ročník: XX číslo: 2/2011 Zpravodaj obce Rusava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník: XX číslo: 2/2011 Zpravodaj obce Rusava"

Transkript

1 ročník: XX číslo: 2/2011 Zpravodaj obce Rusava LXIII cena: 10 Kč

2

3 Projekty 2011 Slovo má starosta... Máme za sebou více jak půl roku činnosti nového zastupitelstva obce od loňských říjnových komunálních voleb. Pro některé nové členy to bylo seznamovací období, pro většinu již zaběhnutá zkušenost z minulých let. Schválený rozpočet obce pro letošní rok z prvního jednání zastupitelstva nastínil jen základní provozní položky s určitou rezervou na případné investiční akce. Rada obce se na svých neveřejných jednáních postupně podrobněji seznamovala s reálnými projektovými záměry, které následně doporučovala zastupitelstvu obce ke schválení. Jednalo se o projekty, které respektují potřeby obce a pomáhají postupně naplňovat schválený Místní program obnovy obce Rusava. Vzhledem k omezeným finančním možnostem naší malé obce byla jejich realizace podmíněna přidělením dotace z nabízených krajských a národních finančních nástrojů (programů) na rok Projektové záměry tak dostaly formu žádostí o dotaci a ty byly se všemi povinnými náležitostmi a přílohami předloženy příslušným správcům programů. Dnes již můžeme konstatovat, že úspěšnost našich podaných žádostí byla na 100 %. Předkládám vám přehled podpořených žádostí pro obec Rusavu na letošní rok: Název projektu Rusavské safari dětské hřiště pro MŠ Oprava památníku obětem I. a II. světové války Poskytovatel dotace (program) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Podprogram na podporu obnovy venkova) Zlínský kraj (Fond kultury Zlínského kraje) Předpokládané náklady projektu Výše přidělené dotace Kč Kč * Kč Kč * Zpravodaj obce Rusava 1

4 Kamerový systém pro sběrný dvůr na Rusavě Rekonstrukce ohřevu vody v budově obecního úřadu Rusava - sanace sesuvu lokalita na Ohradách Nová lesní technika (RUSAVAK s.r.o.) Fond ASEKOL (ASEKOL, s.r.o.) Zlínský kraj (Podprogram obnovy venkova) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou) MAS Podhostýnska, o.s. (Program rozvoje venkova osa IV LEADER) Kč Kč * Kč Kč * Kč Kč ** Kč Kč * * maximální výše poskytované dotace v daném programu ** prozatím bez oficiálně vydaného rozhodnutí o přidělení dotace Nyní nastávají náročnější úkoly spojené s přípravou a vlastní realizací staveb a projektů i jejich následnou administrací vůči poskytovatelům dotace. Všechny schválené podpory jsou účelově vázané na danou akci, a poskytnuté finanční prostředky tak nelze použít k jinému než stanovenému účelu. Je pravdou, že je v naší obci nutné realizovat i další investice, např. opravy komunikací, ale ty bohužel nejsou do roku 2013 zahrnuty v podporovaných aktivitách poskytovatelů dotací. Naší povinností je tak tyto investiční akce průběžně sledovat, projekčně připravovat a následně stavebně realizovat. Bohumil Škarpich Rusava a Daniel Sloboda To je název nové publikace, kterou Rusava vydala. Autor knihy PhDr. Zdeněk Fišer se svým autorským kolektivem zpracoval historické záznamy až po nedávné události. Popisují a mapují počátky osídlování, významné události i osobnosti, folklorní dění spojené s hudbou a tancem, tradiční stavitelství, školství i turistiku. Druhá část publikace je věnována evangelickému faráři Danielu Slobodovi, který je s určitou hrdostí pro naši obec tou nejvýznamnější osobností. Po knize Františka Táborského Rusava život valašské dědiny z roku 1930 a jejího druhého výdání z roku 1993 máme možnost obdivovat další publicistické dílo zaměřené na naši malebnou valašskou dědinku. Pevně věřím, že toto knižní dílo všechny čtenáře upoutá svým obsahem a bude ozdobou každé knihovny v domácnostech i veřejných knihovnách. Bohumil Škarpich 2 Zpravodaj obce Rusava

5 Třídění odpadu v obci Díky zodpovědným občanům ušetřila naše obec životnímu prostředí řadu surovin. V loňském roce občané odevzdali k recyklaci 45 televizí a 25 monitorů. Rusava už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče, mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení. Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný. Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Z Certifikátu environmetrálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 45 televizí a 25 monitorů. Tím jsme uspořili 10 kwh elektřiny, 206 litrů ropy, litrů vody a 471 tun privátních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3 tuny CO 2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 10 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice, nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora. ASEKOL Odpady přehled rok 2010 Příjmy Kč Výdaje Kč Železo 9.835,50 Nebezpečný odpad 6.497,00 EKO-KOM ,00 Sběr elektro (ASEKOL, Elektrowin) Komunální odpad, kontejnery , ,76 Sběrný dvůr ,30 Zpravodaj obce Rusava 3

6 Smlouvy ,00 Biopas PET, plasty ,00 Občané trvalý pobyt - poplatek ,00 Biopas sklo 8.905,00 Rekreační objekty, chaty - poplatek ,00 Papír 2.165,00 Příjmy celkem ,26 Provozní výdaje celkem ,00 Doplatek obce - provoz ,74 Množství odpadu v obci za 2010 v tunách KUKA- komunální odpad 141,57 Kontejnery 79,41 Celkem komunální odpad 220,98 Sklo bílé 5,280 Sklo barevné 11,590 Železo 18,364 Plasty 7,119 Nápojové kartony 0,060 Papír 4,630 Nebezpečné odpady 0,442 Celkem tříděný odpad 47,485 ODPAD obce celkem 268,465 Rusavské SAFARI - poprázdninový dárek pro děti MŠ a ZŠ Rusava Jedním z cílů Programu obnovy a rozvoje venkova každoročně vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program mimo jiné předpokládá účast obyvatel venkova včetně dětí či občanských spolků při obnově venkova v souladu s místními tradicemi. Dotační titul č. 2 tohoto programu je zaměřen na podporu projektů, jejichž výstupy slouží převážně dětem a mládeži a na jejichž výběru a přípravě se děti a mládež dané obce prokazatelně podílely. Na vyhlášenou Výzvu k podávání žádostí o dotaci pružně zareagovalo i vedení 4 Zpravodaj obce Rusava

7 obce Rusava a zastupitelé na svém jednání dne rozhodli o podání žádosti na projekt, který by řešil vybudování atraktivního a bezpečného dětského koutku ve školní zahradě. Důležitým pilířem celého procesu přípravy projektu bylo kromě administrace žádosti skutečné zapojení dětí mateřské a základní školy na Rusavě, které významně zvyšovalo šance na úspěch rusavské žádosti o dotaci. Záměr realizace nového dětského hřiště našel ihned odezvu u vedení školy i pedagogických pracovníků, kteří vymysleli, a především uskutečnili několik zajímavých akcí v rámci vyučování. Hlavním nástrojem se tak dětem staly pastelky, barvy, nůžky a papír, a především fantazie, nápady a chuť tvořit. Budovu školy tak brzy zaplnila plyšová a papírová safari, druhohorní jeskyně s dravými prehistorickými ještěry, učebny rozzářily nástěnky s pestrobarevnými papoušky a africkými šelmami. Pozadu nezůstaly ani předškoláci, vždyť především právě jim by měl nový dětský koutek ve školní zahradě sloužit. Díky poutavému povídání paní učitelky o safari teď už všichni bezpečně ví, kde žije zebla, kolik toho sní tygl a jak vysoká je žilafa. Pak už se jen malovalo, vystřihovalo Všechny tyto aktivity měly za cíl seznámit děti hravou formou s životem divokých zvířat a zároveň v nich probudit tvůrčí fantazii a zájem o podobu svého okolí, které nyní mohly samy ovlivnit. Zapojení dětí do přípravné fáze projektu tak proběhlo zcela přirozeným způsobem a zásadně pomohlo dotvořit celkovou podobu a rozměr připravované akce. Vlastní realizace dětského hřiště ve školní zahradě s hlavním motivem,,safari bude zahájena během letních prázdnin, samotná stavba bude zadána dodavatelské firmě, která zajistí kvalitní osazení jednotlivých herních prvků a dopadových ploch v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy. Děti mateřské školy naleznou v herním koutku pružinová houpadla (slůně, opičák), kolotoč, skluzavku (šneček), tabuli na kreslení (panda) a zahradní domeček. Pro větší děti zde bude instalována houpačka (žirafa) a herní sestava (slon) se skluzavkou a žebříky. Stavební práce budou ukončeny nejpozději do konce měsíce srpna tak, aby hned na začátku nového školního roku mohla proběhnout,,dětská kolaudace Rusavského safari, jehož nápaditost a pestrost je výsledkem příkladné spolupráce obce a školy. Mgr. Kateřina Zavadilová, manažerka projektu Zpravodaj obce Rusava 5

8 Jaké bylo počasí? 2000 datum nejvyšší teplota datum nejnižší teplota datum srážky Duben 24., C C mm déšť Květen C 3. 0 C 2., 19., mm déšt Červen C C mm déšť 2001 Duben 28., C C mm déšť Květen 18., C 21., C 19., mm déšť Červen C 6. 3 C mm déšť 2002 Duben C C mm déšť Květen 4.,5., C C mm déšť Červen 22., 23., C C 16., mm déšť 2003 Duben C C mm déšť Květen C 4. 2 C mm déšť Červen C 21., C 17. 2,5 mm déšť 2004 Duben C 9., C mm déšť Květen C 15., C mm déšť Červen C C mm déšť 2005 Duben C C mm déšť Květen 30., C C mm déšť Červen C 2., 5., 9. 1 C 5., mm déšť 6 Zpravodaj obce Rusava

9 2006 Duben C C mm déšť Květen 19., C 12.,29. 4 C mm déšť Červen C 1. 4 C mm déšť 2007 Duben 18., C C mm déšť Květen C 2. -5,5 C mm déšť Červen C 13., 24., C mm déšť 2008 Duben C C mm déšť Květen C C mm déšť Červen C C mm déšť 2009 Duben C C mm déšť Květen 18., C 5., 13., C mm déšť Červen 19., C C mm déšť 2010 Duben 5.,21.,28. 7 C C mm déšť Květen C C mm déšť Červen 10., C C mm déšť 1. máj lásky čas, ale jaké bylo počasí? C 13 C 9 C 14 C 14 C 5 C 6 C 0 C -1 C 7 C 11 C jasno slunečno jasno slunečno jasno slunečno jasno slunečno + bouřka jasno slunečno jasno slunečno zataženo déšť jasno slunečno jasno slunečno jasno slunečno polojasno Zpravodaj obce Rusava 7

10 Portášská hlídka hlásí Slíbil jsem, že pod tímto titulkem budu psát o tom, co se mi nebo nám, portášům, v přírodě nelíbí! Je toho dost, co při svých pochůzkách vidíme. Od poházených papírků přes pohozené či rozbité skleněné láhve, pet láhve, až po rozježděné okraje luk. Co jen je nadělaných cest, cestiček, chodníků a kolejí přes ty krásné zelené louky! Při každé vycházce potkáváme cyklisty na horských kolech, motorkáře na terénních strojích, různé terénní čtyřkolky a jiná vozidla a tyto všecky TERÉNNÍ prostředky si zkracují cestu přes louku. Nikdo z nás nemůže pochopit, proč všechna uvedená TERÉNNÍ vozidla nemohou jezdit po těch, místy kostrbatých, polních cestách. Další problém jsou ohniště a v nich a kolem nich ten nepořádek. Co to jsou za milovníci přírody, když klidně odhodí igelitový sáček či obal od různých nápojů do té milované přírody? A na závěr chci opravit některé údaje z článku Obnova portášského sboru rusavského desátnictva z minulého čísla. Rusavské desátnictvo bylo opětovně založeno v Bystřici pod Hostýnem. Samozřejmě, že v hospodě v SQ centru. Zakládající členové byli Hudec Josef, Stanovští Petr a Jirka, Škarpich Bohumil a Uruba Jiří. František Sklenář je zakládající člen Valašského sboru portášského ve Valašské Bystřici. portáš Juráš Rusavská evangelická fara Rusavská fara byla po odchodu faráře Slámy od roku 1975 do začátku 90. let neobsazena. V této době byl evangelický sbor administrován krátkou dobu z Kroměříže, ale ponejvíce z Prusinovic. I když na faře v tomto období nebydlel žádný farář, přesto tato fara nebyla opuštěná. Bydlila v ní paní Marta Makovská, malířka, která byla známou a velice výraznou rusavskou osobností. V této době, kdy sbor neměl vlastního faráře, byla evangelická fara vedle paní Makovské naplněna ještě mnohými dalšími lidmi. Farář Bohuslav Novák, který působil v Kateřinicích, zřídil na rusavské faře rekreační zařízení. Byl totiž nejprve tajemníkem, později předsedou Jeronymovy jednoty. Jeronymova jednota je dílo, které shromažďuje finanční prostředky na opravy církevních budov, případně i stavby modliteben a kostelů. 8 Zpravodaj obce Rusava

11 Obdobné podpůrné organizace fungují i v cizině. První z nich byla založena v Německu již v 19. století a jmenuje se Gustav-Adolfská jednota. Vznikla v roce 1832, kdy se v Německu vzpomínalo dvoustého výročí smrti švédského krále Gustava Adolfa, který ve třicetileté válce bojoval jako vůdce protestantů. Tomuto švédskému králi měl být postaven pomník. Dr. Grossmanna, který byl pověřen pořádáním sbírek na tento pomník, však napadlo, že by bylo lepší shromažďovat peníze pro chudé evangelické sbory rozptýlené mezi katolíky. Tak vznikla Gustav - Adolfská jednota. Do jejího ústředí v Lipsku jezdíval pak farář Daniel Sloboda a přivážel mnohé finanční dary na stavbu rusavského evangelického kostela. V červnu 1918, ještě před vznikem naší republiky, byla pak po příkladu této jednoty založena na našem území obdobná organizace - Jeronymova jednota. Také od ní rusavský sbor dostával mnohdy různé dary na opravu svých budov. V cizině pak vznikaly další podpůrné organizace, které spolupracovaly s naší Jeronymovou jednotou a naši církev vydatně podporovaly. Byl to farář Novák, který se s těmito organizacemi stýkal a seznamoval je s našimi projekty. A sbory naší církve pak dostávaly od těchto podpůrných organizací z ciziny kvalitní barvy na fasády, na plech, na dřevo, mnohdy i finanční dary. Členové naší církve na pozvání těchto organizací byli zváni do různých rekreačních zařízení v bývalé NDR, v Maďarsku, Rakousku, Švýcarsku. A farář Novák zase zval do naší země hosty z ciziny. Jedno rekreační středisko bylo na Rusavě a druhé v Lázech, které se nacházely v jeho kateřinickém sboru. Tato rekreace začala v roce 1979, avšak domovní kniha byla vedena až v letech V té době navštívilo Rusavu 250 hostů. Někteří byli z naší republiky, ale více než polovina byla z ciziny, především z NDR. Někteří se na Rusavu také vraceli. V roce 1985 však staršovstvu došel dopis, v němž se píše, že státní správa považuje rekreaci, která na Rusavě probíhá již 6 let, za ilegální. Zapomnělo se však na to, že po celou tuto dobu MNV pobíral za tuto rekreaci poplatky. Administrátor měl dostat důtku, avšak hájil se tím, že tato rekreace probíhala již rok před jeho nástupem do administrace a zdůrazňoval, že rekreace není organizována sborem, ale církví. KNV pak rekreaci na Rusavě povolil. Po pádu komunismu se spolupráce mezi cizími podpůrnými organizacemi, kterou uskutečňoval farář Novák, ještě prohlubovala. V roce 1992 zakoupila naše církev areál Vinohrádek v Bystřici po Hostýnem, který patřil kdysi panu Basikovi. Vedení naší církve stanovilo, že je možno tento areál koupit a zrekonstruovat, jestliže na ně přispějí spřátelené organizace z ciziny. Farář Novák peníze sehnal a s Ing. arch. Bohuslavem Kučerou z Brna a s partou spolehlivých dělníků rekonstrukci provedl. Dnes se areál jmenuje Sola gratia, což znamená pouhou milostí. Toto heslo je jedním z reformačních hesel, které zdůrazňuje, že u Boha jsme přijati jen z jeho pouhé milosti. Farář Novák byl přesvědčen, že právě z této Boží milosti se mu podařilo toto velké dílo uskutečnit. Do areálu nechal postavit ještě kostelík, protože říkal, že je završením jeho díla, jeho práce a služby Bohu. Letos by faráři Novákovi bylo 80 let. Před deseti lety však bohužel zemřel. Ludvík Svoboda Zpravodaj obce Rusava 9

12 Vítání jara na Pardusu Ti, kteří se rozhodli vyšlápnout si pár jarních kilometrů po rusavských kopcích, rozhodně nelitovali. Dobrou náladu podpořilo nejen pěkné počasí, ale i slibované občerstvovací zastávky s rusavskú vodú (slivovica z rusavských trnek). Svým tempem si každý pokračoval až k jedné z nejkrásnějších vyhlídek Hostýnských vrchů s téměř kruhovým rozhledem. Tam se konal valašský piknik. Na vrcholi Pardusu se totiž vybalujú poltíčky uzeného bůčku a dokáď nemáme břuchy nacpané a oči vybulené jak z teho bůčku, tak z tej nádhernej vyhlídky, tak se nehnem z místa, vystihla pořadatelka pochodu Dana Gajdošová. Ta absolvovala túru převlečená za hraběte Rottala, v jehož podání okořenila vycházku místními pověstmi. Trasa přivedla účastníky k prameni říčky Rusavy, kde proběhlo slavnostní probouzení vody. Dana Gajdošová poděkovala aktivistům projektu Naděje rusavských studánek, díky němuž se rusavské toky dočkaly vyčištění a zkrášlení. Nelituju, že jsem šel, a doufám, že se tu za rok zase sejdeme, zhodnotil v cílové stanici - útulné hotelové restauraci - Zdeněk Lisa z Brna. Eva Mikešková Koláčové odpoledne Dění v obci... Když jsme na začátku roku v kulturním výboru přemýšleli, s jakou novou akcí v jarním období přijít, rozhodli jsme se zaměřit na tu půvabnější část obce. Pro většinu mužské populace je přece jen největším kulturním zážitkem dát si pivo, klobásu a pořvávat po dvaadvaceti upocených bláznech, jak se honí za kulatým nesmyslem. Pro děti tady dělají spoustu skvělých akcí holky z Aktivního klubu. Byli jsme tedy zvědaví, jestli mají v sobě soutěživého ducha i naše ženy, dívky, maminky a babičky. S velkou radostí musím konstatovat, že mají. Narvaný sál obecního domu byl pro mě výhrou ještě předtím, než akce začala. Dvacet dva soutěžních vzorků bylo pro mě (a podle výrazu ve tvářích v závěru akce hlavně pro 10 Zpravodaj obce Rusava

13 porotce) velkým překvapením. Sedm vyvolených porotců jsem předem upozorňoval, že by před sobotním kláním neměli minimálně tři dny pozřít něco sladkého, nejmladší člen poroty z toho byl tak vystresovaný, že přišel už předem o hlas. Rozhovor s mladým Pacou byl pro mě docela těžkým novinářským oříškem. Velkou zásluhu na zdárném průběhu měla určitě má kolegyně z kulturního výboru, předsedkyně poroty - Katka Luncarová, a to díky svým nápadům, a hlavně jejich následnou realizací. Bez hudební a taneční vložky by tato akce byla možná sladká, ale taky nemastná, neslaná. Aby tomu tak nebylo, o to se postarali ogaři s harmonikou, Staňa Urban a Jarek Pavelka. Vystoupení našich nejmenších miláčků potěší vždy, znovu to potvrdil i Valášek z Rusavy pod vedením Lídy Mikšánkové. Poděkovat bych chtěl i České poště, která bezplatně zapůjčila své pracovnice (Renatu a Naďu) ty zajišťovaly spolu s Hankou Bednářovou servis pro návštěvníky, soutěžící i porotu. A měly se co otáčet podobně, jako když přijde inkaso, výpisy i balíčky z Výběru v jeden den. V neposlední řadě bych rád poděkoval našim sponzorům, díky nimž jsme mohli na závěr losovat oblíbenou tombolu. Nakonec výsledky. Porotě nejvíc chutnal hruškový frgál reprezentantky Aktivního klubu Hanky Zbrankové (ta si výrazně spravila chuť po Vodění medvěda, kdy jí koblihy moc nesedly). Druhé místo (ale de facto titul Královna kuchyně díky tomu, že její druhý vzorek obsadil jen těsně čtvrté místo) obsadila zástupkyně zlínského fan klubu Maruška Hovořáková, třetí cenu přebral člen policejního klubu Martin Kolaja (přestože k našemu překvapení nepřinesl mřížkovaný koláč, ale tvarohové šátečky). Kuličkiáda Daniel Krajcar Dne 8. května 2011 proběhl již 5. ročník Kuličkiády. I když jsme se ráno probouzeli do uplakaného dne, čím víc se blížila hodina zahájení, tím bylo počasí lepší a lepší. Letošní účast jak školou povinných, tak i těch odrostlejších byla největší za celou dobu pořádání kuličkiád. Někteří měli natrénováno z domu, jiní hráli poprvé. O to větší byla jejich radost nad kuličkou, která skončila, kde měla, a to v ďolíku. Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin. První byla pro ty nejmenší 0 5 let, dále 6 10 let, let a nakonec pro dospěláky. V první kategorii vyhrála Verunka Krajcarová, v druhé Erička Daňková a v třetí Pavlínka Botíková. Za dospěláky vyhrála na celé čáře Dáša Hudcová, která porazila i silné mužské osazenstvo. Za tento výkon jí patří dík. Ve volných chvílích mezi hrami sloužily dětem ke zkrácení čekání trampolína a chůdy. Na konci si děti opékaly špekáčky a ti starší si pochutnávali na pěnivém moku. Den se vydařil a všem účastníkům i pořadatelům patří dík. Tak zase příští rok!!! Za AK Hana Zacharová Zpravodaj obce Rusava 11

14 Výlet Aktivního klubu Rusava V sobotu se uskutečnil už druhý výlet pořádaný AK Rusava, o.s., pro členy a jejich děti. Tentokrát byl cílem výletu Heipark Tošovice, sportovně-relaxační park v předhůří Oderských vrchů. Po zhruba hodince cesty autobusem jsme dorazili na místo, kde jsme měli na hodinu pronajatou letní bobovou dráhu, dlouhou 964 m s převýšením 77 m. Každá rodina dostala nabitou čipovou kartu a šlo se na věc. Musím podotknout, že se zde vyřádily nejen naše děti, ale i většina dospělých, všichni jsme se vžili do pozice závodníků a jízdy na bobech si opravdu užívali. Pak bylo možno si v areálu vyzkoušet řadu jiných atrakcí, například šplhání v lanovém centru, jízdu na elektrickém býkovi, skákání na trampolínách, sjezd z obří skluzavky nebo lukostřelbu. Valná část zakončila výlet obědem, kafíčkem či zmrzlinou v restauraci HEIkalka, která je také součástí areálu. Poté zavelela vedoucí zájezdu, paní Hanka Zbranková, nasedat do autobusu a vyrazili jsme směr Rusava. Výlet se vydařil, počasí nám přálo, kapky deště nás dostihly až po cestě domů v autobuse, takže už teď se určitě všichni těšíme na další výlet s našimi ratolestmi, tentokrát třetí v pořadí. Eva Kerčáková Okrsková soutěž v požárním sportu Předposlední květnová sobota je pro členy sboru dobrovolných hasičů spojena s okrskovou soutěží v požárním sportu. V sobotu 21. května se členové Sboru dobrovolných hasičů na Rusavě zúčastnili každoroční okrskové soutěže v požárním sportu. Do okrsku Slavkov p. H. patří obce Rusava, Brusné, Chomýž, Jankovice a Slavkov p. H. První okrskové kolo v požárním sportu spočívá v technických dovednostech a úkolech. Základní je požární útok, volitelné jsou 100 m překážek nebo štafeta a pořadová průprava. I letos se družstvo rusavských borců umístilo na stupních vítězů (viz výsledková tabulka). Nejlepším z nejlepších se v běhu na 100 m překážek stal Jaroslav Erlebach ml. s časem 20 sekund. 12 Zpravodaj obce Rusava

15 MUŽI Družstvo 100metrů /čas s Útok /čas s Součet časů 1. Brusné 2 65,96 21,54 87,50 2 Rusava 62,72 33,18 95,90 3. Jankovice 72,16 38,14 110,30 4. Slavkov p.h. 80,92 44,98 125,80 5. Chomýž 83,60 42,32 125,92 6. Brusné 1 62,97 Nespl. Nespl. ŽENY 1. Brusné 72, ,66 2. Slavkov p.h. 73,56 46,61 120, Kácání mája aneb Jak se přišly podívat dvě tetičky Tereza: Mařeno! Mařena: No, co je? Tereza: Byla sas podívat v sobotu na kácání mája? Mařena: Tož byla. Tereza: A že sem ťa nikde neviděla? Mařena: Ani já tebe. Ale že sem si to odpoledne užila. Tereza: Co to povídáš? Dyť sa nic nekonalo. Celú dobu sem stála na Čecheru a nikde nikoho. Pravda, pódium tam bylo postavené, sednút sem si měla taky kam, aji máj stál. Enem kdyby to počasí bylo lepší. Šak oblečení suším na kamnoch eště včil. Mařena: Ty hlúpá, dyť pršelo. Tys neposlúchala obecní tlampač, že dyž bude pršet, bude sa kácání konat v obecním domě? Zpravodaj obce Rusava 13

16 Tereza: Já nešťastná. A jaké to tam bylo? Mařena: Skvělé. Nohy cítím eště dnes, jak sem tancovala. Pravda, lidí tam bylo hodně. Ani sednút sem neměla kde. Ale moja chyba. Měla sem dojít včas. Tereza: No, ale kácání mája bez mája to asi nebylo nic světového, co? Mařena: Šak co to pravíš, ty hlúpá? Aj máj tam měli. Tereza: Beztak enem nějaký malý, ne? Mařena: A jaký měl být? Měli probúrat strop? Tereza: A co Valaši? Tancovali? Mařena: A jak. Napřed tancovaly malé děcka rusavští Valášci. Šak jich Lidka Mikšánková naučila pěkné pásmo. A pak Píšťaličky z Bystřice pod Hostýnem. Ti aj skácali svojeho vlastního mája. Nakonec sa předvedli Valaši z Rusavjanu. Aji nové pásmo měli. Jak sa to enem jmenovalo?. Už vím Dyž sem šel k cérečce. Šak pěkné to měli. Tereza: A skácali teda letos teho mája? Mařena: Baže. Skácali ho ogaři ze souboru Beskyd. Aj vtipnú scénku před tým měli. Šak sem sa celú dobu smála, až mě břuch bolel. Furt to vidím, jak hajný zastřelil pytláka, jak ho doktor léčil a jak ho oplakávala jeho žena, která aji s děckem přišla. To děcko dokonce do nočníku cosi nadělalo a ta žena to všeckým dávala ochutnat. Ale nic sa neboj, byla to enem klobása. Tereza: A pak ste sa už sbírali dom, že? Mařena: Ale kde. Pak teprv začala zábava. Šak aji pro mňa došli ogaři tancovat. Řeknu ti, já sem sa natřásala jak zamlada. Aj sem si pěkné pěsničky zazpívala. Dobře hráli. Cimbálovka Rusava sa střídala s Ogarama z Hořanska. Ta jejich heligonka s violú sa pěkně nesly sálem. Eště dnes jich v hlavě slyším. Tereza: Tož to ti muselo pořádně po tem tancování vytrávit, že? Mařena: A víš, že aj ano. Ale nic. Mohla sem si kúpit guláš a frgál. Aji domů sem koláč kúpila. To víš, pro našeho tatu. Tereza: Mařeno, tys načisto po tej sobotě pookřála. Až mě začíná mrzet, že sem tam s tebú nebyla. Já nešťastná. Mařena: Tak ti třeba. Kdybys nebyla hlúpá, byla bys tam. Já sem sice došla dom pozdě aj náš tata nadával ale stálo to za to. Už dlúho sem sa tak dobře nepobavila. Jaroslav Pavelka, vedoucí souboru Rusavjan Dětský den V neděli 5. června 2011 se konal Dětský den, již tradičně na hřišti na koupališti. Počasí se vydařilo, takže děti a i rodiče se mohli osvěžit v bazénu. Opět jsme letos připravili pro malé návštěvníky Pohádkový les. Polovina členů AK se převlékla za pohádkové postavičky (Karkulka, Čertice, Sněhurka, Šmoula, Čarodějnice, Vodník, Ferda mravenec, Marfuša, Včelí medvídci, Shrek a Fiona ) a vyrazili do lesa. Děti plnily různé úkoly a dostávaly za ně žetonky. Za ty si potom na hřišti vybraly různé hračky. Také dostaly za úspěšné absolvování Pohádkového lesa balíčky, balonky vytvarované ve zvířátko a zmrzlinu. 14 Zpravodaj obce Rusava

17 Akce AK Rusava dění v obci... Kuličkiáda Výlet HeiparK Tošovice Dětský den pohádkový les i rybník Zpravodaj obce Rusava

18 Velikonoce Koláčové odpoledne Kácání mája přátelské utkání SK rusava psg Hokej Zlín Zpravodaj obce Rusava

19 Opravená technika. Opravu provedl p. Václav Kopečný, pracovník obec. spol. rusavak SDH rusava sběr železa v obci Úprava el. přípojky kemp rusava projekt rekonstrukce ohřevu vody v budově obecního úřadu řešil instalaci nové a výkonné technologie ohřevu teplé užitkové vody s využitím alternativních zdrojů energie. V rámci projektu bylo na Obecní úřad na rusavě umístěno 5 ks solárních panelů s nemrznoucí směsí, které jsou potrubím napojeny na nový zásobník vody v suterénu budovy. Cílem projektu bylo zvýšit funkčnost, efektivitu provozu a životnost technologie ohřevu vody, resp. celého objektu. Celkové náklady projektu činí Kč, z toho Kč dotace z podprogramu na podporu obnovu venkova Zlínského kraje 2011 a Kč tvoří vlastní zdroje obce rusava. Projekt REKONSTRUKCE OHŘEVU VODY V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU byl spolufinancován z prostředků Zlínského kraje. Zpravodaj obce Rusava

20 základní škola Dětský den - mateřská škola Dětský den na Jestřabí Dopravní hřiště Kroměříž Logopedie Výtvarný kroužek Zpravodaj obce Rusava

21 Ostatní děti si mohly mezitím zkusit zastřílet ze vzduchovky a paintbolky, zaskákat si na trampolíně, zajezdit si na čtyřkolkách, zastříkat si z hasičské hadice anebo si nechat na obličej namalovat různé motivy. Nově nás letos podpořili hasiči, kterým tímto děkujeme. Byla i další soutěžní stanoviště (zatloukání hřebíků, hod šaškovi do pusy,...). Nejvíce se všichni jako tradičně každý rok těšili na tombolu, ve které byla hlavní cenou oblíbená koloběžka. Myslím si, že tombola byla hodně bohatá, takže se určitě žádné dítko neodešlo bez hračky nebo nějaké drobnosti. Tímto bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nás i letos v hojném počtu podpořili. A co říci závěrem - krásné letní odpoledne uteklo jako voda a dětem i rodičům se ani nechtělo domů. Pro členy Ak to byl náročný den, ale usměvavé tváře dětí nám byly odměnou a už se těšíme na další akce, které budeme pořádat. Rybářské závody Romana Botíková, AK Rusava Tak jako každým rokem, tak i letos druhou červnovou sobotu proběhly rybářské závody na rybníku pod Čecherem. Počasí nám přálo již od brzkých ranních hodin, a tak nouze o rybáře nebyla. Celkem se přihlásilo 25 účastníků. Nejmladšímu bylo teprve 8 let. Před zahájením si každý vybral místo, o kterém se domníval, že bude to nejlepší pro chytání těch největších kousků. Během celého dopoledne a části odpoledne se mohli účastníci občerstvovat pivem nebo nealko nápoji. K mání byly i grilované makrely a kabanos. Po ukončení závodů ve 13 hodin proběhlo vyhodnocení. Celkem se chytilo 24 kaprů a bez pár výjimek byli všichni míroví. První cenu za ulovení největší ryby získal Martin Mikšánek. Jeho ulovený kapr měřil 50 cm. Na druhém místě se součtem 203 cm skončil pan Bartoně a na třetím místě se součtem 158 cm pan Hobl. Všem výhercům gratulujeme! Na závěr proběhlo losování tomboly. První cenu v podobě divočáka vyhrál pan Hudec. Den se nám vydařil, a tak Petrův zdar! na příští rok. Milan Zachara Zpravodaj obce Rusava 15

S nordic walking holí vydej se do okolí

S nordic walking holí vydej se do okolí Název akce EXTREME NORDIC WALKING MARATON 2013 Projekt spolupráce 12/017/4210a/672/000048 Datum a 28.9.2013, Bystřice pod Hostýnem - Lázně místo Partnerské MAS KMAS: MAS Podhostýnska, o. s. PMAS: O. s.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 120. výročí založení školy pro sluchově postižené

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Školáček - Základní škola Vidlatá Seč KVĚTEN

Školáček - Základní škola Vidlatá Seč KVĚTEN KVĚTEN 10.5. 2010 Tento den jsme byli v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě. Zde jsme zhlédli divadelní představení Baví tě Kuk a Cuk. Jednalo se o pořad Hudebního divadla, který je tvořen pásmem hudby,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014 ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Den dětí 1.6.2014 Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. Výlet na horu

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 místo poskytovaného vzdělávání : Karlovy Vary, Svahová 26 školní rok 2008/2009 www.specskoly.ic.cz ČERVEN

Více

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole.

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. ZÁŘÍ 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. kol. Nejvíce se nám líbilo staré kolo pro zmrzlináře, ale i kola a koloběžky pro malé děti. Měli

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Vážení sportovní přátelé, zima už se pomalu chýlí ke konci. Opět tedy nastává čas pro druhou část fotbalové sezóny 2011/2012. Všechna naše mužstva už od ledna započala s

Více

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - 20. KOLO SOKOL LOCHKOV FC TEMPO PRAHA SOBOTA 2.6.2012 OD 13.30 Hlavní rozhodčí: Jandus Milan

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - 20. KOLO SOKOL LOCHKOV FC TEMPO PRAHA SOBOTA 2.6.2012 OD 13.30 Hlavní rozhodčí: Jandus Milan Vstupné 25,- Kč, tento program platí zároveň jako vstupenka na fotbalové utkání. MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ I.B TŘÍDA SKUPINA A - 24. KOLO SOKOL LOCHKOV FC ZLIČÍN B SOBOTA 2.6.2012 OD 10.30 Hlavní rozhodčí:

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Z Wigymu P řed pár týdny jsem několik maturantů zaskočila pár otázkami ohledně jejich maturit. Tady jsou. Ptáte se, jak tito čtyři maturanti dopadli? Jsou z nich absolventi, což znamená, že DOBŘE. Blahopřejeme

Více

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO + Háj 2014 www.obechabartice.cz, podatelna@obechabartice.cz OÚ 463 73 čp.191, 482 345 024, 607 973 670, -------------------------------------------------------------------- Sbor pro občanské záležitosti

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Prověřovací cvičení Hasičských jednotek

Prověřovací cvičení Hasičských jednotek 2/2014 Vážení čtenáři, je mi potěšením Vás přivítat u dalšího čísla našeho Zpravodaje. V tomto vydání Vás budu více než jindy žádat o spolupráci, reakci, nápady nebo jiné aktivní zapojení se do dění v

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Zimní radovánky...........1 Zábavné sportovní odpoledne.......2 Valentýnské dopoledne..3

Více