Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

2 Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str Charakteristika školy... str Hudební obor... str Výtvarný obor... str Taneční obor... str Literárně dramatický obor... str Spolupráce s dalšími organizacemi... str Údaje o pracovnících školy... str Další údaje o pedagogických pracovnících... str Aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů... str Údaje o nepedagogických pracovnících str Účast žáků na soutěžích a přehlídkách... str Údaje o zařazování dětí a žáků... str Výsledky výchovy a vzdělávání... str Kulturní akce a mimoškolní činnost... str Mezinárodní aktivity... str Výsledky kontrol... str Kulturní akce školy... str Přehled hospodaření školy v roce str. 21 2

3 1. HLAVNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice IČO: Kontakt na školu: Vašátkova 343, Čelákovice telefon, fax Zřizovatel: Město Čelákovice Adresa zřizovatele: nám. 5. května 1, Čelákovice Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová Jan Bláha Celková kapacita školy: 855 žáků Vyučované obory: hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický Další místa poskytovaného vzdělávání: Šestajovice, Komenského 158, PSČ Zeleneč, Kasalova 454, PSČ Občanské sdružení : Klub přátel Jana Zacha ZUŠ Jana Zacha Čelákovice je členem Asociace základních uměleckých škol České republiky. 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Čelákovice se sídlem nám 5. května 1, Čelákovice. Škola je čtyřoborová s kapacitou 855 žáků, má další místa poskytovaného vzdělávání v Šestajovicích, Komenského 158, a v Zelenči, Kasalova 454, Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech, což je důležitou součástí celého systému vzdělávání v České republice. Propracovaný systém uměleckého vzdělávání v ČR je v evropském měřítku jedinečný. Naši učitelé vzdělávají děti a mládež v uměleckých oborech, vytvářejí a rozvíjejí jejich teoretické znalosti, praktické dovednosti a pracovní návyky, které spoluvytvářejí morální vlastnosti a hodnotovou orientaci. Zkušenosti prokázaly jednoznačně nezastupitelné místo ZUŠ pro děti i veřejnost v Čelákovicích a okolí. Škola formuje žáky po stránce kulturní, estetické, morální, rozumové a citové. ZUŠ je tedy jediným vzdělávacím zařízením, které soustavně připravuje žáky pro další studium na vyšších stupních škol s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Zároveň přispíváme k vytváření uměleckých hodnot a jejich předávání dalším generacím. Škola organizuje studium v hudebním oboru (HO), výtvarném oboru (VO), tanečním oboru (TO) a literárně dramatickém oboru (LDO). Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu celkem 827 žáků. Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Literárně-dramatický obor 508 žáků 166 žáků 106 žáků 47 žáků Všechny obory nabízí studium v přípravném ročníku, v I. a II. stupni základního studia, v hudebním a výtvarném oboru je otevřeno studium pro předškolní děti s názvem STUDIO, studium pro dospělé navštěvovalo šest žáků. Talentovaní žáci jsou připravováni ke studiu na vyšších stupních umělecky zaměřených škol. Jednotlivé obory se vyučují podle učebních plánů schválených MŠMT. V letošním školním roce byl dokončen Školní vzdělávací program ZUŠ Jana Zacha, podle kterého budou od vyučováni žáci Přípravného ročníku a žáci 1. ročníku I. a II. stupně základního studia všech oborů. 4

5 2. 1. Hudební obor (HO) Nejnavštěvovanější obor ZUŠ je rozdělen na oddělení klavírní, pěvecké, dechových nástrojů, strunných nástrojů, smyčcových nástrojů, lidových nástrojů a bicích nástrojů. Vyučované nástroje v hudebním oboru: klavír, sólový zpěv, sborový zpěv, příčná flétna, zobcová flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubka, lesní roh, kytara, basová kytara, housle, violoncello, akordeon, bicí nástroje, různá uskupení v rámci komorní a souborové hry. Nedílnou součástí studia HO je hudební nauka. Ke konci 1. pololetí absolvují žáci přípravného ročníku a I. stupně základního studia pololetní zkoušku, na konci školního roku jsou žáci přípravného studia povinni vykonat přijímací zkoušku do 1. ročníku a žáci I. a II. stupně základního studia postupovou zkoušku do následujícího ročníku. V letošním školním roce studovalo v HO 25 absolventů I. a II. stupně základního studia, kteří měli příležitost vystoupit na veřejném absolventském koncertě, kde jim vedení školy poděkovalo za reprezentaci školy a předalo pamětní listy. Žáci během školního roku vystoupí na pravidelných žákovských koncertech, které se konají dle celoročního plánu kulturních akcí školy. Výborní žáci reprezentují školu na veřejných koncertech a akcích pořádaných nejen školou. V průběhu školního roku jsou také pořádány koncerty s tématickým zaměřením (komorní hry, vánoční, jarní a další). Každoročně se žáci HO účastní soutěží vyhlášených MŠMT i jinými pořadateli v ČR i v zahraničí. Žákům HO může škola zapůjčit některé hudební nástroje (klarinet, saxofon, hoboj, fagot, příčná flétna, trubka, lesní roh, kytara, housle, violoncello, akordeon, bicí nástroje, atd.). Je však nutná průběžná odborná údržba těchto nástrojů a včasná výměna a nákup kvalitních nových hudebních nástrojů. Bez toho by se naši žáci nemohli srovnávat úrovní s žáky z ostatních uměleckých škol. V tomto školním roce byly pořízeny nové hudební nástroje pro dechové (klarinety, příčné flétny), smyčcové (housle, violoncella) a bicí (xylofon) oddělení. Za finančního přispění Města Čelákovice bylo zakoupeno nové koncertní křídlo YAMAHA. Vzhledem k dlouhodobým prostorovým problémům školy došlo k rekonstrukci dvou tříd pro účely výuky v hudebním oboru. Byla vytvořena třída s kompletní zvukovou izolací pro výuku bicích nástrojů a jedna větší třída výtvarného oboru byla zrekonstruována pro potřebu výuky komorní a souborové hry. Dále bylo zcela nově vyřešeno pódium koncertního sálu školy, kde byla položena nová zátěžová podlaha a provedena úprava povrchu obvodových stěn. Veškeré tyto úpravy byly financovány z vlastních prostředků. Řešením celkových prostorových problémů školy by však byla přístavba, o které se již řadu let uvažuje. 5

6 2. 2. Výtvarný obor (VO) Je druhým nejnavštěvovanějším oborem školy. Pracuje v celé šíři výtvarného umění. Je vybaven keramickou pecí, hrnčířským kruhem a tiskařským lisem. Práce žáků jsou vystavovány v prostorách školy, Městské radnice, Městského muzea a Městské knihovny, samozřejmostí je účast v domácích i zahraničních soutěžích a výstavách. I přes konkurenci výtvarně zaměřených zájmových kroužků a výtvarných dílen v Čelákovicích a okolí je o studium VO na naší škole velký zájem. Je to výsledek faktu, že jsou žáci ve VO, stejně jako ve všech ostatních oborech, vedeni vysoce profesionálně. Mnozí z žáků také dále studují na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Studium VO letos zakončili čtyři absolventi I. stupně základního studia Taneční obor (TO) Tento obor patří na škole k trvale a hojně navštěvovaným. Je to dáno vysoce profesionální výukou, výsledky na soutěžních přehlídkách a realizací zajímavých tanečních představení. Podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí, je zaměřen na základy klasického, lidového i současného tance a další techniky. V přípravné taneční výchově se formou pohybových her kultivuje přirozený dětský projev. Klasická taneční technika učí pohybové kázni, trpělivosti a vůli, upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby, klade důraz na čistotu provedení. Lidový tanec prohlubuje smysl pro taneční formu, učí zvládat základní kroky lidového tance. Současný tanec vede žáky k samostatnému řešení úkolů pomocí taneční improvizace. Každoročně se žáci TO účastní tanečních soutěží a nesoutěžních přehlídek, účinkují i na dalších kulturních akcích školy. Pro vystoupení během školního roku jsou připravovány drobnější etudy a choreografie. Vyvrcholením činnosti TO je celovečerní představení v měsíci květnu v KD Čelákovice, kde se představí všichni žáci. Součástí tohoto závěrečného pořadu jsou i 2 vystoupení pro žáky čelákovických škol, která se konají v dopoledních hodinách. V TO letos studovalo sedm absolventů I. stupně základního studia. Korepetici TO zajišťuje 1 učitel. Stejně jako v hudebním oboru se i taneční obor potýká s prostorovými problémy. 6

7 2. 4. Literárně-dramatický obor (LDO) Zájem ze strany žáků o tento obor je ustálený. Kromě výuky stanovené učebními plány a osnovami se žáci LDO výrazně podílí na bohaté kulturní činnosti školy. Vystupují jak v kombinovaných programech, (koncerty žáků ZUŠ, výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ, Adventní program žáků ZUŠ), tak i v samostatných divadelních představeních (pravidelná sobotní loutková divadelní představení pro veřejnost, divadelní představení pro seniory, Svatojánská divadelní pouť). Studium LDO letos zakončili dva absolventi II. stupně základního studia. Výuku zajišťují 2 učitelé Spolupráce s dalšími organizacemi Spolupráce s městem Čelákovice byla na dobré úrovni ve všech oblastech. Tradiční příkladná je spolupráce s Městským muzeem, Kulturním domem, Městskou knihovnou a všemi typy čelákovických škol (zajištění kulturního programu při vernisážích výstav, při nejrůznějších slavnostních příležitostech, výchovné koncerty, při kulturních akcích města, apod.) Formou tématických článků probíhala spolupráce s časopisem Hudební výchova. Intenzivně hledáme sponzory a partnery pro naše akce, kteří by měli zájem o trvalou spolupráci a propagaci. Na velmi dobré úrovni probíhá i nadále spolupráce s Občanským sdružením, které se významně podílí organizačně i finančně na zajištění koncertů, představení, zájezdů a vystoupení žáků školy. ZUŠ Jana Zacha vyhovuje městu a okolnímu regionu svým zaměřením i nabídkou své vzdělávací a kulturní činnosti. V oblasti, kde nepůsobí žádné stálé profesionální umělecké těleso, škola svou činností výrazně přispívá ke kulturnímu a společenskému životu města Čelákovice i jeho okolí. 7

8 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Výuku v ZUŠ zajišťovalo celkem 36 interních učitelů, z nichž 10 působilo na dalším místě poskytovaného vzdělávání v budově základní školy v Zelenči a 6 v budově základní školy v Šestajovicích. Výše přepočteného úvazku na plně zaměstnané byla 24,0. Na základě přijímacího pohovoru byla pro příští školní rok přijata učitelka výtvarného oboru, po mateřské dovolené na částečný úvazek nastoupila učitelka hudebního oboru. Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Literárně-dramatický obor 29 učitelů 3 učitelky 2 učitelé 2 učitelé Další údaje o pedagogických pracovnících ve šk. roce 2011/2012: Pracovní zařazení, funkce Vzdělání Aprobace 8 Roků praxe učitelka HO VŠ klavír 32 učitel HO VOV klarinet 14 učitel HO VŠ hoboj 25 učitel HO VOV fagot 32 učitel HO VOV příčná flétna 31 učitelka HO VOV klavír 20 učitelka HO VŠ klavír 22 učitelka HO BC klavír 0 učitel HO VŠ klavír 0 učitel HO VOV klavír 20 učitel HO VŠ zpěv 54 učitel HO VŠ zpěv 40 učitel HO VŠ zpěv 6 učitel HO USO kytara 19 učitel HO VOV kytara 42 učitel HO VOV kytara 34 učitelka HO BC housle 3 učitel HO VOV housle 3 učitel HO BC violoncello 5 učitelka HO VOV akordeon 30 učitel HO VOV bicí nástroje 24

9 učitel HO VOV bicí nástroje 8 učitelka HO VŠ hud. nauka 36 učitelka HO VOV lesní roh 25 učitelka HO VOV klavír 27 učitelka HO VŠ klavír 19 učitel HO VOV trubka 31 učitel HO VOV kytara 24 učitelka HO VŠ klavír 39 učitelka VO VŠ VO 13 učitelka VO USO VO 16 učitelka VO VŠ VO 27 učitelka TO USO TO 28 korepetitor TO VOV HO 24 učitelka LDO VŠ LDO 39 učitel LDO VOV LDO Aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve šk. roce 2011/2012: % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Aprobovanost výuky 100 Všichni vyučující jsou plně kvalifikováni. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) i ostatních pracovníků je vedením školy pečlivě sledováno a systematicky podporováno Údaje o nepedagogických pracovnících ve šk. roce 2011/2012: Ve školním roce 2011/2012 působili ve škole tři nepedagogičtí pracovníci - ekonomka, školnice, uklizečka. Pracovní zařazení, funkce Úvazek ekonomka 1 USO školnice 1 SOU uklizečka 0,5 SOU Stupeň vzdělání 9

10 4. ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A PŘEHLÍDKÁCH V letošním školním roce se žáci naší školy účastnili soutěží vyhlášených MŠMT v hudebním oboru (soutěž ve hře na dechové a bicí nástroje, v sólovém a komorním zpěvu), ve výtvarném oboru a v tanečním oboru dále i několika dalších soutěží a nesoutěžních přehlídek vyhlášených jinými pořadateli v ČR i v zahraničí. Škola pořádala okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu 14. února 2012 a okresní kolo soutěže ZUŠ tanečního oboru 14. března Hudební obor: Název soutěže ve hře na dech. nástroje ve hře na dech. nástroje ve hře na dech. nástroje ve hře na dech. nástroje ve hře na dech. nástroje ve hře na dech. nástroje ve hře na bicí nástroje ve hře na bicí nástroje v sól. a kom. zpěvu v sól. a kom. zpěvu v sól. a kom. zpěvu ve hře na dech. nástroje Concours international de piano Paříž Concours international de piano Paříž Stupeň soutěže kategorie Jméno žáka Soubor Umístění Ocenění Krajské kolo V. Jasenovec 2. místo Krajské kolo K. Bláhová 2.místo Krajské kolo D. Tvrdá 1.místo s postupem Krajské kolo A. Laudátová 1. místo Krajské kolo S. Kadeřábková 2. místo Krajské kolo E. Špalková 1. místo Krajské kolo J. Ackah 2. místo Krajské kolo S. Ackah 2. místo Krajské kolo V. Mecerová 2. místo Krajské kolo K. Dohnálková 3. místo Krajské kolo A. Kadlecová 2. místo Celostátní kolo D. Tvrdá 3. místo R. Latýn 1. místo A. Kadlecová 2. místo 10

11 Prague Junior Note R. Bıhm 2. místo Prague Junior Note R. Latýn 1. místo Broumovská klávesa R. Latýn 3. místo Taneční obor: Název soutěže Přehlídka scénického tance pro mládež a dospělé Stupeň soutěže kategorie Krajské kolo Jméno žáka Soubor Choreografie Náladová Umístění Ocenění nominace na celostátní přehlídku, diplom Za interpretaci Výtvarný obor: Název soutěže Nápady, které změnily svět Nápady, které změnily svět Nápady, které změnily svět Nápady, které změnily svět Nápady, které změnily svět Mezinárodní soutěž Lidice 2012 Mezinárodní soutěž Lidice 2012 Grafická soutěž OSPAP + SEVT Příroda kolem nás Nár. park Podyjí Příroda kolem nás Nár. park Podyjí Stupeň soutěže kategorie Jméno žáka Umístění Ocenění P. Jahodová postup do finále M. Gregárek postup do finále B. Svobodová postup do finále A. Jiráková postup do finále D. Edrová postup do finále J. Henych medaile J. Dvořák Lidická růže Ch. pro školu za Hermannová kolekci E. Macáková keramiky N. Maturová F. Tichý čestné uznání kolektiv žáků 1. místo A. Křečková čestné uznání M. Zamrazilová čestné uznání 11

12 Cesta ZUŠ Říčany Cesta ZUŠ Říčany Cesta ZUŠ Říčany Ovoce na naší zahrádce ČZS J. Erbenová 1. místo K. Molová 1. místo D. Kulich Cena ředitelky ZUŠ P. Kudrnovský 6. místo 5. ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ Přijímací řízení na ZUŠ probíhá na základě provedených přijímacích zkoušek. Pro každý obor ve škole byly vypsány dva termíny, kterým předcházel průzkum hudebnosti a zájmu žáků v mateřských školách. Při samotných přijímacích zkouškách v ZUŠ jsou u dětí zjišťovány elementární dovednosti příslušných oborů. Počet žáků zařazených do jednotlivých oborů pro šk. rok 2010/2011: Počet žáků přihlášených Počet žáků přijatých Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Literárnědramatický obor STUDIO

13 6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVANÍ Výuka probíhala podle platných osnov a učebních plánů, žáci během studia prokazovali dobré studijní výsledky, úspěšně se zapojovali do školních i mimoškolních aktivit, zúčastňovali se soutěží, výstav, přehlídek, reprezentovali naši školu i město Čelákovice. Celkový počet zameškaných omluvených hodin ve školním roce byl 7865 vyučovacích hodin. Absolventi ve šk. roce 2011/2012 v jednotlivých oborech: Počet absolventů Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Literárnědramatický obor Žákyně VO Eva Čílová a Nikola Stránská vykonaly úspěšně přijímací zkoušky na Střední školu oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem. 7. KULTURNÍ AKCE A MIMOŠKOLNÍ ČINNOST ŠKOLY Škola kromě všech povinností vyplývajících z výchovně vzdělávacího procesu organizovala také kulturní akce a na dalších akcích se žáci a učitelé naší školy podíleli. Byla to vystoupení jednotlivých oborů, ale i programy, kde účinkovali žáci z více oborů ZUŠ. Místem konání těchto kulturních akcí byl koncertní sál školy, MÚ Čelákovice, Městské muzeum, KD Čelákovice, Městská knihovna, i další prostory ve spádových obcích. Jednalo se o: - pravidelné koncerty žáků HO - nástrojový koncert žáků PHV - společné vystoupení žáků PHV a STUDIA - koncerty Komorního souboru a Komorního orchestru Bohumíra Hanžlíka - výchovné koncerty pro školy - divadelní a loutková představení žáků LDO - taneční představení - předtančení na společenských akcích - výstavy na nádvoří a ve vestibulu ZUŠ a prostorách Městského muzea - vítání občánků 13

14 - pravidelné vernisáže v Městském muzeu Čelákovice - kombinovaný program na Adventním odpoledni Kompletní přehled kulturních akcí školy viz str. 16 Činnost ZUŠ byla propagována na internetových stránkách školy (www.zus.celakovice.cz), kde jsou také kompletní informace o naší škole, dále pak prostřednictvím čelákovického Zpravodaje a informačních vývěsek ve městě i ve vestibulu ZUŠ. 8. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY Mezinárodní klavírní soutěže Prague Junior Note se zúčastnil Robert Latýn, získal 1. místo a Robin Böhm, který se umístil na 2. místě. V mezinárodní klavírní soutěži Broumovská klávesa získal Robert Latýn 3. místo. V mezinárodní soutěži Concours internetional de piano v Paříži získal Robert Latýn 1. místo a Anna Kadlecová 3. místo. 9. VÝSLEDKY KONTROL Ve školním roce 2011/2012 neproběhla v naší škole žádná z kontrol ani inspekcí. 14

15 10. KULTURNÍ AKCE ZUŠ JANA ZACHA ČELÁKOVICE pořádané ve spolupráci s Občanským sdružením Klub přátel Jana Zacha školní rok 2011/2012 sobota čtvrtek vítání občánků (úč. K. Hausteinová, Š. Jarošová) MÚ Čelákovice * * * * * * * * * * sobota sobota vítání občánků (úč. K. Hausteinová, Š. Jarošová) MÚ Čelákovice loutkové divadelní představení Pyšné base úterý třídní přehrávka žáků p. uč. D. Roubíčkové a p. uč. L. Kavky ZŠ Šestajovice čtvrtek čtvrtek třídní přehrávka žáků p. uč. M. Babkové a p. uč. M. Paťhy ZŠ Šestajovice sobota pátek divadelní představení - Pejskové vzpomínkové setkání k výročí založení státu (úč. T. Teichmanová, B. Hejsek, J. Bláha, L. Fait) náměstí Čelákovice * * * * * * * * * * čtvrtek sobota loutkové divadelní představení Kuki a Muki 15

16 sobota vítání občánků (úč. K. Hausteinová, Š. Jarošová) MÚ Čelákovice středa třídní přehrávka žáků p. uč. J. Rutrlové a p. uč. L. Kavky ZŠ Zeleneč čtvrtek Revue z Osvobozeného divadla V+W+J 9.30, a sobota sobota čtvrtek loutkové divadelní představení Kmotra Zubatá vernisáž výstavy (úč. Sextet) Městské muzeum sobota sobota výstava Český Betlém keramické práce žáků VO ZUŠ nádvoří ZUŠ Adventní odpoledne kombinovaný program žáků ZUŠ náměstí Čelákovice hodin neděle vernisáž výstavy (úč. A Kadlecová, R. Latýn, R. Bıhm) Městské muzeum * * * * * * * * * * čtvrtek sobota loutkové divadelní představení Tři sněhuláci Gloria Mikuláš v ZUŠ středa středa čtvrtek Taneční drobnosti Vánoční koncert žáků pob. Zeleneč H. Počernice Vánoční koncert žáků ZUŠ a hodin středa Pohádky pod stromeček hodin 16

17 čtvrtek sobota divadelní představení Šípková Růženka Tři pradleny sobota vernisáž výstavy (úč. V. Mecerová, O. Sixta, V. Janáč, ) Městské muzeum čtvrtek * * * * * * * * * * čtvrtek sobota školní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu divadelní představení Ostrov splněných přání hodin pondělí školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje 8.30 hodin čtvrtek sobota vítání občánků (úč. K. Hausteinová, Š. Jarošová) MÚ Čelákovice úterý čtvrtek pátek okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu hodin okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí a dechové nástroje ZUŠ Říčany 8.00 hodin okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí a dechové nástroje ZUŠ Říčany 8.00 hodin sobota loutkové divadelní představení Sněhová královna * * * * * * * * * * čtvrtek sobota vernisáž výstavy (úč. pěvecký sbor) 17

18 středa středa čtvrtek sobota Městské muzeum divadelní představení O líném Honzovi MŠ J. A. Komenského Čelákovice okresní přehlídka tanečního oboru divadelní představení Pejskové hodin 9.00 hodin úterý středa středa čtvrtek krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje ZUŠ Brandýs n. Lab hodin krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje ZUŠ Brandýs n. Lab hodin třídní přehrávka žáků p. uč. J. Rutrlové a p. uč. L. Kavky ZŠ Zeleneč krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje ZUŠ Brandýs n. Lab hodin sobota pondělí úterý čtvrtek čtvrtek vítání občánků (úč. K. Hausteinová, Š. Jarošová) MÚ Čelákovice krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu Benátky nad Jizerou krajská přehlídka tanečního oboru Roztoky STUDIO Vynášení smrtky nádvoří ZUŠ * * * * * * * * * * středa úterý čtvrtek vernisáž výstavy (úč. B. Hanžlík, M. Homola) Kutná Hora koncert žáků klavírní třídy V. Kraf Zámek Brandýs nad Labem hodin 18

19 čtvrtek pátek úterý čtvrtek vernisáž výstavy (úč. B. Hanžlík, J. Bláha) Písecká brána Praha krajská přehlídka tanečního oboru Praha Jarní koncert žáků ZŠ Šestajovice hodin * * * * * * * * * * čtvrtek pondělí divadelní představení Zvířátka a loupežníci hodin středa závěrečné představení žáků tanečního oboru - - Cesta kolem světa za 80 minut KD Čelákovice hodin pátek třídní přehrávka žáků p. uč. T. Esterlové hodin sobota výstava prací žáků výtvarného oboru Malý salón Letem českým světem Městské muzeum čtvrtek úterý veřejná ukázková hodina žáků přípravného ročníku TO * * * * * * * * * * pátek třídní přehrávka žáků p. uč. B. Říhové hodin pondělí slavnostní ukončení maturit gymnázia Brandýs nad Labem ( úč. B. Hanžlík, J. Bláha) zámek Brandýs nad Labem 19

20 čtvrtek čtvrtek úterý čtvrtek čtvrtek Absolventský koncert žáků HO Koncert žáků PHV závěrečné vystoupení žáků STUDIA hodin sobota pietní vzpomínka při příležitosti 70. výročí úmrtí A. Vašátka (úč. V. Kraf, B. Hanžlík, J. Bláha, B. Hejsek, L. Fait, J. Prokop R. Latýn, R. Bıhm) ul. Vašátkova, sobota Svatojánská divadelní pouť Městské muzeum hodin 20

21 11. HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ZACHA ČELÁKOVICE V ROCE 2011 Výnosy v tis. Kč Státní dotace na NIV 11823,42 Dotace zřizovatele 530,00 Vlastní výnosy za služby 1624,92 Ostatní výnosy 9,01 Výnosy celkem 13987,35 Náklady v tis. Kč Náklady na platy a OON 8994,67 Ostatní mzdové náklady 3189,17 Materiálové náklady 813,14 Náklady na energii, plyn, 324,92 Opravy a udržování 219,04 Cestovné 13,86 Služby 243,85 Ostatní provozní náklady 116,70 Náklady celkem 13915,35 Hospodářský výsledek za rok Čelákovice Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová ředitelka školy 21

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 1084/10 S. Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 1084/10 S. Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 1084/10 S Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Adresa: Vašátkova 343 Identifikátor: 600 052 401 IČ: 43751270

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

Zaměstnanci ZUŠ Jičín:

Zaměstnanci ZUŠ Jičín: - 2 - Zaměstnanci ZUŠ Jičín: Stojící řada zleva: Štolfová, Stříbrná,Včeláková, Stará, Andersson, Kalvodová, Hučíková, Vrbová, Víchová, Svobodová, Matušková, Nevrlá, Čejková, Černochová Spodní řada zleva:

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov 1 OBSAH 1. Charakteristika a základní údaje o škole 2. Přehled učebních plánů schválených MŠMT ČR 3. Údaje o zaměstnancích

Více

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01 Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: 600 003 884

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 OBSAH Identifikační údaje o ZUŠ Říčany str.3 Hudební obor str.5 Soutěž ZUŠ vyhlášená

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více