Zajištění služeb ekonomického poradenství, provedení auditu řádné účetní závěrky a provedení auditu konsolidované závěrky pro ZHPK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění služeb ekonomického poradenství, provedení auditu řádné účetní závěrky a provedení auditu konsolidované závěrky pro ZHPK"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu Zajištění služeb ekonomického poradenství, provedení auditu řádné účetní závěrky a provedení auditu konsolidované závěrky pro ZHPK

2 1 V ÝZ VA K P O DÁ NÍ N A B ÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu Zajištění služeb ekonomického poradenství, provedení auditu řádné účetní závěrky a provedení auditu konsolidované závěrky pro ZHPK Zadavatel: IČ: Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Centrální nákup, příspěvková organizace Vejprnická 663/56, Plzeň Libor Palas, pověřený řízením Kontaktní osoba: Ing. Petr Stehlík telefon: ; Centrální nákup, příspěvková organizace vyhlašuje tuto veřejnou zakázku jako centrální zadavatel na základě smluv o centralizovaném zadávání. 2 P Ř E D MĚ T P L NĚ NÍ V E Ř EJ NÉ Z A K ÁZ K Y 2. 1 P ř e d m ě t v e ř e j n é z a k á z k y Předmětem VZ je: - zajištění služeb ekonomického poradenství zahrnující účetní a daňové poradenství pro zdravotnická zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. a Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s., - provedení auditu řádné účetní závěrky a výroční zprávy pro zdravotnická zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. a Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s., - provedení auditu konsolidované účetní uzávěrky v termínu podle zákonných předpisů pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. a všechna jeho zdravotnická zařízení B l i žš í s p e c i f i k a c e p ř e d m ět u v e ř e j n é za k á z k y Audit řádné účetní závěrky Roční obrat jednotlivých zařízení a počet zaměstnanců: zařízení roční obrat počet zaměstnanců Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. 10 mil. Kč 14 Klatovská nemocnice, a.s. 420 mil. Kč 613 Domažlická nemocnice, a.s. 230 mil. Kč 329 Stodská nemocnice, a.s. 190 mil. Kč 268 Rokycanská nemocnice, a.s. 210 mil. Kč 296 Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. 80 mil. Kč 130 Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. 40 mil. Kč 70 Za dotčené období požaduje zadavatel provedení auditu a vypracování písemné zprávy, týkající se: - údajů v účetní závěrce klienta, - údajů ve výroční zprávě klienta, Stránka 2 z 13

3 - úplnosti, průkaznosti a správnosti vedení účetnictví, vykonané s odbornou péčí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, jakož i profesními přepisy, vydanými Komorou auditorů ČR, jako jsou především auditorské směrnice a etický kodex Ekonomické poradenství Účetní poradenství: - dle požadavků zadavatele související s jeho činností. Daňové poradenství zahrnuje zejména: - daň z příjmu právnických osob zákon č. 586/1992 Sb. v platném znění komplexní nastavení metodiky, aktualizace směrnic a průběžné poskytování služeb při uplatnění zákona, které budou obsahovat průběžnou daňovou kontrolu, průběžné daňové poradenství. - daň z přidané hodnoty zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění komplexní nastavení metodiky, aktualizace směrnic a průběžné poskytování služeb spojených se zpracováním záznamní povinnosti a přiznání k DPH, kontrola daňových dokladů, uplatněných odpočtů, použitých koeficientů a správných sazeb u zdanitelných plnění, včetně zpracování dodatečných daňových přiznání. - silniční daň zákon č.16/1993 Sb. v platném znění poskytování služeb, aktualizace směrnic a metodická pomoc při posuzování výše daně dle jednotlivých vozidel a při zpracování přiznání k silniční dani. - daň z nemovitostí poskytování služeb, aktualizace směrnic a metodická pomoc při posuzování výše daně. - daň darovací - poskytování služeb, aktualizace směrnic a metodická pomoc při posuzování výše daně Audit konsolidované účetní závěrky Provedení auditu konsolidované účetní závěrky pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. a všechna jeho zdravotnická zařízení P ř e d p o k l á d a n á h o d n o t a v e ř e j n é z a k á z k y Finanční objemy za jeden rok: zařízení Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. předpokládané náklady za ekonomické poradenství bez DPH předpokládané náklady za audit řádné účetní závěrky a výroční zprávy bez DPH předpokládané náklady za audit konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy bez DPH celkem předpokládaný roční objem bez DPH ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Klatovská nemocnice, a.s ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč Domažlická nemocnice, a.s ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč Stodská nemocnice, a.s ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč Rokycanská nemocnice, a.s ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. (dále jen zařízení ) 5 000,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč 2 000,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč Stránka 3 z 13

4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za 3 roky činí ,- Kč bez DPH. 3 D O B A A M ÍSTO P LNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAK Á Z K Y 3. 1 D o b a p l n ě n í v e ř e j n é z a k á z k y Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne nabytí účinnosti smlouvy na dobu 3 let. 1) Pro provedení auditu řádné účetní závěrky pro zdravotnická zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. a Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. a auditu konsolidované účetní závěrky pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s a všechna jeho zařízení za období tří let 2012 až 2014 je předpokládané datum zahájení od a předpokládané ukončení je ) Pro zajištění služeb ekonomického poradenství zahrnující účetní a daňové poradenství na období 3 let 2012 až 2014 pro zdravotnická zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. a Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. je předpokládané datum zahájení této veřejné zakázky od a předpokládané ukončení je M í s t o p l n ě n í v e ř e j n é z a k á z k y Místem plnění veřejné zakázky je: Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. se sídlem Škroupova 18, Plzeň, provozovna Vejprnická 56, Plzeň Klatovská nemocnice, a.s. se sídlem Plzeňská 569, Klatovy 2 Domažlická nemocnice, a.s. se sídlem Kozinova 292, Domažlice Stodská nemocnice, a.s. se sídlem Hradecká 600, Stod Rokycanská nemocnice, a.s. se sídlem Voldušská 750, Rokycany Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. se sídlem Blatenská 314, Horažďovice Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. se sídlem Kyjovská 607, Planá u Mariánských Lázní 4 K VA LIFIKAC E U C HAZEČŮ 4. 1 V y m e z e n í k v a l i f i k a č n í c h p ř e d p o k l a d ů Kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže splnění kvalifikačních kritérií specifikovaných níže Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ splňuje uchazeč, který prokáže splnění kvalifikačních kritérií specifikovaných níže: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li Stránka 4 z 13

5 nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení dle ust. 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ustanovení 54 písm. d) Zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních dle odst bodu a) až až l) této výzvy čestným prohlášením. Čestná prohlášení jsou uvedena v Příloze č. 2 této výzvy. Pozn.: Základní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 125 a násl. ZVZ nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 133 a násl. ZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených. Stránka 5 z 13

6 Důležité: Pro prokázání splnění kvalifikačního předpokladu dle odst bodu k) této výzvy je nutné k čestnému prohlášení přiložit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele nepostačuje pouze podepsaný vzor čestného prohlášení. Pokud takový seznam neexistuje, uvede uchazeč v čestném prohlášení alespoň zmínku o této skutečnosti. Pro prokázání splnění kvalifikačního předpokladu dle odst bodu l) této výzvy -> Pokud má uchazeč formu akciové společnosti, musí předložit spolu s čestným prohlášením také aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Předložení výše uvedených seznamů se týká i případu, kdy uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ uchazeč prokáže a) dle 54 písm. a) ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) dle 54 písm. b) ZVZ předložením dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladů prokazujících příslušné živnostenské oprávnění či licenci. c) dle 54 písm. c) ZVZ dokladem vydaného profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci doklad o zápisu do seznamu daňových poradců Komory ČR a dokladem o odborné způsobilosti vydaný Komorou auditorů České republiky dle zákona o auditorech, prokazující členství uchazeče v této komoře. Zadavatel požaduje předložit doklad o zápisu do seznamu Komory daňových poradců ČR a doklad o odborné způsobilosti vydaný Komorou auditorů České republiky dle zákona o auditorech, prokazující členství uchazeče v této komoře u všech daňových poradců a auditorů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Pozn.: Profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 125 a násl. ZVZ nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 133 a násl. ZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady K prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55 ZVZ uchazeč doloží: - dle 55 odst. 1 písm. a) ZVZ pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimálním rozsahu ,- Kč nebo ekvivalentu této částky v cizí měně. Dodavatel je oprávněn prokázat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu i jiným odpovídajícím dokladem, z něhož budou vyplývat veškeré požadované náležitosti. Tento kvalifikační předpoklad může být splněn též předložením čestného prohlášení dodavatele, že nejpozději ke dni podpisu smlouvy bude výše uvedené pojištění uzavřeno. V tomto případě uzavření pojistné smlouvy bude dodavatel povinen doložit zadavateli před podpisem smlouvy na plnění této veřejné zakázky. V případě, že by vybraný uchazeč nejpozději při uzavření smlouvy doklad o pojištění ve stanoveném rozsahu nepředložil, neposkytne tak zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Stránka 6 z 13

7 4.1.4 Technické kvalifikační předpoklady K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 ZVZ uchazeč doloží: - dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí přílohou tohoto seznamu musí být: 1) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3) čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle předešlého bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, s limitem pro splnění kvalifikace. Tento kvalifikační předpoklad je splněn v případě, že uchazeč předloží: a) min. 3 kladné reference za zajištění služeb ekonomického poradenství, z toho alespoň jedna kladná reference pro zdravotnické lůžkové zařízení, a současně b) min. 3 kladné reference za provedení auditu účetní závěrky, i. z toho min. 1 kladná reference pro zdravotnické lůžkové zařízení, ii. dále součet obratů z referencí za provedení auditu/ů účetní(ch) závěrky/ek musí být dohromady alespoň v 1 kalendářním roce (celkový roční obrat) min mil. Kč a součet aktiv v brutto hodnotě z referencí za provedení auditu/ů účetní(ch) závěrky/ek musí být dohromady alespoň v 1 kalendářním roce min. 600 mil. Kč (roční brutto aktiva), a současně c) min. 1 kladnou referenci za provedení auditu konsolidované závěrky, která splňuje limity dané zákonem o účetnictví tj. roční obrat min. 700 mil. Kč, hodnota aktiv min. 350 mil. Kč a průměrný stav zaměstnanců min. 250 osob. Z těchto limitů pro povinné sestavení konsolidované účetní závěrky musí být splněny alespoň 2 ze 3 výše uvedených kritérií. Pro vše výše uvedené platí, že celkové výnosy ze všech předložených referencí z auditorské a poradenské činností přesáhly za období posledních 3 let hodnotu 2 mil. Kč. Uchazeč požadavky dle bodu b) ii. a c) doplní doložením kopií výroku auditora a kopií účetní závěrky příslušné společnosti F o r m a s p l n ě n í k v a l i f i k a c e Pokud není v této výzvě stanoveno jinak, předkládá uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vítězném uchazeči před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 5 Z P Ů S OB Z PR ACOVÁ N Í N A B Í D KOV É CE N Y Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v členění uvedeném v Příloze č. 1 nabídková cena. V Krycím listě (Příloha č. 3) bude uvedena celková nabídková cena v členění: - Nabídková cena v Kč bez DPH - DPH v Kč samostatně Stránka 7 z 13

8 - Nabídková cena v Kč včetně DPH Takto zpracovaná nabídková cena bude považována za konečnou, nejvýše přípustnou a závaznou pro uzavření smlouvy mezi dodavatelem a zadavatelem, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě. Nabídková cena uvedená uchazečem může být překročena pouze v případě změny předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty. V případě, že nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky v jednotlivých zařízeních, bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 6 Z P Ů S OB H O D NOCE N Í N A B Í DE K Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Předmětem hodnocení je nabídková cena za celý předmět plnění bez DPH za jeden rok. 7 O B C HODNÍ PO D MÍ N K Y 7. 1 S m l u v n í s t r a n y Název: Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. se sídlem Plzeň , Jižní Předměstí, Škroupova 18 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1564 Jednající: IČ: předsedou představenstva Mgr. Václav Váchal CZ Číslo účtu: /5500 Název: Klatovská nemocnice, a.s. Plzeňská 569, Klatovy II zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1070 Jednající: Ing. František Lešundák, předseda představenstva IČ: CZ Číslo účtu: /0100 Název: Domažlická nemocnice, a.s. Kozinova 292, Domažlice zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1073 Jednající: Ing. Alena Vyrutová, předsedkyně představenstva IČ: CZ Číslo účtu: /0100 Stránka 8 z 13

9 Název: Jednající: IČ: Stodská nemocnice, a.s. Hradecká 600, Stod zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1072 MUDr. Jiří Suda, předseda představenstva CZ Číslo účtu: /0100 Název: Jednající: IČ: Rokycanská nemocnice, a.s. Voldušská 750, Rokycany zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1071 MUDr. Hana Perková, předsedkyně představenstva CZ Číslo účtu: /0100 Název: Jednající: IČ: Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Blatenská 314, Horažďovice zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka Ing. Martin Grolmus, jednatel CZ Číslo účtu: /0300 Název: Jednající: IČ: Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. Kyjovská 607, Planá u Mariánských Lázní zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka Ing. Petr Dostál, jednatel CZ Číslo účtu: / K o n t a k t n í o s o b y k d o p l n ě n í S m l o u v y o p o s k y t o v á n í e k o n o m i c k é h o p o r a d e n s t v í Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. Klatovská nemocnice, a.s. Stodská nemocnice, a.s. Rokycanská nemocnice, a.s. Domažlická nemocnice, a.s. Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. Ing. Vlastimil Stehlík, Ing. Oldřich Lukáš Bc. Igor Jakubčík, Ing. Renata Valdmanová Marie Sychrová, MUDr. Jiří Suda Helena Vaňková, Zdeňka Lukešová Ing. Hana Köhlerová, Šiplová Irena Ing. Martin Grolmus, Ing. Eva Zoubková Ing. Petr Dostál, Ing. Jaroslava Průchová, Dagmar Špédlová Stránka 9 z 13

10 7. 3 N á v r h y s m l u v Uchazeči doloží návrhy smluv pro jednotlivé služby a jednotlivá zařízení samostatně viz dále. Příloha č. 4 Smlouva o poskytování ekonomického poradenství - uzavírána se Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje, a.s. Klatovskou nemocnicí, a.s. Stodskou nemocnicí, a.s. Rokycanskou nemocnicí, a.s. Příloha č. 5 Smlouva o poskytování ekonomického poradenství - uzavírána s Domažlickou nemocnicí, a.s. Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Nemocnicí následné péče Svatá Anna, s.r.o. Příloha č. 6 Smlouva (audit) zahrnuje audit účetní závěrky pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. a audit konsolidované účetní závěrky uzavírána se Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje, a.s. Příloha č. 7 Smlouva (audit) uzavírána s Klatovskou nemocnicí, a.s. Domažlickou nemocnicí, a.s. Stodskou nemocnicí, a.s. Rokycanskou nemocnicí, a.s. Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Nemocnicí následné péče Svatá Anna, s.r.o. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen za poskytování předmětu veřejné zakázky, mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče P l a t e b n í p o d m í n k y Zadavatel neposkytuje zálohy či depozita. Součástí návrhu smlouvy musí být cenová nabídka. V návrhu smlouvy bude uvedena samostatně: 1) Smlouva o provedení auditu řádné účetní závěrky - cena bez DPH za audit řádné účetní závěrky za jeden rok pro konkrétní zařízení 2) Smlouva o poskytování ekonomického poradenství s ohledem na rozdílné požadavky jednotlivých zařízení požaduje zadavatel do návrhů smluv uvedení ceny za ekonomické poradenství následujícím způsobem: a) pro zdravotnická zařízení: - Domažlická nemocnice, a.s. Stránka 10 z 13

11 - Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. - Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. uchazeči uvedou cenu za jednu osobohodinu bez DPH, které zahrnuje: účetní poradenství, oblast daně z příjmu PO, oblast daně z přidané hodnoty, ostatní daňové oblasti (silniční daň, darovací daň, daň z nemovitosti), telefonické nebo ové konzultace pro konkrétní zařízení. Cena 1 hodiny práce jednoho poradce je cenou úplnou a maximální. Cena obsahuje veškeré náklady poradce, tj. vč. času stráveného na cestě, cestovních a jiných výdajů. Účtovány budou jen skutečně poskytované služby daňového poradenství. b) pro zdravotnická zařízení: - Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. - Klatovská nemocnice, a.s. - Stodská nemocnice, a.s. - Rokycanská nemocnice, a.s. uchazeči uvedou cena za ekonomické poradenství ve výši měsíční paušální částky bez DPH (cena obsahuje veškeré náklady) 3) Smlouva o provedení auditu konsolidované účetní závěrky Smlouvu za tuto službu uzavírá vítězný uchazeč pouze se Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje, a.s. Uchazeči uvedou cenu za audit konsolidované závěrky bez DPH za jeden rok 7. 5 D a l š í o b c h o d n í p o d m í n k y V případě, že se uchazeč při plnění veřejné zakázky dostane do kontaktu s osobními údaji, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi. 8 N A B ÍDKA 8. 1 O b e c n é p o ž a d a v k y Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu uchazeče, je-li právnickou osobou, označené: Veřejná zakázka: Zajištění služeb ekonomického poradenství, provedení auditu řádné účetní závěrky a provedení konsolidované uzávěrky pro ZHPK - NEOTVÍRAT, Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném níže. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou. Vzor krycího listu nabídky je uveden v Příloze č. 3 k této výzvě. Uchazeč předloží nabídku v 1 originále označeném na krycím listě názvem Originál, zadavatel žádá uchazeče o poskytnutí druhého vyhotovení označeném na krycím listě názvem Kopie. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisu. Krycí list musí obsahovat číslo výtisku. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Stránka 11 z 13

12 Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení S l o ž e n í n a b í d k y Nabídka musí obsahovat následující části: Krycí list nabídky Krycí list nabídky musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, ) Obsah V obsahu nabídky bude uveden název jednotlivých kapitol, příloh a čísel stránek Podklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Uchazeč doloží doklady požadované v čl. 4 této výzvy Nabídková cena Nabídková cena bude stanovena v požadované struktuře dle čl. 4. této výzvy Návrhy smluv Návrhy smluv podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče L h ů t a a m í s t o p r o p o d á n í n a b í d e k Uchazeč je povinen doručit nabídku do sídla zadavatele na adrese: Centrální nákup, příspěvková organizace Vejprnická 663/56, Plzeň do podatelny, a to v úředních hodinách, tj. v pracovní dny mezi 8:00 hod. a 14:00 hod nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresu zadavatele do do 14:00 hodin. Rozhodující je okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoli její předání poště (kurýrní službě). Pozn.: Sídlo zadavatele se nachází v areálu SOU elektrotechnického, Vejprnická 663/56, pavilon 5 (budova Policie ČR), 3. patro O t e v í r á n í o b á l e k s n a b í d k a m i Otevírání obálek proběhne po termínu podání nabídek v sídle zadavatele a vzhledem k charakteru veřejné zakázky proběhne bez účasti uchazečů. Stránka 12 z 13

13 9 O STAT N Í P O D MÍ NKY Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce Uchazeče u třetích osob Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy, odmítnout všechny nabídky, nevybrat žádnou nabídku jako nejvhodnější nebo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Zadavatel si nevyhrazuje opční právo. Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky. 10 P Ř ÍLO H Y Přílohami a nedílnou součástí této výzvy jsou: Příloha č. 1 Čestné prohlášení Příloha č. 2 Cenová nabídka Příloha č. 3 - Krycí list nabídky Příloha č. 4 Smlouva o poskytování ekonomického poradenství Příloha č. 5 Smlouva o poskytování ekonomického poradenství Příloha č. 6 Smlouva (audit) Příloha č. 7 Smlouva (audit) V Plzni dne Libor Palas pověřený řízením Stránka 13 z 13

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zajištění úklidových

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Město Kolín 002 35 440 D CZ00235440 Adresa sídla / Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín místa podnikání: za zadavatele jednat: Mgr. et Bc. Vít

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. 2. Specifikace technických podmínek předmětu

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Dodávka obinadel zadávaná mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Dodávka obinadel zadávaná mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka: Dodávka obinadel zadávaná mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 040 Název programu: Registrační číslo projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin.

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin. Město Černošín Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro Výzva k podání nabídky dle závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, Města Černošín

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Mateřská škola Lhotky čp. 64 Výměna oken a dveří

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Mateřská škola Lhotky čp. 64 Výměna oken a dveří Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU Článek I Základní údaje o zadavateli Zadavatel: ZŠaMŠ Staré Město, okres Frýdek-Místek Sídlo: Jamnická 270, 738

Více