Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Semestrální práce. Téma: Hráči počítačových her

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Semestrální práce. Téma: Hráči počítačových her"

Transkript

1 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Semestrální práce Téma: Hráči počítačových her Vypracoval: Jméno: Petr Fójcik Studijní skupina: LN121 Osobní číslo: FOJ101 Dne:

2 Obsah 1. Úvod Analyzovaná data Analýza dat Věk hráčů Pohlaví Studium či povolání Velikost bydliště Nejoblíbenější herní ţánr Doba strávena denně hraním her Cizí jazyk ve hrách Způsob obstarání hry Preferovaný způsob hraní Počítačová myš Závislost značky myši na herním ţánru Rychlost internetu Závislost rychlosti internetu na způsobu hraní Profesionální hraní Závislost doby strávené denně hraním na způsobu hraní Závislost doby strávené denně hraním her na věku hráče Závěr... 24

3 ÚVOD 1 1. Úvod Pro vypracování této semestrální práce jsem si zvolil téma hráči počítačových her, protoţe sám patřím do široké komunity hráčů a o dění v této oblastí se dosti zajímám. Tuto semestrální práci jsem se tedy rozhodl vyuţít jako dobrý způsob, jak se dozvědět o hráčích her základní informace. Při vytváření dotazníku jsem se snaţil vyhnout hráčské hantýrce a otázky volit tak, aby získaná data byla srozumitelná i pro čtenáře, jenţ se o danou problematiku nezajímá, a přitom nevybočovala z tématu. V následujících kapitolách bude všechny proměnné provedená exploratorní analýza, která bude doplněna o testy nezávislosti v kontingenční tabulce. Jelikoţ jsou získaná data kategoriální, nebudou zde ostatní testy provedeny.

4 ANALYZOVANÁ DATA 2 2. Analyzovaná data Data pro tuto práci byla získána formou dotazníku, který byl koncipován jako webový formulář, kde webová adresa na tento formulář byla zveřejněna na několika českých diskusních fórech, která jsou zaměřena právě na problematiku počítačových her. Data byla získána v období a konečný počet vyplněných dotazníku je 141. Pro zamezení opakovaného odeslání dotazníku hráči, kteří jiţ dotazník jednou vyplnili, byl systém opatřen logováním IP adres a uloţením cookies na počítači, z něhoţ bylo hlasováno. Jelikoţ byl dotazník určen pro hráče počítačových her, byl do dotazníku úmyslně zahrnut bod, kde je hráč tázán na otázku jakou herní platformu preferuje s tím, ţe dotazníky, kde byla v daném bodě uvedená jiná odpověď neţ PC, byly z analyzovaných dat vyloučeny. Veškera data byla získána anonymně. Vzhledem k velkému rozsahu získaných dat, je v následující tabulce zobrazená jen část z celkového počtu dat. Pro snadnější zpracování dat pomocí skriptů, jsou data vyjádřená ve formě čísel, kde význam čísel pro jednotlivé otázky je následující. 1) Váš věk 1 : 0 15 let 2 : let 3 : let 4 : let 5 : více neţ 40 let 2) Pohlaví 1 : Muţ 2 : Ţena 3) Studium či povolání 1 : Student ZŠ 2 : Student SŠ 3 : Student VŠ 4 : Pracuji / podnikám 5 : Nezaměstnaný 6 : V penzi 4) Velikost vašeho bydliště 1 : do 1000 obyvatel 2 : do obyvatel 3 : do obyvatel 4 : nad obyvatel 5) Jaký je Váš nejoblíbenější herní žánr? 1 : Akční (CS, Half-Life, Max Payne... ) 2 : Strategie (Age of Empires, C&C, Warcraft... ) 3 : Adventury (Syberia, Broken Sword, Polda... ) 4 : RPG (Diablo, Dungeon Siege, Gothic... ) 5 : MMORPG (WoW, Lineage, Ultima... ) 6 : Závodní (Need For Speed, Colin McRae Rally... ) 7 : Sportovní (NHL, FIFA, Tony Hawk Pro Skater... )

5 ANALYZOVANÁ DATA 3 6) Kolik hodin denně strávíte hraním her? 1 : méně neţ 1 hodina 2 : 1-3 hodiny 3 : 4-6 hodin 4 : více neţ 7 hodin 7) Vadí Vám při hraní her cizí jazyk? 1 : Ano 2 : Ne 8) Jakým způsobem si hry nejčastěji obstaráte? (mimo her volně ke stažení) 1 : Hry si kupují v obchodě 2 : Hry si půjčují od kamaráda 3 : Hry si stahují z internetu 9) Jaký způsob hraní preferujete? 1 : Singleplayer 2 : Multiplayer 10) Jakou myš vlastníte? 1 : Logitech 2 : Microsoft 3 : A4Tech 4 : Genius 5 : Raptor 6 : Razer 7 : Jinou 11) Jak máte rychlé připojení k internetu? 1 : do 56kbps (7kB/s) 2 : do 128kbps (16kB/s) 3 : do 256kbps (32kB/s) 4 : do 512kbps (64kB/s) 5 : do 1024kbps (128kB/s) 6 : do 2048kbps (256kB/s) 7 : více neţ 2048kbps (256kB/s) 12) Chtěli byste se stát profesionálním hráčem? 1 : Ano 2 : Ne 3 : Jsem

6 ANALYZOVANÁ DATA 4 ID dotazníku Číslo otázky Tab. 1: Výběr z celkového počtu analyzovaných dat

7 ANALÝZA DAT 5 3. Analýza dat 3.1 Věk hráčů Jak je všeobecně známo, hraní her do jisté míry souvisí s věkem jedince. Tato skutečnost je převáţně daná časovými moţnostmi jedince v jednotlivých fázích jeho ţivota, kde největší výskyt hráčů je v současné době v období školního věku. Časové moţnosti a věk však nemusí být jediným důvodem, proč se největší počet hráčů vyskytuje právě v období školního věku. Dá se předpokládat, ţe s postupem času se bude výskyt hráčů ve vyšších věkových kategoriích zvyšovat, poněvadţ herní průmysl zaţívá v posledních letech velký rozmach a počet jedinců, kteří přijdou do styku s hraním her v prvních fázích ţivota, se zvyšuje a dá se tedy předpokládat, ţe hraní her se budou v nějaké formě věnovat i v pozdějších letech. V současné době je však stav takový, ţe generace hráčů teprve vyrůstá a dřívější generace neměla moţnosti, které herní průmysl v současné době nabízí, z čehoţ také vyplývá menší zájem o tuto problematiku. Obr. 1: Věk hráčů Jak je z výše uvedeného koláčového grafu patrné, pohybuje se největší procento dotazovaných hráčů v rozpětí let. Dá se tedy předpokládat, ţe nejvíce zastoupenou skupinou jsou tedy středoškoláci. Niţší věková kategorie tzn let má stejné zastoupení jako věková kategorie let. Nejmenší zastoupení mají hráči, jejichţ věk je vyšší neţ 31 let. Tento údaj však není překvapující a dal se předem očekávat, poněvadţ hraní her tuto generaci nepostihlo tak jako mladší generaci.

8 ANALÝZA DAT Pohlaví Poměr muţů a ţen v oblasti hraní her se zdá byt předem očekávatelný a vidět v současné době ţenu u počítače, jeţ hraje nějakou hru, není aţ tak obvyklé. Tato skutečnost však nemění nic na tom, ţe se ţena můţe řadit mezi výborné hráče. Najdou se však i takoví zakomplexovaní hráči, kteří jsou pevně přesvědčení o opaku avšak místo toho, aby své hráčské kvality předvedli, raději se kontaktu s ţenou ve virtuálním světě vyhýbají. Obr. 2: Pohlaví Z uvedeného grafu je vidět, ţe ze všech respondentů, kteří vyplnili dotazník, tvoří pouze 2,84% ţeny. 97,16% dotázaných pak tvoří muţi. Je nutno podotknout, ţe i přes malý počet dívek, jeţ hrají hry, nelze hráčské kvality u některých z nich přehlíţet. Dobrým příkladem můţe být dívčí komunita, která je sloţena z cca 500 členů, jeţ vystupují pod názvem PMS (Pandora's Mighty Soldiers). 3.3 Studium či povolání S hraním her souvisí i to, zda jedinec studuje, podniká, či provádí jakoukoliv jinou činnost. Jak jiţ bylo výše zmíněno, dá se předpokládat, ţe největší výskyt hráčů je právě mezí studenty, kteří disponují poměrně většími časovými moţnostmi neţ např. člověk, který podniká. Na následujícím grafu jsou zachyceny procentuální podíly všech dotázaných hráčů dle jejích aktuální profese.

9 ANALÝZA DAT 7 Obr. 3: Studium či povolání Jak je patrné, je 54,61% respondentů tvořeno právě středoškoláky, coţ potvrzuje fakt, ţe, 59,57% respondentů jsou hráči ve věku let, jak je patrné na obrázku č. 1. Počet ţáků základní školy tvoří 16,31% respondentů, coţ opět do jisté míry odpovídá obrázku č. 1. Přibliţně stejné procentuální zastoupení 12% pak mají hráči, kteří podnikají nebo pracují a hráči, jeţ jsou studenty VŠ. Malou část ze všech dotázaných pak tvoří nezaměstnaní a lidé v penzi. 3.4 Velikost bydliště Velikost bydliště byla rozdělená do 4 kategorií, kde největší procentuální zastoupení má kategorie do obyvatel. Naopak nejniţší zastoupení mají hráči, kteří spadají do první kategorie tj. do 1000 obyvatel. Téměř stejné procentuální zastoupení pak mají hráči s velikostí bydliště do obyvatel a nad obyvatel, kde rozdíl tvoří cca 6%. Obr. 4: Velikost bydliště

10 ANALÝZA DAT 8 Poměrně zajímavým zjištěním by mohlo být také to, jak jsou zastoupené jednotlivé regiony. Tato otázka nebyla bohuţel součástí dotazníku. 3.5 Nejoblíbenější herní žánr Rozsah herních ţánrů je v dnešní době dosti veliký a jednotlivé herní ţánry lze kategorizovat do několika skupin. Mnoho titulů, které spadají pod určitý herní ţánr, však kombinuje prvky různých ţánrů dohromady. Výběr určitého herního ţánru je pro kaţdého hráče více méně specifický a kaţdý z hráčů mívá svou nejoblíbenější kategorií. Jednotlivé ţánry se liší převáţně způsobem interakce herního prostředí a samotného hráče. Některé hry jsou velice jednoduché, ale spousta her vyţaduje od hráčů velkou zručnost, rychlost, postřeh a schopnost logicky uvaţovat. Následující graf zobrazuje, jak jsou jednotlivé herní ţánry mezi hráči zastoupeny. Obr. 5: Nejoblíbenější herní žánr Jak je z grafu patrné, patří mezi nejoblíbenější herní ţánr akční hry. Tento ţánr je zastoupen z 49,65% tj. téměř polovina respondentů. To kategorie akčních her patří především 3D střílečky, kde převáţnou část hry hráč střílí do všeho, co se hýbe. Tento typ her však není jen o bezhlavém střílení, ale nezbytnou součásti pro to, aby hra hráče zaujala, je i kvalitní příběh a propracované grafické prostředí, které tyto hry prodává. Tento typ her je tak spojen i s velkými nároky na hardware. Druhým nejvíce zastoupeným ţánrem je RPG. Tyto hry patří mezi velice propracované a značně komplikované. Úkolem hráče je ovládat svojí virtuální postavu ve velmi propracovaném virtuálním prostředí a postupně rozšiřovat její moţnosti a dovednosti ať uţ bojem, čí vyřešením nějaké úlohy (quest). S RPG ţánrem hodně souvisí ţánr MMORPG, který preferuje 6,38% dotázaných. Jediným značným rozdílem je to, ţe hry typu MMORPG jsou online hry typu RPG, kde hráči nehrají proti umělé inteligenci, ale proti protivníkům sobě rovným ostatním hráčům z různých částí světa. Nejmenší zastoupení 0,71% mají adventury, coţ jsou hry, které jsou převáţně zaměřený na pozornost hráče a jeho schopnost logický uvaţovat. Ovládání těchto her není nijak náročné a herní prostředí nenabízí příliš moţností pro interakci s hráčem.

11 ANALÝZA DAT 9 Zaměření ostatních ţánrů je jiţ jasné z jejích názvů a jejích zastoupení je 12,06% pro strategie, 9,93% pro závodní hry, mezí které patří hry, kde hráč ovládá např. automobil a 6,38% pro hry sportovní jako např. hokej, fotbal apod. 3.6 Doba strávena denně hraním her Hodně diskutovaným tématem je čas, který hráči tráví hraním počítačových her. Toto téma je však nejvíce aktuální u dětí v období 6 15 let ţivota, kdy se příliš dlouhá doba hraní her můţe projevit na zdravotním stavu jedince, coţ však není způsobeno samotnou hrou, ale nedostatkem pohybu apod. Na následujícím grafu je zobrazeno kolik hodin denně tráví hráči hraním her bez ohledu na věk hráče. Obr. 6 Doba strávena denně hraním her Na grafu je patrné, ţe nejvíce zastoupenou skupinou jsou hráči, kteří denně tráví hraním her 1 3 hodiny. Tato skupina je zastoupena 50,35% z celkového počtu dotázaných respondentů. Stejné procentuální zastoupení 21,99% mají hráči, kteří se věnují hraní her méně neţ jednu hodiny a 4 6 hodin denně. V grafu je jasně viditelná i skupina hráčů, kteří hrají více neţ 7 hodin denně. Takto dlouhá doba strávena hraním her je jiţ dosti vysoká a podíl těchto hráčů je 5,67%. Jako běţná doba hraní tak vychází doba 1 3 hodiny denně. 3.7 Cizí jazyk ve hrách Účelem této otázky je zjistit, jak jsou na tom hráči s jazykovými znalostmi a zda prostředí hry a dialogy, které nejsou lokalizované do mateřského jazyka, dělají hráčům problém. Lze očekávat, ţe spousta hráčů v případě, ţe je hra k dispozici v lokalizované formě, sáhne raději po této hře, neţ aby sloţitě luštili obsah konverzace, která je v některých případech vedená formou určitého slangu, avšak nelokalizovaná hra by jim přesto neměla dělat problémy.

12 ANALÝZA DAT 10 Obr. 7: Cizí jazyk ve hrách Jak je vidět, neděla nelokalizované prostředí hry hráčům v 83,68% problém. Toto by však nemělo být ţádným překvapením, protoţe jen malá část her je kompletně a kvalitně lokalizovaná a tak se dá předpokládat, ţe se většina hráčů věnuje nějaké formě studia anglického jazyka, který je ve hrách zastoupen nejvíce, nehledě na to, ţe i při samotném hraní si lze cizí jazyk poměrně dobře osvojit. Navíc nelokalizované dialogy nabízejí mnohem větší záţitek ze samotné hry. Podíl hráčů, kterým při hraní her cizí jazyk vadí je 16,31%. 3.8 Způsob obstarání hry Počítačoví piráti okrádají společnosti zabývající se vývojem her ročně o miliardy korun a tak se nabízí otázka, jaká je situace mezi českými hráči a jakým způsobem si hru nejčastěji obstarají. Dají přednost koupi, půjčení, čí nejjednodušší cestě, kterou je staţení z internetu? Na tuto otázku dává odpověď následující graf.

13 ANALÝZA DAT 11 Obr. 8: Způsob obstarání hry Jak je z grafu patrné, je nerozšířenějším způsobem získaní hry staţení z internetu, který je zastoupen aţ z 53,90%. Pokud by se k tomuto číslu přičetl i podíl respondentů, kteří si hru půjčují od kamaráda, vznikne číslo, které je poněkud znepokojující pro firmy, které se distribuci a vývojem her zabývají. Podle zákona je totiţ povoleno provádět instalaci pouze z originální kopie hry a jakékoliv půjčovaní, čí šíření této hry je nezákonné. Příčinou toho všeho je z největší části samotná cena her, která u kvalitních titulů téměř vţdy překročí hranici 1000Kč. Tato cena je pro značnou část hráčů poměrně vysoká a tak se uchylují cestou menšího odporu, kterou je staţení hry z internetu, či půjčení od kamaráda. Dalším problémem můţe být to, ţe stahování her je povaţováno za běţnou činnost a spousta lidí ţádným způsobem nerespektuje duševní vlastnictví. Z grafu je rovněţ patrné, ţe existují i hráči, kteří jsou ochotní za hru zaplatit. Podíl těchto hráčů tvoří 24,82%. Někteří z těchto hráčů tvrdí, ţe mají ze zakoupené hry větší záţitek, protoţe za investované peníze se snaţí si hru co nejvíce uţít a zároveň chtějí podpořit práci autorů. Tito hráči mají také ve většině případu prostředky pro to, aby si hru obstarali i jiným způsobem, ale tento způsob nepraktikují. 3.9 Preferovaný způsob hraní Počítačové hry lze rozdělit na hry pro více hráčů a hry pro jednoho hráče. Hry pro jednoho hráče jsou označovány termínem singleplayer a pro hry, jeţ můţe společně hrát v jednom okamţiku více hráčů, se pouţívá termín multiplayer. Moţnost hrát v reţimu singleplayer je v současné době zahrnuta v téměř kaţdé hře a jen malé procento her se soustředí výhradně na multiplayer. Většina her, které mají singleplayer část obsahují i multiplayer část. Cílem následujícího grafu je zjistit, jaký způsob hraní je mezi dotázanými hráči preferován.

14 ANALÝZA DAT 12 Obr. 9: Preferovaný způsob hraní Počet hráčů, kteří preferují multiplayer a singleplayer je téměř totoţný a rozdíl je přibliţně v jednom procentu. Lze tak vidět, ţe oblíbenost obou způsobu hraní je téměř totoţná a to i přesto, ţe hra proti soupeři sobě rovnému se zdá být více atraktivní. Singleplayer způsob hraní tak nelze zatracovat, protoţe je mezí hráči stále oblíben a to i přes rychlý rozmach internetu, který k multiplayeru vybízí Počítačová myš Počítačová myš je pro hráče her nepostradatelnou součásti, protoţe převáţná většina úkonů je prováděna právě myši. Poţadavky hráčů na myš jsou různé a liší se dle herního ţánru, který hráč preferuje. Je více neţ zřejmé, ţe hráč, který hraje akční hry, klade na myš větší poţadavky neţ hráč, který hraje strategie. Důleţitými vlastnostmi jsou např. rozlišení, tvar, váha a určitou roli při výběru hraje taky značka myši. Bude tedy zajímavé pozorovat jaké je zastoupení jednotlivých značek myší a zda existuje závislost mezi značkou myší a herním ţánrem, kde zastoupení jednotlivých značek mezi dotázanými respondenty je zobrazeno na následujícím koláčovém grafu.

15 ANALÝZA DAT 13 Obr. 10: Počítačová myš Jak je z grafu patrné, je nejoblíbenější značkou myši Logitech, kterou pouţívá 32,62% hráčů. Z toho lze usoudit, ţe hráči si potrpí na komfortu, poněvadţ Logitech se právem řádí mezí nejlepší výrobce myší a myši této společnosti jsou povaţovány za jedny z nejlepších. Na druhém místě se umístila značka Genius s podílem 21,99%. Tady bohuţel nelze říci to, co bylo řečeno o společnosti Logitech, protoţe značka Genius v ţádném případě nepatří mezi výrobce kvalitních myši určených pro hraní her. Výhodou této značky je však poměr cena / výkon, coţ je taky ve většině případu důvod proč se hráči rozhodnou právě pro tuto značku. Pro myš značky Microsoft se rozhodlo 12,06% respondentů a pro A4Tech 9,93% respondentů. Myši značky Microsoft lze povaţovat za kvalitní a je vidět, ţe mají mezi hráči určité zastoupení. Další zastoupenou značkou je Razer, kterou vlastní 7,09% hráčů a to i přesto, ţe společnost Razer se specializuje převáţně na myší pro profesionální hráče a dokáţe tak uspokojit nejnáročnější poţadavky hráčů. Takto malé zastoupení této znáčky si lze vysvětlit tím, ţe tato značka není mezi běţnými hráči tolik známa a rovněţ produkty této firmy se vyznačují vyšší cenou. 0% zastoupení má myš značky Raptor a to i přesto, ţe myši této společnosti patří mezi velice kvalitní a jsou navrţené speciálně pro hráče. Příčinou je pravděpodobně malé povědomí o této značce. Z grafu je dále patrné, ţe 16,31% respondentů vlastní myš jiné značky Závislost značky myši na herním žánru Jak jiţ bylo řečeno, je myš jednou z nejdůleţitějších periférií pro pohodlné a úspěšné hraní her. Kaţdý herní ţánr je charakteristický tím, jaké moţnosti interakce hráče a herního prostředí nabízí. Jednou z vlastností, kterou se hry vyznačují, je to, jak je hráč nucen rychle a přesně reagovat na podněty přicházející z herního prostředí. Čím větší je kladen poţadavek na rychlost a přesnost hráče tím přísnější jsou kritéria na výběr vhodné myší, poněvadţ volba myši a schopnost hráče rychle a přesně reagovat spolu úzce souvisí. Zde se tedy naskýtá moţnost odpovědět na otázku, zda existuje závislost mezí volbou myší a herním ţánrem. Pro zjištění této závislosti se zdá být jako nejvhodnější pouţít Chi-Squared test, který je proveden následovně.

16 ANALÝZA DAT 14 Herní žánr Značka myši Logitech Microsoft A4Tech Genius Razer Jiná Celkem Akční (1) (2) 17,73% 7,80% 6,38% 8,51% 2,84% 6,38% 49,65% (3) 35,71% 15,71% 12,86% 17,14% 5,71% 12,86% (4) 54,35% 64,71% 64,29% 38,71% 40,00% 39,13% (5) 22,84 8,44 6,95 15,39 4,96 11,42 Strategie ,13% 0,71% 0,71% 7,09% 0,00% 1,42% 12,06% 17,65% 5,88% 5,88% 58,82% 0,00% 11,76% 6,52% 5,88% 7,14% 32,26% 0,00% 8,70% 5,55 2,05 1,69 3,74 1,21 2,77 Adventury ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,71% 0,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% 0,33 0,12 0,10 0,22 0,07 0,16 RPG ,96% 0,71% 1,42% 2,84% 2,13% 2,84% 14,89% 33,33% 4,76% 9,52% 19,05% 14,29% 19,05% 15,22% 5,88% 14,29% 12,90% 30,00% 17,39% 6,85 2,53 2,09 4,62 1,49 3,43 MMORPG ,13% 1,42% 0,00% 1,42% 0,71% 0,71% 6,38% 33,33% 22,22% 0,00% 22,22% 11,11% 11,11% 6,52% 11,76% 0,00% 6,45% 10,00% 4,35% 2,94 1,09 0,89 1,98 0,64 1,47 Závodní ,84% 1,42% 0,71% 1,42% 1,42% 2,13% 9,93% 28,57% 14,29% 7,14% 14,29% 14,29% 21,43% 8,70% 11,76% 7,14% 6,45% 20,00% 13,04% 4,57 1,69 1,39 3,08 0,99 2,28 Sportovní ,84% 0,00% 0,71% 0,71% 0,00% 2,13% 6,38% 44,44% 0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 13,04% 8,70% 0,00% 7,14% 3,23% 0,00% 13,04% 2,94 1,09 0,89 1,98 0,64 1,47 Celkem ,62% 12,06% 9,93% 21,99% 7,09% 16,31% 100,00% Legenda: (1) Pozorované četnosti; (2) Zastoupení v tabulce; (3) Zastoupení v řádku; (4) Zastoupení ve sloupci; (5) Očekávané četnosti Tab. 1: Závislost značky myši na herním žánru Jak je z tabulky 3 patrné, nejsou všechny očekávané četnosti větší neţ 5 a není tak splněn poţadavek na provedení Chi-Squared testu. Příčinou toho je nedostatečný počet získaných dat na větší počet variant a tak při vyhodnocování výsledku Chi-Squared testu je nutné brát tuto skutečnost na zřetel. Grafické znázornění dat v kontingenční tabulce je na následujících grafech.

17 ANALÝZA DAT 15 Obr. 11: Mozaikový graf Obr. 12: Sloupcový graf V následující tabulce je zobrazen výsledek Chi-Squared testu na jehoţ základě lze zamítnou či nezamítnout nulovou hypotézu, kde nulová a alternativní hypotéza je následující. H 0 = Volba značky myši nezávisí na herním ţánru. H A = Volba značky myši závisí na herním ţánru. Test Statistika Df P-Value Chi-Squared 32, ,3315 Tab. 2: Výsledek Chi-Squared testu

18 ANALÝZA DAT 16 V tabulce lze vidět, ţe hodnota p-value > 0,05 z čehoţ vyplývá, ţe nezamítáme nulovou hypotézu a lze tedy s 95% pravděpodobnosti tvrdit, ţe volba značky myši nezávisí na herním ţánru. Je ovšem nutné brát v úvahu nesplnění poţadavku na provedení testu jak bylo zmíněno výše Rychlost internetu Popularita hraní neustále roste a je tedy logické, ţe postupem času hraní her pronikne i na celosvětovou síť internet. Hraní her přes internet nabízí neuvěřitelné výhody, kde jednou z hlavních výhod je moţnost hrát hry kdykoliv a s kýmkoliv na světě, bez toho aniţ by se muselo cokoliv sloţitě organizovat např. LAN párty. Jelikoţ počítačové hry potřebují přenášet jisté mnoţství dat, které není zanedbatelné, je pro pohodlné hraní kladen důraz na vysokou rychlost a výbornou přenosovou dobu. Vezmou-li se v potaz výsledky zobrazené na obrázku č. 8 a 9 je více neţ zřejmé, ţe podíl hráčů s rychlým internetem by měl převládat. O tom se lze ostatně přesvědčit na následujícím grafu. Obr. 13: Rychlost internetu Jak je vidět, má 36,17% respondentů rychlost internetu větší neţ 256kB/s. Ostatně není se co divit. Tato rychlost je dnes běţně nabízená poskytovateli internetu a tak pro větší vypovídací hodnotu těchto dat by bylo vhodné doplnit dotazník o některé další údaje jako je FUP, agregace apod., protoţe samotná rychlost není pro určení kvality připojení dostačující. Druhé nejvyšší zastoupení má rychlost do 256kB/s s podílem 19,15%. Tuto rychlost společně s rychlostí do 128kB/s, která je zastoupena 20,57 procenty, lze povaţovat pro hraní her za dostatečnou. Nejniţší procentuální zastoupení má rychlost do 7kB/s, která je specifická pro modem a jak je vidět, nemá toto připojení mezi hráči svoje místo. Stejné procento hráčů tj. 4,26% má rychlost do 128kB/s a do 32kB/s Závislost rychlosti internetu na způsobu hraní V části věnované preferovanému způsobu hraní bylo řečeno, ţe hry lze rozdělit podle počtu hráčů do dvou kategorií na singleplayer a multiplayer. Singleplayer styl hry se vyznačoval tím, ţe

19 ANALÝZA DAT 17 neumoţňoval hru více hráčů zatímco multiplayer toto umoţňoval. Je tedy zřejmé, ţe na hráče, který hraje multiplayer jsou kladeny vyšší nároky na rychlost připojení neţ na hráče, který hraje singleplayer hry. Nabízí se tedy otázka, zda existuje závislost mezi způsobem hraní a rychlosti připojeni k internetu. Závisí tedy volba rychlosti internetu na tom, jaký styl hraní hráč preferuje? Na tuto otázku poskytuje odpověď Chi-Square test. Před samotným provedením tohoto testu je však vhodné provést sloučení prvních tří kategorií, které se týkají rychlosti připojení k internetu a to tak, ţe kategorie do 56kbps a do 128kbps jsou sloučeny do kategorie, která odpovídá rychlosti internetu do 256kbps. Toto sloučení se zdá být v tomto případě rozumnější a rovněţ se zamezí problémům, které by mohly při testování vzniknout. Následující kontingenční tabulka zobrazuje četnosti různých rychlosti internetového připojení v závislosti na způsobu hraní. Způsob hraní Rychlost internetu do 32kB/s do 64kB/s do 128kB/s do 256kB/s > 256kB/s Celkem Singleplayer (1) (2) 7,80% 7,09% 9,93% 11,35% 14,18% 50,35% (3) 15,49% 14,08% 19,72% 22,54% 28,17% (4) 73,33% 52,63% 48,28% 59,26% 39,22% (5) 7,55 9,57 14,60 13,60 25,68 Multiplayer ,84% 6,38% 10,64% 7,80% 21,99% 49,65% 5,71% 12,86% 21,43% 15,71% 44,29% 26,67% 47,37% 51,72% 40,74% 60,78% 7,45 9,43 14,40 13,40 25,32 Celkem ,64% 13,48% 20,57% 19,15% 36,17% 100,00% Legenda: (1) Pozorované četnosti; (2) Zastoupení v tabulce; (3) Zastoupení v řádku; (4) Zastoupení ve sloupci; (5) Očekávané četnosti Tab. 3: Závislost rychlosti internetu na způsobu hraní Grafické znázornění dat v kontingenční tabulce je na následujících grafech. Obr. 14: Mozaikový graf

20 ANALÝZA DAT 18 Obr. 15: Sloupcový graf V následující tabulce je zobrazen výsledek Chi-Squared testu na jehoţ základě lze zamítnou či nezamítnout nulovou hypotézu, kde nulová a alternativní hypotéza je následující. H 0 = Volba rychlosti připojení k internetu nezávisí na způsobu hraní. H A = Volba rychlost připojení k internetu závisí na způsobu hraní. Test Statistika Df P-Value Chi-Squared 6, ,1559 Tab. 4: Výsledek Chi-Squared testu V tabulce lze vidět, ţe hodnota p-value > 0,05 z čehoţ vyplývá, ţe nezamítáme nulovou hypotézu a lze tedy s 95% pravděpodobnosti tvrdit, ţe volba rychlosti připojení k internetu nezávisí na způsobu hraní Profesionální hraní Profesionální hraní neboli progaming je současné době ţhavé téma a spousta lidí jej uvádí do souvislosti se sportem s tím rozdílem, ţe hráči her to mají v mnoha věcech mnohem snazší a tak se nabízí jako přijatelnější slovní spojení virtuální sport. Progaming stejně jako je tomu u sportu má svoje pravidla, které je nutné dodrţovat. Konají se velké turnaje, ligy a nejlepší z nejlepších se pak zúčastňuji klasifikací o postup na největší světové turnaje. Programing je rovněţ jediným zdrojem příjmu některých hráčů, kteří si tímto způsobem vydělávají a je nutno poznamenat, ţe tyto částky se pohybují v řádech miliónu. Nabízí se tedy otázka jaké je postavení dotázaných hráčů k progamingu, který však stále není v ČR na takové úrovní jako ve vyspělejších zemích? Chtěli by se stát dotázaní respondenti profesionálními hráči nebo ne? Anebo je jiţ některý z dotázaných hráčů členem Českomoravského svazu progamingu? Odpověď na tyto otázky je zobrazena v následujícím grafu.

21 ANALÝZA DAT 19 Obr. 16: Profesionální hraní Jak je z grafu patrné, 65,25% dotázaných by se nechtělo stát profesionálním hráčem. Jedním moţným vysvětlením můţe být to, ţe dotázaní hráči spíše preferují volný způsob hry, neţ aby museli několik hodin denně trávit tréninkem za účelem získaní co největšího skillu (dovedností) v jediné hře. Stát se profesionálním hráčem není jen tak a vyţaduje to hodně odříkání a času. Navíc konkurence v zahraničí je hodně vysoká. Další skupinu tvoří respondenti, kteří by se chtěli stát profesionálními hráči a jsou zastoupeni 26,95 procenty. Profesionálnímu hraní se věnuje 7,80% všech dotázaných hráčů.

22 ANALÝZA DAT Závislost doby strávené denně hraním na způsobu hraní Jak je z předcházejících části patrné, je počet hráčů, kteří hrají hry v reţimu multiplayer a singleplayer, téměř totoţný. Je běţné, ţe hráči, kteří preferují styl hry multiplayer vytvářejí různé herní klany, kde kaţdý klan se snaţí být tím nejlepším a v případě, ţe chce hráč daný klan reprezentovat, musí podávat co nejlepší výsledky. Naopak u hráčů, kteří preferují singleplayer ţádné závazky vůči klanu nevznikají. Dalo by se tedy předpokládat, ţe hráči, kteří preferují multiplayer, věnují hraní her více času, neţ hráči, kteří preferují singleplayer. Nabízí se tedy otázka, zda existuje nějaká závislost mezí dobou, kterou hráč věnuje denně hraní her a způsobem hraní. Na tuto otázku můţe odpovědět Chi-Squared test. Před samotným provedením testu však bylo nejdříve provedeno sjednocení kategorií 4-6 hodin a více neţ 7 hodin do kategorie 4 a více hodin. Tímto je zaručeno, ţe všechny očekávané četnosti budou větší neţ 5. Nyní jiţ lze Chi-Squared test úspěšně provést. Způsob hraní Doba strávená denně hraním her méně než 1 hodina 1 až 3 hodiny 4 a více hodin Celkem Singleplayer (1) (2) 13,48% 27,66% 9,22% 50,35% (3) 26,76% 54,93% 18,31% (4) 61,29% 54,93% 33,33% (5) 15,61 35,75 19,64 Multiplayer ,51% 22,70% 18,44% 49,65% 17,14% 45,71% 37,14% 38,71% 45,07% 66,67% 15,39 35,25 19,36 Celkem ,99% 50,35% 27,66% 100,00% Legenda: (1) Pozorované četnosti; (2) Zastoupení v tabulce; (3) Zastoupení v řádku; (4) Zastoupení ve sloupci; (5) Očekávané četnosti Tab. 5: Závislost doby strávené denně hraním her na způsobu hraní Grafické znázornění dat v kontingenční tabulce je na následujících grafech. Obr. 17: Mozaikový graf

23 ANALÝZA DAT 21 Obr. 18: Sloupcový graf V následující tabulce je zobrazen výsledek Chi-Squared testu na jehoţ základě lze zamítnou či nezamítnout nulovou hypotézu, kde nulová a alternativní hypotéza je následující. H 0 = Doba strávená denně hraním her nezávisí na způsobu hraní H A = Doba strávena denně hraním her závisí na způsobů hraní Test Statistika Df P-Value Chi-Squared 6, ,0369 Tab. 6: Výsledek Chi-Squared testu V tabulce lze vidět, ţe p-value = 0,0369 z čehoţ vyplývá, ţe zamítáme nulovou hypotézu pro hladinu významnosti 0,05 a lze tedy tvrdit, ţe doba strávena denně hraním her závisí na způsobu hraní Závislost doby strávené denně hraním her na věku hráče Nikoho snad nepřekvapí, ţe hraní her vyţaduje jistou dávku času a doba, kterou hráč stráví denně hraním her, můţe záviset na různých okolnostech, kde jednou z okolností můţe být právě věk hráče. Nabízí se tedy otázka, zda doba, kterou hráč stráví denně hráním her, závisí nějakým způsobem na věku hráče. Na tuto otázku můţe odpovědět následující Chi-Squared test. Vzhledem k malému počtu respondentů v kategoriích let a více neţ 40 let, byly tyto kategorie sloučeny společně s kategorií let do kategorie 21 a více let. Sloučeny byly také kategorie 4-6 hodin a více neţ 7 hodin do kategorie 4 a více hodin.

24 ANALÝZA DAT 22 Věk hráčů Doba strávená denně hraním her méně než 1 hodina 1 až 3 hodiny 4 a více hodin Celkem 0 15let (1) (2) 1,42% 9,22% 8,51% 19,15% (3) 7,41% 48,15% 44,44% (4) 6,45% 18,31% 30,77% (5) 5,94 13,60 7, let ,89% 28,37% 16,31% 59,57% 25,00% 47,62% 27,38% 67,74% 56,34% 58,97% 18,47 42,30 23,23 21 a více let ,67% 12,77% 2,84% 21,28% 26,67% 60,00% 13,33% 25,81% 25,35% 10,26% 6,60 15,11 8,30 Celkem ,99% 50,35% 27,66% 100,00% Legenda: (1) Pozorované četnosti; (2) Zastoupení v tabulce; (3) Zastoupení v řádku; (4) Zastoupení ve sloupci; (5) Očekávané četnosti Tab. 7: Závislost doby strávené denně hraním her na věku hráče Grafické znázornění dat v kontingenční tabulce je na následujících grafech. Obr. 19: Mozaikový graf

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKY

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKY Facebook vs. studium Vypracovali: Martina Grivalská Nikola Karkošiaková Barbora Brůhová Obsah 1. Úvod 2. Dotazník 3.

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE ZE STATISTIKY Znalosti pravidel silničního provozu žáků páté až deváté třídy 1. ZŠ Podbořany Skupina: 2 38 Ak. rok: 2011/2012 Autoři: Ladislav

Více

Vliv reklamy na studenty

Vliv reklamy na studenty Vliv reklamy na studenty Tématem našeho statistického průzkumu byla reklama. Rozhodli jsme se vytvořit několik jednoduchých otázek a prostřednictvím internetové ankety získat kýžené odpovědi z řad studentů.

Více

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem.

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTIKA VYPRACOVALA: IRENA VALÁŠKOVÁ A BARBORA SLAVÍKOVÁ DNE: 29. 12. 2012 SKUPINA: 2 36 Obsah Pár

Více

Analýza dat z dotazníkových šetření

Analýza dat z dotazníkových šetření Analýza dat z dotazníkových šetření Cvičení 6. Rozsah výběru Př. Určete minimální rozsah výběru pro proměnnou věk v souboru dovolena, jestliže 95% interval spolehlivost průměru proměnné nemá být širší

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Studentská 2 461 17 Liberec 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTICKÝ ROZBOR DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Gabriela Dlasková, Veronika Bukovinská Sára Kroupová, Dagmar

Více

ČVUT FAKULTA DOPRAVNÍ

ČVUT FAKULTA DOPRAVNÍ ČVUT FAKULTA DOPRAVNÍ 2011-2012 STATISTICKÝ PROJEKT STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKU 2 40 ROMAN VOKÁČ VALERIYA SIMBAEVA Obsah 1. Úvod...1 2. Plány studentů po maturitě...2 3. Volba vysoké školy...3 4.

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2007 únor 2009 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Polovina české populace je na internetu a počet lidí

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer

A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer Vypracoval: Peter Šourek ( sourepet@fel.cvut.cz ) Obsah 1Úvod...3 1.1Cíl testování...3 1.2Proměnné...3

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ,

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŢENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Abstrakt: Stále se zhoršující ekonomická situace většiny českých rodin a seniorů, vede některé z nich do finančních

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Semestrální práce Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření Analýza výsledků dotazníkového šetření - fakultní dotazník Vypracovaly: Klára Habrová,

Více

Dotazník - Domácí zvířata

Dotazník - Domácí zvířata Dotazník - Domácí zvířata Diplomová práce se nakonec zaměřila spíše na kočky, ale dotazník byl zpracován i pro psy. Děkuji všem za účast na dotazníku a přeji příjemné počtení. :) Pokud byste chtěli vidět

Více

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Statistický projekt STATISTIKA SLEDOVÁNÍ SERIÁLŮ A ZÁBAVNÍCH POŘADŮ Autoři: Jakub Volek, Zuzana Zapletalová Skupina: 240 Školní rok: 2011/2012 Oponenti:

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKA TÉMA:

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKA TÉMA: České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKA TÉMA: LEPŠÍ ZPŮSOB CESTOVANÍ ZA ŠKOLOU A PRACÍ Studenti: Stanislav Skyba,

Více

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012 Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Statistika věda o získávání znalostí z empirických dat empirická

Více

Preference dopravních prostředků

Preference dopravních prostředků Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 Semestrální práce ze Statistiky Preference dopravních prostředků sk. 2 40 Vraniaková Terézia Vrobelová Ester Žváčková Jitka Obsah 1) Úvod 3 2) Testování

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav aplikované matematiky

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav aplikované matematiky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav aplikované matematiky Semestrální práce ze statistiky Téma: Stravovací návyky studentů vysokých škol Autor: David Bursík Ročník: 3 7 Akademický

Více

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE Příloha č.1/2 1. Setkala jste se s šikanou mezi dětmi v mateřské škole? Na tuto otázku kladně odpovědělo 5 z 6 oslovených vychovatelek, tedy

Více

A7B39TUR - Semestrální práce

A7B39TUR - Semestrální práce A7B39TUR - Semestrální práce Úloha B1 Kvantitativní testování Vojtěch Kaiser 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cílová skupina 3 3 Příprava testu 3 3.1 Hypotéza 3 3.2 Nulová hypotéza 3 3.3 Testovací metoda 3 3.4 Dotazník

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Název testu Předpoklady testu Testová statistika Nulové rozdělení. ( ) (p počet odhadovaných parametrů)

Název testu Předpoklady testu Testová statistika Nulové rozdělení. ( ) (p počet odhadovaných parametrů) VYBRANÉ TESTY NEPARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ TESTY DOBRÉ SHODY Název testu Předpoklady testu Testová statistika Nulové rozdělení test dobré shody Očekávané četnosti, alespoň 80% očekávaných četností >5 ( ) (p

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Projekt Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel ČR Ekonomikcko-správní fakulta Masarykovy univerzity a Citi Foundation

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku únor 2015

Více

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina Testování hypotéz Analýza dat z dotazníkových šetření Kuranova Pavlina Statistická hypotéza Možné cíle výzkumu Srovnání účinnosti různých metod Srovnání výsledků různých skupin Tzn. prokázání rozdílů mezi

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D. Statistické metody v ekonomii Ing. Michael Rost, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Test χ 2 v kontingenční tabulce typu 2 2 Jde vlastně o speciální případ χ 2 testu pro čtyřpolní tabulku.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma.

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma. 3.5.11 PŘÍKLADY PROMOCÍ Tato kapitola neslouţí k popisu nějaké zvláštní agendy nebo funkce, ale měla by slouţit k objasnění a ukázaní práce s promocemi. Promoce jsou poměrně logicky sloţitá záleţitost,

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15 TM OBSAH ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15 OBCHOD BATTLEFIELD 3 18 BATTLELOG 19 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Více

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Na počátku jsme si stanovili několik okruhů otázek, na které jsme pomocí dotazníkového šetření chtěli získat odpověď: 1.

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

Semestrální práce do předmětu MVY

Semestrální práce do předmětu MVY Semestrální práce do předmětu MVY Vypracovali: Krpálek Jan, Koška Petr Téma marketingového výzkumu a způsob získávání dat: Zaujala mě spotřeba alkoholu v České Republice na jednoho obyvatele. V tabulce

Více

Projekt z předmětu Statistika

Projekt z předmětu Statistika Projekt z předmětu Téma: Typologie hráče české nejvyšší hokejové soutěže VŠB-TU Ostrava:Fakulta Elektrotechniky a informatiky jaro 2011 Martin Dočkal doc068 dockal.martin@gmail.com 1 Obsah 2 Zadání...

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO Průzkum potřeb veřejnosti a kvality sociálních sluţeb v okrese Semily VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO 2009 Zpracovala: Bc. Tereza Marková Kontakt: Syndie.Tera@email.cz - 1 - OBSAH: 1. INFORMACE O PRŮZKUMU

Více

{ } ( 2) Příklad: Test nezávislosti kategoriálních znaků

{ } ( 2) Příklad: Test nezávislosti kategoriálních znaků Příklad: Test nezávislosti kategoriálních znaků Určete na hladině významnosti 5 % na základě dat zjištěných v rámci dotazníkového šetření ve Šluknově, zda existuje závislost mezi pohlavím respondenta a

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY STATISTIKA Průzkum skladby cestujících v městské hromadné dopravě a jejich preferencích při volbě dopravního prostředku

Více

Epidemiologické ukazatele. lních dat. analýza kategoriáln. Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat. a I E

Epidemiologické ukazatele. lních dat. analýza kategoriáln. Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat. a I E Testování statistických hypotéz z a analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Epidemiologické ukazatele Rizikový faktor Populace Přítomen Nepřítomen Celkem Nemocní a b a+b Kontroly

Více

analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat Epidemiologické ukazatele

analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat Epidemiologické ukazatele Testování statistických hypotéz z a analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. 1 Záznam epidemiologických dat Rizikový faktor Populace Přítomen Nepřítomen Celkem Nemocní a b a+b Kontroly

Více

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Cena a kvalita pohonných hmot" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 21. 04. 2010-06. 05. 2010 Délka průzkumu: 361 hod Počet respondentů: 55 Vypovídací hodnota:

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem Třídy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA Semestrální práce Semestrální práce z předmětu Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření Vypracoval: Bonaconzová, Bryknarová, Milkovičová, Škrdlová

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Vzorová prezentace do předmětu Statistika

Vzorová prezentace do předmětu Statistika Vzorová prezentace do předmětu Statistika Popis situace: U 3 náhodně vybraných osob byly zjišťovány hodnoty těchto proměnných: SEX - muž, žena PUVOD Skandinávie, Středomoří, 3 západní Evropa IQ hodnota

Více

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE E-LEARNING Jan Novák 15. července 2014 Obsah Proč mít data? Zdroje dat (externí a interní) Typy dat tvrdá a měkká Nejčastější chyby při přípravě

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

MOŽNOSTI A LIMITY VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI VÝUCE MATEMATIKY NA EKF VŠB-TUO

MOŽNOSTI A LIMITY VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI VÝUCE MATEMATIKY NA EKF VŠB-TUO MOŽNOSTI A LIMITY VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI VÝUCE MATEMATIKY NA EKF VŠB-TUO RNDr. Jana Hrubá Katedra matematických metod v ekonomice (K151) Institut inovace vzdělávání (K167) Ekonomická fakulta

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Podnikání a právo BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek Autor: Hana Koblížková Vedoucí práce: Mgr. Květoslav Žák PROHLÁŠENÍ

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně Zástupci školní jídelny vedoucí paní Hrubá Členové stravovací komise Mgr. Dosedělová Mgr. Mikešová R. Mgr. Slezák Zástupci rodičů ve stravovací komisi paní

Více

SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ.

SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Vzhledem k tématu senior cohousingu, které výrazně zabíhá do ostatních vědních oborů, je v empirické části práce použita metoda sociologického výzkumu, a to dotazníkové

Více

NEZÁVISLÉ TESTY UKAZUJÍ VEDOUCÍ POZICI TIGO ENERGY V TECHNOLOGII A VE VÝKONU ŘEŠENÍ.

NEZÁVISLÉ TESTY UKAZUJÍ VEDOUCÍ POZICI TIGO ENERGY V TECHNOLOGII A VE VÝKONU ŘEŠENÍ. NEZÁVISLÉ TESTY UKAZUJÍ VEDOUCÍ POZICI TIGO ENERGY V TECHNOLOGII A VE VÝKONU ŘEŠENÍ. Materiál zpracován dle výstupů testů nezávislých laboratoří odborného časopisu Photon. Výsledky byly zveřejněny v německém

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Statistický projekt Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Cílem našeho statistického projektu je zjistit, jakým vozovým parkem

Více

Aktivita A 0803. Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení

Aktivita A 0803. Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení Aktivita A 0803 Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení 1/62 Aktivita A0803 Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení Datum

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Uloha B - Kvantitativní test. Radek Kubica A7B39TUR. B1 Radek Kubica Kvantitativní testování Stránka 1

Uloha B - Kvantitativní test. Radek Kubica A7B39TUR. B1 Radek Kubica Kvantitativní testování Stránka 1 Uloha B - Kvantitativní test Radek Kubica A7B39TUR B1 Radek Kubica Kvantitativní testování 26.4.2014 Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Nezávislé proměnné... 3 Závislé proměnné... 3 Popis uživatelů pro tento testování...

Více

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně V tomto článku bychom se rádi věnovali otázce, jak poznat již z grafického náhledu vztahy a závislosti v analýze rozptylu. Pomocí následujících grafických zobrazení

Více

Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice

Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice 1 3 1 2 2 1 1 4 3 4 8 8 81% 8 9 Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice Analýza Češi ovládají většinu zjišťovaných internetových dovedností častěji než Češky. Jedinou sledovanou dovedností,

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více