Agronomická fakulta. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Zemědělská 1, Brno, Česká republika. Report č.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agronomická fakulta. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Zemědělská 1, Brno, Česká republika. Report č."

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Zemědělská 1, Brno, Česká republika Report č.2 Typ Produkt Indikace Plodina Lokalita Maloparcelní polní pokus Agua Almus Podpora růstu kořenového systému rostlin; Zvýšení výnosu zrna Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen jarní Česká republika, Žabčice Zadavatel Biolife s.r.o. Na Čihadle 32 Praha 6 Řešitel Odpovědná osoba řešitele Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Zemědělská Brno Ing. Radim Cerkal, Ph.D. Tel Datum: Zpracoval: Ing. Radim Cerkal, Ph.D. Ing. Jaromír Kovárník

2 Pšenice ozimá 1 Pokus s pšenicí ozimou 1.1 Materiál a metodika Do pokusu byly vybrány dvě odrůdy pšenice ozimé s pekařskou kvalitou A (kvalitní) - Mulan a Sultan (Tab. 1.1). Pokus byl založen výsevkem 4 MKS. Bylo použito certifikované osivo mořené přípravkem Raxil (1 l t 1 ). Osivo varianty 2 mořené přípravkem Agua Almus bylo ošetřeno 24 hodin před setím postřikem vodným roztokem přípravku (odpovídá dávce 1,5 l t 1 ; viz Návod k použití přípravku Agua Almus). Tab. 1.1 Charakteristika odrůd pšenice ozimé (SDO 2011) Odrůda Přednosti Rizika Mulan Střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání Menší odolnost proti poléhání, nízká úroveň čísla poklesu a objemové hmotnosti Rok registrace 2007 Sultan Vysoký obsah dusíkatých látek Menší odolnost proti poléhání Pokusné schéma a varianty Pokus byl uspořádán do znáhodněných bloků ve třech opakováních (Tab. 1.2). Velikost kořenového systému rostlin byla zjišťována pomocí jeho elektrické kapacity přístrojem LCR METER ELC-131D při měřící frekvenci 1 khz (CHLOUPEK 1972). U každé odrůdy bylo v průběhu vegetace měřeno vždy 10 rostlin, které se nacházely v předpásu na začátku sklizňové části parcely (12 m 2 ). To umožnilo provést měření na stejných rostlinách v několika růstových fázích: (BBCH začátek odnožování) - VKS 1, (BBCH plné odnožování) - VKS 2, (BBCH 31 - počátek sloupkování) - VKS 3, (BBCH konec sloupkování) - VKS 4. Tab. 1.2 Schéma pokusného uspořádání - pšenice ozimá C 0 M S M S M S M S B 0 S M S M S M S M A 0 M S M S M S M S Vysvětlivky: 0 - nulová (okrajová) parcela; M - Mulan, S - Sultan; 1 - kontrolní varianta, 2 - osivo mořené přípravkem Agua Almus, 3 - podzimní aplikace přípravku Agua Almus, 4 - jarní aplikace přípravu Agua Almus; A C - opakování. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 1

3 Pšenice ozimá Ošetřování porostů a sklizeň Na podzim ( , BBCH 21 22) a na jaře ( , BBCH 25) byl na příslušné varianty (3 - podzim, 4 - jaro) aplikován postřikem přípravek Agua Almus v koncentraci 0,3 % (300 ml přípravku na 100 l vody). Porosty byly v průběhu vegetace ošetřovány registrovanými přípravky na ochranu rostlin proti zaplevelení, chorobám a škůdcům podle aktuálního stavu výskytu škodlivých činitelů. Dávka dusíku byla rozdělena na základní (po zasetí, 30 kg ha 1 N), regenerační (včasná jarní aplikace, 35 kg ha 1 N mimo variantu 4) a produkční (na počátku sloupkování, 40 kg ha 1 N). Sklizeň byla provedena maloparcelní sklízecí mlátičkou Sampo Rosenlew Charakteristika pokusné lokality Žabčice Lokalita se nachází v kukuřičné zemědělské výrobní oblasti (N49 01 E16 36 ) a patří mezi nejteplejší regiony České republiky. Je charakterizována jako teplá, suchá s mírnou zimou a kratším slunečním svitem v době vegetace. Nejteplejším měsícem roku je červenec. Poměr průměrných měsíčních teplot vzduchu a úhrnů srážek vyjádřený formou klimadiagramu vymezuje období nebezpečí sucha, které je na lokalitě Žabčice nejčastější od poloviny měsíce července do poloviny října. Přitom v některých letech je přísuškem typické také jaro, hlavně měsíce duben, květen až do poloviny června. Průměrný roční úhrn srážek představuje 483 mm (průměr let ), srážkově nejbohatší je měsíc červen (SVOBODA, BROTAN 2006). Průběh povětrnostních podmínek na lokalitě shrnuje Tab Pokusné pozemky se nachází v průměrné nadmořské výšce 176 m. n. m., půda je klasifikována jako fluvizem glejová (FLg). Zrnitostně se jedná o jílovitohlinitou až jílovitou půdu středně těžkou až těžkou s objemovou hmotností redukovanou 1,38 g cm 3 a pórovitostí 48 %. Hladina podzemní vody se nachází přibližně 180 cm pod půdním povrchem, na jaře hladina spodní vody výrazně stoupá. V suchém období svrchní půdní horizonty vysychají a vznikají v nich trhliny. Tab. 1.3 Průměrné měsíční teploty a úhrny srážek na lokalitě Žabčice v letech Měsíc Dlouhodobý normál Průměrná teplota [ C] Úhrn srážek [mm] Průměrná teplota [ C] Úhrn srážek [mm] Říjen 9,5 31,8 7,3 10,4 Listopad 4,1 36,8 6,7 32,8 Prosinec 0,0 26,3 3,9 11,1 Leden 2,0 24,8 0,4 21,4 Únor 0,2 24,9 0,9 4,6 Březen 4,3 23,9 5,3 39,3 Duben 9,6 33,2 12,4 33,2 Květen 14,6 62,8 15,2 46,2 Červen 17,7 68,6 19,4 42,9 Červenec 19,3 57,1 19,3 79,8 Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 2

4 Pšenice ozimá Hodnocené znaky, metody statistického zpracování Z výnosotvorných prvků byl sledován počet klasů na m 2. Výnos zrna ze sklizňových částí parcel (12 m 2 ) byl přepočten na 14% vlhkost a vyjádřen v t ha 1. Z kvalitativních znaků byl hodnocen podíl zrna na sítě 2,5 mm a hmotnost tisíce zrn [g]. Na přístroji Granolyser (Pfeuffer GmbH) byla provedena analýza obsahu N látek v zrnu a obsahu lepku. Výsledky byly zhodnoceny analýzou variance v programu STATISTICA 9 (StatSoft, Inc.). Obr. 1 Vzcházející porost pšenice ozimé v Žabčicích 1.2 Výsledky Průměrné hodnoty velikosti kořenového systému (VKS) pšenice ozimé ukazuje Tab Z výsledků je patrné, že velikost kořenového systému v průběhu jarní regenerace rostlin (VKS 2) narostla oproti hodnotám zjištěným při podzimním měření ve fázi BBCH (VKS 1) o více než 100 %. Jarní aplikace přípravku Agua Almus (BBCH 25) tvorbu kořenového systému rostlin podpořila, statisticky průkazné rozdíly se projevily zejména na počátku sloupkování (VKS 3, BBCH 31). Je známo, že ke konci sloupkování a na počátku metání jsou růst i aktivita kořenového systému omezeny a v rostlinách probíhá intenzivní transport asimilátů do vytvářejících se obilek. I v této klíčové růstové fázi byl potvrzen trend vyšších hodnot elektrické kapacity kořenového systému rostlin po jarní aplikaci přípravku Agua Almus (Tab. 1.5). Rostliny s větším kořenovým systémem zároveň tvořily více produktivních odnoží - klasů. Vyšší úroveň tohoto základního výnosotvorného prvku se však nepromítla ani do výnosu zrna, ani do hodnot hmotnosti tisíce zrn a přepadu zrna na sítě 2,5 mm. Z pohledu kvality zrna pšenice ozimé nelze za účinnou považovat žádnou z variant ošetření přípravkem Agua Almus. Určitý trend ve zlepšení kvality zrna byl zaznamenán u varianty, kde bylo použito zrno mořené přípravkem Agua Almus před výsevem. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 3

5 Tab. 1.4 Průměrné hodnoty velikosti kořenového systému (VKS) pšenice ozimé [nf] a průkaznosti rozdílů (Tukey test, P=0,05) Varianta, odrůda/ Znak VKS 1 [nf] VKS 2 [nf] VKS 3 [nf] VKS 4 [nf] 1 Kontrola 0,31±0,09 a 0,71±0,20 a 1,65±0,34 ab 1,76±0,86 a 2 Mořeno Agua Almus 0,36±0,14a 0,73±0,23 a 1,55±0,45 b 1,66±0,91 a 3 Postřik Agua Almus (podzim) 0,34±0,09a 0,72±0,22 a 1,66±0,43 ab 1,71±0,75 a 4 Postřik Agua Almus (jaro) 0,33±0,12a 0,78±0,25 a 1,79±0,50 a 2,03±1,02 a Mulan 0,33±0,12 a 0,75±0,24 a 1,65±0,45 a 1,62±0,76 b Sultan 0,35±0,11 a 0,72±0,21 a 1,68±0,63 a 1,96±0,99 a Průměr 0,34±0,11 0,74±0,23 1,66±0,44 1,79±0,89 Pozn. Uvedeny jsou průměrné hodnoty znaku±směrodatná odchylka. Průměry označené rozdílnými písmeny se statisticky průkazně liší. Tab. 1.5 Průměrné hodnoty sledovaných kvantitativních a kvalitativních znaků u pšenice ozimé a průkaznosti rozdílů (Tukey test, P=0,05) Varianta, odrůda/ Znak Počet klasů Výnos zrna na m 2 [t ha 1 ] HTZ [g] Přepad na sítě 2,5 mm Obsah N látek v zrnu Obsah lepku 1 Kontrola 511±58 a 10,08±0,27 a 44,8±2,2 a 93,2±1,8 a 12,35±0,97 a 30,3±3,0 a 2 Mořeno Agua Almus 507±71a 10,11±0,18 a 46,2±2,6 a 94,3±1,2 a 12,45±0,30 a 30,7±1,2 a 3 Postřik Agua Almus (podzim) 491±75a 9,99±0,33 a 45,7±2,1 a 93,8±1,8 a 12,73±1,04 a 31,5±3,3 a 4 Postřik Agua Almus (jaro) 579±75a 10,00±0,35 a 45,6±2,0 a 93,2±2,0 a 12,37±1,07 a 30,3±3,3 a Mulan 540±78 a 10,20±0,23 a 44,1±0,8 b 94,8±0,9 a 12,18±0,69 a 29,6±2,1 b Sultan 505±68 a 9,89±0,22 b 47,1±2,1 a 92,5±1,4 b 12,78±0,93 a 31,8±2,9 a Průměr 522±74 10,04±0,27 45,6±2,2 93,6±1,7 12,48±0,86 30,7±2,7 Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 4

6 Pšenice jarní 2 Pokus s pšenicí jarní 2.1 Materiál a metodika Do pokusu byla zařazena odrůda pšenice jarní Vánek (registrována v roce 2004). Jedná se o středně ranou odrůdu elitní (E) pekařské jakosti se středně vysokým výnosem v ošetřené i neošetřené variantě pěstování. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, středně až méně odnožující, zrno má velké až velmi velké. Její předností je střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů a vysoká objemová hmotnost. Pěstitelským rizikem je menší odolnost proti napadení padlím travním na listu a rzí pšeničnou a travní i nižší hodnota čísla poklesu. Pokus s pšenicí jarní byl založen výsevkem 4,5 MKS. Bylo použito certifikované osivo mořené přípravkem Vitavax 2000 v doporučené dávce 2,5 l t Pokusné schéma a varianty Pokus byl uspořádán do znáhodněných bloků ve čtyřech opakováních (Tab. 2.1). Varianta 2 byla v průběhu vegetace ( , růstová fáze BBCH 21) ošetřena postřikem přípravkem Agua Almus v koncentraci 0,3 % (odpovídá 300 ml přípravku na 100 l vody)., varianta 1 zůstala neošetřena. V průběhu vegetace bylo od každé varianty pro zjištění elektrické kapacity kořenového systému měřeno vždy 10 rostlin (CHLOUPEK 1972), které se nacházely v předpásu na začátku sklizňové části parcely (10,5 m 2 ). Měření probíhalo v těchto růstových fázích: (BBCH 21) - VKS 1, (BBCH 37 39) - VKS 2. Tab. 2.1 Schéma pokusného uspořádání - pšenice jarní D 2 1 C 1 2 B 2 1 A 1 2 Vysvětlivky: 1 neošetřená (kontrolní) varianta, 2 ošetření porostů přípravkem Agua Almus za vegetace; A D - opakování Ošetřování porostů a sklizeň Po zasetí byla aplikována dávka 40 kg ha 1 dusíku ve formě ledku amonného s vápencem (LAV). V průběhu vegetace byly porosty ošetřovány registrovanými přípravky na ochranu rostlin proti zaplevelení, chorobám a škůdcům podle aktuálního stavu výskytu škodlivých činitelů. Sklizeň byla provedena maloparcelní sklízecí mlátičkou Sampo Rosenlew v plné zralosti dne Charakteristika pokusné lokality Žabčice Viz Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 5

7 Pšenice jarní Hodnocené znaky, metody statistického zpracování Z výnosotvorných prvků byl sledován počet klasů na m 2. Výnos zrna ze sklizňových částí parcel (10,5 m 2 ) byl přepočten na 14% vlhkost a vyjádřen v t ha 1. Z kvalitativních znaků byl hodnocen přepad zrna na sítě 2,5 mm a hmotnost tisíce zrn [g]. Na přístroji Granolyser (Pfeuffer GmbH) byla provedena analýza obsahu N látek v zrnu a obsahu lepku. Výsledky byly zhodnoceny analýzou variance v programu STATISTICA 9 (StatSoft, Inc.). 2.2 Výsledky Průměrné hodnoty velikosti kořenového systému (VKS) pšenice jarní ukazuje Tab Výsledky naznačují, že aplikace přípravku Agua Almus v raných růstových fázích (BBCH 21) tvorbu kořenové fytomasy rostlin statisticky průkazně nepodpořila. Slabý pozitivní vliv aplikace přípravku se odrazil pouze v počtu produktivních odnoží, který byl v porovnání s kontrolní neošetřenou variantou vyšší v průměru o 5 % (508/482). Výnosové rozdíly (Tab. 2.3) mezi ošetřenou a kontrolní variantou byly minimální (0,12 t ha 1 ), podobně jako rozdíly ve sledovaných kvalitativních parametrech zrna (přepad na sítě 0,7 %, obsah N látek v zrnu 0,2 %, obsah lepku 0,7 %). Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 6

8 Tab. 2.2 Průměrné hodnoty velikosti kořenového systému (VKS) pšenice jarní [nf] a průkaznosti rozdílů (Tukey test, P=0,05) Varianta / Znak VKS 1 [nf] VKS 2 [nf] 1 Kontrola 0,78±0,17 b 0,79±0,26 a 2 Postřik Agua Almus 0,91±0,28a 0,72±0,19 a Průměr 0,84±0,24 0,75±0,23 Pozn. Uvedeny jsou průměrné hodnoty znaku±směrodatná odchylka. Průměry označené rozdílnými písmeny se statisticky průkazně liší. Tab. 2.3 Průměrné hodnoty sledovaných kvantitativních a kvalitativních znaků u pšenice jarní a průkaznosti rozdílů (Tukey test, P=0,05) Varianta, odrůda/ Znak Počet klasů Výnos zrna na m 2 [t ha 1 ] HTZ [g] Přepad na sítě 2,5 mm Obsah N látek v zrnu Obsah lepku 1 Kontrola 482±45 a 2,99±0,19 a 39,5±1,6 a 88,8±0,8 a 12,48±0,41 a 31,0±1,4 a 2 Postřik Agua Almus 508±13a 3,11±0,06 a 39,5±1,1 a 89,5±0,9 a 12,28±0,46 a 30,3±1,5 a Průměr 495±34 3,05±0,14 39,5±1,3 89,1±0,8 12,38±0,42 30,7±1,4 Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 7

9 Ječmen jarní 3 Pokus s ječmenem jarním 3.1 Materiál a metodika Do pokusu byla zařazena odrůda ječmene jarního Jersey (registrována v roce 2000). Jde o polopozdní sladovnickou odrůdu, která v kukuřičné a řepařské oblasti poskytuje nízký výnos předního zrna, v obilnářské a bramborářské oblasti až středně vysoký. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, zrno je středně velké. Pěstitelským rizikem je náchylnost k napadení rzí ječmene, menší odolnost proti poléhání a napadení hnědou skvrnitostí (SDO 2006). Pokus s ječmenem jarním byl založen po předplodině pšenici jarní. Pro výsev bylo použito certifikované osivo Pokusné schéma a varianty Pokus byl uspořádán do znáhodněných bloků ve třech opakováních (Tab. 3.1). Pro pokusnou variantu 4 bylo osivo namořeno konvenčním přípravkem Vitavax 2000 v doporučené dávce 2,5 l t 1. Osivo na variantu 2 bylo ošetřeno 24 hodin před setím postřikem vodným roztokem přípravku Agua Almus (v dávce 1,5 l t 1 ; viz Návod k použití přípravku Agua Almus). Na porosty varianty 1 byl v růstové fázi BBCH 21 ( ) postřikem aplikován přípravek Agua Almus v koncentraci 0,3 % (odpovídá 300 ml přípravku na 100 l vody). U kontrolní varianty 3 neproběhlo moření osiva ani aplikace přípravku Agua Almus na porost. V průběhu vegetace bylo od každé varianty pro zjištění průměrné velikosti kořenového systému pomocí jeho elektrické kapacity (CHLOUPEK 1972) měřeno vždy 10 rostlin, které se nacházely v předpásu na začátku sklizňové části parcely (12 m 2 ). Měření probíhalo v těchto růstových fázích: (BBCH 21) - VKS 1, (BBCH 37 39) - VKS 2. Tab. 3.1 Schéma pokusného uspořádání - ječmen jarní C B A Vysvětlivky: 0 - nulový (okrajový) pás; 1 - aplikace přípravu Agua Almus za vegetace, 2 - osivo mořené přípravkem Agua Almus, 3 - kontrolní neošetřená varianta, 4 - osivo mořené konvenčním mořidlem; A C - opakování Ošetřování porostů a sklizeň Po zasetí byla aplikována dávka 30 kg ha 1 dusíku ve formě ledku amonného s vápencem (LAV). V průběhu vegetace byly porosty ošetřovány registrovanými přípravky na ochranu rostlin proti zaplevelení, chorobám a škůdcům podle aktuálního stavu výskytu škodlivých Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 8

10 Ječmen jarní činitelů. Sklizeň byla provedena maloparcelní sklízecí mlátičkou Sampo Rosenlew v plné zralosti dne Charakteristika pokusné lokality Žabčice Viz Hodnocené znaky, metody statistického zpracování Z výnosotvorných prvků byl sledován počet klasů na m 2 a počet a hmotnost zrn [g] v klasu. Hodnocena byla také průměrná výška rostlin [cm] v období po vymetání klasů. Výnos zrna ze sklizňových částí parcel byl přepočten na 14% vlhkost a vyjádřen v t ha 1. Po sklizni byl stanoven přepad zrna na sítě 2,5 mm a hmotnost tisíce zrn [g] (EBC 3.4). Zrno bylo analyzováno na přístroji Granolyser (Pfeuffer GmbH) pro zjištění obsahu N látek. Výsledky byly zhodnoceny analýzou variance v programu STATISTICA 9 (StatSoft, Inc.). 3.2 Výsledky Průměrné hodnoty velikosti kořenového systému ječmene jarního ukazuje Tab Podobně jako u pšenice jarní nebyl zaznamenán vliv aplikace přípravku Agua Almus na velikost kořenového systému rostlin. Průměrné hodnoty se lišily jen minimálně, neprůkazně vyšší byly naměřeny u varianty kde bylo osivo mořeno přípravkem Vitavax Statisticky průkazně se projevil vliv přípravku Agua Almus na počet produktivních klasů, a to jak u variant kde byl přípravek aplikován postřikem (ve fázi BBCH 21), tak i u variant mořených (nárůst počtu klasů o 30, resp. 42 %). V porovnání s kontrolní variantou pak tyto varianty poskytovaly i průkazně vyšší výnos zrna, a to o 0,26, resp. 0,18 t ha 1. Kompenzační schopnost výnosově slabších porostů se v hodnotách hmotnosti tisíce zrn neprojevila (Tab. 3.3). Trend zvýšeného obsahu dusíkatých látek (8,77 a 8,57 %) po ošetření přípravkem Agua Almus byl sledován u obou variant (1 - postřik přípravkem Agua Almus, 2 - osivo mořeno přípravkem Agua Almus). Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 9

11 Tab. 3.2 Průměrné hodnoty velikosti kořenového systému (VKS) ječmene jarního [nf] a průkaznosti rozdílů (Tukey test, P=0,05) Varianta/ Znak VKS 1 [nf] VKS 2 [nf] 1 Postřik Agua Almus 1,74±0,43a 3,73±1,41 a 2 Mořeno Agua Almus 1,78±0,47a 3,40±1,47 a 3 Kontrola 1,75±0,41 a 3,64±1,71 a 4 Mořeno Vitavax ,96±0,47a 3,85±1,47 a Průměr 1,81±0,45 3,65±1,51 Pozn. Uvedeny jsou průměrné hodnoty znaku±směrodatná odchylka. Průměry označené rozdílnými písmeny se statisticky průkazně liší. Tab. 3.3 Průměrné hodnoty sledovaných kvantitativních a kvalitativních znaků u ječmene jarního a průkaznosti rozdílů (Tukey test, P=0,05) Varianta/ Znak Výška rostlin [cm] Počet Počet zrn v klasů na m 2 klasu Hmotnost zrn v klasu [g] Výnos zrna [t ha 1 ] HTZ [g] Přepad na sítě 2,5 mm Obsah N látek v zrnu 1 Postřik Agua Almus 81,7±2,5a 659±10 ab 22,6±0,3 c 1,08±0,04 a 7,45±0,34 ab 45,0±0,9 a 92,0±3,7 a 8,77±1,39 a 2 Mořeno Agua Almus 80,3±3,1a 719±89 a 25,0±1,1 a 1,28±0,06 a 7,37±0,25 bc 44,8±0,5 a 93,9±1,7 a 8,57±0,93 a 3 Kontrola 80,3±3,8 a 508±18 c 24,5±0,3 bc 1,23±0,04 a 7,19±0,26 c 44,9±0,9 a 91,9±4,7 a 8,43±1,25 a 4 Mořeno Vitavax ,3±3,8a 595±71 bc 24,5±1,0 ab 1,26±0,16 a 7,59±0,26 a 45,7±1,8 a 93,8±1,3 a 8,37±1,10 a Průměr 81,4±3,1 620±95 24,1±1,2 1,21±0,11 7,40±0,28 45,1±1,0 92,9±2,9 8,53±1,02 Pozn. Uvedeny jsou průměrné hodnoty znaku±směrodatná odchylka. Průměry označené rozdílnými písmeny se statisticky průkazně liší. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 10

12 Ječmen jarní 4 Závěry Jarní aplikace přípravku Agua Almus (růstová fáze BBCH 25) postřikem na porosty pšenice ozimé v koncentraci 0,3 % (300 ml přípravku na 100 l vody) podpořila regenerační procesy u rostlin. Po aplikaci přípravku byla prokázána zvýšená tvorba kořenové fytomasy i udržení vyššího počtu produktivních odnoží bez statisticky průkazného vlivu na výnos a kvalitu zrna. Pšenice jarní a ječmen jarní jako plodiny s velmi krátkou vegetační dobou citlivě reagují na změnu podmínek prostředí i na realizovaná pěstitelská opatření. Aplikace přípravku Agua Almus v raných fázích růstu (BBCH 21) v koncentraci 0,3 % (300 ml přípravku na 100 l vody) podpořila u obou plodin tvorbu produktivních stébel, a to o 5 (pšenice) až 30 % (ječmen). Vysoká úroveň tohoto výnosotvorného prvku je základním předpokladem vysokého výnosu zrna. Žádný ze sledovaných kvalitativních parametrů zrna (HTZ, přepad na sítě 2,5 mm, obsah dusíkatých látek v zrnu, u pšenice obsah lepku) nebyl aplikací přípravku Agua Almus ovlivněn. Moření osiva přípravkem Agua Almus se u sledovaných plodin ukázalo jako vhodná alternativa konvenčního mořidla, zvláště pak v ekologických systémech hospodaření. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 11

13 Literatura 5 Literatura EBC. Analytica-EBC. Barley: 3.4 Thousand Corn Weight of Barley. GetränkeFachverlag Hans Carl, Nürnberg, Germany, Last amendments 09/1997. CHLOUPEK O., 1972: Relationship between electric capacitance and some other parameters of plant roots. Biologia Plantarum, 14(3): SDO - Seznam doporučených odrůd vydání, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. ISBN SDO - Seznam doporučených odrůd vydání, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. ISBN SVOBODA J., BROTAN J., 2006: Selected agroclimatical characteristics of Žabčice region for period Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, LIV(4): Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 12

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2013 TRITIKALE OZIMÉ Obdobně jako v jiných

Více

Agronomická fakulta. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika. Report č.

Agronomická fakulta. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika. Report č. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika Report č.1 Typ Produkt Indikace Plodina Lokalita Pokus

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (jaro 2014) Ječmen jarní BRITNEY Britney je sladovnická polopozdní

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 Lenka SACHAMBULA, Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Sladařský ústav Brno Úvod Odrůdy ječmene jsou,

Více

Nově registrované odrůdy (k ) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (k ) Pšenice setá ozimá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz Nově registrované odrůdy (k 20.5.2009) Pšenice setá

Více

Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá 1 / 9 Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá Balitus Balitus je pekařská poloraná odrůda. Rostliny středně vysoké až nízké, odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Středně odolná až odolná

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá Athlon Athlon je pekařská poloraná

Více

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA OBILOVINY PODZIM 2016 PŠENICE OZIMÁ ANNIE udržovatel Selgen a.s. Praha poloraná osinatá odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrá mrazuvzdornost

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad GESINE CPG Nově registrované odrůdy (jaro 2015) Ječmen jarní Gesine je sladovnická

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN Na podzim 2012 AGROSALES s. r. o. Heroltice 65 586 01 JIHLAVA Ing. Jaroslav Hampl Ředitel společnosti mobile +420 725 117 332 fax. +420 567 220 687 e-mail. j.hampl@agrosales.cz

Více

Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce?

Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce? Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce? Váňová M., Růžková S., Tvarůžek L. Agrotest fyto s.r.o., Havlíčkova 2787, Kroměříž Název předkládaného textu je velmi provokativní,

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

Nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro doporučování odrůd (SDO) ÚKZÚZ v roce 2015 ve velmi raném sortimentu

Nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro doporučování odrůd (SDO) ÚKZÚZ v roce 2015 ve velmi raném sortimentu novinka pšenice ozimá Dagmar Velmi raná pekařská kvalita A Registrace: ČR 2012, SR 2012 Zima, ranost, kvalita, Dagmar, to je jistota Nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro doporučování

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st PROVOZNÍ POKUSY: 1. Řepka Provozní polní pokus 2013/2014 - Farma Kvíz Čisovice, okres Metodika Praha západ, řepka ozimá odrůda

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st MALOPARELNÍ POKUSY: 3. VÚRV pšenice ozimá Magister, pokusná stanice Humpolec maloparcelky 2014 Výsevek 4,5 MKS Metodika: Termín

Více

Evina. Královna kvality. I nadále převyšuje ostatní. Odrůda roku 2014 na okrese Prostějov. Elitní potravinářská kvalita

Evina. Královna kvality. I nadále převyšuje ostatní. Odrůda roku 2014 na okrese Prostějov. Elitní potravinářská kvalita novinka pšenice ozimá Evina Královna kvality Středně raná pekařská kvalita elitní Registrace: ČR 2012, SR 2014 I nadále převyšuje ostatní Nejstabilnější prémiovou potravinářskou kvalitou E, nejen v registračních

Více

Systémy stimulace a listové výživy 2015

Systémy stimulace a listové výživy 2015 Systémy stimulace a listové výživy 2015 VARIABILNÍ SYSTÉM VÝŽIVY A STIMULACE POLNÍCH PLODIN SCHOPNÝ PŘIZPŮSOBENÍ lokálním podmínkám ekonomice vstupů individuálním potřebám každého hospodářství SYStém

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2014 Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Z POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ SPZO S LISTOVÝMI HNOJIVY 2008/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA Z POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ SPZO S LISTOVÝMI HNOJIVY 2008/9 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ SPZO S LISTOVÝMI HNOJIVY 2008/9 SPZO s.r.o. Datum: 22.10.2009 předkládá: Ing. Martin Volf zpracoval: Ing. Josef Škeřík, CSc. 1 OBSAH Metodika pokusu 3 Založení pokusů

Více

SLEDOVÁNÍ VLIVU MOŘIDEL A PŘÍPRAVKU BION 50 WG NA VYBRANÉ KVANTITATIVNÍ UKAZATELE A KLÍČIVOST PŠENICE OZIMÉ

SLEDOVÁNÍ VLIVU MOŘIDEL A PŘÍPRAVKU BION 50 WG NA VYBRANÉ KVANTITATIVNÍ UKAZATELE A KLÍČIVOST PŠENICE OZIMÉ SLDOVÁNÍ VLIVU MOŘIDL A PŘÍPRAVKU BION 50 WG NA VYBRANÉ KVANTITATIVNÍ UKAZATL A KLÍČIVOST PŠNIC OZIMÉ The Monitoring of the Influence of Disinfectans and the Agent BION 50WG on the Selected Quantitative

Více

J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice. Tosca

J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice. Tosca J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice Tosca Dedikace Ověřená technologie vznikla za finanční podpory projektu MZe ČR NAZV QJ 1210. Metodika je určena pro zemědělskou praxi. O uplatnění

Více

K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene

K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene Jan Křen a kol. Ústav agrosystémů a bioklimatologie Aktuální problémy I Na svých pozemcích mám výnosný čtyřhonný osevní postup:

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, Výzkumný ústav pícninářský spol. s r. o. Troubsko Ing. Marek Seidenglanz, Agritec s.r.o. Šumperk Ing. Jiří Cejtchaml, Výzkumný ústav

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy ( listopad 2014) Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Doporučení k současnému stavu ozimých pšenic po přezimování

Doporučení k současnému stavu ozimých pšenic po přezimování Doporučení k současnému stavu ozimých pšenic po přezimování Ing. Josef Čapek, CSc., Dr. Ing. Pavel Horčička, Ing. Irena Bížová, SELGEN, a.s. Stav porostů ozimých pšenic na převážné části území České republiky

Více

Pozdní přihnojení ozimé pšenice dusíkatými hnojivy (Obdobný článek, v širším rozsahu, byl publikován v Agromanuálu č. 5)

Pozdní přihnojení ozimé pšenice dusíkatými hnojivy (Obdobný článek, v širším rozsahu, byl publikován v Agromanuálu č. 5) Pozdní přihnojení ozimé pšenice dusíkatými hnojivy (Obdobný článek, v širším rozsahu, byl publikován v Agromanuálu č. 5) Pozdním přihnojením ozimé pšenice na konci sloupkování a v metání dusíkem se snažíme

Více

Systiva. Agrotip speciál - 2. díl. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám

Systiva. Agrotip speciál - 2. díl. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám Agrotip speciál - 2. díl Systiva Inovativní řešení v ochraně ječmene 2. díl - jarní ječmen První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium AgCelence efekt Dlouhodobá ochrana proti

Více

opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu.

opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu. podzim 2015 Vážení obchodní přátelé, opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu. Úplných novinek

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 E KVALITA Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 Královna kvality I nadále převyšuje ostatní y nejstabilnější prémiovou potravinářskou kvalitou E, nejen v registračních

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Půdní a zemědělské sucho

Půdní a zemědělské sucho Zlepšování základních půdních vlastností a eliminace dopadů sucha na výši produkce plodin pomocí aplikace půdních aktivátorů Půdní a zemědělské sucho Konference s mezinárodní účastí Kutná hora, 28. 29.

Více

PĚSTITELSKÉ POŽADAVKY JARNÍHO JEČMENE

PĚSTITELSKÉ POŽADAVKY JARNÍHO JEČMENE PĚSTITELSKÉ POŽADAVKY JARNÍHO JEČMENE A VÝZNAM ODRŮD Ing. Oldřich FAMĚRA, CSc. KATEDRA ROSTLINNÉ VÝROBY, ČZU V PRAZE Ing. Daniel JUREČKA Ing. Pavel PAŘÍZEK ÚKZÚZ BRNO Změny v soustavě hospodaření v zemědělství

Více

Výnosy 2016 (%) - dle lokalit Ročníkové průměry (%) Oblekovice Uherský Ostroh

Výnosy 2016 (%) - dle lokalit Ročníkové průměry (%) Oblekovice Uherský Ostroh Kukuřičná oblast Branišovice Lednice Oblekovice Uherský Ostroh Vendela 106 107-104 106 110 105 106 107 KWS Amadora 105 102-106 104 102 107 106 105 Libuše * 104 98-98 100 103 112-104 Manta * 106 108-103

Více

Zkoušení a volba odrůd, farmářské osivo

Zkoušení a volba odrůd, farmářské osivo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Sekce rostlinné výroby Národní odrůdový úřad Zkoušení a volba odrůd, farmářské osivo Vladimíra Horáková SASOV, 15.9.2015 Národní odrůdový úřad - obecně Seznamy

Více

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu Brambory Význam Potravina cca 80 kg osoba / rok průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu příznivě působí v osevním postupu krmivo pro hospodářská zvířata dnes jen odpad z konzumních brambor Biologie

Více

NABÍDKA OSIVA A SADBY

NABÍDKA OSIVA A SADBY PODZIM 2014 NABÍDKA OSIVA A SADBY ka Vašeho úspěchu u r á z s á od n a b d a a s o v i os í n t i Kval OBILOVINY / 1 OLEJNINY / 27 BRAMBORY / 41 Vážení obchodní partneři, do rukou se Vám dostává naše nová

Více

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen. Ozimá pšenice Sultan PEKAŘSKÁ JAKOST Odrůdová agrotechnika SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.cz Obsah Úvod............................................................

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv podzim 2010 Vážení obchodní přátelé, opět nadešel čas vydání našeho katalogu, a proto se v tomto úvodníku pokusím popsat situaci, ve které se společně nacházíme. Přes obtíže s odbytem obilovin

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Meteorologické faktory transpirace

Meteorologické faktory transpirace Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí Zlíč 17. - 19. květen 2016 Meteorologické faktory transpirace Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Vodní provoz polních

Více

Systémy stimulace a listové výživy 2014

Systémy stimulace a listové výživy 2014 Systémy stimulace a listové výživy 2014 Stimulátory růstu 1 Listová hnojiva www.chemapagro.cz www.biosfor.eu Technické přípravky informace a Poradenství 2 Čechy Michal Sekyra Morava Jan Šamalík, Lucie

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

VÝSLEDKY PROVOZNÍCH POKUSŮ 2014/ AMAGRO s.r.o.

VÝSLEDKY PROVOZNÍCH POKUSŮ 2014/ AMAGRO s.r.o. 1. PŠENICE OZIMÁ Elly Maloparcelkové pokusy VÚRV pokusná stanice Humpolec 2015 Výsevek 4,5 MKS, 6.10.2014 Termín aplikace - metodika Výsledky Podzim fáze 3 listů Spolu s herbicidem Beflex a Lentipur ve

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 032523/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

Pěstování pokusných rostlin

Pěstování pokusných rostlin zimní semestr 2008/2009 Pěstování pokusných rostlin Přednáška 7: Zakládání pokusů Pěstování pokusných rostlin ZS 2008/2009 cvičení klíčivost a vzcházivost příklady založení pokusu: 15. 10. 2008 foto: 20.

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Mezinárodní soutěžní srovnání pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene - Kroměříž 2013

Mezinárodní soutěžní srovnání pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene - Kroměříž 2013 Mezinárodní soutěžní srovnání pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene - Kroměříž 2013 V této zprávě bychom Vás rádi informovali o průběhu počasí a vývoji porostů ozimů v měsíci březnu. Počasí

Více

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výzkumný ústav zemědělské techniky Technicko-technologické doporučení Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výstup subetapy Zhodnocení vlivu vnějších faktorů na technologickou jakost

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 167 Poř. č. Tritikale ozimé - žitovec Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 5,0 6,0 4,3 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3100 3100 3100 3 Tržba

Více

ESa jsou Vaše výhra!

ESa jsou Vaše výhra! ESa jsou Vaše výhra! ES Alpha hybrid polopozdní ES Betty hybrid středně raný ES Mercure hybrid pozdní ES Bourbon liniová odrůda pozdní Canti liniová odrůda poloraná Facti CS liniová odrůda polopozdní Loveli

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

Prostředky biologické ochrany rostlin

Prostředky biologické ochrany rostlin Prostředky biologické ochrany rostlin 2017 Ing. Radim Šmídek www.biocont-profi.cz www.biocont-profi.cz BIOCONT v zelenině a kukuřici sezóna 2016 BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, Modřice

Více

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT www.vpagro.cz 2017 Pšenice ozimá TOP odrůdy RGT Reform Matchball Rebell Viriato Premiant Ponticus Reform Matchball Důležité Suverénní výkon za každého počasí! Spolehlivě vysoký výnos ve všech výrobních

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XIV POPISY ODRŮD

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XIV POPISY ODRŮD VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník XIV Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad 4 Vydáno: 15. července 2015 Cena: 42,- Kč POPISY ODRŮD zapsaných ve Státní odrůdové knize v

Více

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie.

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie. ŘEPKA OZIMÁ 2013 www.caussade-osiva.cz BASALTI CS CS 107.15 INTENSE CS polotrpasličí TRIPTI CS linie KAPTI CS linie ŘEPKA OZIMÁ BASALTI CS do nejvyšší intenzity NOVINKA registrovaná na Slovensku 2013 Vážení

Více

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Projekt NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Příjemce koordinátor: OSEVA vývoj a

Více

Systiva. Zjednodušte si hospodaření.

Systiva. Zjednodušte si hospodaření. Systiva Zjednodušte si hospodaření. První nepostřikový fungicid určený k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám bsah Úvod 4 Fungicidní mořidlo určené k ochraně

Více

NABÍDKA OSIV PODZIM 2009 OBILOVINY

NABÍDKA OSIV PODZIM 2009 OBILOVINY NABÍDKA OSIV PODZIM 2009 OBILOVINY ŘEPKA OZIMÁ MEZIPLODINY VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, ani se nechce věřit, že na tomto místě v loňském roce padala euforická slova o cenách produkce, zájmu o zboží a lepších

Více

Situační zpráva č dubna 2013

Situační zpráva č dubna 2013 Situační zpráva č. 3 9. dubna 213 Obecná a klimatická charakteristika od 14.5. do 6.6.212: Počasí od 1. 4. do 8. 4. 213 Počasí v minulém týdnu nám jaro moc nepřipomínalo a souvislá sněhová pokrývka na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Kroměříž, soutěže technologií 2016

Kroměříž, soutěže technologií 2016 Kroměříž, soutěže technologií 2016 Vyhodnocení kvality pšenice U 58 vzorků Soutěže pěstebních technologií byly analyzovány tyto kvalitativní parametry: hmotnost tisíce zrn, obsah N-látek, číslo poklesu,

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Harmonie výnosu a kvality Je zcela nový produkt, který představuje účinný nástroj v boji proti houbovým chorobám obilnin. Na trhu je nabízen

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

OVĚŘENÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ ORGANICKÉHO HNOJENÍ

OVĚŘENÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ ORGANICKÉHO HNOJENÍ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin OVĚŘENÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ ORGANICKÉHO HNOJENÍ Výroční zpráva z polních zkoušek za rok 2000 Zpracoval: Dr. Ing.

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 2014

VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 2014 VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 2014 Měření denní teploty a množství srážek na stanici Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) se datuje už od roku 1945. Postupně přibývají

Více

Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil

Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil Zemědělská veřejnost je známá svojí otevřeností k pokrokovým věcem, je schopná si rychle osvojovat nové vědecké poznatky a ráda ověřuje technologické

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

a.s.bohemia Metodika pro praxi Pěstební technologie odrůdy

a.s.bohemia Metodika pro praxi Pěstební technologie odrůdy a.s.bohemia Metodika pro praxi Pěstební technologie odrůdy Úvod Kombinace vysoké úrovně významných znaků a vlastností je důvodem pro registraci odrůdy. Z hlediska pěstitelů pšenice je vedle vysokého výnosu

Více

Kvalita pšenice sklizně 2012 v ČR s bližším pohledem na vybrané odrůdy. Ondřej Jirsa, Ivana Polišenská, Slavoj Palík; Agrotest fyto, s.r.o.

Kvalita pšenice sklizně 2012 v ČR s bližším pohledem na vybrané odrůdy. Ondřej Jirsa, Ivana Polišenská, Slavoj Palík; Agrotest fyto, s.r.o. Kvalita pšenice sklizně 2012 v ČR s bližším pohledem na vybrané odrůdy Ondřej Jirsa, Ivana Polišenská, Slavoj Palík; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Souhrn Obsahem příspěvku je vyhodnocení dosažené pekárenské

Více