Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k zřizovací listinou ze dne č. j / jako rozpočtová organizace. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne č. j /94-60 byla škola převedena jako samostatný právní subjekt do režimu příspěvkové organizace. Od 1. července 2001 má účinnost zřizovací listina č.j.: 1197/4-NA/2001, kterou vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. Od tohoto data je zřizovatelem školy Královéhradecký kraj. Část I Základní charakteristika školy a) Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Adresa: Denisovo nábřeží 673, Náchod Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: IZO ředitelství: Webové stránky školy: oanachod.cz b) Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové c) Ředitel školy: Mgr. František Votroubek, Na Budíně 856, Dobruška oanachod.cz d) Druh školy: Střední odborná škola - obchodní akademie e) Datum a č.j. posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a ŠZ: zřizovací listina č.j.: 1197/4-NA/2001 f) Celková kapacita školy a jejích součástí: 360 žáků M/004 Obchodní akademie 136 žáků M/040 Informatika v ekonomice 68 žáků M/02 Obchodní akademie 136 žáků (od školního roku 2010/11) M/01 Informační technologie 68 žáků (od školního roku 2010/11) g) Seznam studijních oborů: M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice M/02 Obchodní akademie se zaměřením na podnikání M/01 Informační technologie se zaměřením na podnikání h) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole: SRPOA Náchod Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Náchod fungující jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR Školská rada OA (funguje od ) Současné složení školské rady RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Pavla Hlavatá za pedagogické pracovníky školy, Ing. Miroslav Rudolf a Vilém Maur zástupce zletilých a nezletilých žáků, Mirek Brát, Zdeněk Celba osoby jmenované Radou Královéhradeckého kraje 1

2 i) Další údaje týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje, návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 má více než stoletou tradici. Dnes je koncipována jako univerzální ekonomická škola s výukou dvou cizích jazyků (výběr ze čtyř). Je zřizovaná krajem a žáci neplatí žádné školné. Stabilizovaný a plně kvalifikovaný pedagogický sbor, tradice, úroveň školy a vlastní budova jsou jistotou pro budoucnost. Škola poskytuje úplné střední vzdělání ve dvou maturitních oborech. Žáci oboru M/004 Obchodní akademie jsou připravováni pro různé administrativní činnosti s využitím prostředků výpočetní techniky, pro práci v oblasti financování, účetnictví, daní, zásobování a prodeje i pro samostatné podnikání. Tento obor se od 1. září 2009 se vyučuje podle nových školních vzdělávacích programů (ŠVP) jako obor M/02 s názvem Obchodní akademie se zaměřením na podnikání. Žáci oboru M/040 Informatika v ekonomice (3. a 4. ročník) se připravují pro tvorbu ekonomického softwaru (programování) a pro práci s prostředky moderní komunikace. Během studia získají znalosti z ekonomiky, účetnictví, daní a marketingu, počítačové grafiky, programování a operačních systémů, které umožní jejich pracovní adaptabilitu. Od přešel tento obor na obor M/01 Informační technologie se zaměřením na podnikání. Podle ŠVP došlo při změně oboru k posílení odborných předmětů zaměřených na informační technologie. Oba obory jsou zaměřeny na podnikání. S tím souvisí skladba volitelných předmětů ve čtvrtém ročníku. Jedním z profilujících předmětů, který umožňuje propojení teorie s praxí je předmět fiktivní firma. Na škole působí 6 fiktivních firem. Práce ve fiktivní firmě je průpravou pro vlastní podnikání a pro uplatnění v praxi. Žáci si ve fiktivních firmách upevní a prohloubí znalosti a dovednosti získané při teoretické výuce. Studenti jsou hodnoceni hlavně svými spolupracovníky (studenty) a pociťují spoluzodpovědnost za výsledky práce v kolektivu. Studenti si předávají výsledky své práce a obchodují s ostatními FF. Prosperita a hospodářský výsledek firmy je výsledkem jejich vlastní práce. FF inicializuje zájem o uznání okolí a pocit seberealizace. Nové metody práce uplatňované ve výuce FF jsou zároveň silným motivačním prvkem pro další studium a samostudium. Do budoucna chceme otvírat vždy jednu třídu oboru M/01 Informační technologie a dvě třídy oboru M/02 Obchodní akademie. Zájem o naši školu k tomu dává reálné předpoklady. Uplatnění absolventů na trhu práce je velmi dobré, důkazem toho je skutečnost, že se některé firmy obracejí přímo na školu s nabídkou pracovních míst. V současné době máme na úřadu práce registrováno z celkového počtu 170 absolventů za poslední dva roky 7 studentů (tj. necelá 3%). V posledních letech pokračuje ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách asi 70 % absolventů. Počtem přijatých absolventů na VŠ se řadí OA Náchod mezi nejlepší střední odborné školy v České republice. Tento úspěch vyplývá i ze skladby volitelných předmětů (matematická cvičení, konverzace v cizím jazyce a společenský styk), jejichž znalosti uplatní absolventi při přijímacích zkouškách na VŠ. Rozšířená výuka cizích jazyků má efekt i v dobrém uplatnění absolventů na trhu práce. 2

3 V roce 2005 získala OA Náchod Certifikát zkušebního střediska ECDL a poskytuje zájemcům z řad žáků i veřejnosti možnost certifikace. Pořádají se i přípravné kurzy. Možnost získání certifikátu využili v tomto školním roce i někteří naši žáci. Budova školy z roku 1926 je zrekonstruovaná a udržovaná. V posledních letech došlo k výměně střešní krytiny a osvětlovacích těles. V létě 2001 byla provedena výměna oken a vstupních dveří. U větší části budovy již byla zhotovena nová izolace proti vlhkosti. Byla též provedena rekonstrukce elektroinstalace ve třetím patře budovy včetně posílení přívodního kabelu vně budovy a výměny rozvaděče. Ve školním roce 2006/07 byla provedena montáž klimatizace v učebnách výpočetní techniky a první etapa úprav suterénu do původního stavu po zrušení krytu CO. Tak se podařilo částečně rozšířit prostory pro šatny žáků a vybudovat novou posilovnu. Ve školním roce 2008/2009 byla opravena fasáda na vstupní straně budovy a zároveň provedeno její zateplení. V roce 2009/10 byly provedeny opravy elektrorozvodů a oprava učebny fiktivní firmy. Během letošních prázdnin proběhla rozsáhlá rekonstrukce rozvodů vody a odpadů, která zmodernizovala hygienická zařízení v celé budově školy. Počet tříd Celkový počet Počet žáků na Počet žáků na žáků ( ) jednu třídu učitele Část II Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Pro všeobecně vzdělávací předměty platí čísla osnov podle níže uvedené tabulky pro obory Obchodní akademie M/004 a M/040 pro všechny třetí a čtvrté ročníky, pokud v tabulce není uveden pouze jeden z oborů. Obory Obchodní akademie 63-41M/02 a obor Informační technologie M/01 se učí podle ŠVP. Jednotlivé vzdělávací plány jsou zveřejněny na Kdo vydal učební dokumenty Pod č.j. Platnost od: MŠMT ČR / Učební dokumenty pro studijní obor M/004 Obchodní akademie MŠMT ČR / Učební dokumenty pro studijní obor M/040 Informatika v ekonomice (3., 4. roč.) MŠMT ČR / Osnovy tělesné výchovy MŠMT ČR / Osnovy českého jazyka a literatury MŠMT ČR / Osnovy matematiky 22 MŠMT ČR / Cizí jazyk (první cizí jazyk) MŠMT ČR/Osnovy Základů přírodních věd / studijní obor M/040 Informatika v ekonomice MŠMT ČR / Osnovy cizího jazyka a literatury (druhý cizí jazyk) 3

4 Část III Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 99,98% Mistři odborného výcviku X Vychovatelé X Celkem 99,98% Vyjádření v procentech je vztaženo k počtu vyučovacích hodin 4

5 b) Údaje o pracovnících školy Soupis všech zaměstnanců školy k PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI JMÉNO NEJVYŠŠÍ DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ (obor) ODBOR. A PEDAGOG. ZPŮSOBIL. CO UČÍ ÚVAZEK V % DÉLKA PRAXE 1 Bašová Jana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor CJL, OBN, Pedagogická fakulta ano CJL,FRJ,KFJ 1, UK Praha, obor FRJ 2 Benešová Drahomíra Mgr. učitel Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor ANJ, geografie ano ANJ 0, Bigmor Nycolaus, BA učitel University of Cambridge ano ANJ,KAJ 1, Dobýval Jaroslav PaedDr. učitel FTVS UK Praha, obor TEV ano TEV 0, Drašarová Jana Mgr. učitel Filozofická fakulta UP Olomouc, historie česká filologie,dps ano CJL,DEJ,OBN 1,000 6 Dyntarová Marie Ing. učitel VŠE Praha, DPS ano UCE,UPC,APC 1, Forejtová Věra Mgr. učitel Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, obor CJL, NEJ ano NEJ,KNJ 1, Hlaváčová Jarmila Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano EKO,PRA,FFM 1, Hlavatá Pavla Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor TEV, ZEM ano HOZ,TEV,BEK 1, Hovorková Hana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RUJ, DEJ; Pedagogická fakulta ano NEJ,KNJ,RUJ, 1, Liberec, obor NEJ KRJ 11 Jirásková Alena Mgr. učitel Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor FYZ, CHE ano ZPV,CHE, FYZ 0, Johnová Ivana Ing. učitel VŠE Praha,DPS VŠE Praha ano EKO,UCE,PRA 0, Klapper Martin Mgr. učitel Ostravská univerzita, Ostrava, obor INF, MAT ano MAT,INT,HRW 1, Kuchařová Jana Ing. učitel VŠE Praha ano EKO,UCE,APC 0, Kumpoštová Jitka Mgr. učitel Pedagogická fakulta Ostravská univerzita, obor odborné ano UCE,FFM, 1, předměty UPC,APC x Lecnarová Šárka Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, ANJ, FRJ ano ANJ,FRJ 0 4 (na mateřské dovolené) 16 Masaryková Hana Mgr. učitel Filozofická fakulta Univerzity J.E.Purkyně Brno, obor ANJ, ČJL ano ANJ 0, Nyklíčková Hana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RUJ, DEJ, ANJ ano ANJ,KAJ,RUJ 1, x Posnarová Šárka Ing. učitel Univerzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní, DPS ano UCE,EKO,FFM 0 15 (na mateřské dovolené) 18 Rejlová Zlata Ing. učitel VŠE Praha, Státní jazyková škola HK, DPS ano PEK, ZDP 1, Roleček Milan Ing. učitel VŠE Praha, DPS HK ano GRA,DTK,PCS 1, Rudolf Miroslav Ing. učitel VŠ strojní a textilní Liberec, DPS ČVUT Praha ano INT,UVT,APC 1,

6 21 Ruprichová Taťána Mgr. učitel FTVS UK Praha, obor TEV, BRV, rozšiřující studium Státní ano PEK, ZDP,TEV 1, těsnopisný ústav v Praze, obor technika administrativy a obchodní korespondence 22 Semerák Aleš Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor MAT, FYZ, Přírodovědecká ano MAT,MAC,FYZ 1, fakulta UP Olomouc, obor MAT, FYZ 23 Schneider Pavel Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano PEK,INT,VYT 0, x Smeková Martina Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor MAT, informatika ano INT,DTK,UVT 0 10 (na mateřské dovolené) 24 Smola Pavel Mgr. učitel Filosofická fakulta Brno, obor ANJ, latinský jazyk, DPS HK ano ANJ,TAJ 1, Suková Anna Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano STA, EKO,FFM 0, Svatošová Věra RNDr. zástupkyně Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor MAT, ZEM ano MAT,MAC 1, Šolcová Jana Mgr. učitel, vých. Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor CJL, hudební výchova ano CJL,SPS 1, poradce UP Olomouc dvousemestrální studium Výchovné poradenství 28 Šramar Pavel správce sítě Gymnázium Náchod ne 1, učitel PRO 0, Vintrová Dagmar Mgr. učitel Filosofická fakulta UP Olomouc, obor RUJ, NEJ ano NEJ,RUJ,KNJ, 0, Votroubek František Mgr. ředitel Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor MAT, základy techniky KRJ ano MAT,MAC 1,

7 c) Údaje o počtu nepedagogických pracovníků NEPEDAGOGIČTÍ FUNKCE ÚVAZEK V % ZAMĚSTNANCI Michlová Milena hlavní účetní 1,000 Ulmanová Jana mzdová účetní 1,000 Žďárská Miloslava knihovnice 0,350 Šramar Pavel asistent VT 1,000 Vejpravová Ilona školnice 1,000 Havlová Marie uklízečka 0,700 Joštová Magda uklízečka 0,930 Vejpravová Ilona uklízečka 0,550 Maršíková Marie uklízečka 0,500 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Školní rok 2010/11 Počet pedagog. pracovníků 1 e) Počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2010/11 U pedagogických pracovníků 1 U nepedagogických pracovníků 0 h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků NIDV HK 11 NÚDV Praha 2 NIDV Praha 5 Univerzita HK 3 Konferenční centrum City Praha 1 Studijní a vědecká knihovna HK 1 Štohl Znojmo 1 Oxford University Press 1 Edu Work Ostrava 2 SPŠ Trutnov 1 BP Sport České Budějovice 3 MOA Jičín - projekt 4 Boca, s.r.o. Pec pod Sněžkou (odborná 1 stáž) Krajský úřad HK 1 Celkem 37 7

8 Část IV Údaje o přijímacím řízení a) Souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) Přijímací řízení pro školní rok 2011/ kolo Další kola (2 a 3) Zapsáno Kód oboru Název Počet Zapsáno Počet Zapsáno celkem oboru přihlášených po 1. kole přihlášených M/02 Obchodní akademie M/01 Informační technologie Celkem Pro první kolo přijímacího řízení bylo doručeno 154 přihlášek na obor M/02 Obchodní akademie a 72 přihlášek na obor M/01 Informační technologie. V přijímacím řízení pro školní rok 2010/2011 se přijímali žáci bez přijímacích zkoušek pouze na základě prospěchu ze ZŠ. Část V Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd (stav k ) Kód oboru Název oboru 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Počet žáků celkem Počet tříd celkem M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice M/02 Obchodní akademie se zaměřením na podnikání M/01 Informační technologie se zaměřením na podnikání b) Prospěch žáků ve škole (počty žáků jsou vztaženy k , tj. po opravných zkouškách) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl nebo zanechal studia v průběhu roku Opakuje (Z předchozí ho sloupce) 1.A B C ročník A B C ročník A B C ročník A B

9 4.C ročník Celkem c) Počet žáků, kteří nedokončili studium, a průměrný počet zameškaných hodin. (Žádný žák nebyl vyloučen.) Ročník Počet žáků celkem Důvod prospěch Důvod chování Přerušili studium Jiné důvody (např. odešli na vlastní žádost) Průměrný počet zameškaných hodin žák/šk. rok 1.A ,126 1.B ,577 1.C , ročník ,581 2.A ,100 2.B ,269 2.C , ročník ,386 3.A ,750 3.B ,923 3.C , ročník ,343 4.A ,678 4.B ,000 4.C , ročník ,782 Celkem ,773 d) Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet 1. pololetí Počet 2. pololetí e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin % z celku zameškaných hodin 880 2,073 f) Výsledky maturitních zkoušek k ve školním roce 2010/11 Kód oboru M/ M/040 Název oboru Obchodní akademie Informatika v ekonomice Počet žáků celkem Počet žáků nepřipuštěn Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků prospěl Počet žáků neprospěl Při podzimním termínu maturitních zkoušek v září 2011 neuspěli pouze dva žáci oboru Obchodní akademie. Jeden z matematiky ve společné části MZ a druhý 9

10 z praktické zkoušky v profilové části MZ. Tito žáci mohou konat opravnou zkoušku v jarním termínu MZ V oboru Informatika v ekonomice v podzimním termínu MZ všichni žáci prospěli. V celkovém hodnocení maturit byla naše škola velmi úspěšná. Mezi školami stejného zaměření v kraji jsme se umístili na prvním místě z českého jazyka, matematiky a ruského jazyka a na druhém místě z anglického jazyka a německého jazyka. (Výsledky jsou převzaty ze zpřístupněných materiálů CERMATU.) g) uplatnění absolventů v praxi Třída Studují na VŠ (VOŠ) Studují na jazykové škole Pracuje Registrováni na úřadu práce Nepodali zprávu 4.A 13 (1) B 10 (1) C 8 (1) Část VI Údaje o provedených kontrolách a inspekcích Dne byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, kterou provedla pracovnice VZP ČR, pracoviště Náchod. Kontrola byla provedena za období od do , předmětem kontroly bylo: dodržování oznamovací povinnosti bez závad stanovení vyměřovacích základů výše pojistného bez závad dodržování termínů splatnosti pojistného bez závad oznamování pracovních úrazů nebyl nahlášen pracovní úraz ( porušení oznamovací povinnosti pracovních úrazů). Pracovnice, která tuto problematiku zpracovává, byla seznámena se správným postupem. V době od 8. do proběhla veřejnosprávní kontrola, kterou provedly pracovnice odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Hradec Králové. Kontrola byla zaměřena na: Hospodaření s majetkem a veřejnými prostředky, dodržování obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů) Použití finančních prostředků na přímé výdaje na vzdělávání poskytnutých ze státního rozpočtu a provozních prostředků poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje (přímé ONIV, rozvahy, rozbor hospodaření ve vazbě na hlavní knihu) Při kontrole nebyly zjištěny závady, kontrola čerpání dotací a příspěvku proběhla rovněž bez nálezu. Od do proběhla kontrola Hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ č. NAA-BL-90/

11 (financováno z ESF). Kontrolu provedly pracovnice Úřadu práce v Náchodě. Nebyly zjištěny závady. Část VII Údaje o mimoškolních aktivitách Projekty realizované ve školním roce 2010/11 1. Projekty s partnerskou školou HAK/HIT Tamsweg, Rakousko Na podzim roku 2010 dokončili vyučující P. Smola a V. Forejtová s žáky školy projekt Tradiční svátky, rodinná setkání v regionu Lungau, který vznikl ve spolupráci s naší partnerskou školou HAK/HIT Tamsweg. Žáci obou škol se věnovali tradičním svátkům i rodinným setkáním, jejich organizaci a průběhu. Cílem nebylo sestavit úplný seznam všech státních a církevních svátků, které se v regionu Lungau slaví v průběhu jednoho roku. Šlo spíš o méně formální pohled na svátky a zvyky. Při obou výměnných pobytech žáci nejen sbírali materiál pro vznik brožury, ale vzájemně se pohostili typickými vánočními i silvestrovskými pochoutkami i krajovými specialitami. Ze společné práce vyplynulo, že při rodinných setkáních se lidé v Rakousku baví podobně jako my, ale mají daleko větší počet zvyků, které jsou spojeny např. s vyháněním zimy, s přáním úrodného roku či pevného zdraví, a že o své zvyky, které se předávají z generace na generaci, daleko víc pečují, udržují je a jsou na ně pyšní. V lednu nabídli vyučující P. Smola a V. Forejtová žákům možnost zúčastnit se dalšího projektu i výměnného pobytu v Tamswegu. Název projektu Mahlzeit, tedy Dobrou chut! napovídá, co je jeho hlavním tématem jsou to stravovací zvyklosti mladé generace, jejího vztahu k tradiční kuchyni, k vaření obecně. Práce je dále zaměřena na nejoblíbenější jídla, krajové speciality Náchodska a regionu Lungau. Část projektu je věnována porovnání pivovarů v Náchodě a Murau. Většinu informací žáci získali při březnovém pobytu v Tamswegu. Pracovali ve smíšených česko-rakouských skupinách, kde formou prezentací v PowerPointu představili jednotlivé části projektu. Svým vrstevníkům pak předali dotazník s otázkami ke stravovacím návykům, který rakouská strana přiveze s sebou do Náchoda při podzimní návštěvě. Naši žáci ho vyhodnotí a dokončí celý projekt. Výstupem bude brožura a DVD, které bude obsahovat všechny prezentace, výsledky dotazníku i závěrečné hodnocení. Dorozumívacím jazykem je vždy angličtina a němčina. 2. Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky OA Náchod se v roce 2010 přihlásila do tříletého projektu Cizí jazyky interaktivně, který vede Masarykova obchodní akademie Jičín. Ve školním roce 2010/2011 pokračovali vyučující P. Smola (za anglický jazyk) a V. Forejtová (za německý) ve vytváření výukových materiálů pro interaktivní tabuli Aktiv Board, účastnili se vzdělávacích seminářů i setkání vyučujících, kde tvůrci výukových materiálů hodnotili dosavadní zkušenosti se SW ActivInspire a předvedli některé ze svých prací. Celá nabídka interaktivní výuky je umístěna na webu: 11

12 Projekt Dnes fiktivně, zítra reálně Škola v současné době (od 1. září 2010 do 29. února 2012) realizuje ve spolupráci s Obchodní akademie T.G. Masaryka Kostelec nad Orlicí projekt financovaný z ESF Dnes fiktivně, zítra reálně, kde celkové náklady jsou ,61 Kč. Při realizaci projektu je zpracován tréninkový program výuky pro přímé provázání studia s praxí. Studenti využívají poznatky získané ve škole pro nácvik podnikatelských činností s cílem dosáhnout samostatnosti, konkurenceschopnosti, autoevaluace a získat zkušeností s týmovou prací a s jednotlivými rolemi v rámci organizační struktury firmy. Stěžejním prvkem je prezentace vlastních dovedností, komunikace s obchodními partnery tuzemskými a zahraničními jednak při běžném obchodním styku, jednak na mezinárodním veletrhu a při zajištění konference pořádané pro studenty a vyučující jednotlivých FF a organizaci regionálního veletrhu v Náchodě. Práce ve firmě zvýší pocit odpovědnosti za vlastní práci a za výsledky dosažené celým týmem. Program se zaměřuje na: 1. Rozvoj samostatné činnosti studentů v oblasti podnikání 2. Rozvoj tvořivé činnosti a aktivity studentů 3. Rozvoj komunikace mezi studenty a obchodními partnery 4. Používání cizích jazyků v podnikatelské praxi 5. Ověření vlastních schopností na různých pozicích ve firmě 6. Použití teoretických znalostí v podnikatelské praxi 7. Účast na veletrhu fiktivních firem a jeho organizace 8. Vytvoření pocitu zodpovědnosti za vlastní práci i za kolektiv 9. Poznání reálného fungování malých firem, s.r.o i velkých podniků 10. Poskytnutí praktického ekonomického vzdělání 11. Výměna zkušeností mezi lektory partnerských škol a propojení jejich výuky s reálnou praxí (konzultace s pracovníky místně příslušných finančních úřadů a VZP) 12. Vytvoření metodických materiálů pro vedení praxe na OA a digitálních materiálů pro práci ve FF Na projektu se podílí asi 30 osob ve funkcích lektorů, manažerů a konzultantů a je zapojeno asi 270 studentů. V tomto počtu nejsou konzultanti z místních úřadů, kteří přislíbili bezplatnou spolupráci především v oblasti kontroly a metodiky. Pro uplatnění v profesi i v životě je důležité nejen získání mnoha znalostí a dovedností, ale i možnost ověřit si teoretické znalosti v praxi. V současné době funguje propojení s praxí jen v omezené formě. Studenti obchodních akademií (OA) mají sice předepsanou praxi učebním plánem, ale současné zkušenosti dokazují, že ne vždy jsou firmy schopny zajistit kvalitní podmínky pro vykonání praxe, proto OA stojí před problémem, jak tuto praxi žákům zajistit. Jednu z možností nabízí námi realizovaný projekt, který v mezích daných v současnosti učebním plánem a v budoucnosti i školním vzdělávacím programem navrhuje následující řešení. Studenti třetích ročníků by se zúčastnili praxe na konkrétních pracovištích, kde by kontroly zkušených lektorů praxe zajistily kvalitu výchovné činnosti a ve čtvrtém ročníku si 12

13 studenti sami vyzkoušejí, co obnáší podnikání v malé firmě. Žáci propojí teoretické vědomosti s praktickou činností a v časovém předstihu si uvědomí, na jaké pozici ve firmě (právník, účetní, personalista atd.) bude jejich správné místo. Zapojením partnerské školy vznikne širší spektrum FF, a tak se práce v nich přiblíží reálnému podnikatelskému prostředí. Výchovný přínos praktických činností navazujících na vědomosti získávané v průběhu teoretické výuky je nezpochybnitelný. Také výměna zkušeností mezi lektory, zástupci podnikatelské sféry i kontrolních orgánů je nedílnou součástí projektu. Výuka, s níž současný učební plán počítá jako s možným volitelným předmětem, je velmi potřebný nadstandard, na jehož kvalitní výuku nejsou ve školách prostředky. Tento předmět je pro žáky předmětem volitelným a je nad rámec povinných hodin (v mnoha školách není ani zaveden). Během projektu jsou cílovou skupinou nejen studenti obou zúčastněných škol ale i lektoři. Lektorský tým v průběhu projektu získává cenné poznatky ze vzájemných konzultací, setkání se zástupci podnikatelské sféry a kontrolních orgánů. Zároveň se lektorský tým učí novým metodám práce a hodnocení studentů, kdy základem hodnocení nejsou jen osvojené vědomosti, ale i postoje studentů, jejich schopnost týmové spolupráce, projevené morální vlastnosti a schopnost pracovat a vést kolektiv. Výuka FF bude probíhat na školách zapojených do projektu i nadále jako vyučovací předmět dotovaný dvěma hodinami na OA Náchod a 3 hodinami na OA Kostelec nad Orlicí. Bude pravidelně zařazována do rozvrhu příslušných ročníků v souladu se ŠVP, který do těchto ročníků postoupí právě v následujícím školním roce po skončení projektu. Stejně tak praxe ve skutečných firmách bude probíhat ve všech školách obdobně, jako tomu bylo v průběhu projektu. Projekt ICT Na začátku roku 2011 škola žádala o podporu projektu využití virtuálních počítačů ve výuce operačních systémů. V rámci tohoto projektu se podařilo získat dotaci ve výši Kč ,-. Celkové náklady projektu jsou Kč ,-. Za tyto prostředky byla vybavena jedna učebna repasovanými počítači, které lépe zvládnou tuto náročnou úlohu a zároveň dojde k vytvoření e-learningového prostředí, které bude využívané celou školou. Projekt je zaměřen na žáky oboru Informační technologie a konkrétně na předmět Operační systémy. Výuka v předmětu Operační systémy probíhá zejména praktickým procvičováním instalace, konfigurace a dalšího ovládání síťového operačního systému Linux. Je samozřejmé, že žáci nemohou dostat administrátorská oprávnění k fyzickém hardwaru školy v běžné učebně, což by mohlo vést k velkému riziku z hlediska bezpečnosti školní sítě. Na druhou stranu ovšem potřebují tato oprávnění k administraci systému. To nám umožňuje používání specializovaného softwaru, který umí vytvářet a spravovat tzv. virtuální počítače (v našem případě je to Oracle VM VirtutalBox). Kromě toho, že žáci mohou k těmto virtuálním počítačům dostat veškerá oprávnění bez bezpečnostních rizik, nám tento software umožňuje i experimenty s různými hardwarovými konfiguracemi, které by s fyzickým zařízením byly jen velmi těžko představitelné. Dalším benefitem, který přinese tento projekt je připravení a praktické odzkoušení e-learningového prostředí Moodle, který by dále podpořil kombinovanou formu studia žáků, kteří by si mohli probranou látku doma zcela volně procvičovat právě pomocí daného programu přes internetový prohlížeč kdekoliv, kde mají přístup k internetu. 13

14 Moodle je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Jedná se o neustále se vyvíjející projekt, navržený na základě sociálně konstruktivistického přístupu k vzdělávání. Moodle je poskytován zdarma jako Open Source software spadající pod obecnou veřejnou licenci GNU. To v zásadě znamená, že je chráněn autorskými právy, ale poskytuje přitom uživatelům značnou svobodu. V rámci projektu by se řešily jen úkoly spojené s přípravou, nastavením, odzkoušením tohoto produktu a následným vytvoření dvou studijních kurzů. Jeden kurz by byl zaměřen na tvorbu a správu virtuálních počítačů v programu Oracle VM VirtualBox a druhý by se zabýval instalací a grafickou konfigurací operačního systému Linux. Školská rada Složení školské rady : Mgr. Pavla Hlavatá, RNDr. Věra Svatošová zástupci školy Ing. Miroslav Rudolf, Vilém Maur zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců Mirek Brát, Zdeněk Celba zástupci zřizovatele Školská rada se sešla ve školním roce 2010/11 dvakrát: 14. října projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za rok 2010/11, seznámila se s koncepcí rozvoje OA Náchod v následujícím školním roce, s průběhem realizace projektu Dnes fiktivně, zítra reálně a se záměrem provést o hlavních prázdninách rekonstrukci rozvodů vody a odpadů. 19. dubna projednala výroční zprávu a hospodaření školy za rok 2010 a byla informována o stavu podaných projektů a o koncepci nové maturity a s ní souvisejících změn v organizaci školního roku. Byla informována o stavu probíhajícího výběrového řízení na stavební firmu, která bude realizovat rekonstrukci rozvodů vody a odpadů. Prezentace školy na veřejnosti Den otevřených dveří se konal 3. prosince Den otevřených dveří proběhl ve všech prostorách obchodní akademie. Na přípravě a uskutečnění této akce se podíleli zástupci pedagogického sboru a studenti čtvrtých ročníků, kteří si pro zájemce z řad žáků ZŠ a jejich rodiče připravili prezentaci fiktivních firem. Školu navštívilo 112 zájemců. Veletrh středních škol v Náchodě se konal ve sportovní hale na Hamrech. Jedná se o prezentaci školy pro žáky základních škol a širokou veřejnost náchodského regionu pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a starosty města Náchoda, Ing. Oldřicha Čtvrtečky. Činnost školy je prezentována také v regionálním tisku. Maturitní stužkovací ples, který každoročně pořádají studenti čtvrtých ročníků ve spolupráci se SRPOA Náchod, se uskutečnil 6. listopadu 2010 v Divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Fiktivní firmy (FF) Výuka předmětu fiktivní firma byla zahájena v OA Náchod ve školním roce 2005/2006. Fiktivní firma pracuje jako skutečná firma výrobní, obchodní nebo dopravní. Firma se řídí platnými právními předpisy, využívá podklady z hospodářské praxe a její 14

15 pracovníci studenti - provádějí všechny základní činnosti, např. nákup, prodej, reklama, fakturace a účtování nebo činnosti podnikového sekretariátu. Cílem výuky fiktivní firmy je získat zejména praktické dovednosti jako je samostatnost a pocit zodpovědnosti za vlastní práci, schopnost orientovat se v hospodářské praxi a pohotově reagovat. V roce 2010/11 působilo na naší škole šest fiktivních firem. Studenti nových čtvrtých ročníků si změnili předměty podnikání dle svého rozhodnutí. FF Caspo s.r.o Prodej: interaktivní tabule, projektory, notebooky, multifunkční tiskárny FF Scroom. s.r.o Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu FF Elderien s.r.o. Zahraniční zájezdy do Španělska, Itálie a na Korsiku FF Gravity s.r.o. Catering organizace večírků, oslav apod. FF Force s.r.o. Pořádání jazykových kurzů a cestovní kancelář FF Prima s.r.o. Prodej a montáž spolehlivých zabezpečovacích systémů Při účasti na regionálních veletrzích (Pardubice, Hradec Králové) i mezinárodním veletrhu v Praze pokračovali naši studenti v tradici z předcházejících let a opět s sebou zpět přivezli velmi dobrá umístění. Veletrh Pardubice Den otevřených dveří 1. místo Force s.r.o 8. místo Prima 1. místo Force s.r.o. 2. místo Scroom. s.r.o. 3. místo Prima. s.ro. Veletrh Hradec Králové 1 místo Prima s.r.o. a speciální cena CEFIF 2. místo Scroom. s.r.o. 3. místo Caspo s.r.o. Praha Obrovským úspěchem fiktivních firem z OA Náchod byla účast na 17. Mezinárodním veletrhu fiktivních firem, který se uskutečnil v Praze. Zde se setkalo 180 studentských fiktivních firem z 16 států světa. Fiktivní firma Force obsadila 2. místo za nejlepší stánek a obchodování. Kurzy pořádané OA Náchod Kurzy ECDL a ICT viz str. 23 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů Vzhledem k povinné praxi ve třetích ročnících funguje i velmi dobrá spolupráce s výrobními podniky i podnikatelskými subjekty, u nichž každoročně studenti vykonávají povinnou čtrnáctidenní praxi na konci května ( ). Výsledkem jejich činnosti v těchto organizacích je závěrečná zpráva z praxe, ve které žáci zhodnotí svoje působení v dané organizaci a přínos organizace pro žákův další profesní růst. V současné době v souvislosti Projektem Dnes fiktivně, zítra reálně se ukázala také velmi plodná a inspirující spolupráce s Finančním úřadem v Náchodě a s náchodskou pobočkou VZP. Tato spolupráce spočívá v kontrolách fiktivních firem ze strany těchto úřadů. Studenti tak mají možnost setkat se s realitou kontrolní 15

16 činnosti a uvědomí si chyby, kterých se ve své činnosti dopustili s výhodou beztrestnosti, protože jejich činnost ve fiktivní firmě je pouze cvičná. Kultura 10. září 2010 Třída 4.A podnikla literární exkurzi do Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích a do Muzea B. Němcové v Červeném Kostelci. 14. září 2010 Třídy 4.A a 4.C zhlédly představení Dobře placená procházka v Klicperově divadle v HK října 2010 Studijní a poznávací zájezd do Londýna a okolí Po třech letech se nám opět podařilo uskutečnit zájezd do Londýna, pro 40 studentů. Po příjezdu eurotunelem do Londýna jsme navštívili nejznámější památky St. Paul s Cathedral vrcholné dílo Sira Ch. Wrena, včetně všech tří galerií (vnitřní šeptající a dvou vnějších vyhlídkových) přes Millenium bridge k TATE Modern - kolem repliky divadla GLOBE a dále po nábřeží Temže, přes Tower Bridge až k Toweru nejslavnější a nejzachovalejší středověké pevnosti v Británii. Odtud lodí Belfast po Temži do Greenwich k nultému poledníku. Další den jsme odjeli do přímořských lázní BRIGHTON, prohlédli si okázalý bývalý královský palác z poč. 19. století, který je pozoruhodný svou extravagantní architekturou i interiéry - inspirovanými orientální kulturou. Dále Brighton Pier největší královské molo s mnoha restauracemi, zábavním parkem, arkádovými halami. V neposlední řadě i krásné oblázkové pláže jižní Anglie. V podvečer jsme ještě v Londýně stihli prohlídku Kensingtonského paláce s jeho zahradou a parky. Další den jsme dokončili prohlídku Londýna London Eye, Big Ben, Parliament, Westminster Abbey, třída WhiteHall, St. James s Park, Buckingham Palace - oficiální sídlo královské rodiny. Piccadilly Circus, Soho - čínská čtvrť, Trafalgar Square, Covent Garden, Národní galerie s nezapomenutelnými Slunečnicemi V. van Gogha, které byly zářivou tečkou za náročným, ale hodnotným programem, završeným i horečnými nákupy od drobných tradičních suvenýrů až po nejrůznější zboží proslulých obchodních značek. 18. října 2010 Stejně jako v minulých letech i letos máme možnost navštívit anglická divadelní představení v divadle v Pardubicích. Toho využilo 45 studentů (převážně 2. a 3. ročníků), když sledovali osudy postav v satirické hře Pygmalion. 19. října 2010 Druhé a třetí ročníky navštívily představení Ze života hmyzu v provedení divadla AHA Praha. 9. prosince 2010 Druhé ročníky zhlédly Dvakrát zachráněné dítě Tomáše Graumanna. 13. prosince 2010 První ročníky navštívily divadelní představení Lakomec uvedené v Divadle Dr. Josefa Čížka. 16

17 16. prosince odjely třídy 2.A a 3.B v časných ranních hodinách na jednodenní exkurzi do Drážďan. V autobuse nejprve zhlédly film Dresden, který vypráví příběh dvou mladých lidí na pozadí tragických událostí v únoru Po příjezdu na místo se žáci dozvěděli něco z historie Drážďan, hlavně o náletech v únoru 1945, kdy byla velká část města zcela zničená. Obnova trvala dlouhá léta a teprve teď se chýlí ke konci. Pýchou města, kterou při prohlídce města žáci také navštívili, je barokní kostel Frauenkirche, z jehož věže je nádherný pohled na celé historické jádro Drážďan. Ve druhé části programu žáci navštívili vánoční trhy a prohlédli si typické symboly německých Vánoc. Exkurze byla přínosem pro výuku reálií sousední země. 7. ledna 2011 Třídy 1.B a 1.C zhlédly v Klicperově divadle v HK představení Marná lásky snaha, v němž W. Shakespeare nabídl nejen pobavení, ale i zamyšlení nad lidskou přirozeností a rozdílem mezi slovy a skutky člověka. 1. února 2011 Třídy 3.B a 4.B měly možnost odhalit vraha jeptišek v detektivním představení režiséra Davida Drábka v Klicperově divadle v HK Sherlock Holmes: Vraždy vousatých žen. 15. února 2011 Studenti čtvrtých ročníků měli jedinečnou příležitost setkat se s legendou českého undergroundu Ivanem Martinem Jirousem Magorem a poznat nejen ukázky z jeho tvorby, ale i názory na umění a současnou společenskou situaci. 28. února 2011 se uskutečnil již tradiční autobusový zájezd na anglické divadelní představení do Pardubic. Žáci měli tentokrát možnost zhlédnout představení One Flew Over the Cuckoo s Nest (Přelet nad kukaččím hnízdem) v provedení TNT THEATRE BRITAIN. 4. března 2011 Čapkovo drama Věc Makropulos zinscenované Klicperovým divadlem v HK přimělo třídy 3.B a 3.C zamyslet se nad otázkou, zda životu dává hodnotu jeho délka. 11. března 2011 Třídy 2.A a 3.A zhlédly představení Ještěři v Klicperově divadle v HK. 21. března 2011 První a druhé ročníky si přiblížily exotickou zemi v dokumentu Čína - země velkého draka (Planeta země 2000) promítaném v kině Vesmír. 8. dubna 2011 Třídy 1.A a 2.B zhlédly hru W. Shakespeara Marná lásky snaha v provedení Klicperova divadla v HK. 15. dubna 2011 Třídy 1.B a 3.C měly možnost nasát hořkosladkou atmosféru konce "zlatých šedesátých" v divadelním zpracování dnes již klasického filmu 17

18 Světáci. Soubor Klicperova divadla v HK příběh obohatil hudbou Golden Kids. 18. dubna 2011 Třídy 2.A a 2.B podnikly exkurzi do Dobrušky. Na radnici mohli studenti obdivovat raná díla Františka Kupky, jednoho ze zakladatelů abstraktního malířství. V domku F. Vl. Heka získali názornou představu o tom, jak nadšení jedinci přispívali k rozvoji obrozenského procesu na venkově. Městské muzeum na závěr nabídlo připomínku již zaniklé židovské obce. 9. května 2011 První a druhé ročníky zhlédly v kině Vesmír dokument Nickyho rodina. Připomněly si tak životní osudy židovských dětí, které unikly osudu koncentračních táborů díky odvaze a odhodlání britského dobrovolníka a jeho spolupracovníků. 27. května 2011 Třída 2.C navštívila divadelní představení v Klicperově divadle v Hradci Králové a zhlédla představení současné francouzské autorky Moiry Buffiny Král je panna zasazené do nelítostného období středověku, v němž však se stejnou silou vyniknou i problémy ryze současné. Exkurze 5. května 2011 Druhé ročníky získaly nové poznatky z bankovnictví na exkurzi do České národní banky v Praze. V rámci výuky ekonomie na naší škole je probírána bankovní soustava ČR. Již několik let je v prostorách České národní banky v Praze umístěna expozice Lidé a peníze, rozhodli jsme se, že zařazení návštěvy této výstavy do výuky bude pro studenty vítanou změnou a zpestřením. Samotná exkurze v ČNB začíná v kinosálu, kde je promítnut film Historie, vývoj a úloha ČNB a animovaný film O bankách a lidech, což je humorný pohled na svět financí a bank. Po zhlédnutí filmů jsou studenti zavedeni do trezoru, kde je umístěn zbytek expozice 65 vitrín, které ilustrují historický vývoj peněz a měnových poměrů v Čechách od keltského období do současnosti. Největší pozornosti se samozřejmě těší vitrína s bohatstvím ČR ve zlatých cihličkách. Celou dobu provází studenty průvodce, který umí podat fundovaný výklad proložený soutěžemi, ze kterých si studenti mají možnost odnést zajímavé publikace nebo ruličku sešrotovaných peněz. Studijní program odpoledne doplnily kulturní zážitky. 6. května 2011 Třída 1.A v rámci své exkurze do Prahy navštívila obě komory Parlamentu České republiky. 30. května 2011 Třída 3.A podnikla exkurzi za poznáním a prohloubením znalostí o životě bratří Čapků do Malých Svatoňovic. 10. června 2011 Třída 2.C navštívila v rámci své kulturní exkurze Ratibořice a účastnila se tradiční akce Oživené postavy z Babičky. 18

19 15. června 2011 Na závěr školního roku si třída 1.B zvolila téma své exkurze Kuks barokní. Žáci navštívili Hospitál v Kuksu se Sporckovou hrobkou, prošla údolí až k Braunovu Betlému nedaleko Žirče a poznala i inspiraci duchovním uměním v nově instalované křížové cestě. 17. června 2011 Žáci 1.C se vydali za poznáním okolí Náchoda a navštívili pěchotní srub Voda v Bělovsi. 17. června 2011 Třída 2.A absolvovala školní exkurzi do Broumova. 6. června 2011 Testování ECDL (str. 23). Mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti zjišťuje pomocí praktických testů, zda je testovaná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti (ECDL Sylabus). Úspěšní absolventi ECDL testů získávají ECDL certifikát, který má mezinárodní platnost. Ostatní akce 29. března 2011 Regionální soutěž v grafických disciplínách, které se každoročně účastníme ve všech kategoriích, tj. opis, korektura textu a wordprocessing. V roce 2010 byla pořádající školou OA Hradec Králové, VOŠ CR s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. 18. dubna 2011 Státní zkoušky z kancelářského psaní na PC se konaly na naší škole za účasti komisařky Ing. Marie Šmídové (OA Trutnov). 27. a 28. dubna 2011 Mistrovství ČR v grafických disciplínách se konalo na OA v Chotěboři. Reprezentovala nás Diana Hrdličková (3. C) a v kategorii korektura textu získala pěkné 19. místo. 6. červen 2011 Testování ECDL (str. 23). Mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je testovaná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti (ECDL Sylabus). Úspěšní absolventi ECDL testů získávají ECDL certifikát, který má mezinárodní platnost. 16. června 2011 Hradecká juniorka je poslední soutěží ve školním roce tradiční 16. ročník se konal na OA v Hradci Králové. Prevence 19

20 V rámci prevence sociálně patologických jevů, nebezpečného chování a osobnostního rozvoje žáků byly během školního roku 2010/2011 kromě realizace souvisejících témat podle ŠVP zorganizovány různé besedy, setkání a exkurze. Ve dnech a proběhl workshop pracovnic organizace Kompas s prvními ročníky cílem byla minimalizace šikany, rozbor klimatu třídy s třídními učiteli, návrhy preventivních opatření a nástin možných problémů vyplývající ze složení kolektivu. V říjnu proběhla se žáky 2. ročníků beseda s pracovnicemi z náchodské Probace a mediace seznamující žáky s tím, jak mohou být s jejich pomocí řešeny přestupky či trestné činy mladistvých a jakým způsobem se dá předejít soudnímu řízení a jak rychle napravit škodu a projevit vůli řešit situaci. Ve dnech a si 3. ročníky vyslechly povídání pamětnice holokaustu. V dnešní době je nezbytné připomínání událostí, které již žáci neznají z vyprávění prarodičů a které ukazují, kam vedou ultrapravicová politika a rasistické smýšlení navštívily první ročníky výtvarnou výstavu dětských prací Jan Hus, obohacenou o historické materiály. Na návštěvu výstavy navazovaly různé činnosti v hodinách slohu a občanské nauky, rozvíjející téma hrdinství, morálky a pravdy v dnešní době proběhla beseda pro dívky 1. ročníků S tebou o tobě, bez přítomnosti chlapců rozebírající témata týkající se dospívání děvčat. Ve dnech 3. a zhlédly 3. ročníky výchovný film Pokušení navštívila škola filmové představení Nickyho rodina, mapující činy, život a současné dění kolem Sira Wintona, který zachránil stovky židovských dětí. Besedu s hasiči měli ve Velkém Poříčí 3. ročníky. Zaměřena byla na prevenci a řešení situací při požárech a dopravních nehodách. Na závěr roku se 3. ročníky zúčastnily diskuse s pracovníky úřadu práce. Enviromentální výchova V předmětu Zbožíznalství v oboru Obchodní akademie a předmětu Základy přírodních věd v oboru Informatika v ekonomice je zařazena enviromentální výchova. Probíhá v 1. a 2. ročníku, ale základní témata se prolínají výukou v ostatních předmětech všech čtyř ročníků. Výuka vychází z plánu enviromentální výchovy ve škole. Při výuce je kladen důraz na ekologické chování studentů ve škole i mimo ni: - úspory energie (úsporné žárovky, sporáky ) - užívání ekologických výrobků a jejich obalů (recyklace) - šetření pitnou vodou - separace odpadů (separace papíru a plastu ve škole, kontejnery) - výchova k zdravému životnímu stylu, vysvětlování a konkrétní projevy důsledků kouření, užívání alkoholu a drog - vedení žáků k správné životosprávě (omezení tuků, cukrů, přejídání, ale i nebezpečí hladovění, správné rozvržení stravy během dne, dostatek ovoce, zeleniny a dodržování pitného režimu) - dostatek pohybu v přírodě, ochrana zeleně - vedení žáků k tolerantnímu chování, umění diskutovat o problému, naslouchat spolužákovi Výuka je doplněna referáty, exkurzemi, filmy, plakáty, časopisy, besedami. 20

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN SOKOLA TŮMY 12 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Masarykovo nám. 2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány... 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 0 Část I. Základní údaje o škole a charakteristika školy a) Název právnické osoby: Masarykova

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/12 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek DRŽIL CERTIFIKÁTU KVALITY 1. STUPNĚ SSŠČMS VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Strana 2 (celkem 26) 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Výroční zpráva 2011-2012 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Müllerová Ing. Karel Hajžman

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více