Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

2 Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str Charakteristika školy... str Hudební obor... str Výtvarný obor... str Taneční obor... str Literárně dramatický obor... str Spolupráce s dalšími organizacemi... str Údaje o pracovnících školy... str Další údaje o pedagogických pracovnících... str Aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů... str Údaje o nepedagogických pracovnících str Účast žáků na soutěžích a přehlídkách... str Údaje o zařazování dětí a žáků... str Výsledky výchovy a vzdělávání... str Kulturní akce a mimoškolní činnost... str Mezinárodní aktivity... str Výsledky kontrol... str Kulturní akce školy... str Přehled hospodaření školy v roce str. 21 2

3 1. HLAVNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice IČO: Kontakt na školu: Vašátkova 343, Čelákovice telefon, fax Zřizovatel: Město Čelákovice Adresa zřizovatele: nám. 5. května 1, Čelákovice Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová Jan Bláha Celková kapacita školy: 855 žáků Vyučované obory: hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický Další místa poskytovaného vzdělávání: Šestajovice, Komenského 158, PSČ Zeleneč, Kasalova 454, PSČ Občanské sdružení : Klub přátel Jana Zacha ZUŠ Jana Zacha Čelákovice je členem Asociace základních uměleckých škol České republiky. 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Čelákovice se sídlem nám 5. května 1, Čelákovice. Škola je čtyřoborová s kapacitou 855 žáků, má další místa poskytovaného vzdělávání v Šestajovicích, Komenského 158, a v Zelenči, Kasalova 454, Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech, což je důležitou součástí celého systému vzdělávání v České republice. Propracovaný systém uměleckého vzdělávání v ČR je v evropském měřítku jedinečný. Naši učitelé vzdělávají děti a mládež v uměleckých oborech, vytvářejí a rozvíjejí jejich teoretické znalosti, praktické dovednosti a pracovní návyky, které spoluvytvářejí morální vlastnosti a hodnotovou orientaci. Zkušenosti prokázaly jednoznačně nezastupitelné místo ZUŠ pro děti i veřejnost v Čelákovicích a okolí. Škola formuje žáky po stránce kulturní, estetické, morální, rozumové a citové. ZUŠ je tedy jediným vzdělávacím zařízením, které soustavně připravuje žáky pro další studium na vyšších stupních škol s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Zároveň přispíváme k vytváření uměleckých hodnot a jejich předávání dalším generacím. Škola organizuje studium v hudebním oboru (HO), výtvarném oboru (VO), tanečním oboru (TO) a literárně dramatickém oboru (LDO). Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu celkem 827 žáků. Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Literárně-dramatický obor 508 žáků 166 žáků 106 žáků 47 žáků Všechny obory nabízí studium v přípravném ročníku, v I. a II. stupni základního studia, v hudebním a výtvarném oboru je otevřeno studium pro předškolní děti s názvem STUDIO, studium pro dospělé navštěvovalo šest žáků. Talentovaní žáci jsou připravováni ke studiu na vyšších stupních umělecky zaměřených škol. Jednotlivé obory se vyučují podle učebních plánů schválených MŠMT. V letošním školním roce byl dokončen Školní vzdělávací program ZUŠ Jana Zacha, podle kterého budou od vyučováni žáci Přípravného ročníku a žáci 1. ročníku I. a II. stupně základního studia všech oborů. 4

5 2. 1. Hudební obor (HO) Nejnavštěvovanější obor ZUŠ je rozdělen na oddělení klavírní, pěvecké, dechových nástrojů, strunných nástrojů, smyčcových nástrojů, lidových nástrojů a bicích nástrojů. Vyučované nástroje v hudebním oboru: klavír, sólový zpěv, sborový zpěv, příčná flétna, zobcová flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubka, lesní roh, kytara, basová kytara, housle, violoncello, akordeon, bicí nástroje, různá uskupení v rámci komorní a souborové hry. Nedílnou součástí studia HO je hudební nauka. Ke konci 1. pololetí absolvují žáci přípravného ročníku a I. stupně základního studia pololetní zkoušku, na konci školního roku jsou žáci přípravného studia povinni vykonat přijímací zkoušku do 1. ročníku a žáci I. a II. stupně základního studia postupovou zkoušku do následujícího ročníku. V letošním školním roce studovalo v HO 25 absolventů I. a II. stupně základního studia, kteří měli příležitost vystoupit na veřejném absolventském koncertě, kde jim vedení školy poděkovalo za reprezentaci školy a předalo pamětní listy. Žáci během školního roku vystoupí na pravidelných žákovských koncertech, které se konají dle celoročního plánu kulturních akcí školy. Výborní žáci reprezentují školu na veřejných koncertech a akcích pořádaných nejen školou. V průběhu školního roku jsou také pořádány koncerty s tématickým zaměřením (komorní hry, vánoční, jarní a další). Každoročně se žáci HO účastní soutěží vyhlášených MŠMT i jinými pořadateli v ČR i v zahraničí. Žákům HO může škola zapůjčit některé hudební nástroje (klarinet, saxofon, hoboj, fagot, příčná flétna, trubka, lesní roh, kytara, housle, violoncello, akordeon, bicí nástroje, atd.). Je však nutná průběžná odborná údržba těchto nástrojů a včasná výměna a nákup kvalitních nových hudebních nástrojů. Bez toho by se naši žáci nemohli srovnávat úrovní s žáky z ostatních uměleckých škol. V tomto školním roce byly pořízeny nové hudební nástroje pro dechové (klarinety, příčné flétny), smyčcové (housle, violoncella) a bicí (xylofon) oddělení. Za finančního přispění Města Čelákovice bylo zakoupeno nové koncertní křídlo YAMAHA. Vzhledem k dlouhodobým prostorovým problémům školy došlo k rekonstrukci dvou tříd pro účely výuky v hudebním oboru. Byla vytvořena třída s kompletní zvukovou izolací pro výuku bicích nástrojů a jedna větší třída výtvarného oboru byla zrekonstruována pro potřebu výuky komorní a souborové hry. Dále bylo zcela nově vyřešeno pódium koncertního sálu školy, kde byla položena nová zátěžová podlaha a provedena úprava povrchu obvodových stěn. Veškeré tyto úpravy byly financovány z vlastních prostředků. Řešením celkových prostorových problémů školy by však byla přístavba, o které se již řadu let uvažuje. 5

6 2. 2. Výtvarný obor (VO) Je druhým nejnavštěvovanějším oborem školy. Pracuje v celé šíři výtvarného umění. Je vybaven keramickou pecí, hrnčířským kruhem a tiskařským lisem. Práce žáků jsou vystavovány v prostorách školy, Městské radnice, Městského muzea a Městské knihovny, samozřejmostí je účast v domácích i zahraničních soutěžích a výstavách. I přes konkurenci výtvarně zaměřených zájmových kroužků a výtvarných dílen v Čelákovicích a okolí je o studium VO na naší škole velký zájem. Je to výsledek faktu, že jsou žáci ve VO, stejně jako ve všech ostatních oborech, vedeni vysoce profesionálně. Mnozí z žáků také dále studují na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Studium VO letos zakončili čtyři absolventi I. stupně základního studia Taneční obor (TO) Tento obor patří na škole k trvale a hojně navštěvovaným. Je to dáno vysoce profesionální výukou, výsledky na soutěžních přehlídkách a realizací zajímavých tanečních představení. Podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí, je zaměřen na základy klasického, lidového i současného tance a další techniky. V přípravné taneční výchově se formou pohybových her kultivuje přirozený dětský projev. Klasická taneční technika učí pohybové kázni, trpělivosti a vůli, upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby, klade důraz na čistotu provedení. Lidový tanec prohlubuje smysl pro taneční formu, učí zvládat základní kroky lidového tance. Současný tanec vede žáky k samostatnému řešení úkolů pomocí taneční improvizace. Každoročně se žáci TO účastní tanečních soutěží a nesoutěžních přehlídek, účinkují i na dalších kulturních akcích školy. Pro vystoupení během školního roku jsou připravovány drobnější etudy a choreografie. Vyvrcholením činnosti TO je celovečerní představení v měsíci květnu v KD Čelákovice, kde se představí všichni žáci. Součástí tohoto závěrečného pořadu jsou i 2 vystoupení pro žáky čelákovických škol, která se konají v dopoledních hodinách. V TO letos studovalo sedm absolventů I. stupně základního studia. Korepetici TO zajišťuje 1 učitel. Stejně jako v hudebním oboru se i taneční obor potýká s prostorovými problémy. 6

7 2. 4. Literárně-dramatický obor (LDO) Zájem ze strany žáků o tento obor je ustálený. Kromě výuky stanovené učebními plány a osnovami se žáci LDO výrazně podílí na bohaté kulturní činnosti školy. Vystupují jak v kombinovaných programech, (koncerty žáků ZUŠ, výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ, Adventní program žáků ZUŠ), tak i v samostatných divadelních představeních (pravidelná sobotní loutková divadelní představení pro veřejnost, divadelní představení pro seniory, Svatojánská divadelní pouť). Studium LDO letos zakončili dva absolventi II. stupně základního studia. Výuku zajišťují 2 učitelé Spolupráce s dalšími organizacemi Spolupráce s městem Čelákovice byla na dobré úrovni ve všech oblastech. Tradiční příkladná je spolupráce s Městským muzeem, Kulturním domem, Městskou knihovnou a všemi typy čelákovických škol (zajištění kulturního programu při vernisážích výstav, při nejrůznějších slavnostních příležitostech, výchovné koncerty, při kulturních akcích města, apod.) Formou tématických článků probíhala spolupráce s časopisem Hudební výchova. Intenzivně hledáme sponzory a partnery pro naše akce, kteří by měli zájem o trvalou spolupráci a propagaci. Na velmi dobré úrovni probíhá i nadále spolupráce s Občanským sdružením, které se významně podílí organizačně i finančně na zajištění koncertů, představení, zájezdů a vystoupení žáků školy. ZUŠ Jana Zacha vyhovuje městu a okolnímu regionu svým zaměřením i nabídkou své vzdělávací a kulturní činnosti. V oblasti, kde nepůsobí žádné stálé profesionální umělecké těleso, škola svou činností výrazně přispívá ke kulturnímu a společenskému životu města Čelákovice i jeho okolí. 7

8 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Výuku v ZUŠ zajišťovalo celkem 36 interních učitelů, z nichž 10 působilo na dalším místě poskytovaného vzdělávání v budově základní školy v Zelenči a 6 v budově základní školy v Šestajovicích. Výše přepočteného úvazku na plně zaměstnané byla 24,0. Na základě přijímacího pohovoru byla pro příští školní rok přijata učitelka výtvarného oboru, po mateřské dovolené na částečný úvazek nastoupila učitelka hudebního oboru. Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Literárně-dramatický obor 29 učitelů 3 učitelky 2 učitelé 2 učitelé Další údaje o pedagogických pracovnících ve šk. roce 2011/2012: Pracovní zařazení, funkce Vzdělání Aprobace 8 Roků praxe učitelka HO VŠ klavír 32 učitel HO VOV klarinet 14 učitel HO VŠ hoboj 25 učitel HO VOV fagot 32 učitel HO VOV příčná flétna 31 učitelka HO VOV klavír 20 učitelka HO VŠ klavír 22 učitelka HO BC klavír 0 učitel HO VŠ klavír 0 učitel HO VOV klavír 20 učitel HO VŠ zpěv 54 učitel HO VŠ zpěv 40 učitel HO VŠ zpěv 6 učitel HO USO kytara 19 učitel HO VOV kytara 42 učitel HO VOV kytara 34 učitelka HO BC housle 3 učitel HO VOV housle 3 učitel HO BC violoncello 5 učitelka HO VOV akordeon 30 učitel HO VOV bicí nástroje 24

9 učitel HO VOV bicí nástroje 8 učitelka HO VŠ hud. nauka 36 učitelka HO VOV lesní roh 25 učitelka HO VOV klavír 27 učitelka HO VŠ klavír 19 učitel HO VOV trubka 31 učitel HO VOV kytara 24 učitelka HO VŠ klavír 39 učitelka VO VŠ VO 13 učitelka VO USO VO 16 učitelka VO VŠ VO 27 učitelka TO USO TO 28 korepetitor TO VOV HO 24 učitelka LDO VŠ LDO 39 učitel LDO VOV LDO Aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve šk. roce 2011/2012: % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Aprobovanost výuky 100 Všichni vyučující jsou plně kvalifikováni. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) i ostatních pracovníků je vedením školy pečlivě sledováno a systematicky podporováno Údaje o nepedagogických pracovnících ve šk. roce 2011/2012: Ve školním roce 2011/2012 působili ve škole tři nepedagogičtí pracovníci - ekonomka, školnice, uklizečka. Pracovní zařazení, funkce Úvazek ekonomka 1 USO školnice 1 SOU uklizečka 0,5 SOU Stupeň vzdělání 9

10 4. ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A PŘEHLÍDKÁCH V letošním školním roce se žáci naší školy účastnili soutěží vyhlášených MŠMT v hudebním oboru (soutěž ve hře na dechové a bicí nástroje, v sólovém a komorním zpěvu), ve výtvarném oboru a v tanečním oboru dále i několika dalších soutěží a nesoutěžních přehlídek vyhlášených jinými pořadateli v ČR i v zahraničí. Škola pořádala okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu 14. února 2012 a okresní kolo soutěže ZUŠ tanečního oboru 14. března Hudební obor: Název soutěže ve hře na dech. nástroje ve hře na dech. nástroje ve hře na dech. nástroje ve hře na dech. nástroje ve hře na dech. nástroje ve hře na dech. nástroje ve hře na bicí nástroje ve hře na bicí nástroje v sól. a kom. zpěvu v sól. a kom. zpěvu v sól. a kom. zpěvu ve hře na dech. nástroje Concours international de piano Paříž Concours international de piano Paříž Stupeň soutěže kategorie Jméno žáka Soubor Umístění Ocenění Krajské kolo V. Jasenovec 2. místo Krajské kolo K. Bláhová 2.místo Krajské kolo D. Tvrdá 1.místo s postupem Krajské kolo A. Laudátová 1. místo Krajské kolo S. Kadeřábková 2. místo Krajské kolo E. Špalková 1. místo Krajské kolo J. Ackah 2. místo Krajské kolo S. Ackah 2. místo Krajské kolo V. Mecerová 2. místo Krajské kolo K. Dohnálková 3. místo Krajské kolo A. Kadlecová 2. místo Celostátní kolo D. Tvrdá 3. místo R. Latýn 1. místo A. Kadlecová 2. místo 10

11 Prague Junior Note R. Bıhm 2. místo Prague Junior Note R. Latýn 1. místo Broumovská klávesa R. Latýn 3. místo Taneční obor: Název soutěže Přehlídka scénického tance pro mládež a dospělé Stupeň soutěže kategorie Krajské kolo Jméno žáka Soubor Choreografie Náladová Umístění Ocenění nominace na celostátní přehlídku, diplom Za interpretaci Výtvarný obor: Název soutěže Nápady, které změnily svět Nápady, které změnily svět Nápady, které změnily svět Nápady, které změnily svět Nápady, které změnily svět Mezinárodní soutěž Lidice 2012 Mezinárodní soutěž Lidice 2012 Grafická soutěž OSPAP + SEVT Příroda kolem nás Nár. park Podyjí Příroda kolem nás Nár. park Podyjí Stupeň soutěže kategorie Jméno žáka Umístění Ocenění P. Jahodová postup do finále M. Gregárek postup do finále B. Svobodová postup do finále A. Jiráková postup do finále D. Edrová postup do finále J. Henych medaile J. Dvořák Lidická růže Ch. pro školu za Hermannová kolekci E. Macáková keramiky N. Maturová F. Tichý čestné uznání kolektiv žáků 1. místo A. Křečková čestné uznání M. Zamrazilová čestné uznání 11

12 Cesta ZUŠ Říčany Cesta ZUŠ Říčany Cesta ZUŠ Říčany Ovoce na naší zahrádce ČZS J. Erbenová 1. místo K. Molová 1. místo D. Kulich Cena ředitelky ZUŠ P. Kudrnovský 6. místo 5. ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ Přijímací řízení na ZUŠ probíhá na základě provedených přijímacích zkoušek. Pro každý obor ve škole byly vypsány dva termíny, kterým předcházel průzkum hudebnosti a zájmu žáků v mateřských školách. Při samotných přijímacích zkouškách v ZUŠ jsou u dětí zjišťovány elementární dovednosti příslušných oborů. Počet žáků zařazených do jednotlivých oborů pro šk. rok 2010/2011: Počet žáků přihlášených Počet žáků přijatých Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Literárnědramatický obor STUDIO

13 6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVANÍ Výuka probíhala podle platných osnov a učebních plánů, žáci během studia prokazovali dobré studijní výsledky, úspěšně se zapojovali do školních i mimoškolních aktivit, zúčastňovali se soutěží, výstav, přehlídek, reprezentovali naši školu i město Čelákovice. Celkový počet zameškaných omluvených hodin ve školním roce byl 7865 vyučovacích hodin. Absolventi ve šk. roce 2011/2012 v jednotlivých oborech: Počet absolventů Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Literárnědramatický obor Žákyně VO Eva Čílová a Nikola Stránská vykonaly úspěšně přijímací zkoušky na Střední školu oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem. 7. KULTURNÍ AKCE A MIMOŠKOLNÍ ČINNOST ŠKOLY Škola kromě všech povinností vyplývajících z výchovně vzdělávacího procesu organizovala také kulturní akce a na dalších akcích se žáci a učitelé naší školy podíleli. Byla to vystoupení jednotlivých oborů, ale i programy, kde účinkovali žáci z více oborů ZUŠ. Místem konání těchto kulturních akcí byl koncertní sál školy, MÚ Čelákovice, Městské muzeum, KD Čelákovice, Městská knihovna, i další prostory ve spádových obcích. Jednalo se o: - pravidelné koncerty žáků HO - nástrojový koncert žáků PHV - společné vystoupení žáků PHV a STUDIA - koncerty Komorního souboru a Komorního orchestru Bohumíra Hanžlíka - výchovné koncerty pro školy - divadelní a loutková představení žáků LDO - taneční představení - předtančení na společenských akcích - výstavy na nádvoří a ve vestibulu ZUŠ a prostorách Městského muzea - vítání občánků 13

14 - pravidelné vernisáže v Městském muzeu Čelákovice - kombinovaný program na Adventním odpoledni Kompletní přehled kulturních akcí školy viz str. 16 Činnost ZUŠ byla propagována na internetových stránkách školy (www.zus.celakovice.cz), kde jsou také kompletní informace o naší škole, dále pak prostřednictvím čelákovického Zpravodaje a informačních vývěsek ve městě i ve vestibulu ZUŠ. 8. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY Mezinárodní klavírní soutěže Prague Junior Note se zúčastnil Robert Latýn, získal 1. místo a Robin Böhm, který se umístil na 2. místě. V mezinárodní klavírní soutěži Broumovská klávesa získal Robert Latýn 3. místo. V mezinárodní soutěži Concours internetional de piano v Paříži získal Robert Latýn 1. místo a Anna Kadlecová 3. místo. 9. VÝSLEDKY KONTROL Ve školním roce 2011/2012 neproběhla v naší škole žádná z kontrol ani inspekcí. 14

15 10. KULTURNÍ AKCE ZUŠ JANA ZACHA ČELÁKOVICE pořádané ve spolupráci s Občanským sdružením Klub přátel Jana Zacha školní rok 2011/2012 sobota čtvrtek vítání občánků (úč. K. Hausteinová, Š. Jarošová) MÚ Čelákovice * * * * * * * * * * sobota sobota vítání občánků (úč. K. Hausteinová, Š. Jarošová) MÚ Čelákovice loutkové divadelní představení Pyšné base úterý třídní přehrávka žáků p. uč. D. Roubíčkové a p. uč. L. Kavky ZŠ Šestajovice čtvrtek čtvrtek třídní přehrávka žáků p. uč. M. Babkové a p. uč. M. Paťhy ZŠ Šestajovice sobota pátek divadelní představení - Pejskové vzpomínkové setkání k výročí založení státu (úč. T. Teichmanová, B. Hejsek, J. Bláha, L. Fait) náměstí Čelákovice * * * * * * * * * * čtvrtek sobota loutkové divadelní představení Kuki a Muki 15

16 sobota vítání občánků (úč. K. Hausteinová, Š. Jarošová) MÚ Čelákovice středa třídní přehrávka žáků p. uč. J. Rutrlové a p. uč. L. Kavky ZŠ Zeleneč čtvrtek Revue z Osvobozeného divadla V+W+J 9.30, a sobota sobota čtvrtek loutkové divadelní představení Kmotra Zubatá vernisáž výstavy (úč. Sextet) Městské muzeum sobota sobota výstava Český Betlém keramické práce žáků VO ZUŠ nádvoří ZUŠ Adventní odpoledne kombinovaný program žáků ZUŠ náměstí Čelákovice hodin neděle vernisáž výstavy (úč. A Kadlecová, R. Latýn, R. Bıhm) Městské muzeum * * * * * * * * * * čtvrtek sobota loutkové divadelní představení Tři sněhuláci Gloria Mikuláš v ZUŠ středa středa čtvrtek Taneční drobnosti Vánoční koncert žáků pob. Zeleneč H. Počernice Vánoční koncert žáků ZUŠ a hodin středa Pohádky pod stromeček hodin 16

17 čtvrtek sobota divadelní představení Šípková Růženka Tři pradleny sobota vernisáž výstavy (úč. V. Mecerová, O. Sixta, V. Janáč, ) Městské muzeum čtvrtek * * * * * * * * * * čtvrtek sobota školní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu divadelní představení Ostrov splněných přání hodin pondělí školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje 8.30 hodin čtvrtek sobota vítání občánků (úč. K. Hausteinová, Š. Jarošová) MÚ Čelákovice úterý čtvrtek pátek okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu hodin okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí a dechové nástroje ZUŠ Říčany 8.00 hodin okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí a dechové nástroje ZUŠ Říčany 8.00 hodin sobota loutkové divadelní představení Sněhová královna * * * * * * * * * * čtvrtek sobota vernisáž výstavy (úč. pěvecký sbor) 17

18 středa středa čtvrtek sobota Městské muzeum divadelní představení O líném Honzovi MŠ J. A. Komenského Čelákovice okresní přehlídka tanečního oboru divadelní představení Pejskové hodin 9.00 hodin úterý středa středa čtvrtek krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje ZUŠ Brandýs n. Lab hodin krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje ZUŠ Brandýs n. Lab hodin třídní přehrávka žáků p. uč. J. Rutrlové a p. uč. L. Kavky ZŠ Zeleneč krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje ZUŠ Brandýs n. Lab hodin sobota pondělí úterý čtvrtek čtvrtek vítání občánků (úč. K. Hausteinová, Š. Jarošová) MÚ Čelákovice krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu Benátky nad Jizerou krajská přehlídka tanečního oboru Roztoky STUDIO Vynášení smrtky nádvoří ZUŠ * * * * * * * * * * středa úterý čtvrtek vernisáž výstavy (úč. B. Hanžlík, M. Homola) Kutná Hora koncert žáků klavírní třídy V. Kraf Zámek Brandýs nad Labem hodin 18

19 čtvrtek pátek úterý čtvrtek vernisáž výstavy (úč. B. Hanžlík, J. Bláha) Písecká brána Praha krajská přehlídka tanečního oboru Praha Jarní koncert žáků ZŠ Šestajovice hodin * * * * * * * * * * čtvrtek pondělí divadelní představení Zvířátka a loupežníci hodin středa závěrečné představení žáků tanečního oboru - - Cesta kolem světa za 80 minut KD Čelákovice hodin pátek třídní přehrávka žáků p. uč. T. Esterlové hodin sobota výstava prací žáků výtvarného oboru Malý salón Letem českým světem Městské muzeum čtvrtek úterý veřejná ukázková hodina žáků přípravného ročníku TO * * * * * * * * * * pátek třídní přehrávka žáků p. uč. B. Říhové hodin pondělí slavnostní ukončení maturit gymnázia Brandýs nad Labem ( úč. B. Hanžlík, J. Bláha) zámek Brandýs nad Labem 19

20 čtvrtek čtvrtek úterý čtvrtek čtvrtek Absolventský koncert žáků HO Koncert žáků PHV závěrečné vystoupení žáků STUDIA hodin sobota pietní vzpomínka při příležitosti 70. výročí úmrtí A. Vašátka (úč. V. Kraf, B. Hanžlík, J. Bláha, B. Hejsek, L. Fait, J. Prokop R. Latýn, R. Bıhm) ul. Vašátkova, sobota Svatojánská divadelní pouť Městské muzeum hodin 20

21 11. HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ZACHA ČELÁKOVICE V ROCE 2011 Výnosy v tis. Kč Státní dotace na NIV 11823,42 Dotace zřizovatele 530,00 Vlastní výnosy za služby 1624,92 Ostatní výnosy 9,01 Výnosy celkem 13987,35 Náklady v tis. Kč Náklady na platy a OON 8994,67 Ostatní mzdové náklady 3189,17 Materiálové náklady 813,14 Náklady na energii, plyn, 324,92 Opravy a udržování 219,04 Cestovné 13,86 Služby 243,85 Ostatní provozní náklady 116,70 Náklady celkem 13915,35 Hospodářský výsledek za rok Čelákovice Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová ředitelka školy 21

Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str Charakteristika školy... str Hudební obor... str Výtvarný obor... str Taneční obor...

Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str Charakteristika školy... str Hudební obor... str Výtvarný obor... str Taneční obor... Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str. 3 2. Charakteristika

Více

Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Charakteristika školy.. str. 3 1.1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/ ČELÁKOVICE

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/ ČELÁKOVICE VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - ČELÁKOVICE V níže uvedených tabulkách naleznete výsledky přijímacích zkoušek do Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, Vašátkova 343, Čelákovice:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2015-2016 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2015 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2015/2016 www.zus.celakovice.cz 1 Obsah 1. Hlavní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Září 24.9.2012 Zájezd VO na výstavu J. Lady do Holešova Říjen 13.10.2012 Vystoupení cimbálové muziky Malina Mysločovice 23.10.2012

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2015 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2010-2011

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2010-2011 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2010-2011 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Anna Pataková Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Přehled učebních plánů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní umělecká škola Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracovaná v souladu s ustanovením 10 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP06/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 083 538/98-4017 Oblastní pracoviště č. 8 Signatura: ah4ks101 Okresní pracoviště Liberec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Liberec

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Sídlo: Horní Valy 2, Hodonín, IČ: Telefon: , Mobil: PŘIPRAVOVANÉ AKCE. školní rok

Sídlo: Horní Valy 2, Hodonín, IČ: Telefon: , Mobil: PŘIPRAVOVANÉ AKCE. školní rok Základní umělecká škola Web: www.zushodonin.cz Hodonín, příspěvková organizace E-mail: zus.hodonin@orgman.cz Sídlo: Horní Valy 2, 695 01 Hodonín, IČ: 70836931 Telefon: 518 351 365, Mobil: 702 018 098 ZÁŘÍ

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 rok 2012 1. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Fráni Šrámka 131, je samostatnou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 IČ: 62157213 Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství,

Více

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a Z d o u n k y Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za období školního

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Pečky, Barákova 700 Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: 70836299 IZO ředitelství školy: 002962781 Kontakty: číslo telefonu:321785390,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Příloha A: K PLÁNU PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Říjen 6. říjen 2017 (pátek) Šternberk

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2016-2017 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více