OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3"

Transkript

1 Exarchát 3 OBSAH SLOVO OTCE BISKUPA 4 INFORMACE A AKTUALITY 5 SVÁTOST KŘTU 6 MISE MONS. CAUSERA V ČR UKONČENA LET PREMONSTRÁTSKÉHO OPATSTVÍ V NOVÉ ŘÍŠI 9 SV. PROKOP: ROZHOVOR S MONS. MILANEM HANUŠEM 10 NOC KOSTELŮ V AE ZAMYŠLENÍ NAD BOŽÍM SLOVEM: 3. NEDĚLE PO SESLÁNÍ SV. DUCHA 14 INTRONIZACE NOVÉHO KRÁLOVÉHRADECKÉHO BISKUPA 15 POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S MONS. KARLEM OTČENÁŠKEM 16 BENEDIKT XVI. O BLAHOSLAVENÉM JANU PAVLU II. 17 MISIJNÍ CESTY SV. CYRILA A METODĚJE 18 ROZDÍLY MEZI KATOLICKOU A PRAVOSLAVNOU CÍRKVÍ: PŮST A ZDRŽENLIVOST 20 NÁRODNÍ POUŤ V PRACHATICÍCH 22 RECENZE: YOUCAT KATECHISMUS PRO MLADÉ 23 ZÁMOJSKÁ SYNODA - ČÁST V. 24 LITURGICKÝ SLOVNÍK: CH 25 ZE ŽIVOTA SVATÝCH: SV. JAN NEPOMUK NEUMANN 26 EDITORIAL Vážení čtenáři, prázdninové číslo zpravodaje Exarchát přináší mimo jiné zamyšlení nad přínosem bl. Jana Pavla II. a několik krátkých životopisů národních světců, s jejichž svátky jsou letní měsíce spojeny: sv. Prokop, sv. Cyril a Metoděj a sv. Jan Nepomuk Neumann. Jejich životy vyprávějí o rozličných příbězích a dobrodružstvích, které však sjednocuje jedno téma: láska k Bohu a k bližnímu. Zároveň však dokazují, že tuto lásku je možné rozvíjet i v podmínkách našeho života, navzdory politické, nebo sociální situaci. Jde o lásku zakládající osobní svatost, která je upevněna na vztahu k Bohu a rozvíjena mezi bližními. K této svatosti nás Bůh povolal křtem a dále nám ji pomáhá utvrzovat prostřednictvím svátosti smíření a svátosti Těla a Krve Páně. Životy těchto světců nám tak mohou být inspirací při dosahování osobní dokonalosti v Ježíši Kristu. Zpravodaj Exarchát, jak již bylo naznačeno, přinášíme v období, které je zvláště vhodné k rekreaci těla i duše. Přejeme tedy všem čtenářům, aby program, který zvolíte pro následující dny volna, napomohl k obnovení sil a nalezení osobní harmonie a klidu. Tomáš F. Král EXARCHÁT Vydává a rozšiřuje Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR, Haštalské nám. 4, Praha 1, tel , fax , Pro vnitřní potřebu vychází šestkrát do roka. NEPRODEJNÉ. Distribuováno za dobrovolný dar (náklady na jeden výtisk činí cca 20,-). Redakce: Ladislav Hučko, Viera Folkmanová, Milan Hanuš, Jan Klobušický, Ján Kočerha, Tomáš F. Král, Jana Zassiedko. Příspěvky mohou být kráceny. Tisk: FOKUS, s. r. o., Dolákova 24/ 536, Praha 8.

2 4 Zpravodaj SLOVO OTCE BISKUPA Naše doba chce všechno měřit, vážit, kvantifikovat A to se dostalo mnohdy i do duchovního života. Konají se rozmanité sociologické průzkumy, proč lidé věří, čemu věří, kolik lidí chodí pravidelně do kostela, kolik bylo křtů, kolik bylo přijímání, zpovědí, biřmování, kolik dětí chodí na náboženství, kolik se vysbíralo pěnez na Charitu, na misie To by však nebylo až tak špatné. Chyba nastává tehdy, když se z kvantitativních ukazatelů odvozují nebo vyvozují kvalitativní ukazatele, když se z počtu věřících usuzuje na jejich kvalitu. Jako by platilo, že množství se rovná kvalitě, případně úspěchu. Pokud někde chodí do chrámu mnoho lidí, je to dobré, když se někde v důsledku větší náročnosti snad sníží počet pravidelných návštěvníků, to už se bije na poplach. Těmto kriteriím by nevyhověl pak ani sám Pán Ježíš, protože i on nakonec na kříži zůstal skoro sám Někdy to platí i na osobní rovině, když si při večerním zpytování svědomí počítáme, kolik jsme vykonali dobrých skutků Kdysi, už poměrně dávno, mi jedni rodiče vyprávěli o tom, jak děti při večerním zpytování svědomí vyjmenovávali dobré skutky vykonané v průběhu dne. Nejmladší si nevzpomněl na žádný dobrý skutek, asi jich moc neměl, tak si rychle pomohl z jiného konce: míčem jsme nerozbil okno, i když jsem chtěl. Bylo to úsměvné, ale v konečném důsledku to tak humorné není. Těžko se totiž dá spočítat, co se v důsledku dobra a lásky špatného nevykonalo, co by se jinak vykonalo, čemu se i ze strachu před trestem zabránilo. To je nevypočitatelné, ale existuje to. Viditelně, tedy navenek, pro nás existuje jen to dobro, které se vykonalo, nebo to zlo, jakého se někdo dopustil. To zlo, které se nevykonalo v důsledku dobra, ale ani to dobro, které se chtělo vykonat, kdyby k tomu byla příležitost, ale nevykonalo se, se nedá kvantifikovat. To má však svou dobrou stránku. Protože takto odměna za tyto skutky čeká jejich vykonavatele až v nebi. To je to pravé dobro, za které nás málokdo pochválí, ale které je reálné, a které vidí jen Bůh. Chovali jsme se tak buď z nezištné lásky k němu což je dokonalejší nebo ze strachu z trestu co je sice méně dokonalé, ale také lepší, než kdybychom neměli žádný respekt před nikým, před žádnou autoritou. Usilujme proto pokud můžeme - konat to dobro, které nikdo nevidí, za které nedostaneme ihned odměnu, které je neměřitelné, ale reálně existuje. Sem patří například ovládání své žádostivosti a nezřízené touhy, vzdávání se svých představ a názoru to všechno z lásky. Vydáme tak nejlepší svědectví o tom, že Bůh existuje, a že my mu plně důvěřujeme a věříme, i když snad nebudeme zahrnuti do žádné pozemské statistiky dobrých skutků. X Ladislav

3 Exarchát 5 INFORMACE A AKTUALITY V jednom z nejstarších křesťanských kostelů v Čechách a na známém poutním místě na Levém Hradci sloužil v kostele sv. Klimenta dne 6. května 2011 apoštolský exarcha Ladislav Hučko archijerejskou liturgii ke cti svatého Vojtěcha. Bohoslužbu koncelebrovali o. mitr. Kornel Baláž, o. Tomáš Mrňávek a místní správce farnosti o. Petr Bubeníček za doprovodu sboru z chrámu Nejsvětější Trojice v Praze. Na Levém Hradci byl podle historických pramenů v roce 982 zvolen Vojtěch Slavníkovec druhým pražským biskupem. Dne 15. května 2011 sloužil apoštolský exarcha Ladislav Hučko archijerejskou svatou liturgii v chrámě sv. Kosmy a Damiána. Bohoslužbu v přímém přenosu vysílal Český rozhlas 2. V pražském kostele sv. Alžběty v Praze Kbelích vystoupil v rámci festivalu sborového zpěvu řeckokatolický sbor P. P. Gojdiča ze slovenského Vranova nad Topľou. Sbor vznikl v roce 1990 a vystupuje na festivalech po celé Evropě a pravidelně také v Praze. Noci kostelů, která se uskutečnila 27. května 2011, se zúčastnilo několik farností řeckokatolického exarchátu. V Brně, Plzni, Českých Budějovicích, pražských farnostech sv. Klimenta i Nejsvětější Trojice, byla zaznamenána vysoká účast věřících i nevěřících poutníků. Dne 29. května 2011 přijalo 27 dětí v katedrále sv. Klimenta v Praze prvně svátost Těla a Krve Páně. Na přípravě dětí se podílel o. Vasyl Slyvotsky a poddiakon Volodymyr Kotsenko. Apoštolský nuncius Mons. Diego Causero k 30. květnu ukončil svou misi v ČR a pokračuje svým posláním z rozhodnutí Svatého Stolce ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku. V katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové se dne 3. června 2011 tisíce věřících rozloučili s arcibiskupem Karlem Otčenáškem, který zemřel 23. května Zádušní mše svaté se zúčastnila řada významných osobností církevního i politického života. Řeckokatolický exarchát zde reprezentovali generální vikář Milan Hanuš a o. mitr. Kornel Baláž. Dne 11. června přijal v katedrále sv. Klimenta Mgr. Josef Staněk diakonské svěcení z rukou apoštolského exarchy Mons. Ladislava Hučka. Dne 19. června 2011 slavil Mons. Ladislav Hučko archijerejskou liturgii u příležitosti chrámového svátku kostela slovenské personální farnosti Nejsvětější Trojice v Praze na pozvání faráře o. mitr. Kornela Baláže za účasti o. Václava Ventury a administrátora římskokatolické slovenské farnosti P. Ladislava Radvanského a dalších věřících z jejich farností. V Prešově 25. června oslavil Mons. Ján Eugen Kočiš 85. narozeniny. Papež Benedikt XVI. slaví dne 29. června 2011 na svátek sv. Petra a Pavla šedesát let svého kněžství. Jako dar k tomuto výročí si papež přeje modlitby za posvěcení kněží a dar nových kněžských povolání. Vyzvala k tomu vatikánská Kongregace pro klérus. vf

4 6 Zpravodaj SVÁTOST KŘTU V přípravě na rok 2013, kdy si připomeneme výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, Česká biskupská konference doporučila, abychom se duchovně připravili na toto jubileum. V prvním roce přípravy se chceme zaměřit na tématiku křtu, který je nejdůležitějším okamžikem křesťanského života. V byzantské katolické církvi se spolu s křtem uděluje i myropomazání (biřmování). Teologicky jsou to však dvě oddělené svátosti, týkající se také jiné oblasti křesťanského života. Křest odstraňuje negativní překážky, je vstupní branou k životu v Duchu, otevírá vstup ke spáse, k ostatním svátostem; zatímco myropomazání umožňuje pozitivní růst ve víře, pomáhá a posiluje na cestě spásy zvláštní silou Svatého Ducha. Proto je logické, že tyto svátosti patří k sobě, i když jsou oddělené. K nim se přidává třetí iniciační svátost, a to Eucharistie, která nás proměňuje a živí Kristovým tělem a krví, zbožšťuje nás. V tomto článku se budeme věnovat jen svátosti křtu, nutnosti jeho přijetí a účinkům. V knize Genesis je popsána základní charakteristika hříchu, která uvrhla lidské pokolení dočasně do záhuby. O hříchu se tu nemluví abstraktně, jako o nějaké možnosti, ale jako o činu, jako o činu konkrétní osoby, Adama, který stojí na počátku lidského pokolení, a kterým lidské dějiny začínají. Něco se muselo stát hrozného, že to celé lidské pokolení postihlo takovým tragickým způsobem. Bible to popisuje obrazně zákazem jíst z jakéhosi jednoho stromu. Člověk může všechno, a přeci jsou nějaká omezení; není absolutně svobodný. Takovým je jen Bůh. Je to obrazný způsob, jak popsat neposlušnost člověka vůči Bohu. Není důležité, jestli konkrétně člověk nemohl jíst z toho stromu, nebo je to jen nějaké obrazné vyjádření. Závažnější je otázka neuposlechnutí Božího příkazu z důvodu, že se člověk sám chtěl postavit na Boží místo, sám chtěl být absolutně svobodný. Takovým nikdy nemůže být. Tím by se stal sám Bohem. Přivedl ho k tomu satan, tvor, který od Boha odpadl, padlý anděl, který se vzbouřil proti Bohu. Hřích je ve své podstatě také popřením pravdy. A tak můžeme pochopit tajemný smysl slov: Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, (to znamená, když popřete svou omezenost, když popřete svou konečnost) aby jste nezemřeli (Gn 3,3). To znamená, že když člověk popře svou omezenost uloženou mu dobrem a zlem, což je vnitřní standard stvoření, popře pravdu. Pak žije v nepravdě a mimo realitu. Jeho život je jen zdáním; dostává se pod nadvládu smrti. Ukazuje se nám dál, že hřích plodí hřích, a proto všechny hříchy dějin jsou

5 Exarchát 7 vzájemně svázané, pospojované. Teologie nazývá tento stav věcí nepřesným a zavádějícím termínem prvotní hřích. Co to znamená? Nic se nám dnes nezdá divnější a více absurdní, než trvat na prvotním hříchu, protože podle našeho způsobu uvažování, můžeme být vinni jen za něco, čeho jsme se dopustili osobně. Co tedy prvotní hřích znamená, jak ho správně vysvětlovat? K tomu, abychom našli správnou odpověď, je třeba se pokusit lépe pochopit lidskou osobu. Je nutné zdůraznit, že žádná lidská bytost není uzavřena sama v sobě a že nikdo nemůže žít jen sám pro sebe. Lidští tvorové mají kromě rozměru osobního i rozměr společenský. To můžeme pochopit z toho, že člověk je stvořen podle obrazu Božího, tedy obrazu Boží Trojice, která je Jeden a Tři. Neexistuje jen člověk, ale existuje i lid, lidstvo. Dostáváme svůj život nejen v okamžiku narození, ale každý den i od druhých, kteří i když nejsou námi, přesto k nám přísluší. Lidské osoby mají samy sebe nejen od sebe ale i mimo sebe: žijí v těch, které milují a kteří je milují. Já sám nejsme sebou, ale jen s tebou jsem sám sebou. Pravá lidská bytost je bytost ve vztahu lásky, být pro někoho, otevřít se i jeho potřebám, nehledět jen na sebe a využívat druhé pro sebe. Hřích znamená poškození a zničení vztahu, vztahovosti, je to rozbití vztahu mezi jedincem a společností, mezi lidmi navzájem. Hřích je odmítnutím vztahovosti, protože člověk sám se chce stát bohem. Hřích je ve svém základu ztrátou vztahu. Svatý Augustin za příčinu hříchu označuje srdce zaměřené jen na sebe. Když se zničí vztah, když se zničí to, co lidi spojuje, pak tento skutek hřích se dotkne i jiné osoby zahrnuté do vztahu. Najednou se všichni ocitají jako opuštěni v tomto světě, bez vztahu nejen mezi sebou, ale i bez vztahu s Bohem, který je vztah základní, a z kterého vychází vztah k ostatním lidem. A když je síť mezilidských vztahů poškozena od samého počátku, pak každá lidská bytost vstupuje do světa poznačeného narušenými vztahy. A od samého okamžiku, když člověk přichází na svět, který je dobrý, je také ihned konfrontován se světem poškozeným hříchem. Každý z nás vstupuje do situace, ve které vztahovost byla zraněna. V důsledku toho každá osoba je od samého počátku poškozena ve vztahovosti, neangažuje se v ní tak, jak by chtěla. Svou smrtí a vzkříšením obnovil Kristus ve své lidské přirozenosti tento narušený vztah s Otcem a dává nám na něm účast. Kristus je nový Adam, od kterého lidstvo znovu začíná. Je to Syn, který obnovuje vztahovost. Jeho ramena vystřena na kříži, jsou otevřeným pozváním ke vztahu, který je nám stále nabízen. Kříž, místo poslušnosti, je pravým stromem života. Kristus je protikladem hada, jak je to naznačeno u svatého Jana: Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak má být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný (Jan 3,14). Podmínkou obnovení vztahu je křest, znovuzrození z vody a Ducha. Musí tady být vnější znamení, musí tam být jiný člověk, který o tom svědčí. Sám se člověk pokřtít nemůže. Pokud Církev uznává křest touhy, nebo křest krve, je to anticipace křtu vodou a Duchem udělovaného jinou osobou. V důsledku této obnovy vztahovosti je možné a pochopitelné i to, že Církev křtí i malé děti, které ještě nerozumějí, co se s nimi při křtu děje. Přijímá je Církev,

6 8 Zpravodaj která se bude o ně starat, bude o ně pečovat, vnořuje je do svých vztahů lásky. Až obnoveným spojením s Bohem, až s pomocí jeho milostí, můžeme znovu budovat i vztahy mezi lidmi založené ne na pragmatismu, užitku, ale na Boží lásce, na oběti. A Církev je toto nové lidstvo, které je pospojované novými vztahy lásky rozšiřujícími se už po celém světě. To je význam slov a nového Ježíšova přikázání: Milujte se navzájem: jak já jsem miloval vás, tak se navzájem milujte vy (Jan 13,34). Není to doporučení, je to nutná podmínka, příkaz; bez toho se nemůžeme nazývat křesťany. Vždyť i zkušenost nás učí, že ateismu nejvíc podléhají lidé žijící v přísně individualistickém nebo jednostranně kolektivistickém prostředí, kde vzájemná láska, vztahy lásky skoro úplně vyhasly. Z toho vyplývá, že se člověk sám nemůže zachránit, potřebuje pomoc: pomoc druhých, ale především pomoc Boží. Můžeme být zachráněni jen tehdy, když přestaneme chtít být bohem, a pokud se zřekneme bláznovství autonomie a soběstačnosti. Můžeme být zachráněni - tedy stát se sebou samým až když se angažujeme ve vlastním vztahu. Protože vztah mezi lidmi a se stvořením byl poškozen, jen sám Stvořitel nás může zachránit. Můžeme být zachráněni jen tehdy, když ten, od kterého jsme se sami odsekli, vyvine iniciativu a natáhne k nám ruku. Jedině láskou můžeme být spaseni a jedině Boží láska může očistit poškozenou lidskou lásku a radikálně obnovit síť vztahů trpící odcizením. XLadislav Hučko MISE MONS. CAUSERA V ČR UKONČENA Po sedmi letech své služby v ČR se s námi loučí apoštolský nuncius Mons. Diego Causero. Narodil se 13. ledna 1940 v Moimacco (Udine, Itálie). Biskupské svěcení přijal 6. ledna 1993 z rukou papeže Jana Pavla II. Je gradenským titulárním arcibiskupem. Apoštolským nunciem pro Českou republiku byl arcibiskup Causero jmenován 10. ledna Jeho předchozí pracovní stanice byly Nigérie, Španělsko, Sýrie, Austrálie, Ženeva, Albánie, Čad, Republika Kongo. Děkujeme ze srdce jeho excelenci apoštolskému nunciovi za přátelský vztah k řeckokatolikům v ČR a za chápaní jejich specifického poslání a postavení v rámci ekumenického hnutí. Vícekrát se účastnil u rozmanitých příležitostech na liturgických oslavách v katedrále svatého Klimenta v Praze, což výrazně pomohlo našim věřícím utužit vztah se Svatým Otcem a Svatým stolcem.

7 Exarchát LET PREMONSTRÁTSKÉHO OPATSTVÍ V NOVÉ ŘÍŠI Mezi sympatizanty řeckokatolického obřadu z řad západního kléru patří mj. premonstrátský P. Marian Rudolf Kosík, O.Praem. Připomeňme si tedy společně s ním významné výročí kláštera, jehož je od roku 1999 představeným. Klášter v Nové Říši na Moravě založil, roku 1211, vojenský velitel Markvard z Hrádku pro panny sv. Norberta - premonstrátky a zasvětili jej Matce Boží. Během husitských válek ( byl klášter několikrát vypálen. Na středověkou epochu tak dnes upomíná jen socha sv. Anny Samotřetí z druhé poloviny 14. století, uctívaná v kapli stejného zasvěcení při severní straně kostela. Přes mnohé pokusy o opětovné pozvednutí vymírá ženský konvent osobou převorky Anny Černické z Kačova, která roku 1596 z rozhodnutí řádových představených odchází do Chotěšova v Čechách. Zdaleka to však neznamená zánik kláštera. Již v roce 1598 totiž složili první dva zábrdovští premonstráti řeholní sliby pro Novou Říši. Probošt Adam Skotnický (proboštem ) klášter duchovně i hospodářsky pozvedl a připravil tak jeho definitivní přeměnu v klášter mužský. Za jeho nástupce Vavřince Plocara bylo pak roku 1641 slavnostně uvedeno do Nové Říše sedm premonstrátů ze Zábrdovic. Důkazem skvělého rozvoje kláštera je i udělení práva pontifikálu papežem Inocencem X. roku Roku 1733 byl novoříšský klášter povýšen na opatství. Kulturní vzestup, který pokračoval i za následujícího opata Jana Pelikána, kdy bylo v klášteře zřízeno i gymnázium, byl zabrzděn dalším zkázonosným požárem roku 1813, jemuž podlehl i nově postavený trakt prelatury. Přesto však po zbytek 19. a až do půli 20. století dostál klášter vždy plně svému duchovnímu poslání. Nová série nešťastných událostí a pohrom stihla klášter roku 1942, kdy byl, po atentátu na říšského protektora Heydricha, klášter v květnu 1942 přepaden jednotkami SS a proměněn v středisko organizace Hitlerjugend. Premonstráti byli odvezeni do Kounicových kolejí v Brně, pak do Osvětimi, kde v plynových komorách, s výjimkou tří noviců, všichni zahynuli. V únoru 1950 byli řeholníci zatčeni a v zinscenovaném monstrprocesu odsouzeni k mnoha letům vězení a pracovním táborům. Z kláštera se stalo na čtyřicet let vojenské skladiště. V roce 1991 byly zchátralé budovy navráceny řádu.

8 10 Zpravodaj SV. PROKOP PROMLOUVÁ ODDANOSTÍ, VĚRNOSTÍ A VYTRVALOSTÍ ROZHOVOR S MONS. MILANEM HANUŠEM Generální vikář Mons. Milan Hanuš byl na svátek Všech svatých v listopadu 2010 uveden do sboru kanovníků Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. V roce 1588 byly právě do pražského kostela Všech svatých přeneseny ostatky sv. Prokopa, světce, který v 11. století sloužil v Sázavském klášteře staroslověnské liturgie a pěstoval staroslověnskou vzdělanost. V souvislosti se svátkem sv. Prokopa, který slavíme 4. července, jsme se obrátili na o. Milana, aby nám tohoto světce přiblížil. Sv. Prokop sloužil v benediktinském klášteře na Sázavě staroslověnskou liturgii jako na jednom z posledních míst v Čechách. Dá se tehdejší situace srovnat s dnešní situací východních katolíků, kdy místa, kde se řeckokatolické bohoslužby slouží, jsou takovými ostrůvky? Tak v první řadě je třeba říci toto: Řeckokatolická církev v ČR jistě vychází z tradice nesené sv. Cyrilem a Metodějem, hlásí se k dílu sv. Prokopa, ale zároveň vnímá a zakouší působení světců moderní doby: zvláště bl. Vasila Hopka, bl. Pavla Gojdiče, bl. Metoda Trčky, bl. Teodora Romži, nebo významné postavy metropolity Andreje Šeptyckého. Z tohoto hlediska je dobré vidět dílo Církve kontinuálně. Je však dosti obtížné srovnávat dějinné etapy, které jsou od sebe vzdálené bezmála 1000 let. Po 20-ti letech působení Řeckokatolické církve ve svobodné zemi můžeme konstatovat, že východní katolická spiritualita opět zapustila v Čechách své kořeny. Přibývá zde také stále více jejích sympatizantů a příznivců. Zároveň komunity našich věřících pocházejících především z Ukrajiny a Slovenska dostávají jakousi stabilitu, se kterou je možné zakládat pevnou farní strukturu. Duchovní správa si osvojuje profesionalitu a spirituální hloubku díky obětavým kněžím a jejich pomocníkům. Zkrátka východní obřad v Čechách našel svůj domov, který tu vždy měl, i když dnes působí jinak a v jiné situaci. Uvažujete o tom, že by se někdy obnovily řeckokatolické bohoslužby na Sázavě? V sázavském klášteře jsou východní bohoslužby dnes slaveny jen příležitostně. Tak jako i na jiných významných a poutních místech, které byly nějakým způsobem spojeny s křesťanským východem i v minulosti, jako např. v Praze

9 Exarchát 11 na Vyšehradě, nebo v moravských Mikulčicích apod. Bohoslužby však mají být vázány především na společenství věřících. A jak to v dějinách bývá, některá místa jsou nahrazena jinými, aby se vyšlo vstříc zejména duchovním potřebám věřících, o které jde vždy na prvním místě. Sázava rozhodně patří mezi významná místa, kde lze čerpat povzbuzení a inspiraci. Pouť na Sázavu tak může být považována za jakousi cestu ke kořenům naší víry. Sv. Prokop zemřel před téměř 960 lety v roce 1053 a kanonizován byl v roce V čem může být sv. Prokop inspirativní pro člověka 21. století? Mohou hodnoty, které byly uznávány za života sv. Prokopa, oslovit dnešního člověka? Sv. Prokop může promlouvat i k současnému člověku například svou oddaností, věrností a vytrvalostí, se kterou stál za svými životními rozhodnutími a neměnil je podle útrap a nepohody, nebo svého egocentrismu. Víra v Boha mu byla základním orientačním bodem života, ne jen nějakou berličkou... Jakou vidíte souvislost mezi Sázavským a Emauzským klášterem? Z obou klášterů ve své době zaznívala bohoslužba ve staroslověnském jazyce. Oba kláštery k tomu dostaly privilegium. Sázavský klášter však byl jaksi posledním místem, kde se východní liturgie slavila a klášter v Emauzích měl být podle svého zakladatele Karla IV. zřejmě prvním místem, odkud by mohla vykvést jednota Církve. V současnosti je Sázavou a Emauzy každá jednotlivá farnost Apoštolského exarchátu. Láska k Bohu a bližnímu, otevřenost a ochota mluvit o Kristu a prezentovat východní katolické bohatství je základem současného života každé farnosti exarchátu, o čemž svědčí např. Noc kostelů, která se setkala s velikým zájmem. Co by podle vás řekl sv. Prokop na skutečnost, že liturgii ve staroslověnštině, kterou se vší silou snažil uchránit, dnes nahrazují překlady do místních jazyků? Překlad liturgie ze staroslověnštiny do místních jazyků nepokládám za její nahrazení, ale za další variantu. Staroslověnština je jistě velmi starým jazykem, kterým se dnes již nehovoří, ale stále zůstává společným bohoslužebným jazykem slovanských národů, u kterých tu plní funkci podobnou jako latina v západní církvi. No, a důvod, proč se sv. Prokop snažil ochránit staroslověnštinu v bohoslužbách je stejný, s jakým dnes nechává Církev překládat texty do národních jazyků jako je např. čeština, slovenština, nebo ukrajinština: tedy možnost lépe porozumět liturgickým textům a Božímu slovu. To je nakonec prvořadý úkol každého hlasatele evangelia: jasně a srozumitelně přinášet radostnou zvěst o Boží bezvýhradné lásce ke každému člověku. Tomáš F. Král a Viera Folkmanová

10 12 NOC KOSTELŮ V AE 2011 Zpravodaj V pátek 27. května 2011 se uskutečnila akce Noc kostelů. Pomyslné dveře farností, ale i chrámové prostory k modlitbě a své prezentaci otevřely také řeckokatolické komunity v Praze, Plzni, Pardubicích, Karlových Varech, Liberci, Brně a v Českých Budějovicích. O úspěšnosti této akce svědčí také zprávy z některých farností AE. Jednoznačně nejnavštěvovanější částí programu Noci kostelů v chrámě sv. Mikuláše v Plzni byla úvodní přednáška Ing. arch. Jana Soukupa, předsedy Obce architektů plzeňské oblasti, který podal zasvěcený a velmi zajímavý výklad o historii kostela a přilehlého hřbitova. V tomto čase bylo v kostele najednou 325 lidí. Během celé noci navštívilo chrám celkově 1003 poutníků. Pro návštěvníky byl zajímavý, samozřejmě, samotný chrám, a také možnost vidět zblízka liturgické knihy, evangeliář ve staroslověnštině, plaščenicu, nebo liturgická roucha (foto1). Vedle ohlášených částí programu jako byl zpívaný Akathist k Přesvaté Bohorodičce, vyplňovalo ticho reprodukované chrámové sbory. Byla také možnost navštívit významné hroby hřbitova: Emila Škody, J. K. Tyla, etc. Členové Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského seznamovali s historií, významem a prací Řádu, dále představovali Hospic sv. Lazara v Plzni, paliativní starostlivost. Při této prezentaci byly rovněž vystaveny ruční práce pacientů hospice. Pro účastníky programu Noci kostelů v kapli Smrtelných úzkostí Páně v Č. Budějovicích byla nejzajímavější přednáška o symbolice východních ikon Mgr. Tomáše F. Krále, která poskytla úvod k výstavě ikon a liturgických předmětů v kapli. Program byl rovněž sestaven z koncertu chrámového sboru pod vedením paní Jany Zassiedko a modliteb mariánského akathistu a molebenu k sv. Cyrilu a Metodějovi. Tyto části pak spojovala prezentace

11 Exarchát 13 nahrávek východní bohoslužebné hudby. Kapli během Noci kostelů navštívilo asi 120 návštěvníků, z nichž někteří projevili zájem o duchovní rozhovor, nebo o informace o zvláštnostech východního obřadu. V chrámě Nejsvětější Trojice v Praze (foto3) byla po celou akci Noc kostelů přibližně stejná účast. Během akce tedy navštívilo kostel něco kolem 500 návštěvníků. Zvláštností programu byla možnost navštívit kruchtu chrámu a prohlédnout celý prostor kostela z vrchu. Program Noci kostelů v katedrále sv. Klimenta v Praze zahájila svatá liturgie a modlitba akathistu. Po ní následovala komentovaná prohlídka chrámu a varhanní koncert. Katedrála během večerního programu zaznamenala účast srovnatelnou s počtem návštěvníků paschálních obřadů. Brněnskou farnost při chrámě sv. Josefa navštívilo během celého programu podle odhadu asi 2500 návštěvníků. Večer byl zahájen přednáškou o. Jozefa Blaščáka o dějinách farnosti v Brně a doplněna výkladem o svaté liturgii, který vedl o. Adolf J. Pleskač. Mimo dobu přednášek zněla chrámovým prostorem, který byl doplněn výstavou soch, duchovní hudba. Návštěvníci měli možnost přispět také na obnovu chrámu. Celková výše daru se vyšplhala na 9 tisíc korun. Program Noci kostelů byl v Karlových Varech zahájen sv. liturgií a mariánským akathistem. V kostele se během celého večera vystřídalo kolem 30 návštěvníků, při čemž žádný z nich nebyl místním farníkem. Návštěvníci se ptali na to, co je řeckokatolická církev, nebo na život farnosti. Měli velkou radost z toho, že přišli do nejstaršího funkčního chrámu v Karlových Varech, který si mnozí z nich pamatovali jako vinárnu v době totality, nebo jako nefunkční chátrající objekt v období devadesátých let. Zvláštností bylo to, že žádný z Karlovarských chrámů, nacházejících se v lázeňském území, kromě řeckokatolického, nebyl zapojen do této akce. S pomocí duchovních správců

12 14 Zpravodaj ZAMYŠLENÍ NAD BOŽÍM SLOVEM 3. NEDĚLE PO SESLÁNÍ SV. DUCHA (MT 6,22-33) Žijeme v době velkých obchodních domů, supermarketů a hypermarketů, kde je k dostání všechno nač si pomyslíš - od špendlíku po vzducholoď. Otevřeno je od rána do pozdních večerních hodin, jak se říká od nevidím do nevidím, někde i non-stop. Lidé popojíždí s vozíky sem a tam, v ruce na papírku seznam zboží ve slevě, aby na něco nezapomněli. Zvláště první den slev, kdy se má ráno otevřít, stojí před vchodem houf koupěchtivých, každý vozík před sebou, sveřepý výraz v tváři a strkanice začíná. Vozíky do sebe bouchají, o zlé pohledy není nouze. Kdo se dostane dovnitř dřív, ten vítězí. kdo je slušný, je vytlačen na bok. Tak si říkám: teď je nám hej, doba míru, zboží plno. Co by se stalo, kdyby udeřila přírodní katastrofa nebo snad válka a zboží málo, to by se z lidí v okamžiku stali dravci: loktem doprava, špičatou botou doleva, pěstí mezi oči. Možná si někdo z nás vzpomene na starý vtip: Jaký je rozdíl mezi kapitalismem a socialismem? No přece v kapitalismu je člověk člověku vlkem. V socialismu je tomu právě naopak! Něco z té vlčí povahy je v každém člověku a v danou chvíli se projeví. Komu se vede dobře, je zdráv a má všeho nazbyt, ten Boha nepotřebuje. Nemusí pozorovat ani polní lilie, ani jaká bude úroda. Bude jej zajímat, jak se prosadit a přijít k penězům, kde nakoupit a co tam mají, čeho si dopřát, na který ostrov v Indickém oceánu jet letos na dovolenou. Mauricius jsme dělali předloni, Seychely loni, tak Komory? K tomu přistupuje starost, jak nejlépe zabezpečit svůj majetek. A to chce úsilí a čas. Každý z nás ví, kolik námahy vyžaduje již jen údržba rodinného domku, velká zahrada, chata. Tam práce nikdy nekončí. Lidé si myslí, že peníze samy od sebe přinášejí štěstí, ale majetek může být krutý pán. Proč katolíci nemohou v neděli na bohoslužby? Musí přece pracovat, aby firma obstála, musí okopat a zalít na chalupě záhony, musí jet na sportovní závody, musí jít venčit psa. Všechno je nutné, všechno musíme. Ježíš říká, že Bohu a majetku se společně sloužit nedá. Nezbývá než vybrat to přednější - jedno nebo druhé. Náš způsob života by měl být jednoduchý. Kdo toho chce od života příliš, podobá se lodi naložené až po vrch. Potom stačí drobný závan větru, malá vlnka a loď jde ke dnu. Takoví lidé nejsou nikdy spokojení, pořád mají málo. Ale ti, kteří nemají přemrštěné nároky a vycházejí s tím, co mají - div se světe - šťastní bývají. Ukazuje se, že štěstí přichází právě k těm, kdo o něj neusilují. A také o sebe nemáme pečovat úzkostlivě, říká evangelium. Nemáme se pořád pozorovat a měřit, nemít jako hlavní četbu příbalové informace k lékům,

13 Exarchát 15 s hrůzou vytřeštěnýma očima sledovat, kde nás píchne, kde nám loupne v kříži. To ať není naší hlavní starostí. Máme přece spolehnout na Boha, který přece ví, jak je zdraví potřebné. Na něj máme složit svoje starosti, v něj doufat, o jeho požehnání prosit. Když to uděláme, určitě se nám uleví. O řeckém starověkém filozofovi Sókratovi ( př. Kr.) se vypráví, že rád chodil na aténské tržiště, rozprávěl s lidmi a prohlížel vystavené zboží. Bylo věru nač se dívat: jemné tkaniny barvené týrským šarlatem, egyptské parfémy, kadidlo a koření z Arábie, vyhlášené datle z Kyrény, množství ryb a roztodivných plodů moře... Přitom o Sókratovi bylo známo, že žije velice střídmě, obléká se jednoduše a chodívá bos. Když se tam tak zase jednou toulal, potkal ho kterýsi z jeho přátel a povídá: Není nedůstojné filosofa jen tak postávat a ztrácet čas? A Sókratés na to: Dívám se, kolik je na světě věcí, které nepotřebuji! Jsou to moudrá slova. Možná by stálo zato si je při návštěvě hypermarketu připomenout. Ale zcela jistě by stálo zato se dnešní evangelium o hledání Božího království a jeho spravedlnosti naučit nazpaměť. o. Pavel Vácha INTRONIZACE NOVÉHO KRÁLOVÉHRADECKÉHO BISKUPA Nový královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál přijal 7. května 2011 v bazilice sv. Petra ve Vatikánu třetí stupeň svátosti kněžství. Bohoslužbě u oltáře Katedry pod Berniniho vitráží Svatého Ducha, kterou si nový biskup zvolil za průvodní motiv svého svěcení, předsedal jako hlavní světitel kardinál Tarcisio Bertone SDB, státní sekretář Svatého stolce. Hlavními spolusvětiteli byli Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, a Mons. Erwin Josef Ender, apoštolský nuncius. V sobotu 14. května 2011 se Mons. Jan Vokál během slavnostní bohoslužby v katedrále Svatého Ducha ujal služby diecézního biskupa v Hradci Králové. U vchodu do katedrály pozdravil nového biskupa probošt katedrální kapituly Mons. Josef Kajnek, světící královehradecký biskup a dosavadní administrátor diecéze. Po zahájení bohoslužby arcibiskupem Dominikem Dukou následovalo přečtení apoštolského listu papežské jmenovací buly. Poté předal arcibiskup Dominik Duka biskupovi Janu Vokálovi biskupskou berlu (foto) a ten usedl na biskupskou katedru, čímž byl završen akt předání úřadu.

14 16 Zpravodaj POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S MONS. KARLEM OTČENÁŠKEM Diecézní biskup královéhradecké diecéze Mons. Jan Vokál vedl 3. června 2011 zádušní mši svatou za svého předchůdce arcibiskupa Karla Otčenáška, emeritního biskupa královéhradeckého, který zemřel v pondělí 23. května 2011 ve věku 91 let. Posledního rozloučení se zúčastnila řada významných osobností z církevního i veřejného života a kolem dvou tisíc věřících. Homilii pronesl nástupce arcibiskupa Karla Otčenáška na stolci královéhradeckého biskupa současný pražský arcibiskup Dominik Duka, který na otce Karla vzpomněl jako na svatodušního člověka, jež byl plný dobroty a lásky k lidu a vlasti a také připomněl jeho myšlenku univerzálního spřátelování. Mons. Karel Otenášek se narodil se 13. dubna 1920 v Českém Meziříčí. Všechno v jeho dlouhém a požehnaném životě od studentských let v Praze, přípravy na kněžství v Římě, biskupské konsekrace, přes vězení, vyhnanství a osmileté plodné působení v královéhradecké diecézi, po tiché ústraní v závěru jeho života bylo neseno tajemstvím evangelijního poselství vyjádřeného ve známém Per crucem ad lucem Křížem ke světlu. Arcibiskup Karel Otčenášek měl celý život velmi srdečný vztah k řeckokatolíkům. Ten se upevnil jeho setkáním a osobními vztahy s dvěma blahoslavenými biskupy- -mučedníky, Petrem Pavlem Gojdičem a Vasilem Hopkem, se kterými strávil dlouhá léta ve věznících v padesátých letech. Účastnil se i pohřbu biskupa Vasila v Prešově v roce Po pádu komunismu všemožně vycházel vstříc potřebám nově zřizovaného apoštolského exarchátu a jeho věřícím. Je třeba vzpomenout i jeho účast na biskupském svěcení apoštolského exarchy Ladislava Hučka 31. května 2003 v Praze, kam byl vyslán jako zástupce za Českou biskupskou konferenci a kde ve jméně konference pozdravil nového biskupa a člena ČBK.

15 Exarchát 17 BENEDIKT XVI. O BLAHOSLAVENÉM JANU PAVLU II. Papež Benedikt XVI. dne 1. května 2011 blahoslavil v Římě Božího služebníka Jana Pavla II. O významu a hloubce jeho osobnosti pojednal ve své promluvě. Její znění ve zkrácené podobě přinášíme také čtenářům zpravodaje Exarchát. Drazí bratři a sestry, dnes před našimi zraky v plném duchovním světle zmrtvýchvstalého Krista zazářila postava milovaného a ctěného Jana Pavla II. Jeho jméno je dnes započteno do zástupu svatých a blahoslavených, které během 27 let svého pontifikátu kanonizoval a beatifikoval a mocně tak podtrhnul všeobecné povolání k vysokému měřítku křesťanského života, ke svatosti. Tento znamenitý syn polského národa svým svědectvím víry, lásky a apoštolské odvahy, plným lidské vnímavosti, pomohl křesťanům na celém světě, aby se nebáli být křesťany, patřit do církve a hlásat evangelium. Jedním slovem: pomáhal nám nelekat se pravdy, poněvadž pravda je zárukou svobody. Karol Wojtyła nastoupil na Petrův stolec a přinesl si s sebou hluboké promyšlení konfrontace marxismu a křesťanství, koncentrované na člověka. Jeho poselství bylo následující: člověk je cestou církve a Kristus je cestou člověka. Dlouhou přípravou Velkého Jubilea dal křesťanství novou orientaci do budoucnosti Boha, který dějiny transcenduje, ale také do nich zasahuje. Chtěl bych nakonec také ještě poděkovat Bohu, že mi daroval osobní zkušenost dlouholeté spolupráce s blahoslaveným Janem Pavlem II. Měl jsem možnost jej poznat a vážit si jej ještě před tím, ale roku 1982, když mne povolal do Říma jako prefekta Kongregace pro nauku víry, mohl jsem mu dvacet tři let stát nablízku. Moje služba byla podporována jeho duchovní hloubkou a bohatstvím jeho intuicí. Příklad jeho modlitby mne vždycky silně oslovoval a povzbuzoval. Hroužil se do setkání s Bohem i uprostřed mnoha naléhavých povinností svého úřadu. A potom jeho svědectví v utrpení. Pán jej postupně svléknul ze všeho, ale on zůstal stále skálou, jak to chtěl Kristus. Jeho hluboká pokora, zakořeněná ve vnitřním sjednocení s Kristem, mu umožnila pokračovat ve vedení církve a vydávat světu ještě výmluvnější svědectví právě v době, kdy jej opouštěly fyzické síly. Radio Vatican

16 18 Zpravodaj MISIJNÍ CESTY SV. CYRILA A METODĚJE Misijní působení soluňských bratrů sv. Cyrila a Metoděje na Velké Moravě je velmi rozmanité a pozoruhodné. Co však určilo tyto dva muže, aby byli vysláni na Moravu? Jaké byli jejich zkušenosti s misijní prací? Marii a Lvovi se v roce 815 narodil syn Michael, později přijal řeholní jméno Metoděj, který vynikal zejména vojenským a právnickým nadáním. Právě proto byl v roce 846 pověřen správou slovanského knížectví na řece Strymonu. Znalost slovanského jazyka získal pravděpodobně v oblasti, ve které se rodina v Soluni usadila. Strymonský region spravoval po deset let, po nichž se z politických důvodů uchýlil do kláštera na hoře Olymp v Bythínii. V roce 827 se v Soluni narodil Konstantin, který na sklonku svého života v římském klášteře přijme jméno Kyril. Už jako chlapec projevoval zájem o filosofii a teologii, což předznamenalo jeho církevně-politickou kariéru jednak na konstantinopolském dvoře císařovny Theodory a jejího syna Michaela III., ale i ve službách patriarchy Ignatia a Fotia. Konstantin se v mnoha směrech osvědčil jako dobrý organizátor a odborník, o čemž svědčí i jeho přezdívka Filosof. Když pak kolem roku 850 došlo ke zhoršení vztahů mezi Byzancí a Muttavakillovou islámskou říší a byl ohrožen nejen obchod, ale i životy křesťanů usídlených v Muttavakillově říši, byl poslán urovnat spory nadaný teolog Konstantin. Muslimové obviňovali křesťany s polyteismu (mnohobožství), protože jim nebylo zcela jasné tajemství Boží Trojjedinosti. Aby dali najevo, jak křesťany pohrdají, prováděli císařskou delegaci, které se účastnili oba bratři, křesťanskou čtvrtí, která byla plná špíny, výkalů a na zdech byli načmáráni ďáblové. Konstantin okamžitě prohlédl jejich zášť a situaci s nadhledem sobě vlastním vtipně komentoval: Je zřejmé, že ďáblové nemohli mezi křesťany přebývat, a proto kálejí na ulicích. Tam, kde křesťané nežijí, bude jistě špína těchto ďáblíků uvnitř. Konstantin se na svou cestu dobře připravil. Nejen, že se naučil domorodou řeč, ale zároveň prostudoval Korán a další posvátné texty Islámu spolu s komentáři arabských filosofů. Když se pak pustil do disputace na Muttavakillově dvoře, mohl dokazovat logiku křesťanského náboženství rovněž prostřednictvím arabské teologie, jak vyplývá z úryvku Života sv. Konstantina: I tázali se ho dále: Když je Bůh jeden, proč jej slavíte ve třech? Pověz, víš- -li. Nazýváte jej otcem i synem i duchem. Když takto mluvíte, dejte mu tedy i ženu, ať se z toho naplodí mnoho bohů. Na to Filosof odpověděl: Nerouhejte se tak bezbožně, neboť my jsme se dobře naučili od proroků a otců a učitelů slavit Trojici: Otce, Slovo i Ducha, tři osoby v jedné bytosti. Slovo pak se vtělilo v Panně a narodilo se pro naši spásu, jak

17 Exarchát 19 i váš prorok Mohamed svědčí, když takto píše: Poslali jsme Ducha svého k panně s přáním, aby porodila. Odtud já vám podávám důkaz o Trojici. Za chrabrost a zásluhy získané na misi mezi muslimy byl Konstantin odměněn profesorským postem při chrámě sv. Apoštolů, kde byli formováni kandidáti kněžství a bratr Metoděj měl být jmenován biskupem, což odmítl a raději přijal službu opata velkého kláštera Polychron. Další mise na sebe nenechala čekat. V roce 860 došla do Konstantinopole žádost od chazarského knížete, jehož knížectví trpělo náboženskou rozpolceností. Kníže proto žádal císaře o dobře vyškolené křesťanské teology, kteří by se mohli v disputacích utkat s židovskými a muslimskými duchovními, aby se tak kníže mohl rozhodnout, které náboženství je tím pravým pro jeho lid. Této žádosti nemohl vyhovovat lépe nikdo jiný, než naši světci. Jak bývá Filosofovým dobrým zvykem, připravuje se v Chersonu na své poslání. Předpokládá, že na dvoře knížete bude potřebovat ke své znalosti arabštiny také hebrejštinu, ale seznamuje se také s gótštinou, jejíž znalost může využít při stycích s Germány. Dobu očekávání využívá k dalšímu studiu, při kterém objevil např. indicie k nalezení místa posledního odpočinku ostatků sv. Klimenta, třetího papeže. Později se na dvoře chazarského knížete rozvinula řada diskusí, z nichž je možné uvést úvodní rozhovor Konstantina s Židy: Židé pak, kteří stáli okolo něho, pravili mu: Nuže, pověz, jak může ženská osoba vměstnat do svých útrob Boha, na nějž nemůže ani popatřit, neřku-li jej porodit? Filosof ukázal prstem na chagana a jeho prvního rádce a řekl: Řekne-li kdo, že první rádce nemůže chagana pohostit, a řekne-li dále: poslední otrok jeho může chagana i pohostit, i čest mu prokázat, jak ho mám nazvat, povězte mi, pomateným, či rozumným? Odpověděli mu: Ó, velmi pomateným. Filosof jim pravil: Co je z celého viditelného tvorstva nejvznešenější? Odpověděli mu: Člověk, neboť je stvořen podle obrazu Božího. Opět pravil jim Filosof: Nejsou tedy pitomí ti, kteří praví, že se Bůh nemůže vměstnat do člověka? A on se přeci vměstnal i v keř i v oblak i v bouři a dým, když se zjevil Mojžíšovi a Jobovi. Jak by mohl léčit někoho jiného, než toho, kdo byl nemocen? Propadlo-li tedy lidské pokolení zkáze, od koho jiného by se mu mohlo dostat obnovy, ne-li od samého tvůrce? (...) tak se rozešli od oběda a určili den, kdy si o tom všem pohovoří. Když se pak vrátil Konstantin spolu s Metodějem do Konstantinopole, dostává roku 860 do rukou císař Michael III. dopis z Velké Moravy od knížete Rastislava. Jedná se o poslední velkou misi, na kterou se oba soluňští bratři vydají... Z uvedeného je tedy jasné, že oba bratry necharakterizuje jen misijní horlivost a odvaha, ale také smysl pro humor a především pracovitost a píle, se kterou se připravují na každý úkol. Uvědomují si, že je nejprve nutné znát vlastní náboženství a vzápětí poznat zázemí svých souputníků, od kterého se mohou odrazit, aby vhodněji a přesněji volili témata, o kterých je nutné hovořit. Tomáš F. Král

18 20 Zpravodaj ROZDÍLY MEZI KATOLICKOU A PRAVOSLAVNOU CÍRKVÍ PŮST A ZDRŽENLIVOST Pravoslavný postoj: Už v roce 867 patriarcha Konstantinopole Focius si stěžoval na odlišnosti v postní praxi římské církve, zaváděné latinskými misionáři: obyčej postit se i v sobotu a dovolení požívat mléčné výrobky v první týden postního období. Tyto odlišnosti se zvětšili ještě více po velkém schizmatu v roce Dnešní ostatky starobylé zdrženlivosti v římské církvi se omezují na zákaz masa v některých dnech velkého postu (pozn. Není to pravda: existuje přísný půst v Popeleční středu a na Velký pátek a pak také po celý rok v pátek platí zdrženlivost od masa!). Je možné říct, že tento veliký rozdíl mezi asketickou praxí odráží rozdílné tendence v pohledu na svět a na cestu svatosti: katolicismus se postupně obracel k přizpůsobení tomuto světu a jeho mentalitě (považujíc to za míru velkorysosti Církve vůči vlastním synům); zatímco pravoslaví, i když si je vědomo těžkosti spojených s tím jak dodržovat přísné asketické předpisy v současném oceáně světskosti, necítí se oprávněna ke snížení svých asketických modelů. Toto jsou modely svatosti, ke kterým jsou pravoslavní věřící stále a neodvolatelně povoláváni. Katolická odpověď: Pokud by svatost závisela jen na postu, byla by to velmi jednoduchá, ale i jednostranná svatost. Sám náš Spasitel, jak vyplývá ze spisů Nového zákona, se nevyznačoval stálými přísnými posty a asi by byl také kritizován některými současnými pravověrnými. Koncept postu se totiž v průběhu staletí v římské církvi rozšířil a prohloubil, čehož si tito zastánci starobylých zvyků nevšimli. Pokud bychom si některé věci neprohlubovali a nerozšiřovali, pak by naše křesťanství stálo na místě. To, že křesťanství existuje už dva tisíce let, svědčí o tom, že má něco lépe chápat, že má k něčemu dospět. Jinak by mohl být konec světa zítra. Ježíš sám, když nám přisliboval Svatého Ducha, řekl, že Duch nás má všemu (tedy novému pochopení) naučit: Ale Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám vše ostatní, co jsme vám řekl (Jan 14,26). Toto učení nemohlo trvat jen prvních sedm-osm století, ale musí trvat stále, až do skončení světa. Dnes je nám jasné, že k tomu, abychom postoupili na cestě svatosti, je potřebná askeze. Nestačí však jen askeze těla, ale askeze všech našich smyslů, celého našeho bytí. Jídlo, chuť je jen část člověka, není člověk celý. Někdo totiž může

19 Exarchát 21 konat hrdinské posty, ale zůstávat pyšný ještě více než předtím. Proto je dobré připomenout, že koncept postu se v katolické církvi netýká jen jídla, ale přenesl se i na jiné oblasti lidského života (zábavy, kouření, sladkosti, televize ) důraz se klade na dobrovolný půst, dobrovolný sebezápor, zdržování se povolených zábav, pokrmů; nejen toho, co je přikázané už podle proroka Izaiáše, ale i církevních Otců, půst příjemný Bohu jsou skutky lásky, ne jen tělesné umrtvování (Iz 58, 5-6) přílišné posty nedodávání dostatku rozmanitých živin organismu - škodí zdraví, jak je zjištěné současnými odborníky (je to tedy proti přikázání: nezabiješ!) Ježíš se v evangeliu postil jen na začátku a nikdy neukládal svým učedníkům příliš veliké posty, dokonce se ani neví, že by vůbec ukládal nějaký půst od jídla. Spíše je nazýván jako ten, kdo rád jí a pije (i když to pravda nebyla, ale takovou si získal pověst). Eucharistický půst Pravoslavný postoj: Tak jak to platí pro půst předvelikonoční, tak v katolické církvi to platí i pro půst eucharistický: dochází k jeho značnému oslabení. Se současnými reformami eucharistického postu se tento zredukoval na jednu hodinu zdrženlivosti od jídla a pití, kromě vody. V pravoslavné církvi, ve které původní praxe zůstala nezměněna, ten, kdo chce druhého dne přijímat, nemůže od svého ranního probuzení nic jíst ani pít. V pravoslavné církvi nejsou výjimkou případy zvláště zbožných věřících, kteří před přijímáním totálně postí jeden i více dní. Katolická odpověď: Před tím, než člověk komunikuje se svým Spasitelem, tedy než přijme jeho Tělo a jeho Krev, musí se k tomu náležitě připravit, uvědomit si, koho přijímá a jaká je to veliká milost. Příprava musí být především duchovní, protože je to duchovní pokrm a uzdravuje celého člověka, duši i tělo. Přiměřený půst je jedním z dobrých a vhodných přípravných prostředků. Nemůže však být jediný a ani výlučný, nesmí být ani přehnaný. Pokud je půst vyjádřením naší lásky k Spasitelovi, tak to platí. Jinak by byl jen vnější. Pokud by to však mělo být týrání těla, abychom si dokázali, že my to zvládneme, že si Tělo Páně zasloužíme, protože jsme toho hodni, protože jsme pro něj toho tolik

20 22 Zpravodaj vytrpěli, pak to nejen ztrácí svůj význam, ale obrací se i proti smyslu přijímání. Na druhé straně požadované přílišně přísné posty také mnoha lidem brání častěji přistupovat ke stolu Páně. Tam, kde se přistupuje ke stolu Páně jen jednou za rok, tam se ten náročný půst dá vydržet. Tam však, kde věřící člověk přistupuje i každý den, takový půst není možný. Post před přijímáním byl zaveden nejen z duchovních ale i praktických důvodů a v mnoha případech k tomu přispěla i určitá zvyklost zbožných duší, vytvořená v čase a Církví schválena. Pastoračně je přísný půst před Eucharistií podle katolické koncepce mylný, protože nepomáhá, ale brání častému přístupu k Ježíši, především maličkým. Proto zůstal v katolické církvi jen symbolický půst, aby se umožnilo co největšímu počtu věřících i každý den přistupovat k svatému Přijímání. Svaté Příjímání je živina pro naše tělo i duši, má ho posilovat, nemá ho oslabovat. Je třeba brát do úvahy i současnou úroveň poznatků o zdravé životosprávě. Kdysi se lidé dožívali nižšího věku i v důsledku nerespektování těchto pravidel zdravé a pravidelné výživy. Například kouření se kdysi považovalo za cosi neutrální, dokonce za znak elegance. Až vědecké zkoumání zjistilo, nakolik je kouření pro člověka škodlivé. V pití alkoholu se také kdysi nevidělo nic pro zdraví až tak špatného. Věda, nové poznatky vědy, mohou člověka ohrožovat, mohou mu škodit, ale mohou i pomáhat. Jde o to, z jaké strany to bereme. Dodržování pravidelné stravy a vyhýbání se přehnanému postu k tomu také patří. lh NÁRODNÍ POUŤ V PRACHATICÍCH Národní pouť konaná dne 18. června v Prachaticích završila oslavy 200. výročí narození prachatického rodáka a biskupa ve Filadelfii sv. Jana Nepomuka Neumanna. Účast na této slavnosti přijal také filadelfský biskup Justin Francis Rigali (foto: vpravo), který zde zastupoval Svatého otce jako papežský legát. Ve své homilii řekl: jeho jedinou touhou bylo žít naplno křesťanský život a hlásat Ježíše Krista. Když byl vybrán za biskupa ve Filadelfii, zvolil si jako biskupské heslo: Umučení Kristovo, posiluj mne. Prostřednictvím modlitby čerpal mocnou sílu z Kříže, z Ježíšova umučení a jeho smrti. Sv. Jan je v dějinách Ameriky ikonou jednoty a naděje, smíření a svobody, a že mnoho lidí českého původu do Ameriky přineslo silnou víru. O svatém Janu Neumannovi se říká, že se v ničem nešetřil. Rozuměl, čemu nás učí Ježíš v evangeliu: Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám (Lk 6, 38). Všem rozdával sám sebe a tak následoval Krista Ukřižovaného svou prací, svátostnou službou, a to v každém ohledu jeho krátkého života. TS ČBK

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 13. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více