Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2013"

Transkript

1 Praktická teologie pro sociální pracovníky ETF / Jabok 2013

2 Obsah A Obecná část 1. Sociální práce a teologie uvedení do problematiky, mezioborové souvislosti 2. Biblické kořeny sociální práce 3. Nárys dějin charitní sluţby chudým a trpícím B Speciální část 4. Mládeţ 5. Senioři 6. Osoby se zdravotním postiţením. Osoby bez přístřeší 8. Uţivatelé drog 9. Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody 10. Nemocní, včetně nemocných v terminálním stadiu 11. Etnické menšiny 12. Teologický a pastorační aspekt komunitní práce ETF / Jabok

3 Střešovice se vyjadřují k rasismu VYJÁDŘENÍ K PROJEVŮM RASOVÉ A ETNICKÉ NENÁVISTI V NAŠÍ ZEMI Věříme, ţe všichni lidé jsou Boţími dětmi, a to bez ohledu na barvu pleti, kulturu a společenské postavení. Záleţí nám na tom, aby naše země byla svobodným a bezpečným prostorem pro kaţdého, kdo tu chce ţít. My sami chceme být otevřeným a tolerantním společenstvím. Jsme přesvědčeni o tom, ţe naše společnost není ohroţena romskou ani jinou národnostní menšinou ani jakoukoli jinou sociální skupinou, nýbrţ násilím a agresivitou, ať uţ k nim sahá kdokoli, vědomým lhaním, manipulováním, zneuţíváním moci, lhostejností a hloupostí. V Praze, dne 2. října 2013 STARŠOVSTVO EVANGELICKÉHO SBORU V PRAZE 6 - STŘEŠOVICÍCH ETF / Jabok

4 Papež František v dopise římským bezdomovcům : Nosím vás v srdci Řím. "V den svého jmenování jste všechny poţádal o modlitbu. Buďte si jist, ţe naše modlitba vás bude stále doprovázet". S tímto ujištěním se na papeţe Františka obrátili římští bezdomovci, kteří docházejí do středisek katolické Charity. Ve svém dopise se také zmiňují o tom, jak je zraňuje lidská lhostejnost a někdy téţ ruší pohoršení kolemjdoucích. Zároveň vyjadřují, jak jsou pro ně důleţitá gesta solidarity a útěchy, objetí či stisk ruky. Svatému otci dopis předal ředitel římské Charity, mons. Enrico Feroci, a dnes na něj dostal odpověď. "Děkuji vám za vaši blízkost a lásku, kéţ vám Pán bohatě odplatí", píše papeţ a pokračuje: "Děkuji vám také za modlitbu a vyzývám vás, abyste v ní pokračovali. Velmi ji totiţ potřebuji. Buďte si vědomi toho, ţe vás nosím v srdci a ţe jsem vám k dispozici. Ať vám Jeţíš ţehná a Svatá Panna vás chrání. Bratrsky, František", uzavírá Svatý otec svůj dopis návštěvníkům římských charitních center. "Dopis jsem přečetl v jídelně i ubytovně", potvrzuje ředitel Charity mons. Feroci. "Na našich hostech bylo znát dojetí. Je krásné slyšet, ţe římský biskup je nám nablízku v modlitbě". ETF / Jabok

5 U nádraží Termini vznikne nové charitní centrum Řím. Městská Charita o víkendu prezentovala projekt rekonstrukce azylového domu s jídelnou poblíţ římského hlavního nádraţí. Renovace struktury, která se denně postará aţ o tisíc lidí, bude stát čtyři miliony euro z větší části uţ je tento obnos shromáţděn. Veřejnou sbírku zahájila návštěva Benedikta XVI. v únoru 2010 a nyní ji podpořil také jeho nástupce, vysvětluje ředitel římské Charity, mons. Enrico Feroci.: Emeritní papež při své návštěvě položil základní kámen nové ubytovny. Poté jsme zahájili sbírku ve veřejných institucích, ale také mezi soukromými občany. A nyní do ní přispěl také papež František daroval nám jednu ze dvou motorek Harley- Davidson, kterou dostal darem při srazu motorkářů u příležitosti 110. firemního výročí. Výnos z prodeje tohoto motocyklu přičteme k našim fondům. V poslední době totiž na ulicích kolem římského nádraží potkáváme už i rodiny s dětmi. Uvědomujeme si, že naše práce je jen malou kapkou v moři potřebných. ETF / Jabok

6 Základní vymezení Tři základní roviny bezdomovectví: Zjevné lidé ţijící na veřejných prostranstvích a také lidé vyuţívající sluţby (především ubytovací) pro bezdomovce. Skryté osoby ţijící mimo větší pozornost veřejnosti i institucí; tato skupina osob můţe počtem i převyšovat zjevné bezdomovce. Potenciální jednotlivci i rodiny, jimţ hrozí ztráta bydlení a domova v důsledku provizorního charakteru (podnájmy, právně nejasné bydlení, ubytovny) nebo v důsledku dluhů na nájemném apod. Tři domény, které tvoří domov, jehoţ absence můţe být povaţována za vymezení bezdomovectví. Mít domov můţe být chápáno jako: mít slušné obydlí (i prostor), způsobilé k naplňování potřeb dané osoby a její rodiny (fyzická doména); mít moţnost uchovat si soukromí a udrţovat společenské vztahy (sociální doména) mít výlučné vlastnictví, jistotu uţívání a právní nárok (právní doména) ETF / Jabok

7 Faktory, které se na fenoménu bezdomovectví podílejí Rodina: Drtivá většina lidí ocitajících se na ulici má problém v rovině základních sociálních vztahů v rodině. V důsledku nezdravých vlivů závislostí a psychopatologií (alkoholismus, gamblerství, domácí násilí, sexuální zneuţívání, psychické onemocnění, neúplnost rodiny a patologické vztahy např. nevlastní otec x syn) můţe být situace natolik neúnosná, ţe rodině nezbývá nic jiného, neţ dysfunkčního člena vyloučit. Dysfunkce a rozpad rodiny patří mezi základní příčiny ţivota na ulici. Práce a finanční situace: Nezaměstnanost působí škody na psychickém stavu člověka, na jeho zvycích a činí ho apatickým a neadaptibilním. Kloubí-li se ztráta domova se ztrátou zaměstnání (coţ se děje velmi často), je to další destruktivní prvek sniţující šanci na návrat do společnosti. Zdraví: Zdravotní potíţe mohou být jak příčinou, tak důsledkem bezdomovectví. Především u lidí s niţším vzděláním vedou nezřídka ke ztrátě zaměstnání. V některých případech mohou být zdravotní komplikace i základní příčinou ţivota na ulici. Velmi často se to stává u osob s psychickými potíţemi. Bezdomovectví s sebou přináší řadu omezení: hygienických, stravovacích, v přístupu ke zdravotní péči apod. Dopady na zdravotní stav bývají drastické. ETF / Jabok 2011

8 Počet bezdomovců (http://www.ok.cz/iksp/docs/344.pdf) Existují odhady, ţe v ČR je cca 9000 bezdomovců (z r. 1996), jiné odhady hovoří o cca 0,35% české populace. Dle Sčítání lidu v roce 2001 ţilo v různých nouzových obydlích cca lidí. Sdruţení azylových domů uvádí, ţe se na ně obrací průměrně denně lidí, kteří chtějí přenocovat. Údaje ze sčítání bezdomovců v Praze r. 2004: celkově bylo sečteno 3096 osob, nejvíce lidí bez domova bylo v produktivním věku mezi 25 a 60 lety (3%), do 25 let bylo 14% lidí, nejméně početná byla skupina lidí nad 60 let (9%), u ostatních nezjištěno. 10 Jabok

9 Podle odhadů ţije na území Česka kolem třiceti tisíc bezdomovců. Reálně je ale ohroţeno ztrátou domova, vlastního bytu, kolem sta tisíc lidí. Jedná se zejména o lidi topící se v dluzích, neplatiče nájemného, nezaměstnané, ale i staré lidé s nemoţností směny stávajícího, pro ně drahého, bydlení. Novinky, ETF / Jabok

10 ETF / Jabok

11 Bezdomovci z Ostravska by už zaplnili velkou vesnici, charita nestíhá Lidé v Moravskoslezském kraji končí na ulici dvakrát častěji neţ ve zbytku republiky. Kromě toho, ţe jich stále přibývá, oficiálně jich je uţ přes dva a půl tisíce, tak navíc stárnou. Bez střechy nad hlavou se ocitli především kvůli dluhům. Azylové domy uţ je brzy nepojmou. Hlavní poskytovatelé: Charita, Naděje, Armáda spásy charakteristika? ETF / Jabok

12 V Moravskoslezském kraji ţije 2 54 bezdomovců, pětina celorepublikového počtu. Většina má české občanství, 31 procent slovenské a 12 procent vietnamské. Převládají muţi, ţen je 19 procent. Polovina bezdomovců jsou lidé svobodní, dalších 39 procent rozvedení. Vzdělání má více neţ půlka středoškolské bez maturity nebo s výučním listem. Další čtvrtina pouze základní. Vysokoškoláků jsou dvě procenta. Práci nemá 4 procent, 13 procent jsou důchodci, zbytek je ekonomicky aktivní. ETF / Jabok

13 Bezdomovectví v Bibli SZ Izrael byl před usazením v zaslíbené zemi kočujícím národem, bezdomovectví proto nebylo chápáno negativně: 5. Mojžíšova 26,5: Ty pak promluvíš před Hospodinem, svým Bohem, takto: Můj otec byl Aramejec bloudící bez domova, sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a početným národem. Později bylo bezdomovectví považováno za podřadnou sociální situaci: Sir 29,20-2: Ujímej se bliţního, jak jen můţeš, ale dej přitom pozor, abys na to nedoplatil! Hlavní věc pro ţivot je voda, chléb a oděv, i dům, který poskytuje soukromí. Lepší je ţivot chudáka pod vlastní dřevěnou střechou neţ vybrané lahůdky u cizích lidí. Ať máš málo nebo nadbytek, buď spokojen, abys neuslyšel výtku, ţe jsi jen host. Zlý je to ţivot, toulat se od domu k domu; kde jsi hostem, nesmíš otevřít ústa. Pohostíš, dáš napít, ani ti nepoděkují, ba ještě uslyšíš trpká slova: Jdi, cizinče, připravit mi stůl, a máš-li co po ruce, dej mi najíst. Ustup, cizinče, před vzácnějším hostem, přišel mi host, můj bratr, a dům potřebuji pro něho. 10 Jabok

14 Bezdomovectví v Bibli SZ Bezdomovci však byli zahrnuti do pojmu chudí, kteří mají zvláštní ochranu Boží: 5. Mojžíšova 1,16 V oné době jsem také přikázal vašim soudcům: Vyslechněte své bratry a suďte kaţdého v rozepři s jeho bratrem i s bezdomovcem spravedlivě. 5. Mojžíšova 24,1 Nepřevrátíš právo bezdomovce ani sirotka a vdově nezabavíš roucho. 5. Mojžíšova 24,19 Kdyţ budeš sklízet ze svého pole a zapomeneš na poli snop, nevrátíš se pro něj. Bude patřit bezdomovci, sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, poţehnal při kaţdé práci tvých rukou. 5. Mojžíšova 24,20 Kdyţ oklátíš plody ze své olivy, nebudeš ještě setřásat zbylé. Ty budou patřit bezdomovci, sirotku a vdově. Zacharjáš,10 Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého. Žalm 146,9: Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu. 10 Jabok

15 Bezdomovectví v Bibli NZ Ţivot bez domova jako součást svobodného rozhodnutí pro radikální sluţbu Kristu: Mt 8, 20: Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu sloţil. 1. Korintským 4,11: Aţ do této chvíle trpíme hladem a ţízní a nemáme co na sebe, jsme biti, jsme bez domova. Relativita pozemského domova vzhledem k definitivnímu domovu u Boha eschatologická dimenze: Židům 13,14 Vţdyť zde nemáme trvalý domov, nýbrţ vyhlíţíme město, které přijde. 1. Petr 2,11 Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdrţujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. 2. Korintským 5,1 Víme přece, ţe bude-li stan našeho pozemského ţivota strţen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. 10 Jabok

16 Dějiny křesťanství Apoštolské konstituce (soupis církevních pravidel z konce 4. století) - diakonické úkoly biskupa: rozdělovat spravedlivě almuţny mezi sirotky, vdovy, postiţené a cizince bez prostředků; pečovat o opuštěné a nemocné bez rozdílu; zajišťovat výchovu sirotků, jejich adopci, sňatky a uplatnění v ţivotě; hledat práci pro ty, kteří o ni přišli; sytit hladové a šatit nahé; podporovat uvězněné; poskytovat pohostinství cizincům; zajistit řádný pohřeb křesťanů do země; organizovat sbírky na pomoc pronásledovaným a na podporu ostatních církevních obcí v nouzi. Xenodochium (řec., lat. hospitium/hospitale) - špitál. Poskytoval útočiště pro nemocné, chudé, bezdomovce a pocestné; původní zařízení, z něhoţ se ostatní formy odvíjely. Dobrovolné bezdomovectví radikální následování Krista: svatý František z Assisi. 19. století: charita, Jan Bosko, Adolf Kolping 10 Jabok

17 Morální rozměr bezdomovectví Pokud se člověk rozhodne přijmout východisko viny a neviny jako základní kritérium pro vytvoření svého postoje, ocitá se ve dvojím ohroţení omylem: 1. Ať si pomůžou sami, nikdo je takto žít nenutí. Radikální postoje, které se snaţí setřást zodpovědnost za sociálně vyloučené lidi, vycházejí především z předpokladu, ţe si za vše mohou sami. Nezřídka se s těmito postoji setkáváme mezi politiky, úředníky, sociálními pracovníky i duchovními. Obtíţ těchto postojů spočívá v generalizaci vůči všem osudům. 2. Je třeba jim pomáhat. Když to neudělám já, tak kdo? Východiskem je v tomto případě premisa, ţe jsou lidé bez domova obětí systému a za nic nemohou. Nezřídka to souvisí se snahou lidí bez přístřeší přenést odpovědnost za svou situaci na druhé. Kromě vyvolaného pocitu povinnosti pomoci zatíţí pomáhajícího také sdělovaným osudem (bohuţel nezřídka vymyšleným). Pro odborníky by mělo být úkolem hledání jakési zlaté střední cesty mezi těmito dvěma postoji a oproštění se od hodnocení a odsudků. ETF / Jabok

18 Adekvátní odpověď na fenomén bezdomovectví v přirozené rovině Bezdomovectví není problém ekonomický, těţiště celého tématu je v oblasti psychosociální. Pro sociální práci s lidmi bez domova je třeba zdůraznit především následující zásady: Kaţdého člověka v nouzi je nutné brát váţně, na druhou stranu ţádat dostupné ověření potřebných informací. Respektovat jedinečnost a rozvíjet vztah. Pomáhají předem daná jasná pravidla, která brání zneuţití pracovníka i instituce. V ČR je legislativně zakotvena existence především těchto tří typů sluţeb pro lidi bez domova: nízkoprahová denní centra (slouţí lidem ţijícím na ulici a poskytují jim kromě sociálního poradenství základní pomoc ve formě stravy, oblečení, hygieny), noclehárny (nabízí nouzové přespání, nároky na uţivatele bývají minimální) azylové domy (mají různou podobu, ale v zásadě je v nich kromě bydlení poskytována především intenzivní sociální podpora při řešení obtíţných situací). Z hlediska typologie nalezneme ve všech sluţbách také církevní subjekty (azylové domy, noclehárny, denní centra i terénní programy). ETF / Jabok

19 Bezdomovectví a spiritualita Hodnoty: Lidé bez domova jsou ti, které potkala tvrdá konfrontace v oblasti hodnot. Mohli mít konzumní postoje, ale najednou nemají na jejich naplňování nebo se stali jejich obětí. Mohli dříve mít i vyšší hodnoty, jako např. rodinný ţivot, ale selhali v něm nebo se stalo něco, co to pozitivní rozbilo. Jednoduše, co platilo dříve, po pádu na dno platit přestalo. Tato deziluze je natolik silná, že člověka přivádí k rezignaci. Vina: Lidé bez domova mají na svých bedrech nemalé mnoţství viny. Moţná právě její nepřijetí a popírání je tím, co mnohé přivedlo aţ na dno. Odmítání viny se zákonitě pojí s odmítáním zodpovědnosti. Pro pracovníky v sociálních sluţbách bývá práce se zodpovědností často klíčovým tématem, na němţ závisí úspěch klienta. ETF / Jabok

20 Křesťanství a jeho potenciál První a moţná i jediný segment společnosti, který začal po roce 1989 pracovat s bezdomovci, byli křesťané a křesťanské instituce. Důvodem přijetí společenské zodpovědnosti za lidi na okraji není jen nutnost plynoucí z křesťanských povinností. Je to hlubší potřeba realizace lásky k bliţnímu především tam, kde chybí. Jedná se o extrémně náročnou práci, při níţ kromě infekcí a stálého stresu je člověk ohroţován i agresivitou ze strany těch, jimţ nabízí pomoc. Právě to je nejzazší projev bezmoci, který dokáţe přijmout a pochopit snad jen křesťan, čerpající svou sílu jinde neţ z přirozeného vděku. Moţnosti duchovního působení mezi bezdomovci:základním nástrojem duchovní formace je vztah. Očekává se být s lidmi v nouzi. Není třeba jim přednášet, formovat je. Předávání informací obvykle moc nepomůţe. Ten, kdo přináší duchovní poselství, nemusí (moţná by ani neměl) nic rozdávat. Jeho darem, pomocí, obohacením pro potřebné je on sám. Sluţby pro lidi v nouzi prahnou po pomoci duchovních i laiků, kteří by tyto úkoly na sebe vzali. ETF / Jabok

21 Registrované sociální služby křesťanských poskytovatelů poskytovatel církev počet reg. služeb 1 Charita ČR římskokatolická církev 58 2 Diakonie ČCE Českobratrská církev evangelická Slezská diakonie Slezská církev evangelická a. v Naděje ekumenická křesťanská organizace 83 5 Armáda spásy Armáda spásy 49 6 ostatní diakonie další evangelické církve 39 Podané ruce propojena s římskokatolickou církví 26 8 Maltézská pomoc římskokatolická církev 16 9 ELIM evangelikální církve Salesiáni římskokatolická církev Kolpingovo dílo římskokatolická církev 8 12 YMCA celosvětová ekumenická organizace 4 13 ADRA Církev adventistů sedmého dne 4 14 Teen Challenge Apoštolská církev 4 15 Boromejky římskokatolická církev 4 16 ostatní 12 CELKEM ETF / Jabok

22 Souhrn 1. Bezdomovectví jako extrémní podoba vyloučení ze společnosti je výzvou křesťanům. Ukazuje, že okolo nás není něco v pořádku. Domníváme-li se, že je to pouhé selhání těch, kteří se ocitli v nezáviděníhodné situaci na společenském dně, vzdalujeme se od pravdy. Bezdomovectví je obrazem destrukce lidské duše i společnosti jako celku. Je nepříjemným zrcadlem a svědčí o tom, že s některými věcmi si nevíme rady. 2. Klíčovou roli v práci mezi lidmi bez domova hraje vztah. Lidský vztah jako nástroj setkání s Bohem je jednou z mála možností zpřítomnění evangelia. Tato oblast je neustálou výzvou. V historii nás řada světců i prostých lidí upozorňuje na rezonanci Boží lásky v ryzích vztazích (sv. František z Asissi, Matka Tereza, Phill Bosmans). 3. Další výzvou je svědectví o hodnotách, které plynou z křesťanství a zvěstování evangelia. Přirozené hodnoty jako svoboda, respekt, důstojnost člověka, hodnota lidského života a řada dalších jsou ukazatele smysluplného rozvoje člověka. 4. Klíčem k poznání a řešení bezdomovectví je pokora. Lidé, kteří lpí na jednoduchých formulacích a soudech, nemají v oblasti bezdomovectví co pohledávat. Určitá míra posouzení situací je v práci s bezdomovci nezbytná. Je však třeba elementární osobnostní dispozice vyznačující se otevřeností a ponecháním volného místa ve vlastních myšlenkách i při každodenních setkáních. ETF / Jabok

23 Literatura DELTOUR, M. Setkání s Philem Bosmansem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, HAASOVÁ, J. Jak žijí v Olomouci ženy bez domova. Olomouc: Univerzita Palackého, HRADECKÝ, I. Proč spí lidé venku a kdo jsou ti lidé. Praha, HRADECKÝ, I. A KOL. Definice a typologie bezdomovectví. Praha: Naděje, 200. HRADEČTÍ, V. A I. Bezdomovectví extrémní vyloučení. Praha: Naděje ETF / Jabok

sociální izolovaností a psychickým strádáním.

sociální izolovaností a psychickým strádáním. Bezdomovci Kdo je to bezdomovec Termínem bezdomovec je označována osoba, nemající domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Termín Bezdomovectví pak označuje způsob života této osoby a existenci

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Oblastní charita Jihlava pomocná ruka lidem v nouzi BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Zdeněk

Více

Úskalí sociální práce v azylových domech pro ženy a matky s dětmi

Úskalí sociální práce v azylových domech pro ženy a matky s dětmi UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Michaela Králová V. ročník prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakalářská práce BEZDOMOVSTVÍ A SROVNÁNÍ NABÍZENÝCH SLUŽEB CÍRKEVNÍMI ZAŘÍZENÍMI MUŽŮM BEZ DOMOVA NA ÚZEMÍ JIŽNÍCH

Více

6. Bezdomovectví 6.I. Postoje společnosti

6. Bezdomovectví 6.I. Postoje společnosti 6. Bezdomovectví Bezdomovectví (bezdomovství) patří ke společenským jevům, které se dynamicky rozvíjejí v důsledku civilizačních trendů moderní společnosti. Je problémem jednotlivců, skupin a v konečném

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb Lucie Luţná Vedoucí práce: Mgr. Bc. Iveta Kráčmarová, DiS. Olomouc 2015

Více

Absolventská práce. Eva Skálová

Absolventská práce. Eva Skálová Jabok-Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Eva Skálová Přínos křesťanských církví pro řešení sociální situace v rozvojovém světě Vedoucí práce: Michael Martinek Rok:

Více

Azylové domy pro ženy bez domova na území města Prahy

Azylové domy pro ženy bez domova na území města Prahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Klára Grombířová Azylové domy pro ženy bez domova na území města Prahy Katedra Sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr. Martin

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Bezdomovectví a návykové látky, moţnosti, limity a přístup v jednání pracovníků na azylovém domě k těmto osobám Marta Páleníková Olomouc

Více

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Andrea Smolíková Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: PaedDr.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Problematiky lidí v ekonomické a sociální nouzi

Problematiky lidí v ekonomické a sociální nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v ekonomické a sociální nouzi Člověk bez domova Bakalářská práce Autor: Lenka Lepková Ekonomika a management ZSS Vedoucí

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM Klára Bětíková Vedoucí práce: Mgr. ThLic. Walerian

Více

Fenomén bezdomovectví na příkladu města Olomouce

Fenomén bezdomovectví na příkladu města Olomouce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie David MARTINEK Fenomén bezdomovectví na příkladu města Olomouce Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. Olomouc

Více

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Diplomová práce 2010 Konzalová Rita Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Dítě v azylovém domě

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Dítě v azylovém domě CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Dítě v azylovém domě Téma práce: Dítě v azylovém domě Markéta Sedláčková Vedoucí práce: Mgr. Monika Vymazalová Olomouc 2013 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY

CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY SALESIÁNSKÁ RODINA DONA BOSKA CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY 2 SALESIÁNSKÁ RODINA DONA BOSKA CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY přeložil P. Josef Kopecký SDB 3 4 Hlavním

Více

reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015

reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 Sborník z konference pořádané pod záštitou Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa SPECIFIKA ŽEN MEZI LIDMI BEZ DOMOVA Olomouc, prosinec 2009 ISBN - 978-80-254-7561-4

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Romové a komunitní práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Romové a komunitní práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Romové a komunitní práce Iveta Janovská Vedoucí práce: Mgr. Hana Štěpánková Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracoval/a samostatně

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Katedra: Sociální pedagogiky

Více

ČESKÁ SKUPINA FEANTSA: SAD, ARMÁDA SPÁSY, NADĚJE S B O R N Í K ZE SEMINÁŘE NA TÉMA BEZDOMOVSTVÍ V EVROPĚ OLOMOUC, 4. 3. 1998

ČESKÁ SKUPINA FEANTSA: SAD, ARMÁDA SPÁSY, NADĚJE S B O R N Í K ZE SEMINÁŘE NA TÉMA BEZDOMOVSTVÍ V EVROPĚ OLOMOUC, 4. 3. 1998 ČESKÁ SKUPINA FEANTSA: SAD, ARMÁDA SPÁSY, NADĚJE S B O R N Í K ZE SEMINÁŘE NA TÉMA BEZDOMOVSTVÍ V EVROPĚ OLOMOUC, 4. 3. 1998 NADĚJE, občanské sdružení, Praha 1997 Sborník je vydán pro účastníky semináře

Více

Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)

Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 Charita Olomouc Charita Olomouc,

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Šárka Prokopová Olomouc 2015 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce: Přínosy komunitní práce při práci

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Vedoucí práce: PaedDr.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce a sociální poradenství pro nezaměstnané BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Geraldina

Více

PROBLEMATIKA ŽEBRÁKU A BEZDOMOVCŮ

PROBLEMATIKA ŽEBRÁKU A BEZDOMOVCŮ Stati a zprávy z výzkumu PROBLEMATIKA ŽEBRÁKU A BEZDOMOVCŮ Jaroslava Pavelková Anotace: Příspěvek je věnován problematice bezdomovců a žebráků. Podává základní informace o této tematice jako o sociální

Více

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola M I L L S, s. r. o. Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Vypracovala: Kamila Kloučková Čelákovice 2011 Čestné

Více

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Aleš

Více

Strategie a cíle sociální práce s osobami bez přístřeší. René Loubek

Strategie a cíle sociální práce s osobami bez přístřeší. René Loubek Strategie a cíle sociální práce s osobami bez přístřeší René Loubek Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce bylo, nejen poukázat na problémy a potřeby osob bez přístřeší, ale také na možné

Více