2há strana obálky. Obsah výroční zprávy. A. Identifikační údaje...2. B. Základní kapitál, akcie společnosti...3. C. Orgány společnosti...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2há strana obálky. Obsah výroční zprávy. A. Identifikační údaje...2. B. Základní kapitál, akcie společnosti...3. C. Orgány společnosti..."

Transkript

1 Výroční zpráva 2013

2 Obsah výroční zprávy A. Identifikační údaje...2 B. Základní kapitál, akcie společnosti...3 2há strana obálky C. Orgány společnosti...4 D. Údaje o majetku a finanční situaci...5 E. Ostatní významné skutečnosti...6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce Zpráva o kontrolní činnosti DR za rok Prohlášení členů představenstva...10 Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok Zpráva nezávislého auditora...12 Účetní závěrka...13

3 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE SPOLEČNOSTI Obchodní firma: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč, je 100% splacen a je rozvržen na: Sídlo: Šumperk, Jílová 6, PSČ Identifikační číslo: Zakladatel: Datum založení: 1. ledna 1994 Právní forma: Předmět podnikání: Fond národního majetku ČR, zakladatelskou listinou z bez výzvy k upsání akcií, podle českého práva akciová společnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - organizační a ekonomické poradenství - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor podle 4 zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění - pronájem a půjčování věcí movitých - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28 ks hromadných listin nahrazujících ks kmenových akcií a jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ve formě na jméno. Veškeré akcie společnosti jsou ve smyslu zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, neregistrovanými cennými papíry, tj. nejsou přijaty k obchodování na veřejném trhu. Akcie na jméno, jakož i všechna práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Převod na jiné subjekty než obce okresu Šumperk či vyšší samosprávný celek je povinna valná hromada zamítnout. Stanovami společnosti je omezen výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře nebo akcionáře a jím ovládané osoby stanovením nejvyššího počtu hlasů, který činí 39,5 % z celkového počtu hlasů připadajících na všechny vydané akcie společnosti. Společnost vlastnila k 31. prosinci ks vlastních akcií. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B vložce

4 C. ORGÁNY SPOLEČNOSTI D. ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ SITUACI Představenstvo společnosti pracovalo, dle zápisu v obchodním rejstříku, k 31. prosinci 2013 v následujícím složení: Ing. Libor Dostál, předseda PhDr. Ctirad Lolek, člen RNDr. Mgr. František John, Ph.D. člen Ing. Aleš Miketa, člen Ing. Petr Suchomel, člen Ing. František Winter, člen Dozorčí rada společnosti pracovala, dle zápisu v obchodním rejstříku, k 31. prosinci 2013 v následujícím složení: Ing. Jan Šafařík, předseda Jiří Hanák, člen Mgr. Lucie Michalová, člen Ing. Norbert Pfeffer, člen Antonín Pospíšil, člen Oldřich Tanert, člen Vlastní kapitál (v tis. Kč): Základní kapitál (v tis. Kč): Hospodářský výsledek (v tis. Kč): Stávající úvěry a půjčky: 1. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy I. fáze úvěr od ČSOB ve výši ,- Kč. K eviduje společnost zůstatek ve výši ,- Kč. 2. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze účelový úvěr do výše úvěrového limitu ,- Kč (konečná splatnost úvěrové smlouvy je a úroková sazba se skládá z příslušné referenční sazby 3M PRIBOR a marže ve výši 0,55% p.a.). Tento úvěr k nebyl čerpán, v roce 2014 proběhne aktualizace podmínek jeho poskytování dle průběhu realizace projektu. 4 5

5 E. OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2013 Ostatní významné skutečnosti jsou uvedeny ve Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 a v příloze k účetní závěrce za rok 2013, z níž na tomto místě jsou uvedeny některé významné skutečnosti k činnosti a výsledkům společnosti v roce Během roku 2013 nedošlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Neuhrazená ztráta minulých let poklesla na částku tis. Kč. Odložený daňový závazek za rok 2013 činí tis. Kč. Závazky z obchodních vztahů vzrostly o tis. Kč oproti roku 2012 z důvodu prodloužení lhůty splatnosti za stavební práce. Dohadné účty pasivní vzrostly o částku 53 tis. Kč, tzn. na 633 tis. Kč. Většina faktur byla zaúčtována ještě v prosinci V roce 2013 nedošlo k nárůstu tržeb za služby. Společnost v roce 2013 nakoupila vodoměry za tis. Kč. Byly provedeny stavební opravy majetku za tis. Kč (opravil se např. vodovod v Bludově za 433 tis. Kč, vodovod a kanalizace v Šumperku na Evaldově ulici za tis. Kč, vodovod na ulici Fibichově za cca 355 tis. Kč, kanalizace Gen. Svobody za 843 tis. Kč, ad.), výčet dalších nejvýznamnějších akcí rozvádí dále Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce Společnost prodala 16 ks dešťových vpustí Městu Zábřeh za 74 tis. Kč a dva automobily fyzickým osobám za celkovou částku 140 tis. Kč. Tento majetek byl zastaralý a nerentabilní. Firma VHZ Šumperk, a.s. pronajímá majetek společnosti ŠPVS Šumperk, a.s. v celkové výši tis Kč. Z toho nemovitosti činí tis Kč a movitý majetek tis. Kč. Společnost nepořizuje hmotný majetek formou finančního pronájmu. Společnost nemá dlouhodobý finanční majetek. Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem. Hospodaření společnosti v roce 2013 skončilo ziskem ve výši ,40 Kč. Úvěrové závazky společnosti činí k ,- Kč. Společnost v tomto roce tvořila z důvodu předpokládaného zahájení investiční akce Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze finanční rezervy na financování neuznatelných nákladů spojených s tímto projektem, čemuž se také v roce 2013 podřizovalo plánování investic společnosti. I přes výše uvedené skutečnosti společnost v roce 2013 realizovala na vlastním majetku několik důležitých oprav a rekonstrukcí, na které následně navazovaly např. akce jiných investorů spojených s čerpáním dotačních titulů. Rovněž byly vypracovány projektové dokumentace akcí, které byly koordinovány s požadavky měst a obcí tak, aby bylo možné systémově spolupracovat v rozsahu celého regionu působnosti společnosti. Tímto se tak umožní městům čerpat např. dotační tituly na revitalizace sídlišť, rozvoj měst a obcí, odkanalizování těch lokalit, ve kterých tato infrastruktura dosud není zavedena. Z hlediska těchto aktivit společnosti se konkrétně jedná o následující akce: Stavební úprava vodovodu a rekonstrukce kanalizace I. etapa ul. Prievidzská v k.ú. Šumperk a stavební úprava dešťové kanalizace ul. Prievidzská, Šumperk Stavební úprava vodovodu na křižovatce Bezručova Dvorská v k.ú. Zábřeh Rekonstrukce kanalizace ul. Kašparova v k.ú. Loštice Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Zábřeh ul. Bezručova v k.ú. Zábřeh Stavební úprava vodovodu C-6-1, ul. Polní v k.ú. Bludov Výměna aeračních elementů ČOV Šumperk v k.ú. Šumperk Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Evaldova v k.ú. Šumperk Stavební úprava vodovodu v k.ú. Hraběšice Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Radniční v k.ú. Zábřeh Stavební úprava vodovodu ul. Fibichova v k.ú. Šumperk Šumperk, sanace tlamové stoky A v místě křížení se žel. tratí Bludov Šumperk km 45,717 Stavební úpravy kanalizace, ul. Generála Svobody v k.ú.šumperk Celkem na tyto investice z rozpočtu bylo vynaloženo tisíc Kč. Jako každý rok byla v podzimních měsících provedena za přítomnosti provozovatele fyzická kontrola veškerého jemu pronajatému majetku společnosti. Tato kontrola ověřila a zdokumentovala jeho skutečný stav, míru opotřebení a potřebu akutních oprav. Kontrola poskytla i informaci o činnosti provozovatele, na jeho přístup k pronajatému majetku. Vlastní inventarizace majetku proběhla v průběhu měsíce října 2013, přičemž nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vedení evidence majetku a nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. Vlastní audit účetnictví probíhal průběžně po celý kalendářní rok a byl dokončen 27. února 2014 vydáním zprávy auditora o ověření účelní závěrky s konstatováním: Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje finanční pozici společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. k a její finanční výkonnost a peněžní toky za účetní období končící v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví. a výrokem auditora: Bez výhrad. 6 7

6 ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DR ZA ROK 2013 Úprava cen vodného a stočného byla provedena k 1. lednu Cena vodného byla stanovena na 34,00 Kč/m 3, cena stočného pak na 34,52 Kč/m 3, obě jsou uvedeny bez DPH. U vodného tak došlo k nárůstu o 1,74 Kč/m 3. U stočného došlo k navýšení o 1,77 Kč/m 3. V rámci projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - I. fáze byl ukončen proces posuzování závěrečné zprávy na úrovni Evropské komise. Společnosti bylo doplaceno ,23 Kč. Na I. fázi výše uvedeného projektu navazuje jeho II. fáze, která řeší úplné odvádění a čištění odpadních vod z aglomerací nad obyvatel, tj. v našem případě z měst Hanušovice, Loštice, Mohelnice, Šumperk a Zábřeh. Žádost o podporu na realizaci tohoto projektu byla schválena řídícím výborem OPŽP v prosinci V první polovině roku 2009 proběhla výběrová řízení na zhotovitele obou částí projektu - severní i jižní, a správce stavby. Vítězem jednotlivých výběrových jednání jsou: severní část - IMOS a.s. Brno, jižní část - sdružení firem OHL ŽS, a.s., ARKO Technology, a.s. a Metrostav a.s., správce stavby - sdružení API - VRV. Obě zakázky na stavební práce byly prověřeny Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Výsledkem šetření ÚOHS bylo jeho konstatování, že nedošlo k porušení zákona. Následovala oponentura projektu experty Evropské komise, JASPERS. Na projektu byly provedeny úpravy (na stavbě rekonstruované ČOV Mohelnice), byly upraveny příslušné tabulky a po vydání závěrečného stanoviska JASPERS byl projekt s žádostí o podporu odeslán ke schválení Evropské komisi do Bruselu. Evropská komise po prostudování žádosti schvalovací proces již třikrát přerušila a požádala o doplnění informací resp. zdůvodnění jednotkových cen stavebních prací a transparentnosti výběrového řízení. V průběhu roku 2013 došlo ke schválení projektu Evropskou komisí. Dále byly vypořádány nejasnosti spojené s vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také jen RoPD ) na úrovni Státního fondu životního prostředí ( SFŽP ). Do konce roku 2013 probíhaly souběžně jednání na úrovni řídícího orgánu, Ministerstva životního prostředí, které se týkaly vydání rozhodnutí o přidělení dotace a také jednání s dodavatelskými firmami a správcem stavby tak, aby byl naplněn termín realizace staveb. Představenstvo společnosti nechalo vypracovat odbornou studii, která se zabývá provozním modelem v oblasti kanalizační sítě nutným k přijetí s účinností od Toto rozhodnutí a přijetý model provozování infrastruktury VHZ a.s. jsou nedílnou součástí podmínek čerpání dotace v rámci projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy -II. fáze. Dozorčí rada společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. se v roce 2013 sešla celkem 4 krát. Dozorčí rada projednávala na svých jednáních především výsledky hospodaření společnosti a stavy a vývoj projektu Horní Pomoraví II. Členové dozorčí rady se dále věnovali naplňování a způsobu realizace poslání společnosti. Během roku 2013 v dozorčí radě proběhlo několik personálních změn. Na jaře byl vyměněn zástupce Mohelnice pan Jiří Veverka, za kterého byl zvolen pan Jiří Hanák. Zároveň byl dovolen šestý člen DR jímž byl starosta Rudy nad Moravou pan Oldřich Tanert. Na konci roku 2013 pak rezignoval pan Antonín Pospíšil, čímž se počet členů DR opět snížil na 5. Na základě dostupných informací dozorčí rada konstatuje, že se činnost společnosti uskutečňuje na základě platných právních předpisů. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti ke dni Ing. Jan Šafařík, MBA předseda DR Veškeré údaje o hospodaření společnosti za rok 2013 jsou uvedeny ve Zprávě auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013, která je celá součástí Výroční zprávy. Jak již bylo řečeno v samotném úvodu, skončilo hospodaření společnosti ziskem ve výši ,40 Kč. Ing. Libor Dostál předseda představenstva 8 9

7 10 11

8 12 13

9 14 15

10 16 17

11 18 19

12 20 21

13 22 23

14 24 25

15 ( 26 27

16 28 29

17

18 3tí strana obálky 32

19 Pro čistší budoucnost

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2005

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2005 Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Vodo! Nemáš ani chuť, ani barvu, ani vůni. Nelze Tě ani popsat. Ochutnáváme Tě, aniž bychom Tě znali. Není

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Spis. zn.: 311/001/31/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 sestavená dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění Součástí Výroční zprávy je i Účetní závěrka a Zpráva o auditu V Uherském Hradišti,

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz 2012 2 VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO 4 I. Základní údaje o akciové

Více

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 OBSAH I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní identifikační údaje.... 4 Filozofie a cíle společnosti.................................................................. 5 II. ZPRÁVA

Více

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV Nádrže oběhové aktivace Odvětrání kolektory Vyhnívací nádrž s plynojemem, kotelna, provozní budova PROJEKT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001. Pražská v odohospodářská s polečnost a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001. Pražská v odohospodářská s polečnost a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Pražská v odohospodářská s polečnost a.s. 2002 PVS a.s., design: Koncept Praha ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Vážené dámy a pánové, vážení akcionáři, v roce 2001 došlo v Pražské

Více

Pololetní zpráva za I. pololetí 2007

Pololetní zpráva za I. pololetí 2007 Pololetní zpráva za I. pololetí 2007 A. Základní údaje o emitentovi Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku:

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva účetní rok 2004

Výroční zpráva účetní rok 2004 Výroční zpráva účetní rok 2004 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 2 III. Údaje o cenných papírech 2 IV. Údaje o činnosti 3 V. Údaje o majetku a finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2013

Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti za rok 2013... 1 1. Úvodní slovo jednatelů společnosti... 3 2. Základní údaje o společnosti... 6 2.1. Společníci:... 6 2.2. Účel založení:...

Více

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 / 1 2 / Výroční zpráva 2008 Obsah 1. Ůvodní slovo předsedkyně představenstva 5 2. Významné události roku 7 3. Základní údaje o společnosti 9 4. Statutární orgány

Více

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6 výroční zpráva 2012 OBSAH Úvodní slovo 3 A Základní údaje o akciové společnosti 4 B Údaje o základním kapitálu 4 C Údaje o cenných papírech 5 D Údaje o činnosti 6 E Údaje o majetku a finanční situace společnosti

Více

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s.

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. OBSAH VÝROČ NÍ ZPRÁVY ZA ROK 2011: Slovo předsedy představenstva 2 Stanovisko dozorčí rady Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. k účetní

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž IČ : 49451871, DIČ : CZ49451871 Zapsány u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147 Březen 2005 OBSAH : ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 4

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 4 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo 3 A Základní údaje o akciové společnosti 4 B Údaje o základním kapitálu 4 C Údaje o cenných papírech 5 D Údaje o činnosti 6 E Údaje o majetku a fi nanční situace

Více

Výroční zpráva Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Výroční zpráva Vodovody a kanalizace Náchod a.s. 2011 Výroční zpráva Vodovody a kanalizace Náchod a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 3 Základní údaje... 5 Orgány akciové společnosti k 31. 12. 2011... 8 Vedení společnosti... 9 Klíčové

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 01 Úvodní slovo 02 Základní údaje o společnosti 03 Zpráva o činnosti 04 Investice 05 Personální oblast 06 Zprávy řídících a dozorčích orgánů 07 Zpráva auditora 08 Přílohy

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za rok 2010

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za rok 2010 Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za rok 2010 Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., se sídlem Frýdlant, Strmá 1437, PSČ 464 01 IČ 254 96 565 / DIČ CZ25496565 zapsána do obchodního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 GALA a.s. Strana 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY... 5 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI... 6 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 9 ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více