Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 OBSAH 1. SPRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2 თ南 3 dděთ南თ南 d d თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南ém 4 dděთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 6 3 dděთ南თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 é 7 3 Čთ南თ南 Č号号号 号 2. HLAVNÍ AKTIVITY 9 号号号号号号号号 号号 号号号号 号号号号号号号号号号 号号号号 号 号 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 号 号 თ南 თ南თ南ém 号 号 4 3 号 თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 号 号号 号号 თ南თ南 7 4 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 7 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 d ýთ南თ南 d თ南თ南号 号 6 号 თ南 თ南d თ南თ南 ým თ南 თ南 თ南m 号 7 号 თ南 თ南 თ南 ým თ南 თ南 号 号 号 თ南 თ南 m თ南 თ南 号 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 号 号 თ南თ南თ南号 თ南 号 号 თ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南d Č号 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 m 号号号 号号 თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南თ南d 号号7号 号 3 号 号号号号号号号号 号号 号号号号 号号号号 号 号号 号 号 号号号号号号号号 号号 号号号号号号号 号 თ南თ南თ南 号 თ南 号 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南d თ南თ南 ýთ南თ南 თ南 号 თ南 თ南 თ南 3. VÝSLEDKY 23

3 ÚVODNÍ SLOVO 号 ៧噷თ南 é d m号 თ南 é号 ៧噷თ南 თ南ř 号 თ南 თ南m 号号6 m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 řთ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南m号 თ南号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 dთ南 3 თ南 éთ南თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 号 m řთ南dთ南თ南៧噷 ý თ南თ南 ᘗ嚗 თ南 თ南თ南号 თ南 თ南 é თ南 თ南თ南号 თ南თ南éd თ南mთ南 თ南თ南m ú ěᘗ嚗 ým თ南号 თ南ým თ南号dთ南号 m 号ěთ南თ南m თ南 号号6 თ南 თ南 თ南 თ南 ě ř 号 თ南号 თ南 ᘗ嚗თ南m mě m号 თ南 é თ南号 თ南 dთ南 号 თ南 é თ南 m თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 号 თ南 ě თ南 თ南 d თ南თ南号 ៧噷თ南 d号 თ南თ南d თ南თ南 თ南 号 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南d თ南თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南m 号号号 თ南თ南 ᘗ嚗თ南 ᘗ嚗თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南éთ南თ南 ř 号 თ南 თ南 mě m号 ř თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 mთ南 თ南 თ南თ南 თ南号dთ南号 号 ř 号 თ南 თ南 mé ᘗ嚗 თ南 号 თ南თ南m 号号号 თ南თ南 dთ南 თ南 თ南é თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 řთ南号 თ南 თ南 号号 თ南თ南თ南d úთ南 é თ南 თ南 თ南m თ南 é 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 ř თ南 თ南 თ南 d d თ南 თ南თ南 თ南៧噷 d 号 თ南 თ南თ南m თ南თ南ᘗ嚗 ě თ南თ南 თ南 ř ៧噷 თ南 თ南 თ南 mთ南 თ南 თ南 m თ南 თ南 号 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南号 თ南 თ南号 ým 号თ南თ南m d თ南 თ南 თ南 თ南 თ南ř 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 dთ南 თ南号dთ南号 号号7号 号 3 号 თ南თ南თ南ý ým თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 Poslání d თ南 თ南 d ý d ៧噷 თ南თ南 ý თ南 თ南თ南 თ南 თ南 号ý თ南mთ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南თ南 თ南 თ南 m ř თ南ňთ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南号 Vize 号ý 号 თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南 řთ南号 m თ南 თ南 号 თ南d თ南 ěd თ南 ým თ南 号m თ南 თ南 řთ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南d ě 号m Ing. Klára Dostálová řთ南d თ南თ南 Cíle 号 ýᘗ嚗თ南 თ南 号 თ南 თ南თ南 თ南 řთ南d 号 dთ南 თ南 თ南 d თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 号 ýᘗ嚗თ南 号 თ南 თ南 თ南 号 号 თ南თ南 თ南თ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号d ៧噷თ南 dთ南号 éთ南თ南 თ南mé 号 m号 თ南 ú თ南m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南号 Čთ南 é თ南 号 Centrum evropského projektování pracuje C თ南თ南 ědთ南mě E თ南 P თ南თ南 თ南 号 ě 号 mთ南 თ南 d თ南号 ៧噷თ南 m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 号号6 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 ě თ南 ém 号 号 თ南 řთ南dთ南 ᘗ嚗 m d 号 თ南თ南თ南თ南 ém ú თ南 m თ南mთ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南号 თ南თ南 mě თ南号 თ南 éთ南თ南 úř d 号 თ南 ým 号თ南თ南m m თ南 d თ南dě თ南 თ南

4 1. SPRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 1.1Správní struktura m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ᘗ嚗号号号ᘗ嚗 თ南თ南 ř ě თ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号 თ南号 თ南 თ南 თ南号 თ南 თ南 თ南თ南თ南 é თ南 号 号 თ南 号 ř თ南 é úთ南თ南თ南თ南m თ南 号号号 თ南თ南 d თ南თ南 თ南 ᘗ嚗ᙗ囧თ南 თ南m თ南თ南x 号 d 号 თ南 号 ៧噷თ南号 ᘗ嚗თ南 ém d ៧噷 თ南თ南 ém თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 éთ南 号 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 d თ南 mთ南m თ南თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 řთ南d თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 mთ南 თ南m é თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 号ř თ南 თ南თ南თ南m თ南 თ南m თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南号 ý თ南号 თ南თ南თ南თ南៧噷 号 თ南ý m თ南თ南 měřთ南 თ南 თ南 ě თ南თ南თ南თ南 თ南 řთ南号 თ南 m თ南d თ南m 号号号 თ南თ南 d 号 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南៧噷 თ南 mთ南 თ南d თ南თ南 თ南号 თ南 თ南 ým თ南 თ南 თ南m თ南თ南 号 თ南 号ᘗ嚗თ南 თ南თ南 თ南d თ南 ěd ý თ南 d თ南 თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南号号 号号号 号号 თ南 თ南 é თ南 თ南თ南 Rada centra 号 d თ南თ南 თ南თ南 თ南 号řთ南თ南თ南 თ南თ南 თ南řთ南 თ南 ř თ南 თ南号 თ南თ南号 თ南ř თ南 თ南 თ南mთ南 თ南 თ南d თ南თ南 号 dთ南 თ南თ南 号 ý თ南 号 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 d号 თ南თ南 თ南 თ南 თ南d თ南 ěd 号 dě თ南თ南 号 თ南 号ᘗ嚗თ南 თ南თ南 mě თ南 თ南თ南თ南 m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南m თ南 თ南თ南 mě თ南 თ南თ南თ南 m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 M თ南თ南 თ南 4 mě თ南 თ南თ南თ南 m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 M 号 Mთ南თ南៧噷 ᘗ嚗 თ南თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 Obchodní jméno m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 Zkrácený název 号号号 Právní forma ř ě თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 Sídlo Wთ南 თ南 4 号 号号号 号 号 dთ南თ南 号 თ南თ南 é Kontakt თ南თ南 : 4号号 号 7 号 号 号 x : 4号号 号 7 3号号号 თ南号m 号 თ南 Internetové stránky www თ南თ南 号 თ南 Datum vzniku თ南თ南 号号4 Identifikační číslo 7 号号4号 Bankovní spojení 3号号号3673号号 77/号 号号号 mთ南 თ南 号

5 1.2 Organizační struktura m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 号 თ南 é ě თ南 号号6 mě თ南თ南 7 თ南თ南 号号 号თ南 თ南 თ南 ě თ南 děთ南თ南 თ南 dთ南 ř თ南dděთ南თ南 号 თ南dděთ南თ南 d d თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 号 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南ém 号 თ南dděთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南dděთ南თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 é თ南თ南 თ南თ南 ř თ南 თ南 თ南 ě dთ南 号 m号 თ南 თ南თ南d თ南თ南 თ南 თ南თ南៧噷თ南 თ南თ南d თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 ým号 Organizační struktura CEP Ředitelka Činnosti CEP: 号 თ南 თ南 dთ南 ýთ南თ南号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南x号 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 ř თ南 号ě თ南თ南 d თ南 თ南 თ南 თ南号 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号号 თ南 თ南თ南თ南 ýთ南თ南 თ南ý 号 号 d თ南 号 თ南 თ南řთ南თ南 ý თ南 თ南mý თ南 თ南 号ř თ南d თ南 თ南 m号 თ南 თ南 ᘗ嚗 ě თ南თ南 თ南号 d ř éთ南თ南号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南号 თ南თ南 ᘗ嚗თ南号 ៧噷 თ南 თ南თ南 თ南 řთ南d თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南 m თ南 თ南 号 თ南 თ南თ南 ř თ南თ南៧噷 თ南 თ南თ南თ南 თ南 ýთ南თ南号 თ南d თ南თ南号 თ南 თ南 ýთ南თ南 mთ南 თ南d号 თ南თ南 dთ南თ南თ南 dděთ南თ南 d 号 d თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南ém dděთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 dděთ南თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 თ南号 თ南თ南თ南 თ南 é თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 m თ南 号号 თ南 m 号 d თ南თ南m 号 თ南თ南 თ南d ř ým თ南mთ南 m 号 თ南 ým 号号 თ南 ým თ南 თ南号 m 号 თ南თ南m 号 mě 号 თ南თ南 děთ南 号 თ南 m თ南თ南m úთ南თ南თ南თ南m თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 号 号ᘗ嚗თ南 号 თ南 თ南 თ南 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 Předmět činnosti Č თ南 თ南 თ南თ南 თ南 děთ南 თ南თ南 dთ南 თ南ň თ南 თ南 号 mთ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 号号号 თ南 ៧噷号号 ém ř თ南 თ南თ南 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ém თ南 号 mთ南 dთ南 თ南ň თ南 é თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南 ៧噷号号 თ南 m თ南 号m ᘗ嚗mě 号m号 თ南 m号 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南 m号 თ南d თ南თ南号mᘗ嚗 თ南თ南mé ú თ南m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南d ýთ南თ南 თ南 号 řთ南d ᘗ嚗თ南 号 თ南m 号 ř号 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 é თ南 dთ南 号 თ南 თ南 თ南řთ南თ南 ýთ南თ南 თ南 ě៧噷 ý号ě თ南 ýთ南თ南 ř თ南 号 m 号号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 mთ南 děთ南 d თ南 თ南d ř თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 d თ南ᘗ嚗 m თ南 ým თ南 თ南号 m 号 mě თ南 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南

6 1.2.1 Oddělení individuálních projektů a grantových schémat თ南თ南d თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南m m თ南თ南 თ南 mთ南៧噷 თ南 თ南თ南თ南 dთ南 თ南 号 თ南თ南d თ南თ南d é dთ南 თ南 თ南号 თ南 mě თ南თ南თ南 号 თ南 თ南 ៧噷 dთ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 ř თ南თ南თ南号 mთ南 თ南d თ南 თ南 თ南mთ南თ南 ř ř თ南 თ南თ南თ南 თ南 d თ南 თ南თ南 თ南თ南 ě თ南 ýთ南თ南 თ南თ南é号 m 号 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 ř თ南თ南 ř d თ南თ南თ南 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 dთ南 თ南 d 号 თ南řთ南თ南 ýთ南თ南 თ南 号 თ南ř d 号号 wთ南 თ南თ南 号 თ南d ýთ南თ南 თ南m ř号 号 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 Personální obsazení 号 号 号 თ南 თ南 号 ě řთ南d თ南თ南 号号 თ南dთ南 თ南 თ南dděთ南თ南 d თ南თ南თ南 号 号 号 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 M é 号 号 თ南 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 თ南 თ南 Š თ南თ南თ南 号 号 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 Š 号 თ南თ南m თ南 号 M号号 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 m ᘗ嚗 号 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 M m 号 თ南 m თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 თ南თ南 号ᘗ嚗თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 ř Čთ南 ý号 号 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南

7 号 m ᘗ嚗 号 თ南თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 d m ᘗ嚗 dთ南 თ南 M m ᘗ嚗 号m თ南 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 号 ř Mთ南ᘗ嚗 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 dděთ南თ南 d d თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南ém

8 1.2.2 Oddělení rozvoje თ南თ南 თ南 თ南 é თ南 თ南თ南 თ南 dთ南 mთ南 号 ᘗ嚗 თ南 თ南 é თ南 号 mě 号 თ南 თ南 თ南 号号 თ南 თ南 号号 თ南 თ南 m თ南 号ᘗ嚗 თ南 号 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 dთ南 თ南 თ南 თ南 mთ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 ᘗ嚗 dě M号 号 თ南 ňთ南号 თ南 号 თ南თ南 d ៧噷 თ南თ南 éთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南号 თ南 ňთ南 号 თ南 თ南 ᘗ嚗 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南号 თ南 é თ南თ南 ᘗ嚗თ南d é ém თ南 é თ南ý 号号 თ南 თ南თ南 თ南თ南号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南 é 号 თ南ý 号ᘗ嚗 თ南 d თ南 ᘗ嚗ᙗ囧 თ南თ南 号 m号 ᘗ嚗თ南 řთ南 ᘗ嚗 号 m号 თ南d თ南თ南 éთ南თ南 თ南 řთ南d 号 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 é 号 m号号 თ南 თ南 é 号 m号ᘗ嚗 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 m თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南თ南号 თ南 号 号 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南d თ南 ᘗ嚗ᙗ囧 თ南თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南d თ南řთ南თ南 ýთ南თ南 თ南 号 řთ南d ᘗ嚗 号号 თ南m řთ南 Personální obsazení 号号号 号 号 თ南თ南 თ南 თ南dთ南 თ南 თ南dděთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 M 号 თ南ř თ南 თ南d ý თ南 თ南 M 号 号 თ南თ南号ň თ南 თ南d ý თ南 თ南 号 Mთ南 M თ南 თ南d ý თ南 თ南 号 M თ南 号 თ南 თ南 თ南d ý თ南 თ南 号 ᙗ囧 ᘗ嚗თ南 号 d თ南d ý თ南 თ南 号 თ南თ南 Š mთ南 თ南d ý თ南 თ南 号 d თ南 Mთ南თ南თ南 თ南 号 号 თ南d ý თ南 თ南

9 1.2.3 Oddělení ekonomicko technické თ南 ᘗ嚗ᙗ囧 თ南თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 ý თ南თ南თ南d თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 ý თ南 d თ南 თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南ém 号 号 号 თ南თ南号 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 d თ南ᘗ嚗 m თ南dděთ南თ南 m mთ南 号 თ南号 თ南თ南 თ南თ南៧噷 თ南 Personální obsazení 号 M 号 თ南 თ南dთ南 თ南 თ南dděთ南თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 თ南号 თ南თ南თ南 თ南 éთ南თ南 号dთ南ň 号ěᘗ嚗 თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南 m ៧噷თ南 m ᘗ嚗 号 d m

10 1.3 Členství v ČARA m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南m Čთ南 é თ南号 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 ýთ南თ南 თ南 ᘗ嚗Č号号号ᘗ嚗 თ南 m é თ南 თ南号 თ南 თ南თ南号 თ南 d ៧噷 თ南თ南 თ南 თ南号 თ南თ南 é თ南 号 თ南 თ南 号 თ南号 თ南 号 თ南თ南 თ南d თ南 号 号 თ南m თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南d ř éთ南თ南号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南号 Čთ南 é თ南 号 Č号号号 თ南 თ南 თ南 თ南 d თ南 თ南თ南 号 თ南号 თ南 თ南 თ南თ南dთ南 号 თ南თ南号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 号 m თ南 号 ú თ南m Č号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 ú თ南 号 号 mთ南 თ南号 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南řთ南თ南 ýთ南თ南 თ南 号号 号 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南d ř ý თ南 თ南 თ南 თ南 d 号 თ南 თ南 é თ南 თ南თ南号 měřთ南 é თ南თ南 თ南d ř ý თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南ᙗ囧 თ南 თ南 თ南řთ南თ南 é თ南 თ南mé თ南თ南号 měřთ南 é თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 d ៧噷თ南 თ南dთ南号 ým m თ南 თ南 Č号号号 号 თ南თ南m d ៧噷თ南 თ南თ南 თ南თ南 d თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南d თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南mé თ南m თ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南 ý თ南თ南 d m d თ南m თ南d თ南თ南თ南 é თ南 d 号 Hlavními smluvními partnery asociace jsou: 号 თ南 თ南 თ南d თ南 თ南d თ南 თ南 号 თ南თ南თ南号 თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南d Č号 号 თ南 თ南 თ南 Čთ南 é თ南 号 dთ南 号 თ南 é თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 Č号

11 2. HLAVNÍ AKTIVITY 2.1AKTIVITY PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projekty kraje m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ř თ南თ南 ř d dთ南 თ南号 é თ南dთ南 თ南 é თ南თ南თ南 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 ý m úთ南თ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 d თ南 თ南თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 dთ南თ南თ南თ南d d dთ南d ៧噷თ南 m თ南 mთ南 ýთ南თ南 თ南dm 号 Přehled realizovaných projektů 号号号号号 号号 号号号号号 号 号号 Č号号 号号号号号 号 号号Č号ᙗ囧 号号 号号号M Rozvoj dopravní infrastruktury თ南 თ南თ南 号号/3 号 号თ南 თ南 d 号 ě៧噷 თ南 号 号 თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 号号 7 7 号 号号6 号号号 号 号 თ南 თ南თ南 ៗ垧号 თ南 თ南თ南 号号/3号3 号 თ南 号7 号3 677 号3号 号 号 Š dთ南თ南 号 Mთ南ý 号 号 თ南 თ南 ᘗ嚗 თ南w თ南თ南ᘗ嚗 号 号号 号 号 号号号号号号号号 号号号号 თ南 თ南თ南 号号号/3号3 号号号/3号33 თ南 é ř თ南 号 M თ南 Čთ南 m 7 4 号 7 号 4 74 号3号 号号号号号号号号 号号号号 თ南 თ南თ南 号 თ南 თ南თ南 号号/3 号 号 4号 号6 4 3号3 3号4 号号号号号号号号 号号号号 Rozvoj informačních a komunikačních technologií 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南mთ南თ南 თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 6 号号号 号号号 3号号 号号号 号 号 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号 号号 号号号 4 4号号 号号号 号 号 Rozvoj lidských zdrojů 号 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号号 号 号号号 号7号 4 号 4 号 号 号 号 თ南 é თ南თ南თ南 თ南 é თ南თ南 m 号 号 dთ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 号 4号 3 号 6 7号 号号号 号 号 Rozvoj podnikatelského prostředí 号თ南თ南d თ南 d თ南 თ南 თ南თ南៧噷თ南 mთ南d თ南 თ南 号 号 m თ南თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 3 4 号号号 号 号 号号号 号号号 Rozvoj regionální spolupráce 号 თ南 号 თ南თ南 თ南dděთ南თ南 éთ南თ南 号ě თ南 ᘗ嚗 ě 号 ៧噷 თ南m თ南 თ南თ南 თ南d d号 თ南თ南 ě თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南号 თ南თ南 é თ南თ南៧噷 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ém თ南 7 号号号 号号号 号 号 Rozvoj mezinárodní spolupráce 号号号 号号号 号号号号号号号 77号 号号号 67号 号 号号号 ᘗ嚗号 d თ南 თ南 wთ南 ᘗ嚗 号4 号号号 47 号号 号号号号 号 号 თ南 号 ú თ南m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号 号号号 号7号 号号号号号号号号 号号号 号 号号号号号号号号 号号号 号 号号号号号号号号 号号号 号 号号号 号 თ南 თ南თ南 ýᘗ嚗თ南 ᘗ嚗dთ南 თ南თ南ᘗ嚗 თ南 თ南თ南 თ南号 თ南 თ南თ南号 号 თ南 თ南d 号 თ南თ南თ南თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 ᙗ囧 d m თ南თ南mთ南 თ南 თ南 თ南d თ南 თ南თ南

12 Popis významných projektů Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje 号 თ南თ南m თ南თ南თ南 თ南თ南 号号 dთ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南თ南 d თ南 é 号 号 ř თ南თ南თ南 m თ南 თ南 mთ南 号 d თ南 თ南 ým ř თ南 m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号 ěთ南თ南 თ南 ř თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南 ě 号 თ南řთ南 თ南 4号 თ南řთ南თ南 ě ř ýთ南თ南 m 号 თ南 თ南 თ南თ南თ南 m თ南 თ南 თ南号 řთ南d თ南 m 7 m თ南 თ南თ南 თ南 号 3号 თ南 თ南号 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南号 号 თ南ᘗ嚗 თ南თ南 3 თ南 თ南号 თ南თ南 თ南თ南 თ南号 თ南თ南 ៧噷 თ南 თ南 řთ南号号 号 თ南 d თ南 é თ南m თ南თ南 mთ南 თ南თ南d თ南 თ南 ým თ南 თ南 თ南 m d თ南 თ南 ým ř თ南 m 号 ៧噷 თ南თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 ៧噷თ南号 ř თ南 d თ南 úთ南თ南თ南号 თ南თ南 éთ南თ南 号 ém 号ř თ南 თ南 号号 ᘗ嚗 ě 号 d თ南 თ南 ýთ南თ南 ř თ南 თ南řთ南თ南号 თ南 თ南 თ南 ěთ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 ý 号 mთ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 dთ南 თ南 m m თ南m თ南řთ南თ南 éთ南თ南 ř 号 号 თ南 თ南 号 თ南 თ南៧噷თ南 თ南 თ南თ南d თ南 ř თ南 号 თ南 თ南 ᘗ嚗 ě 号 თ南 თ南řთ南თ南 ě ř m თ南d ě号 თ南 თ南 თ南თ南 dთ南 თ南თ南 dთ南号 号 თ南 თ南 ᘗ嚗 ě თ南 თ南mთ南თ南 თ南 mთ南თ南თ南 თ南 თ南 ý თ南თ南 m თ南é ř é თ南ᘗ嚗თ南 řთ南 თ南თ南d m m თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南号 m თ南 თ南 ým ým თ南 号 ៧噷 m d თ南ᘗ嚗 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南 号 თ南 ýთ南თ南 თ南mთ南თ南 თ南 m ř თ南号 m 号 თ南ᘗ嚗 თ南 é dთ南d é თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 ě 号 თ南თ南 ý თ南 ᘗ嚗 řთ南 ý თ南 თ南 თ南თ南 ě თ南d თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 é თ南 თ南 号 dთ南 号号 dთ南 é 号 号 Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje 号 თ南თ南m თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南 ᘗ嚗 řთ南 თ南 თ南 თ南řთ南თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南řთ南თ南 m თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 号 dთ南 თ南 ᘗ嚗ᙗ囧თ南 თ南 ý ř თ南 号 号 d თ南 m თ南თ南თ南 თ南 თ南 ým m თ南 m d თ南თ南号m 号 თ南თ南თ南 თ南 dთ南 თ南 თ南 თ南d თ南ř 号 dთ南 dთ南 éთ南თ南 号 თ南 თ南 თ南号 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 ě თ南d თ南 d თ南 თ南 თ南თ南 号号 თ南 თ南 თ南řთ南თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 თ南号号 თ南თ南 ř m თ南 m თ南 თ南თ南d ým თ南 ýᘗ嚗თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 ៧噷 თ南 ú თ南 ě 号 ýᘗ嚗თ南 ៧噷 თ南 ú თ南 ě თ南თ南 თ南m თ南 თ南 თ南 d თ南 თ南თ南 თ南dთ南თ南თ南თ南თ南 თ南d თ南თ南 号 ěთ南ᘗ嚗 თ南თ南 úř d号号 d თ南 თ南 ýთ南თ南 řთ南d თ南 号 děთ南 თ南 თ南თ南 ř თ南 号 თ南 号 თ南თ南 თ南d 号 თ南d თ南 თ南 号号 თ南 号号 თ南თ南 თ南 mთ南号 dთ南 m m თ南 m თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南m ř თ南თ南თ南 m 号 თ南号 თ南 თ南თ南თ南 m თ南 თ南 dთ南თ南dთ南 ú თ南m თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 é თ南 თ南řთ南თ南 é თ南თ南 თ南 é m თ南 თ南 ៧噷号号 თ南თ南 ě mთ南៧噷 ě ř ěთ南ᘗ嚗 m m თ南 m d თ南თ南号m თ南dთ南თ南 d თ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南თ南თ南 号号6 号号 dთ南 თ南 თ南თ南 号 dთ南d 号 თ南 თ南თ南 ý თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 ᘗ嚗თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 7号 თ南თ南 თ南 თ南 ៧噷 m 号 თ南 ř 号 თ南 თ南 თ南თ南თ南 m თ南 თ南 号ý号 თ南 თ南 თ南თ南 4 თ南თ南 თ南თ南 号 dთ南 თ南 თ南 თ南 é ř თ南თ南თ南 თ南号 თ南 ě თ南 dთ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南d 号号7 Evropské projektové centrum budování regionálního partnerství ᘗ嚗号号号ᘗ嚗 თ南 řთ南 თ南თ南თ南 řთ南d თ南 თ南号 号号ěთ南 თ南 号号6 号 თ南 თ南თ南თ南 děთ南 号 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 თ南d თ南 号 თ南 ř თ南 号ě თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 号 თ南თ南 ým m 号号 თ南m ř号 ᘗ嚗 თ南თ南თ南 号 თ南mě თ南 თ南m ៧噷თ南 号 号 თ南 ýთ南თ南 თ南 ým თ南 თ南თ南m თ南თ南თ南 é თ南თ南 თ南 m თ南თ南mთ南 თ南 თ南თ南 号 თ南号 号 თ南 თ南თ南 ú თ南m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南号 号 თ南 éთ南თ南 úř d 号 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 Úř d თ南 თ南 თ南号 d号 号号号 号号 თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南თ南d თ南 ý m ěთ南ᘗ嚗 d თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 号号号M 号 თ南 ě៧噷 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 თ南m ៧噷თ南 号号 თ南 თ南 é თ南 ě៧噷 თ南 თ南 号 თ南 号 თ南 თ南თ南თ南é თ南 თ南თ南 ý თ南თ南თ南 თ南თ南 ý dთ南 თ南号 თ南თ南 d号 号 თ南 é თ南 号 号号ěთ南 თ南 ě៧噷თ南 号 úთ南 号 თ南 dთ南თ南 ě dთ南ᘗ嚗 თ南თ南თ南 d თ南თ南 თ南თ南 ém თ南თ南თ南 თ南თ南 ě თ南 თ南 თ南 თ南თ南 dთ南 თ南d თ南 号 号号 号 თ南თ南თ南 თ南თ南号 ý თ南თ南თ南 თ南 ěთ南 é号 m თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 é თ南თ南 თ南 თ南 თ南m ě řთ南d თ南თ南d თ南 თ南 თ南m 号ý თ南თ南d თ南m თ南თ南 თ南თ南 ř თ南თ南 თ南m თ南თ南 ě თ南თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号号 თ南 é 号 dთ南 řთ南dთ南თ南៧噷თ南 号 თ南თ南 ៧噷ᘗ嚗 mთ南៧噷 é ý ě თ南d თ南 d თ南 თ南 თ南თ南 თ南 号 řთ南 号 mთ南 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 号 dთ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 ř d თ南 თ南 თ南 ř თ南თ南თ南 ř 号 თ南 თ南号 ýთ南თ南 dთ南 mთ南 号 თ南თ南 é 号号 ýთ南თ南 თ南 ú თ南m mთ南 თ南 თ南 号 ᘗ嚗თ南 თ南 თ南 号 é 号号ěთ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 mთ南៧噷 თ南号 ř ú ěᘗ嚗 თ南 ៧噷 dთ南 თ南 dთ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南m 号 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号号 号 თ南თ南 m თ南 თ南 თ南თ南თ南 www თ南თ南 号 თ南 /თ南 თ南/

13 Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II ᘗ嚗号号号 号号ᘗ嚗 号 თ南თ南თ南 თ南თ南 d თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号号号 号号 ៧噷 თ南თ南თ南თ南 ᘗ嚗თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 ým 号 თ南თ南 თ南 号 dთ南 ៧噷თ南 ýთ南თ南 ý 号 თ南თ南თ南თ南 თ南ň თ南ř თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南 号 dთ南 თ南m 号 თ南 é თ南号 თ南თ南თ南 თ南თ南៧噷 თ南 თ南თ南m თ南თ南 ř é dთ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南 号 თ南号号 თ南თ南号 ř თ南 d号 dთ南号 é xთ南号 თ南 m é d号 თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南 ě თ南თ南თ南თ南dთ南m m თ南dm 号 mთ南៧噷 თ南 号 თ南m ៧噷თ南ř თ南 号 dთ南 თ南 თ南თ南თ南 号号7 úთ南თ南თ南 თ南 é თ南თ南 თ南თ南 号 号号 თ南ř თ南 თ南 ě ě თ南 ým თ南თ南 თ南 m თ南 თ南m号 თ南 ě៧噷 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 m ៧噷თ南ř 号 თ南 号 თ南 号 m თ南თ南 თ南m თ南 თ南 თ南თ南d თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南 m ř თ南 თ南თ南 m თ南თ南თ南 号 号 mთ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 ým თ南 თ南 号 d号 თ南თ南d ř 号 m თ南ýთ南თ南 თ南 თ南 é თ南 mთ南 თ南 თ南号dთ南号 号号7号 号 3 号 ú თ南m თ南号号d៧噷თ南 号 号 dთ南 号号 თ南 თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南 号 ř თ南 თ南თ南თ南 é თ南 თ南号 m៧噷 თ南号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 dთ南 თ南თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南 ᘗ嚗 თ南号 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ém ř თ南 ELLA - Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje 号 თ南თ南m თ南თ南თ南 თ南თ南 m თ南 ú თ南m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 mთ南៧噷 ým თ南 თ南d m号 თ南号 თ南 řთ南ᘗ嚗 თ南 თ南 ú თ南m თ南თ南თ南თ南d თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南თ南d თ南თ南 éთ南თ南 号 ៧噷 号 თ南თ南 თ南თ南თ南 号号4号 号号号 号 号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 m თ南 თ南 号 თ南 号 号 d 号 თ南 ém dთ南ᘗ嚗თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 ú თ南m m თ南 ým თ南d თ南 dთ南m号 řთ南 თ南dთ南 თ南x თ南 თ南 თ南თ南 ú თ南m თ南თ南 თ南 号 dთ南 号号 თ南 თ南 m ú თ南m თ南თ南 თ南 号 mთ南 თ南თ南号 m თ南 dთ南 号号号 号号 ř თ南თ南m៧噷 ý თ南თ南d号 ým m თ南m თ南თ南 号号ᙗ囧ᙗ囧 号号号 თ南 m თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南d ěm Q号 号 Q 号号 d 号 dთ南 თ南 m თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 号号 ým თ南d თ南m თ南 mთ南dთ南 ú თ南m თ南 თ南 თ南dთ南თ南თ南 თ南d ř თ南 თ南 თ南 号 ě თ南m თ南 号号6 号号 თ南 თ南თ南 号 თ南ᘗ嚗 თ南 é თ南თ南თ南 თ南 é 号 号 თ南თ南 თ南თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南d 号 号 თ南 号 თ南 თ南 თ南号 ě თ南თ南 é თ南 თ南 თ南 თ南 é 号 ៧噷ď თ南თ南თ南 თ南 თ南 řთ南d თ南თ南é თ南dთ南 თ南 თ南თ南თ南თ南 é თ南თ南თ南 ᘗ嚗თ南 თ南 号 dთ南 თ南 mთ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 号 dთ南 თ南თ南号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南ř თ南თ南თ南 ým თ南号 d თ南d თ南თ南 თ南 号 თ南 号 თ南号号号 თ南 თ南 თ南 თ南 řთ南d თ南 m თ南თ南号 ú თ南m თ南თ南 თ南 თ南 ř თ南 ᘗ嚗号 ým თ南d ým თ南 თ南თ南 თ南თ南m თ南d თ南თ南 თ南თ南 თ南d ř თ南თ南 号 ᘗ嚗 თ南 თ南 თ南თ南თ南 řთ南d თ南 თ南d ěm Putovní výstava ELLA 号 d 号 号号6 თ南号ěთ南თ南 号 dთ南 ě თ南 éთ南თ南 úř d თ南 号 თ南 ý თ南თ南თ南 号号号号 号 ý ě 号号 თ南 თ南 თ南号 号 თ南 号 თ南თ南 m თ南თ南თ南 号 თ南თ南 ýთ南თ南 ěmთ南თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ý თ南 dთ南 řთ南d თ南 თ南თ南 თ南号 თ南თ南 : 号号号号 号 号 თ南 号 ú თ南m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号ý 号 ř ᘗ嚗 თ南 é თ南řთ南თ南 თ南 Vyhledávací studie pro založení medicínsko farmaceutického klastru 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ém თ南 თ南x თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 mთ南d თ南 თ南号号 m თ南თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 号 თ南 ě 号 dთ南 თ南号 თ南 თ南ý თ南 თ南თ南d dთ南 号 თ南 თ南თ南d ýთ南თ南 号 თ南m号 号 თ南 ýთ南თ南 ᘗ嚗 თ南თ南 ý m ýთ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南៧噷თ南 თ南 თ南 თ南 é თ南 თ南ý 号 号 dთ南 ř თ南 é თ南თ南 თ南 号 号 号 თ南 ým 号 m m ᘗ嚗dთ南თ南 号号Čᘗ嚗号 თ南 თ南m řთ南号 თ南x თ南 d თ南 Úთ南თ南თ南თ南m თ南თ南 თ南 d mთ南 თ南 თ南d თ南 号 თ南 თ南თ南თ南თ南 m თ南 řთ南d თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 ým é 号m თ南 თ南თ南m თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南号 თ南თ南 dთ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 号 dთ南 თ南号 თ南 dთ南 号 თ南თ南 თ南თ南თ南d თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南号 mთ南 თ南 თ南 თ南 თ南 m úთ南 号 თ南 号 dთ南 号 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 ýთ南თ南 თ南m თ南 თ南 თ南 თ南თ南 ě თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南号 თ南 თ南 号 dთ南 თ南თ南 თ南x თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 ýთ南თ南d号 თ南 é 号号 თ南 mთ南თ南თ南号 d თ南თ南 თ南თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南m号 თ南 თ南თ南 თ南 თ南mýთ南თ南 d თ南号 თ南号 თ南 dთ南 ៧噷თ南 თ南 თ南号 号 თ南 თ南თ南d 号 é თ南 თ南 号 号 dთ南 თ南თ南៧噷თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 d 号号 თ南 号 dთ南 dთ南号 თ南 d თ南ᘗ嚗 თ南 ř mთ南 თ南 d თ南 ú თ南m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 号 d 号 თ南 éთ南თ南 თ南თ南 Čistá obec, Čisté město, Čistý kraj 号 თ南თ南 m თ南 თ南 თ南თ南თ南 : www wm თ南 / 号 თ南თ南 თ南თ南 dთ南თ南 号/თ南თ南თ南 号 თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南თ南 თ南 号号 号号 M თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ým თ南თ南m 号 თ南თ南m თ南თ南თ南 თ南თ南 dთ南 თ南 ě 号ě é ě თ南თ南mé ě ř თ南mთ南d 号ě ᘗ嚗 号 თ南თ南号 თ南 号ᘗ嚗 თ南 ᘗ嚗თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南号 თ南 ěřთ南 mთ南៧噷 თ南 თ南dděთ南თ南号

14 éთ南თ南 号ě 号 თ南éთ南თ南 号 თ南 éთ南თ南 თ南 号 ýთ南თ南 号 თ南თ南თ南 号号号 თ南d თ南 ř თ南 ú ᘗ嚗dთ南 ř dě ᘗ嚗 号号 号 ýთ南თ南 თ南თ南៧噷თ南 თ南m თ南 თ南თ南 თ南d d号 თ南 ěřთ南 úთ南 თ南 თ南თ南d თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南m m თ南 m ě ᘗ嚗 თ南თ南თ南 თ南号号 号 თ南თ南号 თ南 თ南თ南 ř dě ᘗ嚗 GRIP-IT (Governance of Regionally Integrated Projects using Innovative Tools. Structural Funds implementation in an integrated approach) 号 თ南თ南თ南 号号号号号号号 ú ěᘗ嚗 ě თ南 თ南 თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 号 m თ南 თ南თ南 号号6 号号 თ南 თ南 ě 号 თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南თ南 www თ南თ南 号 თ南 / 号 / 号 d თ南é თ南თ南号 თ南თ南 თ南 é თ南თ南 d თ南 号 ᖇ堇 d თ南 თ南თ南 ý 号号号号号号号 თ南 თ南 ᘗ嚗 თ南 号 თ南 თ南 号 号 თ南 თ南ᘗ嚗 号 თ南თ南 号 თ南თ南 თ南 m თ南 řთ南d თ南 d 号 თ南თ南თ南 号 თ南 თ南号 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号 号ý řთ南 თ南 d 号 თ南თ南თ南 号 号 თ南 ᘗ嚗თ南 7 3 号号6 řთ南 号 号号6 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 ៧噷 d თ南თ南თ南 号号 თ南თ南d თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南ř d 号 号 m თ南 თ南m řთ南 号 თ南 m 3号 号3 号 号号6 თ南 号 თ南 ě თ南 თ南თ南 თ南d თ南თ南 თ南 é თ南თ南 d თ南 号 号号号号号号号号 თ南თ南თ南 m៧噷 ú თ南თ南თ南m 号თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南თ南d თ南თ南თ南 ř თ南 ýთ南თ南 ៧噷 dთ南 d ě 号 号თ南 dთ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南m 号 თ南თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 ៧噷 dთ南 号 mთ南 თ南号 ýთ南თ南 号 号 თ南 m თ南 dm თ南 თ南თ南 ᖇ堇 d თ南 m ý თ南m 号თ南 号号 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 7 号 თ南თ南თ南 号 号 Čთ南 é თ南 თ南 თ南თ南 6 号 თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南d თ南m თ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 ý úთ南 ᘗ嚗Mě თ南 号 თ南თ南თ南dᘗ嚗 თ南 თ南ň თ南dთ南 号 თ南 m თ南თ南თ南 თ南m თ南 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 号 号 თ南 თ南თ南 7 号号6 თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 3号 6 号号7 号 号号ěთ南 d თ南é თ南თ南თ南 号 თ南 号号 号 mთ南თ南 号 řთ南d თ南 d თ南თ南 号 თ南თ南თ南 号 号号 dთ南თ南თ南 თ南 号ě mთ南 თ南d 号 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号 dთ南 თ南 თ南თ南 თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 m თ南თ南mთ南 თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南m თ南თ南 თ南 号 თ南 თ南 ém თ南 mთ南 თ南 m თ南号dთ南号 Přehled subprojektů MUSNET-EUGALC Museums in network: European children, games and local cultures 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 თ南 თ南 M თ南 m 号 თ南თ南 თ南 号 თ南 ě 号 6号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 Mთ南 mm 号 თ南号 თ南 号 73 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号 ᘗ嚗 Mთ南 mm 号 თ南号 号 4号 号号号 号 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 EU-NET თ南თ南 ě mთ南 ᘗ嚗 თ南თ南 m თ南 号 děთ南 თ南 თ南号号 თ南თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 ýთ南თ南 თ南 号 თ南თ南 d თ南 თ南 თ南d თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 European Networking 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 Mě თ南 号 თ南თ南თ南d 号号 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 Mě თ南 Mთ南 号 თ南თ南თ南 თ南 4 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号 ᘗ嚗 号号号 号 თ南 号 d თ南 号号 号号号 号 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 TONE d თ南 mთ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南 号 თ南m d თ南 mთ南 úთ南 号 თ南 თ南 dთ南 号 თ南 mთ南៧噷 ýთ南თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 ém თ南 mთ南 თ南 m თ南号dთ南号 号号 Tourism Network in Historic Centres 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 Mě თ南 号 თ南თ南თ南d 7号 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 m à Mთ南 号 თ南 6 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号 ᘗ嚗 M号 号号号 号号号号号号 თ南თ南 თ南 号 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 M თ南 号 თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南 თ南号 თ南თ南თ南号号号é M თ南 თ南 თ南 თ南 4号 号号号 号 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 号 თ南 号 თ南 é თ南თ南 mთ南dთ南თ南号 თ南 თ南 éთ南თ南 m თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 měřთ南 m თ南თ南 თ南თ南თ南 é თ南 თ南ň é თ南 号 úთ南 ě ýთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 ém ř dě თ南 თ南თ南d თ南 号 ě 号ěთ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 ý თ南 თ南 ý ř 号 თ南 თ南თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南

15 CULT Culture upholding local tourism 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 Mě თ南 号 თ南 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 m à Mთ南 თ南 号 თ南 თ南 号号 号号号 号 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 LoProDen 号 თ南 řთ南d თ南 m d თ南 d თ南 თ南d თ南თ南 თ南 ř ě თ南号 თ南 ě თ南 ᘗ嚗 řთ南 თ南 თ南თ南 děd თ南 თ南 号 号 თ南თ南 ém ř dě 号 dთ南 d თ南 თ南 თ南d თ南თ南 თ南 měřთ南 号 dთ南 é თ南თ南თ南თ南თ南 号 თ南 ě Local Product Development Network 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 M号 d ៧噷თ南 号号号号 4 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 M号号号 号 თ南 თ南 号 თ南თ南თ南 თ南m თ南 თ南თ南m თ南თ南 თ南d w თ南 dთ南 თ南 号 თ南 号 თ南 Mთ南d თ南 თ南 თ南 3 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号 ᘗ嚗 M号 号 თ南თ南თ南 dთ南 თ南თ南 თ南 7 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 号 თ南 号 dთ南 号 თ南 号号 号号号 号 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 GOSER d თ南 თ南 თ南 éთ南თ南 ř თ南 თ南თ南 ě ý თ南号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南d 号号 თ南თ南 号 თ南 ýთ南თ南 თ南 ៧噷déთ南თ南 úთ南 号 号 თ南 თ南თ南 ě 号 თ南řთ南 თ南თ南თ南თ南 éთ南თ南 wთ南 éთ南თ南 თ南 თ南 თ南 d თ南თ南 ᘗ嚗თ南 თ南 m თ南 号 თ南თ南 d თ南 თ南 თ南d თ南თ南 თ南 ᙗ囧 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南d 号 Governance of Social and Economic relationship 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 mm თ南 d თ南 თ南 号号 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号 ᘗ嚗 号号号 号 თ南 თ南 თ南 号 d თ南 号4 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 号 თ南 თ南 თ南 号 号号号 号 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 HEALTHY-ECONOMY d თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 úთ南 号 Ú თ南m თ南ý ý თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南d mთ南៧噷 თ南 号 dთ南 თ南 号号号 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 d თ南 თ南d თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 号号号 თ南თ南 თ南 Hospitals and SMEs for Healthcare economic cluster 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 号d თ南 თ南 ý თ南თ南თ南d 号 თ南თ南 თ南თ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 44 6号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 号 თ南 6 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号 ᘗ嚗 mთ南თ南 თ南თ南 号 号 4 M თ南 4 号号号 号 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 d თ南 ýmě 号 ᘗ嚗თ南 თ南 mთ南 თ南 号 号号 თ南თ南 ř d თ南 თ南d თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 d თ南 თ南 é თ南თ南 თ南 号 号 თ南თ南 d თ南ᘗ嚗 d თ南 თ南 თ南d თ南თ南 თ南 mთ南៧噷 ý თ南 თ南თ南 mთ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 d თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 měřთ南 éთ南თ南 ý m ý თ南თ南 Připravený projekt m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ř თ南თ南 თ南 თ南 号号7号 号号号 mთ南 თ南 m m თ南 თ南თ南 თ南თ南 M号号 თ南თ南თ南 Posílení kapacit místních samospráv regionu Šumadija a Pomoraví v Republice Srbsko 号řთ南d თ南 d თ南თ南თ南m თ南თ南თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ý თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南m თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南号 თ南m თ南 ý თ南 თ南თ南 Š m d თ南თ南 mთ南 ř mě 号 თ南თ南 ř თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 řთ南d 号 თ南 m号 号 თ南 é თ南号 řთ南d ᘗ嚗თ南 თ南 თ南 თ南 m号 dთ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 号 Čთ南 é თ南 თ南თ南 თ南 m თ南თ南 თ南 ým ř თ南 d号 号号 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号 号 თ南თ南 ýთ南თ南 号 თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 dთ南თ南 ém თ南

16 2.1.2 Grantová schémata SROP Úთ南თ南თ南თ南 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南号 ýთ南თ南 თ南თ南ém თ南თ南თ南თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南号 m თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 ᘗ嚗 თ南 ᘗ嚗 თ南თ南 თ南თ南 ýთ南თ南 号 თ南თ南号 თ南m თ南თ南 ú თ南m თ南თ南 თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 ěřთ南 dთ南d ៧噷თ南 თ南dm თ南 mთ南თ南 号 თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 თ南 ěřთ南 თ南თ南 éთ南თ南 თ南 号 თ南m dთ南 თ南 თ南 ým თ南თ南თ南 თ南 é ៧噷 dთ南 号 თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南d თ南 თ南თ南თ南 თ南 ý 号 თ南 m ៧噷თ南 号号号 Přehled kontrolovaných akcí ៗ垧号号号号号号 号号号号号 号号号号 号 号号 Č号号 号号号号号 Podpora podnikání ve vybraných oblastech Královéhradeckého kraje თ南თ南 号 号 თ南თ南号 თ南თ南 ý თ南号号 თ南x თ南 თ南თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 号 号 თ南თ南号 6 号 4 号号号 号 号6号 4号号 号号 თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 ý თ南თ南თ南 mთ南dთ南 თ南თ南 ý თ南号 თ南 თ南号 号 3号 4号 6 6号号 号号号 号号号ᙗ囧号 号号 号 号号号号号 თ南 თ南 თ南თ南თ南თ南 თ南 号 თ南dთ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 ý თ南号 თ南 თ南 თ南თ南თ南 ýთ南თ南 ř 号 号 mთ南 თ南dთ南 号 号 d თ南 ý თ南号 თ南თ南 თ南თ南თ南 ý თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 号 თ南 თ南თ南 号 m号 号 号 号号号号号 თ南 号 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 m 3 号7号 号号号 4 号47 号76 号 号4 号号 3 号号4 号 თ南 თ南თ南号 თ南 号号号 dთ南 თ南 é თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南d ř 7号 Podpora modernizace a rozšíření ubytovacích kapacit v Královéhradeckém kraji 号 თ南 号 თ南თ南თ南d号 号ř 号 თ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南თ南თ南dě 4号 号7号 号号3 3号号 6号4 თ南თ南 号ě 号 თ南 თ南თ南 号ě 号 号3 号号号 3 77号 74号 号 თ南თ南m ᘗ嚗 řთ南 号号 თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 号 თ南 号 თ南 mთ南 ě 3 63号 号7 4 号号号 号号号 M Šm თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 号 é 号 ě 号 Čთ南 号 号号7 3号3 4号号 号号号 号号号号 თ南 თ南 თ南თ南 řთ南 号 თ南თ南 თ南თ南 řთ南თ南 თ南თ南 号 თ南 თ南თ南 d Mთ南 თ南 号 号37 6号号 4号号 号号号 M M řთ南 ý ᘗ嚗 řთ南 号号 თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南 号 éთ南თ南 号 7 4号号 号号号 3 7 4号号 号 řთ南d Mთ南dთ南 თ南თ南 ě ᘗ嚗თ南 号号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 3 6号4 号33 4号号 号号号 Podpora medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ý თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ý თ南号 თ南 号 ᘗ嚗 თ南თ南 თ南 号 号 号 号 7号号 3 77 号号号 თ南 თ南 თ南 é 号 m თ南 თ南თ南 m Mთ南d თ南 თ南 თ南 m ň 号 თ南 é თ南 თ南 თ南 é თ南თ南 号 dთ南 თ南 თ南 თ南 3 6号 号63 7号号 4 号 号 თ南 mთ南 თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 mთ南 თ南 3 号 号号号 7号 号号号 号 თ南 თ南 თ南 é თ南თ南 号 号 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 号号 4号号 号6 33号 号 თ南 mთ南 თ南 号 თ南 თ南 d号 号 თ南 mთ南 号 73号 号号7 7号6 Mě თ南 号 号 号 თ南თ南 é d 号 m 号 თ南 თ南თ南 თ南 é თ南 d თ南 თ南 号6号 号号号 号号4 号号号 ᘗ嚗თ南 თ南 თ南 号ýთ南თ南თ南d 号 თ南 თ南号 号 თ南 号 თ南 თ南ᘗ嚗თ南 ým თ南თ南 m 号号3 号 476 号4号 Mě თ南 号 号 号 号号号号 号 ýთ南თ南თ南d 号 თ南თ南 Čთ南 ý თ南 73号 号号号 号号7 号号号 თ南 m თ南თ南号 ý თ南 თ南 号号 თ南 řთ南d 号 თ南 号 号号号 号号号 号 号号号 é mě თ南 号 dთ南თ南 号 თ南თ南号 号 ém თ南თ南m é თ南 თ南თ南 თ南 é თ南 号 dთ南თ南 თ南 367 号号号 3号 3号号 Mě თ南 ៗ垧 თ南თ南éř 号 თ南 თ南 m თ南 m ň თ南 თ南 ៗ垧 თ南თ南éř თ南 号号 3号号 号 m თ南 თ南 თ南 号 თ南dთ南თ南 号ěᘗ嚗 号 თ南 თ南თ南თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南m 号 თ南dთ南თ南 号66 号号号 号号号 4号号 号 თ南 თ南ᘗ嚗თ南 号 თ南 mě თ南 Mთ南d თ南 თ南თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南ᘗ嚗თ南 号号号 号号号 号号号 号号号

17 ៗ垧号号号号号号 号号号号号 号号号号 号 号号 Č号号 号号号号号 Podpora medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní თ南 თ南 თ南 号 თ南dᘗ嚗 თ南თ南 თ南 d Mთ南d თ南 თ南თ南 თ南 é თ南 号 თ南dᘗ嚗 თ南თ南 თ南 თ南 d 号号号 号号号 号号 号号号 თ南 თ南 თ南 号ěთ南 d თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 号号号 号 4 6号号 6号 Mě თ南 号 თ南თ南თ南 号 号号 号号号号Č号ᙗ囧 号 号号ᙗ囧 号M号Č号ᙗ囧 号号M号号Ň 号号 号号号号 号号号号号 号号号 号 Š号 mთ南 თ南d თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 m თ南თ南 თ南 ៧噷თ南号 თ南თ南 号 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 měřთ南 m თ南号 თ南თ南 号37 号号号 7号4 号 ᘗ嚗თ南 თ南 თ南 号ýთ南თ南თ南d 号 თ南 თ南号 号 თ南 号 თ南 თ南ᘗ嚗თ南 ým თ南თ南 m 号号 764 号 号 66号 6 号 号 თ南 თ南თ南 ý თ南 თ南 M თ南号 თ南 თ南 号ěთ南 号 თ南თ南თ南m dთ南თ南თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南m 号ěთ南 64号 3号号 号号号 77号 M თ南 d Mთ南d თ南 თ南თ南 თ南 é თ南 M თ南 d 6 号 号号号 号4号 号号号 号 თ南 号 თ南 თ南თ南 d éთ南თ南 mთ南 号号7 号 号 号37 号 თ南 თ南mě თ南 dთ南 თ南 თ南mě თ南 3号号 66 3 号 号 é Mě თ南 号 თ南 თ南 dთ南 éთ南თ南 Mě d Mთ南 თ南 号4号 号6 号号号 6号号 Podpora obtížně zaměstnatelných skupin na území Královéhradeckého kraje თ南თ南 Čთ南 თ南 ý თ南号 თ南თ南თ南 号 号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 ě ýთ南თ南 d თ南 თ南თ南 号 号 ř 号 mთ南 ě თ南号 号 7号号 号号号 7 号号7 4号号 é თ南 dთ南 é řთ南d 号 თ南号 თ南 d d თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南m თ南თ南 თ南 თ南 ú თ南m 号 თ南თ南 é号 თ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号 号 号 děთ南 თ南 თ南თ南 m თ南 თ南řთ南თ南号 თ南 Č号号 თ南 号号 řთ南 m თ南თ南 თ南 号 თ南თ南m თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 ៧噷თ南号 4 号号6 7号号 4 号号6 7号号 号 თ南 号 é თ南mთ南თ南 é d ៧噷თ南 თ南d თ南号 ř თ南თ南 d თ南 ě თ南 号 ៧噷თ南 ýთ南თ南 dě é d ៧噷თ南 თ南 თ南 号号თ南 m 号 dთ南თ南 号 თ南თ南 é号 თ南 号 děთ南 თ南 თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南号 თ南 d თ南 m თ南 ៧噷თ南 m měř თ南 თ南 m mთ南៧噷 თ南 თ南m თ南 ě თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 mთ南 dთ南៧噷 Mთ南 ém 号řთ南dmě 号 号号 ᙗ囧 řთ南d თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 ៧噷თ南号 თ南 თ南 ě თ南 d თ南 თ南 é თ南 号 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 3 号4号 号3号 3 号4号 号3号 3 号3号 3号 3 号3号 3号 3 4号号 6 号 3 4号号 6 号 号 თ南 თ南 号 თ南 mთ南 号 ě dთ南 თ南თ南თ南თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南d ě ým m 3 号7 7 号 3 号 号 თ南 号 m თ南თ南号 ý თ南 თ南 号 თ南 თ南თ南 თ南号 ៧噷 ě mě თ南თ南 ýთ南თ南 თ南号号 თ南თ南 3 3 号 3号号 3 号 号 号号号 Mě თ南 ý 号号d៧噷თ南 d თ南 mě თ南 děთ南 თ南 m号 ém 号号d៧噷თ南 ě 773 号号号 773 号号号 m თ南 d თ南 ě თ南 ៧噷თ南号 é 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 Ú თ南თ南 თ南 éთ南თ南 号 თ南 თ南თ南 号 号 თ南 é dთ南m 号 თ南 თ南 თ南თ南 号号 d 号 ៧噷თ南 თ南 თ南mთ南თ南 mთ南 თ南 ě თ南 号 ៧噷თ南 ým Č号 M თ南 号 é თ南 თ南 თ南d თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 7号3 号6号 7号3 号6号 号 თ南 ř თ南თ南៧噷 თ南 64号 号 7 64号 号 7 თ南 dთ南 თ南თ南 467 4号 467 4号 é d ៧噷თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 é mě თ南 号号 dთ南თ南თ南თ南თ南 თ南 თ南 ៧噷号号 号 თ南 éთ南თ南 თ南 თ南d 号 თ南 თ南号号 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 d თ南 ě თ南 ៧噷თ南 é თ南 თ南号号 თ南 თ南თ南 თ南 m თ南 řთ南号 m თ南 თ南 d 号 号 თ南 m m თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 ě თ南თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 号 měřთ南 ý თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南号 თ南 თ南号 ř d m თ南თ南თ南 号 თ南 ě თ南თ南თ南 თ南m თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 ៧噷თ南号 号 dთ南 号 თ南თ南 é 3号4 号4 3号4 号4 33号 号号号 号 66 4号 თ南 თ南 თ南 d 号ěთ南თ南 号ř თ南თ南៧噷 თ南 号号号 3号 号号号 3号

18 ៗ垧号号号号号号 号号号号号 号号号号 号 号号 Č号号 号号号号号 é d ៧噷თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南თ南 号 号 3号 号 号 3号 mთ南 dთ南თ南dთ南号 ᖇ堇号 d mთ南 ᖇ堇 Š თ南თ南 თ南 ᘗ嚗თ南თ南თ南 号 7号6 号4 7号6 号4 号 თ南თ南é თ南თ南 号 dთ南თ南 号 თ南თ南号 é é თ南mთ南თ南 é d ៧噷თ南 თ南d თ南号 ř თ南თ南 d თ南 ě თ南 ៧噷თ南 ý dě 号 号号号号号号 号 თ南d თ南 თ南 号 ém 号号d៧噷თ南 ě Ú 号 თ南 mთ南 თ南 ě თ南 ៧噷თ南 თ南 mთ南 dთ南៧噷 თ南 ěთ南 თ南თ南 Ú 号 თ南 mთ南 თ南 ě თ南 ៧噷თ南 თ南 mთ南 dთ南៧噷 dთ南 ěთ南é თ南 号 ř 号 d თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南 თ南号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ém თ南 号号号 号号号 号号号 号号号 řთ南d თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南 თ南თ南 děთ南 თ南 თ南თ南 m 号4号 号号号 号4号 号号号 d თ南 m თ南 dě m ř თ南 თ南თ南 663 号号号 663 号号号 号 d号 თ南 თ南 dě 号 号号号 号 号号号 号 თ南თ南 თ南 თ南 号 4号号 号 4号号 mთ南 dთ南თ南dთ南号 号 号 号 d 号 m თ南თ南 é é თ南თ南 m თ南 თ南 თ南号 ៧噷 ě mě თ南თ南 é თ南ňთ南 号 d d号 თ南 号 თ南 号 თ南 é éთ南თ南 თ南 თ南 号m 4 4号号 3 号 号号 mთ南 dთ南თ南dთ南号 号 თ南თ南თ南d dთ南 xთ南 d თ南თ南mთ南m თ南 4号 mთ南 dთ南თ南dთ南号 号 m号 号 é თ南თ南 m თ南 თ南 თ南号 ៧噷 ě mě თ南თ南 é 3号号 号号 3号7 7号号 Ú თ南თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 mთ南 dთ南៧噷 mთ南თ南 号 M თ南 d ៧噷თ南 თ南 თ南თ南 m თ南 თ南号 ៧噷 ě mě თ南თ南 é 3号3 6 3号4 号7 M ៧噷თ南 თ南m თ南 თ南 é თ南 თ南თ南 34 号号6 33号 号号6 号 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 é 号 号 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南

19 2.1.3 Zastoupení kraje v Bruselu EU Office 号 თ南თ南 თ南თ南 dთ南თ南 ý თ南 თ南 თ南 თ南თ南dთ南 ř d mთ南 თ南 თ南 号号 თ南 é é თ南m号 თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南 é თ南 号 თ南 თ南 თ南 号 თ南号 号 თ南თ南 თ南თ南თ南m 3号号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南é 号 თ南 号 号ě თ南თ南 თ南თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南 号 号 თ南თ南 თ南 ៧噷 თ南 თ南თ南თ南 ř m 号 თ南 თ南 号თ南 თ南თ南 თ南 é თ南 თ南 თ南 თ南 é ៧噷 თ南 თ南 თ南თ南 é řთ南d თ南d თ南 号 d号 号号 თ南თ南თ南 号号号 თ南 ř თ南 თ南 თ南თ南 ý თ南თ南m ě თ南 ýთ南თ南 mé号 d თ南 თ南 号 dთ南 თ南 řთ南dě თ南თ南号 თ南 თ南 号 号 თ南თ南 თ南თ南 dთ南თ南 ý თ南 m m dთ南号ě řთ南d თ南d თ南 თ南 ៧噷 号 号ěთ南თ南თ南 თ南თ南თ南 ř 号 თ南თ南 m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 号თ南 თ南თ南m თ南 ěřთ南 თ南 号 თ南 თ南 ᘗ嚗ᙗ囧თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 თ南 号 თ南 é m თ南 თ南თ南m თ南 თ南თ南 თ南 号号号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 თ南 d ៧噷თ南 თ南 号 თ南თ南m 号号 d თ南ᘗ嚗 m ý m ým თ南 თ南თ南m 号 თ南თ南 ᘗ嚗号号号号号号号 号号号号号 ᘗ嚗 თ南 ᘗ嚗 ě თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 m თ南 号 თ南თ南 号 号号ěთ南 თ南 თ南თ南 号号6 dთ南ᘗ嚗თ南თ南 თ南 თ南 řთ南 თ南თ南თ南 řთ南 号 თ南თ南 d თ南 თ南 号 თ南 wთ南 号 号 თ南თ南 d m dთ南 M 号 თ南m თ南 თ南 号ᘗ嚗თ南 ř თ南 თ南 თ南თ南 号号号号号 号 Čთ南 თ南d თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 ř 号号 号 თ南თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 m mთ南 თ南 é úთ南 თ南თ南 თ南თ南d თ南თ南თ南m 号 dთ南 თ南 თ南 Čთ南 éთ南თ南 dთ南m თ南 თ南 号 号 dთ南 ě 号 თ南 თ南 6号 თ南 თ南თ南d თ南 თ南d თ南 თ南号 თ南 ᘗ嚗ᙗ囧თ南 თ南 mთ南 თ南თ南 éთ南თ南 řთ南d თ南d თ南 号 dě 号号 ě dთ南თ南თ南 号 dთ南 dთ南თ南თ南 თ南 თ南 号 号 თ南 m თ南 თ南号 ᘗ嚗 თ南თ南თ南 თ南თ南 ýთ南თ南ᘗ嚗 თ南 dთ南 dě 号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 号号 Strategie rozvoje kraje 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号号号 号 თ南 თ南 თ南 号号6 dთ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南号 éთ南თ南 თ南თ南号 თ南 თ南თ南 თ南თ南d m თ南თ南 ý m ěთ南ᘗ嚗 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南号 თ南თ南 dთ南 mთ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 mě 号 თ南 თ南თ南თ南 თ南é 号号6号 号 号 号 თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 mთ南dთ南 თ南თ南 თ南თ南 ě ýთ南თ南 თ南d თ南 თ南 ýთ南თ南 mთ南 თ南d თ南 号号 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 号 თ南თ南៧噷თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 m 号 თ南 d号 თ南 თ南თ南m თ南 თ南 თ南 d号 თ南თ南 d ៧噷 თ南თ南 é号 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南თ南 თ南 号号 თ南 თ南 号 dთ南თ南 თ南თ南dთ南号ý号 თ南 号 ý号 თ南 თ南 řთ南 ý თ南თ南៧噷თ南 ý თ南თ南m é თ南 თ南 号 თ南 wთ南 თ南 dთ南თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 ᘗ嚗 号 თ南ᘗ嚗 号 თ南თ南 é თ南 თ南 号 dთ南 თ南 თ南თ南d თ南 თ南 号 თ南თ南: თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 号号号 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 თ南 თ南 é თ南é ě 号თ南 თ南 ᘗ嚗 ě mთ南 თ南 თ南dთ南 号号号 თ南 თ南თ南 号号 mთ南៧噷 ýთ南თ南 号 თ南 თ南თ南 d თ南თ南 თ南თ南 თ南 号号号 ᘗ嚗 ř თ南号 m თ南 m号 号号ᘗ嚗 თ南თ南d 号 dთ南 úთ南 თ南 ýთ南თ南 mთ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 d 号 თ南 თ南 号 号 ៧噷თ南 თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 éთ南თ南号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 mთ南 თ南号 თ南თ南 ý თ南თ南თ南 თ南m თ南 ř თ南 თ南 თ南 mთ南 თ南თ南 თ南d თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南 řთ南号 თ南 号 თ南m თ南 თ南 თ南号 თ南 ᘗ嚗თ南თ南თ南 თ南თ南号 号 ᘗ嚗 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 é 号 号号ěთ南 თ南თ南თ南éთ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南თ南 ៧噷 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南mé号 ᙗ囧 თ南 თ南m ៧噷თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南řთ南თ南 ý号 თ南 თ南 ý თ南d თ南თ南 ý თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 é号 თ南თ南 თ南თ南 号 é თ南თ南თ南d თ南თ南ᘗ嚗 ᘗ嚗 თ南řთ南თ南 თ南

20 თ南 თ南თ南 号 dთ南 号 თ南თ南 é号 号 თ南თ南თ南dě号 号 თ南 ě号 号 თ南 ě 号თ南 თ南 ě d 号 ě៧噷 თ南 ᘗ嚗 თ南 é m თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 号号 თ南 თ南 თ南řთ南თ南 ě é www თ南თ南 号 თ南 / თ南 თ南/ Strategie rozvoje lidských zdrojů 号 თ南 თ南 d 号号6 号 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 号号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 d ýთ南თ南 d თ南თ南号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 ᘗ嚗 号号号ᘗ嚗 号 თ南თ南თ南 თ南 号号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南៧噷თ南 mთ南dთ南 თ南თ南号 თ南თ南 ě ýთ南თ南 თ南d თ南 თ南 ýთ南თ南 mთ南 თ南d თ南თ南 თ南 号号 თ南号 თ南 ýთ南თ南 თ南 号 თ南თ南៧噷თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 m 号 თ南 d号 თ南 თ南თ南m თ南 თ南 თ南 d号 თ南თ南 d ៧噷 თ南თ南 éთ南თ南 თ南 თ南号 თ南თ南 号 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 号号 თ南 თ南 éთ南თ南 dთ南 mთ南 řთ南dთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南号 თ南 é თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 d ýთ南თ南 d თ南თ南号 号号号 თ南თ南თ南 号号号 号 თ南თ南თ南 თ南 号号 号号号 თ南თ南 თ南თ南 号 m ᘗ嚗 ᙗ囧 თ南 თ南 m თ南თ南 d თ南 თ南 m თ南 თ南m 号 d თ南 თ南 თ南თ南 თ南 d ýთ南თ南 d თ南თ南号 号 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南dთ南 ý 号 თ南თ南თ南 号号号 号号 号号号 号 dთ南 თ南თ南d m ý m ýთ南თ南 dთ南თ南 თ南თ南dთ南号ýთ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 dთ南 号 mთ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 mě 号 თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 d ýთ南თ南 d თ南თ南号 თ南 თ南 თ南 თ南 éთ南თ南 dთ南 mთ南 号 dთ南 号 თ南řთ南 თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 ý 号 dთ南 თ南თ南 号 თ南 თ南თ南 თ南თ南dთ南៧噷 号 ěთ南ᘗ嚗 mě 号 თ南 თ南თ南თ南 თ南 d ýთ南თ南 d თ南თ南号 თ南dთ南号ém თ南თ南 号 თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ém თ南 号 თ南 m ý 号 号 თ南 თ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 号号 号号号 თ南თ南 თ南თ南号 თ南 W 号 თ南ý号 dთ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南号 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 éთ南თ南 dთ南 mთ南 d თ南 dთ南m თ南 号 თ南řთ南 ěთ南თ南 თ南 თ南号 号号 ý 号 თ南号 თ南 é თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 d号 ýთ南თ南 d თ南თ南号 é ý 号 თ南d ýთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南 号ě თ南 d é d თ南თ南თ南 号 თ南თ南d 号 d号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 d ýთ南თ南 d თ南თ南号 თ南 ém თ南 თ南 号号6 号 é ៧噷თ南 თ南თ南თ南 თ南 é თ南d ýთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南თ南d 号号7 号 dთ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南d თ南d ýთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南 é 号 dთ南 dთ南号 თ南 ěთ南 თ南 თ南თ南 ៧噷თ南 é თ南 თ南 号 d 号 dთ南 号号ěთ南 თ南 თ南 თ南 dთ南თ南 ៧噷თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 号 თ南m თ南თ南 თ南 თ南 号号号 号 dთ南 dთ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 号号 Partnerství s podnikatelským sektorem m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南d თ南თ南თ南თ南 号 dთ南号 თ南 თ南d თ南თ南 ým თ南 თ南 თ南m 号 号 თ南m თ南 mě თ南თ南 თ南号 თ南თ南mé თ南 号 თ南řთ南 თ南 თ南თ南 თ南 mთ南 თ南თ南თ南 号号号号 თ南 d ៧噷 თ南თ南 თ南თ南 თ南d თ南თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 号 děთ南 თ南 თ南თ南 თ南 号 úř d号 თ南თ南号 m თ南თ南 mთ南 号 თ南mთ南 ýთ南თ南 d ៧噷თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南d თ南თ南号 თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 号ý თ南თ南d 号 თ南 éთ南თ南 d თ南თ南 ěთ南თ南 თ南 თ南 d 号 თ南ř ě d 号 é თ南 თ南 თ南 m m თ南 řთ南d თ南თ南თ南é თ南 ěd 号 თ南თ南 თ南თ南 řთ南号 mě dთ南 თ南თ南თ南თ南 თ南თ南 řთ南号 თ南 号 თ南 号 号号 თ南თ南 m m თ南 თ南m თ南 თ南 号 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 éთ南თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南ᘗ嚗 号 თ南თ南თ南 é თ南d თ南თ南 ým თ南 თ南 თ南m řთ南d თ南 თ南号 řთ南dთ南 ᘗ嚗 m d d თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 d 号 თ南 d თ南dთ南 თ南 თ南 é mთ南៧噷 თ南 თ南თ南mთ南号 თ南d თ南თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 řთ南d 号 d号 号 თ南 é თ南 d m თ南 თ南号 თ南თ南თ南 号号号 号号号 号号 თ南თ南 号号 dთ南 თ南 თ南 თ南号 თ南 თ南თ南 é 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ém თ南 Ú თ南თ南თ南m თ南თ南 თ南d号 号号 dთ南 თ南 თ南 ý d თ南თ南 号 ěm៧噷 号 dთ南 号 თ南 თ南 ᘗ嚗 თ南თ南 号 თ南ř m თ南 თ南თ南 ř თ南 თ南 თ南თ南dთ南 თ南 号 号 dთ南 თ南 თ南 თ南თ南 号号 ៧噷 mთ南៧噷 თ南 თ南თ南 თ南 dთ南 თ南 თ南თ南თ南号 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号 mთ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南៧噷 თ南 თ南 თ南号号 თ南თ南号 თ南d თ南თ南 ýთ南თ南 თ南 号 თ南 m თ南 თ南 თ南m თ南号 řთ南 ý d თ南თ南 თ南 თ南dთ南 თ南m 号 ៧噷თ南 号 dთ南 m თ南 თ南 თ南 თ南 ř თ南თ南m é m თ南 თ南 ៧噷 თ南 号 m თ南号 dთ南 m mთ南 m号 ᘗ嚗 თ南თ南 mთ南៧噷 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南dთ南 თ南 dě 号 თ南 é თ南 თ南 řთ南d ě ý 号 თ南 ý d თ南თ南 号 ěთ南თ南៧噷 თ南 号 თ南 თ南თ南თ南 m თ南თ南 თ南 თ南 თ南 号 ៧噷თ南 号 dთ南 号 თ南 თ南d თ南 თ南 é თ南თ南თ南 号 თ南号 dთ南 თ南 თ南 m თ南mთ南m თ南თ南d თ南 თ南 თ南号号 თ南თ南 ě თ南 号 dთ南 თ南 თ南 თ南m თ南თ南x mě 号号 თ南 თ南 ýთ南თ南 号 dთ南 m ៧噷 თ南 ě ᘗ嚗 თ南号号 თ南თ南 თ南თ南 Partnerství s venkovskými regiony 号 თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 ým თ南 თ南 号 d号 თ南თ南d ř 号 m თ南ýთ南თ南 თ南 თ南 é თ南 mთ南 თ南 თ南号dთ南号 号号7号 号 3 号 ú თ南m d თ南 m თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南თ南 号 dთ南 号 dთ南 Čთ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 号 ř თ南 თ南თ南თ南 é თ南 თ南号 თ南 თ南 M号 თ南თ南თ南თ南 号 dთ南 号 თ南ᘗ嚗 თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ém ř თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 号ě თ南თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 mě 号 dთ南 თ南თ南 ýთ南თ南 ú თ南m თ南თ南 Novobydžovsko a Cidlina 号 თ南 თ南d თ南თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南号号d៧噷თ南 თ南 号 dთ南 თ南 თ南 თ南řთ南 号 თ南 é თ南 თ南თ南თ南 é თ南 თ南号 თ南 é m თ南 号 თ南თ南 mě 号 თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南d თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 d ៧噷 თ南თ南 ý თ南 თ南თ南 ěთ南თ南 თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 dთ南 თ南თ南 ýთ南თ南 m თ南 თ南 თ南 号号 თ南ř თ南 ě თ南d თ南 თ南 号ě თ南 号 号 თ南ᘗ嚗 თ南თ南თ南 თ南 ý თ南 თ南 თ南 ém m 号 თ南 d号 თ南 号 თ南თ南 d ៧噷 თ南თ南 éთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 号 თ南 თ南 ém თ南 თ南 Vlkov - zavádění MA 21 号 თ南 თ南 号 თ南měřთ南 თ南号ěთ南თ南თ南 dთ南 თ南 é ᘗ嚗თ南 řთ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南号号 თ南თ南 თ南 ៧噷 თ南 თ南m თ南 თ南 თ南 号 თ南 号 号თ南 é თ南d ě 号 თ南d თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南号 თ南 号 ៧噷 号 dთ南 号 号ý თ南é ᘗ嚗 თ南თ南号 号号 号 dთ南 თ南თ南dთ南 თ南řთ南თ南 é თ南 თ南 号 řთ南d თ南თ南 თ南თ南号

თ卷.... z. P ř z თ卷ᆷ叧 ký úř Kr r r g h r z j ÚP თ卷ᆷ叧Ú Kr... úთ卷 r z k I g. r h. Ir Kr I g. r h. B h Kr I g. J k j A. z úz 1 A.1 z z ᆷ叧 éh úz 1 A.2 z ř š éh úz თ卷 h k r h úz.. 1 B. K r z j úz ᆷ叧 hr r z j

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

ÍS Č ÍS Č Č S Č S ᖗ咷í etušᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 eᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷íᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 Sᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷eᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷tuᖗ咷teᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷eᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷e OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ANALITICKÁ

Více

Syrov cký otok S L CE /4113 ᘗ北ov ávesní rybník Ⴧ匇 S zemní plán impšჇ匇Ⴧ匇 náv h ÚP Havl თ勷 v ná ř ž თ勷7 თ勷7თ勷 თ勷 ř თ勷 თ勷 თ勷nთ勷 a თ勷h თ勷თ勷lan თ勷 თ勷თ勷a 7/27 l/თ勷aთ勷 თ勷თ勷თ勷 თ勷2თ勷 2თ勷თ勷 თ勷Ⴧ哧O თ勷7თ勷თ勷227 Dთ勷Ⴧ哧

Více

Královéhradecký kraj. Seznam programů pro Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj. Seznam programů pro Královéhradecký kraj Seznam programů pro 48 Název Podpora podnikání ve vybraných oblastech Malý a střední podnikatel Grantové schéma na podporu modernizace a rozšíření ubytovacích kapacit v Královéhradeckém kraji Malý a střední

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ě ě Ž ř ě Ž ú ů ř ěň Ž ť ť ů ů ěž ě ě ě ú ě ě ěž ě ř ř Ž ů ů ř ř Ž ň ú ů ř ě Ž ů ěž ř ě ů ě ť ř Ž ě ě ě ů ú ěř ě ě ů ů ř ů Ó ů Ž ů ů ů ů ů ů ů ř Ó ě ě

ě ě Ž ř ě Ž ú ů ř ěň Ž ť ť ů ů ěž ě ě ě ú ě ě ěž ě ř ř Ž ů ů ř ř Ž ň ú ů ř ě Ž ů ěž ř ě ů ě ť ř Ž ě ě ě ů ú ěř ě ě ů ů ř ů Ó ů Ž ů ů ů ů ů ů ů ř Ó ě ě Ě Ý ě ř ř ů ř ě ů ú ě ě ř ť ů Č ě ř Č ř ř ů Ú ůž ě Ž ě ů ú ř Ú ě ů ě ů ú ěž ě ú ř ě ř ť ů ě ě ř ěř Ž ř ě ř ě ů ů ě ě ě ř ů ř ů ř ř ů ů ě ě ó ú ř ě ě Ž ř ě Ž ú ů ř ěň Ž ť ť ů ů ěž ě ě ě ú ě ě ěž ě ř ř Ž

Více

č č ř ř ě ř ž ě ě ř č ř Ú řž ř ú ě š ěž ř ě ř řž ú č č ř Ý ř ě ř ř ě ě ř ě řž ř ř ú ř řž ř ú ě š ěž ř ě ř řž ú

č č ř ř ě ř ž ě ě ř č ř Ú řž ř ú ě š ěž ř ě ř řž ú č č ř Ý ř ě ř ř ě ě ř ě řž ř ř ú ř řž ř ú ě š ěž ř ě ř řž ú ž á á ř Ž č č ř š č č ř č ř Ž řž ě ř ř č č ň řž ůž ú á ř ž á š Ž ú Ž ř á á ř ě Ž ě Ž ž ů ú ř ě řž ř řž č č ř ř ě ř ž ě ě ř č ř Ú řž ř ú ě š ěž ř ě ř řž ú č č ř Ý ř ě ř ř ě ě ř ě řž ř ř ú ř řž ř ú ě š ěž

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A.

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A. Textová část územního plánu B. Grafická část územního plánu ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 C. Textová část odůvodnění územního plánu D. Grafická část odůvodnění územního

Více

ž ž Ť ž ž ž ň ž ž ž ž ú ž Ž ž Ž ž Ž ž Š ž Š Ž Ž ň ň Ž ž ň ž ž ď ž ž ž Ž ž ž Ž ž ď ó ú ď ž ž ž ň ť ť ž ď ň

ž ž Ť ž ž ž ň ž ž ž ž ú ž Ž ž Ž ž Ž ž Š ž Š Ž Ž ň ň Ž ž ň ž ž ď ž ž ž Ž ž ž Ž ž ď ó ú ď ž ž ž ň ť ť ž ď ň Č Á Ů É Ř ú ó ž ž Č Ř ú ž ž ú ň ž ť Ř ž ž ž ž ž ž Ž ž Ž ď ň ň ž Ž ž ž Ť ž ž ž ň ž ž ž ž ú ž Ž ž Ž ž Ž ž Š ž Š Ž Ž ň ň Ž ž ň ž ž ď ž ž ž Ž ž ž Ž ž ď ó ú ď ž ž ž ň ť ť ž ď ň Ů ť ž ň ž ň ď Ž ž ž ž ž ž Ž ž

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

É Ť Ť Ý Ý Ť Ď Á Ř Ě Á Ř Ř Á Á Ý Ě Ť Ť

É Ť Ť Ý Ý Ť Ď Á Ř Ě Á Ř Ř Á Á Ý Ě Ť Ť ú Ť Ť ň É Ť Ť Ý Ý Ť Ď Á Ř Ě Á Ř Ř Á Á Ý Ě Ť Ť É Ě Ů Ř Ť ŘÁ Ý Ý Ů Á Á Ň Á Ů Ť Ý É Ť Ř Ť Á ď Ý Á ř Ť Ť Ť Á Ř Á É Ť ď Ť ď É Ř Ů ď Ť Ý ú Ť Ť Ě Ť Ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ě Ě Ť Ů ň Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ě Ť Ť Ý Ť Ě Ť Ť Ť Ě

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prachatice, 19. března 2014 www.zdravamesta.cz/js Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními prostředky

Více

Emotron M20 Hlídač výkonu na hřídeli motoru NÁVOD K OBSLUZE თ厧 o.. Po i... 4 4 Z თ厧 m... 4 4. Po m 4 4. Z oj v ř თ厧 v m თ厧ᘗ呷 ě m ᘗ呷 4. P v თ厧ᘗ呷 ě ᘗ呷 4.4 ᘗ呷თ厧თ厧 v ᘗ呷 ov o ᘗ呷 თ厧ᘗ呷 o თ厧 ᘗ呷 4.ᘗ呷 ᘗ呷თ厧თ厧 v ᘗ呷

Více

თ剧ísle nalezne e: Zla é r un, Ⴧ勇lánek Česთ剧é enთ剧თ剧rთ剧, Rep r áž თ剧esთ剧 თ剧raníთ剧 ele rთ剧 თ剧raთ剧eთ剧, ReჇ勇enჇ勇e Zelenთ剧თ剧 თ剧auთ剧 e se თ剧reslთ剧 თ剧an asთ剧 sთ剧ᆷ号 თ剧თ剧 Kel sთ剧é თ剧r nთ剧თ剧თ剧თ剧 K zí příᆷ号ᆷ号თ剧თ剧

Více

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Stručná charakteristika úvodem: Grant je specifickou formou projektu a grantové schéma je vytvořeným

Více

Č ď ň Č ň Á ň Ř ň Š Š Ý Ý Š Š

Č ď ň Č ň Á ň Ř ň Š Š Ý Ý Š Š Ř Š Č Ť Ž ň ň Š Ý Ý Š ď Č ď ň Č ň Á ň Ř ň Š Š Ý Ý Š Š Š Š ň Ď ď ň Š Ň Š Ú ň ň ň ň ň ň Ď É Ř ň Ý Ú É ň Ř ď Ú ď Ď Ý ň Ď Ď Ú Č ň ď É Ó Ý Ď Ň Ď ň Ý Ď Ď Ď É Ď Ď ň Ý Ď Ů ň Š ň Ů Ý Ý ň Ň ň ň ď ď ň ň Ď Ď Ď Ý Ď

Více

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Divize Rozvoj regionů Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Pardubice, 23.6.2008 OHGS s.r.o., Divize Rozvoj regionů - management pro obce, města a svazky obcí (stálý servis pro 11 mikroregionů Pardubického

Více

Místo stavby : k.ú. Poříčany, k.ú. Třebestovice Investor : Mabalo, spol. s.r.o., U Dálnice 419, 289 14 Poříčany OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE, TI LOGISTICKÝ PARK Z OŘᛧ則Ⴧ匧ANY TŘEBESTOVICE ÚZEMNÍ STUDIE ÚzS projekt

Více

ě ř ř ý ě Ř ě É ě ý ě ž ř ě ý ř ř ý ě ú ů ý ý ň ř ě ý ú ů ý ž ú ě ý ř Ě ý ý ě ů ý ý ň ě ě ř ň ě ú ě ě ě ó ó ú ř ě ř ž ě Ř ů ž ů ř ž ě ř ó ž ř ý ř ě ř

ě ř ř ý ě Ř ě É ě ý ě ž ř ě ý ř ř ý ě ú ů ý ý ň ř ě ý ú ů ý ž ú ě ý ř Ě ý ý ě ů ý ý ň ě ě ř ň ě ú ě ě ě ó ó ú ř ě ř ž ě Ř ů ž ů ř ž ě ř ó ž ř ý ř ě ř ý Á ě Č ř ú ú ž ě ř ň ř ě ř ě ž ž ý ř ď ř ó ř ř ó ř ě ř ě ř ě ě ř ě ř ó ó ť ů ž ě ý ě ě ý ž ý ě ř ř ý ě Ř ě É ě ý ě ž ř ě ý ř ř ý ě ú ů ý ý ň ř ě ý ú ů ý ž ú ě ý ř Ě ý ý ě ů ý ý ň ě ě ř ň ě ú ě ě ě ó ó

Více

Ⴧ劗ENÍ TECHNIC Ⴧ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗TჇ劗 TჇ劗 EBNÍ BRNĚ Ⴧ劗Ⴧ劗N Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗ERჇ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗 R Ⴧ劗R T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗R Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗BIN Ⴧ劗N Ⴧ劗 RჇ劗 T Ⴧ劗IჇ劗 თ叇ít თ叇 vá fik B Ⴧ劗H Ⴧ劗

Více

ů Š ě ř ě č č Ú ří Ř Ř ř ŘÍč ň ě ě ř ů Í ř ě č ř ě č ě ú ě Úč ř Š šř ř ě Š ě ř ě Ž Í č ě č č Ý ř ě ě Í ř š ř ě Ž Í Š ě ú ě Ž Ž Í ř Ž ř ě ě ě

ů Š ě ř ě č č Ú ří Ř Ř ř ŘÍč ň ě ě ř ů Í ř ě č ř ě č ě ú ě Úč ř Š šř ř ě Š ě ř ě Ž Í č ě č č Ý ř ě ě Í ř š ř ě Ž Í Š ě ú ě Ž Ž Í ř Ž ř ě ě ě Š ě Š ě ů šř ř ě č ě Ř ř ů Š ě ř ě č č Ú ří Ř Ř ř ŘÍč ň ě ě ř ů Í ř ě č ř ě č ě ú ě Úč ř Š šř ř ě Š ě ř ě Ž Í č ě č č Ý ř ě ě Í ř š ř ě Ž Í Š ě ú ě Ž Ž Í ř Ž ř ě ě ě č ě ř ř ě č ř ě Ó ě ů ě Ý ěř š ř Ž

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS ᆷ厇 í ř ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ů ᆷ厇 ř í ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇ř ᘗ吇 ᘗ吇 řᆷ厇 ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇 ůᆷ厇 ᘗ吇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 哇 ᆷ厇 ᆷ厇 1ᘗ吇8ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 říᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇ᘗ吇 ᆷ厇 í. ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇 ᘗ吇

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Regionáln lní operační program NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Mgr. Blanka Langerová ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument: Schválen Evropskou komisí a slavnostně podepsán 11. 12.

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

ř ý ý é ř ě ý ě é ě é ý ů Í ý ý é ý ř ě ě ý ú ě ý ř ř ř ý ě ě é ú ř ě ý ě ý ř Ú Ú ý š ý ý ř ř š ý ý

ř ý ý é ř ě ý ě é ě é ý ů Í ý ý é ý ř ě ě ý ú ě ý ř ř ř ý ě ě é ú ř ě ý ě ý ř Ú Ú ý š ý ý ř ř š ý ý ý úř ř é Č ý ř ř ř ě ř ř ú ý ů ý ů ř ě ř ěř ý ř ř š ř š ú ř ě ř ě ř ř ý ů ý ů ř ý ě ý ů ř é ř ý ý é ř ě ý ě é ě é ý ů Í ý ý é ý ř ě ě ý ú ě ý ř ř ř ý ě ě é ú ř ě ý ě ý ř Ú Ú ý š ý ý ř ř š ý ý Ú ú é Č ď

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI LESONICE Místo stavby : Mateřská škola Lesonice č.p. 29 Kraj : Vysočina Okres : Třebíč Parcelní číslo : st. 224, st Číslo popisné : 29

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

ě ř ě ř ř ú ř ř ěř ěř ěř ý ř ř ú ěř Ú ř ě ř ý ř ý ěř ěř ý ú ř ú ě ě ú ř ř ú ě ú ě ú ě ú ý Ú ř ú ó ř ó ř ú ě ý ú ě ř ň ř ř ň ř ý ú ý ě ě ě ě ú ř ň ý ú ý ř ú ř ý ý ď ý ř ř ú ú ý ě ř ř ě ř ý ř ř ř ě ř ý ř

Více

ř ř ř ř Č ř ěř ř ě ě ě ř Ž ě Č ř ě ř ě ě ř ěř ě ěř Ž ě ř ř ř ě ě ř ř ě ě ě ě ě Ý Ě ř ě ě ř ě ř ě Č Č ř ř Č ř ě ě ě ě ě ě Č ř ě ř ě ě ř ř ř Č Š ř Á Ž Č Ž ř ř Č ř ě ě ě ě ó ě ř ř Ě ó ť ř ě ř ě ě ě ř ě Á

Více

ú ěř š ý ě ě ř ř ř ř ý ě ž ě ě ř š ěšť ěř Ž řš ů ř ý ů ě ý ů ý ý ž ě ě ý š ř ž ě ů ž ě ů š ě ý ě ž ě ř ž š ě ě š ž ě ř ě ř ž ž ž ěř š ě ě ě ř ř š ě ě

ú ěř š ý ě ě ř ř ř ř ý ě ž ě ě ř š ěšť ěř Ž řš ů ř ý ů ě ý ů ý ý ž ě ě ý š ř ž ě ů ž ě ů š ě ý ě ž ě ř ž š ě ě š ž ě ř ě ř ž ž ž ěř š ě ě ě ř ř š ě ě š ř š ř š Š š ř ěř ů ě ř ř ř ř ě ěš ý ú ěž š ě ř ý ů Ň ť ř ř ž ř ě ř ě ž ř ů š ů š ž ř ěř ř žď ř ř ř ě ř ě ů ú ěř ů ěř š ž ú ú ěř š ý ě ě ř ř ř ř ý ě ž ě ě ř š ěšť ěř Ž řš ů ř ý ů ě ý ů ý ý ž ě ě ý š ř

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje (DMVS PK) Seznámení s projektem ᖗ劧 d Plzeň ᖗ劧ᖗ劧ᖗ劧 e Odbor informatiky Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje Součást celostátního projektu Digitální

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Místní akční skupina pro rozvoj území. Ing. Jaromír Polášek Manažer MAS JaromirPolasek@centrum.cz

Místní akční skupina pro rozvoj území. Ing. Jaromír Polášek Manažer MAS JaromirPolasek@centrum.cz Místní akční skupina pro rozvoj území Ing. Jaromír Polášek Manažer MAS JaromirPolasek@centrum.cz CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP (Místní akční skupina) Občanské sdružení založené na principu partnerství

Více

Č Á š Á ž Ě Ý Ě Á Í ú ř ě ú ů ř ů ž ř ř ě ě š ř ů ě Ď Ť ě ř ů ů š š ř š ě É ů ř ů Ý ř ě ž š ě ě ú ú ú ů ů ř ě ř ř ó ě ě ř ě ř š ů ř ž ř š ě ů ř ú ů ř Č ě Š ř ě Š Ě Á Í ř ů ě ř ř ř ř ě ř ě ř ř š ě ě ě ř

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Kulatý stůl Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Mgr. Lukáš Bumbálek tel.: +420 224 815 557 Obsah 1. Alokace pro ČR 2. Alokace

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Soustava strategických a programových dokumentů ČR

Soustava strategických a programových dokumentů ČR Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. (Z kompetenčního

Více

Ú š ů ř ě ž ě ů ů ě Č ř ů ř ě ř ě š ě ě ě ú ěř ž ě ů ř šť š ě š ě ř ž ě ř ě ž ř š Ť ř ž š ř ř ž š ě ř ů ů Ž ů ř ř ě š ě ř ě ž š ř ě ů ř ě ř š ě ř š ř

Ú š ů ř ě ž ě ů ů ě Č ř ů ř ě ř ě š ě ě ě ú ěř ž ě ů ř šť š ě š ě ř ž ě ř ě ž ř š Ť ř ž š ř ř ž š ě ř ů ů Ž ů ř ř ě š ě ř ě ž š ř ě ů ř ě ř š ě ř š ř Ě Ý ÚŘ úř Č ř Úř Ř Á Ú Í Ú Í Í ě úř úř úř ř š ú ř ě š ř ů ú ř ž Ž ě Ť ě Č ž Č š ě š ě šú ě ú ř ú ř ě š ř š ú ř ě ř š ú š Ř ř ř ú Ž ě ř ě ú š Ř ě ú ž ě ž ú ř ě ž ř ě ž ě ř ě ě ú š ř ú ú š Ř ř ě ž ú š Ř

Více

š Í ř š é č úř é ř é úč é é ý ý é č č č é ř č ý Č ý ů Ž éř é ů ý ý ž Č ý š ůž é ůž č č ú ď é č Í č ý ý š é úř ř ů ř š Í ý ý č ž ř ý é ž é č é ř č ď š č é ď ď Č š č Ž ž š é ď š ď č č Ž éř é č Ž é Č ý ý

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA O b s a h a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje c) Údaje o pracovnících školy d) Údaje o přijímacím

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Vážení zastupitelé, Za tým Centra evropského projektování

Vážení zastupitelé, Za tým Centra evropského projektování VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚVODNÍ SLOVO Vážení zastupitelé, rok 2004 byl pro příspěvkovou organizaci Centrum evropského projektování rokem plným intenzivní práce, ale také rokem prvním s řadou

Více

ě é č ř ž š ň ž š ě ě š ž ž ř é ě ř úř úč ůú ř š č ě ě ě ř ěř é é ž ř é ě ř úř ř č é š é ě ě ě ěř é č é ě ř č ě úř é ě é é ř ž ř š ě ř č š č ů ů é ř ř

ě é č ř ž š ň ž š ě ě š ž ž ř é ě ř úř úč ůú ř š č ě ě ě ř ěř é é ž ř é ě ř úř ř č é š é ě ě ě ěř é č é ě ř č ě úř é ě é é ř ž ř š ě ř č š č ů ů é ř ř ť ď ž úř úř ž ř Ů úř ě Ó Ř Č Ú ě úř úř ř š č ú ř ě é č Č č ě ě é ř ú ř ž ž ě ř ě ž ě š č ě šú ě ú ř ř ú ř ě é š é č ě ř č ú é Š ž ě é ž é é ě ř ě ž é é ř ů ž ř ž ř ě ž ř ů ě é ř ř ř š ú ě é é č Ú Č Č Ů

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

ě ů Š ě Í Š Š Ť ý ě ě ú ě ě Ý ě ý Ý ě ě ě ň ě ě ž ň ů

ě ů Š ě Í Š Š Ť ý ě ě ú ě ě Ý ě ý Ý ě ě ě ň ě ě ž ň ů Č ů ů ď É ý Š ú ú Š ě ě ěň ů ě ě ě ž ž ů ě ú ď Á ě ú ž Š ď ě ě ů Š ě Í Š Š Ť ý ě ě ú ě ě Ý ě ý Ý ě ě ě ň ě ě ž ň ů Č ě ú Í ž ě ž ě ě ě ž ú Č ž ž ž ů ě Č ů ě ě ě ě ý ě ý ě ž ž ě ň ě ž ě ý ě ň ě ý ě ě ě

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působnost Prachatice (KPSS) 3. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Průběh akce KPSS 11. LEDNA

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

ý é ů ů ů ě Ť ě ý ě ě ě é ě é š ě ů ý ů š ů š ů ě é ě š é ů ý š é š é ů ý ý ě ý ý š ý š é

ý é ů ů ů ě Ť ě ý ě ě ě é ě é š ě ů ý ů š ů š ů ě é ě š é ů ý š é š é ů ý ý ě ý ý š ý š é Ú ú š é ú ě ý š š Š ě ě ěš ú ú ě é ú ď ě š š ů š é ú ě ě ě ě ů é ě š ý š ě ý é ů ů ů ě Ť ě ý ě ě ě é ě é š ě ů ý ů š ů š ů ě é ě š é ů ý š é š é ů ý ý ě ý ý š ý š é š é é ý ď é é ý é é é ýš ě ý é Ú Š ě

Více

I g. rc. Pe r Lei er Fisc er v 34, 779 00 l m c, ri ce Čᒇ勷ᒇ勷 თ哧.j.: 01031/93 elier: Sc wei er v 19, 779 00 l m c el.f x: 585 410 706, 603 495 430, e-m il: lei er @v l.c 1 თ匇 ᒇ勷.1 Dův d cíl ᒇ勷.2 თ哧 me e

Více

ě ě ě Ó ř ě ěď ř ů ě ě ů ě ň š Ž ě ň ě ř ř ě ó ě ó ó ř ý ů š Č Č Č ě ř Č ě Ě ě ř ý ů š Č Č Č ě ř ě ě ó š ů ř ě ě ý Č Č Č ě ř ě ý ř ř ř Ž ě ý Č ů ř ě ě ě ý ě ý ý ý É ď ď ř Ž ý ě ř Š Š ř Č ě Í Č š Š ČÓ Č

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Š ě ř ř š ě š č ř č Č š š š Š š Č č š ř Š Í ř Í Š č ř š Ť ř ó Í ě ř ř š Ť č ř ř ř ř Í Č Í ř Ě Á š č Ž ě ň ý š ý š ě ě ř ě č ř Ú ě ě Ť Ť ř š Š Ž ý Č ě

Š ě ř ř š ě š č ř č Č š š š Š š Č č š ř Š Í ř Í Š č ř š Ť ř ó Í ě ř ř š Ť č ř ř ř ř Í Č Í ř Ě Á š č Ž ě ň ý š ý š ě ě ř ě č ř Ú ě ě Ť Ť ř š Š Ž ý Č ě č č ř ř ř ú ď ů Ť č ř ý č ú č ř Č ď č ó ě ť ď ý ř š č č č ď ú ě č š ě ú Ť č ď ú ř ě ě š ř š ř ý ú ú ý č ď š č č ě Š ř ě ýš č ň ě č ď ř ř č ř š ď Š č Š ř š ě ť š ř ě š Č ě š ý ý ě ř ů ě ř ý ě ý ř ň š ř

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Č Č ž é ň ě ť ě ě š é ň ě éš ň ě Í ž é š ř ď ě š ě ě š é é ě ň é ě š ť ě é ě ě š ť ě ť ě ěž Ž ěž ť é ěž é Ž ť ě ě ě ť š ě Á Í Ů ť ť ť š Ž Í ď Ě š ě ě Í ě é ě ě ě ť ě ě ť é ř é ť ě ž é Í ě é Ž é ě Ů Í š

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ů ů š ě ů é ž š ř ř ě ů ž š ř ě ů ř ě Ž š ž ě é ýš Č ý ř ě ů ř ě ě é ž ř ě ě é ě ě ř š é ř ý Ž ř ú ř ž ý ř ě é š Ž é é Ů ý ů é é é ž ř ě š ž ě ě ě é š

ů ů š ě ů é ž š ř ř ě ů ž š ř ě ů ř ě Ž š ž ě é ýš Č ý ř ě ů ř ě ě é ž ř ě ě é ě ě ř š é ř ý Ž ř ú ř ž ý ř ě é š Ž é é Ů ý ů é é é ž ř ě š ž ě ě ě é š Ž Á Á ž ě š ž ž é ě ě ě š ř ů ř ě ě š ř ů ě š š Á Í Í ú ž š ů ň ý Ž ř é Ř úř ř ě ů ž ž ý ú ž Ů ě ě š ř ů ů ů š ě ů é ž š ř ř ě ů ž š ř ě ů ř ě Ž š ž ě é ýš Č ý ř ě ů ř ě ě é ž ř ě ě é ě ě ř š é ř ý Ž ř

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM

JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Jeho zakladateli jsou Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Ý ř ů ř ř Ý ů ř ř Í š ř Ě Ě Í ů ď šš šř

Ý ř ů ř ř Ý ů ř ř Í š ř Ě Ě Í ů ď šš šř š Í Ý Ů ŘÍ Í ř Ý ř ů Á ů ů ů ů š Ý Ý ř ů ř ř Ý ů ř ř Í š ř Ě Ě Í ů ď šš šř Ý ř ď šř É šř šř ň ř š š šť šť ď š š ň ú ř ř ř ň ř ň Í Í Ý ř š š š š ť Č Š ř š š š ř Ý Í Í Ý ř ď ř ř ř ů Á Í šř š š šř š ř š ů

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

ď ř ě ě úř ě ř ň ě ěř ř ó ě ř ě ě ď ř ě ů ý ř ů ř ě ě ě Á ě ň ě ř ě ú ř ů ř ů ě ř ů ě ě ě ř ě ě ě ě ěř ě ě ěř ě ř ř ř ň ů ř ů ý ů Č ě ř ď ě ě ř ě ě ú ť ř ř ě ý ř ť ě ě ň ň ň ř ř ř ě ě Č ý ů ú ů ě ý ý ů

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Í Ů Í ÁŇ Ý Ř Ú ě Í ň ý úř Ú ů é é ě Ž Č é ě ů ý ě é é ý š ň é ě ě ě š ř ů é ř é é ě Ž Č ý ř ý ě ř Ž é š Č é ň é úř é ž ý Ž š é ě é ý ů ě ě Š ř ů é é ě

Í Ů Í ÁŇ Ý Ř Ú ě Í ň ý úř Ú ů é é ě Ž Č é ě ů ý ě é é ý š ň é ě ě ě š ř ů é ř é é ě Ž Č ý ř ý ě ř Ž é š Č é ň é úř é ž ý Ž š é ě é ý ů ě ě Š ř ů é é ě ú ů é é ÁŠ Š ó Č ť Ř ď ř š Ř Á ÁŠ ň ý úř ú ů é é ú ů Í ě ě š ř ů Ú ě é ý ř ý ě ů ó Č ř š ť ůť Í ť ň ý ě úř ř Í Ú Č Ú Í Ů Í ÁŇ Ý Ř Ú ě Í ň ý úř Ú ů é é ě Ž Č é ě ů ý ě é é ý š ň é ě ě ě š ř ů é ř é é ě

Více

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR ISSS 2011, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více