USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012"

Transkript

1 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Usnesení RM č. 776/ provedení rozpočtového opatření č. 104, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk MP, 5311, ORG , UZ 0 v částce Kč 4.000,00 Kč, - z položky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek MP, 5311, ORG , UZ 0 v částce Kč ,00 Kč, - z položky 5164 Nájemné MP, 5311, ORG , UZ 0 v částce Kč 2.000,00 Kč - z položky 5166 Konzult., porad. a práv. sl. (revize radiové sítě) MP, 5311, ORG , UZ 0 v částce Kč 4.000,00 Kč, - z položky 5167 Služby, školení a vzdělávání MP, 5311, ORG , UZ 0 v částce Kč 6.000,00 Kč, - do položky 5134 Prádlo, oděv, obuv - MP, 5311, ORJ 0, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5172 Programové vybavení MP, 5311, ORJ 0, ORG , UZ 0 v částce 6.000,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO ,00 5,00-4,00 1, ,00 30,00-10,00 20, ,00 15,00-2,00 13, ,00 5,00-4,00 1, ,00 50,00-6,00 44, ,00 150,00 +20,00 170, ,00 40,00 +6,00 46,00 městské policii a Usnesení RM č. 777/ provedení rozpočtového opatření č. 105, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 6121 Rekonstrukce Klofáčovy ulice v Třeboni, 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 6121 Dětská hřiště, 3412, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč.

2 Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO , ,90-57, , ,00 200, ,00 257,00 odboru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 778/ poskytnutí finančního příspěvku žadateli o příspěvek v oblasti sportu takto: na konkrétní jednorázovou akci sportovního charakteru obdrží Komise mládeže a sportu, Třeboň příspěvek ve výši 5.000,00 Kč. útvaru tajemníka předložit smlouvu k poskytnutí příspěvku starostovi města k podpisu. Usnesení RM č. 779/ uzavření Nájemní smlouvy s paní Zdeňkou Sodomkovou (Tylova 136, Třeboň). Předmětem nájmu je část pozemku p. č. KN 584/5 o výměře cca 16 m 2 v k. ú. Třeboň. Pozemek bude pronajat za účelem zřízení zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena od , na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 9,00 Kč/m 2 /rok a bude hrazeno do kalendářního roku. I uzavření Dodatku č. 21 k Nájemní smlouvě ze dne se společností Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., IČ (Tylova 171, Třeboň), kdy se s účinností od snižuje výměra pronajatého pozemku p. č. KN 584/5 o cca 16 m 2 v k. ú. Třeboň. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny. I Usnesení RM č. 780/ zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. KN 726/3 a p. č. KN 736/2 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, ve vlastnictví města Třeboně, které bude spočívat v právu uložení a vedení kabelu NN. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice) a za dodržení podmínky uvedení dotčených povrchů do řádného stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. Usnesení RM č. 781/ zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. KN 394/47 a p. č. KN 469/4 v k. ú. Stará Hlína, ve vlastnictví města Třeboně, které bude spočívat v právu uložení a vedení kabelu NN. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice) a za dodržení podmínky uvedení dotčených povrchů do řádného stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. 2

3 Usnesení RM č. 782/ I. uděluje souhlas s přesahem stavby na pozemku p. č. KN 1532/137 a p. č. KN 1532/138 v k. ú. Třeboň, když stavba přesahuje střechou v délce cca 5,5 m nad pozemek p. č. KN 1532/1 v k. ú. Třeboň, který je ve vlastnictví města Třeboně. II. uděluje souhlas s přeložením a umístěním kanalizačního sběrače na p. č. KN 1532/1 v k. ú. Třeboň dle zpracovaného projektu Novostavba garáží pro osobní automobily Třeboň z června 2012 s termínem realizace nejpozději do Veškeré náklady spojené s přeložením a umístěním kanalizačního sběrače budou hrazeny vlastníkem pozemku p. č. KN 1532/137 a p. č. KN 1532/138 v k. ú. Třeboň. Souhlas se uděluje za podmínek: a) dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč, b) pracovníci odboru rozvoje a investic budou přizváni k vlastní realizaci (kontrola nově položeného sběrače před zásypem), c) přeložení kanalizačního sběrače bude provedeno dle požadavku společnosti ČEVAK, a. s., ze dne II zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. KN 1532/1 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně, které bude spočívat v právu napojení, uložení a vedení přípojky dešťové kanalizace. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 1532/137 a p. č. KN 1532/138 v k. ú. Třeboň, a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 1532/137 a p. č. KN 1532/138 v k. ú. Třeboň, za dodržení podmínek: a) dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,00 Kč, b) uzavření smlouvy o odvodu dešťových vod se společností ČEVAK, a. s. Tato smlouva bude uzavřena nejpozději do uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Třeboň a vlastníkem p. č. KN 1532/137 a p. č. KN 1532/138 v k. ú. Třeboň. IV. ukládá Usnesení RM č. 783/ I. bere na vědomí informaci, že na základě rozsudku č. j. 6 C 77/ Okresního soudu v Jindřichově Hradci budou pozemky p. č. KN 1692/3 o výměře 416 m 2 a p. č. KN 1692/4 o výměře 416 m 2, vše k. ú. Třeboň, zapsány na list vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město). Usnesení RM č. 784/ uzavření nájemní smlouvy se společností Společnost Rožmberk, o. p. s. (Kojákovice 80, Třeboň). Předmětem pronájmu bude: 1) část obvodového zdiva na budově čp. 103 (část loubí) v k. ú. Třeboň, za účelem umístění 1 ks infomační tabule o velikosti cca 70 cm x cca 100 cm obsahující značky BeeTagg a QrCode, 2) část levé strany plotu vedoucího od vchodu z Masarykova náměstí do Lipovky na p. č. KN 2/2 v k. ú. Třeboň (mezi informační zvukový panel a informační tabuli propagující Dům přírody ), za účelem umístění 2 ks informačních značek o velikosti cca 9 cm x cca 29,5 cm obsahující značky BeeTagg a QrCode. Zájmové nemovitosti budou pronajaty na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a za těchto podmínek: a) za podmínek uvedených v rozhodnutí odboru územního plánování a stavebního řádu METR 3909/2012/LuMa, 3

4 b) odborem územního plánování a stavebního řádu bude udělen územní souhlas s jejich umístěním. Veškeré náklady s umístěním tabule a značek hradí nájemce. Nájemné je stanoveno ve výši 1.200,00 Kč ročně + DPH dle právně platných předpisů a bude každoročně valorizováno o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem. Splatnost nájemného je stanovena k kalendářního roku na základě zaslaného daňového dokladu. Usnesení RM č. 785/ uzavření nájemní smlouvy mezi městem Třeboň a Ladislavem Vondrákem (Rožmberská 33, Třeboň) na nebytové prostory v čp. 34/I, Rožmberská ulice, Třeboň celková výměra nebytových prostor 43,25 m 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od s tříměsíční výpovědní lhůtou (v případě hrubého porušení podmínek nájemní smlouvy bude výpovědní lhůta sjednána jednoměsíční). Nájemní smlouva bude uzavřena za účelem zřízení skladových prostor. Nájemné se stanovuje ve výši 20,00 Kč/m 2 /rok a bude každoročně valorizováno počínaje dubnem 2013 o míru inflace za předcházející rok. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení prostřednictvím právníka města. Usnesení RM č. 786/ zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1 a výměře 102,70 m 2 v čp. 86/I na Masarykově nám. v Třeboni formou obálkové metody dle nabídky výše nájemného za 1 m 2, když minimální cena pro obálkovou soutěž činí 60,00 Kč. I komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na pronájem bytové jednotky č. 1 v čp. 86/I na Masarykově nám. v Třeboni obálkovou metodou ve složení: členové: p. Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. František Korda, p. Jiří Severa, pí Radka Bicková náhradníci: pí Jitka Filípková, pí Renata Němcová, p. Jan Beníšek. I Usnesení RM č. 787/ zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 12 o velikosti 2+kk a výměře 46,60 m 2 v čp. 645/II v ulici Táboritská formou obálkové metody dle nabídky výše nájemného za 1 m 2, když minimální cena pro obálkovou soutěž činí 60,00 Kč. I: komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na pronájem bytové jednotky č. 12 v čp. 645/II v ulici Táboritská v Třeboni obálkovou metodou ve složení: členové: p. Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. František Korda, p. Jiří Severa, pí Radka Bicková. náhradníci: pí Jitka Filípková, pí Renata Němcová, p. Jan Beníšek. I Usnesení RM č. 788/ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1047/24 v domě čp. 1047/II v ulici Táboritská v Třeboni o velikosti 2+kk a výměře 45,20 m 2 s nájemným podlahové plochy bytu v částce 3.422,65 Kč a s úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou s vestavným sporákem, digestoří, plynovým kotlem s ohřevem vody, žaluziemi a roletami Velux v částce 257,00 Kč, splatným nejpozději do 30. dne v měsíci, s Michalem Harazímem, bytem Lutová 46, Suchdol nad Luž., za nabídnuté nájemné ve výši 77,00 Kč/m 2. 4

5 Usnesení RM č. 789/ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v domě čp. 12/I v ulici Husova v Třeboni o velikosti 2+1 a výměře 64,20 m 2 s nájemným podlahové plochy bytu v částce 4.564,62 Kč a s úhradou za vybavení bytu plynovým kotlem s ohřevem vody, kuchyňskou linkou, digestoří, sporákem a dvěma vestavěnými skříněmi v částce 206,00 Kč, splatným nejpozději do 30. dne v měsíci, s Bc. Martinem Hrnečkem, bytem Lázeňská 1003/II, Třeboň, za nabídnutou cenu výše nájemného ve výši 71,10 Kč. Usnesení RM č. 790/ převod členských práv a povinností k bytu č. 5 o velikosti 1+kk v čp. 1135/II v ulici U Francouzů, Třeboň, mezi převodcem panem Vladimírem Kordíkem a budoucím nabyvatelem paní Anežkou Maxovou. I Dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Města Třeboň 2000 a města Třeboně. I odboru finančnímu a majetkovému předložit dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví SBD Města Třeboň a města Třeboně k podpisu starostovi města. Usnesení RM č. 791/ I. bere na vědomí převod členských práv a povinností k bytu č. 5 v čp. 1194/II v ulici Okružní, Třeboň, po rozvodu manželství na Jitku Hlaváčkovou. Usnesení RM č. 792/ převod nájemních práv a povinností k bytu č. 5 o velikosti 1+1 (62,20 m²) v čp. 1126/II v ulici U Francouzů, Třeboň, mezi převádějícím společností STAVCENT, a. s., a budoucím nabyvatelem Pavlem Bickem. I uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v čp. 1126/II v ulici U Francouzů, Třeboň, s panem Pavlem Bickem, Přeseka 57, Třeboň. I odboru finančnímu a majetkovému předložit nájemní smlouvu k podpisu starostovi města. Usnesení RM č. 793/ uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce číslo 30/2011 mezi městem Třeboň a Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. čp. 34, Č. Budějovice. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení doby výpůjčky do odboru finančnímu a majetkovému předložit smlouvu k podpisu starostovi města. Usnesení RM č. 794/ uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí mezi městem Třeboň a panem Bláhou Jaroslavem (Lužnice 121), kdy dodatkem č. 1 se snižuje hodnota vypůjčených movitých věcí z částky ,00 Kč na částku ,00 Kč. 5

6 odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení prostřednictvím právníka města. Usnesení RM č. 795/ I. bere na vědomí ukončení pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - hromadná, uzavřenou s pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, na vozidlo Škoda Felicia RZ JHI odboru finančnímu a majetkovému předložit ukončení pojistné smlouvy starostovi města k podpisu. Usnesení RM č. 796/ jako zadavatel veřejné zakázky Revitalizace areálu Beseda v Třeboni pro potřeby cestovního ruchu I. souhlasí s uzavřením Zástavní smlouvy s f. STAVCENT, a. s., Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu. II. souhlasí s uzavřením Smlouvy o postoupení záručních práv s f. STAVCENT, a. s., Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu. I odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 797/ revokaci části usnesení rady města č. 749/ bod I, kdy se v poslední větě revokuje rok.2012 na rok Usnesení RM č. 798/ I. souhlasí, aby Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň (Jiráskova 444, Třeboň), oddíl házené zlikvidovala klimatizační zařízení ve sportovní hale v Třeboni. Klimatizační zařízení bude zlikvidováno za podmínky, že demontáž bude provádět odborná firma, popřípadě Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň, oddíl házené, a to brigádně - bude-li vhodným způsobem provedeno opatření proti vzniku požáru. Případné škody vzniklé demontáží půjdou k tíži Tělovýchovné jednoty Jiskra Třeboň, oddíl házené. Peníze získané prodejem šrotu použije Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň, oddíl házené na svoji činnost. Usnesení RM č. 799/ vyřazení majetku z majetkové a účetní evidence, když majetek bude zlikvidován odbornou firmou. I prodej majetku pod ič a společnosti Městská Vodohospodářská, s. r. o., Palackého nám. 46/II, Třeboň, za cenu 500,00 Kč/ks (včetně DPH). II vyřazení projektových dokumentací akcí, které již nebudou realizovány z účtu IV. ukládá 6

7 Usnesení RM č. 800/ I. bere na vědomí Zápis Komise Zdravého města dne Usnesení RM č. 801/ I. jmenuje do funkce člena kulturní komise paní Ing. Ivanu Stellnerovou. Usnesení RM č. 802/ znění a uzavření smlouvy o úhradě újmy mezi městem Třeboň a spol. Technické služby Třeboň, s. r. o., týkající se ztráty z provozu ledové plochy v Třeboni za období od do ve výši ,16 Kč. Usnesení RM č. 803/ v působnosti Valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. I. zmocňuje JUDr. Jaroslava Hájka, aby před notářem v zastoupení rady města Třeboně projednal a souhlasil se změnou zakladatelské listiny společnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., tak, aby doba trvání společnosti se změnila na dobu neurčitou a aby se předmět podnikání rozšířil o živnosti zapsané v Živnostenském rejstříku, tj. předměty podnikání Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti kulturistiky a fitness centra a Masérské, rekondiční a regenerační služby. útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 804/ zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. KN 9/2 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně, které bude spočívat v právu uložení a vedení vodovodní přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka jednotky 156/2 na pozemku p. č. KN 17/1 v k. ú. Třeboň, a každého dalšího vlastníka jednotky 156/2 na pozemku p. č. KN 17/1 v k. ú. Třeboň, za dodržení podmínky uvedení dotčených pozemků do řádného stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. Usnesení RM č. 805/ uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Třeboň jako centrálním zadavatelem a následujícími příspěvkovými organizacemi a společnostmi jako veřejnými zadavateli: 1) Informační a kulturní středisko města Třeboně, se sídlem Masarykovo nám. 103/I, Třeboň, IČ: ) Základní škola Třeboň, Sokolská 296, se sídlem Sokolská 296, Třeboň, IČ: ) Základní škola Třeboň, Na Sadech 375, se sídlem Na Sadech 375, Třeboň, IČ: ) 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183, se sídlem Jeronýmova 183, Třeboň, IČ: ) Mateřská škola Sluníčko, Třeboň, se sídlem Svobody 1018, Třeboň, IČ: ) Školní jídelna CENTRUM Třeboň, Na Sadech 349/II, se sídlem Na Sadech 349,

8 Třeboň, IČ: ) Lázně Aurora, s. r. o., se sídlem Lázeňská 1001, Třeboň, IČ: ) Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., se sídlem Tylova 171, Třeboň, IČ: ) Technické služby Třeboň, s. r. o., se sídlem Novohradská 225, Třeboň, IČ: odboru finančnímu a majetkovému předložit smlouvu k podpisu. Usnesení RM č. 806/ v působnosti Valné hromady společnosti Lázně Aurora, s. r. o., a Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. uzavření smluv o pronájmu reklamní plochy na období od do vždy ve výši ,00 Kč mezi společností Lázně Aurora, s. r. o., a společností Házená Třeboň, s. r. o., dále mezi společností Lázně Aurora, s. r. o., a společností FK Třeboň, s. r. o., dále mezi společností Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., a společností Házená Třeboň, s. r. o., a mezi společností Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., a společností FK Třeboň, s. r. o., za dodržení stejných marketingových podmínek jako v minulých letech. útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 807/ uzavření nájemní smlouvy mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, a městem Třeboň. Předmětem nájmu budou pozemky p. č. KN 129/8 o výměře 309 m 2 v k. ú. Třeboň a p. č. KN 2516 o výměře 139 m 2 v k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, nejdéle do Pozemky budou užívány pro realizaci projektu Stezka po schwarzenberských stavbách. Nájemné je stanoveno ve výši 1,00 Kč včetně DPH po celou dobu trvání smlouvy dle právně platných předpisů a bude uhrazeno do 1 měsíce od data zahájení fyzické realizace projektu. I uzavření nájemní smlouvy mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, a městem Třeboň. Předmětem nájmu bude část pozemku p. č. KN 129/8 o výměře 100 m 2 v k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od data ukončení fyzické realizace projektu. Předmětná část pozemku bude využita pro umístění mobiliáře v rámci projektu Stezka po schwarzenberských stavbách. Nájemné je stanoveno ve výši 1,00 Kč včetně DPH po celou dobu trvání smlouvy dle právně platných předpisů a bude uhrazeno do 1 měsíce od zahájení účinnosti této smlouvy, tj. první den po dokončení fyzické realizace projektu. I útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 808/ s účinností od změnu organizačního řádu. Změna spočívá ve zrušení odboru obecního živnostenského úřadu a zrušení odboru vnitřních věcí a vzniku odboru živnostenského a správních činností, odboru kultury a cestovního ruchu a odboru dopravy. Zároveň dochází ke zvýšení maximálního počtu zaměstnanců na 92. Zvýšení počtu zaměstnanců je způsobeno zrušením příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně. útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Ing. Jiří Houdek v. r. Mgr. Terezie Jenisová v. r. starosta města místostarostka 8

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010 Usnesení č. 648 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.06.2010. Usnesení č. 649 Rada města souhlasí v souladu s 719 občanského zákoníku

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3)

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 118. jednání

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program:

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 140. jednání Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přítomni: Omluveni: Program:

Přítomni: Omluveni: Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více