ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ IČ: (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti zapsaným v obchodním rejstříku je: - organizační a ekonomické poradenství, - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhrazeného v příl. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, - propagační a reklamní činnost, - vydavatelské a nakladatelské činnosti, - grafické práce a kresličské práce, - inženýrská činnost v investiční výstavbě, - tlumočník- překladatel (činnost vymezená 1 odst. 2 zák. č. 36/1967 Sb.), - realitní činnost. Článek 2 Statutární orgán 1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Jednatele jmenuje Rada Libereckého kraje v působnosti jediného společníka. Jednatel jedná a činí právní úkony jménem společnosti. Jednatel je podle ustanovení 9 odst. 3 zákoníku práce vedoucím zaměstnancem společnosti jakožto zaměstnavatele. 2. Jednatel obchodně vede společnost a svoji činnost vykonává v souladu s obchodním zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v souladu se společenskou smlouvou a smlouvou o výkonu funkce, pokud je taková smlouva uzavřena. 3. Jednatel je oprávněn krátkodobě zmocnit k zastupování společnosti navenek výkonného ředitele nebo jeho zástupce, či jiného zaměstnance společnosti. Toto zmocnění musí být vždy provedeno písemnou formou s určením rozsahu takto udělené plné moci. 4. Jednatel odpovídá za celkový chod společnosti, za řádné hospodaření společnosti a hospodaření se svěřeným majetkem a za jeho ochranu. 5. Jednatel je povinen zejména: Strana 1 (celkem 12)

2 a) činit bezodkladně úkony ke splnění povinností společnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, případně z nařízení či opatření uložených příslušnými správními úřady, b) řádně a zodpovědně vykonávat činnosti, které zabezpečují plynulý a řádný chod společnosti a plnění závazků společnosti vyplývajících z platných závazkových vztahů, c) vydávat vnitřní předpisy a normy řízení společnosti. 6. Jednatel dále: a) vytváří a řídí obchodní politiku společnosti, na základě podkladů od výkonného ředitele a ekonoma společnosti účetního vytváří hospodářský plán společnosti, b) spoluvytváří a schvaluje plán vzdělávání zaměstnanců, c) vytváří mzdovou politiku společnosti a schvaluje podklady pro mzdy včetně návrhů případných odměn, d) vytváří strategii společnosti v oblasti obchodní činnosti a marketingu, vnitřního řízení společnosti a vzdělávání zaměstnanců, Článek 3 Organizační uspořádání a organizace vnitřního řízení 1. Ve společnosti jsou zřízena tato pracovní místa: a) výkonný ředitel b) projektový ředitel c) asistentka vedení společnosti sekretariát d) manažer projektu e) specialista ICT (informační a komunikační technologie) f) vedoucí EEN (Enterprise Europe Network) g) referent EEN (Enterprise Europe Network) h) manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury i) koordinátor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury j) finanční manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury k) interní lektor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury l) technický asistent projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury m) ekonom společnosti účetní. 2. Pokud není pracovní místo výkonného ředitele obsazeno, vykonává činnosti příslušející tomuto pracovnímu místu jednatel. 3. Členy vedení společnosti jsou jednatel, výkonný ředitel a projektový ředitel. 4. Výkonný ředitel je přímo funkčně nadřízen asistentce vedení společnosti sekretariát, specialistovi ICT (informační a komunikační technologie), Strana 2 (celkem 12)

3 vedoucímu EEN (Enterprise Europe Network) a ekonomovi společnosti účetnímu. 5. Projektový ředitel je přímo funkčně nadřízen manažerům projektů, manažerovi projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o., koordinátorovi projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury, finančnímu manažerovi projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o., internímu lektorovi projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury a technickému asistentovi projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o.. 6. Vedoucí EEN (Enterprise Europe Network) je přímo funkčně nadřízen referentovi EEN (Enterprise Europe Network). 7. Evropská síť pro podnikání EEN (Enterprise Europe Network) je řízena Evropskou komisí, koordinátorem české sítě je TC AV Praha. Jedná se o víceletý projekt (do roku 2013), přičemž ARR má uzavřenou partnerskou smlouvu s TC AV Praha. 8. Funkční nadřízenost a podřízenost je vztah vedoucích a jim podřízených zaměstnanců ve smyslu pracovněprávních předpisů daný vznikem a obsahem pracovněprávního vztahu zaměstnance ke společnosti a vnitřními předpisy společnosti. 9. Každé povinnosti, činnosti a pravomoci vykonávané zaměstnanci zařazenými na pracovních místech uvedených v odstavci 1 odpovídá příslušná odpovědnost těchto zaměstnanců za plnění a výkon této povinnosti, činnosti a pravomoci. Článek 4 Výkonný ředitel 1. Výkonný ředitel řídí společnost v souladu s jejím předmětem činnosti. Funkce výkonného ředitele je funkce obsazovaná jmenováním. Výkonného ředitele jmenuje do funkce jednatel. Výkonný ředitel je podle ustanovení 9 odst. 3 zákoníku práce vedoucím zaměstnancem společnosti jakožto zaměstnavatele a členem vedení společnosti. Výkonný ředitel je přímo funkčně podřízen jednateli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci výkonného ředitele: a) Řídí chod a činnost společnosti a o své činnosti pravidelně informuje jednatele. b) Prování úkony nutné ke splnění úkolů uložených mu jednatelem. c) Přiděluje práci a ukládá pracovní úkoly zaměstnancům v souladu s jejich pracovním zařazením, kvalifikací a schopnostmi a kontroluje jejich plnění. d) Společně s jednatelem vytváří a řídí obchodní politiku společnosti. Zajišťuje přípravu příslušných dokumentů (nabídek, objednávek, smluv o dílo atd.) a tyto předkládá k podpisu jednateli. Samostatně vede obchodní jednání s právnickými a fyzickými osobami za účelem získání Strana 3 (celkem 12)

4 zakázky pro společnost. O účelu a výsledcích těchto jednání bezodkladně informuje jednatele. e) Schvaluje pracovní cesty přímo podřízených zaměstnanců s výjimkou zahraničních pracovních cest, které předkládá ke schválení jednateli. Kontroluje a schvaluje podklady pro mzdy zaměstnanců (měsíční pracovní výkazy) a připravuje návrhy odměn, které předkládá ke schválení jednateli. f) Společně s asistentkou vedení společnosti sekretariát připravuje plán vzdělávání zaměstnanců a plán dovolených na příslušné období (kalendářní nebo hospodářský rok). g) Společně s ekonomem společnosti účetním sestavuje pravidelné (čtvrtletní) výkazy o plnění finančního plánu a tyto předkládá jednateli. h) Vykonává činnosti manažera projektu v případě, kdy odpovídá za realizaci konkrétní jednotlivé zakázky. Článek 5 Projektový ředitel 1. Projektový ředitel řídí realizaci projektů ve společnosti. Funkce projektového ředitele je funkce obsazovaná jmenováním. Projektového ředitele jmenuje do funkce jednatel. Projektový ředitel je členem vedení společnosti a je přímo funkčně podřízen jednateli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci projektového ředitele: a. Řídí realizaci projektů ve společnosti a o své činnosti pravidelně informuje jednatele a výkonného ředitele. b. Prování úkony nutné ke splnění úkolů uložených mu jednatelem a výkonným ředitelem. c. Přiděluje práci a ukládá pracovní úkoly v rámci realizace projektů ve společnosti zaměstnancům- manažerům projektu v souladu s jejich pracovním zařazením, kvalifikací a schopnostmi a kontroluje jejich plnění. d. Zajišťuje přípravu příslušných dokumentů (nabídek, objednávek, smluv o dílo atd.) a tyto předkládá k podpisu jednateli. Samostatně vede obchodní jednání s právnickými a fyzickými osobami za účelem získání zakázky pro společnost. O účelu a výsledcích těchto jednání bezodkladně informuje jednatele a výkonného ředitele. e. Schvaluje pracovní cesty přímo podřízených zaměstnanců s výjimkou zahraničních pracovních cest, které předkládá ke schválení jednateli. f. Vykonává činnosti manažera projektu v případě, kdy odpovídá za realizaci konkrétní jednotlivé zakázky. Článek 6 Asistentka vedení společnosti sekretariát 1. Asistentka vedení společnosti sekretariát je přímo funkčně podřízena výkonnému řediteli. Strana 4 (celkem 12)

5 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci asistentky vedení společnosti sekretariát: a) Vede běžnou agendu společnosti (pošta, čerpání dovolených, pracovní neschopnosti, překážky v práci atd.) a evidenci písemností. b) Vede agendu smluvních vztahů společnosti, evidenci nabídek a poptávek, přijatých a vydaných faktur, pokladních dokladů včetně provozních záloh a záloh na cestovní výdaje poskytované zaměstnancům a jejich vyúčtování. Vede evidenci dokladů pro platební styk a provádí platební příkazy elektronického bankovnictví podle pokynů jednatele. Vede hotovostní pokladnu a má hmotnou odpovědnost za svěřené (převzaté) finanční prostředky. c) Připravuje podklady pro mzdy zaměstnanců (měsíční pracovní výkazy) a vede evidenci pracovní doby. Vede personální agendu společnosti včetně osobních spisů zaměstnanců. Provádí personální činnosti společnosti včetně zajištění ochrany osobních údajů podle obecně závazných právních předpisů. Připravuje podklady k uzavření či rozvázání pracovněprávních vztahů, včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a tyto předkládá jednateli k podpisu. d) Zpracovává, vede a aktualizuje plán zakázek společnosti na základě podkladů od výkonného ředitele a ostatních zaměstnanců. e) Ve spolupráci s ekonomem společnosti účetním zajišťuje a provádí platební styk společnosti. Platby před jejich provedením předkládá ke schválení jednateli. f) Vede agendu dokumentů společnosti týkajících se statutu společnosti, obchodního rejstříku, živnostenských oprávnění, daňové evidence, jednání dozorčí rady a valné hromady, veřejných zakázek, apod. g) Vede pracovní agendu a kalendář jednatele, pořizuje a eviduje zápisy z porad společnosti, předává je v kopii výkonnému řediteli a v elektronické podobě rozesílá ostatním zaměstnancům. Vede evidenci vnitřních předpisů společnosti a zajišťuje seznámení zaměstnanců s nimi. h) Zajišťuje materiální zabezpečení chodu společnosti kancelářskými potřebami a pomůckami, jejich průběžné doplňování, případně podle požadavků zaměstnanců obstarání konkrétních kancelářských potřeb. Článek 7 Manažer projektu 1. Manažer projektu je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci manažera projektu: a) Samostatně vykonává konkrétní činnosti potřebné ke splnění jednotlivé jemu přidělené zakázky a úkolů vyplývajících pro něj z pokynů projektového ředitele, případně dalších členů vedení společnosti, a ze zápisů z porad společnosti. b) Připravuje podklady k obchodním jednáním, ke zpracování nabídek, objednávek, smluv o dílo atd. Zpracovává příslušné dokumenty Strana 5 (celkem 12)

6 a zprávy, vede jejich průběžnou evidenci a před jejich odevzdáním zákazníkům je projednává s projektovým ředitelem nebo dalšími členy vedení společnosti. Konečnou verzi těchto dokumentů eviduje a ukládá v souladu se spisovým řádem společnosti. c) Připravuje podklady pro fakturaci, kontroluje věcnou správnost vystavených faktur, přebírá a schvaluje faktury od dodavatelů, kontroluje jejich věcnou správnost a předává je k proplacení. d) Soustavně sleduje vývoj v oblasti obchodní činnosti společnosti, přináší podněty k případným obchodním zakázkám společnosti a příslušné informace předává členům vedení společnosti buď přímo nebo prostřednictvím zápisů z porad společnosti. Článek 8 Specialista ICT 1. Specialista ICT (informační a komunikační technologie) je přímo funkčně podřízen výkonnému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci specialisty ICT (informační a komunikační technologie): a) Zřizuje, udržuje a spravuje informační a komunikační technologie používané ve společnosti a zajišťuje tvorbu a aktualizaci (obsahovou i grafickou) vnitřní informační sítě, webových stránek společnosti atd. Vede evidenci výpočetní techniky, souvisejícího SW a doplňkového zařízení (dataprojektory včetně příslušenství, digitální fotoaparáty, skannery, kopírky, tiskárny, mobilní telefony včetně příslušenství a další zařízení). b) Samostatně plní úkoly vyplývající pro něj z pokynů výkonného ředitele a ze zápisů z porad společnosti. c) Vede a spravuje Regionální informační systém (RIS) v souladu s příslušnou smlouvou a vykonává konkrétní činnosti potřebné ke splnění závazků z ní vyplývajících. d) Připravuje podklady k obchodním jednáním, ke zpracování nabídek, objednávek, smluv o dílo atd. Zpracovává příslušné dokumenty a zprávy, vede jejich průběžnou evidenci a před jejich odevzdáním zákazníkům je projednává s výkonným ředitelem nebo jednatelem. Konečnou verzi těchto dokumentů eviduje a ukládá v souladu se spisovým řádem společnosti. e) Připravuje podklady pro fakturaci a kontroluje věcnou správnost vystavených faktur, přebírá a schvaluje faktury od dodavatelů, kontroluje jejich věcnou správnost a předává je k proplacení. f) Vykonává činnosti manažera projektu v případě kdy odpovídá za realizaci konkrétní jednotlivé zakázky. Strana 6 (celkem 12)

7 Článek 9 Vedoucí EEN (Enterprise Europe Network) 1. Vedoucí EEN (Enterprise Europe Network) je přímo funkčně podřízen výkonnému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci vedoucího EEN (Enterprise Europe Network): a) Řídí činnost EEN (Enterprise Europe Network) vede potřebnou agendu a evidenci EEN (Enterprise Europe Network) zpracovává zprávy a doklady v souladu s příslušnou smlouvou a vykonává konkrétní činnosti potřebné ke splnění závazků z této smlouvy. b) Samostatně plní úkoly vyplývající pro něj z pokynů výkonného ředitele a ze zápisů z porad společnosti. c) Koordinuje a řídí činnost ostatních zaměstnanců v oblasti působení EEN (Enterprise Europe Network) Řídí a kontroluje činnost referenta EEN (Enterprise Europe Network). d) Připravuje podklady k obchodním jednáním, ke zpracování nabídek, objednávek, smluv o dílo atd. Zpracovává příslušné dokumenty a zprávy, vede jejich průběžnou evidenci a před jejich odevzdáním zákazníkům je projednává s výkonným ředitelem nebo jednatelem. Konečnou verzi těchto dokumentů eviduje a ukládá v souladu se spisovým řádem společnosti. e) Připravuje podklady pro fakturaci a kontroluje věcnou správnost vystavených faktur, přebírá a schvaluje faktury od dodavatelů, kontroluje jejich věcnou správnost a předává je k proplacení. f) Schvaluje pracovní cesty přímo podřízených zaměstnanců (referentů EEN) s výjimkou zahraničních pracovních cest, které předkládá ke schválení jednateli. g) Vykonává činnosti manažera projektu v případě kdy odpovídá za realizaci konkrétní jednotlivé zakázky. Článek 10 Referent EEN (Enterprise Europe Network) 1. Referent EEN (Enterprise Europe Network) je přímo funkčně podřízen vedoucímu EEN (Enterprise Europe Network) 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci referenta EEN (Enterprise Europe Network): a) Vede potřebnou agendu a evidenci EEN (Enterprise Europe Network) připravuje podklady ke zpracování zpráv a dokladů v souladu s příslušnou smlouvou a vykonává konkrétní činnosti potřebné ke splnění závazků z této smlouvy. b) Samostatně plní úkoly vyplývající pro něj z pokynů vedoucího EEN (Enterprise Europe Network) z plánu činností (záznamu realizace zakázky) a ze zápisů z porad společnosti. c) Koordinuje činnost ostatních zaměstnanců v oblasti působení EEN (Enterprise Europe Network) Strana 7 (celkem 12)

8 d) Samostatně nebo ve spolupráci s externí odbornou firmou vede a spravuje archiv společnosti v souladu se spisovým a skartačním řádem společnosti. Přebírá od zaměstnanců doklady a dokumenty k archivaci, dbá na jejich řádné evidování a vede archivní knihu. Článek 11 Manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. 1. Manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci manažera projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury : a) Nese hlavní zodpovědnost za realizaci projektu. b) Podepisuje smlouvy a zodpovídá za transparentní výběr školitelů. c) Monitoruje průběh projektu, řeší případné nesrovnalosti (krizový management, v případě potřeby). d) Komunikuje s řídícím orgánem ve věcech smluvních. Vede realizační tým, rozděluje úkoly a kompetence. e) Spolu s koordinátorem projektu dohlíží na přípravu metodiky interního školení. V rámci této aktivity rovněž spolu s koordinátorem monitoruje zpětnou vazbu (osobními pohovory se zaměstnanci, sledováním práce zaměstnanců), která je podkladem pro úpravy metodiky. f) Je aktivně zapojen do klíčové aktivity číslo 3, v rámci které sleduje zdali projekt splnil nastavené cíle, zda lze výstupy účelně využít v praxi, případně zda lze najít možnosti dalšího zlepšení vzdělávání apod. g) Zjištěné výstupy předává koordinátorovi projektu. h) Zodpovídá za udržitelnost projektu. i) Účastní se kontrol projektu. Článek 12 Koordinátor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury 1. Koordinátor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci koordinátora projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury : a) Aktivně se podílí na realizaci všech klíčových aktivit, zajišťuje realizaci projektu po stránce obsahové a věcné. b) Zajistí všechny kurzy dle obsahu vzdělávacího plánu, tj. výběr poskytovatelů školení dle jednotlivých témat, a tvorbu detailního časového harmonogramu konkrétních kurzů a školení dle časových možností zaměstnanců a školitelů. Strana 8 (celkem 12)

9 c) Pravidelně informuje manažera projektu a finančního manažera o průběhu aktivit. d) Řídí harmonogram realizace a spolupracuje s dodavateli školení. e) Monitoruje kvalitu vzdělávání, reaguje na požadavky zaměstnanců a řeší organizační záležitosti. f) Komunikuje s lektory, zajišťuje nezbytné zázemí a zařízení pro školení. g) V rámci aktivity 2 zajišťuje spolu s manažerem projektu monitorování zpětné vazby od proškolených zaměstnanců. h) Věcně zajišťuje aktivitu č. 3, v rámci které spolupracuje s manažerem projektu. i) Zodpovídá za vytvoření systému interního školení v ARR. Článek 13 Finanční manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury 1. Finanční manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci finančního manažera projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. : a) Zodpovídá za řízení projektu dle pravidel OP LZZ (dotační management). b) Je seznámen s příslušnou dokumentací OP LZZ a řídí se jí. Monitoruje průběh projektu ve vztahu k dodržování harmonogramu, nastavených indikátorů, finančního plánu, apod. c) Kontroluje čerpání rozpočtu, podává zprávu o čerpání manažerovi projektu. d) Pravidelně komunikuje s řídícím orgánem. Řídí změny v projektu, zpracovává průběžné a závěrečnou monitorovací zprávu, realizuje publicitu projektu a kontroluje dodržování publicity při realizaci vzdělávacích akcí a na výstupech projektu. e) Provádí archivaci dokumentů k projektu a vyúčtování projektu. Informace o průběhu projektu získává zejména od koordinátora projektu, případně manažera a technického asistenta. f) V případě potřeby komunikuje s dodavateli služeb. g) Organizuje pravidelná i nárazová jednání realizačního týmu, kde se jeho členové vzájemně informují o aktuálním průběhu projektu. h) Účastní se kontrol projektu. Strana 9 (celkem 12)

10 Článek 14 Interní lektor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury 1. Interní lektor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci interního lektora projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury : a) Projde převážnou většinou kurzů a školení, jež budou v průběhu projektu realizována (včetně školení pro personalisty), a to tak, aby poté sám mohl v rámci provádění činnosti interního lektora poskytovat zaměstnancům firmy interní školení na požadovaná témata. b) V rámci aktivity č. 2 připravuje za dohledu manažera a koordinátora projektu metodiku interního vzdělávacího programu na rozšíření profesních znalostí a dovedností zaměstnanců (jak stávajících, tak nově příchozích) a zároveň metodiku postupu práce interního lektora, která bude konzultována s externím odborníkem. c) Provede pilotní testování vytvořené metodiky na zaměstnancích firmy formou pilotního testovacího interního školení. d) Po zmonitorování zpětné vazby provede úpravu metodiky a materiálů tak, aby odpovídaly potřebám cílové skupiny. Článek 15 Technický asistent projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury 1. Technický asistent projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci technického asistenta projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. : a) Podílí se na realizaci aktivity číslo 2 po stránce technické. b) Od koordinátora projektu obdrží nezbytné vstupy pro zpracování vzdělávacího programu s využitím e-learningu. c) Výstupem bude CD s e-learningovým programem, obsahující nezbytné informace prioritně určené pro nové, ale i stávající zaměstnance ARR. Tyto informace umožní novému i stávajícímu zaměstnanci získat nezbytné profesní znalosti nejen pro práci v ARR, neboť zároveň zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce, kvalifikaci a odborné (klíčové) kompetence a dovednosti. d) CD bude obsahovat vhodné metody a postupy usnadňující vlastní profesní vzdělávání, mj. interaktivní prezentace, úkoly k řešení, praktické ukázky, odkazy na internetové zdroje, užitečné šablony aj. Strana 10 (celkem 12)

11 Článek 16 Ekonom společnosti účetní 1. Ekonom společnosti účetní je přímo podřízen výkonnému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci ekonoma společnosti účetního: a) Vede ekonomickou a účetní agendu společnosti v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména daňovými, účetními a mzdovými). Vede účetní výkazy a evidenci. Provádí výpočet mezd zaměstnanců, vede mzdovou agendu a agendu zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců včetně plateb příslušného pojistného a prostřednictvím sekretariátu společnosti odesílá příslušná hlášení. Vede evidenci dovolených a agendu evidenčních listů důchodového zabezpečení. b) Zpracovává měsíční (čtvrtletní) finanční výkazy o hospodaření společnosti a průběžně aktualizuje roční výkaz v souladu s průběžnou evidencí účetních dokladů. Společně s výkonným ředitelem připravuje finanční plán společnosti a podle potřeby ho aktualizuje. c) Sleduje zůstatky na bankovních účtech společnosti a připravuje podklady pro platební styk společnosti. d) Provádí podle pokynů výkonného ředitele nebo jednatele ekonomický rozbor zakázek společnosti, provádí výpočet hodinové základní sazby podle mzdových nákladů včetně odvodů, režijních a ostatních nákladů a podle potřeby ho aktualizuje. e) Vede evidenci hmotného i nehmotného majetku společnosti a ve spolupráci s asistentkou vedení společnosti sekretariát provádí minimálně jednou ročně jeho pravidelnou inventarizaci. 3. Činnosti zajišťované ekonomem společnosti účetním mohou být na základě rozhodnutí jednatele zabezpečeny externě na základě smlouvy s osobou mající příslušná živnostenská a profesní oprávnění, a to buď v plném nebo v částečném rozsahu. V takovém případě je rozsah činností zabezpečených externě stanoven smlouvou s externí osobou a zajištění činností, které tato smlouva nezahrnuje, je uloženo vnitřním předpisem některému zaměstnanci společnosti. Článek 17 Seznamovací povinnost a přístupnost organizačního řádu 1. Všichni zaměstnanci musí být s tímto organizačním řádem prokazatelným způsobem seznámeni. Za toto seznámení svých přímo podřízených zaměstnanců odpovídají všichni příslušní vedoucí zaměstnanci. 2. Tento organizační řád je veřejně přístupný všem zaměstnancům ve složce Vnitropodnikové směrnice a řády v agendě vedené asistentkou vedení společnosti - sekretariát. Strana 11 (celkem 12)

12 Článek 18 Zrušovací ustanovení Zrušuje se organizační řád vydaný dne 15. prosince Článek 19 Účinnost Tento pracovní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna V Liberci dne 15. prosince Ing. Martin Dušek jednatel Strana 12 (celkem 12)

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s platnými právními předpisy schválila členská schůze na jednání dne 11. 9. 2015 ve Svojanově, tuto změnu organizačního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

Dohoda o pracovní činnosti (tým projektu)

Dohoda o pracovní činnosti (tým projektu) Manažer projektu 10 hodin/měsíc 200,00 Kč 2 000,00 Kč Manažer projektu je vedoucím Řídící skupiny. Zodpovídá za celkové řízení aktivit, plnění stanovených cílů a výstupů projektu. Společně s Finančním

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

Pozice Výše max. hodinové sazby 1. Vedoucí manažer

Pozice Výše max. hodinové sazby 1. Vedoucí manažer Přehled maximálních doporučených hodinových sazeb bez odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ

Více

Organizační řád LAA ČR, schválený Radou LAA ČR 13.2..2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA

Organizační řád LAA ČR, schválený Radou LAA ČR 13.2..2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 POSLÁNÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU... 2 HLAVA II. SEKRETARIÁT LAA... 2 2 VÝKON AGEND LAA... 2 3 PŮSOBNOST SEKRETARIÁTU... 2 4 VEDENÍ EVIDENCE ČLENŮ LAA...

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

Organizační řád KDU-ČSL

Organizační řád KDU-ČSL Organizační řád KDU-ČSL 1. Základní ustanovení 1. Organizační řád se vydává dle Stanov KDU-ČSL 1. 2. Organizační řád schvaluje Celostátní konference KDU- ČSL 2. 3. Organizační řád se řídí platnými Stanovami

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA NYMBURK Organizační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., s přihlédnutím k místním podmínkám školy. Tento organizační

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 3/2015 Účinnost od 1. května 2015 Směrnice ČAS ze dne 8. dubna 2015 o článcích péče o talentovanou mládež Předsednictvo Českého atletického

Více

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t :

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t : STATUT VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) I. Úvodní ustanovení preambule 1. Prezidium AKHV na základě svého zmocnění Stanovami AKHV Čl.12 odst.5 bod l) a n) vydává Organizační

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

Úplné znění Organizačního řádu Nejvyššího správního soudu, jak vyplývá ze změn provedených směrnicí č. 6/2004, č. 7/2004 a č.

Úplné znění Organizačního řádu Nejvyššího správního soudu, jak vyplývá ze změn provedených směrnicí č. 6/2004, č. 7/2004 a č. Úplné znění Organizačního řádu Nejvyššího správního soudu, jak vyplývá ze změn provedených směrnicí č. 6/2004, č. 7/2004 a č. 4/2005 Organizační řád Nejvyššího správního soudu Část první Základní ustanovení

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více