METODIKA ZKOUŠKY DK N Průvodce cestovního ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA ZKOUŠKY DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu"

Transkript

1 METODIKA ZKOUŠKY DK N Průvodce cestovního ruchu

2 Kolektiv autorů: Ing. Jan Junek PhDr. Jolana Myslivcová Ing. Dagmar Parmová PaeDr. Eva Petřikovová PaeDr. Jaroslav Strnad Ing. Taťána Vencovská PhDr. Stanislav Voleman (vedoucí autorského kolektivu) 2

3 OBSAH Úvod 1. Zaměření metodiky 2. Proces autorizace ve vztahu k DK N Průvodce cestovního ruchu 3. Vysvětlení k hodnoticímu standardu DK N Průvodce cestovního ruchu 3.1 Metodické doporučení 3.2 Výsledné hodnocení 3.3 Složení zkušební komise 3.4 Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby 3.5 Požadavky na materiálně-technické zázemí 3.6 Výše úhrady za zkoušku 3.7 Doba přípravy na zkoušku 3.8 Délka zkoušky 4. Přehled činností autorizované osoby a uchazeče před konáním zkoušky 5. Doporučení pro organizaci a obsah zkoušky 5.1 Písemná část zkoušky Organizace Příklad písemného testu a pracovního listu Hodnocení 5.2 Praktická část zkoušky Organizace Kompetence Zadání praktické části zkoušky Vlastní průběh praktické části zkoušky Hodnocení 5.3 Ústní část zkoušky Organizace Návrh tematických okruhů a příklady ústního ověřování Prezentace písemné práce Hodnocení 5.4 Zadání písemné práce Návrh zadání písemné práce korespondující s praktickou částí zkoušky Návrh zadání kombinace písemné a praktické práce s virtuálním cílem prezentované při ústní zkoušce 5.5 Jazyková zkouška 3

4 Úvod Dílčí kvalifikace N Průvodce cestovního ruchu vstoupila v platnost jako zatím nejnáročnější z dosavadních schválených 22 dílčích kvalifikací v gesci MMR pro oblast gastronomie, hotelnictví a turizmu. Je zařazena v kvalifikační úrovni 5, která odpovídá stupni vzdělání vyšší odborné. Na základě dosavadních zkušeností v oblasti autorizace dané dílčí kvalifikace, s ohledem na její náročnost, dle ohlasu odborné veřejnosti a po diskuzích v dané věci mezi odborníky a zainteresovanými zástupci státní správy a dalších institucí, vyvstala potřeba stanovit určitá pravidla tak, aby byla zaručena srovnatelná úroveň kvality zkušebního procesu při ověřování dané kvalifikace. Nastavení této pomyslné laťky úrovně a kvality zkoušek adeptů na průvodce je v zájmu všech účastníků procesu autorizace a ve výsledku je zacíleno na dosažení odpovídající kvality a erudovanosti průvodců samých a jejich činnosti v cestovním ruchu. Ve shodě zainteresovaných subjektů - zástupců MMR, MŠMT, NÚOV, AP ČR, ACK ČR a odborné veřejnosti - se jako vhodné a užitečné ukázalo být vytvoření metodiky zkoušek dílčí kvalifikace Průvodce cestovního ruchu jako určitého návodu a pomůcky pro stávající autorizované osoby i pro další zájemce o autorizaci pro danou kvalifikaci. Za tím účelem ustavil odbor cestovního ruchu MMR ve spolupráci s Asociací průvodců ČR odbornou pracovní skupinu, která tuto metodiku vytvořila. Předkládanou metodiku je třeba chápat jako doplňkový, vysvětlující a upřesňující materiál ke schválenému kvalifikačnímu a hodnoticímu standardu DK N Průvodce cestovního ruchu jako stěžejnímu dokumentu. Metodika nemá být pro autorizované osoby svazujícím dokumentem, který by omezoval jejich vlastní iniciativu a kreativitu, ale praktickým návodem, jak zkoušky připravit a realizovat v odpovídajícím rozsahu a kvalitě a neopomenout důležité aspekty. Doufáme, že metodika splní svůj účel a bude užitečnou pomůckou pro odbornou veřejnost, která se problematikou zkoušek průvodců cestovního ruchu zabývá. Kolektiv autorů 4

5 1. Zaměření metodiky Předmětem metodiky jsou zkoušky dle kvalifikačního a hodnoticího standardu Národní soustavy kvalifikací pro dílčí kvalifikaci N Průvodce cestovního ruchu na profesi průvodce cestovního ruchu, která je definovaná dle ČSN EN Služby cestovního ruchu Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) Terminologie pod položkou takto: průvodce cestovního ruchu fyzická osoba, která provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví oblasti, přičemž tato osoba má obvykle specializaci na příslušnou oblast vydanou a/nebo uznávanou příslušným úřadem. Metodika je zaměřena na průvodce cestovního ruchu na území České republiky. 2. Proces autorizace ve vztahu k DK N Průvodce cestovního ruchu Další vzdělávání, které navazuje na vzdělávání počáteční, je velmi důležitou součástí procesu doplňování vědomostí a dovedností pro uplatnění lidí v konkurenčním prostředí trhu práce. 1. srpna 2007 vstoupila v České republice v platnost nová právní úprava dalšího vzdělávání - zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Tento zákon provází prováděcí vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ve smyslu uvedeného zákona Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) jako autorizující orgán přijímá a posuzuje žádosti zájemců o autorizaci pro dílčí kvalifikace pro povolání v oblastech činností, které spadají do jeho kompetence; jednou z nich je také oblast cestovního ruchu. Dílčí kvalifikace tohoto oboru jsou na základě Klasifikace kmenových oborů vzdělávání soustředěny pod kódem 65 Gastronomie, hotelnictví a turizmus a do dané skupiny patří také dílčí kvalifikace N Průvodce cestovního ruchu. Autorizací se rozumí oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby dle příslušného hodnoticího a kvalifikačním standardu dílčí kvalifikace, pro kterou bylo oprávnění uděleno. U oprávněné autorizované osoby má pak zájemce o uznání určité kvalifikace možnost si své dovednosti a znalosti ověřit a získat tak tzv. Osvědčení o získání dílčí kvalifikace jako oficiální úřední dokument, kterým se pak prokazuje na trhu práce. O autorizaci může MMR požádat fyzická osoba, právnická osoba nebo škola - příspěvková organizace písemně prostřednictvím příslušné žádosti doplněné požadovanými přílohami. Žádost o autorizaci v písemné podobě podává žadatel k personálnímu odboru MMR, který přijaté žádosti eviduje, kontroluje jejich formální správnost, posuzuje jejich obsah z právně-administrativního hlediska, kontaktuje žadatele a ověřuje čestná prohlášení. Žádost poté postupuje věcně příslušnému odboru k dílčímu stanovisku a na jeho návrh poté rozhoduje o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace. Pro oblast cestovního ruchu je věcně příslušný odbor cestovního ruchu, který posuzuje žádosti z odborného hlediska a při hodnocení postupuje podle hodnoticích standardů dílčích kvalifikací, pro které je autorizace požadována. 5

6 Lhůta pro vyřízení žádosti se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a činí 30 dnů od zahájení řízení. Pokud je nutné provést dožádání např. chybějících dokumentů nebo nařídit ústní jednání či místní šetření, lhůta se ve smyslu uvedeného zákona prodlužuje. Hlavním smyslem celého procesu autorizace je udělení autorizace kvalitním a odborně zdatným, zkušeným a příslušně materiálně a technicky vybaveným subjektům, které mohou garantovat odbornost a kvalitu při přezkušování osob a ověřování jejich kvalifikace v rámci procesu dalšího vzdělávání a jeho výstupů. Doba platnosti autorizace je 5 let a může být opakovaně prodloužena vždy o dalších 5 let. Může být ovšem také odňata (viz 16, zákona č. 179/2006 Sb.). Po provedení zkoušky je autorizovaná osoba povinna: - vytvořit 3 ks stejnopisů osvědčení o získání DK (1 obdrží do 5 dní uchazeč, 1 zašle autorizujícímu orgánu, 1 uchová po dobu 5 let v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů); - vyplnit 2x záznam o průběhu a výsledku zkoušky a protokol o zkoušce. Tyto dokumenty zašle do 1 měsíce ode dne konání zkoušky společně se stejnopisem osvědčení autorizujícímu orgánu MMR. Stejnopisy záznamu o průběhu a výsledku zkoušky, protokolu o zkoušce a osvědčení uchovává autorizovaná osoba po dobu 5 let. Autorizující orgán uchovává záznam o průběhu a výsledku zkoušky a stejnopis osvědčení vydaný a zaslaný autorizovanou osobou po dobu 10 let ode dne, kdy mu byl doručen, ve své spisovně. Stejnopis osvědčení uloží autorizující orgán po uplynutí uvedené lhůty ve svém správním archivu, kde ho uchová nejméně po dobu 45 let (viz. 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb.). Tiskopisy osvědčení lze získat v prodejnách SEVT. Autorizovaná osoba je také povinna písemně informovat personální odbor MMR o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a podle vyhlášky MŠMT č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Dále má autorizovaná osoba povinnost informovat personální odbor MMR o místě a termínu konání zkoušky podle 17 odst. 5, 8 i 10 zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Při nakládání s osobními údaji se autorizovaná osoba řídí podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Odkazy Adresa pro zasílání žádostí: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR odbor personální Staroměstské náměstí č Praha 1 6

7 Formuláře žádostí, čestných prohlášení a potvrzení: Webová stránka MMR - dále hesla Řízení úřadu a legislativa, Legislativa, Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání; součástí každého typu žádosti jsou také podrobné Informace pro žadatele pro vyplňování žádostí. Kvalifikační a hodnoticí standardy: Webové stránky MMR jsou propojeny s hlavním portálem Národní soustavy kvalifikací Kliknutím na název dílčí kvalifikace v tabulce dílčích kvalifikací na výše uvedené webové stránce MMR zájemce získá informace o jednotlivých schválených dílčích kvalifikacích a jejich kvalifikačních a hodnoticích standardech, včetně organizačních a metodických pokynů, jako jsou pokyny k provádění zkoušek, způsob hodnocení uchazečů, požadavky na autorizované osoby, materiálnětechnické zázemí, informace o výši poplatků apod. Zákony, vyhlášky, normy Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Česká technická norma ČSN česká verze evropské normy EN 13809:2003 Služby cestovního ruchu Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) Terminologie. Česká technická norma ČSN , EN 15565:2008 Služby cestovního ruchu Požadavky na zajištění a kvalifikační programy pro profesionální průvodce cestovního ruchu. 3. Vysvětlení k hodnoticímu standardu DK N Průvodce cestovního ruchu 3.1 Metodická doporučení Na kritéria a způsoby hodnocení uspořádané v tabulkách navazuje v hodnoticím standardu DK N Průvodce cestovního ruchu textová pasáž. V tomto oddíle hodnoticího standardu jsou stanovena pravidla, kterými by se měla řídit autorizovaná osoba při zkoušení uchazeče, a uvedeny další potřebné informace a požadavky. Daný text je v této kapitole dle potřeby rozpracován s komentářem - vysvětlením jednotlivých částí v této posloupnosti: text příslušné části hodnoticího standardu (barevně), komentář s vysvětlením, resumé v rámečku. Na závěr je uveden přehled činností autorizované osoby/zástupce a uchazeče před konáním zkoušky. 1. Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Autorizovaná osoba sdělí uchazeči písemně, jaké doklady bude požadovat. 7

8 Doklady, které předloží uchazeč pro řádný průběh zkoušky, jsou: doklad totožnosti uchazeče (např. občanský průkaz); vysvědčení o maturitní zkoušce, případně doklad o uznání zahraničního vzdělání 108 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů např. vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami 1. Autorizovaná osoba oznámí uchazeči písemně termín/termíny konání zkoušky. Jelikož je zkouška náročná na organizaci a zahrnuje několik částí, je možné ji v uvedeném časovém rozpětí rozdělit do dvou nebo více termínů. Autorizovaná osoba zašle uchazeči dopis, ve kterém uvede, jaké doklady musí u zkoušky předložit, a stanoví přesný termín konání zkoušky. 2. Dále stanoví místo konání zkoušky (včetně praktické zkoušky) a uvede které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat. Autorizovaná osoba písemně sdělí vedle termínu i místo konání jednotlivých částí zkoušky a hodinu začátku jednotlivých zkoušek. Praktická zkouška by měla probíhat v terénu, případně v simulovaném prostředí, a proto je důležité stanovit přesný časový harmonogram včetně místa nebo prostředí, ve kterém se bude zkouška konat. Autorizovaná osoba písemně stanoví místo a čas konání jednotlivých zkoušek a uvede přehled pomůcek, které může uchazeč při zkoušce použít. 3. Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá uchazeči zpracování písemné práce (itinerář, prezentace apod.), jejíž obsah vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - zejména odborné způsobilosti A.2.H Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb - kritéria hodnocení e), f). Zpracovanou písemnou práci uchazeč předloží u zkoušky. Na její zpracování musí mít uchazeč alespoň 2 týdny. K ověření některých kritérií hodnoticího standardu, zejména u kritérií, která jsou náročná na časovou přípravu, a současně standard umožňuje jejich ověření písemnou formou, uchazeč zpracuje zadanou písemnou práci. Na zpracování práce musí mít uchazeč minimálně 2 týdny. Doporučujeme, aby požadovanou práci uchazeč odevzdal alespoň 2 týdny před konáním vlastní zkoušky, aby bylo možné práci kvalitně posoudit. Z toho plyne, že od doručení dopisu s termínem konání zkoušky a požadavky ke zkoušce do doby jejího konání by měl uplynout alespoň jeden měsíc. (Pokud autorizovaná osoba shledá, že pro posouzení písemné práce jí postačí i doba kratší než 2 týdny, upraví příslušně doporučený termín pro odevzdání práce.) 1 Uznání zahraničního vzdělání: absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení středního nebo vyššího vzdělání (dále jen zahraniční vysvědčení ), může požádat krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice ( nostrifikace ). Vysvědčení o maturitní zkoušce je požadováno proto, že kvalifikační standard průvodce cestovního ruchu je přiřazen na úroveň 5, což je vyšší úroveň než maturitní. Z tohoto důvodu nemůže být nižší úroveň vzdělání uchazeče doporučena. 8

9 Autorizovaná osoba zašle uchazeči podklady pro zpracování písemné práce. Uchazeč zpracuje písemnou práci podle zadaných podkladů a doručí ji autorizované osobě dle stanoveného termínu. 4. Uchazeč ve stanoveném termínu sdělí cizí jazyk (cizí jazyky), ve kterém bude ověřována jazyková způsobilost, tj. 3 poslední uvedené kompetence (ústní komunikace v cizím jazyce pro práci průvodce; písemná komunikace v cizím jazyce pro práci průvodce; informovanost o reáliích dané jazykové oblasti). Autorizovaná osoba vyzve písemně uchazeče, aby sdělil, v jakém cizím jazyce bude skládat 3 cizojazyčné kompetence. Toto sdělení zašle uchazeč písemně. Doporučujeme toto sdělení zaslat alespoň 2 týdny před konáním vlastní zkoušky. Uchazeč zašle alespoň 2 týdny před zkouškou informaci o cizím jazyce, ve kterém bude skládat jazykové kompetence. 5. V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této DK uznat v plném rozsahu a uchazeč nemusí konat 3 poslední uvedené kompetence (viz výše). Uchazeč nemusí skládat jazykovou zkoušku k ověření cizojazyčných kompetencí v tom případě, že již v minulosti absolvoval zkoušku minimální úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Uznat lze i jiný certifikát osvědčující znalosti požadované úrovně; viz Uchazeč doloží alespoň dva týdny předem ověřenou kopii certifikátu autorizované osobě. Uchazeč může skládat zkoušku i v dalším jiném cizím jazyce a v tom případě tuto skutečnost autorizované osobě oznámí. V případě, že uchazeč je držitelem certifikátu úrovně alespoň B2, doloží autorizované osobě jeho ověřenou kopii. Uchazeč má možnost i v tomto případě složit zkoušku v dalším cizím jazyce, pokud o to autorizovanou osobu požádá. Oznámí pak autorizované osobě, v jakém jazyce bude zkoušku skládat alespoň dva týdny před jejím konáním 6. Autorizovaná osoba uvede v Osvědčení o získání dílčí kvalifikace ve výčtu získaných odborných způsobilostí též specifikaci cizího jazyka (cizích jazyků), kterého se týkají odborné způsobilosti Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce a Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce. Autorizovaná osoba uvede v Osvědčení, ve kterém cizím jazyce byly ověřovány cizojazyčné kompetence v případě, že uchazeč tuto část zkoušky skládal. 9

10 7. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí prokazatelným způsobem uchazeče s pravidly bezpečného chování a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Doporučujeme autorizované osobě připravit si pro tento účel předem příslušný text (prohlášení), který předloží uchazeči k podpisu před zahájením zkoušky; doporučujeme vložit do tohoto prohlášení také text, kterým uchazeč prohlašuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý k vykonání zkoušky. Vzhledem k náročnosti zkoušek, které probíhají také v terénu (město, krajina, přírodní rezervace, technická či stavební památka, dopravní prostředek, apod.), doporučujeme v dané souvislosti autorizované osobě také uzavřít pro činnost zkoušek vhodný druh pojištění odpovědnosti za případnou škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného pro případ, že by došlo k úrazu nebo jiné nehodě. Před zahájením zkoušky uchazeč potvrdí svým podpisem, že byl seznámen s pravidly BOZP a PO. 8. Zkouška probíhá ve zkušební místnosti i v terénu, kdy jsou prověřována předepsaná kritéria podle jednotlivých bodů kvalifikace. Místo konání zkoušky je stanoveno pro jednotlivé části zkoušky písemnou, ústní a praktickou. Praktická zkouška probíhá v reálném nebo simulovaném prostředí dle konkrétního zadání ze strany autorizované osoby. 3.2 Výsledné hodnocení Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít vyhověl nebo nevyhověl v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď vyhověl, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo nevyhověl, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl. Za výsledné hodnocení zkoušky zodpovídá autorizovaná osoba nebo autorizovaný zástupce. Autorizovaná osoba (autorizovaný zástupce) je povinna vyplnit záznam o průběhu a výsledku zkoušky a protokol o zkoušce. 3.3 Složení zkušební komise 1. Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby. V případě ověřování jazykových kompetencí (viz výše), pokud autorizovaná osoba nemá kvalifikaci v příslušném cizím jazyce na úrovni 10

11 magisterského studia (doloží diplom) nebo v daném jazyce nezískala a nedoložila certifikát úrovně minimálně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, musí být při zkoušce přítomna také další osoba, která tyto kvalifikační požadavky splňuje. Autorizovaná osoba nebo autorizovaný zástupce právnické osoby může zkoušet jazykovou část v tom případě, že disponuje certifikátem v příslušném cizím jazyce na úrovni magisterského studia nebo vlastní jiný certifikát alespoň na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud tuto kvalifikaci nemá, přizve ke zkoušení osobu s uvedenou kvalifikací pro příslušný cizí jazyk. Tato osoba uchazeče sama nehodnotí, pouze navrhuje a poskytuje autorizované osobě podklad pro hodnocení, tlumočí a komunikuje tak, aby autorizovaná osoba sama získala přehled o tom, zda uchazeč uvedené kompetence splňuje. 2. Pro posouzení některých kritérií si autorizovaná osoba může přizvat jako odborníka dalšího přísedícího, např. zdravotníka. Lze doporučit pro ověření některých specifických kritérií, jako je například poskytnutí laické první pomoci, přizvat k ověření lékaře nebo kvalifikovaného zdravotníka (záchranáře apod.). V tom případě se postupuje obdobně, jak je uvedeno výše. Tato osoba samostatně uvedené kriterium nehodnotí, poskytuje pouze autorizované osobě odbornou poradenskou pomoc při hodnocení splnění tohoto kritéria. Přizvaný odborník při zkoušce uchazeče nehodnotí, pouze doporučí své odborné stanovisko autorizované osobě/autorizovanému zástupci. 3.4 Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby Požadavky na odbornou způsobilost jsou velmi důležitou částí hodnoticího standardu a jedním z klíčových údajů procesu řízení o udělení autorizace; nejsou sice předmětem těchto metodických doporučení ke zkouškám, ale vzhledem k jejich důležitosti je nutno je zde uvést. Autorizovaná osoba musí splňovat tyto požadavky: vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let praxe jako průvodce, alespoň 5 let praxe jako lektor v oblasti vzdělávání průvodců a prokáže odbornou kvalifikaci pro práci průvodce cestovního ruchu. Další požadavky : - Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin. - Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestným prohlášením). 11

12 - Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestným prohlášením). Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem. MMR jako autorizující orgán udělí autorizaci na základě řádně doložené žádosti a za předpokladu splnění výše uvedených požadavků na odbornou způsobilost autorizované osoby. 3.5 Požadavky na materiálně technické zázemí 1. topografické mapy, odborná literatura, slovník technické pomůcky mikrofon, PC apod. Autorizovaná osoba sdělí uchazeči předem, jaké pomůcky jsou povolené, které budou k dispozici na místě a které si může přinést. Pokud bude využívána technika, autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce seznámí uchazeče před vlastní zkouškou s její obsluhou a funkčností. V písemném sdělení autorizovaná osoba uvede přehled pomůcek, které může uchazeč při zkoušce použít. 2. K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o udělení autorizace smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let. Doklady o materiálně-technickém zabezpečení průběhu zkoušky předkládá žadatel autorizujícímu orgánu v rámci žádosti o udělení autorizace. Za účelem zabezpečení řádného průběhu zkoušky zajistí autorizovaná osoba veškeré potřebné materiálně-technické zázemí. 3.6 Výše úhrady za zkoušku Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí až Kč bez DPH; v případě, že uchazeč neskládá jazykové kompetence, je rozmezí až Kč bez DPH. Za druhou a další zkoušku týkající se jazykové způsobilosti v cizím jazyce lze navýšit cenu o 600 až Kč. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby. Kalkulace ceny se odvíjí od nákladů na zkoušku a je v pravomoci autorizované osoby stanovit její výši. Cenu za zkoušku sdělí uchazeči předem písemně, doporučujeme sdělit i podmínky odstoupení od zkoušky, způsob platby apod. Cenu zkoušky a způsob úhrady stanoví autorizovaná osoba. 12

13 3.7 Doba přípravy na zkoušku Celková délka přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 1 hodina. Uchazeč se může připravovat na jednotlivé části zkoušky v souladu s průběhem zkoušky tak, že celková doba přípravy nepřesáhne uvedený časový limit. Doporučujeme, aby autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce čas přípravy pro uchazeče přesně naplánoval s ohledem na průběh zkoušky, počet uchazečů, časové dispozice apod. S takto připraveným harmonogramem autorizovaná osoba/zástupce uchazeče předem seznámí. Autorizovaná osoba předem naplánuje dobu přípravy uchazeče na jednotlivé části zkoušky. 3.8 Délka zkoušky Celková délka trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). V případě zařazení cizího jazyka se zkouška navyšuje o 3 hodiny pro každý ověřovaný cizí jazyk. Zkouška může být podle zadaných úkolů rozložena do více dnů. Autorizovaná osoba může celkovou dobu konání zkoušky rozdělit na jednotlivé dílčí zkoušky, avšak celková doba zkoušení nesmí přesáhnout uvedený časový limit. 4. Přehled činností autorizované osoby a uchazeče před konáním zkoušky Autorizovaná osoba A) postupuje v souladu s vyhláškou č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Připraví na základě žádosti uchazeče v souladu s 5 vyhlášky č. 208/2007 Sb., pozvánku ke zkoušce, ve které bude m j. uvedeno: 1. jaké doklady musí uchazeč u zkoušky předložit (doklad totožnosti, maturitní vysvědčení); 2. datum, místo a čas konání jednotlivých zkoušek písemná, praktická, ústní; 3. požadavek na vypracování písemné práce, včetně termínu odevzdání; 4. požadavek na oznámení cizího jazyka pro ověření jazykových kompetencí včetně termínu oznámení; 5. požadavek na doložení ověřené úrovně cizího jazyka v případě, že uchazeč již konat jazykové kompetence nemusí; 6. pomůcky, které si může nebo má ke zkoušce přinést; 7. cenu za zkoušku a platební podmínky. B) po obdržení písemné práce tuto práci posoudí; C) smluvně zajistí přizvané osoby potřebné pro průběh zkoušky; 13

14 D) zabezpečí potřebné materiálně technické zázemí pro konání zkoušky a nezbytné tiskopisy a dokumenty v souladu s vyhláškou č. 208/2007 Sb. Uchazeč: Vypracuje a odevzdá dva týdny před konáním zkoušky zadanou písemnou práci. V případě, že nemá dosud složenou žádnou zkoušku ověřující požadovanou úroveň jazykových znalostí, musí jazykové kompetence odpovídající danému standardu složit a v tom případě sdělí autorizované osobě dva týdny předem, v jakém cizím jazyce bude zkoušku konat. V případě, že již v minulosti jazykovou zkoušku absolvoval, doloží úředně ověřenou kopii certifikátu dokládající požadovanou jazykovou úroveň. Požadovaný doklad doručí nejpozději 2 týdnu před konáním zkoušky. 5. Doporučení pro organizaci a obsah zkoušky Následující výklad a doporučení jsou jednou z možností jak přistoupit ke konání zkoušek. Při aplikaci nutno vzít též v úvahu, že jde o některé z možných variant a že předložené vzory zadání jsou pouze vzory dílčími, které nutno obměňovat a rozšiřovat pro účely každého kola zkoušek podle potřeb a zkušeností příslušných autorizovaných osob. Autorizovaná osoba rozdělí Kritéria hodnoticího standardu podle způsobu ověřování na část písemnou, praktickou a ústní. Kritéria konkretizuje do zkušebních otázek tak, aby byly průkazně prověřeny veškeré kompetence a jejich subkritéria. Autorizovaná osoba stanoví, za jakých podmínek bude považováno dílčí kritérium za splněné. Doporučuje se zachovat uvedenou časovou posloupnost částí zkoušky: písemná, praktická, ústní. Uchazeč musí uspět ve všech částech zkoušky. Poměr rozdělení kompetencí ověřovaných jednotlivými částmi zkoušky (písemná, ústní, praktická) závisí na autorizované osobě. Délka trvání zkoušky (jejích všech tří částí dohromady) se pohybuje v rozpětí 5 až 6 hodin (do tohoto času se nezapočítává jednohodinová příprava na ústní nebo kombinovanou zkoušku). Jednou hodinou se rozumí šedesátiminutová jednotka. Trvání zkoušky se navyšuje o 3 hodiny za každý jazyk, pokud uchazeč skládá též zkoušku cizího jazyka (cizích jazyků). 5.1 Písemná část zkoušky Organizace Ověření některých kompetencí může autorizovaná osoba provést formou písemného testu. Splnění testu je předpokladem postupu k dalším částem zkoušky DK. Forma, obsahová náplň testu a hodnoticí kritéria jsou v kompetenci autorizované osoby. Písemná zkouška se koná v místnosti organizátora zkoušek - tedy autorizované osoby zpravidla frontálně formou písemného testu, který může být tvořen buď otázkami doplňovanými tvůrčím způsobem anebo zaškrtáváním předem připravených odpovědí. Délka 14

15 trvání tohoto testu se může pohybovat mezi dvěma až třemi hodinami podle způsobu zadání otázek a podle jejich počtu. Nicméně rozdělení otázek mezi písemnou a ústní formu lze doporučit vyváženým způsobem. Test je vypracováván na ověřených formulářích autorizované osoby průkazným a trvanlivým způsobem Příklad písemného testu a pracovního listu Test Příklad testu s uzavřenými úlohami /uchazeč volí jednu, dvě, tři nebo žádnou odpověď z nabízených možností/: 1/ Do období př. n. l. se datuje na našem území a) starší doba kamenná (paleolit) b) mladší doba kamenná (neolit) c) starší doba železná 2/ První biskupství na našem území bylo zřízeno roku 973 v a) Olomouci b) Brně c) Praze 3/ Prvním korunovaným českým králem byl a) Vratislav II. b) Vladislav II. c) Soběslav II. 4/ Vpád Tatarů na Slovensko a Moravu byl v roce a) 1141 b) 1241 c) / Český král Václav III. byl zavražděn a) ve Staré Boleslavi b) v Praze c) v Olomouci 6/ Karel IV. zemřel v roce a) 1358 b) 1368 c) / První pražská defenestrace se uskutečnila v době a) hladomoru za Václava II. b) husitských válek c) třicetileté války 15

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch.

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Stromořadí 420, 783 91 Uničov Obor vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012

Více

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI M I NISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍ C H VĚCÍ Č ESKÉ REPUBLIKY PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI 15. 10. 2014 verze s označenými změnami Obsah A. Úvod... 1 B. Organizační pokyny... 1 C. Akreditační

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie dle článku 2.1.2. Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ MAD 9 pro zadávání zakázek

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program Obor vzdělání 41 41 M/01 Agropodnikání zaměření agroturistika, cestovní ruch rozvoj venkova platnost ŠVP: od 1. září 2009 Vydala Střední zemědělská

Více

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání 1 Obsah: 1. Identifikační

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů Bc. Martin Fleischmann Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

Více

METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ

METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2008 Vedoucí práce : Vypracovala : Mgr. Adam

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

CZ.1.11/4.2.00/39.01659,

CZ.1.11/4.2.00/39.01659, Vzdělávací modul č. 4: Veřejné zakázky studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Rakovník platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Kód a název oboru

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více