METODIKA ZKOUŠKY DK N Průvodce cestovního ruchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA ZKOUŠKY DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu"

Transkript

1 METODIKA ZKOUŠKY DK N Průvodce cestovního ruchu

2 Kolektiv autorů: Ing. Jan Junek PhDr. Jolana Myslivcová Ing. Dagmar Parmová PaeDr. Eva Petřikovová PaeDr. Jaroslav Strnad Ing. Taťána Vencovská PhDr. Stanislav Voleman (vedoucí autorského kolektivu) 2

3 OBSAH Úvod 1. Zaměření metodiky 2. Proces autorizace ve vztahu k DK N Průvodce cestovního ruchu 3. Vysvětlení k hodnoticímu standardu DK N Průvodce cestovního ruchu 3.1 Metodické doporučení 3.2 Výsledné hodnocení 3.3 Složení zkušební komise 3.4 Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby 3.5 Požadavky na materiálně-technické zázemí 3.6 Výše úhrady za zkoušku 3.7 Doba přípravy na zkoušku 3.8 Délka zkoušky 4. Přehled činností autorizované osoby a uchazeče před konáním zkoušky 5. Doporučení pro organizaci a obsah zkoušky 5.1 Písemná část zkoušky Organizace Příklad písemného testu a pracovního listu Hodnocení 5.2 Praktická část zkoušky Organizace Kompetence Zadání praktické části zkoušky Vlastní průběh praktické části zkoušky Hodnocení 5.3 Ústní část zkoušky Organizace Návrh tematických okruhů a příklady ústního ověřování Prezentace písemné práce Hodnocení 5.4 Zadání písemné práce Návrh zadání písemné práce korespondující s praktickou částí zkoušky Návrh zadání kombinace písemné a praktické práce s virtuálním cílem prezentované při ústní zkoušce 5.5 Jazyková zkouška 3

4 Úvod Dílčí kvalifikace N Průvodce cestovního ruchu vstoupila v platnost jako zatím nejnáročnější z dosavadních schválených 22 dílčích kvalifikací v gesci MMR pro oblast gastronomie, hotelnictví a turizmu. Je zařazena v kvalifikační úrovni 5, která odpovídá stupni vzdělání vyšší odborné. Na základě dosavadních zkušeností v oblasti autorizace dané dílčí kvalifikace, s ohledem na její náročnost, dle ohlasu odborné veřejnosti a po diskuzích v dané věci mezi odborníky a zainteresovanými zástupci státní správy a dalších institucí, vyvstala potřeba stanovit určitá pravidla tak, aby byla zaručena srovnatelná úroveň kvality zkušebního procesu při ověřování dané kvalifikace. Nastavení této pomyslné laťky úrovně a kvality zkoušek adeptů na průvodce je v zájmu všech účastníků procesu autorizace a ve výsledku je zacíleno na dosažení odpovídající kvality a erudovanosti průvodců samých a jejich činnosti v cestovním ruchu. Ve shodě zainteresovaných subjektů - zástupců MMR, MŠMT, NÚOV, AP ČR, ACK ČR a odborné veřejnosti - se jako vhodné a užitečné ukázalo být vytvoření metodiky zkoušek dílčí kvalifikace Průvodce cestovního ruchu jako určitého návodu a pomůcky pro stávající autorizované osoby i pro další zájemce o autorizaci pro danou kvalifikaci. Za tím účelem ustavil odbor cestovního ruchu MMR ve spolupráci s Asociací průvodců ČR odbornou pracovní skupinu, která tuto metodiku vytvořila. Předkládanou metodiku je třeba chápat jako doplňkový, vysvětlující a upřesňující materiál ke schválenému kvalifikačnímu a hodnoticímu standardu DK N Průvodce cestovního ruchu jako stěžejnímu dokumentu. Metodika nemá být pro autorizované osoby svazujícím dokumentem, který by omezoval jejich vlastní iniciativu a kreativitu, ale praktickým návodem, jak zkoušky připravit a realizovat v odpovídajícím rozsahu a kvalitě a neopomenout důležité aspekty. Doufáme, že metodika splní svůj účel a bude užitečnou pomůckou pro odbornou veřejnost, která se problematikou zkoušek průvodců cestovního ruchu zabývá. Kolektiv autorů 4

5 1. Zaměření metodiky Předmětem metodiky jsou zkoušky dle kvalifikačního a hodnoticího standardu Národní soustavy kvalifikací pro dílčí kvalifikaci N Průvodce cestovního ruchu na profesi průvodce cestovního ruchu, která je definovaná dle ČSN EN Služby cestovního ruchu Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) Terminologie pod položkou takto: průvodce cestovního ruchu fyzická osoba, která provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví oblasti, přičemž tato osoba má obvykle specializaci na příslušnou oblast vydanou a/nebo uznávanou příslušným úřadem. Metodika je zaměřena na průvodce cestovního ruchu na území České republiky. 2. Proces autorizace ve vztahu k DK N Průvodce cestovního ruchu Další vzdělávání, které navazuje na vzdělávání počáteční, je velmi důležitou součástí procesu doplňování vědomostí a dovedností pro uplatnění lidí v konkurenčním prostředí trhu práce. 1. srpna 2007 vstoupila v České republice v platnost nová právní úprava dalšího vzdělávání - zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Tento zákon provází prováděcí vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ve smyslu uvedeného zákona Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) jako autorizující orgán přijímá a posuzuje žádosti zájemců o autorizaci pro dílčí kvalifikace pro povolání v oblastech činností, které spadají do jeho kompetence; jednou z nich je také oblast cestovního ruchu. Dílčí kvalifikace tohoto oboru jsou na základě Klasifikace kmenových oborů vzdělávání soustředěny pod kódem 65 Gastronomie, hotelnictví a turizmus a do dané skupiny patří také dílčí kvalifikace N Průvodce cestovního ruchu. Autorizací se rozumí oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby dle příslušného hodnoticího a kvalifikačním standardu dílčí kvalifikace, pro kterou bylo oprávnění uděleno. U oprávněné autorizované osoby má pak zájemce o uznání určité kvalifikace možnost si své dovednosti a znalosti ověřit a získat tak tzv. Osvědčení o získání dílčí kvalifikace jako oficiální úřední dokument, kterým se pak prokazuje na trhu práce. O autorizaci může MMR požádat fyzická osoba, právnická osoba nebo škola - příspěvková organizace písemně prostřednictvím příslušné žádosti doplněné požadovanými přílohami. Žádost o autorizaci v písemné podobě podává žadatel k personálnímu odboru MMR, který přijaté žádosti eviduje, kontroluje jejich formální správnost, posuzuje jejich obsah z právně-administrativního hlediska, kontaktuje žadatele a ověřuje čestná prohlášení. Žádost poté postupuje věcně příslušnému odboru k dílčímu stanovisku a na jeho návrh poté rozhoduje o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace. Pro oblast cestovního ruchu je věcně příslušný odbor cestovního ruchu, který posuzuje žádosti z odborného hlediska a při hodnocení postupuje podle hodnoticích standardů dílčích kvalifikací, pro které je autorizace požadována. 5

6 Lhůta pro vyřízení žádosti se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a činí 30 dnů od zahájení řízení. Pokud je nutné provést dožádání např. chybějících dokumentů nebo nařídit ústní jednání či místní šetření, lhůta se ve smyslu uvedeného zákona prodlužuje. Hlavním smyslem celého procesu autorizace je udělení autorizace kvalitním a odborně zdatným, zkušeným a příslušně materiálně a technicky vybaveným subjektům, které mohou garantovat odbornost a kvalitu při přezkušování osob a ověřování jejich kvalifikace v rámci procesu dalšího vzdělávání a jeho výstupů. Doba platnosti autorizace je 5 let a může být opakovaně prodloužena vždy o dalších 5 let. Může být ovšem také odňata (viz 16, zákona č. 179/2006 Sb.). Po provedení zkoušky je autorizovaná osoba povinna: - vytvořit 3 ks stejnopisů osvědčení o získání DK (1 obdrží do 5 dní uchazeč, 1 zašle autorizujícímu orgánu, 1 uchová po dobu 5 let v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů); - vyplnit 2x záznam o průběhu a výsledku zkoušky a protokol o zkoušce. Tyto dokumenty zašle do 1 měsíce ode dne konání zkoušky společně se stejnopisem osvědčení autorizujícímu orgánu MMR. Stejnopisy záznamu o průběhu a výsledku zkoušky, protokolu o zkoušce a osvědčení uchovává autorizovaná osoba po dobu 5 let. Autorizující orgán uchovává záznam o průběhu a výsledku zkoušky a stejnopis osvědčení vydaný a zaslaný autorizovanou osobou po dobu 10 let ode dne, kdy mu byl doručen, ve své spisovně. Stejnopis osvědčení uloží autorizující orgán po uplynutí uvedené lhůty ve svém správním archivu, kde ho uchová nejméně po dobu 45 let (viz. 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb.). Tiskopisy osvědčení lze získat v prodejnách SEVT. Autorizovaná osoba je také povinna písemně informovat personální odbor MMR o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a podle vyhlášky MŠMT č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Dále má autorizovaná osoba povinnost informovat personální odbor MMR o místě a termínu konání zkoušky podle 17 odst. 5, 8 i 10 zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Při nakládání s osobními údaji se autorizovaná osoba řídí podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Odkazy Adresa pro zasílání žádostí: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR odbor personální Staroměstské náměstí č Praha 1 6

7 Formuláře žádostí, čestných prohlášení a potvrzení: Webová stránka MMR - dále hesla Řízení úřadu a legislativa, Legislativa, Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání; součástí každého typu žádosti jsou také podrobné Informace pro žadatele pro vyplňování žádostí. Kvalifikační a hodnoticí standardy: Webové stránky MMR jsou propojeny s hlavním portálem Národní soustavy kvalifikací Kliknutím na název dílčí kvalifikace v tabulce dílčích kvalifikací na výše uvedené webové stránce MMR zájemce získá informace o jednotlivých schválených dílčích kvalifikacích a jejich kvalifikačních a hodnoticích standardech, včetně organizačních a metodických pokynů, jako jsou pokyny k provádění zkoušek, způsob hodnocení uchazečů, požadavky na autorizované osoby, materiálnětechnické zázemí, informace o výši poplatků apod. Zákony, vyhlášky, normy Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Česká technická norma ČSN česká verze evropské normy EN 13809:2003 Služby cestovního ruchu Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) Terminologie. Česká technická norma ČSN , EN 15565:2008 Služby cestovního ruchu Požadavky na zajištění a kvalifikační programy pro profesionální průvodce cestovního ruchu. 3. Vysvětlení k hodnoticímu standardu DK N Průvodce cestovního ruchu 3.1 Metodická doporučení Na kritéria a způsoby hodnocení uspořádané v tabulkách navazuje v hodnoticím standardu DK N Průvodce cestovního ruchu textová pasáž. V tomto oddíle hodnoticího standardu jsou stanovena pravidla, kterými by se měla řídit autorizovaná osoba při zkoušení uchazeče, a uvedeny další potřebné informace a požadavky. Daný text je v této kapitole dle potřeby rozpracován s komentářem - vysvětlením jednotlivých částí v této posloupnosti: text příslušné části hodnoticího standardu (barevně), komentář s vysvětlením, resumé v rámečku. Na závěr je uveden přehled činností autorizované osoby/zástupce a uchazeče před konáním zkoušky. 1. Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Autorizovaná osoba sdělí uchazeči písemně, jaké doklady bude požadovat. 7

8 Doklady, které předloží uchazeč pro řádný průběh zkoušky, jsou: doklad totožnosti uchazeče (např. občanský průkaz); vysvědčení o maturitní zkoušce, případně doklad o uznání zahraničního vzdělání 108 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů např. vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami 1. Autorizovaná osoba oznámí uchazeči písemně termín/termíny konání zkoušky. Jelikož je zkouška náročná na organizaci a zahrnuje několik částí, je možné ji v uvedeném časovém rozpětí rozdělit do dvou nebo více termínů. Autorizovaná osoba zašle uchazeči dopis, ve kterém uvede, jaké doklady musí u zkoušky předložit, a stanoví přesný termín konání zkoušky. 2. Dále stanoví místo konání zkoušky (včetně praktické zkoušky) a uvede které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat. Autorizovaná osoba písemně sdělí vedle termínu i místo konání jednotlivých částí zkoušky a hodinu začátku jednotlivých zkoušek. Praktická zkouška by měla probíhat v terénu, případně v simulovaném prostředí, a proto je důležité stanovit přesný časový harmonogram včetně místa nebo prostředí, ve kterém se bude zkouška konat. Autorizovaná osoba písemně stanoví místo a čas konání jednotlivých zkoušek a uvede přehled pomůcek, které může uchazeč při zkoušce použít. 3. Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá uchazeči zpracování písemné práce (itinerář, prezentace apod.), jejíž obsah vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - zejména odborné způsobilosti A.2.H Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb - kritéria hodnocení e), f). Zpracovanou písemnou práci uchazeč předloží u zkoušky. Na její zpracování musí mít uchazeč alespoň 2 týdny. K ověření některých kritérií hodnoticího standardu, zejména u kritérií, která jsou náročná na časovou přípravu, a současně standard umožňuje jejich ověření písemnou formou, uchazeč zpracuje zadanou písemnou práci. Na zpracování práce musí mít uchazeč minimálně 2 týdny. Doporučujeme, aby požadovanou práci uchazeč odevzdal alespoň 2 týdny před konáním vlastní zkoušky, aby bylo možné práci kvalitně posoudit. Z toho plyne, že od doručení dopisu s termínem konání zkoušky a požadavky ke zkoušce do doby jejího konání by měl uplynout alespoň jeden měsíc. (Pokud autorizovaná osoba shledá, že pro posouzení písemné práce jí postačí i doba kratší než 2 týdny, upraví příslušně doporučený termín pro odevzdání práce.) 1 Uznání zahraničního vzdělání: absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení středního nebo vyššího vzdělání (dále jen zahraniční vysvědčení ), může požádat krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice ( nostrifikace ). Vysvědčení o maturitní zkoušce je požadováno proto, že kvalifikační standard průvodce cestovního ruchu je přiřazen na úroveň 5, což je vyšší úroveň než maturitní. Z tohoto důvodu nemůže být nižší úroveň vzdělání uchazeče doporučena. 8

9 Autorizovaná osoba zašle uchazeči podklady pro zpracování písemné práce. Uchazeč zpracuje písemnou práci podle zadaných podkladů a doručí ji autorizované osobě dle stanoveného termínu. 4. Uchazeč ve stanoveném termínu sdělí cizí jazyk (cizí jazyky), ve kterém bude ověřována jazyková způsobilost, tj. 3 poslední uvedené kompetence (ústní komunikace v cizím jazyce pro práci průvodce; písemná komunikace v cizím jazyce pro práci průvodce; informovanost o reáliích dané jazykové oblasti). Autorizovaná osoba vyzve písemně uchazeče, aby sdělil, v jakém cizím jazyce bude skládat 3 cizojazyčné kompetence. Toto sdělení zašle uchazeč písemně. Doporučujeme toto sdělení zaslat alespoň 2 týdny před konáním vlastní zkoušky. Uchazeč zašle alespoň 2 týdny před zkouškou informaci o cizím jazyce, ve kterém bude skládat jazykové kompetence. 5. V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této DK uznat v plném rozsahu a uchazeč nemusí konat 3 poslední uvedené kompetence (viz výše). Uchazeč nemusí skládat jazykovou zkoušku k ověření cizojazyčných kompetencí v tom případě, že již v minulosti absolvoval zkoušku minimální úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Uznat lze i jiný certifikát osvědčující znalosti požadované úrovně; viz Uchazeč doloží alespoň dva týdny předem ověřenou kopii certifikátu autorizované osobě. Uchazeč může skládat zkoušku i v dalším jiném cizím jazyce a v tom případě tuto skutečnost autorizované osobě oznámí. V případě, že uchazeč je držitelem certifikátu úrovně alespoň B2, doloží autorizované osobě jeho ověřenou kopii. Uchazeč má možnost i v tomto případě složit zkoušku v dalším cizím jazyce, pokud o to autorizovanou osobu požádá. Oznámí pak autorizované osobě, v jakém jazyce bude zkoušku skládat alespoň dva týdny před jejím konáním 6. Autorizovaná osoba uvede v Osvědčení o získání dílčí kvalifikace ve výčtu získaných odborných způsobilostí též specifikaci cizího jazyka (cizích jazyků), kterého se týkají odborné způsobilosti Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce a Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce. Autorizovaná osoba uvede v Osvědčení, ve kterém cizím jazyce byly ověřovány cizojazyčné kompetence v případě, že uchazeč tuto část zkoušky skládal. 9

10 7. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí prokazatelným způsobem uchazeče s pravidly bezpečného chování a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Doporučujeme autorizované osobě připravit si pro tento účel předem příslušný text (prohlášení), který předloží uchazeči k podpisu před zahájením zkoušky; doporučujeme vložit do tohoto prohlášení také text, kterým uchazeč prohlašuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý k vykonání zkoušky. Vzhledem k náročnosti zkoušek, které probíhají také v terénu (město, krajina, přírodní rezervace, technická či stavební památka, dopravní prostředek, apod.), doporučujeme v dané souvislosti autorizované osobě také uzavřít pro činnost zkoušek vhodný druh pojištění odpovědnosti za případnou škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného pro případ, že by došlo k úrazu nebo jiné nehodě. Před zahájením zkoušky uchazeč potvrdí svým podpisem, že byl seznámen s pravidly BOZP a PO. 8. Zkouška probíhá ve zkušební místnosti i v terénu, kdy jsou prověřována předepsaná kritéria podle jednotlivých bodů kvalifikace. Místo konání zkoušky je stanoveno pro jednotlivé části zkoušky písemnou, ústní a praktickou. Praktická zkouška probíhá v reálném nebo simulovaném prostředí dle konkrétního zadání ze strany autorizované osoby. 3.2 Výsledné hodnocení Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít vyhověl nebo nevyhověl v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď vyhověl, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo nevyhověl, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl. Za výsledné hodnocení zkoušky zodpovídá autorizovaná osoba nebo autorizovaný zástupce. Autorizovaná osoba (autorizovaný zástupce) je povinna vyplnit záznam o průběhu a výsledku zkoušky a protokol o zkoušce. 3.3 Složení zkušební komise 1. Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby. V případě ověřování jazykových kompetencí (viz výše), pokud autorizovaná osoba nemá kvalifikaci v příslušném cizím jazyce na úrovni 10

11 magisterského studia (doloží diplom) nebo v daném jazyce nezískala a nedoložila certifikát úrovně minimálně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, musí být při zkoušce přítomna také další osoba, která tyto kvalifikační požadavky splňuje. Autorizovaná osoba nebo autorizovaný zástupce právnické osoby může zkoušet jazykovou část v tom případě, že disponuje certifikátem v příslušném cizím jazyce na úrovni magisterského studia nebo vlastní jiný certifikát alespoň na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud tuto kvalifikaci nemá, přizve ke zkoušení osobu s uvedenou kvalifikací pro příslušný cizí jazyk. Tato osoba uchazeče sama nehodnotí, pouze navrhuje a poskytuje autorizované osobě podklad pro hodnocení, tlumočí a komunikuje tak, aby autorizovaná osoba sama získala přehled o tom, zda uchazeč uvedené kompetence splňuje. 2. Pro posouzení některých kritérií si autorizovaná osoba může přizvat jako odborníka dalšího přísedícího, např. zdravotníka. Lze doporučit pro ověření některých specifických kritérií, jako je například poskytnutí laické první pomoci, přizvat k ověření lékaře nebo kvalifikovaného zdravotníka (záchranáře apod.). V tom případě se postupuje obdobně, jak je uvedeno výše. Tato osoba samostatně uvedené kriterium nehodnotí, poskytuje pouze autorizované osobě odbornou poradenskou pomoc při hodnocení splnění tohoto kritéria. Přizvaný odborník při zkoušce uchazeče nehodnotí, pouze doporučí své odborné stanovisko autorizované osobě/autorizovanému zástupci. 3.4 Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby Požadavky na odbornou způsobilost jsou velmi důležitou částí hodnoticího standardu a jedním z klíčových údajů procesu řízení o udělení autorizace; nejsou sice předmětem těchto metodických doporučení ke zkouškám, ale vzhledem k jejich důležitosti je nutno je zde uvést. Autorizovaná osoba musí splňovat tyto požadavky: vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let praxe jako průvodce, alespoň 5 let praxe jako lektor v oblasti vzdělávání průvodců a prokáže odbornou kvalifikaci pro práci průvodce cestovního ruchu. Další požadavky : - Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin. - Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestným prohlášením). 11

12 - Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestným prohlášením). Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem. MMR jako autorizující orgán udělí autorizaci na základě řádně doložené žádosti a za předpokladu splnění výše uvedených požadavků na odbornou způsobilost autorizované osoby. 3.5 Požadavky na materiálně technické zázemí 1. topografické mapy, odborná literatura, slovník technické pomůcky mikrofon, PC apod. Autorizovaná osoba sdělí uchazeči předem, jaké pomůcky jsou povolené, které budou k dispozici na místě a které si může přinést. Pokud bude využívána technika, autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce seznámí uchazeče před vlastní zkouškou s její obsluhou a funkčností. V písemném sdělení autorizovaná osoba uvede přehled pomůcek, které může uchazeč při zkoušce použít. 2. K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o udělení autorizace smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let. Doklady o materiálně-technickém zabezpečení průběhu zkoušky předkládá žadatel autorizujícímu orgánu v rámci žádosti o udělení autorizace. Za účelem zabezpečení řádného průběhu zkoušky zajistí autorizovaná osoba veškeré potřebné materiálně-technické zázemí. 3.6 Výše úhrady za zkoušku Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí až Kč bez DPH; v případě, že uchazeč neskládá jazykové kompetence, je rozmezí až Kč bez DPH. Za druhou a další zkoušku týkající se jazykové způsobilosti v cizím jazyce lze navýšit cenu o 600 až Kč. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby. Kalkulace ceny se odvíjí od nákladů na zkoušku a je v pravomoci autorizované osoby stanovit její výši. Cenu za zkoušku sdělí uchazeči předem písemně, doporučujeme sdělit i podmínky odstoupení od zkoušky, způsob platby apod. Cenu zkoušky a způsob úhrady stanoví autorizovaná osoba. 12

13 3.7 Doba přípravy na zkoušku Celková délka přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 1 hodina. Uchazeč se může připravovat na jednotlivé části zkoušky v souladu s průběhem zkoušky tak, že celková doba přípravy nepřesáhne uvedený časový limit. Doporučujeme, aby autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce čas přípravy pro uchazeče přesně naplánoval s ohledem na průběh zkoušky, počet uchazečů, časové dispozice apod. S takto připraveným harmonogramem autorizovaná osoba/zástupce uchazeče předem seznámí. Autorizovaná osoba předem naplánuje dobu přípravy uchazeče na jednotlivé části zkoušky. 3.8 Délka zkoušky Celková délka trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). V případě zařazení cizího jazyka se zkouška navyšuje o 3 hodiny pro každý ověřovaný cizí jazyk. Zkouška může být podle zadaných úkolů rozložena do více dnů. Autorizovaná osoba může celkovou dobu konání zkoušky rozdělit na jednotlivé dílčí zkoušky, avšak celková doba zkoušení nesmí přesáhnout uvedený časový limit. 4. Přehled činností autorizované osoby a uchazeče před konáním zkoušky Autorizovaná osoba A) postupuje v souladu s vyhláškou č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Připraví na základě žádosti uchazeče v souladu s 5 vyhlášky č. 208/2007 Sb., pozvánku ke zkoušce, ve které bude m j. uvedeno: 1. jaké doklady musí uchazeč u zkoušky předložit (doklad totožnosti, maturitní vysvědčení); 2. datum, místo a čas konání jednotlivých zkoušek písemná, praktická, ústní; 3. požadavek na vypracování písemné práce, včetně termínu odevzdání; 4. požadavek na oznámení cizího jazyka pro ověření jazykových kompetencí včetně termínu oznámení; 5. požadavek na doložení ověřené úrovně cizího jazyka v případě, že uchazeč již konat jazykové kompetence nemusí; 6. pomůcky, které si může nebo má ke zkoušce přinést; 7. cenu za zkoušku a platební podmínky. B) po obdržení písemné práce tuto práci posoudí; C) smluvně zajistí přizvané osoby potřebné pro průběh zkoušky; 13

14 D) zabezpečí potřebné materiálně technické zázemí pro konání zkoušky a nezbytné tiskopisy a dokumenty v souladu s vyhláškou č. 208/2007 Sb. Uchazeč: Vypracuje a odevzdá dva týdny před konáním zkoušky zadanou písemnou práci. V případě, že nemá dosud složenou žádnou zkoušku ověřující požadovanou úroveň jazykových znalostí, musí jazykové kompetence odpovídající danému standardu složit a v tom případě sdělí autorizované osobě dva týdny předem, v jakém cizím jazyce bude zkoušku konat. V případě, že již v minulosti jazykovou zkoušku absolvoval, doloží úředně ověřenou kopii certifikátu dokládající požadovanou jazykovou úroveň. Požadovaný doklad doručí nejpozději 2 týdnu před konáním zkoušky. 5. Doporučení pro organizaci a obsah zkoušky Následující výklad a doporučení jsou jednou z možností jak přistoupit ke konání zkoušek. Při aplikaci nutno vzít též v úvahu, že jde o některé z možných variant a že předložené vzory zadání jsou pouze vzory dílčími, které nutno obměňovat a rozšiřovat pro účely každého kola zkoušek podle potřeb a zkušeností příslušných autorizovaných osob. Autorizovaná osoba rozdělí Kritéria hodnoticího standardu podle způsobu ověřování na část písemnou, praktickou a ústní. Kritéria konkretizuje do zkušebních otázek tak, aby byly průkazně prověřeny veškeré kompetence a jejich subkritéria. Autorizovaná osoba stanoví, za jakých podmínek bude považováno dílčí kritérium za splněné. Doporučuje se zachovat uvedenou časovou posloupnost částí zkoušky: písemná, praktická, ústní. Uchazeč musí uspět ve všech částech zkoušky. Poměr rozdělení kompetencí ověřovaných jednotlivými částmi zkoušky (písemná, ústní, praktická) závisí na autorizované osobě. Délka trvání zkoušky (jejích všech tří částí dohromady) se pohybuje v rozpětí 5 až 6 hodin (do tohoto času se nezapočítává jednohodinová příprava na ústní nebo kombinovanou zkoušku). Jednou hodinou se rozumí šedesátiminutová jednotka. Trvání zkoušky se navyšuje o 3 hodiny za každý jazyk, pokud uchazeč skládá též zkoušku cizího jazyka (cizích jazyků). 5.1 Písemná část zkoušky Organizace Ověření některých kompetencí může autorizovaná osoba provést formou písemného testu. Splnění testu je předpokladem postupu k dalším částem zkoušky DK. Forma, obsahová náplň testu a hodnoticí kritéria jsou v kompetenci autorizované osoby. Písemná zkouška se koná v místnosti organizátora zkoušek - tedy autorizované osoby zpravidla frontálně formou písemného testu, který může být tvořen buď otázkami doplňovanými tvůrčím způsobem anebo zaškrtáváním předem připravených odpovědí. Délka 14

15 trvání tohoto testu se může pohybovat mezi dvěma až třemi hodinami podle způsobu zadání otázek a podle jejich počtu. Nicméně rozdělení otázek mezi písemnou a ústní formu lze doporučit vyváženým způsobem. Test je vypracováván na ověřených formulářích autorizované osoby průkazným a trvanlivým způsobem Příklad písemného testu a pracovního listu Test Příklad testu s uzavřenými úlohami /uchazeč volí jednu, dvě, tři nebo žádnou odpověď z nabízených možností/: 1/ Do období př. n. l. se datuje na našem území a) starší doba kamenná (paleolit) b) mladší doba kamenná (neolit) c) starší doba železná 2/ První biskupství na našem území bylo zřízeno roku 973 v a) Olomouci b) Brně c) Praze 3/ Prvním korunovaným českým králem byl a) Vratislav II. b) Vladislav II. c) Soběslav II. 4/ Vpád Tatarů na Slovensko a Moravu byl v roce a) 1141 b) 1241 c) / Český král Václav III. byl zavražděn a) ve Staré Boleslavi b) v Praze c) v Olomouci 6/ Karel IV. zemřel v roce a) 1358 b) 1368 c) / První pražská defenestrace se uskutečnila v době a) hladomoru za Václava II. b) husitských válek c) třicetileté války 15

16 8/ Marie Terezie vládla v letech a) b) c) / Prvním předsedou československé vlády v roce 1918 byl a) T. G. Masaryk b) E. Beneš c) K. Kramář 10/ Pomník sv. Václava na Václavském náměstí v Praze vytvořil a) Ladislav Šaloun b) František Bílek c) Josef Václav Myslbek 11/ Stavitel Kilián Ignác Diezenhofer tvořil ve slohu a) renesančním b) gotickém c) barokním 12/ Maloskalsko je součástí a) Slovácka b) Moravského krasu c) Českého ráje 13/ Významná bitva napoleonských válek se na našem území odehrála u a) Hradce Králové b) Slavkova c) Chlumce 14/ Dvě nejdůležitější indiánské kultury Mezoameriky byly a) mayská a incká b) mayská a aztécká c) incká a aztécká 15/ Které tvrzení je chybné? a) Galerie Prado se nachází v Madridu b) Galerie Ufizzi se nachází v Římě c) Galerie Louvre se nachází v Paříži 16/ Lomený oblouk je významným rysem a) románského slohu b) gotického slohu c) renesančního slohu 17/ Palladium země české nalezneme v kostele a) ve Staré Boleslavi b) v Kolíně c) v Hostýně 16

17 18/ Nobelovu cenu obdrželi a) Čapek a Purkyně b) Mendel a Hrubín c) Heyrovský a Seifert 19/ Nejstarší most na našem území je v a) Praze b) Písku c) Českém Krumlově 20/ Hlavní evropské rozvodí překonává a) Baťův kanál b) Rožmberská stoka c) Vchynicko-tetovský kanál 21/ Rozloha České republiky je a) km 2 b) km 2 c) km 2 22/ Česká republika včetně hl. m. Prahy se administrativně dělí na a) 12 krajů b) 13 krajů c) 14 krajů 23/ Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky na jednoho obyvatele je a) USD b) USD c) USD 24/ Kolik % pracujících je v ČR zaměstnáno v zemědělství? a) 41 b) 56 c) 3 25/ Památkou zapsanou na seznam světového kulturního a přírodního dědictví není a) Český Krumlov b) Holašovice c) Třebíč 26/ Moravští Židé patřili ve středověku ke kultuře a) aškenádské b) sefardské c) lubavické 27/ Čapkovu hru Věc Makropulos zhudebnil jako operu a) Antonín Dvořák b) Bohuslav Foerster c) Leoš Janáček 17

18 28/ Slavnou brněnskou vilu Tugendhadt projektoval architekt a) Mies van der Rohe b) Frank Gehry c) Antonio Gaudí 29/ Věstonická Venuše objevená na nalezišti mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem pochází z období a) paleolitu b) neolitu c) eneolitu 30/ Frgále jsou krajovou specialitou a) Chodska b) Valašska c) Pardubicka 31/ Hudební skladatel Antonín Dvořák se narodil v a) Litomyšli b) Vysoké c) Nelahozevsi 32/ Nejvyšší horou Hrubého Jeseníku je a) Králický Sněžník b) Praděd c) Šerák 33/ Mont-Saint-Michel leží v a) Lombardii b) Asturii c) Normandii 34/ Základní pilíře udržitelného cestovního ruchu jsou a) ekologický, sociální, ekonomický b) ekologický, regionální, ekonomický c) ekologický, politický, biologický 35/ Teplota 86 Farenheita odpovídá a) 20 C b) 30 C c) 40 C 36/ Přírodní faktory turistického potenciálu regionu tvoří také a) kulturně-historické památky b) pravidelné a nepravidelné sportovní akce c) flóra a fauna 37/ Subtropické podnební pásmo pokrývají a) deštné lesy a savany b) lesy a polopouště c) pouště 18

19 38/ Kolik časových pásem má Evropa včetně evropské části Ruska? a) 2 b) 3 c) 4 39/ Kolik senátorů tvoří Senát Parlamentu ČR? a) 80 b) 81 c) 82 40/ Jak dlouhé je funkční období prezidenta ČR? a) 5 let b) 6 let c) 7 let 41/ Kolik % obyvatel ČR je nad 60 let? a) 7,8 b) 22,2 c) 30,5 42/ Který český vědec je spojen s vynálezem měkkých kontaktních čoček? a) Jaroslav Heyrovský b) Jan Jánský c) Otto Wichterle 43/ Kolik je v ČR sazba daně z příjmu fyzických osob? a) 15 % b) 25 % c) 5 % 44/ Česká republika je členem NATO od roku a) 1989 b) 1999 c) / Kolik let je v ČR povinná školní docházka? a) 8 b) 9 c) 10 46/ Kolik je v současnosti v ČR životní minimum pro jednotlivce? a) Kč b) Kč c) Kč 47/ Průměrná délka života mužů v ČR je a) 74,3 let b) 80,3 let c) 63,7 let 19

20 48/ K výrobě piva se používá následující obilovina a) oves b) ječmen c) žito 49/ Kde sídlí Evropský parlament? a) v Bruselu b) v Haagu c) v Štrasburku 50/ Jak se jmenuje současný předseda Evropské komise? a) Herman Van Rompuy b) Jerzy Buzek c) José Manuel Barroso 51/ Členskou zemí Evropské unie není a) Rumunsko b) Chorvatsko c) Srbsko 52/ Průvodce cestovního ruchu, který je občan ČR, musí před prvním poskytnutím průvodcovských služeb v Rakousku a) požádat o uznání kvalifikace b) požádat o pracovní povolení c) podat ohlášení 53/ Horský průvodce je v ČR živnost a) ohlašovací vázaná b) ohlašovací volná c) koncesovaná 54/ FEG je zkratka a) Francouzského spolku průvodců-tlumočníků b) Federace ekologických průvodců c) Federace evropských asociací turistických průvodců 55/ Světová federace asociací turistických průvodců (WFTGA) vznikla v roce a) 1975 b) 1985 c) / Do dnešního dne bylo v ČR zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO a) 12 míst b) 14 míst c) 16 míst 57/ Masopustní průvody se konají a) 40 dní po velikonocích b) 40 dní před velikonocemi c) 40 dní po vánocích 20

Kolektiv autorů: Ing. Jan Junek. PhDr. Jolana Myslivcová. Ing. Dagmar Parmová. PaeDr. Eva Petřikovová. PaeDr. Jaroslav Strnad. Ing.

Kolektiv autorů: Ing. Jan Junek. PhDr. Jolana Myslivcová. Ing. Dagmar Parmová. PaeDr. Eva Petřikovová. PaeDr. Jaroslav Strnad. Ing. Kolektiv autorů: Ing. Jan Junek PhDr. Jolana Myslivcová Ing. Dagmar Parmová PaeDr. Eva Petřikovová PaeDr. Jaroslav Strnad Ing. Taťána Vencovská PhDr. Stanislav Voleman (vedoucí autorského kolektivu) 2

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Průvodce cestovního ruchu (kód: 65-021-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Průvodce cestovního ruchu (kód: 65-021-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Průvodce cestovního ruchu (kód: 65-021-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Pracovník cestovní kanceláře;

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 6.2.2012

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 6.2.2012 Stavitel podzemní hrobky (kód: 69-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Povolání: Stavitel podzemní hrobky Doklady potvrzující ÚK:

Více

Hodnoticí standard. Místní zástupce cestovní kanceláře. Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Místní zástupce cestovní kanceláře. Odborná způsobilost. Platnost standardu Místní zástupce cestovní kanceláře (kód: 65-026-M) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Místní zástupce cestovní

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Manažer (kód: 63-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Manažer Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E)

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 2.11.

Hodnoticí standard. Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 2.11. Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Povolání: Chůva Doklady potvrzující úplnou profesní kv.:

Více

Určování základního sortimentu rostlin a materiálu pro vazačství 2 Zhotovování základních vazačských výrobků 2 Aranžování váz a misek 2

Určování základního sortimentu rostlin a materiálu pro vazačství 2 Zhotovování základních vazačských výrobků 2 Aranžování váz a misek 2 Vazačské práce (kód: 41-032-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M)

Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H)

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011 Hodnotitel koní (kód: 41-002-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský technik Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady potvrzující

Více

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby indoor cyclingu

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby indoor cyclingu HODNOTÍCÍ STANDARD Dílčí kvalifikace 74-005-H INSTRUKTOR INDOOR CYCLING kvalifikační úroveň 3 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Bar management zakázky: pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci a autorizované osoby

Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci a autorizované osoby Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci a autorizované osoby Tento materiál má informativní charakter, je souborem doporučení, není závazným dokumentem, spíše předává praktické informace pro potenciální

Více

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2 Údržba veřejné zeleně (kód: 41-033-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Aranžér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

1. k11.d.1112 Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby indoor cyclingu

1. k11.d.1112 Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby indoor cyclingu HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace 74-005-H INSTRUKTOR INDOOR CYCLING kvalifikační úroveň 3 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. k11.d.1112 Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch pro projekt Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu Zadavatel

Více

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Dělník ve strojírenské výrobě

Dělník ve strojírenské výrobě Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Dělník ve strojírenské výrobě Doklady

Více

Hodnoticí standard. Bezpečnostní konzultant (kód: 68-012-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Bezpečnostní konzultant (kód: 68-012-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Bezpečnostní konzultant (kód: 68-012-M) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Týká se povolání: Bezpečnostní konzultant Kvalifikační úroveň

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Hodnoticí standard. Cukrář v restauračním provozu (kód: 65-023-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Cukrář v restauračním provozu (kód: 65-023-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Cukrář v restauračním provozu (kód: 65-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Cukrář v restauračním provozu

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009 Ošetřovatel koní (kód: 41-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Chovatel a jezdec koní; Zemědělec farmář Doklady potvrzující ÚK:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Identifikační údaje zadavatele Lázně Velké Losiny s.r.o. Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny IČ: 285 61 813 Zastoupená Ing. Martinem Plachým a Zdeňkem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace DIVADLO NA VINOHRADECH Kvalifikační dokumentace k Oznámení veřejné zakázky č. 202011008789 ze dne 05/03/2012 na akci Rekonstrukce technického zázemí Divadla na Vinohradech metodou EPC Zpracovatel: ENVIROS,

Více

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany Tento projekt je spolufinancován z programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2015 Město Blšany vyhlašuje uzavřené poptávkové řízení na akci Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Prodavač (kód: 66-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň

Více

Obsluha běžné kancelářské techniky (pobočková telefonní ústředna, záznamník, scanner, fax, kopírka, tiskárna) 3

Obsluha běžné kancelářské techniky (pobočková telefonní ústředna, záznamník, scanner, fax, kopírka, tiskárna) 3 Recepční v hotelovém provozu (kód: 65-033-M) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Recepční Kvalifikační úroveň

Více

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018 Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se (jedná se o 15. až 16. otázku v pořadí) Do objemu služeb je započítáváno i plnění v rámci grantových projektů financovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA NÁRODNÍ ÚSTAV MINISTERSTVO KULTURY LIDOVÉ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zpracoval: Jančálek s.r.o. 08/2006 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK dle pravidel Programu rozvoje venkova Název veřejné zakázky: STAVEBNÍ ÚPRAVY OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA Identifikační údaje zadavatele Název / obchodní firma : Obec Horní Újezd IČ : 00376981

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu Metrolog (kód: 39-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Metrolog Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná

Více

Rozsah autorizované zkoušky Dílčí kvalifikace: Sportovní masáž (kód: 69-007-H)

Rozsah autorizované zkoušky Dílčí kvalifikace: Sportovní masáž (kód: 69-007-H) Rozsah autorizované zkoušky Dílčí kvalifikace: Sportovní masáž (kód: 69-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Platnost standardu: od 30.6.2009 do Skupina oborů: Osobní

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele:

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele: Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání do zjednodušeného podlimitního řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: REKONSTRUKCE PAVILONU Z1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY A 1. PP Identifikační

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Prodavač (kód: 66-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlem: Blanická 1 ČR Ministerstvo zemědělství, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Želechovice u Uničova Spisová značka

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/7 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34004-2014:text:cs:html Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace 74-001-H INSTRUKTOR AEROBIKU A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace 74-001-H INSTRUKTOR AEROBIKU A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace 74-001-H INSTRUKTOR AEROBIKU kvalifikační úroveň 3 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka Vyjmenovat, popsat

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Pořízení

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT upravující

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pracovník poštovní přepážky univerzální (kód: 37-018-M)

Pracovník poštovní přepážky univerzální (kód: 37-018-M) Pracovník poštovní přepážky univerzální (kód: 37-018-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Samostatný pracovník poštovního provozu

Více

Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení

Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení Čl.

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více