Revitalizace a rekonstrukce parku areálu Výstaviště České Budějovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revitalizace a rekonstrukce parku areálu Výstaviště České Budějovice"

Transkript

1 Revitalizace a rekonstrukce parku areálu Výstaviště České Budějovice České Budějovice Výstaviště České Budějovice obdrželo na rekonstrukci a revitalizaci zeleně dotaci 9,547 miliónů Kč ze Státního fondu životního prostředí. Výstaviště České Budějovice podalo v roce 2009 žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí v rámci podpory projektů na obnovu urbanizované krajiny. Celkové náklady obnovy zeleně dosáhnou výše 12,730 milióny Kč. Práce na obnově parku byly zahájeny v době vegetačního klidu,tj v zimních měsících 2012 a pokračovat budou průběžně s ohledem na vegetační období do Projekt revitalizace zeleně zpracovala krajinářská architektka ing. Miroslava Cimburková v roce 2008, tak aby parkový areál respektoval výstavářskou, krajinářskou a rekreační funkci. Práce na založení a regeneraci zeleně z celkové výměry 18 hektarů plochy výstavního areálu budou probíhat na 11, 247 hektarech. V průběhu jednoho a půl roku bude ošetřeno a vytvarováno ořezem 684 stromů, nově vysazeno 337 stromů a 709 m2 keřů. Celkem bude pokáceno 812 stromů, které již nevyhovují svým zdravotním stavem a ohrožují bezpečnost návštěvníků areálu. Výstaviště bude po celou dobu provádění sanačních prací přístupné. Prioritou bude bezpečný provoz výstavního areálu. V rámci přípravy projektu byly zaměřeny a prohlédnuty všechny stromy. Výstaviště České Budějovice a.s. je zařazeno do Integrovaného plánu města České Budějovice Levý břeh Vltavy v kategorii opatření C2 Zlepšení podmínek pro bydlení a pro trávení volného času v zóně usnesením č.862/2010. Revitalizace parku je dalším dílčím záměrem, který významně přispěje k rozvoji infrastruktury měst. Projektový záměr předpokládá, že udržitelnost výsledku projektu je dána plánovanými celkovými ročními investičními náklady na zabezpečení celoročních úprav parku. Roční náklady dosahují částky tis.-kč. Výstaviště České Budějovice bude dalšími návaznými projekty záměr rozvíjet. Zřetelný je rozdíl mezi Stromovkou a areálem výstaviště. Oba příměstské parky se v další budoucnosti budou významně lišit právě funkcí a stylem údržby zeleně. Stromovka se stane sportovně rekreačním centrem se sportovními atrakcemi, které lze charakterizovat jako adrenalinové sporty (lanové centrum U rampy). Areál výstaviště s vybudovanými komunikacemi a odpočivnými zákoutími a celkovým prosvětlením ploch spolu s moderní celoročně otevřenou Multifunkční výstavní halou bude zaměřen na kulturně společenskou a oddychovou funkci. Rekonstrukce a regenerace městského parku je pro VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice dlouhodobý strategický cíl a vize, která směřuje k naplnění komplexního programového schématu výstavního areálu pro celoročního využití. Regenerace parku a otevření atraktivní krajinného biotypu v intervilánu Českých Budějovic je přínosem pro místní cestovní ruch a přispívá k rozšíření produktů cestovního ruchu Jihočeského kraje. Město České Budějovice, tak získá výrazný prostor pro realizaci širších aktivit zaměřených na propagaci regionu. Rozhodujícím poselstvím pro veřejnost je, že regenerovaný parkový areál spolu s novou výstavbou multifunkční výstavní haly se stane přirozeným centrem pro celoroční kulturní a společenské aktivity. Výrazným přínosem projektu je i zachování původního historického krajinářského odkazu bruselské výstavy expo v uchování původního bruselského konceptu výstavního zahradního města. Výstavní areál s parkem v Českých Budějovicích se tak stane ojedinělým přírodním krajinným exponátem. Obdobné výstavní areály v Ostravě a Plzni již mizí v nové zástavbě. V sousedním regionu v Plzni na TISKOVÁ ZPRÁVA komplexní informace 1

2 místě výstaviště vyrostl obchodní dům a původní rozloha výstavního parku Černá louka v Ostravě je postupně redukována novou zástavbou. Návrh výsadeb v areálu výstaviště usiluje o zachování historické kontinuity původního konceptu člověk v přírodě. Architektonický návrh zdůrazňuje vstupy do areálu a respektuje vytýčené osy, které rytmizují areál výstaviště. Cílem záměru je zachovat a dotvořit osy parku. Jednotícím prvkem jsou aleje. Stromořadí budou doplněny o chybějící dřeviny a tak, aby vytvářely zelené síně (venkovní výstavní haly). Celý prostor výstaviště zůstane otevřený a přehledný. Z esteticko kompozičního hlediska bude usilováno, aby byly viditelné zelené zelené hranice, jež jsou vytýčeny alejemi po obvodu výstavního areálu. Regeneraci zeleně v intervilánu města lze definovat základními prvky, které budou charakterizovat specifickou funkci výstaviště jako exhibičního prostoru a jeho doplňkovou funkci jako veřejného parku, který je určen pro volný čas a příměstskou rekreaci pro obyvatele města České Budějovice a návštěvníky města. Limitem úprav je původní architektonická dispozice, která městskou zeleň již od prvopočátku výstavby areálu přizpůsobovala funkci. Park je koncipován jako výstavní síň v přírodě, která je přehledná z centrální osy a zároveň pohybem po páteřní komunikaci je rytmizovaná celá plocha členěním na menší kompozičně ucelené plochy. Úpravy usilují o to, aby se pro návštěvníky parku zviditelnily orientační body a zároveň, aby vzrostlé stromy vytvořily spolu s výstavní architekturou přirozený obraz zahradního města. Architektura nyní nebude již rovnocenným prvkem zeleně parku, ale bude podřízena kompozičnímu charakteru dřevin a jejich zapojení do výrazných skupin. Projektový návrh vychází z vegetačního cyklu zeleně v pátém decenniu a využívá jej k prosazení ideje udržitelného rozvoje. Úpravy jsou zaměřeny především na omezení zdravotně bezpečnostních rizik, zvýraznění regionálního biotypu jihočeské krajiny a respektování tvarosloví městské zástavby. Základní kompoziční prvky 1. Vstup na výstaviště a do parku Hlavní vstup stále bude převažovat snaha o reprezentativní uvítací parter. V lokalitě stávajícího vstupu z jižní strany bude umístěna alej sloupovitý kultivar domácího dubu letního v řadě, tak aby půdorysně lemoval budovy s podsadbou nižších kvetoucích keřů a trvalek. Vedlejší vstupy budou zvýrazněny umístěním výrazných stromů - červenolistý javor mléč (vstup od Tesca). Tento vstup bude dále řešen stavební úpravou. Z hlediska architektonické kompozice se stane rovnocenným hlavnímu vstupu. Rozhodující je zvýraznění hranice pozemku a vlastního vchodu. Finálně bude vyřešen vstup od západní brány řadou výrazného jinanu dvoulaločného 2. Centrální kompozice dle osy Hlavní osa je zvýrazněna širokou komunikací a alejí, jež začínají platanem javorolistým, který bude doplněn, tak aby byl zvýrazněn hlavní esteticko kompoziční záměr, kterému se v areálu podřizuje, jak architektura, tak již vzrostlá zeleň. Na alej navazuje stromořadí vrby bílé, která se vine podél rybníků a aleje stromů vybraných a uvolněných ze skupin podél celé centrální osy. Ředění skupin je důsledně podřízeno architektonické TISKOVÁ ZPRÁVA komplexní informace 2

3 koncepci protínajících se komunikací. Aleje jsou doplněny podobnými druhy dřevin. V polovině hlavní osy jsou umístěny dva výrazné červenolisté buky lesní. Záměrem je rozčlenit plochu výstaviště. Návštěvník by si měl uvědomit, kde je část parku výrazně zacílená na funkci rekreačně oddychovou a funkci exhibiční. Vedlejší osy budou doplněny dřevinami stejného druhu. Hlavním orientačními body jsou Pavilon Z umístěný v kruhu a na něj navazující nový Multifunkční pavilon T. Zároveň z této kružnice vybíhají paprskovitě vedlejší komunikace, které rozčleňují zatravněnou plochu na kruhové výseče. Hlavní architektonický motiv kruh je obkroužen dvěma řadami lip srdčitých. Opsaný kruh aleje lip bude v místě chybějících stromů doplněn. Motiv kruhu se opakuje ve středové části výstaviště. 3. Zelená hranice parku výstavní sál Po obvodu celého areálu jsou navrženy dřeviny domácího původu, středně a dlouhověké. Aleje jsou výrazným krajinářským prvkem. Cílem je jejich doplnění o chybějící liniové prvky podél komunikací a vytvoření obvodového pláště kolem celého areálu. Účelem opatření je vznik komorně uzavřeného prostoru v pohledově harmonizovaném parku. Vnitroprostor parku je pak ozvláštněn cizokrajnými druhy pro jejich zajímavost a lepší snášenlivost půdních a mikroklimatických podmínek. Obvodové zdi a ploty areálu budou osázeny popínavými rostlinami, aby se zvýraznilo oddělení parku od rušných městských komunikací a zvýraznilo bezpečí místa pro návštěvníky parku. 4. Biotyp jihočeské krajiny zvýraznění edukační funkce parku Zvláštním a specifickým prostorem výstaviště je okolí rybníčků jihozápadní části. Rybníky jsou symbolem Jižních Čech, stejně jako Země živitelka symbolem Výstaviště České Budějovice, a proto je tento prostor koncipován jako typický reprezentant biotypu jihočeské krajiny. Výsadby jsou voleny, tak aby navozovaly specifický charakter kraje. V převážné většině se jedná o dřeviny domácího původu doplněné břehovými porosty vlhkomilných trvalek v podobě vegetačních kokosových válců. Uměle vytvořený potůček bude doplněn trvalkami. Okolí rybníků bude osazeno informačními tabulkami s popisem. Cílem je doplnit exhibiční funkci parku o funkci edukativní. 5. Plochy a trávníky Veškeré ostatní plochy jsou doplněny dřevinami tak, aby se střídaly zapojené a rozvolněné skupiny se solitérními jedinci. Druhy jsou navrhované středněvěké a dlouhověké, převážně domácího původu, bodově s cizími druhy, což je pro městský park vítané neboť se zvýrazňuje jeho odlišnost od přírodních krajinných prvků. Trávník je navržen nově k založení v místech odstraněných budov a jejich okolí, v místech terénních nerovností, v místech dříve zapojených skupin stromů. Výsadbová směs bude parková. Historický vývoj parku Výstaviště České Budějovice dlouhodobě a cílevědomě usiluje o zlepšení prostředí ve výstavním areálu. Zároveň se výstavní areál otevírá pro obyvatele města České Budějovice. Součástí této politiky je celoroční otevření prostoru pro návštěvníky parku, pronajímání výstavních pavilónů pro krátkodobé akce, pořádání kulturních a společenských akcí na výstavišti a v přilehlém parku. Výstavnictví má v jihočeském regionu bohatou tradici, jejíž kořeny sahají až do poloviny minulého století. Již v roce 1848 probíhaly v Českých Budějovicích výroční trhy TISKOVÁ ZPRÁVA komplexní informace 3

4 organizované čtyřikrát ročně. Současná činnost akciové společnosti VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice a.s. navazuje na akce pořádané od roku 1960 jako regionální zemědělské výstavy. Od roku 1972 byl změněn název na Celostátní zemědělská výstava Země živitelka České Budějovice. V roce 1981 přešel výstavní areál pod správu Ministerstva zemědělství a výživy ČR. Koncept výstaviště byl zaměřen na prezentaci nejvýznamnější výstavy Země živitelka. Jedná se o dlouhodobě nejnavštěvovanější výstavu v České republice, která se věnuje převážně prezentaci zemědělské produkce a mechanizace. Její součástí je mnoho doprovodných programů, čímž je atraktivní i pro drobné pěstitele. Historicky se jedná o výstavu, jejímž cílem byla propagace úspěchů socialistického zemědělství. Způsob organizace a koncepce přehlídky úspěchů zemědělství vycházela z nejmodernějších výstavářských trendů 60. let, které navazovaly na úspěchy českých designerů na výstavách Expo v Bruselu Výstavní areál v českých Budějovicích byl architektonicky koncipován v souladu s ústředním heslem Světové výstavy v Bruselu Svět pro svět lidštější. Výstavní areál kopíruje základní koncept belgického Heyselského parku. Středová osa kolmo přetínaná s dominantou Atomia je v Českých Budějovicích ukončena výrazným kruhem. Samotná výstava v Belgii byla vítězstvím přiznaných stavebních konstrukcí jednotlivých pavilónů. Tento styl typu sádrové město se promítnul do koncepce výstaviště v Českých Budějovicích jako přírodního parku s množstvím výstavních expozic, jež jsou situované v malých pavilonech. Dalším významným konceptem, který ovládnul jihočeské výstaviště byla Světová výstava Montreal 1967, jejímž ústředním heslem bylo Člověk a jeho svět (Terre des Hommes, A.d.Saint- Exupéry). Charakteristickým rysem pro obě světové výstavy bylo spojení architektury a přírody, stanovení lidského měřítka pro všechny prvky a spojení vědění se zábavou spolu s výraznou podporou výchovně estetické funkce prostředí. Ideovým dědictvím světových výstav byla myšlenka vybudování výstaviště ve spojení s přírodou do jediného konceptu. Základní architektonická dispozice Výstaviště české Budějovice je patrná především centrální komunikaci, která vede v hlavní ose pozemku s geometrickém rozvržení cest, které v jižní části výstaviště kolmo protínají a v severní se paprskovitě rozvětvují. Rozhodujícími požadavky pro nový koncept řešení území výstaviště v Českých Budějovicích je harmonizace rozvojového plánu s vizí rozvoje města. Rozvoj území je dán Strategickým plánem města České Budějovice , který navazuje na předchozí studie. Základem strategického plánu byl Profil města České Budějovice, jež by zpracován v roce 1999 jako podklad pro členy Komise pro strategický rozvoj, kteří připravovali plán strategického rozvoje. Výstavnictví je v samostatné kapitole 10. cestovní ruch a výstavnictví. Zpracovatelé studie konstatují, že výstavnictví zaujímá významné místo v životě města svými aktivitami i hospodářskými výsledky. Strategický plán města byl prověřován dotazníkovým šetřením mezi návštěvníky města v roce Výstaviště České Budějovice v témže roce 2007 evidovalo počty návštěvníků v úhrnné výši návštěvníků na akcích pořádaných v areálu výstaviště. Historický vývoj areálu výstaviště je dán vlastnickou strukturou pozemků, kdy vývoj výstaviště a města probíhá paralelně. Projektový záměr rozvoje výstaviště je po 50 letech prvním významným koncepčním plánem, který se přibližuje k vývoji městské aglomerace. Areál výstaviště lze z architektonického a funkčně provozního rozdělit do dvou části: komplex centra výstaviště s velkou koncentrací výstavních pavilónů, který je na konci páteřní osy v severní části ukončen kruhem, jež je opsán kolem pavilónu Z a na něj navazuje moderní multifunkční pavilon T.. Jižní část s nynějším hlavním vstupem je prostorově otevřenější a zejména jihozápadní část je koncipována jako anglický park. Historická hodnota výstaviště TISKOVÁ ZPRÁVA komplexní informace 4

5 jako parku spočívá v kontinuálním vývoji celého prostoru jako výkladní skříně českého moderního zemědělství. V jihozápadní části, proto vznikla soustava rybníků i s rybářskou baštou, aby byla zvýrazněna symbolika regionu Jihočeského kraje. Popis stavu biotypu Současná podoba parkového areálu je díky nekoncepční výsadbě stromů a změnou architektonické dispozice málo srozumitelná. Chybí krajinářské průhledy, solitérní skupiny stromů, které jsou vždy dominantním orientačním a estetizujícím prvkem krajiny. Vstupní brána s přiléhajícími budovami v jižní části výstaviště, půdorysně kopírující velmi pozvolný oblouk nabízí velkoryse řešený parter volná trávníková plocha je doplněna převážně druhově nevhodnými dřevinami Picea abies. Smrky jsou pro krajinu jižních Čech zcela netypické a jejich zdravotní stav zde je špatný. Vstupní brána otevírá pohled na centrální osu, která je tvořenou širokou komunikací, doplněnou alejemi a porosty dřevin směrující ke kruhu, v jehož centru je pavilon Z. Na tuto hlavní osu pak navazuje další směřující k vedlejší Západní bráně. Třetí brána v severní části (u Tesca) je vybudována nově a těsně navazuje na nový Multifunkční pavilón T. Jednotlivé výstavní budovy, další technické stavby včetně zpevněných ploch jsou velmi různorodé a charakterizují dobu svého vzniku v průřezu minulých desetiletí. Přírodně - krajinářská část parku tvoří různorodé skupiny dřevin, v různém stadiu vývoje. Nacházejí se zde dřeviny krátkověké až dlouhověké. Problémem je věková nestejnorodost dřevin, kdy se některé nacházejí ve vegetační zralosti a jiné odumírají. Park byl založen před 50 lety spolu s výstavištěm jako krajinný a výstavářský koncept. Vzhledem k tomu, že dále již nebyl tento koncept architektonicky a arboristicky řešen, tak došlo k degradaci celého záměru. Původní esteticko kompoziční pohledy byly v lidském měřítku, kdy bylinné patro nepřevyšovalo a výrazně nepřekrývalo architektonické prvky. Zeleň i architektura tvořily rytmizovaný řád. Nynějším charakteristickým prvkem zeleně jsou vzrostlé stromy, které jsou více či méně zapojené do skupin. Vlastní zapojené skupiny stromů jsou velmi husté. Původní koncept ztratil uměřenost lidského měřítka. Je znát, že v celém areálu chybí razantnější probírka. Typickým znakem pro jednotlivé dřeviny je, že v kumulovaném zapojení mají korunu a tím celé těžiště velmi vysoko položené. Temné shluky prorostlých zelených korun vzrostlých stromů vytvářejí depresivně laděné prostory, které zvláště v temných dnech vyvolávají negativní emoční reakce. Esteticko kompoziční záměr průhledů v parku je diskontinuální, což výrazně snižuje orientaci návštěvníků výstaviště. Osová souměrnost a přehlednost není v souladu se vzrostlou zelení. Konkrétní zdravotní stav jednotlivých dřevin je určující pro nový koncept parku. Výsadby novějšího data jsou převážně z vhodných druhů na odpovídajících stanovištích. Dalším problémem je přehuštěnost výsadeb, jejichž výsledným efektem je zastíněnost, neprůhlednost až nepřehlednost prostoru v novějších částech parku. Okolí výstavních pavilónů i volné výsadby v okolí trávníkových ploch pavilonů je opět velmi přehuštěné vinou nekoncepčního založení nebo nedůsledné údržby, protože včas neprobíhalo odstraňování nadbytečných dřevin. Prorůstající dřeviny si vzájemně konkurují a vzájemně se poškozují. Kumulované prostorové uspořádání vegetace ignoruje prostorové nároky jednotlivých dřevin. Mnoho dřevin se navzájem prorůstá takovým způsobem, že dochází k poruchám tektoniky stromů. Stromy s vysoko umístěnými korunami jsou málo stabilní. Jejich koruny se vyklánějí ze zahuštěné skupiny za světlem až je narušena jejich statika. TISKOVÁ ZPRÁVA komplexní informace 5

6 Aleje byly z valné části původně tvarovány hlavovým řezem, který byl následně opuštěn, což mělo za následek vytvoření problematických kotlovitých korun (tlakové vidlice, riziko vylomení větví, vznik dutin, vnikání chorob a škůdců), což vedlo k celkovému snížení životnosti vysazených stromů. Převážnou část tvoří Populus x canadensis, jenž byl pravděpodobně vysázen po celém obvodu areálu jako rychle rostoucí dřevina. V současné době je přestárlý mnohdy ve špatném zdravotním stavu. Zejména pro velký pohyb návštěvníku v areálu parku je tato výsadba nevhodná protože může ohrozit jejich bezpečnost. Z hlediska kompozice je tento druh neadekvátní, protože do jihočeské krajiny nepatří zejména svou pro svou atypickou výšku. Keřových skupin není v celém areálu mnoho a ani nejsou žádoucí zejména z hlediska zachování volného průhledu do prostoru, jehož primární funkcí je podporovat kulturně společenský program výstav. Cíle projektu 1. Odstranění dřevin, které ohrožují zdraví a životy návštěvníků parku. 2. Obnova rekreačně oddychové funkce parku prosvětlení prostor. 3. Ošetření a konzervace hodnotných dřevin. 4. Sanace přestárlých stromů a odstranění náletových dřevin. 5. Probírky kompozičně nežádoucích dřevin a optických clon 6. Vybudování krajinářských průhledů a logických kompozic zeleně. 7. Výsadba nových druhů dřevin a doplnění alejí. 8. Arbotistické zásahy - řezy stromů: zakládací, udržovací a speciální 9. Zakládání trávníků ve volných plochách 10. Výchovné a redukční řezy 11.Odstranění pařezů 12. Výsadba stromů respektujících biotyp jihočeské krajiny (vrby, duby, olše, borovice) TISKOVÁ ZPRÁVA komplexní informace 6

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace Prosinec 2011. ÚDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI: Zadavatel: Město Velké Meziříčí Radnická

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Základní princip navrhovaného řešení Původní rozloha parku byla postupně zmenšována stavebními zásahy. Ukusování plochy a následné vybudování objektu letního kina přímo

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy

Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy Preventivní hodnocení krajinného rázu Zpracováváno jako standardní příloha všech plánů péče o CHKO dle metodických listů AOPK ČR Pro

Více

KRÁLOVSKÁ OBORA STROMOVKA. Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP

KRÁLOVSKÁ OBORA STROMOVKA. Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP KRÁLOVSKÁ OBORA STROMOVKA 1 KRÁLOVSKÁ OBORA STROMOVKA OBECNÝ ÚVOD RYBNÍKY A VODA PÉČE O VEGETAČNÍ PRVKY ÚDRŽBA STAVEBNÍCH PRVKŮ 2 Stromovka Park celopražského významu Největší krajinářský park v Praze

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Mandlova 12 301 00 Plzeň IČ: 737 281 79 DIČ: CZ 5858146360 autorizovaný krajinářský architekt ČKA 03 506 člen IFLA

Mandlova 12 301 00 Plzeň IČ: 737 281 79 DIČ: CZ 5858146360 autorizovaný krajinářský architekt ČKA 03 506 člen IFLA Objednatel: Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště Prešovská 7, 306 37 Plzeň Smlouva o zhotovení díla: č. j. NPÚ 341/765/ ev. č. smlouvy 127/341/10 Zhotovitel: Ing. Klára Jančurová, PhD. Mandlova

Více

OBSAH 01 IDENTIFIKACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 KRAJINNÝ KONTEXT A UMÍSTĚNÍ STAVBY ORTOFOTOMAPA 04 SOUČASNÝ STAV FOTODOKUMENTACE

OBSAH 01 IDENTIFIKACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 KRAJINNÝ KONTEXT A UMÍSTĚNÍ STAVBY ORTOFOTOMAPA 04 SOUČASNÝ STAV FOTODOKUMENTACE OBSAH 01 IDENTIFIKACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 KRAJINNÝ KONTEXT A UMÍSTĚNÍ STAVBY ORTOFOTOMAPA 04 SOUČASNÝ STAV FOTODOKUMENTACE 05 ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH - CELKOVÁ SITUACE 1:750 06 ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH SITUACE

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Místa hlavních zásahů v Mařížském parku:

Místa hlavních zásahů v Mařížském parku: Arboristika v praxi Arboristika přesahuje od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o zeleň se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační prvky. V anglicky mluvících zemích

Více

REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH. Řešená lokalita. Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město

REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH. Řešená lokalita. Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH Řešená lokalita Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město Popis řešení - v jižníčásti vybudování vodní plochy - propojení vodních

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ. Textová část

PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ. Textová část Textová část Průvodní zpráva 1 Analýza současného stavu Předprostor základní školy ve Slovanské aleji v Plzni vznikl souběžně s výstavbou školní budovy. Ta se poprvé otevřela žákům v září 1960. Kompozice

Více

Veřejná zeleň ve městě Liberci

Veřejná zeleň ve městě Liberci Veřejná zeleň ve městě Liberci Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy v jiných

Více

Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění?

Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění? Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění? 1 Obsah 1. ÚVOD.. 3 2. Vlastnická struktura.. 4 3. Pozitivní a negativní stránky poloostrova Krásné Březno.

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYHLÁŠENÝCH PAMÁTNÝCH STROMECH Kód ústředního seznamu: Vyhlášeno (kým): Název památného stromu (stromů): Javor u barokní brány Okres: Břeclav Vyhlášeno (čím): Vyhlášeno (kdy): Obec: Pověřený

Více

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI Japonská zahrada Japonská zahrada je charakteristický typ okrasné zahrady. Svůj původ má v Číně odkud ji postupně přijali za svou a rozvinuli v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ ODBORU OBECNÉ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY MŽP

METODICKÉ DOPORUČENÍ ODBORU OBECNÉ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY MŽP METODICKÉ DOPORUČENÍ ODBORU OBECNÉ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY MŽP k aplikaci některých ustanovení vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Metodické

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Samospráva - činnost a náplň přednáška 31.10.2013

Samospráva - činnost a náplň přednáška 31.10.2013 Samospráva - činnost a náplň přednáška 31.10.2013 Ing. Martina Brandová Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (Registrační číslo

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800 Ostrovní 1448/24 AKCE: NOVÉ ZALOŽENÍ A ČÁSTEČNÁ OBNOVA PAMÁTNÉHO PARKU U ROZHLEDNY A PAMÁTNÍKU NA KŘÍŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. ÚVOD: ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ ZPRACOVÁVANÉ PROJEKTEM SE NACHÁZÍ V INTRAVILÁNU V NÁVRHU

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

REVITALIZACE ZELENĚ V OSTRAVĚ PORUBĚ

REVITALIZACE ZELENĚ V OSTRAVĚ PORUBĚ REVITALIZACE ZELENĚ V OSTRAVĚ PORUBĚ Projekt skutečného provedení stavby SADOVÝCH ÚPRAV PRŮVODNÍ ZPRÁVA Ing. Pavla Miklová, sadovnické úpravy návrh a realizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

OBNOVA ZELENĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA ING.JAN HABR I 04 I 2014

OBNOVA ZELENĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA ING.JAN HABR I 04 I 2014 OBNOVA ZELENĚ 2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ING.JAN HABR I 04 I 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o řešeném území... 3 2.1. Obecné charakteristiky... 4 2.2. Charakteristiky zeleně. 4 3. Charakteristika

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Výsadba městské zeleně a její úskalí

Výsadba městské zeleně a její úskalí Výsadba městské zeleně a její úskalí JAKÁ JE ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONCEPCI TRALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SÍDEL? 1. odpověď: UTVÁŘENÍ KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA Proměny městské struktury a proces suburbanizace

Více

Katalog zeleně města Olomouce reprezentuje jednotlivé kategorie funkčních typů zeleně v Olomouci. Do tohoto obrázkového katalogu byly vybrány

Katalog zeleně města Olomouce reprezentuje jednotlivé kategorie funkčních typů zeleně v Olomouci. Do tohoto obrázkového katalogu byly vybrány Katalog zeleně města Olomouce reprezentuje jednotlivé kategorie funkčních typů zeleně v Olomouci. Do tohoto obrázkového katalogu byly vybrány konkrétní lokality s typickými vegetačními prvky veřejného

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Zpracoval: Ing. Radislav Fikejs soudní znalec v oboru ochrana přírody

Zpracoval: Ing. Radislav Fikejs soudní znalec v oboru ochrana přírody Klient: Lysin lyská iniciativa 9.května 1484 289 22 Lysá nad Labem Z N A L E C K Ý P O S U D E K Zpracoval: Ing. Radislav Fikejs soudní znalec v oboru ochrana přírody Únor 2008 Znalecký posudek Ve věci

Více

Podle zprávy předané dne 10. srpna 2009 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková.

Podle zprávy předané dne 10. srpna 2009 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková. Zpráva o projektu "Botanická zahrada Univerzity Palackého v Olomouci pro rozvoj vzdělávání předškolní a školní mládeže, studentů a veřejnosti" realizovaného z prostředků Olomouckého kraje v roce 2008 Příspěvek,

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6230/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.2 Zápis z jednání komise pro životní

Více

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče Motto: Okolí nádraží nepotřebují mnoho bez udržovací péče není možno zachovat žádný historický odkaz Východiska návrhu: Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území

Více

Územní plán Plzeň krajina ve městě

Územní plán Plzeň krajina ve městě Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Územní plán Plzeň krajina ve městě WORKSHOP 17. LEDNA 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Program workshopu 1. pohled na město a okolí 2. krajina ve městě 3.

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č.

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č. D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice Ing.arch. Martin Kabát. Tel.: +420 724 130 780 e-mail: martin.kabat@gasag.cz 1 A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Dr.Ing. Přemysl Fiala Ing. Dušan

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

Příloha 6: Projektové listy k opatření 1

Příloha 6: Projektové listy k opatření 1 Příloha 6: Projektové listy k opatření 1-1 - Projektový list 1. Název projektu 1 - Vnitroblok ul. A. Sovy 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Pozemkové úpravy současnost a budoucnost. Program rozvoje venkova

Pozemkové úpravy současnost a budoucnost. Program rozvoje venkova Pozemkové úpravy současnost a budoucnost Příspěvek resortu MZe Zhodnocení provádění pozemkových úprav současnost a budoucnost Program rozvoje venkova Ing. Pavel Sekáč náměstek Sekce pro společnou zemědělskou

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Ing. Miroslav Pyciak, Lomnická 436, 509 01 Nová Paka (IČ: 67455395) tel.: 776 077 187, e-mail: pyciak@volny.cz

Ing. Miroslav Pyciak, Lomnická 436, 509 01 Nová Paka (IČ: 67455395) tel.: 776 077 187, e-mail: pyciak@volny.cz Identifikační údaje Název akce: Jičín Sídliště Nové město sever / Úprava vnitrobloku 11 12 Stavební objekty: F3a/SO 900 Vegetační úpravy část b / povrchy Kraj: Královéhradecký Okres: Jičín Město / Obec:

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. ZÁKLADY ARBORISTIKY Proč ochrana při stavební činnosti Legislativní souvislosti Co je součástí Projektová příprava Ochranná opatření Kontrola Skutečnost x teorie Park x stavba Standard o přírodu a krajinu

Více

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ PIVOVAR BUTĚHRAD KAILA UNGRÁDOVÁ, ICHAELA ULRYCHOVÁ OBSAH ANALÝZA, KONCEPT HISTORIE x SOUČASNOST PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3., 4., 5. NP BOURANÉ A NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU EŠ k.ú. Eš ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 Náměstí Svobody 1 395 01 Pacov

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ZMĚNOVÝ LIST Střekovské nábřeží

ZMĚNOVÝ LIST Střekovské nábřeží ZMĚNOVÝ LIST Střekovské nábřeží 1/ Kamenné objekty SO 104 (kameny do vody): 936.260,- SO 109 (pobřežní kameny): 989.807,- : 1.926.067,- 2/ Tribuny SO 108 : 832.211,- SO 111 : 614.136,- SO 114 : 531.833,-

Více