Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice 2012 Část A Podklady pro RURÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice 2012 Část A Podklady pro RURÚ"

Transkript

1 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice 2012 Část A Podklady pro RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

2 Tuto studii zpracovala společnost - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, spol. s.r.o. Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava IČ: , Tel.: , Autorský kolektiv: Andrea Hrušková tvorba koncepce studie a koordinace týmu Ing. Lubor Hruška, Ph.D. odborný garant, tvorba metodiky Ing. Hana Doleželová metodické vedení realizačního týmu Ing. Ivana Foldynová městské inženýrství a urbanismus, problémy k řešení v ÚPD Ing. arch. František Pospíšil autorizovaný architekt, problémy k řešení v ÚPD Nika Chadzipanajotidisová organizace průzkumů a sběr dat Ekonomický pilíř Ing. Hana Doleželová garant Bc. Radka Matoláková Sociodemografický pilíř Ing. Kamila Frenová garant Mgr. Martina Baranová Environmentální pilíř Ing. Lukáš Tejzr garant, technická infrastruktura Bc. Martin Matuszczyk Dopravní infrastruktura Ing. Vlastimil Starý - garant Bc. David Kubáň GIS, zpracování dat a výkresů Ing. Radek Fujak garant Ing. Michal Samiec Bc. Jan Vyhlídal vyváženost pilířů Na spolupráci se podíleli pracovníci Magistrátu města Teplice Jaroslava Czermáková referent územního plánování Ing. Libor Perner odborný pracovník IT

3 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Obsah Úvod Popis území a širší vztahy Základní charakteristika území Environmentální pilíř Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Sociální pilíř Technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Ekonomický pilíř Regionální ekonomika Daňová výtěžnost Trh práce Souhrn pilířů Environmentální pilíř Sociální pilíř Ekonomický pilíř Seznam zkratek Seznam zdrojů a použitá literatura Seznam příloh Příloha A: Environmentální pilíř Příloha B: Sociální pilíř Příloha C: Ekonomický pilíř Přílohy Příloha A: Environmentální pilíř Příloha B: Sociální pilíř Příloha C: Ekonomický pilíř

4 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Úvod V současné době v rámci přechodu industriální společnosti na postindustriální dochází k výrazné polarizaci území a růstu regionálních disparit. Tato skutečnost vede k proměně stávajících sociálních struktur a způsobů práce, což vyvolává úpadek tradičních oblastí ekonomiky a tradičních profesí. Aktéři regionálního rozvoje nejsou tak jako dříve spjati s prostorem, ve kterém působí, protože sídla jejich firem jsou mimo region. Procesy globalizace tak zmenšují možnosti veřejné správy regulovat procesy v území. Situace zesiluje tlak na management obcí při plánování budoucího vývoje regionu a jeho udržitelnosti. Mění se rozložení ekonomických aktivit v prostoru i jejich struktura. Na jedné straně vznikají nové periferie a sociálně vyloučené oblasti a na straně druhé se zvyšuje neregulovaná zástavba v procesu suburbanizace v okolí měst, která se vyznačuje vysokými nároky na zábor půdy a náklady na budování dopravní a technické infrastruktury. Doprovodným jevem je zde vznikající sociální separace. Působení a dopad vnějších faktorů působících na společnost zevně i uvnitř (hospodářská recese, hrozící rozpad eurozóny, masivní migrace obyvatel, příchod cizinců z rozvojových zemí atd.) na území nelze předvídat. Je ale možné identifikovat základní sociodemografické, ekonomické, environmentální procesy v území a zhodnotit možnosti jejich regulace nástroji prostorového plánování. Je nutné posílit institucionální kapacitu a efektivnost výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb, zohlednit sociální podmínky, zaměřit se na komunikaci s veřejností, zkvalitnit komunikaci mezi jednotlivými odbory městského úřadu a rozvinout komunikaci s úřady obcí ve správním obvodu ORP. Rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ) je zpracováván a aktualizován na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a prováděcích předpisů. Problematika udržitelného rozvoje je členěna do tematických oblastí, které jsou vymezené vyhláškou č. 500/2006 Sb. a reprezentují tři základní pilíře udržitelného rozvoje, tj. environmentální, sociodemografický a ekonomický. RURÚ není pouze naplněním povinnosti plynoucí z legislativy, ale také důležitým podkladem pro plánování rozvoje území. Umožňuje prosazovat principy udržitelného rozvoje do strategického plánování rozvoje měst/regionů, včetně komunitních plánů sociálních služeb. Vzhledem k zákonem stanovené periodicitě jeho aktualizací lze RURÚ využít jako východisko pro aktualizaci výše zmíněných strategických dokumentů měst/regionů. Zprůhledněním sociodemografického a hospodářského pilíře, které poskytnou podklad pro RURÚ a aktualizaci územně analytických podkladů (dále jen ÚAP), dojde ke konstruktivnímu a aktuálnímu vyhodnocení stávající situace pomocí SWOT analýz (tj. silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby), a tím i vytvoření reálné možnosti, resp. cesty k udržitelnému rozvoji daného území. Při hodnocení jednotlivých témat je využita tzv. Hruškova metoda, která je multikriteriální analýzou zohledňující podmíněnost v území a zároveň je doplněna o sociální rozměr. Metoda umožňuje kombinovat kvantitativní přístup založený na specifických indikátorech kalibrovaných na regionální úroveň s kvalitativním přístupem založeným na expertní znalosti. Metoda slouží k porovnání jednotlivých území obcí v rámci SO ORP a její efektivita spočívá mimo jiné ve schopnosti proměnit data o území ve znalost a poskytnout tak klíčové podklady pro management obcí a regionů. Výsledky pro jednotlivé obce jsou vizualizovány - 4 -

5 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. prostřednictvím jednoduchých paprskovitých grafů (nazývaných Ameba či Drážďanská hvězda). Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Teplice obsahuje tři jednotlivě navazující části. Část A Podklady pro RURÚ, které zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území v jednotlivých tématech: environmentální horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, sociální technická a dopravní infrastruktura, sociodemografické podmínky, bydlení a rekreace, ekonomický regionální ekonomika, trh práce a daňová výtěžnost. Na část A navazuje část B RURÚ, která vyhodnocuje udržitelný rozvoj území SWOT analýzou, určuje problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích a vyváženost pilířů v celém SO ORP Teplice. Poslední část C vyhodnocení obcí se zabývá definováním silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb jednotlivých obcí v rámci území SO ORP Teplice

6 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. 1 Popis území 1.1 Základní charakteristika území SO ORP Teplice představuje jeden z 16 SO ORP Ústeckého kraje. Řešené území se rozprostírá ve středu severní hranice kraje v okrese Teplice. SO ORP Teplice patří svojí rozlohou ,7 ha k průměrným SO ORP Ústeckého kraje. Je tvořen 26 obcemi, z toho má 6 status města, jedná se o Dubí, Duchcov, Hrob, Košťany, Krupka a Teplice. Nejrozsáhlejší obcí je Krupka zabírající téměř 4 693,6 ha, která se rozkládá na severovýchodní části tohoto území. Jedná se o příhraniční oblast sousedící s Německem. Mapa 1.1.1: Správní obvod SO ORP Teplice Z geomorfologického hlediska prochází danou oblastí České středohoří. Krajina je poseta velkým množstvím přírodních i umělých vodních nádrží. Hlavním tokem území je řeka Bílina

7 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Tabulka 1.1.1: Výměra obcí SO ORP Teplice Rozloha [ha] Podíl rozlohy obce na celkové rozloze [%] Bořislav 752,1 2,2 Bystřany 848,1 2,5 Bžany 1 117,0 3,2 Dubí 3 390,7 9,8 Duchcov 1 539,6 4,5 Háj u Duchcova 742,9 2,1 Hrob 1 110,0 3,2 Jeníkov 772,5 2,2 Kladruby 287,7 0,8 Kostomlaty pod Milešovkou 1 115,4 3,2 Košťany 2 433,2 7,0 Krupka 4 693,6 13,6 Lahošť 303,5 0,9 Mikulov 318,5 0,9 Modlany 1 007,1 2,9 Moldava 3 245,1 9,4 Novosedlice 144,6 0,4 Osek 4 244,4 12,3 Proboštov 374,2 1,1 Rtyně nad Bílinou 879,9 2,5 Srbice 215,1 0,6 Teplice 2 370,5 6,9 Újezdeček 177,7 0,5 Zabrušany 922,4 2,7 Žalany 986,4 2,9 Žim 572,3 1,7 Celkem SO ORP Teplice ,7 100,0 Zdroj: Datový model ÚAP

8 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. 2 Environmentální pilíř 2.1 Horninové prostředí a geologie Oblast SO ORP Teplice spadá geologicky do Krušnohorské oblasti, která zahrnuje geograficky region Krušných hor a přilehlých oblastí. Vůči jednotce středočeské je na jihovýchodě omezena podkrušnohorským zlomem. Na severovýchodě je od oblasti lugické oddělena rovněž tektonicky, tzv. středosaským nasunutím. Na severo a jihozápad přechází krušnohorská oblast do Německa. Krušnohorská oblast má složitou geologickou stavbu a dělí se na řadu dílčích jednotek. Horniny zastoupené v této oblasti jsou velmi pestré. V centru oblasti (samotné Krušné hory) převládají silně metamorfované horniny. Převážně různé typy rul a migmatitů. V okrajových jednotkách se nacházejí i horniny slaběji metamorfované, jako jsou svory či fylity. Krystalinické jednotky krušnohorské oblasti prostupují také tělesa magmatických hornin, k nimž patří teplický paleoryolitový komplex. Ten vystupuje mezi Teplicemi, Krupkou a Cínovcem. Jde o složitý komplex výlevných a žilných hornin, kombinovaných i s vulkanoklastickými horninami ryolitového složení. Teplický křemenný porfyr byl odedávna používán v Teplicích a okolí jako vhodný stavební kámen. Typická je pro něho porfyrická textura a nejčastěji nezaměnitelná hnědo-červená barva. Těžba nerostných surovin Území SO ORP Teplice je relativně bohaté na nerostné suroviny. Na jeho území se nachází především ložiska hnědého uhlí. Ve velké míře jsou taktéž zastoupeny stavební suroviny jako stavební kámen a cihlářský materiál. Dále se zde vyskytuje oxihumolit jako výchozí surovina pro výrobu barev a nábytkářského mořidla, cín, litinová ruda, fluorit a křemenné suroviny. Na území SO ORP Teplice byly vymezeny dobývací prostory, jejich výměry v rámci obcí SO ORP znázorňuje následující tabulka. Nejvíce je těžbou postižena obec Duchcov, kde jsou dobývací prostory vymezeny téměř až na 65 % území. Tabulka 2.1.1: Dobývací prostory v SO ORP Teplice (A057) Výměra obce (ha) A057 (ha) A057 (%) Duchcov 1 539,6 998,0 64,8 Háj u Duchcova 742,9 3,3 0,4 Lahošť 303,5 9,0 3,0 Osek 4 244, ,7 28,0 Zabrušany 922,4 20,7 2,2 SO ORP celkem , ,6 6,4 Zdroj: Datový model ÚAP 2012 Ve sledovaném území byla vymezena bohatá chráněná ložisková území, jež uvádí následující tabulka. Jedná se především ložiska hnědého uhlí, cín-wolframových, litiových rud ad. Výměra chráněných ložiskového území v SO ORP Teplice je 5 177,5 ha a zaujímá 15 % celkové výměry území

9 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Tabulka 2.1.2: Chráněná ložisková území v SO ORP Teplice (A058) Výměra obce (ha) A058 (ha) A058 (%) Surovina Bystřany 848,1 0,9 0,1 Stavební kámen Bžany 1117,0 27,5 2,5 Uhlí hnědé Dubí 3390,7 221,8 Cín-wolframová ruda, Litiová 6,5 ruda, Wolframová ruda Dubí 3390,7 433,9 12,8 Uhlí hnědé Duchcov 1539,6 252,8 16,4 Uhlí hnědé Duchcov 1539,6 169,6 11,0 Uhlí hnědé Duchcov 1539,6 321,1 20,9 Uhlí hnědé Duchcov 1539,6 0,1 0,0 Uhlí hnědé Duchcov 1539,6 0,1 0,0 Uhlí hnědé Háj u Duchcova 742,9 385,9 51,9 Uhlí hnědé Háj u Duchcova 742,9 59,2 8,0 Uhlí hnědé Hrob 1110,0 47,6 4,3 Uhlí hnědé Hrob 1110,0 178,1 16,0 Uhlí hnědé Hrob 1110,0 9,9 0,9 Křemenné suroviny Jeníkov 772,5 7,8 1,0 Uhlí hnědé Jeníkov 772,5 69,3 9,0 Uhlí hnědé Jeníkov 772,5 281,1 36,4 Uhlí hnědé Jeníkov 772,5 38,1 4,9 Kladruby 287,7 0,3 0,1 Uhlí hnědé Kostomlaty pod Milešovkou 1115,4 28,0 2,5 Uhlí hnědé Košťany 2433,2 47,8 Cín-wolframová ruda, Litiová 2,0 ruda, Wolframová ruda Košťany 2433,2 35,0 1,4 Křemenné suroviny Krupka 4693,6 753,7 16,1 Uhlí hnědé Krupka 4693,6 97,8 2,1 Uhlí hnědé Krupka 4693,6 2,5 0,1 Fluorit-barytová surovina Krupka 4693,6 17,0 0,4 Uhlí hnědé Krupka 4693,6 204,5 4,4 Cín-wolframová ruda Krupka 4693,6 65,0 1,4 Fluorit-barytová surovina Krupka 4693,6 65,0 1,4 Cín-wolframová ruda Lahošť 303,5 7,1 2,3 Modlany 1007,1 131,6 13,1 Uhlí hnědé Modlany 1007,1 78,9 7,8 Uhlí hnědé Moldava 3245,1 125,2 3,9 Fluorit-barytová surovina Novosedlice 144,6 43,4 30,0 Uhlí hnědé Osek 4244,4 62,5 1,5 Uhlí hnědé Osek 4244,4 239,0 5,6 Uhlí hnědé Proboštov 374,2 0,4 0,1 Uhlí hnědé Proboštov 374,2 203,5 54,4 Uhlí hnědé Rtyně nad Bílinou 879,9 9,4 1,1 Stavební kámen Srbice 215,1 100,3 46,6 Uhlí hnědé Teplice 2370,5 145,8 6,1 Uhlí hnědé - 9 -

10 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Výměra obce (ha) A058 (ha) A058 (%) Surovina Teplice 2370,5 69,0 2,9 Uhlí hnědé Teplice 2370,5 1,4 0,1 Stavební kámen Zabrušany 922,4 138,5 15,0 Stavební kámen SO ORP celkem , ,5 15,0 Zdroj: Datový model ÚAP 2012 Vymezení ložisek nerostných surovin včetně jejich typů a stavu těžby je zakresleno v následující mapě. Na správním území ORP Teplice v současnosti probíhá povrchová těžba pouze v několika lokalitách, území je však výrazně postiženou těžbou dřívější. Mapa 2.1.1: Ložiska nerostných surovin v SO ORP Teplice Podrobný přehled ložisek nerostných surovin těžených i netěžených, velikost ploch jednotlivých ložisek a jejich podíl na výměře obcí kde se nalézají, udává tabulka A 1 v příloze

11 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Sesuvná a poddolovaná území Poddolované a sesuvné oblasti představují významné limity využití území. SO ORP Teplice je důlní činností výrazně poznamenáno. Poddolované území zaujímají plochu 8 437,4 ha, což představuje 24,4 % celkové výměry. Podrobný přehled poddolování v jednotlivých obcích je uveden v tabulce A 2 v příloze. V SO ORP Teplice je taktéž situováno 19 bodových poddolovaných území, jejich přehled lze nalézt v tabulce A 3 v příloze. Nachází se zde taktéž řada sesuvných území, což je z hlediska územního plánování velmi negativní jev. Celkem představují rozlohu 334,7 ha, tedy 1 % celkové výměry území. Podrobný přehled sesuvných území v jednotlivých obcích je uveden v tabulce A 4 v příloze. Lokalizaci poddolovaných, sesuvných území a starých důlních děl znázorňuje následující mapa. Mapa 2.1.2: Poddolovaná a sesuvná území v SO ORP Teplice

12 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Celkový počet 72 starých důlních děl je dalším limitujícím faktorem. Nejvíce z tohoto počtu je lokalizovaných v obci Krupka. Podrobný výpis je uveden v následující tabulce. Dle dat ÚAP se v území nevyskytují žádné haldy a odvaly. Tabulka 2.1.3: Stará důlní díla (A063) Počet Dubí 13 Krupka 43 Moldava 15 Osek 1 SO ORP celkem 72 Zdroj: Datový model ÚAP Vodní režim Území SO ORP Teplice spadá do povodí Ohře a Dolního Labe. Z hydrogeologického mapování vyplývá, že kolem 35 % plochy oblasti povodí Ohře a dolního Labe pokrývají horniny nepropustné, nebo velmi slabě propustné. Jedná se o část krystalinika českého masívu a poměrně rozsáhlé oblasti pokryté tercierními jíly a kvarterními hlínami a sprašemi, které se vyskytují na vnějších stranách kvarterních teras vytvořených písky a štěrky. Horniny slabě propustné pokrývají kolem 29 % plochy oblasti povodí Ohře a dolního Labe. Jde hlavně o granitoidy, které tvoří část krystalinika a některé další struktury menšího rozsahu a různého geologického stáří. Zbývající část oblasti (cca 36 % území) má v průměru dobrou až velmi dobrou propustnost geologického podloží. Vodní zdroje podzemní a povrchové vody Ochrana jakosti vod je založena na omezování přístupu znečišťujících látek ze zdrojů znečištění do vod a jejich prostředí a na ochraně zdrojů vod cestou prevence. Mezi hlavní zdroje znečištění patří i plošné znečištění vod zemědělskou činností. Na území SO ORP Teplice nebyla vymezena žádná zranitelná oblast. Výskyt ploch vodních zdrojů včetně ochranných pásem (jev A044) a jejich podíl na území jednotlivých obcí v rámci SO ORP Teplice uvádí následující tabulka. Z hlediska výskytu vodních zdrojů je na tom nejlépe město Osek, kde vodní zdroje včetně ochranných pásem zaujímají cca 47,4 % území. Tabulka 2.2.1: Ochranná pásma vodních zdrojů (A044) Výměra obce (ha) A044 (ha) A044 (%) Bořislav 752,1 3,0 0,4 Bystřany 848,1 6,7 0,8 Bžany 1 117,0 1,0 0,1 Dubí 3 390,7 96,3 2,8 Hrob 1 110,0 29,6 2,7 Háj u Duchcova 742,9 18,7 2,5 Jeníkov 772,5 2,0 0,3 Kostomlaty pod Milešovkou 1 115,4 200,7 18,0 Košťany 2 433,2 17,7 0,7 Krupka 4 693,6 273,5 5,8 Mikulov 318,5 3,7 1,2-12 -

13 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Výměra obce (ha) A044 (ha) A044 (%) Modlany 1 007,1 1,1 0,1 Moldava 3 245,1 801,1 24,7 Osek 4 244, ,4 47,4 Proboštov 374,2 2,7 0,7 Teplice 2 370,5 0,2 0,0 Žalany 986,4 57,5 5,8 SO ORP celkem , ,0 10,2 Zdroj: Datový model ÚAP 2012 Na sledovaném území se nachází řada převážně menších vodních ploch a jedna vodní nádrž o celkové rozloze cca 131,1 ha, což představuje zhruba 0,3 % území. Jejich výskyt a podíl na území jednotlivých obcí uvádí tabulka A5 a A6 v příloze. Největší vodní plochou je zbytková jáma dolu Barbora o velikosti cca 63,1 ha. Sledované území je protkáno sítí převážně drobných vodních toků. Jejich celková délka činí 636,4 km. Výskyt výše popisovaných hydrologických jevů znázorňuje následující mapa. Mapa 2.2.1: Vodní režim na území SO ORP Teplice

14 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Záplavová území Vzhledem ke způsobu hospodaření a nevhodným zásahům do území v minulých desetiletích, dochází V SO ORP Teplice opakovaně k záplavám včetně zastavěných částí území, což znamená limity pro využití řady lokalit. Na území SO ORP Teplice byla vymezena záplavová území na katastrálním území 21 obcí z celkového počtu 26 v celkové rozloze 993,9 ha, což představuje cca 2,9 % celkové výměry území. Výměry záplavových území jednotlivých periodicit obsahuje následující tabulka. Rozpis záplavových území dle jednotlivých obcí udává tabulka A7 v příloze. Nejhorší situace je v obci Srbice, kde zaplaví voda s periodicitou 100 let až 31,2 % území. Tabulka 2.2.2: Záplavová území v SO ORP Teplice Výměra (ha) Q100 (ha) Q100 (%) Q20 (ha) Q20 (%) Q5 (ha) Q5 (%) SO ORP celkem ,7 993,9 2,9 553,1 1,6 351,6 1,0 Zdroj: Datový model ÚAP 2012 Pozn.: Q100 stoletá voda, Q20 dvacetiletá voda, Q5 pětiletá voda Periodicita povodně 5, 20 a 100 let znamená výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let. Výskyt záplavových území s periodicitou 100 let na sledovaném území znázorňuje následující mapa. Mapa 2.2.2: Záplavové území s periodicitou 100 let

15 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Rozsahy ploch aktivní zóny záplavového území v obcích SO ORP Teplice jsou uvedeny v tabulce A 8 v příloze. Sumace tohoto jevu pro celé území je zpracována v následující tabulce. Tabulka 2.2.3: Aktivní zóna záplavového území v SO ORP Teplice (QAZ) Výměra obce (ha) QAZ (ha) QAZ (%) SO ORP celkem ,7 516,2 1,5 Zdroj: ÚAP 2012 Pozn.: QAZ aktivní zóna záplavového území Stávající objekty protipovodňové ochrany uvádí následující tabulka. Jedná se pouze o jednoduché ochranné hráze v obci Zabrušany. Tabulka 2.2.4: Objekty/zařízení protipovodňové ochrany Typ Popis Délka (m) Zabrušany Ochranná hráz Bouřlivec - nádrž Všechlapy 128,1 Zabrušany Ochranná hráz 128,1 Zdroj: ÚAP Hygiena životního prostředí Předmětem hodnocení hygieny životního prostředí je hodnocení kvality jednotlivých složek životního prostředí v daném území, případně negativních faktorů, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví obyvatelstva a stabilitu ekosystémů v území. Mezi hlavní charakteristiky patří především zdroje znečišťování a kvalita ovzduší, rozsah znehodnocení půd ve formě starých zátěží a kontaminovaných ploch, produkce a způsob nakládání s odpady, případně další faktory s možnými negativními dopady na životní prostředí. Kvalita ovzduší Znečištění ovzduší je vážný environmentální problém nejen v ČR, ale i v Evropě a po celém světě. Důsledky znečišťování jsou velmi široké. Jsou prokázány přímé negativní účinky látek znečišťujících ovzduší na zdraví obyvatel, zvířat, rostlin, půdu a materiály. Respirace zvýšených koncentrací látek znečišťujících ovzduší má přímé následky na zdravotní stav obyvatel. Zdraví obyvatel může být zasaženo také nepřímo, ukládáním těchto látek v dalších složkách životního prostředí (půda, voda, biota), vstupem chemikálií do potravního řetězce s následkem další expozice lidí. Navíc tyto účinky mohou ovlivnit strukturu a funkci ekosystémů, včetně jejich schopnosti samoregulace. Tyto účinky se mohou projevovat okamžitě, ale současně také s určitým časovým zpožděním (např. degradace lesních ekosystémů). Znečištění venkovního ovzduší je nejčastěji vyvoláno směsí znečišťujících látek emitovaných z celé řady zdrojů: významné stacionární (bodové) zdroje, doprava, plošné zdroje (souhrn malých zdrojů např.: lokálních topenišť). Ke znečištění ovzduší na místní úrovni přispívají rovněž znečišťující látky přenášené ze středních a velkých vzdáleností (desítky až stovky kilometrů). Při hodnocení kvality ovzduší se nelze vyhnout prostorovým diskrepancím (nerovnoměrnostem) emisních a imisních charakteristik tzn., účinky látek znečišťujících

16 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. ovzduší, emitovaných v určité oblasti, se mohou negativně projevovat v oblastech více či méně vzdálených (desítky až stovky kilometrů). Řadu problémů tedy nelze řešit izolovaně v rámci sledovaného území (kraj, SO ORP, obec), ale nutná je spolupráce na větších územních celcích (kraje, ČR, mezinárodně - přeshraniční vlivy). Opatření provedená na území v působnosti pověřeného stavebního úřadu se mohou, ale také nemusí projevit na témže území (především v případě velkých a zvláště velkých emisních zdrojů). K nadměrnému znečištění ovzduší dochází rovněž v důsledku rostoucí intenzity dopravy na páteřních komunikacích, ale i silnicích II. třídy zejména v případě, že komunikace prochází zastavěným územím. ný nástin kvality ovzduší v SO ORP Teplice znázorňuje následující mapa. Mapa 2.3.1: Kvalita ovzduší v SO ORP Teplice

17 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Stejně jako u většiny území České republiky, tak i v SO ORP Teplice dochází téměř v celé oblasti k překračování imisního limitu pro 5-leté průměry expozičního indexu AOT40 škodliviny O 3. Významným problémem na velké části území je výskyt polétavého prachu PM10. Překročení této škodliviny nebylo indikováno pouze na území obce Mikulov. Mezi další škodliviny vyskytující se v SO ORP patří benzo(a)pyren, oxidy dusíku a oxid siřičitý. Podrobný přehled indikovaných škodlivin pro jednotlivé obce je uveden v tabulce A 9 v příloze. Staré zátěže a kontaminované plochy Málo příznivý je taktéž výskyt starých zátěží a kontaminovaných ploch. Ačkoliv nepatří z hlediska rozsahu a rizik pro prostředí k nejzávažnějším, na území 17 obcí se nachází celkem 51 starých skládek. Nejhůře je na tom obec Žim, na jejímž území bylo lokalizováno celkem 11 takových skládek. Podrobný výpis je uveden v následující tabulce. Tabulka 2.3.1: Staré zátěže území a kontaminované plochy (A064) A064 počet A064 počet A064 počet Bystřany 2 Košťany 2 Teplice 8 Bžany 1 Krupka 6 Zabrušany 1 Dubí 2 Lahošť 3 Újezdeček 1 Duchcov 4 Modlany 1 Žalany 1 Hrob 3 Proboštov 3 Žim 11 Kladruby 1 Rtyně nad Bílinou 1 SO ORP Celkem 51 Zdroj: ÚAP 2012 Plochy znehodnoceného území k obnově nebo opětovnému využití (brownfields) na území SO ORP Teplice zabírají cca 11,6 ha, což představuje pouhých 0,03 % území. Tabulka 2.3.2: Brownfields v SO ORP Teplice (A004) Výměra obce (ha) Popis A004 (ha) A004 (%) Bystřany 848,1 továrna - výroba 1,3 0,2 Duchcov 1 539,6 areál bývalého skladiště cihel 2,6 0,2 Bystřany 848,1 bývalá továrna ETZ Bystřany 7,7 0,9 SO ORP celkem ,7 11,6 0,03 Zdroj: ÚAP 2012 Na daném území se rovněž vyskytuje 72 starých důlních děl, z toho 43 na území obce Krupka. Jejich podrobný výpis je uveden v tabulce Ostatní negativní faktory v území Dalším faktorem, který může negativně ovlivnit hygienu prostředí je oblast tvorby a způsob nakládání s odpady. Jejich řešení je povinností a v kompetenci původců odpadů. Základním nástrojem pro řešení problematiky odpadového hospodářství je na úrovni kraje Plán odpadového hospodářství, jenž stanoví cíle v této oblasti v souladu s republikovými cíli. Mezi tyto cíle se řadí i zvyšování podílu separovaného sběru odpadů jako předpokladu jejich dalšího využití. V následující tabulce jsou vypsány skládky lokalizované dle dat ÚAP v SO ORP Teplice. Spalovny a uložiště nebezpečných látek se v daném území nevyskytují

18 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Tabulka 2.3.3: Skládky v SO ORP Teplice (A064) Výměra obce (ha) Název Skupina Výměra (ha) Podíl (%) Modlany 1 007,1 Marius Pedersen a.s., skládka Ostatní Modlany odpad 10,1 1,0 Srbice 215,1 Marius Pedersen a.s., skládka Ostatní Modlany odpad 10,9 5,1 SO ORP celkem ,7 21,0 0,1 Zdroj: ÚAP 2012 Lokalizaci vybraných jevů z oblasti hygieny životního prostředí zprostředkovává následující mapa. Stará důlní díla se nachází hlavně v obcích Krupka, Dubí a Moldava. Staré zátěže území a kontaminované plochy se naopak nacházejí ve více urbanizovaných oblastech. Mapa 2.3.2: Hygiena životního prostředí

19 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. 2.4 Ochrana přírody a krajiny Území SO ORP Teplice se řadí k oblastem dlouhodobě ovlivňovaným lidskou činností. Přesto se zde nachází několik lokalit, jež jsou významné pro ekologickou stabilitu území a často i specifické a ojedinělé. Jejich zachování proto patří mezi priority územního plánování a je zajišťováno různými formami ochrany. Mapa 2.4.1: Hranice bioregionů v SO ORP Teplice Zvlášť chráněná území a přírodní památky Zvlášť chráněná území zahrnují velkoplošná zvláště chráněná území, kam patří národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO). Mezi maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) náleží národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. Škálu zvlášť chráněných území rozšiřuje soustava NATURA Je to soustava chráněných území na území států EU, tvořená ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými lokalitami (EVL)

20 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Na území SO ORP Teplice se nachází řada velkoplošných zvlášť chráněných lokalit, jež zahrnují Chráněnou krajinnou oblast České Středohoří a oblasti soustavy NATURA Ty jsou vymezeny na následující mapě a jejich výpis v rámci obcí je uveden v příloze v tabulce A 10, A 11 a A 12. Dále je v mapě zobrazen přírodní park Východní Krušné hory jako obecně chráněné území. Mapa 2.4.2: Chráněné oblasti v SO ORP Teplice pro rok 2012 Zároveň se v území vyskytují maloplošné zvláště chráněné území zahrnující přírodní památky a přírodní rezervace. Jejich lokalizace je zprostředkována následující mapou. Výpis a rozlohy v rámci jednotlivých obcí uvádí tabulka A 13 v příloze

21 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Mapa 2.4.3: Maloplošná zvláště chráněná území v SO ORP Teplice ně chráněná území přírody a krajiny ÚSES V rámci obecně chráněných území přírody a krajiny byly vymezeny plochy a koridory územního systému ekologické stability, jež zahrnují skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES. Na území SO ORP Teplice jsou v rámci ZÚR Ústeckého kraje vymezeny nadregionální biokoridory (NBK) a biocentra (NBC) a regionální biokoridory (RBK) a biocentra (RBC), přírodní parky (PP), lokality s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Rozloha ÚSES na území SO ORP činí cca 6 694,0 ha, což představuje 19,4 % celkové plochy. Podrobný výpis rozlohy ÚSES v rámci jednotlivých obcí uvádí následující tabulka. Tabulka 2.4.1: Územní systém ekologické stability (A021) Výměra obce (ha) A021 (ha) A021 (%) Bořislav 752,1 30,6 4,1 Bystřany 848,1 3,0 0,3 Bžany 1 117,0 295,2 26,4-21 -

22 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Výměra obce (ha) A021 (ha) A021 (%) Dubí 3 390,7 825,9 24,4 Duchcov 1 539,6 195,4 12,7 Hrob 1 110,0 566,4 51,0 Háj u Duchcova 742,9 336,1 45,2 Jeníkov 772,5 59,7 7,7 Kostomlaty pod Milešovkou 1 115,4 189,0 16,9 Košťany 2 433,2 482,3 19,8 Krupka 4 693, ,0 27,8 Lahošť 303,5 18,2 6,0 Mikulov 318,5 12,9 4,1 Modlany 1 007,1 63,7 6,3 Moldava 3 245,1 439,8 13,6 Osek 4 244, ,8 27,3 Proboštov 374,2 54,6 14,6 Rtyně nad Bílinou 879,9 272,5 31,0 Zabrušany 922,4 119,5 13,0 Žalany 986,4 235,8 23,9 Žim 572,3 26,6 4,6 SO ORP celkem , ,0 19,4 Zdroj: ÚAP 2012 Ochrana památek na území SO ORP Teplice zahrnuje především nemovitou národní kulturní památku Klášter Cisterciáků v obci Osek. Mezi nemovité kulturní památky se dále řadí celkem 47 objektů. Výpis dle jednotlivých obcí uvádí tabulky A 14 a A 15 v příloze. Důležitou součástí soustavy ochrany přírody jsou vymezená ochranná pásma vodních zdrojů a stávajících zranitelných území, jež významně přispívají k zachování a ochraně ekosystémů v daném území a omezování negativních vlivů na vodní zdroje povrchových a podzemních vod. Tato problematika je řešena v kapitole 2.2. Ochrana ze zákona se rovněž vztahuje ke krajině, k lesním porostům a zemědělskému půdnímu fondu. Koeficient ekologické stability Koeficient ekologické stability se počítá jako podíl výměr druhů pozemků v daném území. V čitateli tohoto podílu je součet výměr chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, lesní půdy a vodních ploch. Ve jmenovateli podílu je součet výměr orné půdy, zastavěných ploch a ostatních ploch (metodika používaná ČSÚ). Vývoj hodnot KES pro roky je uveden v následující tabulce. Tabulka 2.4.2: Koeficient ekologické stability pro SO ORP Teplice KES KES Bořislav 1,7 1,7 1,7 Modlany 0,3 0,3 0,3 Bystřany 0,4 0,4 0,4 Moldava 5,5 5,5 9,6 Bžany 0,6 0,6 0,6 Novosedlice 0,3 0,3 0,3 Dubí 4,7 4,7 4,8 Osek 3,0 3,0 3,8 Duchcov 0,2 0,2 0,2 Proboštov 1,6 1,6 1,6 Háj u Duchcova 1,8 1,8 1,8 Rtyně nad Bílinou 0,9 0,9 0,9 Hrob 3,4 3,4 3,5 Srbice 0,5 0,5 0,5 Jeníkov 0,7 0,7 0,7 Teplice 0,4 0,4 0,4 Kladruby 0,2 0,2 0,2 Újezdeček 0,6 0,6 0,6 Kostomlaty pod Milešovkou 2,2 2,2 2,2 Zabrušany 0,3 0,4 0,4-22 -

23 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. KES KES Košťany 10,3 10,3 10,6 Žalany 1,5 1,4 1,4 Krupka 3,2 3,2 3,2 Žim 1,1 1,1 1,1 Lahošť 0,2 0,2 0,2 Mikulov 4,9 4,9 6,3 SO ORP Teplice 1,9 1,9 2,2 Zdroj dat: ČSÚ, Městská a obecní statistika, stavy k 1. lednu Pozn.: Koeficient ekologické stability byl dále využit pro hodnocení ekologické stability. KES-Koeficient ekologické stability Při hodnocení byla uplatněna následující kritéria. Hodnota KES: do 0,5-2 0,5-1, ,2 0 do 2,0 1 nad 2,0 2 Nejlepší situace je v obcích Dubí, Hrob, Košťany, Krupka, Mikulov, Moldava a Osek, kde je krajina přírodní a přírodě blízká s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. Výrazný nárůst hodnoty KES lze pozorovat v obci Moldava. Celkový průměr SO ORP činí 2,2 bodu, což znamená vcelku vyváženou krajinu, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami. Vyskytují se zde však i obce, kde je území nadprůměrně využívané a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. Rozložení hodnot KES je znázorněno na následující mapě

24 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Mapa 2.4.4: Koeficient ekologické stability v SO ORP Teplice 2.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa V řadě ekonomicky vyspělých zemí, ČR nevyjímaje, dochází dlouhodobě k poklesu podílu zemědělské půdy na jejich území. V ČR je ochrana půdy legislativně zakotvena v zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Jejím cílem je minimalizovat zábory zemědělského půdního fondu, zejména bonitně nejcennější půdy. Přesto lze dlouhodobě sledovat její úbytky jednak z důvodu nové zástavby (často na zelené louce), tak i v souvislosti s rozvojem především dopravní infrastruktury. Zemědělský půdní fond Na správním území ORP Teplice nepatří zemědělství k tradičním hospodářským odvětvím. Podíl orné půdy na celkové výměře území SO ORP a jeho vývoj však patří k významným charakteristikám. Rozloha orné půdy na území SO ORP Teplice poklesla v období 2010 až 2012 o 0,11 %. Pokles absolutní hodnoty rozlohy orné půdy v SO ORP činil 38 ha a nejvíce se na něm podílela obec Bžany, kde úbytek orné půdy činí za uvedené období cca 34,95 ha

25 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Tabulka 2.5.1: Podíl orné půdy v SO ORP Teplice Podíl orné půdy z Orná půda (ha) celkového území [%] Rozdíl Rozdíl Bořislav 198,7 197,5-1,17 26,5 26,4-0,15 Bystřany 393,7 403,3 9,60 46,2 47,3 1,13 Bžany 472,3 437,4-34,95 42,4 39,2-3,15 Dubí 88,9 79,7-9,22 2,6 2,4-0,27 Duchcov 73,3 84,8 11,49 4,8 5,5 0,75 Háj u Duchcova 178,9 178,4-0,51 23,8 23,8-0,07 Hrob 45,1 45,1 0,00 4,1 4,1 0,00 Jeníkov 195,5 195,5 0,00 25,3 25,3 0,00 Kladruby 193,5 193,5-0,03 67,4 67,4-0,01 Kostomlaty pod Milešovkou 211,9 211,9 0,00 19,0 19,0 0,00 Košťany 29,6 29,6-0,01 1,2 1,2 0,00 Krupka 464,8 462,1-2,78 10,0 9,9-0,06 Lahošť 180,8 179,7-1,12 59,7 59,4-0,37 Mikulov 0,9 0,9 0,00 0,3 0,3 0,00 Modlany 546,6 546,5-0,07 54,1 54,1-0,01 Moldava 60,6 60,2-0,38 1,9 1,9-0,01 Novosedlice 15,4 15,4 0,00 10,8 10,8 0,00 Osek 105,8 105,7-0,02 2,5 2,5 0,00 Proboštov 26,1 26,0-0,12 7,0 7,0-0,03 Rtyně nad Bílinou 245,8 245,8 0,01 28,0 28,0 0,00 Srbice 91,8 91,7-0,13 43,1 43,0-0,06 Teplice 489,3 489,0-0,24 20,6 20,6-0,01 Újezdeček 33,7 33,7-0,01 19,0 19,0-0,01 Zabrušany 414,2 414,2 0,03 44,8 44,8 0,00 Žalany 313,9 304,6-9,33 31,8 30,8-0,96 Žim 187,5 188,6 1,13 32,8 32,9 0,14 SO ORP Teplice 5 261, ,0-38,00 15,2 15,1-0,11 Zdroj dat: ČSÚ; Data aktuální k 1.1. daného roku Pro zvýšení a udržení úrodnosti půdy je nutné zajistit odvodnění půd. Rozsah a lokalizaci odvodněných oblastí a staveb či zařízení určených k odvodnění vykresluje následující mapa

26 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Mapa 2.5.1: Investice do zlepšení úrodnosti půd Zastavěná půda Významnou charakteristikou způsobu využití území (a rovněž složkou ovlivňující výši KES) je podíl zastavěných ploch na celkové ploše daného území a jeho vývoj. Podíl plochy zastavěné půdy na celkové výměře SO ORP Teplice se v období se snížil pouze nepatrně o 0,01 % a činí 2,4 % celkové výměry území. V absolutních hodnotách zastavěná plocha za sledované období klesla pouze o 3,0 ha na 845,0 ha k

27 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Tabulka 2.5.2: Podíl zastavěné půdy v SO ORP Teplice Podíl zastavěného území z Zastavěné území (ha) celkové výměry [%] Rozdíl Rozdíl Bořislav 7,3 7,4 0,02 1,0 1,0 0,00 Bystřany 26,9 25,8-1,08 3,2 3,0-0,13 Bžany 15,9 16,1 0,17 1,4 1,4 0,01 Dubí 77,2 77,6 0,48 2,3 2,3 0,01 Duchcov 54,6 54,4-0,22 3,5 3,5-0,01 Háj u Duchcova 15,6 16,0 0,38 2,1 2,1 0,05 Hrob 20,9 21,0 0,08 1,9 1,9 0,01 Jeníkov 14,1 14,2 0,10 1,8 1,8 0,01 Kladruby 5,7 5,8 0,07 2,0 2,0 0,03 Kostomlaty pod Milešovkou 13,7 13,6-0,06 1,2 1,2-0,01 Košťany 23,8 24,3 0,55 1,0 1,0 0,02 Krupka 95,6 95,8 0,20 2,1 2,1 0,00 Lahošť 9,8 9,3-0,54 3,3 3,1-0,18 Mikulov 3,8 3,8-0,03 1,2 1,2-0,01 Modlany 14,8 14,9 0,13 1,5 1,5 0,01 Moldava 8,2 7,9-0,31 0,3 0,2-0,01 Novosedlice 22,3 18,8-3,51 15,6 13,1-2,45 Osek 33,6 33,4-0,22 0,8 0,8 0,00 Proboštov 21,7 22,1 0,43 5,8 5,9 0,12 Rtyně nad Bílinou 17,5 17,6 0,10 2,0 2,0 0,01 Srbice 5,1 5,2 0,10 2,4 2,5 0,04 Teplice 291,3 291,1-0,14 12,3 12,2-0,01 Újezdeček 11,6 11,4-0,27 6,6 6,4-0,15 Zabrušany 18,1 20,0 1,91 2,0 2,2 0,21 Žalany 12,2 12,8 0,59 1,2 1,3 0,06 Žim 4,9 4,7-0,19 0,9 0,8-0,03 SO ORP Teplice 849,0 845,0-4,00 2,5 2,4-0,01 Zdroj dat: ČSÚ; Data aktuální k 1.1. daného roku Největší absolutní i relativní přírůstek mezi lety 2010 a 2012 se vyskytnul na území obce Zabrušany, kde přibylo 1,91 ha nově zastavěné plochy, který znamená v poměru k celkové výměře plochy 0,21 %. Největší absolutní i relativní úbytek mezi lety 2010 a 2012 se pak vyskytnul na území obce Novosedlice, kde ubylo 3,51 ha zastavěné plochy, což znamená v poměru k celkové výměře plochy podíl 2,45 %. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUFL) Ochrana a způsob využívání lesních porostů je zakotvena v tzv. lesním zákoně (zákon č. 289/1995 Sb., ve znění následujících předpisů), který lesy člení do tří základních kategorií. Podle převažujících funkcí jsou vymezeny lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. SO ORP Teplice je relativně velmi zalesněna. Lesy tvoří 43,7 % území. Lesnatost je nejvyšší v severní části území (obce Košťany, Osek, Dubí, Hrob, Moldava, Mikulov). Poměrně vysoké je i zalesnění v jižní části území (obec Kostomlaty pod Milešovkou, Žalany). Naproti tomu v centrální části se nalézají oblasti s velmi nízkou lesnatostí způsobující ekologickou nestabilitu území. Podrobný výpis podílu lesní půdy v rámci SO ORP uvádí následující tabulka

28 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Tabulka 2.5.3:Podíl lesní půdy v SO ORP Teplice Podíl lesní půdy z Lesní půda (ha) celkové výměry [%] Rozdíl Rozdíl Bořislav 273,8 275,9 2,07 36,5 36,8 0,29 Bystřany 35,7 35,7 0,00 4,2 4,2 0,00 Bžany 137,5 140,5 2,97 12,3 12,6 0,26 Dubí 2 303, ,0-26,97 68,1 67,3-0,80 Duchcov 70,4 104,3 33,82 4,6 6,8 2,20 Háj u Duchcova 316,9 319,0 2,15 42,2 42,5 0,29 Hrob 660,0 665,3 5,30 59,5 60,0 0,48 Jeníkov 85,4 85,4 0,00 11,0 11,0 0,00 Kladruby 31,0 31,0 0,00 10,8 10,8 0,00 Kostomlaty pod Milešovkou 545,5 545,5 0,03 48,9 48,9 0,00 Košťany 2 144, ,4 3,34 88,2 88,4 0,14 Krupka 1 981, ,4 8,15 42,5 42,7 0,17 Lahošť 25,4 25,4 0,00 8,4 8,4 0,00 Mikulov 215,0 225,2 10,22 67,4 70,6 3,21 Modlany 31,1 31,2 0,12 3,1 3,1 0,01 Moldava 1 777, ,5 194,52 54,8 60,8 6,01 Novosedlice 0,8 0,8 0,00 0,5 0,5 0,00 Osek 2 826, ,3 183,00 66,7 71,0 4,35 Proboštov 93,8 93,8 0,02 25,1 25,1 0,01 Rtyně nad Bílinou 167,6 167,3-0,30 19,1 19,0-0,03 Srbice 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 Teplice 253,3 253,8 0,50 10,7 10,7 0,02 Újezdeček 47,6 45,4-2,17 26,8 25,6-1,22 Zabrušany 95,7 120,3 24,62 10,3 13,0 2,66 Žalany 412,2 412,2 0,00 41,7 41,7-0,03 Žim 118,1 116,2-1,94 20,6 20,3-0,37 SO ORP Teplice , ,0 435,00 42,4 43,7 1,26 Zdroj dat: ČSÚ; Data aktuální k 1.1. daného roku Ačkoliv v SO ORP Teplice lesní porosty převážně spadají do kategorie lesů zvláštního určení (25 463,2 ha), důležitá je i jejich funkce ochranná (769,8 ha). Lesy hospodářské se v daném území nevyskytují. Podrobný přehled subkategorií lesních porostů uvádí následující tabulka. Nejvyšší podíl potom zaujímá subkategorie lesů se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou a krajinotvornou. Tabulka 2.5.4: Subkategorie lesů v SO ORP Teplice Kategorie Subkategorie Výměra celkem (ha) les ochranný lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích 769,8 les zvláštního určení lesy v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně 196,3 les zvláštního určení lesy v ochranném pásmu zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod 8 540,0 les zvláštního určení lesy na území nár. parků a nár. přírodních rezervací 0,0 les zvláštního určení lesy v 1. zónách CHKO, lesy v přír. rezervacích a přírodních památkách 1 452,3 les zvláštního určení lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou ,7 les zvláštního určení lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích 68,0 Zdroj dat: ÚAP

29 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. 3 Sociální pilíř 3.1 Technická infrastruktura Kvalita technické infrastruktury je důležitým kritériem rozvoje území a její prvky významně zasahují do života celé společnosti. SO ORP Teplice má zájem na tom, aby bylo na území dosaženo takového stavu, kdy bude zabezpečeno odpovídající napojení (obyvatelstva, průmyslových a zemědělských podniků nacházejících se na obvodu) na všechny inženýrské sítě. Napojení technické infrastruktury však musí respektovat územní omezení a požadavky, které klade koncepce udržitelného rozvoje na další rozvoj SO ORP Teplice. Technická infrastruktura zahrnuje vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, jako jsou vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. Mapa 3.1.1: Vodovodní, kanalizační, plynovodní a teplovodní síť na území SO ORP Teplice

30 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Zásobování vodou V rámci SO ORP Teplice je zásobování obyvatel pitnou vodou zajištěno Severočeskou vodárenskou společností, a.s. (dále SVS) a individuálním odběrem z domovních studní a vrtů. SVS je největší vodárenskou společností v Čechách i v širším středoevropském regionu. Region její působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze km 2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel. Všechny obce v SO ORP Teplice jsou napojeny na veřejnou vodovodní síť, kromě obce Kostomlaty pod Milešovkou. Z vodárenských soustav a skupinových vodovodů je zásobeno přibližně 92% obyvatel z celkového počtu obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu v ÚK. V rámci SO ORP Teplice je zásobování obyvatel pitnou vodou zajištěno vodárenskou soustavou OP Přísečnice a OF Fláje. Zdrojem vodárenské soustavy Přísečnice je přehrada Přísečnice posílená vodou z Černého potoka. Voda z přehrady je dopravována štolou do úpravny vody Hradiště, která má kapacitu 1050 l/s. Zdrojem vodárenské soustavy Fláje je Flájská přehrada, která zásobuje úpravnu vody Meziboří. Z ÚV Meziboří je voda dodávána do zájmového území řadem DN 600 do PK Osek a dále do VDJ Střelná, odkud je dodávána řadem SFV DN 400 do VDJ Libušín a dále řadem DN 250 do VDJ DTP Maršov. ZÚR ÚK (2011) navrhují koridor VPS V6 pro propojení vodárenské soustavy mezi Teplicemi a Ústím nad Labem podél silnice I/13, který je odůvodněn potřebou posílení zásobování vodou v oblasti, která se vyznačuje mimořádným územním rozvojem. Šířka koridoru 200 m je v ZÚR ÚK vymezena na základě odborného posouzení a podle dohody s kompetentními orgány. Délky vodovodů v SO ORP Teplice v roce 2012 jsou uvedeny v příloze (tabulka B 2)

31 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Mapa 3.1.2: Vodovodní síť v SO ORP Teplice Kanalizační síť Problematika odkanalizování a čištění odpadních vod je složitá. Odpadní vody v obcích jsou odváděny do kanalizační sítě (dále na ČOV), popř. zachycovány v bezodtokových jímkách a dále jsou likvidovány. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků, popř. jednotnou kanalizační sítí. Často jsou starší kanalizační systémy jednotné, nověji budované kanalizace v obcích jsou většinou pouze pro splaškové odpadní vody. Obce Kladruby, Kostomlaty pod Milešovkou, Mikulov, Moldava, Rtyně nad Bílinou a Žim nemají vybudovanou kanalizační síť. V obec Bořislav je vybudována jednotná kanalizace, v obci Bžany jednotná a splašková kanalizace a obec Žalany má jednotnou kanalizaci. Kanalizační systémy měst, obcí a místních částí Běhánky, Bystřany, Bystřice, Dubí, Košťany, Krupka, Novosedlice, Oldřichov, Proboštov, Přítkov, Střelná, Světice, Teplice a Újezdeček, tvoří v současné době nadobecní systém, kterým jsou odpadní vody přiváděny na ČOV Bystřany

32 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Město Teplice má vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Kanalizace je provedena z převážné části jako jednotná, oddílný kanalizační systém je vybudován pouze v lokalitách sídlištního charakteru (Prosetice, Nová Ves a Trnovany). V současné době jsou na kanalizaci napojeni téměř všichni obyvatelé města Teplice. Odpadní vody z ostatních částí města jsou zachycovány v bezodtokých jímkách s odvozem na ČOV Bystřany nebo po předčištění v septicích vypouštěny do kanalizace. V Teplicích je navrhována rekonstrukce stávajících kanalizačních stok a dostavba kanalizačních řadů na rozvojových územích. Kanalizační systémy města, obcí a místních částí Domaslavice, Duchcov, Háj u Duchcova, Osek a Zabrušany tvoří v současné době nadobecní systém, kterým jsou odpadní vody přiváděny na ČOV Želénky. Na ČOV Želénky jsou přiváděny odpadní vody ze Zabrušan a Duchcova. Na kanalizační systém Duchcova je napojena kanalizační síť obce Osek a Háj u Duchcova. ČOV Želénky je mechanicko - biologická čistírna odpadních vod pro cca EO. Obce nevlastnící ČOV mají udělené výjimky pro její vybudování, popř. žádají o jejich prodloužení. Dle ZÚR ÚK (2011) byl vymezen Koridor (šířka 200 m) je vymezen pro VPS napojení Hudcova, Jeníkova a Lahoště výstavbou nových kanalizačních přivaděčů na ČOV Želénky. Záměr zajistí efektivním a účinným způsobem čištění odpadních vod uvedených obcí tím, že rozšiřuje stávající uskupení obcí napojených na ČOV v Želénkách s volnou kapacitou čištění. Jednotlivé rozdělení typů kanalizace v SO ORP Teplice a délky kanalizačních sítí jsou uvedeny v příloze (tabulka B 1)

33 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Mapa 3.1.3: Kanalizační síť v SO ORP Teplice Zásobování plynem V rámci SO ORP Teplice jsou plynem zásobovány všechny obce, kromě obce Mikulov a Moldava. Napojení obyvatel na plyn se pohybuje mezi %. Obce, které nemají zavedený plyn, ani do budoucna neuvažují o napojení, z ekonomického hlediska se plyn obyvatelům nevyplatí. Plynofikaci města Teplice má na starosti Severočeská plynárenská, a.s. Celková délka nízkotlakého plynovodu v SO ORP Teplice činí 179,48 km, středotlakého plynovodu 180,22 km, vysokotlakého plynovodu 141,88 km a velmi vysokotlakého plynovodu 123,38 km. Délky a typy plynovodů v SO ORP Teplice v roce 2012 jsou uvedeny v příloze (tabulka B 4)

34 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Mapa 3.1.4: Plynová síť v SO ORP Teplice Zásobování teplem Elektrárna Ledvice kromě výroby elektrické energie zajišťuje i dodávky tepla prostřednictvím teplárenské společnosti United Energy, a.s. pro město Teplice. Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1000 TJ při maximálním tepelném výkonu 150 MW. Instalovaný výkon pro dodávku tepla je 380 MW, kapacita chemické úpravy vody umožňuje dodat 270 MW do tepelných sítí. Elektrárna tedy disponuje značnou výkonovou rezervou, která umožňuje připojení dalších odběratelů (např. město Duchcov) a navýšení dodávek do stávajících lokalit. Zásobování elektrickou energií Distribuce elektrické energie v zájmovém území je realizována vedením vysokého napětí a velmi vysokého napětí, které pokrývá všechny obce v území. Jednotlivé větve tohoto typu vedení jsou zakončeny transformačními stanicemi. Převážná délka vedení elektrické energie v SO ORP Teplice je tažena nadzemně (město Teplice 80 % podzemní a 20 % nadzemní vedení)

35 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Ve většině obcí v rámci SO ORP Teplice se nevyskytují vážnější problémy s dodávkou elektrické energie, drobné poruchy za silných větrů, či bouřek udává obec Kladruby. Časté výpadky elektrické energie při bouřce uvádí město Osek. Ve městě jsou nové podzemní rozvody, v části města Dlouhá Louka je nové vedení nadzemní. Délky rozvodů elektřiny v SO ORP Teplice v roce 2012 jsou uvedeny v příloze (tabulka B 3). Mapa 3.1.5: Rozvodná síť elektrické energie v SO ORP Teplice 3.2 Dopravní infrastruktura Východiskem pro hodnocení dopravní infrastruktury na správním území obce s rozšířenou působností Teplice je řada materiálů a dokumentů, především Politika územního rozvoje ČR 2008, Územně analytické podklady SO ORP Teplice a Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje

36 Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Mapa 3.2.1: Dopravní infrastruktura v SO ORP Teplice Silniční doprava K dopravní obsluze území, zajišťované silničními vozidly, jinými vozidly splňujícími technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, cyklisty a chodci, slouží síť pozemních komunikací. Tyto se ve smyslu legislativní úpravy dělí na dálnice a silnice I. třídy (v majetku ČR), silnice II. a III. třídy (v majetku krajů), místní komunikace I., II., III. a IV. třídy, (v majetku jednotlivých obcí) a účelové komunikace (v majetku právnických nebo fyzických osob). Hustota a rozložení silniční sítě v SO ORP Teplice je relativně dobrá, problém je nevyhovující technický stav silnic. Nezbytné je proto nejen doplnění silniční sítě, ale i rekonstrukce a modernizace stávající sítě

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany AKTUALIZACE 2012 Podklady pro RURÚ a RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany AKTUALIZACE 2012 Podklady pro RURÚ a RURÚ PROCES Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany AKTUALIZACE 2012 Podklady pro RURÚ a RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2. úplná aktualizace - 2013

Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2. úplná aktualizace - 2013 Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2. úplná aktualizace - 2013 Pořizovatel: Krajský úřad Ústeckého Kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel: KÚ ÚK UPS a PROCES Centrum pro

Více

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Pořizovatel: Úřad územního plánování Městský úřad Varnsdorf Náměstí E.Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2010

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2010 PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2010 Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č. 3

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č. 3 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č. 3 pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje náměstí

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

C. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech.

C. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech. C. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech. Jevy jsou vyhodnoceny v tématických okruzích v souladu s

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA DHV CR spol. s r.o., prosinec 2010 DHV CR spol. s r.o., 2010 1 Zadavatel Město Bílina Městský úřad Bílina, úřad

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3. úplná aktualizace 2014 OBSAH DOKUMENTACE OBSAH: A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (včetně doplňujících grafů

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

Územně analytické podklady ORP MOST

Územně analytické podklady ORP MOST Územně analytické podklady ORP MOST 3. úplná aktualizace 2014 Pořizovatel: Magistrát města Mostu Odbor rozvoje a dotací Adresa: Radniční 1 434 01 Most Zhotovitel 3. úplné aktualizace: Magistrát města Mostu

Více

B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 2013 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 2. AKTUALIZACE B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 1. aktualizace Zpracovatel: Krajský úřad Jihočeský kraj Odbor regionálního rozvoje, územního plánování,

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERVENEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský

Více

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

Návrh zadání Územního plánu Místo

Návrh zadání Územního plánu Místo Návrh zadání Územního plánu Místo Pořizovatel: Magistrát města Chomutova Odbor rozvoje, investic a majetku města Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Určený zastupitel: Bc. Miroslav Bělský, starosta obce Technická

Více

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010 ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA s.r.o.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í č á s t A v y h o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TŘINEC ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ. RNDr. MILAN POLEDNIK ING. EVA BOHÁČKOVÁ. TELEFON : 596939530 email : h.salvetova@uso.

ÚZEMNÍ PLÁN TŘINEC ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ. RNDr. MILAN POLEDNIK ING. EVA BOHÁČKOVÁ. TELEFON : 596939530 email : h.salvetova@uso. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS NÁZEV ZAKÁZKY : ÚZEMNÍ PLÁN TŘINEC OBJEDNATEL : MĚSTO : KRAJ : MĚSTO TŘINEC TŘINEC MORAVSKOSLEZSKÝ ZPRACOVATELÉ

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň. Textová část

Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň. Textová část Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň Textová část Zadavatel: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu Zhotovitel: P - atelier JH s.r.o., Jindřichův

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem. Rozbor udržitelného rozvoje území

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem. Rozbor udržitelného rozvoje území Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu březen 2010 U-24 s.r.o. Objednatel: Městys Nehvizdy

Více

3. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LITVÍNOV 2014

3. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LITVÍNOV 2014 Pořizovatel: Městský úřad ORR, úřad územního plánování, 436 91, nám. Míru 11 3. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LITVÍNOV 2014 Zpracovatel: Městský úřad ORR, úřad územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Uherský Brod Třída Tomáše Bati 399 odbor rozvoje města, odd. územ. plánování

Více