ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ IČ: (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti zapsaným v obchodním rejstříku je: - organizační a ekonomické poradenství, - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhrazeného v příl. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, - propagační a reklamní činnost, - vydavatelské a nakladatelské činnosti, - grafické práce a kresličské práce, - inženýrská činnost v investiční výstavbě, - tlumočník- překladatel (činnost vymezená 1 odst. 2 zák. č. 36/1967 Sb.), - realitní činnost. Článek 2 Statutární orgán 1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Jednatele jmenuje Rada Libereckého kraje v působnosti jediného společníka. Jednatel jedná a činí právní úkony jménem společnosti. Jednatel je podle ustanovení 9 odst. 3 zákoníku práce vedoucím zaměstnancem společnosti jakožto zaměstnavatele. 2. Jednatel obchodně vede společnost a svoji činnost vykonává v souladu s obchodním zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v souladu se společenskou smlouvou a smlouvou o výkonu funkce, pokud je taková smlouva uzavřena. 3. Jednatel je oprávněn krátkodobě zmocnit k zastupování společnosti navenek výkonného ředitele nebo jeho zástupce, či jiného zaměstnance společnosti. Toto zmocnění musí být vždy provedeno písemnou formou s určením rozsahu takto udělené plné moci. 4. Jednatel odpovídá za celkový chod společnosti, za řádné hospodaření společnosti a hospodaření se svěřeným majetkem a za jeho ochranu. 5. Jednatel je povinen zejména: Strana 1 (celkem 12)

2 a) činit bezodkladně úkony ke splnění povinností společnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, případně z nařízení či opatření uložených příslušnými správními úřady, b) řádně a zodpovědně vykonávat činnosti, které zabezpečují plynulý a řádný chod společnosti a plnění závazků společnosti vyplývajících z platných závazkových vztahů, c) vydávat vnitřní předpisy a normy řízení společnosti. 6. Jednatel dále: a) vytváří a řídí obchodní politiku společnosti, na základě podkladů od výkonného ředitele a ekonoma společnosti účetního vytváří hospodářský plán společnosti, b) spoluvytváří a schvaluje plán vzdělávání zaměstnanců, c) vytváří mzdovou politiku společnosti a schvaluje podklady pro mzdy včetně návrhů případných odměn, d) vytváří strategii společnosti v oblasti obchodní činnosti a marketingu, vnitřního řízení společnosti a vzdělávání zaměstnanců, Článek 3 Organizační uspořádání a organizace vnitřního řízení 1. Ve společnosti jsou zřízena tato pracovní místa: a) výkonný ředitel b) projektový ředitel c) asistentka vedení společnosti sekretariát d) manažer projektu e) specialista ICT (informační a komunikační technologie) f) vedoucí EEN (Enterprise Europe Network) g) referent EEN (Enterprise Europe Network) h) manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury i) koordinátor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury j) finanční manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury k) interní lektor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury l) technický asistent projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury m) ekonom společnosti účetní. 2. Pokud není pracovní místo výkonného ředitele obsazeno, vykonává činnosti příslušející tomuto pracovnímu místu jednatel. 3. Členy vedení společnosti jsou jednatel, výkonný ředitel a projektový ředitel. 4. Výkonný ředitel je přímo funkčně nadřízen asistentce vedení společnosti sekretariát, specialistovi ICT (informační a komunikační technologie), Strana 2 (celkem 12)

3 vedoucímu EEN (Enterprise Europe Network) a ekonomovi společnosti účetnímu. 5. Projektový ředitel je přímo funkčně nadřízen manažerům projektů, manažerovi projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o., koordinátorovi projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury, finančnímu manažerovi projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o., internímu lektorovi projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury a technickému asistentovi projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o.. 6. Vedoucí EEN (Enterprise Europe Network) je přímo funkčně nadřízen referentovi EEN (Enterprise Europe Network). 7. Evropská síť pro podnikání EEN (Enterprise Europe Network) je řízena Evropskou komisí, koordinátorem české sítě je TC AV Praha. Jedná se o víceletý projekt (do roku 2013), přičemž ARR má uzavřenou partnerskou smlouvu s TC AV Praha. 8. Funkční nadřízenost a podřízenost je vztah vedoucích a jim podřízených zaměstnanců ve smyslu pracovněprávních předpisů daný vznikem a obsahem pracovněprávního vztahu zaměstnance ke společnosti a vnitřními předpisy společnosti. 9. Každé povinnosti, činnosti a pravomoci vykonávané zaměstnanci zařazenými na pracovních místech uvedených v odstavci 1 odpovídá příslušná odpovědnost těchto zaměstnanců za plnění a výkon této povinnosti, činnosti a pravomoci. Článek 4 Výkonný ředitel 1. Výkonný ředitel řídí společnost v souladu s jejím předmětem činnosti. Funkce výkonného ředitele je funkce obsazovaná jmenováním. Výkonného ředitele jmenuje do funkce jednatel. Výkonný ředitel je podle ustanovení 9 odst. 3 zákoníku práce vedoucím zaměstnancem společnosti jakožto zaměstnavatele a členem vedení společnosti. Výkonný ředitel je přímo funkčně podřízen jednateli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci výkonného ředitele: a) Řídí chod a činnost společnosti a o své činnosti pravidelně informuje jednatele. b) Prování úkony nutné ke splnění úkolů uložených mu jednatelem. c) Přiděluje práci a ukládá pracovní úkoly zaměstnancům v souladu s jejich pracovním zařazením, kvalifikací a schopnostmi a kontroluje jejich plnění. d) Společně s jednatelem vytváří a řídí obchodní politiku společnosti. Zajišťuje přípravu příslušných dokumentů (nabídek, objednávek, smluv o dílo atd.) a tyto předkládá k podpisu jednateli. Samostatně vede obchodní jednání s právnickými a fyzickými osobami za účelem získání Strana 3 (celkem 12)

4 zakázky pro společnost. O účelu a výsledcích těchto jednání bezodkladně informuje jednatele. e) Schvaluje pracovní cesty přímo podřízených zaměstnanců s výjimkou zahraničních pracovních cest, které předkládá ke schválení jednateli. Kontroluje a schvaluje podklady pro mzdy zaměstnanců (měsíční pracovní výkazy) a připravuje návrhy odměn, které předkládá ke schválení jednateli. f) Společně s asistentkou vedení společnosti sekretariát připravuje plán vzdělávání zaměstnanců a plán dovolených na příslušné období (kalendářní nebo hospodářský rok). g) Společně s ekonomem společnosti účetním sestavuje pravidelné (čtvrtletní) výkazy o plnění finančního plánu a tyto předkládá jednateli. h) Vykonává činnosti manažera projektu v případě, kdy odpovídá za realizaci konkrétní jednotlivé zakázky. Článek 5 Projektový ředitel 1. Projektový ředitel řídí realizaci projektů ve společnosti. Funkce projektového ředitele je funkce obsazovaná jmenováním. Projektového ředitele jmenuje do funkce jednatel. Projektový ředitel je členem vedení společnosti a je přímo funkčně podřízen jednateli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci projektového ředitele: a. Řídí realizaci projektů ve společnosti a o své činnosti pravidelně informuje jednatele a výkonného ředitele. b. Prování úkony nutné ke splnění úkolů uložených mu jednatelem a výkonným ředitelem. c. Přiděluje práci a ukládá pracovní úkoly v rámci realizace projektů ve společnosti zaměstnancům- manažerům projektu v souladu s jejich pracovním zařazením, kvalifikací a schopnostmi a kontroluje jejich plnění. d. Zajišťuje přípravu příslušných dokumentů (nabídek, objednávek, smluv o dílo atd.) a tyto předkládá k podpisu jednateli. Samostatně vede obchodní jednání s právnickými a fyzickými osobami za účelem získání zakázky pro společnost. O účelu a výsledcích těchto jednání bezodkladně informuje jednatele a výkonného ředitele. e. Schvaluje pracovní cesty přímo podřízených zaměstnanců s výjimkou zahraničních pracovních cest, které předkládá ke schválení jednateli. f. Vykonává činnosti manažera projektu v případě, kdy odpovídá za realizaci konkrétní jednotlivé zakázky. Článek 6 Asistentka vedení společnosti sekretariát 1. Asistentka vedení společnosti sekretariát je přímo funkčně podřízena výkonnému řediteli. Strana 4 (celkem 12)

5 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci asistentky vedení společnosti sekretariát: a) Vede běžnou agendu společnosti (pošta, čerpání dovolených, pracovní neschopnosti, překážky v práci atd.) a evidenci písemností. b) Vede agendu smluvních vztahů společnosti, evidenci nabídek a poptávek, přijatých a vydaných faktur, pokladních dokladů včetně provozních záloh a záloh na cestovní výdaje poskytované zaměstnancům a jejich vyúčtování. Vede evidenci dokladů pro platební styk a provádí platební příkazy elektronického bankovnictví podle pokynů jednatele. Vede hotovostní pokladnu a má hmotnou odpovědnost za svěřené (převzaté) finanční prostředky. c) Připravuje podklady pro mzdy zaměstnanců (měsíční pracovní výkazy) a vede evidenci pracovní doby. Vede personální agendu společnosti včetně osobních spisů zaměstnanců. Provádí personální činnosti společnosti včetně zajištění ochrany osobních údajů podle obecně závazných právních předpisů. Připravuje podklady k uzavření či rozvázání pracovněprávních vztahů, včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a tyto předkládá jednateli k podpisu. d) Zpracovává, vede a aktualizuje plán zakázek společnosti na základě podkladů od výkonného ředitele a ostatních zaměstnanců. e) Ve spolupráci s ekonomem společnosti účetním zajišťuje a provádí platební styk společnosti. Platby před jejich provedením předkládá ke schválení jednateli. f) Vede agendu dokumentů společnosti týkajících se statutu společnosti, obchodního rejstříku, živnostenských oprávnění, daňové evidence, jednání dozorčí rady a valné hromady, veřejných zakázek, apod. g) Vede pracovní agendu a kalendář jednatele, pořizuje a eviduje zápisy z porad společnosti, předává je v kopii výkonnému řediteli a v elektronické podobě rozesílá ostatním zaměstnancům. Vede evidenci vnitřních předpisů společnosti a zajišťuje seznámení zaměstnanců s nimi. h) Zajišťuje materiální zabezpečení chodu společnosti kancelářskými potřebami a pomůckami, jejich průběžné doplňování, případně podle požadavků zaměstnanců obstarání konkrétních kancelářských potřeb. Článek 7 Manažer projektu 1. Manažer projektu je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci manažera projektu: a) Samostatně vykonává konkrétní činnosti potřebné ke splnění jednotlivé jemu přidělené zakázky a úkolů vyplývajících pro něj z pokynů projektového ředitele, případně dalších členů vedení společnosti, a ze zápisů z porad společnosti. b) Připravuje podklady k obchodním jednáním, ke zpracování nabídek, objednávek, smluv o dílo atd. Zpracovává příslušné dokumenty Strana 5 (celkem 12)

6 a zprávy, vede jejich průběžnou evidenci a před jejich odevzdáním zákazníkům je projednává s projektovým ředitelem nebo dalšími členy vedení společnosti. Konečnou verzi těchto dokumentů eviduje a ukládá v souladu se spisovým řádem společnosti. c) Připravuje podklady pro fakturaci, kontroluje věcnou správnost vystavených faktur, přebírá a schvaluje faktury od dodavatelů, kontroluje jejich věcnou správnost a předává je k proplacení. d) Soustavně sleduje vývoj v oblasti obchodní činnosti společnosti, přináší podněty k případným obchodním zakázkám společnosti a příslušné informace předává členům vedení společnosti buď přímo nebo prostřednictvím zápisů z porad společnosti. Článek 8 Specialista ICT 1. Specialista ICT (informační a komunikační technologie) je přímo funkčně podřízen výkonnému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci specialisty ICT (informační a komunikační technologie): a) Zřizuje, udržuje a spravuje informační a komunikační technologie používané ve společnosti a zajišťuje tvorbu a aktualizaci (obsahovou i grafickou) vnitřní informační sítě, webových stránek společnosti atd. Vede evidenci výpočetní techniky, souvisejícího SW a doplňkového zařízení (dataprojektory včetně příslušenství, digitální fotoaparáty, skannery, kopírky, tiskárny, mobilní telefony včetně příslušenství a další zařízení). b) Samostatně plní úkoly vyplývající pro něj z pokynů výkonného ředitele a ze zápisů z porad společnosti. c) Vede a spravuje Regionální informační systém (RIS) v souladu s příslušnou smlouvou a vykonává konkrétní činnosti potřebné ke splnění závazků z ní vyplývajících. d) Připravuje podklady k obchodním jednáním, ke zpracování nabídek, objednávek, smluv o dílo atd. Zpracovává příslušné dokumenty a zprávy, vede jejich průběžnou evidenci a před jejich odevzdáním zákazníkům je projednává s výkonným ředitelem nebo jednatelem. Konečnou verzi těchto dokumentů eviduje a ukládá v souladu se spisovým řádem společnosti. e) Připravuje podklady pro fakturaci a kontroluje věcnou správnost vystavených faktur, přebírá a schvaluje faktury od dodavatelů, kontroluje jejich věcnou správnost a předává je k proplacení. f) Vykonává činnosti manažera projektu v případě kdy odpovídá za realizaci konkrétní jednotlivé zakázky. Strana 6 (celkem 12)

7 Článek 9 Vedoucí EEN (Enterprise Europe Network) 1. Vedoucí EEN (Enterprise Europe Network) je přímo funkčně podřízen výkonnému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci vedoucího EEN (Enterprise Europe Network): a) Řídí činnost EEN (Enterprise Europe Network) vede potřebnou agendu a evidenci EEN (Enterprise Europe Network) zpracovává zprávy a doklady v souladu s příslušnou smlouvou a vykonává konkrétní činnosti potřebné ke splnění závazků z této smlouvy. b) Samostatně plní úkoly vyplývající pro něj z pokynů výkonného ředitele a ze zápisů z porad společnosti. c) Koordinuje a řídí činnost ostatních zaměstnanců v oblasti působení EEN (Enterprise Europe Network) Řídí a kontroluje činnost referenta EEN (Enterprise Europe Network). d) Připravuje podklady k obchodním jednáním, ke zpracování nabídek, objednávek, smluv o dílo atd. Zpracovává příslušné dokumenty a zprávy, vede jejich průběžnou evidenci a před jejich odevzdáním zákazníkům je projednává s výkonným ředitelem nebo jednatelem. Konečnou verzi těchto dokumentů eviduje a ukládá v souladu se spisovým řádem společnosti. e) Připravuje podklady pro fakturaci a kontroluje věcnou správnost vystavených faktur, přebírá a schvaluje faktury od dodavatelů, kontroluje jejich věcnou správnost a předává je k proplacení. f) Schvaluje pracovní cesty přímo podřízených zaměstnanců (referentů EEN) s výjimkou zahraničních pracovních cest, které předkládá ke schválení jednateli. g) Vykonává činnosti manažera projektu v případě kdy odpovídá za realizaci konkrétní jednotlivé zakázky. Článek 10 Referent EEN (Enterprise Europe Network) 1. Referent EEN (Enterprise Europe Network) je přímo funkčně podřízen vedoucímu EEN (Enterprise Europe Network) 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci referenta EEN (Enterprise Europe Network): a) Vede potřebnou agendu a evidenci EEN (Enterprise Europe Network) připravuje podklady ke zpracování zpráv a dokladů v souladu s příslušnou smlouvou a vykonává konkrétní činnosti potřebné ke splnění závazků z této smlouvy. b) Samostatně plní úkoly vyplývající pro něj z pokynů vedoucího EEN (Enterprise Europe Network) z plánu činností (záznamu realizace zakázky) a ze zápisů z porad společnosti. c) Koordinuje činnost ostatních zaměstnanců v oblasti působení EEN (Enterprise Europe Network) Strana 7 (celkem 12)

8 d) Samostatně nebo ve spolupráci s externí odbornou firmou vede a spravuje archiv společnosti v souladu se spisovým a skartačním řádem společnosti. Přebírá od zaměstnanců doklady a dokumenty k archivaci, dbá na jejich řádné evidování a vede archivní knihu. Článek 11 Manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. 1. Manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci manažera projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury : a) Nese hlavní zodpovědnost za realizaci projektu. b) Podepisuje smlouvy a zodpovídá za transparentní výběr školitelů. c) Monitoruje průběh projektu, řeší případné nesrovnalosti (krizový management, v případě potřeby). d) Komunikuje s řídícím orgánem ve věcech smluvních. Vede realizační tým, rozděluje úkoly a kompetence. e) Spolu s koordinátorem projektu dohlíží na přípravu metodiky interního školení. V rámci této aktivity rovněž spolu s koordinátorem monitoruje zpětnou vazbu (osobními pohovory se zaměstnanci, sledováním práce zaměstnanců), která je podkladem pro úpravy metodiky. f) Je aktivně zapojen do klíčové aktivity číslo 3, v rámci které sleduje zdali projekt splnil nastavené cíle, zda lze výstupy účelně využít v praxi, případně zda lze najít možnosti dalšího zlepšení vzdělávání apod. g) Zjištěné výstupy předává koordinátorovi projektu. h) Zodpovídá za udržitelnost projektu. i) Účastní se kontrol projektu. Článek 12 Koordinátor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury 1. Koordinátor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci koordinátora projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury : a) Aktivně se podílí na realizaci všech klíčových aktivit, zajišťuje realizaci projektu po stránce obsahové a věcné. b) Zajistí všechny kurzy dle obsahu vzdělávacího plánu, tj. výběr poskytovatelů školení dle jednotlivých témat, a tvorbu detailního časového harmonogramu konkrétních kurzů a školení dle časových možností zaměstnanců a školitelů. Strana 8 (celkem 12)

9 c) Pravidelně informuje manažera projektu a finančního manažera o průběhu aktivit. d) Řídí harmonogram realizace a spolupracuje s dodavateli školení. e) Monitoruje kvalitu vzdělávání, reaguje na požadavky zaměstnanců a řeší organizační záležitosti. f) Komunikuje s lektory, zajišťuje nezbytné zázemí a zařízení pro školení. g) V rámci aktivity 2 zajišťuje spolu s manažerem projektu monitorování zpětné vazby od proškolených zaměstnanců. h) Věcně zajišťuje aktivitu č. 3, v rámci které spolupracuje s manažerem projektu. i) Zodpovídá za vytvoření systému interního školení v ARR. Článek 13 Finanční manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury 1. Finanční manažer projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci finančního manažera projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. : a) Zodpovídá za řízení projektu dle pravidel OP LZZ (dotační management). b) Je seznámen s příslušnou dokumentací OP LZZ a řídí se jí. Monitoruje průběh projektu ve vztahu k dodržování harmonogramu, nastavených indikátorů, finančního plánu, apod. c) Kontroluje čerpání rozpočtu, podává zprávu o čerpání manažerovi projektu. d) Pravidelně komunikuje s řídícím orgánem. Řídí změny v projektu, zpracovává průběžné a závěrečnou monitorovací zprávu, realizuje publicitu projektu a kontroluje dodržování publicity při realizaci vzdělávacích akcí a na výstupech projektu. e) Provádí archivaci dokumentů k projektu a vyúčtování projektu. Informace o průběhu projektu získává zejména od koordinátora projektu, případně manažera a technického asistenta. f) V případě potřeby komunikuje s dodavateli služeb. g) Organizuje pravidelná i nárazová jednání realizačního týmu, kde se jeho členové vzájemně informují o aktuálním průběhu projektu. h) Účastní se kontrol projektu. Strana 9 (celkem 12)

10 Článek 14 Interní lektor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury 1. Interní lektor projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci interního lektora projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury : a) Projde převážnou většinou kurzů a školení, jež budou v průběhu projektu realizována (včetně školení pro personalisty), a to tak, aby poté sám mohl v rámci provádění činnosti interního lektora poskytovat zaměstnancům firmy interní školení na požadovaná témata. b) V rámci aktivity č. 2 připravuje za dohledu manažera a koordinátora projektu metodiku interního vzdělávacího programu na rozšíření profesních znalostí a dovedností zaměstnanců (jak stávajících, tak nově příchozích) a zároveň metodiku postupu práce interního lektora, která bude konzultována s externím odborníkem. c) Provede pilotní testování vytvořené metodiky na zaměstnancích firmy formou pilotního testovacího interního školení. d) Po zmonitorování zpětné vazby provede úpravu metodiky a materiálů tak, aby odpovídaly potřebám cílové skupiny. Článek 15 Technický asistent projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury 1. Technický asistent projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury je přímo funkčně podřízen projektovému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci technického asistenta projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. : a) Podílí se na realizaci aktivity číslo 2 po stránce technické. b) Od koordinátora projektu obdrží nezbytné vstupy pro zpracování vzdělávacího programu s využitím e-learningu. c) Výstupem bude CD s e-learningovým programem, obsahující nezbytné informace prioritně určené pro nové, ale i stávající zaměstnance ARR. Tyto informace umožní novému i stávajícímu zaměstnanci získat nezbytné profesní znalosti nejen pro práci v ARR, neboť zároveň zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce, kvalifikaci a odborné (klíčové) kompetence a dovednosti. d) CD bude obsahovat vhodné metody a postupy usnadňující vlastní profesní vzdělávání, mj. interaktivní prezentace, úkoly k řešení, praktické ukázky, odkazy na internetové zdroje, užitečné šablony aj. Strana 10 (celkem 12)

11 Článek 16 Ekonom společnosti účetní 1. Ekonom společnosti účetní je přímo podřízen výkonnému řediteli. 2. Hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci ekonoma společnosti účetního: a) Vede ekonomickou a účetní agendu společnosti v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména daňovými, účetními a mzdovými). Vede účetní výkazy a evidenci. Provádí výpočet mezd zaměstnanců, vede mzdovou agendu a agendu zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců včetně plateb příslušného pojistného a prostřednictvím sekretariátu společnosti odesílá příslušná hlášení. Vede evidenci dovolených a agendu evidenčních listů důchodového zabezpečení. b) Zpracovává měsíční (čtvrtletní) finanční výkazy o hospodaření společnosti a průběžně aktualizuje roční výkaz v souladu s průběžnou evidencí účetních dokladů. Společně s výkonným ředitelem připravuje finanční plán společnosti a podle potřeby ho aktualizuje. c) Sleduje zůstatky na bankovních účtech společnosti a připravuje podklady pro platební styk společnosti. d) Provádí podle pokynů výkonného ředitele nebo jednatele ekonomický rozbor zakázek společnosti, provádí výpočet hodinové základní sazby podle mzdových nákladů včetně odvodů, režijních a ostatních nákladů a podle potřeby ho aktualizuje. e) Vede evidenci hmotného i nehmotného majetku společnosti a ve spolupráci s asistentkou vedení společnosti sekretariát provádí minimálně jednou ročně jeho pravidelnou inventarizaci. 3. Činnosti zajišťované ekonomem společnosti účetním mohou být na základě rozhodnutí jednatele zabezpečeny externě na základě smlouvy s osobou mající příslušná živnostenská a profesní oprávnění, a to buď v plném nebo v částečném rozsahu. V takovém případě je rozsah činností zabezpečených externě stanoven smlouvou s externí osobou a zajištění činností, které tato smlouva nezahrnuje, je uloženo vnitřním předpisem některému zaměstnanci společnosti. Článek 17 Seznamovací povinnost a přístupnost organizačního řádu 1. Všichni zaměstnanci musí být s tímto organizačním řádem prokazatelným způsobem seznámeni. Za toto seznámení svých přímo podřízených zaměstnanců odpovídají všichni příslušní vedoucí zaměstnanci. 2. Tento organizační řád je veřejně přístupný všem zaměstnancům ve složce Vnitropodnikové směrnice a řády v agendě vedené asistentkou vedení společnosti - sekretariát. Strana 11 (celkem 12)

12 Článek 18 Zrušovací ustanovení Zrušuje se organizační řád vydaný dne 15. prosince Článek 19 Účinnost Tento pracovní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna V Liberci dne 15. prosince Ing. Martin Dušek jednatel Strana 12 (celkem 12)

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 D o m o v p r o S e n i o r y v HRANICÍCH, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 z ř i z o v a t e l : Organizační řád upravuje vnitřní

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985 Organizační řád Název organizace: Právní forma: Sídlo organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Identifikační číslo: 70887985 Obsahuje: listů 12 Příloha:

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo směrnice S 1-01 Vypracoval Schválil Ing. Jiří Hruboň Lukáš Martin Nabývá

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ I. HOSPODAŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY Informace o hospodaření TJ Přeštice 1. Výkonný výbor včele s hospodářem řádně spravuje a hospodaří s majetkem TJ Přeštice tak,

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD AKTUALIZACE: V N I T Ř N Í NORMY SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ, SMETANOVO NÁM. 7, OSTRAVA Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento organizační řád upravuje organizační strukturu,

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Dělnická 15, 405 02 Děčín VI Zřizovatel: Ústecký kraj IČO: 14450488 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: 1. 4. 2015 Účinnost: 1.

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 67/2014 Organizační řád 1. Úvodní ustanovení 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s.

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s. S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s.

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s. S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád. řád

Organizační řád. řád Organizační STRANA: 1 ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM PhDr. Bc. Miroslav Liška PhDr. Bc. Miroslav Liška ISŠ CHEB DATUM: DATUM: ORIGINÁL ULOŽEN: 29.2.2012 29.2.2012 U ředitele školy 1.3.2012

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více