Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 OBSAH 1. SPRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2 თ南 3 dděთ南თ南 d d თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南ém 4 dděთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 6 3 dděთ南თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 é 7 3 Čთ南თ南 Č号号号 号 2. HLAVNÍ AKTIVITY 9 号号号号号号号号 号号 号号号号 号号号号号号号号号号 号号号号 号 号 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 号 号 თ南 თ南თ南ém 号 号 4 3 号 თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 号 号号 号号 თ南თ南 7 4 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 7 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 d ýთ南თ南 d თ南თ南号 号 6 号 თ南 თ南d თ南თ南 ým თ南 თ南 თ南m 号 7 号 თ南 თ南 თ南 ým თ南 თ南 号 号 号 თ南 თ南 m თ南 თ南 号 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 号 号 თ南თ南თ南号 თ南 号 号 თ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南d Č号 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 m 号号号 号号 თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南თ南d 号号7号 号 3 号 号号号号号号号号 号号 号号号号 号号号号 号 号号 号 号 号号号号号号号号 号号 号号号号号号号 号 თ南თ南თ南 号 თ南 号 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南d თ南თ南 ýთ南თ南 თ南 号 თ南 თ南 თ南 3. VÝSLEDKY 23

3 ÚVODNÍ SLOVO 号 ៧噷თ南 é d m号 თ南 é号 ៧噷თ南 თ南ř 号 თ南 თ南m 号号6 m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 řთ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南m号 თ南号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 dთ南 3 თ南 éთ南თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 号 m řთ南dთ南თ南៧噷 ý თ南თ南 ᘗ嚗 თ南 თ南თ南号 თ南 თ南 é თ南 თ南თ南号 თ南თ南éd თ南mთ南 თ南თ南m ú ěᘗ嚗 ým თ南号 თ南ým თ南号dთ南号 m 号ěთ南თ南m თ南 号号6 თ南 თ南 თ南 თ南 ě ř 号 თ南号 თ南 ᘗ嚗თ南m mě m号 თ南 é თ南号 თ南 dთ南 号 თ南 é თ南 m თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 号 თ南 ě თ南 თ南 d თ南თ南号 ៧噷თ南 d号 თ南თ南d თ南თ南 თ南 号 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南d თ南თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南m 号号号 თ南თ南 ᘗ嚗თ南 ᘗ嚗თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南éთ南თ南 ř 号 თ南 თ南 mě m号 ř თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 mთ南 თ南 თ南თ南 თ南号dთ南号 号 ř 号 თ南 თ南 mé ᘗ嚗 თ南 号 თ南თ南m 号号号 თ南თ南 dთ南 თ南 თ南é თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 řთ南号 თ南 თ南 号号 თ南თ南თ南d úთ南 é თ南 თ南 თ南m თ南 é 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 ř თ南 თ南 თ南 d d თ南 თ南თ南 თ南៧噷 d 号 თ南 თ南თ南m თ南თ南ᘗ嚗 ě თ南თ南 თ南 ř ៧噷 თ南 თ南 თ南 mთ南 თ南 თ南 m თ南 თ南 号 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南号 თ南 თ南号 ým 号თ南თ南m d თ南 თ南 თ南 თ南 თ南ř 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 dთ南 თ南号dთ南号 号号7号 号 3 号 თ南თ南თ南ý ým თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 Poslání d თ南 თ南 d ý d ៧噷 თ南თ南 ý თ南 თ南თ南 თ南 თ南 号ý თ南mთ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南თ南 თ南 თ南 m ř თ南ňთ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南号 Vize 号ý 号 თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南 řთ南号 m თ南 თ南 号 თ南d თ南 ěd თ南 ým თ南 号m თ南 თ南 řთ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南d ě 号m Ing. Klára Dostálová řთ南d თ南თ南 Cíle 号 ýᘗ嚗თ南 თ南 号 თ南 თ南თ南 თ南 řთ南d 号 dთ南 თ南 თ南 d თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 号 ýᘗ嚗თ南 号 თ南 თ南 თ南 号 号 თ南თ南 თ南თ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号d ៧噷თ南 dთ南号 éთ南თ南 თ南mé 号 m号 თ南 ú თ南m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南号 Čთ南 é თ南 号 Centrum evropského projektování pracuje C თ南თ南 ědთ南mě E თ南 P თ南თ南 თ南 号 ě 号 mთ南 თ南 d თ南号 ៧噷თ南 m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 号号6 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 ě თ南 ém 号 号 თ南 řთ南dთ南 ᘗ嚗 m d 号 თ南თ南თ南თ南 ém ú თ南 m თ南mთ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南号 თ南თ南 mě თ南号 თ南 éთ南თ南 úř d 号 თ南 ým 号თ南თ南m m თ南 d თ南dě თ南 თ南

4 1. SPRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 1.1Správní struktura m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ᘗ嚗号号号ᘗ嚗 თ南თ南 ř ě თ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号 თ南号 თ南 თ南 თ南号 თ南 თ南 თ南თ南თ南 é თ南 号 号 თ南 号 ř თ南 é úთ南თ南თ南თ南m თ南 号号号 თ南თ南 d თ南თ南 თ南 ᘗ嚗ᙗ囧თ南 თ南m თ南თ南x 号 d 号 თ南 号 ៧噷თ南号 ᘗ嚗თ南 ém d ៧噷 თ南თ南 ém თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 éთ南 号 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 d თ南 mთ南m თ南თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 řთ南d თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 mთ南 თ南m é თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 号ř თ南 თ南თ南თ南m თ南 თ南m თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南号 ý თ南号 თ南თ南თ南თ南៧噷 号 თ南ý m თ南თ南 měřთ南 თ南 თ南 ě თ南თ南თ南თ南 თ南 řთ南号 თ南 m თ南d თ南m 号号号 თ南თ南 d 号 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南៧噷 თ南 mთ南 თ南d თ南თ南 თ南号 თ南 თ南 ým თ南 თ南 თ南m თ南თ南 号 თ南 号ᘗ嚗თ南 თ南თ南 თ南d თ南 ěd ý თ南 d თ南 თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南号号 号号号 号号 თ南 თ南 é თ南 თ南თ南 Rada centra 号 d თ南თ南 თ南თ南 თ南 号řთ南თ南თ南 თ南თ南 თ南řთ南 თ南 ř თ南 თ南号 თ南თ南号 თ南ř თ南 თ南 თ南mთ南 თ南 თ南d თ南თ南 号 dთ南 თ南თ南 号 ý თ南 号 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 d号 თ南თ南 თ南 თ南 თ南d თ南 ěd 号 dě თ南თ南 号 თ南 号ᘗ嚗თ南 თ南თ南 mě თ南 თ南თ南თ南 m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南m თ南 თ南თ南 mě თ南 თ南თ南თ南 m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 M თ南თ南 თ南 4 mě თ南 თ南თ南თ南 m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 M 号 Mთ南თ南៧噷 ᘗ嚗 თ南თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 Obchodní jméno m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 Zkrácený název 号号号 Právní forma ř ě თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 Sídlo Wთ南 თ南 4 号 号号号 号 号 dთ南თ南 号 თ南თ南 é Kontakt თ南თ南 : 4号号 号 7 号 号 号 x : 4号号 号 7 3号号号 თ南号m 号 თ南 Internetové stránky www თ南თ南 号 თ南 Datum vzniku თ南თ南 号号4 Identifikační číslo 7 号号4号 Bankovní spojení 3号号号3673号号 77/号 号号号 mთ南 თ南 号

5 1.2 Organizační struktura m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 号 თ南 é ě თ南 号号6 mě თ南თ南 7 თ南თ南 号号 号თ南 თ南 თ南 ě თ南 děთ南თ南 თ南 dთ南 ř თ南dděთ南თ南 号 თ南dděთ南თ南 d d თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 号 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南ém 号 თ南dděთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南dděთ南თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 é თ南თ南 თ南თ南 ř თ南 თ南 თ南 ě dთ南 号 m号 თ南 თ南თ南d თ南თ南 თ南 თ南თ南៧噷თ南 თ南თ南d თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 ým号 Organizační struktura CEP Ředitelka Činnosti CEP: 号 თ南 თ南 dთ南 ýთ南თ南号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南x号 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 ř თ南 号ě თ南თ南 d თ南 თ南 თ南 თ南号 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号号 თ南 თ南თ南თ南 ýთ南თ南 თ南ý 号 号 d თ南 号 თ南 თ南řთ南თ南 ý თ南 თ南mý თ南 თ南 号ř თ南d თ南 თ南 m号 თ南 თ南 ᘗ嚗 ě თ南თ南 თ南号 d ř éთ南თ南号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南号 თ南თ南 ᘗ嚗თ南号 ៧噷 თ南 თ南თ南 თ南 řთ南d თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南 m თ南 თ南 号 თ南 თ南თ南 ř თ南თ南៧噷 თ南 თ南თ南თ南 თ南 ýთ南თ南号 თ南d თ南თ南号 თ南 თ南 ýთ南თ南 mთ南 თ南d号 თ南თ南 dთ南თ南თ南 dděთ南თ南 d 号 d თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南ém dděთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 dděთ南თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 თ南号 თ南თ南თ南 თ南 é თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 m თ南 号号 თ南 m 号 d თ南თ南m 号 თ南თ南 თ南d ř ým თ南mთ南 m 号 თ南 ým 号号 თ南 ým თ南 თ南号 m 号 თ南თ南m 号 mě 号 თ南თ南 děთ南 号 თ南 m თ南თ南m úთ南თ南თ南თ南m თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 号 号ᘗ嚗თ南 号 თ南 თ南 თ南 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 Předmět činnosti Č თ南 თ南 თ南თ南 თ南 děთ南 თ南თ南 dთ南 თ南ň თ南 თ南 号 mთ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 号号号 თ南 ៧噷号号 ém ř თ南 თ南თ南 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ém თ南 号 mთ南 dთ南 თ南ň თ南 é თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南 ៧噷号号 თ南 m თ南 号m ᘗ嚗mě 号m号 თ南 m号 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南 m号 თ南d თ南თ南号mᘗ嚗 თ南თ南mé ú თ南m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南d ýთ南თ南 თ南 号 řთ南d ᘗ嚗თ南 号 თ南m 号 ř号 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 é თ南 dთ南 号 თ南 თ南 თ南řთ南თ南 ýთ南თ南 თ南 ě៧噷 ý号ě თ南 ýთ南თ南 ř თ南 号 m 号号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 mთ南 děთ南 d თ南 თ南d ř თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 d თ南ᘗ嚗 m თ南 ým თ南 თ南号 m 号 mě თ南 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南

6 1.2.1 Oddělení individuálních projektů a grantových schémat თ南თ南d თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南m m თ南თ南 თ南 mთ南៧噷 თ南 თ南თ南თ南 dთ南 თ南 号 თ南თ南d თ南თ南d é dთ南 თ南 თ南号 თ南 mě თ南თ南თ南 号 თ南 თ南 ៧噷 dთ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 ř თ南თ南თ南号 mთ南 თ南d თ南 თ南 თ南mთ南თ南 ř ř თ南 თ南თ南თ南 თ南 d თ南 თ南თ南 თ南თ南 ě თ南 ýთ南თ南 თ南თ南é号 m 号 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 ř თ南თ南 ř d თ南თ南თ南 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 dთ南 თ南 d 号 თ南řთ南თ南 ýთ南თ南 თ南 号 თ南ř d 号号 wთ南 თ南თ南 号 თ南d ýთ南თ南 თ南m ř号 号 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 Personální obsazení 号 号 号 თ南 თ南 号 ě řთ南d თ南თ南 号号 თ南dთ南 თ南 თ南dděთ南თ南 d თ南თ南თ南 号 号 号 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 M é 号 号 თ南 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 თ南 თ南 Š თ南თ南თ南 号 号 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 Š 号 თ南თ南m თ南 号 M号号 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 m ᘗ嚗 号 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 M m 号 თ南 m თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 თ南თ南 号ᘗ嚗თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 ř Čთ南 ý号 号 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南

7 号 m ᘗ嚗 号 თ南თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 d m ᘗ嚗 dთ南 თ南 M m ᘗ嚗 号m თ南 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 号 号 ř Mთ南ᘗ嚗 თ南თ南თ南 თ南 ý m ៧噷თ南 dděთ南თ南 d d თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南ém

8 1.2.2 Oddělení rozvoje თ南თ南 თ南 თ南 é თ南 თ南თ南 თ南 dთ南 mთ南 号 ᘗ嚗 თ南 თ南 é თ南 号 mě 号 თ南 თ南 თ南 号号 თ南 თ南 号号 თ南 თ南 m თ南 号ᘗ嚗 თ南 号 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 dთ南 თ南 თ南 თ南 mთ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 ᘗ嚗 dě M号 号 თ南 ňთ南号 თ南 号 თ南თ南 d ៧噷 თ南თ南 éთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南号 თ南 ňთ南 号 თ南 თ南 ᘗ嚗 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南号 თ南 é თ南თ南 ᘗ嚗თ南d é ém თ南 é თ南ý 号号 თ南 თ南თ南 თ南თ南号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南 é 号 თ南ý 号ᘗ嚗 თ南 d თ南 ᘗ嚗ᙗ囧 თ南თ南 号 m号 ᘗ嚗თ南 řთ南 ᘗ嚗 号 m号 თ南d თ南თ南 éთ南თ南 თ南 řთ南d 号 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 é 号 m号号 თ南 თ南 é 号 m号ᘗ嚗 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 m თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南თ南号 თ南 号 号 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南d თ南 ᘗ嚗ᙗ囧 თ南თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南d თ南řთ南თ南 ýთ南თ南 თ南 号 řთ南d ᘗ嚗 号号 თ南m řთ南 Personální obsazení 号号号 号 号 თ南თ南 თ南 თ南dთ南 თ南 თ南dděთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 M 号 თ南ř თ南 თ南d ý თ南 თ南 M 号 号 თ南თ南号ň თ南 თ南d ý თ南 თ南 号 Mთ南 M თ南 თ南d ý თ南 თ南 号 M თ南 号 თ南 თ南 თ南d ý თ南 თ南 号 ᙗ囧 ᘗ嚗თ南 号 d თ南d ý თ南 თ南 号 თ南თ南 Š mთ南 თ南d ý თ南 თ南 号 d თ南 Mთ南თ南თ南 თ南 号 号 თ南d ý თ南 თ南

9 1.2.3 Oddělení ekonomicko technické თ南 ᘗ嚗ᙗ囧 თ南თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 ý თ南თ南თ南d თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 ý თ南 d თ南 თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南ém 号 号 号 თ南თ南号 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 d თ南ᘗ嚗 m თ南dděთ南თ南 m mთ南 号 თ南号 თ南თ南 თ南თ南៧噷 თ南 Personální obsazení 号 M 号 თ南 თ南dთ南 თ南 თ南dděთ南თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 თ南号 თ南თ南თ南 თ南 éთ南თ南 号dთ南ň 号ěᘗ嚗 თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南 m ៧噷თ南 m ᘗ嚗 号 d m

10 1.3 Členství v ČARA m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南m Čთ南 é თ南号 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 ýთ南თ南 თ南 ᘗ嚗Č号号号ᘗ嚗 თ南 m é თ南 თ南号 თ南 თ南თ南号 თ南 d ៧噷 თ南თ南 თ南 თ南号 თ南თ南 é თ南 号 თ南 თ南 号 თ南号 თ南 号 თ南თ南 თ南d თ南 号 号 თ南m თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南d ř éთ南თ南号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南号 Čთ南 é თ南 号 Č号号号 თ南 თ南 თ南 თ南 d თ南 თ南თ南 号 თ南号 თ南 თ南 თ南თ南dთ南 号 თ南თ南号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 号 m თ南 号 ú თ南m Č号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 ú თ南 号 号 mთ南 თ南号 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南řთ南თ南 ýთ南თ南 თ南 号号 号 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南d ř ý თ南 თ南 თ南 თ南 d 号 თ南 თ南 é თ南 თ南თ南号 měřთ南 é თ南თ南 თ南d ř ý თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南ᙗ囧 თ南 თ南 თ南řთ南თ南 é თ南 თ南mé თ南თ南号 měřთ南 é თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 d ៧噷თ南 თ南dთ南号 ým m თ南 თ南 Č号号号 号 თ南თ南m d ៧噷თ南 თ南თ南 თ南თ南 d თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南d თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南mé თ南m თ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南 ý თ南თ南 d m d თ南m თ南d თ南თ南თ南 é თ南 d 号 Hlavními smluvními partnery asociace jsou: 号 თ南 თ南 თ南d თ南 თ南d თ南 თ南 号 თ南თ南თ南号 თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南d Č号 号 თ南 თ南 თ南 Čთ南 é თ南 号 dთ南 号 თ南 é თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 Č号

11 2. HLAVNÍ AKTIVITY 2.1AKTIVITY PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projekty kraje m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ř თ南თ南 ř d dთ南 თ南号 é თ南dთ南 თ南 é თ南თ南თ南 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 ý m úთ南თ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 d თ南 თ南თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 dთ南თ南თ南თ南d d dთ南d ៧噷თ南 m თ南 mთ南 ýთ南თ南 თ南dm 号 Přehled realizovaných projektů 号号号号号 号号 号号号号号 号 号号 Č号号 号号号号号 号 号号Č号ᙗ囧 号号 号号号M Rozvoj dopravní infrastruktury თ南 თ南თ南 号号/3 号 号თ南 თ南 d 号 ě៧噷 თ南 号 号 თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 号号 7 7 号 号号6 号号号 号 号 თ南 თ南თ南 ៗ垧号 თ南 თ南თ南 号号/3号3 号 თ南 号7 号3 677 号3号 号 号 Š dთ南თ南 号 Mთ南ý 号 号 თ南 თ南 ᘗ嚗 თ南w თ南თ南ᘗ嚗 号 号号 号 号 号号号号号号号号 号号号号 თ南 თ南თ南 号号号/3号3 号号号/3号33 თ南 é ř თ南 号 M თ南 Čთ南 m 7 4 号 7 号 4 74 号3号 号号号号号号号号 号号号号 თ南 თ南თ南 号 თ南 თ南თ南 号号/3 号 号 4号 号6 4 3号3 3号4 号号号号号号号号 号号号号 Rozvoj informačních a komunikačních technologií 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南mთ南თ南 თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 6 号号号 号号号 3号号 号号号 号 号 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号 号号 号号号 4 4号号 号号号 号 号 Rozvoj lidských zdrojů 号 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号号 号 号号号 号7号 4 号 4 号 号 号 号 თ南 é თ南თ南თ南 თ南 é თ南თ南 m 号 号 dთ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 号 4号 3 号 6 7号 号号号 号 号 Rozvoj podnikatelského prostředí 号თ南თ南d თ南 d თ南 თ南 თ南თ南៧噷თ南 mთ南d თ南 თ南 号 号 m თ南თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 3 4 号号号 号 号 号号号 号号号 Rozvoj regionální spolupráce 号 თ南 号 თ南თ南 თ南dděთ南თ南 éთ南თ南 号ě თ南 ᘗ嚗 ě 号 ៧噷 თ南m თ南 თ南თ南 თ南d d号 თ南თ南 ě თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南号 თ南თ南 é თ南თ南៧噷 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ém თ南 7 号号号 号号号 号 号 Rozvoj mezinárodní spolupráce 号号号 号号号 号号号号号号号 77号 号号号 67号 号 号号号 ᘗ嚗号 d თ南 თ南 wთ南 ᘗ嚗 号4 号号号 47 号号 号号号号 号 号 თ南 号 ú თ南m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号 号号号 号7号 号号号号号号号号 号号号 号 号号号号号号号号 号号号 号 号号号号号号号号 号号号 号 号号号 号 თ南 თ南თ南 ýᘗ嚗თ南 ᘗ嚗dთ南 თ南თ南ᘗ嚗 თ南 თ南თ南 თ南号 თ南 თ南თ南号 号 თ南 თ南d 号 თ南თ南თ南თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 ᙗ囧 d m თ南თ南mთ南 თ南 თ南 თ南d თ南 თ南თ南

12 Popis významných projektů Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje 号 თ南თ南m თ南თ南თ南 თ南თ南 号号 dთ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南თ南 d თ南 é 号 号 ř თ南თ南თ南 m თ南 თ南 mთ南 号 d თ南 თ南 ým ř თ南 m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号 ěთ南თ南 თ南 ř თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南 ě 号 თ南řთ南 თ南 4号 თ南řთ南თ南 ě ř ýთ南თ南 m 号 თ南 თ南 თ南თ南თ南 m თ南 თ南 თ南号 řთ南d თ南 m 7 m თ南 თ南თ南 თ南 号 3号 თ南 თ南号 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南号 号 თ南ᘗ嚗 თ南თ南 3 თ南 თ南号 თ南თ南 თ南თ南 თ南号 თ南თ南 ៧噷 თ南 თ南 řთ南号号 号 თ南 d თ南 é თ南m თ南თ南 mთ南 თ南თ南d თ南 თ南 ým თ南 თ南 თ南 m d თ南 თ南 ým ř თ南 m 号 ៧噷 თ南თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 ៧噷თ南号 ř თ南 d თ南 úთ南თ南თ南号 თ南თ南 éთ南თ南 号 ém 号ř თ南 თ南 号号 ᘗ嚗 ě 号 d თ南 თ南 ýთ南თ南 ř თ南 თ南řთ南თ南号 თ南 თ南 თ南 ěთ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 ý 号 mთ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 dთ南 თ南 m m თ南m თ南řთ南თ南 éთ南თ南 ř 号 号 თ南 თ南 号 თ南 თ南៧噷თ南 თ南 თ南თ南d თ南 ř თ南 号 თ南 თ南 ᘗ嚗 ě 号 თ南 თ南řთ南თ南 ě ř m თ南d ě号 თ南 თ南 თ南თ南 dთ南 თ南თ南 dთ南号 号 თ南 თ南 ᘗ嚗 ě თ南 თ南mთ南თ南 თ南 mთ南თ南თ南 თ南 თ南 ý თ南თ南 m თ南é ř é თ南ᘗ嚗თ南 řთ南 თ南თ南d m m თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南号 m თ南 თ南 ým ým თ南 号 ៧噷 m d თ南ᘗ嚗 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南 号 თ南 ýთ南თ南 თ南mთ南თ南 თ南 m ř თ南号 m 号 თ南ᘗ嚗 თ南 é dთ南d é თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 ě 号 თ南თ南 ý თ南 ᘗ嚗 řთ南 ý თ南 თ南 თ南თ南 ě თ南d თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 é თ南 თ南 号 dთ南 号号 dთ南 é 号 号 Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje 号 თ南თ南m თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南 ᘗ嚗 řთ南 თ南 თ南 თ南řთ南თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南řთ南თ南 m თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 号 dთ南 თ南 ᘗ嚗ᙗ囧თ南 თ南 ý ř თ南 号 号 d თ南 m თ南თ南თ南 თ南 თ南 ým m თ南 m d თ南თ南号m 号 თ南თ南თ南 თ南 dთ南 თ南 თ南 თ南d თ南ř 号 dთ南 dთ南 éთ南თ南 号 თ南 თ南 თ南号 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 ě თ南d თ南 d თ南 თ南 თ南თ南 号号 თ南 თ南 თ南řთ南თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 თ南号号 თ南თ南 ř m თ南 m თ南 თ南თ南d ým თ南 ýᘗ嚗თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 ៧噷 თ南 ú თ南 ě 号 ýᘗ嚗თ南 ៧噷 თ南 ú თ南 ě თ南თ南 თ南m თ南 თ南 თ南 d თ南 თ南თ南 თ南dთ南თ南თ南თ南თ南 თ南d თ南თ南 号 ěთ南ᘗ嚗 თ南თ南 úř d号号 d თ南 თ南 ýთ南თ南 řთ南d თ南 号 děთ南 თ南 თ南თ南 ř თ南 号 თ南 号 თ南თ南 თ南d 号 თ南d თ南 თ南 号号 თ南 号号 თ南თ南 თ南 mთ南号 dთ南 m m თ南 m თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南m ř თ南თ南თ南 m 号 თ南号 თ南 თ南თ南თ南 m თ南 თ南 dთ南თ南dთ南 ú თ南m თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 é თ南 თ南řთ南თ南 é თ南თ南 თ南 é m თ南 თ南 ៧噷号号 თ南თ南 ě mთ南៧噷 ě ř ěთ南ᘗ嚗 m m თ南 m d თ南თ南号m თ南dთ南თ南 d თ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南თ南თ南 号号6 号号 dთ南 თ南 თ南თ南 号 dთ南d 号 თ南 თ南თ南 ý თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 ᘗ嚗თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 7号 თ南თ南 თ南 თ南 ៧噷 m 号 თ南 ř 号 თ南 თ南 თ南თ南თ南 m თ南 თ南 号ý号 თ南 თ南 თ南თ南 4 თ南თ南 თ南თ南 号 dთ南 თ南 თ南 თ南 é ř თ南თ南თ南 თ南号 თ南 ě თ南 dთ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南d 号号7 Evropské projektové centrum budování regionálního partnerství ᘗ嚗号号号ᘗ嚗 თ南 řთ南 თ南თ南თ南 řთ南d თ南 თ南号 号号ěთ南 თ南 号号6 号 თ南 თ南თ南თ南 děთ南 号 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 თ南d თ南 号 თ南 ř თ南 号ě თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 号 თ南თ南 ým m 号号 თ南m ř号 ᘗ嚗 თ南თ南თ南 号 თ南mě თ南 თ南m ៧噷თ南 号 号 თ南 ýთ南თ南 თ南 ým თ南 თ南თ南m თ南თ南თ南 é თ南თ南 თ南 m თ南თ南mთ南 თ南 თ南თ南 号 თ南号 号 თ南 თ南თ南 ú თ南m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南号 号 თ南 éთ南თ南 úř d 号 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 Úř d თ南 თ南 თ南号 d号 号号号 号号 თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南თ南d თ南 ý m ěთ南ᘗ嚗 d თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 号号号M 号 თ南 ě៧噷 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 თ南m ៧噷თ南 号号 თ南 თ南 é თ南 ě៧噷 თ南 თ南 号 თ南 号 თ南 თ南თ南თ南é თ南 თ南თ南 ý თ南თ南თ南 თ南თ南 ý dთ南 თ南号 თ南თ南 d号 号 თ南 é თ南 号 号号ěთ南 თ南 ě៧噷თ南 号 úთ南 号 თ南 dთ南თ南 ě dთ南ᘗ嚗 თ南თ南თ南 d თ南თ南 თ南თ南 ém თ南თ南თ南 თ南თ南 ě თ南 თ南 თ南 თ南თ南 dთ南 თ南d თ南 号 号号 号 თ南თ南თ南 თ南თ南号 ý თ南თ南თ南 თ南 ěთ南 é号 m თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 é თ南თ南 თ南 თ南 თ南m ě řთ南d თ南თ南d თ南 თ南 თ南m 号ý თ南თ南d თ南m თ南თ南 თ南თ南 ř თ南თ南 თ南m თ南თ南 ě თ南თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号号 თ南 é 号 dთ南 řთ南dთ南თ南៧噷თ南 号 თ南თ南 ៧噷ᘗ嚗 mთ南៧噷 é ý ě თ南d თ南 d თ南 თ南 თ南თ南 თ南 号 řთ南 号 mთ南 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 号 dთ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 ř d თ南 თ南 თ南 ř თ南თ南თ南 ř 号 თ南 თ南号 ýთ南თ南 dთ南 mთ南 号 თ南თ南 é 号号 ýთ南თ南 თ南 ú თ南m mთ南 თ南 თ南 号 ᘗ嚗თ南 თ南 თ南 号 é 号号ěთ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 mთ南៧噷 თ南号 ř ú ěᘗ嚗 თ南 ៧噷 dთ南 თ南 dთ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南m 号 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号号 号 თ南თ南 m თ南 თ南 თ南თ南თ南 www თ南თ南 号 თ南 /თ南 თ南/

13 Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II ᘗ嚗号号号 号号ᘗ嚗 号 თ南თ南თ南 თ南თ南 d თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号号号 号号 ៧噷 თ南თ南თ南თ南 ᘗ嚗თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 ým 号 თ南თ南 თ南 号 dთ南 ៧噷თ南 ýთ南თ南 ý 号 თ南თ南თ南თ南 თ南ň თ南ř თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南 号 dთ南 თ南m 号 თ南 é თ南号 თ南თ南თ南 თ南თ南៧噷 თ南 თ南თ南m თ南თ南 ř é dთ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南 号 თ南号号 თ南თ南号 ř თ南 d号 dთ南号 é xთ南号 თ南 m é d号 თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南 ě თ南თ南თ南თ南dთ南m m თ南dm 号 mთ南៧噷 თ南 号 თ南m ៧噷თ南ř თ南 号 dთ南 თ南 თ南თ南თ南 号号7 úთ南თ南თ南 თ南 é თ南თ南 თ南თ南 号 号号 თ南ř თ南 თ南 ě ě თ南 ým თ南თ南 თ南 m თ南 თ南m号 თ南 ě៧噷 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 m ៧噷თ南ř 号 თ南 号 თ南 号 m თ南თ南 თ南m თ南 თ南 თ南თ南d თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南 m ř თ南 თ南თ南 m თ南თ南თ南 号 号 mთ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 ým თ南 თ南 号 d号 თ南თ南d ř 号 m თ南ýთ南თ南 თ南 თ南 é თ南 mთ南 თ南 თ南号dთ南号 号号7号 号 3 号 ú თ南m თ南号号d៧噷თ南 号 号 dთ南 号号 თ南 თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南 号 ř თ南 თ南თ南თ南 é თ南 თ南号 m៧噷 თ南号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 dთ南 თ南თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南 ᘗ嚗 თ南号 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ém ř თ南 ELLA - Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje 号 თ南თ南m თ南თ南თ南 თ南თ南 m თ南 ú თ南m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 mთ南៧噷 ým თ南 თ南d m号 თ南号 თ南 řთ南ᘗ嚗 თ南 თ南 ú თ南m თ南თ南თ南თ南d თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南თ南d თ南თ南 éთ南თ南 号 ៧噷 号 თ南თ南 თ南თ南თ南 号号4号 号号号 号 号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 m თ南 თ南 号 თ南 号 号 d 号 თ南 ém dთ南ᘗ嚗თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 ú თ南m m თ南 ým თ南d თ南 dთ南m号 řთ南 თ南dთ南 თ南x თ南 თ南 თ南თ南 ú თ南m თ南თ南 თ南 号 dთ南 号号 თ南 თ南 m ú თ南m თ南თ南 თ南 号 mთ南 თ南თ南号 m თ南 dთ南 号号号 号号 ř თ南თ南m៧噷 ý თ南თ南d号 ým m თ南m თ南თ南 号号ᙗ囧ᙗ囧 号号号 თ南 m თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南d ěm Q号 号 Q 号号 d 号 dთ南 თ南 m თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 号号 ým თ南d თ南m თ南 mთ南dთ南 ú თ南m თ南 თ南 თ南dთ南თ南თ南 თ南d ř თ南 თ南 თ南 号 ě თ南m თ南 号号6 号号 თ南 თ南თ南 号 თ南ᘗ嚗 თ南 é თ南თ南თ南 თ南 é 号 号 თ南თ南 თ南თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南d 号 号 თ南 号 თ南 თ南 თ南号 ě თ南თ南 é თ南 თ南 თ南 თ南 é 号 ៧噷ď თ南თ南თ南 თ南 თ南 řთ南d თ南თ南é თ南dთ南 თ南 თ南თ南თ南თ南 é თ南თ南თ南 ᘗ嚗თ南 თ南 号 dთ南 თ南 mთ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 号 dთ南 თ南თ南号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南ř თ南თ南თ南 ým თ南号 d თ南d თ南თ南 თ南 号 თ南 号 თ南号号号 თ南 თ南 თ南 თ南 řთ南d თ南 m თ南თ南号 ú თ南m თ南თ南 თ南 თ南 ř თ南 ᘗ嚗号 ým თ南d ým თ南 თ南თ南 თ南თ南m თ南d თ南თ南 თ南თ南 თ南d ř თ南თ南 号 ᘗ嚗 თ南 თ南 თ南თ南თ南 řთ南d თ南 თ南d ěm Putovní výstava ELLA 号 d 号 号号6 თ南号ěთ南თ南 号 dთ南 ě თ南 éთ南თ南 úř d თ南 号 თ南 ý თ南თ南თ南 号号号号 号 ý ě 号号 თ南 თ南 თ南号 号 თ南 号 თ南თ南 m თ南თ南თ南 号 თ南თ南 ýთ南თ南 ěmთ南თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ý თ南 dთ南 řთ南d თ南 თ南თ南 თ南号 თ南თ南 : 号号号号 号 号 თ南 号 ú თ南m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号ý 号 ř ᘗ嚗 თ南 é თ南řთ南თ南 თ南 Vyhledávací studie pro založení medicínsko farmaceutického klastru 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ém თ南 თ南x თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 mთ南d თ南 თ南号号 m თ南თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 号 თ南 ě 号 dთ南 თ南号 თ南 თ南ý თ南 თ南თ南d dთ南 号 თ南 თ南თ南d ýთ南თ南 号 თ南m号 号 თ南 ýთ南თ南 ᘗ嚗 თ南თ南 ý m ýთ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南៧噷თ南 თ南 თ南 თ南 é თ南 თ南ý 号 号 dთ南 ř თ南 é თ南თ南 თ南 号 号 号 თ南 ým 号 m m ᘗ嚗dთ南თ南 号号Čᘗ嚗号 თ南 თ南m řთ南号 თ南x თ南 d თ南 Úთ南თ南თ南თ南m თ南თ南 თ南 d mთ南 თ南 თ南d თ南 号 თ南 თ南თ南თ南თ南 m თ南 řთ南d თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 ým é 号m თ南 თ南თ南m თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南号 თ南თ南 dთ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 号 dთ南 თ南号 თ南 dთ南 号 თ南თ南 თ南თ南თ南d თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南号 mთ南 თ南 თ南 თ南 თ南 m úთ南 号 თ南 号 dთ南 号 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 ýთ南თ南 თ南m თ南 თ南 თ南 თ南თ南 ě თ南თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南号 თ南 თ南 号 dთ南 თ南თ南 თ南x თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 ýთ南თ南d号 თ南 é 号号 თ南 mთ南თ南თ南号 d თ南თ南 თ南თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南m号 თ南 თ南თ南 თ南 თ南mýთ南თ南 d თ南号 თ南号 თ南 dთ南 ៧噷თ南 თ南 თ南号 号 თ南 თ南თ南d 号 é თ南 თ南 号 号 dთ南 თ南თ南៧噷თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 d 号号 თ南 号 dთ南 dთ南号 თ南 d თ南ᘗ嚗 თ南 ř mთ南 თ南 d თ南 ú თ南m 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 号 d 号 თ南 éთ南თ南 თ南თ南 Čistá obec, Čisté město, Čistý kraj 号 თ南თ南 m თ南 თ南 თ南თ南თ南 : www wm თ南 / 号 თ南თ南 თ南თ南 dთ南თ南 号/თ南თ南თ南 号 თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南თ南 თ南 号号 号号 M თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ým თ南თ南m 号 თ南თ南m თ南თ南თ南 თ南თ南 dთ南 თ南 ě 号ě é ě თ南თ南mé ě ř თ南mთ南d 号ě ᘗ嚗 号 თ南თ南号 თ南 号ᘗ嚗 თ南 ᘗ嚗თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南号 თ南 ěřთ南 mთ南៧噷 თ南 თ南dděთ南თ南号

14 éთ南თ南 号ě 号 თ南éთ南თ南 号 თ南 éთ南თ南 თ南 号 ýთ南თ南 号 თ南თ南თ南 号号号 თ南d თ南 ř თ南 ú ᘗ嚗dთ南 ř dě ᘗ嚗 号号 号 ýთ南თ南 თ南თ南៧噷თ南 თ南m თ南 თ南თ南 თ南d d号 თ南 ěřთ南 úთ南 თ南 თ南თ南d თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南m m თ南 m ě ᘗ嚗 თ南თ南თ南 თ南号号 号 თ南თ南号 თ南 თ南თ南 ř dě ᘗ嚗 GRIP-IT (Governance of Regionally Integrated Projects using Innovative Tools. Structural Funds implementation in an integrated approach) 号 თ南თ南თ南 号号号号号号号 ú ěᘗ嚗 ě თ南 თ南 თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 号 m თ南 თ南თ南 号号6 号号 თ南 თ南 ě 号 თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南თ南 www თ南თ南 号 თ南 / 号 / 号 d თ南é თ南თ南号 თ南თ南 თ南 é თ南თ南 d თ南 号 ᖇ堇 d თ南 თ南თ南 ý 号号号号号号号 თ南 თ南 ᘗ嚗 თ南 号 თ南 თ南 号 号 თ南 თ南ᘗ嚗 号 თ南თ南 号 თ南თ南 თ南 m თ南 řთ南d თ南 d 号 თ南თ南თ南 号 თ南 თ南号 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号 号ý řთ南 თ南 d 号 თ南თ南თ南 号 号 თ南 ᘗ嚗თ南 7 3 号号6 řთ南 号 号号6 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 ៧噷 d თ南თ南თ南 号号 თ南თ南d თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南ř d 号 号 m თ南 თ南m řთ南 号 თ南 m 3号 号3 号 号号6 თ南 号 თ南 ě თ南 თ南თ南 თ南d თ南თ南 თ南 é თ南თ南 d თ南 号 号号号号号号号号 თ南თ南თ南 m៧噷 ú თ南თ南თ南m 号თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南თ南d თ南თ南თ南 ř თ南 ýთ南თ南 ៧噷 dთ南 d ě 号 号თ南 dთ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南m 号 თ南თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 ៧噷 dთ南 号 mთ南 თ南号 ýთ南თ南 号 号 თ南 m თ南 dm თ南 თ南თ南 ᖇ堇 d თ南 m ý თ南m 号თ南 号号 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 7 号 თ南თ南თ南 号 号 Čთ南 é თ南 თ南 თ南თ南 6 号 თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南d თ南m თ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 ý úთ南 ᘗ嚗Mě თ南 号 თ南თ南თ南dᘗ嚗 თ南 თ南ň თ南dთ南 号 თ南 m თ南თ南თ南 თ南m თ南 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 号 号 თ南 თ南თ南 7 号号6 თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 3号 6 号号7 号 号号ěთ南 d თ南é თ南თ南თ南 号 თ南 号号 号 mთ南თ南 号 řთ南d თ南 d თ南თ南 号 თ南თ南თ南 号 号号 dთ南თ南თ南 თ南 号ě mთ南 თ南d 号 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号 dთ南 თ南 თ南თ南 თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 m თ南თ南mთ南 თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南m თ南თ南 თ南 号 თ南 თ南 ém თ南 mთ南 თ南 m თ南号dთ南号 Přehled subprojektů MUSNET-EUGALC Museums in network: European children, games and local cultures 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 თ南 თ南 M თ南 m 号 თ南თ南 თ南 号 თ南 ě 号 6号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 Mთ南 mm 号 თ南号 თ南 号 73 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号 ᘗ嚗 Mთ南 mm 号 თ南号 号 4号 号号号 号 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 EU-NET თ南თ南 ě mთ南 ᘗ嚗 თ南თ南 m თ南 号 děთ南 თ南 თ南号号 თ南თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 ýთ南თ南 თ南 号 თ南თ南 d თ南 თ南 თ南d თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 European Networking 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 Mě თ南 号 თ南თ南თ南d 号号 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 Mě თ南 Mთ南 号 თ南თ南თ南 თ南 4 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号 ᘗ嚗 号号号 号 თ南 号 d თ南 号号 号号号 号 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 TONE d თ南 mთ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南 号 თ南m d თ南 mთ南 úთ南 号 თ南 თ南 dთ南 号 თ南 mთ南៧噷 ýთ南თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 ém თ南 mთ南 თ南 m თ南号dთ南号 号号 Tourism Network in Historic Centres 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 Mě თ南 号 თ南თ南თ南d 7号 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 m à Mთ南 号 თ南 6 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号 ᘗ嚗 M号 号号号 号号号号号号 თ南თ南 თ南 号 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 M თ南 号 თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南 თ南号 თ南თ南თ南号号号é M თ南 თ南 თ南 თ南 4号 号号号 号 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 号 თ南 号 თ南 é თ南თ南 mთ南dთ南თ南号 თ南 თ南 éთ南თ南 m თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 měřთ南 m თ南თ南 თ南თ南თ南 é თ南 თ南ň é თ南 号 úთ南 ě ýთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 ém ř dě თ南 თ南თ南d თ南 号 ě 号ěთ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 ý თ南 თ南 ý ř 号 თ南 თ南თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南

15 CULT Culture upholding local tourism 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 Mě თ南 号 თ南 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 m à Mთ南 თ南 号 თ南 თ南 号号 号号号 号 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 LoProDen 号 თ南 řთ南d თ南 m d თ南 d თ南 თ南d თ南თ南 თ南 ř ě თ南号 თ南 ě თ南 ᘗ嚗 řთ南 თ南 თ南თ南 děd თ南 თ南 号 号 თ南თ南 ém ř dě 号 dთ南 d თ南 თ南 თ南d თ南თ南 თ南 měřთ南 号 dთ南 é თ南თ南თ南თ南თ南 号 თ南 ě Local Product Development Network 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 M号 d ៧噷თ南 号号号号 4 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 M号号号 号 თ南 თ南 号 თ南თ南თ南 თ南m თ南 თ南თ南m თ南თ南 თ南d w თ南 dთ南 თ南 号 თ南 号 თ南 Mთ南d თ南 თ南 თ南 3 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号 ᘗ嚗 M号 号 თ南თ南თ南 dთ南 თ南თ南 თ南 7 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 号 თ南 号 dთ南 号 თ南 号号 号号号 号 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 GOSER d თ南 თ南 თ南 éთ南თ南 ř თ南 თ南თ南 ě ý თ南号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南d 号号 თ南თ南 号 თ南 ýთ南თ南 თ南 ៧噷déთ南თ南 úთ南 号 号 თ南 თ南თ南 ě 号 თ南řთ南 თ南თ南თ南თ南 éთ南თ南 wთ南 éთ南თ南 თ南 თ南 თ南 d თ南თ南 ᘗ嚗თ南 თ南 m თ南 号 თ南თ南 d თ南 თ南 თ南d თ南თ南 თ南 ᙗ囧 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南d 号 Governance of Social and Economic relationship 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 mm თ南 d თ南 თ南 号号 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号 ᘗ嚗 号号号 号 თ南 თ南 თ南 号 d თ南 号4 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 号 თ南 თ南 თ南 号 号号号 号 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 HEALTHY-ECONOMY d თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 úთ南 号 Ú თ南m თ南ý ý თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南d mთ南៧噷 თ南 号 dთ南 თ南 号号号 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 d თ南 თ南d თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 号号号 თ南თ南 თ南 Hospitals and SMEs for Healthcare economic cluster 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 号d თ南 თ南 ý თ南თ南თ南d 号 თ南თ南 თ南თ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 44 6号号 号 თ南 ᘗ嚗号号ᘗ嚗 号 თ南 6 号号号 号 თ南 ᘗ嚗号号 ᘗ嚗 mთ南თ南 თ南თ南 号 号 4 M თ南 4 号号号 号 თ南თ南 号 თ南თ南თ南 d თ南 ýmě 号 ᘗ嚗თ南 თ南 mთ南 თ南 号 号号 თ南თ南 ř d თ南 თ南d თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 d თ南 თ南 é თ南თ南 თ南 号 号 თ南თ南 d თ南ᘗ嚗 d თ南 თ南 თ南d თ南თ南 თ南 mთ南៧噷 ý თ南 თ南თ南 mთ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 d თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南 měřთ南 éთ南თ南 ý m ý თ南თ南 Připravený projekt m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 ř თ南თ南 თ南 თ南 号号7号 号号号 mთ南 თ南 m m თ南 თ南თ南 თ南თ南 M号号 თ南თ南თ南 Posílení kapacit místních samospráv regionu Šumadija a Pomoraví v Republice Srbsko 号řთ南d თ南 d თ南თ南თ南m თ南თ南თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ý თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南m თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南号 თ南m თ南 ý თ南 თ南თ南 Š m d თ南თ南 mთ南 ř mě 号 თ南თ南 ř თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 řთ南d 号 თ南 m号 号 თ南 é თ南号 řთ南d ᘗ嚗თ南 თ南 თ南 თ南 m号 dთ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 号 Čთ南 é თ南 თ南თ南 თ南 m თ南თ南 თ南 ým ř თ南 d号 号号 ýთ南თ南 თ南თ南თ南 号 号 თ南თ南 ýთ南თ南 号 თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 dთ南თ南 ém თ南

16 2.1.2 Grantová schémata SROP Úთ南თ南თ南თ南 თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 თ南号 ýთ南თ南 თ南თ南ém თ南თ南თ南თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南号 m თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 ᘗ嚗 თ南 ᘗ嚗 თ南თ南 თ南თ南 ýთ南თ南 号 თ南თ南号 თ南m თ南თ南 ú თ南m თ南თ南 თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 ěřთ南 dთ南d ៧噷თ南 თ南dm თ南 mთ南თ南 号 თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 თ南 ěřთ南 თ南თ南 éთ南თ南 თ南 号 თ南m dთ南 თ南 თ南 ým თ南თ南თ南 თ南 é ៧噷 dთ南 号 თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南d თ南 თ南თ南თ南 თ南 ý 号 თ南 m ៧噷თ南 号号号 Přehled kontrolovaných akcí ៗ垧号号号号号号 号号号号号 号号号号 号 号号 Č号号 号号号号号 Podpora podnikání ve vybraných oblastech Královéhradeckého kraje თ南თ南 号 号 თ南თ南号 თ南თ南 ý თ南号号 თ南x თ南 თ南თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 号 号 თ南თ南号 6 号 4 号号号 号 号6号 4号号 号号 თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 ý თ南თ南თ南 mთ南dთ南 თ南თ南 ý თ南号 თ南 თ南号 号 3号 4号 6 6号号 号号号 号号号ᙗ囧号 号号 号 号号号号号 თ南 თ南 თ南თ南თ南თ南 თ南 号 თ南dთ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南 ý თ南号 თ南 თ南 თ南თ南თ南 ýთ南თ南 ř 号 号 mთ南 თ南dთ南 号 号 d თ南 ý თ南号 თ南თ南 თ南თ南თ南 ý თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 号 თ南 თ南თ南 号 m号 号 号 号号号号号 თ南 号 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 m 3 号7号 号号号 4 号47 号76 号 号4 号号 3 号号4 号 თ南 თ南თ南号 თ南 号号号 dთ南 თ南 é თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 თ南d ř 7号 Podpora modernizace a rozšíření ubytovacích kapacit v Královéhradeckém kraji 号 თ南 号 თ南თ南თ南d号 号ř 号 თ南თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南თ南თ南dě 4号 号7号 号号3 3号号 6号4 თ南თ南 号ě 号 თ南 თ南თ南 号ě 号 号3 号号号 3 77号 74号 号 თ南თ南m ᘗ嚗 řთ南 号号 თ南 თ南 თ南 号 თ南თ南 号 თ南 号 თ南 mთ南 ě 3 63号 号7 4 号号号 号号号 M Šm თ南თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 号 é 号 ě 号 Čთ南 号 号号7 3号3 4号号 号号号 号号号号 თ南 თ南 თ南თ南 řთ南 号 თ南თ南 თ南თ南 řთ南თ南 თ南თ南 号 თ南 თ南თ南 d Mთ南 თ南 号 号37 6号号 4号号 号号号 M M řთ南 ý ᘗ嚗 řთ南 号号 თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南 号 éთ南თ南 号 7 4号号 号号号 3 7 4号号 号 řთ南d Mთ南dთ南 თ南თ南 ě ᘗ嚗თ南 号号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 3 6号4 号33 4号号 号号号 Podpora medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ý თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ý თ南号 თ南 号 ᘗ嚗 თ南თ南 თ南 号 号 号 号 7号号 3 77 号号号 თ南 თ南 თ南 é 号 m თ南 თ南თ南 m Mთ南d თ南 თ南 თ南 m ň 号 თ南 é თ南 თ南 თ南 é თ南თ南 号 dთ南 თ南 თ南 თ南 3 6号 号63 7号号 4 号 号 თ南 mთ南 თ南 თ南თ南 თ南 号 თ南 mთ南 თ南 3 号 号号号 7号 号号号 号 თ南 თ南 თ南 é თ南თ南 号 号 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 თ南თ南 号号 4号号 号6 33号 号 თ南 mთ南 თ南 号 თ南 თ南 d号 号 თ南 mთ南 号 73号 号号7 7号6 Mě თ南 号 号 号 თ南თ南 é d 号 m 号 თ南 თ南თ南 თ南 é თ南 d თ南 თ南 号6号 号号号 号号4 号号号 ᘗ嚗თ南 თ南 თ南 号ýთ南თ南თ南d 号 თ南 თ南号 号 თ南 号 თ南 თ南ᘗ嚗თ南 ým თ南თ南 m 号号3 号 476 号4号 Mě თ南 号 号 号 号号号号 号 ýთ南თ南თ南d 号 თ南თ南 Čთ南 ý თ南 73号 号号号 号号7 号号号 თ南 m თ南თ南号 ý თ南 თ南 号号 თ南 řთ南d 号 თ南 号 号号号 号号号 号 号号号 é mě თ南 号 dთ南თ南 号 თ南თ南号 号 ém თ南თ南m é თ南 თ南თ南 თ南 é თ南 号 dთ南თ南 თ南 367 号号号 3号 3号号 Mě თ南 ៗ垧 თ南თ南éř 号 თ南 თ南 m თ南 m ň თ南 თ南 ៗ垧 თ南თ南éř თ南 号号 3号号 号 m თ南 თ南 თ南 号 თ南dთ南თ南 号ěᘗ嚗 号 თ南 თ南თ南თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南m 号 თ南dთ南თ南 号66 号号号 号号号 4号号 号 თ南 თ南ᘗ嚗თ南 号 თ南 mě თ南 Mთ南d თ南 თ南თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南ᘗ嚗თ南 号号号 号号号 号号号 号号号

17 ៗ垧号号号号号号 号号号号号 号号号号 号 号号 Č号号 号号号号号 Podpora medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní თ南 თ南 თ南 号 თ南dᘗ嚗 თ南თ南 თ南 d Mთ南d თ南 თ南თ南 თ南 é თ南 号 თ南dᘗ嚗 თ南თ南 თ南 თ南 d 号号号 号号号 号号 号号号 თ南 თ南 თ南 号ěთ南 d თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 号号号 号 4 6号号 6号 Mě თ南 号 თ南თ南თ南 号 号号 号号号号Č号ᙗ囧 号 号号ᙗ囧 号M号Č号ᙗ囧 号号M号号Ň 号号 号号号号 号号号号号 号号号 号 Š号 mთ南 თ南d თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 m თ南თ南 თ南 ៧噷თ南号 თ南თ南 号 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 měřთ南 m თ南号 თ南თ南 号37 号号号 7号4 号 ᘗ嚗თ南 თ南 თ南 号ýთ南თ南თ南d 号 თ南 თ南号 号 თ南 号 თ南 თ南ᘗ嚗თ南 ým თ南თ南 m 号号 764 号 号 66号 6 号 号 თ南 თ南თ南 ý თ南 თ南 M თ南号 თ南 თ南 号ěთ南 号 თ南თ南თ南m dთ南თ南თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南m 号ěთ南 64号 3号号 号号号 77号 M თ南 d Mთ南d თ南 თ南თ南 თ南 é თ南 M თ南 d 6 号 号号号 号4号 号号号 号 თ南 号 თ南 თ南თ南 d éთ南თ南 mთ南 号号7 号 号 号37 号 თ南 თ南mě თ南 dთ南 თ南 თ南mě თ南 3号号 66 3 号 号 é Mě თ南 号 თ南 თ南 dთ南 éთ南თ南 Mě d Mთ南 თ南 号4号 号6 号号号 6号号 Podpora obtížně zaměstnatelných skupin na území Královéhradeckého kraje თ南თ南 Čთ南 თ南 ý თ南号 თ南თ南თ南 号 号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 ě ýთ南თ南 d თ南 თ南თ南 号 号 ř 号 mთ南 ě თ南号 号 7号号 号号号 7 号号7 4号号 é თ南 dთ南 é řთ南d 号 თ南号 თ南 d d თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南m თ南თ南 თ南 თ南 ú თ南m 号 თ南თ南 é号 თ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号 号 号 děთ南 თ南 თ南თ南 m თ南 თ南řთ南თ南号 თ南 Č号号 თ南 号号 řთ南 m თ南თ南 თ南 号 თ南თ南m თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 ៧噷თ南号 4 号号6 7号号 4 号号6 7号号 号 თ南 号 é თ南mთ南თ南 é d ៧噷თ南 თ南d თ南号 ř თ南თ南 d თ南 ě თ南 号 ៧噷თ南 ýთ南თ南 dě é d ៧噷თ南 თ南 თ南 号号თ南 m 号 dთ南თ南 号 თ南თ南 é号 თ南 号 děთ南 თ南 თ南 m თ南 თ南 თ南 თ南号 თ南 d თ南 m თ南 ៧噷თ南 m měř თ南 თ南 m mთ南៧噷 თ南 თ南m თ南 ě თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 თ南 mთ南 dთ南៧噷 Mთ南 ém 号řთ南dmě 号 号号 ᙗ囧 řთ南d თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 ៧噷თ南号 თ南 თ南 ě თ南 d თ南 თ南 é თ南 号 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 3 号4号 号3号 3 号4号 号3号 3 号3号 3号 3 号3号 3号 3 4号号 6 号 3 4号号 6 号 号 თ南 თ南 号 თ南 mთ南 号 ě dთ南 თ南თ南თ南თ南 თ南 号 თ南თ南 თ南 თ南 ýთ南თ南d ě ým m 3 号7 7 号 3 号 号 თ南 号 m თ南თ南号 ý თ南 თ南 号 თ南 თ南თ南 თ南号 ៧噷 ě mě თ南თ南 ýთ南თ南 თ南号号 თ南თ南 3 3 号 3号号 3 号 号 号号号 Mě თ南 ý 号号d៧噷თ南 d თ南 mě თ南 děთ南 თ南 m号 ém 号号d៧噷თ南 ě 773 号号号 773 号号号 m თ南 d თ南 ě თ南 ៧噷თ南号 é 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 Ú თ南თ南 თ南 éთ南თ南 号 თ南 თ南თ南 号 号 თ南 é dთ南m 号 თ南 თ南 თ南თ南 号号 d 号 ៧噷თ南 თ南 თ南mთ南თ南 mთ南 თ南 ě თ南 号 ៧噷თ南 ým Č号 M თ南 号 é თ南 თ南 თ南d თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 7号3 号6号 7号3 号6号 号 თ南 ř თ南თ南៧噷 თ南 64号 号 7 64号 号 7 თ南 dთ南 თ南თ南 467 4号 467 4号 é d ៧噷თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 é mě თ南 号号 dთ南თ南თ南თ南თ南 თ南 თ南 ៧噷号号 号 თ南 éთ南თ南 თ南 თ南d 号 თ南 თ南号号 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 d თ南 ě თ南 ៧噷თ南 é თ南 თ南号号 თ南 თ南თ南 თ南 m თ南 řთ南号 m თ南 თ南 d 号 号 თ南 m m თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 თ南 ě თ南თ南თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南 号 měřთ南 ý თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南号 თ南 თ南号 ř d m თ南თ南თ南 号 თ南 ě თ南თ南თ南 თ南m თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 ៧噷თ南号 号 dთ南 号 თ南თ南 é 3号4 号4 3号4 号4 33号 号号号 号 66 4号 თ南 თ南 თ南 d 号ěთ南თ南 号ř თ南თ南៧噷 თ南 号号号 3号 号号号 3号

18 ៗ垧号号号号号号 号号号号号 号号号号 号 号号 Č号号 号号号号号 é d ៧噷თ南 თ南 თ南 号 თ南 თ南თ南 号 号 3号 号 号 3号 mთ南 dთ南თ南dთ南号 ᖇ堇号 d mთ南 ᖇ堇 Š თ南თ南 თ南 ᘗ嚗თ南თ南თ南 号 7号6 号4 7号6 号4 号 თ南თ南é თ南თ南 号 dთ南თ南 号 თ南თ南号 é é თ南mთ南თ南 é d ៧噷თ南 თ南d თ南号 ř თ南თ南 d თ南 ě თ南 ៧噷თ南 ý dě 号 号号号号号号 号 თ南d თ南 თ南 号 ém 号号d៧噷თ南 ě Ú 号 თ南 mთ南 თ南 ě თ南 ៧噷თ南 თ南 mთ南 dთ南៧噷 თ南 ěთ南 თ南თ南 Ú 号 თ南 mთ南 თ南 ě თ南 ៧噷თ南 თ南 mთ南 dთ南៧噷 dთ南 ěთ南é თ南 号 ř 号 d თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南 თ南号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 ém თ南 号号号 号号号 号号号 号号号 řთ南d თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南 თ南თ南 děთ南 თ南 თ南თ南 m 号4号 号号号 号4号 号号号 d თ南 m თ南 dě m ř თ南 თ南თ南 663 号号号 663 号号号 号 d号 თ南 თ南 dě 号 号号号 号 号号号 号 თ南თ南 თ南 თ南 号 4号号 号 4号号 mთ南 dთ南თ南dთ南号 号 号 号 d 号 m თ南თ南 é é თ南თ南 m თ南 თ南 თ南号 ៧噷 ě mě თ南თ南 é თ南ňთ南 号 d d号 თ南 号 თ南 号 თ南 é éთ南თ南 თ南 თ南 号m 4 4号号 3 号 号号 mთ南 dთ南თ南dთ南号 号 თ南თ南თ南d dთ南 xთ南 d თ南თ南mთ南m თ南 4号 mთ南 dთ南თ南dთ南号 号 m号 号 é თ南თ南 m თ南 თ南 თ南号 ៧噷 ě mě თ南თ南 é 3号号 号号 3号7 7号号 Ú თ南თ南 თ南 éთ南თ南 თ南 mთ南 dთ南៧噷 mთ南თ南 号 M თ南 d ៧噷თ南 თ南 თ南თ南 m თ南 თ南号 ៧噷 ě mě თ南თ南 é 3号3 6 3号4 号7 M ៧噷თ南 თ南m თ南 თ南 é თ南 თ南თ南 34 号号6 33号 号号6 号 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 é 号 号 号 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南

19 2.1.3 Zastoupení kraje v Bruselu EU Office 号 თ南თ南 თ南თ南 dთ南თ南 ý თ南 თ南 თ南 თ南თ南dთ南 ř d mთ南 თ南 თ南 号号 თ南 é é თ南m号 თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南 é თ南 号 თ南 თ南 თ南 号 თ南号 号 თ南თ南 თ南თ南თ南m 3号号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南é 号 თ南 号 号ě თ南თ南 თ南თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南 号 号 თ南თ南 თ南 ៧噷 თ南 თ南თ南თ南 ř m 号 თ南 თ南 号თ南 თ南თ南 თ南 é თ南 თ南 თ南 თ南 é ៧噷 თ南 თ南 თ南თ南 é řთ南d თ南d თ南 号 d号 号号 თ南თ南თ南 号号号 თ南 ř თ南 თ南 თ南თ南 ý თ南თ南m ě თ南 ýთ南თ南 mé号 d თ南 თ南 号 dთ南 თ南 řთ南dě თ南თ南号 თ南 თ南 号 号 თ南თ南 თ南თ南 dთ南თ南 ý თ南 m m dთ南号ě řთ南d თ南d თ南 თ南 ៧噷 号 号ěთ南თ南თ南 თ南თ南თ南 ř 号 თ南თ南 m თ南 თ南 éთ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 号თ南 თ南თ南m თ南 ěřთ南 თ南 号 თ南 თ南 ᘗ嚗ᙗ囧თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 თ南 号 თ南 é m თ南 თ南თ南m თ南 თ南თ南 თ南 号号号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 თ南 d ៧噷თ南 თ南 号 თ南თ南m 号号 d თ南ᘗ嚗 m ý m ým თ南 თ南თ南m 号 თ南თ南 ᘗ嚗号号号号号号号 号号号号号 ᘗ嚗 თ南 ᘗ嚗 ě თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南 m თ南 号 თ南თ南 号 号号ěთ南 თ南 თ南თ南 号号6 dთ南ᘗ嚗თ南თ南 თ南 თ南 řთ南 თ南თ南თ南 řთ南 号 თ南თ南 d თ南 თ南 号 თ南 wთ南 号 号 თ南თ南 d m dთ南 M 号 თ南m თ南 თ南 号ᘗ嚗თ南 ř თ南 თ南 თ南თ南 号号号号号 号 Čთ南 თ南d თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 ř 号号 号 თ南თ南 号 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 m mთ南 თ南 é úთ南 თ南თ南 თ南თ南d თ南თ南თ南m 号 dთ南 თ南 თ南 Čთ南 éთ南თ南 dთ南m თ南 თ南 号 号 dთ南 ě 号 თ南 თ南 6号 თ南 თ南თ南d თ南 თ南d თ南 თ南号 თ南 ᘗ嚗ᙗ囧თ南 თ南 mთ南 თ南თ南 éთ南თ南 řთ南d თ南d თ南 号 dě 号号 ě dთ南თ南თ南 号 dთ南 dთ南თ南თ南 თ南 თ南 号 号 თ南 m თ南 თ南号 ᘗ嚗 თ南თ南თ南 თ南თ南 ýთ南თ南ᘗ嚗 თ南 dთ南 dě 号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 号号 Strategie rozvoje kraje 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号号号 号 თ南 თ南 თ南 号号6 dთ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南号 éთ南თ南 თ南თ南号 თ南 თ南თ南 თ南თ南d m თ南თ南 ý m ěთ南ᘗ嚗 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南号 თ南თ南 dთ南 mთ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 mě 号 თ南 თ南თ南თ南 თ南é 号号6号 号 号 号 თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 mთ南dთ南 თ南თ南 თ南თ南 ě ýთ南თ南 თ南d თ南 თ南 ýთ南თ南 mთ南 თ南d თ南 号号 თ南 თ南 ýთ南თ南 თ南 号 თ南თ南៧噷თ南 ýთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 m 号 თ南 d号 თ南 თ南თ南m თ南 თ南 თ南 d号 თ南თ南 d ៧噷 თ南თ南 é号 თ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南თ南 თ南 号号 თ南 თ南 号 dთ南თ南 თ南თ南dთ南号ý号 თ南 号 ý号 თ南 თ南 řთ南 ý თ南თ南៧噷თ南 ý თ南თ南m é თ南 თ南 号 თ南 wთ南 თ南 dთ南თ南 号 თ南თ南 თ南თ南 dთ南თ南 éთ南თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 ᘗ嚗 号 თ南ᘗ嚗 号 თ南თ南 é თ南 თ南 号 dთ南 თ南 თ南თ南d თ南 თ南 号 თ南თ南: თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 号号号 თ南 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南 号 თ南თ南 თ南 თ南 é თ南é ě 号თ南 თ南 ᘗ嚗 ě mთ南 თ南 თ南dთ南 号号号 თ南 თ南თ南 号号 mთ南៧噷 ýთ南თ南 号 თ南 თ南თ南 d თ南თ南 თ南თ南 თ南 号号号 ᘗ嚗 ř თ南号 m თ南 m号 号号ᘗ嚗 თ南თ南d 号 dთ南 úთ南 თ南 ýთ南თ南 mთ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 d 号 თ南 თ南 号 号 ៧噷თ南 თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 éთ南თ南号 თ南თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 mთ南 თ南号 თ南თ南 ý თ南თ南თ南 თ南m თ南 ř თ南 თ南 თ南 mთ南 თ南თ南 თ南d თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 号 თ南 řთ南号 თ南 号 თ南m თ南 თ南 თ南号 თ南 ᘗ嚗თ南თ南თ南 თ南თ南号 号 ᘗ嚗 თ南 თ南 თ南თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南 é 号 号号ěთ南 თ南თ南თ南éთ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南თ南 ៧噷 თ南 თ南 თ南თ南 თ南თ南mé号 ᙗ囧 თ南 თ南m ៧噷თ南 号 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南řთ南თ南 ý号 თ南 თ南 ý თ南d თ南თ南 ý თ南 თ南 თ南 თ南 თ南 თ南თ南თ南 号 თ南თ南 éთ南 dთ南თ南 é号 თ南თ南 თ南თ南 号 é თ南თ南თ南d თ南თ南ᘗ嚗 ᘗ嚗 თ南řთ南თ南 თ南

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 10 Oddělení neinvestičních

Více

Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2005

Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2005 Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2005 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE Vážené dámy, vážení pánové, do ruky se vám dostává výroční zpráva společnosti ARR

Více

OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6

OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6 OBSAH OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6 PŘEDMĚT ČINNOSTI...6 POSLÁNÍ A ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI...6 HLAVNÍ AKTIVITY

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 9 Oddělení neinvestičních

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Úvodní slovo ředitele společnosti

Úvodní slovo ředitele společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Vážené dámy, vážení pánové, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva společnosti Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. za rok 2012. Tento rok pro nás představoval

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

Úvodní informace o společnosti

Úvodní informace o společnosti Úvodní informace o společnosti Identifikační údaje RRAÚK Obchodní jméno : Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Právní forma : Akciová společnost Sídlo : Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj únor 2010 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1. Úvodní

Více

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o. rok 2004 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2 586 01 Jihlava IČO: 70 85 75 55 DIČ: CZ 70 85 75 55 právní forma: zájmové sdružení právnických osob

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní údaje, správní a organizační struktura... 5 Aktivity CIRI... 7 Významné projekty a činnosti... 10 Centrum rozvoje a inovací... 10 3 Centrum investic...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

Úvodní informace o společnosti

Úvodní informace o společnosti Úvodní informace o společnosti Identifikační údaje RRAÚK Obchodní jméno : Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Právní forma : Akciová společnost Sídlo : Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2006

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 1 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2 586 01 Jihlava IČO: 70 85 75 55 DIČ: CZ 70 85 75 55 právní forma: zájmové sdružení právnických osob podle 20f) a násl.

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 PRAHA 2008 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekty v roce 2007 IV. Projekt Cesty k naplňování Rozvojových

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více