David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz"

Transkript

1 David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR

2

3 Zpráva o globální konkurenceschopnosti Realizována pod hlavičkou Světového ekonomického fóra Sleduje 142 podle řady kritérií V každém jednotlivém kritériu zařazuje státy Celková pozice ČR 38 ze 142

4 Zpráva o globální konkurenceschopnosti veřejná správa Klientelismus při rozhodování vládních úředníků 123 (107) Plýtvání u vládních výdajů 117 (95) Byrokratická zátěž (118) Transparentnost tvorby vládní politiky 96 (102)

5 Zpráva o globální konkurenceschopnosti další kritéria Celková kvalita infrastruktury...29 (37) Platy a produktivita...31 (22) Kvalita vzdělávacího systému...49 (34) Kvalita vědeckých institucí (21) Rozšíření HIV..1

6 Rozklad státu Čelíme rozkladu státu a na to musíme reagovat Převzetí některých funkcí státu Stát - od Leviathana k outsourcovanému pejskovi Proto nebanalizujme diskusi

7 TIC a veřejné zakázky TIC se veřejnými zakázkami zabývá v rámci poskytování právního poradenství - řešila jich stovky Hlavně zakázky zadávané obcemi a kraji, monitoring nejčastějších pochybení zadavatelů TIC se snaží hledat systémová řešení, pracuje v Platformě pro veřejné zakázky na novelizaci Od Ekozakázky, přes Ministerstvo obrany, ŘSD nebo IT zakázky, řadu radnic a krajů až po PPP projekty

8 Při výkladu každého zákona je třeba mít na mysli účel, jemuž zákon slouží a jak byl vyjádřen v důvodové zprávě. Účelem zákona o zadávání veřejných zakázek je vytváření podmínek pro zabezpečení průhlednosti postupu zadávání s vyloučením diskriminace, protekce a s minimalizací možnosti pletich či korupce. Jurčík, J.: Zákon o veřejných zakázkách, komentář, C.H. Beck, 2006

9 Manipulace veřejných zakázek střet zájmů veřejného a soukromého sektoru skrytá manipulace veřejných zakázek X dříve zjevná pochybení zadavatele nástroje: - formálně bezchybný zadávací proces - ovlivňování jednotlivých fází zadávacího řízení - přípravu zadávacího řízení, výběr dodavatele, kontrolu zakázky neprovádí zadavatel přenesení odpovědnosti na jiný subjekt cílem výběr preferovaného dodavatele eliminovat zásah ÚOHS

10 Tři základní fáze veřejné zakázky 1. Plánování veřejné zakázky definice potřeb a příprava podkladů soutěže 2. Zadávací řízení a výběr dodavatele pouze tato fáze je regulována zákonem o zadávání veřejných zakázek 3. Realizace a zpětná kontrola Princip čínských zdí tyto jednotlivé fáze by měly být personálně odděleny rozdělení odpovědnosti v procesu VZ omezení monopolu moci

11 1. Fáze plánování klíčové body

12 Investice zadavatele potřebnost, prostředky Investiční záměr - příprava rozpočtu zadavatele - vytvoření poptávky po VZ - otázka, zda VZ odpovídá skutečným potřebám zadavatele, kdo o tom rozhoduje (úvaha o potřebnosti investice prostor pro manipulaci) výstavba nových prostor rekonstrukce prostor nákup výpočetní techniky, automobilů právní a ekonomické poradenství - umělé navýšení rozpočtu hodnota VZ + provize naplánování potřeby odpovídající nabídce jednoho dodavatele, nikoliv reálné poptávce

13 2. Fáze zadávacího řízení klíčové body

14 Zásady postupu zadavatele Transparentnost Povinnost zveřejňovat Transparentní postup komisí Povinnost odůvodňovat Lhůta pro stanovení hodnotících kritérií Objektivní kritéria pro omezení zájemců Rovné zacházení Rovné zacházení Pravidla pro omezení účasti v zadávacím řízení Shodné zadávací podmínky Všeobecné právo účasti v ZŘ Pravidla pro vyřazení nabídky Nediskriminace Nepřiměřené požadavky na prokázání kvalifikace Nesprávný výběr zadávacího řízení Neoprávněné sdělování informací o nabídce jiného uchazeče v jednacím řízení Opakované oslovování stejných dodavatelů Rozdělení veřejné zakázky

15 Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmět VZ vymezení předmětu VZ z hlediska a) obsahu předmět VZ tvoří jeden funkční celek (různé předměty plnění, funkčně nesouvisející samostatné veřejné zakázky,i když mají některé společné obsahové prvky) b) hodnoty věcná,časová, místní souvislost jednotlivých plnění VZ Nejčastější vady: určení druhu VZ nezákonné dělení shodného předmětu VZ pro snížení hodnoty dosažení nižších finančních limitů stanovení technických podmínek za účelem zaručení konkurenční výhody úzké vymezení předmětu VZ, uvádění konkrétních značek, odkazů nepodstatné vlastnosti předmětu VZ

16 Příprava zadávací dokumentace komplexní dokument obsahující veškeré požadavky zadavatele týkající se předmětu veřejné zakázky Korupční rizika: nesrozumitelnost/nepřesné vymezení /složitost neúplný obsah rozpor mezi zadávací dokumentací a oznámením zadávacího řízení následná modifikace podmínek zadání nepřiměřená cena za poskytnutí zadávací dokumentace krátká lhůta k poskytnutí zadávací dokumentace

17 Volba zadávacího řízení Způsob oslovení potencionálních uchazečů podle zákonných povinností a vnitřních předpisů se zadavatel rozhodne, jaký druh veřejné soutěže použije, jak a koho vyzve k podání nabídky, jaký stanoví způsob podání nabídek. Nadměrné a nedostatečně odůvodněné používání neotevřených zadávacích řízení deformace soutěže (je li osloven jen určitý okruh předem vybraných uchazečů)

18 Nastavení kvalifikačních kritérií Obecná způsobilost k plnění veřejné zakázky (podstatou je osoba uchazeče schopnost splnit zadání) Požadavky na kvalifikaci uchazečů musí odpovídat druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky přiměřenost kvalifikace Neobvyklé, eliminační kvalifikační předpoklady: výše obratu, počet zaměstnanců, certifikáty, reference špatně nastavené kvalifikační předpoklady mohou předem zúžit počet uchazečů a tím popřít smysl konkurenčního prostředí nízký počet uchazečů předem jasný vítěz

19 Volba hodnotících kritérií Hodnocení konkrétních podmínek, obsažených v nabídce, hodnocení konkrétního obsahu dané nabídky ve vztahu k A) nejnižší nabídkové ceně B)ekonomické výhodnosti (dílčí hodnotící kritéria vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny) Hodnotící kritéria nejsou kvantifikovatelná vysoká míra diskrece, nejsou dostatečně objektivní, nemají vazbu na předmět, druh a složitost veřejné zakázky, nadsazení hodnot kritérií smluvní pokuta, délka záruky, splatnost ceny, lhůta plnění není vybrána skutečně nejvýhodnější nabídka

20 Hodnotící komise členové hodnotící komise nemají dostatečnou odbornou způsobilost k hodnocení nabídek opakující se složení hodnotících komisí nezávislost jednotlivých členů hodnotící komise je pouze formální osobní vazby

21 3. Fáze realizace a zpětné kontroly klíčové body

22 Zmanipulovaná soutěž V této fázi se projeví všechny chyby z předchozích fází (nižší kvalita, dodatečné náklady) neexistence kontroly, nedbalost uzavírání dodatků ke smlouvě - dodatečné navyšování ceny veřejné zakázky vícepráce - prodlužování doby plnění veřejné zakázky nevymáhání smluvních pokut zadavatelem podstatné změny, které významně ovlivní zakázku takovým způsobem, že předchozí fáze výběru dodavatele je zcela bez významu, konečná podoba realizované zakázky neodráží původně nastavené soutěžní podmínky popření výsledku soutěže

23 Trestní postih korupce při zadávání veřejných zakázek trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě ( 256 trestního zákoníku) trestný čin pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži ( 257 trestního zákoníku)

24 Doporučení TIC jasná pravidla zadávání veřejných zakázek včetně zakázek malého rozsahu otevřený přístup k údajům o výběrových řízeních minimum neveřejných informací veřejná kontrola personální oddělení jednotlivých fází veřejné zakázky (zvýšené riziko manipulace soutěže při shodném obsazení ve všech fázích) rozdělení odpovědnosti klíčová je dohledatelná osobní odpovědnost zainteresovaných lidí jednoznačně vymezené kompetence, odpovědnost sankce

25 Doporučení TIC Veřejné zakázky se musí držet 6 principů: Smysluplnost Efektivita Hospodárnost Nediskriminace Transparentnost Skládání účtů

26 Novela zákona o VZ Snížení limitů zakázek malého rozsahu Konec jednohubek zrušení soutěže při 1 uchazeči Zveřejňování všech smluv a dodatků Zpřesnění kvalifikačních předpokladů Předběžné oznamování zakázek Odstranění losovaček

27 Případová studie - Wellness centrum

28 Veřejná zakázka Wellness Hodnotící kritérium Váha A B C doma doma d doma doma ,00 Kč ,00 Kč Cena (v milionech Kč) 50% 141,2 129,9 108,3 ZÍSKANÉ BODY 38,35 41,69 50,00 Smluvní pokuta za nedodržení termínu (za den) 20% Kč Kč Kč ZÍSKANÉ BODY 20,00 16,67 0,00 Bankovní záruka za řádné provedení díla 15% Kč Kč Kč ZÍSKANÉ BODY NEPŘIMĚŘENÁ 15,00 SMLUVNÍ 11,70 POKUTA 4,50 TÉMĚŘ 20% HODNOTY ZAKÁZKY ZA KAŽDÝ DEN PRODLENÍ! ZÍSKANÉ BODY 10,00 7,80 3,00 Bankovní záruka za jakost 10% Kč Kč Kč Smluvní pokuta za vady 5% Kč Kč Kč ZÍSKANÉ BODY 1,50 5,00 1,50 BODY CELKEM 84,85 82,85 59,00 POŘADÍ 1 2 3

29 Veřejná zakázka Wellness Hodnotící kritérium Váha A B C doma doma d doma doma ,00 Kč ,00 Kč Cena (v milionech Kč) 50% 141,2 129,9 108,3 ZÍSKANÉ BODY 38,35 41,69 50,00 Smluvní pokuta za nedodržení termínu (za den) 20% Kč Kč Kč ZÍSKANÉ BODY 1,56 (původně 20) 1,30 (původně 16,67) 20,00 (původně 0) Bankovní záruka za řádné provedení díla 15% Kč Kč Kč VÝRAZNÝ ZISK VÝRAZNÁ BODOVÁ ZÍSKANÉ BODY ZTRÁTA 15,00 PRO 11,70 PRO firmu C 4,50 Firmu A a B Bankovní záruka za jakost 10% Kč Kč Kč ZÍSKANÉ BODY 10,00 7,80 ZMĚNA POŘADÍ 3,00 Smluvní pokuta za vady 5% Kč Kč Kč ZÍSKANÉ BODY 1,50 5,00 1,50 BODY CELKEM 66,41 67,49 79,00 POŘADÍ 3 (původně 1) 2 1 (původně 3)

30 CENA 70% Veřejná zakázka Wellness Hodnotící kritérium Váha A B C doma doma d doma doma ,00 Kč ,00 Kč Cena (v milionech Kč) 70% 141,2 129,9 108,3 ZÍSKANÉ BODY 53,69 58,36 70,00 Bankovní záruka za řádné provedení díla NAMÍSTO 50% 15% Kč Kč Kč ÚSPORA 11,3 MILIONU (8%) ZÍSKANÉ BODY 15,00 11,70 PŘI 4,50 SROVNATELNÉ ZÁRUCE ZÍSKANÉ BODY 10,00 7,80 3,00 Bankovní záruka za jakost 10% Kč Kč Kč Smluvní pokuta za vady 5% Kč Kč Kč ZMĚNA POŘADÍ ZÍSKANÉ BODY 1,50 5,00 1,50 BODY CELKEM 80,19 82,86 79,00 POŘADÍ 2 (původně 1) 1 (původně 2) 3

31 Děkuji za pozornost David Ondráčka

Souhrn navržených opatření příloha k Závěrečné zprávě Expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky

Souhrn navržených opatření příloha k Závěrečné zprávě Expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky Souhrn navržených opatření příloha k Závěrečné zprávě Expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky (pořadí, v němž jsou opatření v tabulce uvedena, nevyjadřuje prioritu toho kterého opatření,

Více

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Veřejné zakázky Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis

Více

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik Závěrečná zpráva Květen 2011 Strana 1 OBSAH 1 Úvod...... 2 2 Seznam korupčních rizik... 5 3 Hodnocení významnosti korupčních

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Hodonín

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Hodonín MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Hodonín Zpracoval: Mgr. Martin Kameník Mgr. et. Ing. Petr Prchal, advokát Oživení, o. s., listopad 2011 Oživení, o. s., Muchova 13, Praha

Více

vydala: Otevřená společnost, o.p.s.

vydala: Otevřená společnost, o.p.s. P R Ů V O D C E Z A D Á V Á N Í M V E Ř E J N Ý C H Z A K Á Z E K n o v é m o ž n o s t i z h o d n o c e n í v e ř e j n ý c h p r o s t ř e d k ů vydala: Otevřená společnost, o.p.s. Publikace byla vydána

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Více

CZ.1.11/4.2.00/39.01659,

CZ.1.11/4.2.00/39.01659, Vzdělávací modul č. 4: Veřejné zakázky studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

TRANSPARENTNOST SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR

TRANSPARENTNOST SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR 1 TRANSPARENTNOST SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR TRANSPARENTNOST SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Martin Kameník (ed.) Na publikaci spolupracovali: Pavla Nikolovová, Ján Palguta, Filip Pertold, Jan Soudek,

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Karlovy Vary

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Karlovy Vary MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Karlovy Vary Zpracoval: Mgr. Martin Kameník Mgr. et. Ing. Petr Prchal, advokát Oživení, o. s., listopad 2011 aktualizováno 29. března 2012

Více

Zadávání veřejných zakázek v praxi

Zadávání veřejných zakázek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha katedra Práva Zadávání veřejných zakázek v praxi Bakalářská práce Autor: Josef Skokan Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr., Šárka Palermová

Více

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu

Více

Pravidla pro výběr dodavatelů (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen zadavatel ), který je:

Pravidla pro výběr dodavatelů (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen zadavatel ), který je: Číslo jednací: MPO 33321/15/61100, platnost od. 1. 8. 2015 Pravidla pro výběr dodavatelů (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen zadavatel ), který je: a) veřejným zadavatelem

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Červenková Marie, Polanský Ondřej Katedra informačních technologií VŠE Abstrakt Tato práce se zabývá vztahem

Více

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat 1 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad ZÁKLADNÍ POJMY Zadavatel Subjekt, který zadává zakázku. Veřejný zadavatel Stát, kraj,

Více

Novely zákona o veřejných zakázkách v roce 2010

Novely zákona o veřejných zakázkách v roce 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Martin Najman Novely zákona o veřejných zakázkách v roce 2010 Diplomová práce Olomouc 2011 Obsah 1. Úvod... 8 1.1. Cíle diplomové práce... 8 1.2. Motivace

Více

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH POCHYBENÍ Nesprávné určení zadavatele... 4 Nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky... 5 Nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné

Více

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela - zákon č. 55/2012 Sb. Mgr. Markéta Adámková Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D. Cíle transparentní novely boj proti korupci transparentnost omezení diskriminace

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Město Hlinsko Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

Případová studie veřejné zakázky

Případová studie veřejné zakázky Případová studie veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Václavkova 1040, Mladá Boleslav město Mladá Boleslav Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Andrea Kohoutková,

Více

Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek

Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek Každý příjemce dotace z ROP Severozápad se podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace zavazuje k plnění určitých povinností a v souvislosti s

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj odbor veřejného investování Praha duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory popisující situaci

Více

POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA

POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA EHP A NORSKÉ FONDY 2009-2014 POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM MALÉHO ROZSAHU FINANCOVANÝM Z EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014 Verze: revize č. 2 platná od 30. ledna 2015 OBSAH OBSAH...

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Případová studie veřejné zakázky

Případová studie veřejné zakázky Případová studie veřejné zakázky Revitalizace veřejných prostranství v prostoru obytného souboru Malinovského a náměstí Republiky město Uherské Hradiště Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH VZNIK Hodnotící zpráva

ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH VZNIK Hodnotící zpráva ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH VZNIK Hodnotící zpráva Mgr. Martin Kameník Oživení, o. s., březen 2010 martin.kamenik@oziveni.cz 1 Úvod Výsledky forenzního auditu

Více