Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č dubna 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015"

Transkript

1 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č dubna 2015

2 Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí

3 Přímé zahraniční investice PZI (FDI) Štrach 2009 investice do jiné země za účelem získání podílu na kmenových akciích a rozhodovacích pravomocích ve výši alespoň 10% či takovému podílu, který dává investorovi rozhodovací pravomoci podoba podílu na základním jmění, reinvestovaném zisku nebo podoba úvěrů od mateřské společnosti

4 Přímé zahraniční investice PZI (FDI) Cíl PZI Efektivnější globální alokaci vlastních zdrojů Firmy budou vstupovat na zahraniční trhy formou přímých investic, pokud: fixní náklady na provoz centrály jsou vysoké a náklady na zřízení provozů jsou nízké Firmy budou vstupovat na zahraniční trhy formou exportních aktivit, pokud: distribuční náklady jsou nízké náklady na zřízení provozů jsou vysoké

5 Přímé zahraniční investice PZI (FDI) Rozdělení PZI Míra kontroly ( podnik s menšinovým podílem / podnik pod zahraniční kontrolou) Motiv vstupu (trhy vyhledávající / faktory vyhledávající / aktiva vyhledávající) Způsob vstupu (investice na zelené louce / investice na hnědé louce / fúze a akvizice) Specializace mateřské firmy (vertikální rozdílná fáze produkčního (hodnototvorného, dodavatelského) řetězce v jednotlivých pobočkách / horizontální podobná fáze produkčního (hodnototvorného, dodavatelského) řetězce v jednotlivých pobočkách)

6 Přímé zahraniční investice PZI (FDI) Přímý investor je: jednotlivec, soukromá nebo veřejná společnost, vláda, zájmová skupina jednotlivců nebo firem. Zřizují subjekt přímé investice dceřinou společnost, filiálku nebo pobočku operující v jiné zemi, než je země jejich původu.

7 Přímé zahraniční investice PZI (FDI) Pobočka (branch) - část mateřské firmy s omezenou pravomocí a nese obvykle název mateřské pobočky. Rozvaha pobočky je součástí celkové rozvahy firmy (Štrach 2009). Zahraniční přidružená společnost (associated company) - součást majetku mateřské společnosti a rozlišuje se obvykle (Deresky, 2007) na dceřiné společnosti (subsidiary vlastnický podíl mateřské firmy je roven 50 % a více) a filiálky (associate, affiliate podíl mateřské společnosti je mezi 10 a 50 %). Zahraniční přidružená společnost je právně oddělena od mateřské firmy, má obvykle odlišné jméno. Pokud je podíl mateřské firmy menší než 20 %, hovoří se o spřátelené společnosti, na niž má mateřská firma velmi limitovaný vliv (Zadražilová, 2004).

8 Přímé zahraniční investice PZI (FDI) Finanční toky PZI tři základní komponenty základní kapitál, reinvestovaný zisk, ostatní toky. Projevy finančních toků PZI: V dceřiných společnostech podíl zahraničního investora na reinvestici zisků, čisté nákupy akcií společnosti ze strany přímého investora, správa cenných papírů (bondy, směnky, derivátové instrumenty), úvěry a/nebo čisté nákupy akcií investora ze strany společnosti.

9 Přímé zahraniční investice PZI (FDI) Finanční toky PZI tři základní komponenty V pobočkách růst reinvestovaných zisků, čistý nárůst prostředků získaných od přímého investora či toky uvnitř společnosti s výjimkou toků uvnitř finančních společností (banky, obchodníci s cennými papíry a instrumenty finančního trhu)

10 Buy-back, productionsharing, kooperace na kompenzačním základě Příbuzné operace, používají se v rámci obchodu s investičními celky (ucelený soubor staveb či strojů, které tvoří samostatný funkční celek, je předmětem tzv. vyšší dodávky investičního celku, úplné řešení projektu spojeného s výstavbou, řešení od technickoekonomické studie, až po předání na klíč, instalace, která spojuje jeden či více kusů zařízení a technologii určenou k výrobě) Charakteristická je pro ně dlouhodobost (long-term-contract) Jedna strana dodává investiční zařízení, licenci, know-how a je zavázána odebírat po určitou dobu určitou část produkce protistrany jako splátku za poskytnuté plnění. Z hlediska smluvního se jedná většinou o dvě separátní smlouvy spojené vzájemně příslušnými klauzulemi.

11 Vývozy formou engineeringu (inženýringu) Poskytování pomoci investorům (především v rozvojových zemích). V podstatě se jedná o vývoz nehmotných statků. V rámci technické pomoci se též vyvážejí i hmotné dodávky. 3 formy inženýringu: inženýring konzultantský, kdy exportující firma poskytuje pouze technicko-ekonomické poradenské služby. inženýring dodavatelský, kromě poradenských služeb, obsahuje i dodávky vlastního technického a technologického vybavení, dodávky strojů a zařízení včetně všech potřebných služeb (projektování, geologický průzkum, montáže) inženýring ve formě individuálních expertiz, jedná se o vysílání odborníků, třeba jen na určitou odborně náročnou část investic, vyškolení obsluhy, poradenství atd. Úhrada za tyto služby bývá nejčastěji opět ve formě dodávek produktu z budované investice.

12 Další formy mezinárodní spolupráce Vznikly z důvodů překonání určitých překážek, jako např.: - obchodně politické překážky obchodu - problémy s finančními prostředky - nevyrovnané platební bilance Jde o zvláštní druhy obchodních operací, které mají buď odlišnou podobu právního vztahu (nikoliv běžná kupní smlouva) nebo jsou vzájemně vázány či podmíněny za účelem dosažení konkrétních cílů jednotlivých obchodních partnerů. V literatuře i v praxi neexistuje jednotná terminologie, problémy vznikají i s překladem zahraniční terminologie. Např.: Zvláštní obchodní operace, vazbové obchody, protiobchody, tradingové obchody, kompenzace, bartery

13 Kompenzace (výměnný obchod) Jednoduché kompenzace (původní název barter) jednorázová transakce přímá výměna zboží za zboží bez peněžního plnění. Principem je hodnotová rovnost, právním základem je smlouva o výměně zboží (není možné aplikovat Vídeňskou úmluvu). V praxi má prodávající problém nalézt odpovídajícího partnera, který má zájem o jeho výrobky a nabízí výrobky, pro které má uplatnění. Nahrazují se jinými typy obchodů. Kvazibarter není zde hodnotová rovnost, smlouva je doplněna o doložku o cenovém dorovnání.

14 Kompenzace Rozšířené kompenzace zúčastní se více dovozců a vývozců: nedochází k peněžnímu vyrovnání přes hranice, ale mezi domácími podniky v domácí měně. Globální kompenzace rozsáhlé obchody mezi více partnery, často na podkladě mezivládních, případně mezibankovních dohod. Většinou jsou řízeny tzv. kompenzačním jednatelem (specializované obchodní firmy, tzv. tradingové)

15 Protinákupy (counter-purchase) jde o smlouvy, kde exportér souhlasí s nákupem zboží (případně s jeho zprostředkováním) od protistrany. Požadavek protiodběru bývá stanoven jako procentní podíl z hodnoty původní transakce. Obvykle je tato operace tvořena několika vzájemně propojenými smlouvami (základní kupní smlouvou a counterpurchase smlouvou) a případně zajištěna rámcovou smlouvou, kde strany vyjadřují vůli celou operaci realizovat (např. formou Letter of intent ) Counter-purchase smlouvy (s odkazem na základní kupní smlouvu) řeší problematiku cenovou, doložku vyšší moci, časové lhůty dodávek, omezení reexportu, sankce za nesplnění, doložku o volbě práva, rozhodčí doložku, apod.

16 Offsety (druh protinákupu) dodávky na státní zakázky, hlavně ve zbrojním průmyslu (ČR ministerstvo obrany nákup stíhaček, obrněných transportérů) jsou spojeny se závazkem protiodběrů zboží, služeb, příp. zapojení domácí výroby, apod. Offset přímý zboží realizované proti dovozu je v přímé souvislosti k exportovanému zboží (např. komponenty pro dodávaná letadla) Offset nepřímý Protinákupy (counter-purchase) není zde přímá technologická souvislost s dodávanými výrobky) Offsety jsou většinou financovány z veřejných zdrojů. Někdy jsou i firemní (podobnost s buy-back).

17 Reexporty Zboží dovážené z druhé země se opět vyváží do jiné či jiných zemí. Smyslem je především využití cenových rozdílů na těchto trzích a možností nákupů ve velkém se slevami. Otázkou je souhlas či nesouhlas původního vývozce. Reexport je přímý nebo nepřímý Leasingové operace v MO - je to určitá forma financování dovozce, řešení problémů s kapitálem, možnost zvýšení vývozu. Místo prodeje je zboží pronajato za určitých podmínek (finanční a operativní leasing).

18 A všechno je to mezinárodní obchod

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU Obsah Přehled základních použitých termínů...3 1 Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky....4 2 Financování projektů z České republiky - komfortní

Více

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem.

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem. FAKTORINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ A FORFAITINGOVÉ FINANCOVÁNÍ EXPORTU A IMPORTU Obsah kapitoly Dílčí témata: 1) Podstata forfaitingu 2) Základní požadavky kladené na forfaitingové pohledávky podniku 3)

Více

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát Kapitola 1 Vymezení obchodní činnosti rovnovážná obchodní soustava reguluje výrobu a spotřebu na základě nabídky a poptávky je tvořená z: potřeb neomezené statků omezené svými možnostmi a výrobními kapacitami

Více

Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000

Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 15. 11.

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015 Semestrální práce Management obchodu s oděvy Téma: Zahraniční obchod Vypracoval: Miriama Remetová Natálie Zipserová Školní rok: 2014/2015 Ročník: 3 Obsah 1 Úvod... 3 2 Vývoz a dovoz zboží a služeb... 4

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LUCIE MICHALISKOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LUCIE MICHALISKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LUCIE MICHALISKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Marketing a management zahraničního obchodu PROBLEMATIKA

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie. Alternativní formy financování podniku. Martina Kurková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie. Alternativní formy financování podniku. Martina Kurková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Alternativní formy financování podniku Martina Kurková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

Statistická identifikace klastrů

Statistická identifikace klastrů Statistická identifikace klastrů Zpráva o zdrojích dat součást Národní zprávy Zadavatel: CzechInvest Zpracovatel: Berman Group Spolupráce: PS inovace, s.r.o. Datum: únor 2006 Autoři Ing. Petr Adámek, MBA,

Více

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ, FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ, FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ, FINANČNÍ) A STRATEGIE

Více

Prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Některé aspekty fungování světové ekonomiky

Prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Některé aspekty fungování světové ekonomiky Prof. PhDr. František Varadzin, CSc Některé aspekty fungování světové ekonomiky (Studijní opora pro cílovou skupinu malých a středních podnikatelů, vedoucích pracovníků na středním a vyšším stupni řízení

Více

Obchodní činnost Ekonomika podniku Ing. Marie Oubrechtová Ing. Lukáš Kučera 2013 České Budějovice

Obchodní činnost Ekonomika podniku Ing. Marie Oubrechtová Ing. Lukáš Kučera 2013 České Budějovice Obchodní činnost Ekonomika podniku Ing. Marie Oubrechtová Ing. Lukáš Kučera 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001

S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001 S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 61/01- OF, zahájeném dne 19. července 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Účetní operace v oblasti pořizování, dovozu a vývozu majetku a služeb se zahraničím

Účetní operace v oblasti pořizování, dovozu a vývozu majetku a služeb se zahraničím Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská práce Účetní operace v oblasti pořizování, dovozu a vývozu majetku a služeb se zahraničím Vypracovala:

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič

Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je sestavení finančního plánu obchodní

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Analysis of possibilities of small and middle enterprises financing Diplomová

Více