Zajištění služeb ekonomického poradenství, provedení auditu řádné účetní závěrky a provedení auditu konsolidované závěrky pro ZHPK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění služeb ekonomického poradenství, provedení auditu řádné účetní závěrky a provedení auditu konsolidované závěrky pro ZHPK"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu Zajištění služeb ekonomického poradenství, provedení auditu řádné účetní závěrky a provedení auditu konsolidované závěrky pro ZHPK

2 1 V ÝZ VA K P O DÁ NÍ N A B ÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu Zajištění služeb ekonomického poradenství, provedení auditu řádné účetní závěrky a provedení auditu konsolidované závěrky pro ZHPK Zadavatel: IČ: Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Centrální nákup, příspěvková organizace Vejprnická 663/56, Plzeň Libor Palas, pověřený řízením Kontaktní osoba: Ing. Petr Stehlík telefon: ; Centrální nákup, příspěvková organizace vyhlašuje tuto veřejnou zakázku jako centrální zadavatel na základě smluv o centralizovaném zadávání. 2 P Ř E D MĚ T P L NĚ NÍ V E Ř EJ NÉ Z A K ÁZ K Y 2. 1 P ř e d m ě t v e ř e j n é z a k á z k y Předmětem VZ je: - zajištění služeb ekonomického poradenství zahrnující účetní a daňové poradenství pro zdravotnická zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. a Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s., - provedení auditu řádné účetní závěrky a výroční zprávy pro zdravotnická zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. a Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s., - provedení auditu konsolidované účetní uzávěrky v termínu podle zákonných předpisů pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. a všechna jeho zdravotnická zařízení B l i žš í s p e c i f i k a c e p ř e d m ět u v e ř e j n é za k á z k y Audit řádné účetní závěrky Roční obrat jednotlivých zařízení a počet zaměstnanců: zařízení roční obrat počet zaměstnanců Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. 10 mil. Kč 14 Klatovská nemocnice, a.s. 420 mil. Kč 613 Domažlická nemocnice, a.s. 230 mil. Kč 329 Stodská nemocnice, a.s. 190 mil. Kč 268 Rokycanská nemocnice, a.s. 210 mil. Kč 296 Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. 80 mil. Kč 130 Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. 40 mil. Kč 70 Za dotčené období požaduje zadavatel provedení auditu a vypracování písemné zprávy, týkající se: - údajů v účetní závěrce klienta, - údajů ve výroční zprávě klienta, Stránka 2 z 13

3 - úplnosti, průkaznosti a správnosti vedení účetnictví, vykonané s odbornou péčí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, jakož i profesními přepisy, vydanými Komorou auditorů ČR, jako jsou především auditorské směrnice a etický kodex Ekonomické poradenství Účetní poradenství: - dle požadavků zadavatele související s jeho činností. Daňové poradenství zahrnuje zejména: - daň z příjmu právnických osob zákon č. 586/1992 Sb. v platném znění komplexní nastavení metodiky, aktualizace směrnic a průběžné poskytování služeb při uplatnění zákona, které budou obsahovat průběžnou daňovou kontrolu, průběžné daňové poradenství. - daň z přidané hodnoty zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění komplexní nastavení metodiky, aktualizace směrnic a průběžné poskytování služeb spojených se zpracováním záznamní povinnosti a přiznání k DPH, kontrola daňových dokladů, uplatněných odpočtů, použitých koeficientů a správných sazeb u zdanitelných plnění, včetně zpracování dodatečných daňových přiznání. - silniční daň zákon č.16/1993 Sb. v platném znění poskytování služeb, aktualizace směrnic a metodická pomoc při posuzování výše daně dle jednotlivých vozidel a při zpracování přiznání k silniční dani. - daň z nemovitostí poskytování služeb, aktualizace směrnic a metodická pomoc při posuzování výše daně. - daň darovací - poskytování služeb, aktualizace směrnic a metodická pomoc při posuzování výše daně Audit konsolidované účetní závěrky Provedení auditu konsolidované účetní závěrky pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. a všechna jeho zdravotnická zařízení P ř e d p o k l á d a n á h o d n o t a v e ř e j n é z a k á z k y Finanční objemy za jeden rok: zařízení Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. předpokládané náklady za ekonomické poradenství bez DPH předpokládané náklady za audit řádné účetní závěrky a výroční zprávy bez DPH předpokládané náklady za audit konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy bez DPH celkem předpokládaný roční objem bez DPH ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Klatovská nemocnice, a.s ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč Domažlická nemocnice, a.s ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč Stodská nemocnice, a.s ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč Rokycanská nemocnice, a.s ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. (dále jen zařízení ) 5 000,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč 2 000,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč Stránka 3 z 13

4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za 3 roky činí ,- Kč bez DPH. 3 D O B A A M ÍSTO P LNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAK Á Z K Y 3. 1 D o b a p l n ě n í v e ř e j n é z a k á z k y Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne nabytí účinnosti smlouvy na dobu 3 let. 1) Pro provedení auditu řádné účetní závěrky pro zdravotnická zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. a Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. a auditu konsolidované účetní závěrky pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s a všechna jeho zařízení za období tří let 2012 až 2014 je předpokládané datum zahájení od a předpokládané ukončení je ) Pro zajištění služeb ekonomického poradenství zahrnující účetní a daňové poradenství na období 3 let 2012 až 2014 pro zdravotnická zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. a Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. je předpokládané datum zahájení této veřejné zakázky od a předpokládané ukončení je M í s t o p l n ě n í v e ř e j n é z a k á z k y Místem plnění veřejné zakázky je: Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. se sídlem Škroupova 18, Plzeň, provozovna Vejprnická 56, Plzeň Klatovská nemocnice, a.s. se sídlem Plzeňská 569, Klatovy 2 Domažlická nemocnice, a.s. se sídlem Kozinova 292, Domažlice Stodská nemocnice, a.s. se sídlem Hradecká 600, Stod Rokycanská nemocnice, a.s. se sídlem Voldušská 750, Rokycany Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. se sídlem Blatenská 314, Horažďovice Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. se sídlem Kyjovská 607, Planá u Mariánských Lázní 4 K VA LIFIKAC E U C HAZEČŮ 4. 1 V y m e z e n í k v a l i f i k a č n í c h p ř e d p o k l a d ů Kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže splnění kvalifikačních kritérií specifikovaných níže Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ splňuje uchazeč, který prokáže splnění kvalifikačních kritérií specifikovaných níže: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li Stránka 4 z 13

5 nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení dle ust. 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ustanovení 54 písm. d) Zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních dle odst bodu a) až až l) této výzvy čestným prohlášením. Čestná prohlášení jsou uvedena v Příloze č. 2 této výzvy. Pozn.: Základní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 125 a násl. ZVZ nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 133 a násl. ZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených. Stránka 5 z 13

6 Důležité: Pro prokázání splnění kvalifikačního předpokladu dle odst bodu k) této výzvy je nutné k čestnému prohlášení přiložit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele nepostačuje pouze podepsaný vzor čestného prohlášení. Pokud takový seznam neexistuje, uvede uchazeč v čestném prohlášení alespoň zmínku o této skutečnosti. Pro prokázání splnění kvalifikačního předpokladu dle odst bodu l) této výzvy -> Pokud má uchazeč formu akciové společnosti, musí předložit spolu s čestným prohlášením také aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Předložení výše uvedených seznamů se týká i případu, kdy uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ uchazeč prokáže a) dle 54 písm. a) ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) dle 54 písm. b) ZVZ předložením dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladů prokazujících příslušné živnostenské oprávnění či licenci. c) dle 54 písm. c) ZVZ dokladem vydaného profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci doklad o zápisu do seznamu daňových poradců Komory ČR a dokladem o odborné způsobilosti vydaný Komorou auditorů České republiky dle zákona o auditorech, prokazující členství uchazeče v této komoře. Zadavatel požaduje předložit doklad o zápisu do seznamu Komory daňových poradců ČR a doklad o odborné způsobilosti vydaný Komorou auditorů České republiky dle zákona o auditorech, prokazující členství uchazeče v této komoře u všech daňových poradců a auditorů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Pozn.: Profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 125 a násl. ZVZ nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 133 a násl. ZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady K prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55 ZVZ uchazeč doloží: - dle 55 odst. 1 písm. a) ZVZ pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimálním rozsahu ,- Kč nebo ekvivalentu této částky v cizí měně. Dodavatel je oprávněn prokázat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu i jiným odpovídajícím dokladem, z něhož budou vyplývat veškeré požadované náležitosti. Tento kvalifikační předpoklad může být splněn též předložením čestného prohlášení dodavatele, že nejpozději ke dni podpisu smlouvy bude výše uvedené pojištění uzavřeno. V tomto případě uzavření pojistné smlouvy bude dodavatel povinen doložit zadavateli před podpisem smlouvy na plnění této veřejné zakázky. V případě, že by vybraný uchazeč nejpozději při uzavření smlouvy doklad o pojištění ve stanoveném rozsahu nepředložil, neposkytne tak zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Stránka 6 z 13

7 4.1.4 Technické kvalifikační předpoklady K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 ZVZ uchazeč doloží: - dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí přílohou tohoto seznamu musí být: 1) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3) čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle předešlého bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, s limitem pro splnění kvalifikace. Tento kvalifikační předpoklad je splněn v případě, že uchazeč předloží: a) min. 3 kladné reference za zajištění služeb ekonomického poradenství, z toho alespoň jedna kladná reference pro zdravotnické lůžkové zařízení, a současně b) min. 3 kladné reference za provedení auditu účetní závěrky, i. z toho min. 1 kladná reference pro zdravotnické lůžkové zařízení, ii. dále součet obratů z referencí za provedení auditu/ů účetní(ch) závěrky/ek musí být dohromady alespoň v 1 kalendářním roce (celkový roční obrat) min mil. Kč a součet aktiv v brutto hodnotě z referencí za provedení auditu/ů účetní(ch) závěrky/ek musí být dohromady alespoň v 1 kalendářním roce min. 600 mil. Kč (roční brutto aktiva), a současně c) min. 1 kladnou referenci za provedení auditu konsolidované závěrky, která splňuje limity dané zákonem o účetnictví tj. roční obrat min. 700 mil. Kč, hodnota aktiv min. 350 mil. Kč a průměrný stav zaměstnanců min. 250 osob. Z těchto limitů pro povinné sestavení konsolidované účetní závěrky musí být splněny alespoň 2 ze 3 výše uvedených kritérií. Pro vše výše uvedené platí, že celkové výnosy ze všech předložených referencí z auditorské a poradenské činností přesáhly za období posledních 3 let hodnotu 2 mil. Kč. Uchazeč požadavky dle bodu b) ii. a c) doplní doložením kopií výroku auditora a kopií účetní závěrky příslušné společnosti F o r m a s p l n ě n í k v a l i f i k a c e Pokud není v této výzvě stanoveno jinak, předkládá uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vítězném uchazeči před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 5 Z P Ů S OB Z PR ACOVÁ N Í N A B Í D KOV É CE N Y Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v členění uvedeném v Příloze č. 1 nabídková cena. V Krycím listě (Příloha č. 3) bude uvedena celková nabídková cena v členění: - Nabídková cena v Kč bez DPH - DPH v Kč samostatně Stránka 7 z 13

8 - Nabídková cena v Kč včetně DPH Takto zpracovaná nabídková cena bude považována za konečnou, nejvýše přípustnou a závaznou pro uzavření smlouvy mezi dodavatelem a zadavatelem, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě. Nabídková cena uvedená uchazečem může být překročena pouze v případě změny předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty. V případě, že nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky v jednotlivých zařízeních, bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 6 Z P Ů S OB H O D NOCE N Í N A B Í DE K Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Předmětem hodnocení je nabídková cena za celý předmět plnění bez DPH za jeden rok. 7 O B C HODNÍ PO D MÍ N K Y 7. 1 S m l u v n í s t r a n y Název: Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. se sídlem Plzeň , Jižní Předměstí, Škroupova 18 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1564 Jednající: IČ: předsedou představenstva Mgr. Václav Váchal CZ Číslo účtu: /5500 Název: Klatovská nemocnice, a.s. Plzeňská 569, Klatovy II zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1070 Jednající: Ing. František Lešundák, předseda představenstva IČ: CZ Číslo účtu: /0100 Název: Domažlická nemocnice, a.s. Kozinova 292, Domažlice zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1073 Jednající: Ing. Alena Vyrutová, předsedkyně představenstva IČ: CZ Číslo účtu: /0100 Stránka 8 z 13

9 Název: Jednající: IČ: Stodská nemocnice, a.s. Hradecká 600, Stod zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1072 MUDr. Jiří Suda, předseda představenstva CZ Číslo účtu: /0100 Název: Jednající: IČ: Rokycanská nemocnice, a.s. Voldušská 750, Rokycany zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1071 MUDr. Hana Perková, předsedkyně představenstva CZ Číslo účtu: /0100 Název: Jednající: IČ: Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Blatenská 314, Horažďovice zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka Ing. Martin Grolmus, jednatel CZ Číslo účtu: /0300 Název: Jednající: IČ: Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. Kyjovská 607, Planá u Mariánských Lázní zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka Ing. Petr Dostál, jednatel CZ Číslo účtu: / K o n t a k t n í o s o b y k d o p l n ě n í S m l o u v y o p o s k y t o v á n í e k o n o m i c k é h o p o r a d e n s t v í Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. Klatovská nemocnice, a.s. Stodská nemocnice, a.s. Rokycanská nemocnice, a.s. Domažlická nemocnice, a.s. Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. Ing. Vlastimil Stehlík, Ing. Oldřich Lukáš Bc. Igor Jakubčík, Ing. Renata Valdmanová Marie Sychrová, MUDr. Jiří Suda Helena Vaňková, Zdeňka Lukešová Ing. Hana Köhlerová, Šiplová Irena Ing. Martin Grolmus, Ing. Eva Zoubková Ing. Petr Dostál, Ing. Jaroslava Průchová, Dagmar Špédlová Stránka 9 z 13

10 7. 3 N á v r h y s m l u v Uchazeči doloží návrhy smluv pro jednotlivé služby a jednotlivá zařízení samostatně viz dále. Příloha č. 4 Smlouva o poskytování ekonomického poradenství - uzavírána se Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje, a.s. Klatovskou nemocnicí, a.s. Stodskou nemocnicí, a.s. Rokycanskou nemocnicí, a.s. Příloha č. 5 Smlouva o poskytování ekonomického poradenství - uzavírána s Domažlickou nemocnicí, a.s. Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Nemocnicí následné péče Svatá Anna, s.r.o. Příloha č. 6 Smlouva (audit) zahrnuje audit účetní závěrky pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. a audit konsolidované účetní závěrky uzavírána se Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje, a.s. Příloha č. 7 Smlouva (audit) uzavírána s Klatovskou nemocnicí, a.s. Domažlickou nemocnicí, a.s. Stodskou nemocnicí, a.s. Rokycanskou nemocnicí, a.s. Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Nemocnicí následné péče Svatá Anna, s.r.o. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen za poskytování předmětu veřejné zakázky, mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče P l a t e b n í p o d m í n k y Zadavatel neposkytuje zálohy či depozita. Součástí návrhu smlouvy musí být cenová nabídka. V návrhu smlouvy bude uvedena samostatně: 1) Smlouva o provedení auditu řádné účetní závěrky - cena bez DPH za audit řádné účetní závěrky za jeden rok pro konkrétní zařízení 2) Smlouva o poskytování ekonomického poradenství s ohledem na rozdílné požadavky jednotlivých zařízení požaduje zadavatel do návrhů smluv uvedení ceny za ekonomické poradenství následujícím způsobem: a) pro zdravotnická zařízení: - Domažlická nemocnice, a.s. Stránka 10 z 13

11 - Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. - Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. uchazeči uvedou cenu za jednu osobohodinu bez DPH, které zahrnuje: účetní poradenství, oblast daně z příjmu PO, oblast daně z přidané hodnoty, ostatní daňové oblasti (silniční daň, darovací daň, daň z nemovitosti), telefonické nebo ové konzultace pro konkrétní zařízení. Cena 1 hodiny práce jednoho poradce je cenou úplnou a maximální. Cena obsahuje veškeré náklady poradce, tj. vč. času stráveného na cestě, cestovních a jiných výdajů. Účtovány budou jen skutečně poskytované služby daňového poradenství. b) pro zdravotnická zařízení: - Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. - Klatovská nemocnice, a.s. - Stodská nemocnice, a.s. - Rokycanská nemocnice, a.s. uchazeči uvedou cena za ekonomické poradenství ve výši měsíční paušální částky bez DPH (cena obsahuje veškeré náklady) 3) Smlouva o provedení auditu konsolidované účetní závěrky Smlouvu za tuto službu uzavírá vítězný uchazeč pouze se Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje, a.s. Uchazeči uvedou cenu za audit konsolidované závěrky bez DPH za jeden rok 7. 5 D a l š í o b c h o d n í p o d m í n k y V případě, že se uchazeč při plnění veřejné zakázky dostane do kontaktu s osobními údaji, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi. 8 N A B ÍDKA 8. 1 O b e c n é p o ž a d a v k y Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu uchazeče, je-li právnickou osobou, označené: Veřejná zakázka: Zajištění služeb ekonomického poradenství, provedení auditu řádné účetní závěrky a provedení konsolidované uzávěrky pro ZHPK - NEOTVÍRAT, Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném níže. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou. Vzor krycího listu nabídky je uveden v Příloze č. 3 k této výzvě. Uchazeč předloží nabídku v 1 originále označeném na krycím listě názvem Originál, zadavatel žádá uchazeče o poskytnutí druhého vyhotovení označeném na krycím listě názvem Kopie. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisu. Krycí list musí obsahovat číslo výtisku. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Stránka 11 z 13

12 Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení S l o ž e n í n a b í d k y Nabídka musí obsahovat následující části: Krycí list nabídky Krycí list nabídky musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, ) Obsah V obsahu nabídky bude uveden název jednotlivých kapitol, příloh a čísel stránek Podklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Uchazeč doloží doklady požadované v čl. 4 této výzvy Nabídková cena Nabídková cena bude stanovena v požadované struktuře dle čl. 4. této výzvy Návrhy smluv Návrhy smluv podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče L h ů t a a m í s t o p r o p o d á n í n a b í d e k Uchazeč je povinen doručit nabídku do sídla zadavatele na adrese: Centrální nákup, příspěvková organizace Vejprnická 663/56, Plzeň do podatelny, a to v úředních hodinách, tj. v pracovní dny mezi 8:00 hod. a 14:00 hod nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresu zadavatele do do 14:00 hodin. Rozhodující je okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoli její předání poště (kurýrní službě). Pozn.: Sídlo zadavatele se nachází v areálu SOU elektrotechnického, Vejprnická 663/56, pavilon 5 (budova Policie ČR), 3. patro O t e v í r á n í o b á l e k s n a b í d k a m i Otevírání obálek proběhne po termínu podání nabídek v sídle zadavatele a vzhledem k charakteru veřejné zakázky proběhne bez účasti uchazečů. Stránka 12 z 13

13 9 O STAT N Í P O D MÍ NKY Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce Uchazeče u třetích osob Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy, odmítnout všechny nabídky, nevybrat žádnou nabídku jako nejvhodnější nebo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Zadavatel si nevyhrazuje opční právo. Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky. 10 P Ř ÍLO H Y Přílohami a nedílnou součástí této výzvy jsou: Příloha č. 1 Čestné prohlášení Příloha č. 2 Cenová nabídka Příloha č. 3 - Krycí list nabídky Příloha č. 4 Smlouva o poskytování ekonomického poradenství Příloha č. 5 Smlouva o poskytování ekonomického poradenství Příloha č. 6 Smlouva (audit) Příloha č. 7 Smlouva (audit) V Plzni dne Libor Palas pověřený řízením Stránka 13 z 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 14.3.2014 čj. ZCU 007002/2014 PS Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Druh zadávacího

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Dodávka dalekohledů pro Envicentrum Druh veřejné zakázky: V souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek

Více

Opakovaná výzva k podání nabídky

Opakovaná výzva k podání nabídky Opakovaná výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,,vzdělávání pro Hradiště

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Ubytovací a stravovací služby pro realizaci vzdělávacích kurzů VZ/2012/3/200/5 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/24/01/11

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více