S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY"

Transkript

1 S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je pro členy sdružení vykonávána pod názvem Český institut manažerů informační bezpečnosti, o.s.. V dalším textu těchto Stanov též jako institut nebo ČIMIB. Sídlem institutu je Rybná 716/24, Praha 1. V angličtině bude užívat tento název: Czech Institut of Security Information Managers. Č L Á N E K II. P R Á V N Í P O S T A V E N Í S D R U Ž E N Í 1. ČIMIB je zájmovým sdružením fyzických a právnických osob vytvořeným podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. 3. Členství v institutu není na překážku členství v jiných občanských či dalších sdruženích a právnických osobách, jejichž činnost není v rozporu s posláním institutu. 4. Institut je právnickou osobou. 5. Jednacím jazykem je čeština. Č L Á N E K III. C Í L Č I N N O S T I I N S T I T U T U 1. Propagace a rozvoj odborné praxe profese manažera informační bezpečnosti s cílem stát se vedoucí autoritou v otázkách rozvoje dané profese v České republice. 2. Výchovně vzdělávací, normativní, metodická a konzultační činnost v oblasti managementu řízení bezpečnosti informací společností a organizací. Strana 1

2 Č L Á N E K IV. P Ř E D M Ě T Č I N N O S T I 1. Soustřeďuje osoby, které pracují jak v managementu systému řízení bezpečnosti informací, tak v oblastech příbuzných. 2. Poskytuje informace o rozvoji systému řízení bezpečnosti informací v České republice i v zahraničí a zabezpečuje tak společný postup v poznávání a řešení problémů této profesní činnosti. 3. Prohlubuje uznávání významu managementu systému řízení bezpečnosti informací ze strany společností a organizací a tím zvyšuje prestiž a povědomí o této profesi. 4. Vytváří standardy pro systém řízení bezpečnosti informací, asistuje při tvorbě a implementaci legislativního rámce pro rozvoj systému řízení bezpečnosti informací. 5. Poskytuje a organizuje vzdělávací a konzultační služby, organizační a ekonomické poradenství tak, aby institut by prvním místem, kam se budou manažeři systému řízení bezpečnosti informací a manažeři společností a organizací v uvedených případech obracet. 6. Provozuje vzdělávací středisko. 7. Iniciuje a podporuje výzkumnou činnost v oblasti managementu systému řízení bezpečnosti informací. 8. Prování ediční a publikační činnost. 9. Spolupracuje s ostatními organizacemi působícími v oblasti managementu systému řízení bezpečnosti informací. 10. Organizuje nebo se podílí na organizaci konferencí, kongresů, seminářů a pracovních setkání. 11. Organizuje soutěže s cílem zveřejňovat projekty s nejlepšími přínosy pro uživatele. Č L Á N E K V. Č L E N S T V Í 1. Vznik členství 1.1. Řádným členem institutu může být každá fyzická i právnická osoba, která má zájem podílet se na rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování managementu systému řízení bezpečnosti informací nebo tento proces podporovat Fyzická osoba je individuálním členem Právnická osoba je skupinovým členem. Pro účely výkonu svých členských práv a povinností určí právnická osoba jednu, maximálně pět fyzických osob, jako své zástupce, zpravidla z řad svých zaměstnanců, z nichž každý má stejné postavení jako individuální člen, kromě práva hlasovat na Sněmu institutu, kde má skupinový člen pouze jeden hlas Členství vzniká na základě podané přihlášky zájemce o členství, a to okamžikem, kdy Rada institutu přijetí schválí, včetně zaslání registračního čísla a přístupových údajů na Strana 2

3 webovskou členskou sekci. Podmínkou schválení vzniku členství je zaplacení členského příspěvku. 2. Zánik členství 2.1. Členství zaniká dnem ukončení na základě: Písemné žádosti člena o ukončení členství Rozhodnutí Rady z důvodu neplnění povinností člena nebo zásadního porušením obecných pravidel či Stanov Zánikem sdružení V případě zániku řádného členství rozhodnutím Rady je o tomto rozhodnutí bývalý člen písemně vyrozuměn (e- mailem) V případě nezaplacení členského příspěvku na dané období se člen stává Příznivcem institutu a nemá hlasovací právo na Sněmu institutu. 3. Zvláštní členství 3.1. Čestným členem se může stát osoba jak fyzická, tak právnická, která má zájem podporovat institut při plnění jeho cílů a o jejich členství projeví institut zájem. Přijetí za čestného člena musí schválit Rada institutu Čestný člen je osvobozen od placení členských příspěvků, nemá však právo hlasovat na Sněmu institutu O zániku Zvláštního členství rozhoduje Rada, na vlastní žádost nebo automaticky končí zánikem sdružení Příznivec institutu Příznivci institutu jsou registrování v databázi příznivců Jsou jim zasílány informace o činnosti institutu Příznivci nedisponují žádnými právy ani povinnostmi ve vztahu k institutu Do kategorie příznivců spadají i kandidáti na členství v institutu nebo členové, kteří nezaplatili členský příspěvek O zániku statutu Příznivec institutu rozhoduje Rada, na vlastní žádost nebo automaticky končí zánikem sdružení Čestný prezident Čestným prezidentem se může stát Prezident po odvolání nebo rezignaci na funkci Čestného prezidenta volí Rada, jedná se o doživotní členství za zásluhy a práci pro Institut Čestného prezidenta nelze odvolat Jsou osvobozeni od placení členských příspěvků, mají právo hlasovat na Sněmu institutu Zánik statutu Čestného prezidenta může být na vlastní žádost nebo automaticky zánikem sdružení. Strana 3

4 Č L Á N E K VI. P R Á V A A P O V I N N O S T I Č L E N Ů 1. Práva člena institutu 1.1. Účastní se Sněmu a všech aktivit, které institut vyvíjí v rámci předmětu své činnosti Využívá výsledků činnosti institutu Podává podněty a připomínky k činnosti institutu Volit zástupce členů institutu do orgánů institutu, předkládat návrhy na jejich odvolání a být volen do těchto orgánů Ukončit členství v institutu. 2. Povinnosti člena institutu 2.1. Dodržovat Stanovy Podporovat činnost institutu Svědomitě vykonávat funkce v orgánech institutu a podat rezignaci v případě, že je nemůže řádně vykonávat Platit řádně členské příspěvky ve výši stanovené Sněmem institutu. Pokud člen nemá zaplacené členské příspěvky, nemá právo hlasovat na Sněmu institutu. Je automaticky veden jako Příznivec institutu Poskytovat informace, kterou jsou žádány Radou ke statistickým účelům Propagovat ČIMIB. Č L Á N E K VII. O R G Á N Y I N S T I T U T U 1. Sněm 1.1. Sněm je nejvyšším orgánem institutu a je tvořen všemi členy institutu. Jeho prostřednictvím členové sdružení uplatňují své právo řídit, spravovat a kontrolovat činnost institutu Do výlučné pravomoci Sněmu patří: Schvalovat Stanovy a jejich změny Schvalovat Jednací řád Sněmu ČIMIB a Program jednání Sněmu Schvalovat hlavní směry činnosti institutu na příslušné období Volit a odvolávat členy Rady Projednávat zprávy Rady o činnosti, hospodaření a dalších úkolech institutu Rozhodovat spory o plnění členských práv a povinností Schvalovat výši členských příspěvků Rozhodovat o dalších věcech, které si vyhradí Řádný sněm svolává Rada jednou ročně a to vždy nejpozději do daného roku. Rozhodnutí o svolání Sněmu oznámí Rada každému členu písemnou pozvánkou (e- mailem) nejméně jeden měsíc před datem konání Sněmu. V pozvánce současně uvede místo, datum a hodinu zahájení sněmu a navrhovaný program jednání. Strana 4

5 1.4. Sněm je usnášeníschopný, je- li přítomna alespoň jedna třetina všech řádných členů institutu Nedostaví- li se v den konání Sněmu alespoň jedna třetina všech řádných členů institutu, nebo ztratí- li Sněm v průběhu jednání usnášeníschopnost, je svolán náhradní sněm. Náhradní sněm se může konat v den řádně svolaného Sněmu nebo v den konání Sněmu, který ztratil usnášeníschopnost. Náhradní snem je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných členů. Náhradní sněm svolává Rada ústním oznámením přítomných členů institutu. Náhradní sněm není oprávněn rozhodovat o věcech, které nebyly uvedeny v pozvánce, leda že jde o věci, které nemají podstatný vliv na institut, ani jeho členy Mimořádný sněm je povinna svolat Rada, pokud o to požádají nejméně dvě třetiny členů Rady nebo nejméně jedna čtvrtina členů institutu Jednání Sněmu se řídí Jednacím řádem Sněmu a Programem jednání Sněmu. 2. Rada 2.1. Rada je statutárním a řídícím orgánem institutu. Funkční období členů rady je dvouleté a počíná volbou člena Rady nebo potvrzením jeho kooptace Sněmem Minimální počet členů Rady jsou 3, maximální počet je 9 členů 2.3. Rada ze svých členů volí Prezidenta a Viceprezidenta Rada je za svoji činnosti odpovědná Sněmu. Je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech institutu, které nejsou těmito Stanovami nebo usnesením Sněmu svěřeny jinému orgánu Jménem Rady jedná Prezident, případně další člen Rady k tomu pověřený rozhodnutím Rady v rozsahu tohoto pověření Rada zejména: Rozhoduje o svolání Sněmu Připravuje podklady pro jednání Sněmu Zajišťuje výkon usnesení Sněmu Rozhoduje o vzniku a zániku členství Schvaluje jednací řád Rady ČIMIB Přijímá ostatní vnitřní normy kanceláře institutu a kontroluje její činnost Zařizuje v případě potřeby k zajištění svých úkolů řídící, poradní nebo pracovní orgány, koordinuje jejich činnost a zajišťuje mezinárodní spolupráci Jmenuje a odvolává Prezidenta a Viceprezidenta Rozhoduje o hospodaření s majetkem institutu Poskytuje členům institutu pravidelné informace o činnosti orgánů institutu, o hospodaření institutu a o dalších záležitostech Radu svolává a řídí Prezident, v době jeho nepřítomnosti Viceprezident Rada je usnášeníschopná, je- li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Rada může Prezidenta nebo Viceprezidenta z uvedených funkcí odvolat. Jejich členství v Radě tím nezaniká Člen Rady je oprávněn na volenou funkci v Radě, nebo své členství v Radě rezignovat písemným prohlášením adresovaným Radě. Rada projedná takové prohlášení na nejbližším následujícím zasedání. Rezignace je účinná dnem, kdy Rada takové prohlášení projednala, nebo uplynutím tří měsíců od doručení písemného prohlášení Radě. Strana 5

6 2.11. Rada je oprávněna v období mezi jednáním Sněmu v případě rezignace svého člena doplnit počet svých členů kooptací. Sněm na následujícím jednání projedná a potvrdí kooptaci nebo provede volbu nového člena Rady. Č L Á N E K VIII. Z A S T U P O V Á N Í I N S T I T U T U 1. Prezident jedná jménem institutu navenek samostatně v plném rozsahu. 2. Viceprezident a ostatní členové Rady jednají samostatně, avšak pouze v rozsahu zmocnění uděleného Radou. 3. Jiná zmocněná osoba může činit jménem institutu právní úkony a podepisovat za institut výjimečně, a to buď na základě plné moci, nebo v případech zákonem výslovně upravených. Č L Á N E K IX. H O S P O D A Ř E N Í I N S T I U T U 1. Hospodaření institutu se řídí obecně závaznými právními předpisy, schválenými Stanovami a usneseními Sněmu. 2. Institut hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného Sněmem. Rozpočet je sestavován zpravidla jako vyrovnaný. 3. Příjmy institutu tvoří: Příspěvky členů Příjmy z pořádání konferencí a workshopů Finanční a věcné dary Dotace. 4. Součástí příjmů institutu jsou také příjmy z vedlejší hospodářské činnosti - za poskytované služby a zboží členům i nečlenům (Příznivcům) institutu, a to zejména za prodej vlastních i cizích publikací a tiskovin, poskytnutých a organizovaných vzdělávacích a konzultačních služeb, včetně pořádání konferencí a workshopů. 5. Za řádné hospodaření institutu podle schváleného rozpočtu a za vedení účetnictví podle obecně závazných předpisů odpovídá Rada. 6. Účetní uzávěrku institutu schvaluje Sněm, který současně rozhodne o případném vypořádání kladného výsledku hospodaření na návrh Rady v rámci návrhu rozpočtu a zaměření činnosti na následující rok. Strana 6

7 Č L Á N E K X. Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í 1. Toto nové úplné znění stanov institutu nabývá účinnost dnem je schválení Sněmem a nahrazuje všechna znění předchozí. Strana 7

Stanovy Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky

Stanovy Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Název: Stanovy Poř.č.: ID 001/VH 2014 Příloha:0 Stanovy Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Úplné znění schválené Valnou hromadou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR konanou dne 20. dubna

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE Obsah Název strana Část I Základní ustanovení Článek 1 Právní postavení 2 Článek 2 Účel asociace 2 STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE návrh přizpůsobeného znění stanov podle 3041 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

STANOVY. Společnost pro projektové řízení, o.s.

STANOVY. Společnost pro projektové řízení, o.s. STANOVY Společnost pro projektové řízení, o.s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen společnost ) 2.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha Preambule 1. I.Český Lawn - Tennis Klub Praha (dále jen Klub nebo I.ČLTK ) je spolkem, založeným za účelem podpory sportovních aktivit svých členů a rozvoje

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy Profesní komory požární ochrany úplné znění včetně změn schválených dne 28. 4. 2015 valným shromážděním

Stanovy Profesní komory požární ochrany úplné znění včetně změn schválených dne 28. 4. 2015 valným shromážděním se sídlem Kolčavka 5, Praha 9 Libeň, PSČ 190 00, IČO 70843856 Komerční banka a.s. Praha 8, č.ú. 27-7227030257/0100 tel./fax: 266 310 016, e-mail: info@komora-po.cz www.komora-po.cz registrována ve spolkovém

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

S V A Z V O J Á K Ů V Z Á L O Z E Č E S K É R E P U B L I K Y STANOVY SVZ ČR

S V A Z V O J Á K Ů V Z Á L O Z E Č E S K É R E P U B L I K Y STANOVY SVZ ČR S V A Z V O J Á K Ů V Z Á L O Z E Č E S K É R E P U B L I K Y STANOVY SVZ ČR PRAHA 19. května 2012 1 Seznam zkratek: JOŘ KLK KR KVZ OEK OR SMK SVZ ČR ÚDK ÚR VÚR STANOVY SVZ ČR Jednací a organizační řád

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE Stanovy České asociace asistenčních společností PREAMBULE 1. Česká asociace asistenčních společností, zkratka ČAAS (dále jen "asociace"), je zájmovým sdružením asistenčních společností (právnických osob)

Více

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s.

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s. Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s. STANOVY SPOLKU Úplné znění ke dni 13.11.2014 Stránka 1 z 10 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Česká asociace profesionálních

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ MYGRA-CZ je nezávislé občanské sdružení pacientů s diagnostikovaným onemocněním Myasthenia gravis (MG), jejich rodinných příslušníků, odborníků

Více

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s.

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. Úplné znění ke dni 1. 3. 2014 Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem spolku s názvem Rodinné centrum Klubák (dále

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Stanovy sdružení Korektní podnikání

Stanovy sdružení Korektní podnikání Stanovy sdružení Korektní podnikání schválené ustavující valnou hromadou sdružení Korektní podnikání, která se konala dne 5. prosince 2003 v Praze. Tyto stanovy vymezují charakter, postavení, úkoly a organizaci

Více

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Posláním a cílem Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále jen Klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně

Více