ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") s názvem: Realizace polních cest Herink, Sibřina Část 1 HCN4 Herink včetně výsadby doprovodné zeleně Část 2 VPCS4 Sibřina Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: DIČ: CZ Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj Kubelíkova 2797, Kladno Ing. Miroslavem Vlasákem, CSc. Název veřejné zakázky: Sp. značka / evid. číslo VZ Druh zadávacího řízení: Realizace polních cest Herink, Sibřina Část 1 HCN4 Herink včetně výsadby doprovodné zeleně Část 2 VPCS4 Sibřina 2VZ16325/ dle 21 odst. 1 písm. a) zákona, 27 zákona Úvodní ustanovení: Zadávací dokumentace dle ust. 44 zákona vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace k oznámení o veřejné zakázce a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek ze zadávacího řízení. Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně: Zadávací dokumentace je pro dodavatele o veřejnou zakázku závazná. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel využívá svého práva nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností podle 151 zákona souvisejících se zadávacím řízením osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností specifikovanou níže v čl. 1. této zadávací dokumentace. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností přitom splňuje požadavek nepodjatosti podle 74 odst. 7 zákona a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní. Stránka 1 z 31

2 Osobě pověřené výkonem zadavatelských činností není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Obsah zadávací dokumentace: 1. článek Identifikační údaje zadavatele 2. článek Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky 3. článek Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 4. článek Kvalifikace dodavatelů 5. článek Základní kvalifikační předpoklady 6. článek Profesní kvalifikační předpoklady 7. článek Ekonomická a finanční způsobilost 8. článek Prokazování technických kvalifikačních předpokladů 9. článek Požadavky na jedn. způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení plateb. podmínek 10. článek Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty 11. článek Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky 12. článek Prohlídka místa plnění 13. článek Podmínky pro podání nabídek, lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami 14. článek Obsah a forma nabídky 15. článek Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 16. článek Ostatní podmínky zadávací dokumentace 17. článek Obchodní podmínky 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Zadavatel ve smyslu zákona: Česká republika Státní pozemkový úřad Právní forma: Organizační složka státu, kód 325 Název zadavatele: Sídlo zadavatele: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj Kubelíkova 2797, Kladno IČ/DIČ: / CZ Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Miroslav Vlasák, CSc. Ing. Petr Borovička Kontaktní údaje: Profil zadavatele: /Default.aspx?theme=SPU dále jen zadavatel Identifikační údaje osoby pověřené výkonem zadavatelských činností Název: Sídlo: IČ/DIČ: Osoba oprávněná jednat: Kontaktní osoba pro získání dalších GORDION, s.r.o. Kolmá 682/6, Praha 9 - Vysočany / CZ Mgr. Pavel Robek, jednatel Mgr. Andrea Prouzová Stránka 2 z 31

3 informací: Telefon/fax: / dále jen administrátor 2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1. Předmět plnění Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je výstavba polních cest HCN4 Herink a VPCS4 Sibřina v k.ú. Herink a Sibřina. Tyto polní cesty jsou součástí sítě polních cest navržených v plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Herink a Sibřina. Hlavním účelem realizace těchto polních cest je zajištění přístupu na nově uspořádané pozemky. Součástí realizace polní cesty HCN4 je výsadba doprovodné zeleně. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu 98 zákona. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu či obě části veřejné zakázky. Nabídky uchazečů budou posuzovány a hodnoceny samostatně. Část 1 HCN4 Herink včetně výsadby doprovodné zeleně Polní cesta HCN 4 je navržena na poli, které v současné době slouží pro pěstování zemědělských plodin. Polní cesta je řešena jako jednopruhová v kategorii P 4,0/30. Začátek polní cesty je v napojení na silnici III/0318 a konec polní cesty je v napojení na stávající polní cestu HCS 1. Polní cesta se nachází na pozemku p.č. 531 v katastrálním území Herink KONSTRUKCE VOZOVKY HCN4 Herink V místě napojení na silnici III/0318 úsek km 0, , Asfaltový betonaco 11 tl. 50 mm - Spojovací postřik asfaltový SPA 0,25 kg/m 2 - Asfaltový beton ACL 16 tl. 60 mm - Štěrkodrť fr. 0/63ŠD tl. 150 mm - Štěrkodrť fr. 0/63ŠD tl. 150 mm - Odtěžení ornice v prům. tl. 250 mm a odtěžení zeminy prům tl. 160 mm Bude provedena sanace pláně v tl. 300 mm vápněním v orientačním obsahu 3 5% dle vlhkosti (laboratorně ověřit) Celkem: tl. min. 410 mm (710 mm se sanací) V napojení na silnici III/0318 se prořízne pracovní spára a bude zalita asfaltovou zálivkou. Stránka 3 z 31

4 úsek km 0, , Vibrovaný štěrkšv tl. 200 mm - Štěrkodrť fr. 0/63ŠDtl. 200 mm - Odtěžení ornice prům. tl. 250 mm a odtěžení zeminy v prům tl. 150 mm Bude provedena sanace pláně v tl. 300 mm vápněním v orientačním obsahu 3 5% dle vlhkosti (laboratorně ověřit) Celkem: tl. min. 700 mm V místě přechodu plynového potrubí STL PE 110 pod polní cestou km 0, , bude sanace pláně vápněním nahrazena sanací kamenivem fr. 63/125 v tl. 200 mm se štěrkodrťovým ložem tl. 100 mm a separační geotextílií. Plynové potrubí bude uloženo do ocelové půlené chráničky v dl. 10,0m a bude obsypáno pískem. Při vytyčení potrubí a provádění sanace nutno přizvat k provádění zástupce správce plynového potrubí. Podélná drenáž - Filtrační a separační geotextílie - Obsyp drtí fr. 8/32 - Drenážní trubka DN 160 mm - Štěrkopískové lože tl. 50 mm - Filtrační a separační geotextílie Vsakovací jáma - Filtrační vrstva kameniva fr. 8/16 tl. 50 mm - Filtrační a separační geotextílie - Štěrk fr. 63/125 - Drenážní trubka DN 160 mm - Štěrk fr. 63/125 - Filtrační a separační geotextílie V průběhu realizace ploch budou provedeny průkazné zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně a doloženy výsledky v souladu s ČSN kontrola zhutnění zemin a sypanin. Stránka 4 z 31

5 Seznam dřevin určených k výsadbě Výsadbový materiál úsek 1 (p.č.530) úsek 2 (p.č.547) úsek 3 (p.č.583) úsek 4 (p.č.580) CELKEM alejové stromy s balem, vel cm JV M javor mléč (Acer platanoides) JS jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) TŘ třešeň ptačí (Prunus avium) LPV lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) JL jilm vaz (Ulmus laevis) stromy listnaté, obv. 6-8 cm, výška cm OL olše lepkavá (Alnus glutinosa) JVK javor klen (Acer pseudoplatanus) HB habr obecný (Carpinus betulus) ST Ř střemcha obecná (Prunus padus) JS jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) DB L dub letní (Quercus robur) LPS lípa srdčitá (Tilia cordata) VR vrba křehká (Salix fragilis) keře kontejnerované, výška cm sv svída krvavá (Cornus sanguinea) lís líska obecná (Corylus avellana) ptz ptačí zob (Ligustrum vulgare) zim zimolez obecný (Lonicera tatarica) vr vrba nachová (Salix purpurea) tr trnka obecná (Prunus spinosa) Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky, výkazy výměr, a technické specifikace (podmínky) stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností M.I.S. a.s., zodpovědný projektant Ing.Miroslav Kučera, ČKAIT , zak. číslo 07/2011. Součástí projektové dokumentace jsou i soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a technické podmínky a pravomocné stavební povolení. Část 2 VPCS4 Sibřina Polní cesta VPCS 4 je navržena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 3,5/30. Vozovka VPCS 4 je navržena z penetračního makadamu, pouze posledních 20m (sjezd ze silnice III/0127) je navržen kryt vozovky z asfaltobetonu. Odvodnění je provedeno volně do okolního terénu, příkopy ani drenáž není navrhována. V km 0,53359 je navržena rekonstrukce propustku. Stávající propustek tvořený betonovou troubou přesypanou zeminou bude vybourán a nahrazen novým trubním propustkem DN 800 s betonovými čely. Propustek pod sjezdem ze silnice II/0127 není navrhován, v místě se nenachází stávající silniční příkop a ani terén se zde jednoznačně nesvažuje jedním směrem, Stránka 5 z 31

6 pro umožnění případného odtoku vody je v km 1, navržen přes cestu příčný žlab z kamenné dlažby. V trase cesty je navržena sanace podloží provápněním. Zemní pláň bude stabilizována provápněním v tl. cca 0,4 m v poměru 2,5% - 3% dle skutečného charakteru podloží. Poměr vápnění musí být stanoven z odebraných vzorků při realizaci stavby geologem. Pro umožnění vyhnutí se protijedoucích vozidel je v km 0,72575 km 0,74575 navržena výhybna o délce 20 m a šířce 2 m. Návrh skladby vozovky byl proveden podle TP-Změna č.2 Katalog vozovek polních cest. Pro návrh bylo použito následujících vstupních údajů: - Třída dopravního zatížení.. VI (TNV k <15 vozidel) - Návrhová úroveň porušení vozovky. D 2 - Minimální modul přetvárnosti na zemní pláni. E def,2 = 30 MPa Skladba vozovky od ZÚ do km 1,20184: Nátěr dvouvrstvý N DV Penetrační makadam hrubozrnný...pmh 100 Štěrkodrť...ŠD 150, E def,2 = 80 MPa Štěrkodrť ŠD 150, E def,2 = 50 MPa Zemní pláň.... E def,2 = 30 MPa Celkem 400 mm Bude provedena sanace pláně v tl 400mm vápněním v orientačním obsahu 2,5 3% Skladba vozovky od km 1,20184 do KÚ: Asfaltový beton střednězrný.... ACO Obalované kamenivo... ACP Štěrkodrť... ŠD 150, E def,2 = 80 MPa Štěrkodrť ŠD 150, E def,2 = 50 MPa Zemní pláň..... E def,2 = 30 MPa Celkem 400 mm Bude provedena sanace pláně v tl 400 mm vápněním v orientačním obsahu 2,5 3% Ornice resp. kulturní vrstva bude sejmuta v tloušťce 0,5m. Rozdíl mezi plání a spodní vrstvou konstrukce cesty bude dorovnán vrstvou štěrkopísku. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky, výkazy výměr, a technické specifikace (podmínky) stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností NDCon s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Pavel Rittenauer, ČKAIT , zak. číslo 07/2011. Součástí projektové dokumentace jsou i soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a technické podmínky a pravomocné stavební povolení. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí zhotovení stavby rovněž (shodné pro obě části veřejné zakázky): Zajištění podmínek pro provedení všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod.; tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle čl. VI. této smlouvy či jiným vhodným způsobem v souladu se ZVZ a jinými právními předpisy. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení díla. Stránka 6 z 31

7 Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele. Zadavatel upozorňuje, že je nutné každou stavbu realizovat pouze z trasy cesty (není vymezen dočasný zábor), část 2: polní cestu VPCS4 Sibřina lze realizovat pouze jednosměrně ze silnice III/0127 Součástí realizace stavebních prací dále je (shodné pro obě části veřejné zakázky): geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací geodetické zaměření skutečného provedení díla vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby. Doba umístění tohoto informačního a propagačního opatření nesmí být kratší 5 let od ukončení závazku Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova - EAFRD 2.2. Klasifikace veřejné zakázky Část 1 HCN4 Herink včetně výsadby doprovodné zeleně CPV Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace CPV Architektonické, technické a zeměměřické služby CPV Služby vysazování a údržby zelených ploch Stránka 7 z 31

8 Část 2 VPCS4 Sibřina CPV Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace CPV Architektonické, technické a zeměměřické služby 2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky určená zadavatelem postupem dle 13 a násl. zákona činí: ,- Kč bez DPH (slovy: patnáct milionů sedm set padesát tisíc korun českých) Z toho: Část 1 HCN4 Herink včetně výsadby doprovodné zeleně ,- Kč bez DPH (slovy: devět milionů sedm set padesát tisíc korun českých) Část 2 VPCS4 Sibřina ,- Kč bez DPH (slovy: šest milionů korun českých) Zadavatel stanovuje limit pro jednotlivé části veřejné zakázky a určuje tak tyto předpokládané hodnoty jako maximální, které je uchazeč povinen respektovat a dodržet. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušná nabídka musí být v souladu s 76 odst. 1 zákona vyřazena Výkazy výměr Zadávací dokumentace obsahuje výkazy výměr jednotlivých prací, konstrukcí a dodávek jednotlivých stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS). V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny tištěná forma výkazu výměr. Všechny položky výkazu prací musí být oceněny. Uchazeč, který uvede ve výkazu prací ocenění některé položky hodnotou 0 (slovy nula), bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel doporučuje uchazečům o zakázku ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a vyjasnit si případné rozpory ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek. Zadavatel předpokládá, že zakázka bude financována z Programu rozvoje venkova. Výkaz výměr musí být oceněn v souladu s Pravidly PRV pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. V souladu s Pravidly Programu rozvoje venkova, z něhož je možné financování těchto staveb, jsou ceny obvyklé jednotlivých položek kontrolovány pracovištěm Státního zemědělského intervenčního fondu dle Katalogu stavebních prací RTS, a.s. Brno. Aby nedocházelo k problémům v uznání způsobilých výdajů, doporučuje zadavatel aby maximální výše jednotlivých položkových cen uváděných do výkazu výměr nepřevyšovala maximální výši ceny uváděnou v Katalogu stavebních prací RTS, a.s. Brno. Podrobněji jsou tyto požadavky uvedeny v Pravidlech účinných od pod bodem 6. Specifikace dokumentu Pravidla Programu rozvoje venkova: Stránka 8 z 31

9 Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy, platná pro 17. kolo příjmu žádostí, vydané ministerstvem zemědělství ČR pod č.j.: 32159/2013-MZE Pravidla jsou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 9. Registrační číslo schválené Žádosti o dotaci PRV: Výstavba polní cesty HCN4 Herink včetně výsadby zeleně - 12/017/1140d/120/ Výstavba polní cesty VPCS 4 Sibřina předpoklad podání žádosti o dotaci PRV v průběhu roku 2014 Vyžádání dodatečných informací Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám (tj. k jakékoliv části zadávací dokumentace včetně příloh). Zadavatel na dotazy odpoví ve lhůtě stanovené zákonem ode dne doručení žádosti dodavatele. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny způsobem, jakým zadavatel poskytl přístup k zadávací dokumentaci, který umožňuje dálkový přístup. Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být osobě pověřené výkonem zadavatelských činností doručena ve lhůtě nejméně 6 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti v souladu s ust. 49 odst. 4 zákona. Zadavatel doporučuje všem uchazečům, aby v průběhu zadávacího řízení sledovali internetové stránky na kterých budou uveřejňovány všechny dodatečné informace Adresa pro vyžádání dodatečných informací Žádost o dodatečné informace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě na adresu osoby pověřené výkonem zadavatelských činností dle článku 1. této zadávací dokumentace tj. GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, Praha 9 - Vysočany, Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen. Stránka 9 z 31

10 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Doba (termíny) plnění předmětu veřejné zakázky Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění (pro obě části veřejné zakázky shodné): Předpokládaný termín zahájení realizace stavebních prací: Požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací (protokolární předání a převzetí řádně dokončených prací): Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby mezi zadavatelem a dodavatelem Termín dokončení realizace stavebních prací Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby mezi zadavatelem a dodavatelem. Tento termín je stanoven jako limitní termín Podmínky pro změny termínů Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky dle bodu (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 50 dnů, je dodavatel, s nímž bude uzavřena Smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění Místo plnění Místem plnění jsou katastrální území: Herink (část 1. veřejné zakázky) a Sibřina (část 2. veřejné zakázky) kód NUTS CZ 020 Stránka 10 z 31

11 4. KVALIFIKACE DODAVATELŮ (SHODNÉ PRO OBĚ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY) 4.1.Rozsah požadavků na kvalifikaci Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Požadavky uvedené níže pouze zpřesňují požadavky zveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení Splněním kvalifikace se rozumí: splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona 4.3. Prokázání kvalifikace pravost a stáří dokladů Nestanoví-li zákon jinak, předkládá dodavatel dle 57 odst. 1 kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona je povinen je předložit Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zákonem a v rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé. Dodavatelé, kteří nesplnili kvalifikaci, musí být ze zadávacího řízení vyloučeni ( 60 odst. 1 zákona) Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace: Čestné prohlášení dodavatele V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení Čestného prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii Změny v kvalifikaci Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen v souladu s 58 odst. 1 zákona nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty Stránka 11 z 31

12 prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Tato povinnost se vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí dodavatel, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy Lhůta pro prokázání kvalifikace Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek Prokázání kvalifikace zahraniční osoby Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle 51 odst. 7 zákona zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. j), popř. i) a profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. a) zákona subdodavatelem, b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). Stránka 12 z 31

13 4.7. Společná nabídka několika dodavatelů Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec 4.6. použije obdobně V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle 127 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být dle 127 odst. 4 zákona k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů Zadavatel, v souladu s 143 zákona, přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen zahraniční seznam ), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce Stránka 13 z 31

14 s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu musí vyplývat, že zahraniční dodavatel prokázal splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) zákona, nebo c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 3 písm. a) až c) a e) a f) zákona Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, další skutečnosti stanovené zákonem Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části Prokazování kvalifikace certifikátem Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace ( 52 zákona), nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených údajů, prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 5. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (SHODNÉ PRO OBĚ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY) 5.1.Splnění základních kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady stanovené v 53 odst. 1 zákona splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, Stránka 14 z 31

15 podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné Stránka 15 z 31

16 osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby ( 53 odst. 1 písm. i) zákona), j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 5.2.Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího článku 5.1. předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušné základní kvalifikační předpoklady splňuje. Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů je k této zadávací dokumentaci přiložen jako její příloha č. 4 Pro subdodavatele je vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. i) a j) zákona Přílohou č. 6a, 6b této zadávací dokumentace. 6. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona Část 1 HCN4 Herink včetně výsadby doprovodné zeleně Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) dle 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, b) dle 54 písm. b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatel jako doklad prokazující oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenské listy v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění zakázky, tj.: pro předměty podnikání: - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výkon zeměměřických činností - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost c) dle 54 písm. d) zákona - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů Stránka 16 z 31

17 Dodavatel, jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost, předloží: Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby. úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělené dle 14 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením ve znění pozdějších předpisů v rozsahu uvedeném v ustanovení 13 odst. 1 písm. a) a c) citovaného zákona. Dodavatel ve své nabídce uvede prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou osobou a držitelem úředního oprávnění: a) v případě zaměstnance čestným prohlášením o trvání zaměstnaneckého poměru podepsané oprávněnou osobou za Dodavatele či jeho jménem jednat, b) v případě externí spolupráce čestným prohlášením osoby s odbornou způsobilostí (viz body výše) o budoucí spolupráci této osoby s Dodavatelem v případě realizace této veřejné zakázky. Takové čestné prohlášení bude podepsané citovanou autorizovanou osobou. Pokud se bude jednat o Subdodavatele, prostřednictvím, kterého bude Dodavatel prokazovat kvalifikaci, tak je nezbytné postupovat dle pokynů uvedených pro Splnění části kvalifikace prostřednictvím Subdodavatele ve vazbě na příslušnou část zákona a to včetně doložení smlouvy se Subdodavatelem. Část 2 VPCS4 Sibřina Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) dle 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, b) dle 54 písm. b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatel jako doklad prokazující oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenské listy v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění zakázky, tj.: pro předměty podnikání: - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výkon zeměměřických činností c) dle 54 písm. d) zákona - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů Dodavatel, jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost, předloží: Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby. Stránka 17 z 31

18 úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělené dle 14 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením ve znění pozdějších předpisů v rozsahu uvedeném v ustanovení 13 odst. 1 písm. a) a c) citovaného zákona. Dodavatel ve své nabídce uvede prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou osobou a držitelem úředního oprávnění: a) v případě zaměstnance čestným prohlášením o trvání zaměstnaneckého poměru podepsané oprávněnou osobou za Dodavatele či jeho jménem jednat, b) v případě externí spolupráce čestným prohlášením osoby s odbornou způsobilostí (viz body výše) o budoucí spolupráci této osoby s Dodavatelem v případě realizace této veřejné zakázky. Takové čestné prohlášení bude podepsané citovanou autorizovanou osobou. Pokud se bude jednat o Subdodavatele, prostřednictvím, kterého bude Dodavatel prokazovat kvalifikaci, tak je nezbytné postupovat dle pokynů uvedených pro Splnění části kvalifikace prostřednictvím Subdodavatele ve vazbě na příslušnou část zákona a to včetně doložení smlouvy se Subdodavatelem. 7. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST (SHODNÉ PRO OBĚ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY) Dodavatel předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Dodavatele plnit veřejnou zakázku. Vzor čestného prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti je Přílohou č. 5 zadávací dokumentace. 8. PROKAZOVÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 zákona prokáže dodavatel: Pro Část 1 HCN4 Herink včetně výsadby doprovodné zeleně Dle 56 odst. 3 písm. a) zákona Rozsah požadovaných informací a dokladů dle 56 odst. 5 písm. a) zákona: Dodavatel předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 5 písm. b) zákona: Stránka 18 z 31

19 Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením dokumentů, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle 56 odst. 5 písm. c) zákona: Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu stavebních prací provedených za posledních 5 let doložených osvědčením objednatelů o řádném plnění těchto prací prokáže, že realizoval min. 5 obdobných stavebních prací (stavebních zakázek) charakteru pozemních komunikací v rozsahu každé z nich ve výši min. 3 mil. Kč včetně DPH. Z přiložených osvědčení musí prokazatelně vyplývat splnění požadavků zadavatele. Pro Část 2 VPCS4 Sibřina Dle 56 odst. 3 písm. a) zákona Rozsah požadovaných informací a dokladů dle 56 odst. 5 písm. a) zákona: Dodavatel předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 5 písm. b) zákona: Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením dokumentů, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle 56 odst. 5 písm. c) zákona: Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu stavebních prací provedených za posledních 5 let doložených osvědčením objednatelů o řádném plnění těchto prací prokáže, že realizoval min. 5 obdobných stavebních prací (stavebních zakázek) charakteru pozemních komunikací v rozsahu každé z nich ve výši min. 1,5 mil. Kč včetně DPH. Z přiložených osvědčení musí prokazatelně vyplývat splnění požadavků zadavatele. Stránka 19 z 31

20 9. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, VYMEZENÍ PLATEBNÍCH PODMÍNEK 9.1. Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. na zařízení staveniště, daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.) Stanovení nabídkové ceny Celková nabídková cena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná a uvedena v české měně (v korunách českých ZAOKROUHLENÁ NA CELÉ KORUNY) v členění na: celkovou nabídkovou cenu bez DPH, sazbu (v %) a výši DPH a, celkovou nabídkovou cenu včetně DPH. Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost dodavatel. Cena bude dále členěna dle přílohy č. 3 této Zadávací dokumentace a dále dle následujících tabulek, které obsahují též jednotlivé vzorové smlouvy. Uchazeči jsou povinni uvést ceny za následující části plnění v tabulkách, které jsou obsaženy ve vzorové smlouvě. 1.část Polní cesta Bez DPH (tento údaj je hodnotícím kritériem) DPH Včetně DPH HCN4 Herink Doprovodná zeleň polní cesty HCN4 Herink Celkem za dílo - HCN4 Herink včetně doprovodné zeleně 2.část Stránka 20 z 31

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel: 573 324 111, fax: 573 324 601, e-mail: sekret@spshol.cz Textová část Č.j: VPŠH-1787-3/2014-EU

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš

Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Přechody pro chodce v obci Ženklava II. zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) Technické vybavení Městské knihovny Bílovec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II Identifikační údaje zadavatele: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie Modernizace místních komunikací v obci Babice V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č.137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku

ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky ČSAD POLKOST spol. s r.o. modernizace vozového parku Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Nákup výpočetní techniky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Nákup výpočetní techniky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup výpočetní techniky VZ/2014/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy: Střední

Více

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadanou dle Směrnice Městské části Praha Zbraslav č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s 18 odst. 5 dle

Více

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Administrace zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a řízení k uzavření koncesní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více