež jsou obsluhována cestujícími. Při obstarávání vozidlového parku pro lokální dopravu může vést vliv objednávajících organizací ve spolkových zemích k projekční nejednotnosti. Bezbariérová struktura v železničních stanicích Obchodní jednotka spravující nádraží v osobní dopravě se aktivně stará o provoz zhruba železničních stanic a zastávek na síti osobní železniční dopravy společnosti Deutsche Bahn AG a o poskytování odpovídajících pomocných služeb. Pro tělesně postižené osoby, zejména osoby na invalidních vozících nabízí více než 300 větších stanic pomoc při nástupu, výstupu a přestupu, která je zajišťována pracovníky v těchto stanicích. V rostoucím počtu stanic jsou takové služby poskytovány partnery (např. společnostmi pro pomoc cestujícím). Asistenční služba je pak organizována na žádost střediska služeb v oblasti mobility. V železničních stanicích se používají mobilní zvedací systémy nebo rampy, eskalátorové systémy a elektricky poháněné vozíky za účelem pomoci cestujícím na invalidním vozíku s nástupem do vlaku. V současné době má více než 480 stanic zařízení pro zdvih invalidních vozíků, 40 stanic má mobilní rampy a 9 stanic je vybaveno elektrickými vozíky. Kromě toho je velký počet stanic již navržen a vybaven tak, aby byl cestujícím s omezenou pohyblivostí umožněn snazší přístup k železničnímu systému bez další asistence. Příslušná zařízení zahrnují takové položky, jako jsou výtahy, bezbariérové rampy podél schodů, podlahová značení pro směrování nevidomých a osob s vážným poškozením zraku, automatické dveře v budovách, zařízení pro přepravu zavazadel na schodištích, směrovací prvky pro osoby s vážným poškozením sluchu, atd. V zásadě by měly být stanice a zastávky provedeny jako bezbariérové díky novým opatřením a rekonstrukcím. DB Station & Service AG proto důsledně dodržuje pravidla a předpisy, jež se vztahují na železniční sektor, a provádí aplikaci ověřených postupů pro dosažení bezbariérového přístupu (jedná se například o národní a evropské směrnice,

5 evropské normy a specifikace, vyhlášky UIC, atd.). Opatření uvedená v národních normách, jež jsou v platnosti v oblasti veřejné legislativy, kterou se řídí uspořádání budov a volnost přístupu, v té míře, v jaké jsou slučitelné s železniční dopravou (jedná se např. o normy DIN 18024, 18025, 32984), jsou rovněž aplikována ze strany DB Station & Service AG v jejích projekčních a konstrukčních normách. Pro nové stanice nebo pro stanice, jež procházejí radikální rekonstrukcí, určují rozměrové aspekty směrnice DB číslo 813 (plánování stanic pro osobní železniční dopravu) technické a konstrukční standardy na Spolkových drahách. Pro DB Station & Service AG je bezbariérový přístup k zařízením a nástupištím prioritní záležitostí v souvislosti se všemi hlavními pracemi na nových budovách a rekonstrukci starých budov. Nová nástupiště jsou konstruována s výškami 550 mm nebo 760 mm nad hlavou kolejnice v závislosti na objednávkách podávaných spolkovými zeměmi a/nebo železničními podniky. Přemístění z nástupiště do vlaku je nutno organizovat na lokální úrovni ve vztahu k provedení vozidel, jež jsou v provozu, a/nebo vzhledem k místním možnostem příslušných služeb. Normy Spolkových drah v případě stavebních opatření ve stanicích například zahrnují: návrh nových zařízení s rozměry, jež budou umožňovat dostatečný prostor pro pohyb postižených osob; optické/dotykové systémy trasového značení pro nevidomé nebo osoby se silně poškozeným zrakem na nástupištích a na trasách vedoucích k nástupištím; snadno přístupné výtahy (nové nebo nahrazující) nebo rampy tam, kde to bude požadováno; eskalátory pro případ větších výškových rozdílů a/nebo v případě větších počtů odbavovaných cestujících; větší výšky nástupišť; použití moderního značení a zákaznických informací na základě požadavků, včetně například dotekových instrukcí na madlech schodišťových systémů; nouzové a informační body v souladu s příslušnými požadavky. Pro různé nově vyvíjené standardní položky staničního vybavení již byly vytvořeny potřebné rezervy pro požadavky na přepravu postižených osob jako příklad uveďme, že moderní standardní toalety (automatické) jsou rovněž vhodné pro osoby se sníženou mobilitou. Místo pro poskytování služeb v rámci zajištění mobility by mělo mít sníženou přepážku pro osoby menší výšky nebo pro osoby upoutané na invalidní vozík. Místo pro poskytování služeb v rámci zajištění mobility bude v budoucnu vybaveno indukčním naslouchacím systémem pro osoby s postiženým sluchem. Standardní sociální zařízení (automatická) jsou navržena tak, aby uspokojovala potřeby postižených osob. DB Station & Service AG spoléhá na úzkou spolupráci a dohodu místních úřadů, spolkových zemí a spolkové vlády pro všechna svá opatření a všechny stavební projekty. Při modernizaci svých zařízení se bude DB Station & Service AG zaměřovat na odstraňování bariér tak, jak bude třeba. Důležitá charakteristika poskytovaných služeb středisko služeb pro cestující s omezenou pohyblivostí V roce 1999 založila společnost Deutsche Bahn AG středisko služeb pro cestující s omezenou pohyblivostí, jehož účelem je usnadnění plánování cest pro osoby s omezenou pohyblivostí a zajištění toho, aby jejich cesty byly co nejpříjemnější. Toto středisko nabízí nejen osobní asistenční služby při zajištění nástupu, výstupu a přestupu, ale též cestovní informace orientované zejména na potřeby osob se sníženou pohyblivostí; to zahrnuje

6 například pomoc pro tyto osoby v souvislosti s výběrem vlaků, ve kterých by mohly absolvovat svou cestu bez nutnosti přestupu, přizpůsobení vzhledem k osobním plánovacím systémům tras, zajištění, že bude provedena rezervace správných míst ve vlaku a odeslání jízdenek přímo do bydliště cestujícího. Středisko služeb pro cestující s omezenou pohyblivostí je možno kontaktovat prostřednictvím jednotného čísla horké linky pro celé Německo (00 49 (0) (cena je 12 eurocentů za minutu hovoru) od pondělí do pátku od 8:00 do 20:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00). Tato kancelář je rovněž v provozu na velikonoční pondělí, svatodušní pondělí, 3. října a 26. prosince od 8:00 do 20:00. Pomoc při nástupu do vlaku, výstupu z vlaku a přestupu mezi vlaky je rovněž možno požadovat od střediska služeb pro cestující s omezenou pohyblivostí prostřednictvím internetu na adrese: Cenné informace a úplnější podrobnosti o službách, jež jsou k dispozici pro osoby se sníženou pohyblivostí, je možno nalézt v brožuře nazvané Mobile despite handicaps (Mobilní i přes postižení), kterou je možno získat bezplatně od všech cestovních středisek DB, autorizovaných cestovních kanceláří, míst pro poskytování služeb DB, veřejných úřadů, řady rehabilitačních středisek, svépomocných sdružení a podpůrných organizací. Evropský rok postižených lidí 2003 V případech, kdy se jedná o cílovou skupinu osob se sníženou pohyblivostí, je komunikační strategie Deutsche Bahn AG aktivní i dynamická a je založena na hesle společného cestování, jinými slovy na integraci tělesně postižených osob do normálního životního rytmu. Společnost Deutsche Bahn AG již využila výhod nabízených evropským rokem postižených lidí 2003 ke zdůraznění všech opatření, která učinila v minulosti, a svých cílů do budoucna. Bezbariérový? je například název poněkud neobvyklé fotografické výstavy pořádané v šesti vybraných železničních stanicích společností Deutsche Bahn AG za spolupráce s Berlínskou akademií výtvarných umění (UDK) v rozmezí červenec až listopad Neobvyklou věcí v souvislosti s touto výstavou je nejen neobvyklý způsob, jakým jsou obrazové a textové motivy používány, ale též skutečnost, že fotografické koláže byly většinou zavěšeny vysoko nad hlavami osob procházejících nádražními prostorami, což podněcovalo jejich představivost i z určité vzdálenosti. Tématika zobrazovaná fotografickou výstavou sahala daleko za hranice čistě tělesného postižení a byla silněji orientována na komunikační bariéry mezi lidmi. Účelem těchto fotografických koláží bylo nabídnout pohled do vizuálního a duševního vnímání postižených osob a tímto způsobem posílit bezbariérové komunikace usnadněním integrace těchto osob do společnosti. Daných šest prací bylo vybráno prostřednictvím soutěže, kterou uspořádala Katedra vizuální komunikace Berlínské akademie výtvarných umění, ve které vítězové obdrželi ceny od Spolkových drah. V průběhu šestiměsíční zimní sezóny 2002/2003 studenti na uvedené škole vytvořili poměrně velmi kvalitní, otevřené a nespoutané práce pod heslem Bezbariérový?. V roce 2003 byla v souvislosti s kampaní dětských snů společnost Deutsche Bahn AG jedním z aktérů vystupujících se snahou splnit některá velmi zvláštní přání, zejména přání dětí a mladých lidí s postižením. Nejen že Spolkové dráhy umožnily čtyřem duševně postiženým mladým dospělým lidem a jejich pečovatelům uspořádat výlet vlakem do Stralsundu, ale rovněž zařídily pro deset dětí s vážnými a několikerými postiženými splnit si svůj sen projet se ve vlaku ICE. V rámci oslavy svého 30. výročí navštívila Sesame Street deset německých železničních stanic s velmi barvitým programem a v některých z těchto stanic bylo několik postižených dětí přizváno za účasti Spolkových drah k osobnímu setkání se svými oblíbenými hvězdami, jimiž jsou Ernie & Bert.

7 Deutsche Bahn AG důležitý partner Německého sportovního svazu pro tělesně postižené Sponzorování Německého sportovního svazu pro tělesně postižené je aktivním způsobem, jakým společnost Deutsche Bahn AG prokazuje, co dělá pro tuto zákaznickou skupinu, a její význam v rámci společnosti. Toto sponzorství je rovněž dobrým způsobem, jak umožnit Spolkovým drahám pochopit marketingové nároky postižených cestujících a vytvořit koncept inovačních služeb pro tyto cestující. Kromě sponzorských činností uvedených ve smlouvě uspořádala Deutsche Bahn AG v letech 2002 a 2003 řadu pracovních porad zaměřených na výměny s postiženými sportovci vedenými v daném sdružení a dalšími spolupracujícími partnery a zainteresovanými stranami. Tyto porady byly příležitostí pro širokou řadu otázek, jež se budou vztahovat ke službám nabízeným nebo plánovaným Spolkovými drahami pro tyto specifické cílové skupiny s ohledem na využití výsledků jakožto vstupu pro vývoj produktu a k řídicímu procesu. První pracovní porada se konala v červenci Byla zaměřena zejména na služby pro tělesně postižené cestující dnes a zítra. Pod vedením externího moderátora pak čtyři pracovní skupiny diskutovaly různá témata související s cestováním a uvedly a vysvětlily ty části služby, které jsou velmi významné pro postižené cestující. Druhá pracovní schůzka ve spolupráci se sportovci DBS/DRS byla uspořádána na konci května 2003 se zaměřením na téma vytvoření dokumentu/průvodce pro pomoc pracovníků DB, kteří působí v sektoru služeb. Cílem je vytvoření tzv. dokumentu/příručky o podvědomí jakožto součásti celkové komunikační koncepce pro pracovníky prodeje a služeb a vlakových posádek u společnosti Deutsche Bahn AG za účelem poskytnutí podrobností ohledně požadavků a přání lidí s tělesným postižením. Z interního hlediska jsou těmto pracovníkům rovněž dodávány informace k této tématice a v roce 2004 bude do výcvikového programu dokonce zakomponován i speciální modul. Pravidelná setkání s partnery DBS jsou další příležitostí k zajištění neformálních informací o novém vývoji pro Německý sportovní svaz pro tělesně postižené, pro aktivní výměny názorů a zkušeností mezi všemi spolupracujícími partnery DBS a za účelem prezentace činností každého specifického partnera v rámci skupiny. Mezi další důležité partnery ve sportovním svazu patří Aral AG, Bayer AG, Fiat AG a Otto Bock Healthcare. Další důležitou otázkou je vytvoření partnerských vztahů v rámci pracovního týmu sportovního svazu a tím podpoření otevřených výměn zkušeností a názorů se snahou o uvolnění potenciálních synergií. Přístup na internet Internetové stránky slouží nejen k prezentaci činností společnosti Deutsche Bahn AG ve vztahu k Německému sportovnímu svazu, ale též uvádějí celou řadu služeb, jež jsou k dispozici pro tělesně postižené osoby. Od začátku roku 2002 je možno objednávat pomoc v souvislosti s nástupem do vlaku, výstupem z vlaku a přestupem mezi vlaky, zakupovat jízdenky a provádět rezervaci míst online způsobem. V této oblasti jsou již k dispozici bezbariérová provedení a spojení s hlavními službami nabízenými postiženým osobám spolu se specifickými doplňkovými informacemi.

8 Průzkum trhu Průzkum trhu spuštěný v létě 2003 společností Deutsche Bahn AG k problematice postižených cestujících by měl poskytnout užitečný vstup v souvislosti se strukturami, specifickými potřebami a očekáváními postižených osob v Německu a měl by též poskytnout doplňující informace o tržním potenciálu. Specifické údaje o tržních strukturách jsou důležité při zajišťování řádně koncipovaného vývoje produktů a vhodných služeb a rovněž mohou posloužit jako vstupní podklady pro vývoj produktu a služeb u společnosti Deutsche Bahn AG. Spolupráce s dalšími evropskými železnicemi Kromě všech výše uvedených aspektů pracuje společnost Deutsche Bahn AG aktivním způsobem na prosazování větší spolupráce s dalšími evropskými železnicemi za účelem vytvoření a aplikace celoevropských norem jakosti, které povedou k usnadnění mezinárodních cest a přinesou další výhody postiženým osobám a zjednoduší jejich přípravy na cestu (objednávání asistenčních služeb nebo speciální služby). Pravidelné diskuse a písemné výměny informací o dané situaci v různých zemích jsou spolu s různými plány a opatřeními významnými faktory pro odstraňování bariér při železničních cestách napříč Evropou. Název originálu: Access to stations and trains for the mobility-impaired Zdroj: Rail International 1/2004, s Překlad: Petr Zavadil Korektura: ODIS

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková Cílem mobility byla inspirace dobrou praxí v oblasti přístupnosti a vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zdravotním

Více

Kultura cestování 21. století? Standard pro cestující v roce 2010? osobní dopravě. Úloha ná. dopravě

Kultura cestování 21. století? Standard pro cestující v roce 2010? osobní dopravě. Úloha ná. dopravě Kultura cestování 21. století? Standard pro cestující v roce 2010? Úloha ná nádraž draží v moderní moderní osobní osobní dopravě dopravě 2007 (po uvedení do provozu)... Ani nová řešení nejsou vždy úspěšná...

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Evropská a národní legislativa k registrům

Evropská a národní legislativa k registrům Evropská a národní legislativa k registrům Ing. Danuše Marusičová ACRI akademie seminář Registry železničních kolejových vozidel Praha, 9.9.2014 Registry v železniční dopravě Železniční doprava je založena

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Ecoles européennes. Réf. : 2006-D-94-cs-5 Orig. : EN Verze: CS. Schváleno Nejvyšší radou na schůzi dne 23., 24. a 25. října 2006 v Bruselu

Ecoles européennes. Réf. : 2006-D-94-cs-5 Orig. : EN Verze: CS. Schváleno Nejvyšší radou na schůzi dne 23., 24. a 25. října 2006 v Bruselu Ecoles européennes Bureau du Secrétaire général Administration Comptabilité Réf. : 2006-D-94-cs-5 Orig. : EN Verze: CS Úprava nařízení týkajících se náhrad cestovních výloh v souvislosti s úkoly, které

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Ing.Michal Červinka Ph.D. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Legislativní rámec

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Obsah dokumentu Úvodem...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...6

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Na začátku dubna 2007 dosáhla jedna z prvních vlakových souprav IC3 u společnosti DSB historického mezníku

Na začátku dubna 2007 dosáhla jedna z prvních vlakových souprav IC3 u společnosti DSB historického mezníku Fotografie: René Strandbygaard; zdroj: www.dsb.dk Úspěch souprav IC3 Na začátku dubna 2007 dosáhla jedna z prvních vlakových souprav IC3 u společnosti DSB historického mezníku Peder Nørregaard Jespersen,

Více

Hradec Králové bez bariér

Hradec Králové bez bariér Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Hradec Králové bez bariér PhDr. Marek Šimůnek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 20.3.2015 2014/2244(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zavedení multimodálních integrovaných systémů jízdenek a letenek v EU (2014/2244(INI)) Výbor pro dopravu

Více

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Fraser MacDonald, ze společnosti Mott MacDonald, navrhuje novou smlouvu o spolupráci s Radou města Leedsu, která povede k racionalizaci, modernizaci

Více

Oznámení o zakázce. Služby

Oznámení o zakázce. Služby 1/8 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266442-2012:text:cs:html B-Brusel: Poskytnutí podpory GSA v oblasti rozvoje segmentu pro uživatele systému a řízení podílníků

Více

Bezbariérové stanice v železniční dopravě Právní rámec a potřeba jednání a prací v Německu

Bezbariérové stanice v železniční dopravě Právní rámec a potřeba jednání a prací v Německu Bezbariérové stanice v železniční dopravě Právní rámec a potřeba jednání a prací v Německu Josef Becker, Hans-Joachim Hollborn, Elke Schramm Zákon ke zrovnoprávnění zdravotně postižených lidí a ke změně

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33 Obsah Předmluva 11 Poděkování 16 ČÁST I Základy návrhu webových stránek Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19 1.1 Evoluce návrhu webu 20 1.2 Důležitost zákaznicky orientovaného návrhu webu 21

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Velké investice do dánské státní železniční sítě

Velké investice do dánské státní železniční sítě Velké investice do dánské státní železniční sítě Banedanmark bude čelit v nejbližších letech velkým výzvám. Nové finanční zdroje od dánské vlády umožní, aby organizace Banedanmark obnovila velké části

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY ING.ARCH. IRENA ŠESTÁKOVÁ ČVUT PRAHA, FAKULTA ARCHITEKTURY Právním předpisem platným při navrhování objektů zhlediska bezbariérovosti je vyhláška 369/2001Sb. a její

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (EU) č. 181/2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (EU) č. 181/2011 Systém ASPI - stav k 28.4.2015 do částky 41/2015 Sb. a 17/2015 Sb.m.s. - RA704 32011R0181 - o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě - poslední stav textu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě?

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě? Proč manuál vznikl? Tento manuál vznikl jako výsledek aktivity II. pracovní skupiny (Lidé s postižením) Komunitního plánování sociálních služeb Zábřežska jako opatření II-3.1 Zlepšení systému dopravy pro

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí

BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí Praha, Prag,23.dubna 23. April2013 2013 Mobilita v městské aglomeraci čelí důležitým výzvám Jednotlivé aspekty ekologická stopa"

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

ČSAD SVT Praha, s.r.o. ČSAD SVT Praha, s.r.o. Budování celostátních informačních a odbavovacích systémů RNDr. Jan Kotík, jednatel Obsah O společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o. Celostátní systém předprodeje autobusových jízdenek

Více

ČD BIKE představení produktu

ČD BIKE představení produktu ČD BIKE představení produktu Půjčovny kol ČD Doplňková služba ČD fungující již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku. V roce 2014 aktuálně 73 železničních stanic v 9 krajích ČR s provozem

Více

Použití čipové karty v podmínkách dopravy

Použití čipové karty v podmínkách dopravy Použití čipové karty v podmínkách dopravy SMART WORLD 2013 26. 9. 2013 Ing. Jiří Matějec Koordinátor pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech Republic) www.sdt.cz Osnova 1. Čipová karta v podmínkách

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR

Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku IDS 2014, Žďár nad Sázavou, 20.5.2014 Interoperabilita a standardizace systémů elektronického

Více

Dopravní manual- aktualizace 2013

Dopravní manual- aktualizace 2013 Dopravní manual- aktualizace 2013 pro občany a návštěvníky Zábřežska, zaměřený na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Proč manuál vznikl? Tento manuál vznikl jako výsledek aktivity II. Pracovní

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba Rytmus Správná volba Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1 A. Úprava v právním řádu ČR 1) Základy úpravy práva na vzdělání na úrovni ústavní a zákonné: 2) Listina základních

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK Květen 2013 Úvod... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Standard vybavení vozidel IDSOK... 4 2.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení... 4 2.2 Standardy vybavení

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie podává

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD)

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky (SCIC-AT-ČD) stanovují

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek.

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek. Místo konání: Web: Lille Grand Palais, Francie www.railindustrymeetings.com PROČ JSME VYBRALI TENTO VELETRH? Očekávané investice do železničního sektoru v západní Evropě i zájem zadavatelů o dodavatele

Více