Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z ř i z o v a c í l i s t i n a"

Transkript

1 V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje vydaná v souladu s ustanovením 27 odst. 2,3 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ust. 35 odst. 2 písm.j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválená Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne Čl. I Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace 1. Název: Centrum evropského projektování 2. Sídlo organizace: Hradec Králové, Wonkova Právní forma: příspěvková organizace 4. Identifikační číslo:

2 Čl.II Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti Příspěvková organizace je zřízena za účelem vytváření, koordinace a zajišťování komplexní nabídky služeb k všestrannému a udržitelnému rozvoji Královéhradeckého kraje v souladu s jeho programem rozvoje kraje formou prosazování regionálních podnikatelských aktivit v rámci tuzemské a zahraniční spolupráce, získáváním kontaktů se zeměmi EU, spoluprací s regionálním zastoupením CzechInvestu, a další spoluprácí s tuzemskými i zahraničními agenturami, zabývajícími se podobnou činností. Hlavní účel a předmět činnosti je: 1. Poskytování poradenských, organizačních a expertních činností při tvorbě a koordinaci regionálních rozvojových projektů, rozvojových analýz, studií a plánů pro veřejný i soukromý sektor. 2. Příprava a podpora programů pro zajištění hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje, zlepšování životního prostředí a propagace cestovního ruchu kraje 3. Zajišťuje poskytování informací o finančních příležitostech v krajských, národních, evropských a mezinárodních fondech 4. Spolupráce se zahraničními partnery, agenturami, nadacemi, hospodářskými komorami, právnickými a fyzickými osobami, obcemi, městy kraje a vzdělávacími institucemi za účelem rozvoje regionu 5. Zvyšování absorpční kapacity Královéhradeckého kraje 6. Organizování odborných akcí, přednášek, seminářů 7. Investiční a ekonomické poradenství, organizování veřejných soutěží a výběrových řízení, informatiky, regionálního programování a vzdělávání. 8.Zajišťuje podporu podnikání a příliv zahraničních investic ve spolupráci s dalšími právnickými osobami. Jedná se zejména o činnosti : - řízení individuálních projektů a grantových schémat kraje - zajištění funkce regionálního centra pro spolupráci s podnikajícími právnickými a fyzickými osobami, obcemi, městy Královéhradeckého regionu při prosazování a ochraně jejich podnikatelských zájmů na území kraje, - zajišťování a získávání tuzemských i zahraničních finanční zdroje pro realizaci vybraných projektů podle zásad EU, regionální politiky a strukturálních fondů, - na úseku přípravy developerských projektů na vybrané záměry, studie proveditelnosti a informačního poradenství investorům, - spolupracovat a zajišťovat odbornou pomoc při zpracování strategických a rozvojových plánů měst a obcí kraje, mikroregionů ve spolupráci s příslušný věcně příslušnými odbory Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a orgány Královéhradeckého kraje - zajištění spolupráce s dalšími agenturami, nadacemi, neziskovými organizacemi, hospodářskými komorami, fondy na území kraje zabývajícími se tvorbou a realizací projektů dalšího rozvoje regionu v oblasti hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje, zlepšování životního prostředí a propagace cestovního ruchu v regionu - vytvářet podmínky a podporovat spolupráci s agenturami krajů v rámci NUTS II- Severovýchod

3 - zajištění regionálních podpůrných programů pro malé a střední podniky, budování a posilování jejich infrastruktury, včetně zlepšení jejich orientace na revitalizaci a inovaci a jejich proveditelnosti - ve spolupráci s ústředními orgány, především ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a CRR ČR se podílet na rozvoji regionální politiky - rozvíjení spolupráce se zahraničními partnery na základě uzavřených smluv a dohod v oblasti ekonomických, kulturních, sportovních a občanských aktivit - spolupráce s Univerzitou Hradec Králové a dalšími školami, vzdělávacími organizacemi a institucemi při tvorbě a zpracování projektů a plánů pro rozvoj kraje - organizace a pořádání odborných akcí, přednášek a seminářů - realizovat vlastní hospodářskou činnost zejména v oblastech investičního a ekonomického poradenství, - zajišťovat odborný servis pro všechny subjekty regionálního rozvoje ve vztahu komunikace s EU a její administrativou - vedení regionálního informačního systému a udržovat jej v aktuálním stavu ve všech masmédiích a na internetu. Čl. III Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem organizace 1. Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace /dále jen ředitel /, kterého jmenuje Rada Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 59 odst. 1 písm. i) z. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozd. předpisů. Ředitel příspěvkové organizace se ujímá funkce dnem, uvedeným ve jmenovací listině. 2. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn zastupovat organizaci navenek, jednat jejím jménem ve všech věcech, týkajících se činnosti organizace v souladu se zřizovací listinou a to tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis. Plní veškeré úkoly vyplývající z práv a povinností zaměstnavatele v souladu se zákoníkem práce a souvisejícími předpisy. 3. Ředitel rozhoduje o vytvoření vnitřní struktury organizace, řízení a pracovním zařazení zaměstnanců, vydává organizační, provozní a pracovní řád a další vnitřní předpisy organizace. Při činnosti organizace odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré zákony, právní předpisy vydané na základě zmocnění, uvedených v těchto zákonech, vyhláškami, nařízeními, pokyny zřizovatele, především příslušnými směrnicemi, zásadami a dalšími interními předpisy a pokyny zřizovatele a vydanými v souladu se zákonem o krajích. 4. Ředitel může jmenovat svého zástupce, který v době nepřítomnosti ředitele jedná za organizaci v rozsahu svého zmocnění a oprávnění. 5. Zřizovatel příspěvkové organizace zřizuje Radu centra jako řídící a poradní orgán. Rada centra je čtyřčlenná a je tvořena ze zástupců zřizovatele, kteří jsou jmenování a odvoláváni Radou Královéhradeckého kraje. Z výkonu funkce člena Rady centra jsou odpovědni Radě Královéhradeckého kraje.

4 Čl. IV Vymezení majetku ve vlastnictví kraje předávaného organizaci do správy Svoji činnost vymezenou v této zřizovací listině provozuje příspěvková organizace v nemovitosti, která je v majetku Královéhradeckého kraje. Zřizovatel předává do správy příspěvkové organizace veškerý movitý majetek tak, jak je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této zřizovací listiny. Celková hodnota movitého majetku zřizovatele, který je předáván do správy organizace činí.. dle přílohy č. 1. Uvedený majetek je předáván organizaci pro zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti, k němuž je zřízena a je povinna s ním hospodařit v souladu s platnými předpisy pro hospodaření příspěvkových organizací a interními předpisy zřizovatele. Organizace je povinna se o majetek svěřený do správy řádně starat, pečovat o něj, zabezpečit jej proti odcizení, vést o něm evidenci v souladu s nařízením zřizovatele, provádět jeho řádnou inventarizaci a udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, zajišťovat jeho opravu a údržbu pro řádné zajištění provozu na základě rozhodnutí nebo pokynu zřizovatele. Příspěvková organizace není nositelem vlastnictví, vždy hospodaří pouze s majetkem zřizovatele, účtuje o něm v podvojném účetnictví a zabezpečuje hospodaření v souladu s rozpočtem schváleným zřizovatelem. Svěřený majetek nesmí organizace bez předchozího souhlasu vlastníka prodat, darovat, zatěžovat právem třetích osob. Majetek svěřený do správy má právo příspěvková organizace pronajímat nebo poskytnout jako výpůjčku v případě, že jej nevyužívá pro plnění svých úkolů vyplývajících z hlavní činnosti organizace, a to v souladu se Zásadami zřizovatele upravujícími postup při pronájmu majetku ve vlastnictví kraje a při nájmu majetku ve vlastnictví jiných subjektů pro případ zajištění potřeb příspěvkovou organizací kraje. Majetkem zřizovatele je veškerý majetek, který organizace pořídila z účelových prostředků zřizovatele a se kterým je povinna hospodařit v souladu s pokyny zřizovatele, především pro zajištění hlavní činnosti organizace. Vlastním majetkem příspěvkové organizace jsou práva, pohledávky a závazky, které byly do vlastnictví organizace převedeny zákonem nebo majetek, který byl získán na základě daru, dědictvím od fyzických nebo právnických osob nebo výkonem doplňkové činnosti organizace. Svěřený majetek může organizace vyřadit, likvidovat a prodat za ceny v místě a čase obvyklém pouze v případě, že žádná z příspěvkových organizací kraje nemá o tento majetek zájem v souladu se směrnicí zřizovatele o řízení a hospodaření příspěvkových organizací. Organizace má právo hospodařit s movitým majetkem po dobu trvání organizace.

5 Organizace je povinna na vyžádání zřizovatele a jím pověřených orgánů pro potřeby kontroly umožnit volný přístup ke svěřenému majetku a k veškeré korespondenci, týkající se činnosti organizace, zejména účetní a operativní evidenci, interním předpisům, bankovním výpisům a dalším dokladům, týkajícím se činnosti organizace. Čl.V. Hospodaření organizace 1. Hospodaření organizace se řídí obecně platnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozd. předpisů, z.č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozd. předpisů, z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd.předpisů, zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozd. předpisů, platnými daňovými předpisy, a dále i směrnicemi, pravidly, zásadami, příkazy a dalšími pokyny zřizovatele. 2. Organizace zajišťuje hlavní účel a předmět své činnosti z příspěvku na činnost přiděleného z rozpočtu zřizovatele, z výnosů vlastních fondů, z peněžních prostředků přijatých získaných z vlastní činnosti, z darů fyzických a právnických osob, děděním, sponzorských příspěvků přijatých vlastním jménem. 3. Vztahy rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku měnit. V neprospěch příspěvkové organizace se mohou rozpočtové změny provádět na základě rozhodnutí zřizovatele rozpočtovým opatřením a to pouze ze závažných důvodů a objektivních příčin. 4. Zřizovatel schvaluje po skončení kalendářního roku výsledek hospodaření organizace.v případě kladného hospodářského výsledku schvaluje organizaci příděly do peněžních fondů. V případě záporného hospodářského výsledku rozhoduje o vypořádání ztráty zřizovatel. Čl. VI. Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena Příspěvková organizace Centrum evropského projektování se zřizuje na dobu neurčitou. Čl. VII Závěrečná ustanovení

6 Zřizovatel v souladu s ustanovením 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. do 15 dnů od nabytí účinnosti této zřizovací listiny uvede údaje podle 27 odst. 2 citovaného zákona v Ústředním věstníku České republiky. Organizace se podle 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozd. předpisů zapisuje do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové a žádost o zápis bude podána zřizovatelem. Nedílnou součástí této zřizovací listiny jsou přílohy: - soupis a specifikace movitého majetku, který je předáván příspěvkové organizaci do správy - usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o vydání zřizovací listiny - prohlášení vlastníka o sídle příspěvkové organizace Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje a účinnosti dnem Ing. Pavel Bradík hejtman Královéhradeckého kraje

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 MĚSTO LANŠKROUN ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí nám. J. M. Marků 12, Vnitřní město, 563 01 Lanškroun IČO: 279 102 Na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice ~. ~.,.~ $~ -e A I '; ~ J: ~II'~ asmpitelstvo městské části Praha - Běchovice svým usnesením č. 069/11/12 ze dne ~ ( :9.2012 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 b., o hlavním městě

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Organizační řád obce Vedrovice

Organizační řád obce Vedrovice Organizační řád obce Vedrovice Obec: Vedrovice Adresa: Vedrovice 326, 671 75 IČ: 00293741 OBSAH: I.# Úvod# 1.! Základní!ustanovení! 2.! Legislativní!rámec! 3.! Poslání!a!účel!organizačního!řádu! 4.! Působnost!organizačního!řádu!

Více

Zřizovací listina. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

Zřizovací listina. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zřizovací listina Archeologického

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY UČEBNÍ TEXT Č. 8 PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Helena Čornejová AUTOŘI

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace Zastupitelstvo Obce Psáry vydává na základě ustanovení *84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení *8 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa č.j.: MUCL/150058/2011 Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Zastupitelstvo města Česká Lípa dle 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb.,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace Statutární město Ostrava městský obvod Poruba Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace, ke dni 1. 11. 2009 Odbor péče o občany

Více

Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince

Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince Město Třinec Zastupitelstvo města Třince vydává svým usnesením ze 13. zasedání ze dne 17. 4. 2001 dle 84, odst. 2, písm. d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č.

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 2 OBLASTI PŮSOBNOSTI 3 1. Oblast působnosti se stanovenou odpovědností starosty

Více