Revitalizace a rekonstrukce parku areálu Výstaviště České Budějovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revitalizace a rekonstrukce parku areálu Výstaviště České Budějovice"

Transkript

1 Revitalizace a rekonstrukce parku areálu Výstaviště České Budějovice České Budějovice Výstaviště České Budějovice obdrželo na rekonstrukci a revitalizaci zeleně dotaci 9,547 miliónů Kč ze Státního fondu životního prostředí. Výstaviště České Budějovice podalo v roce 2009 žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí v rámci podpory projektů na obnovu urbanizované krajiny. Celkové náklady obnovy zeleně dosáhnou výše 12,730 milióny Kč. Práce na obnově parku byly zahájeny v době vegetačního klidu,tj v zimních měsících 2012 a pokračovat budou průběžně s ohledem na vegetační období do Projekt revitalizace zeleně zpracovala krajinářská architektka ing. Miroslava Cimburková v roce 2008, tak aby parkový areál respektoval výstavářskou, krajinářskou a rekreační funkci. Práce na založení a regeneraci zeleně z celkové výměry 18 hektarů plochy výstavního areálu budou probíhat na 11, 247 hektarech. V průběhu jednoho a půl roku bude ošetřeno a vytvarováno ořezem 684 stromů, nově vysazeno 337 stromů a 709 m2 keřů. Celkem bude pokáceno 812 stromů, které již nevyhovují svým zdravotním stavem a ohrožují bezpečnost návštěvníků areálu. Výstaviště bude po celou dobu provádění sanačních prací přístupné. Prioritou bude bezpečný provoz výstavního areálu. V rámci přípravy projektu byly zaměřeny a prohlédnuty všechny stromy. Výstaviště České Budějovice a.s. je zařazeno do Integrovaného plánu města České Budějovice Levý břeh Vltavy v kategorii opatření C2 Zlepšení podmínek pro bydlení a pro trávení volného času v zóně usnesením č.862/2010. Revitalizace parku je dalším dílčím záměrem, který významně přispěje k rozvoji infrastruktury měst. Projektový záměr předpokládá, že udržitelnost výsledku projektu je dána plánovanými celkovými ročními investičními náklady na zabezpečení celoročních úprav parku. Roční náklady dosahují částky tis.-kč. Výstaviště České Budějovice bude dalšími návaznými projekty záměr rozvíjet. Zřetelný je rozdíl mezi Stromovkou a areálem výstaviště. Oba příměstské parky se v další budoucnosti budou významně lišit právě funkcí a stylem údržby zeleně. Stromovka se stane sportovně rekreačním centrem se sportovními atrakcemi, které lze charakterizovat jako adrenalinové sporty (lanové centrum U rampy). Areál výstaviště s vybudovanými komunikacemi a odpočivnými zákoutími a celkovým prosvětlením ploch spolu s moderní celoročně otevřenou Multifunkční výstavní halou bude zaměřen na kulturně společenskou a oddychovou funkci. Rekonstrukce a regenerace městského parku je pro VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice dlouhodobý strategický cíl a vize, která směřuje k naplnění komplexního programového schématu výstavního areálu pro celoročního využití. Regenerace parku a otevření atraktivní krajinného biotypu v intervilánu Českých Budějovic je přínosem pro místní cestovní ruch a přispívá k rozšíření produktů cestovního ruchu Jihočeského kraje. Město České Budějovice, tak získá výrazný prostor pro realizaci širších aktivit zaměřených na propagaci regionu. Rozhodujícím poselstvím pro veřejnost je, že regenerovaný parkový areál spolu s novou výstavbou multifunkční výstavní haly se stane přirozeným centrem pro celoroční kulturní a společenské aktivity. Výrazným přínosem projektu je i zachování původního historického krajinářského odkazu bruselské výstavy expo v uchování původního bruselského konceptu výstavního zahradního města. Výstavní areál s parkem v Českých Budějovicích se tak stane ojedinělým přírodním krajinným exponátem. Obdobné výstavní areály v Ostravě a Plzni již mizí v nové zástavbě. V sousedním regionu v Plzni na TISKOVÁ ZPRÁVA komplexní informace 1

2 místě výstaviště vyrostl obchodní dům a původní rozloha výstavního parku Černá louka v Ostravě je postupně redukována novou zástavbou. Návrh výsadeb v areálu výstaviště usiluje o zachování historické kontinuity původního konceptu člověk v přírodě. Architektonický návrh zdůrazňuje vstupy do areálu a respektuje vytýčené osy, které rytmizují areál výstaviště. Cílem záměru je zachovat a dotvořit osy parku. Jednotícím prvkem jsou aleje. Stromořadí budou doplněny o chybějící dřeviny a tak, aby vytvářely zelené síně (venkovní výstavní haly). Celý prostor výstaviště zůstane otevřený a přehledný. Z esteticko kompozičního hlediska bude usilováno, aby byly viditelné zelené zelené hranice, jež jsou vytýčeny alejemi po obvodu výstavního areálu. Regeneraci zeleně v intervilánu města lze definovat základními prvky, které budou charakterizovat specifickou funkci výstaviště jako exhibičního prostoru a jeho doplňkovou funkci jako veřejného parku, který je určen pro volný čas a příměstskou rekreaci pro obyvatele města České Budějovice a návštěvníky města. Limitem úprav je původní architektonická dispozice, která městskou zeleň již od prvopočátku výstavby areálu přizpůsobovala funkci. Park je koncipován jako výstavní síň v přírodě, která je přehledná z centrální osy a zároveň pohybem po páteřní komunikaci je rytmizovaná celá plocha členěním na menší kompozičně ucelené plochy. Úpravy usilují o to, aby se pro návštěvníky parku zviditelnily orientační body a zároveň, aby vzrostlé stromy vytvořily spolu s výstavní architekturou přirozený obraz zahradního města. Architektura nyní nebude již rovnocenným prvkem zeleně parku, ale bude podřízena kompozičnímu charakteru dřevin a jejich zapojení do výrazných skupin. Projektový návrh vychází z vegetačního cyklu zeleně v pátém decenniu a využívá jej k prosazení ideje udržitelného rozvoje. Úpravy jsou zaměřeny především na omezení zdravotně bezpečnostních rizik, zvýraznění regionálního biotypu jihočeské krajiny a respektování tvarosloví městské zástavby. Základní kompoziční prvky 1. Vstup na výstaviště a do parku Hlavní vstup stále bude převažovat snaha o reprezentativní uvítací parter. V lokalitě stávajícího vstupu z jižní strany bude umístěna alej sloupovitý kultivar domácího dubu letního v řadě, tak aby půdorysně lemoval budovy s podsadbou nižších kvetoucích keřů a trvalek. Vedlejší vstupy budou zvýrazněny umístěním výrazných stromů - červenolistý javor mléč (vstup od Tesca). Tento vstup bude dále řešen stavební úpravou. Z hlediska architektonické kompozice se stane rovnocenným hlavnímu vstupu. Rozhodující je zvýraznění hranice pozemku a vlastního vchodu. Finálně bude vyřešen vstup od západní brány řadou výrazného jinanu dvoulaločného 2. Centrální kompozice dle osy Hlavní osa je zvýrazněna širokou komunikací a alejí, jež začínají platanem javorolistým, který bude doplněn, tak aby byl zvýrazněn hlavní esteticko kompoziční záměr, kterému se v areálu podřizuje, jak architektura, tak již vzrostlá zeleň. Na alej navazuje stromořadí vrby bílé, která se vine podél rybníků a aleje stromů vybraných a uvolněných ze skupin podél celé centrální osy. Ředění skupin je důsledně podřízeno architektonické TISKOVÁ ZPRÁVA komplexní informace 2

3 koncepci protínajících se komunikací. Aleje jsou doplněny podobnými druhy dřevin. V polovině hlavní osy jsou umístěny dva výrazné červenolisté buky lesní. Záměrem je rozčlenit plochu výstaviště. Návštěvník by si měl uvědomit, kde je část parku výrazně zacílená na funkci rekreačně oddychovou a funkci exhibiční. Vedlejší osy budou doplněny dřevinami stejného druhu. Hlavním orientačními body jsou Pavilon Z umístěný v kruhu a na něj navazující nový Multifunkční pavilon T. Zároveň z této kružnice vybíhají paprskovitě vedlejší komunikace, které rozčleňují zatravněnou plochu na kruhové výseče. Hlavní architektonický motiv kruh je obkroužen dvěma řadami lip srdčitých. Opsaný kruh aleje lip bude v místě chybějících stromů doplněn. Motiv kruhu se opakuje ve středové části výstaviště. 3. Zelená hranice parku výstavní sál Po obvodu celého areálu jsou navrženy dřeviny domácího původu, středně a dlouhověké. Aleje jsou výrazným krajinářským prvkem. Cílem je jejich doplnění o chybějící liniové prvky podél komunikací a vytvoření obvodového pláště kolem celého areálu. Účelem opatření je vznik komorně uzavřeného prostoru v pohledově harmonizovaném parku. Vnitroprostor parku je pak ozvláštněn cizokrajnými druhy pro jejich zajímavost a lepší snášenlivost půdních a mikroklimatických podmínek. Obvodové zdi a ploty areálu budou osázeny popínavými rostlinami, aby se zvýraznilo oddělení parku od rušných městských komunikací a zvýraznilo bezpečí místa pro návštěvníky parku. 4. Biotyp jihočeské krajiny zvýraznění edukační funkce parku Zvláštním a specifickým prostorem výstaviště je okolí rybníčků jihozápadní části. Rybníky jsou symbolem Jižních Čech, stejně jako Země živitelka symbolem Výstaviště České Budějovice, a proto je tento prostor koncipován jako typický reprezentant biotypu jihočeské krajiny. Výsadby jsou voleny, tak aby navozovaly specifický charakter kraje. V převážné většině se jedná o dřeviny domácího původu doplněné břehovými porosty vlhkomilných trvalek v podobě vegetačních kokosových válců. Uměle vytvořený potůček bude doplněn trvalkami. Okolí rybníků bude osazeno informačními tabulkami s popisem. Cílem je doplnit exhibiční funkci parku o funkci edukativní. 5. Plochy a trávníky Veškeré ostatní plochy jsou doplněny dřevinami tak, aby se střídaly zapojené a rozvolněné skupiny se solitérními jedinci. Druhy jsou navrhované středněvěké a dlouhověké, převážně domácího původu, bodově s cizími druhy, což je pro městský park vítané neboť se zvýrazňuje jeho odlišnost od přírodních krajinných prvků. Trávník je navržen nově k založení v místech odstraněných budov a jejich okolí, v místech terénních nerovností, v místech dříve zapojených skupin stromů. Výsadbová směs bude parková. Historický vývoj parku Výstaviště České Budějovice dlouhodobě a cílevědomě usiluje o zlepšení prostředí ve výstavním areálu. Zároveň se výstavní areál otevírá pro obyvatele města České Budějovice. Součástí této politiky je celoroční otevření prostoru pro návštěvníky parku, pronajímání výstavních pavilónů pro krátkodobé akce, pořádání kulturních a společenských akcí na výstavišti a v přilehlém parku. Výstavnictví má v jihočeském regionu bohatou tradici, jejíž kořeny sahají až do poloviny minulého století. Již v roce 1848 probíhaly v Českých Budějovicích výroční trhy TISKOVÁ ZPRÁVA komplexní informace 3

4 organizované čtyřikrát ročně. Současná činnost akciové společnosti VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice a.s. navazuje na akce pořádané od roku 1960 jako regionální zemědělské výstavy. Od roku 1972 byl změněn název na Celostátní zemědělská výstava Země živitelka České Budějovice. V roce 1981 přešel výstavní areál pod správu Ministerstva zemědělství a výživy ČR. Koncept výstaviště byl zaměřen na prezentaci nejvýznamnější výstavy Země živitelka. Jedná se o dlouhodobě nejnavštěvovanější výstavu v České republice, která se věnuje převážně prezentaci zemědělské produkce a mechanizace. Její součástí je mnoho doprovodných programů, čímž je atraktivní i pro drobné pěstitele. Historicky se jedná o výstavu, jejímž cílem byla propagace úspěchů socialistického zemědělství. Způsob organizace a koncepce přehlídky úspěchů zemědělství vycházela z nejmodernějších výstavářských trendů 60. let, které navazovaly na úspěchy českých designerů na výstavách Expo v Bruselu Výstavní areál v českých Budějovicích byl architektonicky koncipován v souladu s ústředním heslem Světové výstavy v Bruselu Svět pro svět lidštější. Výstavní areál kopíruje základní koncept belgického Heyselského parku. Středová osa kolmo přetínaná s dominantou Atomia je v Českých Budějovicích ukončena výrazným kruhem. Samotná výstava v Belgii byla vítězstvím přiznaných stavebních konstrukcí jednotlivých pavilónů. Tento styl typu sádrové město se promítnul do koncepce výstaviště v Českých Budějovicích jako přírodního parku s množstvím výstavních expozic, jež jsou situované v malých pavilonech. Dalším významným konceptem, který ovládnul jihočeské výstaviště byla Světová výstava Montreal 1967, jejímž ústředním heslem bylo Člověk a jeho svět (Terre des Hommes, A.d.Saint- Exupéry). Charakteristickým rysem pro obě světové výstavy bylo spojení architektury a přírody, stanovení lidského měřítka pro všechny prvky a spojení vědění se zábavou spolu s výraznou podporou výchovně estetické funkce prostředí. Ideovým dědictvím světových výstav byla myšlenka vybudování výstaviště ve spojení s přírodou do jediného konceptu. Základní architektonická dispozice Výstaviště české Budějovice je patrná především centrální komunikaci, která vede v hlavní ose pozemku s geometrickém rozvržení cest, které v jižní části výstaviště kolmo protínají a v severní se paprskovitě rozvětvují. Rozhodujícími požadavky pro nový koncept řešení území výstaviště v Českých Budějovicích je harmonizace rozvojového plánu s vizí rozvoje města. Rozvoj území je dán Strategickým plánem města České Budějovice , který navazuje na předchozí studie. Základem strategického plánu byl Profil města České Budějovice, jež by zpracován v roce 1999 jako podklad pro členy Komise pro strategický rozvoj, kteří připravovali plán strategického rozvoje. Výstavnictví je v samostatné kapitole 10. cestovní ruch a výstavnictví. Zpracovatelé studie konstatují, že výstavnictví zaujímá významné místo v životě města svými aktivitami i hospodářskými výsledky. Strategický plán města byl prověřován dotazníkovým šetřením mezi návštěvníky města v roce Výstaviště České Budějovice v témže roce 2007 evidovalo počty návštěvníků v úhrnné výši návštěvníků na akcích pořádaných v areálu výstaviště. Historický vývoj areálu výstaviště je dán vlastnickou strukturou pozemků, kdy vývoj výstaviště a města probíhá paralelně. Projektový záměr rozvoje výstaviště je po 50 letech prvním významným koncepčním plánem, který se přibližuje k vývoji městské aglomerace. Areál výstaviště lze z architektonického a funkčně provozního rozdělit do dvou části: komplex centra výstaviště s velkou koncentrací výstavních pavilónů, který je na konci páteřní osy v severní části ukončen kruhem, jež je opsán kolem pavilónu Z a na něj navazuje moderní multifunkční pavilon T.. Jižní část s nynějším hlavním vstupem je prostorově otevřenější a zejména jihozápadní část je koncipována jako anglický park. Historická hodnota výstaviště TISKOVÁ ZPRÁVA komplexní informace 4

5 jako parku spočívá v kontinuálním vývoji celého prostoru jako výkladní skříně českého moderního zemědělství. V jihozápadní části, proto vznikla soustava rybníků i s rybářskou baštou, aby byla zvýrazněna symbolika regionu Jihočeského kraje. Popis stavu biotypu Současná podoba parkového areálu je díky nekoncepční výsadbě stromů a změnou architektonické dispozice málo srozumitelná. Chybí krajinářské průhledy, solitérní skupiny stromů, které jsou vždy dominantním orientačním a estetizujícím prvkem krajiny. Vstupní brána s přiléhajícími budovami v jižní části výstaviště, půdorysně kopírující velmi pozvolný oblouk nabízí velkoryse řešený parter volná trávníková plocha je doplněna převážně druhově nevhodnými dřevinami Picea abies. Smrky jsou pro krajinu jižních Čech zcela netypické a jejich zdravotní stav zde je špatný. Vstupní brána otevírá pohled na centrální osu, která je tvořenou širokou komunikací, doplněnou alejemi a porosty dřevin směrující ke kruhu, v jehož centru je pavilon Z. Na tuto hlavní osu pak navazuje další směřující k vedlejší Západní bráně. Třetí brána v severní části (u Tesca) je vybudována nově a těsně navazuje na nový Multifunkční pavilón T. Jednotlivé výstavní budovy, další technické stavby včetně zpevněných ploch jsou velmi různorodé a charakterizují dobu svého vzniku v průřezu minulých desetiletí. Přírodně - krajinářská část parku tvoří různorodé skupiny dřevin, v různém stadiu vývoje. Nacházejí se zde dřeviny krátkověké až dlouhověké. Problémem je věková nestejnorodost dřevin, kdy se některé nacházejí ve vegetační zralosti a jiné odumírají. Park byl založen před 50 lety spolu s výstavištěm jako krajinný a výstavářský koncept. Vzhledem k tomu, že dále již nebyl tento koncept architektonicky a arboristicky řešen, tak došlo k degradaci celého záměru. Původní esteticko kompoziční pohledy byly v lidském měřítku, kdy bylinné patro nepřevyšovalo a výrazně nepřekrývalo architektonické prvky. Zeleň i architektura tvořily rytmizovaný řád. Nynějším charakteristickým prvkem zeleně jsou vzrostlé stromy, které jsou více či méně zapojené do skupin. Vlastní zapojené skupiny stromů jsou velmi husté. Původní koncept ztratil uměřenost lidského měřítka. Je znát, že v celém areálu chybí razantnější probírka. Typickým znakem pro jednotlivé dřeviny je, že v kumulovaném zapojení mají korunu a tím celé těžiště velmi vysoko položené. Temné shluky prorostlých zelených korun vzrostlých stromů vytvářejí depresivně laděné prostory, které zvláště v temných dnech vyvolávají negativní emoční reakce. Esteticko kompoziční záměr průhledů v parku je diskontinuální, což výrazně snižuje orientaci návštěvníků výstaviště. Osová souměrnost a přehlednost není v souladu se vzrostlou zelení. Konkrétní zdravotní stav jednotlivých dřevin je určující pro nový koncept parku. Výsadby novějšího data jsou převážně z vhodných druhů na odpovídajících stanovištích. Dalším problémem je přehuštěnost výsadeb, jejichž výsledným efektem je zastíněnost, neprůhlednost až nepřehlednost prostoru v novějších částech parku. Okolí výstavních pavilónů i volné výsadby v okolí trávníkových ploch pavilonů je opět velmi přehuštěné vinou nekoncepčního založení nebo nedůsledné údržby, protože včas neprobíhalo odstraňování nadbytečných dřevin. Prorůstající dřeviny si vzájemně konkurují a vzájemně se poškozují. Kumulované prostorové uspořádání vegetace ignoruje prostorové nároky jednotlivých dřevin. Mnoho dřevin se navzájem prorůstá takovým způsobem, že dochází k poruchám tektoniky stromů. Stromy s vysoko umístěnými korunami jsou málo stabilní. Jejich koruny se vyklánějí ze zahuštěné skupiny za světlem až je narušena jejich statika. TISKOVÁ ZPRÁVA komplexní informace 5

6 Aleje byly z valné části původně tvarovány hlavovým řezem, který byl následně opuštěn, což mělo za následek vytvoření problematických kotlovitých korun (tlakové vidlice, riziko vylomení větví, vznik dutin, vnikání chorob a škůdců), což vedlo k celkovému snížení životnosti vysazených stromů. Převážnou část tvoří Populus x canadensis, jenž byl pravděpodobně vysázen po celém obvodu areálu jako rychle rostoucí dřevina. V současné době je přestárlý mnohdy ve špatném zdravotním stavu. Zejména pro velký pohyb návštěvníku v areálu parku je tato výsadba nevhodná protože může ohrozit jejich bezpečnost. Z hlediska kompozice je tento druh neadekvátní, protože do jihočeské krajiny nepatří zejména svou pro svou atypickou výšku. Keřových skupin není v celém areálu mnoho a ani nejsou žádoucí zejména z hlediska zachování volného průhledu do prostoru, jehož primární funkcí je podporovat kulturně společenský program výstav. Cíle projektu 1. Odstranění dřevin, které ohrožují zdraví a životy návštěvníků parku. 2. Obnova rekreačně oddychové funkce parku prosvětlení prostor. 3. Ošetření a konzervace hodnotných dřevin. 4. Sanace přestárlých stromů a odstranění náletových dřevin. 5. Probírky kompozičně nežádoucích dřevin a optických clon 6. Vybudování krajinářských průhledů a logických kompozic zeleně. 7. Výsadba nových druhů dřevin a doplnění alejí. 8. Arbotistické zásahy - řezy stromů: zakládací, udržovací a speciální 9. Zakládání trávníků ve volných plochách 10. Výchovné a redukční řezy 11.Odstranění pařezů 12. Výsadba stromů respektujících biotyp jihočeské krajiny (vrby, duby, olše, borovice) TISKOVÁ ZPRÁVA komplexní informace 6

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče Motto: Okolí nádraží nepotřebují mnoho bez udržovací péče není možno zachovat žádný historický odkaz Východiska návrhu: Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015 Jiří Bíza Tomáš Novotný Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Obnova historických zahrad a parků

Obnova historických zahrad a parků Obnova historických zahrad a parků Doporučená literatura: Kolařík, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les I. Metodika ČSOP č. 5, Vlašim, 2003, 261 pp. + přílohy Kolařík, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.2011 Březovice ING.ARCH. MARTIN POUR PROJEKTOVÝ ATELIÉR Barákova 1628, 508

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

Výsadba městské zeleně a její úskalí

Výsadba městské zeleně a její úskalí Výsadba městské zeleně a její úskalí JAKÁ JE ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONCEPCI TRALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SÍDEL? 1. odpověď: UTVÁŘENÍ KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA Proměny městské struktury a proces suburbanizace

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Háječek náš veřejný prostor Future City Game 23.3.2011 České Budějovice

Háječek náš veřejný prostor Future City Game 23.3.2011 České Budějovice Háječek náš veřejný prostor Future City Game 23.3.2011 České Budějovice CpKP jižní Čechy Řešené území 30.8.2011 2 Z historie (kolem roku 1915) 30.8.2011 3 Kašna se sousoším, vlevo v pozadí Kopeckého chata

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla SOUTĚŽ SÍDEL zaměřená na zlepšování

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice č.j. 1087-90 ze dne 20 srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice Okresní národní výbor, odbor kultury v Litoměřicích, jako výkonný orgán státní

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více