ročník: XX číslo: 2/2011 Zpravodaj obce Rusava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník: XX číslo: 2/2011 Zpravodaj obce Rusava"

Transkript

1 ročník: XX číslo: 2/2011 Zpravodaj obce Rusava LXIII cena: 10 Kč

2

3 Projekty 2011 Slovo má starosta... Máme za sebou více jak půl roku činnosti nového zastupitelstva obce od loňských říjnových komunálních voleb. Pro některé nové členy to bylo seznamovací období, pro většinu již zaběhnutá zkušenost z minulých let. Schválený rozpočet obce pro letošní rok z prvního jednání zastupitelstva nastínil jen základní provozní položky s určitou rezervou na případné investiční akce. Rada obce se na svých neveřejných jednáních postupně podrobněji seznamovala s reálnými projektovými záměry, které následně doporučovala zastupitelstvu obce ke schválení. Jednalo se o projekty, které respektují potřeby obce a pomáhají postupně naplňovat schválený Místní program obnovy obce Rusava. Vzhledem k omezeným finančním možnostem naší malé obce byla jejich realizace podmíněna přidělením dotace z nabízených krajských a národních finančních nástrojů (programů) na rok Projektové záměry tak dostaly formu žádostí o dotaci a ty byly se všemi povinnými náležitostmi a přílohami předloženy příslušným správcům programů. Dnes již můžeme konstatovat, že úspěšnost našich podaných žádostí byla na 100 %. Předkládám vám přehled podpořených žádostí pro obec Rusavu na letošní rok: Název projektu Rusavské safari dětské hřiště pro MŠ Oprava památníku obětem I. a II. světové války Poskytovatel dotace (program) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Podprogram na podporu obnovy venkova) Zlínský kraj (Fond kultury Zlínského kraje) Předpokládané náklady projektu Výše přidělené dotace Kč Kč * Kč Kč * Zpravodaj obce Rusava 1

4 Kamerový systém pro sběrný dvůr na Rusavě Rekonstrukce ohřevu vody v budově obecního úřadu Rusava - sanace sesuvu lokalita na Ohradách Nová lesní technika (RUSAVAK s.r.o.) Fond ASEKOL (ASEKOL, s.r.o.) Zlínský kraj (Podprogram obnovy venkova) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou) MAS Podhostýnska, o.s. (Program rozvoje venkova osa IV LEADER) Kč Kč * Kč Kč * Kč Kč ** Kč Kč * * maximální výše poskytované dotace v daném programu ** prozatím bez oficiálně vydaného rozhodnutí o přidělení dotace Nyní nastávají náročnější úkoly spojené s přípravou a vlastní realizací staveb a projektů i jejich následnou administrací vůči poskytovatelům dotace. Všechny schválené podpory jsou účelově vázané na danou akci, a poskytnuté finanční prostředky tak nelze použít k jinému než stanovenému účelu. Je pravdou, že je v naší obci nutné realizovat i další investice, např. opravy komunikací, ale ty bohužel nejsou do roku 2013 zahrnuty v podporovaných aktivitách poskytovatelů dotací. Naší povinností je tak tyto investiční akce průběžně sledovat, projekčně připravovat a následně stavebně realizovat. Bohumil Škarpich Rusava a Daniel Sloboda To je název nové publikace, kterou Rusava vydala. Autor knihy PhDr. Zdeněk Fišer se svým autorským kolektivem zpracoval historické záznamy až po nedávné události. Popisují a mapují počátky osídlování, významné události i osobnosti, folklorní dění spojené s hudbou a tancem, tradiční stavitelství, školství i turistiku. Druhá část publikace je věnována evangelickému faráři Danielu Slobodovi, který je s určitou hrdostí pro naši obec tou nejvýznamnější osobností. Po knize Františka Táborského Rusava život valašské dědiny z roku 1930 a jejího druhého výdání z roku 1993 máme možnost obdivovat další publicistické dílo zaměřené na naši malebnou valašskou dědinku. Pevně věřím, že toto knižní dílo všechny čtenáře upoutá svým obsahem a bude ozdobou každé knihovny v domácnostech i veřejných knihovnách. Bohumil Škarpich 2 Zpravodaj obce Rusava

5 Třídění odpadu v obci Díky zodpovědným občanům ušetřila naše obec životnímu prostředí řadu surovin. V loňském roce občané odevzdali k recyklaci 45 televizí a 25 monitorů. Rusava už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče, mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení. Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný. Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Z Certifikátu environmetrálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 45 televizí a 25 monitorů. Tím jsme uspořili 10 kwh elektřiny, 206 litrů ropy, litrů vody a 471 tun privátních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3 tuny CO 2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 10 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice, nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora. ASEKOL Odpady přehled rok 2010 Příjmy Kč Výdaje Kč Železo 9.835,50 Nebezpečný odpad 6.497,00 EKO-KOM ,00 Sběr elektro (ASEKOL, Elektrowin) Komunální odpad, kontejnery , ,76 Sběrný dvůr ,30 Zpravodaj obce Rusava 3

6 Smlouvy ,00 Biopas PET, plasty ,00 Občané trvalý pobyt - poplatek ,00 Biopas sklo 8.905,00 Rekreační objekty, chaty - poplatek ,00 Papír 2.165,00 Příjmy celkem ,26 Provozní výdaje celkem ,00 Doplatek obce - provoz ,74 Množství odpadu v obci za 2010 v tunách KUKA- komunální odpad 141,57 Kontejnery 79,41 Celkem komunální odpad 220,98 Sklo bílé 5,280 Sklo barevné 11,590 Železo 18,364 Plasty 7,119 Nápojové kartony 0,060 Papír 4,630 Nebezpečné odpady 0,442 Celkem tříděný odpad 47,485 ODPAD obce celkem 268,465 Rusavské SAFARI - poprázdninový dárek pro děti MŠ a ZŠ Rusava Jedním z cílů Programu obnovy a rozvoje venkova každoročně vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program mimo jiné předpokládá účast obyvatel venkova včetně dětí či občanských spolků při obnově venkova v souladu s místními tradicemi. Dotační titul č. 2 tohoto programu je zaměřen na podporu projektů, jejichž výstupy slouží převážně dětem a mládeži a na jejichž výběru a přípravě se děti a mládež dané obce prokazatelně podílely. Na vyhlášenou Výzvu k podávání žádostí o dotaci pružně zareagovalo i vedení 4 Zpravodaj obce Rusava

7 obce Rusava a zastupitelé na svém jednání dne rozhodli o podání žádosti na projekt, který by řešil vybudování atraktivního a bezpečného dětského koutku ve školní zahradě. Důležitým pilířem celého procesu přípravy projektu bylo kromě administrace žádosti skutečné zapojení dětí mateřské a základní školy na Rusavě, které významně zvyšovalo šance na úspěch rusavské žádosti o dotaci. Záměr realizace nového dětského hřiště našel ihned odezvu u vedení školy i pedagogických pracovníků, kteří vymysleli, a především uskutečnili několik zajímavých akcí v rámci vyučování. Hlavním nástrojem se tak dětem staly pastelky, barvy, nůžky a papír, a především fantazie, nápady a chuť tvořit. Budovu školy tak brzy zaplnila plyšová a papírová safari, druhohorní jeskyně s dravými prehistorickými ještěry, učebny rozzářily nástěnky s pestrobarevnými papoušky a africkými šelmami. Pozadu nezůstaly ani předškoláci, vždyť především právě jim by měl nový dětský koutek ve školní zahradě sloužit. Díky poutavému povídání paní učitelky o safari teď už všichni bezpečně ví, kde žije zebla, kolik toho sní tygl a jak vysoká je žilafa. Pak už se jen malovalo, vystřihovalo Všechny tyto aktivity měly za cíl seznámit děti hravou formou s životem divokých zvířat a zároveň v nich probudit tvůrčí fantazii a zájem o podobu svého okolí, které nyní mohly samy ovlivnit. Zapojení dětí do přípravné fáze projektu tak proběhlo zcela přirozeným způsobem a zásadně pomohlo dotvořit celkovou podobu a rozměr připravované akce. Vlastní realizace dětského hřiště ve školní zahradě s hlavním motivem,,safari bude zahájena během letních prázdnin, samotná stavba bude zadána dodavatelské firmě, která zajistí kvalitní osazení jednotlivých herních prvků a dopadových ploch v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy. Děti mateřské školy naleznou v herním koutku pružinová houpadla (slůně, opičák), kolotoč, skluzavku (šneček), tabuli na kreslení (panda) a zahradní domeček. Pro větší děti zde bude instalována houpačka (žirafa) a herní sestava (slon) se skluzavkou a žebříky. Stavební práce budou ukončeny nejpozději do konce měsíce srpna tak, aby hned na začátku nového školního roku mohla proběhnout,,dětská kolaudace Rusavského safari, jehož nápaditost a pestrost je výsledkem příkladné spolupráce obce a školy. Mgr. Kateřina Zavadilová, manažerka projektu Zpravodaj obce Rusava 5

8 Jaké bylo počasí? 2000 datum nejvyšší teplota datum nejnižší teplota datum srážky Duben 24., C C mm déšť Květen C 3. 0 C 2., 19., mm déšt Červen C C mm déšť 2001 Duben 28., C C mm déšť Květen 18., C 21., C 19., mm déšť Červen C 6. 3 C mm déšť 2002 Duben C C mm déšť Květen 4.,5., C C mm déšť Červen 22., 23., C C 16., mm déšť 2003 Duben C C mm déšť Květen C 4. 2 C mm déšť Červen C 21., C 17. 2,5 mm déšť 2004 Duben C 9., C mm déšť Květen C 15., C mm déšť Červen C C mm déšť 2005 Duben C C mm déšť Květen 30., C C mm déšť Červen C 2., 5., 9. 1 C 5., mm déšť 6 Zpravodaj obce Rusava

9 2006 Duben C C mm déšť Květen 19., C 12.,29. 4 C mm déšť Červen C 1. 4 C mm déšť 2007 Duben 18., C C mm déšť Květen C 2. -5,5 C mm déšť Červen C 13., 24., C mm déšť 2008 Duben C C mm déšť Květen C C mm déšť Červen C C mm déšť 2009 Duben C C mm déšť Květen 18., C 5., 13., C mm déšť Červen 19., C C mm déšť 2010 Duben 5.,21.,28. 7 C C mm déšť Květen C C mm déšť Červen 10., C C mm déšť 1. máj lásky čas, ale jaké bylo počasí? C 13 C 9 C 14 C 14 C 5 C 6 C 0 C -1 C 7 C 11 C jasno slunečno jasno slunečno jasno slunečno jasno slunečno + bouřka jasno slunečno jasno slunečno zataženo déšť jasno slunečno jasno slunečno jasno slunečno polojasno Zpravodaj obce Rusava 7

10 Portášská hlídka hlásí Slíbil jsem, že pod tímto titulkem budu psát o tom, co se mi nebo nám, portášům, v přírodě nelíbí! Je toho dost, co při svých pochůzkách vidíme. Od poházených papírků přes pohozené či rozbité skleněné láhve, pet láhve, až po rozježděné okraje luk. Co jen je nadělaných cest, cestiček, chodníků a kolejí přes ty krásné zelené louky! Při každé vycházce potkáváme cyklisty na horských kolech, motorkáře na terénních strojích, různé terénní čtyřkolky a jiná vozidla a tyto všecky TERÉNNÍ prostředky si zkracují cestu přes louku. Nikdo z nás nemůže pochopit, proč všechna uvedená TERÉNNÍ vozidla nemohou jezdit po těch, místy kostrbatých, polních cestách. Další problém jsou ohniště a v nich a kolem nich ten nepořádek. Co to jsou za milovníci přírody, když klidně odhodí igelitový sáček či obal od různých nápojů do té milované přírody? A na závěr chci opravit některé údaje z článku Obnova portášského sboru rusavského desátnictva z minulého čísla. Rusavské desátnictvo bylo opětovně založeno v Bystřici pod Hostýnem. Samozřejmě, že v hospodě v SQ centru. Zakládající členové byli Hudec Josef, Stanovští Petr a Jirka, Škarpich Bohumil a Uruba Jiří. František Sklenář je zakládající člen Valašského sboru portášského ve Valašské Bystřici. portáš Juráš Rusavská evangelická fara Rusavská fara byla po odchodu faráře Slámy od roku 1975 do začátku 90. let neobsazena. V této době byl evangelický sbor administrován krátkou dobu z Kroměříže, ale ponejvíce z Prusinovic. I když na faře v tomto období nebydlel žádný farář, přesto tato fara nebyla opuštěná. Bydlila v ní paní Marta Makovská, malířka, která byla známou a velice výraznou rusavskou osobností. V této době, kdy sbor neměl vlastního faráře, byla evangelická fara vedle paní Makovské naplněna ještě mnohými dalšími lidmi. Farář Bohuslav Novák, který působil v Kateřinicích, zřídil na rusavské faře rekreační zařízení. Byl totiž nejprve tajemníkem, později předsedou Jeronymovy jednoty. Jeronymova jednota je dílo, které shromažďuje finanční prostředky na opravy církevních budov, případně i stavby modliteben a kostelů. 8 Zpravodaj obce Rusava

11 Obdobné podpůrné organizace fungují i v cizině. První z nich byla založena v Německu již v 19. století a jmenuje se Gustav-Adolfská jednota. Vznikla v roce 1832, kdy se v Německu vzpomínalo dvoustého výročí smrti švédského krále Gustava Adolfa, který ve třicetileté válce bojoval jako vůdce protestantů. Tomuto švédskému králi měl být postaven pomník. Dr. Grossmanna, který byl pověřen pořádáním sbírek na tento pomník, však napadlo, že by bylo lepší shromažďovat peníze pro chudé evangelické sbory rozptýlené mezi katolíky. Tak vznikla Gustav - Adolfská jednota. Do jejího ústředí v Lipsku jezdíval pak farář Daniel Sloboda a přivážel mnohé finanční dary na stavbu rusavského evangelického kostela. V červnu 1918, ještě před vznikem naší republiky, byla pak po příkladu této jednoty založena na našem území obdobná organizace - Jeronymova jednota. Také od ní rusavský sbor dostával mnohdy různé dary na opravu svých budov. V cizině pak vznikaly další podpůrné organizace, které spolupracovaly s naší Jeronymovou jednotou a naši církev vydatně podporovaly. Byl to farář Novák, který se s těmito organizacemi stýkal a seznamoval je s našimi projekty. A sbory naší církve pak dostávaly od těchto podpůrných organizací z ciziny kvalitní barvy na fasády, na plech, na dřevo, mnohdy i finanční dary. Členové naší církve na pozvání těchto organizací byli zváni do různých rekreačních zařízení v bývalé NDR, v Maďarsku, Rakousku, Švýcarsku. A farář Novák zase zval do naší země hosty z ciziny. Jedno rekreační středisko bylo na Rusavě a druhé v Lázech, které se nacházely v jeho kateřinickém sboru. Tato rekreace začala v roce 1979, avšak domovní kniha byla vedena až v letech V té době navštívilo Rusavu 250 hostů. Někteří byli z naší republiky, ale více než polovina byla z ciziny, především z NDR. Někteří se na Rusavu také vraceli. V roce 1985 však staršovstvu došel dopis, v němž se píše, že státní správa považuje rekreaci, která na Rusavě probíhá již 6 let, za ilegální. Zapomnělo se však na to, že po celou tuto dobu MNV pobíral za tuto rekreaci poplatky. Administrátor měl dostat důtku, avšak hájil se tím, že tato rekreace probíhala již rok před jeho nástupem do administrace a zdůrazňoval, že rekreace není organizována sborem, ale církví. KNV pak rekreaci na Rusavě povolil. Po pádu komunismu se spolupráce mezi cizími podpůrnými organizacemi, kterou uskutečňoval farář Novák, ještě prohlubovala. V roce 1992 zakoupila naše církev areál Vinohrádek v Bystřici po Hostýnem, který patřil kdysi panu Basikovi. Vedení naší církve stanovilo, že je možno tento areál koupit a zrekonstruovat, jestliže na ně přispějí spřátelené organizace z ciziny. Farář Novák peníze sehnal a s Ing. arch. Bohuslavem Kučerou z Brna a s partou spolehlivých dělníků rekonstrukci provedl. Dnes se areál jmenuje Sola gratia, což znamená pouhou milostí. Toto heslo je jedním z reformačních hesel, které zdůrazňuje, že u Boha jsme přijati jen z jeho pouhé milosti. Farář Novák byl přesvědčen, že právě z této Boží milosti se mu podařilo toto velké dílo uskutečnit. Do areálu nechal postavit ještě kostelík, protože říkal, že je završením jeho díla, jeho práce a služby Bohu. Letos by faráři Novákovi bylo 80 let. Před deseti lety však bohužel zemřel. Ludvík Svoboda Zpravodaj obce Rusava 9

12 Vítání jara na Pardusu Ti, kteří se rozhodli vyšlápnout si pár jarních kilometrů po rusavských kopcích, rozhodně nelitovali. Dobrou náladu podpořilo nejen pěkné počasí, ale i slibované občerstvovací zastávky s rusavskú vodú (slivovica z rusavských trnek). Svým tempem si každý pokračoval až k jedné z nejkrásnějších vyhlídek Hostýnských vrchů s téměř kruhovým rozhledem. Tam se konal valašský piknik. Na vrcholi Pardusu se totiž vybalujú poltíčky uzeného bůčku a dokáď nemáme břuchy nacpané a oči vybulené jak z teho bůčku, tak z tej nádhernej vyhlídky, tak se nehnem z místa, vystihla pořadatelka pochodu Dana Gajdošová. Ta absolvovala túru převlečená za hraběte Rottala, v jehož podání okořenila vycházku místními pověstmi. Trasa přivedla účastníky k prameni říčky Rusavy, kde proběhlo slavnostní probouzení vody. Dana Gajdošová poděkovala aktivistům projektu Naděje rusavských studánek, díky němuž se rusavské toky dočkaly vyčištění a zkrášlení. Nelituju, že jsem šel, a doufám, že se tu za rok zase sejdeme, zhodnotil v cílové stanici - útulné hotelové restauraci - Zdeněk Lisa z Brna. Eva Mikešková Koláčové odpoledne Dění v obci... Když jsme na začátku roku v kulturním výboru přemýšleli, s jakou novou akcí v jarním období přijít, rozhodli jsme se zaměřit na tu půvabnější část obce. Pro většinu mužské populace je přece jen největším kulturním zážitkem dát si pivo, klobásu a pořvávat po dvaadvaceti upocených bláznech, jak se honí za kulatým nesmyslem. Pro děti tady dělají spoustu skvělých akcí holky z Aktivního klubu. Byli jsme tedy zvědaví, jestli mají v sobě soutěživého ducha i naše ženy, dívky, maminky a babičky. S velkou radostí musím konstatovat, že mají. Narvaný sál obecního domu byl pro mě výhrou ještě předtím, než akce začala. Dvacet dva soutěžních vzorků bylo pro mě (a podle výrazu ve tvářích v závěru akce hlavně pro 10 Zpravodaj obce Rusava

13 porotce) velkým překvapením. Sedm vyvolených porotců jsem předem upozorňoval, že by před sobotním kláním neměli minimálně tři dny pozřít něco sladkého, nejmladší člen poroty z toho byl tak vystresovaný, že přišel už předem o hlas. Rozhovor s mladým Pacou byl pro mě docela těžkým novinářským oříškem. Velkou zásluhu na zdárném průběhu měla určitě má kolegyně z kulturního výboru, předsedkyně poroty - Katka Luncarová, a to díky svým nápadům, a hlavně jejich následnou realizací. Bez hudební a taneční vložky by tato akce byla možná sladká, ale taky nemastná, neslaná. Aby tomu tak nebylo, o to se postarali ogaři s harmonikou, Staňa Urban a Jarek Pavelka. Vystoupení našich nejmenších miláčků potěší vždy, znovu to potvrdil i Valášek z Rusavy pod vedením Lídy Mikšánkové. Poděkovat bych chtěl i České poště, která bezplatně zapůjčila své pracovnice (Renatu a Naďu) ty zajišťovaly spolu s Hankou Bednářovou servis pro návštěvníky, soutěžící i porotu. A měly se co otáčet podobně, jako když přijde inkaso, výpisy i balíčky z Výběru v jeden den. V neposlední řadě bych rád poděkoval našim sponzorům, díky nimž jsme mohli na závěr losovat oblíbenou tombolu. Nakonec výsledky. Porotě nejvíc chutnal hruškový frgál reprezentantky Aktivního klubu Hanky Zbrankové (ta si výrazně spravila chuť po Vodění medvěda, kdy jí koblihy moc nesedly). Druhé místo (ale de facto titul Královna kuchyně díky tomu, že její druhý vzorek obsadil jen těsně čtvrté místo) obsadila zástupkyně zlínského fan klubu Maruška Hovořáková, třetí cenu přebral člen policejního klubu Martin Kolaja (přestože k našemu překvapení nepřinesl mřížkovaný koláč, ale tvarohové šátečky). Kuličkiáda Daniel Krajcar Dne 8. května 2011 proběhl již 5. ročník Kuličkiády. I když jsme se ráno probouzeli do uplakaného dne, čím víc se blížila hodina zahájení, tím bylo počasí lepší a lepší. Letošní účast jak školou povinných, tak i těch odrostlejších byla největší za celou dobu pořádání kuličkiád. Někteří měli natrénováno z domu, jiní hráli poprvé. O to větší byla jejich radost nad kuličkou, která skončila, kde měla, a to v ďolíku. Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin. První byla pro ty nejmenší 0 5 let, dále 6 10 let, let a nakonec pro dospěláky. V první kategorii vyhrála Verunka Krajcarová, v druhé Erička Daňková a v třetí Pavlínka Botíková. Za dospěláky vyhrála na celé čáře Dáša Hudcová, která porazila i silné mužské osazenstvo. Za tento výkon jí patří dík. Ve volných chvílích mezi hrami sloužily dětem ke zkrácení čekání trampolína a chůdy. Na konci si děti opékaly špekáčky a ti starší si pochutnávali na pěnivém moku. Den se vydařil a všem účastníkům i pořadatelům patří dík. Tak zase příští rok!!! Za AK Hana Zacharová Zpravodaj obce Rusava 11

14 Výlet Aktivního klubu Rusava V sobotu se uskutečnil už druhý výlet pořádaný AK Rusava, o.s., pro členy a jejich děti. Tentokrát byl cílem výletu Heipark Tošovice, sportovně-relaxační park v předhůří Oderských vrchů. Po zhruba hodince cesty autobusem jsme dorazili na místo, kde jsme měli na hodinu pronajatou letní bobovou dráhu, dlouhou 964 m s převýšením 77 m. Každá rodina dostala nabitou čipovou kartu a šlo se na věc. Musím podotknout, že se zde vyřádily nejen naše děti, ale i většina dospělých, všichni jsme se vžili do pozice závodníků a jízdy na bobech si opravdu užívali. Pak bylo možno si v areálu vyzkoušet řadu jiných atrakcí, například šplhání v lanovém centru, jízdu na elektrickém býkovi, skákání na trampolínách, sjezd z obří skluzavky nebo lukostřelbu. Valná část zakončila výlet obědem, kafíčkem či zmrzlinou v restauraci HEIkalka, která je také součástí areálu. Poté zavelela vedoucí zájezdu, paní Hanka Zbranková, nasedat do autobusu a vyrazili jsme směr Rusava. Výlet se vydařil, počasí nám přálo, kapky deště nás dostihly až po cestě domů v autobuse, takže už teď se určitě všichni těšíme na další výlet s našimi ratolestmi, tentokrát třetí v pořadí. Eva Kerčáková Okrsková soutěž v požárním sportu Předposlední květnová sobota je pro členy sboru dobrovolných hasičů spojena s okrskovou soutěží v požárním sportu. V sobotu 21. května se členové Sboru dobrovolných hasičů na Rusavě zúčastnili každoroční okrskové soutěže v požárním sportu. Do okrsku Slavkov p. H. patří obce Rusava, Brusné, Chomýž, Jankovice a Slavkov p. H. První okrskové kolo v požárním sportu spočívá v technických dovednostech a úkolech. Základní je požární útok, volitelné jsou 100 m překážek nebo štafeta a pořadová průprava. I letos se družstvo rusavských borců umístilo na stupních vítězů (viz výsledková tabulka). Nejlepším z nejlepších se v běhu na 100 m překážek stal Jaroslav Erlebach ml. s časem 20 sekund. 12 Zpravodaj obce Rusava

15 MUŽI Družstvo 100metrů /čas s Útok /čas s Součet časů 1. Brusné 2 65,96 21,54 87,50 2 Rusava 62,72 33,18 95,90 3. Jankovice 72,16 38,14 110,30 4. Slavkov p.h. 80,92 44,98 125,80 5. Chomýž 83,60 42,32 125,92 6. Brusné 1 62,97 Nespl. Nespl. ŽENY 1. Brusné 72, ,66 2. Slavkov p.h. 73,56 46,61 120, Kácání mája aneb Jak se přišly podívat dvě tetičky Tereza: Mařeno! Mařena: No, co je? Tereza: Byla sas podívat v sobotu na kácání mája? Mařena: Tož byla. Tereza: A že sem ťa nikde neviděla? Mařena: Ani já tebe. Ale že sem si to odpoledne užila. Tereza: Co to povídáš? Dyť sa nic nekonalo. Celú dobu sem stála na Čecheru a nikde nikoho. Pravda, pódium tam bylo postavené, sednút sem si měla taky kam, aji máj stál. Enem kdyby to počasí bylo lepší. Šak oblečení suším na kamnoch eště včil. Mařena: Ty hlúpá, dyť pršelo. Tys neposlúchala obecní tlampač, že dyž bude pršet, bude sa kácání konat v obecním domě? Zpravodaj obce Rusava 13

16 Tereza: Já nešťastná. A jaké to tam bylo? Mařena: Skvělé. Nohy cítím eště dnes, jak sem tancovala. Pravda, lidí tam bylo hodně. Ani sednút sem neměla kde. Ale moja chyba. Měla sem dojít včas. Tereza: No, ale kácání mája bez mája to asi nebylo nic světového, co? Mařena: Šak co to pravíš, ty hlúpá? Aj máj tam měli. Tereza: Beztak enem nějaký malý, ne? Mařena: A jaký měl být? Měli probúrat strop? Tereza: A co Valaši? Tancovali? Mařena: A jak. Napřed tancovaly malé děcka rusavští Valášci. Šak jich Lidka Mikšánková naučila pěkné pásmo. A pak Píšťaličky z Bystřice pod Hostýnem. Ti aj skácali svojeho vlastního mája. Nakonec sa předvedli Valaši z Rusavjanu. Aji nové pásmo měli. Jak sa to enem jmenovalo?. Už vím Dyž sem šel k cérečce. Šak pěkné to měli. Tereza: A skácali teda letos teho mája? Mařena: Baže. Skácali ho ogaři ze souboru Beskyd. Aj vtipnú scénku před tým měli. Šak sem sa celú dobu smála, až mě břuch bolel. Furt to vidím, jak hajný zastřelil pytláka, jak ho doktor léčil a jak ho oplakávala jeho žena, která aji s děckem přišla. To děcko dokonce do nočníku cosi nadělalo a ta žena to všeckým dávala ochutnat. Ale nic sa neboj, byla to enem klobása. Tereza: A pak ste sa už sbírali dom, že? Mařena: Ale kde. Pak teprv začala zábava. Šak aji pro mňa došli ogaři tancovat. Řeknu ti, já sem sa natřásala jak zamlada. Aj sem si pěkné pěsničky zazpívala. Dobře hráli. Cimbálovka Rusava sa střídala s Ogarama z Hořanska. Ta jejich heligonka s violú sa pěkně nesly sálem. Eště dnes jich v hlavě slyším. Tereza: Tož to ti muselo pořádně po tem tancování vytrávit, že? Mařena: A víš, že aj ano. Ale nic. Mohla sem si kúpit guláš a frgál. Aji domů sem koláč kúpila. To víš, pro našeho tatu. Tereza: Mařeno, tys načisto po tej sobotě pookřála. Až mě začíná mrzet, že sem tam s tebú nebyla. Já nešťastná. Mařena: Tak ti třeba. Kdybys nebyla hlúpá, byla bys tam. Já sem sice došla dom pozdě aj náš tata nadával ale stálo to za to. Už dlúho sem sa tak dobře nepobavila. Jaroslav Pavelka, vedoucí souboru Rusavjan Dětský den V neděli 5. června 2011 se konal Dětský den, již tradičně na hřišti na koupališti. Počasí se vydařilo, takže děti a i rodiče se mohli osvěžit v bazénu. Opět jsme letos připravili pro malé návštěvníky Pohádkový les. Polovina členů AK se převlékla za pohádkové postavičky (Karkulka, Čertice, Sněhurka, Šmoula, Čarodějnice, Vodník, Ferda mravenec, Marfuša, Včelí medvídci, Shrek a Fiona ) a vyrazili do lesa. Děti plnily různé úkoly a dostávaly za ně žetonky. Za ty si potom na hřišti vybraly různé hračky. Také dostaly za úspěšné absolvování Pohádkového lesa balíčky, balonky vytvarované ve zvířátko a zmrzlinu. 14 Zpravodaj obce Rusava

17 Akce AK Rusava dění v obci... Kuličkiáda Výlet HeiparK Tošovice Dětský den pohádkový les i rybník Zpravodaj obce Rusava

18 Velikonoce Koláčové odpoledne Kácání mája přátelské utkání SK rusava psg Hokej Zlín Zpravodaj obce Rusava

19 Opravená technika. Opravu provedl p. Václav Kopečný, pracovník obec. spol. rusavak SDH rusava sběr železa v obci Úprava el. přípojky kemp rusava projekt rekonstrukce ohřevu vody v budově obecního úřadu řešil instalaci nové a výkonné technologie ohřevu teplé užitkové vody s využitím alternativních zdrojů energie. V rámci projektu bylo na Obecní úřad na rusavě umístěno 5 ks solárních panelů s nemrznoucí směsí, které jsou potrubím napojeny na nový zásobník vody v suterénu budovy. Cílem projektu bylo zvýšit funkčnost, efektivitu provozu a životnost technologie ohřevu vody, resp. celého objektu. Celkové náklady projektu činí Kč, z toho Kč dotace z podprogramu na podporu obnovu venkova Zlínského kraje 2011 a Kč tvoří vlastní zdroje obce rusava. Projekt REKONSTRUKCE OHŘEVU VODY V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU byl spolufinancován z prostředků Zlínského kraje. Zpravodaj obce Rusava

20 základní škola Dětský den - mateřská škola Dětský den na Jestřabí Dopravní hřiště Kroměříž Logopedie Výtvarný kroužek Zpravodaj obce Rusava

21 Ostatní děti si mohly mezitím zkusit zastřílet ze vzduchovky a paintbolky, zaskákat si na trampolíně, zajezdit si na čtyřkolkách, zastříkat si z hasičské hadice anebo si nechat na obličej namalovat různé motivy. Nově nás letos podpořili hasiči, kterým tímto děkujeme. Byla i další soutěžní stanoviště (zatloukání hřebíků, hod šaškovi do pusy,...). Nejvíce se všichni jako tradičně každý rok těšili na tombolu, ve které byla hlavní cenou oblíbená koloběžka. Myslím si, že tombola byla hodně bohatá, takže se určitě žádné dítko neodešlo bez hračky nebo nějaké drobnosti. Tímto bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nás i letos v hojném počtu podpořili. A co říci závěrem - krásné letní odpoledne uteklo jako voda a dětem i rodičům se ani nechtělo domů. Pro členy Ak to byl náročný den, ale usměvavé tváře dětí nám byly odměnou a už se těšíme na další akce, které budeme pořádat. Rybářské závody Romana Botíková, AK Rusava Tak jako každým rokem, tak i letos druhou červnovou sobotu proběhly rybářské závody na rybníku pod Čecherem. Počasí nám přálo již od brzkých ranních hodin, a tak nouze o rybáře nebyla. Celkem se přihlásilo 25 účastníků. Nejmladšímu bylo teprve 8 let. Před zahájením si každý vybral místo, o kterém se domníval, že bude to nejlepší pro chytání těch největších kousků. Během celého dopoledne a části odpoledne se mohli účastníci občerstvovat pivem nebo nealko nápoji. K mání byly i grilované makrely a kabanos. Po ukončení závodů ve 13 hodin proběhlo vyhodnocení. Celkem se chytilo 24 kaprů a bez pár výjimek byli všichni míroví. První cenu za ulovení největší ryby získal Martin Mikšánek. Jeho ulovený kapr měřil 50 cm. Na druhém místě se součtem 203 cm skončil pan Bartoně a na třetím místě se součtem 158 cm pan Hobl. Všem výhercům gratulujeme! Na závěr proběhlo losování tomboly. První cenu v podobě divočáka vyhrál pan Hudec. Den se nám vydařil, a tak Petrův zdar! na příští rok. Milan Zachara Zpravodaj obce Rusava 15

ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava cena: 15 Kč

ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava cena: 15 Kč ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava LXIX cena: 15 Kč dění v obci... Obnova komunikace a výstavba mostu u Grúně (viz článek str. 2) Volební poločas Slovo má starosta... Jsou za námi již dva

Více

ročník: XX číslo: 3/2011 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč

ročník: XX číslo: 3/2011 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč ročník: XX číslo: 3/2011 Zpravodaj obce Rusava LXIV cena: 10 Kč BLesKoVá povodeň 30. 6. 2011 Hořansko pod Kocfeldovým U Obecního úřadu Most u Hurbanovy studánky Dolansko Zákopanica Šmarhánky Slovo má starosta...

Více

ročník: XVIII. červen 2/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč

ročník: XVIII. červen 2/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč ročník: XVIII. červen 2/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava LI. cena: 10 Kč Májový průvod v čele s valašskou drobotinou Májový průvod prošel celou obcí I letos se kácání mája vydařilo Svým vystoupením potěšily

Více

ZPRAVODAJ obce Rusava

ZPRAVODAJ obce Rusava ročník: XVII. září 3/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava LII. cena: 10 Kč Daň z nemovitosti Slovo má starosta... Zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 6. 2008 vyhlášku obce, kterou se zvyšuje daň z nemovitosti.

Více

ročník: XIX. číslo: 3/2010 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč

ročník: XIX. číslo: 3/2010 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč ročník: XIX. číslo: 3/2010 Zpravodaj obce Rusava LX. cena: 10 Kč Vzhledem k blížícím se komunálním volbám nebude v tomto čísle zpravodaje úvodní slovo starosty zveřejněno. Rozhovor s kronikářkou obce

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového? Nový územní plán. Ze společnosti Otevření horolezecké stěny. Píšete nám XV. Všesokolský slet

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového? Nový územní plán. Ze společnosti Otevření horolezecké stěny. Píšete nám XV. Všesokolský slet Ročník 51. / Květen 2012 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového? Nový územní plán Ze společnosti Otevření horolezecké stěny Píšete nám XV. Všesokolský slet Podnikáme Záchrana v pravou

Více

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ZÁŘÍ 2012 STR. STR. STR. VE ZDECH ZÁMKU JE LETOS RUŠNO KÁCOV JAKO JEDNO VELKÉ STAVENIŠTĚ

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ZÁŘÍ 2012 STR. STR. STR. VE ZDECH ZÁMKU JE LETOS RUŠNO KÁCOV JAKO JEDNO VELKÉ STAVENIŠTĚ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA ZÁŘÍ 2012 3 STR. KÁCOV JAKO JEDNO VELKÉ STAVENIŠTĚ 8 STR. VE ZDECH ZÁMKU JE LETOS RUŠNO 18-19 STR. ZÁVODY KÁCOVSKÝCH FANDŮ A SRDCAŘŮ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 2 SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova číslo 5 říjen 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně téma Z činnosti SDHL Vzpomínka na Valentina Javoříka Tečka za oslavami 200 let od posvěcení kostela Ukázka požární techniky žákům ZŠ

Více

ročník: XVIII. září číslo: 3/2009 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč

ročník: XVIII. září číslo: 3/2009 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč ročník: XVIII. září číslo: 3/2009 ZPRAVODAJ obce Rusava LVI. cena: 10 Kč Slovo má starosta... Oddílná kanalizace a nová komunikace Počátkem roku jsem vás informoval o investičních akcích. Jedna z nich

Více

na náměstí zasahovala policie

na náměstí zasahovala policie 2013 červenec/srpen Město pomůže lidem postiženými povodněmi Zapečetěná kasička v Domě kultury. Foto: PRo Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru obětem povodní z rezervy města. Na 25. zasedání zastupitelstva

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Číslo: 7/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Tři kunovští králové, Mirek Duda, Jakub Machálek a Radovan Siman, symbolicky otevřeli Areál Jízdy králů Kunovice a další král Adam

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

Na Čerťáku by mohla vyrůst rozhledna

Na Čerťáku by mohla vyrůst rozhledna květen 2011 cena 10 Kč Na Čerťáku by mohla vyrůst rozhledna Čertova hora, po našem slangu Čerťák, je již dlouhou řádku let turisticky zajímavou lokalitou v rámci města Harrachova. Na jejím úbočí se vypíná

Více

ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA

ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA květen-červen 2011 ZDARMA V tomto čísle si přečtete: Usnesení ze zastupitelstva FOTOGRAFIE MĚSÍCE str. 3 René Kubelík opět v Neveklově str. 6 Adopce na dálku str. 9 Valná hromada

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více

schvalovacím systémem. Švýcarská strana měla právě o náš projekt v Beskydech

schvalovacím systémem. Švýcarská strana měla právě o náš projekt v Beskydech Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Janovice Baška, Staré Hamry Malenovice, Bílá Ostravice Kultura Lhotka, Čeladná, Kunčice Kunčice, Metylovice Pržno Pstruží Zpravodaj pro 13 obcí

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY tři měsíce opět velmi rychle uplynuly a vrcholí přípravy dalšího čísla našeho Zpravodaje. Dnes

Více

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov KOVÁŘOVSKÝ Z P R A V O D A J Číslo: 2/2013 Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE Evropské peníze i pro Kovářov Po dlouhých letech žádání o evropské peníze se usmálo štěstí i na nás. Obec již dlouhá

Více

Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 6. 8. září 2013 tradiční. Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 6. 8. září 2013 tradiční. Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2013 srpen Vážení spoluobčané, doba dovolených a prázdnin se přehoupla do druhé poloviny. Letošní počasí letních měsíců je houpačkové, první letní den občané

Více

Chantal Poullain Rozhovor se slavnou herečkou. Čtěte na straně 4

Chantal Poullain Rozhovor se slavnou herečkou. Čtěte na straně 4 7. ročník Běhu Emila Zátopka Do Rožnova opět dorazil populární závod Čtěte na straně 2 Chantal Poullain Rozhovor se slavnou herečkou Čtěte na straně 4!!!! Mezinárodní šachový festival ve Valašské Bystřici

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Léto 2013. Muzejní noc se vydařila

Léto 2013. Muzejní noc se vydařila www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ Léto 2013 červenec/srpen Z obsahu: Co projednala rada a zastupitelstvo 2 Vy se ptáte 4 Soutěž hasičů na Pustinách 5 Rally Bohemia 6 Proběhly oslavy Dne

Více

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 2 ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ŘETOVÉ ZPRAVODAJ 2 / 2015 Po dokončené rekonstrukci došlo i na konečnou úpravu okolí celé budovy tělocvičny. Za finanční podpory

Více

ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVII KVĚTEN 2015 Cena 8 Kč

ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVII KVĚTEN 2015 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVII KVĚTEN 2015 Cena 8 Kč V neděli 24. května se naše město promění v pohádkový svět plný vodníků, rytířů, čertů, princezen a dalších pohádkových postav. Procházky

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

JAK JSME BYLI LÍNÍ KLUBOVNA BUŇKA VÝSTAVBA VELKÁ LADA JAK DÁL? MULTIKULTURNÍ SOUTĚŽ TALENTŮ SENIORSKÉ KURZY

JAK JSME BYLI LÍNÍ KLUBOVNA BUŇKA VÝSTAVBA VELKÁ LADA JAK DÁL? MULTIKULTURNÍ SOUTĚŽ TALENTŮ SENIORSKÉ KURZY 11 Libuš a Písnice 2013 JAK JSME BYLI LÍNÍ KLUBOVNA BUŇKA VÝSTAVBA VELKÁ LADA JAK DÁL? MULTIKULTURNÍ SOUTĚŽ TALENTŮ SENIORSKÉ KURZY 1 3 5 2 4 6 1 Drakiáda povedená, i když upršená. 2 Park na Kamýku nabídl

Více

ČERVEN 2009. Úvodník

ČERVEN 2009. Úvodník ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal

Více