Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o."

Transkript

1 Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o. rok 2003

2 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová Jihlava IČO: DIČ: právní forma: zájmové sdružení právnických osob podle 20f) a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bankovní spojení: Volksbank, a. s., pobočka Jihlava č. účtu: /

3 Obsah OBSAH...3 ÚVOD...4 CHARAKTERISTIKA...5 SLUŽBY...9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...11 STRUKTURA MAJETKU...14 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ...15 ZÁVĚR...20 PŘÍLOHA Č. 1 - DOTACE ZÍSKANÉ PRO REGION VYSOČINA PROSTŘEDNICTVÍM RRAV, Z. S. P. O

4 Úvod Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. (RRA Vysočina) je především profesní organizace, která se specializuje na poskytování komplexních služeb při využívání různých zdrojů veřejné podpory, současně je také ideální platformou pro efektivní spolupráci veřejného sektoru s podnikatelskými subjekty. Výsledkem dosavadního budování RRA Vysočina je to, že zde v současné době existuje exkluzivní sestava expertů projektových manažerů a konzultantů proškolených a zkušených v komunikaci s EU a znalých metod a postupů při tvorbě a realizaci rozvojových záměrů kofinancovaných z veřejných zdrojů ČR a EU. Technické zázemí agentury je na velmi vysoké úrovni a v rámci možností se neustále inovuje. RRA Vysočina se také podílí na výstavbě a provozu Regionálního informačního systému (RIS), je Regionálním informačním místem národní agentury na podporu zahraničních investic CzechInvest, Výkonnou agenturou pro SOP Průmysl MPO ČR a sekretariátem Sdružení obcí Vysočiny. Posláním agentury je zejména podpora komplexního rozvoje kraje Vysočina, především pak zvyšování jeho ekonomického potenciálu a zlepšování kvality života obyvatel regionu. Jsme v pracovním kontaktu s mnoha domácími i zahraničními institucemi, zejména pak s orgány veřejné správy na úrovni státní, regionální a především místní. Naší hlavní úlohou je iniciovat a propracovávat vize a strategie rozvoje jednotlivých subjektů v regionu a napomáhat jejich realizaci. V uplynulých letech jsme poskytli jednorázové konzultace stovkám subjektů z oblasti samosprávy a státní správy a desítkám podnikatelů. Většina z nich se stala našimi stálými klienty, protože vysoce oceňují komplexní servis založený na kreativním a profesionálním přístupu, který je a zůstane běžným standardem pro každodenní práci zaměstnanců RRA Vysočina a přináší nám stále nové spokojené klienty. Výše uvedená fakta dokumentují, že myšlenkový potenciál, kterým disponujeme, přesvědčuje skutečně mnoho společností o oboustranné výhodnosti spolupráce. Bezprostřední vliv na naši práci má centrální exekutiva, která je ve většině případů vyhlašovatelem dotačních programů a potom samozřejmě i jednotliví aktéři v regionu, kteří mohou být nositeli projektů. Pracovní tým RRA Vysočina odvedl v roce 2003 opět vynikající práci. V tomto období nebylo vyhlášeno mnoho programů, ze kterých by se daly čerpat prostředky na rozvojové aktivity našich klientů. RRA Vysočina si dokázala najít alternativní aktivity a zdroje příjmů. Důkazem kvalitně odvedené práce jsou dosažené výsledky, které Vám předkládáme v této výroční zprávě. Vladimír Měrka předseda předsednictva RRA Vysočina Ing. Zdeňka Škarková ředitelka RRA Vysočina

5 Charakteristika Zájmové sdružení právnických osob RRAV, z. s. p. o. bylo zaregistrována u Okresního úřadu v Jihlavě dne pod č.j. R-28/594/00-VV na základě zakladatelské smlouvy ze dne Tato právní forma agentury je koncipovaná v souladu s modely regionálních rozvojových organizací, které působí v zemích EU. V současné době eviduje tato zájmová sdružení Krajský úřad kraje Vysočina v Jihlavě. Nové stanovy RRAV, z. s. p. o. byly zaregistrovány pod č.j.: KUJI 19807/2003 PS. RRA Vysočina z.s.p.o. je společností pro podporu a koordinaci komplexního hospodářského a sociálního rozvoje na území kraje Vysočina. Zaměstnanci firmy i externí spolupracovníci mají víceleté zkušenosti v oblasti poradenství, konzultací, zpracování projektových žádostí a rovněž i ve spolupráci s veřejným sektorem. RRA Vysočina spolupracuje s veřejnou správou na všech úrovních, hospodářským i neziskovým sektorem, institucemi Evropské komise a s řadou dalších zahraničních organizací. Pro snadnější přístup institucí ke službám RRA Vysočina z ostatních částí kraje se počítá s přijímáním nových pracovníků, kteří budou působit v rámci obcí s rozšířenou působností. Již v polovině roku 2004 by tak měli možnost všechny subjekty, které budou mít zájem o informace z oblasti regionálního rozvoje, kontaktovat svého regionálního manažera projektů. Rámcové cíle a poslání: poskytování komplexních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území v souladu se strategií rozvoje kraje; mobilizace všech hlavních aktérů kraje a sdružování jejich lidských, materiálních a finančních zdrojů ke společnému rozvoji kraje; optimální využití silných stránek a příležitostí kraje vedoucí k jejich zužitkování. Předmětem hlavní činnosti RRA Vysočina je: poradenská činnost obcím i podnikatelům ve věci přípravy, rozvoje a koordinace projektů, monitoring a vyhodnocení připravenosti firem na podmínky EU (tzv. screening), iniciování, řízení a tvorba regionálních rozvojových projektů, příprava a zpracování strategických rozvojových plánů v regionu, asistence a podpora sektoru malého a středního podnikání, podporování efektivní spolupráce v ekonomickém rozvoji mezi obcemi, podnikatelskými subjekty i dalšími institucemi, poradenské a konzultační služby, informační servis - sběr, zpracování a distribuce dat a informací, marketing, identifikace možných zdrojů financování na rozvojové aktivity, organizační a technické zabezpečování rozvojových programů - výkon funkcí sekretariátů, technická asistence

6 RRA Vysočina je: členem České asociace rozvojových agentur ČARA, Regionálním informačním místem národní agentury pro zahraniční investice CzechInvest pro kraj Vysočina, Regionálním asistentem MPO pro SOP Průmysl (2001, 2002, 2003), Výkonnou agenturou MPO pro SOP Průmysl (2001, 2002, 2003), servisní organizací pro SOV (Sdružení obcí Vysočiny)

7 Územní působnost: RRA Vysočina poskytuje své služby zejména subjektům z kraje Vysočina. Kraj Vysočina Zakladatelé: Sdružení obcí Vysočiny (SOV, z. s. p. o.) 45 % Kraj Vysočina 45 % Sdružení hospodářských komor kraje Vysočina 10 % Orgány společnosti: valné shromáždění předsednictvo - Vladimír Měrka Město Náměšť nad Oslavou (předseda) - Mgr. Miroslav Báňa Město Velká Bíteš - Josef Böhm Město Světlá nad Sázavou - Mgr. Roman Brzoň Město Humpolec - Ing. Marcela Smékalová Obec Rapotice - Ing. Marie Černá Kraj Vysočina (místopředseda) - RNDr. Miloš Vystrčil Kraj Vysočina - Ing. Václav Kodet Kraj Vysočina - Ing. Tomáš Herman Kraj Vysočina - RNDr. Ing. Martin Černý Kraj Vysočina - Ing. Jan Podzimek KHK Vysočina (místopředseda) předseda (statutární orgán sdružení) - Vladimír Měrka Město Náměšť nad Oslavou

8 ředitel - Ing. Zdeňka Škarková kontrolní komise - Bc. Jaromír Barák Kraj Vysočina (předseda) - Ing. Vladislav Nechvátal Město Třešť (místopředseda) - Mgr. Jaromír Brychta Město Žďár nad Sázavou - Vladimír Dolejš Kraj Vysočina - Ing. Bohumil Kotlán Kraj Vysočina - Jiří Holešák KHK Vysočina - Ing. Jan Hejátko, CSc KHK Vysočina (místopředseda) - Ing. Martin Plachý KHK Vysočina

9 Služby Rozvojové dokumenty: koncepční dokumenty regionální úrovně (rozvojové programové dokumenty a strategické dokumenty), rozvojové dokumenty měst, obcí, profily měst a obcí, hospodářský a sociální průzkum, zpracování rozvojových analýz, studií, projektů a plánů pro veřejný i soukromý sektor, poradenskou a konzultační činnost při formování strategií regionálního rozvoje. Příprava a realizace projektů, poradenství při využívání rozvojových programů: zajištění přípravy projektové dokumentace, zpracování studií proveditelnosti, zpracování podnikatelských záměrů, zpracování expertních posouzení projektů a záměrů obce, popřípadě záměrů podnikatelské sféry, organizování veřejných soutěží a výběrových řízení, přehled dostupných veřejných zdrojů financování pro obce, mikroregiony a podnikatele v rámci ČR a EU, poradenství pro obce, mikroregiony a podnikatele v rámci dotačních programů ČR a EU, koordinace a zpracování projektů včetně příloh pro dotační programy ČR a EU, příprava žádostí. Regionální podpora podnikání: pomoc při využívání systému podpory MSP, asistence městům, obcím a regionům při umísťování nových podnikatelských investic, poradenská činnost přípravy systému místní podpory podnikání, komplexní služby investorům, podpora rozvoje malého a středního podnikání, služby pro zahraniční i tuzemské investory včetně after care, katalogy objektů a pozemků vhodných pro podnikání, posouzení možností podnikatelských a regionálních aktivit z hlediska budoucího zaměření investičních aktivit a jejich finančního zabezpečení. Vzdělávání a informace: specializované semináře, osvětová činnost, realizace regionálního informačního systému (RIS),

10 Marketing a propagace: organizační a prezentační zajištění kongresů, seminářů, školení, tiskových konferencí pro členy státní správy, samosprávy i podnikatele v regionu včetně služeb s tím nezbytně spojených - zajištění prostoru, ubytování, tlumočnických služeb, výroby tiskovin apod., služby full service reklamní agentury - zpracování marketingových plánů, tisk, propagace v regionech i zahraničí formou realizace výstav, prezentací, výroba speciálních CD ROM, výroba speciálních audiovizuálních snímků, public relations a podobně, připojení na Internet a tvorba WWW stránek. Program služeb RRA Vysočina se odvíjí od potřeb regionálních aktérů v kraji Vysočina, neustále se jejich zaměření a rozsah vyvíjí s cílem zajišťovat jejich širokou dostupnost a maximální přínos pro vyvážený rozvoj celého území kraje Vysočina

11 Organizační struktura Personální obsazení a činnosti jednotlivých oddělení Ředitelka Ing. Zdeňka Škarková - VŠE Praha, Fakulta obchodní osvědčení: intenzivní kurz regionální politiky ve veřejné správě zaměřený na principy a možnost využití podpory z předstrukturálních a strukturálních fondů EU v České republice, osvědčení: absolvování kurzů pro pracovníky a zakladatele RRA v příhraniční oblasti, osvědčení: absolvování kurzu k problematice Evropské unie: Příprava na implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu (Regionální a strukturální politika EU, Projektové řízení, Finanční a veřejné zakázky), osvědčení: absolvování školícího programu České agentury pro zahraniční investice CzechInvest, získání akreditace: Manažer průmyslové zóny. Sekce ekonomiky a financí Ing. Petr Palich VUT Brno, Podnikatelská fakulta, obor: Daňové poradenství, Podnikové finance a obchod Poskytované služby: finanční a ekonomické poradenství (kompletní poradenství v oblasti účetnictví pro podnikatele), podnikatelské a investiční záměry k projektům, analýza užitků a nákladů k projektům, finanční a ekonomická analýza k projektům. Sekce podpory MSP, investic a marketingu Jana Vičanová SOŠ Poděbrady, obor: Turismus a marketing, specialista na regionální strukturální politiku EU a projektové řízení osvědčení: o absolvování kurzů pro pracovníky a zakladatele RRA v příhraniční oblasti, osvědčení: o absolvování kurzu k problematice Evropské unie: Příprava na implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu (Regionální a strukturální politika EU, Projektové řízení, Finanční a veřejné zakázky), osvědčení: absolvování školícího programu České agentury pro zahraniční investice CzechInvest, získání akreditace: Manažer průmyslové zóny. Poskytované služby: komplexní služby investorům, podpora rozvoje malého a středního podnikání, služby pro zahraniční i tuzemské investory včetně after care, katalogy objektů a pozemků vhodných pro podnikání,

12 zpracování projektových žádostí pro dotační a grantové programy pro komerční sektor, P.R., marketing. Sekce strategického plánování a rozvojových projektů Vladimír Švec, DiS VOŠ Jihlava, obor: Počítačové systémy a řízení, specialista na regionální strukturální politiku EU, projektové řízení a Studie proveditelnosti osvědčení: o absolvování kurzu k problematice Evropské unie: Příprava na implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu (Regionální a strukturální politika EU, Projektové řízení, Finanční a veřejné zakázky), certifikát: kurz k přípravě Feasibility studies. Mgr. Radek Veselý Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, obor: Socioekonomická geografie Poskytované služby: iniciace a zpracování strategických rozvojových dokumentů, poradenství v oblasti získávání finančních prostředků z dotačních titulů ČR a EU, zpracování projektových žádostí pro dotační a grantové programy pro obce a mikroregiony. analýzy a plánování v oblasti GIS Sekce cestovního ruchu a informatiky Bc. Lubomír Muzikář Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, obor: Veřejná správa, specialista na využití podpor z fondů EU a ČR v regionálním rozvoji osvědčení : intenzivní kurz regionální politiky se zaměřením na využití podpor z fondů EU a ČR, osvědčení : intenzivní kurz zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky MV ČR č. 51/1998. Poskytované služby: správa RIS, tvorba a aktualizace databází, iniciace nových turistických produktů, poradenství v oblasti získávání finančních prostředků z dotačních titulů ČR a EU, komplexní servis spojený s projektováním a realizací cyklistických tras včetně značení a mobiliáře ve spolupráci s firmou DoZnač, v. o. s. orientační systémy pro města a obce zpracování projektových žádostí pro dotační a grantové programy se zaměřením na cestovní ruch cyklistická doprava (cyklotrasy, cyklostezky )

13 Sekce evropské integrace Ing. Marie Davidová ČZU Praha, Provozně-ekonomická fakulta, obor Podnikání a ekonomie, specializace Evropská agrární diplomacie Poskytované služby: zpracování projektových žádostí pro dotační a grantové programy se zaměřením na zemědělství a rozvoj venkova semináře a workshopy se zaměřením na problematiku EU, informační servis v oblasti rozvoje lidských zdrojů a kultury. Asistentka - recepce Lucie Kučerová - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě Poskytované služby: týmová asistentka - organizačně administrativní zázemí pro ředitelku agentury a managery projektů, kancelářská technika, recepce, infoservis pro návštěvníky. Externí spolupracovníci: na specifické činnosti najímá RRA Vysočina externí experty pro jednotlivé oblasti, jsou to zejména odborníci na: správu a údržbu PC sítě, zahraniční kontakty a styk s EU, mediální poradenství, reklama a PR, enviromentalistika a vodní hospodářství, daňové poradenství, auditorské služby, právní poradenství a služby, technická a dopravní infrastruktura, cyklotrasy a jejich značení. V současné době využívá RRA Vysočina cca 10 externích expertů

14 Struktura majetku RRAV z.s.p.o. v současné době disponuje stálými aktivy (hmotným a nehmotným majetkem) v celkové účetní hodnotě Kč ,--. Tato stálá aktiva jsou tvořena zejména kancelářskou technikou a ostatním vybavením kanceláře. Výčet základního vybavení, kterým RRAV, z. s. p. o. disponuje je uveden v následujících tabulkách. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022xxx) výběr položek položka PC CPQ ipaq Lfree PIII/866/10GB osobní počítač PC CPQ ipaq Lfree PIII/866/10GB osobní počítač PC CPQ ipaq Lfree PIII/866/10GB osobní počítač ACER TravelMate 800LCi Centrino - notebook ACER TravelMate 803Lci Centrino - notebook SONY VPL-CX6 - dataprojektor Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028xxx) výběr položek položka nábytek monitor 15" BenQ TFT monitor 15" BenQ TFT monitor 17" BenQ TFT monitor 17" BenQ TFT monitor 15" BenQ TFT monitor 19" SONY LCD S91 PC LEO Intellect osobní počítač fax Panasonic KXFPCE-W DVD +-R/+-RW Externí Movieux Compact 120x160 plátno Pronajatý a vypůjčený majetek výběr položek položka ukončení pronájmu/půjčky Škoda Fabia Sedan CLASSIC 1.4, 50 kw 09/04 Škoda Felicia Combi 1,9 D xx/04 Minolta CF 9001 barevná tiskárna 09/04 Minolta Di /

15 Výsledky hospodaření Graf č. 1 Vývoj tržeb v letech Vývoj tržeb v letech tis. Kč roky vlastní příjmy přísp. zakl. Komentář: Světle modrá část sloupce grafu č. 1 znázorňuje výši přijatých členských příspěvků od SOV, z. s. p. o.; v roce 2003 již také od kraje Vysočina. Z grafu jasně vyplývá poměr mezi přijatými členskými příspěvky a výnosy z vlastní činnosti RRA Vysočina. Přijaté členské příspěvky od SOV, z. s. p. o. činily v roce 2003 Kč ,-- a od Kraje Vysočina Kč , tj. 26 % celkových výnosů. Graf č. 2 Vývoj produktivity práce a zaměstnanosti Vývoj produktivity práce a zaměstnanosti Počet zaměstnanců ,9 730,4 661, , , roky Produktivita práce (v tis. Kč) počet zaměstnanců produktivita

16 Komentář: Graf znázorňuje počet pracovníků, kteří jsou ve stálém pracovním poměru s RRA Vysočina a vývoj tohoto počtu v letech Červená křivka zachycuje vývoj produktivity práce zaměstnanců. Konstrukce výpočtu tržby z prodeje služeb (hlavní činnost) / počet pracovníků. Z grafu jasně vyplývá rostoucí produktivita práce při zachování počtu pracovníků v letech 2002 a Dotace pro region Pro potenciální příjemce dotací, je důležitější, než celkové příjmy agentury za jednotlivé činnosti, úspěšnost podaných projektů viz graf č. 3 Dotace pro region v tis. Kč. Jedná se o dotace získané pro region prostřednictvím RRA Vysočina v rozmezí let Pro ilustraci v roce 2003 se podařilo RRA Vysočina připravit celkem 46 úspěšných projektů (včetně projektů do POV a Fondu Vysočiny). Začátkem roku 2003 byly již také známé výsledky II. kola programu SAPARD v němž uspělo celkem 20 projektů zpracovávaných agenturou. Celkové dotace pro region získané prostřednictvím RRA Vysočina činily v roce 2003 cca Kč 99 mil. (bez dotací z POV a Fondu Vysočiny). Podrobnější informace viz příloha č. 1 - Dotace získané pro region Vysočina prostřednictvím RRAV, z. s. p. o. Graf č. 3 Dotace pro region v tis. Kč Dotace v tis. Kč tis. Kč roky dotace v tis. Kč

17 Zajímavé je také srovnání celkové výše dotací získaných prostřednictvím RRA Vysočina a celkových nákladů vynaložených na provoz agentury viz graf č. 4 - Vývoj nákladů na provoz RRAV a dotací do regionu. Graf. č. 4 Vývoj nákladů na provoz RRAV a dotací do regionu Vývoj nákladů na provoz RRAV a dotací do regionu tis. Kč roky dotace v tis. Kč prov. nákl. v tis. Kč V grafu č. 5 - Získané dotace pro region na 1 Kč nákladů vynaložených na provoz agentury je znázorněno kolik prostředků ze získaných dotací připadne na 1 Kč nákladů agentury. Konstrukce výpočtu celkové dotace pro region získané prostřednictvím RRA Vysočina / celkové náklady vynaložené na provoz agentury. Z grafu např. vyplývá, že v roce 2003 činily získané dotace Kč 15,5 na Kč 1,-- vynaložených nákladů na provoz agentury. Opět bylo v obou grafech provedeno srovnání let Graf. č. 5 Získané dotace pro region na 1 Kč nákladů vynaložených na provoz agentury Získané dotace pro region na 1 Kč nákladů vynaložených na provoz agentury 18,0 16,0 15,5 14,0 12,0 Kč 10,0 8,0 9,4 6,0 4,0 3,6 2,0 0,6 1,1 0, roky

18 Daňové přiznání popis položky skutečnost ( ) Hospodářský výsledek před zdaněním Výdaje (náklady), neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ( 25 nebo 24 zákona*), pokud jsou zahrnuty v hospodářském výsledku nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř Příjmy, jež u poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně podle 18 odst.4 a 13 zákona*, pokud jsou zahrnuty v hospodářském výsledku nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10) Příjmy osvobozené od daně podle 19 zákona, pokud jsou zahrnuty v hospodářském výsledku nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10) mezisoučet Rozdělení výdajů ( nákladů ), které se neuznávají za výdaje ( náklady ) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle účtových skupin účtové třídy - náklady 5. Výdaje k příjmům z hlavní činnosti Náklady na reprezentaci Ostatní služby - daňově neuznatelný náklad Jiné ostatní náklady - daňově neuznatelný náklad Poskytnuté příspěvky (ČARA) celkem Základ daně Odečet od základu daně dle 20 odst. 7 zákona* Snížený základ daně 0 Daň (sazba daně 31 %) 0 * zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zpráva auditora Na základě uzavřené smlouvy provedla auditorská firma CS Audit, spol. s r. o. Ostrava ověření stavu vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky zájmového sdružení právnických osob s názvem Regionální rozvojová agentura Vysočina se sídlem v Jihlavě za účetní období od do Za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán sdružení. Úlohou auditu je vyjádřit na základě auditu ve formě výroku auditora názor na účetní závěrku příslušného období. Auditor postupoval v souladu s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky, vydanými jako základní instrukce pro provádění auditu, které na podkladě zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR, schválila Rada Komory auditorů. Při posuzování stavu vedení účetnictví bylo přihlíženo zejména k tomu, zda je postupováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Opatřením, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace vydaným Ministerstvem financí pod č.j. 283/76 102/2000 ve znění č.j. 283/77 225/2001 a vyhláškou č. 504/

19 Účetní doklady a účetní zápisy byly namátkově vybrány a prověřeny se zaměřením na rizikové oblasti tak, aby byly zjištěny případné významné nesprávnosti, které by ovlivnily úplnost, průkaznost a správnost účetnictví. Audit nezbavuje sdružení jeho odpovědnosti za úplnost, věcnou a formální správnost účetnictví a přípravu podkladů pro sestavení roční účetní závěrky, jakož i ověření stavu majetku, závazků a cizích zdrojů inventarizacemi. Auditor ověřil správnost údajů uvedených v účetní závěrce výběrovým způsobem podle zásady významnosti jednotlivých skutečnosti vzhledem k celkovým ukazatelům činnosti sdružení. Způsob vedení účetnictví a účetní závěrka byly prověřovány jednak z hlediska výše uvedených právních předpisů a jednak z hlediska dalších zákonů a předpisů obecně platných zejména: - zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn, - zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších změn, - zák. č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn, - zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu v platném znění. Na základě ověření vedení účetnictví a roční účetní závěrky sestavení k ověřovatelé konstatují, že účetnictví je vedeno kvalifikovaně a je na dobré úrovni. Dílčí zjištění a poznatky při vedení účetnictví a sestavení roční účetní závěrky s případnými doporučeními byly projednány s ředitelem sdružení, případně uvedeny v předchozích částech zprávy. Auditor je přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření připojeného výroku auditora bez výhrad. Po datu účetní závěrky do data ověření účetní závěrky auditorem nedošlo k žádným významným událostem, které by mohly změnit pohled na zpracovanou účetní závěrku

20 Závěr Skvělé výsledky roku 2003 si zasluhují poděkování všem, kteří k jejich dosažení přispěli. Jsou to členové předsednictva a kontrolní komise, kteří vytvořili příznivý rámec pro práci výkonného aparátu agentury. Dále bych chtěl poděkovat paní ředitelce za konstruktivní přístup k vedení agentury a vybudování skutečně profesionálního kolektivu, který jako tým poskytuje komplexní služby v celé škále problematiky regionálního rozvoje. Moje poděkování samozřejmě patří i našim klientům, kteří nám dali důvěru a využili našich služeb a věřím, že se jejich řady budou každým rokem rozšiřovat. Vladimír Měrka předseda předsednictva

21 Příloha č. 1 - Dotace získané pro region Vysočina prostřednictvím RRAV, z. s. p. o

22 program SAPARD II. kolo (podzim 2002) žadatel název projektu opatření / podprogram Jan Sláma Technologie vedoucí k vyšší jakosti výrobků firmy M. Sláma Jaroměřická mlékárna Zvýšení kvality finálních výrobků v Želetavě Jaroměřická mlékárna Zvýšení kvality finálních výrobků v Želetavě Jan Prantl - Masný průmysl Žirovnice Zvýšení přidané hodnoty výrobků investicí do chladírny SPEKTRUM Zřizování a modernizace technologií TIME - Zelenka Zavádění aparativní klasifikace na jatkách firmy TIME s.r.o SPEKTRUM Zlepšování struktur pro kontrolu kvality,pro kvalitu potravina a ochranu spotřebitele Sláma Naplňování norem EU ve firmě Milana Slámy ve Velké Bíteši Zemědělské obchodní družstvo Šebkovice Rekonstrukce jatek ZOD Šebkovice vedoucí ke zvýšení hygieny provozu TIME - Zelenka Zvýšení standardů EU kvality jakosti jatek v Leštině u Světlé Jan Prantl - Masný průmysl Žirovnice Zdokonalení hygieny provozu podniku J. Prantla v Žirovnici Obec Domamil Rekonstrukce mateřské školy a její nové využití 2.1 Město Bystřice nad Pernštejnem Rekonstrukce polikliniky 2.1 Obec Kaliště Dostavba rodného domu Gustava Mahlera 2.1 Město Brtnice Rekonstrukce památkově chráněné radnice v Brtnici 2.1 Mikroregion Podjavořicko Obnova místních komunikací v mikroregionu Podjavořicko 2.1 Obec Košetice Přístavba mateřské školy k budově základní školy v Košeticích 2.1 EUROLEX Modernizace výrobní provozovny v Závisti 2.2 Tirad II. etapa rozvoje firmy - nová výrobní hala, sociální zázemí 2.2 Dřevovýroba Podzimek s. r.o. Výroba dřevěných podlah v souladu s požadavky EU 2.2 program Sapard III. kolo (jaro 2003) žadatel název projektu opatření / podprogram Jaroměřická mlékárna a.s. Modernizace předčištění odpadních vod v Jaroměřické mlékárně Jan Prantl - Masný průmysl Žirovnice Opatření ke zvýšení hygieny v podniku Jana Prantla v Žirovnici Josef Kratochvíl - řezník - uzenář Stavební úpravy provozovny řeznictví v Kamenici u Jihlavy ZOD, družstvo Šebkovice II.část rekonstrukce jatek ZOD Šebkovice

23 Program PHARE CBC žadatel Jemnický mikroregion Město Náměšť nad Oslavou název projektu Prováděcí studie cyklostezky Jihlava-Luka n.jihl.-třebíč-jemnice-státní hranice-raabs a.d.thaya Studie rozvoje "Mlynářské stezky" opatření / podprogram Phare CBC SFMP CZ0111 Phare CBC SFMP CZ0111 Grantové programy MMR žadatel Vícenice u Nám. nad Oslavou Rozšíření sportovně-rekreačního areálu název projektu opatření / podprogram SK Telč Rozšíření využití sportovně rekreačního komplexu SK Telč SPPCR podprog. č. 2 Sektorový operační program Průmysl žadatel název projektu RP opatření / podprogram Unicon, spol. s r. o. Pořízení kombinované stříkací a sušící kabiny na povrchovou úpravu ocelových konstrukcí 2003 Hekuplast, spol. s r. o. Pořízení vstřikolisu ENGEL VICTORY 650/ LEXIKON, spol. s r. o. Modernizace provozu ve Velkém Meziříčí vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku 2003 Nákup nové strojní technologie pro výrobu nábytku z masivu a stavební úpravy s tím spojené v 1NP Truhlářství PROFIL, spol. s r. o. výrobní haly 2003 POLYXENA, s. r. o. Projekt na dodávku nové technologie, zefektivnění výroby vnitřního a vnějšího kanalizačního potrubí 2003 ISOBAST, s. r. o. Pořízení technologických výrobních linek PUR 2003 POV žadatel název projektu opatření / podprogram Mikroregion Podhůří Mařenky Doplnění cyklotras v mikroregionu Podhůří Mařenky POV 2003, dot. tit. 7 Mikroregion Pelhřimovsko-jih Doplnění cyklotras v mikroregionu Pelhřimovsko-jih POV 2003, dot. tit. 7 Mikroregion Zbraslavicko Doplnění cyklotras v mikroregionu Zbraslavicko POV 2003, dot. tit. 7 Mikroregion Černý les Strategický plán rozvoje mikroregionu POV 2003, dot. tit. 7 Obec Čížov Poradenství pro mikroregion Jihlavsko POV 2003, dot. tit. 6 Mikroregion Jihlavsko Internetový komunikační systém mikroregionu POV 2003, dot. tit. 7 Mikroregion Jihlavsko Doplnění sítě cyklotras v Mikroregionu Jihlavsko POV 2003, dot. tit. 7 Obec Cejle (mikroregion Čeřínek jih) Revitalizace Huťského a Rohozenského potoka včetně retenčních nádrží POV 2003, dot. tit

24 Fond Vysočiny žadatel název projektu SK Telč Sportovní akce v Telči Sport pro všechny 2003 ZŠ Telč Sportovní soutěže škol Sport pro všechny 2003 SK Telč Sportuj celý rok Sport pro všechny 2003 TJ Družstevník Jakubov Fotbal Garmisch maraton Sport pro všechny 2003 Společnost telčské místní dráhy Parní léto 2003 Volny čas 2003 Obec Černíč Závěrečná etapa vybudování vodovodu Čistá voda 2003 Obec Cerekvička - Rosice Připojení vodovodu Cerekvička na vodovod Rosice Čistá voda 2003 Pěvecko-hudební spolek Smetana Telč Setkání pěveckých sborů v Krahulčí Regionální kultura II. opatření / podprogram TJ Sokol Vícenice Modernizace fotbalového stadionu TJ Sokol Výstavba a údržba sportovišť Vytvoření sportovního a rehabilitačního areálu III. etapa zkvalitnění Libor Jedlička, podnikatel zasněžování Doprovodná infrastruktura CR Mikroregion Podhůří Mařenky Zřízení naučných turistických a cykloturistických cest Doprovodná infrastruktura CR Městská správa lesů Pelhřimov Naučná stezka Křemešník Doprovodná infrastruktura CR Obec Jakubov u M. Budějovic Systém sběru a třídění odpadu Systém sběru a třídění odpadu Studie proveditelnosti využití obnovitelných zdrojů při přípravě TUV pro Město Jaroměřice nad Rokytnou bytový dům en. audit Eneregtické využívání obnovitelných zdrojů energie Obec Mrákotín Úprava návsi - Práskolesy Rozvoj vesnice 2003 Město Telč Zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu I.etapa Rozvoj mikroregionů Město Telč Zvukový a grafický turistický průvodce mikroregionem Telčsko Vítejte u nás 2003 Město Telč Podpora ekologické výchovy Životní prostředí - zdroj bohatství Vysočiny 2003 Libor Jedlička, podnikatel Prezentační materiál areálu Karasín a mikroregionu Bystřicko Vítejte u nás 2003 Trebi, s.r.o., Třebíč Kemp Koněšín Modernizace ubytovacích zařízení Obec Vícenice Modernizace turistické ubytovny ve Vícenicích Modernizace ubytovacích zařízení Obec Bory Modernizace turistické ubytovny v obci Bory Modernizace ubytovacích zařízení Obec Mrákotín Dobrá Voda Edice Vysočiny Obec Březské Zkvalitnění informační gramotnosti obyvatel obce a okolí Popularizace informačních technologií

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o. rok 2004 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2 586 01 Jihlava IČO: 70 85 75 55 DIČ: CZ 70 85 75 55 právní forma: zájmové sdružení právnických osob

Více

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2006

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 1 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2 586 01 Jihlava IČO: 70 85 75 55 DIČ: CZ 70 85 75 55 právní forma: zájmové sdružení právnických osob podle 20f) a násl.

Více

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2008

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 1 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Kříţová 2 586 01 Jihlava IČO: 70 85 75 55 DIČ: CZ 70 85 75 55 právní forma: zájmové sdruţení právnických osob podle 20f) a násl.

Více

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2009

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Kříţová 2 586 01 Jihlava IČO: 70 85 75 55 DIČ: CZ 70 85 75 55 právní forma: zájmové sdruţení právnických osob podle 20f) a násl.

Více

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní údaje, správní a organizační struktura... 5 Aktivity CIRI... 7 Významné projekty a činnosti... 10 Centrum rozvoje a inovací... 10 3 Centrum investic...

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

Využívání fondů EU k podpoře podnikání

Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bankovní institut vysoká škola Praha Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bakalářská práce Helena Mičková Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Využívání

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 10 Oddělení neinvestičních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o. p. s. za rok 2013 Dle 20 a 21 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a 21

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Středočeský kraj prosinec 2007 Část 3 NÁVRH NA VYTVOŘENÍ KLASTRU CESTOVNÍHO RUCHU Obsah: 1 Úvod... 2 2 Klastry... 2 2.1 Definice a principy

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 7. 2012 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Návrhová část Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012-2015

Návrhová část Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012-2015 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (srpen 2011) 1 Vize kraje: Olomoucký kraj je krajem spokojených obyvatel, kteří jej považují za svůj domov a místo pro realizaci svých pracovních a osobních

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

11 Listopad 2004. OBSAH (výber) Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví

11 Listopad 2004. OBSAH (výber) Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví 11 Listopad 2004 Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví Povinnost provádět inventarizace majetku vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům

MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR Zpráva k odborným workshopům Pracovní skupina VŠB-TUO, EKF: Petra Maková Veronika Kudělková Kristýna Davidová Radka Pomklová Odborný garant za MSEK: Odborný lektor: Ing.

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více