Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Semestrální práce. Téma: Hráči počítačových her

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Semestrální práce. Téma: Hráči počítačových her"

Transkript

1 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Semestrální práce Téma: Hráči počítačových her Vypracoval: Jméno: Petr Fójcik Studijní skupina: LN121 Osobní číslo: FOJ101 Dne:

2 Obsah 1. Úvod Analyzovaná data Analýza dat Věk hráčů Pohlaví Studium či povolání Velikost bydliště Nejoblíbenější herní ţánr Doba strávena denně hraním her Cizí jazyk ve hrách Způsob obstarání hry Preferovaný způsob hraní Počítačová myš Závislost značky myši na herním ţánru Rychlost internetu Závislost rychlosti internetu na způsobu hraní Profesionální hraní Závislost doby strávené denně hraním na způsobu hraní Závislost doby strávené denně hraním her na věku hráče Závěr... 24

3 ÚVOD 1 1. Úvod Pro vypracování této semestrální práce jsem si zvolil téma hráči počítačových her, protoţe sám patřím do široké komunity hráčů a o dění v této oblastí se dosti zajímám. Tuto semestrální práci jsem se tedy rozhodl vyuţít jako dobrý způsob, jak se dozvědět o hráčích her základní informace. Při vytváření dotazníku jsem se snaţil vyhnout hráčské hantýrce a otázky volit tak, aby získaná data byla srozumitelná i pro čtenáře, jenţ se o danou problematiku nezajímá, a přitom nevybočovala z tématu. V následujících kapitolách bude všechny proměnné provedená exploratorní analýza, která bude doplněna o testy nezávislosti v kontingenční tabulce. Jelikoţ jsou získaná data kategoriální, nebudou zde ostatní testy provedeny.

4 ANALYZOVANÁ DATA 2 2. Analyzovaná data Data pro tuto práci byla získána formou dotazníku, který byl koncipován jako webový formulář, kde webová adresa na tento formulář byla zveřejněna na několika českých diskusních fórech, která jsou zaměřena právě na problematiku počítačových her. Data byla získána v období a konečný počet vyplněných dotazníku je 141. Pro zamezení opakovaného odeslání dotazníku hráči, kteří jiţ dotazník jednou vyplnili, byl systém opatřen logováním IP adres a uloţením cookies na počítači, z něhoţ bylo hlasováno. Jelikoţ byl dotazník určen pro hráče počítačových her, byl do dotazníku úmyslně zahrnut bod, kde je hráč tázán na otázku jakou herní platformu preferuje s tím, ţe dotazníky, kde byla v daném bodě uvedená jiná odpověď neţ PC, byly z analyzovaných dat vyloučeny. Veškera data byla získána anonymně. Vzhledem k velkému rozsahu získaných dat, je v následující tabulce zobrazená jen část z celkového počtu dat. Pro snadnější zpracování dat pomocí skriptů, jsou data vyjádřená ve formě čísel, kde význam čísel pro jednotlivé otázky je následující. 1) Váš věk 1 : 0 15 let 2 : let 3 : let 4 : let 5 : více neţ 40 let 2) Pohlaví 1 : Muţ 2 : Ţena 3) Studium či povolání 1 : Student ZŠ 2 : Student SŠ 3 : Student VŠ 4 : Pracuji / podnikám 5 : Nezaměstnaný 6 : V penzi 4) Velikost vašeho bydliště 1 : do 1000 obyvatel 2 : do obyvatel 3 : do obyvatel 4 : nad obyvatel 5) Jaký je Váš nejoblíbenější herní žánr? 1 : Akční (CS, Half-Life, Max Payne... ) 2 : Strategie (Age of Empires, C&C, Warcraft... ) 3 : Adventury (Syberia, Broken Sword, Polda... ) 4 : RPG (Diablo, Dungeon Siege, Gothic... ) 5 : MMORPG (WoW, Lineage, Ultima... ) 6 : Závodní (Need For Speed, Colin McRae Rally... ) 7 : Sportovní (NHL, FIFA, Tony Hawk Pro Skater... )

5 ANALYZOVANÁ DATA 3 6) Kolik hodin denně strávíte hraním her? 1 : méně neţ 1 hodina 2 : 1-3 hodiny 3 : 4-6 hodin 4 : více neţ 7 hodin 7) Vadí Vám při hraní her cizí jazyk? 1 : Ano 2 : Ne 8) Jakým způsobem si hry nejčastěji obstaráte? (mimo her volně ke stažení) 1 : Hry si kupují v obchodě 2 : Hry si půjčují od kamaráda 3 : Hry si stahují z internetu 9) Jaký způsob hraní preferujete? 1 : Singleplayer 2 : Multiplayer 10) Jakou myš vlastníte? 1 : Logitech 2 : Microsoft 3 : A4Tech 4 : Genius 5 : Raptor 6 : Razer 7 : Jinou 11) Jak máte rychlé připojení k internetu? 1 : do 56kbps (7kB/s) 2 : do 128kbps (16kB/s) 3 : do 256kbps (32kB/s) 4 : do 512kbps (64kB/s) 5 : do 1024kbps (128kB/s) 6 : do 2048kbps (256kB/s) 7 : více neţ 2048kbps (256kB/s) 12) Chtěli byste se stát profesionálním hráčem? 1 : Ano 2 : Ne 3 : Jsem

6 ANALYZOVANÁ DATA 4 ID dotazníku Číslo otázky Tab. 1: Výběr z celkového počtu analyzovaných dat

7 ANALÝZA DAT 5 3. Analýza dat 3.1 Věk hráčů Jak je všeobecně známo, hraní her do jisté míry souvisí s věkem jedince. Tato skutečnost je převáţně daná časovými moţnostmi jedince v jednotlivých fázích jeho ţivota, kde největší výskyt hráčů je v současné době v období školního věku. Časové moţnosti a věk však nemusí být jediným důvodem, proč se největší počet hráčů vyskytuje právě v období školního věku. Dá se předpokládat, ţe s postupem času se bude výskyt hráčů ve vyšších věkových kategoriích zvyšovat, poněvadţ herní průmysl zaţívá v posledních letech velký rozmach a počet jedinců, kteří přijdou do styku s hraním her v prvních fázích ţivota, se zvyšuje a dá se tedy předpokládat, ţe hraní her se budou v nějaké formě věnovat i v pozdějších letech. V současné době je však stav takový, ţe generace hráčů teprve vyrůstá a dřívější generace neměla moţnosti, které herní průmysl v současné době nabízí, z čehoţ také vyplývá menší zájem o tuto problematiku. Obr. 1: Věk hráčů Jak je z výše uvedeného koláčového grafu patrné, pohybuje se největší procento dotazovaných hráčů v rozpětí let. Dá se tedy předpokládat, ţe nejvíce zastoupenou skupinou jsou tedy středoškoláci. Niţší věková kategorie tzn let má stejné zastoupení jako věková kategorie let. Nejmenší zastoupení mají hráči, jejichţ věk je vyšší neţ 31 let. Tento údaj však není překvapující a dal se předem očekávat, poněvadţ hraní her tuto generaci nepostihlo tak jako mladší generaci.

8 ANALÝZA DAT Pohlaví Poměr muţů a ţen v oblasti hraní her se zdá byt předem očekávatelný a vidět v současné době ţenu u počítače, jeţ hraje nějakou hru, není aţ tak obvyklé. Tato skutečnost však nemění nic na tom, ţe se ţena můţe řadit mezi výborné hráče. Najdou se však i takoví zakomplexovaní hráči, kteří jsou pevně přesvědčení o opaku avšak místo toho, aby své hráčské kvality předvedli, raději se kontaktu s ţenou ve virtuálním světě vyhýbají. Obr. 2: Pohlaví Z uvedeného grafu je vidět, ţe ze všech respondentů, kteří vyplnili dotazník, tvoří pouze 2,84% ţeny. 97,16% dotázaných pak tvoří muţi. Je nutno podotknout, ţe i přes malý počet dívek, jeţ hrají hry, nelze hráčské kvality u některých z nich přehlíţet. Dobrým příkladem můţe být dívčí komunita, která je sloţena z cca 500 členů, jeţ vystupují pod názvem PMS (Pandora's Mighty Soldiers). 3.3 Studium či povolání S hraním her souvisí i to, zda jedinec studuje, podniká, či provádí jakoukoliv jinou činnost. Jak jiţ bylo výše zmíněno, dá se předpokládat, ţe největší výskyt hráčů je právě mezí studenty, kteří disponují poměrně většími časovými moţnostmi neţ např. člověk, který podniká. Na následujícím grafu jsou zachyceny procentuální podíly všech dotázaných hráčů dle jejích aktuální profese.

9 ANALÝZA DAT 7 Obr. 3: Studium či povolání Jak je patrné, je 54,61% respondentů tvořeno právě středoškoláky, coţ potvrzuje fakt, ţe, 59,57% respondentů jsou hráči ve věku let, jak je patrné na obrázku č. 1. Počet ţáků základní školy tvoří 16,31% respondentů, coţ opět do jisté míry odpovídá obrázku č. 1. Přibliţně stejné procentuální zastoupení 12% pak mají hráči, kteří podnikají nebo pracují a hráči, jeţ jsou studenty VŠ. Malou část ze všech dotázaných pak tvoří nezaměstnaní a lidé v penzi. 3.4 Velikost bydliště Velikost bydliště byla rozdělená do 4 kategorií, kde největší procentuální zastoupení má kategorie do obyvatel. Naopak nejniţší zastoupení mají hráči, kteří spadají do první kategorie tj. do 1000 obyvatel. Téměř stejné procentuální zastoupení pak mají hráči s velikostí bydliště do obyvatel a nad obyvatel, kde rozdíl tvoří cca 6%. Obr. 4: Velikost bydliště

10 ANALÝZA DAT 8 Poměrně zajímavým zjištěním by mohlo být také to, jak jsou zastoupené jednotlivé regiony. Tato otázka nebyla bohuţel součástí dotazníku. 3.5 Nejoblíbenější herní žánr Rozsah herních ţánrů je v dnešní době dosti veliký a jednotlivé herní ţánry lze kategorizovat do několika skupin. Mnoho titulů, které spadají pod určitý herní ţánr, však kombinuje prvky různých ţánrů dohromady. Výběr určitého herního ţánru je pro kaţdého hráče více méně specifický a kaţdý z hráčů mívá svou nejoblíbenější kategorií. Jednotlivé ţánry se liší převáţně způsobem interakce herního prostředí a samotného hráče. Některé hry jsou velice jednoduché, ale spousta her vyţaduje od hráčů velkou zručnost, rychlost, postřeh a schopnost logicky uvaţovat. Následující graf zobrazuje, jak jsou jednotlivé herní ţánry mezi hráči zastoupeny. Obr. 5: Nejoblíbenější herní žánr Jak je z grafu patrné, patří mezi nejoblíbenější herní ţánr akční hry. Tento ţánr je zastoupen z 49,65% tj. téměř polovina respondentů. To kategorie akčních her patří především 3D střílečky, kde převáţnou část hry hráč střílí do všeho, co se hýbe. Tento typ her však není jen o bezhlavém střílení, ale nezbytnou součásti pro to, aby hra hráče zaujala, je i kvalitní příběh a propracované grafické prostředí, které tyto hry prodává. Tento typ her je tak spojen i s velkými nároky na hardware. Druhým nejvíce zastoupeným ţánrem je RPG. Tyto hry patří mezi velice propracované a značně komplikované. Úkolem hráče je ovládat svojí virtuální postavu ve velmi propracovaném virtuálním prostředí a postupně rozšiřovat její moţnosti a dovednosti ať uţ bojem, čí vyřešením nějaké úlohy (quest). S RPG ţánrem hodně souvisí ţánr MMORPG, který preferuje 6,38% dotázaných. Jediným značným rozdílem je to, ţe hry typu MMORPG jsou online hry typu RPG, kde hráči nehrají proti umělé inteligenci, ale proti protivníkům sobě rovným ostatním hráčům z různých částí světa. Nejmenší zastoupení 0,71% mají adventury, coţ jsou hry, které jsou převáţně zaměřený na pozornost hráče a jeho schopnost logický uvaţovat. Ovládání těchto her není nijak náročné a herní prostředí nenabízí příliš moţností pro interakci s hráčem.

11 ANALÝZA DAT 9 Zaměření ostatních ţánrů je jiţ jasné z jejích názvů a jejích zastoupení je 12,06% pro strategie, 9,93% pro závodní hry, mezí které patří hry, kde hráč ovládá např. automobil a 6,38% pro hry sportovní jako např. hokej, fotbal apod. 3.6 Doba strávena denně hraním her Hodně diskutovaným tématem je čas, který hráči tráví hraním počítačových her. Toto téma je však nejvíce aktuální u dětí v období 6 15 let ţivota, kdy se příliš dlouhá doba hraní her můţe projevit na zdravotním stavu jedince, coţ však není způsobeno samotnou hrou, ale nedostatkem pohybu apod. Na následujícím grafu je zobrazeno kolik hodin denně tráví hráči hraním her bez ohledu na věk hráče. Obr. 6 Doba strávena denně hraním her Na grafu je patrné, ţe nejvíce zastoupenou skupinou jsou hráči, kteří denně tráví hraním her 1 3 hodiny. Tato skupina je zastoupena 50,35% z celkového počtu dotázaných respondentů. Stejné procentuální zastoupení 21,99% mají hráči, kteří se věnují hraní her méně neţ jednu hodiny a 4 6 hodin denně. V grafu je jasně viditelná i skupina hráčů, kteří hrají více neţ 7 hodin denně. Takto dlouhá doba strávena hraním her je jiţ dosti vysoká a podíl těchto hráčů je 5,67%. Jako běţná doba hraní tak vychází doba 1 3 hodiny denně. 3.7 Cizí jazyk ve hrách Účelem této otázky je zjistit, jak jsou na tom hráči s jazykovými znalostmi a zda prostředí hry a dialogy, které nejsou lokalizované do mateřského jazyka, dělají hráčům problém. Lze očekávat, ţe spousta hráčů v případě, ţe je hra k dispozici v lokalizované formě, sáhne raději po této hře, neţ aby sloţitě luštili obsah konverzace, která je v některých případech vedená formou určitého slangu, avšak nelokalizovaná hra by jim přesto neměla dělat problémy.

12 ANALÝZA DAT 10 Obr. 7: Cizí jazyk ve hrách Jak je vidět, neděla nelokalizované prostředí hry hráčům v 83,68% problém. Toto by však nemělo být ţádným překvapením, protoţe jen malá část her je kompletně a kvalitně lokalizovaná a tak se dá předpokládat, ţe se většina hráčů věnuje nějaké formě studia anglického jazyka, který je ve hrách zastoupen nejvíce, nehledě na to, ţe i při samotném hraní si lze cizí jazyk poměrně dobře osvojit. Navíc nelokalizované dialogy nabízejí mnohem větší záţitek ze samotné hry. Podíl hráčů, kterým při hraní her cizí jazyk vadí je 16,31%. 3.8 Způsob obstarání hry Počítačoví piráti okrádají společnosti zabývající se vývojem her ročně o miliardy korun a tak se nabízí otázka, jaká je situace mezi českými hráči a jakým způsobem si hru nejčastěji obstarají. Dají přednost koupi, půjčení, čí nejjednodušší cestě, kterou je staţení z internetu? Na tuto otázku dává odpověď následující graf.

13 ANALÝZA DAT 11 Obr. 8: Způsob obstarání hry Jak je z grafu patrné, je nerozšířenějším způsobem získaní hry staţení z internetu, který je zastoupen aţ z 53,90%. Pokud by se k tomuto číslu přičetl i podíl respondentů, kteří si hru půjčují od kamaráda, vznikne číslo, které je poněkud znepokojující pro firmy, které se distribuci a vývojem her zabývají. Podle zákona je totiţ povoleno provádět instalaci pouze z originální kopie hry a jakékoliv půjčovaní, čí šíření této hry je nezákonné. Příčinou toho všeho je z největší části samotná cena her, která u kvalitních titulů téměř vţdy překročí hranici 1000Kč. Tato cena je pro značnou část hráčů poměrně vysoká a tak se uchylují cestou menšího odporu, kterou je staţení hry z internetu, či půjčení od kamaráda. Dalším problémem můţe být to, ţe stahování her je povaţováno za běţnou činnost a spousta lidí ţádným způsobem nerespektuje duševní vlastnictví. Z grafu je rovněţ patrné, ţe existují i hráči, kteří jsou ochotní za hru zaplatit. Podíl těchto hráčů tvoří 24,82%. Někteří z těchto hráčů tvrdí, ţe mají ze zakoupené hry větší záţitek, protoţe za investované peníze se snaţí si hru co nejvíce uţít a zároveň chtějí podpořit práci autorů. Tito hráči mají také ve většině případu prostředky pro to, aby si hru obstarali i jiným způsobem, ale tento způsob nepraktikují. 3.9 Preferovaný způsob hraní Počítačové hry lze rozdělit na hry pro více hráčů a hry pro jednoho hráče. Hry pro jednoho hráče jsou označovány termínem singleplayer a pro hry, jeţ můţe společně hrát v jednom okamţiku více hráčů, se pouţívá termín multiplayer. Moţnost hrát v reţimu singleplayer je v současné době zahrnuta v téměř kaţdé hře a jen malé procento her se soustředí výhradně na multiplayer. Většina her, které mají singleplayer část obsahují i multiplayer část. Cílem následujícího grafu je zjistit, jaký způsob hraní je mezi dotázanými hráči preferován.

14 ANALÝZA DAT 12 Obr. 9: Preferovaný způsob hraní Počet hráčů, kteří preferují multiplayer a singleplayer je téměř totoţný a rozdíl je přibliţně v jednom procentu. Lze tak vidět, ţe oblíbenost obou způsobu hraní je téměř totoţná a to i přesto, ţe hra proti soupeři sobě rovnému se zdá být více atraktivní. Singleplayer způsob hraní tak nelze zatracovat, protoţe je mezí hráči stále oblíben a to i přes rychlý rozmach internetu, který k multiplayeru vybízí Počítačová myš Počítačová myš je pro hráče her nepostradatelnou součásti, protoţe převáţná většina úkonů je prováděna právě myši. Poţadavky hráčů na myš jsou různé a liší se dle herního ţánru, který hráč preferuje. Je více neţ zřejmé, ţe hráč, který hraje akční hry, klade na myš větší poţadavky neţ hráč, který hraje strategie. Důleţitými vlastnostmi jsou např. rozlišení, tvar, váha a určitou roli při výběru hraje taky značka myši. Bude tedy zajímavé pozorovat jaké je zastoupení jednotlivých značek myší a zda existuje závislost mezi značkou myší a herním ţánrem, kde zastoupení jednotlivých značek mezi dotázanými respondenty je zobrazeno na následujícím koláčovém grafu.

15 ANALÝZA DAT 13 Obr. 10: Počítačová myš Jak je z grafu patrné, je nejoblíbenější značkou myši Logitech, kterou pouţívá 32,62% hráčů. Z toho lze usoudit, ţe hráči si potrpí na komfortu, poněvadţ Logitech se právem řádí mezí nejlepší výrobce myší a myši této společnosti jsou povaţovány za jedny z nejlepších. Na druhém místě se umístila značka Genius s podílem 21,99%. Tady bohuţel nelze říci to, co bylo řečeno o společnosti Logitech, protoţe značka Genius v ţádném případě nepatří mezi výrobce kvalitních myši určených pro hraní her. Výhodou této značky je však poměr cena / výkon, coţ je taky ve většině případu důvod proč se hráči rozhodnou právě pro tuto značku. Pro myš značky Microsoft se rozhodlo 12,06% respondentů a pro A4Tech 9,93% respondentů. Myši značky Microsoft lze povaţovat za kvalitní a je vidět, ţe mají mezi hráči určité zastoupení. Další zastoupenou značkou je Razer, kterou vlastní 7,09% hráčů a to i přesto, ţe společnost Razer se specializuje převáţně na myší pro profesionální hráče a dokáţe tak uspokojit nejnáročnější poţadavky hráčů. Takto malé zastoupení této znáčky si lze vysvětlit tím, ţe tato značka není mezi běţnými hráči tolik známa a rovněţ produkty této firmy se vyznačují vyšší cenou. 0% zastoupení má myš značky Raptor a to i přesto, ţe myši této společnosti patří mezi velice kvalitní a jsou navrţené speciálně pro hráče. Příčinou je pravděpodobně malé povědomí o této značce. Z grafu je dále patrné, ţe 16,31% respondentů vlastní myš jiné značky Závislost značky myši na herním žánru Jak jiţ bylo řečeno, je myš jednou z nejdůleţitějších periférií pro pohodlné a úspěšné hraní her. Kaţdý herní ţánr je charakteristický tím, jaké moţnosti interakce hráče a herního prostředí nabízí. Jednou z vlastností, kterou se hry vyznačují, je to, jak je hráč nucen rychle a přesně reagovat na podněty přicházející z herního prostředí. Čím větší je kladen poţadavek na rychlost a přesnost hráče tím přísnější jsou kritéria na výběr vhodné myší, poněvadţ volba myši a schopnost hráče rychle a přesně reagovat spolu úzce souvisí. Zde se tedy naskýtá moţnost odpovědět na otázku, zda existuje závislost mezí volbou myší a herním ţánrem. Pro zjištění této závislosti se zdá být jako nejvhodnější pouţít Chi-Squared test, který je proveden následovně.

16 ANALÝZA DAT 14 Herní žánr Značka myši Logitech Microsoft A4Tech Genius Razer Jiná Celkem Akční (1) (2) 17,73% 7,80% 6,38% 8,51% 2,84% 6,38% 49,65% (3) 35,71% 15,71% 12,86% 17,14% 5,71% 12,86% (4) 54,35% 64,71% 64,29% 38,71% 40,00% 39,13% (5) 22,84 8,44 6,95 15,39 4,96 11,42 Strategie ,13% 0,71% 0,71% 7,09% 0,00% 1,42% 12,06% 17,65% 5,88% 5,88% 58,82% 0,00% 11,76% 6,52% 5,88% 7,14% 32,26% 0,00% 8,70% 5,55 2,05 1,69 3,74 1,21 2,77 Adventury ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,71% 0,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% 0,33 0,12 0,10 0,22 0,07 0,16 RPG ,96% 0,71% 1,42% 2,84% 2,13% 2,84% 14,89% 33,33% 4,76% 9,52% 19,05% 14,29% 19,05% 15,22% 5,88% 14,29% 12,90% 30,00% 17,39% 6,85 2,53 2,09 4,62 1,49 3,43 MMORPG ,13% 1,42% 0,00% 1,42% 0,71% 0,71% 6,38% 33,33% 22,22% 0,00% 22,22% 11,11% 11,11% 6,52% 11,76% 0,00% 6,45% 10,00% 4,35% 2,94 1,09 0,89 1,98 0,64 1,47 Závodní ,84% 1,42% 0,71% 1,42% 1,42% 2,13% 9,93% 28,57% 14,29% 7,14% 14,29% 14,29% 21,43% 8,70% 11,76% 7,14% 6,45% 20,00% 13,04% 4,57 1,69 1,39 3,08 0,99 2,28 Sportovní ,84% 0,00% 0,71% 0,71% 0,00% 2,13% 6,38% 44,44% 0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 13,04% 8,70% 0,00% 7,14% 3,23% 0,00% 13,04% 2,94 1,09 0,89 1,98 0,64 1,47 Celkem ,62% 12,06% 9,93% 21,99% 7,09% 16,31% 100,00% Legenda: (1) Pozorované četnosti; (2) Zastoupení v tabulce; (3) Zastoupení v řádku; (4) Zastoupení ve sloupci; (5) Očekávané četnosti Tab. 1: Závislost značky myši na herním žánru Jak je z tabulky 3 patrné, nejsou všechny očekávané četnosti větší neţ 5 a není tak splněn poţadavek na provedení Chi-Squared testu. Příčinou toho je nedostatečný počet získaných dat na větší počet variant a tak při vyhodnocování výsledku Chi-Squared testu je nutné brát tuto skutečnost na zřetel. Grafické znázornění dat v kontingenční tabulce je na následujících grafech.

17 ANALÝZA DAT 15 Obr. 11: Mozaikový graf Obr. 12: Sloupcový graf V následující tabulce je zobrazen výsledek Chi-Squared testu na jehoţ základě lze zamítnou či nezamítnout nulovou hypotézu, kde nulová a alternativní hypotéza je následující. H 0 = Volba značky myši nezávisí na herním ţánru. H A = Volba značky myši závisí na herním ţánru. Test Statistika Df P-Value Chi-Squared 32, ,3315 Tab. 2: Výsledek Chi-Squared testu

18 ANALÝZA DAT 16 V tabulce lze vidět, ţe hodnota p-value > 0,05 z čehoţ vyplývá, ţe nezamítáme nulovou hypotézu a lze tedy s 95% pravděpodobnosti tvrdit, ţe volba značky myši nezávisí na herním ţánru. Je ovšem nutné brát v úvahu nesplnění poţadavku na provedení testu jak bylo zmíněno výše Rychlost internetu Popularita hraní neustále roste a je tedy logické, ţe postupem času hraní her pronikne i na celosvětovou síť internet. Hraní her přes internet nabízí neuvěřitelné výhody, kde jednou z hlavních výhod je moţnost hrát hry kdykoliv a s kýmkoliv na světě, bez toho aniţ by se muselo cokoliv sloţitě organizovat např. LAN párty. Jelikoţ počítačové hry potřebují přenášet jisté mnoţství dat, které není zanedbatelné, je pro pohodlné hraní kladen důraz na vysokou rychlost a výbornou přenosovou dobu. Vezmou-li se v potaz výsledky zobrazené na obrázku č. 8 a 9 je více neţ zřejmé, ţe podíl hráčů s rychlým internetem by měl převládat. O tom se lze ostatně přesvědčit na následujícím grafu. Obr. 13: Rychlost internetu Jak je vidět, má 36,17% respondentů rychlost internetu větší neţ 256kB/s. Ostatně není se co divit. Tato rychlost je dnes běţně nabízená poskytovateli internetu a tak pro větší vypovídací hodnotu těchto dat by bylo vhodné doplnit dotazník o některé další údaje jako je FUP, agregace apod., protoţe samotná rychlost není pro určení kvality připojení dostačující. Druhé nejvyšší zastoupení má rychlost do 256kB/s s podílem 19,15%. Tuto rychlost společně s rychlostí do 128kB/s, která je zastoupena 20,57 procenty, lze povaţovat pro hraní her za dostatečnou. Nejniţší procentuální zastoupení má rychlost do 7kB/s, která je specifická pro modem a jak je vidět, nemá toto připojení mezi hráči svoje místo. Stejné procento hráčů tj. 4,26% má rychlost do 128kB/s a do 32kB/s Závislost rychlosti internetu na způsobu hraní V části věnované preferovanému způsobu hraní bylo řečeno, ţe hry lze rozdělit podle počtu hráčů do dvou kategorií na singleplayer a multiplayer. Singleplayer styl hry se vyznačoval tím, ţe

19 ANALÝZA DAT 17 neumoţňoval hru více hráčů zatímco multiplayer toto umoţňoval. Je tedy zřejmé, ţe na hráče, který hraje multiplayer jsou kladeny vyšší nároky na rychlost připojení neţ na hráče, který hraje singleplayer hry. Nabízí se tedy otázka, zda existuje závislost mezi způsobem hraní a rychlosti připojeni k internetu. Závisí tedy volba rychlosti internetu na tom, jaký styl hraní hráč preferuje? Na tuto otázku poskytuje odpověď Chi-Square test. Před samotným provedením tohoto testu je však vhodné provést sloučení prvních tří kategorií, které se týkají rychlosti připojení k internetu a to tak, ţe kategorie do 56kbps a do 128kbps jsou sloučeny do kategorie, která odpovídá rychlosti internetu do 256kbps. Toto sloučení se zdá být v tomto případě rozumnější a rovněţ se zamezí problémům, které by mohly při testování vzniknout. Následující kontingenční tabulka zobrazuje četnosti různých rychlosti internetového připojení v závislosti na způsobu hraní. Způsob hraní Rychlost internetu do 32kB/s do 64kB/s do 128kB/s do 256kB/s > 256kB/s Celkem Singleplayer (1) (2) 7,80% 7,09% 9,93% 11,35% 14,18% 50,35% (3) 15,49% 14,08% 19,72% 22,54% 28,17% (4) 73,33% 52,63% 48,28% 59,26% 39,22% (5) 7,55 9,57 14,60 13,60 25,68 Multiplayer ,84% 6,38% 10,64% 7,80% 21,99% 49,65% 5,71% 12,86% 21,43% 15,71% 44,29% 26,67% 47,37% 51,72% 40,74% 60,78% 7,45 9,43 14,40 13,40 25,32 Celkem ,64% 13,48% 20,57% 19,15% 36,17% 100,00% Legenda: (1) Pozorované četnosti; (2) Zastoupení v tabulce; (3) Zastoupení v řádku; (4) Zastoupení ve sloupci; (5) Očekávané četnosti Tab. 3: Závislost rychlosti internetu na způsobu hraní Grafické znázornění dat v kontingenční tabulce je na následujících grafech. Obr. 14: Mozaikový graf

20 ANALÝZA DAT 18 Obr. 15: Sloupcový graf V následující tabulce je zobrazen výsledek Chi-Squared testu na jehoţ základě lze zamítnou či nezamítnout nulovou hypotézu, kde nulová a alternativní hypotéza je následující. H 0 = Volba rychlosti připojení k internetu nezávisí na způsobu hraní. H A = Volba rychlost připojení k internetu závisí na způsobu hraní. Test Statistika Df P-Value Chi-Squared 6, ,1559 Tab. 4: Výsledek Chi-Squared testu V tabulce lze vidět, ţe hodnota p-value > 0,05 z čehoţ vyplývá, ţe nezamítáme nulovou hypotézu a lze tedy s 95% pravděpodobnosti tvrdit, ţe volba rychlosti připojení k internetu nezávisí na způsobu hraní Profesionální hraní Profesionální hraní neboli progaming je současné době ţhavé téma a spousta lidí jej uvádí do souvislosti se sportem s tím rozdílem, ţe hráči her to mají v mnoha věcech mnohem snazší a tak se nabízí jako přijatelnější slovní spojení virtuální sport. Progaming stejně jako je tomu u sportu má svoje pravidla, které je nutné dodrţovat. Konají se velké turnaje, ligy a nejlepší z nejlepších se pak zúčastňuji klasifikací o postup na největší světové turnaje. Programing je rovněţ jediným zdrojem příjmu některých hráčů, kteří si tímto způsobem vydělávají a je nutno poznamenat, ţe tyto částky se pohybují v řádech miliónu. Nabízí se tedy otázka jaké je postavení dotázaných hráčů k progamingu, který však stále není v ČR na takové úrovní jako ve vyspělejších zemích? Chtěli by se stát dotázaní respondenti profesionálními hráči nebo ne? Anebo je jiţ některý z dotázaných hráčů členem Českomoravského svazu progamingu? Odpověď na tyto otázky je zobrazena v následujícím grafu.

21 ANALÝZA DAT 19 Obr. 16: Profesionální hraní Jak je z grafu patrné, 65,25% dotázaných by se nechtělo stát profesionálním hráčem. Jedním moţným vysvětlením můţe být to, ţe dotázaní hráči spíše preferují volný způsob hry, neţ aby museli několik hodin denně trávit tréninkem za účelem získaní co největšího skillu (dovedností) v jediné hře. Stát se profesionálním hráčem není jen tak a vyţaduje to hodně odříkání a času. Navíc konkurence v zahraničí je hodně vysoká. Další skupinu tvoří respondenti, kteří by se chtěli stát profesionálními hráči a jsou zastoupeni 26,95 procenty. Profesionálnímu hraní se věnuje 7,80% všech dotázaných hráčů.

22 ANALÝZA DAT Závislost doby strávené denně hraním na způsobu hraní Jak je z předcházejících části patrné, je počet hráčů, kteří hrají hry v reţimu multiplayer a singleplayer, téměř totoţný. Je běţné, ţe hráči, kteří preferují styl hry multiplayer vytvářejí různé herní klany, kde kaţdý klan se snaţí být tím nejlepším a v případě, ţe chce hráč daný klan reprezentovat, musí podávat co nejlepší výsledky. Naopak u hráčů, kteří preferují singleplayer ţádné závazky vůči klanu nevznikají. Dalo by se tedy předpokládat, ţe hráči, kteří preferují multiplayer, věnují hraní her více času, neţ hráči, kteří preferují singleplayer. Nabízí se tedy otázka, zda existuje nějaká závislost mezí dobou, kterou hráč věnuje denně hraní her a způsobem hraní. Na tuto otázku můţe odpovědět Chi-Squared test. Před samotným provedením testu však bylo nejdříve provedeno sjednocení kategorií 4-6 hodin a více neţ 7 hodin do kategorie 4 a více hodin. Tímto je zaručeno, ţe všechny očekávané četnosti budou větší neţ 5. Nyní jiţ lze Chi-Squared test úspěšně provést. Způsob hraní Doba strávená denně hraním her méně než 1 hodina 1 až 3 hodiny 4 a více hodin Celkem Singleplayer (1) (2) 13,48% 27,66% 9,22% 50,35% (3) 26,76% 54,93% 18,31% (4) 61,29% 54,93% 33,33% (5) 15,61 35,75 19,64 Multiplayer ,51% 22,70% 18,44% 49,65% 17,14% 45,71% 37,14% 38,71% 45,07% 66,67% 15,39 35,25 19,36 Celkem ,99% 50,35% 27,66% 100,00% Legenda: (1) Pozorované četnosti; (2) Zastoupení v tabulce; (3) Zastoupení v řádku; (4) Zastoupení ve sloupci; (5) Očekávané četnosti Tab. 5: Závislost doby strávené denně hraním her na způsobu hraní Grafické znázornění dat v kontingenční tabulce je na následujících grafech. Obr. 17: Mozaikový graf

23 ANALÝZA DAT 21 Obr. 18: Sloupcový graf V následující tabulce je zobrazen výsledek Chi-Squared testu na jehoţ základě lze zamítnou či nezamítnout nulovou hypotézu, kde nulová a alternativní hypotéza je následující. H 0 = Doba strávená denně hraním her nezávisí na způsobu hraní H A = Doba strávena denně hraním her závisí na způsobů hraní Test Statistika Df P-Value Chi-Squared 6, ,0369 Tab. 6: Výsledek Chi-Squared testu V tabulce lze vidět, ţe p-value = 0,0369 z čehoţ vyplývá, ţe zamítáme nulovou hypotézu pro hladinu významnosti 0,05 a lze tedy tvrdit, ţe doba strávena denně hraním her závisí na způsobu hraní Závislost doby strávené denně hraním her na věku hráče Nikoho snad nepřekvapí, ţe hraní her vyţaduje jistou dávku času a doba, kterou hráč stráví denně hraním her, můţe záviset na různých okolnostech, kde jednou z okolností můţe být právě věk hráče. Nabízí se tedy otázka, zda doba, kterou hráč stráví denně hráním her, závisí nějakým způsobem na věku hráče. Na tuto otázku můţe odpovědět následující Chi-Squared test. Vzhledem k malému počtu respondentů v kategoriích let a více neţ 40 let, byly tyto kategorie sloučeny společně s kategorií let do kategorie 21 a více let. Sloučeny byly také kategorie 4-6 hodin a více neţ 7 hodin do kategorie 4 a více hodin.

24 ANALÝZA DAT 22 Věk hráčů Doba strávená denně hraním her méně než 1 hodina 1 až 3 hodiny 4 a více hodin Celkem 0 15let (1) (2) 1,42% 9,22% 8,51% 19,15% (3) 7,41% 48,15% 44,44% (4) 6,45% 18,31% 30,77% (5) 5,94 13,60 7, let ,89% 28,37% 16,31% 59,57% 25,00% 47,62% 27,38% 67,74% 56,34% 58,97% 18,47 42,30 23,23 21 a více let ,67% 12,77% 2,84% 21,28% 26,67% 60,00% 13,33% 25,81% 25,35% 10,26% 6,60 15,11 8,30 Celkem ,99% 50,35% 27,66% 100,00% Legenda: (1) Pozorované četnosti; (2) Zastoupení v tabulce; (3) Zastoupení v řádku; (4) Zastoupení ve sloupci; (5) Očekávané četnosti Tab. 7: Závislost doby strávené denně hraním her na věku hráče Grafické znázornění dat v kontingenční tabulce je na následujících grafech. Obr. 19: Mozaikový graf

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE ZE STATISTIKY Znalosti pravidel silničního provozu žáků páté až deváté třídy 1. ZŠ Podbořany Skupina: 2 38 Ak. rok: 2011/2012 Autoři: Ladislav

Více

Analýza dat z dotazníkových šetření

Analýza dat z dotazníkových šetření Analýza dat z dotazníkových šetření Cvičení 6. Rozsah výběru Př. Určete minimální rozsah výběru pro proměnnou věk v souboru dovolena, jestliže 95% interval spolehlivost průměru proměnné nemá být širší

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ,

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŢENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina Testování hypotéz Analýza dat z dotazníkových šetření Kuranova Pavlina Statistická hypotéza Možné cíle výzkumu Srovnání účinnosti různých metod Srovnání výsledků různých skupin Tzn. prokázání rozdílů mezi

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Abstrakt: Stále se zhoršující ekonomická situace většiny českých rodin a seniorů, vede některé z nich do finančních

Více

Dotazník - Domácí zvířata

Dotazník - Domácí zvířata Dotazník - Domácí zvířata Diplomová práce se nakonec zaměřila spíše na kočky, ale dotazník byl zpracován i pro psy. Děkuji všem za účast na dotazníku a přeji příjemné počtení. :) Pokud byste chtěli vidět

Více

A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer

A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer Vypracoval: Peter Šourek ( sourepet@fel.cvut.cz ) Obsah 1Úvod...3 1.1Cíl testování...3 1.2Proměnné...3

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

A7B39TUR - Semestrální práce

A7B39TUR - Semestrální práce A7B39TUR - Semestrální práce Úloha B1 Kvantitativní testování Vojtěch Kaiser 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cílová skupina 3 3 Příprava testu 3 3.1 Hypotéza 3 3.2 Nulová hypotéza 3 3.3 Testovací metoda 3 3.4 Dotazník

Více

{ } ( 2) Příklad: Test nezávislosti kategoriálních znaků

{ } ( 2) Příklad: Test nezávislosti kategoriálních znaků Příklad: Test nezávislosti kategoriálních znaků Určete na hladině významnosti 5 % na základě dat zjištěných v rámci dotazníkového šetření ve Šluknově, zda existuje závislost mezi pohlavím respondenta a

Více

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D. Statistické metody v ekonomii Ing. Michael Rost, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Test χ 2 v kontingenční tabulce typu 2 2 Jde vlastně o speciální případ χ 2 testu pro čtyřpolní tabulku.

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Semestrální práce do předmětu MVY

Semestrální práce do předmětu MVY Semestrální práce do předmětu MVY Vypracovali: Krpálek Jan, Koška Petr Téma marketingového výzkumu a způsob získávání dat: Zaujala mě spotřeba alkoholu v České Republice na jednoho obyvatele. V tabulce

Více

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Projekt Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel ČR Ekonomikcko-správní fakulta Masarykovy univerzity a Citi Foundation

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Projekt z předmětu Statistika

Projekt z předmětu Statistika Projekt z předmětu Téma: Typologie hráče české nejvyšší hokejové soutěže VŠB-TU Ostrava:Fakulta Elektrotechniky a informatiky jaro 2011 Martin Dočkal doc068 dockal.martin@gmail.com 1 Obsah 2 Zadání...

Více

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO Průzkum potřeb veřejnosti a kvality sociálních sluţeb v okrese Semily VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO 2009 Zpracovala: Bc. Tereza Marková Kontakt: Syndie.Tera@email.cz - 1 - OBSAH: 1. INFORMACE O PRŮZKUMU

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Podnikání a právo BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek Autor: Hana Koblížková Vedoucí práce: Mgr. Květoslav Žák PROHLÁŠENÍ

Více

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15 TM OBSAH ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15 OBCHOD BATTLEFIELD 3 18 BATTLELOG 19 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Cena a kvalita pohonných hmot" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 21. 04. 2010-06. 05. 2010 Délka průzkumu: 361 hod Počet respondentů: 55 Vypovídací hodnota:

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

ADDS cvičení 7. Pavlína Kuráňová

ADDS cvičení 7. Pavlína Kuráňová ADDS cvičení 7 Pavlína Kuráňová Analyzujte závislost věku obyvatel na místě kde nejčastěji tráví dovolenou. (dotazník dovolená, sloupce Jaký je Váš věk a Kde nejčastěji trávíte dovolenou) Analyzujte závislost

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Závislost náhodných veličin Úvod Předchozí přednášky: - statistické charakteristiky jednoho výběrového nebo základního souboru - vztahy mezi výběrovým a základním souborem - vztahy statistických charakteristik

Více

SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ.

SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Vzhledem k tématu senior cohousingu, které výrazně zabíhá do ostatních vědních oborů, je v empirické části práce použita metoda sociologického výzkumu, a to dotazníkové

Více

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně Zástupci školní jídelny vedoucí paní Hrubá Členové stravovací komise Mgr. Dosedělová Mgr. Mikešová R. Mgr. Slezák Zástupci rodičů ve stravovací komisi paní

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Statistický projekt Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Cílem našeho statistického projektu je zjistit, jakým vozovým parkem

Více

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ PhDr. Jan Lašek, CSc. Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vstupem do školy se z dítěte stává ţák. Od počátku je nucen

Více

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F vypracoval: Jaroslav Nušl dne: 17.6.24 email: nusl@cvut.org Semestrální práce z předmětu Matematika 6F Zádání: Cílem semestrální práce z matematiky 6F bylo zkoumání hudebního signálu. Pluginem ve Winampu

Více

Floriánová Jana Metodologie 2 322008. Závěrečný projekt. Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy.

Floriánová Jana Metodologie 2 322008. Závěrečný projekt. Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy. Závěrečný projekt Téma: Netolismus a jeho vliv na chování a ţivotosprávu ţáků 8. tříd základních škol. Výzkumný problém: Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy. Představení

Více

MOŽNOSTI A LIMITY VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI VÝUCE MATEMATIKY NA EKF VŠB-TUO

MOŽNOSTI A LIMITY VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI VÝUCE MATEMATIKY NA EKF VŠB-TUO MOŽNOSTI A LIMITY VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI VÝUCE MATEMATIKY NA EKF VŠB-TUO RNDr. Jana Hrubá Katedra matematických metod v ekonomice (K151) Institut inovace vzdělávání (K167) Ekonomická fakulta

Více

Aktivita A 0803. Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení

Aktivita A 0803. Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení Aktivita A 0803 Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení 1/62 Aktivita A0803 Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení Datum

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

NEZÁVISLÉ TESTY UKAZUJÍ VEDOUCÍ POZICI TIGO ENERGY V TECHNOLOGII A VE VÝKONU ŘEŠENÍ.

NEZÁVISLÉ TESTY UKAZUJÍ VEDOUCÍ POZICI TIGO ENERGY V TECHNOLOGII A VE VÝKONU ŘEŠENÍ. NEZÁVISLÉ TESTY UKAZUJÍ VEDOUCÍ POZICI TIGO ENERGY V TECHNOLOGII A VE VÝKONU ŘEŠENÍ. Materiál zpracován dle výstupů testů nezávislých laboratoří odborného časopisu Photon. Výsledky byly zveřejněny v německém

Více

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974 Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Domov pro seniory Identifikátor: 5385508 Kapacita sluţby: 63 Počet lůţkodnů: 22,974 Maximální počet lůţkodnů: 22,995 Obloţnost v % 99,91 Zařízení

Více

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KONTINGENČNÍ TABULKA FILTROVÁNÍ DAT Kontingenční tabulka nám dává jednoduchý filtr jako čtvrté pole v podokně Pole kontingenční tabulky. Do pole Filtry

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně V tomto článku bychom se rádi věnovali otázce, jak poznat již z grafického náhledu vztahy a závislosti v analýze rozptylu. Pomocí následujících grafických zobrazení

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

Marketingový průzkum

Marketingový průzkum Marketingový průzkum Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový průzkum, který vás seznámí se základními aspekty marketingového průzkumu, které budete aplikovat

Více

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Opakování: Mějme náhodné veličiny X a Y uspořádané do kontingenční tabulky. Řekli jsme, že nulovou hypotézu H 0 : veličiny X, Y jsou nezávislé zamítneme, když

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

České děti a mládež 2010/11. Informace o studii

České děti a mládež 2010/11. Informace o studii České děti a mládež 2010/11 Informace o studii 2 České děti & mládež 2010/11 informace o projektu Metodologie: Velikost vzorku: Cílová skupina: Dotazník: Sběr dat: Výstupy: Kvantitativní studie 1000 respondentů

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická PRÁCE Z OBČANSKÉ NAUKY SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM NA TÉMA EKOLOGIE Třída: L. Školní rok: / VÍT SVOBODA VOJTĚCH SPÁLENSKÝ 1. Obsah práce 1. OBSAH PRÁCE... 1. PODĚKOVÁNÍ... 1

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Analýza dat s využitím MS Excel

Analýza dat s využitím MS Excel Analýza dat s využitím MS Excel Seminář aplikované statistiky Martina Litschmannová Několik fíglů na úvod Absolutní vs. relativní adresování změna pomocí F4 =$H$20 =H$20 =$H20 =H20 Posun po souvislé oblasti

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více