Obsah: Co nového v klubu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Co nového v klubu:"

Transkript

1

2 Předsedkyně klubu: Dana Semotánová tel.: Koněvova Praha 3 Administrátor klubové Dana Harazimová tel.: plemenné knihy : Nedbalova Tábor Hospodář: Jitka Ulovcová tel.: Hyacintová 2819/ Praha 10 Tiskový referent Jan Týče tel.: internet: Ellnerové Praha 10 Výstavní referent Jana Falešníková tel.: poradce pro Na Slavíkově 227/16 výchovu a výcvik Praha 10 Obsah: 1) co nového v klubu 2) zadáno pro předsedu klubu 3) zadáno pro administrátora klubové plemenné knihy 4) zadáno pro hospodáře klubu 5) termíny výstav v ČR 6) výsledky z výstav 7) podmínky pro udělení titulu Klubového šampióna a soutěž TOP Shar-pei 8) příspěvky členů klubu 9) inzerce 10) poplatky CMKU (vystavení PP, zapsání šampionátu, atd ) Dozorčí rada : Ing. Václav Řídel Věnceslava Černá Jiří Semotán Internet: Co nového v klubu: Internet CMKU: Seznam všech výstav na adrese otevřete si po levé straně výstavy a najdete všechny adresy od MV, NV, krajské, oblastní. Poplatky pro rok 2009: 2 variabilní symbol specifický symbol členský příspěvek 400,-Kč 112 Vaše členské číslo členský příspěvek nový člen 500,-Kč 111 bonitace psa,feny 1000,-Kč 777 člen SPC 50% sleva krycí list 200,-Kč 888 člen SPC 50% sleva Poskytujeme servis i pro nečleny klubu inzerce ve Zpravodaji: 1/1 strana (celá stránka) 400,-Kč 444 1/3 strany 150,-Kč 444 Vaše členské číslo je v adrese na obálce číslo účtu SHAR-PEI clubu : /0800 Česká spořitelna pob. Praha 3 Zadáno pro předsedu klubu Vážení, všem se omlouvám za zpoždění Zpravodaje, spojili jsme proto dva dohromady. Ve zpravodaji najdete přihlášky na víkend s konáním dvou Klubových výstav a s Evidenční kartou klubu prodloužení termínu zaplacení příspěvku V roce 2009 jsou opět volby do výboru klubu. Členská schůze se bude konat při klubové výstavě ve Věšíně. Předpokládaný začátek od hod, prosím tedy členy klubu, aby se zúčastnili v hojném počtu. Děkuji. Chtěla bych Vás znovu upozornit, že chov je živnost a spadá pod živnosti volné Zákon 455/1991 Sb, 47 odst. 1 a 2 a proto by měl, každý kdo se zabývá chovem psů, koček a tím pádem jejich prodejem mít živnostenský list na Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb ČMKU poskytuje podklady (chovatelské stanice) pro finanční úřady a ty provádějí kontroly (nevím, jestli namátkové nebo na všechny CHS) o odvodech na daních za dobu trvání chovatelské stanice. Podnikání a chov psů V poslední době klade celá řada chovatelů a chovatelských klubů dotazy zaměřené na stanovení v zákonech nezakotvených podmínek pro využití psů a fen v chovu, na vztah chovu psů a podnikání, na otázku živnostenských listů a na to, zda jsou chovatelské kluby sdružením živnostníků. Obecně je možné říci že: 3

3 - otázku podmínek pro zařazení psů a fen do chovu je třeba rozdělit do dvou částí. Jedna se vztahuje na obecně platné předpisy (např. Zákon na ochranu zvířat proti týrání), které platí pro chov psů bez ohledu na to, zda se jedná o chov psů s PP nebo chov psů bez PP a které jsou zaměřeny zvláště na ochranu psů a mají předcházet jejich týrání. Jedná se např. o minimální věkovou hranici pro využití psů a fen v chovu nebo pravidlo o omezení počtu vrhů u fen. Druhou oblast tvoří podmínky, které nevyplývají z chovu jako takového, ale jsou to podmínky vztahující se k vystavování PP. Je třeba vzít v úvahu, že PP garantovaný ČMKU a potažmo FCI je značkou kvality a že podmínky pro zařazení do chovu zakotvené v předpisech jednotlivých chovatelských klubů jsou právě na oblast kvality zaměřené. Podobně to nakonec funguje i v jiných oblastech. - chov psů je převážně zájmovou činností. Je to zakotveno i ve stanovách ČMKU, které zcela jasně říkají, co je v této oblasti povoleno a co ne. Důležitý je zvláště bod, který hovoří o nákupu psů za účelem dalšího prodeje. Ze stanov také vyplývá, že chovatelé, majitelé a držitelé psů jsou povinni dodržovat zákony České republiky - otázku podnikání a živnostenských listů řeší Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( Živnostenský zákon). Není úplně pravdou, že každý, kdo odchovává štěňata musí být považován za podnikatele a to podnikatele podnikajícího na základě živnostenského listu. V 2 daného zákona, se říká že: živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.většina chovatelů nenaplňuje požadavek na soustavnou činnost a otázkou je i to, zda každý chovatel odchovává štěňata za účelem dosažení zisku. - celá řada chovatelů ale živnostenský list na chov psů má. Jedná se o tak zvanou živnost volnou a v žádném případě to neznamená, že by se chovatel dopouštěl přestupku proti kynologickým předpisům a že by mu tedy např. neměly být vystavovány průkazy původu pro jeho odchovy. - jak již bylo řečeno, všichni chovatelé, majitelé a držitelé psů by měli dodržovat platné zákony a nejedná se jen o Živnostenský zákon. Např. i ten, kdo nechová na základě živnostenského listu by měl příjmy předepsaným způsobem zdaňovat - členy chovatelských klubů jsou nejen chovatelé s živnostenským listem, ale také chovatelé, kteří požadavky Živnostenského zákona nenaplňují a hlavně držitelé a příznivci jednotlivých plemen psů. Určitě tedy není možné považovat chovatelský klub a následně pak ČMKU za podnikatelská sdružení. Českomoravská kynologická unie nemůže za členy chovatelských klubů rozhodovat, zda budou či nebudou mít na chov psů živnostenský list, ani jakým způsobem budou přistupovat k dani z příjmu. Výše uvedené povídání je třeba brát jako informaci a o dalším přístupu se musí každý, na základě svých podmínek, rozhodovat sám. P ČMKU TISKOVÁ ZPRÁVA Veterinární policie? Určitě lze přivítat každou snahu o zlepšení života zvířat, i snahu o ochranu lidí, ovšem je na místě asi dodat téměř. Poslední úvahy o zřízení veterinární policie sice mohou u někoho vzbudit sympatie, ale při pohledu na novelu zákona o policii, která začne platit od ledna se zdá, že tato aktivita ztrácí na aktuálnosti. Těžko by bylo možné chtít, aby veterinární inspektor krajské veterinární správy měl statut veřejného činitele a pravomoci policisty. Na to není ani školen. Ale v součinnosti se zasahujícím policistou má svou roli zákonem jasně danou. A na základě stanoviska veterinárního inspektora může uniformovaný muž pořádku zasáhnout úměrně a důrazně. Lze tedy říci, že pokud jde o dozor a kontroly pozemků a chovatelských zařízení, kde je důvodné podezření na týrání zvířat, může od ledna policista zasáhnout neprodleně a může na pozemek i do chovatelského zařízení vstoupit. Samozřejmě, že půjde-li o takovýto případ, bude zasahovat za přítomnosti inspektora příslušné krajské veterinární správy. Lze zopakovat, jak je to v novele zákona o policii uvedeno - v 40, zákona č. 273/2008 Sb.: Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek (1) Policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti. (2) Oprávnění podle odstavce 1 má policista také v případě a) důvodného podezření, že se na místě uvedeném v odstavci 1 nachází zemřelý, b) pronásledování osoby, nebo c) vstupu do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře. (3) Policista je oprávněn za účelem vstupu na místo uvedené v odstavci 1 toto místo otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly. (4) Policista je povinen při vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a při následných úkonech zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo by mohlo dojít k ohrožení života anebo zdraví nezúčastněné osoby. (5) Po provedení úkonů nebo jiných opatření je policista povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět uživatele obydlí, jiného prostoru nebo pozemku a zajistit zabezpečení tohoto místa, nemůže-li tak učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba. Zcela jistě jde o velkou změnu k lepšímu, a jistě toto zmíněné ustanovení napomůže jak policistům, tak veterinárním inspektorům a samozřejmě i případně týraným zvířatům, půjde totiž o rychlý zákrok. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: 4 5

4 Zadáno pro administrátora klubové plemenné knihy Chtěla bych upozornit majitele chovných fen, že Plemenná kniha ČMKU vyžaduje pouze originály jak Krycích listů, tak Přihlášek vrhu a Žádanek o zápisová čísla. Proto není možné posílat tyto dokumenty em. Je to sice trochu zastaralé, ale musíme se podřídit. Proto Vás žádám o zasílání vyplněných a podepsaných tiskopisů poštou na adresu: Dana Harazimová, Nedbalova 2147, Tábor. Dne vyšla v platnost nová Vyhláška č. 5/2009 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu. Podmínky pro zařazení do chovu u psa / feny po dosažení potřebného věku zvířete 17 měsíců, dle vyhlášky č. 5 / 2009 Sb., 7, odst. 1) a, o ochranně zvířat při chovu, veřejném vystupování nebo svodu, dle platného standardu nad 50 cm ( cm ). Pes neomezeně, fena do 8 let věku. Majitel Psa / Feny zažádá o bonitaci dle standardu č.309, bonitaci provádí rozhodčí (posuzovatel) s aprobací na plemeno sharpei, posoudí a vyplní Bonitační kartu dle standardu č.309. Administrátor klubové plemenné knihy, provede přeregistraci a zašle PP na příslušnou Plemennou knihu k zápisu. Potomci dvou čistokrevných rodičů stejného plemene, kteří mají průkazy o původu vystavené plemennou knihou uznávanou FCI bez jakýchkoliv výhrad nebo omezení vyslovených národním kynologickým svazem, jsou čistokrevnými psy a mají nárok na průkazy o původu uznávané FCI. Štěňata se zásadně prodávají a převádějí soukromým osobám, na jejichž jméno se vystavuje výstupní osvědčení o původu. Průkazy o původu psů uznávané FCI se považují za platný doklad o původu, nikoliv však za osvědčení o vlastnostech a kvalitách zapsaného psa. Termíny bonitací v roce 2009 Klubová výstava Věšín, CAC, bez KV Klubová výstava Věšín, CAC se zadáv. KV MV České Budějovice Přihlášku s kopií PP zašlete na adresu: Dana Harazimová, Nedbalova 2147, Tábor nejpozději dva týdny před termínem konání bonitace, na kterou se hlásíte ( přihlášku a další podrobnosti k bonitaci jsou uvedeny na konci Zpravodaje). Pro začínající chovatele (majitele fen) Pokud se svou fenou úspěšně absolvujete bonitaci (uchovnění), musíte si uvědomit, že prvním krokem k úspěšnému odchování štěňat s PP potřebujete mít zaregistrovanou Chovatelskou stanici. Návod a formulář najdete na stránkách v sekci Jak na to. Musíte počítat s tím, že tato registrace trvá někdy i víc jak 3 měsíce. Není tedy možné nakrýt fenu a zároveň poslat žádost, protože pak by se vyřízení průkazů původu posunulo až na dobu, kdy přijde z Belgie a následně z ČMKU potvrzená kartička s registrací chovatelské stanice. Pro začínající vystavovatele Mnoho nováčků ve výstavním kruhu stále tápou v termínech titulů, které se zadávají na výstavách. Já jsem před lety na tom nebyla jinak. Pro příklad zde uvedu, jaký titul a jaké ocenění můžete získat na té které výstavě. 6 Tituly zadávané na výstavách a jejich význam Tituly a čekatelství na jednotlivých typech výstav Oblastní výstava : vítěz třídy, Nejhezčí veterán, Oblastní vítěz Krajská výstava: vítěz třídy, Nejhezčí veterán, Krajský vítěz Klubová výstava: CAJC, CAC, r.cac, Nejhezčí veterán, Klubový vítěz, BOB Speciální výstava: CAJC, CAC, r.cac, Nejhezčí veterán, Vítěz speciální výstavy, BOB Mezinárodní výstava: CAJC, CAC, r.cac, Nejhezčí veterán, CACIB,r.CACIB, BOB Národní výstava: CAJC, CAC, r.cac, Nejhezčí veterán, Národní vítěz (neurčují-li propozice jinak), BOB Kdo titul získá... Vítěz třídy zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských. Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní je výbornému 1 zadáváno v tomu určených třídách čekatelství šampionátu ( ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě, třídě vítězů x šampiónů CAC) Nejhezčí veterán pes a fena z konkurence vítězů tříd veteránů Oblastní vítěz zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů Krajský vítěz zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů Klubový vítěz podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu; zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci - psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů Vítěz speciální výstavy zadává se nejlepšímu jedinci - psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů Národní vítěz zadává se nejlepšímu jedinci - psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů ( Pozor! Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstav jsou i národní výstavy, na kterých se titul Národní vítěz nezadává. Vše je třeba ověřit podle propozic či se přímo zeptat na poradě rozhodčích!) 7

5 Vítěz plemene- BOB nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC, výborných 1 z tříd veteránů a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen. Na mezinárodní výstavě postupují do soutěže o BOB všichni CAJC, výborní 1 z tříd veteránů + pes i fena CACIB. Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu národní vít ěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC + všichni CAC a výborní 1 z říd t veteránů. Čekatelství CAJC - čekatelství šampionátu mladých může být zadáno výbornému 1- psovi i feně - ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní CAC - čekatelství českého šampionátu krásy může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů- šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní. r.cac může být zadáno výbornému 2- psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů- šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní. CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1, CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů r.cacib může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují : výborný 2, r.cac ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1- CAC z ostatních tříd. Chovní psi Aissy Yan Han Pei Modr Pavel černá o: Bambú Second Grass m: Coldeen Crease Pei Alivio z Krásné horky Jurková Renata žlutá o: Shengli Reveille m: Lakšmí Alma-Tadema Amos z Buhdalu Horáková Lenka černá o: Cchang Lung Qalt Pei m: Bára ze Šlozberku Apoo Gampi Pei Klepáčková Kateřina písková o: Alarme Red Antilo Gold Pei m: Annie Youppie Pei Club Appy Yan Han Pei Havlínová Martina písková o: Bambú Second Grass m: Coldeen Crease Pei Arky Beauty Sunset Ganzvohlová Jitka zlatá o: Elite s Boy Quasar m: Beauty Pet Pei Aron Best Pei Vavříčková Lada zlatá o: I-Lyng Baji-Pei m: Iveta Graf Marion Artuš Sídus Pfeifer Pátek Milan červená o: Aris Magická krása m: Kameta z Košáku CS Artuš z Krásné horky Zajíčková Dagmar červená o: Shengli Reveille m: Lakšmí Alma-Tadema Aton Yan Han Pei Žaludová Jolana černá o: Bambú Second Grass m: Coldeen Crease Pei Bambú Second Grass Týče Jan černá o: Tsihmao s Eng Cong Jiao m: Batty Dah-Let Bluemoon Basaki Bohůnková Alena písková o: Bullit Pan-Han m: Kathrin Elbis Ve všech třídách mimo třídy mimo konkurenci a třídy štěňat je rozhodčí povinen stanovit pořadí prvních čtyřech jedinců. Stanovuje se pořadí ve třídě nikoliv ve známce a to z jedinců oceněných známkou nadějný, velmi nadějný ve třídě dorostu a výborný nebo velmi dobrý v ostatních třídách( může se tedy stát že je pořadí např. určeno následovně : V1,V2, VD3, VD4 ; případně VN1, VN2, N3) Žádný z titulů není nárokový! Zdroj: Českomoravská kynologická unie. Candy Red Pet Pei Janoušková Jarmila červená o: Shengli Red Crunchy Wonton m: Aja Red Pet Pei Castlon Crease Pei Holoubková Eva zlatá o: Shengli Absolute Power NG m: Aylin Crease Pei Coloredo Mis-Hut Kohnová Marcela písková o: Falbert Habibi CS m: Fei-Lee z Amaresu CS Crocssy Crease Pei Komárková Irena zlatá o: Shengli Absolute Power NG m: Aylin Crease Pei 8 9

6 Elite s Boy Quasar Kadlecová Andrea žlutá o: Golding With Love for You m: Golding Upseting News Golding Crystlle Quasar Pivrncová Kateřina žlutá o: Golding With Love for You m: Golding Upseting News Golding With Love for You 2003 Morávková Ilona fawn o.:ch.golding Love me Tender m.:ch.ancys-gru Holding Arogance Henri Antilo Gold Pei Gašparik Luboš, Ing. červená o: Armi Tišnovská perla m: Tina Antilo Gold Pei Kenny Elbis Cinertová Lucie písková o: Nan-Jing Baji-Pei m: Heda Elbis CS Kou Qalt Pei Vondrák Vladimír žlutá o: Pan-Han Bullit m: Guei-Cch Qalt Pei Nicholas Antilo Gold Pei Čížek Pavel žlutá o: Tjing-Nien v.hadimassa m: Charlotte Slavkov Nochnoi Dozor iz Kitaiskogo Kvartala Vavříčková Lada čokoládová o: Sharpi Sex Machine of Royal Class m: Rassvetnaya Dymka iz Kitaiskogo Kvartala Olivander Blue Tabat Táborská Markéta apricot o: Lauren s Chinese Bonsai m: Lenye Alpha Tabat Sergeant s Kormakovskogo Dvora Vavříčková Lada lilla o: Zolotaja Rybka Sekret Uspecha m: Vartdiv Malvinka Chovné feny Abby Gampi Pei Vellková Hana písková o: Alarme Red Antilo Gold Pei m: Annie Youppie Pei Club Agena Radivet Krejčí Marta žlutá o: Egon Sonet m: Gorka Nusika Airin Gampi Pei Harazimová Dana červená o: Alarme Red Antilo Gold Pei m: Annie Youppie Pei Club Aja Red Pet Pei Hofreiter Vratislav červená o: Attrei Red Antilo Gold Pei m: Yucca Antilo Gold Pei Ali Heidi Best Pei Lepš Roman žlutá o: Alivio z Krásné horky m: Heidi Antilo Gold Pei Alison Beauty Sunset Kratochvílová Petra žlutá o: Elite s Boy Quasar m: Beauty Pet Pei Amee Beauty Sunset Richterová Lucie zlatá o: Elite s Boy Quasar m: Beauty Pet Pei Anie Yan Han Pei Horáková Lenka zlatá o: Bambú Second Grass m: Coldeen Crease Pei Ayla Gampi Pei Svobodová Zdeňka písková o: Alarme Red Antilo Gold Pei m: Annie Youppie Pei Club Aylin Crease Pei Ulovcová Jitka žlutá o: Vendi Red Antilo Gold Pei m: C-Hita Pei Amana Baffy Gampi Pei Fišerová Ladislava zlatá o: Tsihmao s Eng Cong Jiao m: Annie Youppie Pei Club Beauty Pet Pei Richterová Lucie žlutá o: Ivan Magic Sonet m: Yucca Antilo Gold Pei Bellshow Formula Lubvi Morávková Ilona čokoládová o: Veter AZII GOMER m: Mantika ZALETNAYA PTITSA Caecillia Crease Pei Ulovcová Jitka zlatá o: Shengli Absolute Power NG m: Aylin Crease Pei Cerry Red Pet Pei Hofreiter Vratislav červená o: Shengli Red Crunchy Wonton m: Aja Red Pet Pei Cibetka z Krásné horky Jurková Renáta č ervená o: Henri Antilo Gold Pei m: Lakšmí Alma-Tadema Cinderella Crease Pei Kovářová Martina zlatá o: Shengli Absolute Power NG m: Aylin Crease Pei Citta Red Crease Pei Jank Jiří červená o: Shengli Absolute Power NG m: Aylin Crease Pei Clarisse Crease Pei Durasová Eva červená o: Shengli Absolute Power NG m: Aylin Crease Pei Coldeen Crease Pei Týčová Hana červená o: Shengli Absolute Power NG m: Aylin Crease Pei Darccy Cream Crease Pei Forman Ondřej krémová o: Tsihmao s Two Yip m: Caecillia Crease Pei Debie Black Best Pei Vavříčková Lada černá o: Aron Best Pei m: Antuan Tai-Li Tracy Deianeira Crease Pei Benešová Daniela zlatá o: Tsihmao s Two Yip m: Caecillia Crease Pei Demi z Kutné hory Černá Věnceslava černá o: Ganjing Modrokvět m: Face Dah-Let Diabola Black Best Pei Vavříčková Lada černá o: Aron Best Pei m: Antuan Tai-Li Tracy 10 11

7 Elisha Gold Best Pei Kubíčková Romana žlutá o: Aron Best Pei m: Gaja Graf Marion Charlotte Slavkov Durasová Eva žlutá o: Zenit Antilo Gold Pei m: Cindy Hvězda Honkongu CS Lady Choco iz Kitaiskogo Kvartala Vavříčková Lada čokoládová o: Imant iz Kitaiskogo Kvartala m: Polli iz Kitaiskogo Kvartala Lady Red Antilo Gold Pei Durasová Eva žlutá o: Shengli Reveille m: Charlotte Slavkov Laila Chici iz Kitaiskogo Kvartala Kubíčková Romana čokoládová o: Imant iz Kitaiskogo Kvartala m: Polli iz Kitaiskogo Kvartala Moya Gerix Barátová Eva zlatá o: Nochnoi Dozor iz Kitaiskogo Kvartala m: Jokima Gerix Nelly Red Antilo Gold Pei Karberová Jana č ervená o: Tjin-Nien v.hadimassa m: Charlotte Slavkov Queen Red Antilo Gold Pei Durasová Eva červená o: Artuš z Krásné horky m: Gabrielle Antilo Gold Pei Pokud máte krycího psa nebo chovnou fenu, jste členové klubu a nenašli jste se v seznamu, prosím zašlete kopii PP a bonitace na adresu administrátora KPK, doplníme do seznamu. Tak též jakákoli změna ( úhyn, změna majitele atd ) Jestli budete chtít uveřejnit na webových stránkách SPC tzv. kartu psa nebo feny, zašlete mi fotografie (celou postavu a profil hlavy). Pokud budete chtít uveřejnit u chovných jedinců úplné adresy, musíte napsat svůj písemný souhlas s uveřejněním, v souladu se zákonem 101/1994 Sb. a ve znění pozdějších předpisu. Krycí listy za rok /2008 Coldeen Crease Pei Hana Týčová, Praha vystaveno: Bambú Second Grass krytí: /2008 Anie Yan Han Pei Lenka Horáková, Jasenná vystaveno: Amos z Buhdalu krytí: /2008 Agena Radivet Marta Krejčí, Trhové Sviny vystaveno: Coloredo Mis-Hut krytí: /2008 Moya Gerix Eva Barátová, Břeclav vystaveno: Bellshow Marcipan krytí: /2008 Antares Lázeňská hvězda J.Kolářová, Klikov vystaveno: Golding With Love for You krytí: /2008 Cerry Red Pet Pei Vratislav Hofreiter, Plzeň vystaveno: Neuvedeno krytí: 07/2008 Ayla Gampi Pei Zdeňka Svobodová, Praha 9 vystaveno: Golding Crystlle Quasar krytí: 08/2008 Queen Red Antilo Gold Pei Eva Durasová, Svojšín vystaveno: Red Dragon krytí: /2008 Anie Yan Han Pei Lenka Horáková, Jasenná vystaveno: Amos z Buhdalu krytí: /2008 Clarisse Crease Pei Eva Durasová, Svojšín vystaveno: Candy Red Pet Pei krytí: /2008 Vivien Red Antilo Gold Pei Eva Durasová, Svojšín vystaveno: Vendi Red Antilo Gold Pei krytí: Přehled vrhů SPC v roce 2008 Baleo Magic chovatel/ka: Ladislava Fišerová Datum narození: Nantoun I m Walnut Baffy Gampi Pei CMKU/SP 6892/08 A-KIM pes zlatá kr CMKU/SP 6893/08 AISCHA fena červená kr CMKU/SP 6894/08 ALLIE fena zlatá kr CMKU/SP 6895/08 AMALLIA fena červená kr CMKU/SP 6896/08 ANGIE fena zlatá kr od Stržského dubu chovatel/ka: Jiří Jank Datum narození: Golding With Love For You Citta Red Crease Pei CMKU/SP 6925/08 CILJA RED fena červená kr z Buhdalu chovatel/ka: Lenka Horáková Datum narození: Amos z Buhdalu Anie Yan Han Pei CMKU/SP 6936/08 CEDRIK pes zlatá kr CMKU/SP 6937/08 CYRIL pes zlatá kr CMKU/SP 6938/08 CECILLIA fena černá kr CMKU/SP 6939/08 CEZIA fena černá kr CMKU/SP 6940/08 CILLIA fena černá kr CMKU/SP 6941/08 COOPIA fena černá kr Yan Han Pei chovatel/ka: Hana Týčová Datum narození: Bambú Second Grass Coldeen Crease Pei CMKU/SP 6964/08 BAMBI fena černá kr 12 13

8 Youppie Pei Club chovatel/ka: Marta Krejčí Datum narození: Coloredo Mis-Hut Agena Radivet CMKU/SP 6948/08 BALŮ pes zlatá kr CMKU/SP 6949/08 BOWIE pes zlatá kr CMKU/SP 6950/08 BRUNO pes zlatá kr CMKU/SP 6951/08 BUFFY pes zlatá kr CMKU/SP 6952/08 BARBARA fena zlatá kr Třeboňská perla chovatel/ka: Jaroslava Kolářová Datum narození: Golding With Love for You Antares Lázeňská hvězda CMKU/SP 6966/08 AKIM pes černá kr CMKU/SP 6967/08 AIRIN fena zlatá kr CMKU/SP 6968/08 ARLETTA fena černá kr Beauty Sunset chovatel/ka: Lucie Richterová Datum narození: Nochnoi Dozor iz Kitaiskogo Kvartala Beauty Pet Pei CMKU/SP 6991/08 BARNY pes krémová kr CMKU/SP 6992/08 BOJAN pes aprikot kr CMKU/SP 6993/08 BAUNTY fena krémová kr CMKU/SP 6994/08 BENJI fena krémová kr CMKU/SP 6995/08 BREE fena zlatá kr CMKU/SP 6996/08 BRIGIT fena černá kr CMKU/SP 7105/08 DOBBY pes zlatá KR CMKU/SP 7106/08 DAISSY fena zlatá KR CMKU/SP 7107/08 DATTY fena černá KR CMKU/SP DORRY fena-úhyn CMKU/SP 7108/08 DUFFY fena černá KR Moyan Dott chovatel/ka: Eva Barátová Datum narození: Bellshow Marcipan (Slovensko) Moya Gerix CMKU/SP 7114/08 ACHILLES pes zlatá KR CMKU/SP 7115/08 ARSAN pes zlatá KR CMKU/SP 7116/08 ARWIN pes apricot KR CMKU/SP 7117/08 ABBIE fena zlatá KR Antilo Gold Pei chovatel/ka: Eva Durasová Datum narození: Candy Red Pet Pei Clarissa Crease Pei CMKU/SP 7100/08 ZACK Pes zlatá kr CMKU/SP 7101/08 ZANA Fena zlatá kr CMKU/SP 7102/08 ZIRPE RED Fena červená CMKU/SP 7103/08 ZOBELINE Fena zlatá kr Narozeno psů: 20 Narozeno fen: 28 Celkem za SPC: 48 Antilo Gold Pei chovatel/ka: Eva Durasová Čeká na povolení výjimky ČMKU Datum narození: Vendi Red Antilo Gold Pei Vivien Red Antilo Gold Pei CMKU/SP 7092/08 XAVIER RED pes červená kr CMKU/SP 7093/08 XENON pes isabel kr CMKU/SP 7094/08 XERO pes zlatá kr CMKU/SP 7095/08 XENA RED fena červená kr CMKU/SP 7096/08 XENIE fena zlatá kr Antilo Gold Pei chovatel/ka: Eva Durasová Datum narození: Red Dragon (Maďarsko) Queen Red Antilo Gold Pei CMKU/SP 7097/08 YENG RED pes CMKU/SP 7098/08 YOGI RED fena CMKU/SP 7099/08 YUCCA RED fena z Buhdalu chovatel/ka: Lenka Horáková Datum narození: Amos z Buhdalu Anie Yan Han Pei CMKU/SP 7104/08 DENNY pes černá KR Zadáno pro hospodáře klubu: Vážení přátelé, mám k Vám všem velkou prosbu. Pokud budete cokoli platit, složenkou nebo přes účet, nezapomínejte psát VARIABILNÍ SYMBOL. Jako hospodář klubu nedostávám složenky, ale pouze výpis z účtu, a pokud při platbě není uveden variab.symbol, nemám možnost zjistit účel platby. Variab.symboly máte označené v každém zpravodaji, na vnitřní straně desek. Pokud jste členy Shar-pei clubu, uveďte jako SPECIFICKÝ SYMBOL své členské číslo, máme tak možnost kontroly, že Vaše platba opravdu došla!!! Členské číslo většina z vás obdržela od předsedkyně klubu ve Svojšíně. Je to číslo vyražené na stříbrném oválku, který je jako přívěšek na klíče. Pokud někdo z Vás ještě svůj přívěšek nemá nebo neví své člen.číslo, kontaktujte předsedkyni klubu paní Semotánovou. Za projevenou ochotu a porozumění Vám všem moc děkuji a přeji vám mnoho lásky a radosti s Vašimi plyšáky

9 UPOZORNĚNÍ Vážení přátelé, Chtěla bych Vás upozornit a zároveň i poprosit ( týká se majitelů chovných fen ) o včasnou úhradu poplatků za vystavení krycích listů. Poplatek ve výši 200,- Kč (50% sleva pro členy SPC) se platí při vystavení krycího listu, nikoliv až po jeho použití. Krycí list je platný jeden rok od data vystavení. To znamená, že pokud se krytí z nějakého důvodu neuskutečnilo, může být krycí list použit znovu. Toto pravidlo platí i v případě, že se rozhodnete pro změnu krycího psa tuto změnu je však třeba oznámit ( dohodnout ) s administrátorem klubové plemenné knihy. Při platbách za vystavení krycího listu uvádějte variabilní symbol 888, jako specifický symbol uvádějte Vaše členské číslo, které máte na obálce v adrese. Všem děkuji za pochopení a přeji mnoho štěstí, zdraví, výstavních úspěchů a hodně radosti z Vašich plyšáků v roce Klubová výstava Věšín Veterinární asistence v případě úrazu či náhlého onemocnění na Klubové výstavě ve Věšíně bude zajištěna Záchrannou službou veterinární SEJIDA TRANS Jitka Ulovcová - hospodář Shar Pei clubu ( a všechny její plyšandy ) Zadáno pro výstavního referenta: Vážení přátelé, za výbor Shar-pei clubu si vás opět dovoluji srdečně pozvat na víkendové setkání šarpejů, které se bude konat ve Věšíně, nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem ve dnech Rekreační zařízení se nachází v krásném prostředí brdských lesů, k dispozici jsou čtyřlůžkové chatičky a restaurace. Ubytování je zajištěno včetně plné penze (viz.přihláška), pro ty z Vás, kteří přijedou v sobotu ráno, je zde možnost koupě oběda v místní restauraci, to samé platí i o neděli. V následujících řádcích Vás seznámím s programem, který pro Vás připravujeme. V pátek se již můžete sjíždět a ubytovávat až do večerních hodin. Má to spoustu výhod, např. pokud jste ze vzdálenějších koutů naší republiky, nebo dokonce ze zahraničí, nemusíte v sobotu brzo ráno vstávat :o) V sobotu ráno počítáme s dojezdem a ubytováním účastníků seznámením s okolím a zároveň proběhne Klubová výstava. Odpoledne bude věnováno volební členské schůzi. Zdravotní asistence pro vystavovatele a chovatele bude zajišťovat privátní Záchranná služba SEJIDA TRANS RESCUE A jako již tradičně 9. ročník soutěže o nejmilejšího plyšáka MÍŠA PLÝŠA. Cenu a diplom pro pejska předá Záchranná služba veterinární SEJIDA TRANS ředitelka Dana Semotánová a fenečce předá cenu a diplom Záchranné služby SEJIDA TRANS RESCUE ředitel Jiří Semotán. Na odpoledne a podvečer bude pro vás i vaše čtyřnohé miláčky připraveno několik zábavných soutěží a diskusí. Když počasí dovolí, určitě nebude chybět táborák s opékáním buřtů. Celá neděle bude věnována přehlídce plemeníků, Klubové výstavě, výstavním soutěžím a bonitacím. Na závěr bych ráda poprosila všechny, kteří byste nám byli ochotni v průběhu soboty a neděle pomoci s organizačními věcmi, abyste mě obratem kontaktovali. I pro tento rok sháníme sponzory a proto pokud někdo z vás by rád věnoval nějakou maličkost, velmi to uvítáme a na oplátku nabízíme zveřejnění vašeho jména či inzerce ve výstavním katalogu. Těším se na viděnou. Jana Falešníková Uran Red Antilo Gold Pei 16 17

10 Přehled výstav pro rok 2009 Výstavy v České republice 9.5 Seznam všech výstav na adrese a otevřete si po levé straně výstavy a najdete všechny adresy od MV, NV, krajské, oblastní, nejdůležitější jsou ve zpravodaji Klubové výstavy se zadáváním CAC a Klubový vítěz Klub málopočetných dogovitých plemen psů p.maršálek 1049 Shar-pei club Exotic klub Kladno při KV Hlučín - Kozmice Při Klub. V V ěšín u Příbrami Zdeněk Maršálek, Na Homolce 13, Praha Jana Falešníková Na Slavíkově 227/ Praha 10 tel.: RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. Smečenská Kladno tel.: Mezinárodní výstavy Mezinárodní výstava psů České Budějovice Mezinárodní výstava psů Praha Nord Bohemia Canis Litoměřice Intercanis Brno Interdog Bohemia Mladá Boleslav Mezinárodní výstava psů České Budějovice Mezinárodní výstava psů Praha Národní výstavy Národní výstava psů Klatovy Národní výstava Mladá Boleslav Národní výstava psů Brno Klubové výstavy se zadáváním CAC bez zadávání Klubový vítěz Shar-pei club Exotic klub při Kladno Klub málopočetných dogovitých plemen psů p.z.maršálek Při Klub. V V ěšín u Příbrami při KV Praha Jana Falešníková Na Slavíkově 227/ Praha 10 tel.: RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. Smečenská Kladno tel.: Zdeněk Maršálek, Na Homolce 13, Praha Výstavy na Slovensku MVP Nitra června 2009 MVP Bratislava 15. srpna 2009 MVP Bratislava 16. srpna 2009 MVP Nitra listopadu 2009 Světová výstava psů Bratislava října 2009 Speciální výstava 2009: Klub málopočetných dogovitých plemen psů p.z.maršálek při KV Lysá nad Labem Zdeněk Maršálek, Na Homolce 13, Praha

11 Výsledky z výstav Krajská výstava psů Brno Klajdovka rozhodčí : Vladimír Mojžíš Barva : černá, hnědá, modrá Pes: JCH. SERGEANT S KORMAKOVSKOGO DVORA Tř.otevřená JUBELLE S ASTOR Feny: KARMA BLACK BEST PEI V1,.vítěz třídy V1,.vítěz třídy, V1,.vítěz třídy maj.: L.Vavříčková maj.: L.Boháčková maj.: L.Vavříčková Tř.vítězů LADY CHOCO IZ KITASKOGO KVARTALA V1,CAC,Klub.vítěz, Krajský vítěz maj.: L.Vavříčková Výsledky poslala : Lada Vavříčková, CHS BEST PEI Krajská výstava psů Rybníky rozhodčí : Tibor Havelka - SK Barva : černá, hnědá, modrá Pes: Mezitřída : JCH. SERGEANT S KORMAKOVSKOGO DVORA Tř.otevřená ART AMANDA S DREAM V1,.vítěz třídy, Krajský vítěz maj.: L.Vavříčková V1,.vítěz třídy, maj.: M.Peřinková Feny: JESSIE BLACK BEST PEI V1,.vítěz třídy maj.: K.Lachoutová LANCOME Z DYMASTIE CHAN V2 maj.: M.Bártová KARMA BLACK BEST PEI VD3 maj.: L.Vavříčková Tř.otevřená JANNET PU ANG V1, vítěz třídy maj.: D.Sluková Tř.vítězů LADY CHOCO IZ KITASKOGO KVARTALA V1,CAC,Klub.vítěz, Krajský vítěz maj.: L.Vavříčková Výsledky poslala : Lada Vavříčková, CHS BEST PEI Klubová výstava Uhříněves kynologické centrum Rychety pořadatel KMDPP Rozhodčí: Karel Hořák Vzhledem k tomu, že máme v České republice tři kluby, které pod sebou zaštiťují plemeno šarpej, rozhodli jsme se absolvovat i KV pořádanou KMDPP, abychom mohli porovnat úroveň Klubových výstav. A byli jsme mile překvapeni. Nádherný areál, zajištěné parkování na jedničku za rozumný poplatek 50Kč. U přejímky to šlo rychle a kruhy byli velmi prostorné a rozmístěné po celé velké louce. Musím zmínit i možnost občerstvení jak venku, tak i v přilehlém restauračním zařízení, které je součástí objektu. KMDPP měl pro sebe jeden kruh, kde posuzoval pan rozhodčí Karel Hořák a byť před šarpeji šlo 40 psů a fen různých ras, panu rozhodčímu to šlo rychle od ruky a určitě ne na úkor kvality posuzování. Kdo pana Hořáka znáte, tak víte, že si neodpustí ani pobavení publika a vystavovatelů, tak jsme se i upřímně zasmáli. Nálada byla skvělá a domů jsme odjeli příjemně naladěni. K tomu samozřejmě i přispěl náš pěkný výsledek V1, CAJC a krásný příkladně popsaný pohár s vánočním adventním kalendářem. Výsledky: Barva modrá, hnědá, čokoládová, černá Tř. mladých PSI Jaguár Black Best Pei V1, CAJC, BOB Chov.: Vavříčková L. maj.: Táborská M. Mezitřída FENY Chanell Epibell Quasar V1, CAJC Chov.: Nedoma P. maj.: Morávková I. Tř. otevřená PSI Idol Pu Ang VD 2 Chov.: Bernátová N. maj.: Hanzlíková M. Art Amanda s Dream Chov.+maj.: Peřinková M. V1, CAJC Tř. otevřená FENY Chiara Black Best Pei V1, CAC Chov.: Vavříčková L. maj.: Bohůnková A. Tř. vítězů PSI Jüan Cen Qalt Pei Chov.+maj.: Maršálková E. Barva zlatá, žlutá, písková, červená V1, CAJC Tř. dorostu FENY Amallia Baleo Magic VN 2 Chov.+maj.: Fišerová L. Jardin des Quasar VN 1 Chov.:Nedoma P. maj.: Morávková I

12 Tř. mladých PSI Uran Red Antilo Gold Pei V1, CAJC Chov.: Durasová E. maj.:falešníková J. Mezitřída PSI Amir Heidi Best Pei V1, CAC Chov.:Raveane D. maj.: Šmídová M. Mezitřída FENY Ot iang Qalt Pei Chov.+maj.: Maršálková E. V1, CAC Tř. otevřená PSI Alka Amanda s Dream VD 2 Chov.: Peřinková M. maj.: Pachl L. Bluemoon Basaki VD 1 Chov.:Šuba P. maj.: Bohůnková A. Tř. otevřená FENY Querra Blue Tabat V1, CAJC Chov.: Obermajerová V. maj.: Maršálková E. Tř. vítězů PSI Golding Crystle Quasar nenastoupil Chov.: Nedoma P. maj.:pivrncová K. Tř. vítězů FENY Baffy Gampi Pei V1, CAC, BOB, 2. místo v sk. II. FCI Chov.:Harazimová D. maj.:fišerová L. Baffy splnila jako první fena podmínky pro udělení titulu Český Grand Šampion Mezinárodní výstava psů České Budějovice rozhodčí : RNDr. Jaroslava Ovesná CSc. Pes: LANCELOT Z DYNASTIE CHAN Mezitřída JCH.SERGEANT S KORMAKOVSKOGO DVORA V1, CAJC Jana Falešníková maj.: G.Davidová V1,CAC, CACIB maj.: L.Vavříčková Feny: Tř.dorostu: AMALLIA BALEO MAGIC VN maj.: L.Fišerová TUCI-TUC RůŽE ŠUMAVY VN maj.: V.Krýza JULIA BEST PEI V1,CAJC maj.: J.Šurdová KARMA BLUE BEST PEI V2 maj.: L.Vavříčková Mezitřída JESSIE BLACK BEST PEI V1 maj.: K.Lachoutová Bc. Tř.otevřená LADY CHOCO IZ KITAISKOGO KVARTALA VD1 maj.: L.Vavříčková Tř.vítězů CH. BAFFY GAMPI PEI V1, CAC, CACIB, BOB maj.:l.fišerová CH. AIRIN GAMPI PEI V2 maj.: D.Harazimová SHAR PEI - ČERNÝ, HNĚDÝ, MODRÝ Pes: Tř.dorostu : ARÍZ BLACK Z JAN ZDE KU Výsledky poslala : Lada Vavříčková, CHS BEST PEI Klubová výstava EXOTIC klubu rozhodčí : Elzbieta Chwalibóg - PL NV1, BIS dorost maj.: J. Šateková Mezitřída JCH.SERGEANT S KORMAKOVSKOGO DVORA V1,CAC maj.: L.Vavříčková Tř.otevřená ART AMANDA S DREAM V1, CAC maj.: M.Peřinková Feny: Tř.dorostu : ANGELINA BLACK Z JAN ZDE KU VN1 maj.: L.Kučerová I AM IRIS QUASAR V1, CAJC maj.: V.Zrůstová KARA BLACK BEST PEI V2 maj.: J.Šurdová Mezitřída CHANELL EPIBELL QUASAR V1,CAC, maj: I.Morávková Tř.otevřená JAMAICA BLACK BEST PEI V1,CAC maj. L.Hanzlová JCH. CHIARA BLACK BEST PEI V2, Res.CAC maj..a.bohůnková ARIN AMANDA S DREAM V3 maj..j.šateková JANNET PU ANG VD maj..d.sluková LAILA CHICI IZ KITASKOGO KVARTALA VD maj.. Dr.Kubíčková 22 23

13 Tř.vítězů LADY CHOCO IZ KITASKOGO KVARTALA SHAR PEI žlutý a ostatní Pes: Mr. BASTIEN IZ KITASKOGO KVARTALA V1,CAC, čekatel Klub.šampiona, BOB KLUBOVÝ VÍTĚZ maj.: L.Vavříčková V1, CAJC, Klub.vítěz mladých, Čekatel Klubového šampióna mladých maj.. MUDr. R. Kubíčková Tř.otevřená TORNADO BOY BALMORAL MORAVIA V1, CAJC maj. A.Koukalová PEGAS Z KOŠÁKU V2 maj.:m.tomíčková Tř.vítězů CH.GOLDING CRYSTLE QUASAR V1,CAC, čekatel Klub.šampiona, KLUBOVÝ VÍTĚZ maj.: K.Pivrncová Feny: MOLLI IZ KITASKOGO KVARTALA V1 maj.:m.tomíčková Mezitřída JCH. JULIA BEST PEI VD1 maj.: J.Šurdová Tř.otevřená RARITA BALMORAL MORAVIA V1, CAC maj. A.Koukalová JCH. ELISHA GOLD BEST PEI VD maj..r. Kubíčková PEGY CREME DILUTE Z KOŠAKU VD maj.:m.tomíčková Tř.vítězů CH. BAFFY GAMPI PEI V1,CAC maj.: L.Fišerová Pes: Výsledky poslala : Lada Vavříčková, CHS BEST PEI MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ Nitra rozhodčí : Vladimír Piskay - SK Tř.dorost : BELLSHOW MUSKAT VN1 maj.: G.Roháčiková MR. BASTIEN IZ KITAISKOGO KVARTALA V1,CAJC maj:: MUDr.Kubíčková Tř.střední R LEE TICKET TO WALNUT PIE V1, CAC, CACIB maj:: L. Tesüs SERGEANT S KORMAKOVSKOGO DVORA V2,Res.CAC, Res.CACIB maj.: L.Vavříčková LANCELOT Z DYNASTIE CHAN V3 maj.: G.Davidová Tř.otevřená ARKY BEAUTY SUNSET V1, CAC maj:: J.Ganzvohlová Feny: Tř.dorost : ORLY Z DYNASTIE CHAN HYSTERY JO ME-LICH NENASTOUPILA NENASTOUPILA Tř.otevřená LADY CHOCO IZ KITAISKOGO KVARTALA V1, maj.: L.Vavříčková TAO PEI ALIAS MIA V2 maj.: N.Benovičová Tř.šampiónů MOYA GERIX ANTARES LÁZEŇSKÁ HVĚZDA Psi - tř. dorostu V1,CAC, CACIB, BOB maj.:mgr.e.barátová NENASTOUPILA Výsledky poslala : Lada Vavříčková, CHS BEST PEI MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ Praha, Rozhodčí : Ovesná Božena Mgr. J. M. Jarre Quasar VN1 Ch: Nedoma P. Psi - tř. mladých m: Semotán J.ml. Uran Red Antilo Gold Pei V1, CAJC, BOB Ch: Durasová E. m: Falešníková J. Psi - mezitřída Lancelot z Dynastie Chan V1, CAC, res. CACIB ch: Mašínová H. m: Davidová G. Sergeant z Kormakovskogo Dvora V2, res.cac ch: Kormakov V. m: Vavříčková L

14 Psi - třída otevřená Arky Beauty Sunset V1, CAC ch: Richterová L. m: Ganzvohlová J. Asakti Paradoks V2, res CAC ch: Ryabinová T. m: Poláková R. Alka Amanda s Dream V3 ch: Peřinková M. m: Pachl L. Psi - tř. šampionů Amos z Buhdalu V1, CAC, CACIB ch.+ m: Horáková L. Psi - tř. veteránů ICH.Bambú Second Grass V1, Nej.Veterán ch: Malinová M. m: Týčová H. Feny - tř. šampionů Nantoun Fantastica V1, CAC ch: Heinonen E. m: Lukschal N. CH. Baffy Gampi Pei V2, res. CAC ch: Harazimová D. m: Fišerová L. ICH.Caecillia Crease Pei V3 ch.+ m: Ulovcová J. Antares Lázeňská hvězda V4 ch: Peterová J. m: Kolářová J. Feny - tř. veteránů VCH.C-hita Pei Amana V1, Nej. Veterán ch: Mandová J. m: Ulovcová J. Naše Kitynka splnila podmínky pro udělení titulu KLUBOVÝ ŠAMPION Babulko naše moc gratulujeme! Výsledky dodala Jitka Ulovcová, chov.st.crease PEI Feny - tř. štěňat Bambi Yan Han Pei VN1 ch.+ m: Týčová H. Feny - tř. dorostu Angie Baleo Magic VN1 ch: Fišerová L. m: Řídel V. Feny - tř. mladých Kara Black Best Pei D ch: Vavříčková L. m: Šurdová J. Feny - tř. mezitřída O T iang Qalt Pei V1, CAC, CACIB ch.+ m: Maršálková E. Chanell Epibell Quasar V2, res. CAC, res. CACIB ch: Nedoma P. m: Morávková I. Alison Beauty Sunset V3 ch: Richterová L. m: Kratochvílová P. Julia Best Pei VD4 ch: Vavříčková L. m: Šurdová J. Feny. tř. otevřená Lady Choco iz Kitaiskogo Kvartala V1, CAC ch: Dmitryuk E. V. m: Vavříčková L. Querra Blue Tabat V2, res. CAC ch: Obermajerová V. m: Maršálková E. 26 SHAR PEI černý, hnědý, modrý Pes: ARÍZ BLACK Z JAN ZDE KU Mezitřída : JAGUAR BLACK BEST PEI Tř.otevřená : I LUNG QALT PEI Národní výstava psů Olomouc Rozhodčí : Petr Řehánek JCH. SERGEANT S KORMAKOVSKOGO DVORA Feny: MAYA BLUE BEST PEI Mezitřída : KARMA BLUE BEST PEI Tř.otevřená : ARIN AMANDA S DREAM 27 V1, CAJC V1,CAC, NV V1, CAC V2, Res.CAC V1, CAC V1,CAC V1,CAC, NV ch.: + maj.:j. Šateková maj.: M.Táborská maj.: R.Navrátilová maj.:l.vavříčková maj.:i. Ježíková ch.+maj.:l.vavříčková maj.:j.šateková Tř.vítězů LAILA CHICI IZ KITAISKOGO KVARTALA V1, CAC maj.: MUDr.Kubíčková SHAR PEI žlutý Pes Mr. BASTIEN IZ KITAISKOGO KVARTALA V1,CAC maj.: MUDr.Kubíčková

15 Tř.otevřená : ASAKTI PARADOKS ARKY BEAUTY SUNSET OLIVANDER BLUE TABAT Feny: DONA MIS HUT V1, CAC,NV, BOB maj.: R.Poláková V2, Res.CAC maj.:j.ganzvohlová V3 maj.: M.Táborská V1, CAJC maj.:o. Dostálek AMALLIA BALEO MAGIC V2 maj.: L.Fišerová Tř.otevřená : DORA OMEN Tř.vítězů JCH. JULIA BEST PEI V1,CAC maj.: M.Dostálek V1,CAC, NV maj.: J.Šurdová Výsledky poslala : Lada Vavříčková, CHS BEST PEI DUO CACIB Brno sobota 7. února 2009 rozhodčí: Vladimír Piskay - SK psi třída mladých ARÍZ BLACK z Jan-Zde-Ku nar.: V3 chovatel+majitel: Jana Šateková Chanjes Gru Power of Love nar.: V2 chovatel: Trettel Damiana majitel: Natascha Lukschal Mr. Bastien iz Kitaiskogo Kvartala nar.: V1, BIG II.FCI mladých!!! chovatel: Dmitryuk Elena majitel: Romana Kubíčková psi mezitřída BOXEN Chudobka nar.: V4 chovatel: Danielová Marie majitel: Fabiánová Lenka JAGUAR BLACK Best Pei nar.: V1, CAC, res. CACIB chovatel: Vavříčková Lada majitel: Táborská Markéta LANCELOT z Dynastie Chan nar.: V3 chovatel: Mašínová Hana majitel: Davidová Gabriela Sergeant s Kormakovskogo dvora nar.: V2, res.cac chovatel: Kormakov Vladimír majitel: Vavříčková Lada psi třída otevřená AMIR Heidi Best Pei nar.: V1, CAC, CACIB, BOB chovatel: Raveane Drahomíra majitel: Šmídová Marcela ARKY Beauty Sunset nar.: V2, res. CAC chovatel: Richterová Lucie majitel: Ganzvohlová Jitka I LUNG Qalt Pei nar.: V4 chovatel: Maršálková Eva majitel: Navrátilová Renata IGOR Best Pei nar.: V3 chovatel: Vavříčková Lada majitel: Jirušek David OLIVANDER BLUE Tabat nar.: V chovatel: Obermajerová Věra majitel: Táborská Markéta psi třída šampionů Chester Asta la Vista nar.: nedostavil se chovatel: Bryl Eliza majitel: Kadziolka Tomasz feny třída mladých ANGELINA BLACK z Jan-Zde-Ku nar.: V1, CAJC chovatel: Šateková Jana majitel: Kučerová Lenka feny mezitřída JULIA Best Pei nar.: V1, CAC chovatel: Vavříčková Lada majitel: Šurdová Jana feny třída otevřená ARIN Amanda s Dream nar.: V1, CAC chovatel: Peřinková Martina majitel: Šateková Jana Lady Choco iz Kitaiskogo Kvartala nar.: V2, res. CAC chovatel: Dmitryuk Elena majitel: Vavříčková Lada feny třída šampionů AIRIN Gampi Pei nar.: V3 chovatel+majitel: Harazimová Dana CERRY RED Pet Pei nar.: V1, CAC, CACIB chovatel+majitel: Hofreiter Vratislav Nantoun Fantastica nar.: V2, res. CAC chovatel: Heinonen Esa majitel: Lukschal Natascha feny třída veteránů ARRIA Dahab z Grácie nar.: V1, Nej. veterán chovatel: Mikulecká Hana majitelka: Šudáková Hana výsledky dodala: Harazimová Dana, ch.s. Gampi Pei DUO CACIB Brno Neděle 8.února 2009 Rozhodčí: Paola Watten - Itálie Pes třída mladých Chanjes Gru Power of Love Lukschal Natascha V2 Mr. Bastien iz Kitaiskogo kvartala Kubíčková Romana, MUDr. V1, CAJC, Nejl. mladý 28 29

16 Pes mezitřída BOXEN Chudobka Fabiánová Lenka V2, Res. CAC Jaguar Black Best Pei Táborská Markéta V1, CAC, CACIB LANCELOT z Dynastie Chan Davidová Gabriela VD4 Sergeant s Kormakovskogo dvora Vavříčková Lada VD3 Pes třída otevřená Amir Heidi Best Pei Šmídová Marcela VD4 ARKY Beauty Sunset Ganzvohlová Jitka V3 Asakti Paradoks Poláková Renata V2 I LUNG Qalt Pei Navrátilová Renata, Mgr. VD Olivander Blue Tabat Táborská Markéta V1, CAC, Res. CACIB Pes třída šampiónů Chester Asta la Vista Kadziolka Tomasz absent Fena třída mladých MAYA BLUE Best Pei Ježíková Ilona V1, CAJC Fena mezitřída JULIA Best Pei Šurdová Jana V1, CAC Feny mezitřída Jessie Black Best Pei Chovatel: Vavříčková Lada Feny třída vítězů Ch. Baffy Gampi Pei Chovatel: Harazimová dana Feny třída čestná Ch. Airin Gampi Pei Chovatel+majitel: Harazimová Dana VD1 majitel: Lachoutová Karolína V1, Vítěz třídy, Oblastní vítěz majitel: Fišerová Ladislava V1 výsledky dodala: Harazimová Dana, ch.s. Gampi Pei Fena třída otevřená Lady Choco iz Kitaiskogo Kvartala Vavříčková Lada Fena třída šampiónů Cerry Red Pet Pei Hofreiter Vratislav V2, Res. CAC, Res. CACIB Nantoun Fantastica Lukschal Natascha V1, CAC, CACIB, BOB Fena třída veteránů ARRIA Dahab z Grácie Šudáková Hana V1, Nejl. vet. Pes třída otevřená Art Amanda s Dream Chovatel+majitel: Peřinková Martina Fena třída štěňat Adeline Corn Poppy Orikou Chovatel: Vondrák Vladimír VD1 výsledky dodala: Harazimová Dana, ch.s. Gampi Pei XIV. Jihočeská oblastní výstava České Budějovice 7. března 2009 Rozhodčí: Tibor Havelka V1 VN1 majitel: Harazimová Dana Klubový šampión a Klubový junior šampión Titul Klubový junior šampión a Klubový šampión bude udělen psu feně po získání potřebného počtu bodů. Každý, kdo bude mít zájem tyto tituly získat, si musí sám sledovat bodové skóre a po dosažení potřebných bodů zašle fotokopii výstavní přílohy nebo průkazu původu na adresu předsedy klubu, která je uvedena na vnitřní straně Zpravodaje. Pes fena, kteří budou podmínky pro přiznání titulu splňovat, obdrží diplom a pohár (titul se zapisuje do PP štěňat, ale neopravňuje ke vstupu do třídy šampiónů). Celkový počet potřebných bodů: Klubový junior šampión 50 bodů Klubový šampión PES 200 bodů FENA 120 bodů Body na KJCH a KCH se započítávají pouze za dobu trvání členství v SPC ( zvýhodnění fen je dáno především jejich handicapem v případě hárání, březosti a odchovu štěňat ) Feny třída mladých Amallia Baleo Magic Chovatel+majitel: Fišerová Ladislava V1, Vítěz třídy 30 31

17 Nová tabulka hodnocení k získání titulu Klubový junior šampión a klubový šampión Výstavy hodnocení titul oblastní krajská Národní Speciální Klubová Klubová SPC MVP Evropská Světová body body body body body body body body tř.dorostu VN tř.mladých mezitřída tř.otevřená tř.vítězů šampiónů tř. pracovní tř.veteránů čekatelství šampionátu tituly V V V V V V V V V V V V V V V V V CAJC CAC rez.cac CACIB rez.cacib oblastní krajská Národní Speciální Klubová Klubová SPC MVP Evropská Světová nejlepší veterán oblastní ( krajský ) vítěz národní vítěz klubový vítěz mladých klubový vítěz vítěz mladých SP výst vítěz speciální výstavy evropský vítěz mladých evropský vítěz světový vítěz mladých světový vítěz BOB soutěže nejlepší dorost nejlepší mladý jedinec nejhezčí veterán tituly oblastní krajská Národní Speciální Klubová Klubová SPC MVP Evropská Světová soutěže body body body body body body body body 1.BIG BIG BIG BOG BIS BIS BIS Výstavy, jejichž výsledky jsou předmětem bodování, musí být po řádány organizacemi akceptovanými FCI. Obecně platí že : a) titul Vítěz ( Brna, Ostravy, Žatce aj. ) se neboduje, protože není zadán jednot ě ( jednou je tak označen vítěz výstavy, jednou BOB, jednou BIS ). Tento titul je zástupný a boduje se skutečné ocenění ( vítěz výstavy, BOB, BIS ) b) tituly ze zahraničních výstav lze přiřadit českým alternativám CAJC tituly opravňující k získání národního šampionátu mladých CAC CWC CACA CACL Národní vítěz Bundessieger aj. c) tituly v tabulce neuvedené, nelze-li je podle klí če v propozicích obodovat zástupně se nehodnotí d) tituly získané při soutěžích jdou napříč spektrem skupin FCI ( 1-10 ) e) titul BOG se užívá u dvoudenních výstav jako vít ěz výstavního dne tedy z méně skupin FCI Takže ještě jednou: Postup pro přiznání titulu: Fotokopie výstavní přílohy nebo posudků dokládajících dosažení potřebného počtu bodů zašlete s žádostí o udělení titulu na adresu předsedkyně klubu

18 !!! SOUTĚŽ!!! Výbor SPC opět vyhlašuje soutěž dlouhodobého charakteru o titul CZ SHAR-PEI, samostatně pro psa a fenu. Tento titul bude přidělen feně a psovi, kteří v roce 2009 získají nejvyšší počet bodů za své výstavní, příp. pracovní-sportovní úspěchy. Diplom a věcnou cenu předá výbor SPC na Klubové výstavě v následujícím roce tj. v r Pravidla: - soutěž není povinná, záleží jen na majiteli, zda svého psa/fenu přihlásí - soutěže se mohou zúčastnit všichni psi/feny plemene Shar-pei v majetku člena SPC s jakoukoli formou členství. - započítávají se pouze body, získané v době členství majitele v SPC CZ SHAR-PEI 2008 V soutěži o titul CZ SHAR PEI 2008 jsme dostali návrhy od pěti chovatelů a výsledky po sečtení bodů jsou : PSI ICH.GOLDING CRYSTLLE Quasar - BODOVÁNÍ: 1) dle tab. bodového hodnocení k získání titulu klubového junior šampióna a Klubového šampióna 2) pro vás, kteří se nechcete věnovat pouze výstavám, ale i sportovní aktivitě se svým šarpejem jsme navíc připravili následující bodování: složená zkouška z výkonu 50 bodů závody pořádané kynologickými organizacemi, dle oficiálních zkušebních řádů 1. místo 30 bodů 2-4 místo 20 bodů 5-7 místo 10 bodů 8-10místo 5 bodů U chovných FEN: Úspěšný odchov vrhu s PP 30 bodů PSŮ: (úspěšné nakrytí tzn. potomci s PP) 10 bodů 1.místo : 480 bodů CH. CANDY RED Pet Pei Zájemce, který se chce soutěže zúčastnit, zašle do doporučeně členu výboru pověřenému vyhodnocením soutěže tyto podklady : a) jméno, adresu, členské číslo, popř. tel. spojení b) z PP psa jeho celé jméno, datum narození, číslo zápisu, jména rodičů c) rozpis výstavních úspěchů s bodovým ohodnocením d) fotokopie výstavních posudků!!!!!!!! e) byl-li pes/fena posouzen na zahraniční výstavě, kopie ustanovení z katalogu (či propozic) o ocenění, která jsou nárokována ( tituly, soutěže BIG, BOG, BIS ) Pověřený člen výboru posudky a body překontroluje, vyhodnotí celou soutěž a zajistí uveřejnění výsledku ve zpravodaji 1/2010. Takže ještě jednou: 2. místo : 364 bodů JCH. SERGEANT s Kormakovskogo Dvora Postup pro přiznání titulu : Fotokopie výstavní přílohy nebo posudků dokládajících počtu dosažených bodů zašlete na adresu předsedkyně klubu. 3.místo : 246 bodů 34 35

19 Feny CH. MOYA Gerix LADY CHOCO iz Kitaiskogo Kvartala 4.místo : 114 bodů 1.místo : 388 bodů CH. CHERRY RED Pet Pei Klubový junior šampión a Klubový šampión: Podmínky pro udělení splnili : Klubový junior šampión URAN RED Antilo Gold Pei 2. místo : 296 bodů pes barva : červené o: Nantoun I m Walnut m: Lady Red Antilo Gold Pei CH. BAFFY Gampi Pei JAGUAR BLACK Best Pei pes barva : ČERNÁ o: Totem iz Kitaiskogo Kvartala m: Debie Black Best Pei 3. místo: 209 bodů 36 37

20 MR. BASTEIN iz Kitaiskogo Kvartala pes barva : červená o: Midnait Mijuzik Landgraf m: De Ja Vu iz Kitaiskogo Kvart. Klubový šampión CH. AMOS z Buhdalu pes barva : černá o: Cchang Lung Qalt Pei m: Bára ze Šlozberku JULIA Best Pei fena barva : písková o: Totem iz Kitaiskogo Kvartala m: Debie Black Best Pei JCH. SERGEANT s Kormakovskogo Dvora pes barva : lila dilute o: Zolotaja Rybka Secret Uspekha m: Vartdiv Malvinka CHIARA BLACK Best Pei fena barva : černá o: Totem iz Kitaiskogo Kvartala m: Debie Black Best Pei VCH. C-Hita Pei Amana fena barva : černá o: NAN-NING BAJI CS m: ASKA Z HAJSKÉ ZAHRADY CS 38 39

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

Co nového v klubu: Zadáno pro předsedu klubu

Co nového v klubu: Zadáno pro předsedu klubu Co nového v klubu: Zadáno pro předsedu klubu Vážení, V minulém čísle Zpravodaje /7 jsme vytiskli zápis ze schůze výboru ze dne..7, kde jsme jednali o vyloučení chovatelky pí.m.peřinkové. Dopis o jejím

Více

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ ve spolupráci se Státním zámkem Zákupy a OMS Česká Lípa pořádají

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový vítěz mladých a klubový vítěz v sobotu 7. června 2014 Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz

Více

Klubová výstava psů plemene Shar-pei Brno - Tuřany 29.9.2012

Klubová výstava psů plemene Shar-pei Brno - Tuřany 29.9.2012 Klubová výstava psů plemene Shar-pei Brno - Tuřany 29.9.2012 rozhodčí: František POLEHŇA (CZ) VÝSLEDKY pes barva černá 01 GCH. VALENTINO BLUE Best Pei 29.05. 2010 CMKU/SP/7335/10 V1, CAC, BOS o.: ch. Nochnoi

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Českomoravská kynologická unie Český kynologický svaz American Cocker Club ČR SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Program: 9.00 10.30

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Milí chovatelé, majitelé a příznivci plemene beauceron, rádi bychom Vás pozvali na Novou Živohošť, kde se bude konat první klubová

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Při závazné objednávce krmiva Royal Canin, která bude uskutečněna během víkendu 11. 12.6.2011 v Roudné. Bližší informace u Jany Falešníkové telefon

Při závazné objednávce krmiva Royal Canin, která bude uskutečněna během víkendu 11. 12.6.2011 v Roudné. Bližší informace u Jany Falešníkové telefon SPECIÁLNÍ & KLUBOVÁ VÝSTAVA Roudná 11. - 12.6.2011 KATALOG SLEVA 10% Při závazné objednávce krmiva Royal Canin, která bude uskutečněna během víkendu 11. 12.6.2011 v Roudné. Bližší informace u Jany Falešníkové

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

6. Newfoundland FedCup

6. Newfoundland FedCup 6. Newfoundland FedCup 25.-26.05.2012 Hradec nad Moravicí, Česká republika Hotel Belaria GPS 49 51 50.421 N, 17 51 59.269 E Rozhodčí William Dobbin (IR) Frode Jevne (N) Uzávěrka přihlášek 01.05.2012 Časový

Více

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP)

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) na dostihové dráze Lednice GPS souřadnice: 48 48'21.846"N 16 48'0.063"E PROGRAM: Sobota 15.8.2015 Dostihy chrtů (pořádá dostihová dráha

Více

Pravidla soutěže Pes roku

Pravidla soutěže Pes roku Pravidla soutěže Pes roku Soutěže jednotlivců se mohou zúčastnit psi v majetku členů Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále Klub). Započítávají se jen body získané v době trvání členství v klubu. V případě

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Klubová výstava Slovenských čuvačů se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy 14. 11. 2015 Místo konání: Brno - Líšeň, Jedovnická 7a, KK Zetor, krytá kynologická hala GPS: 49.2159092N,

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s Klubovou výstavou bez zadání titulu Klubový vítěz Klubu chovatelů německých krátkosrstých

Více

SHELTIE CLUB CZ, z. s.

SHELTIE CLUB CZ, z. s. SHELTIE CLUB CZ, z. s. Vás srdečně zve na Klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, CAJC, bez zadání KV konanou v neděli 4. září 2016 v Kladruby nad Labem Kolesa posuzuje: paní Karin Hedberg (Kennel Kashmani

Více

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ PRAHA Vás srdečně zve na KLUBOVOU A SPECIÁLNÍ VÝSTAVU (KV: bez zadávání titulu Klubový Vítěz / SV: pouze kolie) plemen kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie CAJC ČR

Více

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014 PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na se zadáváním titulů: čekatel

Více

PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ

PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ se zadáváním

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

16.10.2015 (poštovní razítko)

16.10.2015 (poštovní razítko) KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na tradiční podzimní výstavní víkend pro plemena kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie 07. 11. 2015 II. KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHCS (bez zadávání titulu Klubový

Více

Výstava se zadáváním titulů CAC, CAJC 29.11.2014

Výstava se zadáváním titulů CAC, CAJC 29.11.2014 Výstava se zadáváním titulů CAC, CAJC 29.11.2014 Uzávěrka přihlášek 22.11.2014 Místo konání : Kulturní dům Přestavlky u Roudnice nad Labem okr. Litoměřice Rozhodčí: Olga Dolejšová (CZ) Změna rozhodčího

Více

Rozhodčí sobotní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Speciální výstava honičů 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz speciální výstavy honičů v sobotu 9. května 2015 Klubová výstava 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový

Více

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ Klubová výstava Bloodhound clubu CZ 4.června 2016 - KONOPIŠTĚ v areálu hotelu Nová Myslivna Konopiště 22, Benešov u Prahy, 256 01 Rozhodčí: Staviarska Viera (SK) Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování:

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU 30.-31.5.2015 ve Štěpánově

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy Rozhodčí sobotní výstavy Birte Scheel (DK) ( Basset Hound ) Kresten Scheel (DK) ( ostatní plemena ) Rozhodčí nedělní výstavy Kresten Scheel (DK) ( Basset Hound ) Birte Scheel (DK) ( ostatní plemena ) změna

Více

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Místo konání: KA MSKS Zbraslav u Brna Schůze se celkem zúčastnilo 23 členů s právem hlasovat. Přítomno 2 členové výboru (R. Kubeš, M. Junková),

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Zadáno pro předsedu klubu

Zadáno pro předsedu klubu Obsah 1) Zadáno pro administrátora klubové plemenné knihy Stránka 2 2) Zadáno pro předsedu klubu Stránka 3 3) Zadáno pro hospodáře klubu Stránka 3 4) Zadáno pro výstavního referenta Stránka 4 5) Výsledky

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají při příležitosti 20 let od založení KCHHMO KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A

Více

Výcvikové středisko Peira, Jesenice u Rakovníka

Výcvikové středisko Peira, Jesenice u Rakovníka pořádá Výcvikové středisko Peira, Jesenice u Rakovníka GPS: 50 5 25.965"N, 13 28 38.625"E pátek 13. 8. Jubilejní výstava bearded collií se zadáváním titulů CAJC, CAC a Vítěz Jubilejní výstavy sobota 14.

Více

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail...

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail... Vyhlášení nejúspěšnějších jedinců výstavní sezóny 2015 PES ROKU 2015 (v rámci soutěže ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2015) Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších v rámci soutěže ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2015 v TOP HOTELU Praha

Více

14. 11. 2015 POVÝSTAVNÍ KATALOG

14. 11. 2015 POVÝSTAVNÍ KATALOG SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ Klubová výstava Slovenských čuvačů se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy 14. 11. 2015 POVÝSTAVNÍ KATALOG Ch. Hassan Bílé království Nejlepší

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB KLUBOVOU VÝSTAVU

MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB KLUBOVOU VÝSTAVU MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB pořádá v sobotu 10. září 2016 v areálu hotelu Atlantis Brno Rozdrojovice KLUBOVOU VÝSTAVU (se zadávání titulu Klubový vítěz) dále zadáváním titulu nejlepší štěně, nejlepší

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku Klub chovatelů kníračů České republiky, a pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku XI. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ VŠECH VELIKOSTNÍCH A BAREVNÝCH RÁZŮ se zadáváním

Více

Obsah. takto upravené volební lístky budou vloženy do volební schránky.

Obsah. takto upravené volební lístky budou vloženy do volební schránky. Obsah 1) Zadáno pro předsedu klubu 2) Zadáno pro hospodáře klubu 3) Zadáno pro administrátora klubové plemenné knihy 4) Zadáno pro výstavního referenta 5) Výsledky výstav 6) Přehled termínů výstav pro

Více

4.5.2015 (poštovní razítko) nebo on-line přihlášky přes www.dogoffice.cz

4.5.2015 (poštovní razítko) nebo on-line přihlášky přes www.dogoffice.cz KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na první letošní klubovou akci: 30.5.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU KCHCS spojenou s BONITACÍ se zadáváním titulu KLUBOVÝ VÍTĚZ plemen kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá

Více

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Klubová výstava 2012 U příležitosti akce Jarmark sv. Jiljí 50. let myslivosti ve Lhenicích v sobotu 1. září 2012 Lhenice Penzion INGRID Netolická ulice 295 384 02 Lhenice http://www.penzioningrid.cz

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

CACIB Praha 2015 Světová výstava WAFDAL Show Prague 2015

CACIB Praha 2015 Světová výstava WAFDAL Show Prague 2015 PRAHA 2015 CACIB Praha 2015 Světová výstava dalmatinů WAFDAL Show Prague 2015 2. května 2015 3. května 2015 Dallmatiin kllub ČR vás zve na vyjjíímečný vííkend s DALMATIINY do zllaté stověžaté Prahy v srdcii

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU PUDLŮ

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU PUDLŮ PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU PUDLŮ KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na se zadáváním titulů: čekatel

Více

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail...

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail... Vyhlášení nejúspěšnějších jedinců výstavní sezóny 2014 PES ROKU 2014 (v rámci soutěže ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2014) Zkratka a čís. záp. psa:.. Adresa:... 2014 výstava res. CAC CAC Nár. vítěz res. EV BOD BIS 22.2.

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 9. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

7. 8. 5. 2016 na Závodišti Zlatá podkova Humpolec. dne 7. 5. 2016 na Klubovou výstavu retrieverů, španělů, vodních psů a dalších

7. 8. 5. 2016 na Závodišti Zlatá podkova Humpolec. dne 7. 5. 2016 na Klubovou výstavu retrieverů, španělů, vodních psů a dalších ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na dvě prestižní výstavy

Více

Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným -

Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným - Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným - Klub francouzských buldočků o.s., Praha velmi rád přivítá všechny

Více

Klub chovatelů loveckých slídičů. Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel

Klub chovatelů loveckých slídičů. Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel Klub chovatelů loveckých slídičů Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel pořádá v rámci 18. letního srazu WSS a k oslavě 50. výročí chovu WSS v ČR dne 25. července 2013 v Petříkově,

Více

*************** Vážení členové Klubu chovatelů Bichon à poil frisé,

*************** Vážení členové Klubu chovatelů Bichon à poil frisé, *************** Vážení členové Klubu chovatelů Bichon à poil frisé, blíží se opět konec roku a Vám se dostává do rukou Klubový zpravodaj. Náš klub uspořádal v r. 2011 dvě klubové výstavy s velmi dobrou

Více

e-mail : dozorci.rada@sharpeiclub.cz

e-mail : dozorci.rada@sharpeiclub.cz Předsedkyně klubu: Dana Semotánová tel.: 602 322 212 Koněvova 144 e-mail: d.semotanova@sharpeiclub.cz 130 00 Praha 3 Poradce chovu: Eva Durasová tel.: 374 693 158, 602 426 673 č.p.143 e-mail: e.durasova@sharpeiclub.cz

Více

KYNOLOGICKÉ VÝSTAVY rozdělení výstav, třídy psů, známky z hodnocení, zadávané tituly...

KYNOLOGICKÉ VÝSTAVY rozdělení výstav, třídy psů, známky z hodnocení, zadávané tituly... KYNOLOGICKÉ VÝSTAVY rozdělení výstav, třídy psů, známky z hodnocení, zadávané tituly... Rozdělení výstav Oblastní a krajské Speciální Klubové se zadáváním titulu Klubový vítěz Klubové bez zadávání titulu

Více

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ . Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata." Gene Hill Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha zve všechny příznivce francouzských buldočků na Jubilejní speciální výstavu

Více

KLUBOVÉ VÝSTAVY ROUDNÁ 2015 POVÝSTAVNÍ KATALOG

KLUBOVÉ VÝSTAVY ROUDNÁ 2015 POVÝSTAVNÍ KATALOG KLUBOVÉ VÝSTAVY SHAR-PEI ROUDNÁ 2015 POVÝSTAVNÍ KATALOG Sponzoři Klubových dnů Roudná 2015 www.pespritelcloveka.cz www.jkanimals.cz Dovážíme chovatelské potřeby a krmiva hlavně z Evropy a Asie. Nosným

Více

Se zadáváním titulů: CAJC ČR CAC ČR res. CAC ČR Nej pes Nej fena - Vítěz SV BOJ BOV - BOS - BOB

Se zadáváním titulů: CAJC ČR CAC ČR res. CAC ČR Nej pes Nej fena - Vítěz SV BOJ BOV - BOS - BOB Klub chovatelů Collií a Sheltií Pořádá na výstavišti Krásná louka v Mladé Boleslavi 22. 11. 2014 62. Klubovou výstavu (bez zadávání KV) a BONITACI a 23. 11. 2014 Speciální výstavu (pro plemena kolie dlouhosrstá,

Více

1. Memoriál Ivany Kolářové, klubová výstava bez zadávání titulů klubový vítěz s následnou BONITACÍ

1. Memoriál Ivany Kolářové, klubová výstava bez zadávání titulů klubový vítěz s následnou BONITACÍ Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný. (Roger Caras). Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha zve všechny příznivce francouzských buldočků na 1. Memoriál Ivany Kolářové,

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 8. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

130 00 Praha 3. 109 00 Praha 10. 106 00 Praha 10. e-mail : j.semotan@sharpeiclub.cz

130 00 Praha 3. 109 00 Praha 10. 106 00 Praha 10. e-mail : j.semotan@sharpeiclub.cz Výbor Klubu : Předsedkyně klubu: Administrátor klubové plemenné knihy : Hospodář: Tiskový referent + internet: Výstavní referent + poradce pro výchovu a výcvik e-mail : info@sharpeiclub.cz Dana Semotánová

Více

KCHK ČR západočeská pobočka a generální sponzoři výstavy

KCHK ČR západočeská pobočka a generální sponzoři výstavy Klub chovatelů kníračů České republiky KCHK ČR západočeská pobočka a generální sponzoři výstavy pořádají dne 26.září 2015 CELOSTÁTNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVU KNÍRAČŮ všech velikostních a barevných rázů se zadáváním

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Staffordshire Bull Terrier Club CZ. 8. června 2013. Generální sponzor SBTC CZ

Staffordshire Bull Terrier Club CZ. 8. června 2013. Generální sponzor SBTC CZ Staffordshire Bull Terrier Club CZ Klubová výstava 2013 8. června 2013 Generální sponzor SBTC CZ Místo: A.T.C. Autokemp Golf, Poděbrady Rozhodčí: psi Helen E. Reaney (UK, ch. s. Rolenska) feny Archie Bryden

Více

FORMULÁŘE A POTVRZENÍ

FORMULÁŘE A POTVRZENÍ FORMULÁŘE A POTVRZENÍ Chov obr. průkaz původu přední strana obr. průkaz původu zadní strana (v pravém horním rohu nesmí chybět podpis chovatele (do chovu budete potřebovat záznamy o a razítko s podpisem

Více

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem X. OSTRAVSKÁ DALMATINŠOU a čtvrtý ročník závodu v coursingu dalmatinů pod názvem ROYAL

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012 www.zavody.websnadno.cz psizavody2@seznam.cz Předběžný harmonogram: 7:00 8:00 Přejímka, kontrola očkovacích průkazů ( u vstupu) 8:30 Zahájení (losování

Více

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Přítomní: Lenka Folget - Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Ivo Jennel, Jaroslav Kouba, Omluveni: Martin Valášek, Nikola Kopečná Hosté,

Více

e-mail : dozorci.rada@sharpeiclub.cz e-mail : j.semotan@sharpeiclub.cz

e-mail : dozorci.rada@sharpeiclub.cz e-mail : j.semotan@sharpeiclub.cz Předsedkyně klubu: Dana Semotánová tel.: 602 322 212 Koněvova 144 e-mail: d.semotanova@sharpeiclub.cz 130 00 Praha 3 Poradce chovu: Eva Durasová tel.: 374 693 158, 602 426 673 č.p.143 e-mail: e.durasova@sharpeiclub.cz

Více

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 18 měsíců do 8 let věku.

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 18 měsíců do 8 let věku. Uchovnění Pyrenejský horský pes, Pyrenejský mastin a Katalánský ovčák je zařazován do chovu nejdříve od 18 měsíců věku a dvou výstav, z nichž jedna výstava musí být pořádaná klubem (klubová, speciální)

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouží k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

e-mail : dozorci.rada@sharpeiclub.cz e-mail : j.semotan@sharpeiclub.cz

e-mail : dozorci.rada@sharpeiclub.cz e-mail : j.semotan@sharpeiclub.cz 2 3 Předsedkyně klubu: Dana Semotánová tel.: 602 322 212 Koněvova 144 e-mail: d.semotanova@sharpeiclub.cz 130 00 Praha 3 Administrátor klubové Dana Harazimová tel.: 775 321 388 plemenné knihy : Nedbalova

Více

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů I. Účel Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů (dále jen rozhodčích) vychází z předpisů FCI. vymezuje základní podmínky pro

Více

Návod na vyplnění karty kelpie

Návod na vyplnění karty kelpie Návod na vyplnění karty kelpie Nejdříve si vybereme příslušný dokument, který budeme následně vyplňovat. Jsou jen tři možnosti: 1. Soubor IMPORT DO ČR Tato tabulka se vyplňuje pro psy importované do České

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

Časový harmonogram: 7. 30-9. 00 přejímka psů 9. 10 zahájení výstavy 9. 10-16. 00 posuzování v kruzích 16. 00 vyhlášení vítězů, předávání cen

Časový harmonogram: 7. 30-9. 00 přejímka psů 9. 10 zahájení výstavy 9. 10-16. 00 posuzování v kruzích 16. 00 vyhlášení vítězů, předávání cen Klub chovatelů belgických ovčáků v českých zemích Vás srdečně zve na: pro australské a belgické ovčáky která se koná 10.09.2011 v Herolticích u Tišnova v rekreačním středisku Brněnka GPS souřadnice: 49

Více

KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ

KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ pořádá v sobotu, 9. května 2015 XXIII. KLUBOVOU VÝSTAVU se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC,BOJ,BOV Klubový vítěz /pes / fena/, BOB, BOS a v neděli 10. května 2014

Více

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem Ředitel zkoušek: Iva Vítková Pořadatel zkoušek: Retriever klub CZ Pokladník: Iva Vítková Sbor rozhodčích: deleguje ČMKJ Veterinární dozor: MVDr. Tomáš Salavec ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci

Více

Program: 6. Zpráva o chovu v roce 2015 7. Administrativa v chovu důležité body 8. Plánované akce v roce 2016 9. Diskuze 10. Různé

Program: 6. Zpráva o chovu v roce 2015 7. Administrativa v chovu důležité body 8. Plánované akce v roce 2016 9. Diskuze 10. Různé KCHMPP 29.11.2015 1 1. Volba sčítací komise 2. Volba zapisovatele schůze 3. Schválení jednacího řádu 4. Schválení programu schůze 5. Volba delegátů pro případ konání mimořádné valné hromady KCHMPP Program:

Více

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI. Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měly jednotný

Více

Výstavy - základní informace

Výstavy - základní informace Výstavy - základní informace Pokud jste se rozhodli vyrazit na nějakou tu výstavu, přinášíme Vám pár užitečných informací, které Vám snad pomohou lépe se orientovat. Přejeme mnoho úspěchů a samozřejmě

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento zápisní a bonitační řád Samojed klubu (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene samojed a stanoví

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA Plemeno: Yorkshire terrier Ráz a barva: modrá a tříslová Čísla vydává: Plemenná knih ČKS U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Zápisové tetovací číslo Jména štěňat (do

Více