VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK TEPLO BRUNTÁL a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001. TEPLO BRUNTÁL a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 TEPLO BRUNTÁL a.s. Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ telefon 0646/ , fax 0646/

2 Obsah strana Úvod I. Orgány akciové společnosti 4 II. Organizační struktura společnosti. 5 III. Představení společnosti.. 6 IV. Rozhodující ukazatelé v roce V. Zpráva dozorčí rady společnosti 16 VI. Výrok auditora 17 1

3 Úvod Vážení akcionáři, v příloze Vám předkládáme Výroční zprávu společnosti TEPLO BRUNTÁL, a.s. za rok V roce 2001 došlo ke změně ve statutárních orgánech společnosti a následně i ve výkonných orgánech společnosti. V únoru 2001 byla ze své funkce vedoucího ekonomického úseku odvolána pí. Hrudíková Marie, která zároveň vykonávala i funkci člena dozorčí rady, kde byla zvolena za zaměstnance. Na základě výběrového řízení byla vybrána do funkce vedoucí ekonomického úseku Ing. Hladíková Dáša a za člena dozorčí rady byl zaměstnanci společnosti zvolen pan Hrdlička Dalibor. V průběhu roku 2001 přistoupila společnost k významné investiční akci rekonstrukci a modernizaci parních rozvodů, které v rámci CV Dolní byly vyměněny za teplovodní. Po složitých a obtížných jednáních se společnosti podařilo opět získat rozhodující vliv na svůj majetek nemovitostí CV Chelčického. Na základě uzavřené kupní smlouvy mezi PVR Group, a.s. a TEPLO BRUNTÁL a.s. byla zároveň odkoupena technologie této kotelny, tedy pět plynových parních kotlů. Dva z nich byly následně odprodány společnosti ETES, s.r.o. Přerov, která je po přebudování na teplovodní umístila jako součást investice na kotelnu CV Dolní. Zde bude jejich základní funkcí působit jako tzv. špičkový zdroj tepla, tj. vypomáhat v době nedostatečné kapacity 4 uhelných kotlů. Celou investiční akci, i když probíhala v důsledku pozdějšího vydání stavebního povolení se skluzem o cca jeden měsíc až v průběhu topné sezóny 2001/2002, se podařilo úspěšně dokončit a zprovoznit bez závažnějších dopadů do zásobování obyvatelstva teplem a teplou užitkovou vodou. V roce 2001 musela společnost přistoupit i k modernizaci kotlů K1 a K2 na CV Dolní. Investici realizovala společnost ČKD Dukla Praha. K modernizaci zbývajících uhelných kotlů K3 a K4 bylo přistoupeno v roce V současné době již probíhá a jsou tak předpoklady, že všechny uhelné kotle na CV Dolní budou modernizovány do začátku topné sezóny 2002/2003. Spolu s provedenou rekonstrukcí rozvodů budou vytvořeny předpoklady, že rozhodující tepelný zdroj města bude připraven na další provoz po dobu minimálně 15 let. I v roce 2001 se v hospodaření společnosti negativně odrážela ta skutečnost, že rozhodující část naší produkce tepla a teplé užitkové vody je směřována obyvatelstvu, pro které jsou uplatňovány regulované ceny tepla a teplé užitkové vody. Společnost je proto nucena hledat hlavně finanční zdroje v úsporách provozních nákladů (uhlí, plyn a elektrická energie) a také v úsporách osobních nákladů. Jako součást investice CZT Dolní bylo i provedení organizačního auditu, s cílem realizovat úspory i prostřednictvím provedení změn v organizaci společnosti a snížení počtu pracovních míst. Hlavní část úspor v této oblasti je realizována až po skončení topné sezóny 2002/2001 a to prostřednictvím ukončení provozu na odstavených zdrojích Družební, I. ZŚ, Vodárenská, VS na CV Dolní a CV Chelčického a výrazným utlumením provozu na CV Chelčického. Dosažené hospodářské výsledky společnosti v roce 2001 byly ovlivněny několika základními faktory: a) nárůstem výroby a následně i tržeb v důsledku příznivých poměrů, zejména v závěru roku 2001 b) snížením měrné spotřeby paliv, především v důsledku realizace investic na CV Dolní 2

4 c) úsporou nákladů Společnosti se tak přes řadu často nepravdivých, případně nepravdivě medializovaných faktů a informací v roce 2001 podařilo splnit její hlavní úkol zabezpečit dodávky tepla a teplé užitkové vody pro dnes již rozhodující část obyvatel města. Výsledná cena tepla již stagnuje třetí rok a to i přesto, že společnost je nucena v posledních dvou letech mohutně investovat do zastaralého výrobního zařízení, protože jen tak je a zejména bude schopna většině odběratelů dodávat teplo za ekonomicky přijatelné náklady. V Bruntále, dne JUDr. Milan Misař předseda představenstva a.s.. Ing. Jan Zahálka, MBA ředitel, a.s. 3

5 I. Orgány společnosti Představenstvo: JUDr. Misař Milan, předseda představenstva Ing. Gorba Josef, místopředseda představenstva Ing. Struška František, člen představenstva Dozorčí rada: JUDr. Blažek Dušan, předseda dozorčí rady Ing. Jílková Jana, člen dozorčí rady Hrdlička Dalibor, člen dozorčí rady Výkonné vedení: Ing. Zahálka Jan, MBA, ředitel společnosti Ing. Lukáš Miroslav, vedoucí výrobního a technického úseku Ing. Hladíková Dáša, vedoucí ekonomického a obchodního úseku K byl ukončen pracovní poměr s pí. Hrudíkovou Marií, vedoucí ekonomického úseku společnosti pro ztrátu způsobilosti vykonávat tuto funkci (ZP 46, odst. 1 písm. e). Zároveň byla i odvolána z funkce člena dozorčí rady. Na základě výběrového řízení nastoupila od do funkce vedoucí ekonomického úseku Ing. Hladíková Dáša. V dubnu 2001 byly ve společnosti provedeny volby nového člena dozorčí rady, voleného za zaměstnance. Zvolen byl pan Hrdlička Dalibor. 4

6 II. Organizační struktura společnosti Na základě organizačního, dnes postupně realizovaného, auditu společnosti provedeného firmou Energotis Šumperk, byly představenstvem společnosti schváleny od (jako důsledek realizace investiční akce CZT Dolní ) organizační změny. Na ekonomickém a obchodním úseku došlo ke snížení počtu zaměstnanců o jednoho. Na výrobním úseku došlo ke snížení již v roce 2001 o 2 pracovníky kategorie D (údržba), dále ke snížení o 4 pracovníky - doposud obsluhující výměníkové stanice na CV Dolní. Dále dochází po skončení TS 2002/2001 ke snížení o další zaměstnance, pracující doposud na rušených tepelných zdrojích (Vodárenská 6, Družební, I.ZŠ) celkem 5 zaměstnanců. Naopak nově byla zřízena 4 nová pracovní místa nepřetržitý dispečink na CV Dolní. U kategorie T došlo ke zrušení funkce mistra MaR. 5

7 III. Představení společnosti jméno: TEPLO BRUNTÁL a.s. sídlo: Šmilovského 659/6, Bruntál IČO: právní forma: akciová společnost rozhodující předměty podnikání: výroba a rozvod tepla Akciová společnost byla založena jako 100% dceřiná společnost Města Bruntál v roce Usnesením valné hromady ze dne tento akcionář rozhodl o navýšení základního kapitálu společnosti o 91,6 mil. Kč, tedy na dnešní vykazovanou hodnotu tj ,- Kč. V současné době provozuje společnost celkem 19 tepelných zdrojů a to především na území města Bruntál a dále v Horním Benešově. V průběhu roku 2001 a především počátkem roku 2002 došlo k radikální změně ve struktuře tepelných zdrojů. Jako součást velké investice CZT Dolní - byla o dva plynové kotle posílena kotelna na Dolní ulici, která v současné době zásobuje teplem a teplou užitkovou vodou odběratelé na sídlištích Dolní a Chelčického. Zároveň došlo k rekonstrukci starého parního potrubí a jeho nahrazení teplovodním. Jako důsledek této velké investice byl ukončen provoz na menších zdrojích, konkrétně I. ZŚ, Družební a Vodárenská. Na základě požadavku majitele, tj. Města Bruntál, společnost provozuje nové plynové kotelny na Pěší 8 a Dlouhé 20. Po dlouhodobém úsilí se společnosti koncem roku 2001 podařilo převzít CV Chelčického, kterou dnes na základě nájemní smlouvy provozuje dceřiná společnost TEPLO ETES Bruntál, s.r.o.. Drtivá většina dřívějších odběratelů CV Chelčického byla počátkem letošního roku převedena na TEPLO BRUNTÁL a.s. (a dnes je jediným odběratelem páry z CV Chelčického výrobní závod firmy Limova). Čímž dochází k okamžitému nárůstu naší výroby, odběrů a tím i tržeb naší společnosti. Společnost tak učinila další krok ke splnění své strategie, tj. vybudování centrálního vytápění na bázi pevných paliv, resp. na základě kombinované výroby (uhlí a plyn). Dnes společnost představuje rozhodujícího dodavatele tepla a teplé užitkové vody ve městě. Posílením a udržením svých dnešních odběratelů bude moci po splacení svých finančních závazků dále snižovat cenu svých dodávek, zejména pro obyvatelé města. 6

8 IV. Přehled rozhodujících ukazatelů za rok 2001 R O Z V A H A ( v tis.kč): běžný rok min.rok běžný rok min. rok Aktiva celkem Pasiva celkem Pohledávky za upsané vl.jmění Vlastní kapitál Stálá aktiva základní kapitál nehmotný dlouhodobý majetek kapitálové fondy hmotný dlouhodobý majetek fondy tvořené ze zisku dlouhodobý finanční majetek hospodářský výsledek min.let z toho: podíl.cen.papíry a vklady hospodář. výsledek účet.období v podn.s podst. vlivem Cizí zdroje Oběžná aktiva rezervy - - zásoby dlouhodobé závazky dlouhodobé pohledávky krátkodobé závazky krátkodobé pohledávky bankovní úvěry a výpomoci finanční majetek z toho dlouhodobé bank.úvěry Ostatní aktiva Ostatní pasiva VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ( v tis.kč): běžný rok min.rok běžný rok min.rok Výkony a prodej zboží Provozní hosp.výsledek z toho:trž.za prod.vl.výr.služ Zúčtování rezerv a opr.položek Změna stavu vnitr.zás.vl.výr. - - do finančních výnosů - - Aktivace Tvorba rezerv a opravných Výkon.spotř.a nákl.na prod.sl položek na finanč.náklady - - Přidaná hodnota Ostatní finanční výnosy Osobní náklady Ostatní finanční náklady Odpisy nehm. a hmot.dl.majetku Hosp.výsledek z fin.operací vč. Zúčtování rezerv,oprav.položek a daně z příjmu z běž.čin čas.rozlišení provozních výnosů Hosp.výsledek za běž.čin Tvorba rezerv,oprav.položek a Mimořádné výnosy čas.rozlišení provozních nákladů Mimořádné náklady Ostatní provozní výnosy Mimořádný hospod.výsledek Ostatní provozní náklady Hosp.výsledek za účet.období Dceřiné podniky: TEPLO ETES Bruntál, s. r. o., Šmilovského 659/6, Bruntál, IČO , 50 % podíl Osoby s více než 20% podílu na ZK: Město Bruntál, nám. Míru 1, Bruntál, IČO , 100 % Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti, Šmilovského 6, Bruntál a na sekret. starosty Města Výkaz peněžních toků (v tis. Kč) Jiné údaje: Peněžní tok z provozní činnosti: Pohledávky nad 180 dnů po lhůtě splatnosti: Peněžní tok z investiční činnosti: Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: - Peněžní tok z finanční činnosti: DHM (úč.zůst.hodn.) zat.zást.práv.nebo věc.břem

9 8

10 9

11 10

12 Přehled zdrojů rok 2001 Název zdroje Typ kotle Počet Σ výkon MWt Druh paliva Od roku Zdroj znečištění Medium CV Dolní R 8 fluidní 4 21,2 Hrp.AD Velký Pára CV Smetan. BK 6+ BK ,2 Zemní plyn 1993 Velký Pára Kogenerace 1 0,21 Zemní plyn 1997 Teplovodní CV Květná 2 PGVE 250, ,34 Zemní plyn 1989 Velký Teplovodní CV Květná 3 PGVE 250, ,34 Zemní plyn 1992 Velký Teplovodní Družební VP ,74 Zemní plyn 1985 Střední Teplovodní Brožíkova 4 ŽDB Bohumín 2 0,5 Zemní plyn 1991 Střední Teplovodní Revoluční 18 VSB IV 1 0,5 Zemní plyn 1993 Střední Teplovodní Nám. Míru 8 VIADRUS 3 0,135 Zemní plyn 1994 Malý Teplovodní Vodárenská TERMO ,174 Zemní plyn 1993 Malý Teplovodní Rýmařovská Carborobot 4 1,16 HU ořech Střední Teplovodní PV 300 Fügnerova 2 Carborobot 2 0,26 HU ořech Střední Teplovodní PV ZŠ Carborobot 2+1 0,97 HU ořech Střední Teplovodní PV 300,VSB 4 Koks Nám. Míru 7 Carborobot 1 0,07 HU ořech Malý Teplovodní PV 80 Nám.Míru 18 VSB IV 1 0,226 Čer.+koks 1993 Střední Teplovodní E.Beneše VSB IV 1 0,39 Čer.+ koks 1967 Střední Teplovodní 22/24 E.Beneše VSB I 1+1 0,334 Čer.+ koks 1995 Střední Teplovodní 23/25 KZ 5 Horní VSB IV 2 0,506 Čer.+hnědé 1985 Střední Teplovodní Benešov 518 ČSA VSB I 1 0,149 Černé 1995 Malý Teplovodní 2/4 Česká 19 VSB IV 2 0,38 Černý 1976 Střední Teplovodní ořech Nové zdroje v roce 2002 Dlouhá 20 THERM DUO 6 0,27 Zemní plyn 2002 Střední Teplovodní 50 T Pěší 8 THERM DUO 6 0,27 Zemní plyn 2002 Střední Teplovodní 50 T CV Dolní HVE 60 P/16 Upravený jako 2 7,8 Zemní plyn 2002 Velký Teplovodní teplovodní Zrušené zdroje v roce ZŠ Carborobot 2+1 0,97 HU ořech Střední Teplovodní PV 300,VSB 4 Koks Družební špičkový zdroj Vodárenská TERMO ,174 Zemní plyn 2002 Malý Teplovodní 11

13 Údaje o výrobě a rozvodu tepla Bilanční položka Jedn. Celkem ze všech zdrojů z toho výkon z kombinovaného zdroje Vlastní celkový instalovaný MW 49,9590 9,4000 výkon na kotlích vč. kogenerace Celkové množství tepla GJ vyrobeného na vl. zdrojích Teplo pro rozvod (přímý odběr) GJ ,4060 Údaje o životním prostředí Hmotnost odpadu vypouštěného do ovzduší tuny/rok Oxid siřičitý (SO2) 133,7 Oxidy dusíku (NOx) 43,45 Oxid uhelnatý (CO) 25,82 Tuhé látky 10,12 Uhlovodíky (CmHn) 10,28 Celková hmotnost odpadů vypouštěných do vody 0,0 Hmotnost popelovin, dále využívaných /stavební materiál apod./ 0,0 Hmotnost popelovin, dále nevyužívaných /skládka / 1 968,37 Hmotnost ostatních odpadů 208,75 Poplatky za znečištění tis. Kč Poplatky za znečištění ovzduší 233 Poplatky za znečištění vody 0 Poplatky za ukládání odpadů 934 Poplatky za náhradu škod 0 Údaje o palivu Druh paliva Jedn. Celkové množství Prům. obsah síry % Hnědé uhlí tis. tun 12,128 1,02 Černé uhlí tis. tun 0,382 0,6 Koks tis. tun 0,05 0,6 Zemní plyn mil. m 3 4,

14 13

15 14

16 15

17 Vyjádření dozorčí rady společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. Dozorčí rada společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. ve složení JUDr.Dušan Blažek, Ing.Jana Jílková a p. Dalibor Hrdlička, zvolený za zaměstnance, v souladu s ustanovením zákona číslo 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění a v souladu se Stanovami společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. vydává toto své stanovisko k účetní závěrce za rok 2001: Ověření roční účetní závěrky: předložená účetní závěrka společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s., která se skládá z výkazu Rozvaha, Výkazu zisků a ztrát, Přílohy k účetní závěrce za rok 2001 a Výkazu o peněžních tocích, byla sestavena dle platných pokynů a opatření Ministerstva financí. Porovnáním údajů účetní závěrky bylo ověřeno, že navazují na stavy příslušných účtů. V rámci své kontrolní činnosti DR průběžně sledovala plnění usnesení valné hromady, usnesení představenstva společnosti a plnění svých vlastních usnesení a závěrů. Správnost účetní závěrky a ověření hospodářského výsledku: hospodářský výsledek, účetní zisk ve výši tis. Kč byl vykázán správně a odpovídá zjištěnému stavu aktiv a pasiv ověřovaných inventarizací a proúčtovaným nákladům a výnosům. Tento zisk bude použit k úhradě neuhrazených ztrát z minulých účetních období. Závěr Prověřovaná řádná účetní závěrka za rok 2001 je sestavena dle platných pokynů Ministerstva financí. Na základě zjištění dozorčí rady lze předpokládat, že hospodářský výsledek je vykazován správně, odpovídá zjištěnému stavu hospodářských prostředků, ověřovaných inventarizací a proúčtovaným nákladům a výnosům. Zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2001, který byl vykázán v účetních výkazech za uplynulé účetní období, bylo provedeno na základě řádných dokladů a podkladů. Při kontrole správnosti roční účetní závěrky nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky. Dozorčí rada s přihlédnutím k výroku účetní auditorské firmy doporučuje proto řádné valné hromadě společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. schválit roční účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku za rok V Bruntále dne JUDr.Dušan Blažek předseda dozorčí rady 16

18 VII. Výrok auditora určený jedinému akcionáři společnosti TEPLO BRUNTÁL a. s. Auditorská firma CS Audit spol. s r.o. Ostrava provedla v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky a s auditorskými směrnicemi, jež vydala Komora auditorů České republiky, ověření účetní závěrky společnosti TEPLO BRUNTÁL a. s. sestavené k Za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Auditorské směrnice požadují plánovat a provést audit tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení účetních postupů a významných odhadů provedených společností a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku bez výhrad. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti TEPLO BRUNTÁL a. s. k a její hospodářský výsledek dosažený za rok 2001 a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými účetními předpisy platnými v České republice. Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených ve výroční zprávě s ověřenou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou informace ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou, z níž byly převzaty. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených v této zprávě a nezjistili jsme nesprávnosti. V Bruntále dne 26. června CS Audit spol. s r. o. Bohumínská 63/789 Ing. Jiří Škrdlant Slezská Ostrava auditor Osvědčení KA ČR č. 398 Osvědčení KA ČR č

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2005 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2005)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2005 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2005) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2005 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2005) Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí Výroční zpráva Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3 1. Organizační struktura 3 2. Orgány společnosti 4 3. Údaje

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ OBSAH 4. Základní identifikační údaje 4. Předmět podnikání 5. Úvodní slova předsedy představenstva 6. Orgány společnosti 7. Organizační struktura 8. Struktura vlastníků společnosti 8. Údaje o cenných papírech

Více

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2010

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2010 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2010 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2010) 1. Obecné vysvětlivky Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 660, 339 01 Klatovy II.

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 660, 339 01 Klatovy II. KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 66, 339 1 Klatovy II. VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Březen 211-1- Obsah výroční zprávy strana Úvodní slovo ředitele společnosti 3 Představení společnosti a organizační

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2007) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11 >> 11 VÝROČNÍ zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Obsah Skupina ČEZ 3 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora pro společníky společnosti ČEZ Energo, s.r.o. 6 Zpráva nezávislého auditora

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Výroční zpráva. Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. TERMO Děčín a.s. - 1 -

Výroční zpráva. Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. TERMO Děčín a.s. - 1 - Výroční zpráva Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 TERMO Děčín a.s. - 1 - Obsah: Základní údaje o společnosti.............................................. 3 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. Orgány a vedení akciové společnosti a jejich změny v roce 2012

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OLMA, a.s. strana 1 z 44 OBSAH OBSAH......2 ÚVODNÍ SLOVO......3 PROFIL SPOLEČNOSTI......4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY....4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...6 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok 2000 Poslání společnosti Firemní strategie počítá s udržením podílu v prodeji motorové nafty, mazacích olejů a asfaltů na trhu České republiky a s rozšiřováním

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3. Základní identifikační údaje, statutární orgány str. 4 Statutární orgány společnosti str.

Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3. Základní identifikační údaje, statutární orgány str. 4 Statutární orgány společnosti str. O B S A H str. 1 Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3 Základní identifikační údaje, statutární orgány str. 4 Statutární orgány společnosti str. 5 Management společnosti str. 6 Předmět činnosti str.

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o., Karviná Výroční zpráva 2007. Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3

BYTservis-služby, spol. s r.o., Karviná Výroční zpráva 2007. Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3 O B S A H Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3 Základní identifikační údaje, statutární orgány 4 Statutární orgány společnosti 5 Management společnosti 6 Předmět činnosti 7 Nabídka služeb 8 Rozvaha

Více

Lovochemie, a.s. Lovochemie 2011

Lovochemie, a.s. Lovochemie 2011 Lovochemie, a.s. Lovochemie 2011 Lovosice, 19. března 2012 Zpracoval útvar ekonomického ředitele 1 OBSAH strana Profil Společnosti - základní údaje 3 Základní ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. zpráva představenstva 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. zpráva představenstva 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA zpráva představenstva 1 Obsah Profil společnosti 5 Přehled vybraných tech. a ekonom. ukazatelů 9 Významné události roku 2014 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány

Více