OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3"

Transkript

1 Exarchát 3 OBSAH SLOVO OTCE BISKUPA 4 INFORMACE A AKTUALITY 5 SVÁTOST KŘTU 6 MISE MONS. CAUSERA V ČR UKONČENA LET PREMONSTRÁTSKÉHO OPATSTVÍ V NOVÉ ŘÍŠI 9 SV. PROKOP: ROZHOVOR S MONS. MILANEM HANUŠEM 10 NOC KOSTELŮ V AE ZAMYŠLENÍ NAD BOŽÍM SLOVEM: 3. NEDĚLE PO SESLÁNÍ SV. DUCHA 14 INTRONIZACE NOVÉHO KRÁLOVÉHRADECKÉHO BISKUPA 15 POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S MONS. KARLEM OTČENÁŠKEM 16 BENEDIKT XVI. O BLAHOSLAVENÉM JANU PAVLU II. 17 MISIJNÍ CESTY SV. CYRILA A METODĚJE 18 ROZDÍLY MEZI KATOLICKOU A PRAVOSLAVNOU CÍRKVÍ: PŮST A ZDRŽENLIVOST 20 NÁRODNÍ POUŤ V PRACHATICÍCH 22 RECENZE: YOUCAT KATECHISMUS PRO MLADÉ 23 ZÁMOJSKÁ SYNODA - ČÁST V. 24 LITURGICKÝ SLOVNÍK: CH 25 ZE ŽIVOTA SVATÝCH: SV. JAN NEPOMUK NEUMANN 26 EDITORIAL Vážení čtenáři, prázdninové číslo zpravodaje Exarchát přináší mimo jiné zamyšlení nad přínosem bl. Jana Pavla II. a několik krátkých životopisů národních světců, s jejichž svátky jsou letní měsíce spojeny: sv. Prokop, sv. Cyril a Metoděj a sv. Jan Nepomuk Neumann. Jejich životy vyprávějí o rozličných příbězích a dobrodružstvích, které však sjednocuje jedno téma: láska k Bohu a k bližnímu. Zároveň však dokazují, že tuto lásku je možné rozvíjet i v podmínkách našeho života, navzdory politické, nebo sociální situaci. Jde o lásku zakládající osobní svatost, která je upevněna na vztahu k Bohu a rozvíjena mezi bližními. K této svatosti nás Bůh povolal křtem a dále nám ji pomáhá utvrzovat prostřednictvím svátosti smíření a svátosti Těla a Krve Páně. Životy těchto světců nám tak mohou být inspirací při dosahování osobní dokonalosti v Ježíši Kristu. Zpravodaj Exarchát, jak již bylo naznačeno, přinášíme v období, které je zvláště vhodné k rekreaci těla i duše. Přejeme tedy všem čtenářům, aby program, který zvolíte pro následující dny volna, napomohl k obnovení sil a nalezení osobní harmonie a klidu. Tomáš F. Král EXARCHÁT Vydává a rozšiřuje Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR, Haštalské nám. 4, Praha 1, tel , fax , Pro vnitřní potřebu vychází šestkrát do roka. NEPRODEJNÉ. Distribuováno za dobrovolný dar (náklady na jeden výtisk činí cca 20,-). Redakce: Ladislav Hučko, Viera Folkmanová, Milan Hanuš, Jan Klobušický, Ján Kočerha, Tomáš F. Král, Jana Zassiedko. Příspěvky mohou být kráceny. Tisk: FOKUS, s. r. o., Dolákova 24/ 536, Praha 8.

2 4 Zpravodaj SLOVO OTCE BISKUPA Naše doba chce všechno měřit, vážit, kvantifikovat A to se dostalo mnohdy i do duchovního života. Konají se rozmanité sociologické průzkumy, proč lidé věří, čemu věří, kolik lidí chodí pravidelně do kostela, kolik bylo křtů, kolik bylo přijímání, zpovědí, biřmování, kolik dětí chodí na náboženství, kolik se vysbíralo pěnez na Charitu, na misie To by však nebylo až tak špatné. Chyba nastává tehdy, když se z kvantitativních ukazatelů odvozují nebo vyvozují kvalitativní ukazatele, když se z počtu věřících usuzuje na jejich kvalitu. Jako by platilo, že množství se rovná kvalitě, případně úspěchu. Pokud někde chodí do chrámu mnoho lidí, je to dobré, když se někde v důsledku větší náročnosti snad sníží počet pravidelných návštěvníků, to už se bije na poplach. Těmto kriteriím by nevyhověl pak ani sám Pán Ježíš, protože i on nakonec na kříži zůstal skoro sám Někdy to platí i na osobní rovině, když si při večerním zpytování svědomí počítáme, kolik jsme vykonali dobrých skutků Kdysi, už poměrně dávno, mi jedni rodiče vyprávěli o tom, jak děti při večerním zpytování svědomí vyjmenovávali dobré skutky vykonané v průběhu dne. Nejmladší si nevzpomněl na žádný dobrý skutek, asi jich moc neměl, tak si rychle pomohl z jiného konce: míčem jsme nerozbil okno, i když jsem chtěl. Bylo to úsměvné, ale v konečném důsledku to tak humorné není. Těžko se totiž dá spočítat, co se v důsledku dobra a lásky špatného nevykonalo, co by se jinak vykonalo, čemu se i ze strachu před trestem zabránilo. To je nevypočitatelné, ale existuje to. Viditelně, tedy navenek, pro nás existuje jen to dobro, které se vykonalo, nebo to zlo, jakého se někdo dopustil. To zlo, které se nevykonalo v důsledku dobra, ale ani to dobro, které se chtělo vykonat, kdyby k tomu byla příležitost, ale nevykonalo se, se nedá kvantifikovat. To má však svou dobrou stránku. Protože takto odměna za tyto skutky čeká jejich vykonavatele až v nebi. To je to pravé dobro, za které nás málokdo pochválí, ale které je reálné, a které vidí jen Bůh. Chovali jsme se tak buď z nezištné lásky k němu což je dokonalejší nebo ze strachu z trestu co je sice méně dokonalé, ale také lepší, než kdybychom neměli žádný respekt před nikým, před žádnou autoritou. Usilujme proto pokud můžeme - konat to dobro, které nikdo nevidí, za které nedostaneme ihned odměnu, které je neměřitelné, ale reálně existuje. Sem patří například ovládání své žádostivosti a nezřízené touhy, vzdávání se svých představ a názoru to všechno z lásky. Vydáme tak nejlepší svědectví o tom, že Bůh existuje, a že my mu plně důvěřujeme a věříme, i když snad nebudeme zahrnuti do žádné pozemské statistiky dobrých skutků. X Ladislav

3 Exarchát 5 INFORMACE A AKTUALITY V jednom z nejstarších křesťanských kostelů v Čechách a na známém poutním místě na Levém Hradci sloužil v kostele sv. Klimenta dne 6. května 2011 apoštolský exarcha Ladislav Hučko archijerejskou liturgii ke cti svatého Vojtěcha. Bohoslužbu koncelebrovali o. mitr. Kornel Baláž, o. Tomáš Mrňávek a místní správce farnosti o. Petr Bubeníček za doprovodu sboru z chrámu Nejsvětější Trojice v Praze. Na Levém Hradci byl podle historických pramenů v roce 982 zvolen Vojtěch Slavníkovec druhým pražským biskupem. Dne 15. května 2011 sloužil apoštolský exarcha Ladislav Hučko archijerejskou svatou liturgii v chrámě sv. Kosmy a Damiána. Bohoslužbu v přímém přenosu vysílal Český rozhlas 2. V pražském kostele sv. Alžběty v Praze Kbelích vystoupil v rámci festivalu sborového zpěvu řeckokatolický sbor P. P. Gojdiča ze slovenského Vranova nad Topľou. Sbor vznikl v roce 1990 a vystupuje na festivalech po celé Evropě a pravidelně také v Praze. Noci kostelů, která se uskutečnila 27. května 2011, se zúčastnilo několik farností řeckokatolického exarchátu. V Brně, Plzni, Českých Budějovicích, pražských farnostech sv. Klimenta i Nejsvětější Trojice, byla zaznamenána vysoká účast věřících i nevěřících poutníků. Dne 29. května 2011 přijalo 27 dětí v katedrále sv. Klimenta v Praze prvně svátost Těla a Krve Páně. Na přípravě dětí se podílel o. Vasyl Slyvotsky a poddiakon Volodymyr Kotsenko. Apoštolský nuncius Mons. Diego Causero k 30. květnu ukončil svou misi v ČR a pokračuje svým posláním z rozhodnutí Svatého Stolce ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku. V katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové se dne 3. června 2011 tisíce věřících rozloučili s arcibiskupem Karlem Otčenáškem, který zemřel 23. května Zádušní mše svaté se zúčastnila řada významných osobností církevního i politického života. Řeckokatolický exarchát zde reprezentovali generální vikář Milan Hanuš a o. mitr. Kornel Baláž. Dne 11. června přijal v katedrále sv. Klimenta Mgr. Josef Staněk diakonské svěcení z rukou apoštolského exarchy Mons. Ladislava Hučka. Dne 19. června 2011 slavil Mons. Ladislav Hučko archijerejskou liturgii u příležitosti chrámového svátku kostela slovenské personální farnosti Nejsvětější Trojice v Praze na pozvání faráře o. mitr. Kornela Baláže za účasti o. Václava Ventury a administrátora římskokatolické slovenské farnosti P. Ladislava Radvanského a dalších věřících z jejich farností. V Prešově 25. června oslavil Mons. Ján Eugen Kočiš 85. narozeniny. Papež Benedikt XVI. slaví dne 29. června 2011 na svátek sv. Petra a Pavla šedesát let svého kněžství. Jako dar k tomuto výročí si papež přeje modlitby za posvěcení kněží a dar nových kněžských povolání. Vyzvala k tomu vatikánská Kongregace pro klérus. vf

4 6 Zpravodaj SVÁTOST KŘTU V přípravě na rok 2013, kdy si připomeneme výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, Česká biskupská konference doporučila, abychom se duchovně připravili na toto jubileum. V prvním roce přípravy se chceme zaměřit na tématiku křtu, který je nejdůležitějším okamžikem křesťanského života. V byzantské katolické církvi se spolu s křtem uděluje i myropomazání (biřmování). Teologicky jsou to však dvě oddělené svátosti, týkající se také jiné oblasti křesťanského života. Křest odstraňuje negativní překážky, je vstupní branou k životu v Duchu, otevírá vstup ke spáse, k ostatním svátostem; zatímco myropomazání umožňuje pozitivní růst ve víře, pomáhá a posiluje na cestě spásy zvláštní silou Svatého Ducha. Proto je logické, že tyto svátosti patří k sobě, i když jsou oddělené. K nim se přidává třetí iniciační svátost, a to Eucharistie, která nás proměňuje a živí Kristovým tělem a krví, zbožšťuje nás. V tomto článku se budeme věnovat jen svátosti křtu, nutnosti jeho přijetí a účinkům. V knize Genesis je popsána základní charakteristika hříchu, která uvrhla lidské pokolení dočasně do záhuby. O hříchu se tu nemluví abstraktně, jako o nějaké možnosti, ale jako o činu, jako o činu konkrétní osoby, Adama, který stojí na počátku lidského pokolení, a kterým lidské dějiny začínají. Něco se muselo stát hrozného, že to celé lidské pokolení postihlo takovým tragickým způsobem. Bible to popisuje obrazně zákazem jíst z jakéhosi jednoho stromu. Člověk může všechno, a přeci jsou nějaká omezení; není absolutně svobodný. Takovým je jen Bůh. Je to obrazný způsob, jak popsat neposlušnost člověka vůči Bohu. Není důležité, jestli konkrétně člověk nemohl jíst z toho stromu, nebo je to jen nějaké obrazné vyjádření. Závažnější je otázka neuposlechnutí Božího příkazu z důvodu, že se člověk sám chtěl postavit na Boží místo, sám chtěl být absolutně svobodný. Takovým nikdy nemůže být. Tím by se stal sám Bohem. Přivedl ho k tomu satan, tvor, který od Boha odpadl, padlý anděl, který se vzbouřil proti Bohu. Hřích je ve své podstatě také popřením pravdy. A tak můžeme pochopit tajemný smysl slov: Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, (to znamená, když popřete svou omezenost, když popřete svou konečnost) aby jste nezemřeli (Gn 3,3). To znamená, že když člověk popře svou omezenost uloženou mu dobrem a zlem, což je vnitřní standard stvoření, popře pravdu. Pak žije v nepravdě a mimo realitu. Jeho život je jen zdáním; dostává se pod nadvládu smrti. Ukazuje se nám dál, že hřích plodí hřích, a proto všechny hříchy dějin jsou

5 Exarchát 7 vzájemně svázané, pospojované. Teologie nazývá tento stav věcí nepřesným a zavádějícím termínem prvotní hřích. Co to znamená? Nic se nám dnes nezdá divnější a více absurdní, než trvat na prvotním hříchu, protože podle našeho způsobu uvažování, můžeme být vinni jen za něco, čeho jsme se dopustili osobně. Co tedy prvotní hřích znamená, jak ho správně vysvětlovat? K tomu, abychom našli správnou odpověď, je třeba se pokusit lépe pochopit lidskou osobu. Je nutné zdůraznit, že žádná lidská bytost není uzavřena sama v sobě a že nikdo nemůže žít jen sám pro sebe. Lidští tvorové mají kromě rozměru osobního i rozměr společenský. To můžeme pochopit z toho, že člověk je stvořen podle obrazu Božího, tedy obrazu Boží Trojice, která je Jeden a Tři. Neexistuje jen člověk, ale existuje i lid, lidstvo. Dostáváme svůj život nejen v okamžiku narození, ale každý den i od druhých, kteří i když nejsou námi, přesto k nám přísluší. Lidské osoby mají samy sebe nejen od sebe ale i mimo sebe: žijí v těch, které milují a kteří je milují. Já sám nejsme sebou, ale jen s tebou jsem sám sebou. Pravá lidská bytost je bytost ve vztahu lásky, být pro někoho, otevřít se i jeho potřebám, nehledět jen na sebe a využívat druhé pro sebe. Hřích znamená poškození a zničení vztahu, vztahovosti, je to rozbití vztahu mezi jedincem a společností, mezi lidmi navzájem. Hřích je odmítnutím vztahovosti, protože člověk sám se chce stát bohem. Hřích je ve svém základu ztrátou vztahu. Svatý Augustin za příčinu hříchu označuje srdce zaměřené jen na sebe. Když se zničí vztah, když se zničí to, co lidi spojuje, pak tento skutek hřích se dotkne i jiné osoby zahrnuté do vztahu. Najednou se všichni ocitají jako opuštěni v tomto světě, bez vztahu nejen mezi sebou, ale i bez vztahu s Bohem, který je vztah základní, a z kterého vychází vztah k ostatním lidem. A když je síť mezilidských vztahů poškozena od samého počátku, pak každá lidská bytost vstupuje do světa poznačeného narušenými vztahy. A od samého okamžiku, když člověk přichází na svět, který je dobrý, je také ihned konfrontován se světem poškozeným hříchem. Každý z nás vstupuje do situace, ve které vztahovost byla zraněna. V důsledku toho každá osoba je od samého počátku poškozena ve vztahovosti, neangažuje se v ní tak, jak by chtěla. Svou smrtí a vzkříšením obnovil Kristus ve své lidské přirozenosti tento narušený vztah s Otcem a dává nám na něm účast. Kristus je nový Adam, od kterého lidstvo znovu začíná. Je to Syn, který obnovuje vztahovost. Jeho ramena vystřena na kříži, jsou otevřeným pozváním ke vztahu, který je nám stále nabízen. Kříž, místo poslušnosti, je pravým stromem života. Kristus je protikladem hada, jak je to naznačeno u svatého Jana: Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak má být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný (Jan 3,14). Podmínkou obnovení vztahu je křest, znovuzrození z vody a Ducha. Musí tady být vnější znamení, musí tam být jiný člověk, který o tom svědčí. Sám se člověk pokřtít nemůže. Pokud Církev uznává křest touhy, nebo křest krve, je to anticipace křtu vodou a Duchem udělovaného jinou osobou. V důsledku této obnovy vztahovosti je možné a pochopitelné i to, že Církev křtí i malé děti, které ještě nerozumějí, co se s nimi při křtu děje. Přijímá je Církev,

6 8 Zpravodaj která se bude o ně starat, bude o ně pečovat, vnořuje je do svých vztahů lásky. Až obnoveným spojením s Bohem, až s pomocí jeho milostí, můžeme znovu budovat i vztahy mezi lidmi založené ne na pragmatismu, užitku, ale na Boží lásce, na oběti. A Církev je toto nové lidstvo, které je pospojované novými vztahy lásky rozšiřujícími se už po celém světě. To je význam slov a nového Ježíšova přikázání: Milujte se navzájem: jak já jsem miloval vás, tak se navzájem milujte vy (Jan 13,34). Není to doporučení, je to nutná podmínka, příkaz; bez toho se nemůžeme nazývat křesťany. Vždyť i zkušenost nás učí, že ateismu nejvíc podléhají lidé žijící v přísně individualistickém nebo jednostranně kolektivistickém prostředí, kde vzájemná láska, vztahy lásky skoro úplně vyhasly. Z toho vyplývá, že se člověk sám nemůže zachránit, potřebuje pomoc: pomoc druhých, ale především pomoc Boží. Můžeme být zachráněni jen tehdy, když přestaneme chtít být bohem, a pokud se zřekneme bláznovství autonomie a soběstačnosti. Můžeme být zachráněni - tedy stát se sebou samým až když se angažujeme ve vlastním vztahu. Protože vztah mezi lidmi a se stvořením byl poškozen, jen sám Stvořitel nás může zachránit. Můžeme být zachráněni jen tehdy, když ten, od kterého jsme se sami odsekli, vyvine iniciativu a natáhne k nám ruku. Jedině láskou můžeme být spaseni a jedině Boží láska může očistit poškozenou lidskou lásku a radikálně obnovit síť vztahů trpící odcizením. XLadislav Hučko MISE MONS. CAUSERA V ČR UKONČENA Po sedmi letech své služby v ČR se s námi loučí apoštolský nuncius Mons. Diego Causero. Narodil se 13. ledna 1940 v Moimacco (Udine, Itálie). Biskupské svěcení přijal 6. ledna 1993 z rukou papeže Jana Pavla II. Je gradenským titulárním arcibiskupem. Apoštolským nunciem pro Českou republiku byl arcibiskup Causero jmenován 10. ledna Jeho předchozí pracovní stanice byly Nigérie, Španělsko, Sýrie, Austrálie, Ženeva, Albánie, Čad, Republika Kongo. Děkujeme ze srdce jeho excelenci apoštolskému nunciovi za přátelský vztah k řeckokatolikům v ČR a za chápaní jejich specifického poslání a postavení v rámci ekumenického hnutí. Vícekrát se účastnil u rozmanitých příležitostech na liturgických oslavách v katedrále svatého Klimenta v Praze, což výrazně pomohlo našim věřícím utužit vztah se Svatým Otcem a Svatým stolcem.

7 Exarchát LET PREMONSTRÁTSKÉHO OPATSTVÍ V NOVÉ ŘÍŠI Mezi sympatizanty řeckokatolického obřadu z řad západního kléru patří mj. premonstrátský P. Marian Rudolf Kosík, O.Praem. Připomeňme si tedy společně s ním významné výročí kláštera, jehož je od roku 1999 představeným. Klášter v Nové Říši na Moravě založil, roku 1211, vojenský velitel Markvard z Hrádku pro panny sv. Norberta - premonstrátky a zasvětili jej Matce Boží. Během husitských válek ( byl klášter několikrát vypálen. Na středověkou epochu tak dnes upomíná jen socha sv. Anny Samotřetí z druhé poloviny 14. století, uctívaná v kapli stejného zasvěcení při severní straně kostela. Přes mnohé pokusy o opětovné pozvednutí vymírá ženský konvent osobou převorky Anny Černické z Kačova, která roku 1596 z rozhodnutí řádových představených odchází do Chotěšova v Čechách. Zdaleka to však neznamená zánik kláštera. Již v roce 1598 totiž složili první dva zábrdovští premonstráti řeholní sliby pro Novou Říši. Probošt Adam Skotnický (proboštem ) klášter duchovně i hospodářsky pozvedl a připravil tak jeho definitivní přeměnu v klášter mužský. Za jeho nástupce Vavřince Plocara bylo pak roku 1641 slavnostně uvedeno do Nové Říše sedm premonstrátů ze Zábrdovic. Důkazem skvělého rozvoje kláštera je i udělení práva pontifikálu papežem Inocencem X. roku Roku 1733 byl novoříšský klášter povýšen na opatství. Kulturní vzestup, který pokračoval i za následujícího opata Jana Pelikána, kdy bylo v klášteře zřízeno i gymnázium, byl zabrzděn dalším zkázonosným požárem roku 1813, jemuž podlehl i nově postavený trakt prelatury. Přesto však po zbytek 19. a až do půli 20. století dostál klášter vždy plně svému duchovnímu poslání. Nová série nešťastných událostí a pohrom stihla klášter roku 1942, kdy byl, po atentátu na říšského protektora Heydricha, klášter v květnu 1942 přepaden jednotkami SS a proměněn v středisko organizace Hitlerjugend. Premonstráti byli odvezeni do Kounicových kolejí v Brně, pak do Osvětimi, kde v plynových komorách, s výjimkou tří noviců, všichni zahynuli. V únoru 1950 byli řeholníci zatčeni a v zinscenovaném monstrprocesu odsouzeni k mnoha letům vězení a pracovním táborům. Z kláštera se stalo na čtyřicet let vojenské skladiště. V roce 1991 byly zchátralé budovy navráceny řádu.

8 10 Zpravodaj SV. PROKOP PROMLOUVÁ ODDANOSTÍ, VĚRNOSTÍ A VYTRVALOSTÍ ROZHOVOR S MONS. MILANEM HANUŠEM Generální vikář Mons. Milan Hanuš byl na svátek Všech svatých v listopadu 2010 uveden do sboru kanovníků Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. V roce 1588 byly právě do pražského kostela Všech svatých přeneseny ostatky sv. Prokopa, světce, který v 11. století sloužil v Sázavském klášteře staroslověnské liturgie a pěstoval staroslověnskou vzdělanost. V souvislosti se svátkem sv. Prokopa, který slavíme 4. července, jsme se obrátili na o. Milana, aby nám tohoto světce přiblížil. Sv. Prokop sloužil v benediktinském klášteře na Sázavě staroslověnskou liturgii jako na jednom z posledních míst v Čechách. Dá se tehdejší situace srovnat s dnešní situací východních katolíků, kdy místa, kde se řeckokatolické bohoslužby slouží, jsou takovými ostrůvky? Tak v první řadě je třeba říci toto: Řeckokatolická církev v ČR jistě vychází z tradice nesené sv. Cyrilem a Metodějem, hlásí se k dílu sv. Prokopa, ale zároveň vnímá a zakouší působení světců moderní doby: zvláště bl. Vasila Hopka, bl. Pavla Gojdiče, bl. Metoda Trčky, bl. Teodora Romži, nebo významné postavy metropolity Andreje Šeptyckého. Z tohoto hlediska je dobré vidět dílo Církve kontinuálně. Je však dosti obtížné srovnávat dějinné etapy, které jsou od sebe vzdálené bezmála 1000 let. Po 20-ti letech působení Řeckokatolické církve ve svobodné zemi můžeme konstatovat, že východní katolická spiritualita opět zapustila v Čechách své kořeny. Přibývá zde také stále více jejích sympatizantů a příznivců. Zároveň komunity našich věřících pocházejících především z Ukrajiny a Slovenska dostávají jakousi stabilitu, se kterou je možné zakládat pevnou farní strukturu. Duchovní správa si osvojuje profesionalitu a spirituální hloubku díky obětavým kněžím a jejich pomocníkům. Zkrátka východní obřad v Čechách našel svůj domov, který tu vždy měl, i když dnes působí jinak a v jiné situaci. Uvažujete o tom, že by se někdy obnovily řeckokatolické bohoslužby na Sázavě? V sázavském klášteře jsou východní bohoslužby dnes slaveny jen příležitostně. Tak jako i na jiných významných a poutních místech, které byly nějakým způsobem spojeny s křesťanským východem i v minulosti, jako např. v Praze

9 Exarchát 11 na Vyšehradě, nebo v moravských Mikulčicích apod. Bohoslužby však mají být vázány především na společenství věřících. A jak to v dějinách bývá, některá místa jsou nahrazena jinými, aby se vyšlo vstříc zejména duchovním potřebám věřících, o které jde vždy na prvním místě. Sázava rozhodně patří mezi významná místa, kde lze čerpat povzbuzení a inspiraci. Pouť na Sázavu tak může být považována za jakousi cestu ke kořenům naší víry. Sv. Prokop zemřel před téměř 960 lety v roce 1053 a kanonizován byl v roce V čem může být sv. Prokop inspirativní pro člověka 21. století? Mohou hodnoty, které byly uznávány za života sv. Prokopa, oslovit dnešního člověka? Sv. Prokop může promlouvat i k současnému člověku například svou oddaností, věrností a vytrvalostí, se kterou stál za svými životními rozhodnutími a neměnil je podle útrap a nepohody, nebo svého egocentrismu. Víra v Boha mu byla základním orientačním bodem života, ne jen nějakou berličkou... Jakou vidíte souvislost mezi Sázavským a Emauzským klášterem? Z obou klášterů ve své době zaznívala bohoslužba ve staroslověnském jazyce. Oba kláštery k tomu dostaly privilegium. Sázavský klášter však byl jaksi posledním místem, kde se východní liturgie slavila a klášter v Emauzích měl být podle svého zakladatele Karla IV. zřejmě prvním místem, odkud by mohla vykvést jednota Církve. V současnosti je Sázavou a Emauzy každá jednotlivá farnost Apoštolského exarchátu. Láska k Bohu a bližnímu, otevřenost a ochota mluvit o Kristu a prezentovat východní katolické bohatství je základem současného života každé farnosti exarchátu, o čemž svědčí např. Noc kostelů, která se setkala s velikým zájmem. Co by podle vás řekl sv. Prokop na skutečnost, že liturgii ve staroslověnštině, kterou se vší silou snažil uchránit, dnes nahrazují překlady do místních jazyků? Překlad liturgie ze staroslověnštiny do místních jazyků nepokládám za její nahrazení, ale za další variantu. Staroslověnština je jistě velmi starým jazykem, kterým se dnes již nehovoří, ale stále zůstává společným bohoslužebným jazykem slovanských národů, u kterých tu plní funkci podobnou jako latina v západní církvi. No, a důvod, proč se sv. Prokop snažil ochránit staroslověnštinu v bohoslužbách je stejný, s jakým dnes nechává Církev překládat texty do národních jazyků jako je např. čeština, slovenština, nebo ukrajinština: tedy možnost lépe porozumět liturgickým textům a Božímu slovu. To je nakonec prvořadý úkol každého hlasatele evangelia: jasně a srozumitelně přinášet radostnou zvěst o Boží bezvýhradné lásce ke každému člověku. Tomáš F. Král a Viera Folkmanová

10 12 NOC KOSTELŮ V AE 2011 Zpravodaj V pátek 27. května 2011 se uskutečnila akce Noc kostelů. Pomyslné dveře farností, ale i chrámové prostory k modlitbě a své prezentaci otevřely také řeckokatolické komunity v Praze, Plzni, Pardubicích, Karlových Varech, Liberci, Brně a v Českých Budějovicích. O úspěšnosti této akce svědčí také zprávy z některých farností AE. Jednoznačně nejnavštěvovanější částí programu Noci kostelů v chrámě sv. Mikuláše v Plzni byla úvodní přednáška Ing. arch. Jana Soukupa, předsedy Obce architektů plzeňské oblasti, který podal zasvěcený a velmi zajímavý výklad o historii kostela a přilehlého hřbitova. V tomto čase bylo v kostele najednou 325 lidí. Během celé noci navštívilo chrám celkově 1003 poutníků. Pro návštěvníky byl zajímavý, samozřejmě, samotný chrám, a také možnost vidět zblízka liturgické knihy, evangeliář ve staroslověnštině, plaščenicu, nebo liturgická roucha (foto1). Vedle ohlášených částí programu jako byl zpívaný Akathist k Přesvaté Bohorodičce, vyplňovalo ticho reprodukované chrámové sbory. Byla také možnost navštívit významné hroby hřbitova: Emila Škody, J. K. Tyla, etc. Členové Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského seznamovali s historií, významem a prací Řádu, dále představovali Hospic sv. Lazara v Plzni, paliativní starostlivost. Při této prezentaci byly rovněž vystaveny ruční práce pacientů hospice. Pro účastníky programu Noci kostelů v kapli Smrtelných úzkostí Páně v Č. Budějovicích byla nejzajímavější přednáška o symbolice východních ikon Mgr. Tomáše F. Krále, která poskytla úvod k výstavě ikon a liturgických předmětů v kapli. Program byl rovněž sestaven z koncertu chrámového sboru pod vedením paní Jany Zassiedko a modliteb mariánského akathistu a molebenu k sv. Cyrilu a Metodějovi. Tyto části pak spojovala prezentace

11 Exarchát 13 nahrávek východní bohoslužebné hudby. Kapli během Noci kostelů navštívilo asi 120 návštěvníků, z nichž někteří projevili zájem o duchovní rozhovor, nebo o informace o zvláštnostech východního obřadu. V chrámě Nejsvětější Trojice v Praze (foto3) byla po celou akci Noc kostelů přibližně stejná účast. Během akce tedy navštívilo kostel něco kolem 500 návštěvníků. Zvláštností programu byla možnost navštívit kruchtu chrámu a prohlédnout celý prostor kostela z vrchu. Program Noci kostelů v katedrále sv. Klimenta v Praze zahájila svatá liturgie a modlitba akathistu. Po ní následovala komentovaná prohlídka chrámu a varhanní koncert. Katedrála během večerního programu zaznamenala účast srovnatelnou s počtem návštěvníků paschálních obřadů. Brněnskou farnost při chrámě sv. Josefa navštívilo během celého programu podle odhadu asi 2500 návštěvníků. Večer byl zahájen přednáškou o. Jozefa Blaščáka o dějinách farnosti v Brně a doplněna výkladem o svaté liturgii, který vedl o. Adolf J. Pleskač. Mimo dobu přednášek zněla chrámovým prostorem, který byl doplněn výstavou soch, duchovní hudba. Návštěvníci měli možnost přispět také na obnovu chrámu. Celková výše daru se vyšplhala na 9 tisíc korun. Program Noci kostelů byl v Karlových Varech zahájen sv. liturgií a mariánským akathistem. V kostele se během celého večera vystřídalo kolem 30 návštěvníků, při čemž žádný z nich nebyl místním farníkem. Návštěvníci se ptali na to, co je řeckokatolická církev, nebo na život farnosti. Měli velkou radost z toho, že přišli do nejstaršího funkčního chrámu v Karlových Varech, který si mnozí z nich pamatovali jako vinárnu v době totality, nebo jako nefunkční chátrající objekt v období devadesátých let. Zvláštností bylo to, že žádný z Karlovarských chrámů, nacházejících se v lázeňském území, kromě řeckokatolického, nebyl zapojen do této akce. S pomocí duchovních správců

12 14 Zpravodaj ZAMYŠLENÍ NAD BOŽÍM SLOVEM 3. NEDĚLE PO SESLÁNÍ SV. DUCHA (MT 6,22-33) Žijeme v době velkých obchodních domů, supermarketů a hypermarketů, kde je k dostání všechno nač si pomyslíš - od špendlíku po vzducholoď. Otevřeno je od rána do pozdních večerních hodin, jak se říká od nevidím do nevidím, někde i non-stop. Lidé popojíždí s vozíky sem a tam, v ruce na papírku seznam zboží ve slevě, aby na něco nezapomněli. Zvláště první den slev, kdy se má ráno otevřít, stojí před vchodem houf koupěchtivých, každý vozík před sebou, sveřepý výraz v tváři a strkanice začíná. Vozíky do sebe bouchají, o zlé pohledy není nouze. Kdo se dostane dovnitř dřív, ten vítězí. kdo je slušný, je vytlačen na bok. Tak si říkám: teď je nám hej, doba míru, zboží plno. Co by se stalo, kdyby udeřila přírodní katastrofa nebo snad válka a zboží málo, to by se z lidí v okamžiku stali dravci: loktem doprava, špičatou botou doleva, pěstí mezi oči. Možná si někdo z nás vzpomene na starý vtip: Jaký je rozdíl mezi kapitalismem a socialismem? No přece v kapitalismu je člověk člověku vlkem. V socialismu je tomu právě naopak! Něco z té vlčí povahy je v každém člověku a v danou chvíli se projeví. Komu se vede dobře, je zdráv a má všeho nazbyt, ten Boha nepotřebuje. Nemusí pozorovat ani polní lilie, ani jaká bude úroda. Bude jej zajímat, jak se prosadit a přijít k penězům, kde nakoupit a co tam mají, čeho si dopřát, na který ostrov v Indickém oceánu jet letos na dovolenou. Mauricius jsme dělali předloni, Seychely loni, tak Komory? K tomu přistupuje starost, jak nejlépe zabezpečit svůj majetek. A to chce úsilí a čas. Každý z nás ví, kolik námahy vyžaduje již jen údržba rodinného domku, velká zahrada, chata. Tam práce nikdy nekončí. Lidé si myslí, že peníze samy od sebe přinášejí štěstí, ale majetek může být krutý pán. Proč katolíci nemohou v neděli na bohoslužby? Musí přece pracovat, aby firma obstála, musí okopat a zalít na chalupě záhony, musí jet na sportovní závody, musí jít venčit psa. Všechno je nutné, všechno musíme. Ježíš říká, že Bohu a majetku se společně sloužit nedá. Nezbývá než vybrat to přednější - jedno nebo druhé. Náš způsob života by měl být jednoduchý. Kdo toho chce od života příliš, podobá se lodi naložené až po vrch. Potom stačí drobný závan větru, malá vlnka a loď jde ke dnu. Takoví lidé nejsou nikdy spokojení, pořád mají málo. Ale ti, kteří nemají přemrštěné nároky a vycházejí s tím, co mají - div se světe - šťastní bývají. Ukazuje se, že štěstí přichází právě k těm, kdo o něj neusilují. A také o sebe nemáme pečovat úzkostlivě, říká evangelium. Nemáme se pořád pozorovat a měřit, nemít jako hlavní četbu příbalové informace k lékům,

13 Exarchát 15 s hrůzou vytřeštěnýma očima sledovat, kde nás píchne, kde nám loupne v kříži. To ať není naší hlavní starostí. Máme přece spolehnout na Boha, který přece ví, jak je zdraví potřebné. Na něj máme složit svoje starosti, v něj doufat, o jeho požehnání prosit. Když to uděláme, určitě se nám uleví. O řeckém starověkém filozofovi Sókratovi ( př. Kr.) se vypráví, že rád chodil na aténské tržiště, rozprávěl s lidmi a prohlížel vystavené zboží. Bylo věru nač se dívat: jemné tkaniny barvené týrským šarlatem, egyptské parfémy, kadidlo a koření z Arábie, vyhlášené datle z Kyrény, množství ryb a roztodivných plodů moře... Přitom o Sókratovi bylo známo, že žije velice střídmě, obléká se jednoduše a chodívá bos. Když se tam tak zase jednou toulal, potkal ho kterýsi z jeho přátel a povídá: Není nedůstojné filosofa jen tak postávat a ztrácet čas? A Sókratés na to: Dívám se, kolik je na světě věcí, které nepotřebuji! Jsou to moudrá slova. Možná by stálo zato si je při návštěvě hypermarketu připomenout. Ale zcela jistě by stálo zato se dnešní evangelium o hledání Božího království a jeho spravedlnosti naučit nazpaměť. o. Pavel Vácha INTRONIZACE NOVÉHO KRÁLOVÉHRADECKÉHO BISKUPA Nový královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál přijal 7. května 2011 v bazilice sv. Petra ve Vatikánu třetí stupeň svátosti kněžství. Bohoslužbě u oltáře Katedry pod Berniniho vitráží Svatého Ducha, kterou si nový biskup zvolil za průvodní motiv svého svěcení, předsedal jako hlavní světitel kardinál Tarcisio Bertone SDB, státní sekretář Svatého stolce. Hlavními spolusvětiteli byli Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, a Mons. Erwin Josef Ender, apoštolský nuncius. V sobotu 14. května 2011 se Mons. Jan Vokál během slavnostní bohoslužby v katedrále Svatého Ducha ujal služby diecézního biskupa v Hradci Králové. U vchodu do katedrály pozdravil nového biskupa probošt katedrální kapituly Mons. Josef Kajnek, světící královehradecký biskup a dosavadní administrátor diecéze. Po zahájení bohoslužby arcibiskupem Dominikem Dukou následovalo přečtení apoštolského listu papežské jmenovací buly. Poté předal arcibiskup Dominik Duka biskupovi Janu Vokálovi biskupskou berlu (foto) a ten usedl na biskupskou katedru, čímž byl završen akt předání úřadu.

OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3

OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3 Exarchát 3 OBSAH SLOVO OTCE BISKUPA 4 INFORMACE A AKTUALITY 5 KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SMRŤ JEŽIŠA KRISTA? 6 NOVÝ VRCHNÍ ARCIBISKUP UKRAJINSKÉ ŘECKOKATOLICKÉ CÍRKVE 8 RECENZE: ÚTĚK ZE SIBIŘE 9 OSLAVA 15. VÝROČÍ

Více

OBSAH EDITORIAL E X A R C H Á T

OBSAH EDITORIAL E X A R C H Á T Exarchát 3 OBSAH Slovo otce biskupa 4 Informace a aktuality 5 Duch Svatý nám umožňuje žít jako děti Boží 6 Tichý svědek: patriarcha Josyf Slipyj 7 Kde se Bůh a člověk setkávají... 8 Poslední pomazání 12

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

IKD. Představujeme nového biskupa. Křesťan a majetek. 20 Kč. Po diecézi: Jičín a Jilemnice. Co vše obstarává katechetka? 4

IKD. Představujeme nového biskupa. Křesťan a majetek. 20 Kč. Po diecézi: Jičín a Jilemnice. Co vše obstarává katechetka? 4 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Představujeme nového biskupa Křesťan a majetek Po diecézi: Jičín a Jilemnice Co vše obstarává katechetka? 4 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

SVATÁ HORA ČÍSLO 5 2007

SVATÁ HORA ČÍSLO 5 2007 SVATÁ HORA ČÍSLO 5 2007 Rozhovor s Arthu rem Bienerem em III. Ná vštěvava Joachim a ka rdinál a Meis snera Nová výs tava ve Svat atohor orsk ském pou outn tním muzeu u Dobr á kniha Dívat se srd rdce cem

Více

OBSAH: EDITORIAL. Vážení a milí čtenáři, po tříměsíční pauze Vás prostřednictvím

OBSAH: EDITORIAL. Vážení a milí čtenáři, po tříměsíční pauze Vás prostřednictvím OBSAH: EDITORIAL... 3 SLOVO OTCE BISKUPA... 4 INFORMACE A AKTUALITY... 5 BYL JSEM TAKOVÁ BÍLÁ VRÁNA... 6 УГКЦ ТА РПЦ ОБМІНЯЛИСЯ ПОСЛАННЯМИ... 9 HISTORIE NAŠICH CHRÁMŮ: ROTUNDA SV. LONGINA V PRAZE... 10

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?" což přeloženo znamená: `Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Mk 15,34 2/2008-2009 2 BRÁZDA

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

Í N Ě T Š L Cena 20,-Kč

Í N Ě T Š L Cena 20,-Kč Cena 20,-Kč LŠTĚNÍ Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE Svatý Vojtěch M ěsíc duben začíná v liturgii tak slavnostně, že to víc ani nejde. 1. 4. je Zelený čtvrtek. V diecézních katedrálách po celém světě se dopoledne

Více

La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ. Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie věčného života. /Papež Jan XXIII.

La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ. Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie věčného života. /Papež Jan XXIII. HNUTÍ KŘESŤANŮ TŘETÍHO VĚKU La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ 2010-2011 ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ Centrum pro rodinný život Olomouc Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

IKD. Křesťan a rodičovství. Rozhovor s Miloslavem Pojslem. 20 Kč. Po diecézi Chrudim. Na návštěvě v Církevní mateřské škole 3

IKD. Křesťan a rodičovství. Rozhovor s Miloslavem Pojslem. 20 Kč. Po diecézi Chrudim. Na návštěvě v Církevní mateřské škole 3 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a rodičovství Rozhovor s Miloslavem Pojslem Po diecézi Chrudim Na návštěvě v Církevní mateřské škole 3 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Mládež v církvi Vracejí nás k ideálům Káva s příchutí dobrých skutků Kněz mezi mladými 3 Proglas Radio Proglas v královéhradecké diecézi naladíte

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

NEVAŽ SE, ODVAŽ SE! říká známý reklamní slogan, a mohli bychom dodat: nakupuj hlavně nakupuj!

NEVAŽ SE, ODVAŽ SE! říká známý reklamní slogan, a mohli bychom dodat: nakupuj hlavně nakupuj! NEVAŽ SE, ODVAŽ SE! říká známý reklamní slogan, a mohli bychom dodat: nakupuj hlavně nakupuj! Tento slogan však proniká mnohem hlouběji naší každodenní realitou než jen jako reklama. Často se vztahuje

Více

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 duben 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka Nového papeže

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

IKD. Rozhovor s Mons. Janem Vokálem. Křesťan a manželství. 20 Kč. Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná. Služba varhaníka 5

IKD. Rozhovor s Mons. Janem Vokálem. Křesťan a manželství. 20 Kč. Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná. Služba varhaníka 5 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Rozhovor s Mons. Janem Vokálem Křesťan a manželství Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná Služba varhaníka 5 Karmelitánská knihkupectví

Více

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ 1/2009-2010 2 BRÁZDA 1/2009-2010 Děkujeme všem, kteří ve svých modlitbách a obětech pamatují na všechny obyvatele naší koleje. Zvláštní poděkování patří P. Petrovi

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 10/2009 Ročník XIX Říjen 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Duch Svatý a církev u sv. Pavla Pokání vtesané do kamene Jiří Vitvar Když je radost s kým sdílet Světový den Hospicové a paliativní

Více