ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ IČ: (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti zapsaným v obchodním rejstříku je: - organizační a ekonomické poradenství, - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhrazeného v příl. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, - propagační a reklamní činnost, - vydavatelské a nakladatelské činnosti, - grafické práce a kresličské práce, - inženýrská činnost v investiční výstavbě, - tlumočník- překladatel (činnost vymezená 1 odst. 2 zák. č. 36/1967 Sb.), - realitní činnost. Článek 2 Statutární orgán 1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Jednatele jmenuje Rada Libereckého kraje v působnosti jediného společníka. Jednatel jedná a činí právní úkony jménem společnosti. Jednatel je podle ustanovení 9 odst. 3 zákoníku práce vedoucím zaměstnancem společnosti jakožto zaměstnavatele. 2. Jednatel obchodně vede společnost a svoji činnost vykonává v souladu s obchodním zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v souladu se společenskou smlouvou a smlouvou o výkonu funkce, pokud je taková smlouva uzavřena. 3. Jednatel je oprávněn krátkodobě zmocnit k zastupování společnosti navenek výkonného ředitele nebo jeho zástupce, či jiného zaměstnance společnosti. Toto zmocnění musí být vždy provedeno písemnou formou s určením rozsahu takto udělené plné moci. 4. Jednatel odpovídá za celkový chod společnosti, za řádné hospodaření společnosti a hospodaření se svěřeným majetkem a za jeho ochranu. 5. Jednatel je povinen zejména: Strana 1 (celkem 12)

2 a) činit bezodkladně úkony ke splnění povinností společnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, případně z nařízení či opatření uložených příslušnými správními úřady, b) řádně a zodpovědně vykonávat činnosti, které zabezpečují plynulý a řádný chod společnosti a plnění závazků společnosti vyplývajících z platných závazkových vztahů, c) vydávat vnitřní předpisy a normy řízení společnosti. 6. Jednatel dále: a) vytváří a řídí obchodní politiku společnosti, na základě podkladů od výkonného ředitele a ekonoma společnosti účetního vytváří hospodářský plán společnosti, b) spoluvytváří a schvaluje plán vzdělávání zaměstnanců, c) vytváří mzdovou politiku společnosti a schvaluje podklady pro mzdy včetně návrhů případných odměn, d) vytváří strategii společnosti v oblasti obchodní činnosti a marketingu, vnitřního řízení společnosti a vzdělávání zaměstnanců, Článek 3 Organizační uspořádání a organizace vnitřního řízení 1. Ve společnosti jsou zřízena tato pracovní místa: a) výkonný ředitel b) projektový ředitel c) asistentka vedení společnosti sekretariát d) manažer projektu e) specialista ICT (informační a komunikační technologie) f) vedoucí EEN (Enterprise Europe Network) g) referent EEN (Enterprise Europe Network) h) manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury i) koordinátor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury j) finanční manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury k) interní lektor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury l) technický asistent projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury m) ekonom společnosti účetní. 2. Pokud není pracovní místo výkonného ředitele obsazeno, vykonává činnosti příslušející tomuto pracovnímu místu jednatel. 3. Členy vedení společnosti jsou jednatel, výkonný ředitel a projektový ředitel. 4. Výkonný ředitel je přímo funkčně nadřízen asistentce vedení společnosti sekretariát, specialistovi ICT (informační a komunikační technologie), Strana 2 (celkem 12)

3 vedoucímu EEN (Enterprise Europe Network) a ekonomovi společnosti účetnímu. 5. Projektový ředitel je přímo funkčně nadřízen manažerům projektů, manažerovi projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o., koordinátorovi projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury, finančnímu manažerovi projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o., internímu lektorovi projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury a technickému asistentovi projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o.. 6. Vedoucí EEN (Enterprise Europe Network) je přímo funkčně nadřízen referentovi EEN (Enterprise Europe Network). 7. Evropská síť pro podnikání EEN (Enterprise Europe Network) je řízena Evropskou komisí, koordinátorem české sítě je TC AV Praha. Jedná se o víceletý projekt (do roku 2013), přičemž ARR má uzavřenou partnerskou smlouvu s TC AV Praha. 8. Funkční nadřízenost a podřízenost je vztah vedoucích a jim podřízených zaměstnanců ve smyslu pracovněprávních předpisů daný vznikem a obsahem pracovněprávního vztahu zaměstnance ke společnosti a vnitřními předpisy společnosti. 9. Každé povinnosti, činnosti a pravomoci vykonávané zaměstnanci zařazenými na pracovních místech uvedených v odstavci 1 odpovídá příslušná odpovědnost těchto zaměstnanců za plnění a výkon této povinnosti, činnosti a pravomoci. Článek 4 Výkonný ředitel 1. Výkonný ředitel řídí společnost v souladu s jejím předmětem činnosti. Funkce výkonného ředitele je funkce obsazovaná jmenováním. Výkonného ředitele jmenuje do funkce jednatel. Výkonný ředitel je podle ustanovení 9 odst. 3 zákoníku práce vedoucím zaměstnancem společnosti jakožto zaměstnavatele a členem vedení společnosti. Výkonný ředitel je přímo funkčně podřízen jednateli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci výkonného ředitele: a) Řídí chod a činnost společnosti a o své činnosti pravidelně informuje jednatele. b) Prování úkony nutné ke splnění úkolů uložených mu jednatelem. c) Přiděluje práci a ukládá pracovní úkoly zaměstnancům v souladu s jejich pracovním zařazením, kvalifikací a schopnostmi a kontroluje jejich plnění. d) Společně s jednatelem vytváří a řídí obchodní politiku společnosti. Zajišťuje přípravu příslušných dokumentů (nabídek, objednávek, smluv o dílo atd.) a tyto předkládá k podpisu jednateli. Samostatně vede obchodní jednání s právnickými a fyzickými osobami za účelem získání Strana 3 (celkem 12)

4 zakázky pro společnost. O účelu a výsledcích těchto jednání bezodkladně informuje jednatele. e) Schvaluje pracovní cesty přímo podřízených zaměstnanců s výjimkou zahraničních pracovních cest, které předkládá ke schválení jednateli. Kontroluje a schvaluje podklady pro mzdy zaměstnanců (měsíční pracovní výkazy) a připravuje návrhy odměn, které předkládá ke schválení jednateli. f) Společně s asistentkou vedení společnosti sekretariát připravuje plán vzdělávání zaměstnanců a plán dovolených na příslušné období (kalendářní nebo hospodářský rok). g) Společně s ekonomem společnosti účetním sestavuje pravidelné (čtvrtletní) výkazy o plnění finančního plánu a tyto předkládá jednateli. h) Vykonává činnosti manažera projektu v případě, kdy odpovídá za realizaci konkrétní jednotlivé zakázky. Článek 5 Projektový ředitel 1. Projektový ředitel řídí realizaci projektů ve společnosti. Funkce projektového ředitele je funkce obsazovaná jmenováním. Projektového ředitele jmenuje do funkce jednatel. Projektový ředitel je členem vedení společnosti a je přímo funkčně podřízen jednateli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci projektového ředitele: a. Řídí realizaci projektů ve společnosti a o své činnosti pravidelně informuje jednatele a výkonného ředitele. b. Prování úkony nutné ke splnění úkolů uložených mu jednatelem a výkonným ředitelem. c. Přiděluje práci a ukládá pracovní úkoly v rámci realizace projektů ve společnosti zaměstnancům- manažerům projektu v souladu s jejich pracovním zařazením, kvalifikací a schopnostmi a kontroluje jejich plnění. d. Zajišťuje přípravu příslušných dokumentů (nabídek, objednávek, smluv o dílo atd.) a tyto předkládá k podpisu jednateli. Samostatně vede obchodní jednání s právnickými a fyzickými osobami za účelem získání zakázky pro společnost. O účelu a výsledcích těchto jednání bezodkladně informuje jednatele a výkonného ředitele. e. Schvaluje pracovní cesty přímo podřízených zaměstnanců s výjimkou zahraničních pracovních cest, které předkládá ke schválení jednateli. f. Vykonává činnosti manažera projektu v případě, kdy odpovídá za realizaci konkrétní jednotlivé zakázky. Článek 6 Asistentka vedení společnosti sekretariát 1. Asistentka vedení společnosti sekretariát je přímo funkčně podřízena výkonnému řediteli. Strana 4 (celkem 12)

5 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci asistentky vedení společnosti sekretariát: a) Vede běžnou agendu společnosti (pošta, čerpání dovolených, pracovní neschopnosti, překážky v práci atd.) a evidenci písemností. b) Vede agendu smluvních vztahů společnosti, evidenci nabídek a poptávek, přijatých a vydaných faktur, pokladních dokladů včetně provozních záloh a záloh na cestovní výdaje poskytované zaměstnancům a jejich vyúčtování. Vede evidenci dokladů pro platební styk a provádí platební příkazy elektronického bankovnictví podle pokynů jednatele. Vede hotovostní pokladnu a má hmotnou odpovědnost za svěřené (převzaté) finanční prostředky. c) Připravuje podklady pro mzdy zaměstnanců (měsíční pracovní výkazy) a vede evidenci pracovní doby. Vede personální agendu společnosti včetně osobních spisů zaměstnanců. Provádí personální činnosti společnosti včetně zajištění ochrany osobních údajů podle obecně závazných právních předpisů. Připravuje podklady k uzavření či rozvázání pracovněprávních vztahů, včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a tyto předkládá jednateli k podpisu. d) Zpracovává, vede a aktualizuje plán zakázek společnosti na základě podkladů od výkonného ředitele a ostatních zaměstnanců. e) Ve spolupráci s ekonomem společnosti účetním zajišťuje a provádí platební styk společnosti. Platby před jejich provedením předkládá ke schválení jednateli. f) Vede agendu dokumentů společnosti týkajících se statutu společnosti, obchodního rejstříku, živnostenských oprávnění, daňové evidence, jednání dozorčí rady a valné hromady, veřejných zakázek, apod. g) Vede pracovní agendu a kalendář jednatele, pořizuje a eviduje zápisy z porad společnosti, předává je v kopii výkonnému řediteli a v elektronické podobě rozesílá ostatním zaměstnancům. Vede evidenci vnitřních předpisů společnosti a zajišťuje seznámení zaměstnanců s nimi. h) Zajišťuje materiální zabezpečení chodu společnosti kancelářskými potřebami a pomůckami, jejich průběžné doplňování, případně podle požadavků zaměstnanců obstarání konkrétních kancelářských potřeb. Článek 7 Manažer projektu 1. Manažer projektu je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci manažera projektu: a) Samostatně vykonává konkrétní činnosti potřebné ke splnění jednotlivé jemu přidělené zakázky a úkolů vyplývajících pro něj z pokynů projektového ředitele, případně dalších členů vedení společnosti, a ze zápisů z porad společnosti. b) Připravuje podklady k obchodním jednáním, ke zpracování nabídek, objednávek, smluv o dílo atd. Zpracovává příslušné dokumenty Strana 5 (celkem 12)

6 a zprávy, vede jejich průběžnou evidenci a před jejich odevzdáním zákazníkům je projednává s projektovým ředitelem nebo dalšími členy vedení společnosti. Konečnou verzi těchto dokumentů eviduje a ukládá v souladu se spisovým řádem společnosti. c) Připravuje podklady pro fakturaci, kontroluje věcnou správnost vystavených faktur, přebírá a schvaluje faktury od dodavatelů, kontroluje jejich věcnou správnost a předává je k proplacení. d) Soustavně sleduje vývoj v oblasti obchodní činnosti společnosti, přináší podněty k případným obchodním zakázkám společnosti a příslušné informace předává členům vedení společnosti buď přímo nebo prostřednictvím zápisů z porad společnosti. Článek 8 Specialista ICT 1. Specialista ICT (informační a komunikační technologie) je přímo funkčně podřízen výkonnému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci specialisty ICT (informační a komunikační technologie): a) Zřizuje, udržuje a spravuje informační a komunikační technologie používané ve společnosti a zajišťuje tvorbu a aktualizaci (obsahovou i grafickou) vnitřní informační sítě, webových stránek společnosti atd. Vede evidenci výpočetní techniky, souvisejícího SW a doplňkového zařízení (dataprojektory včetně příslušenství, digitální fotoaparáty, skannery, kopírky, tiskárny, mobilní telefony včetně příslušenství a další zařízení). b) Samostatně plní úkoly vyplývající pro něj z pokynů výkonného ředitele a ze zápisů z porad společnosti. c) Vede a spravuje Regionální informační systém (RIS) v souladu s příslušnou smlouvou a vykonává konkrétní činnosti potřebné ke splnění závazků z ní vyplývajících. d) Připravuje podklady k obchodním jednáním, ke zpracování nabídek, objednávek, smluv o dílo atd. Zpracovává příslušné dokumenty a zprávy, vede jejich průběžnou evidenci a před jejich odevzdáním zákazníkům je projednává s výkonným ředitelem nebo jednatelem. Konečnou verzi těchto dokumentů eviduje a ukládá v souladu se spisovým řádem společnosti. e) Připravuje podklady pro fakturaci a kontroluje věcnou správnost vystavených faktur, přebírá a schvaluje faktury od dodavatelů, kontroluje jejich věcnou správnost a předává je k proplacení. f) Vykonává činnosti manažera projektu v případě kdy odpovídá za realizaci konkrétní jednotlivé zakázky. Strana 6 (celkem 12)

7 Článek 9 Vedoucí EEN (Enterprise Europe Network) 1. Vedoucí EEN (Enterprise Europe Network) je přímo funkčně podřízen výkonnému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci vedoucího EEN (Enterprise Europe Network): a) Řídí činnost EEN (Enterprise Europe Network) vede potřebnou agendu a evidenci EEN (Enterprise Europe Network) zpracovává zprávy a doklady v souladu s příslušnou smlouvou a vykonává konkrétní činnosti potřebné ke splnění závazků z této smlouvy. b) Samostatně plní úkoly vyplývající pro něj z pokynů výkonného ředitele a ze zápisů z porad společnosti. c) Koordinuje a řídí činnost ostatních zaměstnanců v oblasti působení EEN (Enterprise Europe Network) Řídí a kontroluje činnost referenta EEN (Enterprise Europe Network). d) Připravuje podklady k obchodním jednáním, ke zpracování nabídek, objednávek, smluv o dílo atd. Zpracovává příslušné dokumenty a zprávy, vede jejich průběžnou evidenci a před jejich odevzdáním zákazníkům je projednává s výkonným ředitelem nebo jednatelem. Konečnou verzi těchto dokumentů eviduje a ukládá v souladu se spisovým řádem společnosti. e) Připravuje podklady pro fakturaci a kontroluje věcnou správnost vystavených faktur, přebírá a schvaluje faktury od dodavatelů, kontroluje jejich věcnou správnost a předává je k proplacení. f) Schvaluje pracovní cesty přímo podřízených zaměstnanců (referentů EEN) s výjimkou zahraničních pracovních cest, které předkládá ke schválení jednateli. g) Vykonává činnosti manažera projektu v případě kdy odpovídá za realizaci konkrétní jednotlivé zakázky. Článek 10 Referent EEN (Enterprise Europe Network) 1. Referent EEN (Enterprise Europe Network) je přímo funkčně podřízen vedoucímu EEN (Enterprise Europe Network) 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci referenta EEN (Enterprise Europe Network): a) Vede potřebnou agendu a evidenci EEN (Enterprise Europe Network) připravuje podklady ke zpracování zpráv a dokladů v souladu s příslušnou smlouvou a vykonává konkrétní činnosti potřebné ke splnění závazků z této smlouvy. b) Samostatně plní úkoly vyplývající pro něj z pokynů vedoucího EEN (Enterprise Europe Network) z plánu činností (záznamu realizace zakázky) a ze zápisů z porad společnosti. c) Koordinuje činnost ostatních zaměstnanců v oblasti působení EEN (Enterprise Europe Network) Strana 7 (celkem 12)

8 d) Samostatně nebo ve spolupráci s externí odbornou firmou vede a spravuje archiv společnosti v souladu se spisovým a skartačním řádem společnosti. Přebírá od zaměstnanců doklady a dokumenty k archivaci, dbá na jejich řádné evidování a vede archivní knihu. Článek 11 Manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. 1. Manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci manažera projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury : a) Nese hlavní zodpovědnost za realizaci projektu. b) Podepisuje smlouvy a zodpovídá za transparentní výběr školitelů. c) Monitoruje průběh projektu, řeší případné nesrovnalosti (krizový management, v případě potřeby). d) Komunikuje s řídícím orgánem ve věcech smluvních. Vede realizační tým, rozděluje úkoly a kompetence. e) Spolu s koordinátorem projektu dohlíží na přípravu metodiky interního školení. V rámci této aktivity rovněž spolu s koordinátorem monitoruje zpětnou vazbu (osobními pohovory se zaměstnanci, sledováním práce zaměstnanců), která je podkladem pro úpravy metodiky. f) Je aktivně zapojen do klíčové aktivity číslo 3, v rámci které sleduje zdali projekt splnil nastavené cíle, zda lze výstupy účelně využít v praxi, případně zda lze najít možnosti dalšího zlepšení vzdělávání apod. g) Zjištěné výstupy předává koordinátorovi projektu. h) Zodpovídá za udržitelnost projektu. i) Účastní se kontrol projektu. Článek 12 Koordinátor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury 1. Koordinátor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci koordinátora projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury : a) Aktivně se podílí na realizaci všech klíčových aktivit, zajišťuje realizaci projektu po stránce obsahové a věcné. b) Zajistí všechny kurzy dle obsahu vzdělávacího plánu, tj. výběr poskytovatelů školení dle jednotlivých témat, a tvorbu detailního časového harmonogramu konkrétních kurzů a školení dle časových možností zaměstnanců a školitelů. Strana 8 (celkem 12)

9 c) Pravidelně informuje manažera projektu a finančního manažera o průběhu aktivit. d) Řídí harmonogram realizace a spolupracuje s dodavateli školení. e) Monitoruje kvalitu vzdělávání, reaguje na požadavky zaměstnanců a řeší organizační záležitosti. f) Komunikuje s lektory, zajišťuje nezbytné zázemí a zařízení pro školení. g) V rámci aktivity 2 zajišťuje spolu s manažerem projektu monitorování zpětné vazby od proškolených zaměstnanců. h) Věcně zajišťuje aktivitu č. 3, v rámci které spolupracuje s manažerem projektu. i) Zodpovídá za vytvoření systému interního školení v ARR. Článek 13 Finanční manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury 1. Finanční manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci finančního manažera projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. : a) Zodpovídá za řízení projektu dle pravidel OP LZZ (dotační management). b) Je seznámen s příslušnou dokumentací OP LZZ a řídí se jí. Monitoruje průběh projektu ve vztahu k dodržování harmonogramu, nastavených indikátorů, finančního plánu, apod. c) Kontroluje čerpání rozpočtu, podává zprávu o čerpání manažerovi projektu. d) Pravidelně komunikuje s řídícím orgánem. Řídí změny v projektu, zpracovává průběžné a závěrečnou monitorovací zprávu, realizuje publicitu projektu a kontroluje dodržování publicity při realizaci vzdělávacích akcí a na výstupech projektu. e) Provádí archivaci dokumentů k projektu a vyúčtování projektu. Informace o průběhu projektu získává zejména od koordinátora projektu, případně manažera a technického asistenta. f) V případě potřeby komunikuje s dodavateli služeb. g) Organizuje pravidelná i nárazová jednání realizačního týmu, kde se jeho členové vzájemně informují o aktuálním průběhu projektu. h) Účastní se kontrol projektu. Strana 9 (celkem 12)

10 Článek 14 Interní lektor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury 1. Interní lektor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci interního lektora projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury : a) Projde převážnou většinou kurzů a školení, jež budou v průběhu projektu realizována (včetně školení pro personalisty), a to tak, aby poté sám mohl v rámci provádění činnosti interního lektora poskytovat zaměstnancům firmy interní školení na požadovaná témata. b) V rámci aktivity č. 2 připravuje za dohledu manažera a koordinátora projektu metodiku interního vzdělávacího programu na rozšíření profesních znalostí a dovedností zaměstnanců (jak stávajících, tak nově příchozích) a zároveň metodiku postupu práce interního lektora, která bude konzultována s externím odborníkem. c) Provede pilotní testování vytvořené metodiky na zaměstnancích firmy formou pilotního testovacího interního školení. d) Po zmonitorování zpětné vazby provede úpravu metodiky a materiálů tak, aby odpovídaly potřebám cílové skupiny. Článek 15 Technický asistent projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury 1. Technický asistent projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci technického asistenta projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. : a) Podílí se na realizaci aktivity číslo 2 po stránce technické. b) Od koordinátora projektu obdrží nezbytné vstupy pro zpracování vzdělávacího programu s využitím e-learningu. c) Výstupem bude CD s e-learningovým programem, obsahující nezbytné informace prioritně určené pro nové, ale i stávající zaměstnance ARR. Tyto informace umožní novému i stávajícímu zaměstnanci získat nezbytné profesní znalosti nejen pro práci v ARR, neboť zároveň zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce, kvalifikaci a odborné (klíčové) kompetence a dovednosti. d) CD bude obsahovat vhodné metody a postupy usnadňující vlastní profesní vzdělávání, mj. interaktivní prezentace, úkoly k řešení, praktické ukázky, odkazy na internetové zdroje, užitečné šablony aj. Strana 10 (celkem 12)

11 Článek 16 Ekonom společnosti účetní 1. Ekonom společnosti účetní je přímo podřízen výkonnému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci ekonoma společnosti účetního: a) Vede ekonomickou a účetní agendu společnosti v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména daňovými, účetními a mzdovými). Vede účetní výkazy a evidenci. Provádí výpočet mezd zaměstnanců, vede mzdovou agendu a agendu zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců včetně plateb příslušného pojistného a prostřednictvím sekretariátu společnosti odesílá příslušná hlášení. Vede evidenci dovolených a agendu evidenčních listů důchodového zabezpečení. b) Zpracovává měsíční (čtvrtletní) finanční výkazy o hospodaření společnosti a průběžně aktualizuje roční výkaz v souladu s průběžnou evidencí účetních dokladů. Společně s výkonným ředitelem připravuje finanční plán společnosti a podle potřeby ho aktualizuje. c) Sleduje zůstatky na bankovních účtech společnosti a připravuje podklady pro platební styk společnosti. d) Provádí podle pokynů výkonného ředitele nebo jednatele ekonomický rozbor zakázek společnosti, provádí výpočet hodinové základní sazby podle mzdových nákladů včetně odvodů, režijních a ostatních nákladů a podle potřeby ho aktualizuje. e) Vede evidenci hmotného i nehmotného majetku společnosti a ve spolupráci s asistentkou vedení společnosti sekretariát provádí minimálně jednou ročně jeho pravidelnou inventarizaci. 3. Činnosti zajišťované ekonomem společnosti účetním mohou být na základě rozhodnutí jednatele zabezpečeny externě na základě smlouvy s osobou mající příslušná živnostenská a profesní oprávnění, a to buď v plném nebo v částečném rozsahu. V takovém případě je rozsah činností zabezpečených externě stanoven smlouvou s externí osobou a zajištění činností, které tato smlouva nezahrnuje, je uloženo vnitřním předpisem některému zaměstnanci společnosti. Článek 17 Seznamovací povinnost a přístupnost organizačního řádu 1. Všichni zaměstnanci musí být s tímto organizačním řádem prokazatelným způsobem seznámeni. Za toto seznámení svých přímo podřízených zaměstnanců odpovídají všichni příslušní vedoucí zaměstnanci. 2. Tento organizační řád je veřejně přístupný všem zaměstnancům ve složce Vnitropodnikové směrnice a řády v agendě vedené asistentkou vedení společnosti - sekretariát. Strana 11 (celkem 12)

12 Článek 18 Zrušovací ustanovení Zrušuje se organizační řád vydaný dne 15. prosince Článek 19 Účinnost Tento pracovní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna V Liberci dne 15. prosince Ing. Martin Dušek jednatel Strana 12 (celkem 12)

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Č.j. 269/12/SŘ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Informační a poradenské středisko pro místní kulturu bylo zřízeno výnosem

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 11/2011 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Předpis je závazný pro: Zaměstnance města

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci B1-12/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci je základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Švehlova střední škola polytechnická Prostějov náměstí Spojenců 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 649/ŠSŠ/14/SPOJ Spisový

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Účinnost od: 01.01.2015 Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Rada města schvaluje na základě ustanovení 102 odst.2 písm..o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č. j.: 011/2015 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 08. 2015 Směrnice

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: CES/0318 /2014 Spisový / skartační znak 3.1.1/ A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace SRPEN 2011 Schválil: Ing. František Hricz, ředitel Obsah 1. Všeobecná část... 3 1.1. Úvodní ustanovení...

Více

Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová

Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Organizační řád obecně prospěšné společnosti

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Organizační řád Domova důchodců v Českém Dubu, příspěvkové organizace

Organizační řád Domova důchodců v Českém Dubu, příspěvkové organizace Organizační řád Domova důchodců v Českém Dubu, příspěvkové organizace (1.6.2011) 1 O S N O V A Článek č. I. Úvodní ustanovení str. 3 Článek č. II. Základní údaje a postavení zařízení str. 3 Článek č. III.

Více

Organizační řád Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Organizační řád

Organizační řád Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Název: Číslo: Organizační řád VŘ/2/2013 Účinnost: Od 1. 9. 2013 Rozsah působnosti: Zpracoval: Schválil: celá organizace Mgr. Martina Kokořová Mgr. Martina Kokořová Spisový znak: A.1 Skartační

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 XIII. úplné znění opatření děkana č. 10/2006, ve znění dodatků č. 1. ze dne 11.1.2008, č. 2 ze dne 29.4.2008, č. 3 ze dne 10.9.2008, dodatku č. 4 ze dne 7.1.2009 s účinností od 15.1.2009, dodatku č. 5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více