Obsah: Co nového v klubu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Co nového v klubu:"

Transkript

1

2 Předsedkyně klubu: Dana Semotánová tel.: Koněvova Praha 3 Administrátor klubové Dana Harazimová tel.: plemenné knihy : Nedbalova Tábor Hospodář: Jitka Ulovcová tel.: Hyacintová 2819/ Praha 10 Tiskový referent Jan Týče tel.: internet: Ellnerové Praha 10 Výstavní referent Jana Falešníková tel.: poradce pro Na Slavíkově 227/16 výchovu a výcvik Praha 10 Obsah: 1) co nového v klubu 2) zadáno pro předsedu klubu 3) zadáno pro administrátora klubové plemenné knihy 4) zadáno pro hospodáře klubu 5) termíny výstav v ČR 6) výsledky z výstav 7) podmínky pro udělení titulu Klubového šampióna a soutěž TOP Shar-pei 8) příspěvky členů klubu 9) inzerce 10) poplatky CMKU (vystavení PP, zapsání šampionátu, atd ) Dozorčí rada : Ing. Václav Řídel Věnceslava Černá Jiří Semotán Internet: Co nového v klubu: Internet CMKU: Seznam všech výstav na adrese otevřete si po levé straně výstavy a najdete všechny adresy od MV, NV, krajské, oblastní. Poplatky pro rok 2009: 2 variabilní symbol specifický symbol členský příspěvek 400,-Kč 112 Vaše členské číslo členský příspěvek nový člen 500,-Kč 111 bonitace psa,feny 1000,-Kč 777 člen SPC 50% sleva krycí list 200,-Kč 888 člen SPC 50% sleva Poskytujeme servis i pro nečleny klubu inzerce ve Zpravodaji: 1/1 strana (celá stránka) 400,-Kč 444 1/3 strany 150,-Kč 444 Vaše členské číslo je v adrese na obálce číslo účtu SHAR-PEI clubu : /0800 Česká spořitelna pob. Praha 3 Zadáno pro předsedu klubu Vážení, všem se omlouvám za zpoždění Zpravodaje, spojili jsme proto dva dohromady. Ve zpravodaji najdete přihlášky na víkend s konáním dvou Klubových výstav a s Evidenční kartou klubu prodloužení termínu zaplacení příspěvku V roce 2009 jsou opět volby do výboru klubu. Členská schůze se bude konat při klubové výstavě ve Věšíně. Předpokládaný začátek od hod, prosím tedy členy klubu, aby se zúčastnili v hojném počtu. Děkuji. Chtěla bych Vás znovu upozornit, že chov je živnost a spadá pod živnosti volné Zákon 455/1991 Sb, 47 odst. 1 a 2 a proto by měl, každý kdo se zabývá chovem psů, koček a tím pádem jejich prodejem mít živnostenský list na Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb ČMKU poskytuje podklady (chovatelské stanice) pro finanční úřady a ty provádějí kontroly (nevím, jestli namátkové nebo na všechny CHS) o odvodech na daních za dobu trvání chovatelské stanice. Podnikání a chov psů V poslední době klade celá řada chovatelů a chovatelských klubů dotazy zaměřené na stanovení v zákonech nezakotvených podmínek pro využití psů a fen v chovu, na vztah chovu psů a podnikání, na otázku živnostenských listů a na to, zda jsou chovatelské kluby sdružením živnostníků. Obecně je možné říci že: 3

3 - otázku podmínek pro zařazení psů a fen do chovu je třeba rozdělit do dvou částí. Jedna se vztahuje na obecně platné předpisy (např. Zákon na ochranu zvířat proti týrání), které platí pro chov psů bez ohledu na to, zda se jedná o chov psů s PP nebo chov psů bez PP a které jsou zaměřeny zvláště na ochranu psů a mají předcházet jejich týrání. Jedná se např. o minimální věkovou hranici pro využití psů a fen v chovu nebo pravidlo o omezení počtu vrhů u fen. Druhou oblast tvoří podmínky, které nevyplývají z chovu jako takového, ale jsou to podmínky vztahující se k vystavování PP. Je třeba vzít v úvahu, že PP garantovaný ČMKU a potažmo FCI je značkou kvality a že podmínky pro zařazení do chovu zakotvené v předpisech jednotlivých chovatelských klubů jsou právě na oblast kvality zaměřené. Podobně to nakonec funguje i v jiných oblastech. - chov psů je převážně zájmovou činností. Je to zakotveno i ve stanovách ČMKU, které zcela jasně říkají, co je v této oblasti povoleno a co ne. Důležitý je zvláště bod, který hovoří o nákupu psů za účelem dalšího prodeje. Ze stanov také vyplývá, že chovatelé, majitelé a držitelé psů jsou povinni dodržovat zákony České republiky - otázku podnikání a živnostenských listů řeší Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( Živnostenský zákon). Není úplně pravdou, že každý, kdo odchovává štěňata musí být považován za podnikatele a to podnikatele podnikajícího na základě živnostenského listu. V 2 daného zákona, se říká že: živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.většina chovatelů nenaplňuje požadavek na soustavnou činnost a otázkou je i to, zda každý chovatel odchovává štěňata za účelem dosažení zisku. - celá řada chovatelů ale živnostenský list na chov psů má. Jedná se o tak zvanou živnost volnou a v žádném případě to neznamená, že by se chovatel dopouštěl přestupku proti kynologickým předpisům a že by mu tedy např. neměly být vystavovány průkazy původu pro jeho odchovy. - jak již bylo řečeno, všichni chovatelé, majitelé a držitelé psů by měli dodržovat platné zákony a nejedná se jen o Živnostenský zákon. Např. i ten, kdo nechová na základě živnostenského listu by měl příjmy předepsaným způsobem zdaňovat - členy chovatelských klubů jsou nejen chovatelé s živnostenským listem, ale také chovatelé, kteří požadavky Živnostenského zákona nenaplňují a hlavně držitelé a příznivci jednotlivých plemen psů. Určitě tedy není možné považovat chovatelský klub a následně pak ČMKU za podnikatelská sdružení. Českomoravská kynologická unie nemůže za členy chovatelských klubů rozhodovat, zda budou či nebudou mít na chov psů živnostenský list, ani jakým způsobem budou přistupovat k dani z příjmu. Výše uvedené povídání je třeba brát jako informaci a o dalším přístupu se musí každý, na základě svých podmínek, rozhodovat sám. P ČMKU TISKOVÁ ZPRÁVA Veterinární policie? Určitě lze přivítat každou snahu o zlepšení života zvířat, i snahu o ochranu lidí, ovšem je na místě asi dodat téměř. Poslední úvahy o zřízení veterinární policie sice mohou u někoho vzbudit sympatie, ale při pohledu na novelu zákona o policii, která začne platit od ledna se zdá, že tato aktivita ztrácí na aktuálnosti. Těžko by bylo možné chtít, aby veterinární inspektor krajské veterinární správy měl statut veřejného činitele a pravomoci policisty. Na to není ani školen. Ale v součinnosti se zasahujícím policistou má svou roli zákonem jasně danou. A na základě stanoviska veterinárního inspektora může uniformovaný muž pořádku zasáhnout úměrně a důrazně. Lze tedy říci, že pokud jde o dozor a kontroly pozemků a chovatelských zařízení, kde je důvodné podezření na týrání zvířat, může od ledna policista zasáhnout neprodleně a může na pozemek i do chovatelského zařízení vstoupit. Samozřejmě, že půjde-li o takovýto případ, bude zasahovat za přítomnosti inspektora příslušné krajské veterinární správy. Lze zopakovat, jak je to v novele zákona o policii uvedeno - v 40, zákona č. 273/2008 Sb.: Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek (1) Policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti. (2) Oprávnění podle odstavce 1 má policista také v případě a) důvodného podezření, že se na místě uvedeném v odstavci 1 nachází zemřelý, b) pronásledování osoby, nebo c) vstupu do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře. (3) Policista je oprávněn za účelem vstupu na místo uvedené v odstavci 1 toto místo otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly. (4) Policista je povinen při vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a při následných úkonech zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo by mohlo dojít k ohrožení života anebo zdraví nezúčastněné osoby. (5) Po provedení úkonů nebo jiných opatření je policista povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět uživatele obydlí, jiného prostoru nebo pozemku a zajistit zabezpečení tohoto místa, nemůže-li tak učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba. Zcela jistě jde o velkou změnu k lepšímu, a jistě toto zmíněné ustanovení napomůže jak policistům, tak veterinárním inspektorům a samozřejmě i případně týraným zvířatům, půjde totiž o rychlý zákrok. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: 4 5

4 Zadáno pro administrátora klubové plemenné knihy Chtěla bych upozornit majitele chovných fen, že Plemenná kniha ČMKU vyžaduje pouze originály jak Krycích listů, tak Přihlášek vrhu a Žádanek o zápisová čísla. Proto není možné posílat tyto dokumenty em. Je to sice trochu zastaralé, ale musíme se podřídit. Proto Vás žádám o zasílání vyplněných a podepsaných tiskopisů poštou na adresu: Dana Harazimová, Nedbalova 2147, Tábor. Dne vyšla v platnost nová Vyhláška č. 5/2009 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu. Podmínky pro zařazení do chovu u psa / feny po dosažení potřebného věku zvířete 17 měsíců, dle vyhlášky č. 5 / 2009 Sb., 7, odst. 1) a, o ochranně zvířat při chovu, veřejném vystupování nebo svodu, dle platného standardu nad 50 cm ( cm ). Pes neomezeně, fena do 8 let věku. Majitel Psa / Feny zažádá o bonitaci dle standardu č.309, bonitaci provádí rozhodčí (posuzovatel) s aprobací na plemeno sharpei, posoudí a vyplní Bonitační kartu dle standardu č.309. Administrátor klubové plemenné knihy, provede přeregistraci a zašle PP na příslušnou Plemennou knihu k zápisu. Potomci dvou čistokrevných rodičů stejného plemene, kteří mají průkazy o původu vystavené plemennou knihou uznávanou FCI bez jakýchkoliv výhrad nebo omezení vyslovených národním kynologickým svazem, jsou čistokrevnými psy a mají nárok na průkazy o původu uznávané FCI. Štěňata se zásadně prodávají a převádějí soukromým osobám, na jejichž jméno se vystavuje výstupní osvědčení o původu. Průkazy o původu psů uznávané FCI se považují za platný doklad o původu, nikoliv však za osvědčení o vlastnostech a kvalitách zapsaného psa. Termíny bonitací v roce 2009 Klubová výstava Věšín, CAC, bez KV Klubová výstava Věšín, CAC se zadáv. KV MV České Budějovice Přihlášku s kopií PP zašlete na adresu: Dana Harazimová, Nedbalova 2147, Tábor nejpozději dva týdny před termínem konání bonitace, na kterou se hlásíte ( přihlášku a další podrobnosti k bonitaci jsou uvedeny na konci Zpravodaje). Pro začínající chovatele (majitele fen) Pokud se svou fenou úspěšně absolvujete bonitaci (uchovnění), musíte si uvědomit, že prvním krokem k úspěšnému odchování štěňat s PP potřebujete mít zaregistrovanou Chovatelskou stanici. Návod a formulář najdete na stránkách v sekci Jak na to. Musíte počítat s tím, že tato registrace trvá někdy i víc jak 3 měsíce. Není tedy možné nakrýt fenu a zároveň poslat žádost, protože pak by se vyřízení průkazů původu posunulo až na dobu, kdy přijde z Belgie a následně z ČMKU potvrzená kartička s registrací chovatelské stanice. Pro začínající vystavovatele Mnoho nováčků ve výstavním kruhu stále tápou v termínech titulů, které se zadávají na výstavách. Já jsem před lety na tom nebyla jinak. Pro příklad zde uvedu, jaký titul a jaké ocenění můžete získat na té které výstavě. 6 Tituly zadávané na výstavách a jejich význam Tituly a čekatelství na jednotlivých typech výstav Oblastní výstava : vítěz třídy, Nejhezčí veterán, Oblastní vítěz Krajská výstava: vítěz třídy, Nejhezčí veterán, Krajský vítěz Klubová výstava: CAJC, CAC, r.cac, Nejhezčí veterán, Klubový vítěz, BOB Speciální výstava: CAJC, CAC, r.cac, Nejhezčí veterán, Vítěz speciální výstavy, BOB Mezinárodní výstava: CAJC, CAC, r.cac, Nejhezčí veterán, CACIB,r.CACIB, BOB Národní výstava: CAJC, CAC, r.cac, Nejhezčí veterán, Národní vítěz (neurčují-li propozice jinak), BOB Kdo titul získá... Vítěz třídy zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských. Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní je výbornému 1 zadáváno v tomu určených třídách čekatelství šampionátu ( ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě, třídě vítězů x šampiónů CAC) Nejhezčí veterán pes a fena z konkurence vítězů tříd veteránů Oblastní vítěz zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů Krajský vítěz zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů Klubový vítěz podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu; zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci - psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů Vítěz speciální výstavy zadává se nejlepšímu jedinci - psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů Národní vítěz zadává se nejlepšímu jedinci - psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů ( Pozor! Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstav jsou i národní výstavy, na kterých se titul Národní vítěz nezadává. Vše je třeba ověřit podle propozic či se přímo zeptat na poradě rozhodčích!) 7

5 Vítěz plemene- BOB nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC, výborných 1 z tříd veteránů a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen. Na mezinárodní výstavě postupují do soutěže o BOB všichni CAJC, výborní 1 z tříd veteránů + pes i fena CACIB. Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu národní vít ěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC + všichni CAC a výborní 1 z říd t veteránů. Čekatelství CAJC - čekatelství šampionátu mladých může být zadáno výbornému 1- psovi i feně - ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní CAC - čekatelství českého šampionátu krásy může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů- šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní. r.cac může být zadáno výbornému 2- psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů- šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní. CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1, CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů r.cacib může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují : výborný 2, r.cac ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1- CAC z ostatních tříd. Chovní psi Aissy Yan Han Pei Modr Pavel černá o: Bambú Second Grass m: Coldeen Crease Pei Alivio z Krásné horky Jurková Renata žlutá o: Shengli Reveille m: Lakšmí Alma-Tadema Amos z Buhdalu Horáková Lenka černá o: Cchang Lung Qalt Pei m: Bára ze Šlozberku Apoo Gampi Pei Klepáčková Kateřina písková o: Alarme Red Antilo Gold Pei m: Annie Youppie Pei Club Appy Yan Han Pei Havlínová Martina písková o: Bambú Second Grass m: Coldeen Crease Pei Arky Beauty Sunset Ganzvohlová Jitka zlatá o: Elite s Boy Quasar m: Beauty Pet Pei Aron Best Pei Vavříčková Lada zlatá o: I-Lyng Baji-Pei m: Iveta Graf Marion Artuš Sídus Pfeifer Pátek Milan červená o: Aris Magická krása m: Kameta z Košáku CS Artuš z Krásné horky Zajíčková Dagmar červená o: Shengli Reveille m: Lakšmí Alma-Tadema Aton Yan Han Pei Žaludová Jolana černá o: Bambú Second Grass m: Coldeen Crease Pei Bambú Second Grass Týče Jan černá o: Tsihmao s Eng Cong Jiao m: Batty Dah-Let Bluemoon Basaki Bohůnková Alena písková o: Bullit Pan-Han m: Kathrin Elbis Ve všech třídách mimo třídy mimo konkurenci a třídy štěňat je rozhodčí povinen stanovit pořadí prvních čtyřech jedinců. Stanovuje se pořadí ve třídě nikoliv ve známce a to z jedinců oceněných známkou nadějný, velmi nadějný ve třídě dorostu a výborný nebo velmi dobrý v ostatních třídách( může se tedy stát že je pořadí např. určeno následovně : V1,V2, VD3, VD4 ; případně VN1, VN2, N3) Žádný z titulů není nárokový! Zdroj: Českomoravská kynologická unie. Candy Red Pet Pei Janoušková Jarmila červená o: Shengli Red Crunchy Wonton m: Aja Red Pet Pei Castlon Crease Pei Holoubková Eva zlatá o: Shengli Absolute Power NG m: Aylin Crease Pei Coloredo Mis-Hut Kohnová Marcela písková o: Falbert Habibi CS m: Fei-Lee z Amaresu CS Crocssy Crease Pei Komárková Irena zlatá o: Shengli Absolute Power NG m: Aylin Crease Pei 8 9

6 Elite s Boy Quasar Kadlecová Andrea žlutá o: Golding With Love for You m: Golding Upseting News Golding Crystlle Quasar Pivrncová Kateřina žlutá o: Golding With Love for You m: Golding Upseting News Golding With Love for You 2003 Morávková Ilona fawn o.:ch.golding Love me Tender m.:ch.ancys-gru Holding Arogance Henri Antilo Gold Pei Gašparik Luboš, Ing. červená o: Armi Tišnovská perla m: Tina Antilo Gold Pei Kenny Elbis Cinertová Lucie písková o: Nan-Jing Baji-Pei m: Heda Elbis CS Kou Qalt Pei Vondrák Vladimír žlutá o: Pan-Han Bullit m: Guei-Cch Qalt Pei Nicholas Antilo Gold Pei Čížek Pavel žlutá o: Tjing-Nien v.hadimassa m: Charlotte Slavkov Nochnoi Dozor iz Kitaiskogo Kvartala Vavříčková Lada čokoládová o: Sharpi Sex Machine of Royal Class m: Rassvetnaya Dymka iz Kitaiskogo Kvartala Olivander Blue Tabat Táborská Markéta apricot o: Lauren s Chinese Bonsai m: Lenye Alpha Tabat Sergeant s Kormakovskogo Dvora Vavříčková Lada lilla o: Zolotaja Rybka Sekret Uspecha m: Vartdiv Malvinka Chovné feny Abby Gampi Pei Vellková Hana písková o: Alarme Red Antilo Gold Pei m: Annie Youppie Pei Club Agena Radivet Krejčí Marta žlutá o: Egon Sonet m: Gorka Nusika Airin Gampi Pei Harazimová Dana červená o: Alarme Red Antilo Gold Pei m: Annie Youppie Pei Club Aja Red Pet Pei Hofreiter Vratislav červená o: Attrei Red Antilo Gold Pei m: Yucca Antilo Gold Pei Ali Heidi Best Pei Lepš Roman žlutá o: Alivio z Krásné horky m: Heidi Antilo Gold Pei Alison Beauty Sunset Kratochvílová Petra žlutá o: Elite s Boy Quasar m: Beauty Pet Pei Amee Beauty Sunset Richterová Lucie zlatá o: Elite s Boy Quasar m: Beauty Pet Pei Anie Yan Han Pei Horáková Lenka zlatá o: Bambú Second Grass m: Coldeen Crease Pei Ayla Gampi Pei Svobodová Zdeňka písková o: Alarme Red Antilo Gold Pei m: Annie Youppie Pei Club Aylin Crease Pei Ulovcová Jitka žlutá o: Vendi Red Antilo Gold Pei m: C-Hita Pei Amana Baffy Gampi Pei Fišerová Ladislava zlatá o: Tsihmao s Eng Cong Jiao m: Annie Youppie Pei Club Beauty Pet Pei Richterová Lucie žlutá o: Ivan Magic Sonet m: Yucca Antilo Gold Pei Bellshow Formula Lubvi Morávková Ilona čokoládová o: Veter AZII GOMER m: Mantika ZALETNAYA PTITSA Caecillia Crease Pei Ulovcová Jitka zlatá o: Shengli Absolute Power NG m: Aylin Crease Pei Cerry Red Pet Pei Hofreiter Vratislav červená o: Shengli Red Crunchy Wonton m: Aja Red Pet Pei Cibetka z Krásné horky Jurková Renáta č ervená o: Henri Antilo Gold Pei m: Lakšmí Alma-Tadema Cinderella Crease Pei Kovářová Martina zlatá o: Shengli Absolute Power NG m: Aylin Crease Pei Citta Red Crease Pei Jank Jiří červená o: Shengli Absolute Power NG m: Aylin Crease Pei Clarisse Crease Pei Durasová Eva červená o: Shengli Absolute Power NG m: Aylin Crease Pei Coldeen Crease Pei Týčová Hana červená o: Shengli Absolute Power NG m: Aylin Crease Pei Darccy Cream Crease Pei Forman Ondřej krémová o: Tsihmao s Two Yip m: Caecillia Crease Pei Debie Black Best Pei Vavříčková Lada černá o: Aron Best Pei m: Antuan Tai-Li Tracy Deianeira Crease Pei Benešová Daniela zlatá o: Tsihmao s Two Yip m: Caecillia Crease Pei Demi z Kutné hory Černá Věnceslava černá o: Ganjing Modrokvět m: Face Dah-Let Diabola Black Best Pei Vavříčková Lada černá o: Aron Best Pei m: Antuan Tai-Li Tracy 10 11

7 Elisha Gold Best Pei Kubíčková Romana žlutá o: Aron Best Pei m: Gaja Graf Marion Charlotte Slavkov Durasová Eva žlutá o: Zenit Antilo Gold Pei m: Cindy Hvězda Honkongu CS Lady Choco iz Kitaiskogo Kvartala Vavříčková Lada čokoládová o: Imant iz Kitaiskogo Kvartala m: Polli iz Kitaiskogo Kvartala Lady Red Antilo Gold Pei Durasová Eva žlutá o: Shengli Reveille m: Charlotte Slavkov Laila Chici iz Kitaiskogo Kvartala Kubíčková Romana čokoládová o: Imant iz Kitaiskogo Kvartala m: Polli iz Kitaiskogo Kvartala Moya Gerix Barátová Eva zlatá o: Nochnoi Dozor iz Kitaiskogo Kvartala m: Jokima Gerix Nelly Red Antilo Gold Pei Karberová Jana č ervená o: Tjin-Nien v.hadimassa m: Charlotte Slavkov Queen Red Antilo Gold Pei Durasová Eva červená o: Artuš z Krásné horky m: Gabrielle Antilo Gold Pei Pokud máte krycího psa nebo chovnou fenu, jste členové klubu a nenašli jste se v seznamu, prosím zašlete kopii PP a bonitace na adresu administrátora KPK, doplníme do seznamu. Tak též jakákoli změna ( úhyn, změna majitele atd ) Jestli budete chtít uveřejnit na webových stránkách SPC tzv. kartu psa nebo feny, zašlete mi fotografie (celou postavu a profil hlavy). Pokud budete chtít uveřejnit u chovných jedinců úplné adresy, musíte napsat svůj písemný souhlas s uveřejněním, v souladu se zákonem 101/1994 Sb. a ve znění pozdějších předpisu. Krycí listy za rok /2008 Coldeen Crease Pei Hana Týčová, Praha vystaveno: Bambú Second Grass krytí: /2008 Anie Yan Han Pei Lenka Horáková, Jasenná vystaveno: Amos z Buhdalu krytí: /2008 Agena Radivet Marta Krejčí, Trhové Sviny vystaveno: Coloredo Mis-Hut krytí: /2008 Moya Gerix Eva Barátová, Břeclav vystaveno: Bellshow Marcipan krytí: /2008 Antares Lázeňská hvězda J.Kolářová, Klikov vystaveno: Golding With Love for You krytí: /2008 Cerry Red Pet Pei Vratislav Hofreiter, Plzeň vystaveno: Neuvedeno krytí: 07/2008 Ayla Gampi Pei Zdeňka Svobodová, Praha 9 vystaveno: Golding Crystlle Quasar krytí: 08/2008 Queen Red Antilo Gold Pei Eva Durasová, Svojšín vystaveno: Red Dragon krytí: /2008 Anie Yan Han Pei Lenka Horáková, Jasenná vystaveno: Amos z Buhdalu krytí: /2008 Clarisse Crease Pei Eva Durasová, Svojšín vystaveno: Candy Red Pet Pei krytí: /2008 Vivien Red Antilo Gold Pei Eva Durasová, Svojšín vystaveno: Vendi Red Antilo Gold Pei krytí: Přehled vrhů SPC v roce 2008 Baleo Magic chovatel/ka: Ladislava Fišerová Datum narození: Nantoun I m Walnut Baffy Gampi Pei CMKU/SP 6892/08 A-KIM pes zlatá kr CMKU/SP 6893/08 AISCHA fena červená kr CMKU/SP 6894/08 ALLIE fena zlatá kr CMKU/SP 6895/08 AMALLIA fena červená kr CMKU/SP 6896/08 ANGIE fena zlatá kr od Stržského dubu chovatel/ka: Jiří Jank Datum narození: Golding With Love For You Citta Red Crease Pei CMKU/SP 6925/08 CILJA RED fena červená kr z Buhdalu chovatel/ka: Lenka Horáková Datum narození: Amos z Buhdalu Anie Yan Han Pei CMKU/SP 6936/08 CEDRIK pes zlatá kr CMKU/SP 6937/08 CYRIL pes zlatá kr CMKU/SP 6938/08 CECILLIA fena černá kr CMKU/SP 6939/08 CEZIA fena černá kr CMKU/SP 6940/08 CILLIA fena černá kr CMKU/SP 6941/08 COOPIA fena černá kr Yan Han Pei chovatel/ka: Hana Týčová Datum narození: Bambú Second Grass Coldeen Crease Pei CMKU/SP 6964/08 BAMBI fena černá kr 12 13

8 Youppie Pei Club chovatel/ka: Marta Krejčí Datum narození: Coloredo Mis-Hut Agena Radivet CMKU/SP 6948/08 BALŮ pes zlatá kr CMKU/SP 6949/08 BOWIE pes zlatá kr CMKU/SP 6950/08 BRUNO pes zlatá kr CMKU/SP 6951/08 BUFFY pes zlatá kr CMKU/SP 6952/08 BARBARA fena zlatá kr Třeboňská perla chovatel/ka: Jaroslava Kolářová Datum narození: Golding With Love for You Antares Lázeňská hvězda CMKU/SP 6966/08 AKIM pes černá kr CMKU/SP 6967/08 AIRIN fena zlatá kr CMKU/SP 6968/08 ARLETTA fena černá kr Beauty Sunset chovatel/ka: Lucie Richterová Datum narození: Nochnoi Dozor iz Kitaiskogo Kvartala Beauty Pet Pei CMKU/SP 6991/08 BARNY pes krémová kr CMKU/SP 6992/08 BOJAN pes aprikot kr CMKU/SP 6993/08 BAUNTY fena krémová kr CMKU/SP 6994/08 BENJI fena krémová kr CMKU/SP 6995/08 BREE fena zlatá kr CMKU/SP 6996/08 BRIGIT fena černá kr CMKU/SP 7105/08 DOBBY pes zlatá KR CMKU/SP 7106/08 DAISSY fena zlatá KR CMKU/SP 7107/08 DATTY fena černá KR CMKU/SP DORRY fena-úhyn CMKU/SP 7108/08 DUFFY fena černá KR Moyan Dott chovatel/ka: Eva Barátová Datum narození: Bellshow Marcipan (Slovensko) Moya Gerix CMKU/SP 7114/08 ACHILLES pes zlatá KR CMKU/SP 7115/08 ARSAN pes zlatá KR CMKU/SP 7116/08 ARWIN pes apricot KR CMKU/SP 7117/08 ABBIE fena zlatá KR Antilo Gold Pei chovatel/ka: Eva Durasová Datum narození: Candy Red Pet Pei Clarissa Crease Pei CMKU/SP 7100/08 ZACK Pes zlatá kr CMKU/SP 7101/08 ZANA Fena zlatá kr CMKU/SP 7102/08 ZIRPE RED Fena červená CMKU/SP 7103/08 ZOBELINE Fena zlatá kr Narozeno psů: 20 Narozeno fen: 28 Celkem za SPC: 48 Antilo Gold Pei chovatel/ka: Eva Durasová Čeká na povolení výjimky ČMKU Datum narození: Vendi Red Antilo Gold Pei Vivien Red Antilo Gold Pei CMKU/SP 7092/08 XAVIER RED pes červená kr CMKU/SP 7093/08 XENON pes isabel kr CMKU/SP 7094/08 XERO pes zlatá kr CMKU/SP 7095/08 XENA RED fena červená kr CMKU/SP 7096/08 XENIE fena zlatá kr Antilo Gold Pei chovatel/ka: Eva Durasová Datum narození: Red Dragon (Maďarsko) Queen Red Antilo Gold Pei CMKU/SP 7097/08 YENG RED pes CMKU/SP 7098/08 YOGI RED fena CMKU/SP 7099/08 YUCCA RED fena z Buhdalu chovatel/ka: Lenka Horáková Datum narození: Amos z Buhdalu Anie Yan Han Pei CMKU/SP 7104/08 DENNY pes černá KR Zadáno pro hospodáře klubu: Vážení přátelé, mám k Vám všem velkou prosbu. Pokud budete cokoli platit, složenkou nebo přes účet, nezapomínejte psát VARIABILNÍ SYMBOL. Jako hospodář klubu nedostávám složenky, ale pouze výpis z účtu, a pokud při platbě není uveden variab.symbol, nemám možnost zjistit účel platby. Variab.symboly máte označené v každém zpravodaji, na vnitřní straně desek. Pokud jste členy Shar-pei clubu, uveďte jako SPECIFICKÝ SYMBOL své členské číslo, máme tak možnost kontroly, že Vaše platba opravdu došla!!! Členské číslo většina z vás obdržela od předsedkyně klubu ve Svojšíně. Je to číslo vyražené na stříbrném oválku, který je jako přívěšek na klíče. Pokud někdo z Vás ještě svůj přívěšek nemá nebo neví své člen.číslo, kontaktujte předsedkyni klubu paní Semotánovou. Za projevenou ochotu a porozumění Vám všem moc děkuji a přeji vám mnoho lásky a radosti s Vašimi plyšáky

9 UPOZORNĚNÍ Vážení přátelé, Chtěla bych Vás upozornit a zároveň i poprosit ( týká se majitelů chovných fen ) o včasnou úhradu poplatků za vystavení krycích listů. Poplatek ve výši 200,- Kč (50% sleva pro členy SPC) se platí při vystavení krycího listu, nikoliv až po jeho použití. Krycí list je platný jeden rok od data vystavení. To znamená, že pokud se krytí z nějakého důvodu neuskutečnilo, může být krycí list použit znovu. Toto pravidlo platí i v případě, že se rozhodnete pro změnu krycího psa tuto změnu je však třeba oznámit ( dohodnout ) s administrátorem klubové plemenné knihy. Při platbách za vystavení krycího listu uvádějte variabilní symbol 888, jako specifický symbol uvádějte Vaše členské číslo, které máte na obálce v adrese. Všem děkuji za pochopení a přeji mnoho štěstí, zdraví, výstavních úspěchů a hodně radosti z Vašich plyšáků v roce Klubová výstava Věšín Veterinární asistence v případě úrazu či náhlého onemocnění na Klubové výstavě ve Věšíně bude zajištěna Záchrannou službou veterinární SEJIDA TRANS Jitka Ulovcová - hospodář Shar Pei clubu ( a všechny její plyšandy ) Zadáno pro výstavního referenta: Vážení přátelé, za výbor Shar-pei clubu si vás opět dovoluji srdečně pozvat na víkendové setkání šarpejů, které se bude konat ve Věšíně, nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem ve dnech Rekreační zařízení se nachází v krásném prostředí brdských lesů, k dispozici jsou čtyřlůžkové chatičky a restaurace. Ubytování je zajištěno včetně plné penze (viz.přihláška), pro ty z Vás, kteří přijedou v sobotu ráno, je zde možnost koupě oběda v místní restauraci, to samé platí i o neděli. V následujících řádcích Vás seznámím s programem, který pro Vás připravujeme. V pátek se již můžete sjíždět a ubytovávat až do večerních hodin. Má to spoustu výhod, např. pokud jste ze vzdálenějších koutů naší republiky, nebo dokonce ze zahraničí, nemusíte v sobotu brzo ráno vstávat :o) V sobotu ráno počítáme s dojezdem a ubytováním účastníků seznámením s okolím a zároveň proběhne Klubová výstava. Odpoledne bude věnováno volební členské schůzi. Zdravotní asistence pro vystavovatele a chovatele bude zajišťovat privátní Záchranná služba SEJIDA TRANS RESCUE A jako již tradičně 9. ročník soutěže o nejmilejšího plyšáka MÍŠA PLÝŠA. Cenu a diplom pro pejska předá Záchranná služba veterinární SEJIDA TRANS ředitelka Dana Semotánová a fenečce předá cenu a diplom Záchranné služby SEJIDA TRANS RESCUE ředitel Jiří Semotán. Na odpoledne a podvečer bude pro vás i vaše čtyřnohé miláčky připraveno několik zábavných soutěží a diskusí. Když počasí dovolí, určitě nebude chybět táborák s opékáním buřtů. Celá neděle bude věnována přehlídce plemeníků, Klubové výstavě, výstavním soutěžím a bonitacím. Na závěr bych ráda poprosila všechny, kteří byste nám byli ochotni v průběhu soboty a neděle pomoci s organizačními věcmi, abyste mě obratem kontaktovali. I pro tento rok sháníme sponzory a proto pokud někdo z vás by rád věnoval nějakou maličkost, velmi to uvítáme a na oplátku nabízíme zveřejnění vašeho jména či inzerce ve výstavním katalogu. Těším se na viděnou. Jana Falešníková Uran Red Antilo Gold Pei 16 17

10 Přehled výstav pro rok 2009 Výstavy v České republice 9.5 Seznam všech výstav na adrese a otevřete si po levé straně výstavy a najdete všechny adresy od MV, NV, krajské, oblastní, nejdůležitější jsou ve zpravodaji Klubové výstavy se zadáváním CAC a Klubový vítěz Klub málopočetných dogovitých plemen psů p.maršálek 1049 Shar-pei club Exotic klub Kladno při KV Hlučín - Kozmice Při Klub. V V ěšín u Příbrami Zdeněk Maršálek, Na Homolce 13, Praha Jana Falešníková Na Slavíkově 227/ Praha 10 tel.: RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. Smečenská Kladno tel.: Mezinárodní výstavy Mezinárodní výstava psů České Budějovice Mezinárodní výstava psů Praha Nord Bohemia Canis Litoměřice Intercanis Brno Interdog Bohemia Mladá Boleslav Mezinárodní výstava psů České Budějovice Mezinárodní výstava psů Praha Národní výstavy Národní výstava psů Klatovy Národní výstava Mladá Boleslav Národní výstava psů Brno Klubové výstavy se zadáváním CAC bez zadávání Klubový vítěz Shar-pei club Exotic klub při Kladno Klub málopočetných dogovitých plemen psů p.z.maršálek Při Klub. V V ěšín u Příbrami při KV Praha Jana Falešníková Na Slavíkově 227/ Praha 10 tel.: RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. Smečenská Kladno tel.: Zdeněk Maršálek, Na Homolce 13, Praha Výstavy na Slovensku MVP Nitra června 2009 MVP Bratislava 15. srpna 2009 MVP Bratislava 16. srpna 2009 MVP Nitra listopadu 2009 Světová výstava psů Bratislava října 2009 Speciální výstava 2009: Klub málopočetných dogovitých plemen psů p.z.maršálek při KV Lysá nad Labem Zdeněk Maršálek, Na Homolce 13, Praha

11 Výsledky z výstav Krajská výstava psů Brno Klajdovka rozhodčí : Vladimír Mojžíš Barva : černá, hnědá, modrá Pes: JCH. SERGEANT S KORMAKOVSKOGO DVORA Tř.otevřená JUBELLE S ASTOR Feny: KARMA BLACK BEST PEI V1,.vítěz třídy V1,.vítěz třídy, V1,.vítěz třídy maj.: L.Vavříčková maj.: L.Boháčková maj.: L.Vavříčková Tř.vítězů LADY CHOCO IZ KITASKOGO KVARTALA V1,CAC,Klub.vítěz, Krajský vítěz maj.: L.Vavříčková Výsledky poslala : Lada Vavříčková, CHS BEST PEI Krajská výstava psů Rybníky rozhodčí : Tibor Havelka - SK Barva : černá, hnědá, modrá Pes: Mezitřída : JCH. SERGEANT S KORMAKOVSKOGO DVORA Tř.otevřená ART AMANDA S DREAM V1,.vítěz třídy, Krajský vítěz maj.: L.Vavříčková V1,.vítěz třídy, maj.: M.Peřinková Feny: JESSIE BLACK BEST PEI V1,.vítěz třídy maj.: K.Lachoutová LANCOME Z DYMASTIE CHAN V2 maj.: M.Bártová KARMA BLACK BEST PEI VD3 maj.: L.Vavříčková Tř.otevřená JANNET PU ANG V1, vítěz třídy maj.: D.Sluková Tř.vítězů LADY CHOCO IZ KITASKOGO KVARTALA V1,CAC,Klub.vítěz, Krajský vítěz maj.: L.Vavříčková Výsledky poslala : Lada Vavříčková, CHS BEST PEI Klubová výstava Uhříněves kynologické centrum Rychety pořadatel KMDPP Rozhodčí: Karel Hořák Vzhledem k tomu, že máme v České republice tři kluby, které pod sebou zaštiťují plemeno šarpej, rozhodli jsme se absolvovat i KV pořádanou KMDPP, abychom mohli porovnat úroveň Klubových výstav. A byli jsme mile překvapeni. Nádherný areál, zajištěné parkování na jedničku za rozumný poplatek 50Kč. U přejímky to šlo rychle a kruhy byli velmi prostorné a rozmístěné po celé velké louce. Musím zmínit i možnost občerstvení jak venku, tak i v přilehlém restauračním zařízení, které je součástí objektu. KMDPP měl pro sebe jeden kruh, kde posuzoval pan rozhodčí Karel Hořák a byť před šarpeji šlo 40 psů a fen různých ras, panu rozhodčímu to šlo rychle od ruky a určitě ne na úkor kvality posuzování. Kdo pana Hořáka znáte, tak víte, že si neodpustí ani pobavení publika a vystavovatelů, tak jsme se i upřímně zasmáli. Nálada byla skvělá a domů jsme odjeli příjemně naladěni. K tomu samozřejmě i přispěl náš pěkný výsledek V1, CAJC a krásný příkladně popsaný pohár s vánočním adventním kalendářem. Výsledky: Barva modrá, hnědá, čokoládová, černá Tř. mladých PSI Jaguár Black Best Pei V1, CAJC, BOB Chov.: Vavříčková L. maj.: Táborská M. Mezitřída FENY Chanell Epibell Quasar V1, CAJC Chov.: Nedoma P. maj.: Morávková I. Tř. otevřená PSI Idol Pu Ang VD 2 Chov.: Bernátová N. maj.: Hanzlíková M. Art Amanda s Dream Chov.+maj.: Peřinková M. V1, CAJC Tř. otevřená FENY Chiara Black Best Pei V1, CAC Chov.: Vavříčková L. maj.: Bohůnková A. Tř. vítězů PSI Jüan Cen Qalt Pei Chov.+maj.: Maršálková E. Barva zlatá, žlutá, písková, červená V1, CAJC Tř. dorostu FENY Amallia Baleo Magic VN 2 Chov.+maj.: Fišerová L. Jardin des Quasar VN 1 Chov.:Nedoma P. maj.: Morávková I

12 Tř. mladých PSI Uran Red Antilo Gold Pei V1, CAJC Chov.: Durasová E. maj.:falešníková J. Mezitřída PSI Amir Heidi Best Pei V1, CAC Chov.:Raveane D. maj.: Šmídová M. Mezitřída FENY Ot iang Qalt Pei Chov.+maj.: Maršálková E. V1, CAC Tř. otevřená PSI Alka Amanda s Dream VD 2 Chov.: Peřinková M. maj.: Pachl L. Bluemoon Basaki VD 1 Chov.:Šuba P. maj.: Bohůnková A. Tř. otevřená FENY Querra Blue Tabat V1, CAJC Chov.: Obermajerová V. maj.: Maršálková E. Tř. vítězů PSI Golding Crystle Quasar nenastoupil Chov.: Nedoma P. maj.:pivrncová K. Tř. vítězů FENY Baffy Gampi Pei V1, CAC, BOB, 2. místo v sk. II. FCI Chov.:Harazimová D. maj.:fišerová L. Baffy splnila jako první fena podmínky pro udělení titulu Český Grand Šampion Mezinárodní výstava psů České Budějovice rozhodčí : RNDr. Jaroslava Ovesná CSc. Pes: LANCELOT Z DYNASTIE CHAN Mezitřída JCH.SERGEANT S KORMAKOVSKOGO DVORA V1, CAJC Jana Falešníková maj.: G.Davidová V1,CAC, CACIB maj.: L.Vavříčková Feny: Tř.dorostu: AMALLIA BALEO MAGIC VN maj.: L.Fišerová TUCI-TUC RůŽE ŠUMAVY VN maj.: V.Krýza JULIA BEST PEI V1,CAJC maj.: J.Šurdová KARMA BLUE BEST PEI V2 maj.: L.Vavříčková Mezitřída JESSIE BLACK BEST PEI V1 maj.: K.Lachoutová Bc. Tř.otevřená LADY CHOCO IZ KITAISKOGO KVARTALA VD1 maj.: L.Vavříčková Tř.vítězů CH. BAFFY GAMPI PEI V1, CAC, CACIB, BOB maj.:l.fišerová CH. AIRIN GAMPI PEI V2 maj.: D.Harazimová SHAR PEI - ČERNÝ, HNĚDÝ, MODRÝ Pes: Tř.dorostu : ARÍZ BLACK Z JAN ZDE KU Výsledky poslala : Lada Vavříčková, CHS BEST PEI Klubová výstava EXOTIC klubu rozhodčí : Elzbieta Chwalibóg - PL NV1, BIS dorost maj.: J. Šateková Mezitřída JCH.SERGEANT S KORMAKOVSKOGO DVORA V1,CAC maj.: L.Vavříčková Tř.otevřená ART AMANDA S DREAM V1, CAC maj.: M.Peřinková Feny: Tř.dorostu : ANGELINA BLACK Z JAN ZDE KU VN1 maj.: L.Kučerová I AM IRIS QUASAR V1, CAJC maj.: V.Zrůstová KARA BLACK BEST PEI V2 maj.: J.Šurdová Mezitřída CHANELL EPIBELL QUASAR V1,CAC, maj: I.Morávková Tř.otevřená JAMAICA BLACK BEST PEI V1,CAC maj. L.Hanzlová JCH. CHIARA BLACK BEST PEI V2, Res.CAC maj..a.bohůnková ARIN AMANDA S DREAM V3 maj..j.šateková JANNET PU ANG VD maj..d.sluková LAILA CHICI IZ KITASKOGO KVARTALA VD maj.. Dr.Kubíčková 22 23

13 Tř.vítězů LADY CHOCO IZ KITASKOGO KVARTALA SHAR PEI žlutý a ostatní Pes: Mr. BASTIEN IZ KITASKOGO KVARTALA V1,CAC, čekatel Klub.šampiona, BOB KLUBOVÝ VÍTĚZ maj.: L.Vavříčková V1, CAJC, Klub.vítěz mladých, Čekatel Klubového šampióna mladých maj.. MUDr. R. Kubíčková Tř.otevřená TORNADO BOY BALMORAL MORAVIA V1, CAJC maj. A.Koukalová PEGAS Z KOŠÁKU V2 maj.:m.tomíčková Tř.vítězů CH.GOLDING CRYSTLE QUASAR V1,CAC, čekatel Klub.šampiona, KLUBOVÝ VÍTĚZ maj.: K.Pivrncová Feny: MOLLI IZ KITASKOGO KVARTALA V1 maj.:m.tomíčková Mezitřída JCH. JULIA BEST PEI VD1 maj.: J.Šurdová Tř.otevřená RARITA BALMORAL MORAVIA V1, CAC maj. A.Koukalová JCH. ELISHA GOLD BEST PEI VD maj..r. Kubíčková PEGY CREME DILUTE Z KOŠAKU VD maj.:m.tomíčková Tř.vítězů CH. BAFFY GAMPI PEI V1,CAC maj.: L.Fišerová Pes: Výsledky poslala : Lada Vavříčková, CHS BEST PEI MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ Nitra rozhodčí : Vladimír Piskay - SK Tř.dorost : BELLSHOW MUSKAT VN1 maj.: G.Roháčiková MR. BASTIEN IZ KITAISKOGO KVARTALA V1,CAJC maj:: MUDr.Kubíčková Tř.střední R LEE TICKET TO WALNUT PIE V1, CAC, CACIB maj:: L. Tesüs SERGEANT S KORMAKOVSKOGO DVORA V2,Res.CAC, Res.CACIB maj.: L.Vavříčková LANCELOT Z DYNASTIE CHAN V3 maj.: G.Davidová Tř.otevřená ARKY BEAUTY SUNSET V1, CAC maj:: J.Ganzvohlová Feny: Tř.dorost : ORLY Z DYNASTIE CHAN HYSTERY JO ME-LICH NENASTOUPILA NENASTOUPILA Tř.otevřená LADY CHOCO IZ KITAISKOGO KVARTALA V1, maj.: L.Vavříčková TAO PEI ALIAS MIA V2 maj.: N.Benovičová Tř.šampiónů MOYA GERIX ANTARES LÁZEŇSKÁ HVĚZDA Psi - tř. dorostu V1,CAC, CACIB, BOB maj.:mgr.e.barátová NENASTOUPILA Výsledky poslala : Lada Vavříčková, CHS BEST PEI MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ Praha, Rozhodčí : Ovesná Božena Mgr. J. M. Jarre Quasar VN1 Ch: Nedoma P. Psi - tř. mladých m: Semotán J.ml. Uran Red Antilo Gold Pei V1, CAJC, BOB Ch: Durasová E. m: Falešníková J. Psi - mezitřída Lancelot z Dynastie Chan V1, CAC, res. CACIB ch: Mašínová H. m: Davidová G. Sergeant z Kormakovskogo Dvora V2, res.cac ch: Kormakov V. m: Vavříčková L

14 Psi - třída otevřená Arky Beauty Sunset V1, CAC ch: Richterová L. m: Ganzvohlová J. Asakti Paradoks V2, res CAC ch: Ryabinová T. m: Poláková R. Alka Amanda s Dream V3 ch: Peřinková M. m: Pachl L. Psi - tř. šampionů Amos z Buhdalu V1, CAC, CACIB ch.+ m: Horáková L. Psi - tř. veteránů ICH.Bambú Second Grass V1, Nej.Veterán ch: Malinová M. m: Týčová H. Feny - tř. šampionů Nantoun Fantastica V1, CAC ch: Heinonen E. m: Lukschal N. CH. Baffy Gampi Pei V2, res. CAC ch: Harazimová D. m: Fišerová L. ICH.Caecillia Crease Pei V3 ch.+ m: Ulovcová J. Antares Lázeňská hvězda V4 ch: Peterová J. m: Kolářová J. Feny - tř. veteránů VCH.C-hita Pei Amana V1, Nej. Veterán ch: Mandová J. m: Ulovcová J. Naše Kitynka splnila podmínky pro udělení titulu KLUBOVÝ ŠAMPION Babulko naše moc gratulujeme! Výsledky dodala Jitka Ulovcová, chov.st.crease PEI Feny - tř. štěňat Bambi Yan Han Pei VN1 ch.+ m: Týčová H. Feny - tř. dorostu Angie Baleo Magic VN1 ch: Fišerová L. m: Řídel V. Feny - tř. mladých Kara Black Best Pei D ch: Vavříčková L. m: Šurdová J. Feny - tř. mezitřída O T iang Qalt Pei V1, CAC, CACIB ch.+ m: Maršálková E. Chanell Epibell Quasar V2, res. CAC, res. CACIB ch: Nedoma P. m: Morávková I. Alison Beauty Sunset V3 ch: Richterová L. m: Kratochvílová P. Julia Best Pei VD4 ch: Vavříčková L. m: Šurdová J. Feny. tř. otevřená Lady Choco iz Kitaiskogo Kvartala V1, CAC ch: Dmitryuk E. V. m: Vavříčková L. Querra Blue Tabat V2, res. CAC ch: Obermajerová V. m: Maršálková E. 26 SHAR PEI černý, hnědý, modrý Pes: ARÍZ BLACK Z JAN ZDE KU Mezitřída : JAGUAR BLACK BEST PEI Tř.otevřená : I LUNG QALT PEI Národní výstava psů Olomouc Rozhodčí : Petr Řehánek JCH. SERGEANT S KORMAKOVSKOGO DVORA Feny: MAYA BLUE BEST PEI Mezitřída : KARMA BLUE BEST PEI Tř.otevřená : ARIN AMANDA S DREAM 27 V1, CAJC V1,CAC, NV V1, CAC V2, Res.CAC V1, CAC V1,CAC V1,CAC, NV ch.: + maj.:j. Šateková maj.: M.Táborská maj.: R.Navrátilová maj.:l.vavříčková maj.:i. Ježíková ch.+maj.:l.vavříčková maj.:j.šateková Tř.vítězů LAILA CHICI IZ KITAISKOGO KVARTALA V1, CAC maj.: MUDr.Kubíčková SHAR PEI žlutý Pes Mr. BASTIEN IZ KITAISKOGO KVARTALA V1,CAC maj.: MUDr.Kubíčková

15 Tř.otevřená : ASAKTI PARADOKS ARKY BEAUTY SUNSET OLIVANDER BLUE TABAT Feny: DONA MIS HUT V1, CAC,NV, BOB maj.: R.Poláková V2, Res.CAC maj.:j.ganzvohlová V3 maj.: M.Táborská V1, CAJC maj.:o. Dostálek AMALLIA BALEO MAGIC V2 maj.: L.Fišerová Tř.otevřená : DORA OMEN Tř.vítězů JCH. JULIA BEST PEI V1,CAC maj.: M.Dostálek V1,CAC, NV maj.: J.Šurdová Výsledky poslala : Lada Vavříčková, CHS BEST PEI DUO CACIB Brno sobota 7. února 2009 rozhodčí: Vladimír Piskay - SK psi třída mladých ARÍZ BLACK z Jan-Zde-Ku nar.: V3 chovatel+majitel: Jana Šateková Chanjes Gru Power of Love nar.: V2 chovatel: Trettel Damiana majitel: Natascha Lukschal Mr. Bastien iz Kitaiskogo Kvartala nar.: V1, BIG II.FCI mladých!!! chovatel: Dmitryuk Elena majitel: Romana Kubíčková psi mezitřída BOXEN Chudobka nar.: V4 chovatel: Danielová Marie majitel: Fabiánová Lenka JAGUAR BLACK Best Pei nar.: V1, CAC, res. CACIB chovatel: Vavříčková Lada majitel: Táborská Markéta LANCELOT z Dynastie Chan nar.: V3 chovatel: Mašínová Hana majitel: Davidová Gabriela Sergeant s Kormakovskogo dvora nar.: V2, res.cac chovatel: Kormakov Vladimír majitel: Vavříčková Lada psi třída otevřená AMIR Heidi Best Pei nar.: V1, CAC, CACIB, BOB chovatel: Raveane Drahomíra majitel: Šmídová Marcela ARKY Beauty Sunset nar.: V2, res. CAC chovatel: Richterová Lucie majitel: Ganzvohlová Jitka I LUNG Qalt Pei nar.: V4 chovatel: Maršálková Eva majitel: Navrátilová Renata IGOR Best Pei nar.: V3 chovatel: Vavříčková Lada majitel: Jirušek David OLIVANDER BLUE Tabat nar.: V chovatel: Obermajerová Věra majitel: Táborská Markéta psi třída šampionů Chester Asta la Vista nar.: nedostavil se chovatel: Bryl Eliza majitel: Kadziolka Tomasz feny třída mladých ANGELINA BLACK z Jan-Zde-Ku nar.: V1, CAJC chovatel: Šateková Jana majitel: Kučerová Lenka feny mezitřída JULIA Best Pei nar.: V1, CAC chovatel: Vavříčková Lada majitel: Šurdová Jana feny třída otevřená ARIN Amanda s Dream nar.: V1, CAC chovatel: Peřinková Martina majitel: Šateková Jana Lady Choco iz Kitaiskogo Kvartala nar.: V2, res. CAC chovatel: Dmitryuk Elena majitel: Vavříčková Lada feny třída šampionů AIRIN Gampi Pei nar.: V3 chovatel+majitel: Harazimová Dana CERRY RED Pet Pei nar.: V1, CAC, CACIB chovatel+majitel: Hofreiter Vratislav Nantoun Fantastica nar.: V2, res. CAC chovatel: Heinonen Esa majitel: Lukschal Natascha feny třída veteránů ARRIA Dahab z Grácie nar.: V1, Nej. veterán chovatel: Mikulecká Hana majitelka: Šudáková Hana výsledky dodala: Harazimová Dana, ch.s. Gampi Pei DUO CACIB Brno Neděle 8.února 2009 Rozhodčí: Paola Watten - Itálie Pes třída mladých Chanjes Gru Power of Love Lukschal Natascha V2 Mr. Bastien iz Kitaiskogo kvartala Kubíčková Romana, MUDr. V1, CAJC, Nejl. mladý 28 29

16 Pes mezitřída BOXEN Chudobka Fabiánová Lenka V2, Res. CAC Jaguar Black Best Pei Táborská Markéta V1, CAC, CACIB LANCELOT z Dynastie Chan Davidová Gabriela VD4 Sergeant s Kormakovskogo dvora Vavříčková Lada VD3 Pes třída otevřená Amir Heidi Best Pei Šmídová Marcela VD4 ARKY Beauty Sunset Ganzvohlová Jitka V3 Asakti Paradoks Poláková Renata V2 I LUNG Qalt Pei Navrátilová Renata, Mgr. VD Olivander Blue Tabat Táborská Markéta V1, CAC, Res. CACIB Pes třída šampiónů Chester Asta la Vista Kadziolka Tomasz absent Fena třída mladých MAYA BLUE Best Pei Ježíková Ilona V1, CAJC Fena mezitřída JULIA Best Pei Šurdová Jana V1, CAC Feny mezitřída Jessie Black Best Pei Chovatel: Vavříčková Lada Feny třída vítězů Ch. Baffy Gampi Pei Chovatel: Harazimová dana Feny třída čestná Ch. Airin Gampi Pei Chovatel+majitel: Harazimová Dana VD1 majitel: Lachoutová Karolína V1, Vítěz třídy, Oblastní vítěz majitel: Fišerová Ladislava V1 výsledky dodala: Harazimová Dana, ch.s. Gampi Pei Fena třída otevřená Lady Choco iz Kitaiskogo Kvartala Vavříčková Lada Fena třída šampiónů Cerry Red Pet Pei Hofreiter Vratislav V2, Res. CAC, Res. CACIB Nantoun Fantastica Lukschal Natascha V1, CAC, CACIB, BOB Fena třída veteránů ARRIA Dahab z Grácie Šudáková Hana V1, Nejl. vet. Pes třída otevřená Art Amanda s Dream Chovatel+majitel: Peřinková Martina Fena třída štěňat Adeline Corn Poppy Orikou Chovatel: Vondrák Vladimír VD1 výsledky dodala: Harazimová Dana, ch.s. Gampi Pei XIV. Jihočeská oblastní výstava České Budějovice 7. března 2009 Rozhodčí: Tibor Havelka V1 VN1 majitel: Harazimová Dana Klubový šampión a Klubový junior šampión Titul Klubový junior šampión a Klubový šampión bude udělen psu feně po získání potřebného počtu bodů. Každý, kdo bude mít zájem tyto tituly získat, si musí sám sledovat bodové skóre a po dosažení potřebných bodů zašle fotokopii výstavní přílohy nebo průkazu původu na adresu předsedy klubu, která je uvedena na vnitřní straně Zpravodaje. Pes fena, kteří budou podmínky pro přiznání titulu splňovat, obdrží diplom a pohár (titul se zapisuje do PP štěňat, ale neopravňuje ke vstupu do třídy šampiónů). Celkový počet potřebných bodů: Klubový junior šampión 50 bodů Klubový šampión PES 200 bodů FENA 120 bodů Body na KJCH a KCH se započítávají pouze za dobu trvání členství v SPC ( zvýhodnění fen je dáno především jejich handicapem v případě hárání, březosti a odchovu štěňat ) Feny třída mladých Amallia Baleo Magic Chovatel+majitel: Fišerová Ladislava V1, Vítěz třídy 30 31

17 Nová tabulka hodnocení k získání titulu Klubový junior šampión a klubový šampión Výstavy hodnocení titul oblastní krajská Národní Speciální Klubová Klubová SPC MVP Evropská Světová body body body body body body body body tř.dorostu VN tř.mladých mezitřída tř.otevřená tř.vítězů šampiónů tř. pracovní tř.veteránů čekatelství šampionátu tituly V V V V V V V V V V V V V V V V V CAJC CAC rez.cac CACIB rez.cacib oblastní krajská Národní Speciální Klubová Klubová SPC MVP Evropská Světová nejlepší veterán oblastní ( krajský ) vítěz národní vítěz klubový vítěz mladých klubový vítěz vítěz mladých SP výst vítěz speciální výstavy evropský vítěz mladých evropský vítěz světový vítěz mladých světový vítěz BOB soutěže nejlepší dorost nejlepší mladý jedinec nejhezčí veterán tituly oblastní krajská Národní Speciální Klubová Klubová SPC MVP Evropská Světová soutěže body body body body body body body body 1.BIG BIG BIG BOG BIS BIS BIS Výstavy, jejichž výsledky jsou předmětem bodování, musí být po řádány organizacemi akceptovanými FCI. Obecně platí že : a) titul Vítěz ( Brna, Ostravy, Žatce aj. ) se neboduje, protože není zadán jednot ě ( jednou je tak označen vítěz výstavy, jednou BOB, jednou BIS ). Tento titul je zástupný a boduje se skutečné ocenění ( vítěz výstavy, BOB, BIS ) b) tituly ze zahraničních výstav lze přiřadit českým alternativám CAJC tituly opravňující k získání národního šampionátu mladých CAC CWC CACA CACL Národní vítěz Bundessieger aj. c) tituly v tabulce neuvedené, nelze-li je podle klí če v propozicích obodovat zástupně se nehodnotí d) tituly získané při soutěžích jdou napříč spektrem skupin FCI ( 1-10 ) e) titul BOG se užívá u dvoudenních výstav jako vít ěz výstavního dne tedy z méně skupin FCI Takže ještě jednou: Postup pro přiznání titulu: Fotokopie výstavní přílohy nebo posudků dokládajících dosažení potřebného počtu bodů zašlete s žádostí o udělení titulu na adresu předsedkyně klubu

18 !!! SOUTĚŽ!!! Výbor SPC opět vyhlašuje soutěž dlouhodobého charakteru o titul CZ SHAR-PEI, samostatně pro psa a fenu. Tento titul bude přidělen feně a psovi, kteří v roce 2009 získají nejvyšší počet bodů za své výstavní, příp. pracovní-sportovní úspěchy. Diplom a věcnou cenu předá výbor SPC na Klubové výstavě v následujícím roce tj. v r Pravidla: - soutěž není povinná, záleží jen na majiteli, zda svého psa/fenu přihlásí - soutěže se mohou zúčastnit všichni psi/feny plemene Shar-pei v majetku člena SPC s jakoukoli formou členství. - započítávají se pouze body, získané v době členství majitele v SPC CZ SHAR-PEI 2008 V soutěži o titul CZ SHAR PEI 2008 jsme dostali návrhy od pěti chovatelů a výsledky po sečtení bodů jsou : PSI ICH.GOLDING CRYSTLLE Quasar - BODOVÁNÍ: 1) dle tab. bodového hodnocení k získání titulu klubového junior šampióna a Klubového šampióna 2) pro vás, kteří se nechcete věnovat pouze výstavám, ale i sportovní aktivitě se svým šarpejem jsme navíc připravili následující bodování: složená zkouška z výkonu 50 bodů závody pořádané kynologickými organizacemi, dle oficiálních zkušebních řádů 1. místo 30 bodů 2-4 místo 20 bodů 5-7 místo 10 bodů 8-10místo 5 bodů U chovných FEN: Úspěšný odchov vrhu s PP 30 bodů PSŮ: (úspěšné nakrytí tzn. potomci s PP) 10 bodů 1.místo : 480 bodů CH. CANDY RED Pet Pei Zájemce, který se chce soutěže zúčastnit, zašle do doporučeně členu výboru pověřenému vyhodnocením soutěže tyto podklady : a) jméno, adresu, členské číslo, popř. tel. spojení b) z PP psa jeho celé jméno, datum narození, číslo zápisu, jména rodičů c) rozpis výstavních úspěchů s bodovým ohodnocením d) fotokopie výstavních posudků!!!!!!!! e) byl-li pes/fena posouzen na zahraniční výstavě, kopie ustanovení z katalogu (či propozic) o ocenění, která jsou nárokována ( tituly, soutěže BIG, BOG, BIS ) Pověřený člen výboru posudky a body překontroluje, vyhodnotí celou soutěž a zajistí uveřejnění výsledku ve zpravodaji 1/2010. Takže ještě jednou: 2. místo : 364 bodů JCH. SERGEANT s Kormakovskogo Dvora Postup pro přiznání titulu : Fotokopie výstavní přílohy nebo posudků dokládajících počtu dosažených bodů zašlete na adresu předsedkyně klubu. 3.místo : 246 bodů 34 35

19 Feny CH. MOYA Gerix LADY CHOCO iz Kitaiskogo Kvartala 4.místo : 114 bodů 1.místo : 388 bodů CH. CHERRY RED Pet Pei Klubový junior šampión a Klubový šampión: Podmínky pro udělení splnili : Klubový junior šampión URAN RED Antilo Gold Pei 2. místo : 296 bodů pes barva : červené o: Nantoun I m Walnut m: Lady Red Antilo Gold Pei CH. BAFFY Gampi Pei JAGUAR BLACK Best Pei pes barva : ČERNÁ o: Totem iz Kitaiskogo Kvartala m: Debie Black Best Pei 3. místo: 209 bodů 36 37

20 MR. BASTEIN iz Kitaiskogo Kvartala pes barva : červená o: Midnait Mijuzik Landgraf m: De Ja Vu iz Kitaiskogo Kvart. Klubový šampión CH. AMOS z Buhdalu pes barva : černá o: Cchang Lung Qalt Pei m: Bára ze Šlozberku JULIA Best Pei fena barva : písková o: Totem iz Kitaiskogo Kvartala m: Debie Black Best Pei JCH. SERGEANT s Kormakovskogo Dvora pes barva : lila dilute o: Zolotaja Rybka Secret Uspekha m: Vartdiv Malvinka CHIARA BLACK Best Pei fena barva : černá o: Totem iz Kitaiskogo Kvartala m: Debie Black Best Pei VCH. C-Hita Pei Amana fena barva : černá o: NAN-NING BAJI CS m: ASKA Z HAJSKÉ ZAHRADY CS 38 39

e-mail : dozorci.rada@sharpeiclub.cz e-mail : j.semotan@sharpeiclub.cz

e-mail : dozorci.rada@sharpeiclub.cz e-mail : j.semotan@sharpeiclub.cz Předsedkyně klubu: Dana Semotánová tel.: 602 322 212 Koněvova 144 e-mail: d.semotanova@sharpeiclub.cz 130 00 Praha 3 Poradce chovu: Eva Durasová tel.: 374 693 158, 602 426 673 č.p.143 e-mail: e.durasova@sharpeiclub.cz

Více

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU 2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU. K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby

Více

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod 1 2007 OBSAH ZPRAVODAJ Zprávy a oznámení Zpráva předsedkyně výboru klubu... 2 Zpráva o předání agendy jednatele a pokladní klubu... 3 Zpráva hlavní poradkyně chovu... 3 Zpráva o činnosti Revizní komise

Více

KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun. KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me. KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny

KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun. KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me. KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny KV + BOB Červenobílý setr Leňa Bojandolí KV + BOB Gordonsetr

Více

Číslo 57 Březen 2010. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/

Číslo 57 Březen 2010. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 57 Březen 2010 Klub karelských medvě dích psů a lajek - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: OBSAH:... 2 ZÁPIS... 3 OPRAVA KONTAKTŮ NA ČLENY VÝBORU KLUBU :...

Více

Srdečně zveme do našich řad nové členy!

Srdečně zveme do našich řad nové členy! pravidelně aktualizované novinky výsledky z výstav, závodů a soutěží zdravotní výsledky dobrmanů prezentace dobrmanů z našeho klubu pozvánky nejen na klubové akce naše i zahraniční přihláška pro nového

Více

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI. Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měly jednotný

Více

BORDERHOLIC BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

BORDERHOLIC BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC BORDERHOLIC BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC 1/2005 ČÍSLO 18 Pracovní border collie V české kynologii převládá názor, který když to trochu přeženu, označuje za pracovního psa téměř každého, který si

Více

http://www.klubhonicu.com

http://www.klubhonicu.com R o č e n k a 2 0 0 9 http://www.klubhonicu.com Obsah ročenky Slovo prezidentky KCHH... 3 Zpráva ekonoma KCHH o hospodaření klubu za rok 2008... 4 Usnesení výroční členské schůze KCHH konané 30.5.2009

Více

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ www.klubhonicu.com 2007 Funkcionáři : President : Vinklárek Miloš Pod Budíkovem 684 251 64 Mnichovice tel. : 721 665 955, 323 640 976 Výcvikář : Nejedlý Jiří Petrovice

Více

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a čestní členové!

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a čestní členové! Obsah Úvodní slovo... 2 Klub Výstava a bonitace Praha Kyje, výsledky a hodnocení... 3 Klub... 5 Klub Výstava a bonitace propozice... 9 Výbor klubu... 12 Hlavní poradci chovu... 13 Oblastní poradci chovu...

Více

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55 Zpravodaj 2013/2 OBSAH I. KONTAKTY Výbor KCHVO Dozorčí komise Chovatelská rada Webové stránky Oblastní důvěrníci Termíny klubových akcí Pozvánka na členskou schůzi II. ÚVODNÍK PŘEDSEDY KCHVO III. CHOV

Více

VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR

VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR 2 0 0 8 číslo 1 VÝMARSKÝ O H A Ř Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Výbor KCHVO Předseda MUDr. František Nahodil Staroříšská 295, 588 65 Nová říše telefon

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

E-zpravodaj je vydáván pod hlavičkou KCHMPP a Spolku českého strakatého psa.

E-zpravodaj je vydáván pod hlavičkou KCHMPP a Spolku českého strakatého psa. Strakatý e-zpravodaj 18 / 2014 vydán 5. 2. 2015 Úvodník Dostává se k vám osmnácté vydání Strakatého e-zpravodaje. Jeho smyslem je informovat majitele a příznivce strakáčů o proběhlých a plánovaných událostech.

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

M E Z I N Á R O D N Í výstavy. DUO CACIB Brno 22.2.2014. DUO CACIB Brno 23.2.2014. MVP v Českých Budějovicích 26.4.2014-27.4.2014

M E Z I N Á R O D N Í výstavy. DUO CACIB Brno 22.2.2014. DUO CACIB Brno 23.2.2014. MVP v Českých Budějovicích 26.4.2014-27.4.2014 M E Z I N Á R O D N Í výstavy DUO CACIB Brno 22.2.2014 DUO CACIB Brno 23.2.2014 MVP v Českých Budějovicích 26.4.2014-27.4.2014 MVP Praha 3.5.2014-4.5.2014 MVP Litoměřice 24.5.2014-25.5.2014 Intercanis

Více

Číslo 59 Prosinec 2010

Číslo 59 Prosinec 2010 I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 59 Prosinec 2010 K l u b k a r e l s k ý c h m e d v ě d í c h p s ů a l a j e k - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: HISTORIE KLUBU KMP A LAJEK V ČÍSLECH...

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1/2006. www.samojed-klub.cz

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1/2006. www.samojed-klub.cz ZPRAVODAJ ČÍSLO 1/2006 SAMOJED KLUB www.samojed-klub.cz PURINA-PP-LifePlan-CZ-inzA5.qxd 08.03.2005 17:31 StrÆnka 1 A Ž 2 Z D R A V É ROK Y NAVÍC získané způsobem krmení, který vede ke štíhlé tělesné kondici,

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ BENEŠOV. člen FCI 2/2007 KLUBOVÝ ZPRAVODAJ

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ BENEŠOV. člen FCI 2/2007 KLUBOVÝ ZPRAVODAJ KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ BENEŠOV člen FCI 2/2007 KLUBOVÝ ZPRAVODAJ Výbor klubu bretaňských ohařů Předseda: Jednatel: Ekonom-matrikář Výcvikář Helena Dvořáková 257 51 Bystřice 62 tel/fax: 317 793 183 mobil:

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce Ročník 13 LEDEN 2004 Cena Kč 5,- Vážení a milí spoluobčané, několik dnů již píšeme letopočet 2004. Závěr každého roku je časem bilancování roku uplynulého a plánování do roku nastávajícího. Stejně jako

Více

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci!

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci! Obsah Úvodní slovo... 2 Klub výstava a bonitace propozice... 3 Klub Schůze Výboru a Chovatelského kolegia... 6 Výbor klubu... 8 Hlavní poradci chovu... 9 Oblastní poradci chovu... 9 Klubové poplatky...

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více