ročník: XX číslo: 2/2011 Zpravodaj obce Rusava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník: XX číslo: 2/2011 Zpravodaj obce Rusava"

Transkript

1 ročník: XX číslo: 2/2011 Zpravodaj obce Rusava LXIII cena: 10 Kč

2

3 Projekty 2011 Slovo má starosta... Máme za sebou více jak půl roku činnosti nového zastupitelstva obce od loňských říjnových komunálních voleb. Pro některé nové členy to bylo seznamovací období, pro většinu již zaběhnutá zkušenost z minulých let. Schválený rozpočet obce pro letošní rok z prvního jednání zastupitelstva nastínil jen základní provozní položky s určitou rezervou na případné investiční akce. Rada obce se na svých neveřejných jednáních postupně podrobněji seznamovala s reálnými projektovými záměry, které následně doporučovala zastupitelstvu obce ke schválení. Jednalo se o projekty, které respektují potřeby obce a pomáhají postupně naplňovat schválený Místní program obnovy obce Rusava. Vzhledem k omezeným finančním možnostem naší malé obce byla jejich realizace podmíněna přidělením dotace z nabízených krajských a národních finančních nástrojů (programů) na rok Projektové záměry tak dostaly formu žádostí o dotaci a ty byly se všemi povinnými náležitostmi a přílohami předloženy příslušným správcům programů. Dnes již můžeme konstatovat, že úspěšnost našich podaných žádostí byla na 100 %. Předkládám vám přehled podpořených žádostí pro obec Rusavu na letošní rok: Název projektu Rusavské safari dětské hřiště pro MŠ Oprava památníku obětem I. a II. světové války Poskytovatel dotace (program) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Podprogram na podporu obnovy venkova) Zlínský kraj (Fond kultury Zlínského kraje) Předpokládané náklady projektu Výše přidělené dotace Kč Kč * Kč Kč * Zpravodaj obce Rusava 1

4 Kamerový systém pro sběrný dvůr na Rusavě Rekonstrukce ohřevu vody v budově obecního úřadu Rusava - sanace sesuvu lokalita na Ohradách Nová lesní technika (RUSAVAK s.r.o.) Fond ASEKOL (ASEKOL, s.r.o.) Zlínský kraj (Podprogram obnovy venkova) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou) MAS Podhostýnska, o.s. (Program rozvoje venkova osa IV LEADER) Kč Kč * Kč Kč * Kč Kč ** Kč Kč * * maximální výše poskytované dotace v daném programu ** prozatím bez oficiálně vydaného rozhodnutí o přidělení dotace Nyní nastávají náročnější úkoly spojené s přípravou a vlastní realizací staveb a projektů i jejich následnou administrací vůči poskytovatelům dotace. Všechny schválené podpory jsou účelově vázané na danou akci, a poskytnuté finanční prostředky tak nelze použít k jinému než stanovenému účelu. Je pravdou, že je v naší obci nutné realizovat i další investice, např. opravy komunikací, ale ty bohužel nejsou do roku 2013 zahrnuty v podporovaných aktivitách poskytovatelů dotací. Naší povinností je tak tyto investiční akce průběžně sledovat, projekčně připravovat a následně stavebně realizovat. Bohumil Škarpich Rusava a Daniel Sloboda To je název nové publikace, kterou Rusava vydala. Autor knihy PhDr. Zdeněk Fišer se svým autorským kolektivem zpracoval historické záznamy až po nedávné události. Popisují a mapují počátky osídlování, významné události i osobnosti, folklorní dění spojené s hudbou a tancem, tradiční stavitelství, školství i turistiku. Druhá část publikace je věnována evangelickému faráři Danielu Slobodovi, který je s určitou hrdostí pro naši obec tou nejvýznamnější osobností. Po knize Františka Táborského Rusava život valašské dědiny z roku 1930 a jejího druhého výdání z roku 1993 máme možnost obdivovat další publicistické dílo zaměřené na naši malebnou valašskou dědinku. Pevně věřím, že toto knižní dílo všechny čtenáře upoutá svým obsahem a bude ozdobou každé knihovny v domácnostech i veřejných knihovnách. Bohumil Škarpich 2 Zpravodaj obce Rusava

5 Třídění odpadu v obci Díky zodpovědným občanům ušetřila naše obec životnímu prostředí řadu surovin. V loňském roce občané odevzdali k recyklaci 45 televizí a 25 monitorů. Rusava už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče, mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení. Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný. Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Z Certifikátu environmetrálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 45 televizí a 25 monitorů. Tím jsme uspořili 10 kwh elektřiny, 206 litrů ropy, litrů vody a 471 tun privátních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3 tuny CO 2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 10 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice, nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora. ASEKOL Odpady přehled rok 2010 Příjmy Kč Výdaje Kč Železo 9.835,50 Nebezpečný odpad 6.497,00 EKO-KOM ,00 Sběr elektro (ASEKOL, Elektrowin) Komunální odpad, kontejnery , ,76 Sběrný dvůr ,30 Zpravodaj obce Rusava 3

6 Smlouvy ,00 Biopas PET, plasty ,00 Občané trvalý pobyt - poplatek ,00 Biopas sklo 8.905,00 Rekreační objekty, chaty - poplatek ,00 Papír 2.165,00 Příjmy celkem ,26 Provozní výdaje celkem ,00 Doplatek obce - provoz ,74 Množství odpadu v obci za 2010 v tunách KUKA- komunální odpad 141,57 Kontejnery 79,41 Celkem komunální odpad 220,98 Sklo bílé 5,280 Sklo barevné 11,590 Železo 18,364 Plasty 7,119 Nápojové kartony 0,060 Papír 4,630 Nebezpečné odpady 0,442 Celkem tříděný odpad 47,485 ODPAD obce celkem 268,465 Rusavské SAFARI - poprázdninový dárek pro děti MŠ a ZŠ Rusava Jedním z cílů Programu obnovy a rozvoje venkova každoročně vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program mimo jiné předpokládá účast obyvatel venkova včetně dětí či občanských spolků při obnově venkova v souladu s místními tradicemi. Dotační titul č. 2 tohoto programu je zaměřen na podporu projektů, jejichž výstupy slouží převážně dětem a mládeži a na jejichž výběru a přípravě se děti a mládež dané obce prokazatelně podílely. Na vyhlášenou Výzvu k podávání žádostí o dotaci pružně zareagovalo i vedení 4 Zpravodaj obce Rusava

7 obce Rusava a zastupitelé na svém jednání dne rozhodli o podání žádosti na projekt, který by řešil vybudování atraktivního a bezpečného dětského koutku ve školní zahradě. Důležitým pilířem celého procesu přípravy projektu bylo kromě administrace žádosti skutečné zapojení dětí mateřské a základní školy na Rusavě, které významně zvyšovalo šance na úspěch rusavské žádosti o dotaci. Záměr realizace nového dětského hřiště našel ihned odezvu u vedení školy i pedagogických pracovníků, kteří vymysleli, a především uskutečnili několik zajímavých akcí v rámci vyučování. Hlavním nástrojem se tak dětem staly pastelky, barvy, nůžky a papír, a především fantazie, nápady a chuť tvořit. Budovu školy tak brzy zaplnila plyšová a papírová safari, druhohorní jeskyně s dravými prehistorickými ještěry, učebny rozzářily nástěnky s pestrobarevnými papoušky a africkými šelmami. Pozadu nezůstaly ani předškoláci, vždyť především právě jim by měl nový dětský koutek ve školní zahradě sloužit. Díky poutavému povídání paní učitelky o safari teď už všichni bezpečně ví, kde žije zebla, kolik toho sní tygl a jak vysoká je žilafa. Pak už se jen malovalo, vystřihovalo Všechny tyto aktivity měly za cíl seznámit děti hravou formou s životem divokých zvířat a zároveň v nich probudit tvůrčí fantazii a zájem o podobu svého okolí, které nyní mohly samy ovlivnit. Zapojení dětí do přípravné fáze projektu tak proběhlo zcela přirozeným způsobem a zásadně pomohlo dotvořit celkovou podobu a rozměr připravované akce. Vlastní realizace dětského hřiště ve školní zahradě s hlavním motivem,,safari bude zahájena během letních prázdnin, samotná stavba bude zadána dodavatelské firmě, která zajistí kvalitní osazení jednotlivých herních prvků a dopadových ploch v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy. Děti mateřské školy naleznou v herním koutku pružinová houpadla (slůně, opičák), kolotoč, skluzavku (šneček), tabuli na kreslení (panda) a zahradní domeček. Pro větší děti zde bude instalována houpačka (žirafa) a herní sestava (slon) se skluzavkou a žebříky. Stavební práce budou ukončeny nejpozději do konce měsíce srpna tak, aby hned na začátku nového školního roku mohla proběhnout,,dětská kolaudace Rusavského safari, jehož nápaditost a pestrost je výsledkem příkladné spolupráce obce a školy. Mgr. Kateřina Zavadilová, manažerka projektu Zpravodaj obce Rusava 5

8 Jaké bylo počasí? 2000 datum nejvyšší teplota datum nejnižší teplota datum srážky Duben 24., C C mm déšť Květen C 3. 0 C 2., 19., mm déšt Červen C C mm déšť 2001 Duben 28., C C mm déšť Květen 18., C 21., C 19., mm déšť Červen C 6. 3 C mm déšť 2002 Duben C C mm déšť Květen 4.,5., C C mm déšť Červen 22., 23., C C 16., mm déšť 2003 Duben C C mm déšť Květen C 4. 2 C mm déšť Červen C 21., C 17. 2,5 mm déšť 2004 Duben C 9., C mm déšť Květen C 15., C mm déšť Červen C C mm déšť 2005 Duben C C mm déšť Květen 30., C C mm déšť Červen C 2., 5., 9. 1 C 5., mm déšť 6 Zpravodaj obce Rusava

9 2006 Duben C C mm déšť Květen 19., C 12.,29. 4 C mm déšť Červen C 1. 4 C mm déšť 2007 Duben 18., C C mm déšť Květen C 2. -5,5 C mm déšť Červen C 13., 24., C mm déšť 2008 Duben C C mm déšť Květen C C mm déšť Červen C C mm déšť 2009 Duben C C mm déšť Květen 18., C 5., 13., C mm déšť Červen 19., C C mm déšť 2010 Duben 5.,21.,28. 7 C C mm déšť Květen C C mm déšť Červen 10., C C mm déšť 1. máj lásky čas, ale jaké bylo počasí? C 13 C 9 C 14 C 14 C 5 C 6 C 0 C -1 C 7 C 11 C jasno slunečno jasno slunečno jasno slunečno jasno slunečno + bouřka jasno slunečno jasno slunečno zataženo déšť jasno slunečno jasno slunečno jasno slunečno polojasno Zpravodaj obce Rusava 7

10 Portášská hlídka hlásí Slíbil jsem, že pod tímto titulkem budu psát o tom, co se mi nebo nám, portášům, v přírodě nelíbí! Je toho dost, co při svých pochůzkách vidíme. Od poházených papírků přes pohozené či rozbité skleněné láhve, pet láhve, až po rozježděné okraje luk. Co jen je nadělaných cest, cestiček, chodníků a kolejí přes ty krásné zelené louky! Při každé vycházce potkáváme cyklisty na horských kolech, motorkáře na terénních strojích, různé terénní čtyřkolky a jiná vozidla a tyto všecky TERÉNNÍ prostředky si zkracují cestu přes louku. Nikdo z nás nemůže pochopit, proč všechna uvedená TERÉNNÍ vozidla nemohou jezdit po těch, místy kostrbatých, polních cestách. Další problém jsou ohniště a v nich a kolem nich ten nepořádek. Co to jsou za milovníci přírody, když klidně odhodí igelitový sáček či obal od různých nápojů do té milované přírody? A na závěr chci opravit některé údaje z článku Obnova portášského sboru rusavského desátnictva z minulého čísla. Rusavské desátnictvo bylo opětovně založeno v Bystřici pod Hostýnem. Samozřejmě, že v hospodě v SQ centru. Zakládající členové byli Hudec Josef, Stanovští Petr a Jirka, Škarpich Bohumil a Uruba Jiří. František Sklenář je zakládající člen Valašského sboru portášského ve Valašské Bystřici. portáš Juráš Rusavská evangelická fara Rusavská fara byla po odchodu faráře Slámy od roku 1975 do začátku 90. let neobsazena. V této době byl evangelický sbor administrován krátkou dobu z Kroměříže, ale ponejvíce z Prusinovic. I když na faře v tomto období nebydlel žádný farář, přesto tato fara nebyla opuštěná. Bydlila v ní paní Marta Makovská, malířka, která byla známou a velice výraznou rusavskou osobností. V této době, kdy sbor neměl vlastního faráře, byla evangelická fara vedle paní Makovské naplněna ještě mnohými dalšími lidmi. Farář Bohuslav Novák, který působil v Kateřinicích, zřídil na rusavské faře rekreační zařízení. Byl totiž nejprve tajemníkem, později předsedou Jeronymovy jednoty. Jeronymova jednota je dílo, které shromažďuje finanční prostředky na opravy církevních budov, případně i stavby modliteben a kostelů. 8 Zpravodaj obce Rusava

11 Obdobné podpůrné organizace fungují i v cizině. První z nich byla založena v Německu již v 19. století a jmenuje se Gustav-Adolfská jednota. Vznikla v roce 1832, kdy se v Německu vzpomínalo dvoustého výročí smrti švédského krále Gustava Adolfa, který ve třicetileté válce bojoval jako vůdce protestantů. Tomuto švédskému králi měl být postaven pomník. Dr. Grossmanna, který byl pověřen pořádáním sbírek na tento pomník, však napadlo, že by bylo lepší shromažďovat peníze pro chudé evangelické sbory rozptýlené mezi katolíky. Tak vznikla Gustav - Adolfská jednota. Do jejího ústředí v Lipsku jezdíval pak farář Daniel Sloboda a přivážel mnohé finanční dary na stavbu rusavského evangelického kostela. V červnu 1918, ještě před vznikem naší republiky, byla pak po příkladu této jednoty založena na našem území obdobná organizace - Jeronymova jednota. Také od ní rusavský sbor dostával mnohdy různé dary na opravu svých budov. V cizině pak vznikaly další podpůrné organizace, které spolupracovaly s naší Jeronymovou jednotou a naši církev vydatně podporovaly. Byl to farář Novák, který se s těmito organizacemi stýkal a seznamoval je s našimi projekty. A sbory naší církve pak dostávaly od těchto podpůrných organizací z ciziny kvalitní barvy na fasády, na plech, na dřevo, mnohdy i finanční dary. Členové naší církve na pozvání těchto organizací byli zváni do různých rekreačních zařízení v bývalé NDR, v Maďarsku, Rakousku, Švýcarsku. A farář Novák zase zval do naší země hosty z ciziny. Jedno rekreační středisko bylo na Rusavě a druhé v Lázech, které se nacházely v jeho kateřinickém sboru. Tato rekreace začala v roce 1979, avšak domovní kniha byla vedena až v letech V té době navštívilo Rusavu 250 hostů. Někteří byli z naší republiky, ale více než polovina byla z ciziny, především z NDR. Někteří se na Rusavu také vraceli. V roce 1985 však staršovstvu došel dopis, v němž se píše, že státní správa považuje rekreaci, která na Rusavě probíhá již 6 let, za ilegální. Zapomnělo se však na to, že po celou tuto dobu MNV pobíral za tuto rekreaci poplatky. Administrátor měl dostat důtku, avšak hájil se tím, že tato rekreace probíhala již rok před jeho nástupem do administrace a zdůrazňoval, že rekreace není organizována sborem, ale církví. KNV pak rekreaci na Rusavě povolil. Po pádu komunismu se spolupráce mezi cizími podpůrnými organizacemi, kterou uskutečňoval farář Novák, ještě prohlubovala. V roce 1992 zakoupila naše církev areál Vinohrádek v Bystřici po Hostýnem, který patřil kdysi panu Basikovi. Vedení naší církve stanovilo, že je možno tento areál koupit a zrekonstruovat, jestliže na ně přispějí spřátelené organizace z ciziny. Farář Novák peníze sehnal a s Ing. arch. Bohuslavem Kučerou z Brna a s partou spolehlivých dělníků rekonstrukci provedl. Dnes se areál jmenuje Sola gratia, což znamená pouhou milostí. Toto heslo je jedním z reformačních hesel, které zdůrazňuje, že u Boha jsme přijati jen z jeho pouhé milosti. Farář Novák byl přesvědčen, že právě z této Boží milosti se mu podařilo toto velké dílo uskutečnit. Do areálu nechal postavit ještě kostelík, protože říkal, že je završením jeho díla, jeho práce a služby Bohu. Letos by faráři Novákovi bylo 80 let. Před deseti lety však bohužel zemřel. Ludvík Svoboda Zpravodaj obce Rusava 9

12 Vítání jara na Pardusu Ti, kteří se rozhodli vyšlápnout si pár jarních kilometrů po rusavských kopcích, rozhodně nelitovali. Dobrou náladu podpořilo nejen pěkné počasí, ale i slibované občerstvovací zastávky s rusavskú vodú (slivovica z rusavských trnek). Svým tempem si každý pokračoval až k jedné z nejkrásnějších vyhlídek Hostýnských vrchů s téměř kruhovým rozhledem. Tam se konal valašský piknik. Na vrcholi Pardusu se totiž vybalujú poltíčky uzeného bůčku a dokáď nemáme břuchy nacpané a oči vybulené jak z teho bůčku, tak z tej nádhernej vyhlídky, tak se nehnem z místa, vystihla pořadatelka pochodu Dana Gajdošová. Ta absolvovala túru převlečená za hraběte Rottala, v jehož podání okořenila vycházku místními pověstmi. Trasa přivedla účastníky k prameni říčky Rusavy, kde proběhlo slavnostní probouzení vody. Dana Gajdošová poděkovala aktivistům projektu Naděje rusavských studánek, díky němuž se rusavské toky dočkaly vyčištění a zkrášlení. Nelituju, že jsem šel, a doufám, že se tu za rok zase sejdeme, zhodnotil v cílové stanici - útulné hotelové restauraci - Zdeněk Lisa z Brna. Eva Mikešková Koláčové odpoledne Dění v obci... Když jsme na začátku roku v kulturním výboru přemýšleli, s jakou novou akcí v jarním období přijít, rozhodli jsme se zaměřit na tu půvabnější část obce. Pro většinu mužské populace je přece jen největším kulturním zážitkem dát si pivo, klobásu a pořvávat po dvaadvaceti upocených bláznech, jak se honí za kulatým nesmyslem. Pro děti tady dělají spoustu skvělých akcí holky z Aktivního klubu. Byli jsme tedy zvědaví, jestli mají v sobě soutěživého ducha i naše ženy, dívky, maminky a babičky. S velkou radostí musím konstatovat, že mají. Narvaný sál obecního domu byl pro mě výhrou ještě předtím, než akce začala. Dvacet dva soutěžních vzorků bylo pro mě (a podle výrazu ve tvářích v závěru akce hlavně pro 10 Zpravodaj obce Rusava

13 porotce) velkým překvapením. Sedm vyvolených porotců jsem předem upozorňoval, že by před sobotním kláním neměli minimálně tři dny pozřít něco sladkého, nejmladší člen poroty z toho byl tak vystresovaný, že přišel už předem o hlas. Rozhovor s mladým Pacou byl pro mě docela těžkým novinářským oříškem. Velkou zásluhu na zdárném průběhu měla určitě má kolegyně z kulturního výboru, předsedkyně poroty - Katka Luncarová, a to díky svým nápadům, a hlavně jejich následnou realizací. Bez hudební a taneční vložky by tato akce byla možná sladká, ale taky nemastná, neslaná. Aby tomu tak nebylo, o to se postarali ogaři s harmonikou, Staňa Urban a Jarek Pavelka. Vystoupení našich nejmenších miláčků potěší vždy, znovu to potvrdil i Valášek z Rusavy pod vedením Lídy Mikšánkové. Poděkovat bych chtěl i České poště, která bezplatně zapůjčila své pracovnice (Renatu a Naďu) ty zajišťovaly spolu s Hankou Bednářovou servis pro návštěvníky, soutěžící i porotu. A měly se co otáčet podobně, jako když přijde inkaso, výpisy i balíčky z Výběru v jeden den. V neposlední řadě bych rád poděkoval našim sponzorům, díky nimž jsme mohli na závěr losovat oblíbenou tombolu. Nakonec výsledky. Porotě nejvíc chutnal hruškový frgál reprezentantky Aktivního klubu Hanky Zbrankové (ta si výrazně spravila chuť po Vodění medvěda, kdy jí koblihy moc nesedly). Druhé místo (ale de facto titul Královna kuchyně díky tomu, že její druhý vzorek obsadil jen těsně čtvrté místo) obsadila zástupkyně zlínského fan klubu Maruška Hovořáková, třetí cenu přebral člen policejního klubu Martin Kolaja (přestože k našemu překvapení nepřinesl mřížkovaný koláč, ale tvarohové šátečky). Kuličkiáda Daniel Krajcar Dne 8. května 2011 proběhl již 5. ročník Kuličkiády. I když jsme se ráno probouzeli do uplakaného dne, čím víc se blížila hodina zahájení, tím bylo počasí lepší a lepší. Letošní účast jak školou povinných, tak i těch odrostlejších byla největší za celou dobu pořádání kuličkiád. Někteří měli natrénováno z domu, jiní hráli poprvé. O to větší byla jejich radost nad kuličkou, která skončila, kde měla, a to v ďolíku. Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin. První byla pro ty nejmenší 0 5 let, dále 6 10 let, let a nakonec pro dospěláky. V první kategorii vyhrála Verunka Krajcarová, v druhé Erička Daňková a v třetí Pavlínka Botíková. Za dospěláky vyhrála na celé čáře Dáša Hudcová, která porazila i silné mužské osazenstvo. Za tento výkon jí patří dík. Ve volných chvílích mezi hrami sloužily dětem ke zkrácení čekání trampolína a chůdy. Na konci si děti opékaly špekáčky a ti starší si pochutnávali na pěnivém moku. Den se vydařil a všem účastníkům i pořadatelům patří dík. Tak zase příští rok!!! Za AK Hana Zacharová Zpravodaj obce Rusava 11

14 Výlet Aktivního klubu Rusava V sobotu se uskutečnil už druhý výlet pořádaný AK Rusava, o.s., pro členy a jejich děti. Tentokrát byl cílem výletu Heipark Tošovice, sportovně-relaxační park v předhůří Oderských vrchů. Po zhruba hodince cesty autobusem jsme dorazili na místo, kde jsme měli na hodinu pronajatou letní bobovou dráhu, dlouhou 964 m s převýšením 77 m. Každá rodina dostala nabitou čipovou kartu a šlo se na věc. Musím podotknout, že se zde vyřádily nejen naše děti, ale i většina dospělých, všichni jsme se vžili do pozice závodníků a jízdy na bobech si opravdu užívali. Pak bylo možno si v areálu vyzkoušet řadu jiných atrakcí, například šplhání v lanovém centru, jízdu na elektrickém býkovi, skákání na trampolínách, sjezd z obří skluzavky nebo lukostřelbu. Valná část zakončila výlet obědem, kafíčkem či zmrzlinou v restauraci HEIkalka, která je také součástí areálu. Poté zavelela vedoucí zájezdu, paní Hanka Zbranková, nasedat do autobusu a vyrazili jsme směr Rusava. Výlet se vydařil, počasí nám přálo, kapky deště nás dostihly až po cestě domů v autobuse, takže už teď se určitě všichni těšíme na další výlet s našimi ratolestmi, tentokrát třetí v pořadí. Eva Kerčáková Okrsková soutěž v požárním sportu Předposlední květnová sobota je pro členy sboru dobrovolných hasičů spojena s okrskovou soutěží v požárním sportu. V sobotu 21. května se členové Sboru dobrovolných hasičů na Rusavě zúčastnili každoroční okrskové soutěže v požárním sportu. Do okrsku Slavkov p. H. patří obce Rusava, Brusné, Chomýž, Jankovice a Slavkov p. H. První okrskové kolo v požárním sportu spočívá v technických dovednostech a úkolech. Základní je požární útok, volitelné jsou 100 m překážek nebo štafeta a pořadová průprava. I letos se družstvo rusavských borců umístilo na stupních vítězů (viz výsledková tabulka). Nejlepším z nejlepších se v běhu na 100 m překážek stal Jaroslav Erlebach ml. s časem 20 sekund. 12 Zpravodaj obce Rusava

15 MUŽI Družstvo 100metrů /čas s Útok /čas s Součet časů 1. Brusné 2 65,96 21,54 87,50 2 Rusava 62,72 33,18 95,90 3. Jankovice 72,16 38,14 110,30 4. Slavkov p.h. 80,92 44,98 125,80 5. Chomýž 83,60 42,32 125,92 6. Brusné 1 62,97 Nespl. Nespl. ŽENY 1. Brusné 72, ,66 2. Slavkov p.h. 73,56 46,61 120, Kácání mája aneb Jak se přišly podívat dvě tetičky Tereza: Mařeno! Mařena: No, co je? Tereza: Byla sas podívat v sobotu na kácání mája? Mařena: Tož byla. Tereza: A že sem ťa nikde neviděla? Mařena: Ani já tebe. Ale že sem si to odpoledne užila. Tereza: Co to povídáš? Dyť sa nic nekonalo. Celú dobu sem stála na Čecheru a nikde nikoho. Pravda, pódium tam bylo postavené, sednút sem si měla taky kam, aji máj stál. Enem kdyby to počasí bylo lepší. Šak oblečení suším na kamnoch eště včil. Mařena: Ty hlúpá, dyť pršelo. Tys neposlúchala obecní tlampač, že dyž bude pršet, bude sa kácání konat v obecním domě? Zpravodaj obce Rusava 13

16 Tereza: Já nešťastná. A jaké to tam bylo? Mařena: Skvělé. Nohy cítím eště dnes, jak sem tancovala. Pravda, lidí tam bylo hodně. Ani sednút sem neměla kde. Ale moja chyba. Měla sem dojít včas. Tereza: No, ale kácání mája bez mája to asi nebylo nic světového, co? Mařena: Šak co to pravíš, ty hlúpá? Aj máj tam měli. Tereza: Beztak enem nějaký malý, ne? Mařena: A jaký měl být? Měli probúrat strop? Tereza: A co Valaši? Tancovali? Mařena: A jak. Napřed tancovaly malé děcka rusavští Valášci. Šak jich Lidka Mikšánková naučila pěkné pásmo. A pak Píšťaličky z Bystřice pod Hostýnem. Ti aj skácali svojeho vlastního mája. Nakonec sa předvedli Valaši z Rusavjanu. Aji nové pásmo měli. Jak sa to enem jmenovalo?. Už vím Dyž sem šel k cérečce. Šak pěkné to měli. Tereza: A skácali teda letos teho mája? Mařena: Baže. Skácali ho ogaři ze souboru Beskyd. Aj vtipnú scénku před tým měli. Šak sem sa celú dobu smála, až mě břuch bolel. Furt to vidím, jak hajný zastřelil pytláka, jak ho doktor léčil a jak ho oplakávala jeho žena, která aji s děckem přišla. To děcko dokonce do nočníku cosi nadělalo a ta žena to všeckým dávala ochutnat. Ale nic sa neboj, byla to enem klobása. Tereza: A pak ste sa už sbírali dom, že? Mařena: Ale kde. Pak teprv začala zábava. Šak aji pro mňa došli ogaři tancovat. Řeknu ti, já sem sa natřásala jak zamlada. Aj sem si pěkné pěsničky zazpívala. Dobře hráli. Cimbálovka Rusava sa střídala s Ogarama z Hořanska. Ta jejich heligonka s violú sa pěkně nesly sálem. Eště dnes jich v hlavě slyším. Tereza: Tož to ti muselo pořádně po tem tancování vytrávit, že? Mařena: A víš, že aj ano. Ale nic. Mohla sem si kúpit guláš a frgál. Aji domů sem koláč kúpila. To víš, pro našeho tatu. Tereza: Mařeno, tys načisto po tej sobotě pookřála. Až mě začíná mrzet, že sem tam s tebú nebyla. Já nešťastná. Mařena: Tak ti třeba. Kdybys nebyla hlúpá, byla bys tam. Já sem sice došla dom pozdě aj náš tata nadával ale stálo to za to. Už dlúho sem sa tak dobře nepobavila. Jaroslav Pavelka, vedoucí souboru Rusavjan Dětský den V neděli 5. června 2011 se konal Dětský den, již tradičně na hřišti na koupališti. Počasí se vydařilo, takže děti a i rodiče se mohli osvěžit v bazénu. Opět jsme letos připravili pro malé návštěvníky Pohádkový les. Polovina členů AK se převlékla za pohádkové postavičky (Karkulka, Čertice, Sněhurka, Šmoula, Čarodějnice, Vodník, Ferda mravenec, Marfuša, Včelí medvídci, Shrek a Fiona ) a vyrazili do lesa. Děti plnily různé úkoly a dostávaly za ně žetonky. Za ty si potom na hřišti vybraly různé hračky. Také dostaly za úspěšné absolvování Pohádkového lesa balíčky, balonky vytvarované ve zvířátko a zmrzlinu. 14 Zpravodaj obce Rusava

17 Akce AK Rusava dění v obci... Kuličkiáda Výlet HeiparK Tošovice Dětský den pohádkový les i rybník Zpravodaj obce Rusava

18 Velikonoce Koláčové odpoledne Kácání mája přátelské utkání SK rusava psg Hokej Zlín Zpravodaj obce Rusava

19 Opravená technika. Opravu provedl p. Václav Kopečný, pracovník obec. spol. rusavak SDH rusava sběr železa v obci Úprava el. přípojky kemp rusava projekt rekonstrukce ohřevu vody v budově obecního úřadu řešil instalaci nové a výkonné technologie ohřevu teplé užitkové vody s využitím alternativních zdrojů energie. V rámci projektu bylo na Obecní úřad na rusavě umístěno 5 ks solárních panelů s nemrznoucí směsí, které jsou potrubím napojeny na nový zásobník vody v suterénu budovy. Cílem projektu bylo zvýšit funkčnost, efektivitu provozu a životnost technologie ohřevu vody, resp. celého objektu. Celkové náklady projektu činí Kč, z toho Kč dotace z podprogramu na podporu obnovu venkova Zlínského kraje 2011 a Kč tvoří vlastní zdroje obce rusava. Projekt REKONSTRUKCE OHŘEVU VODY V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU byl spolufinancován z prostředků Zlínského kraje. Zpravodaj obce Rusava

20 základní škola Dětský den - mateřská škola Dětský den na Jestřabí Dopravní hřiště Kroměříž Logopedie Výtvarný kroužek Zpravodaj obce Rusava

21 Ostatní děti si mohly mezitím zkusit zastřílet ze vzduchovky a paintbolky, zaskákat si na trampolíně, zajezdit si na čtyřkolkách, zastříkat si z hasičské hadice anebo si nechat na obličej namalovat různé motivy. Nově nás letos podpořili hasiči, kterým tímto děkujeme. Byla i další soutěžní stanoviště (zatloukání hřebíků, hod šaškovi do pusy,...). Nejvíce se všichni jako tradičně každý rok těšili na tombolu, ve které byla hlavní cenou oblíbená koloběžka. Myslím si, že tombola byla hodně bohatá, takže se určitě žádné dítko neodešlo bez hračky nebo nějaké drobnosti. Tímto bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nás i letos v hojném počtu podpořili. A co říci závěrem - krásné letní odpoledne uteklo jako voda a dětem i rodičům se ani nechtělo domů. Pro členy Ak to byl náročný den, ale usměvavé tváře dětí nám byly odměnou a už se těšíme na další akce, které budeme pořádat. Rybářské závody Romana Botíková, AK Rusava Tak jako každým rokem, tak i letos druhou červnovou sobotu proběhly rybářské závody na rybníku pod Čecherem. Počasí nám přálo již od brzkých ranních hodin, a tak nouze o rybáře nebyla. Celkem se přihlásilo 25 účastníků. Nejmladšímu bylo teprve 8 let. Před zahájením si každý vybral místo, o kterém se domníval, že bude to nejlepší pro chytání těch největších kousků. Během celého dopoledne a části odpoledne se mohli účastníci občerstvovat pivem nebo nealko nápoji. K mání byly i grilované makrely a kabanos. Po ukončení závodů ve 13 hodin proběhlo vyhodnocení. Celkem se chytilo 24 kaprů a bez pár výjimek byli všichni míroví. První cenu za ulovení největší ryby získal Martin Mikšánek. Jeho ulovený kapr měřil 50 cm. Na druhém místě se součtem 203 cm skončil pan Bartoně a na třetím místě se součtem 158 cm pan Hobl. Všem výhercům gratulujeme! Na závěr proběhlo losování tomboly. První cenu v podobě divočáka vyhrál pan Hudec. Den se nám vydařil, a tak Petrův zdar! na příští rok. Milan Zachara Zpravodaj obce Rusava 15

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

DUBEN Naše aktivity ve škole byly pestré jako aprílové počasí! Kromě celoškolních akcí, kdy přijeli na návštěvu žáci z partnerské školy z Mellendorfu nebo rozmanitých oborových dní se konaly i akce tříd,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli.

Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli. Základní škola Ořech a její KFOŠ Prázdniny utekly jako voda. Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli. Nebudeme se vracet ke všem červnových akcím, byly

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 66

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 66 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 66 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní soutěž, školní projekt Příroda kolem nás, návštěva galerie L. Kuby v Březnici,

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME.

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME. Archiv 6. třídy ČERVEN 2011 prohlédněte si aktuální články k těmto akcím 3. 6. Projektový den Děti dětem, aneb Známe své město? 6. 6. Preventivní program Klima třídy /zde klikněte/ 10. 6. Přírodopisná

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček duben 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více