Opatření obce č. 3/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření obce č. 3/2007"

Transkript

1 Opatření obce č. 3/2007 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA KRNOV I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, stanoví pravidla pro poskytování pečovatelské služby, jejímž poskytovatelem je Město Krnov. 2. Pečovatelskou službu poskytují pracovníci oddělení pečovatelské služby odboru sociálního Městského úřadu v Krnově. 3. Pečovatelská služba je poskytována v souladu s dokumentem Veřejný závazek Městské pečovatelské služby Města Krnov (dále jen Veřejný závazek ) a jinými vnitřními dokumenty. Veřejný závazek stanovuje rozsah, sazebník a specifické podmínky poskytování pečovatelské služby. 4. Text Veřejného závazku je přílohou č. 1 tohoto opatření obce. II. Cílová skupina osob, pro které je pečovatelská služba určena 1. Pečovatelská služba může být poskytována občanům, kteří spadají do cílových skupin definovaných ve Veřejném závazku a jsou hlášeni k trvalému pobytu v Krnově nebo v okolních obcích (Brantice, Guntramovice, Úvalno, Krásné Loučky). Ve zvlášť odůvodněných případech lze poskytnout pečovatelskou službu osobám, které nejsou ve výše uvedených obcích hlášené k trvalému pobytu a zdržují se zde dlouhodobě. III. Podmínky poskytnutí pečovatelské služby 1. Pečovatelská služba se poskytuje na základě žádosti občana nebo jeho zákonného zástupce, kterou musí uplatnit na předepsaném formuláři. 2. Podmínkou pro poskytování pečovatelské služby je doporučující stanovisko praktického lékaře žadatele, smluvního lékaře Města Krnov a sociálního pracovníka odboru sociálního. Pro potřeby vyhotovení stanoviska sociálního pracovníka je žadatel povinen podrobit se sociálnímu šetření ve svém přirozeném prostředí (v domácnosti). 1

2 IV. Stanoviska k žádosti o poskytování pečovatelské služby 1. Stanovisko praktického lékaře je podpůrné a je určeno především jako zdroj informací o zdravotním stavu žadatele, potřebný ke kvalitnímu zajištění služby. 2. Stanovisko sociálního pracovníka je zásadní a je vytvořeno na základě sociálního šetření, jehož cílem je zjistit celkové sociální poměry žadatele a jeho soběstačnost. 3. Stanovisko smluvního lékaře Města Krnov je považováno za nestranné posouzení potřebnosti zavedení pečovatelské služby s ohledem na zdravotní stav žadatele. Doporučující stanovisko smluvního lékaře se nevyžaduje u žadatelů, kteří spadají do cílové skupiny 1 Veřejného závazku. 4. Při odlišném stanovisku smluvního lékaře a sociálního pracovníka má v případech hodných zřetele přednost stanovisko sociálního pracovníka. 5. Úhrada poplatku za vydání stanoviska praktického lékaře jde na vrub žadatele. 6. Úhrada poplatku za stanovisko smluvního lékaře jde na vrub poskytovatele. V. Stanovení úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby 1. Úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 2. Sazebník úhrad: Úkony Úhrada a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1. pomoc při podávání jídla a pití 80,- Kč/hodinu 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 80,- Kč/hodinu pomůcek 3. pomoc při prostorové orientaci, 80,- Kč/hodinu samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 80,- Kč/hodinu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 1. pomoc při úkonech osobní hygieny 80,- Kč/hodinu 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 80,- Kč/hodinu 3. pomoc při použití WC 80,- Kč/hodinu c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 2

3 - poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně neposkytuje se 3 hlavních jídel - poskytnutí oběda neposkytuje se Včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. 2. dovoz nebo donáška jídla 18,- Kč/úkon Budou-li manželské dvojici dodávány obědy ve 2 nosičích, bude úhrada účtována každému z nich jednotlivě. 3. pomoc při přípravě jídla a pití 80,- Kč/hodinu 4. příprava a podání jídla a pití 80,- Kč/hodinu tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4 d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1. běžný úklid a údržba domácnosti 70,- Kč/hodinu 2. údržba domácích spotřebičů 80,- Kč/hodinu 3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, 85,- Kč/hodinu například sezónního úklidu, úklidu po malování 4. donáška vody 85,- Kč/hodinu 5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy 85,- Kč/hodinu topiva, údržba topných zařízení 6. běžné nákupy a pochůzky 70,- Kč/hodinu - za běžný nákup se považuje nákup vážící do 10 kg 7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení 70,- Kč/úkon a nezbytného vybavení domácnosti - za velký nákup se považuje nákup vážící nad 10 kg 8. praní a žehlení ložního prádla, 50,- Kč/1 kg popřípadě jeho drobné opravy - s vlastními pracími prostředky 45,- Kč/1 kg 9. praní a žehlení osobního prádla, 45,- Kč/1 kg popřípadě jeho drobné opravy - s vlastními pracími prostředky 40,- Kč/1 kg e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, 60,- Kč/hodinu k lékaři a doprovázení zpět 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, 60,- Kč/hodinu zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět Nepovinné činnosti (zajišťované nad rámec základních činností) a) jednoduché ošetřovatelské úkony 80,- Kč/hodinu (chystání a podání léků, mazání těla, měření krevního tlaku) b) dohled nad dospělým občanem 60,- Kč/hodinu 3

4 3. Pečovatelská služba se poskytuje osobám: a) bez úhrady nákladů - v případech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ( 75 odst. 2 tohoto zákona) - příjemcům dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi - osobě, kde její příjem a příjem společně posuzovaných osob dosahuje částky do výše 1,5 násobku životního minima osoby a společně posuzovaných osob b) za částečnou úhradu nákladů (50 % z úhrad stanovených v odstavci 2 tohoto článku) - osobě, kde její příjem a příjem společně posuzovaných osob se pohybuje v rozmezí 1,5 2 násobku životního minima osoby a společně posuzovaných osob c) za plnou úhradu - osobám, které mají přiznaný příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, bez ohledu na výši jejich příjmů - osobě, kde její příjem a příjem společně posuzovaných osob přesahuje 2 násobek životního minima osoby a společně posuzovaných osob 4. Co se považuje za příjem specifikuje zákon č. 110/2006 Sb., zákon o životním a existenčním minimu. Dále specifikuje společně posuzované osoby. VI. Smlouva o poskytování pečovatelské služby 1. Pečovatelská služba se občanům poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi klientem na straně jedné a Městem Krnov jakožto poskytovatelem sociální služby na straně druhé. 2. Smlouvu za poskytovatele podepisuje starosta nebo vedoucí odboru sociálního, resp. jiný pracovník odboru sociálního na základě pověření uděleného starostou města. 3. Změna rozsahu (počet úkonů a jejich četnost), včetně změny výše úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby, může být sjednána formou dodatku k původní smlouvě. 4. Ukončení smlouvy se řídí výpovědními důvody a výpovědními lhůtami uvedenými ve smlouvě. 4

5 VII. Důvody pro neuzavření smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby 1. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby nebude uzavřena v případech, kdy: a) občan požaduje úkony nebo sociální službu, které pečovatelská služba neposkytuje (charakter služby a seznam poskytovaných úkonů je uveden ve Veřejném závazku ), b) pečovatelská služba nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou klient žádá, c) zájemce o poskytování pečovatelské služby nespadá do žádné z cílových skupin definovaných ve Veřejném závazku, d) sociální pracovník i smluvní lékař vydají nedoporučující stanovisko, e) občan požaduje úkon, který dle Veřejného závazku nelze poskytovat samostatně. 2. Jestliže poskytovatel odmítne z výše uvedených důvodů uzavřít smlouvu o poskytování pečovatelské služby, vydá o tom žadateli na jeho žádost písemné potvrzení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy. VIII. Pořadník zájemců o zavedení pečovatelské služby 1. V případě, že poskytovatel odmítne s žadatelem uzavřít smlouvu z důvodu uvedeného v článku VII odstavce 1 písm. b), bude zařazen do pořadníku zájemců o poskytování pečovatelské služby. Pořadník zájemců je vedený na Městském úřadě Krnov, odboru sociálním, oddělení služeb a sociální pomoci. 2. Po uvolnění kapacity pro poskytnutí pečovatelské služby bude postupně vyhověno žadatelům z pořadníku zájemců o poskytování pečovatelské služby, a to způsobem uvedeným ve Veřejném závazku. IX. Přechodná ustanovení 1. Klientům, kterým je ke dni účinnosti tohoto opatření poskytována pečovatelská služba za podmínek daných rozhodnutím ve správním řízení, je možné pečovatelskou službu poskytovat bez uzavřené smlouvy za stávajících podmínek, nejdéle však do U klientů, kterým je ke dni účinnosti tohoto opatření poskytována pečovatelská služba, nebude vyžadováno splnění podmínky článku III odstavce Klientům, kteří do neuzavřou s Městem Krnov smlouvu o poskytování pečovatelské služby, bude k tomuto datu poskytování pečovatelské služby ukončeno. 5

6 X. Závěrečná ustanovení 1. Toto Opatření bylo schváleno Radou města na jeho 6. schůzi dne usnesením č.160/6 s účinností od Nabytím účinnosti tohoto opatření se ruší dosud platné Zásady pro stanovení úhrady za poskytované úkony pečovatelské služby, které byly schváleny Radou města usnesením č. 1395/83 dne Renata Ramazanová Bc. Alena Krušinová starostka města místostarostka 6

7 Příloha 1 k opatření obce 3/2007 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK MĚSTSKÉ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA KRNOV Poskytovatel: Město Krnov odbor sociální Hlavní náměstí 1 Krnov Tel.: Fax: Detašované pracoviště: Městská pečovatelská služba Moravská 2 Krnov Tel.: Charakteristika a poslání Městské pečovatelské služby Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná ve vymezeném čase osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a svou domácnost. Zajišťujeme tak podporu, která umožňuje osobám zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, zejména v domácím prostředí. Pečovatelská služba je poskytovaná: - jako služba terénní v domácnostech uživatelů, a to na území města Krnova a přilehlých obcích Úvalno, Guntramovice, Brantice a Krásné Loučky, - jako služba ambulantní ve střediscích Městské pečovatelské služby v Krnově (ul. Moravská 2, Hlubčická 26, Rooseveltova 49), kde je zajišťováno praní prádla a další činnosti s tímto spojené. Městská pečovatelská služba zajišťuje své služby v pracovní dny, tj. pondělí až pátek, od 7.00 do hodin. O víkendech a svátcích je zajišťován pouze dovoz obědů, a to od do hodin. Cílová skupina osob, kterým je pečovatelská služba poskytována 1. skupina - osoby, které mají přiznaný příspěvek na péči, - osoby, které jsou poživateli invalidního důchodu, - osoby zdravotně postižené, kterým byly přiznány mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany 2. skupina - osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo krátkodobého nepříznivého zdravotního 7

8 stavu, krátkodobé nepříznivé sociální situace. 3. skupina - rodiny s dětmi, ve kterých se narodilo současně 3 a více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí. Rozsah poskytovaných služeb Pečovatelská služba je poskytovaná na základě zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Městská pečovatelská služba zabezpečuje tyto činnosti: Základní (povinné) činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Nepovinné činnosti: a) základní poradenství informace o poskytovaných sociálních službách na území Krnovska, b) jednoduché ošetřovatelské úkony, c) dohled nad dospělým občanem. Rozsah poskytovaných služeb a výše úhrady: (v souladu s ustanovením 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách). Pečovatelská služba se poskytuje osobám bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů. Sazebník, který je součástí Opatření obce č. 3/2007 Úkony Úhrada a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1. pomoc při podávání jídla a pití 80,- Kč/hodinu 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 80,- Kč/hodinu Pomůcek 3. pomoc při prostorové orientaci, 80,- Kč/hodinu samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 80,- Kč/hodinu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 1. pomoc při úkonech osobní hygieny 80,- Kč/hodinu 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 80,- Kč/hodinu 8

9 3. pomoc při použití WC 80,- Kč/hodinu c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování - poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně neposkytuje se 3 hlavních jídel - poskytnutí oběda neposkytuje se Včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. 2. dovoz nebo donáška jídla 18,- Kč/úkon Budou-li manželské dvojici dodávány obědy ve 2 nosičích, bude úhrada účtována každému z nich jednotlivě. 3. pomoc při přípravě jídla a pití 80,- Kč/hodinu 4. příprava a podání jídla a pití 80,- Kč/hodinu tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4 d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1. běžný úklid a údržba domácnosti 70,- Kč/hodinu 2. údržba domácích spotřebičů 80,- Kč/hodinu 3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, 85,- Kč/hodinu například sezónního úklidu, úklidu po malování 4. donáška vody 85,- Kč/hodinu 5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy 85,- Kč/hodinu topiva, údržba topných zařízení 6. běžné nákupy a pochůzky 70,- Kč/hodinu - za běžný nákup se považuje nákup vážící do 10 kg 7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení 70,- Kč/úkon a nezbytného vybavení domácnosti - za velký nákup se považuje nákup vážící nad 10 kg 8. praní a žehlení ložního prádla, 50,- Kč/1 kg popřípadě jeho drobné opravy - s vlastními pracími prostředky 45,- Kč/1 kg 9. praní a žehlení osobního prádla, 45,- Kč/1 kg popřípadě jeho drobné opravy - s vlastními pracími prostředky 40,- Kč/1 kg e) zprostředkování kontaktu se společenským Prostředím 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, 60,- Kč/hodinu k lékaři a doprovázení zpět 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, 60,- Kč/hodinu zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 9

10 Nepovinné činnosti (činnosti zajišťované nad rámec základních činností) a) jednoduché ošetřovatelské úkony 80,- Kč/hodinu (chystání a podání léků, mazání těla, měření krevního tlaku) b) dohled nad dospělým občanem 60,- Kč/hodinu Podmínky pro poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba se poskytuje na základě žádosti občana nebo jeho zákonného zástupce, kterou musí uplatnit na předepsaném formuláři a na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem na straně jedné a Městem Krnov jakožto poskytovatelem sociální služby na straně druhé. Žádosti o poskytování pečovatelské služby se podávají na Městském úřadě Krnov, odboru sociálním, oddělení služeb a sociální pomoci, kancelář č. 233, telefon , Požadované doklady k žádosti o poskytování pečovatelské služby: - občanský průkaz, - doklad o výši příjmů, - u osob, které jsou poživateli příspěvku na péči - rozhodnutí - u osob, kterým byly přiznány mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany průkaz TP, ZTP, ZTP/P, - u účastníků národního boje za osvobození dle zákona č. 155/1943 Sb. průkaz, u pozůstalých manželů (manželek) po těchto osobách starších 70 let příslušný doklad, - u osob, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci příslušný doklad, stejně tak u pozůstalých manželů (manželek) těchto osob starších 70 let, - u osob, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců příslušný doklad, stejně tak u pozůstalých manželů (manželek) těchto osob starších 70 let, - u žadatele zbaveného nebo omezeného ve způsobilosti k právním úkonům nutno přiložit kopii rozhodnutí soudu o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a kopii usnesení soudu o ustanovení opatrovníka. Podmínkou pro poskytování pečovatelské služby je doporučující stanovisko praktického lékaře, smluvního lékaře a sociálního pracovníka odboru sociálního. Pro potřeby vyhotovení stanoviska sociálního pracovníka je žadatel povinen podrobit se sociálnímu šetření ve svém přirozeném prostředí (v domácnosti). Součástí poskytovaných služeb je i tvorba tzv. individuálního osobního plánu osoby. Individuální osobní plán zahrnuje plánování průběhu poskytované sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osoby, které je pečovatelská služba poskytována a je sestavován pověřeným pracovníkem poskytovatele za účasti uživatele, je-li to možné s ohledem na její zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jeho zákonného zástupce. 10

11 Podmínky k jednotlivým úkonům pečovatelské služby Dovoz obědů Obědy jsou dováženy ve speciálních jídlonosičích termonosičích, které udržují teplotu jídla a uživatelům jsou zapůjčeny. Tyto termonosiče jsou majetkem poskytovatele, a proto v případě ztráty, poškození bude požadována náhrada škody. S cenou termonosiče budou uživatelé předem seznámeni společně s upozorněním, jak tyto jídlonosiče používat (nevystavovat tepelnému zdroji, osobní převzetí oběda, aby nedošlo ke ztrátě apod.). Dovoz obědů o víkendech a svátcích je poskytován pouze osamělým osobám, které nemají v místě bydliště rodinné příslušníky a dále ve zvlášť odůvodněných případech. Praní prádla Uživatelé mají možnost si vybrat, zda využijí možnosti vyprání prádla ve středisku pečovatelské služby s pracím prostředkem poskytovatele nebo s vlastním pracím prostředkem. Úhrada je tak rozlišena. Velký úklid domácnosti Velký úklid domácnosti zahrnuje sezónní úklid, úklid po malování, mytí oken, mytí dveří a mytí chodby (společných prostor domu). Velký úklid domácnosti se neposkytuje jako samostatný úkon, ale vždy s dalšími úkony pečovatelské služby. Důvody pro neuzavření smlouvy Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby nebude uzavřena v případech, kdy: a) osoba požaduje úkony nebo sociální službu, které Městská pečovatelská služba neposkytuje, b) pečovatelská služba nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, c) zájemce o poskytování pečovatelské služby nespadá do žádné z cílových skupin poskytovatele d) sociální pracovník i smluvní lékař vydají nedoporučující stanovisko, e) osoba požaduje úkon, který nelze poskytovat samostatně (mytí oken, chodby, úklid po malování). Pořadník zájemců o poskytování pečovatelské služby Žadatel, se kterým nebyla uzavřena smlouva o poskytování pečovatelské služby z důvodu nedostatečné kapacity k poskytnutí sociální služby, bude zařazený do pořadníku zájemců o poskytování pečovatelské služby. Tento pořadník je vedený na Městském úřadě Krnov, odboru sociálním, oddělení služeb a sociální pomoci. Po uvolnění kapacity pro poskytnutí pečovatelské služby bude postupně vyhověno žadatelům z pořadníku zájemců, a to následujícím způsobem: Každá podaná žádost o poskytování pečovatelské služby je posuzována individuálně, kdy v první řadě nerozhoduje datum podání žádosti, ale naléhavost zavedení pečovatelské služby. Tato žádost je bodově ohodnocena. 11

12 Při určování naléhavosti zavedení pečovatelské služby se vychází z následujících hledisek: osamělost občana 1 bod míra závislosti na pomoci druhé osoby: 1. snížená soběstačnost 1 3 body (počet bodů bude stanoven v tomto rozmezí dle individuálního posouzení sociálního pracovníka) 2. osoby s přiznaným příspěvkem na péči I. stupně, poživatelé částečného invalidního důchodu 3. osoby s přiznaným příspěvkem na péči II. stupně, poživatelé plného invalidního důchodu 1 bod 2 body 4. osoby s přiznaným příspěvkem na péči III. stupně 3 body 5. osoby s přiznaným příspěvkem na péči IV. stupně 4 body Po uvolnění kapacity k poskytnutí pečovatelské služby má přednost žádost s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Dojde-li ke shodě bodového ohodnocení naléhavosti zavedení pečovatelské služby žadatele s jinými uchazeči o tuto službu, rozhoduje datum podání žádosti. Kontakty Bližší informace o poskytování pečovatelské služby: Městský úřad Krnov, odbor sociální, oddělení služeb a sociální pomoci Hlavní náměsí 1, Krnov Martina Miková referentka oddělení služeb a sociální pomoci Tel kancelář č. 233, 1. poschodí 12

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Žádost o poskytování pečovatelské služby

Žádost o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba Ronov nad Doubravou Chittussiho nám. 150 IČ: 00270822 Tel.: 469 690 201 Mobil: 608 725 113 E-mail: psronov@seznam.cz www.ronovnd.cz/mesto/dps/ Žádost o poskytování pečovatelské služby

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Předpis pro úhradu za činnosti a úkony pečovatelské služby platný od 1. července 2015

Předpis pro úhradu za činnosti a úkony pečovatelské služby platný od 1. července 2015 Předpis pro úhradu za činnosti a úkony pečovatelské služby platný od 1. července 2015 Předpis pro úhradu je stanoven v souladu s vyhláškou č. 389/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou

Více

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel Pečovatelská služba Velvary se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ 273 24, tel. 315761199 Zřizovatel: Město Velvary Sídlo: Velvary, náměstí Krále Vladislava čp. 1, PSČ 273 24 IČO: 00235105 Zastoupené:

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Žádost o zavedení pečovatelské služby Janáčkova 1003, Lanškroun

Žádost o zavedení pečovatelské služby Janáčkova 1003, Lanškroun Žádost o zavedení pečovatelské služby Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun Den přijetí žádosti (vyplní pracovník): 1. Žadatel:.... příjmení jméno titul 2. Narozen:.... den, měsíc, rok 3. Trvalé bydliště: telefonní

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

Tento dokument je majetkem Městského ústavu sociálních služeb Jirkov Strana 1

Tento dokument je majetkem Městského ústavu sociálních služeb Jirkov Strana 1 Účinnost od: Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 3 Garant: Vedoucí pečovatelské služby Ověřovatel: Správce dokumentace Schvalovatel: Představitel vedení pro kvalitu Návazná legislativa: Zákon 108/2006

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace Pivovarská 333, Teplá IČO: , DIČ: CZ Výroční zpráva

Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace Pivovarská 333, Teplá IČO: , DIČ: CZ Výroční zpráva Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace Pivovarská 333, 364 61 Teplá IČO: 737 40004, DIČ: CZ 737 40004 Výroční zpráva Pečovatelské služby v Teplé, příspěvkové organizace za rok 2017 Pečovatelská

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9 Název vnitřního dokumentu: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby Počet stran: 7 Schváleno dne: 1. 1. 2017 Účinnost od: 1. 1. 2017 Schválil: Mgr. Michaela Žáčková ředitelka Zrušeno dne: Pravidla

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Charitní pečovatelská služba Otrokovice evidenční číslo..

Smlouva o poskytování sociální služby Charitní pečovatelská služba Otrokovice evidenční číslo.. Smlouva o poskytování sociální služby Charitní pečovatelská služba Otrokovice evidenční číslo.. Poskytovatel: Charita sv. Anežky Otrokovice Telefon: 739 323 139 Na Uličce 1617 IČ: 46276262 76502 Otrokovice

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. e-mail: sekretariat@agentura-oasa.cz, www.agentura-oasa.cz (Žádost o zavedení pečovatelské služby) Žádost podána dne: Žádost o poskytnutí sociální služby

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Sociální služby Lanškroun Pečovatelská služba NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01

Více

Žádost o uzavření smlouvy o poskytování sociálních - pečovatelských služeb

Žádost o uzavření smlouvy o poskytování sociálních - pečovatelských služeb Pečovatelská služba Dolní Dobrouč Žádost o uzavření smlouvy o poskytování sociálních - pečovatelských služeb jméno a příjmení... datum narození... bydliště... PSČ... rodinný stav... st. příslušnost...

Více

Závěrečná zpráva za 2017 pečovatelská služba

Závěrečná zpráva za 2017 pečovatelská služba Závěrečná zpráva za 2017 pečovatelská služba Poskytovatel: Město Moravské Budějovice, IČO: 00289931, nám. Míru 31, Moravské Budějovice 2 starosta: Ing. Vlastimil Bařinka Druh služby: pečovatelská služba

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Poskytovatel pečovatelské služby a pravidla poskytování této sociální služby. 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Poskytovatel pečovatelské služby a pravidla poskytování této sociální služby. 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí 13. 8. 2019 Poskytovatel pečovatelské služby a pravidla poskytování této sociální služby 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Několik údajů

Více

Výroční zpráva pečovatelská služba.

Výroční zpráva pečovatelská služba. Obec Dětmarovice Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice e-mail: obec@detmarovice.cz, tel.: 596 540 140 ------------------------------------------------------------------------------------ pečovatelská

Více

Výroční zpráva pečovatelská služba.

Výroční zpráva pečovatelská služba. Obec Dětmarovice Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice e-mail: obec@detmarovice.cz, tel.: 596 540 140 ------------------------------------------------------------------------------------ pečovatelská

Více

Pečovatelská služba OASA Opava Žádost o poskytnutí sociální služby. Žádost o poskytnutí terénní sociální služby. Datum Stát. příslušnost: příjmení:

Pečovatelská služba OASA Opava Žádost o poskytnutí sociální služby. Žádost o poskytnutí terénní sociální služby. Datum Stát. příslušnost: příjmení: Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. e-mail: sekretariat@agentura-oasa.cz, www.agentura-oasa.cz (Žádost o zavedení sociální služby) I. Žadatel (osoba, které má být služba poskytována):

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres,

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

ZÁKLADNÍ ÚKONY. Město Přeštice. SAZEBNÍK ÚKONŮ Pečovatelské služby Přeštice. Platný od ÚKONY POPIS ÚHRADY. Základní sociální poradenství

ZÁKLADNÍ ÚKONY. Město Přeštice. SAZEBNÍK ÚKONŮ Pečovatelské služby Přeštice. Platný od ÚKONY POPIS ÚHRADY. Základní sociální poradenství Město Přeštice Pečovatelská služba Přeštice, organizační složka města, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, IČ: 00257125 SAZEBNÍK ÚKONŮ Pečovatelské služby Přeštice Platný od 1. 3. 2019 Schválen Radou

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD 1.1.2019 Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská ul. 4091/11 767 01

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan/í nar...., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby podle zákona o sociálních službách

Smlouva o poskytování pečovatelské služby podle zákona o sociálních službách č. smlouvy Smlouva o poskytování pečovatelské služby podle zákona o sociálních službách I. Označení smluvních stran Uživatel: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Brigádníků 62, 473 01 Nový Bor Opatrovník:

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel: Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Žádost o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD 1.1.2014 Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská ul. 4091/11 767 01

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Model sociální služby Pečovatelská služba

Model sociální služby Pečovatelská služba Model sociální služby Pečovatelská služba Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby 4. Optimální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Město Polná, IČ 00286435 Husovo náměstí 39, 58813 Polná Pečovatelská služba, Nad Háječkem 1127, 58813 Polná tel. 567 212 735, 725 570 394; e-mail: daniela.sinaglova@mu-polna.cz ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Ceník Pečovatelské služby Luže

Ceník Pečovatelské služby Luže Ceník Pečovatelské služby Luže Na Výsluní 9 538 54 Luže Ceník úkonů pečovatelské služby Luže platný od 1. 9. 2018, schválený na zasedání Rady města Luže dne 20. 7. 2018, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel)

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel) Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Vyplňuje zájemce: Žádost podaná dne:..... 1) Žadatel služeb: Jméno, příjmení,

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan/Paní nar...., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice zastoupená

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění mezi zastoupená Vítem Fialkou se sídlem Žižkova 12/309, IČO: 60072709, č.ú.:

Více

Smlouva o poskytování pe čovatelské služby

Smlouva o poskytování pe čovatelské služby Smlouva o poskytování pe čovatelské služby č. / 2017 Pečovatelská služba města Miletín Komenského 110 507 71 Miletín Zastoupená Bc. Miroslavem Noskem, vedoucím služby sociálním pracovníkem pečovatelské

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva o poskytování sociálních služeb Smlouva o poskytování sociálních služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.. Bytem: Datum narození:. Dále jen uživatel a ARCHA Borovany, o. p. s., Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Zastoupena

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 Cílová skupina Služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností při uspokojování životních potřeb. Jedná se především o: seniory, kteří ukončili pobyt

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2013 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.2. 2013 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb (SQ 1) VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace Druh soc. služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Název a místo zařízení, poskytované sociální služby: Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace Místo zařízení i místo

Více

Smlouva číslo 000/2016 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2016 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2016 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v í r a j í Pan/í : nar.: Trvalý pobyt: v textu této smlouvy dále jen klient a 2) Město Kouřim, se sídlem Mírové náměstí

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Výroční zpráva pečovatelská služba.

Výroční zpráva pečovatelská služba. Obec Dětmarovice Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice e-mail: obec@detmarovice.cz, tel.: 596 540 140 ------------------------------------------------------------------------------------ pečovatelská

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Smlouva o poskytnutí charitní pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí charitní pečovatelské služby DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 452, e-mail: info@ltm.charita.cz IČ: 40229939 Smlouva o poskytnutí charitní pečovatelské služby Smlouvu uzavřely dle 91 zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Vyplňuje zájemce: Žádost podaná dne:..... 1) Žadatel služeb: Jméno, příjmení,

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby /2018

Smlouva o poskytování pečovatelské služby /2018 Smlouva o poskytování pečovatelské služby /2018 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše č. 21, 391 01 Sezimovo Ústí zastoupené: Mgr. Ing. Martinem Doležalem,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Příloha 1A Obsah a rozsah služby

Příloha 1A Obsah a rozsah služby Příloha A Pověření Příloha 1A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505 Částka 164/2006 Platnost od 29.11.2006 Účinnost od 01.01.2007

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Město Polná, IČ Husovo náměstí 39, Polná Pečovatelská služba, Nad Háječkem 1127, Polná

Město Polná, IČ Husovo náměstí 39, Polná Pečovatelská služba, Nad Háječkem 1127, Polná Město Polná, IČ 00286435 Husovo náměstí 39, 58813 Polná Pečovatelská služba, Nad Háječkem 1127, 58813 Polná tel. 567 212 735, 725570394; e-mail: ps@mu-polna.cz Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA za rok 2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA za rok 2016 Město Dobruška Pečovatelská služba Na Příčnici 1011 Dobruška www. pec.sluzba@mestodobruska.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA za rok 2016 Obsahuje základní údaje o organizaci, podává přehled o personálním a technickém

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Oblastní charita Uherský Brod Druh služby Pečovatelská služba Identifikátor 3918445 Forma služby Terénní správní obvod ORP Uherský Brod

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Účinnost od: Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 3 Garant: Vedoucí služby DOZP Ověřovatel: Správce dokumentace Schvalovatel: Představitel vedení pro kvalitu Návazná legislativa: Zákon 108/2006 Sb.,

Více

Oblastní charita Trutnov Pečovatelská služba. PRAVIDLA Zveřejňování informací

Oblastní charita Trutnov Pečovatelská služba. PRAVIDLA Zveřejňování informací Oblastní charita Trutnov Pečovatelská služba PRAVIDLA Zveřejňování informací Název předpisu: INF Vydání č.: 8 Výtisk č.: Jméno a příjmení, funkce Podpis Datum Vypracoval: Schválil: Bc. Regina Sýkorová

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více